MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSEOLIIKENNE MÄÄRÄYS 17.10.2008 RVI/295/411/2008. Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti"

Transkriptio

1 1(18) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste RVI/295/411/2008 Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa Rautatieviraston määräyksen höyryvetureiden liikennöinnistä metsäpalovaroituksen aikana, (RVI/1266/412/2007.) Junaturvallisuussääntöön liittyvien teknisten määräysten ja ohjeiden luvut 8.1, 8.3 ja 8.5, lukuun ottamatta kalustotaulukoita. MUSEOLIIKENNE

2 2(18) Sisältö 1 SOVELTAMISALA MÄÄRITELMÄT LIIKENNÖINTI YLEISTÄ JUNALIIKENNE JUNAN KULKUTIEN TURVAAMINEN LIIKENNÖINNIN JA RATATYÖN TURVAAMINEN OLLI-PORVOO JUNAN KULJETTAMINEN ERITYISMÄÄRÄYKSET MATKUSTAJAJUNAN KULJETTAMISESTA JUNAN NOPEUS VAIHTOTYÖ VAIHTOTYÖN JOHTAMINEN TOIMINTA ERITYISTILANTEISSA MUSEOKALUSTO YLEISTÄ ERITYISMÄÄRÄYKSET ERITYISMÄÄRÄYKSET LIIKENNÖINNISTÄ HÖYRYVETURILLA TURVAVARUSTEET JA MERKINNÄT REKISTERÖINTI KATSASTAMINEN KALUSTON KÄYTTÄMISESTÄ TEHTÄVÄT MERKINNÄT... 18

3 3(18) 1 SOVELTAMISALA Tätä määräystä on noudatettava museoliikenteessä valtion rataverkolla ja yksityisraiteilla. 2 MÄÄRITELMÄT Baliisi on JKV-ratalaite, joka välittää tietoa JKV-veturilaitteelle. Ennakkoilmoitus (ET) on ilmoitus, jolla ilmoitetaan liikennöintiin vaikuttavista poikkeuksista. Jarrulaji on jarrujen toimintanopeutta ja voimakkuutta ilmaiseva käsite. Jarrupaino on kaluston jarruvoimaa ilmaiseva suure. Jarrupainoprosentti on jarrutuskykyä ilmaiseva suure, joka kertoo, kuinka monta prosenttia junan jarrupaino on junan kokonaispainosta. Junien kulunvalvonta (JKV), on järjestelmä (JKV-järjestelmä), joka valvoo junan nopeutta. JKV-rata on JKV-ratalaitteilla varustettu rata. JKV-ratalaitteet on kokonaisuus, johon kuuluvat baliisit ja muut laitteet, joilla JKV on kytketty opastimiin ja asetinlaitteeseen. JKV-veturilaite on kokonaisuus, johon kuuluvat liikkuvassa kalustossa olevat JKV:n laitteet. Junalla tarkoitetaan kalustoa, joka on määrätty junaksi ja jonka liikennöinnissä on noudatettava junaliikennettä koskevia määräyksiä. Junaliikenteellä tarkoitetaan yksiköiden liikkumista junaliikenteestä annettujen määräysten mukaan.

4 4(18) Junamiehistöllä tarkoitetaan muuta junassa liikenneturvallisuustehtävää tekevää henkilökuntaa kuin kuljettajaa. Junan kokonaispaino on kaluston ja kuorman paino yhteensä. Junayksikkö on liikkuva kalusto, jossa matkustajavaunut ja vetokalusto ovat kiinteä kokonaisuus. Kaluston turvalaitteella tässä määräyksessä tarkoitetaan vetokalustossa olevaa laitetta, joka pysäyttää kaluston kuljettajan menetettyä toimintakykynsä. Kuljettaja on vaihtotyössä tai junaliikenteessä raiteella liikkuvan yksikön kuljettamisesta vastaava henkilö. Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet, raiteensulut ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset sivusuoja- ja ohiajovaraelementit. Laskumäki on vaihtotyötä varten rakennettu kalteva raide, jonka käytöstä on annettu laskumäkikohtainen käyttösääntö tai -ohje. Liikennepaikan raja on Liikennepaikan raja -merkin kohdalla, kun raja on merkitty. Raja on liikennepaikalla tulosuunnassa olevan ensimmäisen pääopastimen kohdalla, kun rajaa ei ole merkitty. Raja on liikennepaikan suuntaan katsottuna 20 metriä ennen ensimmäistä vaihdetta, kun rajaa ei ole merkitty eikä liikennepaikalla kyseisessä suunnassa ole pääopastinta. Liikennepaikka on alue, jonka radan pitäjä on määritellyt liikennepaikaksi. Liikennepaikka voi koostua liikennepaikan osista. Liikenneturvallisuustehtävä on rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä annetussa laissa (1167/2004) tarkoitettu tehtävä rautatiejärjestelmässä. Liikennöinti on junaliikennettä tai vaihtotyötä. Liikenteenohjauksen piirissä oleva alue on radan pitäjän määrittämä vaihdepiiri ja liikennepaikkojen välisten raiteiden muodostama alue. Liikenteenohjauksella tarkoitetaan junien kulkuteiden turvaamista ja lupien antamista vaihtotyöhön sekä ratatyön suojaamista liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella. Lupapaikka on liikenteenohjausta varten määrätty liikennepaikka tai sen osa. Lähtölupa on liikenteenohjauksen junalle antama lupa lähteä lähtöpaikalta tai lupapaikalta tai lupa ohittaa junakulkutien päätekohta.

5 5(18) Lähtöpaikka on paikka, josta junan kulku alkaa. Matkustajajuna on juna, joka on määrätty matkustajajunaksi. Museokalusto on Rautatieviraston kalustorekisterissä museokalustoksi rekisteröityä kalustoa. Museokalustoyksilö on omalla konevoimalla liikkuvaa tai hinattavaa museokalustoa. Museoliikenteellä tarkoitetaan museokalustolla rataverkolla harjoitettavaa laajuudeltaan vähäistä liikennettä, jota harjoittava yhteisö ei tavoittele toiminnallaan liiketaloudellista voittoa. Määräpaikka on paikka, johon junan kulku lopullisesti päättyy. Paikallisluvalla tarkoitetaan liikenteenohjauksen antamaa lupaa, joka mahdollistaa yhteen tai useampaan paikallisluparyhmään kuuluvien vaihteiden, raiteensulkujen ja avainsalpalaitteiden paikallisen käyttämisen. Peräyttäminen on junan liikkumista vaunujen suuntaan. Pääraide on raiteistokaaviossa ilmoitettu raide. Raiteen suurin nopeus on nopeus km/h, jota raiteella enintään voidaan käyttää. Ratatyöllä tarkoitetaan rautatiellä tehtävää työtä. Ratatyöhön on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella oltava liikenteenohjauksen lupa. Ratatyöstä vastaavalla tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa luvan hankkimisesta ratatyöhön sekä ratatyön päättymisestä ilmoittamisesta. Rautatieliikennepaikka on liikennepaikka, seisake tai linjavaihde. Rautatien tasoristeys on tien ja radan samassa tasossa oleva risteys. Rautatien tasoristeyksiä ovat myös moottorikelkkatasoristeys sekä laituripolun ja huoltotien tasoristeys. Tilapäinen nopeusrajoitus on nopeus km/h, joka on tietylle alueelle määräaikaisesti raiteen suurimmaksi nopeudeksi määrätty. Turvalaitoksella tarkoitetaan radan turvalaitteiden muodostamaa kokonaisuutta. Työselostus on vaihtotyönjohtajan vaihtotyöhön osallistuvalle henkilöstölle antama kuvaus tehtävästä vaihtotyöstä.

6 6(18) Vaihteella tarkoitetaan raiteiden liittymäkohtaa, jossa liikkuva kalusto voidaan ohjata raiteelta toiselle. Lyhyt vaihde on vaihde, jonka rakenteesta johtuva suurin nopeus vaihteen poikkeavalla raiteella on enintään 35 km/h. Pitkä vaihde on vaihde, jonka rakenne mahdollistaa yli 35 km/h nopeuden vaihteen poikkeavalla raiteella. Vastavaihde on vaihde katsottuna kielien kärjestä kielien kantaan päin. Myötävaihde on vaihde katsottuna kielien kannasta kielien kärkeen päin. Vaihdepiiri on liikennepaikan raiteistokaaviossa kuvattu liikenteenohjauksen piirissä oleva alue. Vaihteen aukiajo on tilanne, jossa ajetaan myötävaihteeseen sen ollessa kulkusuuntaan nähden väärässä asennossa. Vaihtotyöllä tarkoitetaan liikennöintiä vaihtotyöstä annettujen määräysten mukaan. Vaihtotyönjohtaja on henkilö, joka vaihtotyössä hankkii luvat vaihtotyön tekemiseen sekä antaa työselostukset ja käskyt vaihtotyöhön osallistuville. Valvomattomalla vaihteella tarkoitetaan sähköisesti käännettävää keskitettyä vaihdetta, jonka pääteasennosta ei ole varmuutta. Varattu raide on raide, joka ei ole vapaa junalle turvatun kulkutien päätekohtaan saakka. Yksikkö on juna tai muu raiteella liikkuva kalusto.

7 7(18) 3 LIIKENNÖINTI 3.1 YLEISTÄ Liikennöintiin on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella oltava liikenteenohjauksen lupa. Liikennöinnissä on noudatettava Rautatieviraston antamia määräyksiä opasteista, opastimista ja liikennöintiin liittyvistä merkeistä, jarruista, viestinnästä, tavaravaunujen suurimmasta sallitusta kuormasta, junapainosta ja junan kokoonpanosta. Museoliikenteeseen mahdollisesti liittyvässä ratatyössä on noudatettava Rautatieviraston määräystä liikennöinnistä ja ratatyöstä. Museoliikenteen harjoittajan velvollisuus on perehdyttää henkilöstönsä keskeisiin turvallisuusmääräyksiin. Jokainen liikenneturvallisuustehtävässä toimiva henkilö vastaa omalta osaltaan liikennöinnin turvallisuudesta sekä ratatyön turvallisuudesta ja jokaisen liikenneturvallisuustehtävässä toimivan on vaarallisen tilanteen havaitessaan ryhdyttävä torjumaan vaaraa kaikin käytettävissään olevin keinoin. Liikenneturvallisuustehtävässä toimivan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle havaitsemansa puutteet tai virheet radassa, opastimien toiminnassa, liikennöintiin vaikuttavissa radan merkeissä ja liikennöintiin vaikuttavissa radan laitteissa. Lähtölupaa ja lupaa lähtöluvan antamiseen, lupaa vaihtotyöhön eikä lupaa ratatyöhön saa antaa ehdollisena. Museoliikenteessä vaarallisten aineiden kuljettaminen on kiellettyä. 3.2 JUNALIIKENNE Seuraavana luetelluilla rataosuuksilla museokalusto ei saa liikennöidä junana ilman JKV-veturilaitetta: - Helsinki-Turku - Helsinki-Tampere-Parkano-Kokkola-Oulu-Kemi - Kerava-Imatra-Pelkola - Luumäki-Vainikkala Rajoitus ei koske junan lähtemistä liikennepaikalta rataosuudelle eikä junan saapumista liikennepaikalle rataosuudelta.

8 8(18) Kun vetokalustossa on käytössä JKV-veturilaite, edellä mainituilla rataosuuksilla juna ei saa lähteä lähtöpaikaltaan eikä junaa saa kuljettaa ilman toimivaa JKV-veturilaitetta ilman sellaisen liikenteenohjauksen lupaa, joka vastaa liikenteen ohjaamisesta koko rataverkolla. JKV-veturilaitteen vikaantumisesta ja JKV-ratalaitteiden baliisivioista on ilmoitettava liikenteenohjaukselle. JKV-veturilaitteen vikaantuessa on kuljettajapaneelin näyttö peitettävä. Juna ei saa lähteä lähtöpaikalta tai lupapaikalta eikä lupapaikalla ohittaa junakulkutien päätekohtaa ilman liikenteenohjauksen antamaa lähtölupaa. Lähtölupa lähtöpaikalta voidaan antaa: - pääopastimen opasteella Aja tai Aja 35 tai - raideopastimen opasteella Aja varovasti, kun raideopastimen yhteydessä on Junakulkutien päätekohta merkki tai - opasteella Lähtölupa. Lähtölupa lupapaikalta ja lupa ohittaa junakulkutien päätekohta on annettava opasteella Lähtölupa. Tilapäisestä nopeusrajoituksesta on ilmoitettava kuljettajalle, kun tilapäinen nopeusrajoitus on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella ja tällä alueella raiteen suurin nopeus on yli 35 km/h. Ilmoitus on annettava ennakkoilmoituksena tai liikenteenohjauksen on annettava ilmoitus. Kuljettajalle on annettava tieto varatun raiteen käyttämisestä. 3.3 JUNAN KULKUTIEN TURVAAMINEN Junan kulkutietä turvattaessa on noudatettava liikenteenohjauksen antamia sekä turvalaitteiden ja turvalaitosten käyttämisestä annettuja ohjeita. Lisäksi on huolehdittava, että: - liikenteenohjauksella on tarvittavat luvat muilta liikenteenohjauksilta lähtöluvan antamiseen ja - kulkutie on turvattu päätekohtaansa asti ja - kulkutien päätekohdasta on ennakkotieto ja - kulkutie on turvattu ennen lähtöluvan antamista ja - junan kuljettajalle on annettu tarvittavat ilmoitukset. Kulkutien päätekohta on: - pää- tai suojastusopastin tai - Junakulkutien päätekohta -merkki (myös raideopastimessa) tai - määräpaikalla edellisten lisäksi myös raidepuskin.

9 9(18) Ennakkotieto kulkutien päätekohdasta on annettava: - opasteella Odota seis tai Aja, Odota seis tai - lupapaikkatietona tai - määräpaikkatietona tai - liikenteenohjauksen ilmoituksena. Helsinki asemalta lähtevän junan kuljettajalle ei anneta ennakkotietoa kulkutien päättymisestä lähtöluvan antavan pääopastimen jälkeiselle pääopastimelle. Lupapaikkoina on käytettävä rataverkon haltijan rataverkolle kiinteäksi määrittämiä lupapaikkoja. Lähtöluvan saa antaa vain sitä lupapaikkaa koskevana, jossa lähtöluvan saava juna lähtölupaa annettaessa on tai jota se lähestyy. Liikenteenohjauksen on annettava lähtölupa suoraan junan kuljettajalle. Liikenteenohjauksen on kirjattava suullisesti antamansa lähtölupa, lupa lähtöluvan antamiseen ja lupa ohittaa Seis-opaste. Liikenteenohjaus voi pitää junaa kokonaisena, jos kuljettaja ei ole ilmoittanut ennakoimattomasta jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisestä. 3.4 LIIKENNÖINNIN JA RATATYÖN TURVAAMINEN OLLI-PORVOO Tämä määräyksen kohta koskee aluetta vaihteesta 092 Porvoon suuntaan Ollin linjavaihteella, Porvoon liikennepaikkaa ja rataosuutta Olli-Porvoo. Alueella saa liikennöidä ja tehdä ratatyötä vain yksikkö, jonka kuljettajalla tai ratatyöstä vastaavalla on hallussaan tähän oikeuttava lupa. Luvan antaminen on järjestettävä siten, että lupa voi olla vain yhdellä henkilöllä kerrallaan. Lupia saa olla vain yksi kappale ja luvan tulee olla aina luvanhaltijan mukana. Luvan antamisen tapa on ilmoitettava Rautatievirastolle.

10 10(18) 3.5 JUNAN KULJETTAMINEN Junassa on kuljettajan lisäksi ohjaamossa oltava henkilö, joka tuntee opasteet ja merkit sekä osaa tarvittaessa tehdä hätäjarrutuksen. Junan kuljettamiseksi kuljettajalla on oltava: - tieto junan numerosta, josta on käytävä ilmi, onko juna matkustaja- vai tavarajuna, - liikenteenohjauksen yhteystiedot, - tieto lupapaikoista, - tieto junan määräpaikasta, - ennakkoilmoitus tai vastaavat tiedot, - tiedot junan jarrulajista ja junan jarrutuskyvystä: junan kokonaispaino, junan jarrupaino, junan jarrupainoprosentti ja toimivalla kiskojarrulla varustettujen vaunujen lukumäärä sekä - tiedot junan kalustosta, kuormasta ja jarrupainoprosentista johtuvista rajoituksista junan nopeuteen. Tiedon junan numerosta tai määräpaikasta saa muuttaa vain liikenteenohjauksen ilmoituksella. Helsingin liikennepaikalla Helsinki asemalta lähtevän junan kuljettajan on varauduttava pysähtymään lähtöluvan antavan pääopastimen jälkeiselle pääopastimelle, jonka opasteista ei anneta ennakkotietoa. Kuljettajan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle sellaisesta tapahtumasta, joka vaikuttaa junan aikataulun mukaiseen kulkuun ja ennakoimattomasta kalustosta tai radasta aiheutuvasta pysähdyksestä sekä luvattomasta Seis-opasteen tai junan kulkutien päätekohdan ohittamisesta. Kuljettajan on merkittävä muistiin liikenteenohjaukselta saamansa ilmoituksen asiasisältö. Kuljettajan on ilmoitettava ennakoimattomasta jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisestä liikenteenohjaukselle. Ennakoimattoman jarru- tai pääsäiliöjohdon tyhjentymisen jälkeen on ennen liikennöinnin jatkamista varmistettava junan kokonaisuus. Toiminnasta junan katkeamisen yhteydessä on määräyksiä luvussa 3.9.

11 11(18) 3.6 ERITYISMÄÄRÄYKSET MATKUSTAJAJUNAN KULJETTAMISESTA Tämän kohdan määräykset koskevat vain matkustajajunaa, jossa on tarkoitus kuljettaa matkustajia. Matkustajalla tarkoitetaan henkilöä, joka ei kuulu rautatieyrityksen junahenkilöstöön tai junassa työtä tekevään miehistöön. Kuljettajalla on matkustajajunan kuljettamiseksi edellisessä luvussa lueteltujen tietojen lisäksi oltava tieto pysähtymisestä matkustajalaituriin. Matkustajajunalla ei saa lähteä liikkeelle matkustajalaiturista ennen kuin kuljettajalla on tieto junan lähtövalmiudesta. Matkustajajunassa, jossa on junamiehistö, on junamiehistön annettava ilmoitus junan lähtövalmiudesta kuljettajalle. 3.7 JUNAN NOPEUS Junan nopeus poikkeavalle raiteelle johtavassa asennossa olevassa vaihteessa saa olla enintään 20 km/h, liikennepaikan alueella enintään 50 km/h ja liikennepaikkojen välillä enintään 70 km/h. Junan nopeus saa Seis-opasteen ohittamisen jälkeen suoralla raiteella olla enintään 50 km/h ja poikkeavalle raiteelle johtavassa asennossa olevassa vaihteessa enintään 20 km/h. Kun JKV-veturilaite ei ole käytössä, rajoitus on voimassa seuraavalle päätai suojastusopastimelle asti. Junan nopeus, kun JKV-veturilaite ei ole käytössä, saa olla enintään 50 km/h Odota seis -opastetta tai Aja, Odota seis -opastetta näyttävän opastimen ja kyseisen opasteen tarkoittaman opastimen välisellä alueella.

12 12(18) 3.8 VAIHTOTYÖ Vaihtotyöhön on liikenteenohjauksen piirissä olevalla alueella oltava liikenteenohjauksen lupa. Yksiköt vastaavat itsenäisesti liikkumisestaan alueilla, jotka eivät ole liikenteenohjauksen piirissä (yksiköt eivät tarvitse liikenteenohjauksen lupaa vaihtotyöhön). Lupa vaihtotyöhön on annettava seuraavasti: - lupa, joka tarkoittaa, että pyydetyn vaihtotyön saa tehdä ja vaihtotyössä on noudatettava kaikkia opasteita sekä merkkejä tai - lupa ohi pääopastimien, joka tarkoittaa, että pyydetyn vaihtotyön saa tehdä ja Seis-opastetta näyttävät pääopastimet saa ohittaa. Liikennepaikalla tehtävässä vaihtotyössä nopeus, muulla kuin pääraiteella, saa olla enintään 35 km/h. Liikennepaikkojen välisessä liikennöinnissä ja liikennepaikkojen pääraiteilla nopeus vaihtotyössä saa olla enintään 50 km/h seuraavin ehdoin: - liikettä ei tehdä työntämällä ja - yksikössä viimeisenä olevassa kalustossa on toimiva itsetoimijarru ja - jarrut on koeteltu ja - jarrupainoprosentti on vähintään 14 ja - JKV-veturilaite on käytössä. Vaihtotyötä, joka tehdään liikennepaikalta toiselle ulottuvana, ei saa tehdä, jos mukana on matkustajia tai vastaavia henkilöitä. Määräys ei koske rikkoutuneen matkustajajunan siirtämistä. Vaihtotyö on tehtävä siten, että liike voidaan pysäyttää näkyvissä olevalla matkalla. Liikenteenohjaus saa antaa kussakin paikallisluparyhmässä luvan vain yhdelle henkilölle kerrallaan. Paikallisluvan saaneen on ilmoitettava liikenteenohjaukselle paikallisluvan palauttamisesta. Vaihtotyössä on käytettävä vetokaluston puskinvaloja. Kuljettajan on ajettava kulkusuuntaan nähden ensimmäisestä ohjaamosta, ellei kyseessä ole kaluston irrottaminen (enintään 10 metrin matka) tai liike, jossa vaihtotyönjohtajana toimii joku muu kuin kuljettaja itse. Jätettäessä vaunuja seisomaan raiteelle on vaunujen paikallaan pysyminen varmistettava.

13 13(18) Vaunujen ilmajarrua on käytettävä silloin, kun: - kuljettaja tai vaihtotyönjohtaja pitää sitä tarpeellisena tai - vaunuissa on muita ihmisiä kuin vaihtotyöhön osallistuvaa henkilökuntaa tai - vaihtotyö kohdistuu liikennöintiin, jossa on matkustajia. Vaihtotyössä on käytettävä vihellinopasteita, jos vaihtotyönjohtaja tai kuljettaja katsoo, että turvallisuus sitä vaatii. Vaihtotyö on tehtävä siten, että vaunu on koko ajan kytkettynä vetokalustoon. Museokalustoa ei saa kuljettaa laskumäestä. 3.9 VAIHTOTYÖN JOHTAMINEN Vaihtotyönjohtajan on huolehdittava siitä, että: - vaihtotyöhön on lupa, - tarvittavat työselostukset annetaan ennen opasteiden antamista kaikille vaihtotyöhön osallistuville, - vaunuja liikuteltaessa jarrut ovat irti ja - liikkumiselle ei ole estettä. Vaihtotyönjohtajan on sovittava kuljettajan kanssa, jos vaihtotyössä käytetään käsiopasteita. Vaihtotyönjohtajan on työselostuksessaan ennen Vedä-opasteen antamista ilmoitettava kuljettajalle, mihin asti liike saa ulottua. Ennen Työnnä-opasteen antamista vaihtotyönjohtajan on ilmoitettava, mihin työntöliike ulottuu, sekä määrättävä kumpaan suuntaan on liikuttava, kun vetokalusto on yksin tai vaunujonon keskellä. Seislippu: Seislippu (opastelippu) kalustoon kiinnitettynä tarkoittaa sitä, että kalustoon ei saa mennä kiinni eikä kalustoa saa liikuttaa.

14 14(18) 3.10 TOIMINTA ERITYISTILANTEISSA Vaihteen aukiajo Nämä määräykset eivät koske aukiajettavaa vaihdetta. Yksikön liike on pysäytettävä heti, jos vaihde ajetaan auki. Aukiajosta on ilmoitettava liikenteenohjaukselle. Aukiajetun pitkän vaihteen ylittäminen on kielletty ennen vaihdeteknisen asiantuntijan tekemää tarkastusta. Aukiajetun lyhyen vaihteen ylittäminen ennen vaihdeteknisen asiantuntijan tekemää tarkastusta on sallittu enintään nopeudella 5 km/h. Liikenteenohjauksen on ilmoitettava nopeus kuljettajalle tai vaihtotyönjohtajalle. Valvomattoman vaihteen ylittäminen Valvomattoman vaihteen ylittämistä on vältettävä. Valvomattoman vaihteen saa ylittää enintään nopeudella 5 km/h. Liikenteenohjauksen on ilmoitettava nopeus kuljettajalle tai vaihtotyönjohtajalle. Valvomattoman vaihteen ylittäminen on kielletty ennen vaihteen asennon toteamista. Paikallislupa ei saa olla annettuna valvomatonta vaihdetta ylitettäessä. Raiteensulun vahingoittuminen Kaluston pääsy kyseiseltä raiteelta muille raiteille on muulla tavoin estettävä, jos raiteensulku on vahingoittunut niin, ettei sitä voida käyttää. Rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksen häiriö Tämä määräys koskee kaiken tyyppisiä rautatien tasoristeyksen varoituslaitoksia. Kuljettajan on ilmoitettava havaitsemansa varoituslaitoksen toimintahäiriö kyseisen alueen liikenteenohjaukselle. Liikenteenohjauksen on määrättävä tilapäinen nopeusrajoitus ja ilmoitettava varoituslaitoksen häiriöstä varoituslaitoksen kunnossapidosta vastaavalle organisaatiolle sekä määrättävä kuljettaja antamaan vihellinopaste Juna tulee.

15 15(18) Tilapäinen nopeusrajoitus on määrättävä rautatien tasoristeyksen näkemään perustuen radan pitäjän ohjeiden mukaisesti, enintään 30 km/h. Tilapäisen nopeusrajoituksen ja vihellinopasteen määräämisen saa lopettaa, kun vika ilmoitetaan korjatuksi tai varoituslaitoksen kunnossapidosta vastaava organisaatio ilmoittaa, että tilapäisen nopeusrajoituksen ja vihellinopasteen antamisen määräämisen voi lopettaa. Junan katkeaminen Kuljettajan on ilmoitettava junan katkeamisesta liikenteenohjaukselle. Ellei kuljettaja saa yhteyttä liikenteenohjaukseen, hän voi harkintansa mukaan työntää tavarajunan katkenneet osat yhteen, jos katkenneiden osien välissä ei ole rautatien tasoristeystä. Työntämisen aikana nopeus saa olla enintään 5 km/h. Kuljettajan on varmistettava radalle seisomaan jäävien vaunujen paikallaan pysyminen ja ensi tilassa ilmoitettava vaunuista liikenteenohjaukselle. Katkenneessa junassa olleiden vaunujen poistuminen radalta on varmistettava vaunujen numeroiden perusteella. Junan avustaminen Kuljettajan on ilmoitettava liikenteenohjaukselle, millaista apua tarvitaan ja pysähtyneen junan pysähtymispaikka, kun juna tarvitsee apua. Junan avustaminen on tehtävä vaihtotyöstä annettujen määräysten mukaan. Junan peräyttäminen Junaa saa peräyttää vain liikenteenohjauksen luvalla ja liikenteenohjauksen tapauskohtaisesti antamien ohjeiden mukaan. Lupaa peräyttämiseen ei saa antaa, jos juna joutuisi ylittämään rautatien tasoristeyksen. Peräytettäessä saa junan nopeus olla enintään 20 km/h. Matkustajajunaa ei saa peräyttää. Muut erityistilanteet Liikenteenohjaukselle on ilmoitettava radassa tai radan laitteessa havaitusta viasta tai poikkeamasta, joka voi vaarantaa liikennöintiä. Liikenteenohjauksen on määrättävä tällaiselle alueelle tilapäinen nopeusrajoitus enintään 50 km/h.

16 16(18) 4 MUSEOKALUSTO 4.1 YLEISTÄ Uudelle kalustolle haettavan käyttöönottolupahakemuksen yhteydessä on toimitettava Rautatievirastoon kyseessä olevan kaluston huolto- ja käyttöohjeet. Sellaisen kaluston, jolla on voimassa oleva käyttöönottolupa, huolto- ja käyttöohjeet on toimitettava Rautatievirastoon mennessä. 4.2 ERITYISMÄÄRÄYKSET Museokalustoyksilöllä saa liikennöidä kalenterivuodessa enintään 60 vuorokautena junaliikenteessä. Museokalustoyksilön on vastattava oman aikakautensa asua tai toiminnallista tilaa rakenteen, merkintöjen ja varustuksen osalta, lukuun ottamatta hätäpoistumisteitä ja turvavarusteita. Museokalustoyksilön kalustorekisteriin museokalustoksi merkitsemisen ehto on, että kyseisellä museokalustoyksilöllä on joskus Suomessa ollut käyttöönottolupa tai vastaava lupa. Museokalustoyksilö on varustettava poistumistiet osoittavalla opastuksella, jos kalustoyksilössä kuljetetaan ihmisiä. Poistumistieopasteet on sijoitettava selkeästi näkyviin ja ne tulee perustua akkukäyttöön tai niiden on oltava itsevalaisevasta materiaalista tehtyjä. Museokalustoksi rekisteröidyssä matkustajavaunussa on oltava hätäjarru ja sen on oltava esteettä vaunussa olijoiden käytettävissä. Museokalustoyksilölle on nimettävä sen kunnossapidosta vastaava henkilö. Kunnossapidosta vastaavan henkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön on ennen liikennöintiä tarkastettava, että museokalustoyksilö on liikennöintikelpoinen ja se on huollettu huolto-ohjeen mukaisesti. Tarkastuksen saa suorittaa aikaisintaan seitsemän vuorokautta ennen liikennöintiä. Museokalustoyksilöllä on oltava huolto-ohje ja käyttöohje, jonka tulee sisältää ohjeet vaurionostosta. Merkittävän muutostyön jälkeen kelpoisuus museokalustoksi on arvioitava uudelleen.

17 17(18) 4.3 ERITYISMÄÄRÄYKSET LIIKENNÖINNISTÄ HÖYRYVETURILLA Liikennöintiluvan haltijan on ilmoitettava alueen pelastusviranomaiselle liikennöinnistä metsäpalovaroituksen aikana. Höyryveturin savupiipussa on oltava kipinäverkko, joka estää kipinöitä leviämistä maastoon. 4.4 TURVAVARUSTEET JA MERKINNÄT Museoliikenteessä junassa on oltava seuraavat turvavarusteet: - Veturin ohjaamossa radio tai puhelin, jolla saadaan yhteys liikenteenohjaukseen. - Veturin ohjaamossa opastelippu ja valo, joilla on mahdollista antaa SEIS ja VAARAopaste. Kaluston merkinnät: - Kilvet "Katolle nouseminen on kiellettyä jännitteisen ajojohtimen alla", tarvittaviin kohtiin. - Hätäpoistumistiemerkinnät, tarvittaviin kohtiin. 4.5 REKISTERÖINTI Museokalustolle on haettava rekisteröintiä Rautatievirastolta siten kuin Rautatielaissa (555/2006) säädetään. Kaluston rekisteröintiä varten on Rautatievirastolle annettava kalustoyksilöstä ja sen omistajuudesta seuraavat tiedot, joiden muuttumisesta on ilmoitettava Rautatievirastolle 14 vuorokauden kuluessa: - kaluston alkuperäiset kalustosarjaa ja kalustoyksilöä koskevat tiedot - omistaja - haltija - liikenteeseen asettaja - kunnossapitäjä - yhteyshenkilö, joka antaa tarvittaessa lisätietoja - liikennöinti- ja/tai toimiluvan numero - Y-tunnus

18 18(18) 4.6 KATSASTAMINEN Museokaluston katsastusväli on kaksi vuotta ensikatsastuspäivämäärän kerrannaisina. Määräaikaiskatsastuksen voi suorittaa aikaisintaan kuusi kuukautta ennen katsastusvälin umpeutumista. Museokalustolle on tehtävä ylimääräinen katsastus ennen liikennöintiä, mikäli museokalustolla ei ole liikennöity junana tai tehty vaihtotyötä yhden vuoden aikana edellisestä liikennöinnistä. Muilta osin museokaluston katsastamisessa on noudatettava Rautatieviraston ohjetta liikkuvan kaluston katsastamisesta. 4.7 KALUSTON KÄYTTÄMISESTÄ TEHTÄVÄT MERKINNÄT Museokalustoyksilön liikennöinnistä on merkittävä muistiin seuraavat asiat: - liikenneturvallisuustehtävissä toimineiden nimet ja tehtävät, - liikennöinnin tyyppi (junaliikenne tai vaihtotyö), - liikennöinnin aloitusaika, - liikennöinnin lopetusaika, - Rataosuus, jolla on liikennöity, - Ajokilometrit ja - Kunnossapidosta vastaavan henkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön tarkastusmerkintä. Museokalustoyksilön viat sekä tehdyt huollot ja korjaukset on merkittävä muistiin. Merkintöjä on säilytettävä vähintään viiden vuoden ajan. Museokalustoyksilön viat sekä tehdyt huollot ja korjaukset kunnossapidosta vastaavan henkilön tai hänen valtuuttamansa henkilön on merkittävä muistiin ja museokalustoyksilön haltijan on säilytettävä merkintöjä vähintään viiden vuoden ajan siten, että merkinnät säilyvät kunkin komponentin huoltovälin ajan. Kari Alppivuori ylijohtaja Jouko Linnasaari johtava asiantuntija

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012

Määräys 1 (15) TRAFI/16561/03.04.02.00/2012 1 (15) Antopäivä: 5.12.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa 28.12.2009 annetun Rautatieviraston määräyksen liikennöinti

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(19) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1092/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE

SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE RAUTATIEHENKILÖKUNNALLE 1/16 Antopäivä 23.8.2010 Voimassaoloaika 1.10.2010 alkaen, toistaiseksi Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti SUOMEN RAUTATIEJÄRJESTELMÄN LIIKENNÖINTIIN LIITTYVÄT MÄÄRÄYKSET VENÄLÄISELLE

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn suorittamisen edellytys

Lisätiedot

Kertauskoekysymykset

Kertauskoekysymykset Voimassa: 01.01.2013 alkaen Kertauskoekysymykset Kertauskokeessa tästä kysymyssarjasta kysytään: - 5 kysymystä opastimista - 5 kysymystä merkeistä - 10 kysymystä liikennöintimääräyksistä Teoriakokeen hyväksytyn

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle

Liikenneviraston ohjeita 9/2016. Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikenneviraston ohjeita 9/2016 Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilökunnalle Liikennöintiin liittyvät ohjeet venäläiselle rautatiehenkilöstölle Liikenneviraston ohjeita 9/2016

Lisätiedot

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013

Ohje 2(6) 2.12.2013 Dnro 5542/1000/2013 Ohje 2(6) 1 YLEISTÄ... 3 2 VAINIKKALA... 3 2.1 Venäjältä saapuvat junat... 3 2.2 Venäjälle lähtevät junat... 3 2.2.1 Tavarajunat tai Venäjälle veturina palaava juna... 3 2.2.2 Matkustajajunat... 3 3 IMATRANKOSKI

Lisätiedot

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä:

LIIKENNÖINTI. Määritelmiä: 13.7.2009 1 (16) LIIKENNÖINTI Määritelmiä: Kulkutiellä tarkoitetaan yksikölle turvattua reittiä. Kulkutiehen kuuluvat sillä olevat opastimet, vaihteet ja raideosuudet. Kulkutiehen liittyvät mahdolliset

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräysluonnos 1 (11) Antopäivä: x.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.20xx Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa TRAFI/18213/03.04.02.02/2010

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (4) 14.6.2013 Dnro 3061/065/2013 Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 RATAOSAN TIEDOT... 3 3 LIIKENNÖINTI JA RATATYÖ RATAOSALLA... 3 4 MUUT LIIKENNÖINNISSÄ NOUDATETTAVAT SÄÄDÖKSET

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt)

Liikenneviraston ohjeita 14/2017. Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt) Liikenneviraston ohjeita 14/2017 Liikennevirasto Helsinki 2017

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(46) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/480/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ

RAUTATIEJÄRJESTELMÄN OPASTEISTA, OPASTIMISTA JA LIIKENNÖINTIIN LIITTYVISTÄ MERKEISTÄ 1(47) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1091/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa

FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa Sivu 1 / 7 FGG FINNGAS GMBH Sivuliike Suomessa VERKKOSELOSTUS Korvaa 15.10.2016 voimaan tulleen Finngasin rataverkon vaihto- ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Korvaa voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1/7 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.9.2016 voimaan tulleen HaminaKotka Satama Oy:n Rataverkon vaihtotyön ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/

Sisältö. Ohje 2 (2) Dnro 2209/79/ Ohje 2 (2) Sisältö 1 Määritelmät... 3 2 Aikataulutyypit, aikataulujen rakenneosat ja yhteiset sisältövaatimukset kaikille aikataulutyypeille.. 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen rakenneosat...

Lisätiedot

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3

Sisällysluettelo LIIKENNEVIRASTO 2 (8) 14.6.2012 Dnro 2830/100/2012 1 MÄÄRITELMÄT... 3 LIIKENNEVIRASTO 2 (8) Sisällysluettelo 1 MÄÄRITELMÄT... 3 2 AIKATAULUTYYPIT, AIKATAULUJEN RAKENNEOSAT JA YHTEISET SISÄLTÖTIEDOT KAIKILLE AIKATAULUTYYPEILLE... 3 2.1 Aikataulutyypit... 3 2.2 Aikataulujen

Lisätiedot

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU

JUNAN JARRUTUSKYKY SEKÄ JARRUJEN TARKASTUS JA KOETTELU 1(11) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.5.2008. RVI/363/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Junaturvallisuussäännön luvun 4.8 Jarrujen

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/872/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(191) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/872/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 16.2.2009

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat Määräys 1 (27) Antopäivä: 29.11.2010 Voimaantulopäivä: 1.1.2011 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 25 2 momentti. Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 1.1 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2

Lisätiedot

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä

Rautateiden infrastruktuuriosajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Ohje 2 (5) Sisältö

Ohje 2 (5) Sisältö Ohje 2 (5) Sisältö Määritelmät ja lyhenteet... 3 1 Yleistä... 3 2 Ilmoitettavat asiat... 3 3 Ennakkoilmoituksen sisältö... 4 4 Tärkeiksi luokitellut ilmoitukset... 4 5 Ennakkoilmoitusten voimassaoloaika...

Lisätiedot

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen.

Oulun Satama Oy Korvaa voimaan tulleen Oulun Satama Oy:n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. 1 VERKKOSELOSTUS (Linkki ruotsin- tai englanninkieliseen versioon) Korvaa 1.6.2016 voimaan tulleen :n rataverkon liikennöinnin ja ratatyön turvallisuusohjeen. Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN...

Lisätiedot

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta

LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RATO 6 Turvalaitteet. 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta LIITE 1/1(22) Liikenneviraston ohjeita 7/2014 RAITEET JA VAIHTEET 1:1000 Yleiskaaviossa esitettävät vaihdesymbolit 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa ei varmuuslukitusta 1:9 vaihde (35 km/h) Vaihteessa varmuuslukitus

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Kouvolan laskumäen käyttöohje

Kouvolan laskumäen käyttöohje OHJE 1 (5) Korvaa/muuttaa Järjestelyopastimien käyttö laskumäessä Dnro 2338/741/2008 Kouvolan laskumäen käyttöohje 0400 109 E 111 LIVI/1685/06.04.01/2015 (soveltuvin osin) Kohdistuvuus Asiasanat Voimassa

Lisätiedot

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016

Radan merkkien ja merkintöjen selitykset. Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Radan merkkien ja merkintöjen selitykset Liikenneviraston ohjeita 19/2016 Liikennevirasto Helsinki 2016 Kannen kuva: Kalle Renfeldt Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi)

Lisätiedot

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO

RADAN RAKENTEET JA KUNNOSSAPITO 1(20) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 30.12.2009. RVI/902/431/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Yleiset perusteet, RAMO

Lisätiedot

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä.

Vaihtotyöllä tarkoitetaan luvanvaraista junaliikennettä tukevaa rautatiejärjestelmässä tehtävää kalustoyksiköiden siirtotyötä. Sivu 1/5 Raahen Satama Oy Vaihto- ja ratatyön turvallisuusohje Ohje hyväksytty: 21.10.2015, Kaarlo Heikkinen, satamajohtaja Ohjeesta vastaa: Raahen Satama Oy 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan

Lisätiedot

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten

Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmän (JETI) VEKilmoitusten Ohje 1 (5) Liikenteen palvelut / Liikenne ja tieto Juha Kröger Säädösperusta Korvaa/muuttaa RTJJ Dnro 1351/1000/2014 Kohdistuvuus Voimassa Liikennöinti, liikennesuunnittelu 1.6.2017 Asiasanat Ratatyö,

Lisätiedot

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus

Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy:n satama-alueen rataverkon verkkoselostus Turun Satama Oy 2.12.2016 1 (4) Sisällys 1 Yleistä... 2 1.1 Johdanto... 2 1.2 Voimassaoloaika ja päivittäminen... 2 1.3 Julkaiseminen... 2 1.4

Lisätiedot

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS

HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS RAITEISTON KUVAUS Voimassa alkaen toistaiseksi HAAPAMÄEN MUSEOVARIKON RAITEISTON KUVAUS Muutoshistoria: Muutos Päivämäärä Hyväksyjä Hyväksytty käyttöön 1.1.2013 Ratapäällikkö Päivitys Turvallisuusjohtaja

Lisätiedot

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28.

RADAN MERKIT MÄÄRÄYS RVI/148/410/2009. Voimassaoloaika alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. 1(187) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 16.2.2009. RVI/148/410/2009 Voimassaoloaika 1.3.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28. Kumoaa Rautatieviraston radan merkeistä 26.5.2008

Lisätiedot

Sisältö 2 (14) LIIKENNEVIRASTO Ohje. 17.11.2014 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö 2 (14) LIIKENNEVIRASTO Ohje. 17.11.2014 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen

Lisätiedot

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3

1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 Ohjeet rautatieliikenteessä annettavien lupien dokumentoinnista 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 JUNAPÄIVÄKIRJAMALLIT... 3 3 TAVALLISEN JUNAPÄIVÄKIRJAN SISÄLTÖ JA MERKINNÄT... 3 3.1 "Asemalla" -kenttä...

Lisätiedot

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti

Rataverkon haltijuus. Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuus Suomen Satamaliitto 2.2.2012 Taisto Tontti Rataverkon haltijuuden pääelementit Haltijuuden toteuttamisen vaihtoehdot Raiteiden kunnossapito Raidesopimukset Liikenteenohjaus Raiteen

Lisätiedot

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Perustelumuistio 1(7) 21.06.2016 Ohjaus- hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Komissio päivitti aiemmin päätöksenä annettua ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmää

Lisätiedot

1 YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4

1 YLEISTÄ MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4 Nopeusmuutosten menettelyohje 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 2 MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET... 3 3 NOPEUSRAJOITUKSEN MUUTOS... 4 4 PYSYVÄN NOPEUSRAJOITUKSEN ASETTAMISPROSESSI... 4 4.1 Muutostarve... 4 4.2

Lisätiedot

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4

Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Ohje 2(5) 1 YLEISTÄ... 3 2 LIIKENTEENOHJAUKSEN TOIMINTA... 4 Liite: Liikenteenohjauksen muistilista avustustilannetta varten Ohje 3(5) 1 YLEISTÄ Avustamisella tarkoitetaan apua tarvitsevan yksikön siirtämistä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9

Sisällysluettelo. Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 RATO 6 Turvalaitteet 6 TURVALAITTEET... 9 Liikenneviraston ohjeita 7/2014 5 Sisällysluettelo 6 TURVALAITTEET... 9 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 9 6.1.1 Symbolit... 21 6.1.2 Lyhenteet... 21 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 22

Lisätiedot

Rautateiden verkkoselostus 2018

Rautateiden verkkoselostus 2018 Verkkoselostus 1 (5) Haminan terminaali Rautateiden verkkoselostus 2018 Neste Oyj, Haminan terminaali Verkkoselostus 2 (5) Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Oikeudellinen merkitys... 3 1.2 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3

VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN RATAVERKKO RATAVERKON VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE... 3 1/10 VERKKOSELOSTUS AIKATAULUKAUDELLE 2019 Sisältö 1 VOIMASSAOLO JA MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 MUUTOKSISTA TIEDOTTAMINEN... 2 2 RATAVERKKO... 2 RATAVERKON KUVAUS, LAATU JA LAAJUUS... 2 RATAVERKON KÄYTTÄMISEN

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) 2.3.2015 Dnro 4008/100/2014 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 6 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Dnro 5382/100/ MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA... 6

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Dnro 5382/100/ MÄÄRITELMIÄ SOVELTAMISALA... 6 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (14) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 6 3 VIESTIN ANTAMINEN... 7 3.1 Määrämuotoiset viestit... 7 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 9 3.3 Lähtölupien

Lisätiedot

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

TURVALAITTEET RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(44) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 26.10.2009. RVI/873/410/2009 Voimassaoloaika 1.11.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston turvalaitteista

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Päivitetty 1.8.2017. Korvaa Kokkolan Sataman 1.6.2016 antamat turvallisuusohjeet vaihto- ja ratatyöstä 1.6.2017 alkaen. Julkaistu 1.8.2017 2 Sisältö

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(20) 28.6.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA

TAVARAVAUNUJEN SUURIMMASTA SALLITUSTA KUORMASTA, JUNAPAINOSTA JA JUNAN KOKOONPANOSTA 1(14) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 21.10.2008 RVI/725/412/2008 Voimassaoloaika 1.11.2008 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Junaturvallisuussääntöön liittyvät

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä ll Määräys 1 (53) Antopäivä: 29.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU (32012D0088;

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4

1 SOVELTAMISALA... 3 4 JÄNNITEKATKO... 4 LIIKENNEVIRASTO OHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA... 3 2 TASORISTEYKSEN KÄYTÖN VASTUUHENKILÖT... 3 3 ERIKOISTOIMENPITEET TASORISTEYKSESSÄ JA RAUTATIELIIKENTEEN KESKEYTTÄMINEN... 3 3.1 Erikoiskuljetuksen

Lisätiedot

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16

Muutosesitys. Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto -osajärjestelmä TRAFI/22096/ /2012. pvm: Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Kommenttilomake - Sivu 1 / 16 Muutosesitys 1 I 2 Ajonesto on menetelmä, jonka avulla estetään kulkutien varmistuminen tietylle alueelle tietyllä alueella. Huonosti muotoiltu ilmaus Ajonesto on menetelmä,

Lisätiedot

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20

6 TURVALAITTEET... 7. 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 1 RATO 6 Sisältö SISÄLTÖ 6 TURVALAITTEET... 7 6.1 MÄÄRITELMÄT, SYMBOLIT JA LYHENTEET... 7 6.1.1 Symbolit... 20 6.1.2 Lyhenteet... 20 6.2 TURVALAITTEIDEN PERUSPERIAATTEET... 21 6.2.1 Yleistä... 21 6.2.1.1

Lisätiedot

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy

Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä. Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Poikkeustapahtumien hallinta raideliikenteessä Tekijä: Ilkka Nieminen Toimeksiantaja: Mipro Oy Sisältö Toimeksiantajasta sananen Poikkeamatilanteiden hallintajärjestelmä Mitä, miksi, minkälainen Poikkeamatilanteen

Lisätiedot

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA

RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA Ohje 1(10) Dnro 2042/1000/2010 RATATYÖILMOITUKSEN JA LIIKENTEEN RAJOITE ILMOITUKSEN LAADINTA on uudistanut Ratatyöilmoituksen (Rt-ilmoitus) ja eriyttänyt siitä Liikenteen rajoite -ilmoituksen (Lr-ilmoitus).

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Perustelumuistio 1(37) 18.12.2013 Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta -osajärjestelmä Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksellä pannaan täytäntöön komission päätös Euroopan Unionin rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 7 2014 LIIKENNEVIRASTON ohjeita Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 7/2014 Liikennevirasto Helsinki 2014 Kannen kuva:

Lisätiedot

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet

JKV-järjestelmän baliisivikatilanteet Näytöt pimennetään Käyttöjarrutus ja baliisivian nopeusrajoitus * Baliisivikaluokka Nopeusrajoituksiin liittyvä tieto poistetaan vähintään 10 s Opastimiin liittyvä tieto poistetaan seuraavallepääopastimelle

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 85 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 15.11.2010 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 85 Muutoshistoria

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013

Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Raportti alustavasta tutkinnasta R2013-E2 Vaaratilanne junaliikenteessä Kouvolan ratapihalla 2.8.2013 Vaaratilanne Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet 6 2012 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Ratatekniset ohjeet (RATO) osa 6 Turvalaitteet Liikenneviraston ohjeita 6/2012 Liikennevirasto Helsinki 2012 Kannen kuva:

Lisätiedot

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET

SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 TOIMINNALLISET VAATIMUKSET Liikennevirasto Sivu 1 / 86 Dokumentti Päiväys Nimi Sivuja 12.3.2014 SUOMEN ASETINLAITEVAATIMUKSET 2010 - TOIMINNALLISET VAATIMUKSET 86 Muutoshistoria

Lisätiedot

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus

Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Loviisan Satama Oy:n verkkoselostus Sisällysluettelo 1 Yleistä 1.1 Johdanto ja tarkoitus 1.2 Oikeudellinen merkitys 2 Rataverkolle pääsy 2.1 Rataverkolle pääsyn edellytykset 2.1.2 Yleiset rataverkolle

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996

Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tutkintaselostus C 3/1996 R Vaaratilanne junaliikenteessä Kontiomäen asemalla 29.4.1996 Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä

Lisätiedot

NOPEUSMUUTOS Tyyppi Raiteen suurimman nopeuden alentaminen Raiteen suurimman nopeuden nostaminen Pysyvä Pysyvä nopeuden muutos tai suurimman nopeuden nosto Tapahtuu Liikenneviraston päätöksellä Liikenneviraston

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys

Liikenteen turvallisuusvirasto. Rautatiemääräys Liikenteen turvallisuusvirasto TRAFI/14473/03.04.02.00/2010 Rautatiemääräys Antopäivä: 22.10.2010 Voimassaoloaika: 1.11.2010, toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti Kumoaa: Rautatieviraston

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Liikennöinti valtion rataverkolla 23 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 23/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Simo Toikkanen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4

Sisältö. LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) 17.3.2016 LIVI/1686/07.01.00/2016 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 LIIKENNEVIRASTO Ohje 2 (8) Sisältö 1 MÄÄRITELMIÄ... 3 2 SOVELTAMISALA... 4 3 VIESTIN ANTAMINEN... 4 3.2 Viestinnässä käytettävät nimet ja tunnukset... 5 3.3 Lähtölupien antaminen/vastaanottaminen tekstiviesteinä...

Lisätiedot

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki

JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle. Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki JKV-järjestelmän merkitys rautateiden turvallisuudelle ja kilpailun syntymiselle Liikenteen analyysit Teema-analyysi Ville Vainiomäki Trafin julkaisuja Trafis publikationer Trafi Publications 1/2014 Esipuhe

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS AIKATAULUKAUDELLE 20xx

RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS AIKATAULUKAUDELLE 20xx Käyttösopimus 1(6) RATAVERKON KÄYTTÖSOPIMUS AIKATAULUKAUDELLE 20xx Osapuolet Rataverkon haltija Rautatieliikenteen harjoittaja Yrityksen nimi PL 33 Postiosoite 00521 HELSINKI Postinumero ja postitoimipaikka

Lisätiedot

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle

Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle 1 OHJE 1 (4) Tekniikka ja ympäristö -osasto Vastaanottaja - Säädösperusta Korvaa - Ratakapasiteetin hakeminen ja myöntäminen vaihtotyölle LIVI/3315/07.01.00/2016 (1.1.2017) Kohdistuvuus Vaihtotyö valtion

Lisätiedot

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1)

RATAVERKKOSELOSTUS PIETARSAAREN SATAMA. (LJ-C56, , versio 1) PIETARSAAREN SATAMA (LJ-C56, 09.12.2016, versio 1) SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1. Esittely 1.2. Yhteystiedot 1.3. Julkaiseminen 1.4. Rataverkon välinen yhteistyö 2. RATAVERKOLLE PÄÄSY 2.1. Yleiset edellytykset

Lisätiedot

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY

VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE VAIHTO- JA RATATYÖN TURVALLISUUSOHJE - PIETARSAAREN SATAMA OY 1. Soveltamisala ja määritelmät Ohjetta noudatetaan Pietarsaaren Satama Oy:n yksityisraiteilla ja hallinnoimalla

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Hyvinkäällä

Virheellinen kulkutie Hyvinkäällä Raportti R2015-S1-02 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä

Määräysluonnos ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmästä 1 (48) Antopäivä:..2013 Voimaantulopäivä: 1.1.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohdat 4, 7 ja 10 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/88/EU

Lisätiedot

Kuljettajan aikataulun pikaohje

Kuljettajan aikataulun pikaohje Kuljettajan aikataulun pikaohje Uusi kuljettajan aikataulu yhdistää nykyisen aikataulutulosteen ja ETJ-tulosteen tiedot. Se korvaa nämä molemmat huhtikuussa 2014. Uudenmallista aikataulutulostetta käytetään

Lisätiedot

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rataverkon nopeusmuutosten hallinta

LIIKENNEVIRASTON OHJEITA. Rataverkon nopeusmuutosten hallinta 12 2015 LIIKENNEVIRASTON OHJEITA Liikenneviraston ohjeita 12/2015 Liikennevirasto Helsinki 2015 Kannen kuva: Marko Tuominen Verkkojulkaisu pdf (www.liikennevirasto.fi) ISSN-L 1798-663X ISSN 1798-6648

Lisätiedot

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012

KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 KOMMENTTITAULUKKO Määräys Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä TRAFI/22096/03.04.02.00/2012 Perustelumuistion liite Kohta Kommentti Lausunnon 1 Soveltamisala Ei ole huomauttamista

Lisätiedot

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi

31.1.2011. 7.2.2011 alkaen toistaiseksi Ohje 1 (7) 31.1.2011 Dnro 1538/043/2008 Liikenteen hallinta Vastaanottaja Liikenteenohjaus, käyttökeskus, tunnelipäivystäjä, alueisännöitsijä Säädösperusta Korvaa/muuttaa Pelastussuunnitelma Työohjeen

Lisätiedot

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018

Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 1 (5) Kokkolan Satama Oy Rautateiden verkkoselostus 2018 Julkaistu 9.12.2016 2 (5) Sisällysluettelo Yleistietoa... 3 Esittely... 3 Johdanto... 3 Tarkoitus... 3 Oikeudellinen merkitys... 3 Vastuut ja yhteystiedot...

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Ruukissa

Virheellinen kulkutie Ruukissa Raportti R2015-S1-05 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä

Ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmä sll 1 (49) Antopäivä: 21.6.2016 Voimaantulopäivä: 5.7.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: Toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2016/919

Lisätiedot

Virheellinen kulkutien Joutsenossa

Virheellinen kulkutien Joutsenossa Raportti R2015-S1-07 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013

Ohje 2(15) 2.11.2013 Dnro 5543/1000/2013 Ohje (5)..3 Dnro 55/000/3 OHJEEN SOVELTAMISALA... 3 MÄÄRITELMÄT... 3 3 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 3. Opasteet ja radan erkit... 5 3.. Opasteet... 6 3.. Radan erkit... 8 4 LIIKENNEPAIKKAKOHTAISET ERITYISOHJEET...

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011. Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus näkemäalueista Annettu Helsingissä 25 päivänä tammikuuta 2011 Liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Vaaratilanne junaliikenteessä Oulussa 21.5.1998

Vaaratilanne junaliikenteessä Oulussa 21.5.1998 Tutkintaselostus C 10/1998 R Tämä tutkintaselostus on tehty turvallisuuden parantamiseksi ja uusien onnettomuuksien ennalta ehkäisemiseksi. Tässä ei käsitellä onnettomuudesta mahdollisesti johtuvaa vastuuta

Lisätiedot

Raportti. Virheellinen kulkutie Laihialla R2015-S1-13

Raportti. Virheellinen kulkutie Laihialla R2015-S1-13 Raportti R2015-S1-13 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat

Rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävien koulutusohjelmat 1 (19) Antopäivä: 25.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki rautatiejärjestelmän liikenneturvallisuustehtävistä (1664/2009) 8 :n 4 momentti, 12 a :n 4 momentti, 16

Lisätiedot

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut

(CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Muistio 1(17) xx.xx.2013 Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinantoosajärjestelmän (CCS YTE) täytäntöönpanomääräyksen perustelut Sisällysluettelo Rautatiejärjestelmän ohjaus-, hallinta- ja merkinanto-osajärjestelmän

Lisätiedot

Raportti. Virheellinen kulkutie Keravalla R2015-S1-03

Raportti. Virheellinen kulkutie Keravalla R2015-S1-03 Raportti R2015-S1-03 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Joensuussa

Virheellinen kulkutie Joensuussa Raportti R2015-S1-12 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot

Virheellinen kulkutie Kuopiossa

Virheellinen kulkutie Kuopiossa Raportti R2015-S1-08 Turvallisuustutkinnan tarkoituksena on yleisen turvallisuuden lisääminen, onnettomuuksien ja vaaratilanteiden ehkäiseminen sekä onnettomuuksista aiheutuvien vahinkojen torjuminen.

Lisätiedot