Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen"

Transkriptio

1 EVTEK-ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen Insinöörityö Ohjaaja: hallintopäällikkö Sari Helenius Ohjaava opettaja: yliopettaja Erik Pätynen

2 EVTEK-ammattikorkeakoulu INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen 56 sivua tietotekniikka insinööri (AMK) hallintopäällikkö Sari Helenius yliopettaja Erik Pätynen Insinöörityön tavoitteena oli analysoida tavarataloketju Malliyritys Oy:n tietojärjestelmien nykytila ja ylläpitomenetelmät. Työssä pyritään etsimään IT-osaston toimintamalleista ja palvelimien asetuksista parantamista kaipaavat kohteet ja luomaan niille kehitysehdotukset. Vuoden 2006 aikana myös toteutettiin tärkeimmät kehitysehdotuksista. Insinöörityössä kartoitettiin yrityksen työasemat, palvelimet, lähiverkko ja tietoturva. Työasemien asennukseen liittyviä työrutiineja tehostettiin ja dokumentoitiin. Palvelimille asennettiin Windows-päivitysten levitystyökalu, tarkistettiin ja yhtenäistettiin F-secure keskushallinnan sääntöjä sekä parannettiin sähköpostin käytettävyyttä. Myös yrityksen varmistusjärjestelmä uusittiin ja tuon hankintaprojektin eri vaiheet on selostettu tässä insinöörityössä. Ne kehitysehdotukset, joita ei tämän työn puitteissa ehditty toteuttamaan, on listattu työn loppuosaan jatkokehitysideoina. Tämä insinöörityö on jatkossa hyödyllinen sellaisille IT-ylläpitäjille, jotka suunnittelevat F-secure keskushallinnan sääntöjen tai Exchange-sähköpostijärjestelmän roskapostisuodatuksen kehittämistä tai harkitsevat WSUS-palvelun käyttöönottoa. Insinöörityön osuus, joka kertoo varmistusjärjestelmän hankintaprojektista, antaa lukijalle hyvän kuvan melko laajan IT-projektin läpiviemisestä. Tämä insinöörityö koostuu useista eri käytännön tehtävistä, jotka kaikki ovat osaltaan parantaneet yrityksen tietojärjestelmän käytettävyyttä ja tietoturvaa. Lisäksi ylläpitäjien työrutiineja on selkiytetty ja päivittäistä työtä helpottamaan on kirjoitettu ohjeita ja toimintamalleja. Hakusanat Exchange, sähköpostipalvelin, tietoturva, toimintamalli, ylläpito, varmuuskopiointi, virustorjunta, WSUS.

3 EVTEK University of Applied Sciences Institute of Technology ABSTRACT Author Name of Thesis Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Asko Ikävalko Developing IT-maintenance routines 56 1 May 2007 Information Technology Bachelor of Engineering Sari Helenius, Administrative director Erik Pätynen, Senior Lecturer The goal of the thesis is to analyze the current state of the IT-system and management routines used in our example corporation aiming to create proposals how to strengthen weak parts of the maintenance principles and server configurations. Some of the most important development proposals have been carried out in practise during year The workstations, servers, local area network and information security have been analysed in this thesis. Working routines concerning workstation installations were intensified and documented. A Windows update distribution tool has been installed to the servers, the rules of the F-secure central management have been adjusted and standardized, and the usability of has been improved. The backup system of the corporation has been renewed and the phases of the purchase project have also been explained. Those development proposals which have not been carried out during the year 2006 are listed as future developing proposals in the end of the thesis. This thesis will be useful for such IT administrators, who are planning to develop rules for the F-secure central management, to improve junk mail protection in the Exchange system, or to install Windows Server Update Services (WSUS). The part of the thesis which discusses the purchase project of a new backup system, gives the reader a good view of the administration of a quite large IT-project. This thesis consists of diverse practical tasks, all of which have contributed in making the usability and information security of an IT-system better than before. In addition, the work routines of IT-administrators have been made clearer. A few manuals and job procedures have also been introduced to help in the daily work. Keywords antivirus, backup, server, Exchange, information security, maintenance routine, WSUS.

4 Sisällys Tiivistelmä Abstract Lyhenneluettelo 1 Johdanto Yritysesittely Työn tavoite 7 2 Teoriaa tietojärjestelmän hallinnasta Lähiverkkojen historia Suomessa Verkkojen hallinta ja valvonta Keskushallintatyökalut F-secure Policy Manager keskushallinta Windows-päivitysten keskitetty jakelu 12 3 Lähtötilanteen esittely Työasemat Laitehankinnat NT4-käyttöjärjestelmä Palvelimet Active Directory Myymälät Materiaalihallinto Taloushallinto F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Lähiverkko Verkkotopologia Tietoliikennelaitteet Tulostimet Dokumentointi Tietoturva Käyttäjätunnukset Salasanojen säilytys Varmuuskopiointi Koulutus Ylläpitäjät Peruskäyttäjät 24

5 4 Kehityssuunnitelma Työasemat Palvelimet F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Windows-päivitykset Lähiverkko Tietoturva Varmuuskopiointi Salasanojen säilytys Dokumentointi 32 5 Toteutusraportti Työasemat Uudet kassapäätteet NT4-työasemat Palvelimet F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Windows-päivitysten jakelu Uusi varmistusjärjestelmä Tietoturva Dokumentointi Muita parannuksia 48 6 Yhteenveto Saavutukset Jatkokehitysideoita Tietoliikenne Muut kehitysideat 53 Lähteet 54 Liitteet Liite 1: Oy Malliyritys Ab verkkokuva 55 Liite 2: Toistuvien töiden taulukko 56

6 Lyhenneluettelo AD ADSL DMZ DNS IETF IIS IMAP IMF LTO MIB RBL SAN SCL SMS SMTP SNMP SPF UDP UPS WAN VLAN WLAN VPN WSUS Active Directory; Windows toimialueen nimitys. Asymmetric Digital Subscriber Line; Yleinen etäyhteystekniikka. Demilitarized Zone; Palvelimille tarkoitettu lähiverkkosegmentti. Domain Name System; Internetin nimipalvelu. Internet Engineering Task Force; Internet-standardeja kehittävä järjestö. Internet Information Services; Microsoftin web-palvelinohjelmisto. Internet Message Access Protocol; Sähköpostiprotokolla. Intelligent Message Filtering; Exchange-sähköpostin roskapostisuodatin. Linear Tape-Open; Suuren kapasiteetin tallennusnauha. Management Information Base; Asetusten määrittelyjoukkio. Realtime Black List; Roskapostin suodatukseen käytetty tekniikka. Storage Area Network; Palvelimien ulkopuolinen tallennusjärjestelmä. Spam Confidense Level; Roskapostin ja hyötypostin välinen raja-arvo. System Management Server; Microsoft palvelimien keskushallintatuote. Simple Mail Transfer Protocol; Sähköpostiprotokolla. Simple Network Management Protocol; Verkonvalvontaprotokolla. Sender Policy Framework; Roskapostin suodatukseen käytetty tekniikka. User Datagram Protocol; Internetissä käytetty tietoliikenneprotokolla. Uninterruptible Power Supply; Virtakatkon aikana toimiva sähkönsyöttö. Wide Area Network; Organisaation ulkomaailmaan liittävä verkkoyhteys. Virtual Local Area Network; Verkkosegmentointiin käytetty tekniikka. Wireless Local Area Network; Langaton lähiverkko. Virtual Private Network; Salattuihin etäyhteyksiin käytetty tekniikka. Windows Server Update Services; Windows-päivitysten keskushallinta.

7 7 1 Johdanto 1.1 Yritysesittely Malliyritys Oy on kaupan alalla toimiva yritys. Yrityksellä on nykyisin toimipisteet kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Yritys aloitti toimintansa Itä-Suomen alueella, ja Helsinkiin ensimmäinen myymälä avattiin 1900-luvun puolivälin jälkeen. Yrityksen pääkonttori siirtyi 1900-luvun lopulla Helsinkiin, ja sen jälkeen yritys on kasvanut tasaisesti, nykyisin toimipisteitä löytyy eri puolilta Suomea. (1, s. 4.) Malliyrityksen IT-osasto ylläpitää noin 120:tä Windows-pohjaista kassakonetta, 100:aa työasemaa ja 20:tä sovelluspalvelinta. Lisäksi IT-osasto ylläpitää työntekijöiden älypuhelimia, tulostimia sekä yrityksen muita teknisiä laitteita. 1.2 Työn tavoite Insinöörityöni tavoitteena on analysoida, millaisilla työmenetelmillä yrityksen tietojärjestelmää ylläpidetään ja mikä on tietojärjestelmän nykytila kokonaisuutena tarkasteltuna. Analyysin perusteella luon kehitysehdotuksen, mihin suuntaan tietojärjestelmän ylläpitoa tulisi kehittää ja mihin epäkohtiin tulisi puuttua. Tavoitteena on myös, että tämä insinöörityö toimii jatkossa osana yrityksen tietojärjestelmän dokumentointia. Pyrin etsimään kehitettäviä kohtia IT-osaston työtavoissa ja tarkistamaan olemassa olevien sovellusten ja laitteiden konfiguroinnit oikeiksi. Selvitän myös, millaisia valvontatyökaluja IT-osastolla on käytettävissään, ja asennan sellaiset työkalut, jotka tuovat lisää tehokkuutta ylläpitäjien työhön.

8 8 Lisäksi toteutan ja raportoin muutamia tärkeimmiksi katsomiani kehitysehdotuksia touko joulukuussa Ne kehitysehdotukset, joita en ehdi toteuttamaan insinöörityön puitteissa, kirjaan työn loppuosaan jatkokehitysideoina.

9 9 2 Teoriaa tietojärjestelmän hallinnasta 2.1 Lähiverkkojen historia Suomessa Suomen ensimmäiset lähiverkot rakennettiin 1980-luvun alkupuolella tehostamaan paperitehtaiden tuotannonohjausta. Tehtaissa oli suuri määrä erimerkkisiä tietokoneita ja ne saatiin liitettyä yhteiseen Dataway-väylään, joka toimi nopeudella 250 kbit/s. (2, s. 37.) Lähiverkkojen alkuaikoina suurin osa päätelaitteista oli tekstipäätteitä, jotka oli kytketty RS-232-liitännällä keskustietokoneeseen, joka puolestaan keskusteli esimerkiksi Dataway-väylän kautta muiden keskustietokoneiden tai tuotantolaitteiden kanssa. Tultaessa 1990-luvun puoliväliin, tekstipäätteet olivat suurelta osin korvaantuneet henkilökohtaisilla työasemilla, joissa oli käyttöjärjestelmänä Windows 3.11 tai Windows NT. Työasemilla käytettiin jo sähköpostia ja web-selaimella toimivia yrityksen sisäisiä intranet-sivustoja. Lisäksi tietokoneisiin oli asennettu pääteemulaattori, jolla voitiin ottaa yhteys myös vanhempiin keskustietokoneisiin. Lähiverkkoratkaisuina käytettiin muun muassa tähtitopologian mukaista Ethernetiä ja väylätopologian mukaista Token ring -verkkoa. (2, s. 42.) Tätä kirjoitettaessa vuonna 2007 on koaksiaalikaapelia käyttävistä väylätopologian muotoisista lähiverkoista jo luovuttu ja ne on korvattu tähtitopologian muotoisilla Ethernet-verkoilla. Tärkeimmät yhteydet on kahdennettu niin, ettei yhden pisteen vikaantuminen lamauta koko verkkoa. Normaaleissa toimistoverkoissa käytetään yleisesti nopeuksia 1 Gbit/s ja 100 Mbit/s. Paremmissa verkkolaitteissa on käytännössä aina sisäänrakennettu hallintaliittymä, jolla voidaan itse määritellä laitteen asetukset ja käyttöönottaa esimerkiksi SNMP-pohjainen verkonvalvonta.

10 Verkkojen hallinta ja valvonta Verkonhallintajärjestelmät helpottavat IT-ylläpitäjien työskentelyä ja nopeuttavat vianhakua. Hyvin toimivan hallintajärjestelmän kautta ylläpitäjät voivat saada vikatilanteista tiedon jo ennen kuin käyttäjät raportoivat verkossa olevasta viasta. Yksittäisen verkkolaitteen toimintaa seuraavat valvonta-agentit ovat yleensä valmistajakohtaisia, mutta ylemmän tason hallintajärjestelmät toimivat myös muiden valmistajien valvonta-agenttien kanssa. Yhden valmistajan laitteita käytettäessä verkon valvonta ja hallinta on kuitenkin helpompaa. (3, s. 45.) Laajimmin käytetty protokolla verkon hallinnassa on SNMP (Simple Network Management Protocol). Se toimii IP-verkossa, tarkemmin ilmaistuna UDP-protokollan (User Datagram Protocol) päällä. Monissa hallittavissa verkkolaitteissa SNMP on vakio-ominaisuutena, ja sitä hyödyntäen laitteen valvonta-agentti voi lähettää poikkeustapauksista tiedon ylläpitäjän käyttämään hallintajärjestelmään ns. trapsanomana. Vikatilanteessa automaattisesti lähetettävien trap-sanomien lisäksi ylläpitäjä voi kysyä SNMP-hallittavan verkkolaitteen tilaa ns. get-sanomalla. Get-sanomiin liitetään MIBpolku (Management Information Base), jolla viitataan johonkin tarkasti yksilöityyn järjestelmäparametriin. MIB-polku voi viitata esimerkiksi sellaiseen muuttujaan, joka kertoo tietyn portin kautta lähetettyjen IP-pakettien lukumäärän. Get-pyynnön saatuaan hallittava verkkolaite lähettää lyhyen vastauksen hallintajärjestelmälle, jossa laite kertoo kysytyn muuttujan sen hetkisen arvon. SNMP on helppo ottaa käyttöön, sillä se on IETF (Internet Engineering Task Force) teollisuusstandardin mukainen protokolla ja tuki sille löytyy useimmista verkkolaitteista. SNMP on jo alun perin suunniteltu Internetiin kytkettyjen laitteiden valvomiseksi, ja se on nykyisin hyvin laajasti käytetty protokolla valvonta-agenttien ja hallintajärjestelmien väliseen liikennöintiin. (3, s. 104.)

11 Keskushallintatyökalut Nykyisin kaikissa kustannustehokkaasti ylläpidetyissä keskisuurissa ympäristöissä käytetään etä- ja keskushallintatyökaluja. Etähallintatyökaluilla voidaan ottaa yhteys johonkin kauempana sijaitsevaan laitteeseen ja hallita sitä etäyhteyden välityksellä. Keskushallintatyökaluilla puolestaan voidaan yhden keskitetyn pisteen kautta hallita useita laitteita. Seuraavassa esittelen kaksi keskushallintatyökalua, joista ensimmäinen on tarkoitettu F- securen tietoturvaohjelmistojen keskitettyyn hallintaan ja jälkimmäinen on tarkoitettu Microsoftin julkaisemien Windows-päivitysten keskitettyyn hallintaan ja jakeluun F-secure Policy Manager keskushallinta F-secure Policy Manager -keskushallintapalvelin on tarkoitettu työasemille asennettujen F-securen tietoturvatuotteiden keskitettyyn hallintaan. Työasemille voidaan keskushallinnan kautta asentaa F-secure Client Security -tuote, joka sisältää vakoiluohjelmia ja viruksia poistavan antiviruskomponentin sekä haitallista verkkoliikennettä suodattavan palomuurikomponentin. Asennuksen jälkeen työasema noutaa virustunnisteet ja yrityksen ylläpitäjän määrittelemät ohjelman asetukset ns. Policy Manager -keskushallintapalvelimelta. (4, s. 16.) Keskushallintapalvelimen kautta ylläpitäjä voi hallita kaikkia yrityksen työasemia yhden käyttöliittymän kautta ja ryhmitellä työasemia eri ryhmien alle, joille kullekin voidaan luoda omat palomuurisäännöt ja virustorjunnan asetukset. Mahdollinen virusaalto on helppo havaita keskushallintapalvelimen tarjoamista raportointi- ja lokitiedoista, jotka voidaan myös ohjata esimerkiksi ylläpitäjän sähköpostiin. Myös uusien F-secure ohjelmaversioiden levitys on keskushallinnan kautta huomattavasti helpompaa verrattuna aikaisempaan menetelmään, jossa kaikki työasemat piti erikseen kiertää läpi aina kun niihin haluttiin tehdä muutoksia.

12 12 Policy Manager -keskushallintapalvelimen tärkeimmät komponentit ovat ylläpitokäyttöliittymän tarjoava Policy Manager Console ja asetustiedostoja säilyttävä Policy Manager Server. Lisäksi keskushallintapalvelimelta löytyy erillinen Web Reporting -käyttöliittymä, joka tarjoaa selkeitä graafisia raportteja keskushallintaan liitettyjen työasemien virustorjuntaohjelmistojen tilasta. (4, s. 18.) Keskushallintapalvelimen toiminta pohjautuu sisäänrakennettuun Apachen webpalvelimeen. Työasemien ja keskushallintapalvelimen välinen liikenne kulkee HTTPprotokollan välityksellä ja jokainen keskushallintapalvelimelta työasemille siirtyvä päivityspaketti on sähköisesti allekirjoitettu, mikä auttaa erottamaan vihamielisen valepalvelimen oikeasta tuotantopalvelimesta. HTTP-protokollan lisäksi F-securen tuotteet osaavat kommunikoida myös SNMP-protokollan välityksellä eri valmistajien tekemien verkonhallintajärjestelmien kanssa. (4, s. 33.) Windows-päivitysten keskitetty jakelu Microsoftin tarjoamista keskushallintatyökaluista tunnetuimpia lienevät Windows Server Update Services (WSUS) ja System Management Server (SMS). SMS mahdollistaa esimerkiksi toimisto-ohjelmistopakettien asennuksen työasemille keskushallinnan kautta, ja sillä voi kartoittaa myös olemassa olevat asennukset, mikä auttaa ylläpitäjää esimerkiksi lisenssirekisteriä päivitettäessä. Lisäksi SMS tehostaa työasemien valvontaa Active Directoryn ja Windows-käyttöjärjestelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia hyödyntäen. SMS hallintatyökalua voi käyttää myös tietoturvapäivitysten jakeluun, mutta pelkästään siihen käyttöön tämä tuote on hieman ylimitoitettu ratkaisu. SMS on erillismaksullinen tuote ja vaatii oman dedikoidun palvelimen. (5.) WSUS puolestaan on tarkoitettu kuukausittain julkaistavien Windows-päivitysten hallittuun levittämiseen. Lisäksi sillä voi tarkistaa, mitkä Windows-päivitykset tiettyyn työasemaan on asennettu onnistuneesti, mutta esimerkiksi toimisto-ohjelmia ei voi

13 13 WSUS-palvelun avulla valvoa. WSUS on ilmainen tuote, ja sen voi asentaa mihin tahansa palvelimeen, jossa ei ennestään ole mitään IIS-palveluja käytössä (Internet Information Services). Ilman WSUS-palvelua kukin työasema noutaa päivitykset automaattisesti suoraan Microsoftilta. WSUS-palvelun avulla Internet-liikenne vähenee, kun ainoastaan WSUSpalvelin noutaa päivitykset Microsoftilta ja sisäverkon työasemat noutavat päivitykset WSUS-palvelimelta. Yksittäinen työasema päivittyy lähiverkossa olevan päivityspalvelimen kautta huomattavasti nopeammin verrattuna siihen, että työasema noutaisi päivitykset Internetissä olevilta Microsoftin palvelimilta. Keskitettyä WSUS-palvelua käytettäessä ylläpitäjällä on myös mahdollisuus valita työasemien päivittämiseen sellainen vuorokaudenaika, jolloin päivitykset eivät häiritse käyttäjien työskentelyä eivätkä esimerkiksi varmuuskopioiden tekoa. WSUS-palvelimella voidaan luoda työasemaryhmiä tai valita erikseen kuhunkin työasemaan asennettavat päivitykset. Näin voidaan hallitusti testata isommat päivitykset etukäteen määritellyllä pilottiryhmällä, ennen kuin päivitykset julkaistaan kaikille yrityksen työasemille.

14 14 3 Lähtötilanteen esittely Tässä luvussa esittelen Malliyritys Oy:n tietojärjestelmän lähtötilanteen saapuessani yrityksen palvelukseen vuoden 2005 lopussa. Malliyrityksen IT-osastolla on työskennellyt kaksi kokopäiväistä ylläpitäjää. Heistä toisen siirtyessä muihin haasteisiin vapautui minulle yrityksestä kokopäiväinen IT-asiantuntijan paikka joulukuun lopussa vuonna Aloitin ympäristöön tutustumisen lukemalla läpi kaiken olemassa olevan ajantasaisen dokumentaation ja lisäksi tein kollegoilleni tarkentavia kysymyksiä tietojärjestelmän kokoonpanosta. Melko nopeasti pääsin suorittamaan käytännön ylläpitotoimia oikeassa tuotantoympäristössä ja sitä kautta tutustuin paremmin yrityksen tietojärjestelmiin. 3.1 Työasemat Työasemina on suosittu Hewlett Packardin toimistomalleja. Samaa mallia on pyritty kerralla ostamaan useita samanlaisia, mutta aikojen saatossa on luonnollisesti ajauduttu tilanteeseen, jossa kaikki työasemat eivät ole täsmälleen samaa mallia, vaan käytössä on vielä jopa NT4-aikakauden laitteita. Suurin osa työasemista on kuitenkin alle viisi vuotta vanhoja Windows 2000 ja Windows XP -laitteita. Työasemia uusitaan sen verran harvoin, että levynkuvia ei ole käytetty asentamisen apuvälineenä. Tällä hetkellä yrityksen pääkonttorilla on noin 20 pöytäkonetta ja 15 kannettavaa työasemaa. Myymälöissä on ns. taustatyöasemia yhteensä noin 70 kpl. Windows-pohjaisia kassakoneita on myymälöissä noin 120 kpl Laitehankinnat Laitehankintoja tehtäessä yrityksessä on ollut tapana ostaa pidemmän elinkaaren laitteita. Pidemmän elinkaaren laitteet eivät yleensä ole hankintahinnaltaan kaikkein

15 15 edullisimpia, mutta Malliyritys Oy:n IT-ympäristöön ne soveltuvat erinomaisesti. Kestävät laitteet kaipaavat harvemmin huoltoa, jolloin yritys säästää muun muassa ITosaston matkakuluissa. Vaatemyymälät ovat myös hyvin pölyisiä ympäristöjä, jolloin PC-laitteiden on oltava kestäviä ja niillä on hyvä olla pitkät takuusopimukset. Laitetoimittajaa valittaessa on myös huomioitu, että tunnetulla merkkivalmistajalla on takuuhuollot ja tukipalvelut paremmin saatavilla kuin pienemmillä laitevalmistajilla NT4-käyttöjärjestelmä NT4-käyttöjärjestelmän tuki on lakannut joulukuussa 2004 (6). Sen jälkeen käyttöjärjestelmälle ei enää ole julkaistu tietoturvapäivityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että NT4-käyttöjärjestelmästä mahdollisesti vielä löytyviä uusia tietoturva-aukkoja voidaan mahdollisesti hyödyntää, jos koneisiin pääsee käsiksi palomuurin läpi. Riski Malliyritys Oy:n ympäristössä ei ole kovin suuri, sillä palomuuriin ei ole avattu sellaisia portteja, joista pääsisi suoraan NT4-koneisiin käsiksi. Kaikista NT4-koneista on kuitenkin tarkoitus luopua samalla kun kassajärjestelmä vaihdetaan ja NT4-pohjaiset myymäläpalvelimet voidaan sammuttaa. Myymäläpalvelimien lisäksi myymälöissä on vielä vanhoja NT4-pohjaisia taustatyöasemia noin 10 kpl, ja ne on myös tarkoitus uusia vuoden 2006 loppuun mennessä.

16 Palvelimet Kaikki yrityksen palvelimet toimivat Windows-käyttöjärjestelmällä. Windowsin versioita on käytössä useita: NT4, 2000 ja Yrityksen pääkonttorissa on fyysisiä palvelimia seitsemän kappaletta, joiden tärkeimmät toiminnot esittelen myöhemmin tässä luvussa. Suurin osa palvelimista on Hewlett Packardin räkkipalvelimia, mutta lisäksi joukossa on yksi IBM:n räkkipalvelin Active Directory Käyttöoikeuksien hallintaan käytetään Active Directoryä, joka on olemassa olevien NT4-koneiden vuoksi jätetty Windows 2000 mixed moodiin. Hakemisto on kahdennettu kahdelle erilliselle Windows palvelimelle. Näistä palvelimista toiseen on asennettu lisäksi F-secure-keskushallinta ja toiseen Exchange 2003 SP2 -sähköpostipalvelu. Kaikki myymälät ja pääkonttori kuuluvat samaan toimialueeseen, jota ei ole pilkottu toimipaikkojen mukaisiin erillisiin osiin. Group Policyjä käytetään työasemien tiettyjen asetusten hallinnointiin Myymälät Jokaisessa myymälässä on oma myymäläpalvelin, jonka pääasialliset tehtävät on noutaa uudet tuotetiedot pääkonttorissa sijaitsevalta ketjunohjauspalvelimelta, ylläpitää tietokantaa kassoilta tulevasta myyntitiedosta ja välittää myyntitiedot myös pääkonttorilla sijaitseville ketjunohjaus-, varastonhallinta- ja taloushallintopalvelimille. Kassajärjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa. Vanha järjestelmä on DOS-pohjainen Profit-kassajärjestelmä, jota tällä hetkellä ajetaan NT4-pohjaisilla myymäläpalvelimilla.

17 17 Uusi kassajärjestelmä on TP.net-pohjainen ohjelmisto, jota on testattu vuoden 2005 syksystä lähtien kahdessa pilottimyymälässä Windows myymäläpalvelimilla. Alkuvuodesta 2006 kassaohjelmistossa on edelleen merkittäviäkin puutteita, mutta ne on tarkoitus saada korjattua maaliskuuhun 2006 mennessä. Helsingissä sijaitsevassa myymälässä tehdään mittavaa remonttia ja sinne on tarkoitus saada uusi kassajärjestelmä asennettua ennen myymälän avajaisia. Kassaohjelmasta pyritään kitkemään ongelmat pois, jotta päästäisiin lopulliseen levitysversioon ennen ko. myymälän remontin valmistumista. Tämän työn puitteissa sain tehtäväkseni koordinoida sähkömiesten työskentelyä ja varmistaa, että kuhunkin kassapisteeseen tulee riittävä määrä sähkö- ja Ethernetpistokkeita ja että ne tulee numeroitua loogisesti Materiaalihallinto Varaston hallintaan käytetään nimeltä mainitsematonta ohjelmistoa, jonka eräs englantilainen konsulttitoimisto on räätälöinyt Malliyrityksen tarpeisiin sopivaksi. Suomessa ei ole millään toisella yrityksellä tätä samaa ohjelmistoa käytössä. Malliyrityksen vanhin IT-asiantuntija on ollut räätälöintiprojektin alusta lähtien jo vuosien ajan mukana kehittämässä varaston hallintaohjelmistoa, ja hän tuntee ohjelmiston toiminnan melko hyvin, mutta tarvittavat muutokset ohjelmakoodiin tilataan kuitenkin aina Englannista. Ohjelmisto pyörii dedikoidulla Windows palvelimella.

18 Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan Scala-ohjelmistolla, jolle on dedikoitu oma Windows palvelin. Rajapintoja varaston hallinnan, Scalan ja kassajärjestelmän välillä on useita erilaisia, joiden läpi kulkee asiakastiedot, varastosaldot ja myynnit järjestelmästä toiseen. Esimerkiksi uudet laskutusasiakkaat perustetaan pääkonttorilla Scalaan, josta ne siirtyvät automaattisina yöajoina kassajärjestelmään. Varastosaldot puolestaan siirtyvät uudessa TP.net-kassajärjestelmässä varaston hallintapalvelimelta aina yksittäiselle kassakoneelle asti, josta myyjä voi tarkistaa tuotteen saatavuuden varastokyselynä F-secure-keskushallinta Keskushallintapalvelimen versio 6.00 on toiseksi uusin. Työasemilla versioiden kirjo on erittäin vaihteleva, joillakin koneilla vielä käytössä vanhoja 5.xx-sarjan versioita. Keskushallinnassa on tiedot yhteensä 90 työasemasta. Kuvassa 1 on esitetty, minkä verran eri versioita on keskushallintaan liitetty.

19 19 Kuva 1. Työasemien F-secure-versiojakauma Keskushallintapalvelimella on myös tietoja vanhoista jo käytöstä poistetuista työasemista. Nämä aiheuttavat turhaan hälytyksiä keskushallinnassa, kun ne eivät ole noutaneet tuoreimpia virustunnisteita. Sen lisäksi että F-securesta on paljon eri versioita käytössä, on osa asennuksista tehty jostain syystä yksittäisasennuksina, vaikka keskushallintakin on ollut käytettävissä. Asennuksia tehtäessä on myös lähes kaikilta työasemilta jätetty palomuurikomponentti asentamatta ja asennettu ainoastaan virustorjunta. Osa työasemista on niin vanhoja ja hitaita, ettei niihin kaikkiin ole asennettu F-securea lainkaan. F-secure-keskushallinnan on aikoinaan asentanut ulkopuolinen toimittaja eikä ITosaston henkilöstöä ole kovin perusteellisesti koulutettu virustorjuntaohjelmiston keskushallinnan käyttöön. Niinpä sen asetukset on jäänyt oletusarvoille eikä keskushallinnan kaikkia ominaisuuksia ole otettu tehokkaasti käyttöön.

20 Exchange-sähköposti Malliyritys Oy:n sähköpostipalvelimella on sähköpostilaatikot noin 200 käyttäjällä. Soneran palvelimia käytetään SMTP-reititykseen, joten Exchangen SMTP-portti ei suoraan näy julkiseen Internetiin. Sähköpostilaatikoita hallitaan kuitenkin itsenäisesti omalla Exchange-palvelimella. Yksittäisen sähköpostilaatikon tallennustila on Exchangessa oletuksena rajattoman suuri. Pääkonttorin käyttäjille postilaatikko on jätetty oletusasetuksille, mutta myymäläkäyttäjille on erikseen säädetty kullekin käyttäjälle pienempi postilaatikon koko. Myymäläkäyttäjille on myönnetty vain 10 Mt:n kokoisia postilaatikoita, ettei Exchangen sisäänrakennettu tietokannan 16 Gt:n maksimikoko täyttyisi (7). Itse asiassa vuoden 2006 alussa ollaan jo hyvin lähellä tuota raja-arvoa ja pelkona on ollut tietokannan lukkiutuminen. Sainkin tehtäväkseni ohjeistaa ja avustaa käyttäjiä vanhojen sähköpostiviestien siirtämiseksi työaseman paikalliselle levylle arkisto-tiedostoon. Roskapostin määrä on ollut kasvava ongelma myös Malliyrityksessä. Toistaiseksi se ei vielä ole ylikuormittanut tietoliikenneyhteyksiä, mutta käyttäjien työskentelyä se häiritsee ja siitä on tullut palautetta IT-osastolle. Käyttäjät ovat ilmoittaneet ylläpidolle roskapostiviesteistä lähettävän sähköpostiosoitteen, jonka ylläpitäjät ovat käsin lisänneet Exchangen kieltolistalle. Tämä on ollut aikaa vievää käsityötä ja melko tehotonta sellaista, sillä roskapostittajat vaihtavat lähettäjäkentässä näkyvää osoitettaan jopa jokaisen yksittäisen lähetyserän välissä. Sain tehtäväkseni tutustua erilaisiin ratkaisuihin, joilla roskapostiongelmaan voitaisiin puuttua. Outlook Web Access -ominaisuutta ei ole yrityksessä käytetty, siihen pääsy julkisesta Internetistä on estetty palomuurilla. Sen sijaan käytetään Soneran Mobiilitoimistopalvelua, johon kuuluu muun muassa webmail-toiminto. Mobiilitoimistoa pyörittävä Soneran palvelin ottaa yhteyden Exchangeen IMAP-portin kautta ja tuo IMAP-portti on palomuurilla rajattu näkyväksi ainoastaan tälle yhdelle Soneran palvelimelle.

21 Lähiverkko Verkkotopologia Pääkonttorin ja myymälöiden lähiverkkoja ylläpitää yrityksen oma IT-osasto, mutta etäyhteydet on ostettu Soneralta kokonaispalveluna, joka sisältää muun muassa VPNyhteyksien ja palomuuritoimintojen hallinnoinnin. Myymälät on yhdistetty pääkonttoriin Soneran Datanet-palvelun kautta, joka tarjoaa kullekin myymälälle oman IP-aliverkon yksityisillä IP-osoitteilla toteutettuna (ks. liite 1). Julkisen Internetin ja Datanetin välissä on Soneran palomuuripalvelu, johon Malliyrityksen ylläpitäjät voivat tehdä palomuurisääntöjä koskevia muutospyyntöjä web-hallintatyökalun avulla. Julkiseen Internetiin menevä liikenne on oletuksena kielletty ja tarvittavat portit on erikseen sallittu. Tämä estää tehokkaasti muun muassa vertaisverkko-ohjelmien käytön ja web-radioiden kuuntelun yrityksen verkossa. Kahdennetun Datanet-yhteyden lisäksi pääkonttorilta lähtee Framerelay-yhteys, jonka kautta vanhan kassajärjestelmän pankkikorttivarmennukset hoidetaan. Uuden kassajärjestelmän pankkikorttivarmennukset lähtevät suoraan myymälästä kiinteää VPN-yhteyttä pitkin kolmannen osapuolen tiloissa sijaitsevaan varmennuskeskukseen. Verkkokuva on esitetty liitteessä Tietoliikennelaitteet Pääkonttorin 100 Mbps:n lähiverkko on toteutettu HP:n hallittavilla ProCurve -kytkimillä. Kussakin kytkimessä on 24 porttia ja kytkimiä on yhteensä alle 10 kpl. Kytkimet on yhdistetty toisiinsa 1 Gbps:n kuituyhteyksillä. Kahdennettuja yhteyksiä eikä VLAN-virtuualiverkkoja käytetä. Näin ollen kytkinten välisiä ristiriitoja estävä Spanning-Tree-protokollakaan ei ole tarpeen. Kytkimien lisäksi pääkonttorilla on kahdennettu DSL-yhteys, ja siihen liittyvät Ciscon reitittimet ovat Soneralta vuokrattuja ja Soneran ylläpitämiä.

22 22 Myymälöissä on yleensä 24-porttisia kytkimiä 1-2 kpl samassa ristikytkentäkaapissa ADSL-modeemin kanssa. Langattomia lähiverkkoja Malliyrityksellä ei ole käytössä Tulostimet Tulostiminakin yrityksessä suositaan Hewlett Packardin valmistamia laitteita. Osa vanhemmista tulostimista on suoraan tietokoneisiin kytkettyjä LPT-liitäntäisiä lasertulostimia, mutta suurin osa on jo suoraan lähiverkkoon liitettäviä verkkotulostimia. Nykyisin on pyritty vakioimaan pienryhmäkäyttöön tulostinmalliksi HP LaserJet 1320n ja tehokäyttäjille HP LaserJet 4250n. Joissain myymälöissä on yksi väritulostin ja lisäksi pääkonttorissa niitä on kaksi Dokumentointi Malliyrityksen tietojärjestelmästä ei ole olemassa kattavaa dokumentointia. Eri palvelinsovelluksista on olemassa vaihtelevan tasoisia dokumentteja, mutta niitä ei ole koottu yhtenäiseksi kaiken kattavaksi dokumentaatioksi. Rutiininomaisesti tehtävistä toistuvista töistä ei ole olemassa listaa. Listan käyttäminen helpottaisi uusia ylläpitäjiä muistamaan kaikki toistuvat työt, ja listasta olisi helppo seurata mitä milloinkin on tehty. 3.4 Tietoturva Malliyritys Oy:ssä ei tehdä tuotekehitystä, eikä teknistä tietoturvaakaan ole viety äärimmilleen, vaan ennemminkin on panostettu järjestelmien helppokäyttöisyyteen. Vaatemyyjille pyritään tarjoamaan helppo pääsy tietokoneille eikä käyttäjän

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu

Liite 1: KualiKSB skenaariot ja PoC tulokset. 1. Palvelun kehittäjän näkökulma. KualiKSB. Sivu 1. Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Liite 1: skenaariot ja PoC tulokset 1. Palvelun kehittäjän näkökulma Tilanne Vaatimus Ongelma jos vaatimus ei toteudu Palvelun uusi versio on Palveluiden kehittäminen voitava asentaa tuotantoon vaikeutuu

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas

Elisa Toimisto 365. Pääkäyttäjän pikaopas Elisa Toimisto 365 Pääkäyttäjän pikaopas Päivitetty 10/2016 Tämän pikaoppaan avulla pääset alkuun Elisa Toimisto 365 -palvelun käyttöönotossa. Lisää ohjeita löydät osoitteesta http://www.elisa.fi/toimisto365-ohjeet/

Lisätiedot

Yleistä tietoa Windows tehtävästä

Yleistä tietoa Windows tehtävästä Yleistä tietoa Windows tehtävästä Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida yrityksen Windows ratkaisuihin perustuva ITympäristö. Käytä salasanana Qwerty123, jos ei ole muuta pyydetty. Käytössäsi on Hyper-V

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Voidaksesi käyttää taloyhtiön laajakaistaverkkoa

Lisätiedot

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6

MY STANDARD -OHJE. mystandard.hansaworld.com. Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 MY STANDARD -OHJE mystandard.hansaworld.com Standard ERP Pilvipalvelu Sivu 1/6 KÄYTTÖÖNOTTO Mikäli Standard ERP -ohjelmistonne on HansaWorldin pilvipalvelimella (hostingissa), teidän on mahdollista hallinnoida

Lisätiedot

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa

Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Turvallinen etäkäyttö Aaltoyliopistossa Diplomityöseminaari Ville Pursiainen Aalto-yliopiston tietotekniikkapalvelut Valvoja: Prof Patric Östergård, Ohjaajat: DI Jari Kotomäki, DI Tommi Saranpää 7.10.2016

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Laajakaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Laajakaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2

HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HIJAT HR TYÖPÖYTÄ PALVELUNA KUVAUS, SOPIMUS 22005, LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI JA LOGICA OY 1 Palvelusopimus 22005 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 PALVELUNA -PALVELUN TEKNINEN PALVELINYMPÄRISTÖN KUVAUS... 2 2 PALVELUNA-PALVELU...

Lisätiedot

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi

Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi Julkinen Verkkoliikenteen rajoittaminen tietoturvasta huolehtimiseksi ja häiriön korjaamiseksi 20.11.2013 Julkinen 2 VML 131 Velvollisuus korjata häiriö Jos viestintäverkko tai laite aiheuttaa vaaraa tai

Lisätiedot

Valppaan asennus- ja käyttöohje

Valppaan asennus- ja käyttöohje Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.9 16.2.2006 Tuukka Laakso Korjattu versio 0.1 Antti Kettunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto...2 2 Valppaan asennus...3 2.1 Valppaan kääntäminen...3 2.2 Valmiiksi

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa

Uutta Remote Support Platform 3.0 -versiossa Uutta Remote Support Platform for SAP Business One Asiakirjaversio: 1.0 2012-10-08 Kaikki maat Typografiset merkintätavat Kirjasintyyli Esimerkki Näytöstä lainatut sanat tai merkit. Näitä ovat kenttien

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN

JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN JÄRJESTELMÄTYÖKALUT SEKÄ SOVELLUSTEN POISTAMINEN Tämänkertaisen tehtävän aiheena ovat sovellusten lisäys/poisto sekä Windowsin mukana tulevat järjestelmätyökalut, jotka löytyvät valinnan Käynnistä Apuohjelmat

Lisätiedot

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet

Lahden Teho-Opetus Oy. Opetusohjelmien Palvelinohjelma. Käyttö- ja asennusohjeet Lahden Teho-Opetus Oy Opetusohjelmien Palvelinohjelma Käyttö- ja asennusohjeet YLEISTÄ Lahden Teho-Opetus Oy:n opetusohjelmia voidaan nyt käyttää verkon välityksellä siten, että itse opetusohjelma asennetaan

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut

Järjestelmän asetukset. Asetustiedostojen muokkaaminen. Pääkäyttäjä eli root. Järjestelmänhallinnan työkalut Järjestelmän asetukset Järjestelmänhallinnan työkalut Ubuntussa järjestelmän hallintaan ja asetusten muokkaamiseen tarkoitetut ohjelmat on koottu Järjestelmä-valikon alle Asetukset- ja Ylläpito -alavalikoista

Lisätiedot

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin

Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin Tinkimätöntä tietoturvaa kaikkiin virtuaaliympäristöihin SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Suojaus vai suorituskyky? Virtuaalikoneiden määrä ylitti fyysisten koneiden määrän jo vuonna 2009. Tällä

Lisätiedot

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi

Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS. www.lounea.fi Palvelukuvaus Datatalkkari 19.5.2016 1 LOUNEA DATATALKKARI PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 3 2. PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1. Käyttöönotto ja opastus... 3 2.2. Huolto ja asennus... 3

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys

IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys IPv6 käyttöönoton mahdollistajat operaattorin näkemys Jyrki Soini TeliaSonera 1 IPv6 toimi nyt IPv4 osoitteet loppumassa hyvää vauhtia keskusvarasto (IANA) jakoi viimeiset osoitelohkot 3.2.2011 RIPE arvioi

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3)

KEMI-TORNIONLAAKSON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LAPPIA LANGATON VIERAILIJAVERKKO 2(7) VERKKOYHTEYDEN MÄÄRITTELY WINDOWS XP:LLE (WINDOWS XP SP3) LANGATON VIERAILIJAVERKKO 1(7) LANGATTOMAN VIERAILIJAVERKON KÄYTTÖ Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia tarjoaa vierailijoiden, opiskelijoiden ja henkilökunnan käyttöön suojatun langattoman verkon

Lisätiedot

Vapaat ohjelmat matkalla

Vapaat ohjelmat matkalla Vapaat ohjelmat matkalla Arto Teräs Finnish Linux User Group FLUG ry Teemailta Helsinki, 24.5.2010 Kalvo 1(14) Tietotekniikka (loma)matkalla Eihän lomalla tarvitse koskea tietokoneisiin.

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Security server v6 installation requirements

Security server v6 installation requirements CSC Security server v6 installation requirements Security server version 6.x. Version 0.2 Pekka Muhonen 2/10/2015 Date Version Description 18.12.2014 0.1 Initial version 10.02.2015 0.2 Major changes Contents

Lisätiedot

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS

Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS 1 (6) v 2.1 Lilli Huolenpito PALVELUKUVAUS Sisällysluettelo 1 Palvelun yleiskuvaus ja palveluvaihtoehdot... 3 2 Palvelun sisältö... 3 2.1 Lilli Huolenpito Mini... 4 2.2 Lilli Huolenpito Perus... 4 2.3

Lisätiedot

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS

WL54AP2. Langattoman verkon laajennusohje WDS WL54AP2 Langattoman verkon laajennusohje WDS Näitä ohjeita seuraamalla saadaan langaton lähiverkko laajennettua yksinkertaisesti kahden tai useamman tukiaseman verkoksi. Tukiasemien välinen liikenne(wds)

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Yleinen ohjeistus Linux-tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER-V ympäristö, sekä kolme virtuaalikonetta. Tehtäväsi on importata nämä virtuaalikoneet ja konfiguroida ne, sekä verkkolaitteet,

Lisätiedot

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille

MagiCAD Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille Toimintaympäristö ja yhteensopivuus MagiCAD AutoCADille ja MagiCAD Revitille MAGICAD AUTOCADILLE (AutoCAD), kehittänyt Progman Oy Sovellukset: Circuit Designer, Electrical, Heating & Piping, Room, Sprinkler

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013

Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 Konesali ilman rajoja Kongressi A 5.3.2013 t SC Orchestrator 2012 SP1 Harri Puupponen 5.3.2013 t 2012 Microsoft Corporation. All rights reserved. Sisältö Yleistä Arkkitehtuuri Uudet ominaisuudet Demoja

Lisätiedot

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust Gamer Kit PCI TRUST GAMER KIT PCI. Pika-asennusohje. Versio 1.0 TRUST GAMER KIT PCI Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Gamer Kit PCI -tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa tarvitaan jonkin verran kokemusta tietokoneista.

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan. Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Palvelinohjelmistojen ja virtualisointi 15 osp Työssäoppimisen keskeinen sisältö: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn ja työn

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

Tietokantojen hallinta

Tietokantojen hallinta Tietokantojen hallinta 1. Yleistä Ensimmäinen vaihe ennen Odoo käytön aloittamista, on varmuuskopioiden tekeminen. Se kannattaa tehdä riittävän usein. Kun Odoo toimii omalla koneella, on tietokantojen

Lisätiedot

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name

Objective Marking. Taitaja 2014 Lahti. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1. Competitor Name Objective ing Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Competition Day 1 Sub Criterion SRV01 palvelin Sub Criterion A1 ing Scheme Lock 08-04-2014 09:35:59 Entry Lock 08-04-2014 19:36:30 O1 0.50 Palvelimen

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas

Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Option GlobeSurfer III pikakäyttöopas Laitteen ensimmäinen käyttöönotto 1. Aseta SIM-kortti laitteen pohjaan pyötätuen takana olevaan SIM-korttipaikkaan 2. Aseta mukana tullut ethernetkaapeli tietokoneen

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE

1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 1 (22) LAAJAKAISTA ASENNUS- JA KÄYTTÖÖNOTTO-OPAS ADSL-, KAAPELIMODEEMI JA KUITUPÄÄTE 2 (22) LAAJAKAISTA -ASENNUSOPAS Laajakaista Laajakaistaliittymän lisäksi tarvitaan verkkoyhteyttä tukeva tietokone.

Lisätiedot

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä?

Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Miksi ja miten siirtyä käyttämään nykyistä ERP-järjestelmää pilvessä? Sisällys Lukijalle 3 Mitä pilvipalveluilla tarkoitetaan? 4 Toiminnanohjausjärjestelmä pilvessä 5 Miksi siirtyä pilvipalveluihin? 6

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla

MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla MY KNX, KNX sivu sinua varten Mitä pitää muistaa: Pidä tietosi ajan tasalla Tervetuloa mukaan Sisällysluettelo yleistä... 3 MY KNX... 3 Kirjaudu KNX organisaation kotisivulle... 4 Partnerluettelo... 5

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero:

Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma. Oppaan osanumero: Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelma Oppaan osanumero: 389194-352 Joulukuu 2005 Sisällysluettelo 1 Setup Utility (Tietokoneen asetukset) -apuohjelman käyttö 2 Setup Utility (Tietokoneen asetukset)

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta

AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta Koulutusosasto AVOT:n tekninen ympäristö käyttäjän näkökulmasta majuri Mika Kalliomaa Pääesikunta Koulutusosasto mika.kalliomaa@milnet.fi Puolustusvoimat perustaa koulutusportaalin (25.11.2002) Puolustusvoimat

Lisätiedot

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari

Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta. Jouni Huotari Microsoft SQL Server -tietokannan hallinta Jouni Huotari 13.2.2008 Tavoite Saada käsitys SQL Serverin (v. 2005) ominaisuuksista + eri vaihtoehtojen hyvistä ja mahdollisista huonoista puolista Oppia luomaan

Lisätiedot

Yrityspalvelujärjestelmä

Yrityspalvelujärjestelmä Yrityspalvelujärjestelmä Voit tehdä tyylikkäät nettisivut yrityksellesi YPJ:n sivueditorilla. Sivueditorin avulla on helppoa päivittää ittää ja ylläpitää sivuja silloin, i kun sinulle parhaiten sopii.

Lisätiedot

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE

20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE 20 SYYTÄ, MIKSI JOKAISEN SEURAAVAN TIETOKONEEN TULISI OLLA THINKPAD TAI THINKCENTRE THINKVANTAGE TECHNOLOGY AND DESIGN Napsauta tästä ThinkVantage Technology and Design -ominaisuudet ovat ThinkPad -kannettaviin

Lisätiedot

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje

Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje 1 (11) Inteno DG201R1 / EG500(R1) modeemi - päivitysohje Tätä ohjetta tai sen osaa ei saa kopioida tai välittää missään muodossa ilman DNA Oy:n kirjallista suostumusta. Tavaramerkit ja Inteno ovat Inteno

Lisätiedot

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla

Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla Salasanojen turvallinen tallentaminen KeePass ohjelmalla KeePass on vapaasti saatavilla oleva, avoimen lähdekoodin ohjelma, jonka tarkoituksena on auttaa salasanojen hallinnassa. Tämä KeePass ohje on päivitetty

Lisätiedot

SMART BUSINESS ARCHITECTURE

SMART BUSINESS ARCHITECTURE SMART BUSINESS ARCHITECTURE RAJATTOMAN VERKON ALUSTA Mihail Papazoglou, järjestelmäasiantuntija Agenda Markkinatrendit Miksi Smart Business Architecture? LAN Security Yhteenveto 2010 Cisco Systems, Inc.

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila

Järjestelmäraportti. X-Road.eu versio 5.x. Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä. Mikael Puusa Hyväksyjä. Tuula Kanerva Tila X-Road.eu versio 5.x Tiedoston nimi Järjestelmäraportti X-RoadEU.docx Tekijä Mikael Puusa Hyväksyjä Tuula Kanerva Tila Hyväksytty Versio 0.3 Julkisuusluokka Tieran sisäinen (myös alihankkijoiden käytettävissä)

Lisätiedot

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin

Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin Onnistunut SAP-projekti laadunvarmistuksen keinoin 07.10.2010 Patrick Qvick Sisällys 1. Qentinel 2. Laadukas ohjelmisto täyttää sille asetetut tarpeet 3. SAP -projektin kriittisiä menestystekijöitä 4.

Lisätiedot

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen)

päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria Julkunen (Marja Julkunen) Valtiokonttori Kieku-toimiala Ohje Mikko 18.4.2016 Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset 1 (5) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutoshistoria 1.5 12.2.2014 Mikko

Lisätiedot

lomake 6 Taitaja 2005 Osio Osion kuvaus Pisteosuus Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä Allekirjoitukset

lomake 6 Taitaja 2005 Osio Osion kuvaus Pisteosuus Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä Allekirjoitukset lomake 6 Osio Osion kuvaus Pisteosuus Päivä 1 Päivä 2 Päivä 3 Päivä 4 Yhteensä A Kaapelointi ja laitekaapin asennus B Windows palvelimen asennus ja konfigurointi C Työaseman asennus ja konfigurointi D

Lisätiedot

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen:

Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: Kuukauden kuvat kerhon galleriaan 1.4.2016 lähtien kuukaudenkuvaajan kuvagalleria on siirretty uudelle palvelimelle osoitteeseen: http://www.kamera73.fi/kuukaudenkuvaaja Kukin seuran jäsen voi laittaa

Lisätiedot

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS

Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Febdok 5.5.x, Varmuuskopiot OHJEISTUS Sisällys 1 YLEISTÄ 1 2 VARMUUSKOPIOT 2 2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO PERUSKÄYTTÄJÄN TUNNUKSILLA 2 2.2 VARMUUSKOPIOT ADMIN TUNNUKSILLA 4 2.2.1 TÄYDELLINEN VARMUUSKOPIO

Lisätiedot

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle

2. Koetilan palvelin. 4. Varatietokoneet ja -kuulokkeet. 6. Kokelaan tikkuja osallistujille, varapäätelaitteille ja varalle Valvojan ohje Nämä ohjeet koskevat koetilanteen valvontaa. Ennen koetilaisuuden alkua koetila ja kokelaiden suorituspaikat on valmisteltu lukioihin rehtoreille lähetettyjen ohjeiden mukaisesti. Koetilaan

Lisätiedot

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650

PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 PIKAOHJE MODEM OPTIONS for Nokia 7650 Copyright 2002 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään 9354501 Issue 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650:N ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(6) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tietoturvan ylläpito 15 osp Tietoturvan ylläpito Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset: työtehtävien suunnittelu ja valmistelu oman työn

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas

Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja...

1 NETIKKA PUHENETTI -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2. 2 Palvelut...4. 3 Käyttö...5. 4 Yleisimmät ongelmat...11. 5 Yhteystietoja... 1 (13) 1 -PALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO-OHJE...2 1.1 Yleistä...2 1.2 Siirtyminen perinteisestä lankaliittymästä VoIP-palvelun käyttäjäksi...2 1.3 Paletti...2 1.4 NAT...2 1.5 FAX- ja muut erikoislaitteet...3

Lisätiedot

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti

Suomenkielinen versio. Johdanto. Laitteiston asennus. PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti PU011 Sweex 1-portin rinnakkainen PCI Express -kortti Johdanto Älä altista PU011-korttia äärilämpötiloille. Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon tai sulje lämmityselementtejä. Älä käytä PU011-korttia

Lisätiedot

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön infrastruktuuri Versio Päiväys Tekijä Muutoksen kuvaus 1.0 6.3.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola 1.1 1.10.2014 Tietohallintopäällikkö Sauli Kleemola Muutettu

Lisätiedot

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation

IBM BusinessConnect A new era of thinking. A new era of thinking. Metsä Group. Mobiiliarkkitehtuuri. Ari Linja IBM Corporation IBM BusinessConnect A new era of thinking Metsä Group Ari Linja Mobiiliarkkitehtuuri 1 2016 IBM Corporation 2 2016 IBM Corporation 2016 IBM Corporation Ari Linja Mobiiliarkkitehti Metsä Group ICT - Tietohallinto

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Suojaus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely

7signal Sapphire. Ratkaisuesittely 7signal Sapphire Ratkaisuesittely Agenda 7signal Ratkaisu Yleiskuvaus Kolme komponenttia Tehtävät Kohdeasiakkaat Palvelut Esimerkkikuvia 7signal Langattomien verkkojen hallintaan, ylläpitoon ja kehittämiseen

Lisätiedot

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut

Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Langattomien verkkojen tietosuojapalvelut Sisältö Työn tausta & tavoitteet Käytetty metodiikka Työn lähtökohdat IEEE 802.11 verkkojen tietoturva Keskeiset tulokset Demonstraatiojärjestelmä Oman työn osuus

Lisätiedot

Action Request System

Action Request System Action Request System Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet seminaari HELSINGIN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteen laitos 25.10.2000 Action Request System (ARS) Manu Karjalainen Ohjelmistotuotantovälineet

Lisätiedot