EURO EURO. reports. reports

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EURO EURO. reports. reports"

Transkriptio

1 r e p o r t s EURO reports EURO reports C I M O 5/2002 ERASMUS-rahoitteiset intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Hankkeiden eteneminen, ongelmat ja vaikutukset Irma Garam

2 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 5/2002 ISSN X ISBN Multiprint, Helsinki 10/2002, 500

3 Sisältö Sisältö Tiivistelmä 5 1 Johdanto 6 2 Sokrates/Erasmus-ohjelman intensiivikurssija opetussuunnitelman kehittämishankkeet 7 3 Selvityksen tavoitteet ja toteutus 11 4 Perustietoa intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeista Suomessa Hanketyypit Hankkeiden alkamisvuosi Koulutusalat Suomalaiset korkeakoulut partneriosapuolena Erasmus-rahoituksen kesto Koordinaattorit Partnerikorkeakoulut ja partnerimaat Hankkeen budjetti ja Erasmus-rahoitus 18 5 Projektin synty ja hankkeen käynnistäminen Hankeidea Partnerien hakeminen Korkeakoulusektorin ulkopuoliset tahot yhteistyökumppaneina 22 6 Yhteydenpito partnerikorkeakouluihin Työkokoukset ja muu yhteydenpito Ongelmat yhteydenpidossa 24 7 Työn ja vastuun jakaminen Työnjako koordinoivan korkeakoulun sisällä Koordinoivan korkeakoulun sisäisen työnjaon onnistuminen Työnjako yhteistyökorkeakoulujen välillä Korkeakoulujen välisen työnjaon onnistuminen Koordinoivan korkeakoulun työtaakka 31 8 Sokrates/Erasmus-rahoitus Tieto Erasmus-rahoituksesta Erasmus-rahoituksen suuruus Hakuprosessi Rahoitusongelmia Hajautettu rahanjako 37 /3

4 9 Hankkeiden tuotokset mitä konkreettisesti saatiin aikaan? Opetussuunnitelman kehittämishankkeiden tuotokset CD-hankkeet Moduulihankkeet Tyytyväisyys ohjelmaan/moduuliin Intensiivikurssihankkeiden tuotokset Järjestetyt intensiivikurssit Tyytyväisyys intensiivikurssiin Intensiivikurssin hyväksilukeminen Levittämistoimenpiteet Erasmus-rahoituksen jälkeen Suunnitellun opetuksen toteutus Erasmus-rahoituksen jälkeen Jatkohankkeet Hankkeiden vaikutukset Hankkeista saadut hyödyt Vaikutukset laitoksen toimintaan Vaikutus koordinaattorin meriittiin Valmius ryhtyä uudelleen koordinaattoriksi Lopuksi yhteenvetoa tuloksista Vaikutukset Ongelmat Tyypillisiä, hyviä ja huonoja käytäntöjä 56 English Summary 60 Lähteet 72 Liite 1a Kyselylomake intensiivikurssihankkeiden koordinaattoreille Liite 1b Kyselylomake opetussuunnitelman kehittämishankkeen koordinaattoreille Liite 2 Tutkimuksen otoksen hankkeet Liite 3 Haastattelurunko /4

5 Tiivistelmä Selvityksen tavoitteena on tarkastella Erasmus-rahoitteisten intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeiden vaikutuksia hanketta koordinoivan laitoksen toimintaan, hankkeiden etenemistä ja käytännön sujuvuutta sekä hankkeissa esiintyneitä ongelmia. Tutkimus toteutettiin pääosin lomakekyselynä. Kyselylomake lähetettiin kaikille Suomesta koordinoiduille intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeille, joiden Erasmus-rahoitus ajoittui lukuvuosille 1997/ /01. Kyselylomake lähetettiin 44 koordinaattorille. Lomakkeita palautettiin yhteensä 36. Palautetuista lomakkeista 22 käsitteli intensiivikurssihankkeita ja 14 opetussuunnitelman kehittämishankkeita. Intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet koetaan hyödyllisiksi. Niiden avulla saadaan opetukseen uusia ideoita ja uutta materiaalia, hyödyllisiä kontakteja sekä kokemusta kansainvälisessä ympäristössä toimimisesta. Näitä voi pitää laitoksen toiminnan kannalta merkittävinä vaikutuksina. Sen sijaan hankkeiden konkreettiset jäljet laitoksen opetustarjontaan jäävät usein kohtalaisen pieniksi. Opetussuunnitelman kehittämishankkeissa suunnitellut opetuskokonaisuudet ovat pieniä eivätkä valinnaisiin opintoihin sijoitettuna kosketa kovinkaan monia opiskelijoita. Opetussuunnitelman kehittämishankkeissa suunniteltua opetusta ei myöskään kaikissa tapauksissa toteutettu Erasmus-rahoituksen päätyttyä. Intensiivikurssien järjestäminen yleensä päättyy Erasmus-rahoituksen loputtua, vaikka ne usein poikivatkin laitokselle uuden Euroopan unionin rahoittaman hankkeen. Usein motiivina hankkeille onkin ennen kaikkea halu tiivistää korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä, ei niinkään tarve muuttaa opetusohjelmaa. Hankkeiden suurimpina ongelmina pidetään partnerien passiivisuutta, yhteydenpitoon liittyviä ongelmia (kielitaito-ongelmia, teknisten välineiden puutteellisuutta, kontaktihenkilöiden vaihtumista), Erasmusrahoituksen pienuutta ja hankalia hakukäytäntöjä sekä suureksi koettua työmäärää suhteessa kohtalaisen "pieneen" lopputulokseen. Suomalaisten kokemukset intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeista kertovat, että onnistuneelle hankkeelle on ominaista selkeästi rajattu hankeidea, projektiin ja sen rahoittamiseen alusta saakka sitoutunut laitos, riittävä määrä työkokouksia, ainakin suurimman osan partnereista aktiivinen mukanaolo koko hankkeen ajan sekä partnerien kesken selkeästi sovitut tavoitteet ja työnjako. /5

6 I Johdanto Tutkimuksen tarkoituksena on ollut arvioida Erasmus-rahoitteisten intensiivikurssija opetussuunnitelman kehittämishankkeiden vaikutuksia laitostasolla sekä välittää suomalaisten koordinaattoreiden kokemuksia hankkeiden parissa työskenteleville tai niistä muuten kiinnostuneille. Raportin lukijakunnaksi on ajateltu lähinnä korkeakoulujen kansainvälisten asioiden henkilöstöä ja opetushenkilökuntaa. Raportti on kirjoitettu toisaalta tyypillisen tutkimusraportin mallin mukaan siten, että se sisältää runsaasti taulukoita ja perustietoa hankkeista. Toisaalta mukaan on haluttu opaskirjamaisuuksia neuvoja, huomautuksia ja varoituksia. Toivottavasti työ palvelee näin mahdollisimman laajaa lukijakuntaa: sekä niitä jotka haluavat tietää, millaisia hankkeita Suomesta on koordinoitu, että niitä, jotka kaipaavat ohjeistusta hankkeiden parissa toimimiselle. Luvussa 2 käydään ensin läpi eri hanketyypit ja niiden rahoituksen ehdot. Tarkoitus on, että myös Erasmus-ohjelmaan perehtymättömät kykenisivät seuraamaan esitystä. Luvussa 3 esitetään arvioinnin asetelma ja toteutus. Luvussa 4 luodaan numeerinen yleiskatsaus Suomesta koordinoituihin intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeisiin hakemusten ja raporttien pohjalta. Luvusta 5 eteenpäin tarkastelu etenee kronologisessa järjestyksessä alkaen siitä, kuinka hankkeet ovat käynnistyneet, ja päätyen hankkeiden jatkoon Erasmus-rahoituksen jälkeen sekä niiden vaikutuksiin. Lopuksi langat kootaan vielä yhteen kohtalaisen laajassa yhteenvetoluvussa, joka toimii kiireiselle lukijalle myös tiivistelmänä selvityksen keskeisistä tuloksista. Kansainvälisyys on tullut osaksi korkeakoulujen jokapäiväistä arkea. Kaikki Suomen korkeakoulut pyörittävät vuosittain jo melkoisen suuria vaihto-opiskelija- ja harjoittelijamääriä. Kansainvälinen yhteistyö opetuksen kehittämiseksi tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden kehittää kansainvälisyyttä henkilöliikkuvuutta laajemmalle opetuksen sisältöön. Eurooppalaisessa intensiivikurssi- tai opetussuunnitelman kehittämishankkeessa toimiminen on vaativaa ja työlästä eikä siihen tule lähteä olemattomin eväin. Samalla työ on kuitenkin koettu antoisaksi paitsi laitoksen kannalta myös hankkeessa mukana oleville henkilökohtaisesti. Toivottavasti tämä raportti osaltaan myös kannustaa korkeakoulujen henkilökuntaa kansainvälisten yhteistyöhankkeiden pariin. Hankkeiden koordinaattorit (ja joissakin tapauksessa hankkeessa muulla tavalla työskennelleet henkilöt) ovat nähneet paljon vaivaa kommentoimalla kysymyslomakkeita, vastaamalla kyselyyn sekä suostumalla haastatteluihin. Lämmin kiitos teille, että olette jakaneet kokemuksianne! /6

7 2 Sokrates/Erasmus -ohjelman intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Euroopan unionin korkea-asteen koulutuksen kattava Sokrates/Erasmus-ohjelma tunnetaan parhaiten opiskelija- ja opettajaliikkuvuusosiostaan. Opiskelija- ja opettajaliikkuvuus onkin selvästi suurin osa Erasmus-ohjelmaa, mutta liikkuvuuden lisäksi ohjelmassa tuetaan myös korkeakoulujen kansainvälistä yhteistyötä, jonka tavoitteena on edistää monikansallista opetusta, parantaa koulutuksen laatua sekä vahvistaa eurooppalaista ulottuvuutta korkeakoulutuksessa. Yhteistyö voi toteutua 1) intensiivikurssihankkeina, 2) hankkeina opetussuunnitelmien kehittämiseksi tai 3) temaattisten verkostojen kautta tapahtuvana koulutusalan kehittämisenä. Tässä arviointitutkimuksessa keskitytään kahteen ensin mainittuun yhteistyömuotoon. Intensiivikurssilla tarkoitetaan kurssia tai lyhyttä opetusohjelmaa, jonka kesto on vähintään 10 päivää ja enintään kolme kuukautta ja joka saattaa yhteen eri maiden opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa. Euroopan komissio (2001, 76) on asettanut intensiivikursseille seuraavat tavoitteet: Intensiivikurssit edistävät monikansallista opetusta aloilla, joita muuten opetettaisiin vain hyvin harvoissa korkeakouluissa tai ei lainkaan. Intensiivikurssit auttavat opiskelijoita ja opetushenkilökuntaa työskentelemään yhdessä monikansallisissa työryhmissä ja hyötymään opiskelu- ja opettamisolosuhteista, joihin heillä ei olisi mahdollisuutta yhdessä korkeakoulussa. Intensiivikurssit avaavat uusia näkökulmia opiskeltavaan aiheeseen. Intensiivikurssit antavat opetushenkilöstölle mahdollisuuden vaihtaa näkemyksiä opetuksesta sekä kokeilla opetusmenetelmiä kansainvälisessä opetustilanteessa. Opetussuunnitelmien kehittämishankkeiden tavoitteena on parantaa korkeakoulujen opetuksen laatua ja eurooppalaista ulottuvuutta yhdistämällä usean eri maan korkeakoulun asiantuntemusta (Euroopan komissio 2001, 78). Opetussuunnitelman kehittämishankkeina tuetaan projekteja, joissa eri maiden korkeakoulujen edustajat suunnittelevat yhteistyössä uusia, yhteisiä opinto-ohjelmia tai kehittävät jo olemassa olevia opinto-ohjelmia. Opetussuunnitelmien kehittämishankkeita on lukuvuodesta lähtien ollut kolmea eri tyyppiä: Aine- tai syventävän tason opinto-ohjelmien kehittäminen 1 Eurooppalaisten moduulien kehittäminen korkeakoulujen opetusohjelmaan 2 Valmiiksi saatujen opinto-ohjelmien tai moduulien toteuttaminen ja levitys 3 Intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet voivat saada rahoitusta korkeintaan kolmeksi vuodeksi. Intensiivikurssihankkeissa edellytyksenä tosin on, etteivät kurssille osallistujat tai kurssin aihe ole samat kahtena perättäisenä vuonna. Lisäksi opetussuunnitelman kehittämishankkeisiin on syksyn 2002 hakukierrokseen saakka voinut hakea vuoden jatkorahoitusta suunniteltujen opinto-ohjelmien ja 1 Hanketyypistä käytetään lyhennettä PROG (programme). Se sisältää kaksi ennen vuotta voimassa ollutta hankekategoriaa: CDI (opetusohjelmien kehittäminen yleis- ja aineopintotasolla) sekä CDA (opetusohjelmien kehittäminen syventävien tai jatko-opintojen tasolla). 2 Hanketyypistä käytetään lyhennettä MOD (module). Se sisältää kaksi ennen vuotta voimassa ollutta hanketyyppiä: EM (eurooppalaisten moduulien kehittäminen) sekä ILC (integroitu kielikurssi). 3 Hanketyypistä käytetään lyhennetä DISS (dissemination). Ennen vuotta toteuttaminen ja levitys eivät olleet omana hanketyyppinään, vaikka opetussuunnitelman kehittämishankkeen jatkoksi olikin mahdollista saada vuodeksi rahoitusta tulosten toteuttamiseen ja levittämiseen. Lukuvuodesta , eli syksyn 2002 hakukierroksesta lähtien, levitys ja toimeenpano erillisenä hankekategoriana lopetetaan jälleen. Kyseisten toimenpiteiden oletetaan olevan osa hanketta alusta alkaen. /7

8 moduulien toteuttamista ja levitystä varten. Molemmissa hanketyypeissä rahoituksen saamisen ehtona on, että hankkeeseen osallistuu edustajia vähintään kolmesta eri Euroopan maasta. Erityistä huomiota kiinnitetään kumppanien maantieteelliseen kattavuuteen. Yksi osallistuva korkeakoulu toimii koko hanketta koordinoivana korkeakouluna. Koordinaattori laatii vuosittain sekä rahoitushakemuksen että loppuraportin 4. Rahoitushakemuksessa selvitetään hankkeen tavoitteet, organisaatio ja sen eteneminen jatkovuosina ja loppuraportissa hankkeessa tehdyt toiminnot, aikaansaadut tuotokset sekä rahankäyttö. Hakemukset arvioidaan Brysselissä Teknisen avun toimistossa. Arviointi on kaksiosainen: toimiston henkilökunta tarkastaa, että hanke-ehdotus täyttää rahoituksen saamisen minimiehdot, minkä lisäksi jäsenmaista kutsutut akateemiset asiantuntijat arvioivat hanke-ehdotuksen sisällön. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota alla esitettyihin seikkoihin (Euroopan komissio 2001, 23). Lisäksi Sokrates-ohjelmassa saatetaan esittää vuosittain vaihtuvia erityispainopisteitä. 1. Hankkeen aiheen tarkoituksenmukaisuus ja hankkeen eurooppalainen ulottuvuus Edistääkö hanke koulutuksen laatua ja innovaatioita alalla? Ovatko aiheet ja toimintamuodot tarkoituksenmukaisia tarpeisiin nähden? Hankkeen mahdollinen lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin vaikutus useisiin Euroopan maihin. Onko hankkeella kykyä yhdistää asiantuntemusta eri Euroopan maista ja tuottaako hanke yleistä eurooppalaista lisäarvoa? Ovatko eri maat, alueet, oppilaitos- ja organisaatiotyypit tasapuolisesti edustettuina? Miten hankkeessa painotetaan naisten ja miesten sekä vammaisten tasa-arvoa ja miten sillä torjutaan rasismia ja muukalaisvihaa? 2. Hankkeen toteutettavuus, johdonmukaisuus ja hyvä hallinto Tavoitteiden ja kohderyhmien selkeä määrittely Hankesuunnitelman selkeys ja johdonmukaisuus. Onko todennäköistä, että hankkeessa päästään toivottuihin tuloksiin kohtuullisessa ajassa? Hankkeen hallintojärjestelyjen laatu (kumppanien sitoutuminen, tasapainoinen tehtäväjako, tarkat työsuunnitelmat ja budjetti, koordinoinnin selkeys jne.) Hankkeen seurannan ja arvioinnin laatu tulosten laadun varmistamiseksi ja lisäksi, jos se on mahdollista, vaikutusten arvioiminen paikallisella, kansallisella ja/tai Euroopan tasolla. Korkealaatuisten tulosten levitystä koskevien järjestelyjen laatu. Osallistuvien organisaatioiden kokemus, henkilöresurssien ja tarvittaessa teknisten resurssien laatu sekä yhteistyöhön osallistuvien kumppanien kyky saavuttaa hankkeen tavoitteet. Erityisosaamisen ja asiantuntemuksen yhdistämisestä yhteistyöorganisaatioille koituvan lisäarvon osoittaminen. Jos hankkeessa käytetään uusia tekniikoita, kuinka kekseliäästi ja tehokkaasti niitä käytetään tulosten saamisessa, hyödyntämisessä ja levittämisessä. 4 Syksyn 2002 hausta lähtien käytäntö muuttuu opetusuunnitelman kehittämishankkeiden osalta. Rahoitus niihin haetaan jatkossa kerralla koko projektin ajaksi, jolloin uutta hakemusta ei tarvitse vuosittain laatia. Intensiivikurssihankkeiden rahoituksen hakeminen pysyy ennallaan eli monivuotisissakin projekteissa rahoitusta on haettava joka vuosi uudelleen. /8

9 Euroopan komissio on jakanut Erasmus-rahoitusta intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeille kohtalaisen mekaanisesti hankkeeseen osallistuvien korkeakoulujen lukumäärän mukaan 5. Esimerkiksi lukuvuonna eurooppalaisille moduuleille ja yleisopintotasoisten opinto-ohjelmien kehittämiselle myönnettiin rahaa joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta euroa kutakin partnerikorkeakoulua kohti ja lisäksi euroa koordinoivalle korkeakoululle. Syventävän tason opintoohjelmien kehittämisessä vastaavat summat olivat ja euroa. Syksyn 2002 hakukierroksesta lähtien eli lukuvuonna käynnistyvien opetussuunnitelman kehittämishankkeiden rahoitus muuttuu siten, että korkeakoulut voivat käyttää Erasmus-rahaa myös henkilökuluihin, kun aikaisemmin vain matkustamisesta, majoituksesta, materiaalin tuottamisesta ja levittämisestä, uuden informaatioteknologian käyttämisestä sekä yleisestä hallinnosta aiheutuvat kulut ovat olleet hyväksyttäviä. Tämä tekee käytännössä mahdolliseksi esimerkiksi projektisihteerin palkkaamisen hankkeelle. Intensiivikurssien kohdalla rahoituksessa ei tapahdu muutoksia. Taulukkoon 1 on kerätty Sokrates/Erasmus-ohjelman hankehakemusten ja hyväksyttyjen hankkeiden lukumäärät koko Euroopassa. IP CD / PROG EM/MOD ILC DISS haetut hyväksytyt hyväksymis% 26 % 18 % 18 % 12 % haetut hyväksytyt hyväksymis% 44 % 40 % 53 % 44 % haetut hyväksytyt hyväksymis% 63 % 52 % 65 % 50 % 100 % haetut hyväksytyt hyväksymis% 60 % 39 % 36 % 23 % 43 % haetut hyväksytyt hyväksymis% 54 % 60 % 41 % 52 % Taulukko 1. Haetut ja hyväksytyt intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet Euroopassa (lkm). Lähde: Teknisen avun toimisto. Taulukosta näkyy, että koko Euroopan tasolla ja kaikissa hanketyypeissä hakemusten määrä on selvästi vähentynyt. Samalla hyväksyttyjen hankkeiden määrä on pysytellyt kutakuinkin samana. Toisin sanoen aikaisempaa suurempi osa hankehakemuksista tulee hyväksytyiksi. Hakemusten määrän väheneminen voi kertoa korkeakoulujen innon hankkeisiin olevan laantumassa; syystä tai toisesta Erasmusprojekteja ei nähdä hakemisen arvoisina. Hakemusten vähenevälle määrälle voi kuitenkin antaa myös positiivisen tulkinnan: uuden ohjelmakauden alussa rahoitusta saatettiin hakea myös kohtalaisen kevein perustein ja huonosti valmistelluille hankkeille. Vuosien mittaan kokemus on osoittanut, etteivät heppoiset hankehakemukset mene läpi, joten jäljelle ovat jääneet vain tosissaan yrittäjät. Intensiivikurssihankkeet ovat Euroopan tasolla selvästi yleisin hanketyyppi; niitä haetaan ja järjestetään enemmän kuin muita hanketyyppejä yhteensä. Opetus- 5 Opetussuunnitelman kehittämishankkeiden rahoitus tulee niin ikään muuttumaan syksyn 2002 hausta lähtien. Hyväksytyille hankkeille tullaan myöntämään nykyistä runsaampi rahoitus, joka perustuu nykyistä enemmän hakemuksessa esitettyyn hankebudjettiin. Intensiivikurssien rahoitus pysyy ennallaan. /9

10 /10 suunnitelman kehittämishankkeista suosituimpia ovat hankkeet, joissa kehitetään ja muokataan opetusohjelmia (CD/PROG). Moduulihankkeita (EM/MOD), haetaan ja järjestetään vain noin puolet CD-hankkeiden määrästä. Integroitujen kielikurssien (ILC) samoin kuin erillisten toteutus- ja levittämishankkeiden (DISS) järjestäminen on kohtalaisen vähäistä. Integroidut kielikurssit onkin lukuvuodesta lähtien luokiteltu eurooppalaisiksi moduuleiksi eivätkä ne enää esiinny omana hanketyyppinään.

11 3 Selvityksen tavoitteet ja toteutus Tämän selvityksen tavoitteena on tarkastella Erasmus-rahoitteisten intensiivikurssija opetussuunnitelman kehittämishankkeiden etenemistä ja käytännön sujuvuutta, ongelmia sekä vaikutuksia laitoksen toimintaan. Tutkimusasetelma edellyttää tällöin sekä hankkeen eri vaiheiden että hankkeen jälkeisen ajan tarkastelua tuotokset ja vaikutukset kun ovat keskellä prosessia kovin hankalasti hahmotettavissa. Tuotoksella ymmärretään tässä hankkeen konkreettista aikaansaannosta kuten tietyllä tavalla järjestettyä kurssia, uusia kurssimalleja tietyn aiheen opettamiseen tai uutta opetusmateriaalia. Hankkeen vaikutukset ovat vaikeammin identifioitavissa ja mitattavissa (Raivola ym. 2000, 13). Teoreettisesti vaikutukset voi jakaa lyhyen ja pitkän aikavälin vaikutuksiin ja niitä voi tarkastella yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla (vrt. Valtonen 1997, 42 43). Yksilötasolla vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi opiskelijan kulttuurienvälisten kommunikaatiovalmiuksien parantumisena, organisaation tasolla uusien ideoiden saamisena opetukseen sekä yhteiskunnan tasolla tietotaidon ja kilpailukyvyn lisääntymisenä. Tässä selvityksessä keskitytään organisaatiotason vaikutuksiin. Erotuksena konkreettisiin tuotoksiin vaikutuksilla tarkoitetaan niitä seurauksia tai "jälkiä", joita hanke on laitoksen toimintaan jättänyt. Vaikutukset voivat olla laitoksen kannalta sekä positiivisia että negatiivisia. Lähtökohtana on, että hankkeella tulisi olla organisaation kannalta merkityksellisiä seurauksia (vrt. Raivola ym. 2000, 17). Selvityksessä haetaan vastauksia neljään kysymykseen: 1. Kuinka opetussuunnitelman kehittämis- ja intensiivikurssihankkeet ovat edenneet? 2. Millaisiin ongelmiin hankkeissa on törmätty ja mitä hyviä käytäntöjä niissä on käytetty? 3. Mitä tuotoksia hankkeissa on saatu aikaan? 4. Mitä vaikutuksia hankkeilla on ollut laitostasolla? Tutkimus toteutettiin pääosin lomakekyselynä. Intensiivikurssien ja opetussuunnitelman kehittämishankkeiden koordinaattoreille lähetetyt kyselylomakkeet ovat liitteessä 1. Kyselylomake lähetettiin kaikille Suomesta koordinoiduille intensiivikurssija opetussuunnitelman kehittämishankkeille, joiden Erasmus-rahoitus on ajoittunut lukuvuosille 1997/ /01. Hankkeet, joiden Erasmus-rahoituskausi oli tutkimusta aloitettaessa vielä kesken, rajattiin ulkopuolelle, jotta tuloksia ja vaikutuksia olisi mielekästä tarkastella. Myös ennen lukuvuotta toimineet hankkeet rajattiin tutkimuksen ulkopuolelle, sillä oli ensimmäinen vuosi, jolloin uuden Sokratesohjelman alla toimivat, korkeakoulukohtaisessa nk. institutional contract -sopimuksessa haetut intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet käytännössä aloitettiin. Sokrates/Erasmus-ohjelman alla toteutettuja, viimeistään vuonna päättyneitä ja Suomesta koordinoituja hankkeita oli yhteensä 44 (luettelo hankkeista liitteessä 2). Kehitettyjen ohjelmien toteutus- ja levityshankkeita (DISS) ei tässä ole laskettu erillisiksi hankkeiksi. Kaksi otoksessa mukana ollutta opetussuunnitelman kehittämishanketta oli saanut lisärahoitusta tulosten toimeenpanoon ja levittämiseen. Kyselylomakkeita palautettiin yhteensä 36 kappaletta eli vastausprosentiksi saatiin kohtalaisen korkea 82 prosenttia. Taulukkoon 2 on koottu otoksessa mukana olleet hankkeet sekä palautetut kyselylomakkeet korkeakoulu- ja hanketyypeittäin. /11

12 otoksessa palautettuja vastaus% yhteensä Korkeakoulutyyppi Yliopisto % Ammattikorkeakoulu % Yhteensä % Hanketyyppi Intensiivikurssihanke (IP) % Opetussuunnitelman kehittämishanke (CD, EM) % Yhteensä % Taulukko 2. Kyselyyn vastanneet korkeakoulu- ja hanketyypeittäin (lkm). 20 lomakkeessa vastaaja oli hankkeen koordinaattori ja neljässä lomakkeessa koordinaattori yhdessä jonkun muun hankkeessa mukana olleen henkilön kanssa. Seitsemään lomakkeeseen vastasi joku muu henkilö kuin hankkeen varsinainen koordinaattori. Kaikissa näissä tapauksissa kyseessä oli henkilö, joka oli toiminut kiinteästi hankkeessa mukana. Tietoa hankkeista haettiin myös Erasmus-rahoitushakemuksista ja loppuraporteista. Lisäksi kahdeksaa koordinaattoria haastateltiin puhelimitse. Haastatteluilla haluttiin toisaalta syventää ja tarkentaa tietoa hankkeen eri vaiheista, niihin liittyvistä ongelmista ja hyvistä käytännöistä. Toisaalta haastatteluilla haettiin konkreettisia esimerkkejä hankkeiden käytännön toteutuksesta. Haastattelut kohdistettiin pelkästään opetussuunnitelman kehittämishankkeiden koordinaattoreille, sillä kyseinen hanketyyppi osoittautui käytännön toteutuksiltaan intensiivikurssihanketta monimuotoisemmaksi. Tarve tarkemman ja syvemmän tiedon saamisesta kohdistui siten erityisesti tähän hankekategoriaan. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluna. Haastattelurunko on liitteessä 3. /12

13 4 Perustietoa intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeista Suomessa Perustiedot Suomesta koordinoiduista hankkeista on saatu rahoitushakemuksista ja loppuraporteista. Tiedot eri hanketyyppien yleisyydestä ja alkamisvuosista on kerätty kaikista Suomesta lukuvuosina 1997/ /01 koordinoiduista hankkeista, tarkemmat tiedot rahoituksen kestosta, koordinaattoreista, partnerimaista jne. vain otokseen kuuluvasta 44 hankkeesta. 4.1 Hanketyypit Lukuvuosina 1997/ /02 suomalaisista korkeakouluista koordinoitiin yhteensä 66 intensiivikurssi- tai opetussuunnitelman kehittämishanketta. Kuten muuallakin Euroopassa myös Suomessa intensiivikurssien järjestäminen on selvästi suositumpaa kuin yhteisten moduulien tai opetusohjelmien kehittäminen. Suomesta koordinoiduista hankkeista 42 eli selvästi yli puolet oli intensiivikurssihankkeita. Hanketyyppi Yliopistoissa Ammattikorkea- Yhteensä kouluissa Intensiivikurssi (IP) Eurooppalainen moduuli (EM/MOD) Opetusohjelman kehittäminen (CD/ PROG) Integroitu kielikurssi (ILC)6 1 1 Levittämishanke (DISS) 3 3 Yhteensä Taulukko 3. Eri hanketyyppien (suomalaisen korkeakoulun koordinoimat) lukumäärä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 1997/ /02. Intensiivikurssihankkeiden suosio saattaa perustua siihen, että muutaman viikon mittaisen kurssin suunnitteleminen ja järjestäminen on hankkeena konkreettisempi ja selvärajaisempi kuin yhteistyö opetussuunnitelman kehittämiseksi. Lisäksi intensiivikurssi tarjoaa korkeakouluille mahdollisuuden kansainväliseen yhteistyöhön ilman sitoutumista usean vuoden mittaiseen kehittämistyöhön. Suomessa moduulihankkeet (EM/MOD) ovat suhteessa muihin opetussuunnitelman kehittämishankkeisiin suositumpia kuin Euroopassa yleisesti. Suomesta koordinoidaan EM/MOD-hankkeita yhtä paljon kuin CD/PROG-hankkeitakin, kun koko Euroopan tasolla jälkimmäinen on selvästi yleisempi hanketyyppi (ks. taulukko 1). 4.2 Hankkeiden alkamisvuosi Lukuvuonna korkeakoulut hakivat ensimmäistä kertaa rahoitusta uuden Sokrates-ohjelman käytäntöjen mukaisesti. Alkuinnostusta näyttää olleen, sillä lukuvuonna hankkeita aloitettiin selvästi enemmän kuin muina vuosina. Toisaalta alkaneiden hankkeiden määrä saattaa vaihdella sykleittäin, vaikka tätä onkin vaikea havaita vain viiden lukuvuoden tarkastelusta. Kun Erasmus-ohjelmassa on vuosittain hankerahaa kiinteä määrä ja etusijalla on jo alkaneiden hankkeiden jatkaminen, ei uusille hankkeille ole yhtä paljon tilaa kuin ohjelmakauden alussa. 6 Vuodesta lähtien integroidut kielikurssit on luokiteltu eurooppalaisiksi moduuleiksi (MOD). /13

14 Alkamisvuosi Yliopistot Ammattikorkeakoulut Yhteensä Yhteensä Alkamisvuosi Intensiivi- Opetussuunnitelman Yhteensä kurssit kehittämishankkeet (CD/PROG, MOD, DISS) Yhteensä Taulukko 4. Suomalaisten koordinoimien intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeiden alkamisvuosi korkeakoulu- ja hanketyypeittäin (lkm). 4.3 Koulutusalat Taiteen eri aloilta sekä hoitotieteen alalta löytyy erityisen paljon Suomesta koordinoituja intensiivikursseja ja opetussuunnitelman kehittämishankkeita. Toista ääripäätä edustavat matemaattis-luonnontieteelliset alat, joilta eurooppalaisia yhteistyöhankkeita löytyy tuskin lainkaan. Kiinnostavaa on myös, että sinänsä varsin kansainvälisillä kaupan ja tekniikan aloilla ei yliopistotasolla ole lainkaan eurooppalaisia intensiivikurssitai opetussuunnitelman kehittämishankkeita. Koulutusala YO AMK Yhteensä Maatalous 1 1 Arkkitehtuuri, aluesuunnittelu 2 2 Kuvataide, taideteollisuus, musiikki, teatteri Kaupallinen ala, matkailu 5 5 Kasvatus 7 7 Tekniikka 4 4 Maantiede Humanistinen ala 3 3 Filologia, kielet 2 2 Oikeustiede 1 1 Matematiikka, tietotekniikka 1 1 Lääketitede, hoitotiede Luonnontieteet Yhteiskuntatieteet 4 4 Viestintä Muu ala Yhteensä Taulukko 5. Suomalaisten koordinoimat intensiivikurssit ja opetussuunnitelman kehittämishankkeet koulutusaloittain / /02 (lkm). 7 Perustuu Sokrates-ohjelman koulutusalaluokitteluun. /14

15 4.4 Suomalaiset korkeakoulut partneriosapuolena Hankkeiden koordinointi ei tietenkään kerro koko totuutta suomalaisten aktiivisuudesta Erasmus-hankkeiden suhteen hankkeissa voi olla mukana myös partnerina ilman koordinoivan korkeakoulun vetovastuuta. Partnerina osallistuminen onkin huomattavasti yleisempää kuin koordinaattorina toimiminen. Valitettavasti hankkeista, joissa suomalainen korkeakoulu on partneriosapuolena, ei ole saatavilla yhtä tarkkaa tietoa kuin suomalaisten korkeakoulujen koordinoimista hankkeista. Taulukosta 6 näkyy kuitenkin se, kuinka huomattavan paljon yleisempää on toimia hankkeessa partnerina kuin koordinaattorina. Hanketyyppi Suomalainen korkeakoulu Intensiivikurssihanke (IP) koordinaattorina partnerina Opetussuunnitelman kehittämis- tai koordinaattorina 9 4 levittämishanke (CD/PROG, partnerina EM/MOD, DISS) Taulukko 6. Vuosina 2000/ /02 käynnissä olevat hankkeet, joita suomalaiset koordinoineet ja joissa olleet partnerina (lkm). Lukuvuonna suomalaiset korkeakoulut osallistuivat yhteensä 106 intensiivikurssihankkeeseen ja 45 opetussuunnitelman kehittämishankkeeseen, mikäli partnerina ja koordinaattorina toimiminen lasketaan yhteen. Lukumäärällisesti hankkeita riittää siis yllin kyllin kaikille Suomen yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. Käytännössä hankkeet eivät kuitenkaan jakaannu täysin tasaisesti kaikkien korkeakoulujen kesken. Esimerkiksi vuonna Erasmus-rahoitteisia intensiivikurssitai opetussuunnitelman kehittämishankkeita oli käynnissä 23 ammattikorkeakoulussa ja 15 yliopistossa. Kuudessa ammattikorkeakoulussa ja viidessä yliopistossa ei siis ollut Erasmus-hankkeita käynnissä lainkaan. 4.5 Erasmus-rahoituksen kesto Intensiivikurssihankkeissa rahoituksen hakeminen täydeksi kolmeksi vuodeksi ei ole kovin yleistä; selvästi suurin osa kestää vain yhden lukuvuoden. Tosin on huomattava, että sama korkeakoulu, laitos, jopa sama koordinaattori on saattanut hakea peräkkäisinä vuosina rahoitusta eri nimisille hankkeille. Intensiivikurssit on tällaisessa tapauksessa luokiteltu eri hankkeiksi, vaikka onkin todennäköistä, että kyseessä on jatkohanke edellisiltä vuosilta. Intensiivi- (IP) Opinto-ohjelman Eurooppalaiset kurssit kehittäminen (CD) moduulit (EM) 1 vuosi vuotta vuotta Hankkeita yhteensä Pituus keskimäärin 1,52 2,29 2,60 Taulukko 7. Intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeiden kesto (lkm). /15

16 Moduulihankkeet ovat kestäneet keskimäärin hieman kauemmin kuin opintoohjelmien kehittäminen, vaikka moduulien ohjeellinen kesto onkin 1 2 vuotta ja opintoohjelmien kehittämishankkeiden 2 3 vuotta. 4.6 Koordinaattorit Yleensä hankkeiden koordinaattorit kuuluvat korkeakoulun opetushenkilökuntaan (professori, lehtori tms.). Kuudessa hankkeessa koordinaattoriksi on merkitty hallintohenkilökuntaan kuuluva henkilö, yleisimmin kansainvälisten asioiden koordinaattori. Tosin on mahdollista, että hekään eivät kaikki ole hallintohenkilökuntaa, vaan ensisijaisesti opettajia, joilla on opetustyönsä lisäksi myös vastuu laitoksensa kansainvälisistä asioista. Intensiivikurssihanke (IP) Opetussuunnitelman kehittämishanke (CD, EM) Opetushenkilökuntaan kuuluva Hallintohenkilökuntaan kuuluva (esim. kv-koordinaattori) 4 2 Yhteensä Taulukko 8. Hankkeen koordinaattorin asema korkeakoulussa (lkm). Hankkeiden koordinaattorit ovat varsin liikkuvaista väkeä. Lähes kolmasosassa hankkeista koordinaattori vaihtui kesken Erasmus-rahoitusperiodin. Tämän voi tulkita eri tavoin. Toisaalta vaihtuvuutta voi pitää indikaattorina koordinaattorien sitoutumattomuudesta hankkeisiin. Koordinaattorin vaihtuminen yleensä hidastaa ja hankaloittaa hankkeen etenemistä ja suotavaa onkin, että koordinaattoriksi ryhtyy henkilö, joka kykenee sitoutumaan hankkeeseen koko kolmivuotiskaudeksi. Toisaalta asialle voi antaa positiivisemmankin tulkinnan: jos hanke jatkuu koordinaattorin lähtiessä muualle, on hankkeeseen sitouduttu myös laitostasolla. Tällöin hankkeen elossa pysyminen ei ole riippuvainen vain yhdestä henkilöstä. Intensiivikurssihanke Opetussuunnitelman kehittämishanke Koordinaattori vaihtui kesken hankkeen 9 4 Koordinaattori ei vaihtunut Yhteensä Taulukko 9. Koordinaattorien vaihtuvuus hankkeissa (lkm). 4.7 Partnerikorkeakoulut ja partnerimaat Käytännössä hankkeissa on yleensä enemmän partnereita kuin Erasmus-rahoituksen saamiseksi vaadittu minimimäärä kaksi. Varsinkin intensiivikurssihankkeisiin partnereita otetaan mukaan runsaasti. Keskimäärin partnerikorkeakouluja on intensiivikurssihankkeissa yli viisi ja opetussuunnitelman kehittämishankkeissa hieman vajaa neljä. /16

17 Partnerien lkm Intensiivikurssi- Opetussuunnitelman hankkeen alkaessa hanke kehittämishanke Kaksi 1 2 Kolme 1 7 Neljä 8 3 Viisi 8 2 Kuusi 2 1 Seitsemän 3 2 Kahdeksan 1 Yhdeksän 2 Viisitoista 1 Hankkeita yhteensä Keskiarvo 5,59 3,94 Taulukko 10. partnerikorkeakoulujen lukumäärä hankkeissa (lkm). Minimimäärää useampi partneri onkin tarpeen, sillä usein joku partnereista jättää hankkeen kesken. Koordinaattorien vaihtuvuuden lisäksi myös partnerikorkeakoulujen kohdalla näyttää hankkeen aikana tapahtuvan paljon muutoksia. Noin puolessa hankkeista partnerikorkeakoulujen lukumäärä muuttui hankkeen aikana ja yleensä muutokset tarkoittavat partnerien määrän vähenemistä. Taulukkoon 11 on kerätty partnerien lukumäärissä hankkeen aikana tapahtuneet muutokset. Merkintä -1 tarkoittaa sitä, että hankkeen päättyessä partnereita oli yksi vähemmän kuin aloitettaessa; +1 puolestaan sitä, että hankkeen päättyessä partnereita oli yksi enemmän kuin aloitettaessa jne. Muutokset partnerien Intensiivikurssi- Opetussuunnitelman lukumäärässä hankkeen hanke kehittämishanke aikana (ei muutoksia) Yhteensä Taulukko 11. Partnerikorkeakoulujen lukumäärissä hankkeen aikana tapahtuneet muutokset. Kuinka monessa hankkeessa tapahtui muutoksia (lkm). Suosituimmat yhteistyömaat intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeissa ovat kutakuinkin samat kuin suosituimmat opiskelijavaihdon yhteistyömaat. Kärkeä pitävät Britannia, Saksa, Alankomaat ja Ruotsi. Sen sijaan Ranska, joka on opiskelijavaihdossa tärkeä yhteistyökumppani, ei intensiivikurssi- ja opetussuunnitelman kehittämishankkeiden kohdalla nouse keskitasoa korkeammalle 8 Lisäksi kahdessa hankkeessa tapahtui muutoksia partnerikorkeakoulujen kokoonpanossa mutta partnereiden kokonaismäärä pysyi samana eli uusia partnereita otettiin tilalle yhtä monta kuin entisiä poistui. 9 Ks. edellinen alaviite. Yhdessä hankkeessa partnerikorkeakoulujen kokoonpanossa tapahtui muutoksia, mutta kokonaislukumäärä pysyi ennallaan. /17

18 sijalle. Taulukkoon 12 on kerätty tieto siitä, kuinka monessa hankkeessa on kustakin maasta ollut partnereita. Taulukossa esitettyjen lisäksi yksittäisiä partnerikorkeakouluja on hankkeisiin löydetty myös Irlannista, Islannista, Latviasta, Liettuasta, Sveitsistä, Tanskasta, Tˇsekin tasavallasta ja Virosta. Kuudessa hankkeessa oli partnerina myös muita suomalaisia korkeakouluja. Intensiivikurssi- Opetussuunnitelman Yhteensä hanke kehittämishanke Britannia Saksa Alankomaat Ruotsi Belgia Espanja Kreikka Ranska Italia Portugal Norja Itävalta Malta Puola 2 2 Unkari 2 2 Taulukko 12. Suosituimmat partnerimaat (lkm). 4.8 Hankkeen budjetti ja Erasmus-rahoitus Taulukkoon 13 on laskettu hankkeiden keskimääräinen budjetti ja haetun Erasmusrahan määrä yhtä lukuvuotta kohti. Lukuvuoden loppuraporttiin saakka summat on ilmoitettu ecuina, tästä eteenpäin euroina. Oheiseen taulukkoon ecut ja eurot on kuitenkin yksinkertaisuuden vuoksi laskettu yksi yhteen. Intensiivikurssihanke Opetussuunnitelman kehittämishanke Koko budjetti / vuosi keskiarvo min max Hankkeelle haettu keskiarvo Erasmus-rahoitus / vuosi min max Taulukko 13. Hankkeiden budjetti, haettu ja käytetty Erasmus-rahoitus sekä muu hankkeessa käytetty rahoitus (ecu/euro). Opetussuunnitelman kehittämishankkeet arvioidaan yleisesti ottaen kalliimmiksi kuin intensiivikurssihankkeet ja niihin on budjetoitu keskimäärin enemmän rahaa. Yhteensä kymmenen hanketta (neljä intensiivikurssia ja kuusi opetusohjelman kehittämishanketta) oli budjetoinut hankkeeseen ainoastaan Erasmus-rahoitusta. Käytännössä hankkeita pyöritetään kuitenkin budjetoitua huomattavasti pienemmillä rahamäärillä. Hankkeessa käytetty tai siihen saatu Erasmus-rahoitus kattaa keskimäärin vain alle puolet haetun Erasmus-rahoituksen määrästä ja noin kolmasosan hankkeen koko alkuperäisestä budjetista (taulukko 14). Ehkä kaikki koordinaattorit eivät ole tienneet, että Erasmus-rahaa jaetaan tietty partnerikorkeakoulujen lukumää- /18

19 rästä riippuva standardimäärä. Tai ehkä rahoitushakemus on tapa viestittää muille tahoille hankkeen todellisista kustannuksista, ja haettu rahamäärä on tietoisesti pidetty korkeana. Pahimmillaan Erasmus-rahoitus kattaa vain noin kymmenesosan hankkeen koko alkuperäisestä budjetista ja parhaimmillaankin vain prosenttia. Lisäksi muuta kuin Erasmus-rahaa käytetään hankkeissa kohtalaisen vähän. Kaiken kaikkiaan voi todeta, että joko alkuperäiset budjetit ovat vahvasti ylimitoitettuja ja epärealistisia tai sitten suunniteltuja toimintoja joudutaan hankkeen aikana runsaasti karsimaan. Intensiivikurssihanke Opetussuunnitelman kehittämishanke Käytetyn/saadun Erasmus- keskiarvo 42 % 49 % rahan osuus haetun Erasmus- min 19 % 17 % rahan määrästä max 73 % 110 % Käytetyn/saadun Erasmus- keskiarvo 27 % 37 % rahan osuus hankkeen koko min 11 % 8 % budjetista max 71 % 80 % Taulukko 14. Hankkeessa käytetyn / siihen saadun Erasmus-rahan 10 osuus haetusta Erasmus-rahoituksen määrästä sekä hankkeen koko budjetista (%). 10 Intensiivikurssien kohdalla käytetyn Erasmus-rahan määrä on saatu suoraan loppuraportista. Tutkituille opetussuunnitelman kehittämishankkeille Erasmus-raha on maksettu suoraan osallistuville korkeakouluille, jotka myös itse raportoivat rahan käytöstä. Näissä tapauksissa on otettu huomioon hankkeelle myönnetty rahoitus. Tieto on saatu Euroopan komission päätösluettelosta. /19

20 5 Projektin synty ja hankkeen käynnistäminen 5.1 Hankeidea Idea eurooppalaisesta yhteistyöhankkeesta voi lähteä käyntiin monella eri tavalla. Koordinaattorien vastauksista oli löydettävissä viisi eri tapaa sille, kuinka hanke oli saanut alkunsa. 1. Yleisintä oli korostaa yhteistyötä ja verkostoja idean syntyalustana. Yhteistä näille vastauksille oli se, ettei hanke ollut suoranaisesti kenenkään yksittäisen henkilön ajama idea, vaan se syntyi usean eri tahon yhteistyönä. Usein idea hankkeen saatiin kansainvälisen yhteistyön merkeissä, opiskelijavaihtoa keskenään järjestävien korkeakoulujen tai Sokrates/Erasmus-verkoston jäsenten tapaamisessa. Joissakin tapauksissa yhteistyötä oli tehty kansallisesti joko korkeakoulusektorin ulkopuolisten tahojen kanssa tai korkeakoulun sisällä eri koulutusalojen kanssa. 2. Kansainvälisen yhteistyöverkoston tärkeyttä korostetaan myös niissä vastauksissa, joissa hankkeen lähinnä intensiivikurssin järjestämisen kerrotaan olevan vakiintunut käytäntö verkoston jäsenten parissa. 3. Vastakohdan kansainvälisen yhteistyön puitteissa syntyneille hankkeille muodostavat koordinaattorin omana ideana syntyneet projektit. Tällainen hankkeen syntytapa liittyy yleensä vahvaan koordinaattoriin, joka suunnittelee ja järjestää hankkeen pitkälti omin voimin. Hankeidean syntyminen pelkästään yhden henkilön ideoimana on kuitenkin harvinaisempaa kuin se, että hankeidea syntyy yhteistyön tuloksena. 4. Osassa tapauksista aiheen tärkeys toimi kimmokkeena hankkeelle. Kurssin tai opetusohjelman aihe on niin uusi, ettei siitä ole juurikaan opetusta tarjolla, tai aihe koetaan niin tärkeäksi, että erityisrahoitettu hanke koetaan tarpeelliseksi. 5. Hankkeen taustalla voi myös olla halu kehittää korkeakoulun kansainvälistä yhteistyötä. Motiivina intensiivikurssi- tai opetussuunnitelman kehittämishankkeeseen ei siis aina ole pelkkä aiheen tärkeys sinänsä vaan ennemminkin tarve viedä korkeakoulujen yhteistyötä pelkkää opiskelijavaihtoa syvemmälle tasolle. Koordinaattorit korostivat, ettei hyvä hankeidea saa olla liian maailmoja syleilevä. Ennemminkin hankkeessa tulee keskittyä yhteen selkeästi rajattuun asiaan ja pyrkiä järjestämään se mahdollisimman hyvin. 5.2 Partnerien hakeminen Ylivoimaisesti eniten partnereiksi valikoituu korkeakouluja, joihin joko koordinaattorilla tai muilla yhteistyökumppaneilla on kontakteja jo entuudestaan. Kolmea hanketta lukuun ottamatta kaikissa oli ainakin osa partnereista hankittu entuudestaan tuttujen yhteistyökumppanien joukosta. Tyypillisesti yhteistyötä oli tehty Erasmus- tai Nordplus-ohjelmien puitteissa, partnereiden kanssa oli järjestetty muuta opiskelijaja opettajavaihtoa tai tehty tutkimus- ja opetusyhteistyötä. Joissakin tapauksissa kyse oli laitoksen henkilökunnan jäsenten henkilökohtaisista kontakteista ulkomaisiin kollegoihin. /20

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa

Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Projektit hallinnassa? Kartoitus projektinhallinnan opetuksesta Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto YHTIS-projekti Toimittanut Hanna Järvinen Syksy 2004 1 Sisällys 1 Johdanto...2 2 Projektinhallinnan

Lisätiedot

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.

Projektien projekti. mitattavaa hyötyä yhteistyöllä. Serviisi, Equal-yhteisöaloite, loppuraportti KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM. Turun ammattikorkeakoulun puheenvuoroja 40 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) YISET SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN TUOTTAJAT VARSINAIS-SUOMESSA Hyvinvointiklusterin esiselvitys Projektien projekti

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI

Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI Kimmo Riusala SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI PALVELUTUTKIMUS No 1/2008 SPIRIT-HANKKEEN ARVIOINTIRAPORTTI JOHDANTO...2 Arvioinnin taustat ja tavoitteet...2 Arviointiprosessi ja aineisto...2 Raportin

Lisätiedot

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004

Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hakeva toiminta Noste-hankkeissa vuonna 2004 Hanne Laukkanen Joensuun yliopisto Sosiologian laitos Koulutuksen yhteiskunnalliskulttuurisen tutkimuksen yksikkö 28.5.2005 1 Sisällys 1 Johdanto 3 2 Noste-hankkeiden

Lisätiedot

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4

Ulkoasu: Dynamo. Suomen Graafiset Palvelut Oy Kuopio 2012 ISBN 952-5504-20-4 AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 28 Tuomas Koskela Kehittämishankkeiden arvioinnin tila Motiivit ja arviointitiedon hyödyntäminen sosiaali- ja terveysalojen järjestöissä 2 0 1 2 Ulkoasu: Dynamo Suomen Graafiset

Lisätiedot

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto

Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen seudun osuustoimintakeskuksen asiakastutkimus 2003 Miten keskus on onnistunut tehtävässään? Marja Kurkela Hallintotieteiden yo Aluetieteen ja Ympäristöpolitiikan laitos Tampereen yliopisto Tampereen

Lisätiedot

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset

KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI Keski-Suomen LEADER-ryhmiltä yritysrahoitusta saaneet yritykset 8/2012 Niina Puistovirta 2 Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Mitä LEADER-toiminta on?... 4 3. Kyselyn tavoite ja aiemmat

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Harjoittelubarometri 2012

Harjoittelubarometri 2012 Harjoittelubarometri 2012 2 3 4 Harjoittelubarometri 2012 1 Taustaa... 5 2.1 Korkeakouluopiskelijoiden demografiset tekijät...6 2.2 Korkeakouluopiskelijoiden tulokset...11 3.1 Korkeakoulujen henkilöstön

Lisätiedot

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti

Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kaveri-projektin loppuraportti Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Taru Oulasvirta Best Buddies -kaveritoiminnan arviointi Kehitysvammaisten Tukiliiton

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU

KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN KORKEAKOULU Helsinki University of Technology Department of Communications and Networking Teknillinen korkeakoulu Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos Espoo 2008 Report 1/2008 KANSAINVÄLISTYVÄ TEKNILLINEN

Lisätiedot

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus

Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Maaseudun LEADER-yritysrahoitus Kokemuksia Keski-Suomen LEADER-ryhmien ja PoKo ry:n alueen yrittäjiltä KYSELYTUTKIMUSRAPORTTI 27.8.2012 Niina Puistovirta Maaseutukehitys ry 2 Sisällys 1. Johdanto... 3

Lisätiedot

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003

Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Tutkimus Pirkanmaan osuuskunnista 2003 Marja Kurkela opiskelija Tampereen Yliopisto Aluetieteen ja ympäristöpolitiikan laitos Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 1.1 Tutkimuksen tausta...3 1.2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä

Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 23 Anne Birgitta Pessi, Tomi Oravasaari Kansalaisjärjestötoiminnan ytimessä Tutkimus RAY:n avustamien sosiaali- ja terveysjärjestöjen vapaaehtoistoiminnasta AVUSTUSTOIMINNAN

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin

Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Hannu Uotila, Jari Handelberg, Mikko Valtakari, Toni Riipinen & Petteri Huvio Selvitysraportti: Julkisen hallinnon toimenpiteiden vaikutukset luoviin aloihin Luovan Suomen julkaisuja 5. Luova Suomi / Cupore

Lisätiedot

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti

Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen loppuraportti Toimiiko harjoittelun palapeli? Korkea-asteen harjoittelun käytännöt ja kehittäminen -hankkeen

Lisätiedot

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö

Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö PEKKA OESCH Kulttuurin sponsorointi ja yritysyhteistyö kehitys ja käytännöt Culture, Companies and Sponsorship Development and Practice TAITEEN KESKUSTOIMIKUNNAN JULKAISUJA N:O 25 Taiteen keskustoimikunta

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Marika Koramo (toim.) KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITTÄMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Koonti Opetushallituksen valtionavustusrahoituksella tuetuista ammattikoulutuksen kansainvälistymishankkeista Raportit

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto

Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Helsingin kaupunki Sosiaali- ja terveysvirasto Antikoagulaatiohoidon omahoidon ja sähköisen hoitopalautejärjestelmän kehittäminen terveysasemilla -hanke Ulkoinen arviointi Mari Luntamo Antikoagulaatiohoidon

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa.

Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Lea Vaitti Hallituksen vapaaehtoisuus on hyvä; mennään kaikki sata lasissa. Selvitys Kehitysvammaisten Tukiliiton jäsenyhdistysten toiminnasta Osaamme Toimimme Vaikutamme Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Lisätiedot

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke

OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke OILI - Opiskelijainnovaatiosta liiketoiminnaksi hanke Loppuraportti 3/2015 Tekijät: Sini Granström Sari Lamminpää Päivi Pöyry-Lassila Annulii Vähämaa Aku Välimaa Toni Anttonen Joni Aunola Anniina Hämäläinen

Lisätiedot

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö

YRITYS JA KONSULTTI. Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana.?pkt-säätiö YRITYS JA KONSULTTI Liikkeenjohdon konsultointi pk-yrityksen voimavarana?pkt-säätiö PKT-säätiön julkaisu 1/2002 2 Sisältö: Esipuhe 1. Kehittyvän yrityksen muutostilanteet ja resurssitarpeet 2. Konsultin

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Tieteenalojen arviointi Suomessa

Tieteenalojen arviointi Suomessa SUOMEN AKATEMIAN JULKAISUJA 6/01 Tieteenalojen arviointi Suomessa Kehittämisen vai vakuuttamisen väline Ville Valovirta 1 Suomen Akatemia lyhyesti Suomen Akatemia on tiederahoituksen asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020

Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Hanketoimijan käsikirja Botnia-Atlantica-ohjelmaan 2014-2020 Tietoa ja ohjausta suunnitteilla sekä jo käynnissä oleville hankkeille Botnia-Atlantica-ohjelmassa Meret, vuoret ja rajat ylittävä yhteistyö

Lisätiedot

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA

ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA ARVIOIVA AJATTELU PROJEKTITOIMINNASSA oppaan on RAY:n tilaamana laatinut Evalue Praxis Oy Espoo 2004 Sisällysluettelo: 1. Johdanto...3 2. Lähtökohtia arvioivaan ajatteluun...6 2.1. Arvioiva ajattelu on

Lisätiedot