Strateginen markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen markkinointi"

Transkriptio

1 MARKKINOINTIMAAILMA Syksy 06 Strateginen markkinointi Markkinointivalmennus Tervetuloa menestykselliseen markkinointimaailmaan s. 2 DMW:n uusimpia panostusalueita s. 2 DMW Missio s. 3 Menestykselliseen, vetovoimaiseen markkinointiin kehitetty markkinointipalvelukonsepti s. 3 Strateginen markkinointi s. 4 Strategisten ratkaisujen merkitys liiketoimintaan s. 4 DMW:n sinisen meren strategia s. 5 DMW:n asiakasmaailmaa s. 6-7 DMW ja menestysorientoitunut liiketoiminta s. 8 What makes You special? s. 8 Kilpailukyvyn kehittäminen ja hallinta Markkinointi- ja yritysviestintä

2 DMW:N UUSIMPIA PANOSTUSALUEITA TERVETULOA MENESTYKSELLISEN MARKKI- NOINNIN MAAILMAAN Luet nyt ensimmäistä DMW- uutislehteä. Tavoitteenamme on tuoda esiin teeman mukainen ajankohtainen informaation päivitys. Kerromme myös omista kehitysratkaisuista, joilla haluamme turvata asiakkaidemme riittävän kilpailukyvyn ja kilpailuaseman sekä menestyksellisesti toimivan markkinoinnin. Yrityksemme haasteellinen päämäärä on olla arvostettu ja asiantunteva markkinointipartneri.visiomme, missiomme ja strategiamme toteuttamiseksi tapahtuva vahva kehitys tarjoaa asiakkaillemme jatkuvasti mielenkiintoisia, uusia ajan vaateiden mukaisia markkinointiin liittyviä ratkaisuja, markkinoinnin kehittämiseen, hallintaan ja toteutukseen. Mielenkiintoista ja mukavaa syksyä toivottaen Jukka Kulmala markkinointipro DMW:N UUSIMPIA PANOSTUSALUEITA DVD-TUOTANTO Elävä kuva ja ääni ovat havainnollinen tapa esittää asioita, jotka eivät ole läsnä. DVD mahdollistaa elokuvamaisen ilmaisun huippuluokan kuvan ja äänen laadulla ja tarjoaa monipuoliset sovellusmahdollisuudet viestittävän asian esittämiseen. Ammattilaisten toteuttamana DVD- materiaalia voidaan esittää jopa 6 metriä leveällä kankaalla, esimerkiksi suurissa auditorioissa. Samaa digitaalisin ammattilaittein taltioitua materiaalia voidaan hyödyntää TV- mainonnassa, DVD:llä ja internet- videoissa. Kameran takana Jari-Pekka Virtanen. SIDOSRYHMÄLEHDET Markkinointi- ja yritysviestintäkanavien moninaisuus tekee niiden käytön ratkaisut usein hankaliksi. Ratkaisut ovatkin aina tilanne-, yritys- ja toimialakohtaisia. Varteenotettavaksi viestintämuodoksi ovat nousseet suuren suosion saaneet asiakaslehdet, yritysuutiset, NEWS:it, infot. Tämä viestintämuoto antaa mahdollisuuden tuoda omat viestintätarpeet monipuolisesti esiin ja kehittää halutulla tavalla positiivista yrityskuvaa helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. DMW- markkinointimaailma pyrkii tuomaan sidosryhmilleen esiin tekijöitä ja osaamista, jotka muulla tavalla viestittyinä olisivat huomattavasti hankalampia. Tämä viestintämuoto toimii erinomaisesti sekä yritys,-että markkinointiviestinnän yhdistelmänä. Yrityslehdellä voidaan antaa vahva tuki markkinointiin nimenomaan silloin kun yrityksellä on onnistumisia takanaan. Tällöin asiakkaat voivat lehdessä kertoa omista kokemuksistaan yritysten välisestä yhteistyöstä ja hyödyistä, joita ovat yhteistyöstä saaneet. Samoin uusien innovaatioiden ja kehitystoimenpiteiden esiintuonti voidaan toteuttaa luontevasti. Sisältönä voi myös olla ammatillisia artikkeleita, joilla tuetaan oman osaamisen esiintuontia ja lisätään lehden mielenkiintoarvoa viestin vastaanottajalle. Lehteä voidaan myös hyödyntää yrityksen identiteetin vahvistamiseen, mikä usein on yksi laiminlyöty tärkeä toiminnan ja johtamisen osa-alue. DMW- markkinointimaailma pyrkii herättämään lukijalleen uusia ajatuksia oman kilpailuaseman ja markkinointitoiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisen numeron teemaksi valittu strateginen markkinointi on luonteva valinta, joka on johdettu toimintamme ydinosaamisesta. Jukka Kulmala esittelemässä toimitusjohtaja Sirpa Rissa-Anttilaiselle WTC News:in 10-vuotisjuhlanumeron asua. DMW:n tuottama Kwintet Leijona TV- mainoskampanja. DMW:n toteuttama BVQI Info. 2

