TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2013"

Transkriptio

1 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ YLEISTÄ Väliraportti nro Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä- ja elokuussa. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki vedenlaatututkimukseen kuuluvan suppean tarkkailun Loppukesän laajan tarkkailukerran näytteet otettiin paitsi Paraisten Kirkkoselältä (148), jonka näytteenotto jouduttiin siirtämään elokuun suppean tutkimuksen yhteyteen ( ), sillä vene ei päässyt kulkemaan Kirkkosalmen läpi. Laajassa tutkimuksessa oli merialueella yhteensä 37 havaintopaikkaa (kuva 1); näistä 33 paikkaa kuului tarkkailuohjelmaan ja 4 paikkaa ohjelmaan vuonna 2010 tehtyyn täydennykseen. Lisäksi näytteet otettiin Aurajoesta Halisista mereen virtaavasta vedestä. Tutkimuksen tarkoituksena on seurata Turun kaupunkiseudun kuntien ja teollisuuslaitosten jätevesien vaikutuksia merialueen tilaan ja veden laatuun. Velvoitetutkimukseen osallistuvat Turun seudun puhdistamo Oy, Paraisten kaupunki (Paraisten jätevedenpuhdistamo), Maskun kunta (Lemun jätevedenpuhdistamo), ExxonMobil Oil Oy Ab, Neste Oil Oyj Naantalin jalostamo, Finnfeeds Finland Oy Naantalin tehdas ja Turun Seudun Maakaasu ja Energiantuotanto Oy (TSME). Seuraavassa esitetään lyhyt yhteenveto loppukesän vesitutkimustuloksista (liite 1 ja 2), mutta suppean tarkkailun yhteydessä otettujen kasviplanktonnäytteiden tulokset valmistuvat myöhemmin. Avovesikauden aineistoa kootaan osin syksyn väliraporttiin, ja tuloksia tarkastellaan myös vuosiraportissa. 2. SÄÄ- JA VIRTAAMAOLOT Heinäkuun alkupuolella sää viileni kesälle tyypillisiin lukemiin, mutta sekä kuun keskivaiheilla että lopulla oli useita hellepäiviä. Heinäkuussa sademäärä oli varsin pieni. Elokuun alkupuolella oli sää jatkui kesäisenä. Suomen ympäristökeskuksen vesitilannekatsauksen mukaan heinäkuun lopussa Etelä- ja Lounais-Suomessa jokien virtaama oli paikoin selvästi ajankohtaan nähden keskimääräistä pienempi. Aurajoen virtaamatietojen (haku ympäristöhallinnon OIVA -ympäristö- ja paikkatietopalvelusta ) mukaan heinäkuun alussa virtaama oli alle 0,8 m 3 /s, mutta kuun lopussa virtaama nousi lyhytaikaisesti ja oli 1 m 3 /s. Elokuun alussa laajan näytteenoton aikaan virtaama oli taas hyvin pieni (<1 m 3 /s). Turun vesilaitos johti Paimionjoesta vettä Aurajokeen noin 0,5 m 3 /s koko heinäkuun ja ainakin elokuun puoliväliin saakka. Julkisen valvonnan alainen vesitutkimuslaitos, FINAS-akkreditoitu testauslaboratorio T101 Osoite Puh. Telekopio/S-posti ALV rek. Lounais-Suomen Telekatu 16 (02) Y vesi- ja ympäristötutkimus Oy TURKU *(02) Krnro

2 2

3 3 Ilmatieteen laitoksen mittausten mukaan Turussa heinäkuussa meriveden korkeus vaihteli 0-linjan tuntumassa. Kuun lopulla vesi laski 0-linjalta lukemaan noin -20 cm, ja ennen elokuun alun laajaa näytteenottoa vesi oli kääntynyt nousuun. 3. MENETELMÄT JA TULOKSET 3.1. Yleistä Havaintopaikkojen paikannuksessa käytettiin apuna merikarttaa ja GPS-paikanninta sekä kokonaissyvyyttä, joka mitattiin kaikuluotaimella. Näkösyvyys mitattiin Limnos-vesinoutimen valkoisen kannen avulla ilman vesikiikaria. Kasviplanktonin tuotantokerroksen kokoomanäytteen syvyys määrättiin näkösyvyyden perusteella, ja kokoomanäyte kerättiin putkinoutimella saaviin siten, että osanäytteitä otettiin tuotantokerroksen kaikista osista yhtä monta noutimellista (vähintään kaksi). Muut vesinäytteet otettiin Limnos-vesinoutimella. Vesinäytteet analysoitiin Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa. Näytteenotto- ja analyysimenetelmät on kuvattu tarkemmin tarkkailuohjelmassa. Tekstissä pinta tarkoittaa 1 metrin syvyyttä ja pohjan läheinen näyte 1 metri pohjan yläpuolelta otettua näytettä; Raisionlahden pohjukassa on mataluuden vuoksi näytesyvyys vain 0,5 m. Kokoomanäytteellä tarkoitetaan kasviplanktonin tuotantokerroksesta kerättyä näytettä. Tuloksia on koottu karttapohjille (kuvat 2 6). Ne on laadittu siten, että pinnan (1 m) tai kokoomanäytteen osalta kunkin havaintopaikan tulosten on ajateltu kuvaavan laajempaa aluetta, mutta alueiden rajaus on varsin karkea. Pohjanläheinen happitulos edustaa vain kyseistä paikkaa, sillä syvänteiden lähialueilla happitilanne voi olla olennaisesti erilainen kuin syvänteen pohjalla. Kokonaisfosforia, klorofylliä ja hygieenistä tilaa käsittelevissä kuvissa luokkarajat ja -värit perustuvat Suomen ympäristökeskuksen (2005) laatimaan vesien yleiseen käyttökelpoisuusluokitukseen. Muut kuvat on tehty tulosten havainnollistamista mutta ei varsinaisesti luokittamista ajatellen, ja raja-arvot on laadittu Lounais- Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ssä. Heinäkuun puolivälin ( , liite 1) suppean tutkimuksen aikana ilman lämpötila oli ºC. Pilvisyys oli vaihtelevaa ja luoteistuuli navakkaa. Paraisten jätevedenpurkupaikalla (PARPUR) oli paljain silmin havaittava leväesiintymä. Elokuun alun ( , liite 2) laajan tutkimuksen päivinä lämpötila oli ºC. Pilvisyys vaihteli melkoselkeästä melko pilviseen. Tuuli oli ensimmäisenä päivänä lännestä tai luoteesta ja toisena päivänä lounaasta. Molempina päivinä tulli oli heikkoa. Kuuvannokan havaintopaikan lähellä oli ruoppauslautta, joka seuraavana päivänä oli sisempänä salmessa, mutta ruoppaus ei ollut käynnissä kumpanakaan päivänä.

4 Meriveden lämpötila Heinäkuun puolivälissä suppean tutkimuksen havaintopaikoilla veden lämpötila oli pinnassa (1 metri) ºC. Heinäkuun verrattuna vesi oli hieman viilentynyt, ja Naantalinsalmessa, Viheriäistenaukolla, Väskin edustalla sekä Kotkanaukolla ero oli 2 3 ºC. Elokuun alussa laajassa tutkimuksessa veden pinnassa lämpötilat olivat ºC, joten lämpötilaerot olivat pieniä. Intensiiviasemien (135, 175, 180, 210, 220, 225, 240, 260, 275, 285, 297 ja 300) perusteella lämpötilat olivat ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon (vuodet ) mukaisia. Yli 10 metrin syvyisillä havaintopaikoilla pohjan läheiset lämpötilat olivat 2 9 ºC, joten vesi oli kerrostunut. Noin 10 metrin syvyisillä alueilla Aurajokisuulla ja Kalkkiniemen edustalla lämpötilaero oli edelleen noin 2 ºC, ja kerrostunut kausi jatkui myös Haarlansalmessa, Pohjoissalmessa Kallanpään edustalla sekä Raisionlahdessa Kukonpäässä. Myös Pitkässäsalmessa Papinsaaren kohdalla oli selvä lämpötilaero Suolaisuus ja sameus Heinäkuun puolivälissä suppeassa tutkimuksessa sähkönjohtavuuden perusteella laskettu meriveden suolaisuus oli pinnassa 5,1. Missään suolaisuus ei ollut alentunut voimakkaasti (suolaisuus <5 ). Selvää suolaisuuden alenemista (suolaisuus 5 5,4 ) oli salmialueilla, ja Airiston tuntumassa aleneminen oli lievää (suolaisuus 5,5 5,9 ). Elokuun alussa laajassa tutkimuksessa suolaisuus pinnassa oli 5,0 5,8 (kuva 2), eikä suolaisuus ollut missään alentunut voimakkaasti (<5 ). Linnanaukon tuntumassa ja Pitkässäsalmessa sekä Raisionlahden pohjukassa suolaisuuden aleneminen tuntui selvänä (suolaisuus 5 5,4 ) mutta muualla lievänä (suolaisuus 5,5 5,9 ). Syvänteissä suolaisuus kasvoi pohjaa kohti, mutta erot pinnan ja pohjaläheisen veden suolaisuudessa olivat pieniä. Korkeimmillaan suolaisuus oli 6,1 alusvedessä Bläsnäsinlahden syvänteessä. Sameusarvoja määritettiin elokuun laajalla tarkkailukerralla, ja Aurajoen Halisista virtaavassa vedessä sameus oli 12 FNU. Merialueella sameusarvoja määritettiin pinnasta noin 10 m syvyyteen saakka. Pinnassa sameusarvot olivat 1,1 26 FNU (kuva 2). Vesi oli erittäin sameaa (>20 FNU) vain Raisionlahden pohjukassa, ja voimakkaasti kohonneita (>10 FNU) sameusarvoja oli Raisionlahden keskiosassa, Pohjoissalmen sisäosassa ja Pitkässäsalmessa. Sameusarvot olivat pinnassa Airismaalla Suomen ympäristökeskuksen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (2005) mukaan erinomaisia (>1,5 FNU), ja myös Rajakarilla, Lapilassa ja Vapparin reunalla päästiin lähelle raja-arvoa. Turussa jäteveden purkupaikalla pinnassa sameus oli jätevesien vaikutuksesta hieman pienempi kuin Aurajokisuulla tai salmissa.

5 5 Intensiiviasemien (135, 175, 180, 210, 220, 225, 240, 260, 275, 285, 297 ja 300) perusteella sameusarvot olivat pinnassa lähellä ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa (vuodet ) Naantalinsalmessa ja Väskin edustalla. Muissa paikoissa sameusarvot olivat ajankohdan keskiarvoa selvästi pienempiä. Pinnan suolaisuuden ja sameuden perusteella heinäkuun puolivälissä ja elokuun alussa joki- ja valumavesien määrä oli pieni. Turussa purkupaikalla pinnassa jätevedet alensivat suolapitoisuutta ja lievensivät sameutta. Paraisilla purkupaikalla tai Naantalinsalmessa eroja ei ollut havaittavissa Happitilanne Happitilannetta kartoitettiin elokuun alun laajassa tarkkailussa. Happi ei ollut pohjan läheltä täysin loppu missään (happikyllästys<2 %, kuva 3), mutta käytännössä happea ei ollut juuri jäljellä Vapparilla Bläsnäsin syvänteen pohjalla, ja myös Kirkkoherransaaren syvänteessä happi oli käymässä hyvin vähiin; näissä paikoissa happitilanne oli hyvin huono pohjasta noin metrin syvyyteen asti. Pohjan lähellä hapenvajaus oli voimakasta (happikyllästys <40 %) Vapparin, Haarlansalmen, Kuparivuoren, Väskin ja Papinluodon syvänteissä, ja näissä paikoissa alusvedessä happea oli vähemmän kuin tarvitaan lohensukuisten kalojen viihtymiseen (7 mg/l). Pitkässäsalmessa Papinsaaren edustalla pohjan lähellä happitilanne oli hyvin heikko alueen mataluuteen nähden. Pinnassa kasviplanktonin aiheuttamaa hapen ylikyllästystä oli monin paikoin. Ylikyllästys oli voimakasta (happikyllästys>110 %) Vapparilla ja Turun lähisalmissa mutta myös Naantalinsalmessa ja Kotkanaukolla. Kesällä 2013 vesi oli syvänteissä selvästi kerrostunutta kesäkuun alussa. Loppukesällä syvänteiden pohjalla veden happitilanne oli heinä- ja elokuun alun tutkimusten välissä heikentynyt, ja vain Papinluodossa alusvedessä happitilanne oli hieman kohentunut. Pitkässäsalmessa Papinsaaren edustalla pohjan lähellä happitilanne oli kuten heinäkuun alussa hyvin heikko. Bläsnäsin ja Kirkkoherransaaren syvänteessä happi oli hyvin vähissä ja sedimentin pinta oli ilmeisesti jo hapeton, ja elokuun aikana happi todennäköisesti loppui. Ennen syystäyskiertoa happi saattoi loppua pohjan läheltä Lessorilla, mutta Haarlansalmessa lämpötilaero on saattanut tasoittua ja happitilanne kohentua jo tätä ennen. Muilla paikoilla ei ollut hapen loppumisen vaaraa.

6 6 5,5 Merimasku 5,7 5,5 Luonnonmaa Rymättylä 5,7 5,5 Naantali Raisio 5,1 Satava 5,5 5,1 5,0 5,3 5,3 5,5 Kakskerta Kaarina Kuusisto 5,3 5,5 5,7 5,5 5,5 Suolaisuus (%), pinta Elokuu ,3 5,3 5,1 5,3 5,0 5,3 Airismaa 5,8 5,7 5,7 Parainen <3-3,9 4-4,9 5-5,4 5,5-5,9 > km 6,4 Merimasku 1,6 2,2 5,3 Luonnonmaa Rymättylä 1,5 6,4 5,0 Naantali 3,6 2,4 Raisio 4, ,6 Satava 3,1 9,1 12 8,1 9, ,0 9,1 2,9 3,7 Kakskerta Kaarina Kuusisto 7,9 6,0 3,9 1,7 9,1 9,1 9,0 12 Sameus (FNU), pinta Elokuu ,3 11 8,1 9,2 9,5 13 Airismaa 1,1 1,6 4,3 Parainen 1,4 1,9 6,4 <1,5 FNU 1,5-3 FNU 3,1-5 FNU 5,1-10 FNU >10 FNU km KUVA 2. Suolaisuus ja sameus pinnassa (1 m) Turun merialueella elokuun alussa Huom. Paraisten Kirkkoselän näyte otettiin

7 7 40 Merimasku Luonnonmaa Rymättylä Naantali Raisio Kaarina Kuusisto Satava Kakskerta Happikyllästys (%) pohjan lähellä Elokuu Airismaa Parainen km KUVA 3. Happikyllästys pohjassa (pohja -1 m) Turun merialueella elokuun alussa Huom. Paraisten Kirkkoselän näyte otettiin

8 Typpipitoisuus Heinäkuun puolivälissä suppeassa tutkimuksessa tuotantokerroksen kokoomanäytteissä kokonaistyppipitoisuus oli µg/l. Pitoisuus oli korkein Turussa jäteveden purkupaikalla ja korkea myös Uittamolla. Samoissa paikoissa mineraalityppiyhdisteistä nitraatti- ja nitriititypen määrä oli jätevesien vaikutuksesta selvästi korkeampi kuin muualla, mutta ammoniumtypen määrät olivat varsin pieniä. Turussa salmialueilla ja Raisionlahdessa kokonaistypen pitoisuus oli noin µg/l. Airistolla Rajakarilla ja Airismaalla kokonaistyppeä oli noin 340 µg/l. Elokuun alussa Aurajoen Halisissa jokivedessä kokonaistypen määrä oli 870 µg/l. Ammoniumtypen määrä (17 µg/l) sekä nitraatti- ja nitriittitypen yhteismäärä (110 µg/l) olivat varsin pieniä, ja suuri osa typpikuormituksesta tuli ilmeisesti eloperäiseen ainekseen sitoutuneena. Merialueella laajassa tutkimuksessa tuotantokerroksen kokoomanäytteissä typpipitoisuudet olivat µg/l (kuva 4). Pitoisuus oli selvästi korkein Turussa jäteveden purkupaikalla. Linnanaukon tuntumassa ja Pitkässäsalmessa pitoisuus oli noin µg/l. Muualla Turun lähisalimissa ja Askaistenlahdelta Luonnonmaan eteläosiin pitoisuus oli noin µg/l. Vapparilla ja Airistolla sekä Viheriäistenaukolla ja Raisionlahden uloimmissa osissa pitoisuus oli noin µg/l. Ammoniumtypen määrä oli vain Turussa purkualueella voimakkaasti kohonnut (>100 µg/l, kuva 4), ja muualla ammoniumtyppipitoisuudet olivat pieniä tai hyvin pieniä. Nitraatti- ja nitriittitypen yhteismäärä oli korkein Turussa purkupaikalla (940 µg/l) ja muita alueita korkeampi myös Linnanaukolla, Aurajokisuulla ja Uittamolla ( µg/l). Muualla määrät olivat pieniä. Intensiivipisteiden perusteella tuotantokerroksen kokonaistyppipitoisuudet olivat ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoa (v ) pienempiä Pohjoissalmessa Pansion edustalla ja Raisionlahdessa Hahdenniemessä. Pitkässäsalmessa Papinsaaren edustalla pitoisuus oli selvästi keskimääräistä suurempi, mutta muissa paikoissa tulokset olivat varsin tavanomaisia. Vertikaalinäytteissä kokonaistyppipitoisuudet olivat pinnassa µg/l, joten erot koontanäytteisiin olivat pieniä; paikoin tosin ilmeisesti jäte- ja valumavedet nostivat koontanäytteissä typpipitoisuutta. Bläsnäsinlahden ja Kirkkoherransaaren syvänteissä alusvedessä kokonaistyppipitoisuus oli hyvin korkea, sillä heikon happitilanteen vuoksi sedimentti oli ilmeisesti hapeton ja ravinteita vapautui veteen. Turussa jätevesien vaikutus näkyi selvästi purkualueella korkeina typpipitoisuuksina, ja elokuun alussa jätevedet nostivat typpipitoisuuksia Linnanaukon tuntumassa, mutta kauempana Aurajoen vaikutusta ei voinut erottaa jätevesikuormituksesta. Paraisilla paikallinen jätevesikuormitus ei erottunut typpiyhdisteiden määrissä. Naantalinsalmessa jätevedet saattoivat jonkin verran nostaa kokonaistypen määrää.

9 9 440 Merimasku Luonnonmaa Rymättylä Naantali Raisio Satava Kakskerta Kaarina Kuusisto Kok.typpi (µg/l), koonta Elokuu Airismaa Parainen < µg/l > µg/l > µg/l > µg/l >1000 µg/l km <3 Merimasku 7 <3 Luonnonmaa Rymättylä Naantali 3 12 Raisio 7 <3 <3 6 Satava Kakskerta Kaarina Kuusisto Ammoniumtyppi (µg/l), koonta Elokuu Airismaa Parainen <3 4 <3 <3-10 µg/l >10-50 µg/l > µg/l > µg/l >700 µg/l km KUVA 4. Kokonaistyppi- ja ammoniumtyppipitoisuudet tuotantokerroksen kokoomanäytteissä Turun merialueella elokuun alussa Huom. Paraisten Kirkkoselän näyte otettiin

10 Fosforipitoisuus Heinäkuun puolivälissä suppeassa tutkimuksessa tuotantokerroksen kokoomanäytteissä kokonaisfosforipitoisuus oli µg/l. Korkein pitoisuus oli Papinsaaren edustalla ja Uittamolla. Airistolla Rajakarilla ja Airismaalla pitoisuudet olivat µg/l eli hyvin pieniä. Fosfaattifosforia oli kokoomanäytteissä 3 26 µg/l, ja määrä oli korkein Raisionlahden Hahdenniemessä. Turussa jäteveden purkupaikalla sekä kokonaisfosforin että fosfattifosforin määrä oli tavanomaista pienempi. Elokuun alussa Aurajoen Halisissa jokivedessä kokonaisfosforin määrä oli 74 µg/l ja fosfaattifosforin 13 µg/l. Merialueen laajassa tutkimuksessa tuotantokerroksen kokoomanäytteissä kokonaisfosforipitoisuus oli µg/l paitsi Turussa purkupaikalla 110 µg/l ja Raisionlahden pohjukassa 130 µg/l (kuva 5), ja Suomen ympäristökeskuksen (2005) vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen fosforiraja-arvojen mukaan korkeimpien pitoisuuksien alueilla tila oli huono. Tila ei ollut missään erinomainen ja hyvä vain osassa Vapparia ja Airistoa. Fosfaattifosforia oli <2 75 µg/l, ja pitoisuus oli selvästi korkein Raisionlahden pohjukassa. Intensiivipisteiden perusteella tuotantokerroksen kokonaisfosforipitoisuudet olivat ajankohdan pitkäaikaiskeskiarvoihin verrattuna varsin tavanomaisia. Vertikaalinäytteissä kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin korkea (>100 µg/l) vain Bläsnäsinlahden syvänteen pohjalla, missä heikon happitilanteen vuoksi sedimentti oli ilmeisesti hapeton ja fosforia vapautui veteen. Turussa jätevedenpurkualueella kokonaisfosforimäärä oli pinnassa oli korkea mutta pitoisuudet pienenivät lähialueilla; fosfaattifosforin määrät olivat pieniä. Jätevesien vaikutuksia ei voinut erottaa Linnanaukolla, sillä savisameus ja jokivedet aiheuttavat alueella suurta vaihtelua fosforimäärissä. Naantalinsalmessa ja Paraisten jätevedenpuhdistamon purkupaikalla ei erottunut jätevesien vaikutusta Klorofyllipitoisuus Heinäkuun puolivälissä suppeassa tutkimuksessa kasviplanktonin tuotantokerroksen kokoomanäytteissä klorofyllipitoisuus oli 2 14 µg/l. Määrä oli korkein Uittamolla ja lähes yhtä korkea Turussa jäteveden purkupaikalla ja Pitkässäsalmessa Papinsaaren edustalla. Pitoisuudet olivat pienimmät Airistolla ja Vapparilla. Elokuun alussa klorofyllipitoisuudet olivat 3,8 41 µg/l (kuva 5). Selvästi korkein klorofyllimäärä oli Turussa jäteveden purkupaikalla, ja myös Papinsaaren edustalla klorofyllimäärä oli korkea ja tila huono Suomen ympäristökeskuksen (2005) vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen klorofylliraja-arvojen mukaan. Muualla Pitkässäsalmessa ja Pukinsalmessa sekä Naantalinsalmessa klorofylliä oli 9 22 µg/l. Käyttökelpoisuusluokituksen klorofylliraja-arvojen mukaan tila oli tyydyttävä tai välttävä, ja hyvään luokkaan lukeutui vain osa Vapparia.

11 11 29 Merimasku Luonnonmaa Rymättylä Naantali Raisio Satava Kakskerta Kaarina Kuusisto Kok.fosfori (µg/l), koonta Elokuu Airismaa Parainen Erinomainen (<12 µg/l) Hyvä (12-20 µg/l) Tyydyttävä (20-40 µg/l) Välttävä (40-80 µg/l) Huono (>80 µg/l) km 8,2 Merimasku 7,1 11 7,6 Luonnonmaa Rymättylä 6, Naantali 13 6,0 Raisio 6, ,5 6,2 Satava 8, ,3 13 6,4 Kakskerta Kaarina Kuusisto 32 9,9 6,5 3,8 11 9, Klorofylli (µg/l), koonta Elokuu Airismaa 6,5 7,0 4,2 Parainen 5,0 5,0 10 Erinomainen (<2 µg/l) Hyvä (2-4 µg/l) Tyydyttävä (4-12 µg/l) Välttävä (12-30 µg/l) Huono (>30 µg/l) km KUVA 5. Kokonaisfosfori- ja klorofyllipitoisuudet tuotantokerroksen koontanäytteessä Turun merialueella elokuun alussa Huom. Paraisten Kirkkoselän näyte otettiin Luokittelu: vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus.

12 Veden hygieeninen tila Hygieenistä tilaa kartoitettiin merialueella elokuun alun laajassa tarkkailussa fekaalisten kolimuotoisten bakteerien pesäkemäärän mukaan. Aurajoen Halisissa jokivedessä pesäkemäärä oli 10 kpl/100 ml, ja jokiveden hygieeninen tila oli hyvä. Merialueella pinnassa (1 m) fekaalisten kolimuotoisten bakteerien pesäkemäärä oli kpl/100 ml (kuva 6). Merialueen hygieeninen tila pinnassa vaihteli Suomen ympäristökeskuksen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (2005) perusteella erinomaisesta välttävään. Suurimmassa osassa aluetta tila oli erinomainen tai hyvä. Linnanaukon tuntumassa ja Aurajokisuulla tila oli tyydyttävä ja vain Raisionlahden pohjukassa välttävä. Aurajoen tulosten perusteella jokiveden mukana tuli bakteerikuormitusta hyvin vähän. Merialueen tulosten mukaan Turussa jätevedet heikensivät hygieenistä tilaa vain lievästi purkupaikan lähialueilla. Naantalinsalmessa tai Paraisilla purkupaikoilla ei näkynyt jätevesien vaikutusta. 11 Merimasku Naantali 0 Luonnonmaa 2 1 Rymättylä 1 Raisio Satava 2 < < Kakskerta Kaarina Kuusisto <2 < Hygieeninen tila pinnassa Elokuu Airismaa Parainen Erinomainen (<10 kpl) Hyvä (10-<50 kpl) Tyydyttävä (50-<100 kpl) Välttävä (100-<1000 kpl) Huono (>1000 kpl) km KUVA 6. Hygieeninen tila (fek. kolimuotoiset bakteerit kpl/100 ml) Turun merialueella elokuun alussa Huom. Paraisten Kirkkoselän näyte otettiin Luokittelu: vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus.

13 13 4. TIIVISTELMÄ Turun merialueen vuoden 2013 kesäkauden velvoitetarkkailu jatkui loppukesän tutkimuksilla. Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki suppean tarkkailun ja loppukesän laajan tarkkailun Paraisten Kirkkoselältä (148) laajan tutkimuksen näytteenotto jouduttiin siirtämään elokuun suppean tutkimuksen yhteyteen ( ). Merialueelle joki- ja valumavesissä tullut kuormitus oli Aurajoen virtaamatietojen perusteella hyvin pientä. heinäkuun alussa virtaama oli alle 0,8 m 3 /s, mutta kuun lopussa virtaama nousi lyhytaikaisesti ja oli 1 m 3 /s. Elokuun alussa laajan näytteenoton aikaan virtaama oli taas hyvin pieni (<1 m 3 /s). Turussa heinäkuussa meriveden korkeus vaihteli 0-linjan tuntumassa. Kuun lopulla vesi laski 0-linjalta lukemaan noin -20 cm, ja ennen elokuun alun laajaa näytteenottoa vesi oli kääntynyt nousuun. Veden lämpötila oli pinnassa heinäkuun puolivälissä ºC. Elokuun alussa lämpötila oli ºC, ja intensiiviasemien (135, 175, 180, 210, 220, 225, 240, 260, 275, 285, 297 ja 300) perusteella lämpötilat olivat ajankohdan pitkäaikaisen keskiarvon (vuodet ) mukaisia. Sähkönjohtavuudesta lasketun suolaisuuden perusteella joki- ja valumavesien määrä oli pieni molemmilla kerroilla. Suolaisuus oli pinnassa 5,0 5,8 eikä suolaisuus ollut missään alentunut voimakkaasti (<5 ). Elokuun alun tutkimuksessa syvänteissä suolaisuus kasvoi pohjaa kohti, mutta erot pinnan ja pohjaläheisen veden suolaisuudessa olivat pieniä. Korkeimmillaan suolaisuus oli 6,1 alusvedessä Bläsnäsinlahden syvänteessä. Vesi oli erittäin sameaa (>20 FNU) vain Raisionlahden pohjukassa, ja voimakkaasti kohonneita (>10 FNU) sameusarvoja oli Raisionlahden keskiosassa, Pohjoissalmen sisäosassa ja Pitkässäsalmessa. Sameusarvot olivat pinnassa Airismaalla Suomen ympäristökeskuksen yleisen käyttökelpoisuusluokituksen (2005) mukaan erinomaisia (>1,5 FNU), ja myös Rajakarilla, Lapilassa ja Vapparin reunalla päästiin lähelle raja-arvoa. Turussa jäteveden purkupaikalla pinnassa sameus oli jätevesien vaikutuksesta hieman pienempi kuin Aurajokisuulla tai salmissa. Merialueen happitilanne oli heinä- ja elokuun alun tutkimusten välissä heikentynyt. Happi ei ollut pohjan läheltä täysin loppu missään (happikyllästys<2 %). Bläsnäsin ja Kirkkoherransaaren syvänteessä happi oli hyvin vähissä, ja happitilanne oli hyvin huono myös pohjasta noin metrin syvyyteen asti. Näissä paikoissa sedimentin pinta oli ilmeisesti jo hapeton, ja elokuun aikana happi todennäköisesti loppui. Pohjan lähellä hapenvajaus oli voimakasta (happikyllästys <40 %) Vapparin, Haarlansalmen, Kuparivuoren, Väskin ja Papinluodon syvänteissä Ennen syystäyskiertoa happi saattoi loppua pohjan läheltä Lessorilla, mutta Haarlansalmessa lämpötilaero on saattanut tasoittua ja happitilanne kohentua jo tätä ennen. Muilla paikoilla ei ollut hapen loppumisen vaaraa. Typpipitoisuudet olivat heinäkuun puolivälissä µg/l ja elokuun alussa noin µg/l. Pitoisuus oli molemmilla kerroilla korkein Turussa jäteveden purkupaikalla, joskin heinäkuun puolivälissä kokonaistypen määrä oli tavanomaista pienempi. Elokuun alussa Vapparilla ja Airistolla sekä Viheriäistenaukolla ja Raisionlahden uloimmissa osissa pitoisuus oli noin µg/l. Bläsnäsinlahden ja Kirkkoherransaaren syvänteissä alusvedessä kokonaistyppipitoisuus oli hyvin korkea, sillä heikon happitilanteen vuoksi sedimentti oli ilmeisesti hapeton ja ravinteita vapautui veteen.

14 14 Ammoniumtypen määrät olivat heinäkuun puolivälissä pieniä. Elokuun alussa määrä oli vain Turussa purkualueella voimakkaasti kohonnut (>100 µg/l), ja muualla ammoniumtyppipitoisuudet olivat pieniä tai hyvin pieniä. Nitraatti- ja nitriittitypen yhteismäärä oli korkein Turussa purkupaikalla (940 µg/l) ja muita alueita korkeampi myös Linnanaukolla, Aurajokisuulla ja Uittamolla ( µg/l). Muualla määrät olivat pieniä. Fosforipitoisuudet olivat heinäkuun puolivälissä ja elokuun alussa kasviplanktonin tuotantokerroksen koontanäytteissä µg/l. Elokuun alussa korkeimmat pitoisuudet olivat Raisionlahden pohjukassa ja Turussa jäteveden purkupaikalla, missä Suomen ympäristökeskuksen vesien yleisen käyttökelpoisuusluokituksen fosforiraja-arvojen mukaan tila oli huono. Tila ei ollut missään erinomainen ja hyvä vain osassa Vapparia ja Airistoa. Vertikaalinäytteissä kokonaisfosforipitoisuus oli erittäin korkea (>100 µg/l) vain Bläsnäsinlahden syvänteen pohjalla, missä fosforia vapautui veteen hapettomuuden vuoksi. Klorofyllipitoisuudet olivat tuotantokerroksen koontanäytteissä heinäkuun puolivälissä 2 14 µg/l, ja Airistolla ja Vapparilla pitoisuudet olivat varsin pieniä. Elokuun alussa klorofylliä oli 3,8 41 µg/l. Selvästi korkein klorofyllimäärä oli Turussa jäteveden purkupaikalla, ja myös Papinsaaren edustalla klorofyllimäärä oli korkea ja tila huono. Muualla käyttökelpoisuusluokituksen klorofylliraja-arvojen mukaan tila oli tyydyttävä tai välttävä, ja hyvään luokkaan lukeutui vain osa Vapparia. Hygieenistä tilaa kartoitettiin elokuun alun laajassa tarkkailussa. Pinnassa fekaalisten kolimuotoisten bakteerien pesäkemäärä oli kpl/100 ml. Suurimmassa osassa aluetta tila oli erinomainen tai hyvä. Linnanaukon tuntumassa ja Aurajokisuulla tila oli tyydyttävä ja vain Raisionlahden pohjukassa välttävä. Aurajoen virtaama oli pieni, mutta jokivesi oli selvästi kuormittamatonta merivettä sameampaa ja ravinnepitoisempaa. Jätevesien vaikutus tuntui Turussa purkupaikalla etenkin typpiyhdisteiden suurina määrinä sekä suppealla että laajalla tarkkailukerralla. Elokuun alussa vaikutus tuntui Linnanaukon tuntumassa typpiyhdisteiden määrässä ja hygieenisen tilan lievänä heikkenemisenä, mutta kauempana Aurajoen ja jätevesien vaikutusta ei voinut erottaa toisistaan. Paraisilla purkupaikoilla ei näkynyt jätevesien vaikutusta. Naantalinsalmessa jätevedet saattoivat lievästi nostaa typpimäärää. Turussa 5. syyskuuta 2013 Reetta Räisänen biologi

15 15 Jakelu: ExxonMobil Finland Oy Ab/Sami Soisalo Finnfeeds Finland Oy/Naantalin tehdas/åsa Korsman TSME c/o Fortum Power and Heat Oy/Satu Viranko Maskun kunta/tekninen osasto/kimmo Thessler Neste Oil Oyj/Naantalin jalostamo/maarit Arpalo Paraisten kaupunki/paraisten jätevedenpuhdistamo/käyttöpäällikkö Laaksonen Turun kaupunki/ympäristö- ja kaavoituslautakunta Sähköpostitse: Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Turun seudun puhdistamo Finnfeeds Finland Kaarinan Naantalin Paraisten Paraisten Paraisten Raision Raision kaupunki/tekninen Turun Varsinais-Suomen

16

17 Vesinäytteiden tutkimustuloksia LIITE 1, sivu 1/2 Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Sähk.joht Suol. Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Klorof. Levä kvanl Näytepaikka C ms/m o/oo µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l TURM / 135 Vapparin pohj. osa 135 (L 37) Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 1,9 m; Klo 10:25; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 19, , < ,5 P TURM / 175 Papins it 175 (L 32) Kok.syv. 7,5 m; Näk.syv. 0,6 m; Klo 12:30; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 16 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 19, , < P TURM / 180 Uittamo 180 (L 29) Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 0,5 m; Klo 12:55; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 16 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 18, , P TURM / 210 Kuuvannokka 210 (L 26) Kok.syv. 22,0 m; Näk.syv. 1,8 m; Klo 09:10; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 18, , < ,3 P TURM / 220 Rajakari 220 (L 220) Kok.syv. 52,0 m; Näk.syv. 2,0 m; Klo 09:25; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 18, , <5 < ,3 P TURM / 225 Airismaa it 225 Kok.syv. 80,0 m; Näk.syv. 2,4 m; Klo 09:40; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 18, < ,0 P TURM / 240 Pansion öljysatama 240 (L 17) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 1,2 m; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 16 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 10 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 19, , < ,4 P TURM / 260 Hahdenniemi 260 (L 13) Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Klo 13:35; Näytt.ottaja JH; Ilm.lt. 17 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 19, , <5 < ,9 P TURM / 275 Viheriäistenaukko 275 (L 8) Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,1 m; Klo 15:00; Näytt.ottaja RM, TP; Ilm.lt. 20 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 17, , ,9 P TURM / 285 Naantalinsalmi 285 (L 3) Kok.syv. 26,0 m; Näk.syv. 1,4 m; Klo 14:45; Näytt.ottaja RM, TP; Ilm.lt. 20 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 7 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 17, , ,5 P TURM / 297 Kotkanaukko 297 (L 297) Kok.syv. 29,0 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 08:45; Näytt.ottaja RM, TP; Ilm.lt. 16 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. N; 1 15, , < ,1 P TURM / 300 Väskinsaari 300 L 86 Kok.syv. 19,0 m; Näk.syv. 1,7 m; Klo 14:30; Näytt.ottaja RM, TP; Ilm.lt. 18 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 9 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 19, , < ,5 P Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

18 Vesinäytteiden tutkimustuloksia LIITE 1, sivu 2/2 Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Sähk.joht Suol. Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Klorof. Levä kvanl Näytepaikka C ms/m o/oo µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l TURM / TKUPUR Turun jv-purkupaikka Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 13:15; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 16 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 18, , TURM / PARPUR Paraisten jv-purkupaikka Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 2,3 m; Klo 10:10; Näytt.ottaja JH (HH); Ilm.lt. 18 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 8 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 20, , < ,4 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy

19 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 135 Vapparin pohj. osa 135 (L 37) Kok.syv. 21,0 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 10:20; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,9 9, , , ,1 2, ,8 3, ,7 7,6 320 < ,2 4, , < <2 6, TURM / 136 Loskarnäs pohj 136 (L42) Kok.syv. 21,5 m; Näk.syv. 2,1 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,1 9, , ,7 8, ,7 2, , ,8 6,7 70 2, , ,5 9,0 4, , < , TURM / 137 Lessor 137(L 137) Kok.syv. 20,0 m; Näk.syv. 2,7 m; Klo 10:55; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,2 9, , ,7 8, ,8 1, ,2 6,2 64 3, , ,8 2, , < <2 3, TURM / 140 Bläsnäsinlahti 140(L 44) Kok.syv. 29,0 m; Näk.syv. 2,8 m; Klo 11:25; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,6 10, , , ,6 1, ,6 57 1, , ,1 1, , ,4 0, ,1 28 2,4 0, , < <2 5,0 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 1/8

20 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 143 Kruunukari 143 (L143) Kok.syv. 28,0 m; Näk.syv. 2,1 m; Klo 10:40; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 19,6 10, , ,7 8, ,0 1, , ,6 8,3 88 1, ,7 7, ,1 6, , ,2 7, , < <2 7, TURM / 148 Kirkkoselkä Kok.syv. 7,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:45; Näytt.ottaja JS, AL-J; Ilm.lt. 20 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. S; 1 19,6 8,1 91 6, , ,5 7,7 86 9, , <5 < TURM / 165 Kirkkoh saari 165 (L 61) Kok.syv. 33,0 m; Näk.syv. 1,0 m; Klo 10:00; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,9 9, , ,5 8,1 490 < ,3 8,5 98 6, , ,3 4,7 48 6, , ,5 3, ,2 2, , ,7 1, ,7 30 2,5 1, , ,4 1, , < , TURM / 175 Papins it 175 (L 32) Kok.syv. 7,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 12:25; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 21,0 11, , ,3 8, ,2 7, , ,0 18,7 2, ,5 7, TURM / 179 Katariinanlaakson ed. 179 (L 31) Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 0,5 m; Klo 12:35; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 4 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,2 11, ,3 8, ,1 11, ,2 8, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 2/8

21 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 180 Uittamo 180 (L 29) Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 0,5 m; Klo 12:55; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 19,8 10, ,3 8, ,4 9, ,3 7, TURM / 190 Aurajokisuu 190 (L 28) Kok.syv. 8,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:05; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,1 11, , ,0 8, , ,3 7 17,9 7, ,4 7, TURM / 200 Pikisaari 200 (L 22) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Klo 13:45; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,1 9, , TURM / 201 Haarlansalmi Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 1,8 m; Klo 09:35; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. W; 1 20,2 9, , ,2 400 < ,8 8,8 99 3, ,8 2, , < , TURM / 205 Kalkkiniemi 205 (L 23) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 14:00; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,1 10, , , < ,0 8, , ,4 8, , < ,3 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 3/8

22 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 210 Kuuvannokka 210 (L 26) Kok.syv. 22,0 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 9:50; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 19,1 10, , ,3 440 < < ,9 2, ,2 8,2 86 6, , ,1 7, , ,7 6, , < < TURM / 215 Saaronniemi 215 (L 53) Kok.syv. 53,0 m; Näk.syv. 1,7 m; Klo 9:30; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 19,2 10, , , ,8 2, ,4 8,1 86 2, , ,0 8, ,8 40 5,4 8, , ,2 7, , < <2 6, TURM / 220 Rajakari 220 (L 220) Kok.syv. 52,0 m; Näk.syv. 2,0 m; Klo 10:10; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 18,9 10, , ,53 5,7 8, < <2 1 4,9 0, ,3 9, , ,54 5, ,6 9, , ,58 5,7 8,2 340 < <2 4,6 20 6,8 8,3 71 3, ,71 5, ,8 8,8 71 4, ,74 5, ,8 8,5 69 7, ,75 5,9 7,6 7,5 400 < , < <2 6, TURM / 225 Airismaa it 225 Kok.syv. 80,0 m; Näk.syv. 2,6 m; Klo 11:00; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 6 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 1 18,7 10, , ,59 5,8 8,3 7,5 350 < <2 0 4,8 0, ,1 9, , , ,3 8,6 91 1, ,58 5,7 7,9 300 < <2 4,6 20 8,9 8,4 76 1, ,82 5, ,3 9,1 75 2, ,77 5, ,2 9,1 74 2, ,77 5, ,5 8,8 71 5, ,77 5,9 7,5 7, , < <2 6,5 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 4/8

23 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 235 Marjaniemi NW 235(L19) Kok.syv. 2,7 m; Näk.syv. 0,7 m; Klo 10:00; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 24 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 20,8 9, ,5 8,2 560 < ,7 9, ,4 8, < TURM / 240 Pansion öljysatama 240 (L 17) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 10:15; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 24 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 20,6 10, , ,5 470 <5 < <2 5 19,2 5, ,7 7, ,7 370 < < TURM / 245 Kallanpää 245 (L 15) Kok.syv. 15,0 m; Näk.syv. 1,7 m; Klo 10:45; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 24 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 20,2 10, , , ,2 3, ,6 7,6 80 7, ,8 5, ,8 7, < , TURM / 250 Raisionlahden pohjukka 250 (L 12) Kok.syv. 1,5 m; Näk.syv. 0,4 m; Klo 12:00; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 24 C; Pilv. 2 /8; Tuulsuunt. NW; ,7 7, ,1 7, <5 < TURM / 260 Hahdenniemi 260 (L 13) Kok.syv. 4,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 11:25; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 24 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 20,9 8, ,2 420 <5 < ,3 8, ,1 400 < <5 < , TURM / 265 Kukonpää 265 ( L14) Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 1,1 m; Klo 11:05; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 24 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 20,3 9, , , ,3 7, ,8 6,6 69 9, , < ,2 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 5/8

24 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 275 Viheriäistenaukko 275 (L 8) Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 1,4 m; Klo 09:30; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 22 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. NW; 1 19,7 10, , ,3 410 < ,0 2, ,7 9 17,5 8,7 93 7, ,0 340 < < , TURM / 280 Ajonpää 280 (L 6) Kok.syv. 32,5 m; Näk.syv. 1,6 m; Klo 15:00; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 25 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 20,0 11, , , ,6 2, ,0 8,1 85 5, , ,4 7, ,8 7, ,5 6,0 7, , < < TURM / 285 Naantalinsalmi 285 (L 3) Kok.syv. 26,0 m; Näk.syv. 1,5 m; Klo 14:45; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 23 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 19,8 10, , ,3 450 < ,4 3, ,3 8,0 82 5, ,7 7,8 330 < ,4 7, , ,6 7, , < < TURM / 290 Kuparivuori 290 (L 2) Kok.syv. 24,0 m; Näk.syv. 1,1 m; Klo 14:25; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 23 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 1 20,9 10, , ,5 8, ,5 5, , ,2 75 6, , ,8 5, ,7 23 7,6 5, , < Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 6/8

25 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / 297 Kotkanaukko 297 (L 297) Kok.syv. 29,0 m; Näk.syv. 1,7 m; Klo 13:10; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 23 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. W; 1 20,0 11, , ,5 440 < < ,5 1, ,2 7,3 75 3, ,7 320 < ,4 7, , ,2 7, , <5 <3 26 < TURM / 300 Väskinsaari 300 L 86 Kok.syv. 18,0 m; Näk.syv. 0,9 m; Klo 13:40; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 23 C; Pilv. 2 /8; Tuulsuunt. W; 1 20,7 9, , ,5 8,2 430 <5 < ,9 6, , ,1 6,2 61 4, ,5 7, ,6 5, ,4 4, , < <2 7, TURM / 304 Papinluoto 304 (L 304) Kok.syv. 20,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:55; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 23 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 1 P 9,2 73 6, ,5 8, ,8 7, , ,3 5,9 58 7, ,5 7, ,9 5, ,7 19 8,4 4, , <5 < , TURM / 308 Lapila 308 (L 308) Kok.syv. 43,0 m; Näk.syv. 1,9 m; Klo 12:45; Näytt.ottaja JS/JaLa; Ilm.lt. 23 C; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. W; 1 20,0 11, , ,7 8, ,2 1, , ,0 8,1 85 2, ,7 7, ,9 30 5,2 8, , ,9 7, , < <2 7,1 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 7/8

26 Vesinäytteiden tutkimustuloksia Turun edustan merialueen tarkkailututkimus (TURM) Pvm. Hav.paikka Lämpöt Happi Happik. Sameus Sähk.joht Salinite Suol. ph Väri Kok.N NO23-N NH4-N Kok.P PO4-P Fek.k.44 C Klorof. TOC Silikaatti Levä kvanl Näytepaikka C mg/l Kyll % FNU ms/m o/oo mg/l Pt µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l pmy/100 ml µg/l mg/l mg/l TURM / KANAV W Kanavaniemi lä Kok.syv. 12,0 m; Näk.syv. 9,0 m; Klo 13:30; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 19,3 7, , TURM / LATOK N Latokari po Kok.syv. 11,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:10; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 19,4 9, , TURM / RUISS E n silta et Kok.syv. 3,0 m; Näk.syv. 0,8 m; Klo 13:35; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 2 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 19, , TURM / TKUPUR Turun jv-purkupaikka Kok.syv. 10,0 m; Näk.syv. 0,5 m; Klo 13:20; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 22 C; Pilv. 5 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 19,3 11, , ,1 7, ,6 9, , ,6 9, , ,3 7, TURM / PARPUR Paraisten jv-purkupaikka Kok.syv. 16,0 m; Näk.syv. 2,6 m; Klo 11:10; Näytt.ottaja JS, JaLa; Ilm.lt. 21 C; Pilv. 3 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. SW; 1 20,5 10, , ,4 370 < ,1 1, ,3 56 2, , ,4 3, <5 <3 16 <2 5, TURM / 58K Halisten kalaporras Näk.syv. 0,5 m; Klo 14:25; Näytt.ottaja JH (RS); Ilm.lt. 26 C; Pilv. 1 /8; Tuulnop. 3 m/s; Tuulsuunt. NW; Lämpöt 21,2 C; 0, Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy LIITE 2, sivu 8/8

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-14-7155 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2014 Väliraportti nro 153-14-1463 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2014 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2015 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-15-5782 Turun ympäristön merialueen vuoden 2015 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2017 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-17-5842 Turun ympäristön merialueen vuoden 2017 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2013 Väliraportti nro 153-13-7098 1. YLEISTÄ Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOPPUKESÄLLÄ 2016 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-16-5459 Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat heinä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2013 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-13-4598 Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2017 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-17-7069 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2016 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-16-5014 Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYKSYLLÄ 2015 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-15-7473 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Turun ympäristön merialueen vedenlaatututkimukseen

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 217 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-17-4168 Turun ympäristön merialueen vuoden 217 velvoitetarkkailu jatkui avovesikauden tutkimuksilla touko-

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2016 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-16-4358 Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailu jatkui avovesikauden tutkimuksilla touko-

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2013

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2013 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2013 Väliraportti nro 153-13-1616 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2013 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2017

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2017 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2017 Väliraportti nro 153-17-1919 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2017 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-5277 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 8. 9.6.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2016

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2016 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2016 Väliraportti nro 153-16-1840 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2016 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 217 Väliraportti nro 116-17-5598 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 17. 18.7.217 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS MAALISKUUSSA 2015 Väliraportti nro 153-15-1407 1. YLEISTÄ Turun ympäristön merialueen vuoden 2015 velvoitetarkkailu alkoi maaliskuun alussa, jolloin Lounais-Suomen

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 215 Väliraportti nro 116-15-585 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää ohessa tulokset 2. 21.7.215 tehdystä n merialueen tarkkailusta (kuva

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 213 Sari Koivunen 18.11.214 Nro 15-14-7614 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (213) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA Väliraportti RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS SYYSKUUSSA 2017 Väliraportti 116-17-7237 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 18. 19.9.2017 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESÄKUUSSA 2017 Väliraportti nro 116-17-4248 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 12. 13.6.2017 tehdystä n merialueen tarkkailusta

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014

KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 2014 LUVY/17 28.8.214 Urpo Nurmisto Rahikkalan-Pipolan-Nummijärven vsy Pappilankuja 4 912 Karjalohja KARJALOHJAN LÄNTISTEN JÄRVIEN RAVINNE- JA HAPPIPITOISUUDET ELOKUUSSA 214 Karjalohjan läntisten järvien, Haapjärven,

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2015 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-15-5469 Turun ympäristön merialueen vuoden 2015 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja

KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA Åke Lillman Kirkniemen kartano Lohja 8.3.2017 Åke Lillman Kirkniemen kartano 08800 Lohja KIRKNIEMEN PIKKUJÄRVEN VEDEN LAATU TALVELLA 2017 Vesinäytteet kahdelta havaintopaikalta otettiin 28.2.2017. Työ tehtiin Kirkniemen kartanon toimeksiannosta.

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin

ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 29.8.2016 Iso Ruokjärven suojeluyhdistys ry Tarja Peromaa ISO RUOKJÄRVEN VEDEN LAATU Vuoden 2016 mittaukset ja vertailu vuosiin 2009-2015 Sammatin Iso Ruokjärvestä otettiin uusimmat vesinäytteet 15.8.2016

Lisätiedot

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus

Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen vedenlaatu ja kuormitus Aurajoen virtaa seminaari Aurajoen nykyisyydestä ja tulevasta Lieto 28.11.213 Sari Koivunen biologi www.lsvsy.fi Sisältö: Aurajoen ja Aurajoen vesistöalueen yleiskuvaus

Lisätiedot

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016

Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan pohjoisosassa Ali-Paastonjärven itäpuolella sijaitsevalta Kaitalammilta otettiin Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2014

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2014 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS KESKIKESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-14-4456 Turun ympäristön merialueen vuoden 2014 velvoitetarkkailun kesäkauden tutkimukset jatkuivat kesä-

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2015

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2015 TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS ALKUKESÄLLÄ 2015 1. YLEISTÄ Väliraportti nro 153-15-4517 Turun ympäristön merialueen vuoden 2015 velvoitetarkkailu jatkui avovesikauden tutkimuksilla touko-

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016

Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 26.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Tuohilammen vedenlaatututkimus, heinäkuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Otalammella sijaitsevasta Tuohilammesta otettiin 20.7.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 20-16-7260 2 (7) MYNÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUSTEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Väliraportti nro RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2016 Väliraportti nro 116-16-7570 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 17. 18.10.2016 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 29 Sari Koivunen 4.11.21 Nro 15-1-613 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (29) 3 (2) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 5 2. AINEISTO

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016

Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 29.2.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven veden laatu Helmikuu 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta.

Lisätiedot

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus

Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Enäjärven ja siihen laskevan Suomusjärvenjoen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Enäjärven Elämännokan syvänteeltä otettiin 17.2.2016 ja 2.8.2016.

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016

Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 24.8.2016 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Valkialammen (Saukkola) veden laatu Elokuu 2016 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan pienen Valkialammen vesinäytteet otettiin 2.8.2016 kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016

Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 29.8.2016 Vihdin kunta, ympäristönsuojelu Vihdin Kaitlammen (Haukkamäki) vedenlaatututkimus, elokuu 2016 Vesinäytteet Vihdin Ojakkalassa sijaitsevasta Kaitlammesta otettiin 16.8.2016 Vihdin kunnan ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017

Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 4.9.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kaitalammin (Hajakka) veden laatu Elokuu 2017 Karkkilan Hajakassa Kaupinojan valuma-alueella (23.087) sijaitsevan Kaitalammin vesinäytteet otettiin 3.8.2017

Lisätiedot

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu

Alajärven ja Takajärven vedenlaatu Alajärven ja Takajärven vedenlaatu 1966-16 Alajärvi Alajärven vedenlaatua voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. Veden ph on keskimäärin 7,3 (Jutila 1). Yleisellä tasolla alusvesi on lievästi rehevää

Lisätiedot

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela

Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio Janne Suomela Varsinais-Suomen vesien tila: mitä vesistä mitataan ja mitä tulokset kertovat? Raisio 1.12.211 Janne Suomela Varsinais-Suomen päävesistöalueet Kiskonjoki Perniönjoki 147 km 2 Uskelanjoki 566 km 2 Halikonjoki

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016

Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kärjenlammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaakkoisosassa sijaitsevalta Kärjenlamilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 28 Kari Lehtonen 4.5.29 Nro 15-9-1673 2 (2) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (28) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (28) 3 (2) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 5 2. AINEISTO

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 211 Sari Koivunen 22.11.212 Nro 15-12-7154 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (211) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (211) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

Kakarin vedenlaatututkimus 2016

Kakarin vedenlaatututkimus 2016 31.8.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Kakarin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan kaupunkitaajaman länsipuolella olevalla ylänköalueella sijaitsevalta Kakarilta otettiin Karkkilan

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Sari Koivunen 2.12.216 Nro 15-16-8264 2 (21) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) 3 (21) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017

Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 29.8.2017 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Ahmoolammin veden laatu Maalis- ja elokuu 2017 Karkkilan Ahmoossa sijaitsevan Ahmoolammin vesinäytteet otettiin 1.3.2017 ja 2.8.2017 Karkkilan kaupungin

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 29.9.215 Nro 15-15-66 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU

TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU TURPAANKOSKEN JA SAARAMAANJÄRVEN POHJAPATOJEN RAKENTAMISEN AIKAINEN VESISTÖTARKKAILU Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 14/211 Anne Åkerberg SISÄLLYSLUETTELO sivu 1 JOHDANTO 1 2 TARKKAILU

Lisätiedot

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007

JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 JAALAN KIMOLANLAHDEN RAVINNEKUORMITUS- TUTKIMUS VUONNA 2007 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 93/2007 Johanna Ritari & Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu Sisällys 1 Johdanto 1 2 Sääolosuhteet

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 212 Sari Koivunen 18.1.213 Nro 15-13-6754 2 (24) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (212) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (212) 3 (24) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014 Vesistöosasto/RO 13.5.214 Kirjenumero 417/14 Luoteis-Lopen Loma-Asukkaat ry c/o Leila Rajakangas Vanha Valtatie 1 B 4 425 KERAVA KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 214 1. JOHDANTO Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017

Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Syvälammen (Saukkola) veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Saukkolassa sijaitsevan Syvälammen vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA

KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA KETTULAN JÄRVIEN TILA VUOSINA 2006-2010 TEHTYJEN TUTKI- MUSTEN PERUSTEELLA Näytteenotto ja näytteiden analysointi Vesinäytteet on otettu lopputalvella 2006 ja 2007 sekä loppukesällä 2006, 2007 ja 2010

Lisätiedot

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014

Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 2014 7..1 Lohilammen kyläyhdistys Tiina Raukko Sammatin Lohilammen veden laatu Elokuu 1 Lohilammen näytteet otettiin 7..1 kyläyhdistyksen ja Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Näytteet

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO 2.4.2015 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2014 1 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden

Lisätiedot

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset

HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset LUVY/002 18.3.2014 HIIDENVEDEN ALUEEN YHTEISTARKKAILU 2014 Tammi-maaliskuun tulokset Hiidenveden yhteistarkkailu perustuu seuraaviin lupapäätöksiin: Pistekuormittaja Oikeuden tai vesiviranomaisen lupapäätös

Lisätiedot

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014

Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Lausunto 8.5.2014 Wiitaseudun Energia Oy jätevedenpuhdistamon ylimääräiset vesistövesinäytteet 10.4.2014 Tausta: Kalastajat olivat 6.4.2014 tehneet havainnon, että jäällä oli tummaa lietettä lähellä Viitasaaren

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 29.11.216 Nro 32-16-7774 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS...

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017

Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 11.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Viidanjärven veden laatu Heinäkuu 2017 Hiidenveden Retlahden pohjoispuolella sijaitsevan pienen Viidanjärven vesinäytteet otettiin 19.7.2017 Lohjan kaupungin

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin

Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Katsaus Inarijärven kuormitukseen ja vesistövaikutuksiin Annukka Puro-Tahvanainen Saariselkä 18.9.2014 25.9.2014 1 2 Inarijärveen tuleva ravinnekuorma Kokonaisfosfori 55 t/v Kokonaistyppi Piste- ja hajakuormitus

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 21 Sari Koivunen 9.11.211 Nro 15-11-6226 2 (23) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (21) AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (21) 3 (23) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA PERUSTE...

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 215 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 15.12.216 Nro 21-16-8179 2 (22) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (215) PAIMIONJOEN,

Lisätiedot

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016

Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 8.9.2016 Lahna- ja Suomusjärven hoitoyhdistys Mauri Mäntylä Lahnajärven, Suomusjärven ja Myllylammen vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet otettiin Lahna- ja Suomusjärven suojeluyhdistyksen toimesta 28.8.2016

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 1.3.216 Nro 21-16-1182 2 (21) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA

Lisätiedot

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut

Hollolan pienjärvien tila ja seuranta. Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut Hollolan pienjärvien tila ja seuranta Vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi, Lahden ympäristöpalvelut 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pienjärvien seuranta Pienjärvien vedenlaadun seuranta Hollolassa

Lisätiedot

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN VELVOITETARKKAILUTUTKIMUS

TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN VELVOITETARKKAILUTUTKIMUS TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN VELVOITETARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2010 Reetta Räisänen 14.6.2011 Nro 153-11-2482 2 (86) TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN VELVOITETARKKAILUTUTKIMUS (2010) TURUN YMPÄRISTÖN MERIALUEEN

Lisätiedot

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017

Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 10.8.2017 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Sammatin Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan puron veden laatu Heinäkuu 2017 Lohjan Sammatissa sijaitsevan Valkjärven ja siihen Haarjärvestä laskevan

Lisätiedot