Strateginen markkinointi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Strateginen markkinointi"

Transkriptio

1 MARKKINOINTIMAAILMA Syksy 06 Strateginen markkinointi Markkinointivalmennus Tervetuloa menestykselliseen markkinointimaailmaan s. 2 DMW:n uusimpia panostusalueita s. 2 DMW Missio s. 3 Menestykselliseen, vetovoimaiseen markkinointiin kehitetty markkinointipalvelukonsepti s. 3 Strateginen markkinointi s. 4 Strategisten ratkaisujen merkitys liiketoimintaan s. 4 DMW:n sinisen meren strategia s. 5 DMW:n asiakasmaailmaa s. 6-7 DMW ja menestysorientoitunut liiketoiminta s. 8 What makes You special? s. 8 Kilpailukyvyn kehittäminen ja hallinta Markkinointi- ja yritysviestintä

2 DMW:N UUSIMPIA PANOSTUSALUEITA TERVETULOA MENESTYKSELLISEN MARKKI- NOINNIN MAAILMAAN Luet nyt ensimmäistä DMW- uutislehteä. Tavoitteenamme on tuoda esiin teeman mukainen ajankohtainen informaation päivitys. Kerromme myös omista kehitysratkaisuista, joilla haluamme turvata asiakkaidemme riittävän kilpailukyvyn ja kilpailuaseman sekä menestyksellisesti toimivan markkinoinnin. Yrityksemme haasteellinen päämäärä on olla arvostettu ja asiantunteva markkinointipartneri.visiomme, missiomme ja strategiamme toteuttamiseksi tapahtuva vahva kehitys tarjoaa asiakkaillemme jatkuvasti mielenkiintoisia, uusia ajan vaateiden mukaisia markkinointiin liittyviä ratkaisuja, markkinoinnin kehittämiseen, hallintaan ja toteutukseen. Mielenkiintoista ja mukavaa syksyä toivottaen Jukka Kulmala markkinointipro DMW:N UUSIMPIA PANOSTUSALUEITA DVD-TUOTANTO Elävä kuva ja ääni ovat havainnollinen tapa esittää asioita, jotka eivät ole läsnä. DVD mahdollistaa elokuvamaisen ilmaisun huippuluokan kuvan ja äänen laadulla ja tarjoaa monipuoliset sovellusmahdollisuudet viestittävän asian esittämiseen. Ammattilaisten toteuttamana DVD- materiaalia voidaan esittää jopa 6 metriä leveällä kankaalla, esimerkiksi suurissa auditorioissa. Samaa digitaalisin ammattilaittein taltioitua materiaalia voidaan hyödyntää TV- mainonnassa, DVD:llä ja internet- videoissa. Kameran takana Jari-Pekka Virtanen. SIDOSRYHMÄLEHDET Markkinointi- ja yritysviestintäkanavien moninaisuus tekee niiden käytön ratkaisut usein hankaliksi. Ratkaisut ovatkin aina tilanne-, yritys- ja toimialakohtaisia. Varteenotettavaksi viestintämuodoksi ovat nousseet suuren suosion saaneet asiakaslehdet, yritysuutiset, NEWS:it, infot. Tämä viestintämuoto antaa mahdollisuuden tuoda omat viestintätarpeet monipuolisesti esiin ja kehittää halutulla tavalla positiivista yrityskuvaa helpommin, nopeammin ja tehokkaammin. DMW- markkinointimaailma pyrkii tuomaan sidosryhmilleen esiin tekijöitä ja osaamista, jotka muulla tavalla viestittyinä olisivat huomattavasti hankalampia. Tämä viestintämuoto toimii erinomaisesti sekä yritys,-että markkinointiviestinnän yhdistelmänä. Yrityslehdellä voidaan antaa vahva tuki markkinointiin nimenomaan silloin kun yrityksellä on onnistumisia takanaan. Tällöin asiakkaat voivat lehdessä kertoa omista kokemuksistaan yritysten välisestä yhteistyöstä ja hyödyistä, joita ovat yhteistyöstä saaneet. Samoin uusien innovaatioiden ja kehitystoimenpiteiden esiintuonti voidaan toteuttaa luontevasti. Sisältönä voi myös olla ammatillisia artikkeleita, joilla tuetaan oman osaamisen esiintuontia ja lisätään lehden mielenkiintoarvoa viestin vastaanottajalle. Lehteä voidaan myös hyödyntää yrityksen identiteetin vahvistamiseen, mikä usein on yksi laiminlyöty tärkeä toiminnan ja johtamisen osa-alue. DMW- markkinointimaailma pyrkii herättämään lukijalleen uusia ajatuksia oman kilpailuaseman ja markkinointitoiminnan kehittämiseksi. Ensimmäisen numeron teemaksi valittu strateginen markkinointi on luonteva valinta, joka on johdettu toimintamme ydinosaamisesta. Jukka Kulmala esittelemässä toimitusjohtaja Sirpa Rissa-Anttilaiselle WTC News:in 10-vuotisjuhlanumeron asua. DMW:n tuottama Kwintet Leijona TV- mainoskampanja. DMW:n toteuttama BVQI Info. 2

3 Tarjoamme vahvaa markkinointiosaamista kilpailukyvyn kehittämisestä valmiisiin markkinointi- ja yritysviestintä ratkaisuihin. Jotta markkinointi toimisi tavoitteiden mukaisesti kaikissa suhdanteissa ja olosuhteissa, tulee markkinointia hallita kokonaisvaltaisesti. Markkinoinnin toimivuuden turvaamisen lähtökohtana on riittävä kilpailuetu ja kilpailukyvyn sekä -aseman hallinta. Markkinointikanavien ja -keinojen kirjon ollessa lähes rajattomat, tulee niiden valinta ja painotukset valita huolella. Tärkeä osa markkinoinnin toimivuutta on myös kyky osata pukea oma tarjonta vetovoimaiseksi. Kesla Oyj:n vuosikertomus Olemme kehittäneet asiakkaitamme palvelevan markkinointitoimintakonseptin nimenomaan ydinosaamisemme strategisen markkinoinnin perustalle. Näin kykenemme tarjoamaan asiakkaillemme tuloksellisimmat mahdolliset markkinointi- sekä markkinointi- ja yritysviestintäratkaisut. Olemme myös panostaneet huippunykyaikaiseen digitaaliseen kuvankäsittely- ja painotekniikkaan, joka mahdollistaa asiakkaillemme laadukkaat, asiakkaan tarpeen mukaiset painomäärät käyntikorteista jättitulostuksiin. DMW:n vahvuutena olevaa markkinoinnin strategista osaamista ovat hyödyntäneet jo monet maailmallakin menestyneet yritykset. Kwintet Leijona Oy:n kuvasto. Teknosavo Oy:n folderi. MENESTYKSELLISEEN, VETOVOIMAISEEN MARKKINOINTIIN KEHITETTY MARKKINOINTIPALVELUKONSEPTI. asiakastutkimukset (esim. asiakastyytyväisyysmittaukset) markkinatutkimukset kilpailijatutkimukset yrityskuvatutkimukset henkilöstötutkimukset KILPAILUKYVYN JA MARKKINOINNIN KEHITTÄMINEN TUTKIMUKSET MARKKINOINNIN ARVIOINNIT MARKKINOINTI- JA YRITYSVIESTINTÄ MARKKINOINNIN STRATEGINEN OSAAMINEN kilpailuetuun ja menestykselliseen markkinointiin tähtäävä valmennus MARKKINOINTIVALMENNUS yritysesittelyt www- sivut esitteet kuvastot asiakaslehdet vuosikertomukset TV- ja radiomainostuotanto DVD- tuotanto promootio- ja kuvastudiopalvelut kampanjat graafiset ohjeistukset DMW PALVELEVAA MARKKINOINTIA DMW:n missiona on auttaa menestymään kilpailussa kilpailuasemaa ja markkinointia kehittävillä ratkaisuilla. DMW MISSIO 3

4 STRATEGINEN MARKKINOINTI STRATEGINEN MARKKINOINTI Strategisella markkinointiosaamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä markkinoinnin kokonaisvaltaista ymmärtämistä ja markkinointikokonaisuuden hallintaa. Olemme jakaneet strategisen markkinointikokonaisuuden neljään tasoon. Käsitteen ymmärrettävyyden selkeyttämiseksi. 1. taso perusajatus. 2. taso analyysitaso. Tällä tasolla selvitetään oma todellinen kilpailullinen taso sekä oman toimialan kilpailullinen kehitytaso. 3. taso hallintataso. Tällä tasolla rakennetaan oma kilpailukyky ja -asema menestyksellistä markkinointia edellyttävälle tasolle. Tavoitteena on saavuttaa kilpailuetutilanne. 4. taso toteutustaso. Tällä tasolla tehdään tarvittavat toimenpiteet toimivaan ja menestykselliseen markkinointiin. Strategisen markkinoinnin lähtökohtana on kilpailukyvyn ja -aseman sekä markkinoinnin hallinnan turvaaminen kiinnostavilla ja vetovoimaisilla asiakkaiden tarpeista johdetuilla, kilpailuedun omaavilla ratkaisuilla.nykyaikaisen, menestyksellisesti ja hallitusti toimivan markkinoinnin roolin tulee olla liiketoimintaa ohjaava. Menestyksellisesti toteutettuja ratkaisuja markkinoinnin eri osa-alueilla ei voida tarkastella erillisinä toimenpiteinä, vaan niitä tulee aina käsitellä liiketoiminnan ydinsanomaa tukien. STRATEGINEN MARKKINOINTIKENTTÄ Perusajatus Analyysitaso Strategiataso KONSEPTIRATKAISUT Toimintataso SEGMENTTIRATKAISUT HINNOITTELURATKAISUT IMAGORATKAISUT DESING MANAGEMENTRATKAISUT KANAVARATKAISUT RESURSSIRATKAISUT ORGANISAATION VALMIUS / -ASENNE STRATEGISTEN RATKAISUJEN MERKITYS LIIKE- TOIMINTAAN. On kiistaton tosiasia, ettei strategisia epäonnistumisia voi korvata ahkeralla operatiivisella toiminnalla. Tämän vuoksi myös markkinoinnin strateginen osaaminen on tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Kokonaisvaltaisen markkinointiajattelun mukaisesti koko liiketoimintaa tulee tarkastella markkinoinnilli- Yrityksellä tulee menestyäkseen olla jokin ydinsanoma, joka ohjaa liiketoimintaa päämäärätietoisesti ja suuntaa organisaation ja yrityksen kaikki voimavarat kohti valittua menestyspolkua. Tämä on keskeinen liiketoimintaa ohjaava tekijä nykyaikaisessa kilpailussa menestyville organisaatioille. Miksi asiakas valitsisi juuri meidän esittämän ratkaisun on kysymys, mikä koko organisaation tulisi selkeästi sisäistää. Tärkeää pohdittaessa omaa markkinoinnillista valmiutta ja sen tasoa, on vastata kysymykseen, joudummeko myymään väkisin. Koska toimialojen kilpailullinen kehitystaso ja yritysten kilpailullinen taso omalla toimialallaan ovat kovin erilaisia, määrittää tämä mahdollisuudet oman markkinoinnillisen ja kilpailukyvyllisen aseman kehittämiseen, hallintaan ja toteuttamiseen. Usein yritykset hyödyntävät kilpailukykynsä ja -asemansa aivan liian vaatimattomasti ja tekevät näin oman mahdollisuutensa menestyä kilpailussa turhan vaikeaksi. On myös hyvin yleistä, että kuvitellaan uusimalla markkinointimateriaalia tai panostamalla muuten markkinoinnillisiin tekijöihin,voitavan vaikuttaa yrityksen kilpailulliseen menestykseen, vaikka tosiasiassa yrityksen kilpailullinen valmiustaso ei vastaa kilpailutilanteen edellyttämää tasoa. Näin lähtökohtatilanteet markkinoinnin hallitsemiseksi ovat kovin erilaisia. Ongelma piilee usein sokeutuneisuudessa omaan toimintaan ja sen suomiin mahdollisuuksiin. VISIO TAVOITTEET MISSIO TOIMIALA JA YRITYSKOHTAINEN KILPAILUN KEHITYSTASO TOIMIALAN TARJOAMAT MAHDOLLISUUDET MILLE PERUSTALLE MENESTYS RAKENTUU/RAKENNETAAN? ASIAKKAAT KILPAILIJAT OMA KILPAILUASEMA JA-KYKY KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT: TOIMIALA OMA YRITYS FOCUS OPERATIIVINEN MARKKINOINTI YRITYS- JA MARKKINOINTIVIESTINTÄ ORGANISAATION VALMIUS JA ASENNE sesta näkökulmasta. Tämän seurauksena markkinoinnin kehittämiseen liittyvät strategiset linjaukset sisältyvät yrityksen liiketoiminnan strategiaratkaisuihin, jolloin markkinoinnin strategiseen kehittämiseen vaikuttaa näkemys siitä, millaiseksi yritys jatkossa halutaan kehittää. 4

5 Monien maailmalla todellisia menestysratkaisuja löytäneiden yritysten taustalta löytyy sinisen meren strateginen malli. Tässä mallissa hypätään ulos toimialan strategisesta logiikasta ja liiketoimintamalli kyseenalaistetaan. DMW vahvistaa entisestään sinisen meren strategiaansa ja on kehittänyt palvelutarjontaansa entistä asiakaslähtöisemmäksi, tavoitteena kyetä palvelemaan asiakkaitamme optimaalisesti kaikissa markkinointiosaamiseen sekä markkinointi- ja yritysviestintään liittyvissä asioissa. Olemme vahvistaneet palveluratkaisujamme kiinnittämällä huomiota entistä painokkaammin asiakkaan saamaan kokonaishyötyyn, kustannustehokkuuteen, joka ennestäänkin on ollut huippuluokkaa sekä palvelun toimivuuteen asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Sinisen meren strategian ratkaisevat neljä kysymystä, jotka helpottavat uuden arvokäyrän laatimista ja asiakkaan saaman arvon koostumuksen muokkaamista. Differoinnin ja kustannusten välisestä valintapakosta on helpompi irtautua, kun toimialan strategisen logiikan ja liiketoimintamallin kyseenalaistaa seuraavassa esitetyllä neljällä kysymyksellä. Oman strategiaprofiilin olemme luoneet siten, että se poikkeaa oleellisesti yleisistä markkinointi-, viestintä- ja mainosalan yritysten strategiaprofiileista. DMW:N SINISEN MEREN STRATEGIA DMW:N SINISEN MEREN STRATEGIA Kuva Temet Oy:n markkinointiviestintäaineistosta. SUPISTA Mitä tekijöitä tulisi supistaa selvästi alan normaalitasoon verrattuna? UUSI ARVOKÄYRÄ LUO Mitä kyseiselle toimialalle täysin uusia tekijöitä tulisi luoda? KOROSTA Mitä tekijöitä tulisi korostaa selvästi enemmän kuin alalla yleensä tehdään? Arvokäyrällä ilmaistuna tehokkaalla sinisen meren strategialla on kolme toisiaan täydentävää piirrettä; painopiste, erilaisuus ja vakuuttava motto. Ellei näitä ominaisuuksia ole, yrityksen strategia on todennäköisesti sekava, lisäksi muiden yritysten strategioita muistuttava, vaikeasti viestittävä ja kustannusrakenteeltaan raskas. Strateginen arvokäyrä herättää todennäköisesti tarpeen kyseenalaistaa yrityksen nykyiset strategiat. DMW:N PALVELUJA OHJAAVA ARVOKÄYRÄ KORKEA ALHAINEN ANALYYSITASO DMW HALLINTATASO TOTEUTUSTASO TOIMINTOJEN MONIPUOLISUUS HINTA ASIAKASLÄHTÖISYYS POISTA Mitkä toimialalla selviöinä pidettävät tekijät tulisi eliminoida? KILPAILIJAT DMW:n asiakaspalvelua ohjaava arvokäyrä osoittaa selvästi kuinka asiakastarvepohjaiseksi toiminnan painopiste on rakennettu. 5

6 TEKNOSAVO DMW ASIAKASMAAILMAA BVQI BVQI on kansainvälisesti johtava laatu- ja ympäristöjohtamisjärjestelmien sertifioija. BVQI on myöntänyt yli akkreditoitua sertifigaattia ympäri maailmaa. Pääkonttorimme on Lontoossa, ja edustajiamme on 60 maassa. Vuosia jatkunut yhteistyömme DMW: n kanssa erilaisissa yritys- ja markkinointiviestintään liittyvissä asioissa on edistänyt toimintamme tavoitteita vahvasti monin erilaisin markkinointiamme tukevin toimenpitein. BVQI Osastojohtaja Olli Virtanen Teknosavo on insinööritoimisto, joka on yksi maailman johtavista puu- ja paperiteollisuuden tuotantoprosessien kehittämiseen erikoistuneista yrityksistä. Yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia, aina yhtä joustavasti ja asiakastarvepohjaisesti. Milloin kilpailukyvyn kehittämiseen liittyen tai sitä tukien. DMW:n toimivien palveluratkaisujen ansiosta olemme saaneet kaikki markkinointia ja markkinointi- ja yritysviestintää tukevat palvelut samalta toimittajalta tarvitsemiemme aikataulujen puitteissa. Erityisesti arvostamme DMW:n vahvaa strategista otetta markkinoinnin sekä markkinointi- ja yritysviestinnän kehittämiseen. Teknosavo Oy Toimitusjohtaja Hannu Hämäläinen KESLA Kesla on dynaamisesti kehittyvä metsäkoneiden ja henkilönostimien kehittämiseen, valmistamiseen ja markkinointiin erikoistunut Helsingin Arvopaperipörssin I -listalla noteerattu yhtiö. Yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia yritys- ja markkinointiviestinnässä. Vuosikertomuksen olemme tehneet yhdessä DMW:n kanssa jo viiden vuoden ajan. Erityisesti olemme arvostaneet DMW:n palveluiden hinta-laatusuhdetta sekä venymistä tiukan aikataulun puitteissa, mikä on ehdottoman tärkeää nimenomaan vuosikertomusprojekteissa. Kesla Oyj Talous- ja henkilöstöjohtaja Marke Tyrväinen KWINTET LEIJONA Kwintet Leijona kuuluu Euroopan suurimpaan työvaatteita valmistavaan konserniin. Kwintet -konserni työllistää n henkilöä. Valitsimme vuosi sitten DMW:n lukuisten mainostoimistovaihtoehtojen joukosta, kehittämään yrityksemme markkinoinnillisia valmiuksia. Ensisijainen valinnan peruste oli DMW: n vahva markkinointistrateginen osaaminen sekä kyky vastata kustannustehokkaasti erilaisiin markkinointiviestintätarpeisiimme, kuten työvaatekuvasto, erilaiset mainosratkaisut, TVmainoskampanjan tuottaminen sekä kuvastudiopalvelut. Olemme olleet myös tyytyväisiä DMW:n joustavaan ja asiakaslähtöiseen tapaan palvella asiakasta. Kwintet Leijona Oy Toimitusjohtaja Pekka Hyttinen 6 TEMET Temet on maailman johtava väestönsuoja- ja linnoiteratkaisuihin erikoistunut yritys. DMW:n valitsimme yhteistyökumppaniksemme luottamuksellisista ja strategisen markkinointiosaamisen perustein. Yhteistyömme on jatkunut jo muutaman vuoden ajan, jonka aikana olemme saaneet vietyä läpi sekä yrityskuvan uudistamisen vastaamaan nykyistä kansainvälistäkilpailua sekä kotimaan ja viennin markkinoinnilliset kehittämistarpeet kilpailutilannetta vastaavalle tasolle.tehtyjen toimenpiteiden taustalla on tehdyt tutkimukset sekä perehtyminen kilpailutilanteen edellyttämiin tarpeisiin kehittää yrityksen markkinointia tukevia toiminnan osa-alueita. Temet Oy Myyntijohtaja Klaus Frestadius

7 WTC Helsinki on kansainvälisen kaupan, palvelun ja tiedottamisen keskus joka sijaitsee Helsingin keskeisimmällä liiketoiminta-alueella. Saman katon alla on yli 130 kansainvälisen kaupan parissa toimivaa yritystä ja organisaatiota. Miellyttävä yhteistyömme DMW:n kanssa on jatkunut jo useita vuosia DMW: n huolehtiessa toimintamme ja kiinteistömme yritys- ja markkinointiviestinnällisistä asioista aina sovitun aikataulun sekä toimintamme tarpeiden mukaisesti. World Trade Center Helsinki Toimitusjohtaja Sirpa Rissa- Anttilainen DMW ASIAKASMAAILMAA WORLD TRADE CENTER HELSINKI VÄRILLÄ ON VÄLIÄ Päätettiin tarttua härkää sarvista ja käynnistää mittava tuotekehitysprojekti uuden sukupolven nostimien rakentamiseksi. Koneen tekniset ominaisuudet nostettiin nykypäivän tarpeita vastaavalle tasolle ja koneessa käytettävien komponenttien valintaan kiinnitettiin erityistä huomiota kestävyyden, huollettavuuden ja turvallisuuden suhteen. Koneen ulkonäön haluttiin olevan moderni ja urheilullinen eli kaikkea muuta mihin työkoneissa oli perinteisesti totuttu. XS 190 Väriyhdistelmä vaalean sininen ja voimakas oranssi on shokeeraava. Se on samalla kertaa tuttu ja klassinen kombinaatio entisajan autourheilusta ja silti dynaaminen ja visuaalisesti vaikuttava kokonaisuus tästä ajasta. Nimeksi valittiin iskevä Kesla XS. Henkilönostimet ovat englanniksi access platforms, joten nimi on samalla pieni sanaleikki. XS lausutaan access. Myynti kääntyi nousuun ja tilauskirjat alkoivat täyttyä. DM World antoi merkittävää apua uuden tuotteen lanseerauksessa ja markkinoinnin kehittelyssä. Jack Silvennoinen, Sales Manager/XS products Kesla Oyj 4WDS Vuonna 2003 Kesla:n valmistamat henkilönostimet tunnettiin tuotemerkillä Scanlift. Kauppa ei käynyt toivotulla tavalla ja tuotteet olivat niin tekniikaltaan, kuin muotoilultaan vanhanaikaisia. 7

8 DMW JA MENESTYSORIENTOITUNUT LIIKETOIMINTA Aidosti menestysorientoituneen yrityksen erottaa liikkeenjohdollisesta otteesta, jolla yrityksen menestystä hallitaan. Tämän otteen taustalla näkyy vahva halu huomioida markkinointistrategisesti yrityksen menestyksen kannalta oleelliset tekijät ja myös toiminta niiden mukaisesti. Oman yrityksen toimialalta ja markkinoista, asiakkaista ja asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä Kilpailusta ja kilpailijoista Omasta kilpailuasemasta ja omista kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Markkinoinnillisten ratkaisujen, suunnitelmien ja toimenpiteiden perustana tulee olla huolellinen, totuudenmukainen ja monipuolinen informaation kerääminen, analysointi ja päätösten tekeminen. Informaatiota on kerättävä kolmelta seuraavalta toimintaan vaikuttavalta osa-alueelta: WHAT MAKES YOU SPECIAL? Tuotteet ja palvelut ovat kopioitavissa, mutta liiketoimintakonseptit eivät. Liiketoimintakonseptin uudistaminen on yhä keskeisempi keino toteuttaa muutos ja sitä kautta turvata yrityksen menestyminen. IBM:n tutkimukseen osallistuneista yritysjohtajista suurin osa on sitä mieltä, että innovaatioiden parhaita käynnistäjiä ovat yhteistyökumppanit ja asiakkaat. Yritysten oma tutkimus ja kehitystyö on vasta kolmannella sijalla. Vaikeimmin voitettavat toiminnan kehittämisen esteet lymyävät kuitenkin organisaatioissa itsessään. Esteenä voi usein myös olla, ettei yrityksessä itsellään ole riittäviä tai oikeita työkaluja sille kertyvän informaation analysointiin ja sen hyödyntämiseen. Usein ei myöskään ole riittävästi käytettävissä sitä oikeaa totuudenmukaista informaatiota. Rakentamamme tehokas ja konkreettista hyötyä antava toimintakonsepti tarjoaa asiakkaillemme oivan kumppanuuden tähän tärkeään markkinoinnin perustaan; informaation keräämiseen, sen analysointiin ja tämän pohjalta tapahtuvaan markkinointitoiminnan kehittämiseen ja markkinoinnin hallintaan. Tämä kaikki on sitä perustyötä, minkä pohjalle menestyksellinen ja hallittu markkinointi tulisi rakentaa. Tutkimuksien, analyysien ja markkinoinnin kehittämispalveluidemme tavoitteena on antaa vastaus ja tarvittavat toimenpide-ehdotukset, niin markkinoinnin kokonaisvaltaisiin kehittämistarpeisiin kuin kysymykseen; miksi asiakas valitsisi juuri meidän esittämän ratkaisun?. Tutkimuksen, analyysin ja kehittämistoimenpiteiden laajuus sovitaan asiakkaan todellisten tarpeiden mukaan, tarvittavista kilpailukykyyn ja sen tehokkaaseen hyödyntämiseen liittyvistä palveluistamme: markkinoinnin arvioinnit tutkimukset: - markkinatutkimukset - kilpailijatutkimukset - yrityskuva- ja imagotutkimukset - asiakastutkimukset esim. asiakastyytyväisyysmittaukset - henkilöstötutkimukset - muut tarvittavat tutkimukset analyysit kilpailuetuun ja menestykselliseen markkinointiin tähtäävä valmennus markkinoinnin kehittäminen ja hallinta markkinointi- ja yritysviestinnän suunnittelu ja toteutus Palveluidemme tavoitteena on turvata oikeat markkinoinnilliset ratkaisut. Menestyksellisten markkinointiratkaisujen taustalla on aina todellisuus. PROTECTIVE SOLUTIONS Ote Temet Oy:n viennin www- sivuista. DM World Oy Iltaruskontie Pihlajalahti DMW Showroom Pohjoisesplanadi F 44 a Helsinki dmworld.net puhelin +358 (0) fax +358 (0)

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Sähköisen kaupankäynnin aapinen päivitetty lokakuussa 2003 TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2(104) LUKIJALLE Tervetuloa tutustumaan pk-yrityksille laadittuun Sähköisen kaupankäynnin aapiseen.

Lisätiedot

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.

Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10. Kai Koski (toimittanut) Kannattava yritys ei menetä parhaita asiakkaitaan PK-yritysten liiketoiminnan kehittäminen osana perusopetusta (ESR2-projekti 1.1.2002 31.10.2005) Loppuraportti 2005 No : 2 1 Kymenlaakson

Lisätiedot

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan

Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan perustana Heli Arantola ja Kimmo Simonen Tekesin katsaus 256/2009 12 Palvelemisesta palveluliiketoimintaan Asiakasymmärrys palveluliiketoiminnan

Lisätiedot

tehokkaasti tulokseen

tehokkaasti tulokseen ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Maaliskuu 2008 tehokkaasti tulokseen - Myynnin ja markkinoinnin keinoin Myyjän taidot ja kehittyminen ERÄÄN CRM -PROJEKTIN

Lisätiedot

Ideasta kasvuyritykseksi

Ideasta kasvuyritykseksi McKinsey & Company Ideasta kasvuyritykseksi Käsikirja liiketoimintasuunnitelman laatimiseen Werner Söderström Osakeyhtiö Helsinki Copyright 1999 McKinsey & Company Englanninkielisestä alkuteoksesta Starting

Lisätiedot

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen

1 / 2010. Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago. uudistuminen 1 / 2010 Uudistuminen luo kilpailukykyä Selluntoimittajasta palvelevaksi kumppaniksi Raaka (aineen) imago uudistuminen 2 > BOTNIA Echo 01/10 Sisältö Botnian sellu antaa lasille muotoa. s. 34 Päätoimittaja:

Lisätiedot

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä

rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Rajatonta rohkeutta Tarinoita palveluliiketoiminnan edelläkävijöistä Toimittaneet Heli Paavola ja Marjo Uusikylä Kaikkea saa tehdä. Kaikkea pitää tehdä. Kaikkia ovia täytyy tempoa, kaikkia kuita kurkotella.

Lisätiedot

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme?

1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen hyötymme? Verkostona Kunnan kumppaniksi -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä on yhteinen

Lisätiedot

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa

Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa vvvv Asiakkuudet uudistavat johtamisen Johtamismallit murroksessa ICMI Intelligent Customer Management International Oy, 2010 Sisällys 1 Tiivistelmä: Asiakkuudet uudistavat johtamisen 4 2 Asiakkuudet johtamisessa

Lisätiedot

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009

Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Seija Mäenpää STRATEGIAN KÄYTÄNTÖÖN VIEMINEN TAPAUSTUTKIMUS, OULUN KONTTORI Pro gradu -tutkielma Hallintotiede Kevät 2009 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Strategian käytäntöön

Lisätiedot

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MEKSIKOLAISEN ILLANVIETON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS Teija Mäkelä Opinnäytetyö Toukokuu 2004 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala 14.06.04 Tekijä(t) MÄKELÄ, Teija

Lisätiedot

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana

Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Kansainvälinen markkinointi Kandidaatintutkielma Sinisen meren strategia B2C-verkkokaupan menestysstrategiana Blue ocean strategy as a

Lisätiedot

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista

Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS Institute Oy:n sidosryhmälehti Ennusteita kentän esimiehille Hankesalkku arvojärjestykseen Dynaaminen tuloslaskelma Optimoinnin avulla eroon terveydenhuollon jonoista SAS INSTITUTE OY:N sidosryhmälehti

Lisätiedot

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä?

Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja. Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: Alkusanat. 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? Pienyritysten Älykkäät Yhdistelmät -Työkirja Alkusanat Verkoston luominen Verkoston kokoajan seitsemän askelta: 1. askel: Mitä minä haluan tehdä? 2. askel: Keitä tarvitsen kumppaneikseni? 3. askel Mikä

Lisätiedot

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT

ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT 1 J Y V Ä S K Y L Ä N Y L I O P I S T O Taloustieteiden tiedekunta ASIANTUNTIJAPALVELUITA TUOTTAVIEN PIENYRITYSTEN MARKKINOINNIN TOTEUTUS JA ONNISTUMISTEKIJÄT Markkinointi, Pro gradu -tutkielma Toukokuu

Lisätiedot

DIGITAALISET ASIAKKUUDET

DIGITAALISET ASIAKKUUDET ASML WHITE PAPER 11-2012 DIGITAALISET ASIAKKUUDET Mittaamalla menestykseen Digitaalisuus on tuonut mittaamisen entistä enemmän asiakkuuden hallinnan keskiöön. Systemaattiseen mittaamiseen perustuvan asiakasymmärryksen

Lisätiedot

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy

Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen. - Case: Schenker Cargo Oy Selvitys pienten verkkokauppojen logistiikkapalvelujen tarpeista - Case: Schenker Cargo Oy Annala, Antti; Jokinen, Jesse Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara 2013 Leppävaara Selvitys pienten verkkokauppojen

Lisätiedot

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA

ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tarja Alatalo ATERIAPALVELUJEN TOIMINTAMALLIN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN KAUPUNGILLA Tampereen kaupunki Tietotuotanto ja laadunarviointi A 16/2012 Tampereen kaupungin Tietotuotannon ja laadunarvioinnin julkaisusarja

Lisätiedot

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ

ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN PK-YRITYKSISSÄ LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 29 Irma Vahvaselkä, Raisa Ikonen, Susanna Kivelä, Lauri Tenhunen (toim.) ASIAKASLÄHTÖISYYDEN JA MARKKINOINTI- KYVYKKYYDEN KEHITTÄMINEN LOHJAN JA TAMMISAAREN SEUTUKUNTIEN

Lisätiedot

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN

TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN TARJOOMAN KEHITTÄMINEN JA KAUPALLISTAMINEN Mercuri International White Paper Page 1 (13) Tarjooman johtaminen mistä on kysymys? Kilpailijoiden toimenpiteet ja asiakkaissa ja markkinoilla tapahtuvat muutokset

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ERP ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Tammikuu 2008 ERP Toiminnanohjausjärjestelmä tukemaan liiketoimintatavoitteita Toiminnanohjausjärjestelmä pistää pyörät pyörimään

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus

Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vuosikertomus 2009 Liiketoimintakatsaus Vilppula Falun Västerås Helsinki Göteborg Tukholma Toimipaikat Suomessa ja Ruotsissa. Konsernilla on lisäksi yksiköt Ukrainassa ja Intiassa Helsingborg Sisältö 2009

Lisätiedot

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58

Kulttuuritoimijan. markkinointiopas C.58 Kulttuuritoimijan markkinointiopas C.58 2 Kulttuuritoimijan markkinointiopas Julkaisija: Etelä-Pohjanmaan liitto Kannen kuva: Saapasjalkakissa, Anu Lakaniemi. Julkaisu C:58 ISBN 987-951-766-119-5 ISSN

Lisätiedot

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014

Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 Pk-yritysten kilpailukyvyn, kehityksen, kasvun, kansainvälistymisen ja yrityspalveluiden tutkimus- ja kehitysohjelma Pohjois-Suomessa 2010-2014 1 TUTKIMUS- JA KEHITYSTYÖN TAUSTAT JA TARPEET Suomi on tulevaisuudessa

Lisätiedot

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua

Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola, Markus Orava, Virpi Varjonen Palvelujen tuotteistamisesta kilpailuetua Opas yrityksille Elina Jaakkola Markus Orava Virpi Varjonen

Lisätiedot

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi

VERKKOKAUPPAOPAS 2015. Anders Innovations Oy. www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Anders Innovations Oy www.anders.fi VERKKOKAUPPAOPAS 2015 Oppaan tekijä on Anders Innovations Oy Oppaan tilaaja on Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE Oppaan valmistumista ovat

Lisätiedot

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN

PAKKAUSRATKAISUT OIKEA PAKKAUS- MATERIAALI TAKAA TEHOKKUUDEN ILMOITUSLIITE TÄMÄ JULKAISU ON MEDIAPLANETIN TUOTTAMA TEEMALEHTI ILMOITUSLIITE Hyöty kierrätyksestä Miellytä asiakastasi - mahdollista kierrätys Kustannussäästöt Optimoi pakkaus - tehostat toimintaasi

Lisätiedot

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit

Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Helsingin yliopisto Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta Taloustieteen laitos Erkka Tuomela Internetin välityksellä tarjottavien palveluiden liiketoimintamallit Elintarvike-ekonomia Pro gradu EE 331

Lisätiedot

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista

SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista 22. kesäkuuta 2011 SUURI KUVA Kone- ja metallituoteteollisuuden alihankintasektorista Selvitystyön loppuraportti SISÄLTÖ sivu KONE- JA METALLITUOTETEOLLISUUDEN SUURI KUVA 2 1 JOHDANTO 3 2 SELVITYSTYÖN

Lisätiedot