POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 (44) Keisanen Päivi Lappalainen Aki"

Transkriptio

1 POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 1/ (44) MYR:in sihteeristö Aika klo 09:00-11:34 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Harju Pauli Puheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri Helaakoski Leila Jäsen Jaakola Päivi Jäsen Keisanen Päivi Jäsen Lappalainen Aki Jäsen Ojala Heikki Jäsen Pulkkinen Anne Jäsen Yrjänä Timo Jäsen Pöytäkirjan allekirjoitus ja varmennus Pauli Harju Puheenjohtaja Heikki Laukkanen Sihteeri Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Pöytäkirjan kä sittelylehdet on samalla varustettu nimikirjaimillamme. Tarkastusaika Allekirjoitukset Pöytäkirjan tarkastajat:

2 Kokouksen 1/2015 asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 2 Esityslistan hyväksyminen 4 3 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 4 EAKR-osarahoitteisen perusrakenteen investointituen käytön 6 periaatteet liikenne- ja logistiikkahankkeissa Pohjois-Pohjanmaalla 5 SoteYboost - sote yrittäjän boosteri / ESR 7 6 Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden 8 edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan / ESR 7 TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen 9 kehittäminen) / ESR 8 Pohjois-Pohjanmaan Pk-yritysten valmiuksien lisääminen 10 LNG-hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja Itämeren alueella / EAKR 9 Oulu International Sales Force / EAKR Rajaton / EAKR Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen 16 Pohjois-Pohjanmaalla / EAKR 12 Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista / EAKR Kustannustehokas tuotantoautomaatio (KuTuA) / EAKR Leiviskäkankaan teollisuusalueen laajennus / EAKR Metaoppi, metallialan oppimisympäristön kehittäminen / EAKR Teollinen internet liiketoiminnan tukena / EAKR PrintoCent Pilot Factory upgrade / EAKR Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteiden käsittelyn 34 kehittäminen / EAKR 19 Tuottava hajautettu lähienergia / EAKR Perunajäte arvotuotteeksi / EAKR Korkeammalle korkeakouluyhteistyöllä / EAKR Muut asiat Seuraava kokous Kokouksen päättäminen 44 Pöytäkirjan tarkastajat: 2

3 MYR:in sihteeristö Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus MYRS Esitys: Avataan kokous ja todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaisek si. Puheenjohtaja avasi kokouksen ja totesi sen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjan tarkastajat: 3

4 MYR:in sihteeristö Esityslistan hyväksyminen MYRS Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Hyväksyttiin esityksen mukaisesti. Pöytäkirjan tarkastajat: 4

5 MYR:in sihteeristö Pöytäkirjan tarkastajien valinta MYRS Esitys: Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Päivi Jaakola ja Timo Yrjänä. Pöytäkirjan tarkastajat: 5

6 MYR:in sihteeristö EAKR-osarahoitteisen perusrakenteen investointituen käytön periaatteet liikenne- ja logistiikkahankkeissa Pohjois-Pohjanmaalla MYRS Lain alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014 mu kaan maakuntien liitoilla on oikeus myöntää varoja käyttöomaisuuden hank ki mi seen tai sen muutos- ja parannustöihin perusrakenteen kehittämistä varten, pe rus ra ken teen investointitukea, kunnille. Suomen rakennerahasto-ohjelma Kestävää kasvua ja työtä mahdol lis taa EAKR-varojen käytön Itä- ja Pohjois-Suomessa liikenne- ja lo gis tiikka yh teyk sien pa ran ta mi seen, mikäli ne ovat pk-yritysten kannalta tärkeitä. Perusrakenteen in ves toin tia voi tukea vain jos alueella on pk-yrityksiin kohdistuva kehitys- tai in ves toin ti han ke. Pohjois-Pohjanmaalla kuntien liikenne- ja logistiikkahankkeisiin kohdennettava kun tien perusrakenteen investointituki on tarkoitettu pääsääntöisesti sellaisiin lii ken ne- ja logistiikkahankkeisiin, jotka edistävät teollisten ja tuotannollisten pk-yri tysten kilpailukykyä ja toimintaedellytyksiä. Perusrakenteen investointituki tulee liit tyä laajempaan kokonaisuuteen, jossa pk-yrityksiin kohdistuu päätukitoimi. Esitys: Viedään maakunnan yhteistyöryhmän päätettäväksi. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 6

7 MYR:in sihteeristö SoteYboost - sote yrittäjän boosteri / ESR MYRS Hakijat: Oulun Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), Oulun yliopisto Oulun Eteläisen instituutti (osatoteuttaja) Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Toteuttamisalue: Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan, Nivala-Haapajärven sk Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Hyväksyttiin. Liitteet 1 SoteYboost - sote yrittäjän boosteri Pöytäkirjan tarkastajat: 7

8 MYR:in sihteeristö Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan / ESR MYRS Hakija: Työterveyslaitos Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 3, erityistavoite 7.1 Toteuttamisalue: Pohjois-Pohjanmaa Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin. Liitteet 2 Naiset työssä - yrittäjinä toimivien naisten työkyvyn ja terveyden edistäminen työpaikoilla yhdessä heidän kanssaan Pöytäkirjan tarkastajat: 8

9 MYR:in sihteeristö TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen) / ESR MYRS Hakija: Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 4, erityistavoite 9.2 Toteuttamisalue: Nivala-Haapajärven, Haapavesi-Siikalatvan, Ylivieskan sk Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin. Liitteet 3 TaKoKe (Hitsausliitosten ja materiaalien tarkastajakoulutuksen kehittäminen) Pöytäkirjan tarkastajat: 9

10 MYR:in sihteeristö Pohjois-Pohjanmaan Pk-yritysten valmiuksien lisääminen LNG-hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja Itämeren alueella / EAKR MYRS Hakija: Oy Aluekehitys RD Rahoittaja: Pohjois-Pohjanmaan ELY Toimintalinja 1, erityistavoite 1.1 Toteuttamisalue: Oulun, Oulunkaaren, Raahen, Ylivieskan sk Haettu tuki: , kokonaiskustannukset Toteutusaika: Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö ei puolla hanketta rahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. Hyväksyttiin. Liitteet 4 Pohjois-Pohjanmaan Pk-yritysten valmiuksien lisääminen LNG-hankkeisiin Pohjois-Suomessa ja Itämeren alueella Pöytäkirjan tarkastajat: 10

11 MYR:in sihteeristö Oulu International Sales Force / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 ja TEM Erityistavoite: 2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Hakemusnumero: Hakija: Oulun kaupunki Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Oulun seudun keskeinen haaste on lisätä vientiyritysten ja vientikaupan määrää ja vas ta ta äkilliseen rakennemuutokseen seudulla. Oulun alueen yrityksillä on po ten ti aa lia aloittaa ja vahvistaa tavaroiden ja palveluiden vientitoimintaa, mikä luo uusia työ paik ko ja ja vahvistaa yrityksiä sekä lisää elinvoimaa Oulun alueella. Yksi rat kai su työllisyyden parantamiseen ja yritysten vientitoiminnan kehittämiseen on pa nos taa yritysten kansainvälistymiseen nykyistä voimakkaammin ja kohdennetuilla mark kina-alueil la. International Sales Force hankkeen avulla halutaan auttaa Pohjois-Poh jan maan ja Oulun pk-yrityksiä löytämään uusia kansainvälisiä lii ke toimin ta mah dol li suuk sia. Tavoitteena on hankkeen avulla auttaa yrityksiä verkottumaan kan sain vä li ses ti sekä yritys- että julkistoimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on lisätä kansainvälisten kontaktien, tarjouspyyntöjen, tar jous ten ja kauppojen määrää Pohjois-Pohjanmaalaisille ja oululaisille yrityksille. Ta voit tee na on myös auttaa yrityksiä löytämään ja avaamaan uusia myyntikanavia kan sain vä li sil le markkinoille ja auttaa yrityksiä kehittämään omia myynnin ja kan sain vä lis ty mi sen prosessejaan. Hankkeen avulla lisätään uusien yritysten kan sain vä lis ty mis tä ja nostetaan yritysten kansainvälistymisaktiviteettia. Lisäksi tavoitteena on tuoda kansainvälisiä ostajia ja toimijoita vientiliiketoiminta-käynneille oululaisiin yri tyk siin ja samalla vahvistaa Oulun seudun imagoa erinomaisena vientiyrityksien toi min ta paik kakun ta na. Hankkeen avulla luodaan toimintamalli, jolla kehitetään yritysten KV-vientitoimintaa ja avataan uusia yhteistyöverkostoja yrityksille. Työtapoina käytetään mahdollista os to pal ve lua ja BusinessOulun asiantuntijapalvelua, esim. BtoB tapaamisten jär jes tä mi seen, seminaarien ja kansainvälisten yritysja tapahtumavierailujen jär jes tä mi seen globaalisti sekä MatchMaking kohtaamisten järjestämiseen ja kan sain vä lis ten yritysdelegaatioiden vastaanottamiseen Pohjois-Pohjanmaalla ja Oulussa. Hank keen työpaketeissa toimenpiteinä ovat siis vienninedistämismatkat, joihin mu kaan lähteville annetaan apua hankkeesta. Lisäksi etsitään uusia kansainvälisiä liike toi min ta mah dol li suuk sia ja lisäarvoa tuottavia verkostoja sekä tehdään kan sain vä lis tä vientiaktiviteettien markkinointia ja viestintää. Pöytäkirjan tarkastajat: 11

