EUROOPAN PARLAMENTTI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "EUROOPAN PARLAMENTTI"

Transkriptio

1 EUROOPAN PARLAMENTTI Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2002/2260(INI) 9. huhtikuuta 2003 MIETINTÖLUONNOS Komission tiedonanto: Henkilöautojen verotus Euroopan unionissa - vaihtoehdot toimille kansallisella ja yhteisön tasolla (2002/2260(INI)) Talous- ja raha-asioiden valiokunta Esittelijä: Mary Honeyball PR\ doc PE

2 PE /13 PR\ doc

3 SISÄLTÖ Sivu ASIAN KÄSITTELY...4 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS...5 PERUSTELUT...9 YMPÄRISTÖASIOIDEN, KANSANTERVEYDEN JA KULUTTAJAPOLITIIKAN VALIOKUNNAN LAUSUNTO... ALUEPOLITIIKKA-, LIIKENNE- JA MATKAILUVALIOKUNNAN LAUSUNTO... PR\ doc 3/13 PE

4 ASIAN KÄSITTELY Komissio välitti 6. syyskuuta 2002 päivätyllä kirjeellä Euroopan parlamentille tiedonannon aiheesta "Henkilöautojen verotus Euroopan unionissa - vaihtoehdot toimille kansallisella ja yhteisön tasolla" (KOM (2002) 431 C5-0573/2002), joka toimitettiin tiedoksi talous- ja raha-asioiden valiokunnalle. Parlamentin puhemies ilmoitti istunnossa 19. joulukuuta 2002, että talous- ja raha-asioiden valiokunnalle on annettu lupa laatia työjärjestyksen 47 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan mukaisesti valiokunta-aloitteinen mietintö aiheesta ja että ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnalta, teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimusja energiavaliokunnalta sekä aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta oli pyydetty lausuntoa. Talous- ja raha-asioiden valiokunta nimitti kokouksessaan 1. lokakuuta 2002 esittelijäksi Mary Honeyballin. Valiokunta käsitteli komission tiedonantoa ja mietintöluonnosta kokouksissaan.... Viimeksi mainitussa/viimeisessä kokouksessa se hyväksyi päätöslauselmaesityksen äänin puolesta, vastaan ja tyhjä(ä) yksimielisesti. Äänestyksessä olivat läsnä seuraavat jäsenet:... (puheenjohtaja/puheenjohtajana), (ja ) (varapuheenjohtaja/varapuheenjohtajat), (esittelijä),, (... puolesta),... ( puolesta työjärjestyksen 153 artiklan 2 kohdan mukaisesti),... ja.... Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan sekä aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot ovat liitteenä; teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus ja energiavaliokunta päätti 8. lokakuuta 2002 olla antamatta lausuntoa. Mietintö jätettiin käsiteltäväksi PE /13 PR\ doc

5 PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan parlamentin päätöslauselma komission tiedonannosta: Henkilöautojen verotus Euroopan unionissa - vaihtoehdot toimille kansallisella ja yhteisön tasolla (2002/2260(INI)) Euroopan parlamentti, joka ottaa huomioon komission tiedonannon (KOM (2002) 431 C5-0573/ ), ottaa huomioon mietintönsä komission ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi asuinpaikan muutoksen yhteydessä lopullisesti toiseen jäsenvaltioon siirrettyjen tai väliaikaisesti muussa kuin niiden rekisteröintijäsenvaltiossa käytettävien yksityisten moottoriajoneuvojen verokohtelusta (KOM(1998) 30 2 ), ottaa huomioon päätöslauselmansa komission tiedonannosta neuvostolle, Euroopan parlamentille ja talous- ja sosiaalikomitealle Euroopan unionin veropolitiikan ensisijaisista tavoitteista tulevina vuosina (KOM(2001) ), ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin tarkoituksiin polttoaineena käytettävään kaasuöljyyn sovellettavan erityisen verotusjärjestelmän käyttöönottamiseksi sekä bensiinin ja kaasuöljyn valmisteverojen lähentämiseksi (KOM(2002) ), ottaa huomioon komission tiedonannon neuvostolle ja Euroopan parlamentille "Henkilöautojen hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevan yhteisön strategian toteuttaminen: Strategian tehokkuutta koskeva kolmas vuosikertomus" (raportointivuosi 2001) (KOM(2002) ), ottaa huomioon talous- ja sosiaalikomitean maaliskuussa 2003 järjestämässä asiantuntijoiden kuulemistilaisuudessa esitetyt kertomukset, ottaa huomioon työjärjestyksensä 47 artiklan 2 kohdan ja 163 artiklan, ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön sekä ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunnan ja aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnan lausunnot (A5-0000/2003), A. ottaa huomioon, että kansalaiset, jotka haluavat siirtää autonsa jäsenvaltiosta toiseen, kohtaavat huomattavia hallinnollisia ja taloudellisia esteitä, jotka voivat haitata heidän oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen, 1 Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. 2 EYVL C 108, , s EYVL C 284, , s EYVL C 291 E, , s Ei vielä julkaistu EUVL:ssä. PR\ doc 5/13 PE

6 B. ottaa huomioon, että komissio, Euroopan parlamentti ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuin saavat kansalaisilta joka vuosi huomattavan määrän valituksia, jotka koskevat auton rajat ylittävään siirtoon liittyviä ongelmia; katsoo tämän osoittavan, että yhtenäismarkkinat on saatettava päätökseen tällä alalla, C. panee merkille, että nykyinen lainsäädäntö edellyttää kansalaisia rekisteröimään ajoneuvonsa uudelleen, vaikka he oleskelisivat toisessa jäsenvaltiossa vain suhteellisen lyhyen aikaa ja että se myös estää yrityksiä jälleenvuokraamasta yhdessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn ja toiseen jäsenvaltioon saapuvan auton sekä edellyttää, että ajoneuvo palautetaan tyhjänä takaisin rekisteröintimaahansa, D. ottaa huomioon, että liikenne aiheuttaa 28 prosenttia kaikista hiilidioksidipäästöistä ja että yksin maantieliikenteen osuus kaikista liikenteen aiheuttamista hiilidioksidipäästöistä on 84 prosenttia, josta puolet on peräisin henkilöautoista, E. katsoo, että ratifioimalla Kioton pöytäkirjan Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vähentämään huomattavasti hiilidioksidipäästöjä tulevina vuosina, F. katsoo, että komissio on osana vuoden 1995 hiilidioksidipäästöjen vähentämistä koskevaa strategiaa saanut ajoneuvoteollisuuden tekemään sitoumuksia, joiden tavoitteena on uusien henkilöautojen keskimääräisten hiilidioksidipäästöjen vähentäminen 186 grammasta kilometriä kohti 140 grammaan kilometriä kohti vuoteen 2008 tai 2009 mennessä. G. ottaa huomioon komission äskettäisen ehdotuksen siitä, että yksityisautojen dieselpolttoaineesta olisi perittävä ainakin yhtä suurta veroa kuin lyijyttömästä bensiinistä, H. ottaa huomioon, että tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet, että dieselin hiilidioksidipäästöt ovat huomattavasti vähäisemmät kuin bensiinin mutta että dieselillä ei ole yleisesti myönteisempää vaikutusta ympäristöön, I. ottaa huomioon, että autojen verottomissa hinnoissa on edelleen merkittäviä eroja, sillä ero kalleimman ja halvimman jäsenvaltion välillä on usein yli 20 prosenttia ja katsoo, että nämä hintaerot johtuvat suurelta osin huomattavista eroista ajoneuvojen verotusjärjestelmissä, 1. on samaa mieltä siitä, että Euroopan unionin ajoneuvoveroja on uudelleenjärjestettävä ja yhteensovitettava pikaisesti; 2. on samaa mieltä siitä, että tämä uudistus on tarpeen kahdestakin merkittävästä syystä: sisämarkkinoiden toimivuutta on parannettava jäsenvaltioiden välisiä verotuksellisia tai hallinnollisia esteitä poistamalla tai vähentämällä ja laajempia poliittisia näkökohtia, kuten Euroopan unionin ympäristösitoumuksia, on käsiteltävä paremmin; 3. katsoo näin ollen, että on ryhdyttävä pikaisiin toimiin kansallisella ja yhteisön tasolla yksityisautojen verokohtelun uudelleenjärjestämiseksi ja nykyaikaistamiseksi sekä henkilöiden ja autojen vapaan liikkuvuuden esteiden poistamiseksi; PE /13 PR\ doc

7 Tehokkaan ja ympäristöä säästävän verotusrakenteen suunnittelu 4. painottaa, ettei kyseisen uudelleenjärjestämisen pidä johtaa autoilijoihin kohdistuvan kokonaisverotuksen kiristymiseen, vaan pikemminkin sen on tarjottava ihmisille kannustimia heidän matkustuskäyttäytymisensä muuttamiseen ja vähemmän saastuttavien autojen ostamiseen; 5. yhtyy komission keskeiseen johtopäätökseen siitä, että rekisteröintiveron kaltaiset kiinteät verot olisi poistettava mahdollisimman pian verotuksen painopisteen siirtämiseksi omistamisesta käyttöön, jolloin autoverotuksessa otettaisiin selkeästi huomioon ympäristöulottuvuus; 6. kehottaa jäsenvaltioita "saastuttaja maksaa" -periaatteen mukaisesti sisällyttämään vuosittaista käyttöveroa koskeviin järjestelmiinsä hiilidioksidipäästöt huomioon ottavan tekijän ja kehottaa komissiota ehdottamaan lainsäädäntöä, jossa asetettaisiin kyseistä sisällyttämistä koskevat yhteiset periaatteet käyttämällä viitteenä esimerkiksi ajoneuvovalmistajien tekemiä sitoumuksia; 7. painottaa lisäksi, että henkilöautojen verotusta ei pidä nähdä erillään polttoaineverotuksesta tai tienkäyttömaksuista, ja kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita ottamaan huomioon näiden verojen ja maksujen muutokset jäsenvaltioiden ajoneuvoverotusjärjestelmiä uudistettaessa; 8. muistuttaa, että ehdotus dieselautojen edullisemman verokohtelun poistamisesta useimmissa jäsenvaltioissa voi haitata kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita; 9. on sitä mieltä, että verorakenteet on pidettävä yksinkertaisina ja avoimina ja katsoo, että veron määräytymisperusteet olisi pidettävä mahdollisimman vähäisinä; katsoo näin ollen, ettei veroa kannata yhdistää myös ajoneuvo- tai tieturvallisuustekijöihin, varsinkin kun ympäristöön ja ajoneuvoturvallisuuteen liittyvät näkökohdat voivat olla ristiriidassa keskenään; 10. katsoo lisäksi, että muutokset ovat tarpeen monilla muilla aloilla optimaalisen ympäristövaikutuksen varmistamiseksi: jäsenvaltioiden olisi esimerkiksi tarkistettava työsuhdeautojen verotustaan sen varmistamiseksi, että työsuhdeauton valintaan liittyvät ympäristöominaisuudet ilmenisivät selvemmin henkilökohtaisessa tuloverotuksessa ajoneuvon jäsenvaltiosta toiseen tapahtuvaa tilapäistä siirtoa koskevat rekisteröinti- ja vakuutusvaatimukset olisi uudistettava ja niistä olisi tehtävä joustavampia; Auton omistukseen liittyvien yhtenäismarkkinoiden luominen 11. ei voi hyväksyä sitä, että kymmenen vuotta yhtenäismarkkinoiden perustamisen jälkeen auton siirtoon liittyy edelleen niinkin paljon verotuksesta ja hallintokäytännöistä tai -menettelyistä johtuvia esteitä; PR\ doc 7/13 PE

8 12. kehottaa komissiota antamaan ennen marraskuun 2003 loppua ehdotuksia rekisteröintiveron palautusjärjestelmän perustamisesta väliaikaisena ratkaisuna ennen rekisteröintiveron poistamista koskevien toimien toteuttamista, sekä laatimaan yhteiset säännöt rekisteröintiveron laskemisesta tapauksissa, joissa auto siirretään jäsenvaltiosta toiseen; 13. muistuttaa tukevansa voimakkaasti komission vuonna 1998 antamaa ehdotusta, jonka pyrkimyksenä oli torjua rekisteröintiveron kaksinkertainen periminen, mutta huomauttaa, että ehdotus ei ole saanut neuvoston yksimielistä hyväksyntää; 14. vaatii näin ollen neuvostoa ponnistelemaan tulevaisuudessa lujemmin edistääkseen tässä mietinnössä esitettyjen toimenpiteiden toteuttamista varsinkin kun niissä on kyse Euroopan kansalaisten päivittäiseen elämään suoraan vaikuttavista asioista; 15. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tarttumaan rekisteröintiverosta johtuvien esteiden poistamisen lisäksi myös muihin olemassa oleviin auton rajat ylittäviä siirtoja koskeviin esteisiin, jotta ajoneuvon tuontiin tai vientiin tarvittavaa aikaa ja kustannuksia voitaisiin vähentää; 16. kehottaa jäsenvaltioita tarjoamaan tietoa sekä tuonti- ja vientimenettelyissä vaadittavat asiakirjat muillakin kuin maan virallisilla kielillä sekä ponnistelemaan perittävien hallintomaksujen vähentämiseksi; 17. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselmaesityksen komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioiden parlamenteille. PE /13 PR\ doc

9 PERUSTELUT Taustaa Uusiin ja käytettyihin henkilöautoihin sovelletaan monia erilaisia veroja, jotka vuorostaan vaihtelevat huomattavasti jäsenvaltiosta toiseen. Lyhyesti sanottuna auton omistukseen ja käyttöön sovelletaan neljää erilaista veroa: rekisteröintiveroa, joka maksetaan yleensä auton oston tai tuonnin yhteydessä. Nykyään kymmenen jäsenvaltiota perii rekisteröintiveroa, jonka aste vaihtelee nollasta 180 prosenttiin auton verottomasta hinnasta. vuosittaista käyttöveroa, jota Ranskaa lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot perivät ja joka vaihtelee 30 eurosta 463 euroon vuodessa. kuudennen ALV-direktiivin mukaisesti uusien autojen oston yhteydessä perittävää arvonlisäveroa, joka noudattaa ostajan asuinmaassa sovellettavaa yleistä alvkantaa. polttoaineveroja tai pikemminkin polttoaineiden valmisteveroja, joita on yhdenmukaistettu Euroopan unionissa vain vähimmäistasolla. Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta kaikki jäsenvaltiot perivät matalampaa veroa dieselistä. Omalta osaltaan komissio katsoo, ettei dieselin edullinen verokohtelu ole enää perusteltua, ja se on antanut ehdotuksen, jonka mukaan yksityisautojen polttoaineena käytettävän dieselin valmisteveron vähimmäisverokanta pitäisi saattaa yhdenmukaiseksi lyijyttömästä bensiinistä perittävän valmisteveron vähimmäisverokannan kanssa (parhaillaan valiokunnan käsiteltävänä). Ongelma a) Yhtenäismarkkinat kansalaisten näkökulmasta On jokseenkin selvää, että autoverotus voi olla esteenä ihmisten unionin sisärajat ylittävälle liikkumiselle ja työskentelylle. Euroopan parlamentin vetoomusvaliokunnalle, komissiolle ja Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle lähetetäänkin joka vuosi huomattava määrä valituksia. Kansalaiset kohtaavat kahdenlaisia suuria ongelmia yrittäessään liikkua autoillaan yhtenäismarkkina-alueella. Rekisteröintivero Vaikka vuosittainen käyttövero voidaan toisinaan palauttaa, rekisteröintiveroa ei koskaan makseta takaisin, kun auto siirretään toiseen jäsenvaltioon. Jotkut rekisteröintiveroa perivät jäsenvaltiot vaativat, että vero on maksettava (uudelleen), mikäli autoa käytetään pysyvästi niiden alueella. Tähän liittyvä ongelma on se, että jäsenvaltioiden käytettyjen autojen verotusarvon arviointiin soveltamat arvot ovat usein liian korkeat. PR\ doc 9/13 PE

10 Kyseistä kaksinkertaista verotusta tapahtuu edelleen huolimatta siitä, että kaksi vuodesta 1983 voimassa ollutta neuvoston direktiiviä sääntelevät autojen verokohtelua henkilöiden muuttaessa tilapäisesti tai vakituisesti jäsenvaltiosta toiseen. Direktiivien tarkoituksena oli estää autojen kaksinkertainen verotus. Vaikka Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen oikeustapausten runsas määrä on rajoittanut jäsenvaltioiden valtaa verottaa jäsenvaltiosta toiseen siirrettäviä autoja, valitusten jatkuva virta osoittaa, että nykyiset puitteet eivät riitä suojelemaan kansalaisia kaksoisverotukselta. Byrokratia ja tiedon puute Toinen ongelma on se, että tietoa ei usein ole tarpeeksi. Useimmissa maissa tietoa auton tuontia koskevista muodollisuuksista tarjotaan ainoastaan kansallisella kielellä. Näin ollen monet joutuvat turvautumaan asiantuntijan apuun suoriutuakseen pohjimmiltaan suhteellisen yksinkertaisesta tehtävästä. Euroopan komission toimeksiantaman tutkimuksen mukaan keskimääräiset kustannukset kansalaiselle, joka vaihtaa asuinpaikkansa toiseen jäsenvaltioon ja ottaa auton mukaansa, ovat noin 351 euroa. Komission tutkimuksen mukaan ajoneuvon viennin osuus (rekisteristä poistaminen) voi viedä jopa koko päivän. Siihen vaaditaan 5 11 asiakirjaa ja yhteydenotto noin viiteen eri virastoon. Kohdejäsenvaltiossa kansalaisen urakka voi viedä 1 9 tuntia ja vaatia noin yhdeksän asiakirjaa ja yhteydenoton noin seitsemään virastoon. b) Yhtenäismarkkinoiden merkitys yrityksille Rekisteröintiverotaso tietyssä jäsenvaltiossa vaikuttaa yleensä suoraan ajoneuvovalmistajan tiettyyn malliin valmistusmaassa soveltamaan verottomaan hintaan. Verottomat hinnat ovat yleensä korkeammat niissä maissa, joissa rekisteröintivero on matala tai sitä ei peritä lainkaan, kun taas verottomat hinnat ovat matalammat maissa, joissa rekisteröintivero on korkea. Noin 20 prosenttia Euroopan autojen hintaeroista johtuu komission mukaan erilaisista verotustasoista. Auton verottaminen asuinmaassa tarjoaisi kansalaisille mahdollisuuden hyötyä yhtenäismarkkinoista, sillä he voisivat ostaa auton sieltä, missä se on halvin (veroton hinta). Euroopan unionissa ei kuitenkaan ole juurikaan ajoneuvojen rajat ylittävää vähittäiskauppaa, vaikka on oletettavaa, että tilanne muuttuu auton myyntiä ja huoltoa koskevien kilpailusääntöjen äskettäisen uudistuksen myötä. Ajoneuvoteollisuudelle nykyinen Euroopan markkinoiden hajanaisuus merkitsee kuitenkin sitä, että sen on sovellettava erilaista hinnoittelustrategiaa kussakin jäsenvaltiossa ja lisäksi se saattaa joutua valmistamaan joistakin malleistaan muutettuja versioita tietyille markkinoille, jotta nämä mallit olisivat halvempia korkean verotuksen jäsenvaltioissa tai jotta ne saataisiin sisällytettyä tiettyyn verokynnykseen (verotuksen perustana käytetyn tehon luokkaan jne). Tämä voi olla ristiriidassa sisämarkkinoiden hengen kanssa. PE /13 PR\ doc

11 c) Laajemmat poliittiset tavoitteet Autoverotus on aihe, jota ei voida käsitellä erillään muista poliittisista pohdinnoista. Tässä yhteydessä on kiinnitettävä erityistä huomiota ympäristönäkökohtien asianmukaisuuteen sekä autoverotuksen vaikutukseen. Autot aiheuttavat suurimman osan hiilidioksidipäästöistä. Kun otetaan huomioon Euroopan unionin ja jäsenvaltioiden Kioton pöytäkirjan mukaiset sitoumukset vähentää kasvihuonekaasupäästöjä, on pohdittava huolellisesti sitä, kuinka autoverotuksella voidaan edistää tätä tavoitetta. Koska hiilidioksidipäästöillä ja muilla ei-toivotuilla haitoilla kuten ruuhkilla ja melulla on suora yhteys ajoneuvon käyttöön, on loogista pyrkiä verouudistukseen siellä, missä painotetaan auton käyttöä ja ympäristövaikutuksia pikemminkin kuin omistusta. Yhdistynyt kuningaskunta on mielenkiintoinen esimerkki, sillä se on ainoa jäsenvaltio, joka perii hiilidioksipäästöihin perustuvaa vuosittaista käyttöveroa. Yhdistyneen kuningaskunnan perimä vuosittainen käyttövero on huomattavasti matalampi autoille, jotka päästävät (suhteellisen) vähän hiilidioksidia kilometriä kohti. Ehdotetut ratkaisut Komissio esittää tiedonannossaan joitakin ajatuksia autoverotuksen uudistamiseksi. Lyhyesti sanottuna komissio katsoo, että rekisteröintivero olisi keskipitkällä aikavälillä (5 10 vuotta) poistettava ja että painopistettä olisi siirrettävä vuosittaiseen käyttöveroon, polttoaineveroon ja ympäristömaksuihin. Komissio ehdottaa myös, että kaikissa rekisteröintiveroa nykyisin perivässä kymmenessä jäsenvaltiossa pitäisi ottaa välittömästi käyttöön rekisteröintiveron palautusjärjestelmä. Järjestelmän pitäisi taata siirtymäaikana rekisteröintiveron jäännösarvon suhteutettu palauttaminen kaikissa niissä tapauksissa, joissa yhteen jäsenvaltioon rekisteröity henkilöauto viedään tai siirretään pysyvästi toiseen jäsenvaltioon. Olisi myös laadittava muista jäsenvaltioista maahantuotuja käytettyjä autoja koskevat rekisteröintiveron jäännösarvon laskentamenetelmää koskevat yleiset säännöt. Rekisteröintiveron jäännösarvon laskentamenetelmää pitäisi soveltaa myös palautusjärjestelmässä. Lopuksi komissio katsoo, että uusien henkilöautojen verotustason ja hiilidioksidipäästöjen välille olisi luotava suorempi yhteys. Se katsoo, että sekä rekisteröintiveroa että käyttöveroa tulisi muuttaa siten, että ne perustuisivat täysin hiilidioksipäästöihin, tai niihin pitäisi ainakin lisätä hiilidioksidipäästöt huomioon ottava tekijä. Kriittinen arviointi Kuultuaan kaikkia tämän prosessin tärkeimpiä sidosryhmiä esittelijä voi vain pitää tervetulleena komission aloitetta ja kehottaa komissiota jatkamaan eteenpäin sekä toteuttamaan tiedonannossaan asettamat poliittiset vaihtoehdot. On selvää, että on aika uudistaa Euroopan autoverotusta kahdestakin eri syystä. PR\ doc 11/13 PE

12 Ensinnäkin EU ja sen jäsenvaltiot ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä. Kun otetaan huomioon, että henkilöautot ovat näiden päästöjen suurin lähde, on ponnisteltava kaikin keinoin sen varmistamiseksi, että kyseisiä päästöjä vähennetään niin paljon kuin mahdollista. Teollisuus on yhteistyössä EU:n kanssa sitoutunut merkittäviin uusien autojen hiilidioksidipäästöjen vähennyksiin ja olisi epäloogista, ellei autoverotuksessa otettaisi tätä huomioon. Esittelijä uskoo näin ollen lujasti, että on korkea aika muuttaa ajoneuvoverotus "vihreämmäksi" yhdistämällä se suoraan ympäristötavoitteisiin. Verotus voisi tällöin perustua esimerkiksi kilometrikohtaisiin hiilidioksipäästöihin. Tämä voisi olla merkittävä signaali kuluttajille heidän tehdessään ostopäätöksiä. Toiseksi on välttämätöntä poistaa auton jäsenvaltiosta toiseen tapahtuvaa siirtoa koskevat huomattavat esteet, jotka edelleen johtuvat erilaisista verolainsäädännöistä sekä joustamattomista hallintokäytännöistä. Komission ehdotus rekisteröintiveron poistamisesta voisi olla ratkaisu useimpiin verotukseen liittyviin ongelmiin. Esittelijä toivoo, että veron poistaminen voitaisiin toteuttaa kohtuullisen ajan kuluessa. Koska esittelijä kuitenkin tunnustaa, että toimenpide vie aikaa, hän kehottaa komissiota antamaan ehdotuksen yksinkertaisesta ja ei-byrokraattisesta rekisteröintiveron palautusjärjestelmästä ennen marraskuuta 2003 niin että ehdotusta voidaan käsitellä ennen Euroopan parlamentin vuoden 2004 vaaleja. On huomattava, että jo vuonna 1998 komissio antoi ehdotuksen, jonka tavoitteena oli ajoneuvojen kaksoisverotuksen (rekisteröintiveron) poistaminen. Euroopan parlamentti antoi ehdotukselle laajan tukensa, mutta neuvosto ei ole vieläkään hyväksynyt sitä. Tämän perusteella voidaan pohtia, mitkä mahdollisuudet komission uudella, samaa alaa koskevalla ehdotuksella voi olla neuvoston yksimielisen tuen saamiseksi. Sen lisäksi, että esittelijä ilmaisee tukensa rekisteröintiveron vähittäistä poistamista sekä käyttöveron uudistamista koskevalle komission alustavalle lainsäädännölliselle aikataululle, hän tuo esille monia erityisiä kohtia, joita toivoisi komission käsittelevän. Kuten edellä mainittiin, komissio on antanut erillisen ehdotuksen dieselpolttoaineen edullisemman (suhteellisesti ajateltuna) verokohtelun poistamisesta. Esittelijä haluaa kuitenkin muistuttaa, että kyseinen verokohtelun poistaminen voi haitata hiilidioksidipäästöjen huomioon ottamista vuosittaisessa käyttöverossa useiden tutkimusten osoittaessa dieselautojen hiilidioksidipäästöjen olevan paljon vähäisemmät kuin bensiiniautojen. Ruotsin kansallisen tiehallinnon tutkimus vuodelta 2001 osoittaa, että hiilidioksidipäästöt ovat 40 prosenttia suuremmat bensiinikäyttöisissä autoissa kuin dieselkäyttöisissä autoissa, kun samanmerkkisiä ja samojen vaatimusten mukaisia autoja, joissa käytetään EU:n mittausstandardeja, verrataan keskenään. On syytä kuitenkin lisätä, että ero voi olla jopa suurempi todellisissa ajo-olosuhteissa. Tästä huolimatta on otettava huomioon myös se, että dieselin aiheuttamat hiukkas- ja typpioksidipäästöt ovat huomattavasti korkeammat. Eräs ala, jolla tarvittaisiin toimenpiteitä, on työsuhdeautojen tuloverokohtelu. Vaikka se ei ole EU:n toimivaltaan kuuluva ala, on kuitenkin tärkeää kiinnittää jäsenvaltioiden huomiota tarpeeseen varmistaa, että myös tuloverotusjärjestelmät tarjoavat oikeita kannustimia PE /13 PR\ doc

13 työsuhdeautojen valintaan. Vuosittaisen käyttöveron lisäksi on tärkeää, että jäsenvaltiot varmistavat sen, että työsuhdeauton ympäristöominaisuudet ilmenevät autoedusta nauttivan henkilön tuloveroa koskevissa laskelmissa. On tarpeen selkiyttää myös ajoneuvojen tilapäistä siirtoa jäsenvaltiosta toiseen koskevia sääntöjä ja tehdä niistä joustavampia. Voidaan erottaa toisistaan (ainakin) kaksi erillistä tapausta: a) Kun autoilija viettää ajanjaksoja ulkomailla, useimmissa tapauksissa yli kuusi kuukautta, esimerkiksi toissijaisessa asuinpaikassa tai opiskeluun tai ammattiin liittyvistä syistä vaihtamatta ensisijaista asuinpaikkaansa, hänen on rekisteröitävä ja vakuutettava autonsa toisessa jäsenvaltiossa, mikä vie, kuten edellä mainittiin, paljon aikaa ja aiheuttaa kustannuksia. Muutaman kuukauden jälkeen autoilijan on käytävä sama prosessi läpi uudelleen. Tämä jäykkä järjestelmä ei ole enää perusteltu rajat ylittävää liikkumista edistävillä yhtenäismarkkinoilla. b) Toinen aihe koskee leasing- ja vuokrausyrityksiä, jotka eivät voi toimia Euroopan laajuisesti. Kun asiakas vuokraa auton Brysselissä ajaakseen Lontooseen, yrityksen työntekijä Lontoossa ei voi vuokrata autoa uudelleen, vaan hänen on palautettava se tyhjänä, mikä vie yhden päivän kaikkine kuluineen ja matkaan liittyvine päästöineen. Esittelijä, joka on hiilidioksidipäästöt huomioon ottavan henkilöautoverotuksen vankka kannattaja, ei kuitenkaan suosittele lisäperusteiden, kuten ajoneuvoturvallisuuden, lisäämistä. Liian monet veroaloitteet voivat hämmentää kuluttajaa ja on epätodennäköistä, että ne aikaansaavat yleisesti myönteisen tuloksen. Ne voivat olla jopa ristiriidassa keskenään, sillä autojen turvallisuuden lisääntyminen voi merkitä niiden painon kasvua ja siten polttoaineen kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kasvua. PR\ doc 13/13 PE

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2,

ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (KOM(1997) 30 2, P5_TA(2003)0404 Energiatuotteiden ja sähkön verotus * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma luonnoksesta neuvoston direktiiviksi energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 21. toukokuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2002/2031(COS) LAUSUNTOLUONNOS kansalaisvapauksien ja -oikeuksien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0296 (CNS) 5931/16 SC 16 ECON 75 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta 13. tammikuuta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0043(CNS) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010)

Oikeudellisten asioiden valiokunta ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 11.11.2010 ILMOITUS JÄSENILLE (26/2010) Asia: Ruotsin Riksdagenin lausunto perusteluineen muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0014(COD) 21.5.2008 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.6.2011 KOM(2011) 377 lopullinen 2011/0164 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI kosmeettisia valmisteita koskevan direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III mukauttamiseksi

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.9.2015 COM(2015) 488 final 2015/0237 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien pakolaisasiain päävaltuutetun ohjelman toimeenpanevan komitean 66. istunnossa

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 18.2.2013 2012/2296(INI) MIETINTÖLUONNOS kevyiden yksityisajoneuvojen tiemaksu- ja vinjettijärjestelmää Euroopassa koskevasta strategiasta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS. Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio) EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden tuonnista unioniin (kodifikaatio)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 909 lopullinen 2006/0282 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien

Lisätiedot

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI

PE-CONS 22/1/16 REV 1 FI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 6. heinäkuuta 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) LEX 1684 PE-CONS 22/1/16 REV 1 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI FIN 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2003 (OR. fr) 2002/0179 (COD) LEX 457 PE-CONS 3647/03 N 299 INST 145 AG 37 INF 134 CODEC 952 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC)

MIETINTÖLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2011/2236(DEC) EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2011/2236(DEC) 6.2.2012 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euratomin hankintakeskuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 17.1.2017 2013/0140(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA

KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2016 KANSALLISEN PARLAMENTIN PERUSTELTU LAUSUNTO TOISSIJAISUUSPERIAATTEESTA Asia: Liettuan tasavallan parlamentin perusteltu lausunto

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2017/0016(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta 18.5.2017 2017/0016(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi otsonikerrosta heikentävistä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 26.11.2007 KOM(2007) 752 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI

10292/17 pmm/msu/vb 1 DRI Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0384 (COD) 10292/17 CODEC 1051 FSTR 47 FC 55 REGIO 71 SOC 481 EMPL 369 BUDGET 20 AGRISTR 48 PECHE 249 CADREFIN

Lisätiedot

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta

Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta 8.10.2010 2010/0067(CNS) LAUSUNTOLUONNOS naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnalta oikeudellisten

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta 2010/2291(ACI) 2.3.2011 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja komission välisen toimielinten sopimuksen tekemisestä

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 9. huhtikuuta 207 (OR. en) 206/025 (COD) PE-CONS 3/7 VISA 8 COEST 55 COMIX 62 CODEC 295 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011

Ajankohtaista liikenteen verotuksessa. Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Ajankohtaista liikenteen verotuksessa Hanne-Riikka Nalli Valtiovarainministeriö, vero-osasto 10.11.2011 Esityksen rakenne Hallitusohjelman kirjaukset Liikenteen verotuksen muutokset 2012 autovero ajoneuvoveron

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta ALUSTAVA 1989/0218(CNS) 16. toukokuuta 2001 * MIETINTÖLUONNOS Ehdotus neuvoston asetukseksi eurooppayhtiön (SE) säännöistä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.09.2002 KOM(2002) 431 lopullinen KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE HENKILÖAUTOJEN VEROTUKSESTA EUROOPAN UNIONISSA vaihtoehdot toimille kansallisella

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0252(COD) 5. helmikuuta 2004 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 ««««««««««««Liikenne- ja matkailuvaliokunta 2009 VÄLIAIKAINEN 2003/0130(COD) 25.2.2005 ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston yhteisestä kannasta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentti 2014-2019 Aluekehitysvaliokunta 2016/0393(COD) 14.6.2017 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1059/2003 muuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen

Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen P7_TA(2013)0082 Euroopan parlamentin kokoonpano vuoden 2014 vaalien jälkeen Euroopan parlamentin päätöslauselma 13. maaliskuuta 2013 Euroopan parlamentin kokoonpanosta vuoden 2014 vaalien jälkeen (2012/2309(INL))

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0128(COD) 20. lokakuuta 2003 ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunta VÄLIAIKAINEN 2002/0259(COD) 10. helmikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristöasioiden,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 21. marraskuuta 2017 (OR. en) 2017/0060 (COD) PE-CONS 52/17 TRANS 415 DELACT 189 CODEC 1608 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/

***I MIETINTÖ. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti A8-0202/ Euroopan parlamentti 2014-2019 Istuntoasiakirja A8-0202/2015 22.6.2015 ***I MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi alusten vahinkoa aiheuttavalta hinnoittelulta suojautumisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta VÄLIAIKAINEN 2003/0169(CNS) 7. lokakuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0349 (CNS) 15904/17 FISC 365 ECOFIN 1134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 19. joulukuuta 2017 Vastaanottaja:

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Vetoomusvaliokunta 2009 20.3.2009 ILMOITUS JÄSENILLE Aihe: Vetoomus nro 0858/2007, Paul Stierum, Alankomaiden kansalainen, ongelmista, jotka liittyvät ajoneuvojen tuontiin Saksasta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 8.4.2009 KOM(2009) 169 lopullinen 2009/0053 (CNS) Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 13. heinäkuuta 2009 (OR. en) 2007/0284 (COD) LEX 976 PE-CONS 3689/1/08 REV 1 CODIF 137 ENT 232 CODEC 1162 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.11.2016 COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1101/89 sekä asetusten (EY) N:o 2888/2000 ja (EY)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/2023(INI) 6. joulukuuta 2001 MIETINTÖLUONNOS Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.1.2011 KOM(2010) 791 lopullinen 2011/0001 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 12.7.2010 2010/0137(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi luettelon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) 12394/2/01 REV 2 ADD 1. Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) DENLEG 46 CODEC 960 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. joulukuuta 2001 (OR. fr) Toimielinten välinen asia: 2000/0080 (COD) 12394/2/01 REV 2 ADD 1 DENLEG 46 CODEC 960 Asia: Neuvoston 3. joulukuuta 2001 vahvistama yhteinen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 Talousarvion valvontavaliokunta 2009 2008/2265(DEC) 29.1.2009 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan meriturvallisuusviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

EUROOPAN PARLAMENTTI Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 13.5.2015 2014/0258(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi jäsenvaltioiden valtuuttamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0013 (COD) 11197/16 TRANS 296 CODEC 1056 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston ensimmäisessä käsittelyssä

Lisätiedot

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Talousarvion valvontavaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talousarvion valvontavaliokunta 2010/2184(DEC) 3.2.2011 MIETINTÖLUONNOS vastuuvapauden myöntämisestä yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna

Lisätiedot

(EYVL L 316, , s. 8)

(EYVL L 316, , s. 8) 1992L0079 FI 27.02.2010 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B NEUVOSTON DIREKTIIVI 92/79/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992,

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 21.6.2012 2012/2038(INI) MIETINTÖLUONNOS kertomuksesta jälleenmyyntikorvausoikeutta koskevan direktiivin (2001/84/EY) soveltamisesta ja

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

***I MIETINTÖLUONNOS

***I MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta 2.10.2012 2011/0440(COD) ***I MIETINTÖLUONNOS ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan väestön demografisia

Lisätiedot

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B

14950/14 elv/vk/jk 1 DG G 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0400 (CNS) 14950/14 SC 182 ECON 1002 SELVITYS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto Ed.

Lisätiedot

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta *** SUOSITUSLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 8.12.2010 2010/0222(NLE) *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0045 (NLE) 6715/16 ASIM 22 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Italian ja Kreikan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0265(COD) 10. huhtikuuta 2002 LAUSUNTOLUONNOS talous- ja raha-asioiden valiokunnalta teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus-

Lisätiedot

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille

Neuvoston päätelmät hygienia-asetusten soveltamisesta saatuja kokemuksia koskevasta komission kertomuksesta neuvostolle ja Euroopan parlamentille EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. lokakuuta 2009 (5.0) (OR. en) 4299/09 ADD AGRILEG 82 DENLEG 93 LISÄYS I/A-KOHTAA KOSKEVAAN ILMOITUKSEEN Lähettäjä: Eläinlääkintäasiantuntijoiden työryhmä (kansanterveys)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Työllisyys- ja sosiaalivaliokunta 2004 VÄLIAIKAINEN 2002/0591(INC) 7. tammikuuta 2003 LAUSUNTOLUONNOS työllisyys- ja sosiaalivaliokunnalta aluepolitiikka-, liikenne- ja matkailuvaliokunnalle

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunta 27. maaliskuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2001/0266(CNS) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, ulkomaankauppa-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 27. tammikuuta 2003 TYÖASIAKIRJA Ehdotus neuvoston direktiiviksi direktiivin 92/81/ETY ja direktiivin 92/82/ETY muuttamisesta ammatillisiin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 FISC 154 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2009 (OR. fr) 15979/09 SC 154 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ruotsin kuningaskunnalle ja Ison-Britannian

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN

***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Talous- ja raha-asioiden valiokunta Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 23.4.2015 2013/0025(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston

Lisätiedot