TOIMINTASUUNNITELMA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TOIMINTASUUNNITELMA 2014"

Transkriptio

1 TOIMINTASUUNNITELMA 2014 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY

2 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY TOIMINTAKAUDELLE ASETETUT TAVOITTEET TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET TOIMINNALLE YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN JÄRJESTÖTOIMINTA Liiton järjestötoiminnan edistäminen Liittoon järjestäytyminen ja jäsenyys Opiskelijatoiminta Järjestötoimikunnan toiminta Opiskelijatoimikunnan toiminta TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA Neuvottelu- ja sopimustoiminta Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Edunvalvontatoimikunnan toiminta AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Työolosuhteiden kehittäminen Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan toiminta VIESTINTÄ Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Lehden toimituskunnan toiminta KANSAINVÄLINEN TOIMINTA HALLINTO Luottamushenkilöhallinto Taloushallinto TALOUS TERVEYDENHUOLTONEUVOS TYYNE LUOMAN STIPENDIRAHASTO HENKILÖSTÖ

3 1 SUOMEN TERVEYDENHOITAJALIITTO STHL RY Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL ry on terveydenhoitajien ja audionomien vahva edunvalvoja, ammatillisen osaamisen asiantunteva kehittäjä ja uudistuva etujärjestö. STHL:n tehtävänä on hoitaa jäsenistön ammattiin, koulutukseen, palkkaukseen, työolosuhteisiin ja työoloihin liittyvä edunvalvonta sekä sosiaalista edunvalvontaa. Lisäksi liitto ajaa myös opiskelijoiden ammatillisia etuja. Visio STHL on vetovoimainen, itsenäinen, puoluepoliittisesti sitoutumaton ja paras terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen etujärjestö sekä arvostettu terveydenedistämisen ja ennaltaehkäisevän työn asiantuntijajärjestö. Arvot STHL:n arvot luovat perustan toiminnalle. STHL:n arvoja ovat luotettavuus, rohkeus, arvostus, yhteisöllisyys ja tasa-arvo, joihin jäsenet, yhdistykset ja liiton toimihenkilöt toiminnassaan sitoutuvat. Arvot luovat päämääriä, määrittelevät toimintatapoja ja näkyvät yksittäisinä tekoina. Luotettavuus tarkoittaa rehellistä, avointa ja johdonmukaista toimintaa. Liiton toiminnassa luotettavuus ilmenee vastuullisena asioiden hoitamisena ja viestinnässä oikeana ja ajantasaisena tietona. Rohkeus on uskallusta toimia muuttuvissa ja epävarmoissa tilanteissa sekä puuttua epäkohtiin, ottaa kantaa ja hoitaa haasteelliset asiat parhaalla mahdollisella tavalla. Rohkeus ilmenee aktiivisena, innovatiivisena, ennakkoluulottomana ja tulevaisuuteen suuntautuvana toimintana. Arvostus on ihmisyyden ja elämän kunnioittamista sekä inhimillisyyttä ja erilaisuuden hyväksymistä. Siihen sisältyy niin oman ammatin kuin muiden ammattilaisten arvostaminen. Arvostus ilmenee rohkeutena tarvittaessa puolustaa omaa asiantuntijuutta, mutta myös kykynä tehdä rakentavaa moniammatillista yhteistyötä muiden asiantuntijoiden kanssa väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yhteisöllisyys on sitoutumista yhteistyöhön STHL:n yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi ja ammatin sekä ammatti-identiteetin vahvistamiseksi. Se on yhteenkuuluvaisuutta ja vastuunkantamista jäsenistön etujen ajamiseksi. Tasa-arvo on oikeudenmukaisuutta, joka ilmenee jokaisen samanlaisina oikeuksina ja velvollisuuksina sekä yhdenmukaisena kohteluna. Yhteiskunnassa ja työelämässä tasa-arvo on miesten ja naisten välisen tasa-arvon ja palkkauksellisen tasa-arvon kehittämistä, jossa palkka perustuu tehtävän vaativuuteen ja yksilön suoriutumiseen. Tasa-arvo on myös jokaisen kansalaisen oikeutta yhtä laadukkaisiin palveluihin ja terveyden tasa-arvoon asuinpaikastaan riippumatta. 2 TOIMINTAKAUDELLE ASETETUT TAVOITTEET STHL:n strategiset tavoitteet toimintakaudelle ovat seuraavat: 2

4 Jäsenmäärän kasvattaminen Jäsentyytyväisyyden vahvistaminen Palkkauksen ja palvelussuhteiden ehtojen parantaminen koulutusta ja työnvaativuutta vastaavaksi sekä työhyvinvointia edistäväksi Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen ja -ammatin kehittäminen väestön ja yhteiskunnan muuttuvia tarpeita vastaavaksi Yhteiskunnallisen ja ammatillisen vaikutusvallan parantaminen Tavoitteena on, että STHL ry on arvostettu, asiallisesti näkyvä, luotettava, uudistuva ja aikaansa edellä oleva ammatillinen etujärjestö. 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ NOUSEVAT HAASTEET TOIMINNALLE Suomi on syvän rakennemuutoksen kourissa. Kestävyysvajeen ratkaisuun liittyvät toimenpiteet tulevat vaikuttamaan voimallisesti myös niin jäsenistömme kuin liiton toimintaan. Suomen taloutta vaivaavat samanaikaisesti rakenteelliset kasvun ja julkisen talouden kestävyyden ongelmat sekä vaikea taloudellinen lama. Menot kasvavat nopeammin kuin tulot, eli Suomi elää jatkuvasti yli varojensa. Työikäisen väestön osuus pienenee, mikä johtaa työnteon vähentymiseen ja talouskasvun heikkenemiseen ja verotulojen ehtymiseen. Samanaikaisesti väestön ikääntyminen lisää tarvetta julkisille palveluille ja tulonsiirroille. Tämä vaikeuttaa julkisen talouden rahoitusta ja luo siihen niin sanotun kestävyysvajeen. Valtiovarainministeriön arvion mukaan kestävyysvaje on runsaat 4,5 % BKT:sta. Hallituksen rakennepoliittisessa uudistusohjelmassa tavoite koko kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi ositetaan valtiontaloutta, kuntien taloutta, työuria ja työn tarjontaa, rakenteellista työttömyyttä, koko talouden tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä sekä julkisen palvelutuotannon tuottavuuden kasvua koskeviksi konkreettisiksi osatavoitteiksi. Kunnilla on ollut suuria vaikeuksia selvitä kaikista tehtävistään ja velvoitteistaan tiukan sääntelyn takia ja hillitä menojen kasvua. Tämän vuoksi kuntien tehtäviä ja velvoitteita puretaan yhden miljardin euron kustannuksia vastaavasti. Normeja puretaan ja paikallisille päättäjille kunnissa annetaan enemmän vapautta ja vastuuta kokeilla ja järjestää palvelut uusilla tavoilla. Julkiseen taloudenhoitoon kohdistuvina toimenpiteinä uudistetaan valtionosuusjärjestelmää. Miljardi euroa katetaan verorahoituksella ja kuntien omin toimin, muun muassa tuottavuutta parantamalla. Vaikka hallitus on luvannut huolehtia, että konkreettisista toimenpiteistä päätettäessä toteutetaan hallitusohjelman painopistettä hyvinvointi ja terveyserojen kaventamiseksi, tulevat leikkaukset todennäköisesti vaikuttamaan monella tapaa terveydenhoitajien ja audionomien toimintaan ja toimintaedellytyksiin. Säästöjä tullaan hakemaan palveluleikkauksien, henkilöstömitoitusten, rakenteellisten muutosten sekä lomautuksien ja irtisanomisten avulla. Syrjäytymisen ehkäisy ja riskien varhainen tunnistaminen ovat suuria haasteita terveydenhoitajien työlle. STHL tulee seuraamaan edelleen lakien ja asetusten toimeenpanoa ja vaikuttamaan ennaltaehkäisevän työn riittävään resursointiin kunnissa väestön tasalaatuisten palveluiden turvaamiseksi. Kuntauudistuksen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen loppuunsaattamisella on keskeinen rooli kuntasektorin tuottavuuden parantamisessa. Sosiaali- ja terveydenhuollon monikanavaista rahoitusjärjestelmää uudistetaan ja sen tavoitteena on rahoituksen selkiyttäminen ja sen ongelmien poistaminen sekä osaoptimoinnin mahdollisuuksien vähentäminen. Tällä pyritään parantamaan koko järjestelmän tuottavuutta ja turvaamaan palvelujen rahoituksen riittävyys. 3

5 Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitusjärjestelmän uudistamisessa on luvattu turvata myös opiskeluterveydenhuollon, kuntoutuksen, vanhuspalveluiden, työterveyshuollon sekä lääkehuollon saatavuus. STHL:n toiminnassa keskeistä on vaikuttaa siihen, ettei ennaltaehkäisevä työ ja terveyden edistäminen jää terveyskeskuksen sairaanhoitotehtävän jalkoihin, vaan sille turvataan riittävä rahoitus ja henkilöresurssit. Liiton vaikuttamistyössä korostetaan kansantautien ehkäisyn ensisijaisuutta sekä nykyistä vahvempaa panostamista ennaltaehkäiseviin palveluihin hyödyntämällä terveydenhoitajien laaja-alaista asiantuntemusta. Työurien pidentämiseen pyritään monin toimenpitein. Tavoitteena on pidentää työuria 1/2 vuotta alkupäästä ja 1 1/2 vuotta loppupäästä sekä vähentää katkoksia ja vajaatyöllisyyttä työuran aikana. Työurien pidentämisessä merkityksellisin toimenpide on vuonna 2017 voimaan astuva eläkeuudistus, jota koskevat neuvottelut saatetaan päätökseen syksyyn 2014 mennessä työmarkkinajärjestöjen sopimuksen mukaisesti. Tämän uudistuksen tavoitteena on nostaa keskimääräinen eläkkeellesiirtymisikä vähintään 62,4 vuoteen viimeistään vuonna Työuran katkoksia vähennetään muun muassa tiukentamalla vuorotteluvapaan ehtoja. Työelämän jatkuvat muutokset ja lisääntyvät työtehtävät ovat lisänneet terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamisen ongelmia. STHL:n tulee vaikuttaa siihen, että jäsenistön työssä jaksamisesta, työterveydestä, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta huolehditaan riittävästi. Lisäksi tulee pyrkiä vaikuttamaan siihen, että työelämä tarjoaa riittävästi joustoja työn ja perheen yhteensovittamiselle sekä ikääntymisestä johtuville työajan joustoille. Uudistusten ja muutosten tehtävien ja velvoitteiden karsiminen tulee olemaan hyvin vaativa ja vaikea tehtävä. Ohjelman toimeenpano edellyttää laajapohjaista yhteistyötä päätöksentekijöiden, erityisesti hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen, kesken. Suuria odotuksia on olemassa myös maltilliselle ja useampivuotiselle työmarkkinaratkaisulle, jolla halutaan saada tukea kilpailukyvylle ja talouden kasvulle. Lainsäädännön myötä ja erilaisten tehtäväsiirtojen ja lääkärivajauksen vuoksi terveydenhoitajien työn vaativuus on lisääntynyt ja työmäärä kasvanut huomattavasti. STHL:n tehtävänä on vaikuttaa siihen, että työn vaativuuden kasvu ja lisääntyvät työtehtävät huomioidaan myös palkkauksessa. Meneillään olevissa ammattikorkeakoululain ja ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja ohjausjärjestelmän uudistamisprosesseissa on turvattava, että terveydenhoitaja- ja audionomikoulutus niin perustutkintotasolla kuin täydennyskoulutuksen osalta pystytään toteuttamaan niin, että se vastaa työelämän osaamisvaatimuksia. On tärkeää saada koulutusmäärät vastaamaan työelämän tarpeita, jotta koulutuksesta valmistuneet pääsevät siirtymään mahdollisimman nopeasti työelämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Henkilöstön riittävyyteen ja mahdollisiin saatavuuden ongelmiin tulee varautua suunnitelmallisella koulutuspolitiikalla ja hyvällä henkilöstö- ja palkkapolitiikalla. Haasteita tuo muiden terveydenhuoltoalan järjestöjen aktiivinen kilpailu Terveydenhoitajaliiton jäsenistä. STHL:n toiminnassa on edelleen panostettava jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Akavan kautta vaikuttaminen ja akavalaisten ammattijärjestöjen kanssa tehtävää yhteistyötä tehostamalla voidaan saada tehokkuutta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen niin sosiaali- ja terveyspolitiikan kuin koulutuspolitiikan alueilla. Yhteistyötä muiden terveydenhuoltoalan liittojen välillä voidaan tehostaa perustetun TerVe-verkoston kautta. Tavoitteena on kehittää erilaisia vaikuttavia yhteistyön ja edunvalvonnan muotoja. 4

6 4 YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAMINEN STHL:n yhteiskunnallista edunvalvontaa tehdään vaikuttamalla terveys- ja koulutuspolitiikkaan, antamalla lausuntoja ja kannanottoja sekä toimimalla erilaisissa valtakunnallisissa työryhmissä jäsenistön kannalta merkittävissä asioissa. Vaikuttamisen pääviesti on tuoda korosteisesti esille niin valtakunnallisesti kuin paikallisesti ehkäisevän kansanterveystyön tärkeys ja ensisijaisuus eriikäisen väestön terveyden edistämisessä, sillä sairauksien ennaltaehkäisy on kansantaloudellisesti järkevin ja tehokkain tapa tuottaa väestön terveyttä ja hyvinvointia. Työurien pidentäminen edellyttää eläkeuudistuksen lisäksi myös työelämän uudistamista. Työkyvyttömyyden torjumiseksi tulee kehittää työterveyshuoltoa, kuntoutusta, työhyvinvointia parantavia toimia työpaikoilla ja työn joustavampaa organisointia. Työaikojen joustojen lisäämisellä voidaan tukea paremmin työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Ikääntyneiden työmarkkinaaseman parantamiseksi tulee hakea uusia keinoja lainsäädännöllisesti sekä luoda työpaikoille senioriteettia tukevia toimintatapoja. Työn kuormittavuuden lisääntyessä on vaikutettava jäsenistön työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Ennaltaehkäisevän työn osaaminen edellyttää laajaa ja hyvää asiantuntemusta, joka tulee turvata laadukkaalla perustutkintotason koulutuksella sekä riittävällä täydennyskoulutuksella. STHL seuraa koulutuksen kehittymistä ja jäsenistön täydennyskouluttautumismahdollisuuksia sekä vaikuttaa koulutuspolitiikkaan terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittämiseksi niin, että koulutus vastaa niin laadullisesti kuin määrällisesti työelämän tarpeita. Terveydenhoitajien ja audionomien asiantuntijuutta tulisi käyttää nykyistä paremmin erilaisissa sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä. Terveydenhoitajan laaja-alaista osaamista olisi tärkeä hyödyntää perinteisten tehtäväalueiden lisäksi muiden muassa omahoitajan ja asiakasvastaavan tehtävissä, hoitajavastaanotoilla, ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä edistävissä palveluissa sekä työttömien ja maahanmuuttajien terveysneuvonnassa. STHL:n on tärkeä vaikuttaa toiminnallaan siihen, että työmäärät ja henkilöstömitoitukset mahdollistavat laadukkaan ja potilasturvallisen toiminnan. Henkilöstömitoituksia koskevat valtakunnalliset suositukset tulee uusia vastaamaan paremmin nykyisiä työn ja lainsäädännön vaatimuksia. Yhteiskunnallisen edunvalvonnan tavoitteena on Viestiä niin valtakunnan tasolla kuin paikallisesti ehkäisevän kansanterveystyön tärkeyttä väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä terveyserojen kaventamisessa Korostaa terveydenhoitajien laaja-alaisen asiantuntijuuden käyttöä erilaisissa terveydenhoidollisissa ja sairaanhoidollisissa tehtävissä Korostaa audionomien erityisasiantuntemuksen hyödyntämistä terveyspalveluissa Vaikuttaa kannanotoin ja lausunnoin valtakunnan tasolla terveys- ja koulutuspolitiikkaan sekä jäsenistön kannalta merkityksellisen lainsäädännön, suositusten ja ohjeiden valmisteluun ja päätöksentekoon Vaikuttaa jäsenistömme kannalta keskeisten lakien, asetusten ja suositusten käyttöönottoon ja toimeenpanoon sekä tiedottaa niistä Vaikuttaa valtakunnallisella tasolla jäsenistömme kannalta keskeiseen sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämistyön ja uusien toimintamallien valmisteluun ja toimeenpanoon 5

7 Vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon valtakunnan tasolla ja paikallisesti eri kanavien kautta Vaikuttaa aktiivisesti STHL:n kannalta tärkeissä valtakunnallisissa työryhmissä Pitää aktiivisesti ja säännöllisesti yhteyttä ja vaikuttaa eri ministeriöihin ja sidosryhmiin Vaikuttaa yhteiskunta- ja terveyspolitiikkaan myös keskusjärjestö Akavan ja siihen kuuluvien sosiaali- ja terveydenhuollon liittojen kautta Vaikuttaa koulutuspolitiikkaan OKM:n, STM:n, Arenen, Terveysalan verkoston sekä Akavan kautta Tehdä yhteistyötä eri terveysjärjestöjen ja muiden valtakunnallisten tahojen kanssa Kannustaa jäsenistöä aktiiviseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen paikallisella tasolla Lausunnot, tiedotteet, artikkelit, työryhmiin osallistuminen, yhteistyöhankkeet, tapaamiset. 5 JÄRJESTÖTOIMINTA Järjestötoimintaan kuuluu jäsenhankinta, jäsenhuolto, jäsenpalvelu, järjestökoulutus, opiskelija- ja opiskelijavastaavatoiminta, jäsenyhdistysten toiminnan tukeminen ja kehittäminen sekä liiton kampanjatoiminta. Liiton sisäinen ja ulkoinen järjestöviestintä on osa järjestötoimintaa. Järjestötoimintaan sisältyy liiton organisaatiorakenteen kehittäminen ja sen seuranta sekä yhteistyö muiden ammattijärjestöjen kanssa. 5.1 Liiton järjestötoiminnan edistäminen Nostaa järjestäytymisastetta Lisätä jäsentyytyväisyyttä Aktivoida ja tehostaa paikallisyhdistystoimintaa Tukea jäsenistön työhyvinvointia Lisätä liiton näkyvyyttä Hyvä jäsenhuolto ja jäsenpalvelu o uusien jäsenetumahdollisuuksien etsiminen o yli 30 vuotta liiton jäsenenä olleiden muistaminen o oikeusturvavakuutuksen tapauskohtaisen korvaussumman korotus o lakimiespalvelut yksityiselämän kysymyksiin ja/tai työelämän kysymyksiin o kannanotot Terveydenhoitajakoulutus 90 vuotta -tapahtuma Suunnitelmalliset yhdistystapaamiset Terveydenhoitajaliiton jäsenhankintakampanja. Osallistuminen Akavan jäsenjärjestöjen yhteiseen kampanjaan, jossa keskeisenä teemana on ay-toiminnan merkitys ja jäsenhankinta. Liiton oma kampanjatoiminta, jossa seurataan edelleen asetuksen ja terveydenhuoltolain toimeenpanon toteutumista ennaltaehkäisevien palvelujen osalta, on osa laajempaa akavalaista jäsenhankintakampanjaa. Omassa kampanjassa hyödynnetään aikaisempien vuosien teemoja ja materiaalia. 6

8 Yhdistysten järjestämien kampanjoiden edistäminen ja tukeminen Valtakunnallinen kampanjanäkyvyys eri tilaisuuksissa Sisäisen ja ulkoisen järjestöviestinnän vahvistaminen o järjestöviestinnän kehittäminen: Terveydenhoitaja-lehti, liiton verkkosivut, uutiskirjeet ja tiedotteet o liiton verkkosivuista tiedottaminen (jäsentilaisuudet, Terveydenhoitaja-lehti) o sosiaalisen median hyödyntäminen o jäsenten sähköpostiosoitekattavuuden lisääminen Akavalaisen ja muun verkostoyhteistyön hyödyntäminen Jäsenmäärän kehitys (uudet jäsenet, jäsenten pysyvyys, liiton vaihtajat), jäsenpalaute, jäsenkyselyt, paikalliset kampanjat, yhdistysten raportit, liiton verkkosivuston kävijämäärä, akavalaisen ja muun yhteistyön vaikuttavuus. 5.2 Liittoon järjestäytyminen ja jäsenyys Nostaa jäsenyysastetta (järjestäytymättömät, muihin liittoihin kuuluvat) Vähentää muihin liittoihin vaihtavien määrää Ylläpitää jäsenpysyvyyttä Tukea paikallista järjestötoimintaa Kehittää Nuoret terveydenhoitajat ry:n ja STHL:n yhteistyömuotoja Paikallistasolla tapahtuvan jäsenhankinnan ja jäsenhuollon tehostaminen Toimihenkilöpäivät Harkinnanvaraisen toiminta-avustuksen jakaminen, avustussumman korotus vuodelle 2014 Nuoret terveydenhoitajat ry:n ja STHL:n yhteistyömuotojen käynnistäminen Jäsenmäärän kehitys, jäsenpysyvyys, yhdistysten jäsenhankintakampanjaraportit, jäsenkyselyt. 5.3 Opiskelijatoiminta Lisätä opiskelijajäsenten ja vastavalmistuneiden liittymistä liittoon Kehittää opiskelijavastaavien- ja yhdyshenkilöiden toimintaa Aktivoida valtakunnallista terveydenhoitajaopiskelijatoimintaa Ammattikorkeakoulutapaamiset Opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden toimintavalmiuksien tehostaminen Valtakunnallisen terveydenhoitajaopiskelijatoiminnan käynnistäminen ja seuranta Yhteistyö järjestötoimikunnan ja koulutus- ja ammattiasiantoimikunnan kanssa Yhteistyö Nuoret Terveydenhoitajat ry:n kanssa Yhteistyö akavalaisten opiskelijatoimijoiden kanssa 7

9 Opiskelijajäsenmäärän kehitys, vastavalmistuneiden liittyminen, opiskelijajäsenpalaute, opiskelijatoiminnan yhdistysraportit, opiskelijavastaavien toiminnan aktiivisuus ja tuloksellisuus, opiskelijatoiminnan vaikutukset. 5.4 Järjestötoimikunnan toiminta Vastata järjestötoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimisesta ja kehittämisestä järjestötoimikunnan ohjesäännön mukaisesti. 4 5 toimikunnan kokousta vuodessa Järjestötoiminnan visiointiseminaariin osallistuminen Jäsenhankinnan, -palvelun ja yhdistystoiminnan seuraaminen ja kehittäminen o jäsenetuuksien kehittäminen o jäsenkampanjoiden suunnittelu, seuranta ja kehittäminen o Toimihenkilöpäivien suunnittelu ja arviointi o opiskelijavastaavien ja -yhdyshenkilöiden koulutuspäivien suunnittelu ja arviointi o opiskelijatoiminnan suunnittelu ja kehittäminen Liiton organisaatiorakenteen kehittäminen, seuranta ja arviointi o liiton uuden toimielinrakenteen seuranta ja arviointi o opiskelijatoiminnan ja Nuoret terveydenhoitajat ry:n toiminnan integrointi liiton organisaatioon Terveydenhoitajatyön kampanjan 2013 arviointi ja Akavalaiseen kampanjaan osallistumisen suunnittelu ja toteutus: o yhdistysten kampanjatapahtumien seuranta ja arviointi Yhteistyö edunvalvontatoimikunnan (Toimihenkilöpäivät), koulutusasian- ja ammattitoimikunnan (eettiset ohjeet), opiskelijatoimikunnan (opiskelijatoiminta) sekä Nuoret Terveydenhoitajat ry:n kanssa Sisäisen ja ulkoisen järjestöviestinnän kehittäminen o järjestöviestintä jäsenistölle Terveydenhoitaja-lehdessä, www-sivuilla, uutiskirjeessä, tiedotteilla o kampanjaviestintä o yhteydet yhteistyökumppaneihin, mediaan ja suureen yleisöön Osallistumisaktiivisuus toimikuntatyöskentelyyn, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan toimintasuunnitelmaan, järjestötiedottamisen määrä ja palaute. 5.5 Opiskelijatoimikunnan toiminta Toimia aktiivisesti terveydenhoitajaopiskelijatoiminnan ja siihen liittyvän viestinnän koordinoimisessa opiskelijatoimikunnan ohjesäännön mukaan. Neljä toimikunnan kokousta vuodessa 8

10 Tehdä tunnetuksi liiton toimintaa oppilaitoksissa ja opiskelijatilaisuuksissa sekä osallistua opiskelijajäsenhankintaan Koordinoida valtakunnallista oppilaitoksissa tapahtuvaa opiskelijatoimintaa Valmistella liiton kannanottoja ja linjauksia opiskelijaedunvalvonnassa Osallistua akavalaiseen opiskelijaedunvalvontaan Ylläpitää suhteita opiskelijajärjestöihin Edistää opiskelijoiden työelämävalmiuksia Toteuttaa ja kehittää opiskelijatiedottamista Osallistumisaktiivisuus toimikuntatyöskentelyyn, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan tavoitteisiin ja tehtäviin, opiskelijatiedottamisen onnistuminen. 6 TYÖMARKKINAEDUNVALVONTA 6.1 Neuvottelu- ja sopimustoiminta Neuvottelutoiminta liittotasolla Vuoden 2014 helmi-maaliskuussa päättyvät STHL:n jäsenistön osalta kaikkien sektoreiden sopimukset. Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti alakohtaisesti on neuvoteltu sopimukset, jotka tulevat voimaan maalis huhtikuussa Neuvotella ns. jatkuvan neuvottelun periaatteella voimassa olevissa sopimuksissa sovittujen testyöryhmien asioista. Sopimuskauden työryhmien työskentelyyn osallistutaan aktiivisesti neuvottelujärjestöjen kautta sovitulla tavalla. Erityisesti kunta-alalla terveydenhuollon sektoria koskevaa neuvottelutoimintaa seurataan ja siihen pyritään vaikuttamaan aktiivisesti ns. Teho-ryhmässä JUKOn nimeämänä edustajana. Paikallisen edunvalvontatyön tukeminen Turvata luottamusmiestoiminnan jatkuvuus JUKOssa Vahvistaa luottamusmiesten osaamista luottamusmiestehtävässään Tukea terveydenhoitaja- ja audionomityön tehtävien vaativuuden arviointia Luottamusmiesverkoston vahvistaminen paikallistasolla yhteistyössä neuvottelujärjestöjemme kanssa Tiedottaminen terveyspalvelualalla Unionin yhteisistä luottamusmiehistä Luottamusmieskoulutus: o luottamusmiesten peruskurssi (3 pv) o luottamusmiesten neuvottelupäivä 2 kpl (1 pv) STHL:n tehtäväsiirto-oppaan päivittäminen Tiedottaminen STHL:n TVA-oppaasta 9

11 Toteutuneet koulutukset, osallistujamäärät, kurssipalautteet. Sopimus- ja neuvotteluasema Turvataan sopimus- ja neuvotteluasemat jäsentemme kannalta keskeisillä sopimusaloilla sekä pyritään vahvistamaan neuvottelujärjestöjen asemaa varsinkin yksityisellä sektorilla Yksityisen Terveyspalvelualan ja Palvelulaitosten työnantajayhdistyksen alueella. Toiminta Vahvistetaan ja varmistetaan aktiivisella yhteistoiminnalla ja vaikuttamisella neuvotteluasemaamme kaikilla sektoreillamme. Seurataan ja arvioidaan jatkuvasti eri sektoreilla käytävää keskustelua ja mahdollisia neuvotteluja sekä reagoidaan tarvittaessa nopeallakin aikataululla. 6.2 Kuntauudistus sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Maan hallitus on aloittanut valmistelun laajasta kuntarakenteen uudistamistyöstä, jolla pyritään vahvistamaan kuntien mahdollisuuksia vastata laeilla säädettyihin palveluvelvoitteisiin. Samoin sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita ollaan uudistamassa. Jäsenistön palvelussuhdeturvan varmistaminen ja aseman turvaaminen muutoksissa. Vaikutetaan valtakunnallisesti ja paikallisesti siihen, että jäsenistön palvelussuhteet ja niiden ehdot tulisivat turvatuiksi muutostilanteissa. Koulutetaan luottamusmiehiä toimimaan aktiivisesti muutostilanteissa luottamusmieskoulutuksen osana Neuvotaan jäsenistöä ja luottamusmiehiä yksittäisissä muutostilanteissa 6.3 Edunvalvontatoimikunnan toiminta Tukea liiton työmarkkinaedunvalvonnan suunnittelua ja seurantaa. Edunvalvontatoimikunta pitää toimintavuonna neljä toimikunnan kokousta STHL:n Tehtäväsiirto-oppaan uudistamistyö käynnistetään yhteistyössä muun muassa järjestö- sekä koulutus- ja ammattiasiain toimikuntien kanssa STHL:n Toimihenkilöpäivien suunnittelu yhteistyössä järjestötoimikunnan kanssa Työmarkkina-asioiden ja niistä yhteiskunnassa käytävän keskustelun seuraaminen Osallistumisaktiivisuus toimikunnan kokouksiin, toimikunnan toiminnan toteutuminen suhteessa toimikunnan työsuunnitelmaan. 10

12 7 AMMATIN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 7.1 Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittäminen Edistää terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämistä vastaamaan muuttuviin työelämän haasteisiin Edistää jäsenten lisä- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia Kehittää Terveydenhoitajapäiviä koko ammattikuntaa kiinnostavana yhteisenä koulutustapahtumana Seurata ja edistää keskeistä toimintaa ohjaavaa lainsäädäntöä Seurata työn vaativuuden muutoksia ja vaikuttaa niihin Vahvistaa terveydenhoitajatyön ammattieettistä perustaa Terveydenhoitajapäivät Jyväskylässä Vuoden 2015 Terveydenhoitajapäivien suunnittelu uusia toteutustapoja etsien Erityispätevyysjärjestelmän käyttöönotto ja kehittäminen Terveydenhoitajatyön eettisten ohjeiden valmistelu Yhdistys- ja ammattikorkeakouluvierailut o tuetaan yhdistysten yhteistyötä ammattikorkeakoulujen kanssa Audionomiyhdistyksen tukeminen ammatin kehittämistyössä Yhteistyö valtakunnallisissa hankkeissa o Alkoholihaitat hallintaan (AHA-hanke) (ohjausryhmä, TTL) o Alkoholiohjelma (kumppanuussopimus, STM) o Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma (kumppanuussopimus, viestintätyöryhmä, THL) o Savuton Suomi 2040 (ohjausryhmä, THL) o Turvallisin mielin -hanke (ohjausryhmä, SMS) o Lihavuuden ehkäisyohjelma (valtakunnallinen asiantuntijaryhmä STM) o Neuvokas Perhe -hanke (ohjausryhmä Suomen Sydänliitto) o Lapsiperheiden arjen tukeminen -ohjausryhmä (Marttaliitto) o Lasten ja nuorten tietorakenteiden kehittämistyöryhmä (THL) o Ruokasuositukset tutuksi -hanke (Kuluttajaliitto) Terveydenhoitajatyöhön liittyvän valtakunnallisen tutkimus- ja kehittämistyön seuranta ja jäsenistön tiedottaminen Yhteistyö STM:n ja Työterveyslaitoksen kanssa Terveydenhoitajapäivien palaute, tiedotteet ja lausunnot (aiheet ja määrä), yhdistys- ja ammattikorkeakouluvierailut (aiheet ja määrä). 7.2 Terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittäminen Vaikuttaa laadukkaan ja niin sisällöltään kuin määrältään työelämän tarpeisiin vastaavan terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen kehittämiseen Tukea tarkoituksenmukaisen audionomi-koulutusmuodon kehittämistä 11

13 Terveydenhoitajakoulutukseen ja audionomikoulutukseen liittyvä monialainen yhteistyö Terveydenhoitajakoulutuksen opettajien verkostotoiminta Terveydenhoitajaopiskelijan portfolion laatiminen Opiskelija-, opettaja- ja jäsenkyselyt, terveydenhoitaja- ja audionomikoulutuksen aloituspaikkojen ja tutkintojen määrät. 7.3 Työolosuhteiden kehittäminen Työolosuhteet vaikuttavat merkittävästi terveydenhoitajien ja audionomien työssä jaksamiseen ja työurien pidentämiseen. Edistää jäsenten työolosuhteiden kehittymistä ja työhyvinvointia (lausunnot, kannanotot, yhdistys- ja työpaikkakäynnit) Vaikuttaa terveydenhoitajien ja audionomien riittävään henkilöstöresursointiin ja osaamisen kehittämiseen (lausunnot, kannanotot, yhdistysvierailut) Vaikuttaa hoitotyön johtamisen vahvistamiseen Toiminta Osallistuminen hoitotyön strategian laadintaan yhteistyössä ammattiliittojen ja hoitotyön johtajien verkostossa Akavan kautta vaikuttaminen Lausunnot ja kannanotot Koulutuspalautteet, jäsenkyselyt. 7.4 Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan toiminta Terveydenhoitajien ja audionomien ammatillinen edunvalvonta Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunnan tavoitteiden mukainen toiminta Terveydenhoitajatyön ja audionomityön kehittämiseen vaikuttaminen Terveydenhuollon toimintaan ja terveyspolitiikkaan vaikuttaminen Terveydenhoitajatyön eettisten ohjeiden valmistelu Terveydenhoitajien asiantuntijaverkoston kokoaminen 4 5 toimikunnan kokousta, joista yksi puhelinkokous ja yksi kaksipäiväinen suunnittelukokous Terveydenhoitajapäivien suunnittelu Lausuntojen valmisteluun osallistuminen Ainu-stipendin valinta Aktiivinen ammatin kehittymisen ja koulutuksen seuranta, lausunnot, kannanotot ja ehdotukset muun muassa STM:lle sekä jäsenistön tiedottaminen 12

14 Osallistumisaktiivisuus toimikunnan toimintaan, lausunnot, puheenvuorot ja kommentit, itsearviointi. 8 VIESTINTÄ Viestinnän tavoitteena on STHL:n näkyvyyden, tunnettuuden ja vaikuttavuuden lisääminen ajantasaisen ja suunnitelmallisen viestinnän avulla. Viestinnän avulla välitetään oikea ja myönteinen kuva liiton toiminnasta sekä terveydenhoitaja- ja audionomityöstä. Viestinnän erityisenä haasteena on luoda STHL:sta kuva myönteisenä, aktiivisena, osaavana ja uudistuvana edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä houkutella opiskelijajäsenet liittymään liiton varsinaisiksi jäseniksi. Viestintää ohjaavat liiton arvot ja tavoitteet. Viestintä toteutetaan liiton toimintasuunnitelman ja viestintästrategian mukaan. Vuonna 2014 aloitetaan liiton visuaalisen ilmeen ja kärkiviestien uudistaminen. Yhteistyötä tehdään viestintä/mainostoimiston/graafisen suunnittelijan kanssa. Ilmeestä tehdään raikas ja nuorekas, arvokkuutta unohtamatta. Ilme näkyy kaikessa liitossa tuotetussa materiaalissa. Kärkiviesteillä tehdään liiton ydintoiminta tunnetuksi ja houkutellaan uusia jäseniä liittymään liittoon. Terveydenhoitajakoulutus on aloitettu Suomessa vuonna 1924 ja täyttää siten 90 vuotta. Juhlavuosi näkyy liiton verkkosivuilla ja uutiskirjeessä. Terveydenhoitaja-lehdessä julkaistaan teemaan liittyviä artikkeleita. Liiton esitteitä ja julkaisuja uusitaan ja päivitetään tarpeen mukaan. Viestintätoimikunta on lopettanut toimintansa, mutta tiedottaja osallistuu toimikuntien ja hallituksen kokouksiin aina tarvittaessa. Viestinnän tavoitteet Lisätä STHL:n tunnettuutta edunvalvonta- ja asiantuntijajärjestönä sekä terveydenhoitajien, yhteistyökumppaneiden, median että suuren yleisön keskuudessa tehokkaalla, laadukkaalla ja ajantasaisella viestinnällä Edistää terveydenhoitajan ja audionomin ammatin yleistä tunnettuutta: o Terveydenhoitajapäivät o Audionomipäivät o Terveydenhoitajatyön-/Tyynenpäivän vietto o Vuoden terveydenhoitajan valinta o Ainu-stipendin myöntäminen o Vuoden audionomin valinta o Stipendien jakaminen keväisin parhaimmille terveystiedon kirjoittajille (yo-koe) Houkutella opiskelijat liittymään liiton varsinaisiksi jäseniksi valmistumisensa jälkeen Tiedottaa jäseniä ja jäsenyhdistyksiä liiton toiminnasta sekä ajankohtaisista jäsenistön kannalta merkittävistä asioista monipuolisesti eri viestintäkanavia käyttäen Lisätä Akavan tunnettuutta jäsenistön keskuudessa ja tiedottaa Akavan jäsenjärjestöjen yhteisestä kampanjasta, jonka keskeisenä teemana on ay-toiminnan merkitys ja jäsenhankinta Kehittää ja tehostaa sähköistä viestintää ja motivoida jäseniä verkkosivujen käyttöön, sosiaalisen median aktiivinen käyttö 13

15 Tukea jäsenyhdistysten tiedotustoimintaa ja aktivoida yhdistysten kotisivujen päivittämistä ja käyttöä Viestinnän kanavat Terveydenhoitajaliitolla on käytössään monipuoliset viestinnän kanavat: Verkkosivut (päivittäin) Uutiskirje (n. kerran kuukaudessa, pl. heinäkuu) Terveydenhoitaja-lehti (7 lehteä vuodessa) Media- ja jäsentiedotteet (tarvittaessa) Esitteet, julkaisut ja jäsen/luottamusmieskalenteri (uusitaan tarvittaessa, kalenterit kerran vuodessa) Sosiaalinen media (STHL:n suljettu ryhmäsivu Facebookissa) 8.1 Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti Terveydenhoitaja-Hälsovårdaren-lehti on terveydenhoitajien ammattilehti, jossa julkaistaan ajankohtaista terveydenhoitajien työn ja mahdollisuuksien mukaan myös audionomien työn näkökulmasta tarpeellista tietoa sosiaali- ja terveyspolitiikan sekä koulutus- ja yhteiskuntapolitiikan alalta. Lisäksi on tärkeä tuottaa tietoa työmarkkinaedunvalvonnasta sekä järjestötoiminnasta. Lehti julkaistaan myös sähköisessä muodossa. Lehti ilmestyy seitsemän kertaa vuodessa, joista yksi on kaksoisnumero. Vuonna 2014 alkaa taitto- ja painoyhteistyö Kirjapaino Uusimaan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että monivuotinen yhteistyö Artprint Oy:n/Lönnberg Painot Oy:n kanssa päättyy. Uuden yhteistyön myötä lehden visuaalinen ilme uudistuu ja lehdestä tehdään entistä luettavampi ja mielenkiintoisempi. Tavoitteet keskeiset tehtävät Kehittää Terveydenhoitaja-lehteä korkeatasoisena ammattilehtenä Kehittää lehteä edelleen niin, että sen kiinnostavuus ja luettavuus paranevat Parantaa lehden visuaalista ilmettä ja taittoa Lehden kehittämistyön erityiset painopisteet: o liitossa tehtävän edunvalvontatyön näkyväksi tekeminen o jäsenetuuksien systemaattinen tiedottaminen o terveydenhoitajan ja audionomin äänen kuuluminen o keskusjärjestö Akavan tunnetuksi tekeminen 8.2 Lehden toimituskunnan toiminta Toimituskunnalla on vuodessa kolme kokousta, joista yksi pidetään kahden päivän seminaarina Suunnittelee ja kehittää Terveydenhoitaja-lehden sisältöä ja ulkoasua Seuraa terveydenhoitajatyön osa-alueita koskevia tapahtumia, uutisia ja kehitystä Suunnittelee lehden sisältöä, arvioi ja kehittää lehteä Etsii sopivia asiantuntijoita artikkelin kirjoittajiksi Valitsee vuoden parhaimman artikkelin. 14

16 9 KANSAINVÄLINEN TOIMINTA Kansainvälisen toiminnan tavoitteena on tehdä terveydenhoitajatyötä ja Suomen Terveydenhoitajaliittoa tunnetuksi kansainvälisesti ja vaikuttaa EU-lainsäädäntötyöhön. Liitto osallistuu kansainväliseen edunvalvonta- ja kehittämistyöhön ja päätöksentekoon työmarkkina-, sosiaali-, terveys- ja koulutuspolitiikassa keskusjärjestö Akavan kautta. Liitto antaa lausuntoja kansainvälisistä asioista. Laaditaan kansainvälisyyssuunnitelma. Osallistutaan vähintään yhteen kansainväliseen terveyden edistämisen konferenssiin. Osallistutaan pohjoismaiseen ammattiliittojen tasa-arvoryhmän (Nwoc) toimintaan. 10 HALLINTO 10.1 Luottamushenkilöhallinto Edustajiston sääntömääräiset kokoukset ovat toukokuussa ja joulukuussa. Hallitus kokoontuu 6 8 kertaa vuodessa. Hallitukselle asioita valmistelevan työvaliokunnan lisäksi valmistelevina asiantuntijaeliminä toimivat: Edunvalvontatoimikunta Järjestötoimikunta Koulutus- ja ammattiasiaintoimikunta Opiskelijatoimikunta Terveydenhoitaja-lehden toimittamis-, suunnittelu- ja kehittämistyöstä vastaa lehden toimituskunta. Toimikunnat suunnittelevat toimintansa liiton toimintalinjausten mukaisesti ja työskentelevät vuodelle 2014 laatimiensa toimintasuunnitelmien mukaisesti. Hallitus voi lisäksi asettaa tarvittaessa työryhmiä valmistelemaan asioita. Aikaisemmin perustetuista työryhmistä ei jatka mikään sellaisenaan. Hallituksen asettamana työryhmänä jatkaa erityispätevyysjärjestelmän arviointineuvosto Taloushallinto Taloushallinnon palvelut ostetaan Tivonet Oy:ltä. Sopimukseen sisältyy juokseva kirjanpito, maksuliikenne, laskutus, palkanlaskenta, tilinpäätös ja tasekirjan laadinta sekä budjetin tekoon osallistuminen. Hallitus ja työvaliokunta seuraavat liiton taloutta ja talousarvion toteutumista kolme kertaa vuodessa jaettavien osavuosiraporttien avulla. Sisäistä valvontaa hoitaa liiton puheenjohtaja. Asiamiehet saavat osavuosiraportit tuloslaskelman ja taseen muodossa toimintansa ja kustannuskehityksen seurantaa varten. Tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Päävastuullisena tilintarkastajana KHT Kai Salli ja toisena tilintarkastajana KHT Heidi Vierros, varatilintarkastajina KHT Mikko Laitinen ja KHT-yhteisö KPMG Oy Ab. 15

17 11 TALOUS STHL:n talous perustuu jäsenmaksutuloihin. Jäsenkehitys on kääntynyt lievään nousuun, mutta edellyttää edelleen panostamista jäsenhankintaan ja jäsenhuoltoon. Liiton toiminnan turvaamiseksi tarvitaan edelleen tarkkaa taloudenpitoa, toiminnan tehostamista ja priorisointia. Vakaa talous, jota hoidetaan vuosittain vahvistettavan talousarvion mukaisesti Liiton voimavarat kohdennetaan siten, että yksittäisen jäsenen saama edunvalvonta ja jäsenpalvelu on hyvää ja oikeudenmukaista Jäsenhankintaa sekä jäsenetuuksia ja -palveluja kehitetään omana toimintana ja yhteistyössä Akavan ja mahdollisuuksien mukaan muiden akavalaisten jäsenliittojen kanssa Toiminta ja keskeiset tehtävät Talousarvio perustuu mahdollisimman realistisille jäsenmaksutuloille: o tehokas ja systemaattinen jäsenmaksujen perintä Talousarvion toteutumista seurataan systemaattisesti: o osavuosiraporttien kautta tehtävä seuranta o edustajistolle annetaan selvitys taloudesta: tuloslaskelma ja tase tilintarkastuslausunto ja tilinpäätös Edustajisto päättää vuosittain jäsenmaksun ja jäsenyhdistyksille maksettavan jäsenmaksupalautteen suuruuden Jäsenyhdistyksille maksetaan jäsenmaksupalautusta niiden toiminnan turvaamiseksi Jäsenmaksua maksetaan: o Akavalle o Jukolle Osavuosiraportit, tuloslaskelma ja tase, tilintarkastus ja tilinpäätös. 12 TERVEYDENHUOLTONEUVOS TYYNE LUOMAN STIPENDIRAHASTO Stipendirahastosta jaetaan vuosittain stipendejä testamentin määräysten mukaisesti 2/3 rahaston puhtaasta tuotosta naispuolisille, työssään ansioituneille liiton terveydenhoitajajäsenille terveydenhoitajatyön ja -koulutuksen kehittämiseksi, opiskelun edistämiseksi, tutkimustyöhön ja opintomatkoihin sekä virkistäytymiseen. Toiminta Rahaston varat on sijoitettu Kiinteistö Oy Helsingin Eliaksentalo 1:n osakkeisiin ja Timo Louhiolan testamentin osalta Asunto Oy Hiihtomäentie 34:n osakkeisiin sekä Korkorahastoon Sampo Pankissa ja Tyyne Luoman pankkitilille Nordeassa Stipendejä jaetaan hakemusten perusteella Stipendirahastoa hoitaa liittohallituksen nimeämä hoitokunta 16

18 13 HENKILÖSTÖ STHL:n toimintaa toteutetaan sekä toimiston työnä että jäsenyhdistyksissä. Toimistossa työskentelee puheenjohtaja, kehittämispäällikkö-pääsihteeri, neuvottelupäällikkö, järjestöpäällikkö, tiedottaja, järjestösihteeri ja jäsensihteeri. Henkilöstö toteuttaa STHL:n perustehtävää toimintasuunnitelman mukaisesti Työhönsä motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö, joka ylläpitää säännöllisesti osaamistaan Toiminta Toimintasuunnitelman toteutumisen systemaattinen seuranta ja arviointi Henkilöstön työhyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen o tehokas työn suunnittelu ja priorisointi o työterveyshuollon tuki o koulutusmahdollisuudet o terveysraha o työyhteisön yhteinen virkistystoiminta Henkilöstön työtyytyväisyys, kehityskeskustelut, toimintakertomustiedot, jäsenpalautteet, koulutusmäärät, työterveyshuollon kustannukset. 17

Esitys TEAM-liiton perustamisesta

Esitys TEAM-liiton perustamisesta Esitys TEAM-liiton perustamisesta Projektihallitus 5.5.2008 2 TEAM liittoesitys Esitys TEAM-liiton perustamisesta Sisällys TOIMINNALLINEN LIITTO... 4 EDUNVALVONNAN KULMAKIVET... 6 Työehtosopimustoiminta...

Lisätiedot

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry.

Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto Nuva ry. Toimintasuunnitelma 2015 Hyväksytty hallituksen kokouksessa 24.-25.10.2014 Yhteystiedot: Pääsihteeri Verna Castrén +358 44 3311194 verna.castren@nuva.fi Suomen

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013. Versio 1.1 15.11.2013 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Toimintasuunnitelma 2014 Valtuuskunnan kokousta varten 13.12.2013 Versio 1.1 15.11.2013 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

Lisätiedot

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014

Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 1 Akavan Erityisalojen vuosikertomus 2014 Katsaus toimintavuoteen 2014... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta... 7 Valtiosektorin edunvalvonta...

Lisätiedot

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo

Arvojamme ovat Avoimuus ja luottamus Inhimillisyys Kestävä kehitys Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo 2011 VUOSIKERTOMUS Sisällys Katsaus toimintavuoteen 2011... 3 Yksityissektorin edunvalvonta... 5 Kuntasektorin edunvalvonta...6 Valtiosektorin edunvalvonta...8 Yliopistosektorin edunvalvonta...9 Kirkon

Lisätiedot

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja

Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää. Sisältö. tulevaisuutta. Kuntaliitto lyhyesti. Edunvalvonnalla. Kehittämällä. Tarjoamalla palveluja Suomen Kuntaliitto Vuosikertomus 2014 Sisältö Teemme kuntien kanssa kuntalaisille kestävää tulevaisuutta... 2 Kuntaliitto lyhyesti... 2 Toimintaympäristö... 3 Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2014... 6

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015. Suomen Valmentajat ry TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 Suomen Valmentajat ry 2 SISÄLTÖ 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. VISIO, TOIMINTA-AJATUS JA ARVOT... 4 3. STRATEGIA 2011-2020... 5 4. TOIMINTAVUOSI 2015... 6 4.1. Valmentajuuden

Lisätiedot

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella

Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten uudistusten toimeenpanon varmistaminen loppuhallituskaudella RAPORTTI 9.7.2013 TEM036:00/2011 TEM/2305/00.04.03/2011 Rakennemuutos ja työmarkkinoiden toimivuus (RTT) strateginen ohjelma Työpoliittisen periaatepäätöksen sekä hallituksen puoliväliarvion työpoliittisten

Lisätiedot

Niska- ja yläraajaongelmat

Niska- ja yläraajaongelmat Niska- ja yläraajaongelmat Työfysioterapeutti 4/2010 TYÖFYSIOTERAPEUTTI: Julkaisija: Työfysioterapeutit Ry Taitto: Mainostoimisto Hasardi 4 s. 4 Toimintalinjat 2010-2012 TYÖFYSIOTERAPEUTIT Ry: Perustettu:

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2015

TOIMINTASUUNNITELMA 2015 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry Perhetalo Heideken, Sepänkatu 3, 20700 Turku, www.vslapset.fi 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN TARKOITUS JA TAVOITE... 3 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003

SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 SLU ry:n vuosikokoukselle 30.11.2002 SLU ry:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2003 Suomen Liikunta ja Urheilu Finlands Idrott Sisällysluettelo Johdanto... 2 1. SLU ry Liikunnan ja urheilun kansalaistoiminnan

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010

1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI. Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 1(20) EHDOTUKSIA TYÖURIEN PIDENTÄMISEKSI Työelämäryhmän loppuraportti 1.2.2010 1.2.2010 2(20) Sisällys: I Johdanto 3 II Työelämäryhmän esitykset 6 1. Toimenpiteitä työkyvyn edistämiseksi 6 A)

Lisätiedot

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma

Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi. Hankesuunnitelma Kansallinen yhteistyöhanke Työelämästrategian toteuttamiseksi Hankesuunnitelma 6.3.2013 2 Sisältö I Tausta ja tarve... 3 II Työelämästrategia... 4 III Työelämän kansallisen yhteistyöhankkeen tavoitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus 2009

Toimintakertomus 2009 Toimintakertomus 2009 EK:n toimintakertomus 2009 Sisältö 3 Vuoden 2009 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta...

1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 2013 1 2 1. Johdanto... 3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus... 4 A Jäsenet... 4 B Valtuuskunta... 4 C Hallitus... 4 3. Koulutustoiminta... 5 A Yleinen koulutustoiminta... 5 B Alueellinen koulutustoiminta...

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma v. 2015

Toimintasuunnitelma v. 2015 MLL:n Hämeen piiri on lapsiperheiden auttaja arjessa yhdessä alueensa kuntien ja paikallisyhdistysten kanssa sekä lasten, nuorten ja lapsiperheiden asioiden asiantuntija ja kouluttaja sekä yhteiskunnallinen

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2014

Toimintasuunnitelma 2014 Toimintasuunnitelma 2014 29.11.2013 Hyväksytty edustajakokouksessa. Insinööriliitto IL ry Insinööriliitto IL ry Toimintasuunnitelma 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Työsuhde- ja neuvottelutoiminta...

Lisätiedot

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined.

Sisällysluettelo Error! Bookmark not defined. 2012 Hyväksytty valtuuskunnan kokouksessa 16.12.2011 1 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Jäsenet, valtuuskunta ja hallitus...4 3. Hallinto- ja yhdistyspalvelut...5 4. Koulutustoiminta...6 Yleinen koulutustoiminta...6

Lisätiedot

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016

VANTAA. Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 VANTAA Vantaan kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma 2011 2016 Sivistystoimi 2011 Sisällysluettelo Esipuhe... 4 1 Johdanto... 5 2 Kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman lähtökohdat... 6 2.1 Näkökulmia

Lisätiedot

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020

Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 Vuosisuunnitelma vuodelle 2015 ja strategia vuoteen 2020 FinFami Etelä-Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto@finfamiep.fi www.finfamiep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA

HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA HAITATTOMAMPAA KULTTUURIA RAKENTAMASSA Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n strategia vuosille 2014 2020 Sisällys MIKÄ TÄMÄ ASIAKIRJA ON?...3 MIKÄ ON EHYT RY?...3 MILLAISESSA MAAILMASSA EHYT RY TOIMII?...4 EHYT

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 OLEMME ROHKEA JA LUOTETTAVA AUTTAJA KOTONA JA MAAILMALLA Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 Iloa auttamisesta Suomen Punainen Risti Varsinais-Suomen piiri Saatesanat Kesäkuussa 2014 Turussa pidettyä Punaisen

Lisätiedot

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma

Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma Työterveyslaitoksen toimintasuunnitelma 2014 Työterveyslaitos Helsinki 7.11.2013 2 (45) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Hyvinvointia työstä... 3 1.1 Uudistuva Työterveyslaitos 2020... 4 1.2 SOTERKO

Lisätiedot

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia

Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sisällys 2 Lukijalle............................................................... 3 Kohti sosiaalista kestävyyttä.............................................

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015

TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖSUOJELUN VASTUUALUEIDEN RUNKOSUUNNITELMA 2012 2015 SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sisä etukannen tiedot sivun alareunaan:

Lisätiedot

Toimintakertomus 2010

Toimintakertomus 2010 Toimintakertomus 2010 EK:n toimintakertomus 2010 Sisältö 3 Vuoden 2010 aikana tapahtunutta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 7 Henkilöstökertomus 9 Viestintä ja strateginen suunnittelu

Lisätiedot