TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY

2 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY TOIMINTAKAUDELLE ASETETUT TAVOITTEET TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET TOIMINNALLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton järjestötoiminnan edistäminen Liittoon järjestäytyminen ja jäsenyys Opiskelijatoiminta Järjestötoimikunnan toiminta Opiskelijatoimikunnan toiminta TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Neuvottelu- ja sopimustoiminta Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Edunvalvontatoimikunnan toiminta AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Työolosuhteiden kehittäminen Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan toiminta VIESTINTÄ Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Lehden toimituskunnan toiminta KANSAINVÄLINEN TOIMINTA HALLINTO Luottamushenkilöhallinto Taloushallinto TALOUS TERVEYDENHUOLTONEUVOS TYYNE LUOMAN STIPENDIRAHASTO HENKILÖSTÖ

3 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on terveydenhoitajien ja audionomien vahva edunvalvoja, ammatillisen osaamisen asiantunteva kehittäjä ja uudistuva etujärjestö. STHL:n tehtävänä on hoitaa jäsenistön ammattiin, koulutukseen, palkkaukseen, työolosuhteisiin ja työoloihin liittyvä edunvalvonta sekä sosiaalista edunvalvontaa. Lisäksi liitto ajaa myös opiskelijoiden ammatillisia etuja. Visio STHL on vetovoimainen, itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja paras terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö sekä arvostettu terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijajärjestö. Arvot STHL:n arvot luovat perustan toiminnalle. STHL:n arvoja ovat luotettavuus, rohkeus, arvostus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo, joihin jäsenet, yhdistykset ja liiton toimihenkilöt toiminnassaan sitoutuvat. Arvot luovat päämääriä, määrittelevät toimintatapoja ja näkyvät yksittäisinä tekoina. Luotettavuus tarkoittaa rehellistä, avointa ja johdonmukaista toimintaa. Liiton toiminnassa luotettavuus ilmenee vastuullisena asioiden hoitamisena ja viestinnässä oikeana ja ajantasaisena tietona. Rohkeus on uskallusta toimia muuttuvissa ja epävarmoissa tilanteissa sekä puuttua epäkohtiin, ottaa kantaa ja hoitaa haasteelliset asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Rohkeus ilmenee aktiivisena, innovatiivisena, ennakkoluulottomana ja tulevaisuuteen suuntautuvana toimintana. Arvostus on ihmisyyden ja elämän kunnioittamista sekä inhimillisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Siihen sisältyy niin oman ammatin kuin muiden ammattilaisten arvostaminen. Arvostus ilmenee rohkeutena tarvittaessa puolustaa omaa asiantuntijuutta, mutta myös kykynä tehdä rakentavaa moniammatillista yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisyys on sitoutumista yhteistyöhön STHL:n yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ammatin sekä ammatti-identiteetin vahvistamiseksi. Se on yhteenkuuluvaisuutta ja vastuunkantamista jäsenistön etujen ajamiseksi. Tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta, joka ilmenee jokaisen samanlaisina oikeuksina ja velvollisuuksina sekä yhdenmukaisena kohteluna. Yhteiskunnassa ja työelämässä tasa-arvo on miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja palkkauksellisen tasa-arvon kehittämistä, jossa palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja yksilön suoriutumiseen. Tasa-arvo on myös jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä laadukkaisiin palveluihin ja terveyden tasa-arvoon asuinpaikastaan riippumatta. 2 TOIMINTAKAUDELLE ASETETUT TAVOITTEET STHL:n strategiset tavoitteet toimintakaudelle ovat seuraavat: 2

4 Jäsenmäärän kasvattaminen Jäsentyytyväisyyden vahvistaminen Palkkauksen ja palvelussuhteiden ehtojen parantaminen koulutusta ja työnvaativuutta vastaavaksi sekä työhyvinvointia edistäväksi Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen ja -ammatin kehittäminen väestön ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita vastaavaksi Yhteiskunnallisen ja ammatillisen vaikutusvallan parantaminen Tavoitteena on, että STHL ry on arvostettu, asiallisesti näkyvä, luotettava, uudistuva ja aikaansa edellä oleva ammatillinen etujärjestö. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET TOIMINNALLE Suomi on syvän rakennemuutoksen kourissa. Kestävyysvajeen ratkaisuun liittyvät toimenpiteet tulevat vaikuttamaan voimallisesti myös niin jäsenistömme kuin liiton toimintaan. Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea taloudellinen lama. Menot kasvavat nopeammin kuin tulot, eli Suomi elää jatkuvasti yli varojensa. Työikäisen väestön osuus pienenee, mikä johtaa työnteon vähentymiseen ja talouskasvun heikkenemiseen ja verotulojen ehtymiseen. Samanaikaisesti väestön ikääntyminen lisää tarvetta julkisille palveluille ja tulonsiirroille. Tämä vaikeuttaa julkisen talouden rahoitusta ja luo siihen niin sanotun kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on runsaat 4,5 % BKT:sta. Hallituksen rakennepoliittisessa uudistusohjelmassa tavoite koko kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ositetaan valtiontaloutta, kuntien taloutta, työuria ja työn tarjontaa, rakenteellista työttömyyttä, koko talouden tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä sekä julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvua koskeviksi konkreettisiksi osatavoitteiksi. Kunnilla on ollut suuria vaikeuksia selvitä kaikista tehtävistään ja velvoitteistaan tiukan sääntelyn takia ja hillitä menojen kasvua. Tämän vuoksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Normeja puretaan ja paikallisille päättäjille kunnissa annetaan enemmän vapautta ja vastuuta kokeilla ja järjestää palvelut uusilla tavoilla. Julkiseen taloudenhoitoon kohdistuvina toimenpiteinä uudistetaan valtionosuusjärjestelmää. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, muun muassa tuottavuutta parantamalla. Vaikka hallitus on luvannut huolehtia, että konkreettisista toimenpiteistä päätettäessä toteutetaan hallitusohjelman painopistettä hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiseksi, tulevat leikkaukset todennäköisesti vaikuttamaan monella tapaa terveydenhoitajien ja audionomien toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Säästöjä tullaan hakemaan palveluleikkauksien, henkilöstömitoitusten, rakenteellisten muutosten sekä lomautuksien ja irtisanomisten avulla. Syrjäytymisen ehkäisy ja riskien varhainen tunnistaminen ovat suuria haasteita terveydenhoitajien työlle. STHL tulee seuraamaan edelleen lakien ja asetusten toimeenpanoa ja vaikuttamaan ennaltaehkäisevän työn riittävään resursointiin kunnissa väestön tasalaatuisten palveluiden turvaamiseksi. Kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen loppuunsaattamisella on keskeinen rooli kuntasektorin tuottavuuden parantamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusjärjestelmää uudistetaan ja sen tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen. Tällä pyritään parantamaan koko järjestelmän tuottavuutta ja turvaamaan palvelujen rahoituksen riittävyys. 3