3 Tarjoamme vahvaa markkinointiosaamista kilpailukyvyn kehittämisestä valmiisiin markkinointi- ja yritysviestintä ratkaisuihin. Jotta markkinointi toimisi tavoitteiden mukaisesti kaikissa suhdanteissa ja olosuhteissa, tulee markkinointia hallita kokonaisvaltaisesti. Markkinoinnin toimivuuden turvaamisen lähtökohtana on riittävä kilpailuetu ja kilpailukyvyn sekä -aseman hallinta. Markkinointikanavien ja -keinojen kirjon ollessa lähes rajattomat, tulee niiden valinta ja painotukset valita huolella. Tärkeä osa markkinoinnin toimivuutta on myös kyky osata pukea oma tarjonta vetovoimaiseksi. Kesla Oyj:n vuosikertomus Olemme kehittäneet asiakkaitamme palvelevan markkinointitoimintakonseptin nimenomaan ydinosaamisemme strategisen markkinoinnin perustalle. Näin kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme tuloksellisimmat mahdolliset markkinointi- sekä markkinointi- ja yritysviestintäratkaisut. Olemme myös panostaneet huippunykyaikaiseen digitaaliseen kuvankäsittely- ja painotekniikkaan, joka mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat, asiakkaan tarpeen mukaiset painomäärät käyntikorteista jättitulostuksiin. DMW:n vahvuutena olevaa markkinoinnin strategista osaamista ovat hyödyntäneet jo monet maailmallakin menestyneet yritykset. Kwintet Leijona Oy:n kuvasto. Teknosavo Oy:n folderi. MENESTYKSELLISEEN, VETOVOIMAISEEN MARKKINOINTIIN KEHITETTY MARKKINOINTIPALVELUKONSEPTI. asiakastutkimukset (esim. asiakastyytyväisyysmittaukset) markkinatutkimukset kilpailijatutkimukset yrityskuvatutkimukset henkilöstötutkimukset KILPAILUKYVYN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN TUTKIMUKSET MARKKINOINNIN ARVIOINNIT MARKKINOINTI- JA YRITYSVIESTINTÄ MARKKINOINNIN STRATEGINEN OSAAMINEN kilpailuetuun ja menestykselliseen markkinointiin tähtäävä valmennus MARKKINOINTIVALMENNUS yritysesittelyt www- sivut esitteet kuvastot asiakaslehdet vuosikertomukset TV- ja radiomainostuotanto DVD- tuotanto promootio- ja kuvastudiopalvelut kampanjat graafiset ohjeistukset DMW PALVELEVAA MARKKINOINTIA DMW:n missiona on auttaa menestymään kilpailussa kilpailuasemaa ja markkinointia kehittävillä ratkaisuilla. DMW MISSIO 3

4 STRATEGINEN MARKKINOINTI STRATEGINEN MARKKINOINTI Strategisella markkinointiosaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä markkinoinnin kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja markkinointikokonaisuuden hallintaa. Olemme jakaneet strategisen markkinointikokonaisuuden neljään tasoon. Käsitteen ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi. 1. taso perusajatus. 2. taso analyysitaso. Tällä tasolla selvitetään oma todellinen kilpailullinen taso sekä oman toimialan kilpailullinen kehitytaso. 3. taso hallintataso. Tällä tasolla rakennetaan oma kilpailukyky ja -asema menestyksellistä markkinointia edellyttävälle tasolle. Tavoitteena on saavuttaa kilpailuetutilanne. 4. taso toteutustaso. Tällä tasolla tehdään tarvittavat toimenpiteet toimivaan ja menestykselliseen markkinointiin. Strategisen markkinoinnin lähtökohtana on kilpailukyvyn ja -aseman sekä markkinoinnin hallinnan turvaaminen kiinnostavilla ja vetovoimaisilla asiakkaiden tarpeista johdetuilla, kilpailuedun omaavilla ratkaisuilla.nykyaikaisen, menestyksellisesti ja hallitusti toimivan markkinoinnin roolin tulee olla liiketoimintaa ohjaava. Menestyksellisesti toteutettuja ratkaisuja markkinoinnin eri osa-alueilla ei voida tarkastella erillisinä toimenpiteinä, vaan niitä tulee aina käsitellä liiketoiminnan ydinsanomaa tukien. STRATEGINEN MARKKINOINTIKENTTÄ Perusajatus Analyysitaso Strategiataso KONSEPTIRATKAISUT Toimintataso SEGMENTTIRATKAISUT HINNOITTELURATKAISUT IMAGORATKAISUT DESING MANAGEMENTRATKAISUT KANAVARATKAISUT RESURSSIRATKAISUT ORGANISAATION VALMIUS / -ASENNE STRATEGISTEN RATKAISUJEN MERKITYS LIIKE- TOIMINTAAN. On kiistaton tosiasia, ettei strategisia epäonnistumisia voi korvata ahkeralla operatiivisella toiminnalla. Tämän vuoksi myös markkinoinnin strateginen osaaminen on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Kokonaisvaltaisen markkinointiajattelun mukaisesti koko liiketoimintaa tulee tarkastella markkinoinnilli- Yrityksellä tulee menestyäkseen olla jokin ydinsanoma, joka ohjaa liiketoimintaa päämäärätietoisesti ja suuntaa organisaation ja yrityksen kaikki voimavarat kohti valittua menestyspolkua. Tämä on keskeinen liiketoimintaa ohjaava tekijä nykyaikaisessa kilpailussa menestyville organisaatioille. Miksi asiakas valitsisi juuri meidän esittämän ratkaisun on kysymys, mikä koko organisaation tulisi selkeästi sisäistää. Tärkeää pohdittaessa omaa markkinoinnillista valmiutta ja sen tasoa, on vastata kysymykseen, joudummeko myymään väkisin. Koska toimialojen kilpailullinen kehitystaso ja yritysten kilpailullinen taso omalla toimialallaan ovat kovin erilaisia, määrittää tämä mahdollisuudet oman markkinoinnillisen ja kilpailukyvyllisen aseman kehittämiseen, hallintaan ja toteuttamiseen. Usein yritykset hyödyntävät kilpailukykynsä ja -asemansa aivan liian vaatimattomasti ja tekevät näin oman mahdollisuutensa menestyä kilpailussa turhan vaikeaksi. On myös hyvin yleistä, että kuvitellaan uusimalla markkinointimateriaalia tai panostamalla muuten markkinoinnillisiin tekijöihin,voitavan vaikuttaa yrityksen kilpailulliseen menestykseen, vaikka tosiasiassa yrityksen kilpailullinen valmiustaso ei vastaa kilpailutilanteen edellyttämää tasoa. Näin lähtökohtatilanteet markkinoinnin hallitsemiseksi ovat kovin erilaisia. Ongelma piilee usein sokeutuneisuudessa omaan toimintaan ja sen suomiin mahdollisuuksiin. VISIO TAVOITTEET MISSIO TOIMIALA JA YRITYSKOHTAINEN KILPAILUN KEHITYSTASO TOIMIALAN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET MILLE PERUSTALLE MENESTYS RAKENTUU/RAKENNETAAN? ASIAKKAAT KILPAILIJAT OMA KILPAILUASEMA JA-KYKY KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: TOIMIALA OMA YRITYS FOCUS OPERATIIVINEN MARKKINOINTI YRITYS- JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ ORGANISAATION VALMIUS JA ASENNE sesta näkökulmasta. Tämän seurauksena markkinoinnin kehittämiseen liittyvät strategiset linjaukset sisältyvät yrityksen liiketoiminnan strategiaratkaisuihin, jolloin markkinoinnin strategiseen kehittämiseen vaikuttaa näkemys siitä, millaiseksi yritys jatkossa halutaan kehittää. 4

5 Monien maailmalla todellisia menestysratkaisuja löytäneiden yritysten taustalta löytyy sinisen meren strateginen malli. Tässä mallissa hypätään ulos toimialan strategisesta logiikasta ja liiketoimintamalli kyseenalaistetaan. DMW vahvistaa entisestään sinisen meren strategiaansa ja on kehittänyt palvelutarjontaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi, tavoitteena kyetä palvelemaan asiakkaitamme optimaalisesti kaikissa markkinointiosaamiseen sekä markkinointi- ja yritysviestintään liittyvissä asioissa. Olemme vahvistaneet palveluratkaisujamme kiinnittämällä huomiota entistä painokkaammin asiakkaan saamaan kokonaishyötyyn, kustannustehokkuuteen, joka ennestäänkin on ollut huippuluokkaa sekä palvelun toimivuuteen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sinisen meren strategian ratkaisevat neljä kysymystä, jotka helpottavat uuden arvokäyrän laatimista ja asiakkaan saaman arvon koostumuksen muokkaamista. Differoinnin ja kustannusten välisestä valintapakosta on helpompi irtautua, kun toimialan strategisen logiikan ja liiketoimintamallin kyseenalaistaa seuraavassa esitetyllä neljällä kysymyksellä. Oman strategiaprofiilin olemme luoneet siten, että se poikkeaa oleellisesti yleisistä markkinointi-, viestintä- ja mainosalan yritysten strategiaprofiileista. DMW:N SINISEN MEREN STRATEGIA DMW:N SINISEN MEREN STRATEGIA Kuva Temet Oy:n markkinointiviestintäaineistosta. SUPISTA Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normaalitasoon verrattuna? UUSI ARVOKÄYRÄ LUO Mitä kyseiselle toimialalle täysin uusia tekijöitä tulisi luoda? KOROSTA Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla yleensä tehdään? Arvokäyrällä ilmaistuna tehokkaalla sinisen meren strategialla on kolme toisiaan täydentävää piirrettä; painopiste, erilaisuus ja vakuuttava motto. Ellei näitä ominaisuuksia ole, yrityksen strategia on todennäköisesti sekava, lisäksi muiden yritysten strategioita muistuttava, vaikeasti viestittävä ja kustannusrakenteeltaan raskas. Strateginen arvokäyrä herättää todennäköisesti tarpeen kyseenalaistaa yrityksen nykyiset strategiat. DMW:N PALVELUJA OHJAAVA ARVOKÄYRÄ KORKEA ALHAINEN ANALYYSITASO DMW HALLINTATASO TOTEUTUSTASO TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS HINTA ASIAKASLÄHTÖISYYS POISTA Mitkä toimialalla selviöinä pidettävät tekijät tulisi eliminoida? KILPAILIJAT DMW:n asiakaspalvelua ohjaava arvokäyrä osoittaa selvästi kuinka asiakastarvepohjaiseksi toiminnan painopiste on rakennettu. 5

6 TEKNOSAVO DMW ASIAKASMAAILMAA BVQI BVQI on kansainvälisesti johtava laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifioija. BVQI on myöntänyt yli akkreditoitua sertifigaattia ympäri maailmaa. Pääkonttorimme on Lontoossa, ja edustajiamme on 60 maassa. Vuosia jatkunut yhteistyömme DMW: n kanssa erilaisissa yritys- ja markkinointiviestintään liittyvissä asioissa on edistänyt toimintamme tavoitteita vahvasti monin erilaisin markkinointiamme tukevin toimenpitein. BVQI Osastojohtaja Olli Virtanen Teknosavo on insinööritoimisto, joka on yksi maailman johtavista puu- ja paperiteollisuuden tuotantoprosessien kehittämiseen erikoistuneista yrityksistä. Yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia, aina yhtä joustavasti ja asiakastarvepohjaisesti. Milloin kilpailukyvyn kehittämiseen liittyen tai sitä tukien. DMW:n toimivien palveluratkaisujen ansiosta olemme saaneet kaikki markkinointia ja markkinointi- ja yritysviestintää tukevat palvelut samalta toimittajalta tarvitsemiemme aikataulujen puitteissa. Erityisesti arvostamme DMW:n vahvaa strategista otetta markkinoinnin sekä markkinointi- ja yritysviestinnän kehittämiseen. Teknosavo Oy Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen KESLA Kesla on dynaamisesti kehittyvä metsäkoneiden ja henkilönostimien kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin erikoistunut Helsingin Arvopaperipörssin I -listalla noteerattu yhtiö. Yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia yritys- ja markkinointiviestinnässä. Vuosikertomuksen olemme tehneet yhdessä DMW:n kanssa jo viiden vuoden ajan. Erityisesti olemme arvostaneet DMW:n palveluiden hinta-laatusuhdetta sekä venymistä tiukan aikataulun puitteissa, mikä on ehdottoman tärkeää nimenomaan vuosikertomusprojekteissa. Kesla Oyj Talous- ja henkilöstöjohtaja Marke Tyrväinen KWINTET LEIJONA Kwintet Leijona kuuluu Euroopan suurimpaan työvaatteita valmistavaan konserniin. Kwintet -konserni työllistää n henkilöä. Valitsimme vuosi sitten DMW:n lukuisten mainostoimistovaihtoehtojen joukosta, kehittämään yrityksemme markkinoinnillisia valmiuksia. Ensisijainen valinnan peruste oli DMW: n vahva markkinointistrateginen osaaminen sekä kyky vastata kustannustehokkaasti erilaisiin markkinointiviestintätarpeisiimme, kuten työvaatekuvasto, erilaiset mainosratkaisut, TVmainoskampanjan tuottaminen sekä kuvastudiopalvelut. Olemme olleet myös tyytyväisiä DMW:n joustavaan ja asiakaslähtöiseen tapaan palvella asiakasta. Kwintet Leijona Oy Toimitusjohtaja Pekka Hyttinen 6 TEMET Temet on maailman johtava väestönsuoja- ja linnoiteratkaisuihin erikoistunut yritys. DMW:n valitsimme yhteistyökumppaniksemme luottamuksellisista ja strategisen markkinointiosaamisen perustein. Yhteistyömme on jatkunut jo muutaman vuoden ajan, jonka aikana olemme saaneet vietyä läpi sekä yrityskuvan uudistamisen vastaamaan nykyistä kansainvälistäkilpailua sekä kotimaan ja viennin markkinoinnilliset kehittämistarpeet kilpailutilannetta vastaavalle tasolle.tehtyjen toimenpiteiden taustalla on tehdyt tutkimukset sekä perehtyminen kilpailutilanteen edellyttämiin tarpeisiin kehittää yrityksen markkinointia tukevia toiminnan osa-alueita. Temet Oy Myyntijohtaja Klaus Frestadius

7 WTC Helsinki on kansainvälisen kaupan, palvelun ja tiedottamisen keskus joka sijaitsee Helsingin keskeisimmällä liiketoiminta-alueella. Saman katon alla on yli 130 kansainvälisen kaupan parissa toimivaa yritystä ja organisaatiota. Miellyttävä yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia DMW: n huolehtiessa toimintamme ja kiinteistömme yritys- ja markkinointiviestinnällisistä asioista aina sovitun aikataulun sekä toimintamme tarpeiden mukaisesti. World Trade Center Helsinki Toimitusjohtaja Sirpa Rissa- Anttilainen DMW ASIAKASMAAILMAA WORLD TRADE CENTER HELSINKI VÄRILLÄ ON VÄLIÄ Päätettiin tarttua härkää sarvista ja käynnistää mittava tuotekehitysprojekti uuden sukupolven nostimien rakentamiseksi. Koneen tekniset ominaisuudet nostettiin nykypäivän tarpeita vastaavalle tasolle ja koneessa käytettävien komponenttien valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota kestävyyden, huollettavuuden ja turvallisuuden suhteen. Koneen ulkonäön haluttiin olevan moderni ja urheilullinen eli kaikkea muuta mihin työkoneissa oli perinteisesti totuttu. XS 190 Väriyhdistelmä vaalean sininen ja voimakas oranssi on shokeeraava. Se on samalla kertaa tuttu ja klassinen kombinaatio entisajan autourheilusta ja silti dynaaminen ja visuaalisesti vaikuttava kokonaisuus tästä ajasta. Nimeksi valittiin iskevä Kesla XS. Henkilönostimet ovat englanniksi access platforms, joten nimi on samalla pieni sanaleikki. XS lausutaan access. Myynti kääntyi nousuun ja tilauskirjat alkoivat täyttyä. DM World antoi merkittävää apua uuden tuotteen lanseerauksessa ja markkinoinnin kehittelyssä. Jack Silvennoinen, Sales Manager/XS products Kesla Oyj 4WDS Vuonna 2003 Kesla:n valmistamat henkilönostimet tunnettiin tuotemerkillä Scanlift. Kauppa ei käynyt toivotulla tavalla ja tuotteet olivat niin tekniikaltaan, kuin muotoilultaan vanhanaikaisia. 7

8 DMW JA MENESTYSORIENTOITUNUT LIIKETOIMINTA Aidosti menestysorientoituneen yrityksen erottaa liikkeenjohdollisesta otteesta, jolla yrityksen menestystä hallitaan. Tämän otteen taustalla näkyy vahva halu huomioida markkinointistrategisesti yrityksen menestyksen kannalta oleelliset tekijät ja myös toiminta niiden mukaisesti. Oman yrityksen toimialalta ja markkinoista, asiakkaista ja asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä Kilpailusta ja kilpailijoista Omasta kilpailuasemasta ja omista kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Markkinoinnillisten ratkaisujen, suunnitelmien ja toimenpiteiden perustana tulee olla huolellinen, totuudenmukainen ja monipuolinen informaation kerääminen, analysointi ja päätösten tekeminen. Informaatiota on kerättävä kolmelta seuraavalta toimintaan vaikuttavalta osa-alueelta: WHAT MAKES YOU SPECIAL? Tuotteet ja palvelut ovat kopioitavissa, mutta liiketoimintakonseptit eivät. Liiketoimintakonseptin uudistaminen on yhä keskeisempi keino toteuttaa muutos ja sitä kautta turvata yrityksen menestyminen. IBM:n tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista suurin osa on sitä mieltä, että innovaatioiden parhaita käynnistäjiä ovat yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Yritysten oma tutkimus ja kehitystyö on vasta kolmannella sijalla. Vaikeimmin voitettavat toiminnan kehittämisen esteet lymyävät kuitenkin organisaatioissa itsessään. Esteenä voi usein myös olla, ettei yrityksessä itsellään ole riittäviä tai oikeita työkaluja sille kertyvän informaation analysointiin ja sen hyödyntämiseen. Usein ei myöskään ole riittävästi käytettävissä sitä oikeaa totuudenmukaista informaatiota. Rakentamamme tehokas ja konkreettista hyötyä antava toimintakonsepti tarjoaa asiakkaillemme oivan kumppanuuden tähän tärkeään markkinoinnin perustaan; informaation keräämiseen, sen analysointiin ja tämän pohjalta tapahtuvaan markkinointitoiminnan kehittämiseen ja markkinoinnin hallintaan. Tämä kaikki on sitä perustyötä, minkä pohjalle menestyksellinen ja hallittu markkinointi tulisi rakentaa. Tutkimuksien, analyysien ja markkinoinnin kehittämispalveluidemme tavoitteena on antaa vastaus ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset, niin markkinoinnin kokonaisvaltaisiin kehittämistarpeisiin kuin kysymykseen; miksi asiakas valitsisi juuri meidän esittämän ratkaisun?. Tutkimuksen, analyysin ja kehittämistoimenpiteiden laajuus sovitaan asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan, tarvittavista kilpailukykyyn ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvistä palveluistamme: markkinoinnin arvioinnit tutkimukset: - markkinatutkimukset - kilpailijatutkimukset - yrityskuva- ja imagotutkimukset - asiakastutkimukset esim. asiakastyytyväisyysmittaukset - henkilöstötutkimukset - muut tarvittavat tutkimukset analyysit kilpailuetuun ja menestykselliseen markkinointiin tähtäävä valmennus markkinoinnin kehittäminen ja hallinta markkinointi- ja yritysviestinnän suunnittelu ja toteutus Palveluidemme tavoitteena on turvata oikeat markkinoinnilliset ratkaisut. Menestyksellisten markkinointiratkaisujen taustalla on aina todellisuus. PROTECTIVE SOLUTIONS Ote Temet Oy:n viennin www- sivuista. DM World Oy Iltaruskontie Pihlajalahti DMW Showroom Pohjoisesplanadi F 44 a Helsinki dmworld.net puhelin +358 (0) fax +358 (0)

Market Expander & QUUM analyysi

Market Expander & QUUM analyysi Market Expander & QUUM analyysi KANSAINVÄLISTYMISEN KEHITYSTASOT Integroitua kansainvälistä liiketoimintaa Resurssien sitoutuminen, tuotteen sopeuttaminen, kulut, KV liiketoiminnan osaaminen Systemaattista

Lisätiedot

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA

E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA E-OPPIMINEN/ VIRTUAALISUUS LIIKETOIMINTA- STRATEGIASSA Oppiminen ja oppimisympäristöt 8.3.2004 Merja Eskola, Senior Executive Consultant, 16.3.2004 1 Talent Partners Oy Sisältö Liiketoimintastrategia Kilpailukyky

Lisätiedot

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014

Viitostie. Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi. Kari Turunen 1 27.5.2014 Viitostie Matkailualueiden ja yritysten yhteismarkkinointikanavaksi 1 VIITOSTIE Kehittyvin ja monipuolisin elämysreitti niin kotimaisille kuin ulkomailta saapuville automatkailijoille Suomessa 2 Viitostie

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus

AALTO PK-JOKO 79. Uuden sukupolven johtamisvalmennus AALTO PK-JOKO 79 Uuden sukupolven johtamisvalmennus Kenelle PK-JOKO soveltuu? Pienten ja keskisuurten yritysten toimitusjohtajille nykyisille ja tuleville avainhenkilöille tulosyksiköiden johdolle Joilla

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet!

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! 18.5.2016 Kanta-liittymisen ja -hyödyntämisen tukiprojekti yksityisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa Kanta-palveluiden

Lisätiedot

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä

Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Teollisuuden digitalisaatio ja johdon ymmärrys kyvykkyyksistä Markus Kajanto Teollisuuden digitalisaation myötä johdon käsitykset organisaation resursseista, osaamisesta ja prosesseista ovat avainasemassa

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä.

Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Teknisen Kaupan koulutuskokonaisuus myynnin ja huollon henkilöstölle: Menesty ratkaisumyynnillä. Edunvalvonta Toimintaympäristön seuranta Osaamisen ja kilpailukyvyn kehittäminen Ratkaisumyynti: mahdollisuuksia

Lisätiedot

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet:

Kasvuun johtaminen. Koulutuksen tavoitteet: Kasvuun johtaminen Kohderyhmä: Johto- ja avainhenkilöt Kainuun alueen Pk-yrityksissä, jotka haluavat kasvaa suunnitelmallisesti ja joilla on edellytykset kasvuun. Kohderyhmän yritykset etsivät uusia kasvumahdollisuuksia

Lisätiedot

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille

Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla. Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Brand Compass Arvoa ja kasvua mainetta johtamalla Työkalu omistajille, hallituksille ja johtoryhmille Maine tulee nostaa hallituksen ja johdon agendalle Hallituksen ja johdon tärkein tehtävä on yrityksen

Lisätiedot

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu

Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan. Lahden Tiedepäivä Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Palveluyritysten yhteistyöstä verkostomaiseen liiketoimintaan Lahden Tiedepäivä 10.11.2015 Kirsi Kallioniemi Lahden ammattikorkeakoulu Tausta puheenvuorolle Käsitteet Verkostoitumisen tavoitteita, hyötyjä

Lisätiedot

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka

Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa Liideri-ohjelma 2012 2018 Hyvinvoinnista bisnestä -teemaklinikka Tähtää korkealle Rahoitamme yrityksiä, joilla on halu ja kyky kasvaa. Intoa ja osaamista Loistava

Lisätiedot

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15

JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ. KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 1 JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN VARHAISKASVATUKSEN MUUTTUVASSA YMPÄRISTÖSSÄ KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA / VAKA/ Virpi Timonen 10/20/15 Long-range planning does not deal with the future decisions, but with

Lisätiedot

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen

Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun. Heli Suuronen Digitaalisten palveluverkkojen liittäminen maankäytön suunnitteluun Heli Suuronen Tausta Ihmettelyn aihe: Miten palvelujen digitalisoituminen vaikuttaa palveluverkkojen suunnitteluun? Miten digitaaliset

Lisätiedot

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus

4Muskettisoturia-palvelut. Sales Flow koulutus 4Muskettisoturia-palvelut Sales Flow koulutus 4M-koulutus Koulutuksemme kehittää osanottajien ja heidän organisaatioittensa valmiuksia johtaa ja organisoida menestyksellisesti alansa toimintoja sekä hyödyntää

Lisätiedot

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS

MAINOSTAJIEN LIITTO KAMPANJAKUVAUS 1/9 KAMPANJAKUVAUS Tähdellä (*) merkityt kohdat ovat pakollisia. TÄRKEÄÄ 1. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi. 2. Täytä tallentamasi lomake. 3. Tallenna ja palauta. Täytä kampanjakuvaus huolella!

Lisätiedot

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.

KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät , Mikkeli. Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9. KUNNAN MAINEEN JA ELINVOIMAN JOHTAMINEN Kaukolämpöpäivät 24.-25.8.2016, Mikkeli Timo Halonen kaupunginjohtaja, Mikkeli VTM, väitöstilaisuus 2.9.2016 Unelmayhteiskunta (Jensen) Tulevaisuuden maailmassa

Lisätiedot

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki

Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015. Tampereen kaupunki Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 2013 2015 Tampereen kaupunki 28.3.2013 TAMPERE Tampereen kaupungin paikkatietostrategia 1 PAIKKATIETO JA PAIKKATIETOINFRASTRUKTUURI KÄSITTEENÄ Paikkatiedolla tarkoitetaan

Lisätiedot

markkinointistrategia

markkinointistrategia Menestyksen markkinointistrategia kaava - Selkeät tavoitteet + Markkinointistrategia + Markkinointisuunnitelma + Tehokas toiminta = Menestys 1. markkinat Käytä alkuun aikaa kaivaaksesi tietoa olemassa

Lisätiedot

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki

Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Strategiatyö johtamisen välineenä case Porin kaupunki Kirjastonjohtajat 23.9.2010 Ydinkysymykset Mitä varten organisaatio on olemassa? (missio) Millaista tulevaisuutta tavoittelemme? (visio) Kuinka saavutamme

Lisätiedot

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö

TRIO-ohjelman keskeiset tulokset. Ohjelman päätösseminaari Helsinki Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelman keskeiset tulokset Ohjelman päätösseminaari Helsinki 2.12.2009 Harri Jokinen, ohjelmapäällikkö TRIO-ohjelma 2004 2009 TRIO on ollut Suomen suurin toimialakohtainen kehitysohjelma teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020

Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 Liitenro1 Kh250 Kv79 Pieksämäen kaupungin Strategia 2020 2 Pieksämäen kaupungin strategia 2020 Johdanto Pieksämäen strategia vuoteen 2020 on kaupungin toiminnan punainen lanka. Strategia on työväline,

Lisätiedot

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp

Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan shp SUOMEN KUNTAUITTO Sosiaali- ja terveysyksikkö TERVEYDENHUOLLON 27. ATK-PAIVAT 4. - 5.6.2001 Miten terveydenhuollon kehittamishankkeita koordinoidaan? Sairaanhoitopiirin johtaja Pentti Itkonen, Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT

Ketterän. Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Ketterän Hannu Salmela, Mikko Hallanoro, Seppo Sippa, Tommi Tapanainen, Jari Ylitalo organisaation IT Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1505-0 Kansi: Jarkko Nikkanen Taitto:

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen

Staran strategia onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät Timo Martiskainen Staran strategia 2011-2012 - onko strategialla päivitystarpeita? Teknisen palvelun lautakunnan strategiapäivät 31.10. - 1.11.2011 Timo Martiskainen Toiminta-ajatus Tuotamme rakennusalan, ympäristönhoidon

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak

FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Mitkä tekijät selittävät sosiaalisen yrityksen perustamista ja tukevat sen menestymisen mahdollisuuksia? alustavia tuloksia FiSERN 1. Tutkija Harri Kostilainen, Diak Näkökulma Miten sosiaalinen yritys

Lisätiedot

QL Excellence -käsikirja

QL Excellence -käsikirja QL Excellence -käsikirja QL Laatutoiminta Oy:n laadunhallinta 2010 Sisällysluettelo: QL Excellence -käsikirja...3 Yleiskuvaus... 3 Laatupolitiikka...3 Laatukäsikirja...3 Laadunhallintajärjestelmän kuvaus...

Lisätiedot

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille...

Kiitos... 13 Esipuhe... 15 Kirjoittaja... 17 Johdanto: globalisaatio ja sen asettamat haasteet kansainvälistyville yrityksille... Sisällys Kiitos................................................ 13 Esipuhe.............................................. 15 Kirjoittaja............................................. 17 Johdanto: globalisaatio

Lisätiedot

Paikkatiedon kehittämisohjelma

Paikkatiedon kehittämisohjelma Paikkatiedon kehittämisohjelma 2011-2014 Toimeenpanon toteutumisen tilannekatsaus, siht. Outi Hermans Tiivistelmä Strategiset päämäärät Missio: Kaupungin tehtävänä on palvella kuntalaisiaan ja alueellaan

Lisätiedot

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia

MYY PALVELUA. Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia MYY PALVELUA Onnistunut myynti palveluliiketoiminnassa Työpajatyöskentelyn tuloksia Ryhmätyöskentely - tavoitteena ideoida, KUINKA MYYNNIN MUUTTUNEESEEN ROOLIIN VOIDAAN VASTATA? - tarkastellaan kysymystä

Lisätiedot

(Suomen virallinen tilasto (SVT) 2010) 100 % 75 % 50 % 25 % 0 % kyllä ei Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - julkinen sektori (34) Pääasialliset asiakkaat kansainvälisesti - kuluttajat (35) Pääasialliset

Lisätiedot

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan!

Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Tervetuloa viestintäyhdyshenkilöiden koulutusohjelmaan! Mitä, miksi ja kenelle? Tukee ja lisää viestinnän osaamista Tarjoaa käytännönläheisiä näkökulmia yliopiston viestinnän eri osa-alueisiin Jotta viestintä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet

Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet Suomen elintarviketalouden laatustrategia ja -tavoitteet maa- ja metsätalousministeriö, marraskuu 2007 Visio Kuluttaja haluaa suomalaisia elintarvikkeita ja ruokapalveluita sekä luottaa suomalaisen elintarvikeketjun

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16

Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 1(7) Sosiaalilautakunta 4.2.2004 16 IISALMEN KAUPUNGIN SOSIAALIPALVELUKESKUS STRATEGIA Sosiaalipalvelukeskuksen ammattitaitoinen ja kehittämishaluinen henkilöstö tuottaa laadukkaita sosiaalipalveluja asukkaille.

Lisätiedot

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä

Viestinnän ja johtamisen yhteispeli. TAMK, Teiskontie 33, Tampere klo Tuottavuus ja viestintä Viestinnän ja johtamisen yhteispeli TAMK, Teiskontie 33, Tampere 31.05.3007 klo 12.00 Tuottavuus ja viestintä Teknologiayhteiskunnan haaste Tehokkuuden tavoittelu on aina ohjannut kehitystämme. Ihmisen

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää,

Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla. Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, Yrityksen tiimin täydentäminen kokeneella neuvonantajalla Innovation Scout -seminaari Tapani Nevanpää, 8.6.2016 Neuvonantaja osaksi yrityksen tiimiä Yrityksen tiimi = operatiivinen tiimi + hallitus + neuvonantajat

Lisätiedot

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu

Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku. Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu Paikkatiedon kypsyysmalli, case Espoo ja Turku Aalto-yliopisto Insinööritieteiden korkeakoulu seminaari 12.5.2011 Esityksen sisältö Mitä organisaation paikkatietokypsyys tarkoittaa? Miksi paikkatietokypsyyden

Lisätiedot

Mainonnan kenttä Venäjällä

Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan kenttä Venäjällä Mainonnan historia nykyvenäjällä 15 vuotta siitä kun se alkoi Viimeisen 10 vuoden aikana isoimmat ketjut ovat rantautunet Venäjälle Koulutus, osaaminen, ja yleinen tietotaito

Lisätiedot

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.

ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8. ykskantaan Laita yrityksesi kantakuntoon ja hyödynnä sote-uudistuksen mahdollisuudet! Kohti valinnanvapautta Jyväskylässä Anja Mursu 16.8.2016 10.6.2016 Kanta-liittymisen tukiprojekti Miksi? Auttaa liittymisen

Lisätiedot

Inkoo 2020 18.6.2015

Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoo 2020 18.6.2015 Inkoon missio Inkoon kunta luo edellytyksiä inkoolaisten hyvälle elämälle sekä tarjoaa yritystoiminnalle kilpailukykyisen toimintaympäristön. Kunta järjestää inkoolaisten peruspalvelut

Lisätiedot

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA

W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA W. Chan Kim Renée Mauborgne SINISEN MEREN STRATEGIA Talentum Helsinki 2005 Ystävyydelle ja perheillemme, jotka lisäävät mielekkyyttä maailmaamme. The title of the original edition is Blue Ocean Strategy

Lisätiedot

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN

ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN ASIAKASKOKEMUKSEN MITTAAMINEN Linnoitustie 4 Violin-talo 5 krs., FI-02600 Espoo www.triplewin.fi will invest into customer experience leadership Miten rakennetaan asiakaskokemuksen johtamiseen toimiva

Lisätiedot

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN

JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN JARKKO KURVINEN LAURI SIPILÄ VOITTAJAN RESEPTI TOIMIALASI VALLOITUKSEEN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Samuli Alapuranen Taitto:

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1

Tuotantotalouden analyysimallit. TU-A1100 Tuotantotalous 1 Tuotantotalouden analyysimallit TU-A1100 Tuotantotalous 1 Esimerkkejä viitekehyksistä S O W T Uudet tulokkaat Yritys A Yritys B Yritys E Yritys C Yritys F Yritys I Yritys H Yritys D Yritys G Yritys J Alhainen

Lisätiedot

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1

Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys. Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Vientimarkkinointia verkossa: Asiakasymmärrys Workshop 13.11.2014 17/11/14 1 Agenda tänään 1. Digitaalisuus, Some ja Verkkokauppa 2. Asiakasymmärrys KATI SAARI Strategi Kati Varhee (MS ECON) on toiminut

Lisätiedot

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan

Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Kansainvälistymiseen tarvitset rohkean tarinan Sisältömarkkinoinnilla kasvuun seminaari 6.6. / Kati Keronen Kuvalähde: https://www.flickr.com/photos/psd/8591351239 Tervehdys! @KatiKeronen Asiakaslähtöisen

Lisätiedot

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op

Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op 0 Matkailu- ja ravitsemisalan (MARATA) erikoistumiskoulutus HUOMISEN MATKAILUKOHDE 30 op LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulutus 1 Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 1. Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: palautekierrosversio, 2. palautekierros Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä.

KUNTASTRATEGIA Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. KUNTASTRATEGIA 2030 Kirjanen kunnan roolista hattulalaisten elämässä. SISÄLLYSLUETTELO 1 Nykytilan kuvaus ja toimintaympäristö...3 - Väestöennuste 2011 2030...4 - Kokonaisverotulojen kehitys 2000 2012...5

Lisätiedot

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia

Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Ibero Liikelahjat osaksi Wulff-konsernia Wulff-Yhtiöt on ostanut 28.9.2008 Ibero Liikelahjat Oy:n koko osakekannan Progift Oy:ltä. Yrityskauppa vahvistaa Wulff-konsernin liikelahjamyyntiä ja asemaa liikelahjamarkkinoilla.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009

ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 ERP auttaa kustannustehokkuuteen 2009 18.3.2009 Martti From TIEKE TIEKEn visio, strategia ja strategiset tavoitteet Suomi kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi Missio Kansalaiset Strategia

Lisätiedot

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä

Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Menestyksen eväät Kone- ja metallituoteteollisuus tuottavuusloikkaukseen yhteistyöllä Verkostot ja strateginen kyvykkyys kilpailutekijänä Liiketoimintasuhteen anatomia Jukka Vesalainen Vaasan yliopisto

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis

Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS. Työvaateprofilointi Painettu & Valmis Asiakkaan infopaketti PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Työvaateprofilointi Painettu & Valmis PAINETTU &VALMIS PAINETTU &VALMIS Nykyään yhä useampi yritys haluaa työvaatteisiin yrityksen logon. Ahlsell

Lisätiedot

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä

Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Opintokokonaisuuden toteuttaminen opettajatiiminä Juho Tiili, Markus Aho, Jarkko Peltonen ja Päivi Viitaharju n koulutusyksikössä opetusta toteutetaan siten, että saman opintokokonaisuuden opintojaksot

Lisätiedot

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa

PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa JÄRJELLÄ, TUNTEELLA VAI VAISTOJEN VARASSA? PK-yritysten hallitus- ja johtoryhmätoiminta läpivalaisussa Hallituksen puheenjohtaja Jorma Tarkki Sukkamestarit Oy Varkaus 14.8.2009 SELVITYKSEN TAUSTA Pk-yritysten

Lisätiedot

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017

Suomalainen kunta. Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta Menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunta menestystarina yhä vuonna 2017 Suomalainen kunnallishallinto on kansainvälinen menestystarina. Kunnat järjestävät kansalaisten hyvinvointipalvelut

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE

OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE OSAKEYHTIÖN OSTOLLA KILPAILUETUA OSUUSKUNNALLE Saila Rosas KTT Pankinjohtaja, Länsi-Kymen Osuuspankki Poimintoja 15.12.2015 tarkastetusta väitöskirjasta Co-operative acquisitions the contextual factors

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Strategian kuvaaminen strategiakartan avulla Versio: 0.2. 14.4.2015 keskustelutilaisuusversio Julkaistu: Voimassaoloaika:

Lisätiedot

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA

TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA TOIMENPIDEOHJELMA 2014 2016 PÄHKINÄN KUORESSA Tässä toimenpideohjelmassa paikallisella matkailulla tarkoitetaan Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan alueiden matkailua. Alueellinen matkailu tarkoittaa Etelä-Savon

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman painoalat

Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat Elinkeino-ohjelman painoalat 1. Uudistuva teollisuus. Nykyinen rakennemuutos on mahdollista kääntää laadullisesti uudenlaiseksi kasvuksi panostamalla uusiin liiketoimintamalleihin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2

LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 LAPIN TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA TAUSTA-AINEISTOA TYÖPAJAAN 2 TAUSTATIETOA OHJELMATYÖSTÄ Lapin liiton johdolla alueelle tuotetaan uusi tietoyhteiskuntaohjelma. Työ käynnistyi keväällä ja valmistuu vuoden

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry

Kvalitatiivinen analyysi. Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Henri Huovinen, analyytikko Osakesäästäjien Keskusliitto ry Laadullinen eli kvalitatiiivinen analyysi Yrityksen tutkimista ei-numeerisin perustein, esim. yrityksen johdon osaamisen, toimialan kilpailutilanteen

Lisätiedot

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu

11.10.2011 Virpi Laukkanen. Savonia-ammattikorkeakoulu Hyvä liikeidea? 11.10.2011 Virpi Laukkanen Savonia-ammattikorkeakoulu Mistä hyvä bisnes syntyy? TILANNE TOIMINTA TULOS (hyvä) tyyppi + (onnekas/suotuisa) tilanne = (hyvä) toiminta (hyvä) tulos (Pyykkö,

Lisätiedot

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen

Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen Miten Tekes on mukana uudistamassa yrityksiä ICT:n avulla? Kari Penttinen 22.5.2013 Tunnustusta päättyneen ohjelman projekteille Yritysprojektien ja tutkimusprojektien loppuraporttiin on kerätty ohjelman

Lisätiedot

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti

Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti 2 4. 1 1. 2 0 1 6 Tulevaisuuden sisällöt ja joustava printtikonsepti Hanna Repo, Asiakkuusjohtaja Risto Laine, Myyntijohtaja Otavamedia OMA Autamme asiakkaitamme luomaan merkityksellistä vuorovaikutusta

Lisätiedot

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.

Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen. Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1. Ilmastonmuutoksen kansallisen sopeutumisstrategian arviointi ja uudistaminen Metsäneuvos Heikki Granholm, maa- ja metsätalousministeriö 30.1.2014 Helsingin seudun ilmastoseminaari 2014 Päästöjen odotetaan

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Strategia toimintaa ohjaamassa

Strategia toimintaa ohjaamassa Strategia toimintaa ohjaamassa Akavan Erityisalat ry on kulttuurin, hallinnon ja liike-elämän asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivien etujärjestö. AKAVAN ERITYISALOJEN TOIMINTA-AJATUS Tässä esitteessä

Lisätiedot

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä

Koukkuniemi 2020- hanke. Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Koukkuniemi 2020- hanke Palvelujärjestelmän uudistaminen osana Koukkuniemen vanhainkotialueen ja palveluiden kehittämistä Hankkeen tavoitteet 1. Yhteiskunnallisen yrityksen perustaminen vanhustenhuollon

Lisätiedot

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja

Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia. Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja Kalliorakentamisen kilpailukyky ohjelman esittely ja saavutettuja tuloksia Prof. Pekka Särkkä johtoryhmän puheenjohtaja 1 STRATEGIA JA VISIO Laadulliset ja toiminnalliset tavoitteet KALLIORAKENTAMISEN

Lisätiedot

Millaisen Suomen haluamme?

Millaisen Suomen haluamme? Millaisen Suomen haluamme? Akavan linjauksia taloudesta ja työstä 27.2.2012 Miksi? Talouden ja ikääntymisen haasteet ovat vakavat Julkisen talouden kestävyydelle, työn tekemisen kannustamiselle ja työurien

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020

IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI. Strategia 2020 IHMEEN HYVÄ HAAPAVESI Strategia 2020 SWOT-ANALYYSI Vahvuudet Luonto, maisema, ympäristö Vahva koulutustarjonta Monipuolinen elinkeinorakenne Väestön ikärakenne Harrastusmahdollisuudet Heikkoudet Sijainti

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Uusi Myllypuron Ostari

Uusi Myllypuron Ostari Citycon on aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä Menestys lähtee kauppapaikasta Uusi Ostari Citycon on kauppakeskusten aktiivinen omistaja ja pitkäjänteinen kehittäjä. Luomme puitteet menestyvälle

Lisätiedot

Sporttimerkonomi - koulutus -

Sporttimerkonomi - koulutus - Tuntuuko sinusta, että tarvitset lisää osaamista tulevaisuuden haasteisiin infotilaisuus 20.5.2013 klo 17-19 Sporttimerkonomi - koulutus - Koulutusohjelma tähtää liiketalouden perustutkinnon, merkonomi,

Lisätiedot

Lark työpaja

Lark työpaja Lark työpaja 21.11.2016 Osallistaminen Palautejärjestelmän kehittäminen jaksopalaute Tuuli Ovaska Hanna-Liisa Ollila Kerätyn tiedon läpikäynti KEHITTÄMISKOHTA JA OSATAVOITTEET 3.3.2015 Mitä tietoa pitäisi

Lisätiedot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot

Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Yhteisöviestinnän johtaminen Tavoitteet, sisältö ja muodot Viestinnän erikoiskurssi professori Leif Åberg kevät 2011 Sisältö Kurssilla tarkastellaan työyhteisöjen viestintää viestinnän johtamisen (communications

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot