Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen"

Transkriptio

1 EVTEK-ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen Insinöörityö Ohjaaja: hallintopäällikkö Sari Helenius Ohjaava opettaja: yliopettaja Erik Pätynen

2 EVTEK-ammattikorkeakoulu INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen 56 sivua tietotekniikka insinööri (AMK) hallintopäällikkö Sari Helenius yliopettaja Erik Pätynen Insinöörityön tavoitteena oli analysoida tavarataloketju Malliyritys Oy:n tietojärjestelmien nykytila ja ylläpitomenetelmät. Työssä pyritään etsimään IT-osaston toimintamalleista ja palvelimien asetuksista parantamista kaipaavat kohteet ja luomaan niille kehitysehdotukset. Vuoden 2006 aikana myös toteutettiin tärkeimmät kehitysehdotuksista. Insinöörityössä kartoitettiin yrityksen työasemat, palvelimet, lähiverkko ja tietoturva. Työasemien asennukseen liittyviä työrutiineja tehostettiin ja dokumentoitiin. Palvelimille asennettiin Windows-päivitysten levitystyökalu, tarkistettiin ja yhtenäistettiin F-secure keskushallinnan sääntöjä sekä parannettiin sähköpostin käytettävyyttä. Myös yrityksen varmistusjärjestelmä uusittiin ja tuon hankintaprojektin eri vaiheet on selostettu tässä insinöörityössä. Ne kehitysehdotukset, joita ei tämän työn puitteissa ehditty toteuttamaan, on listattu työn loppuosaan jatkokehitysideoina. Tämä insinöörityö on jatkossa hyödyllinen sellaisille IT-ylläpitäjille, jotka suunnittelevat F-secure keskushallinnan sääntöjen tai Exchange-sähköpostijärjestelmän roskapostisuodatuksen kehittämistä tai harkitsevat WSUS-palvelun käyttöönottoa. Insinöörityön osuus, joka kertoo varmistusjärjestelmän hankintaprojektista, antaa lukijalle hyvän kuvan melko laajan IT-projektin läpiviemisestä. Tämä insinöörityö koostuu useista eri käytännön tehtävistä, jotka kaikki ovat osaltaan parantaneet yrityksen tietojärjestelmän käytettävyyttä ja tietoturvaa. Lisäksi ylläpitäjien työrutiineja on selkiytetty ja päivittäistä työtä helpottamaan on kirjoitettu ohjeita ja toimintamalleja. Hakusanat Exchange, sähköpostipalvelin, tietoturva, toimintamalli, ylläpito, varmuuskopiointi, virustorjunta, WSUS.

3 EVTEK University of Applied Sciences Institute of Technology ABSTRACT Author Name of Thesis Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Asko Ikävalko Developing IT-maintenance routines 56 1 May 2007 Information Technology Bachelor of Engineering Sari Helenius, Administrative director Erik Pätynen, Senior Lecturer The goal of the thesis is to analyze the current state of the IT-system and management routines used in our example corporation aiming to create proposals how to strengthen weak parts of the maintenance principles and server configurations. Some of the most important development proposals have been carried out in practise during year The workstations, servers, local area network and information security have been analysed in this thesis. Working routines concerning workstation installations were intensified and documented. A Windows update distribution tool has been installed to the servers, the rules of the F-secure central management have been adjusted and standardized, and the usability of has been improved. The backup system of the corporation has been renewed and the phases of the purchase project have also been explained. Those development proposals which have not been carried out during the year 2006 are listed as future developing proposals in the end of the thesis. This thesis will be useful for such IT administrators, who are planning to develop rules for the F-secure central management, to improve junk mail protection in the Exchange system, or to install Windows Server Update Services (WSUS). The part of the thesis which discusses the purchase project of a new backup system, gives the reader a good view of the administration of a quite large IT-project. This thesis consists of diverse practical tasks, all of which have contributed in making the usability and information security of an IT-system better than before. In addition, the work routines of IT-administrators have been made clearer. A few manuals and job procedures have also been introduced to help in the daily work. Keywords antivirus, backup, server, Exchange, information security, maintenance routine, WSUS.

4 Sisällys Tiivistelmä Abstract Lyhenneluettelo 1 Johdanto Yritysesittely Työn tavoite 7 2 Teoriaa tietojärjestelmän hallinnasta Lähiverkkojen historia Suomessa Verkkojen hallinta ja valvonta Keskushallintatyökalut F-secure Policy Manager keskushallinta Windows-päivitysten keskitetty jakelu 12 3 Lähtötilanteen esittely Työasemat Laitehankinnat NT4-käyttöjärjestelmä Palvelimet Active Directory Myymälät Materiaalihallinto Taloushallinto F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Lähiverkko Verkkotopologia Tietoliikennelaitteet Tulostimet Dokumentointi Tietoturva Käyttäjätunnukset Salasanojen säilytys Varmuuskopiointi Koulutus Ylläpitäjät Peruskäyttäjät 24

5 4 Kehityssuunnitelma Työasemat Palvelimet F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Windows-päivitykset Lähiverkko Tietoturva Varmuuskopiointi Salasanojen säilytys Dokumentointi 32 5 Toteutusraportti Työasemat Uudet kassapäätteet NT4-työasemat Palvelimet F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Windows-päivitysten jakelu Uusi varmistusjärjestelmä Tietoturva Dokumentointi Muita parannuksia 48 6 Yhteenveto Saavutukset Jatkokehitysideoita Tietoliikenne Muut kehitysideat 53 Lähteet 54 Liitteet Liite 1: Oy Malliyritys Ab verkkokuva 55 Liite 2: Toistuvien töiden taulukko 56

6 Lyhenneluettelo AD ADSL DMZ DNS IETF IIS IMAP IMF LTO MIB RBL SAN SCL SMS SMTP SNMP SPF UDP UPS WAN VLAN WLAN VPN WSUS Active Directory; Windows toimialueen nimitys. Asymmetric Digital Subscriber Line; Yleinen etäyhteystekniikka. Demilitarized Zone; Palvelimille tarkoitettu lähiverkkosegmentti. Domain Name System; Internetin nimipalvelu. Internet Engineering Task Force; Internet-standardeja kehittävä järjestö. Internet Information Services; Microsoftin web-palvelinohjelmisto. Internet Message Access Protocol; Sähköpostiprotokolla. Intelligent Message Filtering; Exchange-sähköpostin roskapostisuodatin. Linear Tape-Open; Suuren kapasiteetin tallennusnauha. Management Information Base; Asetusten määrittelyjoukkio. Realtime Black List; Roskapostin suodatukseen käytetty tekniikka. Storage Area Network; Palvelimien ulkopuolinen tallennusjärjestelmä. Spam Confidense Level; Roskapostin ja hyötypostin välinen raja-arvo. System Management Server; Microsoft palvelimien keskushallintatuote. Simple Mail Transfer Protocol; Sähköpostiprotokolla. Simple Network Management Protocol; Verkonvalvontaprotokolla. Sender Policy Framework; Roskapostin suodatukseen käytetty tekniikka. User Datagram Protocol; Internetissä käytetty tietoliikenneprotokolla. Uninterruptible Power Supply; Virtakatkon aikana toimiva sähkönsyöttö. Wide Area Network; Organisaation ulkomaailmaan liittävä verkkoyhteys. Virtual Local Area Network; Verkkosegmentointiin käytetty tekniikka. Wireless Local Area Network; Langaton lähiverkko. Virtual Private Network; Salattuihin etäyhteyksiin käytetty tekniikka. Windows Server Update Services; Windows-päivitysten keskushallinta.

7 7 1 Johdanto 1.1 Yritysesittely Malliyritys Oy on kaupan alalla toimiva yritys. Yrityksellä on nykyisin toimipisteet kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Yritys aloitti toimintansa Itä-Suomen alueella, ja Helsinkiin ensimmäinen myymälä avattiin 1900-luvun puolivälin jälkeen. Yrityksen pääkonttori siirtyi 1900-luvun lopulla Helsinkiin, ja sen jälkeen yritys on kasvanut tasaisesti, nykyisin toimipisteitä löytyy eri puolilta Suomea. (1, s. 4.) Malliyrityksen IT-osasto ylläpitää noin 120:tä Windows-pohjaista kassakonetta, 100:aa työasemaa ja 20:tä sovelluspalvelinta. Lisäksi IT-osasto ylläpitää työntekijöiden älypuhelimia, tulostimia sekä yrityksen muita teknisiä laitteita. 1.2 Työn tavoite Insinöörityöni tavoitteena on analysoida, millaisilla työmenetelmillä yrityksen tietojärjestelmää ylläpidetään ja mikä on tietojärjestelmän nykytila kokonaisuutena tarkasteltuna. Analyysin perusteella luon kehitysehdotuksen, mihin suuntaan tietojärjestelmän ylläpitoa tulisi kehittää ja mihin epäkohtiin tulisi puuttua. Tavoitteena on myös, että tämä insinöörityö toimii jatkossa osana yrityksen tietojärjestelmän dokumentointia. Pyrin etsimään kehitettäviä kohtia IT-osaston työtavoissa ja tarkistamaan olemassa olevien sovellusten ja laitteiden konfiguroinnit oikeiksi. Selvitän myös, millaisia valvontatyökaluja IT-osastolla on käytettävissään, ja asennan sellaiset työkalut, jotka tuovat lisää tehokkuutta ylläpitäjien työhön.

8 8 Lisäksi toteutan ja raportoin muutamia tärkeimmiksi katsomiani kehitysehdotuksia touko joulukuussa Ne kehitysehdotukset, joita en ehdi toteuttamaan insinöörityön puitteissa, kirjaan työn loppuosaan jatkokehitysideoina.

9 9 2 Teoriaa tietojärjestelmän hallinnasta 2.1 Lähiverkkojen historia Suomessa Suomen ensimmäiset lähiverkot rakennettiin 1980-luvun alkupuolella tehostamaan paperitehtaiden tuotannonohjausta. Tehtaissa oli suuri määrä erimerkkisiä tietokoneita ja ne saatiin liitettyä yhteiseen Dataway-väylään, joka toimi nopeudella 250 kbit/s. (2, s. 37.) Lähiverkkojen alkuaikoina suurin osa päätelaitteista oli tekstipäätteitä, jotka oli kytketty RS-232-liitännällä keskustietokoneeseen, joka puolestaan keskusteli esimerkiksi Dataway-väylän kautta muiden keskustietokoneiden tai tuotantolaitteiden kanssa. Tultaessa 1990-luvun puoliväliin, tekstipäätteet olivat suurelta osin korvaantuneet henkilökohtaisilla työasemilla, joissa oli käyttöjärjestelmänä Windows 3.11 tai Windows NT. Työasemilla käytettiin jo sähköpostia ja web-selaimella toimivia yrityksen sisäisiä intranet-sivustoja. Lisäksi tietokoneisiin oli asennettu pääteemulaattori, jolla voitiin ottaa yhteys myös vanhempiin keskustietokoneisiin. Lähiverkkoratkaisuina käytettiin muun muassa tähtitopologian mukaista Ethernetiä ja väylätopologian mukaista Token ring -verkkoa. (2, s. 42.) Tätä kirjoitettaessa vuonna 2007 on koaksiaalikaapelia käyttävistä väylätopologian muotoisista lähiverkoista jo luovuttu ja ne on korvattu tähtitopologian muotoisilla Ethernet-verkoilla. Tärkeimmät yhteydet on kahdennettu niin, ettei yhden pisteen vikaantuminen lamauta koko verkkoa. Normaaleissa toimistoverkoissa käytetään yleisesti nopeuksia 1 Gbit/s ja 100 Mbit/s. Paremmissa verkkolaitteissa on käytännössä aina sisäänrakennettu hallintaliittymä, jolla voidaan itse määritellä laitteen asetukset ja käyttöönottaa esimerkiksi SNMP-pohjainen verkonvalvonta.

10 Verkkojen hallinta ja valvonta Verkonhallintajärjestelmät helpottavat IT-ylläpitäjien työskentelyä ja nopeuttavat vianhakua. Hyvin toimivan hallintajärjestelmän kautta ylläpitäjät voivat saada vikatilanteista tiedon jo ennen kuin käyttäjät raportoivat verkossa olevasta viasta. Yksittäisen verkkolaitteen toimintaa seuraavat valvonta-agentit ovat yleensä valmistajakohtaisia, mutta ylemmän tason hallintajärjestelmät toimivat myös muiden valmistajien valvonta-agenttien kanssa. Yhden valmistajan laitteita käytettäessä verkon valvonta ja hallinta on kuitenkin helpompaa. (3, s. 45.) Laajimmin käytetty protokolla verkon hallinnassa on SNMP (Simple Network Management Protocol). Se toimii IP-verkossa, tarkemmin ilmaistuna UDP-protokollan (User Datagram Protocol) päällä. Monissa hallittavissa verkkolaitteissa SNMP on vakio-ominaisuutena, ja sitä hyödyntäen laitteen valvonta-agentti voi lähettää poikkeustapauksista tiedon ylläpitäjän käyttämään hallintajärjestelmään ns. trapsanomana. Vikatilanteessa automaattisesti lähetettävien trap-sanomien lisäksi ylläpitäjä voi kysyä SNMP-hallittavan verkkolaitteen tilaa ns. get-sanomalla. Get-sanomiin liitetään MIBpolku (Management Information Base), jolla viitataan johonkin tarkasti yksilöityyn järjestelmäparametriin. MIB-polku voi viitata esimerkiksi sellaiseen muuttujaan, joka kertoo tietyn portin kautta lähetettyjen IP-pakettien lukumäärän. Get-pyynnön saatuaan hallittava verkkolaite lähettää lyhyen vastauksen hallintajärjestelmälle, jossa laite kertoo kysytyn muuttujan sen hetkisen arvon. SNMP on helppo ottaa käyttöön, sillä se on IETF (Internet Engineering Task Force) teollisuusstandardin mukainen protokolla ja tuki sille löytyy useimmista verkkolaitteista. SNMP on jo alun perin suunniteltu Internetiin kytkettyjen laitteiden valvomiseksi, ja se on nykyisin hyvin laajasti käytetty protokolla valvonta-agenttien ja hallintajärjestelmien väliseen liikennöintiin. (3, s. 104.)

11 Keskushallintatyökalut Nykyisin kaikissa kustannustehokkaasti ylläpidetyissä keskisuurissa ympäristöissä käytetään etä- ja keskushallintatyökaluja. Etähallintatyökaluilla voidaan ottaa yhteys johonkin kauempana sijaitsevaan laitteeseen ja hallita sitä etäyhteyden välityksellä. Keskushallintatyökaluilla puolestaan voidaan yhden keskitetyn pisteen kautta hallita useita laitteita. Seuraavassa esittelen kaksi keskushallintatyökalua, joista ensimmäinen on tarkoitettu F- securen tietoturvaohjelmistojen keskitettyyn hallintaan ja jälkimmäinen on tarkoitettu Microsoftin julkaisemien Windows-päivitysten keskitettyyn hallintaan ja jakeluun F-secure Policy Manager keskushallinta F-secure Policy Manager -keskushallintapalvelin on tarkoitettu työasemille asennettujen F-securen tietoturvatuotteiden keskitettyyn hallintaan. Työasemille voidaan keskushallinnan kautta asentaa F-secure Client Security -tuote, joka sisältää vakoiluohjelmia ja viruksia poistavan antiviruskomponentin sekä haitallista verkkoliikennettä suodattavan palomuurikomponentin. Asennuksen jälkeen työasema noutaa virustunnisteet ja yrityksen ylläpitäjän määrittelemät ohjelman asetukset ns. Policy Manager -keskushallintapalvelimelta. (4, s. 16.) Keskushallintapalvelimen kautta ylläpitäjä voi hallita kaikkia yrityksen työasemia yhden käyttöliittymän kautta ja ryhmitellä työasemia eri ryhmien alle, joille kullekin voidaan luoda omat palomuurisäännöt ja virustorjunnan asetukset. Mahdollinen virusaalto on helppo havaita keskushallintapalvelimen tarjoamista raportointi- ja lokitiedoista, jotka voidaan myös ohjata esimerkiksi ylläpitäjän sähköpostiin. Myös uusien F-secure ohjelmaversioiden levitys on keskushallinnan kautta huomattavasti helpompaa verrattuna aikaisempaan menetelmään, jossa kaikki työasemat piti erikseen kiertää läpi aina kun niihin haluttiin tehdä muutoksia.

12 12 Policy Manager -keskushallintapalvelimen tärkeimmät komponentit ovat ylläpitokäyttöliittymän tarjoava Policy Manager Console ja asetustiedostoja säilyttävä Policy Manager Server. Lisäksi keskushallintapalvelimelta löytyy erillinen Web Reporting -käyttöliittymä, joka tarjoaa selkeitä graafisia raportteja keskushallintaan liitettyjen työasemien virustorjuntaohjelmistojen tilasta. (4, s. 18.) Keskushallintapalvelimen toiminta pohjautuu sisäänrakennettuun Apachen webpalvelimeen. Työasemien ja keskushallintapalvelimen välinen liikenne kulkee HTTPprotokollan välityksellä ja jokainen keskushallintapalvelimelta työasemille siirtyvä päivityspaketti on sähköisesti allekirjoitettu, mikä auttaa erottamaan vihamielisen valepalvelimen oikeasta tuotantopalvelimesta. HTTP-protokollan lisäksi F-securen tuotteet osaavat kommunikoida myös SNMP-protokollan välityksellä eri valmistajien tekemien verkonhallintajärjestelmien kanssa. (4, s. 33.) Windows-päivitysten keskitetty jakelu Microsoftin tarjoamista keskushallintatyökaluista tunnetuimpia lienevät Windows Server Update Services (WSUS) ja System Management Server (SMS). SMS mahdollistaa esimerkiksi toimisto-ohjelmistopakettien asennuksen työasemille keskushallinnan kautta, ja sillä voi kartoittaa myös olemassa olevat asennukset, mikä auttaa ylläpitäjää esimerkiksi lisenssirekisteriä päivitettäessä. Lisäksi SMS tehostaa työasemien valvontaa Active Directoryn ja Windows-käyttöjärjestelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia hyödyntäen. SMS hallintatyökalua voi käyttää myös tietoturvapäivitysten jakeluun, mutta pelkästään siihen käyttöön tämä tuote on hieman ylimitoitettu ratkaisu. SMS on erillismaksullinen tuote ja vaatii oman dedikoidun palvelimen. (5.) WSUS puolestaan on tarkoitettu kuukausittain julkaistavien Windows-päivitysten hallittuun levittämiseen. Lisäksi sillä voi tarkistaa, mitkä Windows-päivitykset tiettyyn työasemaan on asennettu onnistuneesti, mutta esimerkiksi toimisto-ohjelmia ei voi

13 13 WSUS-palvelun avulla valvoa. WSUS on ilmainen tuote, ja sen voi asentaa mihin tahansa palvelimeen, jossa ei ennestään ole mitään IIS-palveluja käytössä (Internet Information Services). Ilman WSUS-palvelua kukin työasema noutaa päivitykset automaattisesti suoraan Microsoftilta. WSUS-palvelun avulla Internet-liikenne vähenee, kun ainoastaan WSUSpalvelin noutaa päivitykset Microsoftilta ja sisäverkon työasemat noutavat päivitykset WSUS-palvelimelta. Yksittäinen työasema päivittyy lähiverkossa olevan päivityspalvelimen kautta huomattavasti nopeammin verrattuna siihen, että työasema noutaisi päivitykset Internetissä olevilta Microsoftin palvelimilta. Keskitettyä WSUS-palvelua käytettäessä ylläpitäjällä on myös mahdollisuus valita työasemien päivittämiseen sellainen vuorokaudenaika, jolloin päivitykset eivät häiritse käyttäjien työskentelyä eivätkä esimerkiksi varmuuskopioiden tekoa. WSUS-palvelimella voidaan luoda työasemaryhmiä tai valita erikseen kuhunkin työasemaan asennettavat päivitykset. Näin voidaan hallitusti testata isommat päivitykset etukäteen määritellyllä pilottiryhmällä, ennen kuin päivitykset julkaistaan kaikille yrityksen työasemille.

14 14 3 Lähtötilanteen esittely Tässä luvussa esittelen Malliyritys Oy:n tietojärjestelmän lähtötilanteen saapuessani yrityksen palvelukseen vuoden 2005 lopussa. Malliyrityksen IT-osastolla on työskennellyt kaksi kokopäiväistä ylläpitäjää. Heistä toisen siirtyessä muihin haasteisiin vapautui minulle yrityksestä kokopäiväinen IT-asiantuntijan paikka joulukuun lopussa vuonna Aloitin ympäristöön tutustumisen lukemalla läpi kaiken olemassa olevan ajantasaisen dokumentaation ja lisäksi tein kollegoilleni tarkentavia kysymyksiä tietojärjestelmän kokoonpanosta. Melko nopeasti pääsin suorittamaan käytännön ylläpitotoimia oikeassa tuotantoympäristössä ja sitä kautta tutustuin paremmin yrityksen tietojärjestelmiin. 3.1 Työasemat Työasemina on suosittu Hewlett Packardin toimistomalleja. Samaa mallia on pyritty kerralla ostamaan useita samanlaisia, mutta aikojen saatossa on luonnollisesti ajauduttu tilanteeseen, jossa kaikki työasemat eivät ole täsmälleen samaa mallia, vaan käytössä on vielä jopa NT4-aikakauden laitteita. Suurin osa työasemista on kuitenkin alle viisi vuotta vanhoja Windows 2000 ja Windows XP -laitteita. Työasemia uusitaan sen verran harvoin, että levynkuvia ei ole käytetty asentamisen apuvälineenä. Tällä hetkellä yrityksen pääkonttorilla on noin 20 pöytäkonetta ja 15 kannettavaa työasemaa. Myymälöissä on ns. taustatyöasemia yhteensä noin 70 kpl. Windows-pohjaisia kassakoneita on myymälöissä noin 120 kpl Laitehankinnat Laitehankintoja tehtäessä yrityksessä on ollut tapana ostaa pidemmän elinkaaren laitteita. Pidemmän elinkaaren laitteet eivät yleensä ole hankintahinnaltaan kaikkein

15 15 edullisimpia, mutta Malliyritys Oy:n IT-ympäristöön ne soveltuvat erinomaisesti. Kestävät laitteet kaipaavat harvemmin huoltoa, jolloin yritys säästää muun muassa ITosaston matkakuluissa. Vaatemyymälät ovat myös hyvin pölyisiä ympäristöjä, jolloin PC-laitteiden on oltava kestäviä ja niillä on hyvä olla pitkät takuusopimukset. Laitetoimittajaa valittaessa on myös huomioitu, että tunnetulla merkkivalmistajalla on takuuhuollot ja tukipalvelut paremmin saatavilla kuin pienemmillä laitevalmistajilla NT4-käyttöjärjestelmä NT4-käyttöjärjestelmän tuki on lakannut joulukuussa 2004 (6). Sen jälkeen käyttöjärjestelmälle ei enää ole julkaistu tietoturvapäivityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että NT4-käyttöjärjestelmästä mahdollisesti vielä löytyviä uusia tietoturva-aukkoja voidaan mahdollisesti hyödyntää, jos koneisiin pääsee käsiksi palomuurin läpi. Riski Malliyritys Oy:n ympäristössä ei ole kovin suuri, sillä palomuuriin ei ole avattu sellaisia portteja, joista pääsisi suoraan NT4-koneisiin käsiksi. Kaikista NT4-koneista on kuitenkin tarkoitus luopua samalla kun kassajärjestelmä vaihdetaan ja NT4-pohjaiset myymäläpalvelimet voidaan sammuttaa. Myymäläpalvelimien lisäksi myymälöissä on vielä vanhoja NT4-pohjaisia taustatyöasemia noin 10 kpl, ja ne on myös tarkoitus uusia vuoden 2006 loppuun mennessä.

16 Palvelimet Kaikki yrityksen palvelimet toimivat Windows-käyttöjärjestelmällä. Windowsin versioita on käytössä useita: NT4, 2000 ja Yrityksen pääkonttorissa on fyysisiä palvelimia seitsemän kappaletta, joiden tärkeimmät toiminnot esittelen myöhemmin tässä luvussa. Suurin osa palvelimista on Hewlett Packardin räkkipalvelimia, mutta lisäksi joukossa on yksi IBM:n räkkipalvelin Active Directory Käyttöoikeuksien hallintaan käytetään Active Directoryä, joka on olemassa olevien NT4-koneiden vuoksi jätetty Windows 2000 mixed moodiin. Hakemisto on kahdennettu kahdelle erilliselle Windows palvelimelle. Näistä palvelimista toiseen on asennettu lisäksi F-secure-keskushallinta ja toiseen Exchange 2003 SP2 -sähköpostipalvelu. Kaikki myymälät ja pääkonttori kuuluvat samaan toimialueeseen, jota ei ole pilkottu toimipaikkojen mukaisiin erillisiin osiin. Group Policyjä käytetään työasemien tiettyjen asetusten hallinnointiin Myymälät Jokaisessa myymälässä on oma myymäläpalvelin, jonka pääasialliset tehtävät on noutaa uudet tuotetiedot pääkonttorissa sijaitsevalta ketjunohjauspalvelimelta, ylläpitää tietokantaa kassoilta tulevasta myyntitiedosta ja välittää myyntitiedot myös pääkonttorilla sijaitseville ketjunohjaus-, varastonhallinta- ja taloushallintopalvelimille. Kassajärjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa. Vanha järjestelmä on DOS-pohjainen Profit-kassajärjestelmä, jota tällä hetkellä ajetaan NT4-pohjaisilla myymäläpalvelimilla.

17 17 Uusi kassajärjestelmä on TP.net-pohjainen ohjelmisto, jota on testattu vuoden 2005 syksystä lähtien kahdessa pilottimyymälässä Windows myymäläpalvelimilla. Alkuvuodesta 2006 kassaohjelmistossa on edelleen merkittäviäkin puutteita, mutta ne on tarkoitus saada korjattua maaliskuuhun 2006 mennessä. Helsingissä sijaitsevassa myymälässä tehdään mittavaa remonttia ja sinne on tarkoitus saada uusi kassajärjestelmä asennettua ennen myymälän avajaisia. Kassaohjelmasta pyritään kitkemään ongelmat pois, jotta päästäisiin lopulliseen levitysversioon ennen ko. myymälän remontin valmistumista. Tämän työn puitteissa sain tehtäväkseni koordinoida sähkömiesten työskentelyä ja varmistaa, että kuhunkin kassapisteeseen tulee riittävä määrä sähkö- ja Ethernetpistokkeita ja että ne tulee numeroitua loogisesti Materiaalihallinto Varaston hallintaan käytetään nimeltä mainitsematonta ohjelmistoa, jonka eräs englantilainen konsulttitoimisto on räätälöinyt Malliyrityksen tarpeisiin sopivaksi. Suomessa ei ole millään toisella yrityksellä tätä samaa ohjelmistoa käytössä. Malliyrityksen vanhin IT-asiantuntija on ollut räätälöintiprojektin alusta lähtien jo vuosien ajan mukana kehittämässä varaston hallintaohjelmistoa, ja hän tuntee ohjelmiston toiminnan melko hyvin, mutta tarvittavat muutokset ohjelmakoodiin tilataan kuitenkin aina Englannista. Ohjelmisto pyörii dedikoidulla Windows palvelimella.

18 Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan Scala-ohjelmistolla, jolle on dedikoitu oma Windows palvelin. Rajapintoja varaston hallinnan, Scalan ja kassajärjestelmän välillä on useita erilaisia, joiden läpi kulkee asiakastiedot, varastosaldot ja myynnit järjestelmästä toiseen. Esimerkiksi uudet laskutusasiakkaat perustetaan pääkonttorilla Scalaan, josta ne siirtyvät automaattisina yöajoina kassajärjestelmään. Varastosaldot puolestaan siirtyvät uudessa TP.net-kassajärjestelmässä varaston hallintapalvelimelta aina yksittäiselle kassakoneelle asti, josta myyjä voi tarkistaa tuotteen saatavuuden varastokyselynä F-secure-keskushallinta Keskushallintapalvelimen versio 6.00 on toiseksi uusin. Työasemilla versioiden kirjo on erittäin vaihteleva, joillakin koneilla vielä käytössä vanhoja 5.xx-sarjan versioita. Keskushallinnassa on tiedot yhteensä 90 työasemasta. Kuvassa 1 on esitetty, minkä verran eri versioita on keskushallintaan liitetty.

19 19 Kuva 1. Työasemien F-secure-versiojakauma Keskushallintapalvelimella on myös tietoja vanhoista jo käytöstä poistetuista työasemista. Nämä aiheuttavat turhaan hälytyksiä keskushallinnassa, kun ne eivät ole noutaneet tuoreimpia virustunnisteita. Sen lisäksi että F-securesta on paljon eri versioita käytössä, on osa asennuksista tehty jostain syystä yksittäisasennuksina, vaikka keskushallintakin on ollut käytettävissä. Asennuksia tehtäessä on myös lähes kaikilta työasemilta jätetty palomuurikomponentti asentamatta ja asennettu ainoastaan virustorjunta. Osa työasemista on niin vanhoja ja hitaita, ettei niihin kaikkiin ole asennettu F-securea lainkaan. F-secure-keskushallinnan on aikoinaan asentanut ulkopuolinen toimittaja eikä ITosaston henkilöstöä ole kovin perusteellisesti koulutettu virustorjuntaohjelmiston keskushallinnan käyttöön. Niinpä sen asetukset on jäänyt oletusarvoille eikä keskushallinnan kaikkia ominaisuuksia ole otettu tehokkaasti käyttöön.

20 Exchange-sähköposti Malliyritys Oy:n sähköpostipalvelimella on sähköpostilaatikot noin 200 käyttäjällä. Soneran palvelimia käytetään SMTP-reititykseen, joten Exchangen SMTP-portti ei suoraan näy julkiseen Internetiin. Sähköpostilaatikoita hallitaan kuitenkin itsenäisesti omalla Exchange-palvelimella. Yksittäisen sähköpostilaatikon tallennustila on Exchangessa oletuksena rajattoman suuri. Pääkonttorin käyttäjille postilaatikko on jätetty oletusasetuksille, mutta myymäläkäyttäjille on erikseen säädetty kullekin käyttäjälle pienempi postilaatikon koko. Myymäläkäyttäjille on myönnetty vain 10 Mt:n kokoisia postilaatikoita, ettei Exchangen sisäänrakennettu tietokannan 16 Gt:n maksimikoko täyttyisi (7). Itse asiassa vuoden 2006 alussa ollaan jo hyvin lähellä tuota raja-arvoa ja pelkona on ollut tietokannan lukkiutuminen. Sainkin tehtäväkseni ohjeistaa ja avustaa käyttäjiä vanhojen sähköpostiviestien siirtämiseksi työaseman paikalliselle levylle arkisto-tiedostoon. Roskapostin määrä on ollut kasvava ongelma myös Malliyrityksessä. Toistaiseksi se ei vielä ole ylikuormittanut tietoliikenneyhteyksiä, mutta käyttäjien työskentelyä se häiritsee ja siitä on tullut palautetta IT-osastolle. Käyttäjät ovat ilmoittaneet ylläpidolle roskapostiviesteistä lähettävän sähköpostiosoitteen, jonka ylläpitäjät ovat käsin lisänneet Exchangen kieltolistalle. Tämä on ollut aikaa vievää käsityötä ja melko tehotonta sellaista, sillä roskapostittajat vaihtavat lähettäjäkentässä näkyvää osoitettaan jopa jokaisen yksittäisen lähetyserän välissä. Sain tehtäväkseni tutustua erilaisiin ratkaisuihin, joilla roskapostiongelmaan voitaisiin puuttua. Outlook Web Access -ominaisuutta ei ole yrityksessä käytetty, siihen pääsy julkisesta Internetistä on estetty palomuurilla. Sen sijaan käytetään Soneran Mobiilitoimistopalvelua, johon kuuluu muun muassa webmail-toiminto. Mobiilitoimistoa pyörittävä Soneran palvelin ottaa yhteyden Exchangeen IMAP-portin kautta ja tuo IMAP-portti on palomuurilla rajattu näkyväksi ainoastaan tälle yhdelle Soneran palvelimelle.

21 Lähiverkko Verkkotopologia Pääkonttorin ja myymälöiden lähiverkkoja ylläpitää yrityksen oma IT-osasto, mutta etäyhteydet on ostettu Soneralta kokonaispalveluna, joka sisältää muun muassa VPNyhteyksien ja palomuuritoimintojen hallinnoinnin. Myymälät on yhdistetty pääkonttoriin Soneran Datanet-palvelun kautta, joka tarjoaa kullekin myymälälle oman IP-aliverkon yksityisillä IP-osoitteilla toteutettuna (ks. liite 1). Julkisen Internetin ja Datanetin välissä on Soneran palomuuripalvelu, johon Malliyrityksen ylläpitäjät voivat tehdä palomuurisääntöjä koskevia muutospyyntöjä web-hallintatyökalun avulla. Julkiseen Internetiin menevä liikenne on oletuksena kielletty ja tarvittavat portit on erikseen sallittu. Tämä estää tehokkaasti muun muassa vertaisverkko-ohjelmien käytön ja web-radioiden kuuntelun yrityksen verkossa. Kahdennetun Datanet-yhteyden lisäksi pääkonttorilta lähtee Framerelay-yhteys, jonka kautta vanhan kassajärjestelmän pankkikorttivarmennukset hoidetaan. Uuden kassajärjestelmän pankkikorttivarmennukset lähtevät suoraan myymälästä kiinteää VPN-yhteyttä pitkin kolmannen osapuolen tiloissa sijaitsevaan varmennuskeskukseen. Verkkokuva on esitetty liitteessä Tietoliikennelaitteet Pääkonttorin 100 Mbps:n lähiverkko on toteutettu HP:n hallittavilla ProCurve -kytkimillä. Kussakin kytkimessä on 24 porttia ja kytkimiä on yhteensä alle 10 kpl. Kytkimet on yhdistetty toisiinsa 1 Gbps:n kuituyhteyksillä. Kahdennettuja yhteyksiä eikä VLAN-virtuualiverkkoja käytetä. Näin ollen kytkinten välisiä ristiriitoja estävä Spanning-Tree-protokollakaan ei ole tarpeen. Kytkimien lisäksi pääkonttorilla on kahdennettu DSL-yhteys, ja siihen liittyvät Ciscon reitittimet ovat Soneralta vuokrattuja ja Soneran ylläpitämiä.

22 22 Myymälöissä on yleensä 24-porttisia kytkimiä 1-2 kpl samassa ristikytkentäkaapissa ADSL-modeemin kanssa. Langattomia lähiverkkoja Malliyrityksellä ei ole käytössä Tulostimet Tulostiminakin yrityksessä suositaan Hewlett Packardin valmistamia laitteita. Osa vanhemmista tulostimista on suoraan tietokoneisiin kytkettyjä LPT-liitäntäisiä lasertulostimia, mutta suurin osa on jo suoraan lähiverkkoon liitettäviä verkkotulostimia. Nykyisin on pyritty vakioimaan pienryhmäkäyttöön tulostinmalliksi HP LaserJet 1320n ja tehokäyttäjille HP LaserJet 4250n. Joissain myymälöissä on yksi väritulostin ja lisäksi pääkonttorissa niitä on kaksi Dokumentointi Malliyrityksen tietojärjestelmästä ei ole olemassa kattavaa dokumentointia. Eri palvelinsovelluksista on olemassa vaihtelevan tasoisia dokumentteja, mutta niitä ei ole koottu yhtenäiseksi kaiken kattavaksi dokumentaatioksi. Rutiininomaisesti tehtävistä toistuvista töistä ei ole olemassa listaa. Listan käyttäminen helpottaisi uusia ylläpitäjiä muistamaan kaikki toistuvat työt, ja listasta olisi helppo seurata mitä milloinkin on tehty. 3.4 Tietoturva Malliyritys Oy:ssä ei tehdä tuotekehitystä, eikä teknistä tietoturvaakaan ole viety äärimmilleen, vaan ennemminkin on panostettu järjestelmien helppokäyttöisyyteen. Vaatemyyjille pyritään tarjoamaan helppo pääsy tietokoneille eikä käyttäjän

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO

TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TIETOKONEYLIASENTAJAN ERIKOISAMMATTITUTKINTO TEHTÄVÄ 2: Symantec Endpoint Protection Manager, SEPM keskitetyn tietoturva hallintaohjelmiston asennus, sekä vaadittavien palveluiden/roolien käyttöönottaminen

Lisätiedot

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus)

1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) 1. päivä ip Windows 2003 Server ja vista (toteutus) Olette pomosi kanssa tarkastaneet asiakkaan tekemän ja sinun korjaaman suunnitelman ja tehneet oman versionsa siitä. Noudata siis tätä tekemäänne uutta

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1

Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (14) Tikon Ostolaskujenkäsittely versio 6.1.2 SP1 Asennusohje Toukokuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo 1. Vaatimukset palvelimelle... 3 1.1..NET Framework 4.0... 3 1.2. Palvelimen Internet

Lisätiedot

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset

FuturaPlan. Järjestelmävaatimukset FuturaPlan Järjestelmävaatimukset 25.1.2017 2.2 Hermiankatu 8 D tel. +358 3 359 9600 VAT FI05997751 33720 Tampere fax. +358 3 359 9660 www.dbmanager.fi i Versiot Versio Päivämäärä Tekijä Kommentit 1.0

Lisätiedot

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013

Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) EDUPOLI ICTPro1 29.10.2013 Virtualisointi Pertti Pennanen DOKUMENTTI 1 (5) SISÄLLYSLUETTELO Virtualisointi... 2 Virtualisointiohjelmia... 2 Virtualisointitapoja... 2 Verkkovirtualisointi... 2 Pertti Pennanen DOKUMENTTI 2 (5) Virtualisointi

Lisätiedot

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä

Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Taitaja 2015 Windows finaalitehtävä Tehtäväkuvaus Tehtävänäsi on siirtää, asentaa ja määritellä yrityksen Windows -ratkaisuihin perustuva IT-ympäristö. Käytä salasanaa Qwerty123, jos muuta ei ole pyydetty.

Lisätiedot

Vaivattomasti parasta tietoturvaa

Vaivattomasti parasta tietoturvaa Vaivattomasti parasta tietoturvaa BUSINESS SUITE Tietoturvan valinta voi olla myös helppoa Yrityksen tietoturvan valinta voi olla vaikeaa loputtomien vaihtoehtojen suossa tarpomista. F-Secure Business

Lisätiedot

Directory Information Tree

Directory Information Tree IP-osoite / Host taulu, jossa neljä 8 bit lukua esim. 192.168.0.10/24, unix, linux, windows windows\system32\drivers\etc DNS (Domain Name System), muuttaa verkkotunnuksen IPosoitteeksi. X.500 perustuu

Lisätiedot

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas

Visma Liikkuvan työn ratkaisut Päivitysohje. Pääkäyttäjän opas Visma Liikkuvan työn ratkaisut Pääkäyttäjän opas Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Kattava tietoturva kerralla

Kattava tietoturva kerralla Kattava tietoturva kerralla PROTECTION SERVICE FOR BUSINESS Tietoturvan on oltava kunnossa Haittaohjelmahyökkäyksen tai tietoturvan vaarantumisen seuraukset voivat olla vakavia ja aiheuttaa merkittäviä

Lisätiedot

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa

Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa Ohjeita tietokoneverkon käyttöön Latokartano-säätiön ja Metsäylioppilaiden asuntosäätiön asuntoloissa 12.9.2011 Osa 1: Perustietoa verkosta Asuntoloiden sisäverkko on yhdistetty Internettiin NATtaavalla

Lisätiedot

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut...

1. YLEISKUVAUS... 2. 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2. 2.1. Sähköpostipalvelu... 2. 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... Palvelukuvaus 19.1.2015 1 Sisällysluettelo 1. YLEISKUVAUS... 2 1.1. Palvelun rajoitukset... 2 2. PALVELUKOMPONENTIT... 2 2.1. Sähköpostipalvelu... 2 2.2. Sähköpostipalvelun lisäpalvelut... 3 3. TOIMITUS

Lisätiedot

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje

Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Office 2013 - ohjelmiston asennusohje Tämän ohjeen kuvakaappaukset on otettu asentaessa ohjelmistoa Windows 7 käyttöjärjestelmää käyttävään koneeseen. Näkymät voivat hieman poiketa, jos sinulla on Windows

Lisätiedot

Työpöytävirtualisointi

Työpöytävirtualisointi Työpöytävirtualisointi VMware View LIPO - SAMK Liiketoiminta ja kulttuuri Pori Liiketalouden, matkailun, tietojenkäsittelyn, viestinnän ja yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusta. Käyttäjiä noin

Lisätiedot

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN

VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN VERKON ASETUKSET SEKÄ WINDOWSIN PÄIVITTÄMINEN Tämän harjoituksen tarkoituksena on varmistaa verkon asetukset sekä päivittää Windows käyttäen Windows Update -palvelua. Dokumentin lopussa on palautettava

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688

Käyttöoppaasi. F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://fi.yourpdfguides.com/dref/2859688 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2. 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2. 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Verkkoturvapalvelu... 2 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 2 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 2 1.2.1 Suodatettava liikenne... 3 1.3 Palvelun rajoitukset...

Lisätiedot

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään

Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Yleinen ohjeistus Linux tehtävään Sinulle on toimitettu valmiiksi asennettu HYPER V ympäristö. Tehtäväsi on asentaa tarvittavat virtuaalikoneet, sekä konfiguroida ne ja verkkolaitteet, tehtävän mukaisesti.

Lisätiedot

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS

Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Manager 2007. Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS Työasemien hallinta Microsoft System Center Configuration Jarno Mäki Head of Training Operations M.Eng, MCT, MCSE:Security, MCTS IT Education Center Agenda Yleistä työasemien hallinnasta Työasemien hallinta

Lisätiedot

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010

Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 Pilvee, pilvee, pilvee TERVETULOA! Toni Rantanen 15.11.2010 1 Agenda Triuvare lyhyesti Muutama käytännön esimerkki Microsoftin BPOS-palvelun käytöstä Palvelun käyttöönotto, ylläpito ja tuki mitä käytännössä

Lisätiedot

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2

1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 AinaCom Skype for Business Asennusohje Sivu 1/10 Sisällysluettelo 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 2 2 Windows työasemat... 2 2.1 Windows työasemavaatimukset...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun.

Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. StorageIT 2006 varmuuskopiointiohjelman asennusohje. Hyvä asiakkaamme! Olet tehnyt hyvän valinnan hankkiessasi kotimaisen StorageIT varmuuskopiointipalvelun. Ennen asennuksen aloittamista Varmista, että

Lisätiedot

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä

Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Tietoa ja ohjeita Hämäläisten ylioppilassäätiön asuntoloiden laajakaistaverkon käytöstä Release 1 versio 4 14.9.2006 Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2006 Sisällysluettelo Osa 1: Perustietoa verkosta...3 Osa

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas

Visma GATEWAY INSTALLER. asennusopas Visma GATEWAY INSTALLER asennusopas 1 Sisällys Tietoa dokumentista...3 Tuetut käyttöjärjestelmät...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen itselatausohjelma...3 GATEWAY INSTALLER sovelluksen suorittaminen...4

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero:

Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut. Asiakirjan osanumero: Client Management- ja Mobile Printing -hallintaratkaisut Asiakirjan osanumero: 410173-351 Tammikuu 2006 Sisällysluettelo 1 Client Management -hallintaratkaisut Kokoonpanon määrittäminen ja käyttöönotto........

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA!!! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

SQL Server 2008 asennus

SQL Server 2008 asennus SQL Server 2008 asennus 1. Yleistä... 3 2. Edellytykset... 3 3. SQL Server 2008 Express asennus... 4 4. Yhteystiedot... 6 2/6 1. YLEISTÄ Tässä ohjeessa käydään vaiheittain Microsoft SQL Server 2008 tietokantaohjelmiston

Lisätiedot

7.3.2009 Versio 2.1. Käyttäjätunnukset tulee olla muotoa etunimi.sukunimi. Käyttäjätietokannasta tulee löytyä seuraavat käyttäjät ja tiedot:

7.3.2009 Versio 2.1. Käyttäjätunnukset tulee olla muotoa etunimi.sukunimi. Käyttäjätietokannasta tulee löytyä seuraavat käyttäjät ja tiedot: VAASAN TAITURI OY Työskentelet Tepon Tuki ja Turva Oy nimisessä yrityksessä IT-asiantuntijana. Vaasan Taituri Oy on ulkoistanut IT-palvelunsa teille ja sinun tulisi suunnitella ja toteuttaa heille uusi

Lisätiedot

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005. Kilpailijan numero. allekirjoitus. nimen selvennys. Sivu 1

Tietokoneet ja verkot. Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005. Kilpailijan numero. allekirjoitus. nimen selvennys. Sivu 1 Kilpailupäivä 2, torstai 26.1.2005 Kilpailijan numero allekirjoitus nimen selvennys Sivu 1 Tietokoneet ja verkot PÄIVÄ 2: Yrityksen palvelimen ja työasemien asentaminen ja konfigurointi sekä turvallisen

Lisätiedot

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi

Asenna palvelimeen Active Directory. Toimialueen nimeksi tulee taitajax.local, missä X on kilpailijanumerosi TAITAJA 2007 KILPAILUTEHTÄVÄ PÄIVÄ 2 W2K3 serverin asennus Yritykseen on hankittu palvelin (eilinen työasemakone), johon tulee asentaa Windows 2003 server. Tehtävänäsi on asentaa ja konfiguroida se. Tee

Lisätiedot

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011

Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 Finnish Value Pack Asennusohje Vianova Systems Finland Oy Versio 18.10 12.4.2011 2(6) 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset 2. Asennus Novapoint Finnish Value Pack 18.10 sovellusten asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla-

Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset sla- Kieku-tietojärjestelmä Työasemavaatimukset -sla- Kieku-tietojärjestelmä 2 (7) Asiakirjan muutoshistoria Versio päiväys tekijä tarkastaja hyväksyjä Muutos 1.0 -sla- Viety dokumentti Palkeiden pohjaan ja

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet. Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: Ethernet Käyttöjärjestelmä: Mac OS X Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Ohjeet laajakaistaverkon käyttöön ottamiseksi Tietokone kytketään huoneistossa olevaan ATK-rasiaan

Lisätiedot

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005

Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security Asennusohje 2005 Sonera Desktop Security - Asennusohje 2 (10) Tervetuloa Sonera Desktop Security -palvelun käyttäjäksi! Tässä dokumentissa on yleisellä tasolla kuvattu Sonera Desktop

Lisätiedot

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus...

1 YLEISKUVAUS... 2. 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2. 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3. 2.1 Päätelaite... 3. 2.2 Nopeus... Palvelukuvaus 1 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 2 1.1 Kaapelikaistaliittymä... 2 1.2 Palvelun rajoitukset... 2 2 PALVELUKOMPONENTIT... 3 2.1 Päätelaite... 3 2.2 Nopeus... 3 2.3 IP- osoitteet... 3 3 TOIMITUS

Lisätiedot

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S

INTERNET-yhteydet E L E C T R O N I C C O N T R O L S & S E N S O R S INTERNET-yhteydet IP-osoite IP-osoitteen tarkoituksena on yksilöidä laite verkossa. Ip-osoite atk-verkoissa on sama kuin puhelinverkossa puhelinnumero Osoite on muotoa xxx.xxx.xxx.xxx(esim. 192.168.0.1)

Lisätiedot

Järjestelmänvalvontaopas

Järjestelmänvalvontaopas Järjestelmänvalvontaopas Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800 646 4633 (800-MiniMed) 818 576 5555 www.minimed.com Edustaja EU:n alueella Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Alankomaat

Lisätiedot

Verkottunut suunnittelu

Verkottunut suunnittelu Rintekno Oy / JMM / 10.1.2002 Verkottunut suunnittelu DOKUMENTTI- POHJAINEN Tarkastus ja hyväksyntä Automaattinen dokumenttien luonti MALLIPOHJAINEN 2D:SSÄ JA 3D:SSÄ Tarkastus ja hyväksyntä Virtuaaliset

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka. Antti Parkkinen. ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka / Tietoverkkotekniikka Antti Parkkinen ICTLAB tuotantoverkon IPv6 toteutus Projektiopinnot kevät 2011 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 TUTUSTUMINEN IPV6 OSOITTEISIIN

Lisätiedot

AinaCom Skype for Business. Asennusohje

AinaCom Skype for Business. Asennusohje AinaCom Skype for Business Asennusohje 19.11.2015 Sisällys 1 AinaCom Skype for Business / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje... 3 2 Windows työasemat... 3 2.1 Windows työasemavaatimukset... 3 2.2

Lisätiedot

Visma Document Center 8.01 Asennus ja päivitys (Visma Nova) Ohje

Visma Document Center 8.01 Asennus ja päivitys (Visma Nova) Ohje Visma Document Center 8.01 Asennus ja päivitys (Visma Nova) Ohje Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS.

Palvelukuvaus LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS. Palvelukuvaus 1 LOUNEA VERKKOTURVA PALVELUKUVAUS 2 Sisällysluettelo 1 YLEISKUVAUS... 3 1.1 Verkkoturvapalvelu... 3 1.1.1 Verkkoturvapalvelun edut... 3 1.2 Palvelun perusominaisuudet... 3 1.2.1 Suodatettava

Lisätiedot

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014

AinaUCX Lync - asennusohje 02.10.2014 AinaUCX Lync 2013 / Lync 2010 / Lync for Mac 2011 asennusohje Tämä ohje kertoo miten Lync 2013, Lync 2010 ja Lync for Mac 2011 sovellusversiot asennetaan työasemaan ja on tarkoitettu yrityksen pääkäyttäjälle

Lisätiedot

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

ProNetti -sähköpostijärjestelmä

ProNetti -sähköpostijärjestelmä Sivu 1(6) käyttöohje ProNetti -sähköpostijärjestelmä Protacon Solutions Oy:n tarjoamassa sähköpostijärjestelmässä sähköposteja voidaan lukea ja lähettää käyttämällä esimerkiksi Thunderbird tai Microsoft

Lisätiedot

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet

Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Langattoman kotiverkon mahdollisuudet Tietoisku 5.4.2016 mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Lataa tietoiskun materiaali netistä, kirjoita osoite selaimen osoitelokeroon: opi.opisto.hel.fi/mikko Tietoverkot

Lisätiedot

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin

Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tietojärjestelmien yhteensovittaminen turvallisesti älykkäisiin koneisiin Tampereen teknillinen yliopisto 28.1.2010 Jouni Vuorensivu Remion Ltd. www.remion.com jouni.vuorensivu@remion.com Jouni Vuorensivu

Lisätiedot

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön

Selvitysraportti. MySQL serverin asennus Windows ympäristöön Selvitysraportti MySQL serverin asennus Windows ympäristöön IIO30200 / Jouni Huotari Arto Sorsa / F3900 CREATIVE COMMONS LISENSOITU http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/1.0/fi/ 26.4.2010 1 SISÄLTÖ

Lisätiedot

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server.

Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. PIKA-ALOITUSOPAS Fiscal INFO TV -ohjelmisto koostuu kolmesta yksittäisestä ohjelmasta, Fiscal Media Player, Fiscal Media Manager ja Fiscal Media Server. Fiscal Media Manager -ohjelmalla tehdään kalenteri,

Lisätiedot

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite

Laitteessa tulee olla ohjelmisto tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite TW-EAV510: PORTTIOHJAUS (VIRTUAL SERVER) ESIMERKISSÄ VALVONTAKAMERAN KYTKEMINEN VERKKOON Laitteessa tulee olla ohjelmisto 5.00.49 tai uudempi, tarvittaessa päivitä laite OPERAATTORIN IP---OSOITE - Jotta

Lisätiedot

Pertti Pennanen pepe.local 1 (38) EDUPOLI ICTPro1 9.11.2013

Pertti Pennanen pepe.local 1 (38) EDUPOLI ICTPro1 9.11.2013 pepe.local Pertti Pennanen pepe.local 1 (38) SISÄLLYSLUETTELO pepe.local... 1 Virtuaalisoitu ympäristö... 2 SRV1... 2 Forest ja organisaatio... 3 DHCP... 6 IIS... 7 SRV2... 9 Policy Manager server... 9

Lisätiedot

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE

NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE NAVITA BUDJETTIJÄRJESTELMÄN ENSIASENNUS PALVELIMELLE Ennen palvelinohjelman asennusta perustetaan tarvittavat kansiot. Oikeustasoista share- tai security-tason oikeudet riittävät; molempien oikeustasojen

Lisätiedot

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA!

KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA! LUE TEHTÄVÄ KOKONAAN ENNEN ALOITTAMISTA! KAIKKI LAITTEET KÄYNNISTETÄÄN UUDELLEEN ENNEN TARKISTUSTA! Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa

Lisätiedot

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010)

WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO ADSL -LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 24.8.2010) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN PALVELUKUVAUS KULUTTAJA-ASIAKKAILLE (alkaen 19.5.2010) 2 (3) WELHO-LAAJAKAISTAPALVELUIDEN

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation

Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj. 2013 IBM Corporation Älykkäämpi päätelaitteiden hallinta Juha Tujula, CTO, Enfo Oyj 2013 IBM Corporation 3 Enfo Suomessa Markkinat: Suomessa IT-palvelumarkkinan koko on noin 2,5 miljardia euroa ja sen arvioidaan kasvavan pitkällä

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4

TIETOKONEET JA VERKOT. 15.5.2013 v.1.4 Asiakkaanne Paten Bitti Oy on nopeasti kasvava suomalainen ohjelmistotalo, joka on laajentanut toimintaansa erityisesti kotimaassaan ja tällä kertaa Joensuuhun. Paten Bitti tuottaa sovelluksia pääasiallisesti

Lisätiedot

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus

CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Luottamuksellinen JAVERDEL OY CLOUDBACKUP TSM varmistusohjelmiston asennus Copyright 2 (9) SISÄLLYSLUETTELO 1 ASENNUSOHJE WINDOWS KÄYTTÖJÄRJESTELMÄLLÄ VARUSTETTUIHIN LAITTEISIIN... 3 1.1 Yleistä... 3 1.2

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 SÄHKÖPOSTIPALVELUIDEN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 17.8.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät

Lisätiedot

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300

Toshiba EasyGuard käytännössä: Portégé M300 Erinomainen ja vankkatekoinen all-in-one-ultrakannettava. Toshiba EasyGuard sisältää monia ominaisuuksia, joiden avulla yritysasiakkaat voivat parantaa tietoturvaansa, tehostaa järjestelmän suojausta ja

Lisätiedot

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri

Palomuurit. Palomuuri. Teoriaa. Pakettitason palomuuri. Sovellustason palomuuri Palomuuri Teoriaa Palomuurin tehtävä on estää ei-toivottua liikennettä paikalliseen verkkoon tai verkosta. Yleensä tämä tarkoittaa, että estetään liikennettä Internetistä paikallisverkkoon tai kotikoneelle.

Lisätiedot

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan

Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Aram Abdulla Hassan Windows Server 2012 asentaminen ja käyttö 1 Windows Server 2012 asentaminen ja käyttöönotto, Serverin pyörittämisen takia tarvitaan Hyper-V ohjelma. Riipu minkälaista Serveria yritämme

Lisätiedot

Liittymän vikadiagnosointi

Liittymän vikadiagnosointi Liittymän vikadiagnosointi Yleistä Kuitupohjaisen laajakaistaliittymän luotettavuus on korkealla tasolla, mutta silti joskus saattaa esiintyä häiriöitä liittymän tai siihen kytkettyjen laitteiden toiminnassa.

Lisätiedot

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0

ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP ASENNUSOPAS 1.0 1(7) ANVIA ONLINE BACKUP Asioita, jotka tulee huomioida ennen asennusta! Koska palvelu sisältää myös sharing-ominaisuuden, on asiakas itse vastuussa millaisia tiedostoja palvelimelle varmuuskopioi ja kenelle

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

Sähköpostilaatikoiden perustaminen

Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen Sähköpostilaatikoiden perustaminen ja hallinnointi tapahtuu oma.kaisanet.fi-sivuston kautta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu menemällä osoitteeseen https://oma.kaisanet.fi.

Lisätiedot

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje

Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje Turvapaketti Omahallinta.fi ka ytto ohje 05/2015 Vaihda tämän ohjeen mukaisesti VSP Nettiturva TURVAPAKETTI-palveluun 14.6.2015 mennessä, jotta tietoturvapalvelusi säilyy voimassa! Kirjautuminen Palveluun

Lisätiedot

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017

Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Julkishallinnon tietoturvatoimittaja 2013-2017 Decens - Sujuvaa yhteistyötä Decens on ICT palvelutoimittaja Perustettu vuonna 2008 Päätoimipaikka on Tampere Yrityksessä työskentelee n. 70 henkilöä Toimipisteet:

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E Windows Palvelimen asennus ja konfigurointi Linux palvelimen asennus

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1

Tekniset vaatimukset Tikon 6.4.1 Marraskuu 2014 1 (22) Tekniset vaatimukset Marraskuu 2014 2 (22) 1 Ohjelmapalvelin... 6 1.1 Ohjelmat... 6 1.1.1 Tuetut käyttöjärjestelmät... 6 1.1.2 Muut tarvittavat ohjelmat... 6 1.2 Palvelin (Suositus

Lisätiedot

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name

Mark Summary Form. Taitaja 2012. Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot. Competitor Name Summary Form Skill Number 205 Skill Tietokoneet ja verkot ing Scheme Lock 24-04-2012 14:06:21 Final Lock 26-04-2012 13:05:53 Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C

Lisätiedot

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY

WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 1 WWW-PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTO LOUNEA OY 10.4.2015 Lounea Oy Tehdaskatu 6, 24100 Salo Puh. 029 707 00 Y-tunnus 0139471-8 www.lounea.fi Asiakaspalvelu 0800 303 00 Yrityspalvelu 0800 303 01 Myymälät 0800 303

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA. Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: HomePNA Käyttöjärjestelmä: Windows Vista Espoon Taloyhtiöverkot, 2011 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa opastetaan,

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy

Hans Aalto/Neste Jacobs Oy 1 2 Automaation kehitystrendit - haasteita tietoturvallisuudelle Hans Aalto, Neste Jacobs Oy Osastonjohtaja/Automaatiosuunnittelu Suomen Automaatioseura, hallituksen puheenjohtaja 1.1.2005 alk. Neste Jacobs

Lisätiedot

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä

Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Teknisiä käsitteitä, lyhenteitä ja määritelmiä Yleistä Asuinkiinteistön monipalveluverkko Asuinkiinteistön viestintäverkko, joka välittää suuren joukon palveluja, on avoin palveluille ja teleyritysten

Lisätiedot

Loppukäyttäjän opas etäyhteyksien luomiseen ja ylläpitoon Vinkkejä etähuoltopalveluihin loppukäyttäjälle

Loppukäyttäjän opas etäyhteyksien luomiseen ja ylläpitoon Vinkkejä etähuoltopalveluihin loppukäyttäjälle Loppukäyttäjän opas etäyhteyksien luomiseen ja ylläpitoon loppukäyttäjälle Sisältö Johdanto... 1 Yhteyksien menetys huoltotoimenpiteen jälkeen... 3 Laitteen ajan, päivämäärän ja GMT-aikaeron asetukset...

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows XP Espoon Taloyhtiöverkot Oy, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja

OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto. Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja OpusCapitan Windows 7 - käyttöönotto Kimmo Kouhi, varatoimitusjohtaja Agenda OpusCapita yrityksenä ja tarjooma lyhyesti Windows 7 -projekti Evaluointi Evaluoinnin tulokset Käyttöönottoprojekti OpusCapita

Lisätiedot

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta

TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta TEHTÄVÄ 4: Microsoft Windows Deployment Services asennus ja hallinta Windows Deployment Services, WDS Käyttöjärjestelmän asennus työasemalle Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP * Domain Name System,

Lisätiedot

PÄIVITÄ TIETOKONEESI

PÄIVITÄ TIETOKONEESI PÄIVITÄ TIETOKONEESI SAMPOLAN KIRJASTO TIETOTORI Sammonkatu 2 33540 Tampere 040 800 7816 tietotori.sampola@tampere.fi PÄIVITÄ TIETOKONEESI 2(16) Sisällys 1. Mihin päivityksiä tarvitaan?... 3 1.1. Windowsin

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö

Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle. 3.2.2015 Esa Väistö Office 2013 ohjelman asennus omalle työasemalle/laitteelle 3.2.2015 Esa Väistö Sisällysluettelo 2 (8) Office2013 ProPlus asennus opiskelijoille ja opettajille... 3 Asennus Windows työasemaan... 3 Asennus

Lisätiedot

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä

Osoitteena O365. Toimisto ja yhteydet pilvestä Osoitteena O365 Toimisto ja yhteydet pilvestä Mitä sisältää O365 Tutut toimistotyökalut käytössäsi missä vain Uusimmat versiot aina mukanasi Ei kiinteitä kustannuksia Korkea käytettävyysaste Ei päivityksistä

Lisätiedot

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7

Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Taloyhtiön laajakaistan käyttöohje, Tekniikka: ADSL/ADSL2/ADSL2+ Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Espoon Taloyhtiöverkot, 2010 Tervetuloa Espoon Taloyhtiöverkkojen laajakaistan käyttäjäksi! Tässä ohjeessa

Lisätiedot

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy

LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva. Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy LAURA TM -rekrytointijärjestelmän tietoturva Markku Ekblom Teknologiajohtaja Uranus Oy 17.1.2014 Toimintaympäristö Uranus on Suomessa perustettu, Suomessa toimiva ja suomalaisessa omistuksessa oleva yritys.

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus

Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Client Management -hallintaratkaisut ja mobiilitulostus Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5)

Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje Mar-06 1(5) Novapoint Finnish Value Pack 16.20 Asennusohje 1. Käyttöoikeudet ja asennusvaatimukset Novapoint Finnish Value Pack 16.20 asennus vaatii järjestelmänvalvojan

Lisätiedot