Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen"

Transkriptio

1 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm Kokouspvm Diaarinro 1063/607 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Jyväskylän Energia Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Härköojantien siirrettävien lämpökeskuksien toimintaa. Kyseessä on uusi toiminta. Jyväskylän Energia Oy PL Jyväskylä Yhteyshenkilö: Heikki Aarnio puh fax Liike- ja yhteisötunnus: TOIMINTA JA SEN SIJAINTI Lupahakemus koskee kaukolämmön tuotantoa Härköojantien siirrettävissä lämpökeskuksissa energiahuoltoa palvelevien toimintojen korttelialueella (ET). Alueella on kaksi 1,28 MW:n lämpökattilaa sekä yksi 6 MW:n lämpökattila. Laitos on aloittanut toimintansa tammikuussa Lämpökeskusten polttoaineena on kevyt polttoöljy, joka toiminnanharjoittajan ilmoituksen mukaan varastoidaan maanpäällisessä 25 m³:n öljysäiliössä. Todellinen öljysäiliötilavuus on 35 m³, joka on todettu säiliön merkinnöistä alueella suoritetun maastokäynnin yhteydessä. Laitos sijaitsee Jyväskylän Keljon kylässä Etelä-Keljon kaupunginosan Härköojantien alueella tilalla 402/Valkeamäki, RN:o 9-40, osoitteessa Härköojantie, Jyväskylä. LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Luvan hakemisen perusteena on ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 3 b

2 2 LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on toimivaltainen lupaviranomainen ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 1 momentin kohdan 3 mukaan ja ratkaisee energian tuotannon öljyä käyttävän kattilalaitoksen ympäristölupa-asian, kun polttoaineteho on 5-50 megawattia. ASIAN VIREILLETULO JA TÄYDENTÄMINEN Ympäristölupahakemus on toimitettu Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT, SOPIMUKSET JA ALUEEN KAAVOITUSTILANNE Koska kyseessä on uusi toiminta, toiminnalla ei ole aikaisempia ympäristölupia. Toiminnalle on myönnetty määräaikainen rakennuslupa asti. Jyväskylän Energia Oy:n omistamat siirrettävät lämpökeskukset sijaitsevat Jyväskylän kaupungin omistamalla tilalla 402/Valkeamäki Rno 9-40 osoitteessa Härköojantie, Jyväskylä. Asemakaavassa lämpökeskusten alue on merkitty ET -tontiksi (energiahuoltoa palvelevien toimintojen korttelialue). LAITOKSEN SIJAINTIPAIKKA JA SEN YMPÄRISTÖ Laitos sijaitsee Jyväskylän kaupungin Etelä-Keljon alueella Härköojantien varrella. Laitosalueen ympäristö on kaavoitettu teollisuusalueeksi. Voimassa olevassa asemakaavassa lämpökeskusten alue on merkitty ET-tontiksi. Lähimmät olemassa olevat teollisuusrakennukset sijaitsevat noin 180 metrin etäisyydellä ja lähin asuinrakennus noin 190 metrin etäisyydellä laitosalueesta. Lisäksi laitoksen aluetta rajaavat Jyväskylän kaupungin omistamat rakentamattomat TL -tontit (teollisuus- ja liikerakennusten korttelialue). Alue ei sijaitse vedenhankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. LAITOKSEN TOIMINTA Yleiskuvaus toiminnasta Lämpökeskukset tulevat toimimaan kaukolämmön tuotannon vara- ja huippukuormituslaitoksina. Lämpökeskuksilla turvataan Etelä-Keljon, Keljon ja Sarvivuoren alueiden kaukolämmitys Rauhalahden tai Savelan voimalaitosten häiriötilanteissa. Lämpökeskukset ovat siirrettäviä. Kattiloiden nimellistehot ovat 6 MW, 1,28 MW ja 1,28 MW.

3 3 Kemikaalien käyttö Lämpökeskuksen 6 MW kattilan nimellisteho on 6,0 MW ja polttoaineteho 7,0 MW, käyttötehoalue 1,2-6,0 MW ja keskimääräinen hyötysuhde 85 %. Kattilan käyttöönottovuosi on Kaukolämmön tuotanto tapahtuu kevyttä polttoöljyä käyttävällä tulitorvi-tuliputkikattilalla. Kattilan palavasta polttoaineesta kaukolämpöveteen tuottaman lämmön määrä on arviolta 0,6 GWh/a. Lämpökeskuksen nimellistehoiltaan 1,28 MW olevan kahden kattilan polttoainetehot ovat 1,50 MW, käyttötehoalueet 0,25-1,28 MW ja keskimääräiset hyötysuhteet 85 %. Kattiloiden käyttöönottovuosi on Kaukolämpöä tuotetaan kevyttä polttoöljyä käyttävillä tulitorvi-tuliputkikattiloilla. Kattilakohtainen palavasta polttoaineesta kaukolämpöveteen tuottaman lämmön määrä on arviolta 0,13 GWh/a/ kattila. Lämpökeskuksien kattiloiden arvioidut toiminta-ajat kaukolämpötuotannossa ovat 100 h/a/kattila. Arvio 6 MW kattilan tehollisesta lämpöarvosta on 42,7 MJ/kg ja kattilan käyttämän kevyen polttoöljyn määrä on 53 t/a. Lämpökeskuksen käyttämän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus on <0,1 % ja tuhkapitoisuus 0,01 %. Kahden 1,28 MW kattilan teholliset lämpöarvoarvot ovat 42,7 MJ/kg/kattila ja kattiloiden käyttämän kevyen polttoöljyn määrä on 11t/a/kattila. Lämpökeskuksien käyttämän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus on <0,1 % ja tuhkapitoisuus 0,01 %. Polttoaineena lämpökeskukset käyttävät kevyttä polttoöljyä arviolta 75 t/a. Polttoöljy varastoidaan 35 m³:n maanpäällisessä villaeristyksellä varustetussa 1-vaipallisessa terässäiliössä (hakijan ilmoittama säiliötilavuus 25 m³). Säiliön ulkokuori on galvanoitua peltiä. Lämpökeskuksien sekä polttoöljysäiliön alue on asfaltoitu ja varustettu 20 cm:n suojareunuksella. Luokituksen mukaan laitoksen terveydelle ja ympäristölle haitallisten sekä palo- ja räjähdysvaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi on vähäistä. Kemikaalien vähäistä teollista käsittelyä ja varastointia valvoo alueellinen pelastusviranomainen, jolle tulee tehdä asetuksen 59/1999 tarkoittama ilmoitus kemikaalien vähäisestä teollisesta käsittelystä ja varastoinnista. Veden käyttö ja viemäröinti Siirrettäville lämpökeskuksille ei ole vesiliittymää eikä viemäröintiä. Laitosalueen ulkopuolinen sadevesi johdetaan öljynerotuskaivojen kautta sadevesiojaan. Pohjaveden ja maaperän suojelu Laitos ei sijaitse veden hankinnan kannalta tärkeällä pohjavesialueella. Toiminnalla ei hakemuksen mukaan ole normaaliolosuhteissa vaikutuksia maaperään.

4 4 Koska alueella ei ole sadevesiviemäröintiä, sadevedet kulkeutuvat tontin raja-alueella olevaan avo-ojaan. Jätehuolto Meluntorjunta Päästöt ilmaan Jätteitä muodostuu siivous-, huolto- ja korjaustöistä. Hakemuksen mukaan jätteet toimitetaan asianmukaisiin keräyspisteisiin. Ongelmajätettä muodostuu öljyisistä jätteistä arviolta 10 kg/a. Ongelmajäte toimitetaan ympäristöluvan omaavaan vastaanottopaikkaan (Lassila & Tikanoja Oyj). Laitosten toimiessa pääasiallinen melunlähde ovat kattilalaitosten polttimet. Hakemuksen mukaan toiminnasta ei aiheudu lähimpään häiriintyvään kohteeseen meluhaittaa. Hakemuksen mukaan lämpökeskusten arvioidut päästöt ilmaan ovat seuraavat: Kokonaishiukkaset 0,03 t/a Rikkidioksidi 0,16 t/a Typen oksidit typpidioksidiksi laskettuna 0,21 t/a Hiilidioksidi (foss) 238 t/a Lämpökeskusten savukaasut johdetaan 6 MW lämpökeskuksesta 15 metriä pitkän piipun ja 1,28 MW lämpökeskuksista 9 metriä pitkien piippujen kautta ulkoilmaan. Koska lämpökeskusten vuosittaiset tuotantomäärät ovat vähäisiä, käyttöaika-arvio 100 h/a, tulee lämpökeskusten päästöjen vaikutus Jyväskylän seudun ilman laatuun olemaan vähäinen. Jätevedet Lämpökeskuksilla syntyy jätevesiä lähinnä huoltotöiden sekä alueen öljynerotuskaivojen tyhjennyksien yhteydessä. Öljyiset vedet toimitetaan ongelmajätteiden keräykseen. Arvio toiminnan ympäristöriskeistä Hakemuksen mukaan laitosten toiminnan vaikutus alueen ilman laatuun ja ympäristöön on hyvin vähäinen. Vaikuttavina tekijöinä ovat laitosten suhteellisen pienet lämpötehot, vähäinen käyttö sekä kevyen polttoöljyn käyttö laitosten polttoaineena. Toiminnan riskejä ovat mahdolliset öljyvuodot ympäristöön. Tiedot toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta Lämpökeskukset on varustettu öljynvuotohälyttimillä. Käyntihäiriöistä on suora hälytys Jyväskylän Energia Oy:n käyttövalvomoon. Kattiloiden käyttötarkkailua seurataan jäännöshapen ja nokikuvan mittauksilla. Polttoaineen kulutusta seurataan öljynhankinta ja polttimen tuntilaskuriseurannalla. Kattiloiden nuohoukset suoritetaan tarvittaessa.

5 5 Palamisilman esisäädöllä on asetettu asetusarvot polton happi- ja hiilidioksidipitoisuuksille. Toiminnanharjoittajalla on käytössään ISO ympäristöjärjestelmä. ASIAN KÄSITTELY Hakemuksesta tiedottaminen Lausunnot Tarkastukset Hakemuksesta on kuulutettu Jyväskylän kaupungin virallisella ilmoitustaululla sekä Jyväskylän kaupungin internetsivuilla välisen ajan. Lupahakemus ja siihen liittyvät selvitykset ovat olleet kuulutusajan yleisesti nähtävillä Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimen ympäristöosastossa, osoite Eeronkatu 10, Jyväskylä. Lisäksi asiasta on ilmoitettu kirjallisesti viereisten kiinteistöjen omistajille. Lupahakemuksesta on pyydetty lausunto Muuramen kunnan ympäristölautakunnalta sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselta. Ympäristölupahakemuksesta antamassaan lausunnossa Muuramen kunnan ympäristölautakunta toteaa ( /asia 74), että sillä ei ole huomautettavaa Jyväskylän Energia Oy:n lämpökeskuksen ympäristölupahakemuksesta. Lausunnossaan lautakunta toteaa, että toiminnan vaikutusta alueen ilmanlaatuun ja ympäristöön voidaan pitää vähäisenä, kun otetaan huomioon lämpökeskuksen vähäinen vuotuinen käyttömäärä ja polttoaine. Keski-Suomen pelastuslaitos toteaa päivätyssä lausunnossaan seuraavaa Kattilarakennuksen ollessa lähempänä kuin 8 m muista rakennuksista sen vastaisen seinän tulee olla EI 60 luokkaa. Asemapiirroksessa ei ole merkitty siirrettävien lämpölaitosten ja säiliön sijaintia maastoon. Ne tulee sijoittaa rakennuslupaehtojen mukaisesti. Keski-Suomen pelastuslaitoksen osalta ilmoitamme, että henkilö-, palo- ja ympäristön turvallisuuden kannalta lämpökeskuksien sijoittamiselle ei ole esteitä, mikäli yllämainitut ehdot täyttyvät. Laitosalueella on suoritettu maastokäynti sekä Muistutukset ja mielipiteet Hakijan kuuleminen Ympäristölupahakemuksesta ei ole määräaikaan mennessä esitetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Hakijaa on kuultu Keski-Suomen pelastuslaitoksen lupahakemuksesta antaman lausunnon johdosta; vastinepyyntö/kirje Jyväskylän Energia Oy:lle

6 6 Jyväskylän Energia Oy ilmoittaa päivätyssä vastineessaan 6 MW lämpökeskuksen seinärakenteen koostuvan ulkoseinän profiililevystä, sisäseinän galvanoidusta teräslevystä ja näiden välissä olevasta 100 mm:n vuorivillaeristyksestä. Pienempien lämpökeskuksien (2 kpl a` 1,28 MW) seinien lämpöeristys on mm, joten tältä osin seinä ei täytä EI 60 vaatimusta. Seinän eristyksen vahvistaminen vastaamaan EI 60 vaatimusta tullaan suorittamaan heinäkuun 2007 aikana. RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myöntää Jyväskylän Energia Oy:lle ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen ympäristöluvan Härköojantien siirrettäville lämpökeskuksille osoitteessa Härköojantie, Jyväskylä, tila 402/Valkeamäki. Toiminnassa on noudatettava hakemuksessa sekä hakijan vastineessaan esitettyjä toimenpiteitä. Lisäksi annetaan seuraavat lupamääräykset: 1. Lämpökeskuksia tulee hoitaa niin, ettei sen toiminnasta aiheudu ympäristön roskaantumista, epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyvyyden vähenemistä, saastumisvaaraa maaperälle, vesien pilaantumista eikä muuta haittaa ympäristölle tai terveydelle. Laitosalueen puhdistamisesta on huolehdittava säännöllisesti. (YSL 4, 7, 8, 42, 43, YSA 19 JäteL 4, 6, 19, JäteA 8 ) 2. Lämpökeskusten kattiloissa polttoaineena käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa olla enintään 0,1 painoprosenttia. (YSL 43, VNA 766/2000) 3. Laitoksella on pyrittävä vähentämään jätteiden muodostumista. Hyötykäyttöön kelpaava materiaali on toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. (YSL 43 ja 45, JäteL 6 ja 15 ) 4. Ongelmajätteen lajista, määrästä, toimituspaikoista ja -päivämääristä on pidettävä kirjaa. Ongelmajäte on toimitettava käsiteltäväksi laitokseen, jonka ympäristöluvassa on myönnetty oikeus ongelmajätteiden käsittelyyn. Ongelmajätteiden siirtoa varten on laadittava siirtoasiakirja. Siirtoasiakirja tai sen jäljennös on säilytettävä kolme vuotta sen allekirjoittamisesta. (YSL 7, 43, 45 ja 46, JäteL 6, 15,51, 52, JäteA 3a, 5, 6 ja 8, Vnp 659/1996) 5. Öljynerotuskaivojen toimintaa on tarkkailtava säännöllisesti, vähintään kerran kuukaudessa. Tarkkailusta on pidettävä kirjaa, johon merkitään tarkastuspäivä, todettu kaivon kunto, huoltotoimenpiteet ja tyhjennykset. Öljynerotuskaivot on tyhjennettävä vähintään kerran vuodessa. (YSL 43, 45 ja 46, YSA 19, JäteL 6 ) 6. Polttoöljysäiliön, putkistojen ja niihin liittyvien turvallisuuslaitteiden kuntoa sekä hälytysjärjestelmien toimivuutta on tarkkailtava säännöllisesti. Tarkkailusta on pidettävä käyttöpäiväkirjaa (YSL 7, 46, YSA 19 )

7 7 7. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää päivällä ( ) 55 db (LAeq) eikä yöllä ( ) 50 db (LAeq) keskiäänitasoa lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. (YSL 43, 46 YSA 19, Vnp 993/1992, NaapL 17 ) 8. Lämpökeskusten polttoaineiden varastointi ja käsittely tulee järjestää niin, että polttoaineiden pääsy maaperään ja pohja- sekä pintavesiin estyy. (YSL 43, 45 ) 9. Lämpökeskusten välinen sorapohjainen alue, jonka kautta kulkee maanpäällinen lämpökeskusten välinen polttoöljyputki, tulee varustaa öljyä läpäisemättömällä suojakalvolla, kestopäällysteellä sekä suoja-altaalla mahdollisen putkirikon aiheuttaman öljyvuodon maaperään pääsyn ehkäisemiseksi. (YSL 43, 45 ) 10. Polttoöljysäiliön tyhjennysventtiilin puoleista kestopäällystettyä, suoja-alastettua aluetta tulee leventää Härköojantielle päin noin yhden metrin alueelta tyhjennysventtiilin maaperään aiheuttaman ylivuotoriskin ehkäisemiseksi. Polttoainesäiliö tulee varustaa vaadittavilla merkinnöillä; kevyt polttoöljy-, tupakointi- ja avotulen teko kielletty kylteillä. Laitosalue tulee aidata kaikilta sivuiltaan sekä pitää lukittuna asiattoman pääsyn ja alueelle aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi. (YSL 2, 6, 42, 43, 45 ) 11. Poikkeuksellisissa tilanteissa ja vahinko- tai onnettomuustapauksissa toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa välittömästi Keski-Suomen pelastuslaitokselle sekä Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle, jos onnettomuudesta tai muusta syystä ympäristöön on joutunut kemikaaleja siinä määrin että niistä voi aiheutua välitöntä ja ilmeistä ympäristön pilaantumisen vaaraa. Tällaisissa tilanteissa on ryhdyttävä asianmukaisiin toimenpiteisiin vahinkojen torjumiseksi ja vastaavan tapahtuman estämiseksi. Yrityksen on pidettävä kaikista kemikaalionnettomuuksista kirjaa, johon kirjataan onnettomuuden kannalta olennaiset tiedot. (YSL 43, 76, YSA 30, JäteL 51 ) 12. Mahdollisiin vahinko- ja onnettomuustilanteisiin on varauduttava huolehtimalla riittävän informaation antamisesta eri sidosryhmille. Laitoksessa on oltava riittävästi käyttökelpoista imeytysainetta mahdollisten pienehköjen öljyvuotojen keräämiseksi talteen. Lisäksi onnettomuustilanteiden syntyä on pyrittävä ehkäisemään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan parasta käyttökelpoista tekniikkaa. (YSL 4, 5, 43, 45, 62, 76, 77 ja 83, YSA 19, 30 ja 37, JäteL 6, 52 ja 54 ) 13. Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle tulee esittää yhteenveto kunkin vuoden kirjanpidosta ja poikkeuksellisista tilanteista seuraavan vuoden helmikuun loppuun mennessä. Kirjanpidon tulee sisältää laitoksen valvonta-, tarkkailu- ja päästötiedot, laitoksen toimintapäivät vuodessa, selvitys vuoden aikana sattuneista häiriötilanteista ja muista poikkeuksellisista tilanteista, niiden syistä ja kestoajasta sekä niiden aikana syntyneistä päästöistä ja jätteistä sekä yhteenvedon ympäristönsuojelun kannalta olennaisista huoltotoimenpiteistä. (YSL 46, 83, YSA 30, JäteL 52 ) Tarkkailukertomuksen perusteena olevat asiakirjat kuten käyttöpäiväkirjat ja huoltotodistukset on säilytettävä vähintään kolmen vuoden ajan. (YSL 46, YSA 19, JäteL 51 ja 52, JäteA 22 )

8 8 14. Luvanhaltijan on nimettävä laitoksen ympäristönsuojelusta ja jätehuollosta vastaava hoitaja, jolla on toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus. Vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot on ilmoitettava kirjallisesti Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YSL 4, 5, 43 ja 45, YSA 37, JäteL 6, JäteA 10 ) 15. Luvanhaltijan on seurattava toimialansa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa ja sen kehittymistä ja varauduttava tällaisten tekniikoiden käyttöönottoon. (YSL 4,5, 43 ) 16. Luvanhaltijan on hyvissä ajoin, viimeistään kuusi kuukautta ennen toiminnan lopettamista, esitettävä yksityiskohtainen suunnitelma vesiensuojelua, ilmansuojelua, maaperänsuojelua ja jätehuoltoa koskevista laitoksen toiminnan lopettamiseen liittyvistä toimista. (YSL 43 ja 90, YSA 19, JäteL 6 ) 17. Luvanluvanhaltijan on esitettävä uusi lupahakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään ellei laitoksen toiminnassa sitä ennen tapahdu olennaisia muutoksia. (YSL 55 ) PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT Vastaus yksilöityihin vaatimuksiin ja lausuntoihin Yleisperustelut Hakemuksen johdosta ei ole esitetty ympäristönsuojeluun liittyviä yksilöityjä vaatimuksia eikä lausuntoja. Hakijan tulee ottaa huomioon Keski-Suomen pelastuslaitoksen hakemuksesta antama lausunto. Kun toimintaa harjoitetaan tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatetaan annettuja määräyksiä, toiminta täyttää ympäristönsuojelulain, jätelain sekä niiden nojalla annettujen asetusten vaatimukset sekä ne vaatimukset, jotka ovat luonnonsuojelulaissa ja sen nojalla on annettu. Toimittaessa päätöksen mukaisesti ei toiminnasta, asetettavat lupamääräykset ja toiminnan sijoituspaikka huomioon ottaen, aiheudu yksinään tai yhdessä muiden toimintojen kanssa terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista toiminnan vaikutusalueella eikä eräistä naapurussuhteista annetun lain 17 :n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta. Laitoksen toiminta ei myöskään ole alueen asemakaavan vastaista. Käytettävissä olevien tietojen mukaan hakijalla on toiminnan laajuus, luonne ja toimintaa varten annetut määräykset huomioon ottaen riittävä alan asiantuntemus.

9 9 Toimittaessa hakemuksessa esitetyn tekniikan ja käytäntöjen sekä päätöksen lupamääräysten mukaisesti laitoksen toiminnan voidaan arvioida olevan parhaan käyttökelpoisen tekniikan ja käytännön mukaista. Yksityiskohtaiset perustelut Lupamääräys 1. Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaantumisen varaa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että haitalliset ympäristövaikutukset ehkäistään ennakolta menetellen toiminnan laadun edellyttämällä huolellisuudella ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi. Lupamääräys 2. Valtioneuvoston antaman asetuksen 766/2000 mukaan Suomessa käytettävän kevyen polttoöljyn rikkipitoisuus saa alkaen olla enintään 0,1 p- %. Lupamääräykset 3-6. Määräykset tarkkailusta, kirjanpidosta ja raportoinnista on annettu lupaehtojen tiedonkulun varmistamiseksi ja valvonnan järjestämiseksi. Tarkkailua ja raportointia koskevilla lupamääräyksillä pyritään siihen, että toiminnanharjoittaja on selvillä laitoksen toiminnasta ja sen aiheuttamista terveys- ja ympäristövaikutuksista. Määräyksillä, jotka koskevat jätteiden varastointia ja edelleen luovuttamista pyritään ehkäisemään ympäristöhaittojen syntyä sekä takaamaan oikea ja asianmukainen jätehuolto. Lupamääräys 7. Lämpökeskusten lähiympäristöön aiheuttama enimmäismelutaso on annettu viihtyvyys- ja terveyshaittojen ehkäisemiseksi. Lupamääräyksessä on sovellettu valtioneuvoston päätöksessä 993/1992 annettuja melutason ohjearvoja. Lupamääräykset Lupamääräykset on annettu, jotta haitallisten aineiden pääsy lämpökeskusten alueella maaperään estyy. Kemikaalien tai raaka-aineiden varastointi ei saa aiheuttaa ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa tai ympäristöhaittaa. Lämpökeskuksella käytettävät ympäristölle ja terveydelle vaaralliset aineet ja kemikaalit eivät vuototilanteessa saa päästä kulkeutumaan viemäriin, maaperään pohja- tai pintaveteen eikä muualle ympäristöön. Kemikaalia sisältävä polttonestesäiliö on varustettava lakisääteisten määräysten edellyttämillä merkinnöillä. Lupamääräykset Määräykset on annettu ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi ja poikkeuksellisista päästöistä aiheutuvien haittojen minimoimiseksi. Haitallisten ympäristövaikutusten ennaltaehkäisyyn liittyy varautuminen mahdollisiin häiriö- ja onnettomuustilanteisiin. Ilmoittamisvelvoite vahinko- ja onnettomuustilanteista on annettu valvonnan toteuttamiseksi, viranomaisten tiedonsaannin varmistamiseksi ja siksi, että tilanteisiin voitaisiin nopeasti puuttua sekä annettavien viranomaisohjeiden vuoksi. Lupamääräys 13. Ympäristöluvassa on käyttötarkkailun lisäksi annettava tarpeelliset määräykset tarkkailutietojen toimittamisesta valvontaviranomaiselle. Lupamääräys 14. Vastuuhenkilön nimeämisellä varmistetaan kemikaalien ja ongelmajätteiden käsittely sekä laitoksen asianmukainen hoito ja kunnossapito. Vastuuhenki-

10 10 lön on tunnettava laitoksen toiminnot, laitosta koskeva ympäristölainsäädäntö ja määräykset. Vastuuhenkilön on oltava selvillä toiminnan ympäristövaikutuksista, ympäristöriskeistä sekä ympäristöhaittojen poistamisesta. Lupamääräys 15. Ympäristönsuojelulain 4 :n mukaan ympäristön pilaamisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa on periaatteena, että käytetään parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Toiminnanharjoittajan on varauduttava uuden tekniikan käyttöönottoon soveltuvin osin. Lupamääräys 16. Toiminnasta mahdollisesti aiheutuneiden ympäristöhaittojen poistamiseksi ympäristöluvan haltijan on ilmoitettava valvontaviranomaiselle toiminnan pysyvästä tai pitkäaikaisesta keskeyttämisestä sekä toiminnan kannalta olennaisista muutoksista sekä esitettävä suunnitelma todettujen ympäristöhaittojen poistamiseksi. Lupamääräys 17. Ympäristönsuojelulain mukaan toistaiseksi voimassa olevassa luvassa tulee määrätä, mihin mennessä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi on tehtävä. Lupamääräysten tarkistamista koskevalla määräyksellä varmistetaan laitoksen toiminta voimassa olevien ympäristölainsäädännön määräysten mukaan. LUVAN VOIMASSAOLO Päätöksen voimassaolo ja lupamääräysten tarkistaminen Päätös on voimassa toistaiseksi. Mikäli laitoksen toiminta tänä aikana oleellisesti muuttuu, on laitokselle haettava uusi ympäristölupa. Luvanhaltijan on jätettävä hakemus lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään (YSL 55 ) Maininta lupaa ankaramman asetuksen noudattamisesta Jos asetuksella annetaan ympäristönsuojelulain tai jätelain nojalla luvan määräystä ankarampia säännöksiä tai luvasta poikkeavia säännöksiä luvan voimassaolosta tai tarkistamisesta, on asetusta luvan estämättä noudatettava. (YSL 56 ) SOVELLETUT OIKEUSOHJEET Ympäristönsuojelulaki (YSL) 86/2000 2, 4-8, 28, 42-46, 55, 62, 76, 77, 83, 90 Ympäristönsuojeluasetus (YSA) 169/ , 30 ja 37 Jätelaki (JäteL) 1072/1993 4, 6, 15, 19, 51, 52 ja 54 Jäteasetus (JäteA) 1390/1993 3a, 5, 6, 8, 10 ja 22 Laki eräistä naapuruussuhteista (Naap 26/ Valtioneuvoston asetus raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta 766/2000 Valtioneuvoston päätös melutason ohjearvoista 993/1992 Valtioneuvoston päätös ongelmajätteistä annettavista tiedoista sekä ongelmajätteiden pakkaamisesta ja merkitsemisestä 659/1996 Jyväskylän kaupungin yleiset jätehuoltomääräykset

11 11 Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksutaksa 1-3 ja 10 KÄSITTELYMAKSU JA SEN MÄÄRÄYTYMINEN Ympäristönsuojelulain 105 :n ja vesilain 21 luvun 9 :n mukaan näiden lakien mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä viranomaisessa voidaan periä maksu. Rakennus- ja ympäristölautakunnan johtosäännön 4 :n mukaan lautakunta käyttää ratkaisuvaltaa mm. toimialaansa kuuluvien maksujen ja taksojen määräämisessä. Lautakunta on hyväksynyt Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksan. Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. Rakennus- ja ympäristölautakunnan vahvistaman ympäristönsuojelulain mukaisen taksan perusteella lautakunta päättää määrätä Jyväskylän Energia Oy:n Härköojantien siirrettävien lämpökeskusten, osoite Härköojantie, Jyväskylä, ympäristöluvan käsittelymaksuksi 1176 euroa. (28 tuntia a` 42 euroa) PÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JA SIITÄ KUULUTTAMINEN MUUTOKSENHAKU Päätös annetaan julkipanon jälkeen ja siitä kuulutetaan ympäristönsuojelulain 54 :n mukaisessa järjestyksessä Jyväskylän kaupungin yleisellä ilmoitustaululla ja internetsivuilla sekä tiedotetaan kirjeitse rajanaapureille. Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitus osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle ja valituskirjelmä liitteineen toimitetaan Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunnalle. Muutosta lupapäätökseen voi hakea hakija ja ne, joiden etua tai oikeutta asia saattaa koskea sekä rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät; toiminnan sijaintikunta tai muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät; alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset sekä ne viranomaiset, joiden tehtävänä on valvoa asiassa yleistä etua. Päätöksen mukana seuraa erillinen valitusosoitus. PÄÄTÖS Jyväskylän Energia Oy, PL 4, Jyväskylä JÄLJENNÖS PÄÄTÖKSESTÄ Keski-Suomen ympäristökeskus

12 Jyväskylän kaupungin yhdyskuntatoimi/rakennusvalvontaosasto Muuramen kunta, Ympäristölautakunta, Virastotie 8, Muurame Keski-Suomen pelastuslaitos, Palokunnankatu 1, Jyväskylä 12

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.

Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 19.4.2004 Kokouspvm 15.4.2004 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS UUDENMAAN LAATUMETALLI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 11/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Uudenmaan Laatumetalli

Lisätiedot

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010

Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 115/2010/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/253/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kemianteollisuuden

Lisätiedot

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012

Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 Rantasalmen kunta PÄÄTÖS 1(11) Ympäristölautakunta (yhteislautakunta) PL 5 Päätös annettu julkipanon jälkeen 58901 Rantasalmi x.10.2012 ASIA YMPÄRISTÖLUPA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 1880-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Turun Tekstiilihuolto Oy, Länsikaari 15 (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 204 Ympäristönsuojelutoimisto 18.4.2012 / Tiina Liira, Helena

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman

Päätös. Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2011/1 Dnro ESAVI/19/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2011 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Juvanmalmin siirtokuormausaseman toiminnan muuttamista,

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab

Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 250 21.03.2006 3 Ymp 17808-2005 (235) Ympäristölupahakemus / Gigantti Oy Ab Ympkaalk 250 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 14.3.2006/Fredrik

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA

RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA RAKENNUSTÄYTTÖ TORNIMÄKI OY:N YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN MAANKAATOPAIKKAA KLAUKKALAN KYLÄSSÄ NURMIJÄRVEN KUNNASSA KU-YK 44/11.3.2014 Ympäristölupapäätös annetaan julkipanon jälkeen 17.3.2014 ASIA Päätös

Lisätiedot

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70

PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 1(17) FORSSAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta annettu julkipanon jälkeen PL 62 Antopäivä Kokouspäivä 30101 FORSSA ja pykälä puh. 03-41411 27.9.2011 20.9.2011 70 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007

JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 1 JYVÄSKYLÄN MAALAISKUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Puistokatu 35 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2008 40200 Jyväskylä Puh. (014) 3365211 Dnro: KARA 59/2007 ASIA HAKIJA PURKUTYÖT LEHTI OY:N YMPÄRISTÖLUPA

Lisätiedot

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011

Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011. Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 72/2011/1 Dnro ESAVI/121/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 24.8.2011 ASIA Päätös Vantaan kaupungin ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014

KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 SARJALAITE OY, YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KU-YK 12/14.1.2014 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 20.1.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Sarjalaite Oy:n konepajan

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 43/10/1 Dnro PSAVI/73/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 3.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Kuusamon Autohajottamo T. Bergbackan ympäristölupapäätösten muuttaminen, Kuusamo Kuusamon Autohajottamo

Lisätiedot

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228

TUUSULAN KUNTA Kokouspvm. Sivu Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 14.5.2013 228 Dno KYK:658 /2012 56 SNELLMANIN KOKKIKARTANO OY:N HAKEMUS KOSKIEN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN YMPÄRISTÖLUVAN LUPAEHTOJEN TARKISTAMISTA KU-YK 56/14.5.2013

Lisätiedot

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku.

Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon kanalan toiminnan jatkamista, Masku. Etelä-Suomi Päätös Nro 51/2012/1 Dnro ESAVI/116/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.3.2012 ASIA Suomen Broiler Oy:n ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee 7 000 broileriemon

Lisätiedot

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a)

Pohjanmaantie 451, 38360 Kiikoinen Y-tunnus: 1333054-3. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohta 11 a) Etelä-Suomi Päätös Nro 172/2012/1 Dnro ESAVI/162/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 24.10.2012 ASIA Antti-Matti ja Tanja Mattilan ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee

Lisätiedot

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula.

Yhteyshenkilö: Jouko Kallio, puh. 09 27 467 540 ja Kaarina Venho, puh. 09 467 510 s-posti: etunimi.sukunimi@uudenmaansairaalapesula. Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 8.6.2010 49 Dno KYK:29 /2010 50 UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY / YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KOSKIEN TEKSTIILIEN VESIPESUA, HUOLTOA JA VUOKRAUSTA ALIKERAVAN KAUPUNGINOSASSA KERAVAN

Lisätiedot

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki

Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen toimintaa, Helsinki Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2012/1 Dnro ESAVI/209/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 26.4.2012 ASIA Surehand Oy:n ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee rakennusjätteen lajittelulaitoksen

Lisätiedot

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310

Päätös. Osoite: Kivikonkierto 15, 05460 Hyvinkää Kiinteistön omistaja: Korkopert Oy Yritys- ja yhteisötunnus: 1519242-0 Toimialatunnus: 38310 Päätös Etelä-Suomi Nro 53/2013/1 Dnro ESAVI/180/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2013 ASIA Päätös Työ & Toiminta ry:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

28 :n mukaisessa lupa-asiassa

28 :n mukaisessa lupa-asiassa KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa Annettu julkipanon jälkeen 25.6.2014 Diaarinumero 106/11.01.00/2014

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 24/11/1 Dnro PSAVI/9/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.4.2011 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Haapavesi MTY Maitosuoni Mieluskyläntie 558 86600 Haapavesi

Lisätiedot

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011

Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 147/2011/1 Dnro ESAVI/215/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.11.2011 ASIA Päätös Suomen Hyötykeskus Oy:n ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta,

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 111/10/1 Dnro PSAVI/159/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Eläinsuojien toimintaa koskeva ympäristölupa, Kajaani Ahti Pussinen ja Merja Karjalainen Rauharannantie

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA Länsi- ja Sisä-Suomi Ympäristölupapäätös Nro 71/2011/1 Dnro LSSAVI/465/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2011 ASIA Maidontuotantoa ja sen laajentamista koskeva ympäristölupa-asia, Kokkola HAKIJA

Lisätiedot

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä.

Lupahakemus on päivätty 27.6.2012 ja se on toimitettu lupaviranomaiselle samana päivänä. KUHMO ASIA: VIREILLETULO: HAKIJA: TOIMINTA: Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen ympäristölupa Kuhmon kaupungin Vieksin kylän Pieni- Konappi RN:o 9:1 joka koskee 5600 munivan kanan kanalan laajentamista

Lisätiedot

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA

VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä Numero PL 204 30.9.2009 09/0300/1 65101 VAASA puh 0100 86360 Diaarinumero faksi 010 36 42760 01760/08/5129 s-posti vaasa.hao@oikeus.fi ASIA

Lisätiedot