Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen"

Transkriptio

1 EVTEK-ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen Insinöörityö Ohjaaja: hallintopäällikkö Sari Helenius Ohjaava opettaja: yliopettaja Erik Pätynen

2 EVTEK-ammattikorkeakoulu INSINÖÖRITYÖN TIIVISTELMÄ Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Koulutusohjelma Tutkinto Ohjaaja Ohjaava opettaja Asko Ikävalko Tietojärjestelmän ylläpitorutiinien kehittäminen 56 sivua tietotekniikka insinööri (AMK) hallintopäällikkö Sari Helenius yliopettaja Erik Pätynen Insinöörityön tavoitteena oli analysoida tavarataloketju Malliyritys Oy:n tietojärjestelmien nykytila ja ylläpitomenetelmät. Työssä pyritään etsimään IT-osaston toimintamalleista ja palvelimien asetuksista parantamista kaipaavat kohteet ja luomaan niille kehitysehdotukset. Vuoden 2006 aikana myös toteutettiin tärkeimmät kehitysehdotuksista. Insinöörityössä kartoitettiin yrityksen työasemat, palvelimet, lähiverkko ja tietoturva. Työasemien asennukseen liittyviä työrutiineja tehostettiin ja dokumentoitiin. Palvelimille asennettiin Windows-päivitysten levitystyökalu, tarkistettiin ja yhtenäistettiin F-secure keskushallinnan sääntöjä sekä parannettiin sähköpostin käytettävyyttä. Myös yrityksen varmistusjärjestelmä uusittiin ja tuon hankintaprojektin eri vaiheet on selostettu tässä insinöörityössä. Ne kehitysehdotukset, joita ei tämän työn puitteissa ehditty toteuttamaan, on listattu työn loppuosaan jatkokehitysideoina. Tämä insinöörityö on jatkossa hyödyllinen sellaisille IT-ylläpitäjille, jotka suunnittelevat F-secure keskushallinnan sääntöjen tai Exchange-sähköpostijärjestelmän roskapostisuodatuksen kehittämistä tai harkitsevat WSUS-palvelun käyttöönottoa. Insinöörityön osuus, joka kertoo varmistusjärjestelmän hankintaprojektista, antaa lukijalle hyvän kuvan melko laajan IT-projektin läpiviemisestä. Tämä insinöörityö koostuu useista eri käytännön tehtävistä, jotka kaikki ovat osaltaan parantaneet yrityksen tietojärjestelmän käytettävyyttä ja tietoturvaa. Lisäksi ylläpitäjien työrutiineja on selkiytetty ja päivittäistä työtä helpottamaan on kirjoitettu ohjeita ja toimintamalleja. Hakusanat Exchange, sähköpostipalvelin, tietoturva, toimintamalli, ylläpito, varmuuskopiointi, virustorjunta, WSUS.

3 EVTEK University of Applied Sciences Institute of Technology ABSTRACT Author Name of Thesis Pages Date Degree Programme Degree Instructor Supervisor Asko Ikävalko Developing IT-maintenance routines 56 1 May 2007 Information Technology Bachelor of Engineering Sari Helenius, Administrative director Erik Pätynen, Senior Lecturer The goal of the thesis is to analyze the current state of the IT-system and management routines used in our example corporation aiming to create proposals how to strengthen weak parts of the maintenance principles and server configurations. Some of the most important development proposals have been carried out in practise during year The workstations, servers, local area network and information security have been analysed in this thesis. Working routines concerning workstation installations were intensified and documented. A Windows update distribution tool has been installed to the servers, the rules of the F-secure central management have been adjusted and standardized, and the usability of has been improved. The backup system of the corporation has been renewed and the phases of the purchase project have also been explained. Those development proposals which have not been carried out during the year 2006 are listed as future developing proposals in the end of the thesis. This thesis will be useful for such IT administrators, who are planning to develop rules for the F-secure central management, to improve junk mail protection in the Exchange system, or to install Windows Server Update Services (WSUS). The part of the thesis which discusses the purchase project of a new backup system, gives the reader a good view of the administration of a quite large IT-project. This thesis consists of diverse practical tasks, all of which have contributed in making the usability and information security of an IT-system better than before. In addition, the work routines of IT-administrators have been made clearer. A few manuals and job procedures have also been introduced to help in the daily work. Keywords antivirus, backup, server, Exchange, information security, maintenance routine, WSUS.

4 Sisällys Tiivistelmä Abstract Lyhenneluettelo 1 Johdanto Yritysesittely Työn tavoite 7 2 Teoriaa tietojärjestelmän hallinnasta Lähiverkkojen historia Suomessa Verkkojen hallinta ja valvonta Keskushallintatyökalut F-secure Policy Manager keskushallinta Windows-päivitysten keskitetty jakelu 12 3 Lähtötilanteen esittely Työasemat Laitehankinnat NT4-käyttöjärjestelmä Palvelimet Active Directory Myymälät Materiaalihallinto Taloushallinto F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Lähiverkko Verkkotopologia Tietoliikennelaitteet Tulostimet Dokumentointi Tietoturva Käyttäjätunnukset Salasanojen säilytys Varmuuskopiointi Koulutus Ylläpitäjät Peruskäyttäjät 24

5 4 Kehityssuunnitelma Työasemat Palvelimet F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Windows-päivitykset Lähiverkko Tietoturva Varmuuskopiointi Salasanojen säilytys Dokumentointi 32 5 Toteutusraportti Työasemat Uudet kassapäätteet NT4-työasemat Palvelimet F-secure-keskushallinta Exchange-sähköposti Windows-päivitysten jakelu Uusi varmistusjärjestelmä Tietoturva Dokumentointi Muita parannuksia 48 6 Yhteenveto Saavutukset Jatkokehitysideoita Tietoliikenne Muut kehitysideat 53 Lähteet 54 Liitteet Liite 1: Oy Malliyritys Ab verkkokuva 55 Liite 2: Toistuvien töiden taulukko 56

6 Lyhenneluettelo AD ADSL DMZ DNS IETF IIS IMAP IMF LTO MIB RBL SAN SCL SMS SMTP SNMP SPF UDP UPS WAN VLAN WLAN VPN WSUS Active Directory; Windows toimialueen nimitys. Asymmetric Digital Subscriber Line; Yleinen etäyhteystekniikka. Demilitarized Zone; Palvelimille tarkoitettu lähiverkkosegmentti. Domain Name System; Internetin nimipalvelu. Internet Engineering Task Force; Internet-standardeja kehittävä järjestö. Internet Information Services; Microsoftin web-palvelinohjelmisto. Internet Message Access Protocol; Sähköpostiprotokolla. Intelligent Message Filtering; Exchange-sähköpostin roskapostisuodatin. Linear Tape-Open; Suuren kapasiteetin tallennusnauha. Management Information Base; Asetusten määrittelyjoukkio. Realtime Black List; Roskapostin suodatukseen käytetty tekniikka. Storage Area Network; Palvelimien ulkopuolinen tallennusjärjestelmä. Spam Confidense Level; Roskapostin ja hyötypostin välinen raja-arvo. System Management Server; Microsoft palvelimien keskushallintatuote. Simple Mail Transfer Protocol; Sähköpostiprotokolla. Simple Network Management Protocol; Verkonvalvontaprotokolla. Sender Policy Framework; Roskapostin suodatukseen käytetty tekniikka. User Datagram Protocol; Internetissä käytetty tietoliikenneprotokolla. Uninterruptible Power Supply; Virtakatkon aikana toimiva sähkönsyöttö. Wide Area Network; Organisaation ulkomaailmaan liittävä verkkoyhteys. Virtual Local Area Network; Verkkosegmentointiin käytetty tekniikka. Wireless Local Area Network; Langaton lähiverkko. Virtual Private Network; Salattuihin etäyhteyksiin käytetty tekniikka. Windows Server Update Services; Windows-päivitysten keskushallinta.

7 7 1 Johdanto 1.1 Yritysesittely Malliyritys Oy on kaupan alalla toimiva yritys. Yrityksellä on nykyisin toimipisteet kaikissa suurimmissa kaupungeissa. Yritys aloitti toimintansa Itä-Suomen alueella, ja Helsinkiin ensimmäinen myymälä avattiin 1900-luvun puolivälin jälkeen. Yrityksen pääkonttori siirtyi 1900-luvun lopulla Helsinkiin, ja sen jälkeen yritys on kasvanut tasaisesti, nykyisin toimipisteitä löytyy eri puolilta Suomea. (1, s. 4.) Malliyrityksen IT-osasto ylläpitää noin 120:tä Windows-pohjaista kassakonetta, 100:aa työasemaa ja 20:tä sovelluspalvelinta. Lisäksi IT-osasto ylläpitää työntekijöiden älypuhelimia, tulostimia sekä yrityksen muita teknisiä laitteita. 1.2 Työn tavoite Insinöörityöni tavoitteena on analysoida, millaisilla työmenetelmillä yrityksen tietojärjestelmää ylläpidetään ja mikä on tietojärjestelmän nykytila kokonaisuutena tarkasteltuna. Analyysin perusteella luon kehitysehdotuksen, mihin suuntaan tietojärjestelmän ylläpitoa tulisi kehittää ja mihin epäkohtiin tulisi puuttua. Tavoitteena on myös, että tämä insinöörityö toimii jatkossa osana yrityksen tietojärjestelmän dokumentointia. Pyrin etsimään kehitettäviä kohtia IT-osaston työtavoissa ja tarkistamaan olemassa olevien sovellusten ja laitteiden konfiguroinnit oikeiksi. Selvitän myös, millaisia valvontatyökaluja IT-osastolla on käytettävissään, ja asennan sellaiset työkalut, jotka tuovat lisää tehokkuutta ylläpitäjien työhön.

8 8 Lisäksi toteutan ja raportoin muutamia tärkeimmiksi katsomiani kehitysehdotuksia touko joulukuussa Ne kehitysehdotukset, joita en ehdi toteuttamaan insinöörityön puitteissa, kirjaan työn loppuosaan jatkokehitysideoina.

9 9 2 Teoriaa tietojärjestelmän hallinnasta 2.1 Lähiverkkojen historia Suomessa Suomen ensimmäiset lähiverkot rakennettiin 1980-luvun alkupuolella tehostamaan paperitehtaiden tuotannonohjausta. Tehtaissa oli suuri määrä erimerkkisiä tietokoneita ja ne saatiin liitettyä yhteiseen Dataway-väylään, joka toimi nopeudella 250 kbit/s. (2, s. 37.) Lähiverkkojen alkuaikoina suurin osa päätelaitteista oli tekstipäätteitä, jotka oli kytketty RS-232-liitännällä keskustietokoneeseen, joka puolestaan keskusteli esimerkiksi Dataway-väylän kautta muiden keskustietokoneiden tai tuotantolaitteiden kanssa. Tultaessa 1990-luvun puoliväliin, tekstipäätteet olivat suurelta osin korvaantuneet henkilökohtaisilla työasemilla, joissa oli käyttöjärjestelmänä Windows 3.11 tai Windows NT. Työasemilla käytettiin jo sähköpostia ja web-selaimella toimivia yrityksen sisäisiä intranet-sivustoja. Lisäksi tietokoneisiin oli asennettu pääteemulaattori, jolla voitiin ottaa yhteys myös vanhempiin keskustietokoneisiin. Lähiverkkoratkaisuina käytettiin muun muassa tähtitopologian mukaista Ethernetiä ja väylätopologian mukaista Token ring -verkkoa. (2, s. 42.) Tätä kirjoitettaessa vuonna 2007 on koaksiaalikaapelia käyttävistä väylätopologian muotoisista lähiverkoista jo luovuttu ja ne on korvattu tähtitopologian muotoisilla Ethernet-verkoilla. Tärkeimmät yhteydet on kahdennettu niin, ettei yhden pisteen vikaantuminen lamauta koko verkkoa. Normaaleissa toimistoverkoissa käytetään yleisesti nopeuksia 1 Gbit/s ja 100 Mbit/s. Paremmissa verkkolaitteissa on käytännössä aina sisäänrakennettu hallintaliittymä, jolla voidaan itse määritellä laitteen asetukset ja käyttöönottaa esimerkiksi SNMP-pohjainen verkonvalvonta.

10 Verkkojen hallinta ja valvonta Verkonhallintajärjestelmät helpottavat IT-ylläpitäjien työskentelyä ja nopeuttavat vianhakua. Hyvin toimivan hallintajärjestelmän kautta ylläpitäjät voivat saada vikatilanteista tiedon jo ennen kuin käyttäjät raportoivat verkossa olevasta viasta. Yksittäisen verkkolaitteen toimintaa seuraavat valvonta-agentit ovat yleensä valmistajakohtaisia, mutta ylemmän tason hallintajärjestelmät toimivat myös muiden valmistajien valvonta-agenttien kanssa. Yhden valmistajan laitteita käytettäessä verkon valvonta ja hallinta on kuitenkin helpompaa. (3, s. 45.) Laajimmin käytetty protokolla verkon hallinnassa on SNMP (Simple Network Management Protocol). Se toimii IP-verkossa, tarkemmin ilmaistuna UDP-protokollan (User Datagram Protocol) päällä. Monissa hallittavissa verkkolaitteissa SNMP on vakio-ominaisuutena, ja sitä hyödyntäen laitteen valvonta-agentti voi lähettää poikkeustapauksista tiedon ylläpitäjän käyttämään hallintajärjestelmään ns. trapsanomana. Vikatilanteessa automaattisesti lähetettävien trap-sanomien lisäksi ylläpitäjä voi kysyä SNMP-hallittavan verkkolaitteen tilaa ns. get-sanomalla. Get-sanomiin liitetään MIBpolku (Management Information Base), jolla viitataan johonkin tarkasti yksilöityyn järjestelmäparametriin. MIB-polku voi viitata esimerkiksi sellaiseen muuttujaan, joka kertoo tietyn portin kautta lähetettyjen IP-pakettien lukumäärän. Get-pyynnön saatuaan hallittava verkkolaite lähettää lyhyen vastauksen hallintajärjestelmälle, jossa laite kertoo kysytyn muuttujan sen hetkisen arvon. SNMP on helppo ottaa käyttöön, sillä se on IETF (Internet Engineering Task Force) teollisuusstandardin mukainen protokolla ja tuki sille löytyy useimmista verkkolaitteista. SNMP on jo alun perin suunniteltu Internetiin kytkettyjen laitteiden valvomiseksi, ja se on nykyisin hyvin laajasti käytetty protokolla valvonta-agenttien ja hallintajärjestelmien väliseen liikennöintiin. (3, s. 104.)

11 Keskushallintatyökalut Nykyisin kaikissa kustannustehokkaasti ylläpidetyissä keskisuurissa ympäristöissä käytetään etä- ja keskushallintatyökaluja. Etähallintatyökaluilla voidaan ottaa yhteys johonkin kauempana sijaitsevaan laitteeseen ja hallita sitä etäyhteyden välityksellä. Keskushallintatyökaluilla puolestaan voidaan yhden keskitetyn pisteen kautta hallita useita laitteita. Seuraavassa esittelen kaksi keskushallintatyökalua, joista ensimmäinen on tarkoitettu F- securen tietoturvaohjelmistojen keskitettyyn hallintaan ja jälkimmäinen on tarkoitettu Microsoftin julkaisemien Windows-päivitysten keskitettyyn hallintaan ja jakeluun F-secure Policy Manager keskushallinta F-secure Policy Manager -keskushallintapalvelin on tarkoitettu työasemille asennettujen F-securen tietoturvatuotteiden keskitettyyn hallintaan. Työasemille voidaan keskushallinnan kautta asentaa F-secure Client Security -tuote, joka sisältää vakoiluohjelmia ja viruksia poistavan antiviruskomponentin sekä haitallista verkkoliikennettä suodattavan palomuurikomponentin. Asennuksen jälkeen työasema noutaa virustunnisteet ja yrityksen ylläpitäjän määrittelemät ohjelman asetukset ns. Policy Manager -keskushallintapalvelimelta. (4, s. 16.) Keskushallintapalvelimen kautta ylläpitäjä voi hallita kaikkia yrityksen työasemia yhden käyttöliittymän kautta ja ryhmitellä työasemia eri ryhmien alle, joille kullekin voidaan luoda omat palomuurisäännöt ja virustorjunnan asetukset. Mahdollinen virusaalto on helppo havaita keskushallintapalvelimen tarjoamista raportointi- ja lokitiedoista, jotka voidaan myös ohjata esimerkiksi ylläpitäjän sähköpostiin. Myös uusien F-secure ohjelmaversioiden levitys on keskushallinnan kautta huomattavasti helpompaa verrattuna aikaisempaan menetelmään, jossa kaikki työasemat piti erikseen kiertää läpi aina kun niihin haluttiin tehdä muutoksia.

12 12 Policy Manager -keskushallintapalvelimen tärkeimmät komponentit ovat ylläpitokäyttöliittymän tarjoava Policy Manager Console ja asetustiedostoja säilyttävä Policy Manager Server. Lisäksi keskushallintapalvelimelta löytyy erillinen Web Reporting -käyttöliittymä, joka tarjoaa selkeitä graafisia raportteja keskushallintaan liitettyjen työasemien virustorjuntaohjelmistojen tilasta. (4, s. 18.) Keskushallintapalvelimen toiminta pohjautuu sisäänrakennettuun Apachen webpalvelimeen. Työasemien ja keskushallintapalvelimen välinen liikenne kulkee HTTPprotokollan välityksellä ja jokainen keskushallintapalvelimelta työasemille siirtyvä päivityspaketti on sähköisesti allekirjoitettu, mikä auttaa erottamaan vihamielisen valepalvelimen oikeasta tuotantopalvelimesta. HTTP-protokollan lisäksi F-securen tuotteet osaavat kommunikoida myös SNMP-protokollan välityksellä eri valmistajien tekemien verkonhallintajärjestelmien kanssa. (4, s. 33.) Windows-päivitysten keskitetty jakelu Microsoftin tarjoamista keskushallintatyökaluista tunnetuimpia lienevät Windows Server Update Services (WSUS) ja System Management Server (SMS). SMS mahdollistaa esimerkiksi toimisto-ohjelmistopakettien asennuksen työasemille keskushallinnan kautta, ja sillä voi kartoittaa myös olemassa olevat asennukset, mikä auttaa ylläpitäjää esimerkiksi lisenssirekisteriä päivitettäessä. Lisäksi SMS tehostaa työasemien valvontaa Active Directoryn ja Windows-käyttöjärjestelmän sisäänrakennettuja ominaisuuksia hyödyntäen. SMS hallintatyökalua voi käyttää myös tietoturvapäivitysten jakeluun, mutta pelkästään siihen käyttöön tämä tuote on hieman ylimitoitettu ratkaisu. SMS on erillismaksullinen tuote ja vaatii oman dedikoidun palvelimen. (5.) WSUS puolestaan on tarkoitettu kuukausittain julkaistavien Windows-päivitysten hallittuun levittämiseen. Lisäksi sillä voi tarkistaa, mitkä Windows-päivitykset tiettyyn työasemaan on asennettu onnistuneesti, mutta esimerkiksi toimisto-ohjelmia ei voi

13 13 WSUS-palvelun avulla valvoa. WSUS on ilmainen tuote, ja sen voi asentaa mihin tahansa palvelimeen, jossa ei ennestään ole mitään IIS-palveluja käytössä (Internet Information Services). Ilman WSUS-palvelua kukin työasema noutaa päivitykset automaattisesti suoraan Microsoftilta. WSUS-palvelun avulla Internet-liikenne vähenee, kun ainoastaan WSUSpalvelin noutaa päivitykset Microsoftilta ja sisäverkon työasemat noutavat päivitykset WSUS-palvelimelta. Yksittäinen työasema päivittyy lähiverkossa olevan päivityspalvelimen kautta huomattavasti nopeammin verrattuna siihen, että työasema noutaisi päivitykset Internetissä olevilta Microsoftin palvelimilta. Keskitettyä WSUS-palvelua käytettäessä ylläpitäjällä on myös mahdollisuus valita työasemien päivittämiseen sellainen vuorokaudenaika, jolloin päivitykset eivät häiritse käyttäjien työskentelyä eivätkä esimerkiksi varmuuskopioiden tekoa. WSUS-palvelimella voidaan luoda työasemaryhmiä tai valita erikseen kuhunkin työasemaan asennettavat päivitykset. Näin voidaan hallitusti testata isommat päivitykset etukäteen määritellyllä pilottiryhmällä, ennen kuin päivitykset julkaistaan kaikille yrityksen työasemille.

14 14 3 Lähtötilanteen esittely Tässä luvussa esittelen Malliyritys Oy:n tietojärjestelmän lähtötilanteen saapuessani yrityksen palvelukseen vuoden 2005 lopussa. Malliyrityksen IT-osastolla on työskennellyt kaksi kokopäiväistä ylläpitäjää. Heistä toisen siirtyessä muihin haasteisiin vapautui minulle yrityksestä kokopäiväinen IT-asiantuntijan paikka joulukuun lopussa vuonna Aloitin ympäristöön tutustumisen lukemalla läpi kaiken olemassa olevan ajantasaisen dokumentaation ja lisäksi tein kollegoilleni tarkentavia kysymyksiä tietojärjestelmän kokoonpanosta. Melko nopeasti pääsin suorittamaan käytännön ylläpitotoimia oikeassa tuotantoympäristössä ja sitä kautta tutustuin paremmin yrityksen tietojärjestelmiin. 3.1 Työasemat Työasemina on suosittu Hewlett Packardin toimistomalleja. Samaa mallia on pyritty kerralla ostamaan useita samanlaisia, mutta aikojen saatossa on luonnollisesti ajauduttu tilanteeseen, jossa kaikki työasemat eivät ole täsmälleen samaa mallia, vaan käytössä on vielä jopa NT4-aikakauden laitteita. Suurin osa työasemista on kuitenkin alle viisi vuotta vanhoja Windows 2000 ja Windows XP -laitteita. Työasemia uusitaan sen verran harvoin, että levynkuvia ei ole käytetty asentamisen apuvälineenä. Tällä hetkellä yrityksen pääkonttorilla on noin 20 pöytäkonetta ja 15 kannettavaa työasemaa. Myymälöissä on ns. taustatyöasemia yhteensä noin 70 kpl. Windows-pohjaisia kassakoneita on myymälöissä noin 120 kpl Laitehankinnat Laitehankintoja tehtäessä yrityksessä on ollut tapana ostaa pidemmän elinkaaren laitteita. Pidemmän elinkaaren laitteet eivät yleensä ole hankintahinnaltaan kaikkein

15 15 edullisimpia, mutta Malliyritys Oy:n IT-ympäristöön ne soveltuvat erinomaisesti. Kestävät laitteet kaipaavat harvemmin huoltoa, jolloin yritys säästää muun muassa ITosaston matkakuluissa. Vaatemyymälät ovat myös hyvin pölyisiä ympäristöjä, jolloin PC-laitteiden on oltava kestäviä ja niillä on hyvä olla pitkät takuusopimukset. Laitetoimittajaa valittaessa on myös huomioitu, että tunnetulla merkkivalmistajalla on takuuhuollot ja tukipalvelut paremmin saatavilla kuin pienemmillä laitevalmistajilla NT4-käyttöjärjestelmä NT4-käyttöjärjestelmän tuki on lakannut joulukuussa 2004 (6). Sen jälkeen käyttöjärjestelmälle ei enää ole julkaistu tietoturvapäivityksiä. Tämä tarkoittaa sitä, että NT4-käyttöjärjestelmästä mahdollisesti vielä löytyviä uusia tietoturva-aukkoja voidaan mahdollisesti hyödyntää, jos koneisiin pääsee käsiksi palomuurin läpi. Riski Malliyritys Oy:n ympäristössä ei ole kovin suuri, sillä palomuuriin ei ole avattu sellaisia portteja, joista pääsisi suoraan NT4-koneisiin käsiksi. Kaikista NT4-koneista on kuitenkin tarkoitus luopua samalla kun kassajärjestelmä vaihdetaan ja NT4-pohjaiset myymäläpalvelimet voidaan sammuttaa. Myymäläpalvelimien lisäksi myymälöissä on vielä vanhoja NT4-pohjaisia taustatyöasemia noin 10 kpl, ja ne on myös tarkoitus uusia vuoden 2006 loppuun mennessä.

16 Palvelimet Kaikki yrityksen palvelimet toimivat Windows-käyttöjärjestelmällä. Windowsin versioita on käytössä useita: NT4, 2000 ja Yrityksen pääkonttorissa on fyysisiä palvelimia seitsemän kappaletta, joiden tärkeimmät toiminnot esittelen myöhemmin tässä luvussa. Suurin osa palvelimista on Hewlett Packardin räkkipalvelimia, mutta lisäksi joukossa on yksi IBM:n räkkipalvelin Active Directory Käyttöoikeuksien hallintaan käytetään Active Directoryä, joka on olemassa olevien NT4-koneiden vuoksi jätetty Windows 2000 mixed moodiin. Hakemisto on kahdennettu kahdelle erilliselle Windows palvelimelle. Näistä palvelimista toiseen on asennettu lisäksi F-secure-keskushallinta ja toiseen Exchange 2003 SP2 -sähköpostipalvelu. Kaikki myymälät ja pääkonttori kuuluvat samaan toimialueeseen, jota ei ole pilkottu toimipaikkojen mukaisiin erillisiin osiin. Group Policyjä käytetään työasemien tiettyjen asetusten hallinnointiin Myymälät Jokaisessa myymälässä on oma myymäläpalvelin, jonka pääasialliset tehtävät on noutaa uudet tuotetiedot pääkonttorissa sijaitsevalta ketjunohjauspalvelimelta, ylläpitää tietokantaa kassoilta tulevasta myyntitiedosta ja välittää myyntitiedot myös pääkonttorilla sijaitseville ketjunohjaus-, varastonhallinta- ja taloushallintopalvelimille. Kassajärjestelmää ollaan parhaillaan uusimassa. Vanha järjestelmä on DOS-pohjainen Profit-kassajärjestelmä, jota tällä hetkellä ajetaan NT4-pohjaisilla myymäläpalvelimilla.

17 17 Uusi kassajärjestelmä on TP.net-pohjainen ohjelmisto, jota on testattu vuoden 2005 syksystä lähtien kahdessa pilottimyymälässä Windows myymäläpalvelimilla. Alkuvuodesta 2006 kassaohjelmistossa on edelleen merkittäviäkin puutteita, mutta ne on tarkoitus saada korjattua maaliskuuhun 2006 mennessä. Helsingissä sijaitsevassa myymälässä tehdään mittavaa remonttia ja sinne on tarkoitus saada uusi kassajärjestelmä asennettua ennen myymälän avajaisia. Kassaohjelmasta pyritään kitkemään ongelmat pois, jotta päästäisiin lopulliseen levitysversioon ennen ko. myymälän remontin valmistumista. Tämän työn puitteissa sain tehtäväkseni koordinoida sähkömiesten työskentelyä ja varmistaa, että kuhunkin kassapisteeseen tulee riittävä määrä sähkö- ja Ethernetpistokkeita ja että ne tulee numeroitua loogisesti Materiaalihallinto Varaston hallintaan käytetään nimeltä mainitsematonta ohjelmistoa, jonka eräs englantilainen konsulttitoimisto on räätälöinyt Malliyrityksen tarpeisiin sopivaksi. Suomessa ei ole millään toisella yrityksellä tätä samaa ohjelmistoa käytössä. Malliyrityksen vanhin IT-asiantuntija on ollut räätälöintiprojektin alusta lähtien jo vuosien ajan mukana kehittämässä varaston hallintaohjelmistoa, ja hän tuntee ohjelmiston toiminnan melko hyvin, mutta tarvittavat muutokset ohjelmakoodiin tilataan kuitenkin aina Englannista. Ohjelmisto pyörii dedikoidulla Windows palvelimella.

18 Taloushallinto Taloushallintoa hoidetaan Scala-ohjelmistolla, jolle on dedikoitu oma Windows palvelin. Rajapintoja varaston hallinnan, Scalan ja kassajärjestelmän välillä on useita erilaisia, joiden läpi kulkee asiakastiedot, varastosaldot ja myynnit järjestelmästä toiseen. Esimerkiksi uudet laskutusasiakkaat perustetaan pääkonttorilla Scalaan, josta ne siirtyvät automaattisina yöajoina kassajärjestelmään. Varastosaldot puolestaan siirtyvät uudessa TP.net-kassajärjestelmässä varaston hallintapalvelimelta aina yksittäiselle kassakoneelle asti, josta myyjä voi tarkistaa tuotteen saatavuuden varastokyselynä F-secure-keskushallinta Keskushallintapalvelimen versio 6.00 on toiseksi uusin. Työasemilla versioiden kirjo on erittäin vaihteleva, joillakin koneilla vielä käytössä vanhoja 5.xx-sarjan versioita. Keskushallinnassa on tiedot yhteensä 90 työasemasta. Kuvassa 1 on esitetty, minkä verran eri versioita on keskushallintaan liitetty.

19 19 Kuva 1. Työasemien F-secure-versiojakauma Keskushallintapalvelimella on myös tietoja vanhoista jo käytöstä poistetuista työasemista. Nämä aiheuttavat turhaan hälytyksiä keskushallinnassa, kun ne eivät ole noutaneet tuoreimpia virustunnisteita. Sen lisäksi että F-securesta on paljon eri versioita käytössä, on osa asennuksista tehty jostain syystä yksittäisasennuksina, vaikka keskushallintakin on ollut käytettävissä. Asennuksia tehtäessä on myös lähes kaikilta työasemilta jätetty palomuurikomponentti asentamatta ja asennettu ainoastaan virustorjunta. Osa työasemista on niin vanhoja ja hitaita, ettei niihin kaikkiin ole asennettu F-securea lainkaan. F-secure-keskushallinnan on aikoinaan asentanut ulkopuolinen toimittaja eikä ITosaston henkilöstöä ole kovin perusteellisesti koulutettu virustorjuntaohjelmiston keskushallinnan käyttöön. Niinpä sen asetukset on jäänyt oletusarvoille eikä keskushallinnan kaikkia ominaisuuksia ole otettu tehokkaasti käyttöön.

20 Exchange-sähköposti Malliyritys Oy:n sähköpostipalvelimella on sähköpostilaatikot noin 200 käyttäjällä. Soneran palvelimia käytetään SMTP-reititykseen, joten Exchangen SMTP-portti ei suoraan näy julkiseen Internetiin. Sähköpostilaatikoita hallitaan kuitenkin itsenäisesti omalla Exchange-palvelimella. Yksittäisen sähköpostilaatikon tallennustila on Exchangessa oletuksena rajattoman suuri. Pääkonttorin käyttäjille postilaatikko on jätetty oletusasetuksille, mutta myymäläkäyttäjille on erikseen säädetty kullekin käyttäjälle pienempi postilaatikon koko. Myymäläkäyttäjille on myönnetty vain 10 Mt:n kokoisia postilaatikoita, ettei Exchangen sisäänrakennettu tietokannan 16 Gt:n maksimikoko täyttyisi (7). Itse asiassa vuoden 2006 alussa ollaan jo hyvin lähellä tuota raja-arvoa ja pelkona on ollut tietokannan lukkiutuminen. Sainkin tehtäväkseni ohjeistaa ja avustaa käyttäjiä vanhojen sähköpostiviestien siirtämiseksi työaseman paikalliselle levylle arkisto-tiedostoon. Roskapostin määrä on ollut kasvava ongelma myös Malliyrityksessä. Toistaiseksi se ei vielä ole ylikuormittanut tietoliikenneyhteyksiä, mutta käyttäjien työskentelyä se häiritsee ja siitä on tullut palautetta IT-osastolle. Käyttäjät ovat ilmoittaneet ylläpidolle roskapostiviesteistä lähettävän sähköpostiosoitteen, jonka ylläpitäjät ovat käsin lisänneet Exchangen kieltolistalle. Tämä on ollut aikaa vievää käsityötä ja melko tehotonta sellaista, sillä roskapostittajat vaihtavat lähettäjäkentässä näkyvää osoitettaan jopa jokaisen yksittäisen lähetyserän välissä. Sain tehtäväkseni tutustua erilaisiin ratkaisuihin, joilla roskapostiongelmaan voitaisiin puuttua. Outlook Web Access -ominaisuutta ei ole yrityksessä käytetty, siihen pääsy julkisesta Internetistä on estetty palomuurilla. Sen sijaan käytetään Soneran Mobiilitoimistopalvelua, johon kuuluu muun muassa webmail-toiminto. Mobiilitoimistoa pyörittävä Soneran palvelin ottaa yhteyden Exchangeen IMAP-portin kautta ja tuo IMAP-portti on palomuurilla rajattu näkyväksi ainoastaan tälle yhdelle Soneran palvelimelle.

21 Lähiverkko Verkkotopologia Pääkonttorin ja myymälöiden lähiverkkoja ylläpitää yrityksen oma IT-osasto, mutta etäyhteydet on ostettu Soneralta kokonaispalveluna, joka sisältää muun muassa VPNyhteyksien ja palomuuritoimintojen hallinnoinnin. Myymälät on yhdistetty pääkonttoriin Soneran Datanet-palvelun kautta, joka tarjoaa kullekin myymälälle oman IP-aliverkon yksityisillä IP-osoitteilla toteutettuna (ks. liite 1). Julkisen Internetin ja Datanetin välissä on Soneran palomuuripalvelu, johon Malliyrityksen ylläpitäjät voivat tehdä palomuurisääntöjä koskevia muutospyyntöjä web-hallintatyökalun avulla. Julkiseen Internetiin menevä liikenne on oletuksena kielletty ja tarvittavat portit on erikseen sallittu. Tämä estää tehokkaasti muun muassa vertaisverkko-ohjelmien käytön ja web-radioiden kuuntelun yrityksen verkossa. Kahdennetun Datanet-yhteyden lisäksi pääkonttorilta lähtee Framerelay-yhteys, jonka kautta vanhan kassajärjestelmän pankkikorttivarmennukset hoidetaan. Uuden kassajärjestelmän pankkikorttivarmennukset lähtevät suoraan myymälästä kiinteää VPN-yhteyttä pitkin kolmannen osapuolen tiloissa sijaitsevaan varmennuskeskukseen. Verkkokuva on esitetty liitteessä Tietoliikennelaitteet Pääkonttorin 100 Mbps:n lähiverkko on toteutettu HP:n hallittavilla ProCurve -kytkimillä. Kussakin kytkimessä on 24 porttia ja kytkimiä on yhteensä alle 10 kpl. Kytkimet on yhdistetty toisiinsa 1 Gbps:n kuituyhteyksillä. Kahdennettuja yhteyksiä eikä VLAN-virtuualiverkkoja käytetä. Näin ollen kytkinten välisiä ristiriitoja estävä Spanning-Tree-protokollakaan ei ole tarpeen. Kytkimien lisäksi pääkonttorilla on kahdennettu DSL-yhteys, ja siihen liittyvät Ciscon reitittimet ovat Soneralta vuokrattuja ja Soneran ylläpitämiä.

22 22 Myymälöissä on yleensä 24-porttisia kytkimiä 1-2 kpl samassa ristikytkentäkaapissa ADSL-modeemin kanssa. Langattomia lähiverkkoja Malliyrityksellä ei ole käytössä Tulostimet Tulostiminakin yrityksessä suositaan Hewlett Packardin valmistamia laitteita. Osa vanhemmista tulostimista on suoraan tietokoneisiin kytkettyjä LPT-liitäntäisiä lasertulostimia, mutta suurin osa on jo suoraan lähiverkkoon liitettäviä verkkotulostimia. Nykyisin on pyritty vakioimaan pienryhmäkäyttöön tulostinmalliksi HP LaserJet 1320n ja tehokäyttäjille HP LaserJet 4250n. Joissain myymälöissä on yksi väritulostin ja lisäksi pääkonttorissa niitä on kaksi Dokumentointi Malliyrityksen tietojärjestelmästä ei ole olemassa kattavaa dokumentointia. Eri palvelinsovelluksista on olemassa vaihtelevan tasoisia dokumentteja, mutta niitä ei ole koottu yhtenäiseksi kaiken kattavaksi dokumentaatioksi. Rutiininomaisesti tehtävistä toistuvista töistä ei ole olemassa listaa. Listan käyttäminen helpottaisi uusia ylläpitäjiä muistamaan kaikki toistuvat työt, ja listasta olisi helppo seurata mitä milloinkin on tehty. 3.4 Tietoturva Malliyritys Oy:ssä ei tehdä tuotekehitystä, eikä teknistä tietoturvaakaan ole viety äärimmilleen, vaan ennemminkin on panostettu järjestelmien helppokäyttöisyyteen. Vaatemyyjille pyritään tarjoamaan helppo pääsy tietokoneille eikä käyttäjän

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een

Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Satu Soikkeli Yrityksen sähköpostin siirto Office 365:een Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Insinöörityö 13.3.2015 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Satu

Lisätiedot

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA. Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Jesse Urholin OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2013 OFFICE 365 KÄYTTÖÖNOTTO JA JÄRJESTELMÄNVALVONTA Urholin, Jesse Satakunnan ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ

VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ VIKASIETOINEN VIRTUAALIPALVELINJÄRJESTELMÄ Juha Turpeinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Tietoliikennetekniikan koulutusohjelma Oulun seudun ammattikorkeakoulu Oulun seudun ammattikorkeakoulu Tietotekniikan koulutusohjelma,

Lisätiedot

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy

OPINNÄYTETYÖ. IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U OPINNÄYTETYÖ IBM TIVOLI ETCOOL- VERKO VALVO TAJÄRJESTELMÄ DOKUME TAATIO Case Corenet Oy Tero Hyvärinen Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Toukokuu

Lisätiedot

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA

Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Henri Mäenpää DOMAIN-SUUNNITELMA Tekniikka ja liikenne 2010 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Henri Mäenpää Opinnäytetyön nimi Domain-suunnitelma Vuosi 2010

Lisätiedot

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö

Samuel Rinnetmäki. WWW-palvelujen tuotantoympäristö Espoon Vantaan teknillinen ammattikorkeakoulu Viestintätekniikan koulutusohjelma Samuel Rinnetmäki WWW-palvelujen tuotantoympäristö Insinöörityö. 28.5.2001 Työn ohjaaja: Työn valvoja: Kielenvalvoja: kehityspäällikkö

Lisätiedot

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan

Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoft-rajapintaan Laatu, Ville 2013 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Web CRM -järjestelmän toteuttaminen Lemonsoftrajapintaan Ville Laatu Tietojenkäsittelyn

Lisätiedot

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut

Pilvipalvelut. Case: WPK-verkko. Tapio Rantanen. Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut Pilvipalvelut Case: WPK-verkko Tapio Rantanen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Tietoverkkopalvelut TIIVISTELMÄ 2 Tampereen ammattikorkeakoulu Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU. Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU Iiro Sammalkorpi Windows Active Directory, käyttöönotto ja hallinta Liiketalous, matkailu, tietojenkäsittely ja viestintä Pori Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma TK00 2005

Lisätiedot

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu

Timo Harju Jarkko Antintupa. Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Timo Harju Jarkko Antintupa Open Source -pohjaisten verkkokauppasovellusten vertailu Liiketalous ja matkailu 2010 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietojenkäsittely TIIVISTELMÄ Tekijä Timo Harju, Jarkko Antintupa

Lisätiedot

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax.

PRIMUS W4. Käyttöönotto-opas 4.6.2014. StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. PRIMUS W4 Käyttöönotto-opas StarSoft Oy www.starsoft.fi sähköposti: tuki@starsoft.fi puh. (06) 320 2500 fax. (06) 320 2599 PRIMUS W4 Sivu 1/36 Primuksen kä yttö ö nöttö-öpäs SISÄLLYS 1 Käyttöönotto ja

Lisätiedot

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä

Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä EVTEK-ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Sara Kapli Testausprosessimalli, yksikkötestaus ja testausympäristön automatisointi Java-ympäristössä Insinöörityö 10.5.2005 Työn ohjaaja: Production

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU. Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Joni Ranta-Eskola WLANIN RAKENTAMINEN Liiketalous ja matkailu 2003 2 ALKUSANAT Tämä opinnäytetyö on suoritettu Vaasan ammattikorkeakoulussa tietojenkäsittelyn koulutusohjelmassa.

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tietotekniikan osasto DIPLOMITYÖ TIETOJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN MARKKINAEHTOISTEN SÄHKÖSOPIMUSTEN HALLINTAAN Lappeenrannassa 23. toukokuuta 2007 Antti Reinikka Konstunkaari

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma. Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Seppo Leppänen VIDEONEUVOTTELUJÄRJESTELMÄT JA KOKOUSPALVELUVERTAILU OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu.2010 OPINNÄYTETYÖ Kesäkuu 2010 Tietotekniikan

Lisätiedot

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA

JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA JARI EEROLA COGNOS SERIES 7 -YMPÄRISTÖN AUTOMATISOINTI COGNOS-MAKROJEN AVULLA Diplomityö Tarkastaja: professori Tommi Mikkonen Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN

VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikan koulutusohjelma Tietoliikennetekniikan suuntautumisvaihtoehto VLAN (IEEE 802.1Q) -LAAJENNUKSEN STANDARDOINNIN ETENEMINEN Tutkintotyö, joka on jätetty opinnäytteenä

Lisätiedot

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö

MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA. Diplomityö MIKKO SIPILÄ TIETOSUOJA JA YKSITYISYYS KULUTTAJILLE SUUNNATUISSA PILVIPALVELUISSA Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tietoja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

KTM Päivi Nousiainen

KTM Päivi Nousiainen Lappeenrannan teknillinen yliopisto Tuotantotalouden tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma Diplomityö Simo Karhu Microsoftin pilvipalvelut pk-yrityksen päätelaite- ja tiedonhallinnassa Työn tarkastajat:

Lisätiedot

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus

Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Ville Hokkanen & Marko Myyryläinen Selaimella ylläpidettävän verkkosivuston suunnittelu ja toteutus Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma Huhtikuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 9.5.2008

Lisätiedot

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja

LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja LIIKKUVAN TYÖN TOIMINTOANALYYSI Ohjekirja INSINÖÖRITYÖ Mika Huurre Tietotekniikan koulutusohjelma Tiedonhallintatekniikka Hyväksytty.. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU TEKNIIKKA KUOPIO Koulutusohjelma Tietotekniikan

Lisätiedot

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO

JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO JONI SIVULA INTERNET-POHJAISEN MAKSUJÄRJESTELMÄN VALINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston kokouksessa

Lisätiedot

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä

40 prosentin säästö säilytyskuluissa ja turvallisempi sähköpostijärjestelmä PROTECTION. Information. Infrastructure. Interactions. WORK AND PLAY FREELY IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2006 AIHE: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY UUSI TUTKIMUS: SÄHKÖPOSTIN KÄSITTELY JULKI- SELLA SEKTORILLA

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ

RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ RISTO MÄNTYLÄ TALLENNUSVERKON HALLINNAN JA MONITOROINNIN KEHITTÄMINEN LAAJASSA TUOTANTOYMPÄRISTÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Jarmo Harju Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan

Lisätiedot

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö

JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA. Diplomityö JOEL NIEMINEN TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄN VALINTA AVOIMEN LÄHDEKOODIN NÄKÖKULMASTA Diplomityö Tarkastaja: professori Hannu Jaakkola Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka

Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Loppuraportti: VOTI - Vakioitu operatiivinen työasemainfrastruktuuri TUPO - Pelastustoimen operatiivisten tietojärjestelmien tietoturvapolitiikka Marko Hassinen Juhani Silvennoinen Pelastusopisto Pelastusopiston

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot

WWW-sivuston Google-optimointi

WWW-sivuston Google-optimointi Metropolia Ammattikorkeakoulu Mediatekniikan koulutusohjelma Heigo Anto WWW-sivuston Google-optimointi Insinöörityö 4.5.2009 Ohjaaja: kirjapainojohtaja Mika Saloranta Ohjaava opettaja: yliopettaja Erkki

Lisätiedot