Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten kansainvälistyminen. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Training. Strategian muodostaminen. Pk yritysten kansainvälistyminen. Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) www.strategy train."

Transkriptio

1 Strategy Train Moduuli IV Luku 6 Tekijät Koulutus materiaalia verkossa Small Enterprise Strategic Development Training Strategian muodostaminen Pk yritysten kansainvälistyminen Ioanna Garefi, Andy Syrianoy (ATLANTIS) train.eu Euroopan komisssio on tukenut tätä projektia taloudellisesti. Tämä julkaisu heijastaa vain tekijöidensä mielipiteitä, eikä komissio ole vastuussa siitä, miten julkaisun tietoja käytetään.

2 Sisällysluettelo Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 6: Pk yritysten kansainvälistyminen Luvun kuvaus... 3 Avainsanat... 3 Oppimistavoite... 3 Lukuun käytettävä aika... 3 Johdanto Pk yritysten kansainvälistyminen Mitä termillä kansainvälistyminen tarkoitetaan? Miksi muodostaa kansainvälistymisstrategia? Mistä saan tukea kansainvälistymisstrategialleni? Kuinka otan kansainvälistymisstrategian käyttöön? Eurooppalaisten pk yritysten kansainvälistyminen Yhteenveto luvun pääkohdista Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Internet sivut Moduuli IV Luku 6 2

3 Moduuli IV. Strategian muodostaminen Luku 6: Pk yritysten kansainvälistyminen Luvun kuvaus Avainsanat Kansainvälistyminen, ulkomaaninvestointi, liiketoimintaverkosto, kansalliset investointitoimistot, kansainvälistymisstrategian muodostaminen, tavat laajentua ulkomaan markkinoille, kuuden kohdan malli, internet liiketoiminta, vienti, franchising, lisensointi, yhteisyritykset, standardisointi Oppimistavoite Tämän luvun tavoitteena on auttaa sinua kehittämään sellaiset johtamis ja johtajuustaidot, joiden avulla pystyt selviämään menestyksekkäästi tilanteista, jotka edellyttävät sinulta johtajuustaitoja yrityksesi laajentaessa liiketoimintojaan ulkomaan markkinoille. Luvussa keskitytään pääasiassa pk yritysten asemaan globalisoituneessa taloudessa sekä mahdollisiin vaihtoehtoihin kansainvälistymiselle. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna luvussa tarjotaan yleisiä tietoja monitahoisesta ja lupaavasta strategiasta, kansainvälistymisestä, analysoidaan kansainvälistymiseen liittyviä riskejä ja kustannuksia sekä tutkitaan, kuinka voit kehittää omalle yrityksellesi sopivan strategian. Luvun tavoitteena on se, että pystyt muodostamaan paremman kokonaiskuvan yrityksesi tämänhetkisestä tilanteesta ja käytössäsi olevista vaihtoehdoista. Jos kansainvälistymisen menetelmät ja strategiat eivät ole sinulle vielä tuttuja, luku toimii hyvänä perustana oman strategiasi muodostamiselle. Mikäli jo harjoitat liiketoimintaasi ulkomaan markkinoilla, voit saamiesi tietojen perusteella organisoida investointejasi tai harkita vaihtoehtoja, joista et aikaisemmin ollut tietoinen. Lukuun käytettävä aika Luvun läpikäymiseen kuluu noin 45 minuuttia. Jos pidät kansainvälistymistä hyvänä strategiana omalle yrityksellesi, kuluu kansainvälistymisstrategian pohtimiseen ja muodostamiseen vielä toiset 45 minuuttia. Johdanto Kilpailu on globaalissa taloudessa kiristynyt entisestään, ja jokainen ala on muuttunut merkittävästi nopean teknologisen kehityksen ja uusien käytäntöjen myötä. Säilyttääkseen kilpailukykynsä yrityksen tuleekin harkita toimintansa kansainvälistämistä. Koska maiden väliset rajat katoavat vähitellen ja maantieteelliset etäisyydet pienenevät teknologian kehittyessä, yritykset voivat (kaupan vapauttamisen ansiosta) päästä kansainvälisille markkinoille helposti ja vapaasti. Nykyiset markkinaolosuhteet helpottavat kansainvälistä toimintaa globaalilla tasolla ja, EU markkinoiden ripeän kasvun ansiosta, etenkin EU:n sisällä. Kolme tärkeintä syytä, jotka ovat merkittävällä tavalla vaikuttaneet globalisaatioprosessiin, ovat: 1. Pääoman liikkuvuuden vapauttaminen ja taloudellisen sääntelyn puuttuminen. Moduuli IV Luku 6 3

4 2. Markkinoiden entistä tehokkaampi avautuminen ulkomaiselle kaupalle ja investoinneille, jotka entisestään kiristävät kansainvälistä kilpailua. 3. Teknologian asema tietotekniikan alalla (IT ala) globaalissa taloudessa. 1 Kun kansainvälinen kilpailutilanne on nykyään entistäkin kireämpi, nämä yllä mainitut tekijät tarjoavat pk yrityksille avoimemman, kilpailuun perustuvan tavan lähestyä markkinoita. Koska päätöstentekijät ja valtioiden johtamat organisaatiot ovat entistä kiinnostuneempia pkyritysten toiminnasta, on pk yritysten otettava huomioon oma asemansa maailmanlaajuisessa liiketoimintaympäristössä. Nykyisissä markkinaolosuhteissa menestyminen edellyttää tarkkaan harkitun kansainvälistymisstrategian soveltamista sekä mikä tärkeintä kansainvälistymiseen liittyvien johtamistaitojen ja johtamistiedon kehittämistä. Näin toimimalla pystyt tekemään mahdollisimman hyviä päätöksiä yrityksessäsi. Tässä luvussa sinulle tarjotaan yleisiä ohjeita ja tietoja, jotka auttavat sinua tekemään oikeita päätöksiä ja muodostamaan yrityksellesi sille sopivan strategian. 6.1 Pk yritysten kansainvälistyminen Mitä termillä kansainvälistyminen tarkoitetaan? Kansainvälistyminen kattaa kaikki ne toiminnot, joita yritys tekee suhteessa kansainvälisiin markkinoihin. Termin sisältö on monipuolistunut polittisten ja taloudellisten muutosten myötä, ja nykyään sillä tarkoitetaan myös muita toimia kuin tavaroiden vientiä vieraisiin maihin. Nykyisin kansainvälistymisellä tarkoitetaan monenlaisia asioita, kuten investointia vieraaseen maahan (suora ulkomaaninvestointi), yhteisyritysten muodostamista ulkomaisten yritysten kanssa, ulkomaisten asiantuntijoiden alihankintaa, kansainvälisiin verkostoihin osallistumista ja paljon muuta. Historian näkökulmasta kansainvälistymisen voidaan sanoa alkaneen siitä, kun ihmiset alkoivat matkustella merten halki ja ylittää maiden rajoja. Termiä kansainvälistyminen voidaan tarkastella ja tulkita monista eri näkökulmista. 2 Kansainvälisellä tasolla toimivien pienyritysten lukumäärä on kasvanut hitaasti, mutta varmasti, minkä seurauksena niiden merkitys globaaliin talouteen on myös tunnistettu. Tämän johdosta pienyritysten asema potentiaalisina kauppakumppaneina on myös muuttunut. 3 Tutkijat ovat havainneet, että aika yrityksen perustamisesta sen kansainvälisen toiminnan aloittamiseen on lyhentynyt, minkä vuoksi pk yritysten on toimittava järjestelmällisesti ja oikea aikaisesti, jotta ne pystyisivät pysymään mukana talouden kehityskuluissa. 4 Niin sisään kuin ulospäin suuntautuvaan kansainväliseen toimintaan ryhtyvän pkyrityksen tulee noudattaa tiettyä toimintamallia, joka otetaan osaksi yrityksen strategiaa. Tomintamallin toiminnot muodostavat yrityksen kansainvälistymisen 1 OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD, 2005, s Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, June 2008, s OECD, Green Paper, Change in SME Internationalisation A Network Perspective, Niina Nummela, 2002, s. 3. Moduuli IV Luku 6 4

