Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta. Henry Kampman KTM, KHT"

Transkriptio

1 Tilinpäätöksen ja yrityksen taloudellisen aseman tulkinta Henry Kampman KTM, KHT 1

2 Yrittäjä Jalo Paanasen kommentointia Kauppalehdessä 22. toukokuuta

3 Sisällysluettelo 1. Osakeyhtiölain olennaisia säännöksiä taloushallinnosta 2. Tilinpäätöksen tulkinta 3. Maksuvalmiuslaskelma ja kassan merkitys 4. Konkurssin ennustaminen 3

4 1. Osayhtiölain olennaisia säännöksiä taloushallinnosta OYL 6 luku 2 : Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja sen toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vastaa siitä, että yhtiön kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. OYL 6 luku 17 : Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön kirjanpito on lain mukainen ja varainhoito luotettavalla tavalla järjestetty. Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. OYL 13 luku 2 : Varoja ei saa jakaa, jos jaosta päätettäessä tiedetään tai pitäisi tietää yhtiön olevan maksukyvytön tai jaon aiheuttavan maksukyvyttömyyden. 4

5 2. Tilinpäätöksen tulkinta Tavoite Suunnitteluaukko eli yrityksen toimenpiteiden vaikutus Toteutunut kehitys Tulevaisuuus Ennakoitu kehitys ilman yrityksen toimenpiteitä Yrityksen ikä S u u n n i t t e l u a u k k o 5

6 Mikä on tilinpäätös Yrityksen keskeisin viesti ulkomaailmalle Viesti myös yritykselle itselleen: Lakisääteisesti kurinalainen yhteenveto tilikauden tuloksesta ja yrityksen saavuttamasta taloudellisesta asemasta Tilinpäätöksen laatiminen yritykselle lakisääteinen pakko Sisältö määritelty kirjanpitolaissa 6

7 Tilinpäätöksen sisältö KPL 3: 1 : Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää: 1. Tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman 2. Tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen; 3. Tuloslaskelman ja taseen liitteenä ilmoitettavat tiedot (liitetiedot); sekä 4. Toimintakertomuksen, jossa annetaan tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan kehittymistä koskevista tärkeistä seikoista. Lisäksi tilintarkastuskertomus 7

8 Tilinpäätöksen sisältö KPL 3:2 : Tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta (oikea ja riittävä kuva). Tätä varten tarpeelliset lisätiedot on ilmoitettava liitetiedoissa. 8

9 Mitä tilinpäätöksestä saa selville Taloudelliset toimintaedellytykset Kannattavuus Rahoitus Maksuvalmius Vakavaraisuus 9

10 Operatiivinen tulosraportti TULOSLASKELMA, /2006 bud 2006 ero ero % 1-12/2005 ero toteutunut 2006 vs 2005 Liikevaihto % % Valmiiden ja kesk.er. #DIV/0! tuotteiden muutos #DIV/0! % Liiketoiminnan muut tuotot #DIV/0! Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana % % Varastojen muutos #DIV/0! 0 #DIV/0! % % MYYNTIKATE % % MYYNTIKATE % 33,3 % 34,4 % -1,1 % -3,2 % 34,6 % -4 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot % % Henkilösivukulut Eläkekulut % % Muut henkilösivukulut % % % % Poistot Suunnitelman mukaiset poistot % % Liiketoiminnan muut kulut % % KÄYTTÖKATE % % Liikevoitto % % Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot % % Korkokulut ja muut rahoituskulut % % % % Tulos ennen veroja, sat.eriä ja tp.siirtoja % % Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot #DIV/0! % Satunnaiset kulut #DIV/0! % Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja % % Poistoeron muutos #DIV/0! % Tuloverot % % Tilikauden voitto/tappio % % 10

11 TULOSLASKELMA, / /2005 Liikevaihto Valmiiden ja kesk.er. tuotteiden muutos Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana Varastojen muutos Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Suunnitelman mukaiset poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikevoitto Rahoitustuotot ja -kulut Muut korko- ja rahoitustuotot Korkokulut ja muut rahoituskulut Tulos ennen veroja, sat.eriä ja tp.siirtoja Satunnaiset tuotot ja kulut: Satunnaiset tuotot 18 Satunnaiset kulut Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja Poistoeron muutos Tuloverot Tilikauden voitto/tappio

12 VASTAAVAA 12/ /2005 Pysyvät vastaavat Aineettomat hyödykkeet Liikearvo Muut pitkävaikutteiset menot Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset ja rakennelmat Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet 3 3 Ennakkomaksut ja keskener. hankinnat Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Lainasaamiset Vaihtuvat vastaavat Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet Saamiset Myyntisaamiset ulkopuolisilta Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Rahoitusomaisuusarvopapert Muut osakkeet ja osuudet Rahat ja pankkisaamiset

13 VASTATTAVAA 12/ /2005 Oma pääoma Sidottu oma pääoma Osakepääoma Arvonkorotusrahasto Ylikurssirahasto Kertyneet voittovarat Tilikauden voitto Tilinpäätössiirtojen kertymä Poistoero Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Muut velat Lyhytaikainen Lainat rahoituslaitoksilta Ostovelat Siirtovelat Muut velat

14 KASSAVIRTALASKELMA Myynnin kassaanmaksut liiketoiminnan muut tulot - kassaperusteiset ostot kassaperusteiset liiketoiminnan muut maksut = Toimintajäämä rahoitustuotot rahoituskulut verot osingonmaksut 0 +/- satunnaiset tuotot ja kulut -251 = Rahoitusjäämä Investointimenot netto /- sijoitusten ja pitkäaikaisten saamisten muutos -337 = Investointijäämä 200 +/- pitkäaikaisen vieraan pääoman muutos /- lyhytaikaisen vieraan pääoman muutos /- oman pääoman muutos 301 +/- muiden lyhytaikaisten saamisten muutos 797 = Taseen likvidien varojen muutos 130 Taseen likvidit varat Taseen likvidit varat Taseen likvidien varojen muutos

15 Tilinpäätösanalyysi Selvitetään kannattavuuden, rahoitusaseman (vakavaraisuus ja maksuvalmius) ja kasvun kehitystä Johdon neuvotteluasema parempi ja taloudellisesti perusteltujen päätösten tekeminen vaatii, että yritysjohto ja sen omistajat osaavat lukea yrityksensä tilinpäätöksen ja arvioida sen perusteella yrityksen toimintaedellytyksiä Tilinpäätösanalyysin avulla saatuja tunnuslukuja verrataan kilpailijoihin, toimialaan sekä omiin historiatietoihin Arviointiakseli: menneisyys, nykyhetki ja tulevaisuus 15

16 Yrityksen talouden terveyskolmio Maksuvalmius Vakavaraisuus Kannattavuus 16

17 Sijoitetun pääoman tuotto Nettotulos + korkokulut - verot X Taseen loppusumma - koroton velka (keskimäärin) / 2 X 100 = 5,7 % Voidaan laskea myös DuPontin mallia hyväksikäyttäen käyttöomaisuus liikevaihto varojen kiertonopeus % vaihto-omaisuus rahoitusomaisuus tase sijoitetun pääoman tuotto tulos liikevaihto tulos % 17

18 Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ottaa sekä euromääräisen voiton että sidotun pääoman huomioon. Vaihtelee huomattavasti aloittain ja yrityksittäin Tulisi suhtautua kriittisesti, jos tuottoarviot eivät ylitä riskittömän määräaikaistalletuksen tai obligaatioden korkoa 18

19 Oman pääoman tuotto Nettotulos - korkokulut - verot X 100 Oma pääoma + (poistoero - verovelka) keskimäärin / 2 X 100 = 6,4 % Oman pääoman tuotto-% kertoo millaisen koron yrityksen omistaja eli oman pääoman haltija saa sijoitukselleen. Hänhän on sijoittanut yritykseen osakepääoman sekä mahdollisesti muita oman pääoman ryhmään kuuluvia varoja. Lisäksi kertyneet voittovarat ovat yritykseen sijoitettuja varoja, sillä niille löytyisi vaihtoehtoinenkin sijoituskohde. Oman pääoman vipuvaikutus voi olla hyvin korkea, mutta on muistettava nyrkkisääntö: Lisääntynyt tuottomahdollisuus tarkoittaa lähes aina lisääntyvää riskiä. 19

20 Maksuvalmius Maksuvalmius selvittää yrityksen rahoituksellisen aseman tiettynä tilanteessa. Toisaalta maksuvalmiutta tulee suunnitella myös pidemmällä aikajänteellä. Maksuvalmiuden ennakoiminen kehittää yrityksen liiketoimintaprosesseja ja mahdollistaa mm. käyttöpääoman pienentämisen Maksuvalmiuslaskelmien laatimisessa ei missään nimessä saa sortua hienosteluun. 20

21 Maksuvalmiuden mittarit Current ratio Mittaa tilinpäätöshetkeä Quick ratio Edellä mainitut mittarit staattisia maksuvalmiuden kuvaajia 21

22 Vakavaraisuus ja mittarit Vakavaraisuus mittaa yrityksen omien ja vieraiden pääomien suhdetta Korostuu heikkoina aikoina, jolloin omia pääomia syödään sekä on kriittisen tarkastelun kohteena yrityksen alkuaikoina Voidaan päätellä konkurssin lähestymistä Vakavaraisuuden selvittäminen tärkeää, jotta yrityksen toiminnallinen riski voidaan pitää järkevällä tasolla 22

23 Omavaraisuusaste Oma pääoma + vähemmistöosuus X X 100 = 55 1,6 % Taseen loppusumma - saadut ennakot Suomessa oltu pääsääntöisesti velkaisia tilanne muuttunut Vaihtelee huomattavasti toimialoittain ja yrityksen elinkaaren vaiheittain Mahdollinen osingonjako heikentää omavaraisuutta maltillinen voitonjako vs. voittovarojen nopea kotiuttaminen Lainojen hoitokate Käyttökate - verot X X 100 = 1,6 1,7 Lainojen lyhennys + korot 557 Hoitokatteen tulisi olla niin suuri, että sillä pystytään hoitamaan voitonjakoerät sekä tarpeellisten korvaus- ja uusintainvestointien omarahoitusosuudet Nyrkkisääntönä hoitokatteen tulisi olla > 2. Kuitenkin yrityksen alkuaikoina hoitokate jää helposti alle tämän, mutta toisaalta ei tarvita korvausinvestointeja 23

24 Käyttöpääoman rakenne ja kustannusten kertyminen Ostovelka Ainevarasto Kustannusten kertyminen Valmistus Valmisvarasto kate Mysa Sitoutuneet kustannukset aika 24

25 Käyttöpääoman suunnittelu ja hallinta Käyttöpääoma muodostuu karkeasti ottaen vaihto-omaisuuteen ja myyntisaamisiin sitoutuneella pääomalla vähennettynä ostovelat. Vaihto-omaisuuden (valmiit ja keskeneräiset tuotteet) määrään ja sisältöön tulee kiinnittää jatkuvaa huomiota, sillä sinne kertyy helposti hitaasti kiertäviä eriä, josta on vaikea päästä eroon. Vaihto-omaisuuden määrää arvioitaessa on huomioitava, että palveluaste on pidettävä kuitenkin riittävän korkeana -> tuotteen puuttumista ei voi kovin usein tarjota asiakkaalle vastaukseksi. Vaihto-omaisuuden seuranta tulee antaa myyjien ja tuotevastaavien vastuulle, sillä heillä on paras tuntuma markkinoihin ja pystyvät miettimään mahdollisia kampanjoita hitaasti kiertäville tuotteille. Vaihto-omaisuuden kiertonopeus/pv Vaihto-omaisuus X 365 = Liikevaihtoa vastaavat muuttuvat kulut (12 kk) ( ) X 365 = 81 pv (4,5 krt/v) 25

26 Myyntisaamisten hallinta on myös jatkuvaa työtä, jossa toisaalta myyjien on tunnettava asiakkaansa ja toisaalta asiakkaan perintätoimet tulee aloittaa rivakasti erääntymisen jälkeen. Tilinpäätösvaiheessa myyntisaamiset, joita ei tulla saamaan tulee kirjata varovaisuuden periaatteella luottotappioiksi. Perintätoimia jatketaan kuitenkin, jos mahdollisuus saada saatava/osia saatavista takaisin. Yrityksen tulee miettiä luottorajoja asiakkaittain sekä suotavaa on harkita luottovakuutuksen ottamista suojaamaan mahdollisia epävarmoja saamisia Tämä maksaa, mutta vapauttaa myös voimavaroja itse toimintaan. Myyntisaamisten kiertonopeus/pv Myyntisaamiset X 365 = Liikevaihto (12 kk) X 365 = 39 pv 26

27 3. Maksuvalmiuslaskelma ja kassan merkitys 27

28 Konkurssi taloudellisena ilmiönä Konkurssin Konkurssin Oireiden syyt oireet mittarit Reaaliprosessi Rahaprosessi Tunnusluvut Varhaiset varoittajat Myöhäiset varoittajat Yritysanalyysi tai -tutkimus Tilinpäätösanalyysi Tunnuslukuanalyysi 28

29 Konkurssien syyt Syitä koskevia tutkimuksia ei ole tehty paljon 1. Liikkeenjohto Itsevaltias toimitusjohtaja Osallistumaton hallitus Johdon tietojen ja taitojan kapea-alaisuus Heikko talousjohtaja 29

30 Konkurssien syyt 2. Laskentatoimen tuottama informaatio Heikko budjettivalvonta Heikko kassavirtojen ennustejärjestelmä Heikko kustannuslaskentajärjestelmä 30

31 Konkurssien syyt 3. Muutokset ympäristössä Kilpailutilanteen muutokset Poliittinen muutos Taloudellinen muutos Muutokset yhteiskunnassa Muutokset teknologiassa 31

32 Konkurssien syyt 4. Hallitsematon kasvu Kun yritys kasvaa nopeammin kuin sen sisäinen kassavirta kasvaa, sen on lainattava rahaa Yritys kasvattaa liikevaihtoaan tai markkinaosuuttaan voiton kustannuksella, mikä johtaa korkeaan velkaisuuteen Yritys käynnistää ison projektin, jossa kustannukset ja aika on aliarvioitu ja/tai tulot yliarvioitu 32

33 Konkurssien oireet Taloudelliset tunnusmerkit Nettovelkojen tai lyhytaikaisten nettovelkojen määrä Lyhennyshetkeä lähestyvät velat, joiden lyhennysaikataulu on kiinteä eikä näköpiirissä ole realistisia mahdollisuuksia niiden uudistamiseen tai maksamiseen. Pitkävaikutteisten hyödykkeiden hankinnan rahoittaminen lyhytaikaisella velalla. Keskeisten taloudellisten tunnuslukujen heikkous 33

34 Konkurssien oireet Taloudelliset tunnusmerkit (jatkoa) Merkittävät toiminnan tappiot Osinkojen maksamatta jättäminen tai epäsäännöllisyys Kyvyttömyys maksaa velkoja eräpäivänä Vaikeudet lainasopimusehtojen noudattamisessa Käteisostoihin siirtyminen Rahoituksen saamatta jääminen tärkeään tuotekehitysprojektiin tai muihin tärkeisiin investointeihin 34

35 Konkurssien oireet Toimintaan liittyvät tunnusmerkit Keskeisten johtohenkilöiden menettäminen ilman seuraajaa Tärkeän markkina-alueen, edustuksen, lisenssin tai toimittajan menettäminen Ongelmat työvoiman saannissa tai puute tärkeistä tarvikkeista 35

36 Konkurssien oireet Muut tunnusmerkit Pääomaa koskevien ja muiden lakisääteisten vaatimusten noudattamatta jääminen Käynnissä olevat oikeustoimet, jotka saattavat johtaa seuraamuksiin, joista tarkastuskohde ei selviydy Lainsäädännön tai yhteiskunnallisten menettelytapojen muutokset 36

37 Henry Kampman, KHT p

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi

Kauppalehti Oy Tilinpäätös 2011/12 www.kauppalehti.fi Kauppalehti Oy Tilinpäätös 211/12 www.kauppalehti.fi Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11

Akku Ässä Oy Tilinpäätös 2012/11 Akku Ässä Oy Tilinpäätös 212/11 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05

Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 2013/05 Rakennusliike Kalevi Suntio Oy Tilinpäätös 213/5 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase

Lisätiedot

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12

Collector Finland Oy Tilinpäätös 2012/12 Collector Finland Oy Tilinpäätös 212/12 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma Tase Kassavirtalaskelma

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 01.01. 31.12.2009 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N ( 0 9 ) 4 7 6 4 4 2 0 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 142. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08

BALANCE CONSULTING. PTV Group Oy Tilinpäätös 2011/08 BALANCE CONSULTING PTV Group Oy Tilinpäätös 211/8 Sisällys 1 Yhteenveto ja yrityksen perustiedot 2 Tilinpäätösanalyysin sanallinen tulkinta 3 Tilinpäätösanalyysin oikaistu numeroaineisto Tuloslaskelma

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18

Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Suomen Asiakastieto Oy 22.12.2009 14:21:18 Yrityksen perustiedot Malliyritys Oy Yritystie 5 00100 Helsinki Y-tunnus 011111111 Kaupparekisterinumero Kotipaikka Helsinki Rekisteröity kaupparekisteriin 01.01.2000

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010

RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 RAKE OY TOIMINTAKERTOMUS 1.1. 31.12.2010 R A K E O Y B U L E V A R D I 2 4 A 0 0 1 2 0 H E L S I N K I P U H E L I N 0 2 0 7 4 1 3 8 7 0 W W W. R A K E. F I HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 143. TILIKAUDELTA

Lisätiedot

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU

ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Juha Siikavuo, HTM, KTM ALKAVAN YRITYKSEN TALOUDEN SUUNNITTELU Helsingissä 24.2.2013 J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Leivän voitelua mökillä, toiselle se on

Lisätiedot

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Vastaukset tehtäviin kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Tiivistelmän johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 4 2 Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

I K E R T O M U S V U O S

I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 2 0 0 7 V U O S 2 sisältö 4 Vuosi 2007 lyhyesti 5 tunnuslukuja 6 toimitusjohtajan katsaus 7 hallitus, johto ja tilintarkastajat 7 GWs-yhtiöt 8 Glaston 10 Detection technology 12 hallituksen

Lisätiedot

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013

Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy TASEKIRJA 31.12.2013 Valkeakosken Energia Oy Roineenkatu 24, PL 89 37601 VALKEAKOSKI Puh. (03) 5691 101 Telefax (03) 5846 000 Y-tunnus 1032198-3 Kaupparekisteri nro 647.731 Sisällysluettelo

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU

VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU VUOSIKERTOMUS 2010 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU 50 50 YHTEISKUNTAA RAKENTAMASSA 1961-2011 AMMATTITAITO LUOTETTAVUUS YHTEISKUNTAVASTUU HÄMEEN KULJETUS OY:N VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1.2010-31.12.2010

Lisätiedot

HTM-TUTKINTO 1.9.2007

HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1 / 12 KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 1.9.2007 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011

Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy T A S E K I R J A 31.12.2011 Verkkokauppa.com Oy Tyynenmerenkatu 11 00220 HELSINKI Kotipaikka Helsinki Y-tunnus 1456344-5 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1.2011-31.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen

Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Yrityksen tilinpäätös ja sen lukeminen Kirjoittaja: Ensio Tikkanen Tammi- ja helmikuussa pörssiyhtiöt julkaisevat tiedot edellisen vuoden taloudellisesta menestymisestään. Näitä tietoja käsitellään mediassa,

Lisätiedot

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus

Yritys talouden näkökulmasta. Jussi Mankki Syfo Oy. Kirjanpitovelvollisuus Yritys talouden näkökulmasta Jussi Mankki Syfo Oy 1 Kirjanpitovelvollisuus Kaikki yritykset ovat kirjanpitovelvollisia. Yrityksen johto on vastuussa kirjanpidon järjestämisestä. Kirjanpito pitää erillään

Lisätiedot

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). E-mail Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia)

KESKUSKAUPPAKAMARI HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1 (26) Tilintarkastuslautakunta. 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) 1 (26) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 5.9.2009 1-OSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia) Ratkaise seuraavat tehtävät (1 3) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot