TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY

2 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY TOIMINTAKAUDELLE ASETETUT TAVOITTEET TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET TOIMINNALLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton järjestötoiminnan edistäminen Liittoon järjestäytyminen ja jäsenyys Opiskelijatoiminta Järjestötoimikunnan toiminta Opiskelijatoimikunnan toiminta TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Neuvottelu- ja sopimustoiminta Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Edunvalvontatoimikunnan toiminta AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Työolosuhteiden kehittäminen Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan toiminta VIESTINTÄ Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Lehden toimituskunnan toiminta KANSAINVÄLINEN TOIMINTA HALLINTO Luottamushenkilöhallinto Taloushallinto TALOUS TERVEYDENHUOLTONEUVOS TYYNE LUOMAN STIPENDIRAHASTO HENKILÖSTÖ

3 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on terveydenhoitajien ja audionomien vahva edunvalvoja, ammatillisen osaamisen asiantunteva kehittäjä ja uudistuva etujärjestö. STHL:n tehtävänä on hoitaa jäsenistön ammattiin, koulutukseen, palkkaukseen, työolosuhteisiin ja työoloihin liittyvä edunvalvonta sekä sosiaalista edunvalvontaa. Lisäksi liitto ajaa myös opiskelijoiden ammatillisia etuja. Visio STHL on vetovoimainen, itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja paras terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö sekä arvostettu terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijajärjestö. Arvot STHL:n arvot luovat perustan toiminnalle. STHL:n arvoja ovat luotettavuus, rohkeus, arvostus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo, joihin jäsenet, yhdistykset ja liiton toimihenkilöt toiminnassaan sitoutuvat. Arvot luovat päämääriä, määrittelevät toimintatapoja ja näkyvät yksittäisinä tekoina. Luotettavuus tarkoittaa rehellistä, avointa ja johdonmukaista toimintaa. Liiton toiminnassa luotettavuus ilmenee vastuullisena asioiden hoitamisena ja viestinnässä oikeana ja ajantasaisena tietona. Rohkeus on uskallusta toimia muuttuvissa ja epävarmoissa tilanteissa sekä puuttua epäkohtiin, ottaa kantaa ja hoitaa haasteelliset asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Rohkeus ilmenee aktiivisena, innovatiivisena, ennakkoluulottomana ja tulevaisuuteen suuntautuvana toimintana. Arvostus on ihmisyyden ja elämän kunnioittamista sekä inhimillisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Siihen sisältyy niin oman ammatin kuin muiden ammattilaisten arvostaminen. Arvostus ilmenee rohkeutena tarvittaessa puolustaa omaa asiantuntijuutta, mutta myös kykynä tehdä rakentavaa moniammatillista yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisyys on sitoutumista yhteistyöhön STHL:n yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ammatin sekä ammatti-identiteetin vahvistamiseksi. Se on yhteenkuuluvaisuutta ja vastuunkantamista jäsenistön etujen ajamiseksi. Tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta, joka ilmenee jokaisen samanlaisina oikeuksina ja velvollisuuksina sekä yhdenmukaisena kohteluna. Yhteiskunnassa ja työelämässä tasa-arvo on miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja palkkauksellisen tasa-arvon kehittämistä, jossa palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja yksilön suoriutumiseen. Tasa-arvo on myös jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä laadukkaisiin palveluihin ja terveyden tasa-arvoon asuinpaikastaan riippumatta. 2 TOIMINTAKAUDELLE ASETETUT TAVOITTEET STHL:n strategiset tavoitteet toimintakaudelle ovat seuraavat: 2

4 Jäsenmäärän kasvattaminen Jäsentyytyväisyyden vahvistaminen Palkkauksen ja palvelussuhteiden ehtojen parantaminen koulutusta ja työnvaativuutta vastaavaksi sekä työhyvinvointia edistäväksi Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen ja -ammatin kehittäminen väestön ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita vastaavaksi Yhteiskunnallisen ja ammatillisen vaikutusvallan parantaminen Tavoitteena on, että STHL ry on arvostettu, asiallisesti näkyvä, luotettava, uudistuva ja aikaansa edellä oleva ammatillinen etujärjestö. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET TOIMINNALLE Suomi on syvän rakennemuutoksen kourissa. Kestävyysvajeen ratkaisuun liittyvät toimenpiteet tulevat vaikuttamaan voimallisesti myös niin jäsenistömme kuin liiton toimintaan. Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea taloudellinen lama. Menot kasvavat nopeammin kuin tulot, eli Suomi elää jatkuvasti yli varojensa. Työikäisen väestön osuus pienenee, mikä johtaa työnteon vähentymiseen ja talouskasvun heikkenemiseen ja verotulojen ehtymiseen. Samanaikaisesti väestön ikääntyminen lisää tarvetta julkisille palveluille ja tulonsiirroille. Tämä vaikeuttaa julkisen talouden rahoitusta ja luo siihen niin sanotun kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on runsaat 4,5 % BKT:sta. Hallituksen rakennepoliittisessa uudistusohjelmassa tavoite koko kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ositetaan valtiontaloutta, kuntien taloutta, työuria ja työn tarjontaa, rakenteellista työttömyyttä, koko talouden tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä sekä julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvua koskeviksi konkreettisiksi osatavoitteiksi. Kunnilla on ollut suuria vaikeuksia selvitä kaikista tehtävistään ja velvoitteistaan tiukan sääntelyn takia ja hillitä menojen kasvua. Tämän vuoksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Normeja puretaan ja paikallisille päättäjille kunnissa annetaan enemmän vapautta ja vastuuta kokeilla ja järjestää palvelut uusilla tavoilla. Julkiseen taloudenhoitoon kohdistuvina toimenpiteinä uudistetaan valtionosuusjärjestelmää. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, muun muassa tuottavuutta parantamalla. Vaikka hallitus on luvannut huolehtia, että konkreettisista toimenpiteistä päätettäessä toteutetaan hallitusohjelman painopistettä hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiseksi, tulevat leikkaukset todennäköisesti vaikuttamaan monella tapaa terveydenhoitajien ja audionomien toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Säästöjä tullaan hakemaan palveluleikkauksien, henkilöstömitoitusten, rakenteellisten muutosten sekä lomautuksien ja irtisanomisten avulla. Syrjäytymisen ehkäisy ja riskien varhainen tunnistaminen ovat suuria haasteita terveydenhoitajien työlle. STHL tulee seuraamaan edelleen lakien ja asetusten toimeenpanoa ja vaikuttamaan ennaltaehkäisevän työn riittävään resursointiin kunnissa väestön tasalaatuisten palveluiden turvaamiseksi. Kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen loppuunsaattamisella on keskeinen rooli kuntasektorin tuottavuuden parantamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusjärjestelmää uudistetaan ja sen tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen. Tällä pyritään parantamaan koko järjestelmän tuottavuutta ja turvaamaan palvelujen rahoituksen riittävyys. 3

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa on luvattu turvata myös opiskeluterveydenhuollon, kuntoutuksen, vanhuspalveluiden, työterveyshuollon sekä lääkehuollon saatavuus. STHL:n toiminnassa keskeistä on vaikuttaa siihen, ettei ennaltaehkäisevä työ ja terveyden edistäminen jää terveyskeskuksen sairaanhoitotehtävän jalkoihin, vaan sille turvataan riittävä rahoitus ja henkilöresurssit. Liiton vaikuttamistyössä korostetaan kansantautien ehkäisyn ensisijaisuutta sekä nykyistä vahvempaa panostamista ennaltaehkäiseviin palveluihin hyödyntämällä terveydenhoitajien laaja-alaista asiantuntemusta. Työurien pidentämiseen pyritään monin toimenpitein. Tavoitteena on pidentää työuria 1/2 vuotta alkupäästä ja 1 1/2 vuotta loppupäästä sekä vähentää katkoksia ja vajaatyöllisyyttä työuran aikana. Työurien pidentämisessä merkityksellisin toimenpide on vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, jota koskevat neuvottelut saatetaan päätökseen syksyyn 2014 mennessä työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisesti. Tämän uudistuksen tavoitteena on nostaa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vähintään 62,4 vuoteen viimeistään vuonna Työuran katkoksia vähennetään muun muassa tiukentamalla vuorotteluvapaan ehtoja. Työelämän jatkuvat muutokset ja lisääntyvät työtehtävät ovat lisänneet terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamisen ongelmia. STHL:n tulee vaikuttaa siihen, että jäsenistön työssä jaksamisesta, työterveydestä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehditaan riittävästi. Lisäksi tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että työelämä tarjoaa riittävästi joustoja työn ja perheen yhteensovittamiselle sekä ikääntymisestä johtuville työajan joustoille. Uudistusten ja muutosten tehtävien ja velvoitteiden karsiminen tulee olemaan hyvin vaativa ja vaikea tehtävä. Ohjelman toimeenpano edellyttää laajapohjaista yhteistyötä päätöksentekijöiden, erityisesti hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen, kesken. Suuria odotuksia on olemassa myös maltilliselle ja useampivuotiselle työmarkkinaratkaisulle, jolla halutaan saada tukea kilpailukyvylle ja talouden kasvulle. Lainsäädännön myötä ja erilaisten tehtäväsiirtojen ja lääkärivajauksen vuoksi terveydenhoitajien työn vaativuus on lisääntynyt ja työmäärä kasvanut huomattavasti. STHL:n tehtävänä on vaikuttaa siihen, että työn vaativuuden kasvu ja lisääntyvät työtehtävät huomioidaan myös palkkauksessa. Meneillään olevissa ammattikorkeakoululain ja ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamisprosesseissa on turvattava, että terveydenhoitaja- ja audionomikoulutus niin perustutkintotasolla kuin täydennyskoulutuksen osalta pystytään toteuttamaan niin, että se vastaa työelämän osaamisvaatimuksia. On tärkeää saada koulutusmäärät vastaamaan työelämän tarpeita, jotta koulutuksesta valmistuneet pääsevät siirtymään mahdollisimman nopeasti työelämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Henkilöstön riittävyyteen ja mahdollisiin saatavuuden ongelmiin tulee varautua suunnitelmallisella koulutuspolitiikalla ja hyvällä henkilöstö- ja palkkapolitiikalla. Haasteita tuo muiden terveydenhuoltoalan järjestöjen aktiivinen kilpailu Terveydenhoitajaliiton jäsenistä. STHL:n toiminnassa on edelleen panostettava jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Akavan kautta vaikuttaminen ja akavalaisten ammattijärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tehostamalla voidaan saada tehokkuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen niin sosiaali- ja terveyspolitiikan kuin koulutuspolitiikan alueilla. Yhteistyötä muiden terveydenhuoltoalan liittojen välillä voidaan tehostaa perustetun TerVe-verkoston kautta. Tavoitteena on kehittää erilaisia vaikuttavia yhteistyön ja edunvalvonnan muotoja. 4

6 4 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN STHL:n yhteiskunnallista edunvalvontaa tehdään vaikuttamalla terveys- ja koulutuspolitiikkaan, antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä toimimalla erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä jäsenistön kannalta merkittävissä asioissa. Vaikuttamisen pääviesti on tuoda korosteisesti esille niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ehkäisevän kansanterveystyön tärkeys ja ensisijaisuus eriikäisen väestön terveyden edistämisessä, sillä sairauksien ennaltaehkäisy on kansantaloudellisesti järkevin ja tehokkain tapa tuottaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. Työurien pidentäminen edellyttää eläkeuudistuksen lisäksi myös työelämän uudistamista. Työkyvyttömyyden torjumiseksi tulee kehittää työterveyshuoltoa, kuntoutusta, työhyvinvointia parantavia toimia työpaikoilla ja työn joustavampaa organisointia. Työaikojen joustojen lisäämisellä voidaan tukea paremmin työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Ikääntyneiden työmarkkinaaseman parantamiseksi tulee hakea uusia keinoja lainsäädännöllisesti sekä luoda työpaikoille senioriteettia tukevia toimintatapoja. Työn kuormittavuuden lisääntyessä on vaikutettava jäsenistön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Ennaltaehkäisevän työn osaaminen edellyttää laajaa ja hyvää asiantuntemusta, joka tulee turvata laadukkaalla perustutkintotason koulutuksella sekä riittävällä täydennyskoulutuksella. STHL seuraa koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön täydennyskouluttautumismahdollisuuksia sekä vaikuttaa koulutuspolitiikkaan terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittämiseksi niin, että koulutus vastaa niin laadullisesti kuin määrällisesti työelämän tarpeita. Terveydenhoitajien ja audionomien asiantuntijuutta tulisi käyttää nykyistä paremmin erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Terveydenhoitajan laaja-alaista osaamista olisi tärkeä hyödyntää perinteisten tehtäväalueiden lisäksi muiden muassa omahoitajan ja asiakasvastaavan tehtävissä, hoitajavastaanotoilla, ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa sekä työttömien ja maahanmuuttajien terveysneuvonnassa. STHL:n on tärkeä vaikuttaa toiminnallaan siihen, että työmäärät ja henkilöstömitoitukset mahdollistavat laadukkaan ja potilasturvallisen toiminnan. Henkilöstömitoituksia koskevat valtakunnalliset suositukset tulee uusia vastaamaan paremmin nykyisiä työn ja lainsäädännön vaatimuksia. Yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteena on Viestiä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti ehkäisevän kansanterveystyön tärkeyttä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa Korostaa terveydenhoitajien laaja-alaisen asiantuntijuuden käyttöä erilaisissa terveydenhoidollisissa ja sairaanhoidollisissa tehtävissä Korostaa audionomien erityisasiantuntemuksen hyödyntämistä terveyspalveluissa Vaikuttaa kannanotoin ja lausunnoin valtakunnan tasolla terveys- ja koulutuspolitiikkaan sekä jäsenistön kannalta merkityksellisen lainsäädännön, suositusten ja ohjeiden valmisteluun ja päätöksentekoon Vaikuttaa jäsenistömme kannalta keskeisten lakien, asetusten ja suositusten käyttöönottoon ja toimeenpanoon sekä tiedottaa niistä Vaikuttaa valtakunnallisella tasolla jäsenistömme kannalta keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön ja uusien toimintamallien valmisteluun ja toimeenpanoon 5

7 Vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon valtakunnan tasolla ja paikallisesti eri kanavien kautta Vaikuttaa aktiivisesti STHL:n kannalta tärkeissä valtakunnallisissa työryhmissä Pitää aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä ja vaikuttaa eri ministeriöihin ja sidosryhmiin Vaikuttaa yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaan myös keskusjärjestö Akavan ja siihen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon liittojen kautta Vaikuttaa koulutuspolitiikkaan OKM:n, STM:n, Arenen, Terveysalan verkoston sekä Akavan kautta Tehdä yhteistyötä eri terveysjärjestöjen ja muiden valtakunnallisten tahojen kanssa Kannustaa jäsenistöä aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen paikallisella tasolla Lausunnot, tiedotteet, artikkelit, työryhmiin osallistuminen, yhteistyöhankkeet, tapaamiset. 5 JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoimintaan kuuluu jäsenhankinta, jäsenhuolto, jäsenpalvelu, järjestökoulutus, opiskelija- ja opiskelijavastaavatoiminta, jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä liiton kampanjatoiminta. Liiton sisäinen ja ulkoinen järjestöviestintä on osa järjestötoimintaa. Järjestötoimintaan sisältyy liiton organisaatiorakenteen kehittäminen ja sen seuranta sekä yhteistyö muiden ammattijärjestöjen kanssa. 5.1 Liiton järjestötoiminnan edistäminen Nostaa järjestäytymisastetta Lisätä jäsentyytyväisyyttä Aktivoida ja tehostaa paikallisyhdistystoimintaa Tukea jäsenistön työhyvinvointia Lisätä liiton näkyvyyttä Hyvä jäsenhuolto ja jäsenpalvelu o uusien jäsenetumahdollisuuksien etsiminen o yli 30 vuotta liiton jäsenenä olleiden muistaminen o oikeusturvavakuutuksen tapauskohtaisen korvaussumman korotus o lakimiespalvelut yksityiselämän kysymyksiin ja/tai työelämän kysymyksiin o kannanotot Terveydenhoitajakoulutus 90 vuotta -tapahtuma Suunnitelmalliset yhdistystapaamiset Terveydenhoitajaliiton jäsenhankintakampanja. Osallistuminen Akavan jäsenjärjestöjen yhteiseen kampanjaan, jossa keskeisenä teemana on ay-toiminnan merkitys ja jäsenhankinta. Liiton oma kampanjatoiminta, jossa seurataan edelleen asetuksen ja terveydenhuoltolain toimeenpanon toteutumista ennaltaehkäisevien palvelujen osalta, on osa laajempaa akavalaista jäsenhankintakampanjaa. Omassa kampanjassa hyödynnetään aikaisempien vuosien teemoja ja materiaalia. 6

8 Yhdistysten järjestämien kampanjoiden edistäminen ja tukeminen Valtakunnallinen kampanjanäkyvyys eri tilaisuuksissa Sisäisen ja ulkoisen järjestöviestinnän vahvistaminen o järjestöviestinnän kehittäminen: Terveydenhoitaja-lehti, liiton verkkosivut, uutiskirjeet ja tiedotteet o liiton verkkosivuista tiedottaminen (jäsentilaisuudet, Terveydenhoitaja-lehti) o sosiaalisen median hyödyntäminen o jäsenten sähköpostiosoitekattavuuden lisääminen Akavalaisen ja muun verkostoyhteistyön hyödyntäminen Jäsenmäärän kehitys (uudet jäsenet, jäsenten pysyvyys, liiton vaihtajat), jäsenpalaute, jäsenkyselyt, paikalliset kampanjat, yhdistysten raportit, liiton verkkosivuston kävijämäärä, akavalaisen ja muun yhteistyön vaikuttavuus. 5.2 Liittoon järjestäytyminen ja jäsenyys Nostaa jäsenyysastetta (järjestäytymättömät, muihin liittoihin kuuluvat) Vähentää muihin liittoihin vaihtavien määrää Ylläpitää jäsenpysyvyyttä Tukea paikallista järjestötoimintaa Kehittää Nuoret terveydenhoitajat ry:n ja STHL:n yhteistyömuotoja Paikallistasolla tapahtuvan jäsenhankinnan ja jäsenhuollon tehostaminen Toimihenkilöpäivät Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen jakaminen, avustussumman korotus vuodelle 2014 Nuoret terveydenhoitajat ry:n ja STHL:n yhteistyömuotojen käynnistäminen Jäsenmäärän kehitys, jäsenpysyvyys, yhdistysten jäsenhankintakampanjaraportit, jäsenkyselyt. 5.3 Opiskelijatoiminta Lisätä opiskelijajäsenten ja vastavalmistuneiden liittymistä liittoon Kehittää opiskelijavastaavien- ja yhdyshenkilöiden toimintaa Aktivoida valtakunnallista terveydenhoitajaopiskelijatoimintaa Ammattikorkeakoulutapaamiset Opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden toimintavalmiuksien tehostaminen Valtakunnallisen terveydenhoitajaopiskelijatoiminnan käynnistäminen ja seuranta Yhteistyö järjestötoimikunnan ja koulutus- ja ammattiasiantoimikunnan kanssa Yhteistyö Nuoret Terveydenhoitajat ry:n kanssa Yhteistyö akavalaisten opiskelijatoimijoiden kanssa 7

9 Opiskelijajäsenmäärän kehitys, vastavalmistuneiden liittyminen, opiskelijajäsenpalaute, opiskelijatoiminnan yhdistysraportit, opiskelijavastaavien toiminnan aktiivisuus ja tuloksellisuus, opiskelijatoiminnan vaikutukset. 5.4 Järjestötoimikunnan toiminta Vastata järjestötoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimisesta ja kehittämisestä järjestötoimikunnan ohjesäännön mukaisesti. 4 5 toimikunnan kokousta vuodessa Järjestötoiminnan visiointiseminaariin osallistuminen Jäsenhankinnan, -palvelun ja yhdistystoiminnan seuraaminen ja kehittäminen o jäsenetuuksien kehittäminen o jäsenkampanjoiden suunnittelu, seuranta ja kehittäminen o Toimihenkilöpäivien suunnittelu ja arviointi o opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivien suunnittelu ja arviointi o opiskelijatoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Liiton organisaatiorakenteen kehittäminen, seuranta ja arviointi o liiton uuden toimielinrakenteen seuranta ja arviointi o opiskelijatoiminnan ja Nuoret terveydenhoitajat ry:n toiminnan integrointi liiton organisaatioon Terveydenhoitajatyön kampanjan 2013 arviointi ja Akavalaiseen kampanjaan osallistumisen suunnittelu ja toteutus: o yhdistysten kampanjatapahtumien seuranta ja arviointi Yhteistyö edunvalvontatoimikunnan (Toimihenkilöpäivät), koulutusasian- ja ammattitoimikunnan (eettiset ohjeet), opiskelijatoimikunnan (opiskelijatoiminta) sekä Nuoret Terveydenhoitajat ry:n kanssa Sisäisen ja ulkoisen järjestöviestinnän kehittäminen o järjestöviestintä jäsenistölle Terveydenhoitaja-lehdessä, www-sivuilla, uutiskirjeessä, tiedotteilla o kampanjaviestintä o yhteydet yhteistyökumppaneihin, mediaan ja suureen yleisöön Osallistumisaktiivisuus toimikuntatyöskentelyyn, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan toimintasuunnitelmaan, järjestötiedottamisen määrä ja palaute. 5.5 Opiskelijatoimikunnan toiminta Toimia aktiivisesti terveydenhoitajaopiskelijatoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimisessa opiskelijatoimikunnan ohjesäännön mukaan. Neljä toimikunnan kokousta vuodessa 8

10 Tehdä tunnetuksi liiton toimintaa oppilaitoksissa ja opiskelijatilaisuuksissa sekä osallistua opiskelijajäsenhankintaan Koordinoida valtakunnallista oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelijatoimintaa Valmistella liiton kannanottoja ja linjauksia opiskelijaedunvalvonnassa Osallistua akavalaiseen opiskelijaedunvalvontaan Ylläpitää suhteita opiskelijajärjestöihin Edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia Toteuttaa ja kehittää opiskelijatiedottamista Osallistumisaktiivisuus toimikuntatyöskentelyyn, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan tavoitteisiin ja tehtäviin, opiskelijatiedottamisen onnistuminen. 6 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6.1 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Neuvottelutoiminta liittotasolla Vuoden 2014 helmi-maaliskuussa päättyvät STHL:n jäsenistön osalta kaikkien sektoreiden sopimukset. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti alakohtaisesti on neuvoteltu sopimukset, jotka tulevat voimaan maalis huhtikuussa Neuvotella ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella voimassa olevissa sopimuksissa sovittujen testyöryhmien asioista. Sopimuskauden työryhmien työskentelyyn osallistutaan aktiivisesti neuvottelujärjestöjen kautta sovitulla tavalla. Erityisesti kunta-alalla terveydenhuollon sektoria koskevaa neuvottelutoimintaa seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan aktiivisesti ns. Teho-ryhmässä JUKOn nimeämänä edustajana. Paikallisen edunvalvontatyön tukeminen Turvata luottamusmiestoiminnan jatkuvuus JUKOssa Vahvistaa luottamusmiesten osaamista luottamusmiestehtävässään Tukea terveydenhoitaja- ja audionomityön tehtävien vaativuuden arviointia Luottamusmiesverkoston vahvistaminen paikallistasolla yhteistyössä neuvottelujärjestöjemme kanssa Tiedottaminen terveyspalvelualalla Unionin yhteisistä luottamusmiehistä Luottamusmieskoulutus: o luottamusmiesten peruskurssi (3 pv) o luottamusmiesten neuvottelupäivä 2 kpl (1 pv) STHL:n tehtäväsiirto-oppaan päivittäminen Tiedottaminen STHL:n TVA-oppaasta 9

11 Toteutuneet koulutukset, osallistujamäärät, kurssipalautteet. Sopimus- ja neuvotteluasema Turvataan sopimus- ja neuvotteluasemat jäsentemme kannalta keskeisillä sopimusaloilla sekä pyritään vahvistamaan neuvottelujärjestöjen asemaa varsinkin yksityisellä sektorilla Yksityisen Terveyspalvelualan ja Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen alueella. Toiminta Vahvistetaan ja varmistetaan aktiivisella yhteistoiminnalla ja vaikuttamisella neuvotteluasemaamme kaikilla sektoreillamme. Seurataan ja arvioidaan jatkuvasti eri sektoreilla käytävää keskustelua ja mahdollisia neuvotteluja sekä reagoidaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla. 6.2 Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Maan hallitus on aloittanut valmistelun laajasta kuntarakenteen uudistamistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan kuntien mahdollisuuksia vastata laeilla säädettyihin palveluvelvoitteisiin. Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita ollaan uudistamassa. Jäsenistön palvelussuhdeturvan varmistaminen ja aseman turvaaminen muutoksissa. Vaikutetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti siihen, että jäsenistön palvelussuhteet ja niiden ehdot tulisivat turvatuiksi muutostilanteissa. Koulutetaan luottamusmiehiä toimimaan aktiivisesti muutostilanteissa luottamusmieskoulutuksen osana Neuvotaan jäsenistöä ja luottamusmiehiä yksittäisissä muutostilanteissa 6.3 Edunvalvontatoimikunnan toiminta Tukea liiton työmarkkinaedunvalvonnan suunnittelua ja seurantaa. Edunvalvontatoimikunta pitää toimintavuonna neljä toimikunnan kokousta STHL:n Tehtäväsiirto-oppaan uudistamistyö käynnistetään yhteistyössä muun muassa järjestö- sekä koulutus- ja ammattiasiain toimikuntien kanssa STHL:n Toimihenkilöpäivien suunnittelu yhteistyössä järjestötoimikunnan kanssa Työmarkkina-asioiden ja niistä yhteiskunnassa käytävän keskustelun seuraaminen Osallistumisaktiivisuus toimikunnan kokouksiin, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan työsuunnitelmaan. 10

12 7 AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 7.1 Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Edistää terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämistä vastaamaan muuttuviin työelämän haasteisiin Edistää jäsenten lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia Kehittää Terveydenhoitajapäiviä koko ammattikuntaa kiinnostavana yhteisenä koulutustapahtumana Seurata ja edistää keskeistä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä Seurata työn vaativuuden muutoksia ja vaikuttaa niihin Vahvistaa terveydenhoitajatyön ammattieettistä perustaa Terveydenhoitajapäivät Jyväskylässä Vuoden 2015 Terveydenhoitajapäivien suunnittelu uusia toteutustapoja etsien Erityispätevyysjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen Terveydenhoitajatyön eettisten ohjeiden valmistelu Yhdistys- ja ammattikorkeakouluvierailut o tuetaan yhdistysten yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa Audionomiyhdistyksen tukeminen ammatin kehittämistyössä Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa o Alkoholihaitat hallintaan (AHA-hanke) (ohjausryhmä, TTL) o Alkoholiohjelma (kumppanuussopimus, STM) o Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma (kumppanuussopimus, viestintätyöryhmä, THL) o Savuton Suomi 2040 (ohjausryhmä, THL) o Turvallisin mielin -hanke (ohjausryhmä, SMS) o Lihavuuden ehkäisyohjelma (valtakunnallinen asiantuntijaryhmä STM) o Neuvokas Perhe -hanke (ohjausryhmä Suomen Sydänliitto) o Lapsiperheiden arjen tukeminen -ohjausryhmä (Marttaliitto) o Lasten ja nuorten tietorakenteiden kehittämistyöryhmä (THL) o Ruokasuositukset tutuksi -hanke (Kuluttajaliitto) Terveydenhoitajatyöhön liittyvän valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämistyön seuranta ja jäsenistön tiedottaminen Yhteistyö STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa Terveydenhoitajapäivien palaute, tiedotteet ja lausunnot (aiheet ja määrä), yhdistys- ja ammattikorkeakouluvierailut (aiheet ja määrä). 7.2 Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Vaikuttaa laadukkaan ja niin sisällöltään kuin määrältään työelämän tarpeisiin vastaavan terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittämiseen Tukea tarkoituksenmukaisen audionomi-koulutusmuodon kehittämistä 11

13 Terveydenhoitajakoulutukseen ja audionomikoulutukseen liittyvä monialainen yhteistyö Terveydenhoitajakoulutuksen opettajien verkostotoiminta Terveydenhoitajaopiskelijan portfolion laatiminen Opiskelija-, opettaja- ja jäsenkyselyt, terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen aloituspaikkojen ja tutkintojen määrät. 7.3 Työolosuhteiden kehittäminen Työolosuhteet vaikuttavat merkittävästi terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Edistää jäsenten työolosuhteiden kehittymistä ja työhyvinvointia (lausunnot, kannanotot, yhdistys- ja työpaikkakäynnit) Vaikuttaa terveydenhoitajien ja audionomien riittävään henkilöstöresursointiin ja osaamisen kehittämiseen (lausunnot, kannanotot, yhdistysvierailut) Vaikuttaa hoitotyön johtamisen vahvistamiseen Toiminta Osallistuminen hoitotyön strategian laadintaan yhteistyössä ammattiliittojen ja hoitotyön johtajien verkostossa Akavan kautta vaikuttaminen Lausunnot ja kannanotot Koulutuspalautteet, jäsenkyselyt. 7.4 Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan toiminta Terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen edunvalvonta Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan tavoitteiden mukainen toiminta Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämiseen vaikuttaminen Terveydenhuollon toimintaan ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen Terveydenhoitajatyön eettisten ohjeiden valmistelu Terveydenhoitajien asiantuntijaverkoston kokoaminen 4 5 toimikunnan kokousta, joista yksi puhelinkokous ja yksi kaksipäiväinen suunnittelukokous Terveydenhoitajapäivien suunnittelu Lausuntojen valmisteluun osallistuminen Ainu-stipendin valinta Aktiivinen ammatin kehittymisen ja koulutuksen seuranta, lausunnot, kannanotot ja ehdotukset muun muassa STM:lle sekä jäsenistön tiedottaminen 12

14 Osallistumisaktiivisuus toimikunnan toimintaan, lausunnot, puheenvuorot ja kommentit, itsearviointi. 8 VIESTINTÄ Viestinnän tavoitteena on STHL:n näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ajantasaisen ja suunnitelmallisen viestinnän avulla. Viestinnän avulla välitetään oikea ja myönteinen kuva liiton toiminnasta sekä terveydenhoitaja- ja audionomityöstä. Viestinnän erityisenä haasteena on luoda STHL:sta kuva myönteisenä, aktiivisena, osaavana ja uudistuvana edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä houkutella opiskelijajäsenet liittymään liiton varsinaisiksi jäseniksi. Viestintää ohjaavat liiton arvot ja tavoitteet. Viestintä toteutetaan liiton toimintasuunnitelman ja viestintästrategian mukaan. Vuonna 2014 aloitetaan liiton visuaalisen ilmeen ja kärkiviestien uudistaminen. Yhteistyötä tehdään viestintä/mainostoimiston/graafisen suunnittelijan kanssa. Ilmeestä tehdään raikas ja nuorekas, arvokkuutta unohtamatta. Ilme näkyy kaikessa liitossa tuotetussa materiaalissa. Kärkiviesteillä tehdään liiton ydintoiminta tunnetuksi ja houkutellaan uusia jäseniä liittymään liittoon. Terveydenhoitajakoulutus on aloitettu Suomessa vuonna 1924 ja täyttää siten 90 vuotta. Juhlavuosi näkyy liiton verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Terveydenhoitaja-lehdessä julkaistaan teemaan liittyviä artikkeleita. Liiton esitteitä ja julkaisuja uusitaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Viestintätoimikunta on lopettanut toimintansa, mutta tiedottaja osallistuu toimikuntien ja hallituksen kokouksiin aina tarvittaessa. Viestinnän tavoitteet Lisätä STHL:n tunnettuutta edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä terveydenhoitajien, yhteistyökumppaneiden, median että suuren yleisön keskuudessa tehokkaalla, laadukkaalla ja ajantasaisella viestinnällä Edistää terveydenhoitajan ja audionomin ammatin yleistä tunnettuutta: o Terveydenhoitajapäivät o Audionomipäivät o Terveydenhoitajatyön-/Tyynenpäivän vietto o Vuoden terveydenhoitajan valinta o Ainu-stipendin myöntäminen o Vuoden audionomin valinta o Stipendien jakaminen keväisin parhaimmille terveystiedon kirjoittajille (yo-koe) Houkutella opiskelijat liittymään liiton varsinaisiksi jäseniksi valmistumisensa jälkeen Tiedottaa jäseniä ja jäsenyhdistyksiä liiton toiminnasta sekä ajankohtaisista jäsenistön kannalta merkittävistä asioista monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen Lisätä Akavan tunnettuutta jäsenistön keskuudessa ja tiedottaa Akavan jäsenjärjestöjen yhteisestä kampanjasta, jonka keskeisenä teemana on ay-toiminnan merkitys ja jäsenhankinta Kehittää ja tehostaa sähköistä viestintää ja motivoida jäseniä verkkosivujen käyttöön, sosiaalisen median aktiivinen käyttö 13

15 Tukea jäsenyhdistysten tiedotustoimintaa ja aktivoida yhdistysten kotisivujen päivittämistä ja käyttöä Viestinnän kanavat Terveydenhoitajaliitolla on käytössään monipuoliset viestinnän kanavat: Verkkosivut (päivittäin) Uutiskirje (n. kerran kuukaudessa, pl. heinäkuu) Terveydenhoitaja-lehti (7 lehteä vuodessa) Media- ja jäsentiedotteet (tarvittaessa) Esitteet, julkaisut ja jäsen/luottamusmieskalenteri (uusitaan tarvittaessa, kalenterit kerran vuodessa) Sosiaalinen media (STHL:n suljettu ryhmäsivu Facebookissa) 8.1 Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti on terveydenhoitajien ammattilehti, jossa julkaistaan ajankohtaista terveydenhoitajien työn ja mahdollisuuksien mukaan myös audionomien työn näkökulmasta tarpeellista tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan alalta. Lisäksi on tärkeä tuottaa tietoa työmarkkinaedunvalvonnasta sekä järjestötoiminnasta. Lehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa. Lehti ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa, joista yksi on kaksoisnumero. Vuonna 2014 alkaa taitto- ja painoyhteistyö Kirjapaino Uusimaan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että monivuotinen yhteistyö Artprint Oy:n/Lönnberg Painot Oy:n kanssa päättyy. Uuden yhteistyön myötä lehden visuaalinen ilme uudistuu ja lehdestä tehdään entistä luettavampi ja mielenkiintoisempi. Tavoitteet keskeiset tehtävät Kehittää Terveydenhoitaja-lehteä korkeatasoisena ammattilehtenä Kehittää lehteä edelleen niin, että sen kiinnostavuus ja luettavuus paranevat Parantaa lehden visuaalista ilmettä ja taittoa Lehden kehittämistyön erityiset painopisteet: o liitossa tehtävän edunvalvontatyön näkyväksi tekeminen o jäsenetuuksien systemaattinen tiedottaminen o terveydenhoitajan ja audionomin äänen kuuluminen o keskusjärjestö Akavan tunnetuksi tekeminen 8.2 Lehden toimituskunnan toiminta Toimituskunnalla on vuodessa kolme kokousta, joista yksi pidetään kahden päivän seminaarina Suunnittelee ja kehittää Terveydenhoitaja-lehden sisältöä ja ulkoasua Seuraa terveydenhoitajatyön osa-alueita koskevia tapahtumia, uutisia ja kehitystä Suunnittelee lehden sisältöä, arvioi ja kehittää lehteä Etsii sopivia asiantuntijoita artikkelin kirjoittajiksi Valitsee vuoden parhaimman artikkelin. 14

16 9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tehdä terveydenhoitajatyötä ja Suomen Terveydenhoitajaliittoa tunnetuksi kansainvälisesti ja vaikuttaa EU-lainsäädäntötyöhön. Liitto osallistuu kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistyöhön ja päätöksentekoon työmarkkina-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikassa keskusjärjestö Akavan kautta. Liitto antaa lausuntoja kansainvälisistä asioista. Laaditaan kansainvälisyyssuunnitelma. Osallistutaan vähintään yhteen kansainväliseen terveyden edistämisen konferenssiin. Osallistutaan pohjoismaiseen ammattiliittojen tasa-arvoryhmän (Nwoc) toimintaan. 10 HALLINTO 10.1 Luottamushenkilöhallinto Edustajiston sääntömääräiset kokoukset ovat toukokuussa ja joulukuussa. Hallitus kokoontuu 6 8 kertaa vuodessa. Hallitukselle asioita valmistelevan työvaliokunnan lisäksi valmistelevina asiantuntijaeliminä toimivat: Edunvalvontatoimikunta Järjestötoimikunta Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunta Opiskelijatoimikunta Terveydenhoitaja-lehden toimittamis-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä vastaa lehden toimituskunta. Toimikunnat suunnittelevat toimintansa liiton toimintalinjausten mukaisesti ja työskentelevät vuodelle 2014 laatimiensa toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hallitus voi lisäksi asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan asioita. Aikaisemmin perustetuista työryhmistä ei jatka mikään sellaisenaan. Hallituksen asettamana työryhmänä jatkaa erityispätevyysjärjestelmän arviointineuvosto Taloushallinto Taloushallinnon palvelut ostetaan Tivonet Oy:ltä. Sopimukseen sisältyy juokseva kirjanpito, maksuliikenne, laskutus, palkanlaskenta, tilinpäätös ja tasekirjan laadinta sekä budjetin tekoon osallistuminen. Hallitus ja työvaliokunta seuraavat liiton taloutta ja talousarvion toteutumista kolme kertaa vuodessa jaettavien osavuosiraporttien avulla. Sisäistä valvontaa hoitaa liiton puheenjohtaja. Asiamiehet saavat osavuosiraportit tuloslaskelman ja taseen muodossa toimintansa ja kustannuskehityksen seurantaa varten. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli ja toisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros, varatilintarkastajina KHT Mikko Laitinen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 15

17 11 TALOUS STHL:n talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsenkehitys on kääntynyt lievään nousuun, mutta edellyttää edelleen panostamista jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Liiton toiminnan turvaamiseksi tarvitaan edelleen tarkkaa taloudenpitoa, toiminnan tehostamista ja priorisointia. Vakaa talous, jota hoidetaan vuosittain vahvistettavan talousarvion mukaisesti Liiton voimavarat kohdennetaan siten, että yksittäisen jäsenen saama edunvalvonta ja jäsenpalvelu on hyvää ja oikeudenmukaista Jäsenhankintaa sekä jäsenetuuksia ja -palveluja kehitetään omana toimintana ja yhteistyössä Akavan ja mahdollisuuksien mukaan muiden akavalaisten jäsenliittojen kanssa Toiminta ja keskeiset tehtävät Talousarvio perustuu mahdollisimman realistisille jäsenmaksutuloille: o tehokas ja systemaattinen jäsenmaksujen perintä Talousarvion toteutumista seurataan systemaattisesti: o osavuosiraporttien kautta tehtävä seuranta o edustajistolle annetaan selvitys taloudesta: tuloslaskelma ja tase tilintarkastuslausunto ja tilinpäätös Edustajisto päättää vuosittain jäsenmaksun ja jäsenyhdistyksille maksettavan jäsenmaksupalautteen suuruuden Jäsenyhdistyksille maksetaan jäsenmaksupalautusta niiden toiminnan turvaamiseksi Jäsenmaksua maksetaan: o Akavalle o Jukolle Osavuosiraportit, tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus ja tilinpäätös. 12 TERVEYDENHUOLTONEUVOS TYYNE LUOMAN STIPENDIRAHASTO Stipendirahastosta jaetaan vuosittain stipendejä testamentin määräysten mukaisesti 2/3 rahaston puhtaasta tuotosta naispuolisille, työssään ansioituneille liiton terveydenhoitajajäsenille terveydenhoitajatyön ja -koulutuksen kehittämiseksi, opiskelun edistämiseksi, tutkimustyöhön ja opintomatkoihin sekä virkistäytymiseen. Toiminta Rahaston varat on sijoitettu Kiinteistö Oy Helsingin Eliaksentalo 1:n osakkeisiin ja Timo Louhiolan testamentin osalta Asunto Oy Hiihtomäentie 34:n osakkeisiin sekä Korkorahastoon Sampo Pankissa ja Tyyne Luoman pankkitilille Nordeassa Stipendejä jaetaan hakemusten perusteella Stipendirahastoa hoitaa liittohallituksen nimeämä hoitokunta 16

18 13 HENKILÖSTÖ STHL:n toimintaa toteutetaan sekä toimiston työnä että jäsenyhdistyksissä. Toimistossa työskentelee puheenjohtaja, kehittämispäällikkö-pääsihteeri, neuvottelupäällikkö, järjestöpäällikkö, tiedottaja, järjestösihteeri ja jäsensihteeri. Henkilöstö toteuttaa STHL:n perustehtävää toimintasuunnitelman mukaisesti Työhönsä motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka ylläpitää säännöllisesti osaamistaan Toiminta Toimintasuunnitelman toteutumisen systemaattinen seuranta ja arviointi Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen o tehokas työn suunnittelu ja priorisointi o työterveyshuollon tuki o koulutusmahdollisuudet o terveysraha o työyhteisön yhteinen virkistystoiminta Henkilöstön työtyytyväisyys, kehityskeskustelut, toimintakertomustiedot, jäsenpalautteet, koulutusmäärät, työterveyshuollon kustannukset. 17

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä

Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Opettajien osaamisen kehittäminen - tulevaisuuden näkymiä Kimmo Hämäläinen, pääsihteeri Opetustoimen henkilöstökoulutuksen neuvottelukunta Virtuaaliopetuksen päivät Helsinki 08.12. 09.12.2010 Neuvottelukunnan

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry

TOIMINTASUUNNITELMA Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Helsinki-Santahamina sotilaskotiyhdistys ry Yhdistyksen päämäärät Uusien jäsenien hankkiminen ja sisarien aktivoiminen toimintaan Sisarten keskinäinen arvostava yhteistyö Yhdistyksen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen laatusuositus

Terveyden edistämisen laatusuositus Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan perustehtävä. Tämän tehtävän toteuttamiseen kunta tarvitsee jokaisen hallinnonalan osaamista ja yhteistyötä. Terveyden edistäminen on tietoista terveyteen

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017

Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Keski-Uudenmaan Kokoomusnaiset ry TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.10.2016 Hyväksytty syyskokouksessa 01.11.2016 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 2 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022

PROFESSORILIITON STRATEGIA VUOTEEN 2022 HYVÄKSYTTY VALTUUSTOSSA 25.11.2016 TIEDOSSA TULEVAISUUS www.professoriliitto.fi Professoriliiton tehtävät Professoriliiton sääntöjen mukaan liitto toimii yliopistolain tarkoittamien yliopistojen, Maanpuolustuskorkeakoulun

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy. Socom Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom TOIMINTASUUNNITELMA 2008 2 1 YLEISTÄ Socomin toimintaa säätelee laki sosiaalialan osaamiskeskustoiminnasta (1230/2001). Sen mukaan osaamiskeskusten tehtävänä

Lisätiedot

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö

Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke. Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Kestävä työ ja työkyky - Polkuja työelämään Tempo hanke Pirkko Mäkelä-Pusa, Kuntoutussäätiö Osatyökykyisyys ja työelämä Hyvinvointiyhteiskunnan turvaaminen edellyttää korkeampaa työllisyysastetta ja pidempiä

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2018 2 1. ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS Itä-Lapin kuntayhtymä on vuonna 1994 perustettu Itä-Lapin kuntien vapaaehtoinen yhteistyö- ja

Lisätiedot

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA!

VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! VAIKUTTAVAA YHDISTYSTOIMINTAA! ANNE ILVONEN INNOVOINTIPÄÄLLIKKÖ OK-OPINTOKESKUS 24.3.2012 1 Vaikuttaminen Vaikuttaminen on henkilökohtaisen tai yhteisön vallan käyttöä niin, että saamme edistettyä meille

Lisätiedot

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma

Kuntaliiton työllisyyspoliittinen. ohjelma Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma Sisällysluettelo Kuntaliiton työllisyyspoliittinen ohjelma 3 Kuntaliiton työllisyyspoliittiset linjaukset 4 1) Työnjaon selkeyttäminen 4 2) Aktivointitoiminnan

Lisätiedot

Seksuaali- ja lisääntymisterveys

Seksuaali- ja lisääntymisterveys Seksuaali- ja lisääntymisterveys 27.10.2015 Rovaniemi Kristiina Poikajärvi Johtaja Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue 11.11.2015 1 Hallituksen strategiset painopistealueet Työllisyys ja kilpailukyky

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen

YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen YHTEISTYÖSSÄ ETEENPÄIN Pirkanmaan alueellinen terveysliikuntasuunnitelma - toteutus ja jalkauttaminen Miten lisätä hallintokuntien välistä yhteistyötä ennaltaehkäisevää terveydenhuoltoa ja kuntien liikuntapalveluketjuja

Lisätiedot

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet

Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Sote-uudistus Saavutetaanko tavoitteet Hyvinvoiva Päijät-Häme ja sote-uudistus 8.9.14 Vertti Kiukas, pääsihteeri 18.8.2014 AK Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä

Lisätiedot

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta

Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Kuntoutuksen uudistaminen osana sote -uudistusta Ylitarkastaja Hanna Nyfors STM sosiaali- ja terveyspalveluosasto 19.2.2016 19.2.2016 1 Sote- uudistuksen tavoitteet Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen

Lisätiedot

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma

POKAT Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma POKAT 2014 Pohjois-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Toimintalinjat: 1. Kilpailukykyiset elinkeinot ja yritystoiminta 2. Menestys viriää osaamisesta 3. Hyvinvoiva ja turvallinen maakunta 4. Puitteet houkutteleviksi

Lisätiedot

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa

Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Siinä on ajatusta! Innovaatiot sosiaalija terveyspalveluissa Tekesin ohjelma 2012 2015 Rahoitusta muutoksentekijöille Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa -ohjelmalle on asetettu kolme päätavoitetta,

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016

Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuosi 2016 on Yhdistyksen juhlavuosi, jolloin se täyttää 50 vuotta. Sitä juhlistetaan

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020

KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 20.1.2012 Hannu Korhonen KESKI-SUOMEN HYVINVOINTISTRATEGIA 2020 1 Maakuntaohjelma linjaa valintoja 1 VISIONA YKSILÖLÄHTÖINEN, YHTEISÖLLINEN JA ELÄMÄNMAKUINEN KESKI-SUOMI Hyvinvointi on keskeinen kilpailukykytekijä

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society

Ilmansuojeluyhdistys ry. Luftvårdsföreningen rf. Finnish Air Pollution Prevention Society 1 ILMANSUOJELUYHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS 2/2015 Aika: 26.11.2015 klo 15.00 Paikka: THL, Mannerheimintie 168 B ESITYSLISTA: 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen

Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS Neuvotteleva virkamies Päivi Voutilainen Lainsäädännölläkö toimivaa arkea ikäihmisille? Ikääntyvän arki / TERVE-SOS 2010 20.5.2010 Neuvotteleva virkamies Onko informaatio-ohjauksella tulevaisuutta? Suosituksen tavoitteena on lisätä ikäihmisten

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuusto Kaupunginvaltuusto 13.11.2014 108 1 Kemijärvi 2020 Vedenvälkettä ja vihreää kultaa Kemijärven kaupunki on vuonna 2020 Itä-Lapin elinvoimainen palvelu- ja seutukuntakeskus, joka hyödyntää maantieteellistä

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig

O Osaava-ohjelma Programmet Kunnig n taustaa Hallitusohjelman tavoite "Opettajan työn houkuttelevuutta parannetaan kehittämällä työolosuhteita. Koulutuksen järjestäjille säädetään velvoite huolehtia siitä, että henkilöstö saa säännöllisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Toimintasuunnitelma 2014 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin osana

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään

Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus - miten vammaisten ihmisten palvelut tulevaisuudessa järjestetään Vammaispalvelujen neuvottelupäivät Helsinki, Scandic Park, 29.-30.1.2015 Kirsi Varhila, STM

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA

SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA SOPIMUS HYVINVOINTIALAN LIITTO RY:N PERUSTAMISESTA Sosiaalialan Työnantajat ry (myöhemmin Sosta) ja Terveyspalvelualan liitto ry (myöhemmin TPL) ovat selvittäneet liittojen toimintojen yhdistämistä ja

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo

Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo Uusi hyvä työterveyshuoltokäytäntö Kolmas kerta toden sanoo HTTHK webinaari 26.9.2014 Finlandiatalo Sosiaali- ja terveysministeriön puheenvuoro lääkintöneuvos Arto Laine Hyvä työterveyshuoltokäytäntö -

Lisätiedot

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke

Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoverkosto Viestintä-kärkihanke Paikkatietoasiain neuvottelukunta Viestintäsuunnitelma 1 (5) Paikkatietoasiain neuvottelukunnan ja n Viestintä ja osallistaminen -kärkihanke: Viestintäsuunnitelma 1. Johdanto Viestintä-kärkihankkeen avulla

Lisätiedot

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta

VIESTINTÄSTRATEGIA Oulun yliopiston ylioppilaskunta VIESTINTÄSTRATEGIA 2017 2020 Oulun yliopiston ylioppilaskunta Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Nykytila 2.1. Kehittämiskohteiden toteutuminen 3. Perusviesti 4. Viestintä ylioppilaskunnan strategian toteuttajana

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja

Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013. Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Hyväksytty liittokokouksessa 17.10.2013 Vahva ja tehokas jäsenistön edunvalvoja Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toimintastrategia 2014 2017 Visio Vahva, itsenäinen ja osaava toimija Toiminta-ajatus

Lisätiedot

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen

Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa Pentti Kananen Paras sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisessa 1 17.11.2009 Pentti Kananen Valtioneuvoston selonteko 12.11.2009 Hallinnollisten rakenteiden kehittämisen ohella keskeistä on palvelurakenteiden ja palvelujen

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos

Hyvinvointia työstä Terveyden edistämistä työpaikalle / P Husman Työterveyslaitos Hyvinvointia työstä Työhyvinvointia arjessa Päivi Husman, teemajohtaja Työhön osallistuminen ja kestävä työura Työterveyslaitos Työhyvinvointi tehdään arjessa yhdessä Työkykyä, terveyttä ja hyvinvointia

Lisätiedot

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE

VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE VALTUUSTO 2010/SYYS LIITE Hyväksytty valtuuston kokouksessa 24.11.2010 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA VUOSIKSI 2011-2014 Viestintästrategian on valmistellut AKIn hallituksen asettama viestintätyöryhmä, johon

Lisätiedot

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö

Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (1/20) Sote-uudistus Järjestämislain keskeinen sisältö Kaupunginhallitus 6.10.2014 liite nro 7 (2/20) Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat

FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2438 Terveyden edistämisen barometri 2009: kunnat Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Lisätiedot

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Toimintasuunnitelma 2015 Edunvalvonta Strateginen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma

SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma SPL Keski-Suomen piirin viestintäsuunnitelma Piirihallituksen hyväksymä _16._2_.2004 Taustaa Tässä viestintäsuunnitelmassa kuvataan SPL Keski-Suomen piirin tiedottamisen menettelyt. Yhdistyksen säännöissä

Lisätiedot

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM

Sote-uudistus. Kari Haavisto, STM Sote-uudistus Kari Haavisto, STM Tässä puheenvuorossa Sote-uudistus Hallitusohjelma 2015 Aikataulu Sote-uudistus Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistamisen keskeiset tavoitteet Päämääränä väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä?

MITÄ HYÖDYN. OAJ:n jäsenyydestä? MITÄ HYÖDYN OAJ:n jäsenyydestä? Miksi kannattaa olla ammattijärjestön jäsen? Konkreettiset taloudelliset jäsenedut on jokaisen helppo ymmärtää, mutta mitä muuta jäsenmaksulla saa? OAJ:n tärkein tehtävä

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1

TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 TOIMINTASUUNNITELMA 2006 1 1. YLEISTÄ Keski Suomen Ekonomit ry. on v.1937 perustettu yhdistys, jonka tehtävänä on toimia korkeamman taloustieteellisen koulutuksen hankkineiden yhdyssiteenä toiminta alueellaan,

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Strategia Liite 2 Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Strategia 2010-2015 MISSIO / TOIMINTA-AJATUS Hyvinvoiva ja toimintakykyinen kuntalainen Missio = organisaation toiminta-ajatus, sen olemassaolon syy. Kuvaa sitä, mitä

Lisätiedot

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella

Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella Sopimus sivistystoimialan yhteisten hallintopalvelujen tuottamisesta vuonna 2014 ja taloussuunnitelmakaudella 2014-2017 Sopimuksen tarkoitus Tällä operatiivisella sopimuksella pääprosessia edustava toimialajohtaja

Lisätiedot