5 kehittämisstrategian. Tämän strategian tulee perustua saatavilla oleviin resursseihin, sillä resurssien puute voi heikentää merkittävästi pk yrityksen kansainvälisten toimintojen toteuttamiskelpoisuutta Miksi muodostaa kansainvälistymisstrategia? Strategia on olennainen osa yrityksesi tulevaisuutta, ja sillä on vaikutusta myös yrityksesi tavoitteisiin. Niinpä strategian laatiminen onkin erittäin tärkeää, koska yrityksen toiminnot riippuvat siitä pitkällä aikavälillä. Monissa pk yrityksissä kansainvälistymistä ei kuitenkaan ole otettu huomioon yrityksen strategiassa. Syynä tähän on se, että useimmat vasta perustettujen pk yritysten johtajista haluavat keskittyä lähimarkkinoihin, kunnes yritys on paikallisiin kilpailijoihinsa verrattuna kyllin vahva. 6 Tämä onkin järkevä lähestymistapa, sillä pk yritykset toimivat monikansallisia yrityksiä suppeammin, jolloin pk yrityksiä koskevat riskit ovat suuremmat. Korkeat kustannukset, pääoman puute ja suuret riskit ovat merkittäviä esteitä pk yritysten kansainvälistymiselle. On kuitenkin otettava huomioon myös se, että toisaalta pk yritykset saavat etua pienestä koostaan, koska ne pystyvät toimimaan joustavammin ja tehokkaammin. Tehokkuus tarjoaa hyvän pohjan kansainvälistymiskontekstissa tapahtuvalle kokemusperäiselle oppimiselle, mutta se on samalla myös voimavara, jonka avulla voidaan kompensoida resurssien puutetta. 7 Tarkkaan harkitun strategian seurauksena yrityksesi voi onnistua kansainvälistymisessä ja saada kilpailuetua globaaleilla markkinoilla. Alla on lueteltu tärkeimmät niistä eduista, joista yrityksesi pääsee todennäköisesti hyötymään kansainvälistymisstrategian avulla. Edut riippuvat tietenkin suunnitelmiesi ja projektiesi laajuudesta: 1. Pääsy uusille markkinoille (markkinoiden monipuolistamisen avulla) ja uusien asiakkaiden hankkiminen jo olemassa oleville tuotteille tai palveluille 2. Pääoma, joka on seurausta uusille markkinoille pääsemisestä 3. Pääsy arvokkaisiin tuotantoprosesseihin ja työvoimakustannusten minimointi 8 : halpa ja asiantunteva työvoima, raaka aineet jne. 4. Ydinosaamisten kehittäminen (teknologia, tietotaito strategisesti suuntautuneille yrityksille) 9 5. Yrityksen riskienhallinta Uusien tuotteiden saaminen kotimarkkinoille 11 kiristyneen kansainvälisen kilpailun seurauksena (mitä monipuolisempi kansainvälistymistapa on kyseessä, sitä suurempi on sen vaikutus yrityksen kilpailukykyyn 12 ) 5 Edelman, L., Brush, C., Manolova, T., The impact of human and organizational resources on small firm strategy, Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, Internationalization of SMEs, maaliskuu 2008, s EU Research on Social Sciences and Humanities, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, INTERNATIONALIZATION of SMEs, maaliskuu 2008, s Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, INTERNATIONALIZATION of SMEs, maaliskuu 2008, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s. 42. Moduuli IV Luku 6 5

6 7. Verkostointi, joka toteutuu yritysten välisenä vuorovaikutuksena ja joka voi johtaa tiedonvaihtoon ja yhteistyöhön sekä tutkimuksessa että tuotekehityksessä (tämä koskee monipuolisempia strategioita ja suurempia projekteja) Kun yllä mainitut edut otetaan huomioon, käy selväksi, että kansainvälistyminen on kytköksissä arvoketjuajatteluun eli tuoton maksimointiin ja kustannusten minimointiin ostoissa, tuotannossa ja myynnissä. 13 HARJOITUS: Pohdi hetken aikaa, mitkä vaihtoehdot sopisivat parhaiten omalle yrityksellesi. Merkitse muistiin mahdolliset edut, joita yrityksesi saisi, jos se laajentaisi toimintaansa ulkomaan markkinoille Mistä saan tukea kansainvälistymisstrategialleni? Tässä osiossa käydään läpi eri tekijöitä ja tukitahoja, jotka voivat olla avuksi yrityksen kansainvälistymisprosessissa. Liiketoimintaverkostot Vaikka liiketoimintaverkostoista ei ole tehty juurikaan empiiristä tutkimusta, ne voivat olla yritykselle suureksi avuksi kansainvälistymisprosessissa. 14 Liiketoimintaverkostojen avulla voit löytää yrityksellesi mahdollisia kumppaneita ja samalla mahdollisuuksia liiketoiminnan harjoittamiseen ulkomailla. Kun liityt mukaan liiketoimintaverkostoihin, saat samalla mahdollisuuden tehdä säännöllistä yhteistyötä toisten pk yritysten kanssa, oli kyseessä sitten muodollinen yhteistyö tai epämuodollisempi toiminta. 15 Internet Internet on yrityksille monissa tilanteissa elintärkeä työkalu, ja sitä pidetään yhä useamman pkyrityksen menestystekijänä. 16 Internet tarjoaa monia etuja pk yrityksille: (1) Se toimii luotettavana tietolähteenä, jonka avulla saadaan ajantasaista tietoa kansainvälisten markkinoiden kehittymisestä. (2) Se auttaa yritystä kommunikoimaan mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa vaivattomasti (pääasiassa viestintäverkkojen avulla). (3) Se voi kasvattaa myyntiäsi joko mainosten avulla (esim. Facebook tai Google mainokset ovat erittäin halpoja ja tehokkaita tapoja mainostaa liiketoimintaasi) tai online kaupankäynnin avulla (maksutapojen kehittyessä entistä turvallisemmiksi ja helpommiksi). Tämän lisäksi mainioita esimerkkejä kansainvälistymisestä ovat internet kaupat ja onlineliiketoiminta. Internetissä toimivien yritysten ei tarvitse huolehtia aineellisesta omaisuudesta tai ulkomaisesta henkilökunnasta, ja ne pystyvät toimimaan kansainvälisesti ja tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuuden tehdä ostoksia nettikaupoissa tai omilla kotisivuillaan. 13 European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s Change in SME Internationalisation A Network Perspective, Niina Nummela, 2002, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s European Commission, Observatory of European SMEs, 2003, no. 4, s. 38. Moduuli IV Luku 6 6

7 Kansalliset investointitoimistot (National Investment Agency; NIA) Kansalliset investointitoimistot markkinoivat omia maitaan sijoittajien sijoituskohteiksi, ja niiden kautta on mahdollista saada paljon tietoja, jos yritys haluaa esimerkiksi löytää yhteistyökumppaneita toisesta maasta. Toimistoilta voi saada yksityiskohtaisia tietoja sellaisista asioista ja eduista, joiden johdosta tietty maa voisi olla taloudellisesti suotuisa yritystoiminnalle ja täten houkutteleva kohde ulkomaaninvestoinnille. 17 Julkiset toimielimet ja toimistot Julkiset toimielimet ja toimistot tarjoavat monenlaista apua: 1. Taloudellisen avun muodossa 2. Tietolähteenä mahdollisille sijoittajille ja pk yrityksille, jotka haluvaat laajentaa toimintaansa ulkomaille 3. Tarjoamalla yhteyksiä, jotka auttavat pk yrityksiä ja tarjoavat niille hyvän kontaktiverkon 4. Myös kauppakamarit voivat tarjota tukea ja tietoja Onkin hyvä ajatus pitää silmällä eri maiden talousohjelmia ja kysyä tietoja ja apua paikallisista toimistoista ja julkisista toimielimistä. Viimeaikaisen tutkimuksen valossa 18 näyttää kuitenkin siltä, että tällaisten julkisten toimielinten tarjoamalla avulla on vain vähän merkitystä kansainvälistymiseen, sillä useimmat yritykset rahoittavat oman toimintansa itse. Tämä ei ole sinänsä yllättävää, sillä onhan selvää, että yrityksen johtaja tai omistaja tietää itse parhaiten, mikä on hänen yritykselleen kaikkein järkevintä. On kuitenkin pidettävä mielessä, että julkisen sektorin ohittaminen voi johtaa menetettyihin tilaisuuksiin, sillä verkostointi on yksi tärkeimmistä menestystekijöistä ja yhteistyö julkisten toimielinten kanssa voi tarjota yritykselle mahdollisuuksia solmia uusia yhteistyösopimuksia. HARJOITUS: Etsi internetistä kansallisia investointitoimistoja (National Investment Agency) ja muita hallitusten virastoja, jotka voivat tarjota yrityksesi kansainvälistymisstrategiaa koskevia arvokkaita tietoja. Muistathan, että kyseessä on paras käytössäsi olevista tietolähteistä, joten vieraile säännöllisesti internet sivuilla, jotka voivat olla kansainvälistymissuunnitelmiesi kannalta tärkeitä Kuinka otan kansainvälistymisstrategian käyttöön? Strategian muodostaminen Strategian muodostaminen on kaikkein tärkein asia, joka on otettava huomioon ennen kansainvälisille markkinoille siirtymistä. Kansainvälistymisstrategian avulla pystyt saavuttamaan tavoitteesi ja hälventämään kansainvälistymisen tapaa koskevia epäilyksiä. Pidäthän mielessä, että kansainvälistyminen ei todennäköisesti tuota toivottua tulosta, jos et ole laatinut strategista suunnitelmaa. Varmista myös, että strategiasi on selkeä ja että se perustuu realistisiin oletuksiin, joissa on otettu huomioon kaikki prosessiin mahdollisesti vaikuttavat tekijät. 17 B. Banu Bozkurt, Oktay Ozdenli, Internationalisation and National Innovation System: An Investment Agency Perspective, EU Research on Social Sciences and Humanities, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s Moduuli IV Luku 6 7

8 Kansainvälistymiseen liittyy riskejä, jotka vaikuttavat merkittävästi liiketoimintastrategiasi muodostamiseen. Tämän lisäksi on olemassa monenlaisia esteitä, jotka on otettava huomioon ja poistettava. Nämä esteet liittyvät sekä ulkoisiin tekijöihin (kuten tekniset esteet ja rahoitusongelmat) että sisäisiin tekijöihin (kuten ulkomaisten markkinoiden heikko tunteminen, kyvyttömyys ottaa riskejä, vieraiden kielten taidon puute jne.) 19 Yleensä luonnollinen tapa kansainvälistyä on keskittyä ensin sisäänpäin suuntautuviin toimintoihin (tuonti) ja vasta sitten ulospäin suuntautuviin toimintoihin (vienti). 20 Ennen tällaisiin toimintoihin ryhtymistä on strategiassa kuitenkin selvitettävä, milloin ja mille markkinoille yrityksesi on laajentumassa ja miten laajentuminen toteutetaan. On myös tärkeää päättää, missä laajuudessa kansainvälisille markkinoille pyritään. Jos kansainvälistyminen tapahtuu suuressa mittakaavassa, on olennaista toimia nopeasti ja investoida laajentumiseen paljon resursseja. Jos toiminta on pienimuotoisempaa, on yrityksellä mahdollisuus tutustua markkinoihin rauhassa, koska sitä uhkaavat riskit eivät ole yhtä huomattavia. 21 Johtoryhmän täytyy laatia ennakkosuunnitelmia. Tätä työtä helpottavat markkinatietous, liiketoimintaverkostot, aikaisemmat kokemukset, johtajataidot, taloudelliset resurssit, yrityksen ikä ja koko sekä valtion toimielimiltä saatavat tiedot. 22 Vieraiden kielten hallinta on kansainvälistymisprosessin merkittävä osa. On erittäin tärkeää tarjota henkilökunnalle kielikoulutusta. Yrityksen johtajana tai omistajana sinun on myös tästä näkökulmasta valittava viisaasti se alue, johon haluat yrityksesi liiketoimintaa laajentaa. Mitä läheisempi suhde uudella maalla on omaan maahasi, sitä pienempiä kieliongelmista aiheutuvat lisäkustannukset ovat. 23 HARJOITUS: Pohdi, mitkä maat voisivat olla parhaita markkina alueita omalle yrityksellesi. Hae tietoja internetistä ja merkitse muistiin kunkin maan tarjoamat edut. Tässä vaiheessa olisi hyvä miettiä, missä järjestyksessä olisi viisasta toimia. Alla on esitetty käyttökelpoinen malli, jota voit hyödyntää tehdessäsi päätöksiä tulevista toimenpiteistä. 19 The process of Internationalization in Small and Medium Enterprises (SMEs), Kishore Kumar Bandi, Kamlesh Bhatt, Halmstad University, 2008, s Global Marketing A Decision Oriented Approach, 4th Edition, Svend Hollensen, Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, kesäkuu 2008, s Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, kesäkuu 2008, s EU RESEARCH ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s Moduuli IV Luku 6 8

9 Kuuden kohdan malli Jos haluat selkeämmän käsityksen siitä, kuinka sinun olisi hyvä kehittää kansainvälistymisstrategiaasi, voit käyttää apuna Mobergin ja Palmin kehittämää kuuden kohdan mallia. Tässä mallissa kansainvälistyminen kuvataan kuudesta tärkeästä tekijästä koostuvana prosessina. Kuuden kohdan mallia on noudatettava täsmälleen tässä järjestyksessä: 1. Tunnista omat motiivisi kansainvälistymiselle (miksi?), 2. Määritä tarkasti yrityksesi tämänhetkinen tilanne (laatimalla SWOT analyysi yrityksestäsi), 3. Päätä, mitä tuotteita tai palveluita haluat ottaa mukaan kansainvälistymisprosessiin (mitä?), 4. Valitse markkina, jolle aiot pyrkiä (minne?), 5. Valitse tapa pyrkiä markkinoille (miten?) ja 6. Päätä, mikä on oikea hetki toimia (milloin?). 24 Kuuden kohdan mallin noudattaminen on suhteellisen yksinkertaista, ja se antaa hyvän kuvan siitä, kuinka kansainvälistymisprosessissa olennaiset toimenpiteet voidaan laittaa oikeaan järjestykseen. Malli tarjoaa selkeän käsityksen niistä tekijöistä ja markkinoista, jotka ovat kansainvälistymisprosessissa olennaisia. Mikä tärkeintä, voit sen avulla päättää, kannattaako yrityksesi ylipäätään laajentua kansainvälisille markkinoille. Yksi ensimmäisistä kysymyksistä kansainvälistymisstrategiaa ja resurssien panostamista pohdittaessa koskee tapaa, jolla ulkomaan markkinoille pyritään. Olisikin viisasta miettiä, mikä olisi paras tapa siirtyä ulkomaan markkinoille ja mitä valittuun tapaan sisältyy. Seuraavassa osiossa käsitellään, mitä eri kansainvälistymistapoja voit soveltaa. Tavat pyrkiä markkinoille Yritysjohtajan tulisi kansainvälistymisstrategiaa muodostaessaan ottaa huomioon tärkeimmät tavat, joilla voidaan pyrkiä markkinoille (Mobergin ja Palmin mallin viides kohta) ja päättää, mikä niistä on omalle yritykselle kaikkein sopivin (miten?) ja mikä olisi oikea aika toimia (milloin?). Kaikkein tärkeintä strategian muodostamisessa on ajoitus, varsinkin kun yritys on pyrkimässä ulkomaan markkinoille, joka jo itsessään on erittäin merkittävä toimenpide. Ulkomaan markkinoille voidaan päästä neljällä eri tavalla, jotka ovat: (1) vienti, (2) lisensointi, (3) yhteisyritykset, (4) suorat investoinnit Vienti: Vientiä pidetään kaikkein vanhimpana kansainvälistymisen muotona. Vientiin liittyvät kustannukset ovat pääasiassa markkinointikustannuksia. Kyseessä on kaikkein turvallisin tapa päästä ulkomaan markkinoille, koska yrityksen ei tarvitse muuttaa uuteen maahan, vaan se voi valmistaa kaikki tuotteet kotimaassaan. Viennissä on kuitenkin otettava huomioon monia, pääasiassa kuljetukseen ja liikenteeseen liittyviä riskejä ja 24 Moberg and Palm (1995) Adina Letitia Negrusan teoksesta The Romanian SME s Difficulties in their Internationalisation Process, viitattu syyskuussa Moduuli IV Luku 6 9

10 kustannuksia, joista merkittävin on se, että yritys ei toimi ulkomaisen markkinan läheisyydessä (ja saa täten esimerkiksi vain epäsuoria tietoja markkinaolosuhteista). 2. Lisensointi: Lisensoinnilla tarkoitetaan virallista tai lain suomaa lupaa tehdä tai omistaa jotakin. Liiketoiminnassa lisensointi merkitsee järjestelyä, jossa yritys (lisensoija) luovuttaa oman omaisuutensa käyttöoikeuden kohdemaassa toimivalle yritykselle. Franchising on yksi tunnetuimmista lisensointitavoista, mutta franchisingissa on kyse pitkäkestoisesta suhteesta, kun taas lisensointi liittyy lyhytaikaisiin sitoumuksiin. 26 Myös lisensointia pidetään turvallisena tapana päästä markkinoille, sillä se ei aseta lisensoijalle suuria vaatimuksia. Lisensoijan tarvitsee ainoastaan luovuttaa aineettoman omaisuutensa, kuten brändin nimen, käyttöoikeus kohdemaassa toimivalle yritykselle. 3. Yhteisyritykset: Yhteisyrityksellä tarkoitetaan kahden yrityksen välistä yhteistyötä. Niinpä sinun tulee yhteisyritystä muodostaessasi löytää sopiva ulkomainen kumppani ja rakentaa tämän kanssa yhteinen strategia. Yleensä kumpikin yritys pyrkii yhteisyrityksen strategiassa saavuttamaan omat tavoitteensa mahdollisimman tehokkaasti. On hyvä pitää mielessä, että tässä markkinoille pääsemisen tavassa on omat riskinsä, jotka voivat ilmetä kulttuurieroina tai johtamisongelmina. On myös riski siitä, että yhteistyökumppanisi ryhtyykin kilpailemaan oman yrityksesi kanssa (eturistiriidat ja epäselvyys tuotoista). 27 Tasavertaisen yhteisyrityksen avulla saat kuitenkin suhteellisen vaivatta haltuusi yhteistyökumppanillasi olevat markkinatiedot (ja kumppanisi puolestaan omat tietosi), jolloin voitte pyrkiä saavuttamaan tavoitteenne hyödyntämällä toistenne asiantuntemusta, erilaisia kulttuureja ja paikallisia verkostoja Suorat investoinnit: OECD määrittelee suorat ulkomaaninvestoinnit (Foreign Direct Investment; FDI) yrityksen tekemiksi investoinneiksi, joiden tarkoituksena on saavuttaa pitkäkestoista etua talousalueella, jossa sijoituksen tekijä ei itse toimi. 29 Toisin sanottuna suorassa ulkomaaninvestoinnissa on kyse prosessista, jossa yhdessä maassa toimiva yritys tekee fyysisen sijoituksen toiseen maahan rakentaakseen esimerkiksi tehtaan. Lyhyesti: kyseessä on ulkomaalaisen perustama yritys. 30 Prosessissa siirretään resursseja, kuten pääomaa, teknologiaa ja henkilökuntaa, mikä tarkoittaa sitä, että tätä menetelmää noudattavan yrityksen on tehtävä suurempia investointeja. Tästä syystä suoriin investointeihin liittyy myös enemmän riskejä, ja ne myös edellyttävät suurempaa sitoutumista ja parempia johtajataitoja kuin muut tässä luvussa esitellyt menetelmät. 31 Kansainvälisille markkinoille pääsemistä koskeva strategia ei ole täydellinen ilman markkinointiohjelmaa, joten olisi hyvä alkaa miettiä, minkä strategisen toimintatavan valitset. 26 Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, June 2008, s viitattu syyskuussa Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods, Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez, kesäkuu 2008, s Glossary of foreign direct investment terms and definitions, OECD, 4 th edition (http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/ pdf, viitattu syyskuussa 2009). 30 Sullivan, Arthur; Steven M. Sheffrin Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey, s (viitattu syyskuussa 2009). Moduuli IV Luku 6 10

11 Markkinointiohjelma Kun yritykset haluavat laajentaa toimintaansa ulkomaille, niiden on harkittava, haluavatko ne standardisoida vai sopeuttaa oman markkinointiohjelmansa. Strategian näkökulmasta sopeuttamista voidaan pitää yhtenä strategian muotona, jossa yrityksen markkinointiohjelma mukautetaan ulkomaisen kohdemarkkinan mukaiseksi (hinta, paikka, jakelu). Standardisointi on puolestaan strategia, jossa yritys soveltaa samaa markkinointiohjelmaa kaikilla markkinaalueilla, joille se pyrkii laajentumaan. 32 HARJOITUS: Miten voisit päättää, kumpi tavoista sopii omalle yrityksellesi parhaiten? Palveleeko standardisointi vai sopeuttaminen juuri sinun yrityksesi tavoitteita? Markkinointiohjelmaasi muokkaavan strategian valinta riippuu monista tekijöistä, ja ennen valinnan tekemistä sinun on tehtävä jonkin verran taustatyötä onhan kyseessä strategisesti merkittävä päätös pyrkiessäsi uudelle markkina alueelle. Standardisointistrategiassa kustannukset ovat luonnollisesti alhaisemmat, koska markkinointiohjelmaan ei tarvitse tehdä muutoksia. Toisaalta on kuitenkin todettu, että sopeuttamisen avulla yritys pystyy todennäköisemmin parantamaan suorituskykyään. On myös hyvä ottaa huomioon, että markkinat eroavat toisistaan. 33 Muistathan, että kaikista kansainvälistymisprosessiin liittyvistä tapahtumista on pyrittävä saamaan jotain hyötyä. Myös epäonnistumiset tulee ottaa oppimismahdollisuuksina, sillä epäonnistumisista oppimalla voit muokata omaa strategiaasi ja välttää toistamasta samoja virheitä tulevaisuudessa Eurooppalaisten pk yritysten kansainvälistyminen Eurooppalaisten pk yritysten taloudellisen suorituskyvyn seuraaminen on ollut helpompaa joulukuusta 1992 lähtien, jolloin Euroopan yhteisö perusti Euroopan pk yritysten seurantakeskuksen. Keskus tarjoaa tietoja 30 eri maan alueella toimivista pk yrityksistä sekä kansallisella että Euroopan tasolla. Vuonna 2004 Euroopan pk yritysten seurantakeskus julkaisi pk yritysten kansainvälistymistä koskevan raportin 35, joka sisälsi kattavia tietoja Euroopan markkinoista. Raportin mukaan kaikkein yleisin kansainvälistymistapa Euroopassa oli ulkomaisten toimitussuhteiden solmiminen (30% eurooppalaisista pk yrityksistä), kun taas vienti oli toiseksi yleisin kansainvälistymisen muoto (viennin harjoittaminen oli yleisempää, kun yritys toimi ulkomaisen toimittajan kanssa 10% yrityksistä noudatti tätä menetelmää). Yleisin syy kansainvälistymiseen oli raportin mukaan tietotaidon ja teknologian hankinta, ja 48% pkyrityksistä kertoikin, että tämä selitti joko kokonaan tai osittain, minkä vuoksi he harjoittivat vientiä. Toinen merkittävä havainto oli se, että mitä pienempi maa ja pienemmät markkinat olivat kyseessä, sitä kansainvälistyneempiä yritykset olivat. Täten maan koko paljastui yhdeksi kansainvälistymisen tärkeimmistä tekijöistä, sillä pienillä markkinoilla toimivien pk yritysten on kyettävä laajentamaan asiakaspohjaansa. 32 Tina Nordstrand, Maria Ohman, Standardization Vs. Adaptation of the Marketing Program for International Markets, Lulea University of Technology, 2005 s Jobber D., Principle and Practice of Marketing, London: McGraw Hill Publishing, EU Research on Social Sciences and Humanities, National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, s Internationalisation of SMEs, European Communities, Luxemburg Moduuli IV Luku 6 11

12 Parhaat käytännöt menestyneet eurooppalaiset pk yritykset Opera Software S.A. Opera Software S.A. tarjoaa erinomaisen esimerkkitapauksen pk yrityksen kansainvälistymisestä. Yritys perustettiin Norjassa vuonna 1995, ja sen taustalla oli norjalaisen teleoperaattori Telenorin vuonna 1994 suorittama, internet selainta koskeva tutkimusprojekti. Projektin loputtua Telenor kuitenkin päätti, että se ei aio jatkaa selaimen kehitystyötä. Projektiin osallistuneet Opera Software S.A.:n perustajat kuitenkin uskoivat ideaan ja pitivät selainohjelman kehittämistä järkevänä. Telenor antoi heille mahdollisuuden jatkaa projektin ja tutkimuksensa parissa, ja järjesti heille jopa toimitilat ja konsultointipalvelua. Toiminnan tuloksena syntyi Opera niminen nettiselain vuonna Opera Software S.A. on siitä erikoinen yritys, että se ei käy juuri lainkaan kauppaa Norjassa, vaan viennin osuus yrityksen myynnistä on %. Koska yritys käy kauppaa kaikkialla maailmassa ja jakelee tuotteitaan internetissä, on se onnistunut saamaan vahvan aseman kansainvälisillä markkinoilla. 36 Yritys sovelsi kansainvälistymisstrategiassaan monia eri tapoja päästä uusille markkinoille. Aina viime aikoihin saakka yritys ei ole joutunut investoimaan merkittäviä rahamääriä tuotteidensa mainoskampanjoihin, vaan se on hyödyntänyt tuotteidensa myynnissä kotisivujaan ja levittänyt ohjelmiaan lehtien mukana myytävillä cd levyillä sekä lukuisten jälleenmyyjien avulla. 37 Yritys on solminut myös lisenssisopimuksia monikansallisten yritysten, kuten IBM:n, Sony Ericssonin ja Psionin kanssa, minkä lisäksi se on perustanut kaksi tytäryhtiötä Yhdysvaltoihin ja Ruotsiin. 38 Archetypon S.A. Archetypon S.A. on kansainvälinen palveluyritys, joka toimii IT alalla ja kielipalveluiden parissa. Yritys perustettiin 1988, ja se on perustamisestaan lähtien kerännyt itselleen laajaa asiakaspohjaa ja myynyt palveluitaan monikansallisille yrityksille, kuten Microsoftille, IBM:lle sekä eurooppalaisille järjestöille. Vuosien mittaan yrityksestä on muodostunut kansainvälinen markkinajohtaja ohjelmistojen globalisoinnissa ja monikielisissä käännöspalveluissa. Se tunnetaan hyvin myös korkealuokkaisista e hallinto ohjelmistoistaan. Archetypon S.A. on hyvä esimerkki kansainvälistymisestä, sillä se onnistui selviämään Kreikassa vuonna 2002 vallinneesta lamasta hyödyntämällä tutkimukseen, kehitystyöhön ja koulutukseen, toisin sanottuna koko tietopohjaansa tekemiään investointeja. Näin yritys havaitsi, että se voi aloittaa kokonaan uuden tuotteen, käännöspalveluiden, tarjoamisen. Yrityksen siirtyminen käännöspalveluiden pariin ei ainoastaan pelastanut yritystä väistämättömältä tuholta, vaan se myös takasi sille jatkuvaa tuottoa Siv Marina Flø Karlsen (2007), The Born Global Redefined. On the Determinants of SMEs Pace of Internationalization, BI Norwegian School of Management. 37 Jo Håvard Borsheim & Carl Arthur Solberg, The internationalization of born global internet firms, Norwegian School of Management, Ibid. 39 Voudouris, I. ja Dimitratos, P. (tulossa) Growth of Archetypon S.A.: exploitation of opportunities at Greek and European marketplaces. Moduuli IV Luku 6 12

13 Svalson AB 40 Bill Svenson perusti Svalson AB:n vuonna Yritys tuottaa sähköikkunoita, ikkunaovia, näyttelytelineitä, kääntöpöytiä ja liukutarjottimia, ja sen asiakkaina on esimerkiksi sairaaloita, valtion virastoja, hotelleja ja ravintoloita. Vuonna 1995 Svalson AB laati yritykselleen Internetsivut kolmella eri kielellä (ruotsi, englanti ja hollanti). Sivuista muodostui halpa ja nopea viestintäkanava, ja niiden avulla yritys pystyi mainostamaan tuotteitaan kansainvälisesti. Nykyään yrityksen myynnistä 40% menee vientiin, mutta se ei ole kuitenkaan vielä perustanut ulkomaista tytäryhtiötä, joskin tämä on suunnitelmissa. Svalson AB:n mukaan ainoat sen kohtaamat haasteet ovat liittyneet kieleen ja kulttuurieroihin sekä markkinoihin ja puuttellisiin tietoihin liittyviin riskeihin. Tästä huolimatta niin yrityksen tuotot kuin sen henkilökunnan lukumäärä ovat kasvaneet vuosi vuodelta. Yhteenveto luvun pääkohdista Luvun päätteeksi olisi hyödyllistä kerrata tärkeimmät kansainvälistymistä koskevat asiat. Vaikka kansainvälistymiseen liittyykin piilokustannuksia ja riskejä, olisi globalisoiduilla markkinoilla järkevää harkita yritystoiminnan laajentamista ulkomaan markkinoille. Ulkomaan markkinat tarjoavat yrityksellesi uusia asiakkaita, useampia toimittajia sekä tietenkin uutta osaamista ja tietotaitoa. Vientiä on Euroopassa pidetty kaikkein tavallisimpana kansainvälistymistapana, ja se onkin yksinkertaisin menetelmä siirtyä ulkomaisille markkinoille. Vienti ei kuitenkaan ole ainoa tapa kansainvälistyä, joten sinun tulee harkita huolellisesti, millä tavoin pyrit laajentamaan toimintaasi ulkomaisille markkinoille, ja suunnitella heti prosessin aluksi tarkoin kansainvälistymisprosessin vaiheet välttääksesi epämiellyttävät yllätykset. Tukea kansainvälistymiselle on saatavana monista paikoista, varsinkin kansallisella tasolla. Kansalliset investointitoimistot auttavat sinua muodostamaan selkeän kuvan ulkomaan markkinoista, ja valtion tukitoimistoilta saat rahoitusohjelmiin liittyvää apua. Kaikkein sopivimman kansainvälistymisstrategian valinta ja sijoitettavista varoista päättäminen on kuitenkin täysin omalla vastuullasi, sillä tällä tavoin useimmat pk yritykset toimivat. Loppujen lopuksi kukaan muu kuin ei voi tuntea yrityksesi toimintaa paremmin kuin sinä itse. 40 The internet and SMEs internationalisation Case Studies of Swedish Manufacturing SMEs, Lu Liu Shuag Li, Moduuli IV Luku 6 13

14 Lähdeluettelo Kirjat ja artikkelit Jobber D. (2001), Principle and Practice of Marketing, London: McGraw Hill Publishing. OECD (2005), OECD Handbook on Economic Globalisation Indicators, OECD Publishing. Mohibul Islam Masum Alejandra Fernandez (2008), Internationalization Process of SMEs: Strategies and Methods. OECD (2003) Green Paper. Edelman, L., Brush, C., Manolova, T. (2001), The impact of human and organizational resources on small firm strategy, Research paper. Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen (2008), Internationalization of SMEs. Kishore Kumar Bandi, Kamlesh Bhatt, (2008), The Process of Internationalization in Small and Medium Enterprises (SMEs), Halmstad University. Svend Hollensen (2007), Global Marketing; A Decision Oriented Approach, 4th Edition. Moberg and Palm (1995) in Adina Letitia Negrusa (2009) The Romanian SME s Difficulties in their Internationalisation Process. Sullivan, Arthur, Steven M. Sheffrin (2003), Economics: Principles in action. Upper Saddle River, New Jersey. Voudouris, I. and Dimitratos, P. (forthcoming) Growth of Archetypon S.A.: exploitation of opportunities at Greek and European marketplaces, in L P. Dana, M. Han, V. Ratten and I. Welpe (Eds.), (2007), A Theory of Internationalisation for European Entrepreneurship, Cheltenham: Edward Elgar. Internet sivut Foreign Market Entry Modes, Viewed September 2009 <http://www.quickmba.com/strategy/global/marketentry> Niina Nummela, Change in SME internationalisation A Network Perspective (Revised November 2002), Viewed September 2009 < Moduuli IV Luku 6 14

15 Jonas Onkelinx, Leo Sleuwaegen, Internationalization of SMEs (March 2008), Viewed September 2009 <http://www.combifin.be/content/combifin/uploads/docs/flandersdc_internationalization_of_ sme_s%5b1%5d.pdf> OECD, Glossary of foreign direct investment terms and definitions, 4 th September 2009 <http://www.oecd.org/dataoecd/56/1/ pdf> edition, Viewed Internationalisation of SMEs, European Communities (2004), Viewed September 2009 <http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/files/analysis/doc/smes_observatory_2003_repo rt4_en.pdf> B. Banu Bozkurt, Oktay Ozdenli (2005), Internationalisation and National Innovation System: An Investment Agency Perspective, Viewed September 2009 <http://www.druid.dk/uploads/tx_picturedb/ds pdf> National Corporate Cultures and International Competitiveness Strategies the Challenge of Globalisation for European SMEs, Viewed September 2009 <ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/citizens/docs/final_report_00027_smes.pdf> Tina Nordstrand, Maria Ohman (2005), Standardization Vs. Adaptation of the Marketing Program for International Markets, Lulea University of Technology <http://epubl.ltu.se/ /2005/120/index en.html> Lu Liu Shuag Li (2004), The internet and SMEs internationalisation Case Studies of Swedish Manufacturing SMEs <http://epubl.luth.se/ /2004/053/LTU SHU EX SE.pdf> Jo Håvard Borsheim & Carl Arthur Solberg (2004), The internationalization of born global internet firms, Norwegian School of Management, Norway <http://web.bi.no/forskning/ncsb2004.nsf/23e5e39594c064ee852564ae004fa010/a6cb7066ea 59eda6c12567f30056ef4d/$FILE/Solberg&Borsheim.pdf> Siv Marina Flø Karlsen (2007), The Born Global Redefined. On the Determinants of SMEs Pace of Internationalization, BI Norwegian School of Management <http://web.bi.no/forskning/papers.nsf/349b2672a809db42c1256e620044a25f/8e32bc a2dc125729e004eeed6/$FILE/ karlsen.pdf> Moduuli IV Luku 6 15

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta:

Kansainvälistymiskartoitus. Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: Kansainvälistymiskartoitus Tampereen kauppakamari Kyselyajankohta: 10.-31.12.2017 Kansainvälistymiskartoitus 2016 Joka toinen vuosi toteutettavan kyselyn tarkoituksena on saada tieto - yritysten kansainvälistymisen

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 4 7 Rakentaminen Kauppa 13 1 1 16 Palvelut 61 68 Muut 1 2 3 4 6 7 8 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin 2 2:

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Kainuu Pk-yritysbarometri, syksy 216 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 7 Rakentaminen Kauppa 14 1 16 16 Palvelut 9 61 Muut 1 3 1 2 3 4 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy 216

Lisätiedot

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset

Ekologisen innovaation merkitys. Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Ekologisen innovaation merkitys Ympäristön kannalta hyvät liiketoimintapäätökset Meidän kaikkien täytyy ottaa ekologinen innovaatio huomioon Kun 53 % eurooppalaisten yritysten päätöksentekijöistä pitää

Lisätiedot

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, kevät Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, kevät 5 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 6 6 7 Palvelut 5 59 Muut 0 0 0 50 60 70 Pk-yritysbarometri, kevät 5 alueraportti, : Henkilökunnan

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa

Pk-yritysbarometri, kevät 2016. Alueraportti, Pirkanmaa Pk-yritysbarometri, kevät 016 Alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 7 9 Rakentaminen Kauppa 1 1 1 16 Palvelut 60 61 Muut 1 1 0 0 30 40 0 60 70 : Henkilökunnan määrän muutosodotukset

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Helsinki Pk-yritysbarometri, syksy 05 Alueraportti, : Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa 5 5 Palvelut 0 7 Muut 0 0 0 0 0 50 0 70 0 Koko Uusimaa, sisältäen Helsingin Lähde: Pk-yritysbarometri,

Lisätiedot

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta

Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta Ajatuksia ohjelmistoliiketoiminnan nykytilasta 11.4.2007 Ohjelmistoliiketoiminta -seminaari Pasi Tyrväinen, Prof. JY Sisältö Ohjelmistoala Pakko kansainvälistyä, mutta miten ja minne? Mihin suomalaiset

Lisätiedot

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan

Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes lyhyesti Mitä Tekes tekee? Tekes on innovaatiorahoittaja, joka kannustaa yrityksiä haasteelliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan Tekes hyväksyy korkeampia riskejä kuin yksityiset rahoittajat rahoittaa

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa

ICT- Go Global. Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma / SKa ICT- Go Global Pk-yritysten kansainvälistymisen valmennusohjelma 2011 24.2.2011 / SKa Finpro oikea partneri kansainväliseen menestykseen Finpro on kansallinen konsulttiorganisaatio, joka nopeuttaa suomalaisten

Lisätiedot

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut.

Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Pohjolan Osuuspankki paikallinen kumppanisi. Yrityspalvelut. Lähinnä menestystä. Lähialueesi yritysten menestyksessä mukana jo 90 vuotta Pohjolan Osuuspankki on markkinajohtaja toimialueellaan henkilöasiakkaiden

Lisätiedot

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset

Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen. Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Tekesin rahoituspalvelut kasvuun ja kansainvälistymiseen Eeva Salminen Palvelujohtaja Startup-yritykset Sisältö - Kasvu & kansainvälistyminen - Rahoituspalvelut - Verkostopalvelut - Ajankohtaista 10-2015

Lisätiedot

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen,

Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset. Markku Ihonen, Teknologiateollisuus ry:n Team Finland-kyselyn tulokset Markku Ihonen, 23.3.16 Team Finland-kyselyn tausta Tammikuussa 16 Teknologiateollisuuden 16 jäsenyrityksen toimitusjohtajalle, saatu 1 vastausta

Lisätiedot

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja

VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja VTT:n strategian ja toiminnallinen arviointi Johtoryhmän jäsenen kommentteja Lauri Oksanen Head of Research 27.9.2010 Nämä kommentit ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta Nokia Siemens Networksin

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016

Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio. Yhtiökokous 2016 Toimitusjohtajan katsaus Kimmo Alkio Yhtiökokous 2016 Vuosi 2015 lyhyesti Hyvä vuosi Tiedolle IT-palveluissa markkinoita nopeampi kasvu Lisääntyneet investoinnit sekä yritysostot kasvun ja innovaatioiden

Lisätiedot

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa

Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa Suomen mahdollisuudet innovaatiovetoisessa kasvussa 1. Mitkä ovat kasvun tyylilajit yleensä? 2. Globalisaatio haastaa rikkaat maat; olemme siis hyvässä seurassa 3. Kasvu tulee tuottavuudesta; mistä tuottavuus

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, kevät 2017

Pk-yritysbarometri, kevät 2017 Pk-yritysbarometri, kevät 217 Alueraportti, 1 Pk-yritysbarometri, kevät 217 alueraportti, 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus Rakentaminen Kauppa Palvelut Muut 2 1 7 9 17 15 15 16 57 61

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Ohjelma, perjantai klo

Ohjelma, perjantai klo Ohjelma, perjantai 9.12. klo 8.30-15.00 Valmentajat: Marikka Heikkilä ja Hilkka Halla, Turun kauppakorkeakoulu, Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto. 8.30 Mikä on tärkeää metsäalan liiketoiminnassa? Osallistujien

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish)

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Finland (Finnish) FL - Companies engaged in online activities FIF A Myykö yrityksenne verkon kautta ja/tai käyttääkö

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Verkkokauppa ja Kotisivut

Verkkokauppa ja Kotisivut Kaupan liiton verkkokauppa -koulutus 2011 6.4.2011 Hotelli Radisson Blu Royal Verkkokauppa ja Kotisivut Markku Korkiakoski, Vilkas Group Oy Agenda Vilkas Group Oy:n esittely Käsitteitä? Monikanavainen

Lisätiedot

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen

TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013. 26.3.2014 Johanna Lamminen TULOSPRESENTAATIO 1.1. 31.12.2013 26.3.2014 Johanna Lamminen Gasum lyhyesti Gasum on suomalainen luonnonkaasujen osaaja. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua, ja siirtää ja toimittaa sitä energiantuotantoon, teollisuudelle,

Lisätiedot

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius

JOHTAMINEN. Yritystoiminta Pauliina Stranius JOHTAMINEN Johtaminen Johtajuus yrityksen eri kehitysvaiheissa Aiemmin on kenties tarkasteltu pk-yrityksen kehitystä elinkaarimallin mukaisesti. Myös johtajuus muuttaa muotoaan yrityksen eri kehitysvaiheissa.

Lisätiedot

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET

OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET OULUN ETELÄISEN KORKEAKOULUKESKUS KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN STRATEGISET LINJAUKSET 2013 2020 Kansainvälinen Oulun Eteläinen Vuonna 2020 Alueen koulutus- ja tutkimusorganisaatiot muodostavat kansainvälisesti

Lisätiedot

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1

Bench-hanke. Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010. Ph.D. Maija Härkönen Tkt Antero Ollila 3 Nov 2010 Slide 1 Bench-hanke Slide 1 Kurki-seminaari Kouvola 24.11.2010 BENCH perustiedot Bench-projektin koko nimi on Beneficial Business Contacts between the Central Baltic Region and China. Perustietoja: Slide 2 Kokonaisbudjetti

Lisätiedot

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE

Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Kainuusta Eurooppaan EUROPE DIRECT KAINUU TIEDOTUSPISTE Mitä se hyvejää? MIKSI EU? MITEN EU SYNTYI? KUINKA SAAN TIETOA OIKEUKSISTANI EU:SSA? MISTÄ EU MÄÄRÄÄ JA MISTÄ PÄÄTETÄÄN KANSALLISESTI? MITEN PÄÄSEN

Lisätiedot

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet

Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet VTT Älykkään liikenteen ja logistiikan seminaari Espoo 2.11.2010 Vuorineuvos, taloustiet. tri Kari Neilimo Liiketoiminta, logistiikka ja tutkimustarpeet Muuttuva elinkeinojen rakenne; kasvava ja monimuotoistuva

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op TAMK EDU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja

Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö. Yhtiökokous Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Uudistuva kansainvälinen ohjelmistoyhtiö Yhtiökokous 13.3.2014 Jari Jaakkola, toimitusjohtaja Liiketoiminnan kehitys vuonna 2013 Haastava taloudellinen toimintaympäristö läpi koko vuoden. Kilpailu kiristyi

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen

Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ ASIANTUNTIJALAUSUNTO Kansainvälisten asiain sihteeristö EU-koordinaattori Johanna Koponen 24.11.2015 Eduskunnan sivistysvaliokunnalle E 65/2015 vp Komission tiedonanto "Kaikkien

Lisätiedot

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin

Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi. Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Työkalut innovoinnin tehostamiseen valmiina käyttöösi Microsoft SharePoint ja Project Server valmiina vastaamaan organisaatioiden haasteisiin Terve! Pieni, nopea kysely kiitos! Lyhyt katsaus osallistujiin

Lisätiedot

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital

ICAPOLI. Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital ICAPOLI Exploring Economic Impacts of National Intangible Capital Aineeton pääoma mikä on sen merkitys ja voiko sitä mitata? Tekes Round Table 27.3.2014 Prof. Pirjo Ståhle Näkökulmia aineettomaan talouteen

Lisätiedot

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama

Global value chains - hankkeita. Samuli Rikama Global value chains - hankkeita Samuli Rikama Global value chains taustaa Miten yritykset organisoineet toimintansa globaalisti? Talouden rakennemuutos uudet nopeasti kehittyvät markkinat ja teknologia

Lisätiedot

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset

Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset Voimakkaasti kasvuhakuiset pk-yritykset 2016 pk-yritysbarometri Alivaltiosihteeri Petri Peltonen Työ- ja elinkeinoministeriö 1 Voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten osuus yrityskannasta (%) Voimakkaasti

Lisätiedot

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista?

Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Metsäalan strategiset valinnat: varmistelua vai riskeihin varautumista? Jakob Donner-Amnell Metsäalan tulevaisuusfoorumi Globalisaatiokehityksen tempoilevuus suuri Yritykset ja julkinen valta panostavat

Lisätiedot

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN?

TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? TEOLLINEN KILPAILUKYKY PALAAKO TUOTANTO SUOMEEN? 8.2.2016 Professori Jussi Heikkilä, jussi.heikkila@tut.fi Tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen Tuotannon operatiivisen johtamisen keskeiset

Lisätiedot

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille

Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille Tekesin rahoitus yrityksille ja tutkimusorganisaatioille DM 1506263 10-2015 Mitä Team Finland tarjoaa yritykselle? Team Finland edistää suomalaisten yritysten menestymistä maailmalla. Tietoa, työkaluja,

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Syksy Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Syksy 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 4 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus 2003 2004 2005 2006 2007

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS

KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS KESTÄVÄ KEHITYKSEN YHTEISKUNTASITOUMUS Keskustelutilaisuus kestävän kehityksen edistämisestä korkeakouluissa 4.11.2013 Ilkka Turunen Neuvotteleva virkamies Kestävä kehitys valtioneuvoston strategioissa

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku

Kansainvälistymisen haasteet. Marja-Liisa Niemi TerveysNet, Turku Kansainvälistymisen haasteet Marja-Liisa Niemi 25.11.2010 TerveysNet, Turku Tausta ja tavoitteet Hallitusohjelma "Korkeakoulutuksen kansainvälistymiselle luodaan kansallinen strategia, jolla opiskelijoiden,

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2012 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Suomen ja Venäjän välinen kauppa 12 10 8 6 2 0 mrd. Lähteet: Suomen tulli Tilastokeskus Venäjän tulli 2003 200

Lisätiedot

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo

Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen. Enterprise Europe Networkin esittelyvideo Väylä yrityksesi kansainvälistymiseen Enterprise Europe Networkin esittelyvideo ENTERPRISE EUROPE NETWORK -yrityspalveluverkosto Yli 50 maata Yli 600 partneriorganisaatiota Yli 3000 asiantuntijaa EU:n

Lisätiedot

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat

I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat 2010 1 (5) I. Nordean rahastot Corporate governance -ohjeistus omistajaohjauksen suuntaviivat Nordean rahastot 1 ovat hyväksyneet seuraavat omistajaohjausta koskevat suuntaviivat, joita sovelletaan suomalaisilla

Lisätiedot

Lataa strategiset työkalut

Lataa strategiset työkalut Lataa strategiset työkalut Joiden avulla saavutat taloudellisen riippumattomuuden. Mitä sinä tekisit, jos pystyisit rakentamaan jopa 4.000,00 kuukaudessa tuottavan tulovirran? Entä miten pitkään olet valmis

Lisätiedot

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet

Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tekesin Green Growth ohjelma kansainväliset toimenpiteet Tuomo Suortti 29.9.2011 DM Green Growth Tie kestävään talouteen Ohjelman kesto: 2011 2015 Ohjelman arvioitu volyymi noin 79 miljoonaa euroa Lisätietoja:

Lisätiedot

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara

Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara Talousjohtaja strategiavaikuttajana: Kohti dialogista johtamista? Eero Vaara http://www.hanken.fi/staff/vaara Strategisen johtamisen ongelmia» Toiminnallistamisen ( implementointi, jalkauttaminen ) vaikeudet»

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020

Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 Maaseudun kehittämisen yritysrahoitustoimenpiteet ohjelmakaudella 2014-2020 ELY-keskus Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet EU:n yhteisen maatalouspolitiikan on vastattava uusiin haasteisiin ruoan, luonnonvarojen

Lisätiedot

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I

L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I Y S. Destination. Time Flight Gate M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I Itä- ja Pohjois-Suomen LENTOLIIKENTEEN KEHITTÄMISHANKE Destination L E N T O L I I K E N T E E N M E R K I T Y S Time Flight Gate 1 8 0 5 M A T K A I L U R O V A N I E M K L U S T E R I I Aluetaloudelliset

Lisätiedot

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5558. Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5558 Flash Eurobarometer 320 (European Contract Law in Business-to-Business Transactions) Country Questionnaire Finland Fl320 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to business

Lisätiedot

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen

Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Pilviratkaisut ovat entistä suositumpia. Mutta mikä on oikea ratkaisu sinun maailmassasi? Lähde matkalle läpi avaruuden, ajaan ja maalaisjärjen Verkkoratkaisujen tarjoaminen pk-yrityksille muistuttaa hieman

Lisätiedot

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA

NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA NELJÄ HELPPOA TAPAA TEHDÄ TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖSTÄ JOUSTAVAMPAA Vie yrityksesi pidemmälle Olitpa yrityksesi nykyisestä suorituskyvystä mitä mieltä tahansa, jokainen yritysorganisaatio pystyy parantamaan tuottavuuttaan

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Valmetin tie eteenpäin

Valmetin tie eteenpäin Valmetin tie eteenpäin 31. heinäkuuta 2014 Pasi Laine, toimitusjohtaja Agenda 1 2 Valmetin tie eteenpäin Taloudelliset tavoitteet 2 July 31, 2014 Valmet Valmetin tie eteenpäin: strategia uudelleenhyväksytty

Lisätiedot

Myyntityö Ruotsin markkinoilla

Myyntityö Ruotsin markkinoilla Myyntityö Ruotsin markkinoilla Nordic Export Partners Nordic Export Partners www.nexpa.se Ketkä? Antti Vuori Muutto Ruotsiin vuonna 2006 opiskeluja varten Alunperin kotoisin Tampereelta Viimeiset 5 vuotta

Lisätiedot

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville

GROWTH MENTORS. Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville GROWTH MENTORS Valmennusohjelma kansainvälistymisen parissa työskenteleville Growth Mentors on sinulle, joka toimit suomalaisten pk-yritysten kansainvälistymisen parissa OHJELMASSA MUKANA HUIPPUASIANTUNTIJAT

Lisätiedot

Strateginen ketteryys

Strateginen ketteryys Strateginen ketteryys Strategisen ketteryyden ja herkkyyden rakentaminen organisaatioon ForeC Advisors Asko Horttanainen 1.9.2012 STRATEGINEN KETTERYYS STRATEGINEN KETTERYYS tarkoittaa kykyä tehdä tosiaikaisia

Lisätiedot

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa

Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Työpaja Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Technopolis Tampere 20.11.2012 Työpajan tuotokset sivuilla 4-9 Osaamisen kehittäminen vertaisverkostossa Miten yritys parhaiten rakentaa ja kehittää: Markkinaketteryyttä

Lisätiedot

Vantaa ja sen tulevaisuus

Vantaa ja sen tulevaisuus Vantaa ja sen tulevaisuus K-E Michelsen 12.1.2017 30.1.2017 1 Tulevaisuudesta ja sen ennustamisesta Markku Wilenius (2014): Tulevaisuus on salattu maailma ja sen täsmällinen tietäminen on harhaa. Sattuma

Lisätiedot

Tavallisimmat kysymykset

Tavallisimmat kysymykset Autodesk Design- ja Creation Suite -paketit Tavallisimmat kysymykset Tässä dokumentissa on vastauksia tavallisimpiin kysymyksiin Design- ja Creation Suite -pakettien myynnin loppumisesta. 24.5.2016 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep

Työharjoittelu ulkomailla. www.jyu.fi/tep Työharjoittelu ulkomailla www.jyu.fi/tep Ohjelmassa tänään Rhodesnow harjoittelupaikat Työharjoitteluohjelmat ja harjoittelupaikan haku Annamari Rovamo & Muru Linjala Työelämäpalveluista Aiesec-harjoittelu

Lisätiedot

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö

Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa. Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Kansainvälinen yhteistyö Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa Leena Anttila Maa- ja metsätalousministeriö Sivu 1 17.11.2015 Kansainvälinen Leader-yhteistyö ohjelmakaudella 2007-2013 Missä onnistuttiin?

Lisätiedot

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa

Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa TRIO-ohjelman jatko Teknologiateollisuus merkittävin elinkeino Suomessa 60 % Suomen koko viennistä 75 % Suomen koko elinkeinoelämän T&K-investoinneista Alan yritykset työllistävät suoraan 258 000 ihmistä,

Lisätiedot

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille?

Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? Green Growth Sessio - Millaisilla kansainvälistymismalleilla kasvumarkkinoille? 10.10.01 Tuomo Suortti Ohjelman päällikkö Riina Antikainen Ohjelman koordinaattori 10/11/01 Tilaisuuden teema Kansainvälistymiseen

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta

Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Kansainvälistymisen haasteet perinteisessä meijeriyrityksessä - Kokemuksia Valiosta Vientijohtaja Veijo Meriläinen Pellervon Päivä 2007 11.04.2007 10.4.2007 1 Valiolla kunniakas yli 100 v historia Perustettu

Lisätiedot

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT

VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Hämeen Näky - Pk-yritysten ennakointiosaamisen kehittäminen kuva: www.google.fi VOITTAJAT ENNAKOIVAT HÄVIÄJÄT VAIN REAGOIVAT Tulevaisuus on tehtävä Tulevaisuuden ymmärtäminen Historiantutkimus, muisti,

Lisätiedot

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa

Tekes palveluksessasi. Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes palveluksessasi Hyvistä ideoista kannattavaa liiketoimintaa Tekes teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus Tekes on innovaatiotoiminnan asiantuntija, jonka tavoitteena on edistää yritysten

Lisätiedot

Yhteisöllinen tapa työskennellä

Yhteisöllinen tapa työskennellä Yhteisöllinen tapa työskennellä Pilvipalvelu mahdollistaa uudenlaisten työtapojen täysipainoisen hyödyntämisen yrityksissä Digitalisoituminen ei ainoastaan muuta tapaamme työskennellä. Se muuttaa meitä

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Kansainvälistyvä Keski-Suomi

Kansainvälistyvä Keski-Suomi Kansainvälistyvä Keski-Suomi 18.4.2008 Ritva Nirkkonen toimitusjohtaja Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Osuus, % Keski-Suomen teollisuuden

Lisätiedot

Tekes riskirahoittajana -

Tekes riskirahoittajana - Tekes riskirahoittajana - rahoitusmahdollisuudet Oulu 26.2.2010 Tekes mukana kehittämässä TUTKIMUKSELLISESSA OSIOSSA T&K:SSA TUOTTEIS- TUKSESSA PALVELUJEN KEHITÄMISESSÄ LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISESSÄ Lähtökohtana

Lisätiedot

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland

ZA5559. Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland ZA5559 Flash Eurobarometer 321 (European Contract Law in Consumer Transactions) Country Questionnaire Finland Fl321 FLASH EUROBAROMETER Business attitudes towards cross border business to consumer transactions

Lisätiedot

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville

Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia. valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihto Kansainvälistymismahdollisuuksia valtiolla työskenteleville Virkamiesvaihdossa syvennetään maailmalla oman alan osaamista, kielitaitoa ja kansainvälisiä verkostoja. Vaihdossa hankitut tiedot,

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA

SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA SUOMEN PANKIN AJANKOHTAISIA ARTIKKELEITA TALOUDESTA Sisältö Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita 3 BLOGI Fintech-yritykset tuovat markkinoille uudenlaisia rahoituspalveluita

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo

Pk-yritysbarometri, syksy Alueraportti, Etelä-Savo Pk-yritysbarometri, syksy 214 Alueraportti, 1 1: Yritysten osuudet eri toimialoilla, % Teollisuus 8 1 Rakentaminen Kauppa 18 16 16 17 Palvelut 54 59 Muut 2 1 1 2 3 4 5 6 7 Lähde: Pk-yritysbarometri, syksy

Lisätiedot

Oppimisaihiot opetuksessa Tomi Jaakkola, Sami Nurmi & Lassi Nirhamo Opetusteknologiayksikkö Turun yliopisto

Oppimisaihiot opetuksessa Tomi Jaakkola, Sami Nurmi & Lassi Nirhamo Opetusteknologiayksikkö Turun yliopisto Oppimisaihiot opetuksessa Tomi Jaakkola, Sami Nurmi & Lassi Nirhamo Turun yliopisto Oppimisaihiot (Learning Object, LO) Opetusteknologian kansainvälisen standardointikomitean määritelmän mukaan oppimisaihio

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 Julkaistu: 2003-02-13 08:06:55 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 13.02.2003 klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TILIKAUDELTA

Lisätiedot

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17)

Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Osa 12b Oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Mankiw & Taylor, Chs 16-17) Oligopoli on markkinamuoto, jossa markkinoilla on muutamia yrityksiä, jotka uskovat tekemiensä valintojen seurauksien eli voittojen

Lisätiedot

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan!

Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! Team Finland Mukaan globaaliin liiketoimintaan! 3.11.2015 Pauli Berg Team Finland koordinaattori Sisältö Mikä Team Finland? Miksi koottu? Miten toimii? DM 1272687 Mikä Team Finland? tarjoaa kansainväliseen

Lisätiedot

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö

Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat. Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus- ja Erasmus+ -ohjelmat Hilma Ruokolainen Nuoriso- ja kulttuuriyksikkö Nordplus (2012 2016) vahvistaa Pohjoismaiden välistä koulutusyhteistyötä tukea koulutuksen innovatiivisten tuotteiden, prosessien

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy

Vesiyritykset nousuun. Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy Vesiyritykset nousuun Carl Johan Sandström Novago Yrityskehitys Oy 1 Vesi ja ympäristö tulevaisuuden suurimpia teollisuudenaloja Dynaaminen, kasvava ja kiinnostava markkina, jolla tarve uusien teknologioiden

Lisätiedot

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite

Euroopan Hiihtomaratonliiton aloite Esimerkkinä HelteRennet -kilpailu (Norway) 3-kielinen (maan kieli + saksa + englanti) Yleistietoa Hiihtoreitit Kuvia Yhteystiedot 1 Euroopan Hiihtomaratonliitto (European Union of Cross Country Skiing

Lisätiedot