12 MYR:in sihteeristö Hankkeen tuloksia voidaan mitata osallistuvien yritysten lukumäärällä, osallistuvien yri tys ten saamien kontaktien ja kauppojen lukumäärällä, osallistuvien yritysten an ta mil la palautteilla ja saatujen uusien myynti- ja yhteistyöneuvottelujen lu ku mää räl lä ja uusien alkaneiden yhteistyöhankkeiden lukumäärällä. Määrällisinä tavoitteina on, että mukaan saadaan vähintään 70 yritystä, joilla on keskeisenä tavoitteena yri tyk sen kasvu ja kansainvälinen liiketoiminta. 60 yrityksen on määrä aloittaa vienti tai laajentaa toimintaa uudelle vientimarkkina-alueelle. Uusia työpaikkoja on ta voit tee na 15 kpl ja yrityksiä, joissa saadaan aikaan merkittävä liikevaihdon tai hen ki lös tön lisäys, tavoitellaan 30 kpl. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 37/55 pistettä. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 A. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken nera has to-oh jel man mukaisesti kasvuhakuisten, kansainvälisten sekä kansainvälisille mark ki noil le tähtäävien PK-yritysten liiketoimintaosaamista ja kansainvä lis ty mis val miuk sia. Erityistavoitteen 2.1 mukaisesti toimien tuloksena kasvavien PK-yritysten mää rä lisääntyy. Lisäksi hankkeessa etsitään yrityksille uusia kansainvälisiä lii ke toi min ta mah dol li suuk sia ja tuetaan yrityksiä verkostomaisen yhteistyön li sää mi ses sä. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelman mukainen eri tyi ses ti toimintalinjan 1 ja painopisteen A. (yrittäjyyden toimintaympäristö) osalta ja PK-yri tys ten kasvun tukeminen on yksi maakuntaohjelman kärkiteemoista. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 12

13 MYR:in sihteeristö Rajaton / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 1 ja TEM Erityistavoite: 2.1 PK-yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edistäminen Hakemusnumero: Hakija: Ylivieskan seutukuntayhdistys Osahakija(t): Kalajoen kaupunki, Ylivieskan teknologiakylä YTEK Oy, Raahen seu tu kun nan kehittämiskeskus, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK ry. ja Haapa ve den-sii ka lat van seudun kuntayhtymä. Toteutusaika: Toteuttamisalue: Ylivieskan, Haapaveden-Siikalatvan, Nivala-Haapajärven ja Raa hen seutukunnat. Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Hankkeen keskeinen päätavoite on parantaa alueen uusien ja keskeneräisten lii ke ideoi den ja pääosin pienten ja alle 10 henkeä työllistävien mikroyritysten kil pai lu ky kyä voimakkaasti muuttuvassa toimintaympäristössä kehittämällä ja ottamalla käyt töön: 1) yrityskiihdyttämö/kasvualusta (kehittämisvastuu: Ylivieskan seu tu kun ta yh dis tys ja Nihak), 2) muutossignaalien tunnistaminen (kehittämisvastuu: Raa hen seudun kehittämiskeskus), 3) elinkaariajattelu (kehittämisvastuu Nihak ja Yli vies kan seutukuntayhdistys), 4) yritysklusterointi/ekosysteemi (kehittämisvastuu Haa pa ve den - Siikalatvan seudun kuntayhtymä), 5) omistajanvaihdosten edis tä mi nen (kehittämisvastuu Kalajoen yrityspalvelukeskus) ja 6) riski- ja pää oma ra hoi tuk sen saatavuuden parantaminen (kehittämisvastuu YTEK Oy). Hankkeen osatavoitteina on: innovoida rajattomasti yrittäjiksi aikovia sekä jo toimivia yrittäjiä uusien lii ke ideoi den kehittämisessä, tuotteistamisessa sekä markkinoille viemisessä olla alueen vahvojen toimialojen ja kasvuhakuisten yritysten kasvuympäristö edistää ja kehittää uusien ja keskeneräisten liikeideoiden syntyä ja jo ole mas sa ole vien yritysten liiketoiminnan kasvua edistää kasvua tavoittelevien yritysten määrää alueella ja luoda niille kilpai lu ky kyis tä toimintaympäristöä ja edellytyksiä kansainvälistymiseen. edistää ja kehittää pienten ja mikroyritysten liiketoimintaosaamista, tuote ke hi tys tä, markkinointia ja markkinoille menemistä sekä tuotanto- ja toi mi tus ket ju jen ke hit tä mis tä. edistää innovaatio ja liikeideoiden kehittämistoimilla kasvuhakuisuutta myös nais yrit tä jien toimintaan edistää yrityksiä sukupolvenvaihdos- ja omistajanvaihdostilanteessa pro ses sin lä pi käynnissä ja loppuunsaattamisessa. Pöytäkirjan tarkastajat: 13

14 MYR:in sihteeristö Hankkeen toimenpiteinä Yrityskiihdyttämöä ("VÄRKKÄÄMÖ/StarttiStudio" työnimet) käytetään aloittavien yri tys ten liikeidean ja jo toimivien yritysten keskeneräisten liikeideoiden ke hit tä mis alus ta na. Ideointivaiheen tavoite on kypsyttää liikeideat riittävän pitkälle kan nat ta van yritystoiminnan käynnistämiseksi. Liikeidean kehittämisen edistämiseksi yri tys val men ta ja sparraa ja auttaa uusien ratkaisujen löytämistä. Lisäksi järjestetään spar ra us- ja ideointipajoja liikeidean kehittämiseen ja uusien ideoiden syn nyt tä mi seen. Liikeideoille/tuotteille tehdään liiketoiminta-analyysi (tuote- ja palveluidean kon sep toin ti alustavasti, kustannusrakenne, markkinaselvitys/asemointi markki noil le/ky syn nän määrä ja arvioidaan kaupallistamisen mahdollisuudet ja esteet kan nat ta vaan liiketoimintaan). "KASVATTAMO" on työnimi yritysten kasvualustalle. Kasvattamossa tunnistetaan yri tyk sen elinkaaren tilanne, muutossignaalit ja kasvun esteet ja mahdollisuudet ja laa di taan suunnitelma, miten yrityksen kasvua voidaan edistää. Erityisenä koh tee na ovat kasvualat ja vahvat klusterit/elinkeinolliset osaamisalat OEK2020 osaa mis stra te gian ja uudelle EU:n ohjelmakaudelle laadittujen seutustrategioiden mu kai ses ti. Kasvattamossa analysoidaan ja vaiheistetaan yrityksen eri kasvun tavoitteet ja ta voit tei den mukaisesti yritykset jaetaan eri ryhmiin, ja näille järjestetään työpajoja, workshop pe ja ja sparrausta kasvun kiihdyttämiseksi tai joissain tapauksessa lii ke toi min nan tervehdyttämiseksi. Eritasoisilla kasvuyritysryhmillä edistetään mikroyrityksissä toimivia naisyrittäjiä ja nuo ria lähtemään rohkeammin suunnittelemaan ja toteuttamaan yritykselle kas vu pol kua. Yritysten analysointi tehdään yrityksen toiminnan perusanalyysillä ja mää ri tel lään tavoitteet. Projekti käyttää ulkopuolisia asiantuntijoita tarvittaessa ja ket jut taa yritysten kehitysvaiheita eri rahoittajien piiriin (Ely, Tekes, Finnvera jne.). Yritysten kehittämistyössä käytetään liiketoiminta-analyysin vaiheita ko ko naisval tai ses ti, ettei yksittäisen tekijän ratkaisemisella estetä huomaamasta jotain oleellista te ki jää kasvun aikaan saamisessa (toimenpiteet suorittaa projektiin valittavat yri tys val men ta jat/men to rit sekä tarpeen mukaan käytetään ulkopuolisia asiantuntijoita). Mää räl li se nä tavoitteena hankkeessa on mm. aikaansaada uusia työpaikkoja 100 kpl. Hankkeessa yrityskehittäjät erikoistuvat ja toimivat jonkin asetetun alan asiantun ti ja na. Yrityskehittäjät valitaan erityisosaamisen perusteella esim. uusien in no vaa tioi den tunnistaminen ja tuotteeksi kehittäminen, kiihdyttämön/kasvulustan ke hit tä mi nen (mm. Värkkäämö, StarttiStudio, Business Kitchen/soveltaminen alueelle), lii ke ideoi den kypsyystesti ja yrityskohtaisten kehitysprosessin määrittely ja kas vu kiih dyt tä mö - kasvattamo. Kasvukiihdyttämön tavoite on nopeuttaa yrityksen kasvua se kä hankkeessa vahvistetaan ja kehitetään klusterointia, muutossignaalien tun nis ta mis ta, elinkaariajattelun nykyistä parempaa käyttöönottoa ja proaktiivista seu dul listen yrityspalveluiden neuvontaa. Hankkeessa seutuyp:den sisällä ja suh teessa Ely:n yrityspalveluihin saadaan saumaton palveluketju. Näin saadaan syöttöä li sät tyä kentältä ja saannon laatua parannettua, kun kasvuhakuisia yrityscaseja vie dään eteenpäin eri rahoittajien ja toimijoiden toimesta. Hanke myös tehostaa eri toi mi joi den (seutuyp) työnjakoa ja tuottavuutta, kun henkilöresurssit monessa or ga ni saa tios sa niukkenevat ja kenttätyön määrä vähenee. Pöytäkirjan tarkastajat: 14

15 MYR:in sihteeristö Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 36/55 pistettä. Maakuntaohjelman toimintalinja: TL 1 A. Valmistelija: Heikki Laukkanen, puh Esitys: Pohjois-Pohjanmaan liitto esittää: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hankkeella tuetaan Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken nera has to-oh jel man mukaisesti erityisesti kasvuhakuisten, kansainvälisten sekä kan sain vä li sil le markkinoille tähtäävien pk-yritysten liiketoimintaosaamista. Erityistavoitteen 2.1 mukaisesti toimien tuloksena kasvavien pk-yritysten määrä lisääntyy ja niille suun nat tu ja asiantuntijapalveluita kehitetään. Hanke on Pohjois-Pohjanmaan maa kun ta oh jel man mukainen erityisesti toimintalinjan 1 ja pai no pis teen A. (yrit tä jyy den toimintaympäristö) osalta ja pk-yritysten kasvun tukeminen on yk si maa kun ta oh jel man kärkiteemoista. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 15

16 MYR:in sihteeristö Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 4.1 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Osahakija: Oulun kaupunki/businessoulu -liikelaitos ja Oulun ammattikorkeakoulu Oy Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu, Raahe ja Nivala Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Horisontti ohjelma on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma vuosille Ohjelman kunnianhimoinen tavoite on Euroopan talouden uu dis ta mi nen tuottavuutta ja kilpailukykyä nostamalla. Uudessa ohjelmassa korostuvat en tis tä enemmän uudet tekniset ja sosiaaliset innovaatiot, yhteiskunnallisten haas tei den ratkaisu sekä pk-yritysten osallistuminen ja hankkeiden vaikuttavuus. Tämän ta kia Horisontti ohjelman hakuihin tähtäävä hankevalmistelu vaatii uusia tai to ja hakuprosessin ominaispiirteiden tunnistamiseksi, konsortioiden muo dos ta misek si ja hankkeiden evaluoinnissa keskeisten kriteereiden täyttämiseksi. Kansainvälisen T&K&I-rahoituksen tason nostaminen Pohjois-Pohjanmaalla -hank keen tavoitteena on kansainvälisen hanketoiminnan osaamisen kehittäminen ja osaa jien verkostoituminen sekä Oulun yliopistossa, Oulun kaupunkikonsernissa et tä alueen pk-yrityksissä. Tavoitteena on kansainvälisen hankkeistamisen tason nos ta mi nen sekä määrällisesti että laadullisesti. Kansainvälisen hankeosaamisen edis tä mi nen ja lisääminen tukee pääsyä kansainväliseen ja kansalliseen han ke ra hoi tuk seen sekä nostaa esiin Oulun yliopiston ja alueen asiantuntijoita. Hankkeessa aktivoidaan alueen pk-yrityksiä osallistumaan Horizon ohjel man pk-yri tys inst ru ment tiin ja muihin sopiviin tutkimusohjelmiin. Yritysneuvojien ja yri tys ten tietoisuutta erilaisista rahoitusmahdollisuuksista ja tut ki mus lai tos yh teyk sis tä li sä tään. Osallistumalla kansainväliseen hanketoimintaan pk-yritykset ky ke ne vät ke hit tä mään omia tuotteitaan, palveluitaan ja tuotantomenetelmiään. Lisäksi ta voit tee na on yhdistää tutkimus tiiviimmin kaupunkikehittämiseen ja in no vaa tio toi min taan (kohteena myös ei-teknologiset innovaatiot) ja näin kasvattaa synergiaa alu eel lis ten, kansallisten ja strategisesti tärkeiden kumppaneiden kanssa. Hankkeessa tunnistetaan hankevalmistelun kannalta keskeiset osaamistekijät, vai ku tus- ja viestintäkanavat sekä yhteistyöverkostot ja luodaan strategia hankkeisiin mu kaan menemiseksi. Hankkeessa kehitetään myös yliopiston sisäistä pal ve lu mal lia palvelemaan paremmin ja tehokkaammin tutkimusrahoituksen hakemista. Yli opis ton Pöytäkirjan tarkastajat: 16

17 MYR:in sihteeristö tutkimuskoordinaattoreiden palkkaus ei sisälly hankkeeseen. Hankkeen tuloksena on tutkijoiden, kaupunkikehityksen asiantuntijoiden ja pk-yri tys ten kohonnut tietoisuus EU -rahoitusmahdollisuuksista ja eri han keinst ru ment tien välisistä eroista. Tutkijat, asiantuntijat ja pk-yritykset ovat tunnistaneet itselleen so pi via tapoja osallistua kansainvälisiin kilpailtuihin hankkeisiin ja osallistumisien mää rä on kasvanut. Hankkeessa on kolme työpakettia: 1) Kompetenssin lisäys "tiedot ja taidot" ( OY, OAMK, Ouka ja BO) Työpaketissa järjestetään Horisontti-ohjelman hankehakujen hakemista koskevia in fo ti lai suuk sia muun muassa EU-hakemuksien kirjoittamisesta, konsortioiden ko koa mi ses ta ja hakuaiheita koskevista koulutuksista. Lisäksi tutkijoiden, ke hit tä jä yh tei sö jen ja yrittäjien kanssa järjestetään hankeklinikoita, joilla sparrataan han ke ideoi ta. Yhteistyötä Brysselissä sijaitsevan Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimiston asian tun ti joi den kanssa tiivistetään ja hankkeiden hakijoita opastetaan yh tey den pi toon komission ja ohjelmia hallinnoivien toimijoiden kanssa. Työpaketissa hankitaan teknisiä resursseja EU-tietoon liittyen ml. tietokannat ja pal ve lut. Esimerkkinä tällaisista ovat esim. Research Professional ja UK Research Of fi ce:n palvelut. Palveluita markkinoidaan aktiivisesti tutkijoille ja autetaan tut ki joi ta luomaan näihin palveluihin oma profiili. EU käyttää hankkeiden arviointiin sekä hen ki löi tä, jotka ilmoittautuvat arvioijiksi Participant Portaalissa, että kutsumalla hen ki löi tä arvioijaksi. Hankkeessa luodaan vertaisverkosto, jossa hakemisessa me nes ty neet auttavat vasta-alkajia pääsemään arvioijaksi. Luomalla yliopiston tie de kun tien tutkimuskoordinaattoriverkoston, BusinessOulun ja kaupungin välille toi mi via toimintamalleja ja vahvistamalla yhteistyötä tavoitteena on auttaa tutkijoita ja yrit tä jiä hakemusten laatimisessa. Hakemuksia on hyvä tarvittaessa kehittää myös ul ko puo li sia konsultteja hyödyntäen, joiden ostopalveluihin hankkeessa varataan ra haa. 2) Palvelumuotoilu (OY) Oulun yliopiston keskitettyjen projektipalveluiden rinnalle on luotu tiedekuntiin ja yk si köi hin sijoittuvaa tutkimuskoordinaattoriverkosto. Nykyinen rinnakkaisten jär jes tel mien toimintatapa kansainvälisessä hankkeistamisessa arvioidaan ja uu dis te taan tarvittavilta osiltaan arvioinnin perusteella. Työpaketissa ostetaan ulkopuolista kon sul toin ti pal ve lua asiakaspalvelun työtapojen ja tavoitteiden uudistamiseksi ja kir kas ta mi sek si. 3) PK-yritysten aktivointi (BO) Tavoitteena on, että BusinessOulun asiantuntijat aktivoivat ja tiedottavat pk-yri tyk siä Horisontti-ohjelman eri mahdollisuuksista ja muista pk-yrityksille sopivista inst ru men teis ta kuten Cosme, Eurostars 2 jne. sekä kasvattavat omaa asian tun te mus taan osallistumalla aihetta koskeviin tiedotustilaisuuksiin ja ilmoittautumalla ko mis si oon arvioimaan mm. pk-yritysinstrumentin hakemuksia. Horisontti ohjelmassa on useita eri mahdollisuuksia pk-yritysten osal listu mi sel le. Niin kutsuttu pk-instrumentti on uusi kolmivaiheinen rahoitusinstrumentti, jos sa hakijana voi olla ainoastaan pk-yritys (muut voivat tietysti osallistua esim. ali hank ki jan roolissa). Yrityksien on myös mahdollista olla yritysosapuolena yli opis ton, kaupungin tai muiden tutkimuslaitosten hankkeissa. Pk- yrityksiä aktivoidaan osal lis tu maan tutkimushankkeisiin, tavoitteena on alentaa kynnystä lähteä niihin mu kaan ja hyödyntää hankkeista saatavat kansainväliset verkostot. Bu sines soulun asiantuntijat tuntevat Horisonttiohjelman toimintatavan ja osaavat kon sul toi da asiakasyrityksiään ja Pöytäkirjan tarkastajat: 17

18 MYR:in sihteeristö arvioida niiden mahdollisuuksia osallistua ohjelmaan. Kokonaiskustannusarvio ( ): Henkilöstökustannukset: Ostopalvelut: Matkakustannukset: Kone- ja laitehankinnat: Muut kustannukset: Välilliset kustannukset: Kustannukset yhteensä: Kokonaisrahoitussuunnitelma ( ): Haettu EAKR- ja valtion rahoitus: Kuntien rahoitus: Muu julkinen rahoitus: Yksityinen rahoitus: Rahoitus yhteensä: Hankearviointi, pisteet: 36/60 Maakuntaohjelman toimintalinja: 1 B Valmistelija: Aki Lappalainen, puh Esitys: Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö puoltaa hanketta rahoitettavaksi Kestävää kas vua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelmasta. MYR:lle esi te tään, että se antaa hankkeesta myönteisen lausunnon. Päätösesityksen perustelut: Hanke edistää innovaatiotoiminnan kansainvälisten rahoitusinstrumenttien teho kas ta hyödyntämistä ja tukee välillisesti myös yritysten T&K-toiminnan vahvis tu mis ta. Horisontti ohjelman ja muiden EU-erillisrahoitusohjelmien hyö dyn tä mi nen on nostettu maakuntaohjelmassa kehittämisen painopisteeksi. Hanke tukee ja laa jen taa T&K&I-toimijoiden kumppanuuksia ja verkostoitumista. Hyväksyttiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 18

19 MYR:in sihteeristö Kestävää kasvua teollisuuden mineraalisista sivuvirroista / EAKR MYRS Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan liitto Tavoiteohjelma: Kestävää kasvua ja työtä Suomen ra ken ne rahas to-oh jel ma. Toimintalinja ja hallinnonala: TL 2 / OKM Erityistavoite: 3.2 Hakemusnumero: Hakija: Oulun yliopisto Osahakija: Toteutusaika: Toteuttamisalue: Oulu Hankekuvaus (tarve, tavoitteet, toimenpiteet): Tässä hankkeessa vahvistetaan Oulun yliopiston kärkiosaamisalueen Edistyk sel li set epäorgaaniset materiaalit ja kiertotalous vaikuttavuutta elinkeinoelämän suun taan ja vahvistetaan yhteistyöverkostoa paikallisiin pk-yrityksiin. Hankkeen myötä uu sin tieteellinen tutkimustieto ja sivuvirtojen tarjoamat mahdollisuudet tuodaan en tis tä paremmin paikallisten pk-yritysten tietoisuuteen. Hankkeessa etsitään uusia ratkaisuja tuotannon sivuvirroista valmistettavista/ ero tet ta vis ta raaka-aineista laboratoriomittakaavassa siten, että ne ovat poten ti aa li ses ti hyödynnettävissä raaka-ainekohtaisen jatkokehittämisen jälkeen. Tarkastelun koh tee na ovat erityisesti (1) mineraalikuitukomposiitit, (2) huokoiset geopolymeerit ja (3) vähähiiliset betonituotteet. Hankkeessa vahvistetaan myös yri tys yh teis työ ver kos toa ja valmistaudutaan mahdollisuuteen työstää Horizon hankkeita yritys- ja tutkimuskumppaneiden kanssa. Näihin hankkeisiin pyritään löytämään mukaan eri tyi ses ti paikallisia pk-yrityksiä, jotka voisivat demonstroida tutkimuksen tuloksia käy tän nös sä. Hankkeen tuloksena saadaan uusia hyödyntämispolkuja paikallisen teollisuuden mi ne raa li sil le sivuvirroille, mikä vaikuttaa myönteisesti ympäristöön ja jä te ma te ri aa lia tuottavien yritysten kannattavuuteen ja materiaalitehokkuuteen Hankkeen ra hoit ta jia ovat muun muassa Oulun Energia, Stora Enso ja SSAB. Hankkeet keskeiset työpaketit: 1. PK-yritysten aktivointi ja kansainvälistyminen Task 1.1 Arvoketjun luominen ja ylläpitäminen Hankkeen aikana etsitään suurten yritysten rinnalle pk-yrityksiä, jotka täydentävät ar vo ket jun ja mahdollistavat monipuolisen liiketoiminnan syntymisen (jä te ma te ri aa lien prosessointi, rakennustuoteteollisuus, palonestomateriaaleja valmistava teol li suus jne.). Pöytäkirjan tarkastajat: 19

20 MYR:in sihteeristö Task 1.2 Hyödyntämistyöpajatoiminta Hankkeen aikana järjestetään kaksi työpajaa, joiden tavoitteena on tuoda yhteisen pöy dän ääreen suuret yritykset, pk-yritykset sekä muita sidosryhmiä. Task 1.3 Eurooppalaisen yhteistyön luominen ja Horizon2020 hankkeiden valmis te lu Tarkoituksena on hakea EU-rahoitusta uusille tutkimushankkeille, joihin pyritään saa maan myös alueen pk-yrityksiä mukaan. 2. Tutkijayhteisön ja infrastruktuurin vahvistaminen Hankitaan eräitä analyysilaitteita mm. reometri, jolla mitataan lujittuvien materiaalien notkeutta lujittumisvaiheessa. Lisäksi pienempinä hankintoina sää kaap pi ja vicat -laite (lujittuvien materiaalien asettumisajan mittaukseen). 3. Paikalliset raaka-aineet ja teknologiset ratkaisut Task. 3.1 Seostuhkien ja kuonien analysointi ja niiden hyödyntämispotentiaalin ar vioin ti Task 3.2 Geopolymeerien reseptiikka paikallisilla raaka-aineilla Task 3.3 Kuitumateriaalien valinta ja muokkaus Tutkitaan lupaavimpia kuitumateriaaleja ja muokataan niitä mekaanisesti tarvit taes sa. Käytettäviä kuitumateriaaleja ovat lasikuitu, hiilikuitu, selluloosa ja muut or gaa ni set kuidut. Task 3.4 Potentiaalisten lisäaineiden ja pinta-aktiivisten aineiden kartoitus Kartoitetaan mitkä lisäaineet ja pinta-aktiiviset aineet olisivat potentiaalisimpia huo kois ten geopolymeerimateriaalien valmistuksessa. 4. Tuotedemonstrointi Task 4.1 Geopolymeerikuitukomposiitit Valmistetaan laboratoriomittakaavassa geopolymeerikuitukomposiitteja, joista ana ly soi daan lujuusominaisuudet, liukoisuusominaisuudet ja materiaalin rakenne. Lu paa vim pien materiaalien osalta analysoidaan tarkemmin niiden pitkäaikainen kes tä vyys, esim. pakkasenkestävyys, tulenkesto ja eristekyky. Task 4.2 Huokoiset geopolymeerimateriaalit Valmistetaan laboratoriomittakaavassa huokoisia geopolymeerimateriaaleja, joista ana ly soi daan lujuusominaisuudet, liukoisuusominaisuudet ja materiaalin rakenne. Task 4.3 Vähähiiliset rakennusmateriaalit Mineraalisista sivuvirroista valmistetaan materiaaleja, joilla on betonirakenteisiin ver rat tu na vastaava tai parempi kestävyys, mutta joiden hiilijalanjälki on pieni. Ma te ri aa lien käyttökohde on ensisijaisesti ei-raudoitetuissa rakenteissa, erityisesti ym pä ris tö ra ken ta mi ses sa. Vähähiiliset rakennusmateriaalit sisältävät sementtiä vä hin tään 30 % vähemmän. Task 4.4 Ympäristövaikutusten ja taloudellisen kannattavuuden arviointi Materiaalien raaka-ainepohjan perusteella lasketaan arvio materiaalin hii lidiok si di pääs töis tä, kun materiaalia verrataan neitseellisistä raaka-aineista valmistettuihin vas taa viin tuotteisiin. Pöytäkirjan tarkastajat: 20

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen

POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) Mäkikyrö Timo. Seppänen Kalevi Jäsen POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO PÖYTÄKIRJA 8/2013 1 (28) MYR:in sihteeristö Aika 14.11.2013 klo 9:00-10:31 Paikka Siikasali, Sepänkatu 20, Oulu Läsnä Yliniemi Ilkka Varapuheenjohtaja Laukkanen Heikki sihteeri

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi

Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu. Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 76 19.08.2014 Vuoden 2015 talousarvion sekä vuosien 2016-2017(19) taloussuunnitelman valmistelu 570/02.02.00/2014 YLK 76 Talousarvion ja -suunnitelman laadintaprosessi Kuntalain mukaan

Lisätiedot

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4

Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 PÖYTÄKIRJA 10/2014 1 Hallitus Aika klo 09:00-11:10 Paikka Hallinnon kokoushuone SISÄLLYSLUETTELO Sivu 119 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 4 120 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 5 121 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 6

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2014 706 Kaupunginhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 17:00-19:18 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 297 Lainan myöntäminen

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 1 Kunnanhallitus 12.08.2015 AIKA 12.08.2015 kello 18:00-18:55 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 186 Lähetekeskustelun käyminen elinvoimastrategian

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 26.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 1(43) Aika 22.06.2015 klo 16:00-17:50 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Minkkinen Tiina puheenjohtaja Halonen Juhani varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä

Rau ta tie on mah dol li suus Rai de ryh mä Juna Kel loseläs tä lä hes tyy Kemi jär veä ke sä kuus sa 2004 ra dal la, jota eh do te taan lak kautet ta vak si. Kuva: Jark ko Vou ti lai nen. Rau ta tie on mah dol li suus Vii me tal ven ajan on Suo

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1. Maakunnan yhteistyöryhmä. Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00. Kokouspaikka Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2010 1 Maakunnan yhteistyöryhmä Kokousaika 08.06.2010 kello 10:00-14:00 Kokouspaikka Mikkelin AMK, Patteristonkatu 2 50100 Mikkeli, Ravintola Talli (neuvotteluhuone

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2014 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 1/2014 1 Kunnanhallitus 14.01.2014 AKA 17:00-20:12 PAKKA Kunnanhallituksen huone OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 17:00-20:12 Puheenjohtaja Arffman Paavo

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA

SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA Kaupunginhallitus 400 17.09.2012 Kaupunginvaltuusto 105 24.09.2012 SOSIALIDEMOKRAATTISEN VALTUUSTORYHMÄN ALOITE YHTEISKUNTATAKUUN TOTEUTUMISTA EDISTÄVÄN TYÖRYHMÄN PERUSTAMISESTA 339/012/2012 KH 400 Aloite

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015

Kaupunginhallitus 102 09.03.2015. Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 Kaupunginhallitus 102 09.03.2015 Koulu, tiede ja kansainvälisyys-hanke 1507/12.00.02/2015 KHALL 09.03.2015 102 Hakemusnumerolla 101353 on Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, lii ken ne- ja ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi

Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu. Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Yhdyskuntalautakunta 109 21.08.2012 Yhdyskuntalautakunnan talousarvion 2013 sekä taloussuunnitelman 2013-2015 valmistelu 154/331/2012 YLK 109 Talousarvion- ja suunnitelman laadintaprosessi Lautakunnan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 MERI-LAPIN YM PÄ RIS TÖ TER VEYS VAL - VON NAN VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 LUONNOS Sisällys 1 JOHDANTO 3 2 MERI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYSVALVONNAN VALVONTAYKSIKKÖ 3 2.1 Toiminta-alue 3 2.2 Valvonnan

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Valtuustoaloitteet 2013

Valtuustoaloitteet 2013 Kaupunginvaltuusto Aloiteluettelo 2013 Aloitteen aihe Saapumispvm. Aloitteentekijä Toimenpiteet ja muut kannanotot Valtuustoaloitteet 2013 1. Perhekeskuksen voima-varojen vahvistamiseksi ja jonojen purkamiseksi

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13

fi www.alumiini. www alumiini fi ALKUAINE NRO 13 www.alumiini.fi www.alumiini.fi ALKUAINE NRO 13 alumiinia muodossa ja toisessa Kädessäsi oleva julkaisu on suo ma lai sel ta kan nal ta kat sot tu koos te alu mii nis ta, sen hyötykäytöstä ja suh tees

Lisätiedot

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1

Itä-Savon kuntayhtymä PÖYTÄKIRJA 14/2004. Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Yhtymähallitus 22.12.2004 1 Aika 22.12.2004 18:00-20:10 Paikka Panimoravintola Huvila, Savonlinna Yhtymähallitus: Wuorinen Jarkko puheenjohtaja Lyytikäinen Viljo varapuheenjohtaja poistui :ien 185-190

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2013 1 Ympäristölautakunta AIKA 20.02.2013 kello 17:00-19:43 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41)

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Kaupunginvaltuusto VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(41) Aika 15.06.2015 klo 17:00-20:10 Paikka Kaupungintalon valtuustosali Läsnä Paananen Mervi puheenjohtaja Pulkkinen Eero I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA

LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika: 27.05.2015 klo 19:00-21:55 Paikka: Kaupunginhallituksen kokoushuone LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 120 Kokouksen järjestäytyminen 4 121 Lautakuntien ja yleishallinnon

Lisätiedot

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen

Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015. Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yhtymähallitus 48 08.04.2015 Yhtymähallitus 63 06.05.2015 Kilpailuneutraliteetti ja osakeyhtiön perustaminen Yh 08.04.2015 48 Kuntalain 1.9.2013 (626 / 2013) voimaan tulleen kil pai lu neut ra li teet

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot