POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (44) MYR:in sihteeristö Aika klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski Leila Jäsen Jaakola Päivi Jäsen Keisanen Päivi Jäsen Lappalainen Aki Jäsen Ojala Heikki Jäsen Pulkkinen Anne Jäsen Yrjänä Timo Jäsen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pauli Harju Puheenjohtaja Heikki Laukkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 1/2015 asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Esityslistan hyväksyminen 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 4 EAKR-osarahoitteisen perusrakenteen investointituen käytön 6 periaatteet liikenne- ja logistiikkahankkeissa Pohjois-Pohjanmaalla 5 SoteYboost - sote yrittäjän boosteri / ESR 7 6 Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden 8 edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan / ESR 7 TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen 9 kehittäminen) / ESR 8 Pohjois-Pohjanmaan Pk-yritysten valmiuksien lisääminen 10 LNG-hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja Itämeren alueella / EAKR 9 Oulu International Sales Force / EAKR Rajaton / EAKR Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen 16 Pohjois-Pohjanmaalla / EAKR 12 Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista / EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) / EAKR Leiviskäkankaan teollisuusalueen laajennus / EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen / EAKR Teollinen internet liiketoiminnan tukena / EAKR PrintoCent Pilot Factory upgrade / EAKR Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn 34 kehittäminen / EAKR 19 Tuottava hajautettu lähienergia / EAKR Perunajäte arvotuotteeksi / EAKR Korkeammalle korkeakouluyhteistyöllä / EAKR Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 44 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MYR:in sihteeristö Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MYRS Esitys: Avataan kokous ja todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 MYR:in sihteeristö Esityslistan hyväksyminen MYRS Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 MYR:in sihteeristö Pöytäkirjan tarkastajien valinta MYRS Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Jaakola ja Timo Yrjänä. Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 MYR:in sihteeristö EAKR-osarahoitteisen perusrakenteen investointituen käytön periaatteet liikenne- ja logistiikkahankkeissa Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Lain alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014 mu kaan maakuntien liitoilla on oikeus myöntää varoja käyttöomaisuuden hank ki mi seen tai sen muutos- ja parannustöihin perusrakenteen kehittämistä varten, pe rus ra ken teen investointitukea, kunnille. Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä mahdol lis taa EAKR-varojen käytön Itä- ja Pohjois-Suomessa liikenne- ja lo gis tiikka yh teyk sien pa ran ta mi seen, mikäli ne ovat pk-yritysten kannalta tärkeitä. Perusrakenteen in ves toin tia voi tukea vain jos alueella on pk-yrityksiin kohdistuva kehitys- tai in ves toin ti han ke. Pohjois-Pohjanmaalla kuntien liikenne- ja logistiikkahankkeisiin kohdennettava kun tien perusrakenteen investointituki on tarkoitettu pääsääntöisesti sellaisiin lii ken ne- ja logistiikkahankkeisiin, jotka edistävät teollisten ja tuotannollisten pk-yri tysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Perusrakenteen investointituki tulee liit tyä laajempaan kokonaisuuteen, jossa pk-yrityksiin kohdistuu päätukitoimi. Esitys: Viedään maakunnan yhteistyöryhmän päätettäväksi. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 MYR:in sihteeristö SoteYboost - sote yrittäjän boosteri / ESR MYRS Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Oulun yliopisto Oulun Eteläisen instituutti (osatoteuttaja) Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Toteuttamisalue: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven sk Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Hyväksyttiin. Liitteet 1 SoteYboost - sote yrittäjän boosteri Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 MYR:in sihteeristö Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan / ESR MYRS Hakija: Työterveyslaitos Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin. Liitteet 2 Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 MYR:in sihteeristö TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen) / ESR MYRS Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 4, erityistavoite 9.2 Toteuttamisalue: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan sk Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin. Liitteet 3 TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen) Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 MYR:in sihteeristö Pohjois-Pohjanmaan Pk-yritysten valmiuksien lisääminen LNG-hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja Itämeren alueella / EAKR MYRS Hakija: Oy Aluekehitys RD Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 1, erityistavoite 1.1 Toteuttamisalue: Oulun, Oulunkaaren, Raahen, Ylivieskan sk Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin. Liitteet 4 Pohjois-Pohjanmaan Pk-yritysten valmiuksien lisääminen LNG-hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja Itämeren alueella Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 MYR:in sihteeristö Oulu International Sales Force / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 ja TEM Erityistavoite: 2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Hakemusnumero: Hakija: Oulun kaupunki Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Oulun seudun keskeinen haaste on lisätä vientiyritysten ja vientikaupan määrää ja vas ta ta äkilliseen rakennemuutokseen seudulla. Oulun alueen yrityksillä on po ten ti aa lia aloittaa ja vahvistaa tavaroiden ja palveluiden vientitoimintaa, mikä luo uusia työ paik ko ja ja vahvistaa yrityksiä sekä lisää elinvoimaa Oulun alueella. Yksi rat kai su työllisyyden parantamiseen ja yritysten vientitoiminnan kehittämiseen on pa nos taa yritysten kansainvälistymiseen nykyistä voimakkaammin ja kohdennetuilla mark kina-alueil la. International Sales Force hankkeen avulla halutaan auttaa Pohjois-Poh jan maan ja Oulun pk-yrityksiä löytämään uusia kansainvälisiä lii ke toimin ta mah dol li suuk sia. Tavoitteena on hankkeen avulla auttaa yrityksiä verkottumaan kan sain vä li ses ti sekä yritys- että julkistoimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansainvälisten kontaktien, tarjouspyyntöjen, tar jous ten ja kauppojen määrää Pohjois-Pohjanmaalaisille ja oululaisille yrityksille. Ta voit tee na on myös auttaa yrityksiä löytämään ja avaamaan uusia myyntikanavia kan sain vä li sil le markkinoille ja auttaa yrityksiä kehittämään omia myynnin ja kan sain vä lis ty mi sen prosessejaan. Hankkeen avulla lisätään uusien yritysten kan sain vä lis ty mis tä ja nostetaan yritysten kansainvälistymisaktiviteettia. Lisäksi tavoitteena on tuoda kansainvälisiä ostajia ja toimijoita vientiliiketoiminta-käynneille oululaisiin yri tyk siin ja samalla vahvistaa Oulun seudun imagoa erinomaisena vientiyrityksien toi min ta paik kakun ta na. Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jolla kehitetään yritysten KV-vientitoimintaa ja avataan uusia yhteistyöverkostoja yrityksille. Työtapoina käytetään mahdollista os to pal ve lua ja BusinessOulun asiantuntijapalvelua, esim. BtoB tapaamisten jär jes tä mi seen, seminaarien ja kansainvälisten yritysja tapahtumavierailujen jär jes tä mi seen globaalisti sekä MatchMaking kohtaamisten järjestämiseen ja kan sain vä lis ten yritysdelegaatioiden vastaanottamiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa. Hank keen työpaketeissa toimenpiteinä ovat siis vienninedistämismatkat, joihin mu kaan lähteville annetaan apua hankkeesta. Lisäksi etsitään uusia kansainvälisiä liike toi min ta mah dol li suuk sia ja lisäarvoa tuottavia verkostoja sekä tehdään kan sain vä lis tä vientiaktiviteettien markkinointia ja viestintää. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 MYR:in sihteeristö Hankkeen tuloksia voidaan mitata osallistuvien yritysten lukumäärällä, osallistuvien yri tys ten saamien kontaktien ja kauppojen lukumäärällä, osallistuvien yritysten an ta mil la palautteilla ja saatujen uusien myynti- ja yhteistyöneuvottelujen lu ku mää räl lä ja uusien alkaneiden yhteistyöhankkeiden lukumäärällä. Määrällisinä tavoitteina on, että mukaan saadaan vähintään 70 yritystä, joilla on keskeisenä tavoitteena yri tyk sen kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta. 60 yrityksen on määrä aloittaa vienti tai laajentaa toimintaa uudelle vientimarkkina-alueelle. Uusia työpaikkoja on ta voit tee na 15 kpl ja yrityksiä, joissa saadaan aikaan merkittävä liikevaihdon tai hen ki lös tön lisäys, tavoitellaan 30 kpl. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 37/55 pistettä. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 A. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken nera has to-oh jel man mukaisesti kasvuhakuisten, kansainvälisten sekä kansainvälisille mark ki noil le tähtäävien PK-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvä lis ty mis val miuk sia. Erityistavoitteen 2.1 mukaisesti toimien tuloksena kasvavien PK-yritysten mää rä lisääntyy. Lisäksi hankkeessa etsitään yrityksille uusia kansainvälisiä lii ke toi min ta mah dol li suuk sia ja tuetaan yrityksiä verkostomaisen yhteistyön li sää mi ses sä. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukainen eri tyi ses ti toimintalinjan 1 ja painopisteen A. (yrittäjyyden toimintaympäristö) osalta ja PK-yri tys ten kasvun tukeminen on yksi maakuntaohjelman kärkiteemoista. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Rajaton / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 ja TEM Erityistavoite: 2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Hakemusnumero: Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys Osahakija(t): Kalajoen kaupunki, Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy, Raahen seu tu kun nan kehittämiskeskus, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry. ja Haapa ve den-sii ka lat van seudun kuntayhtymä. Toteutusaika: Toteuttamisalue: Ylivieskan, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Raa hen seutukunnat. Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen keskeinen päätavoite on parantaa alueen uusien ja keskeneräisten lii ke ideoi den ja pääosin pienten ja alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten kil pai lu ky kyä voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä kehittämällä ja ottamalla käyt töön: 1) yrityskiihdyttämö/kasvualusta (kehittämisvastuu: Ylivieskan seu tu kun ta yh dis tys ja Nihak), 2) muutossignaalien tunnistaminen (kehittämisvastuu: Raa hen seudun kehittämiskeskus), 3) elinkaariajattelu (kehittämisvastuu Nihak ja Yli vies kan seutukuntayhdistys), 4) yritysklusterointi/ekosysteemi (kehittämisvastuu Haa pa ve den - Siikalatvan seudun kuntayhtymä), 5) omistajanvaihdosten edis tä mi nen (kehittämisvastuu Kalajoen yrityspalvelukeskus) ja 6) riski- ja pää oma ra hoi tuk sen saatavuuden parantaminen (kehittämisvastuu YTEK Oy). Hankkeen osatavoitteina on: innovoida rajattomasti yrittäjiksi aikovia sekä jo toimivia yrittäjiä uusien lii ke ideoi den kehittämisessä, tuotteistamisessa sekä markkinoille viemisessä olla alueen vahvojen toimialojen ja kasvuhakuisten yritysten kasvuympäristö edistää ja kehittää uusien ja keskeneräisten liikeideoiden syntyä ja jo ole mas sa ole vien yritysten liiketoiminnan kasvua edistää kasvua tavoittelevien yritysten määrää alueella ja luoda niille kilpai lu ky kyis tä toimintaympäristöä ja edellytyksiä kansainvälistymiseen. edistää ja kehittää pienten ja mikroyritysten liiketoimintaosaamista, tuote ke hi tys tä, markkinointia ja markkinoille menemistä sekä tuotanto- ja toi mi tus ket ju jen ke hit tä mis tä. edistää innovaatio ja liikeideoiden kehittämistoimilla kasvuhakuisuutta myös nais yrit tä jien toimintaan edistää yrityksiä sukupolvenvaihdos- ja omistajanvaihdostilanteessa pro ses sin lä pi käynnissä ja loppuunsaattamisessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Hankkeen toimenpiteinä Yrityskiihdyttämöä ("VÄRKKÄÄMÖ/StarttiStudio" työnimet) käytetään aloittavien yri tys ten liikeidean ja jo toimivien yritysten keskeneräisten liikeideoiden ke hit tä mis alus ta na. Ideointivaiheen tavoite on kypsyttää liikeideat riittävän pitkälle kan nat ta van yritystoiminnan käynnistämiseksi. Liikeidean kehittämisen edistämiseksi yri tys val men ta ja sparraa ja auttaa uusien ratkaisujen löytämistä. Lisäksi järjestetään spar ra us- ja ideointipajoja liikeidean kehittämiseen ja uusien ideoiden syn nyt tä mi seen. Liikeideoille/tuotteille tehdään liiketoiminta-analyysi (tuote- ja palveluidean kon sep toin ti alustavasti, kustannusrakenne, markkinaselvitys/asemointi markki noil le/ky syn nän määrä ja arvioidaan kaupallistamisen mahdollisuudet ja esteet kan nat ta vaan liiketoimintaan). "KASVATTAMO" on työnimi yritysten kasvualustalle. Kasvattamossa tunnistetaan yri tyk sen elinkaaren tilanne, muutossignaalit ja kasvun esteet ja mahdollisuudet ja laa di taan suunnitelma, miten yrityksen kasvua voidaan edistää. Erityisenä koh tee na ovat kasvualat ja vahvat klusterit/elinkeinolliset osaamisalat OEK2020 osaa mis stra te gian ja uudelle EU:n ohjelmakaudelle laadittujen seutustrategioiden mu kai ses ti. Kasvattamossa analysoidaan ja vaiheistetaan yrityksen eri kasvun tavoitteet ja ta voit tei den mukaisesti yritykset jaetaan eri ryhmiin, ja näille järjestetään työpajoja, workshop pe ja ja sparrausta kasvun kiihdyttämiseksi tai joissain tapauksessa lii ke toi min nan tervehdyttämiseksi. Eritasoisilla kasvuyritysryhmillä edistetään mikroyrityksissä toimivia naisyrittäjiä ja nuo ria lähtemään rohkeammin suunnittelemaan ja toteuttamaan yritykselle kas vu pol kua. Yritysten analysointi tehdään yrityksen toiminnan perusanalyysillä ja mää ri tel lään tavoitteet. Projekti käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa ja ket jut taa yritysten kehitysvaiheita eri rahoittajien piiriin (Ely, Tekes, Finnvera jne.). Yritysten kehittämistyössä käytetään liiketoiminta-analyysin vaiheita ko ko naisval tai ses ti, ettei yksittäisen tekijän ratkaisemisella estetä huomaamasta jotain oleellista te ki jää kasvun aikaan saamisessa (toimenpiteet suorittaa projektiin valittavat yri tys val men ta jat/men to rit sekä tarpeen mukaan käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita). Mää räl li se nä tavoitteena hankkeessa on mm. aikaansaada uusia työpaikkoja 100 kpl. Hankkeessa yrityskehittäjät erikoistuvat ja toimivat jonkin asetetun alan asiantun ti ja na. Yrityskehittäjät valitaan erityisosaamisen perusteella esim. uusien in no vaa tioi den tunnistaminen ja tuotteeksi kehittäminen, kiihdyttämön/kasvulustan ke hit tä mi nen (mm. Värkkäämö, StarttiStudio, Business Kitchen/soveltaminen alueelle), lii ke ideoi den kypsyystesti ja yrityskohtaisten kehitysprosessin määrittely ja kas vu kiih dyt tä mö - kasvattamo. Kasvukiihdyttämön tavoite on nopeuttaa yrityksen kasvua se kä hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään klusterointia, muutossignaalien tun nis ta mis ta, elinkaariajattelun nykyistä parempaa käyttöönottoa ja proaktiivista seu dul listen yrityspalveluiden neuvontaa. Hankkeessa seutuyp:den sisällä ja suh teessa Ely:n yrityspalveluihin saadaan saumaton palveluketju. Näin saadaan syöttöä li sät tyä kentältä ja saannon laatua parannettua, kun kasvuhakuisia yrityscaseja vie dään eteenpäin eri rahoittajien ja toimijoiden toimesta. Hanke myös tehostaa eri toi mi joi den (seutuyp) työnjakoa ja tuottavuutta, kun henkilöresurssit monessa or ga ni saa tios sa niukkenevat ja kenttätyön määrä vähenee. Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 36/55 pistettä. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 A. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken nera has to-oh jel man mukaisesti erityisesti kasvuhakuisten, kansainvälisten sekä kan sain vä li sil le markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista. Erityistavoitteen 2.1 mukaisesti toimien tuloksena kasvavien pk-yritysten määrä lisääntyy ja niille suun nat tu ja asiantuntijapalveluita kehitetään. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maa kun ta oh jel man mukainen erityisesti toimintalinjan 1 ja pai no pis teen A. (yrit tä jyy den toimintaympäristö) osalta ja pk-yritysten kasvun tukeminen on yk si maa kun ta oh jel man kärkiteemoista. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Osahakija: Oulun kaupunki/businessoulu -liikelaitos ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu, Raahe ja Nivala Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Horisontti ohjelma on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille Ohjelman kunnianhimoinen tavoite on Euroopan talouden uu dis ta mi nen tuottavuutta ja kilpailukykyä nostamalla. Uudessa ohjelmassa korostuvat en tis tä enemmän uudet tekniset ja sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnallisten haas tei den ratkaisu sekä pk-yritysten osallistuminen ja hankkeiden vaikuttavuus. Tämän ta kia Horisontti ohjelman hakuihin tähtäävä hankevalmistelu vaatii uusia tai to ja hakuprosessin ominaispiirteiden tunnistamiseksi, konsortioiden muo dos ta misek si ja hankkeiden evaluoinnissa keskeisten kriteereiden täyttämiseksi. Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hank keen tavoitteena on kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen kehittäminen ja osaa jien verkostoituminen sekä Oulun yliopistossa, Oulun kaupunkikonsernissa et tä alueen pk-yrityksissä. Tavoitteena on kansainvälisen hankkeistamisen tason nos ta mi nen sekä määrällisesti että laadullisesti. Kansainvälisen hankeosaamisen edis tä mi nen ja lisääminen tukee pääsyä kansainväliseen ja kansalliseen han ke ra hoi tuk seen sekä nostaa esiin Oulun yliopiston ja alueen asiantuntijoita. Hankkeessa aktivoidaan alueen pk-yrityksiä osallistumaan Horizon ohjel man pk-yri tys inst ru ment tiin ja muihin sopiviin tutkimusohjelmiin. Yritysneuvojien ja yri tys ten tietoisuutta erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja tut ki mus lai tos yh teyk sis tä li sä tään. Osallistumalla kansainväliseen hanketoimintaan pk-yritykset ky ke ne vät ke hit tä mään omia tuotteitaan, palveluitaan ja tuotantomenetelmiään. Lisäksi ta voit tee na on yhdistää tutkimus tiiviimmin kaupunkikehittämiseen ja in no vaa tio toi min taan (kohteena myös ei-teknologiset innovaatiot) ja näin kasvattaa synergiaa alu eel lis ten, kansallisten ja strategisesti tärkeiden kumppaneiden kanssa. Hankkeessa tunnistetaan hankevalmistelun kannalta keskeiset osaamistekijät, vai ku tus- ja viestintäkanavat sekä yhteistyöverkostot ja luodaan strategia hankkeisiin mu kaan menemiseksi. Hankkeessa kehitetään myös yliopiston sisäistä pal ve lu mal lia palvelemaan paremmin ja tehokkaammin tutkimusrahoituksen hakemista. Yli opis ton Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö tutkimuskoordinaattoreiden palkkaus ei sisälly hankkeeseen. Hankkeen tuloksena on tutkijoiden, kaupunkikehityksen asiantuntijoiden ja pk-yri tys ten kohonnut tietoisuus EU -rahoitusmahdollisuuksista ja eri han keinst ru ment tien välisistä eroista. Tutkijat, asiantuntijat ja pk-yritykset ovat tunnistaneet itselleen so pi via tapoja osallistua kansainvälisiin kilpailtuihin hankkeisiin ja osallistumisien mää rä on kasvanut. Hankkeessa on kolme työpakettia: 1) Kompetenssin lisäys "tiedot ja taidot" ( OY, OAMK, Ouka ja BO) Työpaketissa järjestetään Horisontti-ohjelman hankehakujen hakemista koskevia in fo ti lai suuk sia muun muassa EU-hakemuksien kirjoittamisesta, konsortioiden ko koa mi ses ta ja hakuaiheita koskevista koulutuksista. Lisäksi tutkijoiden, ke hit tä jä yh tei sö jen ja yrittäjien kanssa järjestetään hankeklinikoita, joilla sparrataan han ke ideoi ta. Yhteistyötä Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston asian tun ti joi den kanssa tiivistetään ja hankkeiden hakijoita opastetaan yh tey den pi toon komission ja ohjelmia hallinnoivien toimijoiden kanssa. Työpaketissa hankitaan teknisiä resursseja EU-tietoon liittyen ml. tietokannat ja pal ve lut. Esimerkkinä tällaisista ovat esim. Research Professional ja UK Research Of fi ce:n palvelut. Palveluita markkinoidaan aktiivisesti tutkijoille ja autetaan tut ki joi ta luomaan näihin palveluihin oma profiili. EU käyttää hankkeiden arviointiin sekä hen ki löi tä, jotka ilmoittautuvat arvioijiksi Participant Portaalissa, että kutsumalla hen ki löi tä arvioijaksi. Hankkeessa luodaan vertaisverkosto, jossa hakemisessa me nes ty neet auttavat vasta-alkajia pääsemään arvioijaksi. Luomalla yliopiston tie de kun tien tutkimuskoordinaattoriverkoston, BusinessOulun ja kaupungin välille toi mi via toimintamalleja ja vahvistamalla yhteistyötä tavoitteena on auttaa tutkijoita ja yrit tä jiä hakemusten laatimisessa. Hakemuksia on hyvä tarvittaessa kehittää myös ul ko puo li sia konsultteja hyödyntäen, joiden ostopalveluihin hankkeessa varataan ra haa. 2) Palvelumuotoilu (OY) Oulun yliopiston keskitettyjen projektipalveluiden rinnalle on luotu tiedekuntiin ja yk si köi hin sijoittuvaa tutkimuskoordinaattoriverkosto. Nykyinen rinnakkaisten jär jes tel mien toimintatapa kansainvälisessä hankkeistamisessa arvioidaan ja uu dis te taan tarvittavilta osiltaan arvioinnin perusteella. Työpaketissa ostetaan ulkopuolista kon sul toin ti pal ve lua asiakaspalvelun työtapojen ja tavoitteiden uudistamiseksi ja kir kas ta mi sek si. 3) PK-yritysten aktivointi (BO) Tavoitteena on, että BusinessOulun asiantuntijat aktivoivat ja tiedottavat pk-yri tyk siä Horisontti-ohjelman eri mahdollisuuksista ja muista pk-yrityksille sopivista inst ru men teis ta kuten Cosme, Eurostars 2 jne. sekä kasvattavat omaa asian tun te mus taan osallistumalla aihetta koskeviin tiedotustilaisuuksiin ja ilmoittautumalla ko mis si oon arvioimaan mm. pk-yritysinstrumentin hakemuksia. Horisontti ohjelmassa on useita eri mahdollisuuksia pk-yritysten osal listu mi sel le. Niin kutsuttu pk-instrumentti on uusi kolmivaiheinen rahoitusinstrumentti, jos sa hakijana voi olla ainoastaan pk-yritys (muut voivat tietysti osallistua esim. ali hank ki jan roolissa). Yrityksien on myös mahdollista olla yritysosapuolena yli opis ton, kaupungin tai muiden tutkimuslaitosten hankkeissa. Pk- yrityksiä aktivoidaan osal lis tu maan tutkimushankkeisiin, tavoitteena on alentaa kynnystä lähteä niihin mu kaan ja hyödyntää hankkeista saatavat kansainväliset verkostot. Bu sines soulun asiantuntijat tuntevat Horisonttiohjelman toimintatavan ja osaavat kon sul toi da asiakasyrityksiään ja Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö arvioida niiden mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 36/60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 B Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää innovaatiotoiminnan kansainvälisten rahoitusinstrumenttien teho kas ta hyödyntämistä ja tukee välillisesti myös yritysten T&K-toiminnan vahvis tu mis ta. Horisontti ohjelman ja muiden EU-erillisrahoitusohjelmien hyö dyn tä mi nen on nostettu maakuntaohjelmassa kehittämisen painopisteeksi. Hanke tukee ja laa jen taa T&K&I-toimijoiden kumppanuuksia ja verkostoitumista. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 MYR:in sihteeristö Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 3.2 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Tässä hankkeessa vahvistetaan Oulun yliopiston kärkiosaamisalueen Edistyk sel li set epäorgaaniset materiaalit ja kiertotalous vaikuttavuutta elinkeinoelämän suun taan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa paikallisiin pk-yrityksiin. Hankkeen myötä uu sin tieteellinen tutkimustieto ja sivuvirtojen tarjoamat mahdollisuudet tuodaan en tis tä paremmin paikallisten pk-yritysten tietoisuuteen. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja tuotannon sivuvirroista valmistettavista/ ero tet ta vis ta raaka-aineista laboratoriomittakaavassa siten, että ne ovat poten ti aa li ses ti hyödynnettävissä raaka-ainekohtaisen jatkokehittämisen jälkeen. Tarkastelun koh tee na ovat erityisesti (1) mineraalikuitukomposiitit, (2) huokoiset geopolymeerit ja (3) vähähiiliset betonituotteet. Hankkeessa vahvistetaan myös yri tys yh teis työ ver kos toa ja valmistaudutaan mahdollisuuteen työstää Horizon hankkeita yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa. Näihin hankkeisiin pyritään löytämään mukaan eri tyi ses ti paikallisia pk-yrityksiä, jotka voisivat demonstroida tutkimuksen tuloksia käy tän nös sä. Hankkeen tuloksena saadaan uusia hyödyntämispolkuja paikallisen teollisuuden mi ne raa li sil le sivuvirroille, mikä vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja jä te ma te ri aa lia tuottavien yritysten kannattavuuteen ja materiaalitehokkuuteen Hankkeen ra hoit ta jia ovat muun muassa Oulun Energia, Stora Enso ja SSAB. Hankkeet keskeiset työpaketit: 1. PK-yritysten aktivointi ja kansainvälistyminen Task 1.1 Arvoketjun luominen ja ylläpitäminen Hankkeen aikana etsitään suurten yritysten rinnalle pk-yrityksiä, jotka täydentävät ar vo ket jun ja mahdollistavat monipuolisen liiketoiminnan syntymisen (jä te ma te ri aa lien prosessointi, rakennustuoteteollisuus, palonestomateriaaleja valmistava teol li suus jne.). Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Task 1.2 Hyödyntämistyöpajatoiminta Hankkeen aikana järjestetään kaksi työpajaa, joiden tavoitteena on tuoda yhteisen pöy dän ääreen suuret yritykset, pk-yritykset sekä muita sidosryhmiä. Task 1.3 Eurooppalaisen yhteistyön luominen ja Horizon2020 hankkeiden valmis te lu Tarkoituksena on hakea EU-rahoitusta uusille tutkimushankkeille, joihin pyritään saa maan myös alueen pk-yrityksiä mukaan. 2. Tutkijayhteisön ja infrastruktuurin vahvistaminen Hankitaan eräitä analyysilaitteita mm. reometri, jolla mitataan lujittuvien materiaalien notkeutta lujittumisvaiheessa. Lisäksi pienempinä hankintoina sää kaap pi ja vicat -laite (lujittuvien materiaalien asettumisajan mittaukseen). 3. Paikalliset raaka-aineet ja teknologiset ratkaisut Task. 3.1 Seostuhkien ja kuonien analysointi ja niiden hyödyntämispotentiaalin ar vioin ti Task 3.2 Geopolymeerien reseptiikka paikallisilla raaka-aineilla Task 3.3 Kuitumateriaalien valinta ja muokkaus Tutkitaan lupaavimpia kuitumateriaaleja ja muokataan niitä mekaanisesti tarvit taes sa. Käytettäviä kuitumateriaaleja ovat lasikuitu, hiilikuitu, selluloosa ja muut or gaa ni set kuidut. Task 3.4 Potentiaalisten lisäaineiden ja pinta-aktiivisten aineiden kartoitus Kartoitetaan mitkä lisäaineet ja pinta-aktiiviset aineet olisivat potentiaalisimpia huo kois ten geopolymeerimateriaalien valmistuksessa. 4. Tuotedemonstrointi Task 4.1 Geopolymeerikuitukomposiitit Valmistetaan laboratoriomittakaavassa geopolymeerikuitukomposiitteja, joista ana ly soi daan lujuusominaisuudet, liukoisuusominaisuudet ja materiaalin rakenne. Lu paa vim pien materiaalien osalta analysoidaan tarkemmin niiden pitkäaikainen kes tä vyys, esim. pakkasenkestävyys, tulenkesto ja eristekyky. Task 4.2 Huokoiset geopolymeerimateriaalit Valmistetaan laboratoriomittakaavassa huokoisia geopolymeerimateriaaleja, joista ana ly soi daan lujuusominaisuudet, liukoisuusominaisuudet ja materiaalin rakenne. Task 4.3 Vähähiiliset rakennusmateriaalit Mineraalisista sivuvirroista valmistetaan materiaaleja, joilla on betonirakenteisiin ver rat tu na vastaava tai parempi kestävyys, mutta joiden hiilijalanjälki on pieni. Ma te ri aa lien käyttökohde on ensisijaisesti ei-raudoitetuissa rakenteissa, erityisesti ym pä ris tö ra ken ta mi ses sa. Vähähiiliset rakennusmateriaalit sisältävät sementtiä vä hin tään 30 % vähemmän. Task 4.4 Ympäristövaikutusten ja taloudellisen kannattavuuden arviointi Materiaalien raaka-ainepohjan perusteella lasketaan arvio materiaalin hii lidiok si di pääs töis tä, kun materiaalia verrataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuihin vas taa viin tuotteisiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen. Kurvinen Anne-Maaria ELY-keskus POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 03.10.2017 klo 09:00-10:10 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rämet Jussi Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Ilola

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (31) Läsnä Myllylä Raili MYR pj Asiakohtaan 26 saakka Kortesoja Jorma MYR varapj Asiakohdasta 26 lähtien

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (31) Läsnä Myllylä Raili MYR pj Asiakohtaan 26 saakka Kortesoja Jorma MYR varapj Asiakohdasta 26 lähtien POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 (31) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 04.02.2015 klo 09:30-11:32 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Asiakohtaan 26 saakka Kortesoja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen Kurvinen Anne-Maaria Varajäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Keisanen Päivi. Timisjärvi Katarina Jäsen Kurvinen Anne-Maaria Varajäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (14) MYR:in sihteeristö Aika 28.02.2017 klo 09:00-09:47 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Rajala Tiina Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Helaakoski Leila Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Lehtiniemi Timo POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO ESITYSLISTA 4/2015 1 (20) Maakunnan yhteistyöryhmä () Aika 16.02.2015 klo 13:30 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili pj Kortesoja Jorma varapj Räinä Matti

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/ (14) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Lehtiniemi Timo. Ojalehto Matias Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 (14) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 05.04.2017 klo 10:00-11:35 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Saarinen Vesa MYR varapj

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa:

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: Kunnanhallitus 18 11.01.2016 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymän ikäsuunnitelma vuosille 2016-2025 Khall 11.01.2016 18 Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä kirjoittaa: "Yhall 28.08.2013 88 "Vanhuspalvelulaki"

Lisätiedot

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000

300158 Tuottava hajautettu lähienergia Iin Micropolis Oy 1 01.01.2015 31.12.2017 389 200 100 000 7 466 59 334 556 000 Hakemustilanne 1.9.2014 Pohjois-Pohjanmaan liitto, Hakijan ja toimilinjan mukaan, EAKR Hakemus nro Hankkeen nimi Hakija TL Alkamispvm Päättymispv m Haettu: EU + valtio Kunnat Muu julkinen Yksityinen YHTEENSÄ

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/ (13) Jämsä-Uusitalo Vaili Jäsen Jääskö Virpi. Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 6/2016 1 (13) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 16.11.2016 klo 09:00-11:40 Paikka Reykjavik, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kortesoja Jorma MYR varapj

Lisätiedot

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus:

Henkilökuljetuspalveluiden järjestämisen kannalta on tar koi tuksenmukaista käyttää yhden vuoden optiota. Valmistelijan päätösehdotus: Yhtymähallitus 75 08.04.2014 Yhtymähallitus 253 09.12.2014 Yhtymähallitus 41 26.02.2015 Yhtymähallitus 71 21.04.2015 Taksiliikenteen kilpailutus 517/02.08.03/2014 Yhall 08.04.2014 75 Sosiaalityön päällikkö

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala

Aluekehitysrahoitus. Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Aluekehitysrahoitus Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala Organisaatio Aluekehityksen strateginen asema Kriittiset menestystekijät: Rahoitusvälineiden strateginen ja tehokas hyödyntäminen Maakuntaohjelman

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen. Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/ (20) Mustakangas-Mäkelä Anne Jäsen. Pellikainen Esa Repo Eeva-Liisa POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 5/2017 1 (20) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 25.10.2017 klo 10:00-11:35 Paikka Kokoustila Reykjavik, Sepänkatu 20, 5. krs, Oulu Läsnä Myllylä Raili MYR pj Kivelä

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.

Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2. Kaupunginhallitus 64 17.02.2014 Lappeenrannan kaupungin liittyminen hiilineutraalit kunnat (HINKU) verkostoon 80/11.03.00.00/2014 KH 64 Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan esitys 11.2.2014: SEUYMPLA

Lisätiedot

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien.

Perhehoidon palkkiot ja kulukorvaukset muuttuvat lukien. Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta Liperin sosiaali- ja terveyslautakunta 101 15.12.2015 22 22.03.2016 Perhehoidon palkkiot ja korvaukset 1.1.2016 alkaen 444/02.05.00/2015 Soteltk 15.12.2015 101 Perhehoidon

Lisätiedot

Pöytäkirja 12/ (7)

Pöytäkirja 12/ (7) Pöytäkirja 12/2016 1 (7) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 10.10.2016 Aika 10.10.2016 klo 10:00 Paikka Sähköpostikokous Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen ja järjestäytyminen 3 2 Kokouksen

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Kunnanvaltuusto 27 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautatie on mahdollisuus

Rautatie on mahdollisuus Rautatie on mahdollisuus Pam flet ti Suo men rau ta teis tä ja liikennepolitiikasta Raideryhmä Suomes sa 22.5.2005 Olisi paljon helpompaa ministeriölle, jos RHK suostuisi ottamaan roiston roolin ja ehdottamaan,

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen

Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020. EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa. Mari Kuparinen Kestävää kasvua ja työtä 2014 2020 EAKR-rahoitus Etelä-Suomessa Mari Kuparinen Uudenmaan liitto Ohjelmarakenne Toimintalinja Temaattinen tavoite Investointiprioriteetti Erityistavoite EAKR:n toimintalinjat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013

Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Perusturvalautakunta 60 11.06.2013 Kaupunginhallitus 280 17.06.2013 Tarkastuslautakunta 2013-2016 40 28.08.2013 Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2012 PERLTK 60 Sosiaalityön johtaja Marketta Tiihala

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista

Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista Kaupunginhallitus 342 28.09.2015 Valtiovarainministeriön kysely kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja velvoitteista 575/00.03.00/2015 Kaupunginhallitus 28.09.2015 342 Kehityspäällikkö Lasse Lehtonen: Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Ohjelmakausi 2014-2020

Ohjelmakausi 2014-2020 Hämeen liiton EAKR-info 11.6.2014 Osmo Väistö, Hämeen liitto Ohjelmakausi 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020, Suomen rakennerahasto-ohjelma Rakennerahasto-ohjelman rahoitus vuonna 2014 Kanta-Hämeessä

Lisätiedot

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013

Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 Kunnanhallitus 143 20.05.2013 Kunnanhallitus 182 05.08.2013 OULUN AMMATTIKORKEAKOULUN OMISTUS 613/053/2013 KHALL 143 Valmistelu: hallintojohtaja Eeva Vanhanen, p. 050 356 6427 Oulun kaupunki, Oulun seudun

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/ /2017: "ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin" rahoittamisesta

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/ /2017: ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin rahoittamisesta Maakuntahallitus 139 31.08.2017 Päätös AIKO/ERM -hankkeen 88/00.01.05.21/2017: "ViSu Virtuaalisuuden soveltaminen sosiaalisiin haasteisiin" rahoittamisesta 88/00.01.05.21/2017 Maakuntahallitus 31.08.2017

Lisätiedot

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 89/ /2017 "Digi Booster - From local to global with digital tools and platforms" rahoittamisesta

Päätös AIKO/ERM -hankkeen 89/ /2017 Digi Booster - From local to global with digital tools and platforms rahoittamisesta Maakuntahallitus 140 31.08.2017 Päätös AIKO/ERM -hankkeen 89/00.01.05.21/2017 "Digi Booster - From local to global with digital tools and platforms" rahoittamisesta 89/00.01.05.21/2017 Maakuntahallitus

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma.

Laissa ammatillisesta koulutuksesta (787/ ) todetaan, että kou lutuk sen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Hallitus 30 24.04.2015 Hallitus 42 12.06.2015 Hallitus 50 28.08.2015 Hallitus 88 18.12.2015 Hallitus 47 17.06.2016 Hallitus 58 26.08.2016 Opetussuunnitelmien hyväksyminen 27/40/401/2015 KYH 30 Laissa ammatillisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA

Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA Sosiaali- ja terveysltk. 96 17.06.2015 LASTENSUOJELUN AVOPALVELUIDEN HANKINTA SOTEL 17.06.2015 96 Valmistelu: lapsiperhetyön päällikkö Annika Immonen, puh. 0400 126 151, hankintapäällikkö Tuure Marku,

Lisätiedot

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa.

Sosterin kanssa on käyty neuvotteluja 30.1.2015 ja 4.3.2015 sääs töjen saamiseksi. Neuvottelujen tuloksia käsitellään kokouksessa. Kunnanhallitus 60 30.03.2015 Kunnanhallitus 68 21.04.2015 Kunnanhallitus 82 11.05.2015 Kunnanhallitus 102 11.06.2015 Kunnanhallitus 107 18.06.2015 Talouden tasapainottamistoimenpiteet vuodelle 2015 KHALL

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (16)

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (16) POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2014 1 (16) MYR:in sihteeristö Aika 14.10.2014 klo 9:00-10:12 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Rajala Tiina Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (17) Lehtiniemi Timo. Pellikainen Esa. Jäsen. Siikaluoma-Lehtosaari Jaana. Toiviainen Hennamari Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/ (17) Lehtiniemi Timo. Pellikainen Esa. Jäsen. Siikaluoma-Lehtosaari Jaana. Toiviainen Hennamari Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 7/2017 1 (17) Maakunnan yhteistyöryhmä (MYR) Aika 14.12.2017 klo 10:00-11:45 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Myllylä Raili Puheenjohtaja Kivelä Jorma Varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016

Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 Kunnanhallitus 308 09.11.2015 Valtuusto 71 16.11.2015 Kiinteistöveroprosenttien ja kunnan tuloveroprosentin vahvistaminen vuodeksi 2016 804/02.03.01/2015 KHALL 308 9.11.2015 Kuntalain 66 :n mukaan valtuusto

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen

Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen Kunnanhallitus 144 12.05.2014 Kunnanhallitus 14 19.01.2015 Kunnanvaltuusto 9 26.01.2015 Turun seudun (rakennemallialueen) liikennejärjestelmäsuunnitelman 2035 hyväksyminen 517/08.00.00/2014 KHALL 12.05.2014

Lisätiedot

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12

Henkilöstöstrategian laatiminen 928/01.00.02/2013 HENKJAOS 14.02.2013 12 Henkilöstöjaosto 12 14.02.2013 Kaupunginhallitus 118 04.03.2013 Henkilöstöjaosto 25 21.03.2013 Henkilöstöjaosto 53 03.10.2013 Henkilöstöjaosto 63 12.12.2013 Yhteistyötoimikunta 12 19.02.2014 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S

N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S 100 H a n n u P o h a n n o r o N I K E A N U S K O N T U N N U S T U S lauluäänelle, kitaralle sekä viola da gamballe tai sellolle or voices, guitar, viola da gamba / violoncello - ' 00 Teosto Suomalaisen

Lisätiedot

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04.

Kunnanhallitus Valtuusto Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 162/04. Kunnanhallitus 276 28.11.2016 Valtuusto 63 12.12.2016 Vuoden 2017 talousarvio ja vuosien 2018 2020 taloussuunnitelma 162/04.041/2016 Kunnanhallitus 276 Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi

Lisätiedot

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä.

Lappeenranta-lisä on lasten kotihoidon tukimuoto, jonka mak sa minen on kaupungin päätettävissä. Kasvatus- ja opetuslautakunta 55 10.06.2013 Ilpo Heltimoisen ym. aloite sisäilmaongelman osaratkaisuksi 434/10.03.02.03/2013 KOLA 55 Valmistelija / lisätiedot: Kasvatus- ja opetustoimenjohtaja Tuija Willberg,

Lisätiedot

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen

LEIVOTAAN YHDESSÄ. Kuvat: Jutta Valtonen LEIVOTAAN YHDESSÄ Susanna Koistinen Miia Laho Kuvat: Jutta Valtonen SI-SÄL-LYS E-SI-VAL-MIS-TE-LUT... 2 PE-RUS-RE-SEP-TIT KAU-RA-KEK-SIT... 5 SUK-LAA-KEK-SIT... 7 MAR-JA-PII-RAK-KA... 9 MUF-FIN-IT...

Lisätiedot

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ.

A-SI-A-KAS ON TOI-MIN-TAM-ME LÄH-TÖ-KOH-TA. 1 A-SI-A-KAS TIE-TÄ KÄYT-TÄÄ - TAIK-KA PA-PE-REI-TA TÄYT-TÄÄ. TIEHALLINTO OTJEH/J/ Tmi,,kjjwv Kirjasto Asiakkuusaapinen on tehty havainnoltistamaan Tiehallinnon johtokunnassa 30.9.2002 hyväksyttyä asiakkuusstrategiaa. Aapista ovat työstäneet Outi Ryyppö, Otti Haavisto,

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen

Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 12.02.2015 Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2015 talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen Vapaa-aikalautakunta 3 Valmistelija: Vapaa-aikapäällikkö Anne Koivisto Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014

Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky. Toukokuu 2014 Kestävää kasvua ja työtä. Suomen rakennerahasto-ohjelma 2014 2020 TL1: Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Toukokuu 2014 TL 1 Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoitteet: Uuden liiketoiminnan luominen

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 57 07.10.2015 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 50 19.10.2015 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 07.10.2015 57 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2016 EAKR-haku

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3

Sisällysluettelo. 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017 1 Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2017 Sisällysluettelo Sivu 44 Naantalin matkailuelinkeinon kehittämissuunnitelma 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 7/2017

Lisätiedot

Pöytäkirja 14/ (10)

Pöytäkirja 14/ (10) Pöytäkirja 14/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 07.11.2016 Aika 07.11.2016 klo 14:00-15:55 Paikka Kasarmiravintolan kabinetti, Kouvola Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaaminen

Lisätiedot

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net

Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin ID 5911 Hankkeen nimi: Parempaa palvelua verkossa - Business- Projektin nimi Net Projektin kuvaus ja tavoite 1. Pk-yritystoiminnan kilpailukyky Erityistavoite 2.1 PKyritysten kasvun ja kansainvälistymisen

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan

Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie Kittilä. Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston kevään 2017 alustavan KITTILÄN KUNTA Kokouskutsu 3/2016 1 Revontuli-Opiston jaosto Aika 28.11.2016 klo 17:00 Paikka Revontuli-Opisto, luokka nro 1 Valtatie 28 99100 Kittilä Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 12 Revontuli-Opiston

Lisätiedot

15 08.02.2017 19 01.03.2017 23 12.04.2017 30 19.04.2017 38 17.05.2017 Hallinnon ja talouden tarkastuspalveluiden kilpailuttaminen TARK 08.02.2017 15 Hankintapäällikkö Leena Räsänen esittelee asiaa tar

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017

HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yhteistoimintaelin 6 26.01.2017 Henkilöstöjaosto 9 30.01.2017 Kaupunginhallitus 37 20.02.2017 Valtuusto 20 29.05.2017 HARJAVALLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2017 Yte 26.01.2017 6 1.1.2014

Lisätiedot

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010)

Pöytäkirja 11/ (10) Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan (C2010) Pöytäkirja 11/2016 1 (10) Am mat ti kor kea kou lu Oy, hallitus 28.09.2016 Aika 28.09.2016 klo 14:37-16:11 Paikka Helsinki, Radisson Blu Plaza -hotelli Videoyhteys Kotkaan (neuv.huone 110) ja Kouvolaan

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013

Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan EAKR-ohjelman katsaus Ohjelmakausi 2007 2013 Pohjois-Pohjanmaan liitto - Aluekehitys Laura Kelhä 6.6.2014 2007-2013 toimintalinjat EAKR 1. Yritystoiminnan edistäminen 2. Innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Päätös EAKR-projektin " Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta", rahoittamisesta

Päätös EAKR-projektin  Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta, rahoittamisesta Maakuntahallitus 63 25.04.2016 Päätös EAKR-projektin " Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta", 302485 rahoittamisesta Maakuntahallitus 25.04.2016 63 Hankkeen julkinen nimi Kansainvälisillä verkostoilla

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

Kuntayhtymänjohtajan esitys:

Kuntayhtymänjohtajan esitys: Kunnanhallitus 389 08.12.2014 Valtuusto 93 17.12.2014 n talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 50/02.02.00/2014 OmOhj 23 Hyvinvointikuntayhtymään on laadittu palvelurakenteen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 1 Vanhusneuvosto AIKA 06.04.2017 klo 14:00-15:20 PAIKKA Taipalsaaren kunnantalo, kokoustila Ruorisilta KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016

Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Yhtymähallitus 119 26.08.2015 Yhtymähallitus 151 28.10.2015 Yhtymähallitus 163 25.11.2015 Yhtymähallitus 26 25.02.2016 Mäntykodin palvelutuotannon kilpailuttaminen 53/00.01.00/2015 Yhtymähallitus 26.08.2015

Lisätiedot

Tampereen kaupungin konsernihallinnon lausuntopyyntö toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien hallituksille

Tampereen kaupungin konsernihallinnon lausuntopyyntö toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien hallituksille Sivistyslautakunta 82 29.09.2015 Tampereen kaupungin konsernihallinnon lausuntopyyntö toisen asteen ammatillisen koulutuksen yhteistoiminta-alueen kuntien hallituksille 440/08.082/2014 SIVLTK 29.09.2015

Lisätiedot

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te.

Jou-lu. jou-lu-kuu-si. kynt-ti-lä. kink-ku. jou-lu-ka-len-te-ri. tont-tu. jou-lu-puk-ki. pa-ket-ti. jou-lu-tort-tu. jou-lu-ko-ris-te. Jou-lu 1. Et-si sa-naa vas-taa-va ku-va. Vä-ri-tä se. jou-lu-kuu-si kynt-ti-lä kink-ku jou-lu-ka-len-te-ri tont-tu jou-lu-puk-ki pa-ket-ti jou-lu-tort-tu jou-lu-ko-ris-te rii-si-puu-ro 2. Vä-rit-tä-mät-tä

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä

Korkein hallinto oikeus. Muu päätös 1440/2014. Muita päätöksiä Korkein hallinto oikeus Muita päätöksiä Etusivu» Päätöksiä» Muita päätöksiä» Muupaatos» Muu päätös 1440/2014 Muu päätös 1440/2014 Moottorikelkkailureitin reittisuunnitelman hyväksymistä Nilsiässä koskeva

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus:

Kaupunginjohtaja Lepistön päätösehdotus: Kaupunginhallitus 9 24.02.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 5 30.09.2014 Puheenjohtajiston työryhmä 4 27.01.2015 Kaupunginhallitus 12 09.02.2015 Valtuustoaloite / kaupungin henkilöstön innostaminen miettimään

Lisätiedot

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014

EAKR VALINTAESITYS. Hankkeen perustiedot Kysymys. Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 3532/31/14 Hakemuksen saapumispvm 30.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu oy Hankkeen julkinen nimi 3D

Lisätiedot

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8).

Esiopetuksen järjestämistavoista ja -paikoista päättää si vis tys lau takun ta (hallintosääntö 8 2.1.8). Sivistyslautakunta 155 22.09.2015 Kunnanhallitus 274 05.10.2015 Esiopetuksen järjestämistavat ja -paikat 1.8.2016 alkaen 911/12.00.01/2015 SIVLTK 22.09.2015 155 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki

Lisätiedot

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi

Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi Perusturvalautakunta 30 08.05.2014 Laukaan kunnan perusturvalautakunnan selvitys lastensuojelun määräraikojen ylittymisen vuoksi 89/05.09.00/2013 Perusturvalautakunta 30 Valmistelija: perusturvajohtaja

Lisätiedot

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen

Arktisissa olosuhteissa tapahtuvan erikoisterästen hitsauksen tuottavuuden ja laadun kehittäminen EAKR VALINTAESITYS Hankkeen perustiedot Kysymys Vastaus Hankkeen diaarinumero 4314/31/14 Hakemuksen saapumispvm 31.10.2014 Hakijan virallinen nimi Lapin ammattikorkeakoulu Oy Hankkeen julkinen nimi Alkamispäivämäärä

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Pöytäkirja 15/ (10)

Pöytäkirja 15/ (10) Pöytäkirja 15/2016 1 (10) Am mat ti korkea kou lu Oy, hallitus 15.11.2016 Aika 15.11.2016 klo 10:30-12:00 Paikka Videokokous: Kotkassa rehtorin työhuone B1014 Kouvolassa neuvotteluhuone 150 Mikkelissä

Lisätiedot

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen

Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen Kaupunginhallitus 431 07.12.2015 Kaupunginhallitus 455 21.12.2015 Luvan antaminen rakennusvalvonnan tarkastusinsinöörin viran täyttämiseen 723/01.02.00/2015 Kaupunginhallitus 07.12.2015 431 Rakennustarkastaja

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016

Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 Kunnanhallitus 54 15.02.2016 Kunnanvaltuusto 16 22.02.2016 Kunnanhallitus 179 20.06.2016 MESSUJEN ALENNUSTONTIT 27/02.09/2016 KHALL 54 Forssassa pidetään vuoden tauon jälkeen Ra ken na-si sus ta-asu -messut

Lisätiedot

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS

sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS Maakunnan yhteistyöryhmän 43 05.10.2016 sihteeristö Maakunnan yhteistyöryhmä 42 17.10.2016 Etelä-Suomen seuraava EAKR-hankehaku MYRS 05.10.2016 43 Etelä-Suomen maakunnan liittojen vuoden 2017 EAKR-haku

Lisätiedot