ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO"

Transkriptio

1 ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Esipuhe Johdanto Nykyinen energiankäyttö Kiinteistöjen energiankulutus Kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta Liikkumisen energiankulutus Energian hankinta ja hiilidioksidipäästöt Energiankäyttöön vaikuttavat muutokset toiminnassa Energiansäästö ja energiatehokkuustavoitteet Toteutettuja energiansäästötoimia Tehostamissuunnitelman toteuttaminen Energiatehokkuus osana energiapolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä Viestintä Koulutus Energiatehokkuus hankinnoissa Tehostamistoimenpiteet LIITTEET Liite 1. Valaistuksen energiatehokkaan käytön ohjeita Liite 2. Vedensäästöohjeita käyttäjille Liite 3. ATK laitteiden virransäästöohje käyttäjille 2 (17)

3 1. Esipuhe CIMO on laatinut oheisen energiatehokkuussuunnitelman kartoittamaan omien toimitilojensa energiatehokuutta ja toimimaan apuvälineenä energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävissä toiminnoissa. Suunnitelmassa käydään läpi CIMOn toimitilojen energiankulutuksen ja energiatehokkuuden nykytila sekä organisaation toiminnassa ympäristö päästöjä aiheuttavat toiminnot. CIMO on määritellyt toimitilojen energiankulutukseen vähentämiseen ja energiatehokkuuden parantumiseen tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla tavoitteet pyritään saavuttamaan. CIMO on määritellyt oman henkilöstönsä joukosta ympäristöryhmän, joka vastaa organisaation sisällä ympäristöasioiden edistämisestä. Ympäristöryhmä seuraa tavoitteiden toteutumista ja päivittää ympäristöohjelmaa tarvittaessa. Toiminnan tarkoituksena on nostaa ympäristöasioita henkilöstön tietoisuuteen positiivisella tavalla ja edesauttaa tähän liittyvien toimenpiteiden juurruttamista osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tavoitteena on muuttaa energiatehokkuuden ja kestävän kehityksen huomioiminen kertaluontoisesta projektista jatkuvaksi prosessiksi. CIMO on myös laatinut ympäristöohjelman vuonna 2009, jolla on määritelty organisaation toimintatapojen nykytila sekä toimenpiteet joilla tähdätään energiatehokkuuden parantumiseen ja kestävään kehitykseen. Ympäristöohjelmassa on määritelty toimenpiteitä parantamaan ja tehostamaan kierrätyksen, energiatehokkuuden, matkustamisen ja hankintojen ympäristöystävällisyyttä. Toimenpiteillä on kuvattu konkreettisia esimerkkejä miten henkilöstö voi omassa toiminnassaan edesauttaa energiatehokkuutta ja täten edesauttaa oman organisaation toiminnasta syntyviä ympäristöhaittoja. Ympäristöohjelman lisäksi CIMO on laatinut toimitiloilleen Green Office ympäristöohjelman vuonna 2009 ja sitoutunut noudattamaan Green Office kriteerejä. Energiatehokkuussuunnitelman toteuttaminen ja seuranta integroidaan täten vuoden 2013 aikana Green Office ympäristöohjelmaan. Toimitilojen energiatehokkuuden parantamiseksi CIMO toimii yhteistyössä kiinteistön muiden vuokralaisten sekä kiinteistön omistajan, Senaatti kiinteistöiden kanssa Samu Seitsalo Apulaisjohtaja 3 (17)

4 2. Johdanto EU:n jäsenvaltioita sitova direktiivi energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista (2006/32/EY), ns. energiapalveludirektiivi, tuli voimaan Direktiivin tavoitteena on energian loppukäytön tehostamisella vähentää primäärienergiakulutusta sekä alentaa kasvihuonepäästöjä ja näin ehkäistä ilmastonmuutosta. Direktiivissä on asetettu 9 %:n ohjeellinen energiansäästön kokonaistavoite kaudelle laskettuna vuosien keskikulutuksesta. Direktiivin soveltamisala on koko energian loppukäyttö pois lukien merenkulku, lentoliikenne ja päästökaupan piirissä oleva teollisuus. Energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet voivat koskea muun muassa rakennuksia ja niiden järjestelmiä, liikennettä sekä tuotteiden energiatehokkuusvaatimuksia. Direktiivi asettaa julkiselle sektorille esimerkkiaseman energiatehokkuuden parantamisessa ja energiakäytön vähentämisessä. Direktiivi edellyttää julkisen sektorin toimijoilta sekä tavoitteiden asettamista että suunnitelmallista ja pitkäjänteistä energiatehokkuuden juurruttamista koko organisaation arkeen. Valtioneuvoston helmikuussa 2010 julkistamassa periaatepäätöksessä energiatehokkuuden edistämistoimien tehostamisesta lähivuosina päätettiin energiasuunnitelman laatimisesta työ ja elinkeinoministeriölle. Tämä suunnitelma luo puitteet energiatehokkuuden systemaattiselle ja jatkuvalle parantamiselle. Se myös pyrkii vastaamaan niihin ilmasto ja energiatehokkuushaasteisiin, joita kansainvälinen ja kansallinen lainsäädäntö (erityisesti Energiapalveludirektiivi) asettavat. Energiankäytön tehostuminen vähentää myös energiakustannuksia, minkä merkitys korostuu ajankohtana, jolloin energiahintoihin kohdistuu jatkuvia nousupaineita. 4 (17)

5 3. Nykyinen energiankäyttö 3.1. Kiinteistöjen energiankulutus CIMOlla on toimintaa yhdessä toimipisteessä Helsingissä osoitteessa Hakaniemenranta 6 (taulukko 1). Taulukossa 1 esitetty lämmitetty tilavuus on laskennallinen arvo. Taulukko 1: CIMOn käytössä olevat toimitilat Energia luokka Omistaja Kiinteistö Hlö Huoneistoala, Lämmitetty hum 2 tilavuus, m 3 Hakaniemenranta 6, Helsinki D kwh/brm 2 Senaattikiinteistöt CIMOn toimitiloissa on pääsääntöisesti toimistotiloja. Hakaniemenranta 6:ssa on tehty peruskorjaus vuonna 2008, joten vertailukelpoiset energiankulutukset ovat saatavilla vasta vuodesta 2009 eteenpäin. Kiinteistön lämmitysmuotona on kaukolämmitys. Normitettu eli ulkolämpötilaan suhteen vakioitu lämmönkulutus on esitetty taulukossa 2, sähkönkulutus taulukossa 3 ja vedenkulutus taulukossa 4. Lämmön, sähkön ja vedenkulutuksilla ei CIMOn vuokraamissa toimitiloissa ole erillismittausta, joten nämä kulutukset on laskettu suhteessa CIMOn vuokraamaan huoneistoalaan. Taulukko 2. Normitettu lämmönkulutus vuosina Kiinteistö Yksikkö Hakaniemenranta 6, Helsinki /hlö 2,1 1,9 1,7 kwh/hum 2 100,4 88,7 80,9 Taulukko 3. Sähkönkulutus vuosina Kiinteistö Hakaniemenranta , /hlö 2,2 2,0 1, Helsinki kwh/hum 2 101,9 92,2 82,8 Taulukko 4. Vedenkulutus vuosina Kiinteistö Hakaniemenranta 6, m 3 /v Helsinki m 3 /hlö 5,8 6,7 5,4 Esitetyt luvut antavat melko suppean kuvan CIMOn käytössä olevien toimitilojen energiankäytön tasosta ja kehityssuunnasta johtuen vuonna 2008 tehdystä peruskorjauksesta. Joten CIMOn energiatehokkuuden todellisen muutoksen arvioimiseksi tarkastelujakso on liian lyhyt. 5 (17)

6 Vuonna 2011 CIMOn toimitilojen energian kokonaiskulutus oli 408, josta lämmön osuus on 201 (49 %) ja sähkön osuus 206 (51 %). Työntekijää kohden laskettu energian ominaiskulutus oli 3,5 /hlö. Vertailuvuonna 2009 energian kokonaiskulutus oli 504 ja työntekijää kohden laskettu ominaiskulutus oli 4,3 /hlö. Kokonaisenergian kulutuksen kehityssuunta on näin ollen laskeva. Lämmön kokonaiskulutuksen kehityssuunta on laskeva. Lämmön kokonaiskulutus on laskenut 19 % jaksolla CIMOn toimitilojen ominaislämmönkulutukset (kwh/hum 2 ) ovat alhaisempia verrattuna Senaattikiinteistöjen muiden Helsingissä sijaitsevien virastotalojen keskiarvoon. Sähkön kokonaiskulutuksen kehityssuunta on myös laskeva. Sähkön kokonaiskulutus on laskenut 19 % jaksolla CIMOn toimitilojen ominaissähkönkulutukset (kwh/hum 2 ) ovat hyvin lähellä Senaatti kiinteistöjen muiden Helsingissä sijaitsevien virastotalojen keskiarvoa. Veden kokonaiskulutus on vaihdellut jaksolla , jolloin selkeää kehityssuuntaa ei ole havaittavissa. Vuodesta 2009 vuoteen 2011 veden kokonaiskulutus on kuitenkin laskenut 7 % Kiinteistöjen energiankulutuksen seuranta Hakaniemenranta 6:n kiinteistösähkömittarit luetaan etäluentana EnerKey ohjelmaan. Tiedot siirretään myös RYHTI energianseurantaohjelmaan. Kaukolämmön ja veden kulutuslukemat kiinteistönhoitaja ilmoittaa RYHTI:iin. CIMO seuraa itsenäisesti laitesähkönkulutustaan sähkölaskuista ja seurannasta vastaa Ympäristöryhmä. Seurannassa syyt sähkönkulutuksen poikkeamiin selvitetään ja pohditaan, miten kulutusta voitaisiin vähentää. Kiinteistön käyttäjät pääsevät seuraamaan koko kiinteistön sähkönkulutusta Senaatti kiinteistöjen sivujen kautta. Sähkönkulutus näytetään myös kiinteistön ala alussa olevalla näytöllä Liikkumisen energiankulutus CIMOlla ei ole liikkumisen ja sen energiankulutukseen liittyvää seurantaa muun kuin lentomatkustuksen osalta, joten työmatkaliikenteen ja virkamatkojen määrän arviointiin ei ole tässä vaiheessa vielä riittävästi lähtötietoja. Matkustaminen kuuluu kuitenkin monen CIMOn työntekijän toimenkuvaan ja CIMOn toimintamenoista huomattava osa menee matkustamiseen. Vuonna 2011 CIMOssa tehtiin 576 ulkomaan lentomatkaa ja 238 kotimaan lentomatkaa. Lentomatkustamiseen liittyviä päästömaksuja ei CIMOssa ole maksettu. Valtionhallinnon uuden matkustusstrategian mukaisesti niitä ei voida maksaa lähivuosinakaan. CIMO on suorittanut myös työmatkakyselyn vuonna 2008, jonka mukaan yli 90 % työntekijöistä käyttää työmatkoihinsa pääsääntöisesti julkisia kulkuvälineitä tai tulee töihin kävellen tai pyöräillen. Työntekijöistä 9 % tulee töihin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. CIMO ei korvaa työntekijöidensä autopaikkojen vuokria, vaan kukin omalla autollaan töihin tuleva työntekijä maksaa omat kulunsa. CIMOn henkilökunnan käytössä on vajaa 10 autopaikkaa talon autohallissa, joita halukkaat voivat vuokrata hintaan 73,80 /kk. 6 (17)

7 Autohallissa on myös yhden autopaikan kokoinen tila pyöräpaikoitukselle. Lisäksi ulkona on telineitä, joissa on runkolukitusmahdollisuus. Suihkuja on kuusi kappaletta, sekä miesten että naisten pukuhuoneissa. CIMOlla ei ole käytössään virka eikä työsuhdeautoja, mutta CIMO maksaa työntekijöiden omilla autoilla tehdyistä työmatkoista kilometrikorvausta ensimmäisiltä 5000 km:ltä 45 senttiä ja sen jälkeen alkavilta kilometreiltä 40 senttiä. Taksin käyttäminen on ohjeistettu sekä kotimaassa että ulkomailla ainoastaan siinä tilanteessa, mikäli julkisilla liikkuminen on syystä tai toisesta mahdotonta tai hankalaa. Työmatkoja varten saa myös vuokrata auton, mikäli se on edullisin tapa matkustaa Energian hankinta ja hiilidioksidipäästöt Valtioneuvoston periaatepäätöksessä kestävien valintojen edistämisessä julkisissa hankinnoissa ( ) keskushallinto velvoitettiin hankkimaan sähkönsä uusiutuvilla tuotetuista energianlähteistä 30 % vuonna 2009 ja 60 % vuonna CIMOn Senaatti kiinteistöiltä vuokraamissa toimitiloissa noin 1/3 sähköenergiasta on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Senaatti kiinteistöt on ulkoistanut sähköenergian hankinnan Hansel Oy:lle. Lämpöenergian ja kaukokylmän Senaatti kiinteistöt pyrkii hankkimaan paikallisilta energiayrityksiltä. CIMOn toimitilojen energiakäyttöön liittyvät hiilidioksidipäästöt koko Hakaniemenranta 6 kiinteistön osalta ovat 661,6 hiilidioksiditonnia vuodessa, joista CIMOn osuudeksi voidaan laskea 89 hiilidioksiditonnia vuodessa perustuen CIMOn vuokraamaan huoneistoalaan Energiankäyttöön vaikuttavat muutokset toiminnassa Peruskorjaukset Hakaniemenranta 6:en peruskorjaus on valmistunut vuonna Henkilömäärä Kiinteistön energiankulutuksen laskennassa on käytetty vuoden 2012 henkilömäärää 117. Toimitilojen tilatehokkuus Senaatti kiinteistöt on mitannut tilojensa tilatehokkuuden, joka on keskimäärin 29,4 m 2 /hlö. Tavoitteena on lähivuosina saavuttaa alle 25 m 2 /hlö tilatehokkuus, ja tavoite vuoteen 2020 mennessä on alle 20 m 2 /hlö. Tavoitetaso on otettava huomioon valtion toimitilojen peruskorjaus ja uudisinvestointien yhteydessä sekä vuokrattaessa toimitilaa valtion ulkopuolisilta tilantarjoajilta. Tilatehokkuuden suuri energiansäästövaikutus perustuu siihen, että toimitilojen energiankulutus pienenee lähes suorassa suhteessa tilatehostumisen kanssa. Senaatti kiinteistöjen tavoitteen mukaisen tilatehokkuuden saavuttaminen tarkoittaa osassa kohteissa nykyistä pienempiin tiloihin siirtymistä. Ensisijaisesti tilatehokkuutta parannetaan tiivistämällä tilankäyttöä ja luopumalla turhista tiloista. Lisäksi pyritään pienemmissä kohteissa käyttämään tiloja yhteisesti muiden valtionhal 7 (17)

8 linnon toimijoiden kanssa. Tilatehokkuutta voidaan parantaa myös yhdistämällä työn tekemisen eri vaihtoehdot, parantamalla tilojen joustavuutta sekä oikeanlaisilla työvälineillä Energiansäästö ja energiatehokkuustavoitteet CIMOssa on asetettu Green Office ympäristöohjelman yhteydessä tavoite vähentää sähkönkulutusta vuoden 2010 tasosta vuoden 2013 alkuun sekä vähentää CO2 päästöjä. Numeerista tavoitetta ei edellä mainituille kuitenkaan ole asetettu. Lämmön ja vedenkulutukselle Green Office ympäristöohjelmassa ei ole asetettu tavoitteita. CIMO asettaa tämän suunnitelman yhteydessä tavoitteeksi vähentää sähkönkulutusta 30 % vuoden 2010 tasosta vuoden 2016 alkuun mennessä sekä paperinkulutuksen ja lentomatkojen määrää 40 % vuoden 2008 tasosta vuoden 2016 alkuun mennessä. Senaatti kiinteistöt sitoutui kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen helmikuussa Täten Senaattikiinteistöillä on omana tavoitteenaan vähentää omistamiensa kiinteistöjen sähkön ja lämpöenergian kulutusta vuosittain yhdellä prosentilla edellisen vuoden toteutuneesta tasosta laskettuna. Täten pitkän aikavälin tavoitteena, vuoden 2016 loppuun mennessä, tavoitteena on kuuden prosentin vähennys vuoden 2010 tasosta. CIMOn energiatehokkuussuunnitelmassa energiansäästö ja energiatehokkuustavoitteissa käytetään lähtötasona vuoden 2010 sähkönkulutusta 229. Tavoitevuodet ovat 2016 ja Energiansäästö ja energiatehokkuustavoitteet asetetaan neljällä tavalla: (1) sähkönkulutukselle, (2) sähkökulutukselle työntekijää kohden (/hlö), (3) sähkönkulutukselle bruttopinta alaa kohden (kwh/brm 2 ). Sähkönkulutusta (1) ja energiankulutusta työntekijää kohden (2) koskevat tavoitteet ovat ensisijaisia. Toissijaiset tavoitteet kohdistuvat energiankäyttöön rakennuspinta alaa kohden (3). CIMO asettaa seuraavat tavoitteet energiansäästölle: - sähkönkulutuksen vähentäminen 30 % vuoteen 2016 mennessä (229 > 161 ) ja 50 % vuoteen 2020 mennessä (229 > 115 ) CIMO asettaa seuraavat tavoitteet energiatehokkuuden parantumiselle: - sähkönkulutus työntekijää kohden vähenee 30 % (2,0 > 1,4 /hlö) vuoteen 2016 mennessä ja 50 % (2,0 > 1,0 /hlö) vuoteen 2020 mennessä - sähkönkulutus rakennuspinta alaa kohden vähenee 30 % (92,2 > 64,5 kwh/brm 2 ) vuoteen 2016 mennessä ja 50 % (92,2 > 46,1 kwh/brm 2 ) vuoteen 2020 mennessä Liikkumisen energiatehokkuuden tavoitteena on vähentää matkustamisen ympäristövaikutuksia. Valtioneuvosto on myös asettanut matkakustannuksille 8 % vähennystavoitteen jaksolla Tämä vaikuttaa myös energiankulutukseen, sillä se ohjaa matkustamisen vähentämiseen. 8 (17)

9 Energiansäästön ja energiatehokkuuden tilanne jaksolla : (1) Sähkönkulutus: 10 % (229 > 206 ) (2) Sähkönkulutus työntekijää kohden: 10 % (2,0 > 1,8 /hlö) (3) Sähkönkulutus bruttopinta alaa kohden: 10 % (92,2 > 82,8 kwh/brm 2 ) 3.7. Toteutettuja energiansäästötoimia CIMOssa on toteutettu mm. seuraavat tehostamistoimet: Kiinteistöt - kesä, heinä ja elokuussa käytävävalot ovat pois päältä Laitesähkö ja hankinnat - on ohjeistettu sammuttamaan oman työpisteen valot sekä tietokoneen näyttö poistuessa työpisteeltä sekä sammuttamaan tietokone kokonaan päivän päätteeksi - WC tilat, kopio, kokous ja projektihuoneet on varustettu liiketunnistimilla, joilla valaistus sammutetaan kun tiloissa ei ole liikettä - kannettavat tietokoneet, kopiokoneet menevät virransäästötilaan kun niitä ei käytetä - henkilökohtaisten pöytätulostimien sijaan hankitaan nykyisin verkkotulostimia - henkilökunnalle on tilattu yhtenäiset kahvi /teemukit, jolloin kertakäyttömukien käyttämiseen ei ole tarvetta - vieraskahvituksissa käytetään myös pääsääntöisesti oikeita astioita - toimistotarvikkeet kierrätetään siten, että tarpeettomat tarvikkeet on viety takaisin varastoon - Hanselin kautta tehtävissä kalustehankinnoissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset kalusteiden valmistuksessa ja pakkaamisessa; Hanselin kautta hankittuihin kalusteisiin kuuluu lisäksi kierrätyspalvelu - tietokoneiden hankinnassa noudatetaan energiatehokkuusvaatimuksia - otettu käyttöön valtionhallinnon yhteinen Tilha järjestelmä hankintoja varten, jossa hyväksyjät hyväksyvät tilaukset jo tilausvaiheessa; Tilha järjestelmän valikoimassa on ilmeisesti? huomioitu energiatehokkuus Viestintä ja koulutus - Energiansäästöviikon yhteydessä työntekijät ovat itse infonneet toisiaan esim. etäneuvotteluvälineiden käytössä; lisäksi pienimuotoisempaa infoa ympäristöryhmän taholta - ympäristöasioista viestintä on ympäristöryhmän vastuulla; ympäristöryhmässä on myös viestinnän edustaja - ympäristöasiat on otettu huomioon viestintästrategiassa siten, että viestintä pyritään tekemään mahdollisimman ympäristöystävällisesti - ympäristöviestintä on suunniteltu ja sitä seurataan siten, että sitä tapahtuu säännöllisesti, muttei liikaa; ympäristöasioista viestitään silloin, kun on jotain viestittävää - tärkeimmät viestintäkanavat ovat intranet, sähköposti ja teemapäivät organisaation sisäiset viestintäkanavat 9 (17)

10 - Energiansäästöviikolla ympäristöryhmä tiedottaa henkilökuntaa vaihtelevista teemoista; yleensä on ollut osa alueittain teemapäiviä, jolloin lähinnä tiedotetaan toimistoelämää sivuavista aiheista tai järjestetään työpajoja tai infoja Liikkuminen - on ohjeistettu, että kotimaan virkamatkoilla suosittaisiin junaa - henkilökuntaa on kehotettu tulemaan toimistolle oman auton sijaan julkisilla tai pyörällä / kävellen - työpaikan yleisiä matkakortteja on käytössä joka yksikössä useampia - etänheuvottelulaitteita on käytetty kokouksiin ja haastatteluihin, osallistujia sekä kotimaasta että ulkomailta - säännöllinen etätyömahdollisuus tullut voimaan kesällä 2012; järjestelmät suhteellisen toimivia etänä - liikkumisen kampanjoista/teemapäivistä on järjestetty seuraavia: Kilometrikisa, Pyörällä töihin päivä, Energiansäästöviikon yhteydessä lähetetyt vinkit 4. Tehostamissuunnitelman toteuttaminen 4.1. Energiatehokkuus osana energiapolitiikkaa ja johtamisjärjestelmiä Energianhallinta ei ole kertaluontoinen projekti vaan jatkuva prosessi. Jotta tämä tapahtuisi, energiatehokkuuden parantaminen juurrutetaan CIMOn päivittäiseen toimintaan. Prosessi koostuu seuraavista askelista: 1. CIMOn sisäinen energiapolitiikka CIMOn oma sisäinen energiapolitiikka on kuvattu esipuheen yhteydessä. 2. Suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen CIMOn toimet energiatehokkuuden parantamiseksi on määritelty tässä energiatehokkuussuunnitelmassa. CIMOn energiansäästö ja energiatehokkuustavoitteet vuosille 2016 ja 2020 on esitetty kappaleessa 3.6. Energiatehokkuussuunnitelma on voimassa toistaiseksi, sen tavoitteet tarkistetaan vuosittain ja päivitetään tarvittaessa. 3. Toteuttaminen CIMOn energiatehokkuussuunnitelma toteutetaan pääosin CIMOn Green Office ympäristöohjelman puitteissa. Toimenpiteet on esitetty luvussa Toteuttamisen seuranta CIMOn energiatehokkuussuunnitelman toteuttamisen seuranta sisältyy Green Office ympäristöohjelman seurantaan. 5. Johdon katselmus 10 (17)

11 CIMOn energiatehokkuussuunnitelman toimeenpanosta ja saavutetuista tuloksista raportoidaan vuosittain CIMOn johdolle osana Green Office ympäristöohjelmaa Viestintä Energiatehokkuussuunnitelmasta, sen tavoitteista, toimeenpanosta ja tuloksista viestitään säännöllisesti koko henkilöstölle. Viestintä on olennainen osa energiatehokkuussuunnitelman toteuttamista. Viestinnässä hyödynnetään CIMOn kaikkia viestintäkanavia. Suunnitelman toteuttamisen tueksi kootaan intranettiin tietoa ja ohjeita työpaikkaan ja tehtäviin liittyvistä energiatehokkuutta edistävistä käytännöistä ja toimintatavoista Koulutus Toimenpiteiden kannalta tärkeät avainryhmät listataan ja selvitetään mahdollisuudet heidän kouluttamisekseen. Koulutusten järjestämisessä hyödynnetään CIMOn koulutuskanavia ja tapoja Energiatehokkuus hankinnoissa Valtioneuvoston periaatepäätöksessä energiatehokkuustoimenpiteistä ( ) on päätetty, että julkisissa hankinnoissa energiatehokkuus otetaan yhdeksi keskeiseksi kriteeriksi. Lisäksi valtioneuvosto on julkistanut periaatepäätöksen kestävien valintojen edistämisestä julkisissa hankinnoissa ( ), jonka mukaan omissa hankinnoissaan valtion keskushallinto ottaa vähintään 70 %:ssa huomioon ympäristönäkökulman vuonna 2010 ja vuonna 2015 kaikissa hankinnoissaan. CIMOn hankinnoissa noudatetaan näitä periaatepäätöksiä sekä TEM:in julkaisemia ohjeita energiatehokkuuden huomioon ottamiseksi julkisissa hankinnoissa (11/2008). CIMOn hankintaohjeistukset ja niiden käyttäminen kilpailutusasiakirjoissa tarkistetaan. Lisäksi määritellään tarvittaessa laite ja tuoteryhmäkohtaiset tavoitetasot. Hankintaohjeistus sekä asetetut tavoitteet käydään läpi hankinnoista vastaavien henkilöiden kanssa ja annetaan tarvittaessa koulutusta ja lisäohjeistusta. Hanselin kautta tapahtuvissa hankinnoissa energiatehokkuusvaatimusten ja muiden ympäristönäkökulmien huomioiminen tehdään Hanselin toimesta. 5. Tehostamistoimenpiteet Ehdotukset energiansäästö ja energiatehokkuustoimista on jaettu neljään aihealueeseen. Tarkempi suunnittelu ja aikataulutus tehdään siinä yhteydessä, kun energiatehokkuussuunnitelma integroidaan Green Office ympäristöohjelmaan CIMO:n Ympäristöryhmän toimesta. Yleiset toimenpiteet 1. Kulutusseurannan systematisointi Kulutusseurannalle tehdään erillinen prosessikuvaus. Toimiva kulutusseuranta on pohjana energiatehokkuussuunnitelman toteuttamiselle ja seurannalle. 11 (17)

12 TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä 2. Energiatehokkuustavoitteiden toteutumisen seuranta ja säännöllinen tarkistaminen / Määritellään suunnitelman etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta raportointimuoto sekä raportoinnin aikataulu. TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä Viestintä ja koulutus 3. Henkilöstölle tiedotetaan energiansäästökeinoista ja tehostamissuunnitelmasta Intranettiin rakennetaan tietoa energiakäytön tehostamisesta: tietopaketit energiatehokkuudesta sekä liikkumisen vaihtoehdoista (tietopaketeissa voidaan kiinnittää edelleen yhä enemmän huomiota valojen ja koneiden sammuttamiseen) Hyödynnetään yhteisiä tiloja viestinnässä: esimerkiksi kahvihuoneisiin aineistoa luettavaksi, top5 säästökeinoa seinälle julisteena (julisteissa voidaan kiinnittää edelleen yhä enemmän huomiota valojen ja koneiden sammuttamiseen) Aktivoidaan henkilöstöä esittämään energiansäästöideoita ja toimenpide ehdotuksia ja antamaan palautetta havaituista turhan kulutuksen kohteista Järjestetään henkilöstölle vuosittain vähintään yksi kilpailu, jolla nostetaan tietoisuutta energiatehokkuustoimista jaa energiatehokkuussuunnitelman tavoitteista Kiinteistöt TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä Kiinteistön saneeraus on valmistunut vuonna 2008 ja lähivuosille ei ole suunnitteilla energiatehokkuuteen tähtääviä korjaustoimenpiteitä. Liikkuminen 4. Lyhyiden virkamatkojen kulkutavan ohjeistaminen Selvitetään mitä palveluita seudun joukkoliikenne voisi tarjota CIMOlle. Esim. joukkoliikenteen aikataulunäytöt sisääntuloauloihinselvitetään tyypillisten kaupungin sisäisten virkamatkojen energiankulutus, CO 2 päästöt ja ajankäyttö autolla, kävellen, pyöräillen ja joukkoliikenteellä. Laaditaan tämän pohjalta erillinen ohjeistus. TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä 5. Virkamatkojen kustannusselvitys Selvitetään seuraavat virkamatkustamiseen liittyvät kustannukset: joukkoliikenteen käyttö, taksimatkat, kilometrikorvaukset sekä virka autojen ylläpito ja käyttö TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä 6. Työ ja virkamatkojen seuranta Organisoidaan työ ja virkamatkojen kulkutapojen ja määrän seuranta, jonka perusteella nähdään miten erilaisten kulkutapojen käyttö ja virkamatkojen määrä kehittyy pitkällä aikavälillä 12 (17)

13 TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä 7. Työmatka ja virkamatkapyöräilyn edistäminen Pyöräilyn ja muiden liikkumiseen liittyvien kysymysten sisällyttäminen kehityskeskusteluihin osana työhyvinvointia käsitteleviä kysymyksiä TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä 8. Pukutilojen parempi suunnitelu ja mitoitus CIMOn pukutilat ovat tällä hetkellä hieman huonosti suunniteltu ja kesäisin alimitoitettu käyttäjämäärään nähden. Pukutiloihin järjestetään muita vaatteidenripustusmahdollisuuksia kuin pukukaapit, jotka ovat kaikki käytössä. Esim. rekki, johon vaatteet saisi päivän ajaksi roikkumaan ja kuivumaan. Pukutiloihin lisätään myös kuivauskaappi, joka sopii etenkin talvipyöräilijöille. TOTEUTUSVASTUU: Senaatti kiinteistöt yhteistyössä Hakaniemenranta 6 käyttäjien kanssa 9. Etätyömahdollisuuksien hyödyntämisen edistäminen Koska tietojärjestelmät tarjoavat etätyömahdollisuudet, hyödynnetään etätyömahdollisuuksia entistä enemmän TOTEUTUSVASTUU: CIMO Ympäristöryhmä 13 (17)

14 Lähteet: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/32/EY, annettu 5. päivänä huhtikuuta 2006, energian loppukäytön tehokkuudesta ja energiapalveluista sekä neuvoston direktiivin 93/76/ETY kumoamisesta. energy savings.eu/emeees/en/countries/finland/docs/l_ fi pdf CIMOn ympäristöohjelma, 2009 Senaatti kiinteistöt, Käyttäjän haastattelut 14 (17)

15 Liite 1. Valaistuksen energiatehokkaan käytön ohjeita Jos et tarvitse valoa, sammuta valot. Valot kannattaa sammuttaa aina, kun tila on käyttämättä yli 10 minuuttia. Sammuta valot huoneesta, kun se on tyhjä erityisesti lähtiessäsi kokoukseen tai lounaalle. Muista, että viimeinen illalla sammuttaa valot myös käytävistä ja muista yhteisistä tiloista. Lamppujen sammuttaminen ei vaurioita loisteputkivalaisimia eikä aiheuta kulutuspiikkejä sytytettäessä. Pöly ja lika loisteputkissa voi alentaa valaistustasoa jopa 20 %. Käytä mieluummin kohdevalaisinta työpöydällä kuin kattovalaisimia yleisvalaistukseen. Käytä kohdevalaisimissa pienloistelamppuja. Loisteputki kuluttaa sähköä vain neljänneksen siitä mitä tavallinen hehkulamppu. Lisäksi loisteputki kestää noin kahdeksan kertaa pitempään kuin hehkulamppu. Luonnonvalo on voimakkaampaa kuin keinovalo. Suosi luonnonvaloa ilman suoraa auringon paistetta. Valaistuksen automaattinen ohjautuminen tilojen ja tarpeiden mukaan edistää valaistuksen tarkoituksenmukaisuutta. Näkemisen kannalta on oleellista, että valo ei heijastu kohteesta katselijan silmiin. Katkaisimien tekstit helpottavat käyttäjiä valitsemaan vain ne valot, joita tarvitaan. 15 (17)

16 Liite 2. Vedensäästöohjeita käyttäjille Ilmoita kiinteistöhuollolle vuotavista tai tiputtavista vesikalusteista ja WC istuimista läpilaskeva WC istuin on tyypillisesti suurin veden tuhlaaja, vettä valuu huuhtelusäiliön läpi viemäriin koko ajan käytä WC:n huuhteluun pientä tai suurta huuhteluvesimäärää tarpeen mukaan kiinnitä huomiota veden käyttötottumuksiin: älä juoksuta vettä turhaan kun tiskaat käsin, älä juoksuta vettä koko ajan pese täysiä astianpesukoneellisia oikein käytetty astianpesukone ei tuhlaa vettä lämmin vesi on lähes tuplasti kalliimpaa kuin kylmä vesi 16 (17)

17 Liite 3. ATK laitteiden virransäästöohje käyttäjille tallenna keskeneräiset työsi aina kun poistut työpisteeltäsi sammuta näyttö aina, kun o o o lähdet työpaikalta menet vähintään tunnin mittaiseen kokoukseen menet ruokatauolle sammuta tietokoneen keskusyksikkö ja sen oheislaitteet aina työpäivän jälkeen tai kun et usko sitä enää samana päivänä tarvitsevasi käynnistä tietokoneesi vasta kun tarvitset sitä pyri välttämään rutiinikäynnistyksiä kuvaus käytössä olevista virransäästöasetuksista sekä siitä, miten virransäästötiloihin siirtymiset ilmanevät ja miten käyttäjä voi palautua normaalitilaan (kuvaus kirjoitetaan kun uudet virransäästöasetukset on testattu ja otettu käyttöön) 17 (17)

ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 1 (16) 329/000/2013 ENERGIAMARKKINAVIRASTO ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA DNro 329/000/2013 Energiamarkkinavirasto Lintulahdenkuja 4 Puhelin 029 5050 000 S-posti kirjaamo@energiamarkkinavirasto.fi Energimarknadsverket

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2011

TEM raportteja 18/2011 TEM raportteja 18/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön energiatehokkuussuunnitelma Energiaosasto Toukokuu 2011 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 3 1 Nykyinen energiankäyttö...4 1.1 Kiinteistöjen energiankulutus...4

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ENERGIATEHOKKUUSSUUNNITELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Nykyinen energiankäyttö... 4 2.1 Energiankulutus... 4 2.1.1 Kiinteistöjen energiankulutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012 Ylitarkastaja Outi Kumpuvaara Työ- ja elinkeinoministeriö Energiaosasto Energiatehokkuus ja TEM:n omat toimenpiteet

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma

Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Julkisen sektorin energiatehokkuus TEM:n energiatehokkuussuunnitelma Heikki Väisänen Energiaosasto 25.4.2013 TEM:n suunnitelman laatimisesta Taustalla valtioneuvoston periaatepäätöksen kirjaus ja sen taustalla

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus

Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Green Officeaamukahvitilaisuus 22.10.2014 Tuomme tilalle ratkaisut Esityksen sisältö Senaatti-kiinteistöt ja yhteiskuntavastuullisuus Senaatin vihreä työkalupakki

Lisätiedot

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat

SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO. Ympäristöasiat SUOMEN ULKOASIAINHALLINTO Ympäristöasiat Visio Ulkoasiainhallinto ottaa ympäristönäkökulmat huomioon kaikessa toiminnassaan tulevina vuosina. Missio Osana yhteiskuntavastuuta tavoitteemme on minimoida

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013

ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA. Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 ENERGIANSÄÄSTÖ TYÖPAIKALLA Helsingin Kaupungin energiansäästötapahtuma 9.10.2013 1 MIKSI SÄÄSTÄÄ ENERGIAA? NOPEIN JA TEHOKKAIN TAPA HILLITÄ ILMASTON- MUUTOSTA. SE SÄÄSTÄÄ RAHAA. UUSIUTUMATTOMIEN ENERGIANLÄHTEIDEN

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuus miten tehdä energiatehokkuussuunnitelma 22.4.2013 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat: Suunnitelman laatiminen prosessina, aineistot ja työkalut Kirsi-Maaria Forssell

Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat: Suunnitelman laatiminen prosessina, aineistot ja työkalut Kirsi-Maaria Forssell Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat: Suunnitelman laatiminen prosessina, aineistot ja työkalut Kirsi-Maaria Forssell Webinaari 21.10.2014 Sisältö Lähestymistapa Energiasuunnitelman tavoitteet

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus

ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA. Helsingin kaupungin terveyskeskus ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin terveyskeskus 3.12.2010 1 1. Helsingin kaupungin terveyskeskuksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Kaupungin terveyskeskuksen energiankulutus... 3 1.2 Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt

Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt Miten onnistuu lähes nollaenergiarakennus? Juha Lemström Senaatti-kiinteistöt johtaja Senaatti-kiinteistöt 2010 (ennakkotietoa t tilinpäätöksestä) tä) VM:n alainen liikelaitos (laki 1.1.2011) n. 11 700

Lisätiedot

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä.

-päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Helsinki aikoo vähentää CO 2 -päästöjään ainakin 20 % vuoteen 2020 mennessä. Jotta tavoitteet saavutetaan, tarvitaan uudenlaista yhteistyötä kaupungin, sen asukkaiden, kansalaisjärjestöjen sekä yritysten

Lisätiedot

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta,

Valaistus. Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, Valaistus Valaistus voi kuluttaa miltei 30% normaalin toimistorakennuksen sähköenergiankulutuksesta, koulurakennuksissa valaistus voi kattaa jopa 40%. Valaistusta tulisi käyttää ainoastaan tarpeeseen ja

Lisätiedot

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI

PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI PIENIÄ SUURIA OHJEITA ENERGIAN SÄÄSTÄMISEKSI Tilan käyttäjänä sinun jokapäiväisellä toiminnallasi on merkittävä vaikutus energiankulutukseen. Energiansäästön

Lisätiedot

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013

Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Uusi energiatehokkuusdirektiivi ja julkiset hankinnat Heikki Väisänen Energiaosasto 22.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin (EED) tausta Direktiivin tavoitteena on edesauttaa EU:n vuodelle 2020 asettaman

Lisätiedot

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013

Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano. Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 Energiatehokkuusdirektiivin toimeenpano Jari Kostama Energiateollisuus ry 1.3.2013 EED:n tausta Direktiivin tavoitteena on auttaa saavuttamaan EU:n vuodelle 2020 asettama 20 % energiansäästötavoite Energiansäästötavoite

Lisätiedot

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.

Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011. Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm. Maatilojen energiaohjelma 28.2.2011 Veli-Pekka Reskola Maa- ja metsätalousministeriö puh. 09 160 53396, 040 546 9065 veli-pekka.reskola@mmm.fi Maataloussektorin osuus energiankäytöstä Maataloussektorin

Lisätiedot

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa

Lead Facility Services Globally. ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa ISS Palvelut ottaa vastuuta ympäristöstä yhdessä asiakkaan kanssa TOIMINNALLASI ON ISO VAIKUTUS YMPÄRISTÖÖN Suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy kiinteistöjen käytönaikaisista päivittäisistä toiminnoista,

Lisätiedot

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy

TETS. Vuosiraportointi 2011 Tuloksia. TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy TETS Vuosiraportointi 2011 Tuloksia TETS-yhdyshenkilöpäivä 22.01.2013 Tapio Jalo, Motiva Oy Esityksen sisältö Raportointi, energiankäyttö, säästöt, takaisinmaksuaika Vertailu säästötavoitteeseen Vastuuhenkilöt,

Lisätiedot

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA

18.12.2013 ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA 2013 2014 1 Sisällysluettelo 1. Helsingin kaupungin Taloushallintopalvelu liikelaitoksen energiansäästösuunnitelma... 3 1.1 Energiansäästösuunnitelman laadinnan lähtökohdat...

Lisätiedot

Sähkönkulutus on kasvussa

Sähkönkulutus on kasvussa Sähkönkulutus on kasvussa Palvelu- ja julkisen sektorin osuus sähkön kokonaiskulutuksesta Suomessa on 19 %. Yksittäisen toimistorakennuksen sähkön kulutus voi jakautua esimerkiksi näin. Palvelu- ja toimistorakennuksessa

Lisätiedot

Maatilojen energiasuunnitelma

Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma Maatilojen energiasuunnitelma on osa maatilojen energiaohjelmaa Maatilojen energiaohjelma Maatilan energiaohjelma: Maatilojen energiasäästötoimia

Lisätiedot

CIMOn ympäristöohjelma

CIMOn ympäristöohjelma CIMOn ympäristöohjelma Sisältö 1 Alkusanat miksi ympäristöohjelma? 1 2 Ehdotus CIMOn ympäristöohjelmaksi 2 2.1 Kierrätys 2 2.2 Paperi 3 2.3 Energiatehokkuus 4 2.4 Matkustaminen 5 2.6 Hankinnat 6 2.7 Yleinen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ

LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ LIIKKUMISEN OHJAUS YRITYKSISSÄ SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista suomalaisten

Lisätiedot

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski

Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari 8.5.2012. Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä energiatehokkuudessa Energiansäästöviikon suunnitteluseminaari Pertti Koski Kunnat edelläkävijöinä ja tiennäyttäjinä energiatehokkuudessa Energiapalveludirektiivi edellyttää kunnilta

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA. Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara 11.02.2014 1 1. Helsingin kaupungin Staran energiansäästösuunnitelma... 3 2. Stara energiankuluttajana... 4 2.1 Toimipisteet...

Lisätiedot

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla

Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Julkisen sektorin energiatehokkuus Velvoitteet energiankäytön tehostamisesta julkisella sektorilla Timo Ritonummi Energiaosasto 25.4.2013 Energiatehokkuus EU:ssa ja Suomessa Energiatehokkuusdirektiivi

Lisätiedot

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014

Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus. Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Jenni Kuja-Aro 19.11.2014 Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus Suomi, jonka haluamme 2050. Kansallinen kestävän kehityksen strategia uudistettu 2013 Perinteisen

Lisätiedot

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo

Rakennusten energiatalous 26.2.2008. Motiva Oy. Johtava asiantuntija Tapio Jalo Rakennusten energiatalous 26.2.2008 Motiva Oy Johtava asiantuntija Tapio Jalo Energiapalveludirektiivi Voimaantulo 17.5.2006, kansallinen toimeenpano 17.5.2008 mennessä Soveltamisala koko energian loppukäyttö,

Lisätiedot

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011

Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2011 Liittymistilanne Vuokra-asuntoyhteisöjen toimenpideohjelmaan oli vuoden 2011 lopussa liittynyt 25 jäsenyhteisöä, joiden liittymisasiakirjoista

Lisätiedot

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta

Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Taustaa liikenteen energiatehokkuussopimuksesta Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Infotilaisuus liikenteen energiatehokkuussopimuksesta 15.4.2013 Liikenteen energiatehokkuussopimukset

Lisätiedot

[Tiedoston alaotsikko]

[Tiedoston alaotsikko] [Tiedoston alaotsikko] YMPÄRISTÖSUUNNITELMA 1 Sisällysluettelo Lämmönkulutus... 3 Sähkönkulutus... 3 Veden kulutus... 4 Hankinnat... 4 Materiaalikulutus... 5 Jätteet... 6 Kuljetukset ja liikenne... 8 Ympäristösuunnitelman

Lisätiedot

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu

Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuussopimus Info- ja keskustelutilaisuus Ravintola Bank, Unioninkatu 22, Helsinki 14.6.2007 Elinkeinoelämän energiatehokkuussopimusten valmistelu Uuden energiatehokkuussopimuskokonaisuuden

Lisätiedot

Trafin julkaisuja. Liikenteen turvallisuusvirasto. energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013. Helsinki 2013 15 2013

Trafin julkaisuja. Liikenteen turvallisuusvirasto. energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013. Helsinki 2013 15 2013 s Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin energiatehokkuussuunnitelma 16.5.2013 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin julkaisuja Helsinki 2013 15 2013 Sisällysluettelo 1 Esipuhe... 3 2 Johdanto... 4 3 Nykyinen

Lisätiedot

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN

OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN 1 7 6 7 2 3 4 5 Kun tiedät mitä kulutat, tiedät mitä voit säästää OPAS JÄRKEVÄÄN VEDEN KÄYTTÖÖN Suomalainen käyttää vettä keskimäärin 160 litraa vuorokaudessa. Tällä kulutuksella vesimaksun pitäisi olla

Lisätiedot

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA

LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA LIIKKUMISEN OHJAUS KUNNAN TYÖPAIKALLA SUOMALAISET LIIKKEESSÄ Liikenne aiheuttaa viidenneksen (20%) Suomen hiilidoksidipäästöistä. Lentoliikenteen päästöt ovat viisinkertaiset junaan verrattuna Kaikista

Lisätiedot

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies

Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies Saving Your Energy- Energiatehokkuus liiketoimintana Matti Rae Director, New Technologies 12.10.2011 Matti Rae, Elinkeinoelämän Ympäristöfoorumi 1 Ensto Group on kansainvälinen perheyritys Henkilöstöä

Lisätiedot

EU ja energiatehokkuus

EU ja energiatehokkuus EU ja energiatehokkuus Sirpa Pietikäinen Euroopan parlamentin jäsen EU lainsäädäntö? Energiatehokkuusdirektiivi Voimaan 4.12.2012 Kattaa energian tuotannon ja käytön, yksityisellä ja julkisella sektorilla

Lisätiedot

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset

Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Kuljetusalan energiatehokkuussopimukset Saara Jääskeläinen, liikenne- ja viestintäministeriö Energiatehokkuus kuljetuspalveluiden julkisissa hankinnoissa seminaari 7.11.2012 Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus

Lisätiedot

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP)

Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) Kestävän energiankäytön toimenpideohjelma (Sustainable energy action plan, SEAP) 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kestävän energiankäytön toimintasuunnitelma... 4 3. Johtopäätökset... 5 LIITE: Kestävän

Lisätiedot

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi

Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Hyviä ohjeita työpaikan energian säästämiseksi Miksi tätä kaikkea tehdään? Konkreettisesti energiansäästötoimien vaikutus näkyy energialaskussa. Syyt siihen, miksi meidän kaikkien pitäisi alkaa ajatella

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa

Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Senaatti-kiinteistöjen rooli energiatehokkuussuunnitelmissa Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat 15.3.2012 Tuomme tilalle ratkaisut Senaatti-kiinteistöjen rooli valtionhallinnossa Valtionhallinnon

Lisätiedot

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet

Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Analyysia kuntien ilmastostrategiatyöstä - uhkat ja mahdollisuudet, lähtötiedot, tavoitteet Maija Hakanen, ympäristöpäällikkö, Kuntaliitto Kuntien 5. ilmastokonferenssi 5.-6.5.2010 Tampere Uhkat (=kustannukset,

Lisätiedot

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy

Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Kunnat energiatehokkuuden suunnannäyttäjinä Energiatehokkuus hankintaohjeessa Isa-Maria Bergman, Motiva Oy Hankintapalvelu Motivan organisaatiossa Hankintayksiköt Yritykset Uusiutuva energia Lämmitys ja

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI 2010 2012 Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut Ajotapakoulutus Pysäköintipalvelut Joukkoliikenne

Lisätiedot

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen

Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö. 04.09.2014 Pekka Karppanen Oulun kaupungin päiväkotien energiakisa 2014 / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiankäyttö 04.09.2014 Pekka Karppanen Valaistuksen- ja vedenkäyttö Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje

Lisätiedot

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Kemianteollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 1 Liittymistilanne Vuoden 1 loppuun mennessä kemianteollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 31 yritystä, jotka koostuvat 47 raportoivasta

Lisätiedot

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen

Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI. LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat kestävän liikkumisen edistäjinä TYKELI LIVE verkostotapaaminen 17.3.2011 Johanna Taskinen Työpaikat liikkumisen portinvartijana Yhteiskäyttöautot Pyörävuokraamot Pyöräliikkeet ja huolto palvelut

Lisätiedot

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016

Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 Energiapalveludirektiivi (ESD) ja uudet energiatehokkuussopimukset 2008-2016 06.11.2007 Heikki Väisänen Kauppa- ja teollisuusministeriö 11/9/2007 1 Energiapalveludirektiivin sisällöstä ESD koskee kaikkea

Lisätiedot

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet

Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Hiilineutraalin energiatulevaisuuden haasteet Jukka Leskelä Energiateollisuus ry Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 1 Energia on Suomelle hyvinvointitekijä Suuri energiankulutus Energiaintensiivinen

Lisätiedot

Älykäs kiinteistö on energiatehokas

Älykäs kiinteistö on energiatehokas Harald Schnur, divisioonan johtaja Älykäs kiinteistö on energiatehokas Julkinen Siemens Osakeyhtiö 2015. Kaikki oikeudet pidätetään. www.siemens.fi Sivu 1 Haasteemme Ilmaston lämpeneminen Kasvihuonekaasut

Lisätiedot

Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön.

Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön. Työasemien sähkönkulutus vähenee lähes 60%, kun helpot säästökeinot otetaan käyttöön. Työasemien sähkönkulutusta voidaan vähentää jopa yli 50%, jos sähkönsäästökeinot otetaan käyttöön. Kaikki tämä säästö

Lisätiedot

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014

Green Office -vuosiraportointikooste kevät 2014 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO VERKOSTON TULOKSISTA... 3 2.1. ENERGIANKULUTUS... 5 2.1.1. Sähkönkulutus... 5 2.1.2. Lämmönkulutus... 6 2.2. HENKILÖLIIKENNE... 7 2.2.1. Tieliikenne... 7 2.2.2. Raideliikenne...

Lisätiedot

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA

KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA KOKEMUKSIA KUNTASEKTORILTA Julkisen sektorin energiatehokkuussuunnitelmat Terhi Harjulehto 15.3.2012 SISÄLTÖ Energiakolmio-esittely Toimintasuunnitelma-hankkeista - Toimeksianto - Toimintamalli, versiot

Lisätiedot

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa

Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa Energiatehokkuus Kouvolan kaupungin toiminnassa ympäristöasiantuntija Anna-Riikka Karhunen Kouvolan kaupunki Ympäristöystävällistä energiaa -seminaari, Kotka 6.6.2014 2 Kouvolan kaupunkistrategia 2014-2020

Lisätiedot

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1

tuloksia Liittymistilanne 000 euroa. Kuva 1 Matkailu- ja ravintolapalveluiden toimenpideohjelmann tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä Matkailu- ja ravintolapalveluiden (MaRa) toimenpideohjelmaan oli liittynytt yhteensä

Lisätiedot

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1

Ekotukitoiminta. Postiosoite: PL 683, 20101 Turku Käyntiosoite: Linnankatu 55 L, 2. krs., 20100 Turku. 11.10.2012 Jukka Leino 1 Ekotukitoiminta 11.10.2012 Jukka Leino 1 Turun Seudun Kiinteistöpalvelu Oy käsittää kolme toimialaa: Ruokapalvelut Siivouspalvelut Kiinteistönhoitopalvelut Ruokapalvelu tuottaa ruokapalveluita pääosin

Lisätiedot

Mäntsälän kunta ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN TOIMINTASUUNNITELMA

Mäntsälän kunta ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN TOIMINTASUUNNITELMA Mäntsälän kunta ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMISEN TOIMINTASUUNNITELMA Projekti nro H04560.P012 Viimeisin muutos Laadittu Laatija Tark. / Hyv. JVK GRANLUND OY Jarkko Kuronen Anni Tyni TOIMINTASUUNNITELMA

Lisätiedot

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija

KAUPPAKESKUS SELLO LEED. 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLO LEED 24.1.2011 Tuomas Suur-Uski, johtava asiantuntija KAUPPAKESKUS SELLON LEED-LUOKITUS Kauppakeskus Sellolle on myönnetty kultaisen tason LEED-sertifiointi Sello on ensimmäinen kauppakeskus

Lisätiedot

Energiansäästökotitalouksissa

Energiansäästökotitalouksissa Energiansäästökotitalouksissa Energianeuvoja Sanna Moilanen, Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto Popento 6.5 seminaari Muutosta ilmassa Kainuun ilmastostrategia 2020 9.5.2011 1 Pohjois-Pohjanmaan energiatoimisto

Lisätiedot

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen

Spondan Energiatehokkuusohjelma. 22.1.2013 Tiina Huovinen Spondan Energiatehokkuusohjelma Sponda lyhyesti Sponda on kiinteistösijoitusyhtiö, joka omistaa, vuokraa ja kehittää toimisto-, liike-, kauppakeskus- ja logistiikkakiinteistöjä Suomen ja Venäjän suurimmissa

Lisätiedot

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN

Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN 1 Kuljetusyritysten energiatehokkuuden raportointi ja tehostamistoimien vaikutusten arviointi + JOLEN TransEco tutkijaseminaari 18.11.2010 Heikki Liimatainen 2 TTY:n osuudet asiakaskohtainen kuljetusten

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma

Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Uudenmaan ELY-keskuksen Etevästi ELYssä -ohjelma Julkisen sektorin energiatehokkuusseminaari 25.4.2013 Satu Pääkkönen Mikä on Etevästi ELYssä -ohjelma? Uudenmaan ELYn ympäristöohjelma, johon on integroitu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos

Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos ENERGIANSÄÄSTÖSUUNNITELMA Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitos vuoden 2015 talousarvion liitteeksi 11.12.2014 1 1. Helsingin kaupungin hallintokunta Pelastuslaitoksen energiansäästösuunnitelma...

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy

Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä. Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokkuussopimukset, tuloksia, esimerkkejä Suvi Holm Tampereen energiatoimisto Ekokumppanit Oy Energiatehokas Pirkanmaa hanke kuntaseminaari 16.12.2010 Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset energiapalveludirektiivin

Lisätiedot

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely

Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus. Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Esittely Tavarankuljetusten ja logistiikan energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin tavaraliikenteelle ja logistiikalle tammikuussa

Lisätiedot

Vedenkulutus. Eksperttikoulutus 16.11.2015

Vedenkulutus. Eksperttikoulutus 16.11.2015 Vedenkulutus Eksperttikoulutus 16.11.2015 Vedenkulutus Yleistä vedenkulutuksesta taloyhtiöissä Vedenkulutuksen jakaantuminen Vesivuodot Lämminkäyttövesi Taloyhtiön vesiverkon paine Vedensäästöventtiilit

Lisätiedot

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä

Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Energiatietäjä-kilpailukysymyksiä Lämmitys: Terveellinen ja energiataloudellinen lämpötila on: a) 19 C b) 21 C c) 25 C Suositeltava sisälämpötila koulurakennuksessa on 20-21 C. Tuulettaminen pitämällä

Lisätiedot

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT

Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste. Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT Mecoren casetapaukset: Päiväkoti Saana Vartiokylän yläaste Kestävän korjausrakentamisen tutkimusseminaari 20.4.2012 Riikka Holopainen, VTT 2 Case-tapaus: Päiväkoti Saana Lpk Saana, rakennusvuosi 1963,

Lisätiedot

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen

Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin. Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Energiaratkaisut suhteessa alueellisiin kestävyystavoitteisiin Energiaseminaari 23.4.2015 Juha Viholainen Kestävyystavoitteet Kestävyystavoitteiden toteuttaminen edellyttää yhteiskunnan energiajärjestelmän

Lisätiedot

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma

ENERGIANSÄÄSTÖN TOIMINTASUUNNITELMA 23.1.2014 1 (7) HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO. Energiansäästön toimintasuunnitelma 1 (7) Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto 2 (7) Sisältö 1 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston energiansäästösuunnitelma... 2 1.1 Sosiaali- ja terveysviraston energiankulutus...

Lisätiedot

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen

Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö. Pekka Karppanen Oulun kaupunki / Schneider Electric Buildings Finland Oy Energiatehokas kiinteistö Pekka Karppanen Valaistus Valaisimien sammuttaminen Yleispätevä ohje valaisimien sammuttamisesta tiloissa on, että jos

Lisätiedot

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi

Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Jyväskylän resurssiviisaiden kokeilujen vaikuttavuusarviointi Riina Antikainen, Maija Mattinen, Marja Salo Suomen ympäristökeskus (SYKE) 18.12.2013 Kuva: Mauri Mahlamäki Muut kuvat: Sitran resurssiviisaus

Lisätiedot

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä.

Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten kukin omalla toiminnallaan voisi vaikuttaa energiankulutukseen arkielämässä. Mari Kyngäs OuLUMA, sivu 1 ENERGIANSÄÄSTÖVISA Avainsanat: energia, energiansäästö, energiankulutus Luokkataso: 5.-7. luokat Tavoitteet: Tietokilpailun tavoitteena on aktivoida oppilaat miettimään, miten

Lisätiedot

MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus

MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus MET Maunulan alueellinen energiatehokkuus KIMU- projektin päätösseminaari 9.6.2011 Paavo Kykkänen, Kotialue Oy MET - pilottihanke KOHTEET/HYÖTYJÄT TOIMIJAT MAHDOLLISTAJAT Asunnot/taloyhtiöt (14) Toimitilat

Lisätiedot

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13

LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 AS OY PUUTARHAKATU 11-13 2 LÄMMITYSENERGIA- JA KUSTANNUSANALYYSI 2014 Yhtiössä otettiin käyttöön lämmön talteenottojärjestelmä (LTO) vuoden 2013 aikana. LTO-järjestelmää

Lisätiedot

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö

Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset. Ympäristöministeriö Kehittyvät energiatehokkuus- vaatimukset Pekka Kalliomäki Ympäristöministeriö 1 EU:n asettamat raamit ilmasto- ja energiastrategialle Eurooppa-neuvoston päätös Kasvihuonekaasupäästötavoitteet: vuoteen

Lisätiedot

Energiatehokkuuden työkalut ja julkisten hankintojen energiatehokkuus Oulu Seppo Silvonen seppo.silvonen@motiva.fi Motiva Oy Sisältö TEMin ohjeet energiatehokkuuden huomioon ottamisesta hankinnoissa Neuvontaa

Lisätiedot

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy

Vihreät IT-hankinnat. IT2008-päivät 23.10.2008 Timo Rantanen yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy Vihreät IT-hankinnat IT2008-päivät 23.10.2008 yksikön päällikkö, ICT Hansel Oy 1 Vihreät IT-hankinnat Miksi vihreitä julkisia hankintoja? Mitä ovat vihreät julkiset hankinnat? Ympäristöasioiden huomioiminen

Lisätiedot

Sähkökyselyn tulokset

Sähkökyselyn tulokset Hankkeen energiaosion yhteenveto Hanna Kuusela 22.11.2011 Yhteistyössä: Siipikarjan tuottajat Sähkökyselyn tulokset Vastaus-% 56 Vuosikulutuksen keskiarvo oli 81,8 MWh / v Kaikkien hankkeen 136 tilan kokonaiskulutukseksi

Lisätiedot

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi

Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010. Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi Asumisen energiailta - Jyväskylä 13.10.2010 Keski-Suomen Energiatoimisto www.kesto.fi/energianeuvonta energianeuvonta@kesto.fi 1 Keski-Suomen Energiatoimisto Perustettu 1998 jatkamaan Keski-Suomen liiton

Lisätiedot

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku

Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku Tietoa uusiutuvasta energiasta lämmitysmuodon vaihtajille ja uudisrakentajille 31.1.2013/ Dunkel Harry, Savonia AMK Uudet energiatehokkuusmääräykset, E- luku TAUSTAA Euroopan unionin ilmasto- ja energiapolitiikan

Lisätiedot

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015

Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Kuntien energiatehokkuussopimukset Risto Larmio, Motiva Kajaani 27.8.2015 Esityksen sisältö Energiatehokkuus ja haasteet Energiatehokkuussopimus Mitä ja miksi? Tuloksia Tulevaisuus Tehokkuuden parantaminen

Lisätiedot

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010

Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 Suunnitelmat tammi-huhti 2011 08.12.2010 EkoKymenlaakso-projekti koordinoi ja tukee Kymenlaakson kuntien ilmasto- ja energiatavoitteiden ja toimenpiteiden toteuttamista, edistää eri toimijoiden yhteistyötä

Lisätiedot

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009

Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008. Hille Hyytiä 22.9.2009 Energiatehokkuussopimus, tuloksia energiavaltaisen teollisuuden osalta vuodelta 2008 Hille Hyytiä 22.9.2009 1.1 Energiavaltainen teollisuus tavoitteet toimenpideohjelmassa 1. Toimenpideohjelman tavoitteet

Lisätiedot

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy

Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille. Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy Energiatehokkuuden optimointi Mahdollisuudet ja työkalut yrityksille Salo 9.10.2014 Juha-Pekka Paavola Finess Energy Oy ENERGIANSÄÄSTÖ? ENERGIATEHOKKUUS! ENERGIATEHOKKUUS Energian tehokas hyödyntäminen

Lisätiedot

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti!

Skanskan väripaletti TM. Ympäristötehokkaasti! Skanskan väripaletti TM Ympäristötehokkaasti! { Tavoitteenamme on, että tulevaisuudessa projektiemme ja toimintamme ympäristövaikutukset ovat mahdollisimman vähäisiä. Väripaletti (Skanska Color Palette

Lisätiedot

TUOTELISTAUS JA TILAUSOHJE

TUOTELISTAUS JA TILAUSOHJE TUOTELISTAUS JA TILAUSOHJE elokuu/2010 Hyvä Energiansäästöviikon vastuuhenkilö, Ohessa tietoa Energiansäästöviikon tuotteista ja Motivan muista julkaisuista. Toivottavasti niistä on apua Energiansäästöviikon

Lisätiedot

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo

AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA. Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo AKSELI KIINTEISTÖPALVELUT OY TALOTEKNIIKKA Asiakastilaisuus 18.5.2015 Aitiopaikka, Valtion virastotalo TALOTEKNIIKAN PALVELUORGANISAATIO toiminnon esimies energianhallintapäällikkö Teemu Halenius LVIS-työt

Lisätiedot

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiapalvelujen toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Liittymistilanne Energiatehokkuussopimusten energiapalveluiden toimenpideohjelmaan voivat liittyä kaikki kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä loppukäyttäjille

Lisätiedot

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy

Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Jokaisella teolla on väliä IKEA Oy Parempi arkipäivä monille ihmisille Kestävä kehitys IKEAssa Sisältyy kaikkiin toimintoihimme Kestävän kehityksen toimintasuunnitelma FY15 kokonaisvaltainen lähestymistapa

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen

Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Asiantuntijapalvelut ohjaavat oikeaan päätökseen Palvelua organisaatiosi toiminnan ja tuottavuuden parantamiseksi Asiantuntijapalveluissa toimimme johdon strategisena kumppanina. Palvelumme liittyvät tavallisesti

Lisätiedot

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy

Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa. Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Sankaritekoja energiatehokkuustoiminnassa Satu Kankaala Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-yliopistokiinteistöt Oy Aalto-korkeakoulusäätiön ja Suomen valtion yhdessä omistama osakeyhtiö, perustettu vuonna

Lisätiedot

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010

Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 2010 Energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelman tuloksia vuodelta 21 Liittymistilanne Vuoden 21 loppuun mennessä energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmaan oli liittynyt yhteensä 38 yritystä, jotka

Lisätiedot

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely

Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus. Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Esittely Joukkoliikenteen energiatehokkuussopimus Energiatehokkuussopimus solmittiin joukkoliikenteelle elokuussa 2008. Sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun

Lisätiedot

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala

3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista. Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala 3t-hanke Tunnista, tiedosta, tehosta energiatehokkuus osaksi asumista Energianeuvontailta Pornaisissa 21.9.2011 Jarkko Hintsala Esityksen sisältö 1. Energiansäästö, energiatehokkuus ja asuminen 2. Vinkkejä

Lisätiedot

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus

Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut. Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Hyvät käytännöt & Stadin ilmasto -verkkosivut Tiia Katajamäki Ympäristökeskus Stadin ilmasto -verkkosivut Stadinilmasto.fi- sivut avattu vuoden 2013 alussa, ensimmäinen uutiskirje joulukuussa 2012 Taustalla

Lisätiedot

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus

Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY. Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Energiaa ekotukitoimintaan -iltapäivä 31.8. klo 13-16 HSY Johanna af Hällström, Helsingin kaupungin ympäristökeskus Julkisten toimitilojen käyttö -projekti Projektin tavoitteena on vähentää valituista

Lisätiedot

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016

Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma. Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 Energiaviisas Jyväskylä -toimintasuunnitelma Keski-Suomen Energiapäivä 17.2.2016 PLEEC -hanke PLEEC Planning for energy efficient cities Rahoitus EU:n tutkimuksen 7. puiteohjelma Kumppanit 18 partneria

Lisätiedot