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa on luvattu turvata myös opiskeluterveydenhuollon, kuntoutuksen, vanhuspalveluiden, työterveyshuollon sekä lääkehuollon saatavuus. STHL:n toiminnassa keskeistä on vaikuttaa siihen, ettei ennaltaehkäisevä työ ja terveyden edistäminen jää terveyskeskuksen sairaanhoitotehtävän jalkoihin, vaan sille turvataan riittävä rahoitus ja henkilöresurssit. Liiton vaikuttamistyössä korostetaan kansantautien ehkäisyn ensisijaisuutta sekä nykyistä vahvempaa panostamista ennaltaehkäiseviin palveluihin hyödyntämällä terveydenhoitajien laaja-alaista asiantuntemusta. Työurien pidentämiseen pyritään monin toimenpitein. Tavoitteena on pidentää työuria 1/2 vuotta alkupäästä ja 1 1/2 vuotta loppupäästä sekä vähentää katkoksia ja vajaatyöllisyyttä työuran aikana. Työurien pidentämisessä merkityksellisin toimenpide on vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, jota koskevat neuvottelut saatetaan päätökseen syksyyn 2014 mennessä työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisesti. Tämän uudistuksen tavoitteena on nostaa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vähintään 62,4 vuoteen viimeistään vuonna Työuran katkoksia vähennetään muun muassa tiukentamalla vuorotteluvapaan ehtoja. Työelämän jatkuvat muutokset ja lisääntyvät työtehtävät ovat lisänneet terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamisen ongelmia. STHL:n tulee vaikuttaa siihen, että jäsenistön työssä jaksamisesta, työterveydestä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehditaan riittävästi. Lisäksi tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että työelämä tarjoaa riittävästi joustoja työn ja perheen yhteensovittamiselle sekä ikääntymisestä johtuville työajan joustoille. Uudistusten ja muutosten tehtävien ja velvoitteiden karsiminen tulee olemaan hyvin vaativa ja vaikea tehtävä. Ohjelman toimeenpano edellyttää laajapohjaista yhteistyötä päätöksentekijöiden, erityisesti hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen, kesken. Suuria odotuksia on olemassa myös maltilliselle ja useampivuotiselle työmarkkinaratkaisulle, jolla halutaan saada tukea kilpailukyvylle ja talouden kasvulle. Lainsäädännön myötä ja erilaisten tehtäväsiirtojen ja lääkärivajauksen vuoksi terveydenhoitajien työn vaativuus on lisääntynyt ja työmäärä kasvanut huomattavasti. STHL:n tehtävänä on vaikuttaa siihen, että työn vaativuuden kasvu ja lisääntyvät työtehtävät huomioidaan myös palkkauksessa. Meneillään olevissa ammattikorkeakoululain ja ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamisprosesseissa on turvattava, että terveydenhoitaja- ja audionomikoulutus niin perustutkintotasolla kuin täydennyskoulutuksen osalta pystytään toteuttamaan niin, että se vastaa työelämän osaamisvaatimuksia. On tärkeää saada koulutusmäärät vastaamaan työelämän tarpeita, jotta koulutuksesta valmistuneet pääsevät siirtymään mahdollisimman nopeasti työelämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Henkilöstön riittävyyteen ja mahdollisiin saatavuuden ongelmiin tulee varautua suunnitelmallisella koulutuspolitiikalla ja hyvällä henkilöstö- ja palkkapolitiikalla. Haasteita tuo muiden terveydenhuoltoalan järjestöjen aktiivinen kilpailu Terveydenhoitajaliiton jäsenistä. STHL:n toiminnassa on edelleen panostettava jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Akavan kautta vaikuttaminen ja akavalaisten ammattijärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tehostamalla voidaan saada tehokkuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen niin sosiaali- ja terveyspolitiikan kuin koulutuspolitiikan alueilla. Yhteistyötä muiden terveydenhuoltoalan liittojen välillä voidaan tehostaa perustetun TerVe-verkoston kautta. Tavoitteena on kehittää erilaisia vaikuttavia yhteistyön ja edunvalvonnan muotoja. 4

6 4 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN STHL:n yhteiskunnallista edunvalvontaa tehdään vaikuttamalla terveys- ja koulutuspolitiikkaan, antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä toimimalla erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä jäsenistön kannalta merkittävissä asioissa. Vaikuttamisen pääviesti on tuoda korosteisesti esille niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ehkäisevän kansanterveystyön tärkeys ja ensisijaisuus eriikäisen väestön terveyden edistämisessä, sillä sairauksien ennaltaehkäisy on kansantaloudellisesti järkevin ja tehokkain tapa tuottaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. Työurien pidentäminen edellyttää eläkeuudistuksen lisäksi myös työelämän uudistamista. Työkyvyttömyyden torjumiseksi tulee kehittää työterveyshuoltoa, kuntoutusta, työhyvinvointia parantavia toimia työpaikoilla ja työn joustavampaa organisointia. Työaikojen joustojen lisäämisellä voidaan tukea paremmin työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Ikääntyneiden työmarkkinaaseman parantamiseksi tulee hakea uusia keinoja lainsäädännöllisesti sekä luoda työpaikoille senioriteettia tukevia toimintatapoja. Työn kuormittavuuden lisääntyessä on vaikutettava jäsenistön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Ennaltaehkäisevän työn osaaminen edellyttää laajaa ja hyvää asiantuntemusta, joka tulee turvata laadukkaalla perustutkintotason koulutuksella sekä riittävällä täydennyskoulutuksella. STHL seuraa koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön täydennyskouluttautumismahdollisuuksia sekä vaikuttaa koulutuspolitiikkaan terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittämiseksi niin, että koulutus vastaa niin laadullisesti kuin määrällisesti työelämän tarpeita. Terveydenhoitajien ja audionomien asiantuntijuutta tulisi käyttää nykyistä paremmin erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Terveydenhoitajan laaja-alaista osaamista olisi tärkeä hyödyntää perinteisten tehtäväalueiden lisäksi muiden muassa omahoitajan ja asiakasvastaavan tehtävissä, hoitajavastaanotoilla, ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa sekä työttömien ja maahanmuuttajien terveysneuvonnassa. STHL:n on tärkeä vaikuttaa toiminnallaan siihen, että työmäärät ja henkilöstömitoitukset mahdollistavat laadukkaan ja potilasturvallisen toiminnan. Henkilöstömitoituksia koskevat valtakunnalliset suositukset tulee uusia vastaamaan paremmin nykyisiä työn ja lainsäädännön vaatimuksia. Yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteena on Viestiä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti ehkäisevän kansanterveystyön tärkeyttä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa Korostaa terveydenhoitajien laaja-alaisen asiantuntijuuden käyttöä erilaisissa terveydenhoidollisissa ja sairaanhoidollisissa tehtävissä Korostaa audionomien erityisasiantuntemuksen hyödyntämistä terveyspalveluissa Vaikuttaa kannanotoin ja lausunnoin valtakunnan tasolla terveys- ja koulutuspolitiikkaan sekä jäsenistön kannalta merkityksellisen lainsäädännön, suositusten ja ohjeiden valmisteluun ja päätöksentekoon Vaikuttaa jäsenistömme kannalta keskeisten lakien, asetusten ja suositusten käyttöönottoon ja toimeenpanoon sekä tiedottaa niistä Vaikuttaa valtakunnallisella tasolla jäsenistömme kannalta keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön ja uusien toimintamallien valmisteluun ja toimeenpanoon 5

7 Vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon valtakunnan tasolla ja paikallisesti eri kanavien kautta Vaikuttaa aktiivisesti STHL:n kannalta tärkeissä valtakunnallisissa työryhmissä Pitää aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä ja vaikuttaa eri ministeriöihin ja sidosryhmiin Vaikuttaa yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaan myös keskusjärjestö Akavan ja siihen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon liittojen kautta Vaikuttaa koulutuspolitiikkaan OKM:n, STM:n, Arenen, Terveysalan verkoston sekä Akavan kautta Tehdä yhteistyötä eri terveysjärjestöjen ja muiden valtakunnallisten tahojen kanssa Kannustaa jäsenistöä aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen paikallisella tasolla Lausunnot, tiedotteet, artikkelit, työryhmiin osallistuminen, yhteistyöhankkeet, tapaamiset. 5 JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoimintaan kuuluu jäsenhankinta, jäsenhuolto, jäsenpalvelu, järjestökoulutus, opiskelija- ja opiskelijavastaavatoiminta, jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä liiton kampanjatoiminta. Liiton sisäinen ja ulkoinen järjestöviestintä on osa järjestötoimintaa. Järjestötoimintaan sisältyy liiton organisaatiorakenteen kehittäminen ja sen seuranta sekä yhteistyö muiden ammattijärjestöjen kanssa. 5.1 Liiton järjestötoiminnan edistäminen Nostaa järjestäytymisastetta Lisätä jäsentyytyväisyyttä Aktivoida ja tehostaa paikallisyhdistystoimintaa Tukea jäsenistön työhyvinvointia Lisätä liiton näkyvyyttä Hyvä jäsenhuolto ja jäsenpalvelu o uusien jäsenetumahdollisuuksien etsiminen o yli 30 vuotta liiton jäsenenä olleiden muistaminen o oikeusturvavakuutuksen tapauskohtaisen korvaussumman korotus o lakimiespalvelut yksityiselämän kysymyksiin ja/tai työelämän kysymyksiin o kannanotot Terveydenhoitajakoulutus 90 vuotta -tapahtuma Suunnitelmalliset yhdistystapaamiset Terveydenhoitajaliiton jäsenhankintakampanja. Osallistuminen Akavan jäsenjärjestöjen yhteiseen kampanjaan, jossa keskeisenä teemana on ay-toiminnan merkitys ja jäsenhankinta. Liiton oma kampanjatoiminta, jossa seurataan edelleen asetuksen ja terveydenhuoltolain toimeenpanon toteutumista ennaltaehkäisevien palvelujen osalta, on osa laajempaa akavalaista jäsenhankintakampanjaa. Omassa kampanjassa hyödynnetään aikaisempien vuosien teemoja ja materiaalia. 6

8 Yhdistysten järjestämien kampanjoiden edistäminen ja tukeminen Valtakunnallinen kampanjanäkyvyys eri tilaisuuksissa Sisäisen ja ulkoisen järjestöviestinnän vahvistaminen o järjestöviestinnän kehittäminen: Terveydenhoitaja-lehti, liiton verkkosivut, uutiskirjeet ja tiedotteet o liiton verkkosivuista tiedottaminen (jäsentilaisuudet, Terveydenhoitaja-lehti) o sosiaalisen median hyödyntäminen o jäsenten sähköpostiosoitekattavuuden lisääminen Akavalaisen ja muun verkostoyhteistyön hyödyntäminen Jäsenmäärän kehitys (uudet jäsenet, jäsenten pysyvyys, liiton vaihtajat), jäsenpalaute, jäsenkyselyt, paikalliset kampanjat, yhdistysten raportit, liiton verkkosivuston kävijämäärä, akavalaisen ja muun yhteistyön vaikuttavuus. 5.2 Liittoon järjestäytyminen ja jäsenyys Nostaa jäsenyysastetta (järjestäytymättömät, muihin liittoihin kuuluvat) Vähentää muihin liittoihin vaihtavien määrää Ylläpitää jäsenpysyvyyttä Tukea paikallista järjestötoimintaa Kehittää Nuoret terveydenhoitajat ry:n ja STHL:n yhteistyömuotoja Paikallistasolla tapahtuvan jäsenhankinnan ja jäsenhuollon tehostaminen Toimihenkilöpäivät Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen jakaminen, avustussumman korotus vuodelle 2014 Nuoret terveydenhoitajat ry:n ja STHL:n yhteistyömuotojen käynnistäminen Jäsenmäärän kehitys, jäsenpysyvyys, yhdistysten jäsenhankintakampanjaraportit, jäsenkyselyt. 5.3 Opiskelijatoiminta Lisätä opiskelijajäsenten ja vastavalmistuneiden liittymistä liittoon Kehittää opiskelijavastaavien- ja yhdyshenkilöiden toimintaa Aktivoida valtakunnallista terveydenhoitajaopiskelijatoimintaa Ammattikorkeakoulutapaamiset Opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden toimintavalmiuksien tehostaminen Valtakunnallisen terveydenhoitajaopiskelijatoiminnan käynnistäminen ja seuranta Yhteistyö järjestötoimikunnan ja koulutus- ja ammattiasiantoimikunnan kanssa Yhteistyö Nuoret Terveydenhoitajat ry:n kanssa Yhteistyö akavalaisten opiskelijatoimijoiden kanssa 7

9 Opiskelijajäsenmäärän kehitys, vastavalmistuneiden liittyminen, opiskelijajäsenpalaute, opiskelijatoiminnan yhdistysraportit, opiskelijavastaavien toiminnan aktiivisuus ja tuloksellisuus, opiskelijatoiminnan vaikutukset. 5.4 Järjestötoimikunnan toiminta Vastata järjestötoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimisesta ja kehittämisestä järjestötoimikunnan ohjesäännön mukaisesti. 4 5 toimikunnan kokousta vuodessa Järjestötoiminnan visiointiseminaariin osallistuminen Jäsenhankinnan, -palvelun ja yhdistystoiminnan seuraaminen ja kehittäminen o jäsenetuuksien kehittäminen o jäsenkampanjoiden suunnittelu, seuranta ja kehittäminen o Toimihenkilöpäivien suunnittelu ja arviointi o opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivien suunnittelu ja arviointi o opiskelijatoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Liiton organisaatiorakenteen kehittäminen, seuranta ja arviointi o liiton uuden toimielinrakenteen seuranta ja arviointi o opiskelijatoiminnan ja Nuoret terveydenhoitajat ry:n toiminnan integrointi liiton organisaatioon Terveydenhoitajatyön kampanjan 2013 arviointi ja Akavalaiseen kampanjaan osallistumisen suunnittelu ja toteutus: o yhdistysten kampanjatapahtumien seuranta ja arviointi Yhteistyö edunvalvontatoimikunnan (Toimihenkilöpäivät), koulutusasian- ja ammattitoimikunnan (eettiset ohjeet), opiskelijatoimikunnan (opiskelijatoiminta) sekä Nuoret Terveydenhoitajat ry:n kanssa Sisäisen ja ulkoisen järjestöviestinnän kehittäminen o järjestöviestintä jäsenistölle Terveydenhoitaja-lehdessä, www-sivuilla, uutiskirjeessä, tiedotteilla o kampanjaviestintä o yhteydet yhteistyökumppaneihin, mediaan ja suureen yleisöön Osallistumisaktiivisuus toimikuntatyöskentelyyn, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan toimintasuunnitelmaan, järjestötiedottamisen määrä ja palaute. 5.5 Opiskelijatoimikunnan toiminta Toimia aktiivisesti terveydenhoitajaopiskelijatoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimisessa opiskelijatoimikunnan ohjesäännön mukaan. Neljä toimikunnan kokousta vuodessa 8

10 Tehdä tunnetuksi liiton toimintaa oppilaitoksissa ja opiskelijatilaisuuksissa sekä osallistua opiskelijajäsenhankintaan Koordinoida valtakunnallista oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelijatoimintaa Valmistella liiton kannanottoja ja linjauksia opiskelijaedunvalvonnassa Osallistua akavalaiseen opiskelijaedunvalvontaan Ylläpitää suhteita opiskelijajärjestöihin Edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia Toteuttaa ja kehittää opiskelijatiedottamista Osallistumisaktiivisuus toimikuntatyöskentelyyn, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan tavoitteisiin ja tehtäviin, opiskelijatiedottamisen onnistuminen. 6 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6.1 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Neuvottelutoiminta liittotasolla Vuoden 2014 helmi-maaliskuussa päättyvät STHL:n jäsenistön osalta kaikkien sektoreiden sopimukset. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti alakohtaisesti on neuvoteltu sopimukset, jotka tulevat voimaan maalis huhtikuussa Neuvotella ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella voimassa olevissa sopimuksissa sovittujen testyöryhmien asioista. Sopimuskauden työryhmien työskentelyyn osallistutaan aktiivisesti neuvottelujärjestöjen kautta sovitulla tavalla. Erityisesti kunta-alalla terveydenhuollon sektoria koskevaa neuvottelutoimintaa seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan aktiivisesti ns. Teho-ryhmässä JUKOn nimeämänä edustajana. Paikallisen edunvalvontatyön tukeminen Turvata luottamusmiestoiminnan jatkuvuus JUKOssa Vahvistaa luottamusmiesten osaamista luottamusmiestehtävässään Tukea terveydenhoitaja- ja audionomityön tehtävien vaativuuden arviointia Luottamusmiesverkoston vahvistaminen paikallistasolla yhteistyössä neuvottelujärjestöjemme kanssa Tiedottaminen terveyspalvelualalla Unionin yhteisistä luottamusmiehistä Luottamusmieskoulutus: o luottamusmiesten peruskurssi (3 pv) o luottamusmiesten neuvottelupäivä 2 kpl (1 pv) STHL:n tehtäväsiirto-oppaan päivittäminen Tiedottaminen STHL:n TVA-oppaasta 9

11 Toteutuneet koulutukset, osallistujamäärät, kurssipalautteet. Sopimus- ja neuvotteluasema Turvataan sopimus- ja neuvotteluasemat jäsentemme kannalta keskeisillä sopimusaloilla sekä pyritään vahvistamaan neuvottelujärjestöjen asemaa varsinkin yksityisellä sektorilla Yksityisen Terveyspalvelualan ja Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen alueella. Toiminta Vahvistetaan ja varmistetaan aktiivisella yhteistoiminnalla ja vaikuttamisella neuvotteluasemaamme kaikilla sektoreillamme. Seurataan ja arvioidaan jatkuvasti eri sektoreilla käytävää keskustelua ja mahdollisia neuvotteluja sekä reagoidaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla. 6.2 Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Maan hallitus on aloittanut valmistelun laajasta kuntarakenteen uudistamistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan kuntien mahdollisuuksia vastata laeilla säädettyihin palveluvelvoitteisiin. Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita ollaan uudistamassa. Jäsenistön palvelussuhdeturvan varmistaminen ja aseman turvaaminen muutoksissa. Vaikutetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti siihen, että jäsenistön palvelussuhteet ja niiden ehdot tulisivat turvatuiksi muutostilanteissa. Koulutetaan luottamusmiehiä toimimaan aktiivisesti muutostilanteissa luottamusmieskoulutuksen osana Neuvotaan jäsenistöä ja luottamusmiehiä yksittäisissä muutostilanteissa 6.3 Edunvalvontatoimikunnan toiminta Tukea liiton työmarkkinaedunvalvonnan suunnittelua ja seurantaa. Edunvalvontatoimikunta pitää toimintavuonna neljä toimikunnan kokousta STHL:n Tehtäväsiirto-oppaan uudistamistyö käynnistetään yhteistyössä muun muassa järjestö- sekä koulutus- ja ammattiasiain toimikuntien kanssa STHL:n Toimihenkilöpäivien suunnittelu yhteistyössä järjestötoimikunnan kanssa Työmarkkina-asioiden ja niistä yhteiskunnassa käytävän keskustelun seuraaminen Osallistumisaktiivisuus toimikunnan kokouksiin, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan työsuunnitelmaan. 10

12 7 AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 7.1 Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Edistää terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämistä vastaamaan muuttuviin työelämän haasteisiin Edistää jäsenten lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia Kehittää Terveydenhoitajapäiviä koko ammattikuntaa kiinnostavana yhteisenä koulutustapahtumana Seurata ja edistää keskeistä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä Seurata työn vaativuuden muutoksia ja vaikuttaa niihin Vahvistaa terveydenhoitajatyön ammattieettistä perustaa Terveydenhoitajapäivät Jyväskylässä Vuoden 2015 Terveydenhoitajapäivien suunnittelu uusia toteutustapoja etsien Erityispätevyysjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen Terveydenhoitajatyön eettisten ohjeiden valmistelu Yhdistys- ja ammattikorkeakouluvierailut o tuetaan yhdistysten yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa Audionomiyhdistyksen tukeminen ammatin kehittämistyössä Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa o Alkoholihaitat hallintaan (AHA-hanke) (ohjausryhmä, TTL) o Alkoholiohjelma (kumppanuussopimus, STM) o Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma (kumppanuussopimus, viestintätyöryhmä, THL) o Savuton Suomi 2040 (ohjausryhmä, THL) o Turvallisin mielin -hanke (ohjausryhmä, SMS) o Lihavuuden ehkäisyohjelma (valtakunnallinen asiantuntijaryhmä STM) o Neuvokas Perhe -hanke (ohjausryhmä Suomen Sydänliitto) o Lapsiperheiden arjen tukeminen -ohjausryhmä (Marttaliitto) o Lasten ja nuorten tietorakenteiden kehittämistyöryhmä (THL) o Ruokasuositukset tutuksi -hanke (Kuluttajaliitto) Terveydenhoitajatyöhön liittyvän valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämistyön seuranta ja jäsenistön tiedottaminen Yhteistyö STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa Terveydenhoitajapäivien palaute, tiedotteet ja lausunnot (aiheet ja määrä), yhdistys- ja ammattikorkeakouluvierailut (aiheet ja määrä). 7.2 Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Vaikuttaa laadukkaan ja niin sisällöltään kuin määrältään työelämän tarpeisiin vastaavan terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittämiseen Tukea tarkoituksenmukaisen audionomi-koulutusmuodon kehittämistä 11

13 Terveydenhoitajakoulutukseen ja audionomikoulutukseen liittyvä monialainen yhteistyö Terveydenhoitajakoulutuksen opettajien verkostotoiminta Terveydenhoitajaopiskelijan portfolion laatiminen Opiskelija-, opettaja- ja jäsenkyselyt, terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen aloituspaikkojen ja tutkintojen määrät. 7.3 Työolosuhteiden kehittäminen Työolosuhteet vaikuttavat merkittävästi terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Edistää jäsenten työolosuhteiden kehittymistä ja työhyvinvointia (lausunnot, kannanotot, yhdistys- ja työpaikkakäynnit) Vaikuttaa terveydenhoitajien ja audionomien riittävään henkilöstöresursointiin ja osaamisen kehittämiseen (lausunnot, kannanotot, yhdistysvierailut) Vaikuttaa hoitotyön johtamisen vahvistamiseen Toiminta Osallistuminen hoitotyön strategian laadintaan yhteistyössä ammattiliittojen ja hoitotyön johtajien verkostossa Akavan kautta vaikuttaminen Lausunnot ja kannanotot Koulutuspalautteet, jäsenkyselyt. 7.4 Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan toiminta Terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen edunvalvonta Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan tavoitteiden mukainen toiminta Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämiseen vaikuttaminen Terveydenhuollon toimintaan ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen Terveydenhoitajatyön eettisten ohjeiden valmistelu Terveydenhoitajien asiantuntijaverkoston kokoaminen 4 5 toimikunnan kokousta, joista yksi puhelinkokous ja yksi kaksipäiväinen suunnittelukokous Terveydenhoitajapäivien suunnittelu Lausuntojen valmisteluun osallistuminen Ainu-stipendin valinta Aktiivinen ammatin kehittymisen ja koulutuksen seuranta, lausunnot, kannanotot ja ehdotukset muun muassa STM:lle sekä jäsenistön tiedottaminen 12

14 Osallistumisaktiivisuus toimikunnan toimintaan, lausunnot, puheenvuorot ja kommentit, itsearviointi. 8 VIESTINTÄ Viestinnän tavoitteena on STHL:n näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ajantasaisen ja suunnitelmallisen viestinnän avulla. Viestinnän avulla välitetään oikea ja myönteinen kuva liiton toiminnasta sekä terveydenhoitaja- ja audionomityöstä. Viestinnän erityisenä haasteena on luoda STHL:sta kuva myönteisenä, aktiivisena, osaavana ja uudistuvana edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä houkutella opiskelijajäsenet liittymään liiton varsinaisiksi jäseniksi. Viestintää ohjaavat liiton arvot ja tavoitteet. Viestintä toteutetaan liiton toimintasuunnitelman ja viestintästrategian mukaan. Vuonna 2014 aloitetaan liiton visuaalisen ilmeen ja kärkiviestien uudistaminen. Yhteistyötä tehdään viestintä/mainostoimiston/graafisen suunnittelijan kanssa. Ilmeestä tehdään raikas ja nuorekas, arvokkuutta unohtamatta. Ilme näkyy kaikessa liitossa tuotetussa materiaalissa. Kärkiviesteillä tehdään liiton ydintoiminta tunnetuksi ja houkutellaan uusia jäseniä liittymään liittoon. Terveydenhoitajakoulutus on aloitettu Suomessa vuonna 1924 ja täyttää siten 90 vuotta. Juhlavuosi näkyy liiton verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Terveydenhoitaja-lehdessä julkaistaan teemaan liittyviä artikkeleita. Liiton esitteitä ja julkaisuja uusitaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Viestintätoimikunta on lopettanut toimintansa, mutta tiedottaja osallistuu toimikuntien ja hallituksen kokouksiin aina tarvittaessa. Viestinnän tavoitteet Lisätä STHL:n tunnettuutta edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä terveydenhoitajien, yhteistyökumppaneiden, median että suuren yleisön keskuudessa tehokkaalla, laadukkaalla ja ajantasaisella viestinnällä Edistää terveydenhoitajan ja audionomin ammatin yleistä tunnettuutta: o Terveydenhoitajapäivät o Audionomipäivät o Terveydenhoitajatyön-/Tyynenpäivän vietto o Vuoden terveydenhoitajan valinta o Ainu-stipendin myöntäminen o Vuoden audionomin valinta o Stipendien jakaminen keväisin parhaimmille terveystiedon kirjoittajille (yo-koe) Houkutella opiskelijat liittymään liiton varsinaisiksi jäseniksi valmistumisensa jälkeen Tiedottaa jäseniä ja jäsenyhdistyksiä liiton toiminnasta sekä ajankohtaisista jäsenistön kannalta merkittävistä asioista monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen Lisätä Akavan tunnettuutta jäsenistön keskuudessa ja tiedottaa Akavan jäsenjärjestöjen yhteisestä kampanjasta, jonka keskeisenä teemana on ay-toiminnan merkitys ja jäsenhankinta Kehittää ja tehostaa sähköistä viestintää ja motivoida jäseniä verkkosivujen käyttöön, sosiaalisen median aktiivinen käyttö 13

15 Tukea jäsenyhdistysten tiedotustoimintaa ja aktivoida yhdistysten kotisivujen päivittämistä ja käyttöä Viestinnän kanavat Terveydenhoitajaliitolla on käytössään monipuoliset viestinnän kanavat: Verkkosivut (päivittäin) Uutiskirje (n. kerran kuukaudessa, pl. heinäkuu) Terveydenhoitaja-lehti (7 lehteä vuodessa) Media- ja jäsentiedotteet (tarvittaessa) Esitteet, julkaisut ja jäsen/luottamusmieskalenteri (uusitaan tarvittaessa, kalenterit kerran vuodessa) Sosiaalinen media (STHL:n suljettu ryhmäsivu Facebookissa) 8.1 Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti on terveydenhoitajien ammattilehti, jossa julkaistaan ajankohtaista terveydenhoitajien työn ja mahdollisuuksien mukaan myös audionomien työn näkökulmasta tarpeellista tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan alalta. Lisäksi on tärkeä tuottaa tietoa työmarkkinaedunvalvonnasta sekä järjestötoiminnasta. Lehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa. Lehti ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa, joista yksi on kaksoisnumero. Vuonna 2014 alkaa taitto- ja painoyhteistyö Kirjapaino Uusimaan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että monivuotinen yhteistyö Artprint Oy:n/Lönnberg Painot Oy:n kanssa päättyy. Uuden yhteistyön myötä lehden visuaalinen ilme uudistuu ja lehdestä tehdään entistä luettavampi ja mielenkiintoisempi. Tavoitteet keskeiset tehtävät Kehittää Terveydenhoitaja-lehteä korkeatasoisena ammattilehtenä Kehittää lehteä edelleen niin, että sen kiinnostavuus ja luettavuus paranevat Parantaa lehden visuaalista ilmettä ja taittoa Lehden kehittämistyön erityiset painopisteet: o liitossa tehtävän edunvalvontatyön näkyväksi tekeminen o jäsenetuuksien systemaattinen tiedottaminen o terveydenhoitajan ja audionomin äänen kuuluminen o keskusjärjestö Akavan tunnetuksi tekeminen 8.2 Lehden toimituskunnan toiminta Toimituskunnalla on vuodessa kolme kokousta, joista yksi pidetään kahden päivän seminaarina Suunnittelee ja kehittää Terveydenhoitaja-lehden sisältöä ja ulkoasua Seuraa terveydenhoitajatyön osa-alueita koskevia tapahtumia, uutisia ja kehitystä Suunnittelee lehden sisältöä, arvioi ja kehittää lehteä Etsii sopivia asiantuntijoita artikkelin kirjoittajiksi Valitsee vuoden parhaimman artikkelin. 14

16 9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tehdä terveydenhoitajatyötä ja Suomen Terveydenhoitajaliittoa tunnetuksi kansainvälisesti ja vaikuttaa EU-lainsäädäntötyöhön. Liitto osallistuu kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistyöhön ja päätöksentekoon työmarkkina-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikassa keskusjärjestö Akavan kautta. Liitto antaa lausuntoja kansainvälisistä asioista. Laaditaan kansainvälisyyssuunnitelma. Osallistutaan vähintään yhteen kansainväliseen terveyden edistämisen konferenssiin. Osallistutaan pohjoismaiseen ammattiliittojen tasa-arvoryhmän (Nwoc) toimintaan. 10 HALLINTO 10.1 Luottamushenkilöhallinto Edustajiston sääntömääräiset kokoukset ovat toukokuussa ja joulukuussa. Hallitus kokoontuu 6 8 kertaa vuodessa. Hallitukselle asioita valmistelevan työvaliokunnan lisäksi valmistelevina asiantuntijaeliminä toimivat: Edunvalvontatoimikunta Järjestötoimikunta Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunta Opiskelijatoimikunta Terveydenhoitaja-lehden toimittamis-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä vastaa lehden toimituskunta. Toimikunnat suunnittelevat toimintansa liiton toimintalinjausten mukaisesti ja työskentelevät vuodelle 2014 laatimiensa toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hallitus voi lisäksi asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan asioita. Aikaisemmin perustetuista työryhmistä ei jatka mikään sellaisenaan. Hallituksen asettamana työryhmänä jatkaa erityispätevyysjärjestelmän arviointineuvosto Taloushallinto Taloushallinnon palvelut ostetaan Tivonet Oy:ltä. Sopimukseen sisältyy juokseva kirjanpito, maksuliikenne, laskutus, palkanlaskenta, tilinpäätös ja tasekirjan laadinta sekä budjetin tekoon osallistuminen. Hallitus ja työvaliokunta seuraavat liiton taloutta ja talousarvion toteutumista kolme kertaa vuodessa jaettavien osavuosiraporttien avulla. Sisäistä valvontaa hoitaa liiton puheenjohtaja. Asiamiehet saavat osavuosiraportit tuloslaskelman ja taseen muodossa toimintansa ja kustannuskehityksen seurantaa varten. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli ja toisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros, varatilintarkastajina KHT Mikko Laitinen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 15

17 11 TALOUS STHL:n talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsenkehitys on kääntynyt lievään nousuun, mutta edellyttää edelleen panostamista jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Liiton toiminnan turvaamiseksi tarvitaan edelleen tarkkaa taloudenpitoa, toiminnan tehostamista ja priorisointia. Vakaa talous, jota hoidetaan vuosittain vahvistettavan talousarvion mukaisesti Liiton voimavarat kohdennetaan siten, että yksittäisen jäsenen saama edunvalvonta ja jäsenpalvelu on hyvää ja oikeudenmukaista Jäsenhankintaa sekä jäsenetuuksia ja -palveluja kehitetään omana toimintana ja yhteistyössä Akavan ja mahdollisuuksien mukaan muiden akavalaisten jäsenliittojen kanssa Toiminta ja keskeiset tehtävät Talousarvio perustuu mahdollisimman realistisille jäsenmaksutuloille: o tehokas ja systemaattinen jäsenmaksujen perintä Talousarvion toteutumista seurataan systemaattisesti: o osavuosiraporttien kautta tehtävä seuranta o edustajistolle annetaan selvitys taloudesta: tuloslaskelma ja tase tilintarkastuslausunto ja tilinpäätös Edustajisto päättää vuosittain jäsenmaksun ja jäsenyhdistyksille maksettavan jäsenmaksupalautteen suuruuden Jäsenyhdistyksille maksetaan jäsenmaksupalautusta niiden toiminnan turvaamiseksi Jäsenmaksua maksetaan: o Akavalle o Jukolle Osavuosiraportit, tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus ja tilinpäätös. 12 TERVEYDENHUOLTONEUVOS TYYNE LUOMAN STIPENDIRAHASTO Stipendirahastosta jaetaan vuosittain stipendejä testamentin määräysten mukaisesti 2/3 rahaston puhtaasta tuotosta naispuolisille, työssään ansioituneille liiton terveydenhoitajajäsenille terveydenhoitajatyön ja -koulutuksen kehittämiseksi, opiskelun edistämiseksi, tutkimustyöhön ja opintomatkoihin sekä virkistäytymiseen. Toiminta Rahaston varat on sijoitettu Kiinteistö Oy Helsingin Eliaksentalo 1:n osakkeisiin ja Timo Louhiolan testamentin osalta Asunto Oy Hiihtomäentie 34:n osakkeisiin sekä Korkorahastoon Sampo Pankissa ja Tyyne Luoman pankkitilille Nordeassa Stipendejä jaetaan hakemusten perusteella Stipendirahastoa hoitaa liittohallituksen nimeämä hoitokunta 16

18 13 HENKILÖSTÖ STHL:n toimintaa toteutetaan sekä toimiston työnä että jäsenyhdistyksissä. Toimistossa työskentelee puheenjohtaja, kehittämispäällikkö-pääsihteeri, neuvottelupäällikkö, järjestöpäällikkö, tiedottaja, järjestösihteeri ja jäsensihteeri. Henkilöstö toteuttaa STHL:n perustehtävää toimintasuunnitelman mukaisesti Työhönsä motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka ylläpitää säännöllisesti osaamistaan Toiminta Toimintasuunnitelman toteutumisen systemaattinen seuranta ja arviointi Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen o tehokas työn suunnittelu ja priorisointi o työterveyshuollon tuki o koulutusmahdollisuudet o terveysraha o työyhteisön yhteinen virkistystoiminta Henkilöstön työtyytyväisyys, kehityskeskustelut, toimintakertomustiedot, jäsenpalautteet, koulutusmäärät, työterveyshuollon kustannukset. 17

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011

Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 Uudenmaan yhdistys ry TOIMINTASUUNNITELMA 2011 1 SISÄLLYS 1. YHDISTYKSEN TOIMINNAN TAVOITTEET 2 2. HALLITUS JA SEN KOKOONTUMINEN 2 3. JÄSENTOIMINTA 2 4. JÄRJESTÖ- JA PAIKALLISOSASTOTOIMINTA 3 5. OPISKELIJATOIMINTA

Lisätiedot

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta.

Yhdistys osallistuu terveydenhoitajaliiton toimintaan: edustajisto-, hallitus- ja toimikuntaedustusten kautta. Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 1. YLEISTÄ Kymen terveydenhoitajayhdistys ry on perustettu 29.11.1945 Kotkassa nimellä Suomen terveydenhoitajayhdistys ry:n Kymen osasto. Alkanut vuosi on yhdistyksen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2015 1. YLEISTÄ Vuosi 2015 on yhdistyksemme juhlavuosi. Vietämme syksyllä vireitä 70 -vuotisjuhlia. Valmisteilla olevassa SOTE-laissa korostetaan terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITON STRATEGIA

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITON STRATEGIA SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITON STRATEGIA 2017 2020 VISIO Terveydenhoitajaliitto aktiivinen, kehittyvä ja vaikuttava edunvalvoja ARVOT Avoimuus Aktiivisuus Rohkeus Tasa-arvo TOIMINTA-AJATUS Suomen Terveydenhoitajaliitto

Lisätiedot

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO

SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO TOIMINTALINJA 2013 2016 SISÄLLYSLUETTELO 1 TOIMINNAN LÄHTÖKOHDAT sivu 4 2 YHTEISKUNNALLINEN EDUNVALVONTA sivu 5 3 TYÖMARKKINA- EDUNVALVONTA sivu 6 4 JÄRJESTÖTOIMINTA sivu

Lisätiedot

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala

Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset. Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan tulevaisuuden osaaminen - uudet osaamisvaatimukset Terveydenhoitajapäivät 31.1.2014, Jyväskylä Päivi Haarala Terveydenhoitajan osaaminen 31.1.2019 terveydenhoitajia koulutetaan tulevaisuuden

Lisätiedot

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Kuopion kaupungin JHL ry 862 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Tämä on Kuopion kaupungin JHL ry:n (yhdistys 862) 4. toimintavuosi ja haasteet tehokkaalle ja tulokselliselle edunvalvonnalle ovat mittavat.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 1 Toimintasuunnitelma 2014 TOIMINNAN PÄÄTAVOITE: Lastentarhanopettajien merkityksen esiin nostaminen yhteiskunnassa YHDISTYS: 1. Vaikuttaa jäsenistönsä asemaa koskevaan päätöksentekoon, työolosuhteisiin

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2013

Toimintasuunnitelma 2013 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2013 Carita Bardakci 22.11.2012 1.1.1.1.1.1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2013 1. JOHDANTO JA

Lisätiedot

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet

STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet STM:n strategia ja hallitusohjelma, vanhuspolitiikan lähivuodet Gerontologisen kuntoutuksen seminaari 23.9.2011 Kehitysjohtaja Klaus Halla Sosiaali- ja terveysministeriö Missä toimimme 2010-luvulla Globalisaatio

Lisätiedot

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia.

Ammatilliset opettajat AO ry on tekemässä OAJ:n ja OAO:n linjauksia ja toteuttaa niitä / toteuttaa OAJ:n ja OAO:n päättämiä linjauksia. LIITE 4 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry Ammatilliset opettajat Yrkeslärarna AO ry on OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO ry:n jäsenyhdistys ja Opetusalan Ammattijärjestö

Lisätiedot

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki

kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki Johda kehitystä, kehitä johtamista Iso-Syöte 21.9.2011 Sosiaalineuvos Pirjo Sarvimäki TAVOITTEENA SOSIAALISESTI KESTÄVÄ SUOMI 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia yhteiskunnan jäseniä

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta JHL 103 edustaa Jyväskylän kaupungilla ja osakeyhtiöissä työskenteleviä,

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle.

Tavoitteena on luoda mahdollisimman hyvät yhteiskunnalliset edellytykset ja olosuhteet vapaaehtoistoiminnalle. ntästrategia Vuosikokous 25.11.2014 Kansalaisareenan viestintästrategia tukee järjestöstrategiaa. Toiminnan osa-alueet on käsitelty viestintästrategiassa erikseen. Osa-alueisiin panostetaan toimintasuunnitelman

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja

GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto. Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena. Laaja-alaisen vanhustyön osaaja GERONOMI (AMK) Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Kokonaisvaltaisesti ikääntyvän tukena Laaja-alaisen vanhustyön osaaja Suomen Geronomiliitto ry:n tavoitteet ja tehtävät Vahvistamme geronomien

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Mediakasvatusseuran strategia

Mediakasvatusseuran strategia Mediakasvatusseuran strategia 2016-2020 Tausta Mediakasvatusseura ry, Sällskapet för Mediefostran rf, on vuonna 2005 perustettu valtakunnallinen, kaksikielinen mediakasvatuksen asiantuntijajärjestö. Seura

Lisätiedot

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle

Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Parempi työelämä uudelle sukupolvelle strategia 2013 2016 1 Kannen kuva: Samuli Siirala ISBN 978-952-5628-61-6 2 Visio: Parempi työelämä uudelle sukupolvelle Akavan opiskelijat ovat olemassa jotta uusi

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 JHL ry 240. Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2011 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 0 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2011 Carita Bardakci 24.11.2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

Lisätiedot

Näin luet toimintasuunnitelmaa

Näin luet toimintasuunnitelmaa Näin luet toimintasuunnitelmaa HELVARYn toimintasuunnitelman tavoitteet on merkitty tähän esitykseen tummennetulla ja merkattu nuolella vuosikokouksessa käsittelyn helpottamiseksi. Toimenpiteitä kuvataan

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Tommi Yläkangas, Toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1. Soveltava Liikunta

Lisätiedot

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1.

Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa. Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. Työelämän kehittäminen sopimuksissa ja hallitusohjelmassa Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen HR-verkoston ideatyöpaja 1. KT:n HR-verkoston tausta Henkilöstöjohtamisen (HR-verkosto) verkosto työnantajien

Lisätiedot

Edunvalvonta SPECIAssa

Edunvalvonta SPECIAssa 5.2016 Edunvalvonta SPECIAssa SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 1 SPECIAn edunvalvonnan organisoituminen ja tavoitteet 2 Päätöksenteko SPECIAssa ja edunvalvonnan organisaatio SPECIAn

Lisätiedot

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut

Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen. 6.11.2014 Eurosafety-messut Työtapaturmien ja ammattitautien vähentäminen 6.11.2014 Eurosafety-messut SISÄLTÖ Työterveys- ja työsuojelutyön strategiset tavoitteet Työkyky ja toimintaympäristö (Työkykytalo) Työtapaturmien ja ammattitautien

Lisätiedot

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012

Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240. Toimintasuunnitelma 2012 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat Toimintasuunnitelma 2012 Carita Bardakci 23.11.2011 1.1.1.1 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat 1 TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2012 1. JOHDANTO JA TOIMINTA-AJATUS

Lisätiedot

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL

Jyväskylän julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL n julkisten ja hyvinvointialojen ammattilaiset JHL ry 103 Toimintasuunnitelma 2017 Pääkohdat 1 / 2 Järjestötoiminta Liitto JHL;n 2017 toimintasuunnitelma ja sen strategiset tavoitteet ohjaavat myös toimintaamme.

Lisätiedot

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia?

Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Suomen työelämän kehittäminen Miten voidaan hyödyntää liikunnan mahdollisuuksia? Työministeri Lauri Ihalainen Arvokas työelämä -seminaari 10.6.2013 Vierumäki Työelämän ja työhyvinvoinnin kehittäminen Suomen

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2017 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010

JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 JHL 240 TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Helsingin kaupungin toimistovirkailijat JHL ry 240 /Maire Korkeamäki JHL ry. 240 2 (7) TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 1. JOHDANTO Tämä toimintasuunnitelma on laadittu

Lisätiedot

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016

ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 ORIMATTILAN KOKOOMUS TOIMINTASUUNNITELMA 2016 Tavoite Orimattilan Kokoomus on mukana kehittämässä Orimattilan kaupunkia ja Päijät- Hämeen maakuntaa jäsenistönsä ja luottamushenkilöidensä välityksellä Kansallisen

Lisätiedot

1 OAJ Pääkaupunkiseutu

1 OAJ Pääkaupunkiseutu 1 OAJ Pääkaupunkiseutu TOIMINTASUUNNITELMAESITYS 2014 Johdanto OAJ:n Pääkaupunkiseudun alueyhdistys edustaa pääkaupunkiseudun kaikkia niin suomenkuin ruotsinkielisiä opettajaryhmiä eli lastentarhanopettajia

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2012

Toimintasuunnitelma 2012 Toimintasuunnitelma 2012 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Socomin osakkaina on 15 Kaakkois-Suomen kuntaa ja alueen ammattikorkeakoulut

Lisätiedot

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC

TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC NORDEA UNIONI SUOMI RY TYÖPAIKKATOIMINNAN ABC Työpaikkaosastoille Järjestötoimikunta 2012 R A T A M E S T A R I N K A T U 12A 8.K R S, 00520 H E L S I N K I TYÖPAIKKATOIMINNAN TOIMINTAMALLI 1. TOIMIALUE

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja

VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja VALTIOVARAINMINISTERIÖ talouden ja hyvinvoinnin vakaan perustan rakentaja Valtiovarainministeriö vastaa valtioneuvoston osana» vakaan ja kestävän kasvun edellytyksiä vahvistavasta talouspolitiikasta,»

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM

MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa. 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM MOVE! työkaluna kouluterveydenhuollossa 24.3.2015 Anne Ylönen, kehittämispäällikkö, TtM SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry, Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf on terveydenhoitajien

Lisätiedot

Kuntoutusalan työ Tehyssä

Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan työ Tehyssä Kuntoutusalan seminaari Helsinki 24.11.2017 Outi Töytäri Kuntoutusalan asiantuntija, ft, TtM outi.toytari@tehy.fi 24.11.2017 Outi Töytäri 1 Tehy on myös kuntoutusalan ammattilaisten

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen

Kuntajohtajapäivät Työmarkkinakatsaus Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Kuntajohtajapäivät 2011 Työmarkkinakatsaus 12.8.2011 Työmarkkinajohtaja Markku Jalonen Ajankohtaista Hallitusohjelma kunta-alan ja työmarkkinoiden kannalta: Talouspolitiikan ja työmarkkinoiden koordinointi

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Me Itse ry Toimintasuunnitelma 2015 Me Itse ry edistää jäsentensä yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa. Teemme toimintaamme tunnetuksi, jotta kehitysvammaiset henkilöt tunnistettaisiin

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintavuosi syyskokous Liite 1 Järjestötoiminta Edustajistovaalit Ehdokasasettelu 1.10.2016-31.1.2017 Äänestysaika 13.3. 28.3. palautuskuori viimeistään postiin 22.3. palautuskuori viimeistään keskustoimistossa 29.3. klo 12.00 Kuntavaalit

Lisätiedot

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori

toiminnaksi, Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori KTO puiteohjelmasta toiminnaksi, 2008-2015 Ilkka Vuori, LKT, professori (emeritus), KTO:n koordinaattori TULE-parlamentti parlamentti, Helsinki 4.12.2008 2008 Mieleen palauttamiseksi Tarve: tule-ongelmien

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE

HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN STRATEGINEN TOIMINTAOHJELMA JA TOIMEENPANO VUOTEEN 2019 VARSINAIS-SUOMEN ALUE HOITOTYÖN TOIMINTAMALLI VISIOMME VUOTEEN 2019 Tavoitteenamme on, että hoitotyön yhteisömme on alueellisesti vetovoimainen

Lisätiedot

Sovitut toimintatavat

Sovitut toimintatavat Green Building Council Finland Sovitut toimintatavat 4.4.2013 Toimielimet Vuosikokous Valitsee hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan, sääntömuutokset Hyväksyy vuosittain toimintasuunnitelman

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011

RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 RIL STRATEGIA 2012-2014 TOIMINTASUUNITELMA ja BUDJETTI 2012 Hallitus 27.10.2011 Syysliittokokous 24.11.2011 Missio, visio ja arvot MISSIO RIL edistää jäsentensä ammattitaidon ja hyvinvoinnin jatkuvaa kehittymistä

Lisätiedot

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN

JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN JULKISEN, YKSITYISEN JA KOLMANNEN SEKTORIN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN ITÄ-SUOMESSA Maarita Mannelin maakuntasuunnittelija Pohjois-Karjalan jos ajaa maakuntaliitto a 6.2.2015 Maarita Mannelin Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia

Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta. Viestintästrategia VIESTINTÄSTRATEGIA 16.4.2010 Itä Suomen yliopiston ylioppilaskunta Viestintästrategia Suvantokatu 6, 80100 Joensuu 050 341 6346 PL 1627 (Yliopistonranta 3), 70211 KUOPIO 044 576 8419 PL 86 (Kuninkaankartanonkatu

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta

Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010. Edunvalvonta Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Pohjois-Savo ry TOIMINTASUUNNITELMA 2010 Edunvalvonta Talentia Pohjois-Savo ry:n hallitus kokoontuu vuonna 2010 vähintään viisi kertaa. Hallitus pyritään muodostamaan

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Suomen on aatteellinen yhdistys, jonka kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko Suomi. Vuoden 2015 aikana Yhdistys jatkaa anestesiasairaanhoitajien osaamisen ja koulutuksen

Lisätiedot

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina

Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina Yhteistyötä ja kehittämistäkolmas sektori ammattikorkeakoulun kumppanina KANTU 2015 Eila Hirvonen SAMK, yliopettaja 13.2.2015 Yhteistyökumppanit Satakunnan Syöpäydistys ry vuodesta 2010 alkaen ja edelleen

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman

- Invalidiliiton valtuuston kevätkokouksessa hyväksytyt toimintasuunnitelman YHDISTYKSEN TOIMINTASUUNNITELMAN LAATIMINEN syksy 2017 ohje Yleistä Yhdistyksen mallisääntöjen mukaan yhdistyksen hallituksen on valmisteltava toimintasuunnitelma ja talousarvio syyskokoukseen, joka on

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2017-2021 Työeläke on keskeinen osa hyvinvointia ja siihen luotetaan. Se on rahoituksellisesti kestävä, edistää talouden vakautta ja on tehokkaasti järjestetty. on lakisääteinen

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015

Lapuan kaupunki. Henkilöstöstrategia 2015 Lapuan kaupunki Henkilöstöstrategia 2015 Visio Lapua on kasvava, energinen, toimivien palveluiden sekä monipuolisen kulttuurin ja viihtyisän ympäristön kaupunki. Kaupungin henkilöstö on asiantuntevaa,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen

Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä. Eveliina Pöyhönen Sosiaali- ja terveysministeriön toimet kuntouttavan työtoiminnan kehittämisessä Eveliina Pöyhönen Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaalisesti kestävä yhteiskunta kohtelee kaikkia reilusti vahvistaa

Lisätiedot

Työmarkkinoiden pelikenttä

Työmarkkinoiden pelikenttä Työmarkkinoiden pelikenttä Luennon sisältö Työmarkkinajärjestöt Palkansaajien keskusjärjestöt Työnantajien keskusjärjestöt Ammattiliitto Luottamusmiesjärjestelmä Paikallinen toiminta Toimihenkilökeskusjärjestö

Lisätiedot

Opettajien edunvalvoja

Opettajien edunvalvoja Opettajien edunvalvoja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ on työmarkkinajärjestö, joka vastaa opettajien edunvalvonnasta. OAJ on maassamme ainoa ammattijärjestö, joka neuvottelee opettajien palkkauksesta,

Lisätiedot

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä

1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä Hyväksytty valtuuston syyskokouksessa 21. 22.11.2007 AKIN VIESTINTÄSTRATEGIA 2008-2010 1. AKIn toiminta-ajatus ja viestintä AKIn toimintaympäristönä on työmarkkinakenttä sekä kirkko laajasti ymmärrettynä,

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2015 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009

Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 Suomen Potilasliiton toimintasuunnitelma 2009 1. Tavoitteet Suomen Potilasliitto ry, Finlands Patientförbund rf, on vuonna 1970 potilaiden perustama valtakunnallinen potilaiden etujen ja oikeuksien ajaja.

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 Toimintasuunnitelma vuodelle 2010 1. Toiminnan tarkoitus Kuopion Yrittäjät ry toimii valtakunnallisen yrittäjäjärjestön paikallisena edunvalvojana Kuopiossa. Kuopion Yrittäjät tekee työtä pienten ja keskisuurten

Lisätiedot

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA

ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA ENNAKOIVAA JA VAIKUTTAVAA ARVIOINTIA 2020 KANSALLISEN KOULUTUKSEN ARVIOINTIKESKUKSEN STRATEGIA 02 04 05 06 08 09 12 Visio, tehtävä ja toiminta-ajatus Palvelulupaukset Strategiset tavoitteet Karvin tuloskortti

Lisätiedot

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä

Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä Heidi Ristolainen 2016 Opintokeskus Sivis 2016 Esittely Kerro lyhyesti, kuka olet ja mistä tulet. Millaisia ajatuksia sana työhyvinvointi sinussa herättää? Orientaatio

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku

Vaikuttamisen ABC Case STTK. Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä Turku Vaikuttamisen ABC Case STTK Lounais-Suomen Partiopiirin Lippukuntapäivä 28.9.2014 Turku Mikä STTK? Palkansaajakeskusjärjestö Tehtävänä parantaa toimihenkilöiden taloudellista ja henkistä hyvinvointia sekä

Lisätiedot

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014

LTOL - TOIMINTASUUNNITELMA 2015. Valtuuston päätös 7.-8.11.2014 KATSAUS TULEVAAN VUOTEEN Lastentarhanopettajaliiton painopisteenä on lisätä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallista näkyvyyttä ja vaikuttavuutta toiminnan sekä viestinnän keinoin. Vuoden teemana on Lastentarhanopettajan

Lisätiedot

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille

Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu. Henkilöstöstrategia vuosille Osaava henkilöstö asiakaslähtöinen, tuloksekas toiminta ja vaikuttava palvelu Henkilöstöstrategia vuosille 2016 2018 1 2 Sisältö 1. Henkilöstöstrategiamme tarkoitus... 4 2. Henkilöstöstrategiamme päämäärä,

Lisätiedot

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille

Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille Liikkuen kohti terveyttä ja hyvinvointia Soveltavan liikunnan kehittämissuositukset vuosille 2016-2021 Anne Taulu, Toiminnanjohtaja, FT, TtM, sh (AMK) Soveltava Liikunta SoveLi ry Esityksen rakenne 1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman eli Kaste-ohjelman (2012-2015) valmistelu Alueellinen ohjelmapäällikkö Jouko Miettinen Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä KASTE-ohjelman

Lisätiedot

Työelämäasioiden edunvalvonnasta

Työelämäasioiden edunvalvonnasta Työelämäasioiden edunvalvonnasta - työhyvinvointi ja konfliktit Työelämäasiamies Marjatta Pitkänen OPETUSALAN AMMATTIJÄRJESTÖ OAJ ry 7.3.2008 TYHY edunvalvonta / mapi 1 Työelämäasioiden edunvalvonta >

Lisätiedot

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen

VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen VetoVoimaa meille kans! Rahoitusta tuottavien palvelujen organisointiin ja johtamiseen Maarit Lahtonen, asiantuntija Työelämän innovaatiot ja kehittäminen DM 629213 11-2011 VetoVoimaa! tekesläisen silmin

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA

TOIMINTASUUNNITELMA TOIMINTASUUNNITELMA 2017 2018 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet koko järjestön toiminnalle vuosiksi 2017 2018. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan, jossa määritellään

Lisätiedot

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus

JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma 2016 Toimintasuunnitelmasta yleisesti Toimintasuunnitelman pääkohdat Järjestötoiminta Edunvalvonta Koulutus JHL-yhdistyksen toimintasuunnitelma Toimintasuunnitelmasta yleisesti Hallitus on vastuussa toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta, seurannasta ja arvioinnista Yhdistyksen toimintasuunnitelma

Lisätiedot

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016

JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1 JUANKOSKEN KAUPUNKI TYÖSUOJELU JUANKOSKEN KAUPUNGIN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA VUOSILLE 2014-2016 1. TOIMINTAOHJELMAN MERKITYS JA TAVOITE Juankosken kaupungin työsuojelun toimintasuunnitelman tarkoituksena

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014

Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista. Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen kehittäminen edistää työssä jatkamista Tietoisku 10.1.2014 Osaamisen uudistaminen ja työn vaatimukset Koulutuksella ja osaamisella on työkykyä ylläpitävä ja rakentava vaikutus, joka osaltaan

Lisätiedot

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi

JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi JHL 240 yhdistyksen toimintasuunnitelma 2015 59. toimintavuosi syys 13.11.2014 Liite 1 Tapahtuma/tehtävä Tavoite Kuka järjestää Milloin Arviointi Järjestötoiminta Tehdään jäsenkartoitus ammattinimikkeistä

Lisätiedot

sosiaalialan menestystekijä

sosiaalialan menestystekijä sosiaalialan menestystekijä Osaaminen, vuorovaikutus, tahto. {Osaaminen on tietoa, taitoa ja oikeaa asennetta.} Ammattijärjestö Talentia edistää jäsentensä urakehitystä vaikuttamalla sosiaalialan lainsäädäntöön,

Lisätiedot

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry

Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Suun Terveydenhoidon Ammattiliitto STAL ry Koulutettuja hammashoitajia, suun terveydenhoitoalan lähihoitajia ja suuhygienistejä sekä alan opiskelijoita edustava

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot