5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano Ryhmän toimintamalli Liikenneturvallisuuden nykytila Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja seuranta Valtakunnalliset ja läänin tavoitteet Rautalammin kunnan tavoitteet Seuranta ja tiedottaminen Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Maaseututoimi Poliisi Yritykset Yleishallinto Liikenneturva Tiepiiri Hallintokuntien toimintasuunnitelmataulukot Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?

3 Alkusanat Rautalammin liikenneturvallisuusuunnitelma on valmistunut vuonna Tämä liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma sisältää aikaisemman suunnitelman liikennekasvatus- ja tiedostusosion päivityksen. Päivitys tehtiin osana Tiehallinnon ja kuntien rahoittamaa Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija hanketta. Kunnasta työtä ohjasivat tekninen johtaja Tuure Savolainen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Hänninen. Suunnitelman laadintaan osallistui lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia sekä Poliisin ja Liikenneturvan edustajat. Päivitystyön laadinnasta vastasi Liikenneturvallisuustoimija-hankkeen projektipäälikkö DI Noora Airaksinen Sito-Kuopio Oy:stä. Kesäkuu

4

5 Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Ryhmän tehtäviä ovat: Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien seuranta. Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuustilanteen seuranta. Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet) Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen Tavoitteiden tarkistaminen 1-2 vuoden välien Liikenneturvallisuusteeman valinta vuosittain Kuntalaisia kannustetaan palautteen antamiseen liikenneturvallisuusasioihin liittyen. Vuonna 2007 kokeillaan seuraavaa toimintamallia: Palautemahdollisuus annetaan sähköpostitse sekä kunnantalolla sijaitsevan aloitelaatikon kautta. Asiasta tiedotetaan. Aloitteet/palautteet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka jälkeen pidetään avoin yleisötilaisuus kuntalaisille. Tilaisuudessa aloitteet käydään läpi ja esitetään jatkotoimenpiteet. Toimintamallista kootaan kokemukset ja käsitellään asia liikenneturvallisuustyö-ryhmässä, jonka jälkeen päätetään jatkosta. 2. Liikenneturvallisuuden nykytila Rautalammin kunnan alueella on sattunut viimeisen kuuden vuoden aikana keskimäärin 12 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuodessa. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut keskimäärin 5 vuodessa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuosittain yksi lukuun ottamatta vuosia 2005 ja 2006, jolloin liikennekuolemia ei tapahtunut lainkaan. (Kuvat 2 ja 3) Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa on loukkaantunut keskimäärin 4 henkilöä ja kuollut keskimäärin 0,7 henkilöä vuosittain (Kuva 4). Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä asukasta kohden on Itä- Suomen läänin sekä koko Suomen keskiarvoa suurempi. Kunnan alueella tapahtuneista onnettomuuksista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia noin 2,9 milj. vuodessa. (Kuva 5) Onnettomuuksia ja niistä aiheutuneita kustannuksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että erityisesti kevyen liikenteen vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista valtaosa ei tule poliisin tietoon. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumisista aiheutuu siten edellä esitetyn lisäksi merkittäviä kustannuksia. Lisäksi ne kuormittavat terveydenhuoltoa. 4

6 Liikenneonnettomuudet Omaisuusvahinko Henkilövahinko Kuva 2. Rautalammin kunnan alueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina Henkilövahinko-onnettomuudet Loukkaantumiseen johtanut Kuolemaan johtanut Kuva 3. Rautalammin kunnan alueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina

7 Henkilövahinko-onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Loukkaantuneet Kuolleet Kuva 4. Poliisin tietoon tulleissa henkilövahinko-onnettomuuksissa vuosina kuolleet ja loukkaantuneet. Henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin asukasta kohti Rautalampi 135 Itä-Suomen lääni 113 Koko maa 127 Onnettomuuskustannukset keskimäärin vuodessa ( ) Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuus- Yhteensä johtaneet johtaneet vahinko Maantiet Kadut ja muut alueet Yhteensä Liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ( ) (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005, Tiehallinto 2005) Kuolemaan johtanut onnettomuus Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus Omaisuusvahinko Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet asukastakohti ja onnettomuuskustannukset. Rautalammin kunnan alueilla huolta aiheuttaa suuret ajonopeudet ja suuri raskaan liikenteen määrä taajaman läpi kulkevalla kantatiellä 69. Työn aikana pohdittiin ratkaisuja nopeuksien hillitsemiseksi ja esiin nousivat loivapiirteisten hidastetöyssyjen rakentaminen, kameravalvonta tai muut rakenteelliset ratkaisut (mm. keskisaarekkeet). Sopivasta ratkaisusta aloitettiin neuvottelut Tiehallinnon kanssa. 6

8 3. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja seuranta 3.1 Valtakunnalliset ja läänin tavoitteet Valtakunnallinen valtioneuvoston hyväksymä pitkäaikaiseksi visioksi on kirjattu Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visiota on konkretisoitu seuraavin välitavoittein: vuonna 2010 liikennekuolemien määrä ei saa ylittää 250:tä ja vuonna 2025 liikennekuolemien määrän pitää jäädä alle sadan. Itä-Suomen läänissä määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärän selkeä alentaminen valtakunnallisiin tavoitteisiin pohjautuen siten, että liikennekuolemia on vuonna 2011 enintään 35 ja loukkaantumisia enintään Rautalammin kunnan tavoitteet Edellä esitetyt valtakunnallisten ja Itä-Suomen läänin tavoitteiden pohjalta Rautalammin liikenneturvallisuustyölle asetettiin vuosille seuraavat määrälliset ja toiminnalliset tavoitteet: Määrälliset tavoitteet Ei liikennekuolemia Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä ja arvioidaan olisiko onnettomuuksien syntyyn voitu vaikuttaa esim. tienpidon toimilla. Tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteitä. Onnettomuuksien trendiä seurataan ja verrataan valtakunnan tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet Käynnistetään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Pyritään vaikuttamaan nuorten liikennekäyttäytymiseen lisäämällä hallintokuntien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Edistetään ikääntyvien autoilijoiden turvallisuutta. Kuntaan asetetaan joka toinen vuosi teema, jota painotetaan kunnan liikenneturvallisuustyössä. Vuosien teemaksi asetettiin Koululaiset ja ikääntyvät. Vuositeemat määritellään jatkossa vuosittain liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta. 3.3 Seuranta ja tiedottaminen Toimintasuunnitelmien valmistumisesta tärkeää on tiedottaa siitä laajasti eri hallintokunnissa sekä yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi opetus- ja sivistystoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi mm. vanhempainilloissa ja korostaa jaettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) lasten liikennekasvatuksessa. Samaan tapaan suunnitelman esittely mm. yrityksille ja järjestöille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi kertoa yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Tiedottamista tiedotusvälineille ja liikenneturvallisuusaiheisten lehtijututtujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi jatkuvasti mm. erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa. Liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoitetaan sekä toimintasuunnitelmien toteutumisen (1) että niiden vaikuttavuuden (2) seurantaa. Seurannassa tärkeintä on liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhmässä seurataan hallintokuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista (1) ja suunnitellaan tulevia teemoja, toimenpiteitä, tapahtumia, koulutusta ja käsitellään ajankohtaisia asioita ja aloitteita. Tärkein seurantatyökalu on 7

9 liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma sekä liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. Toimintasuunnitelmat on toimitettu hallintokunnille sähköisenä ja niitä on tarkoitus ylläpitää sähköisesti. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta (2) ja tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kunnan alueella. Liikenneturvallisuustilannetta seurataan käymällä läpi onnettomuustilastot vuosittain sekä seuraamalla liikenneilmapiiriä ja ajokäyttäytymistä alueella. Tärkeänä yhteistyökumppanina on poliisi, jonka kautta saadaan tietoa myös kiinnijääneiden rattijuoppojen määrästä ja ylinopeuksista. Turvavälineiden käytön seurantaa voidaan tehdä esimerkiksi oppilastyönä (pyöräilypärän ja heijastimen käyttäastelaskennat). 4. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat 4.1 Sivistystoimi Sivistystoimen keskeisin liikenneturvallisuusteema on Matti Lohen koulun liikenneympäristön parantaminen sekä koululaisten liikkumiseen liittyvä liikenneturvallisuustyö. Riskikohteina on nostettu esiin mm. koulukuljetukset sekä mopo- ja polkupyöräliikenne. Matti Lohen koulun liikenneympäristö koetaan sekavaksi ja samalla koulun alueella on myös mahdollisuus liikenneonnettomuuksille. Ratkaisuina ongelmiin koetaan koulutyön yhteydessä annettava valistus liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioita sekä liikenneympäristön suunnitteluun osallistuminen. Matti Lohen koululta on tullutkin kiitettävästi aloitteita jatkossa harjoitettavaan liikenneturvallisuustyöhön. Aloitteellisia ovat olleet mm vanhemmat. 4.3 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväkentässä liikenneturvallisuutta voidaan edistää monin toimin. Vaikuttavinta liikenneturvallisuusvalistus ja -tiedottaminen on niille kohderyhmille joilla on normaali liikkumistarve mutta heikentynyt havainnointi- ja liikuntakyky. Sosiaali- ja terveystoimella onkin suurimpana haasteena pyrkiä liikenneturvallisuustyössään saada kontakti niihin ihmisiin joiden kyky toimia liikenteessä on nopeasti alentunut ja samalla liikenneturmariski kasvanut. Alle kouluikäisten oleskeluympäristöt tulee pitää turvallisessa kunnossa. Ongelmana on liikenneympäristöjen lisäksi myös leikkiympäristöt ja niille liikkuminen. Päivähoidon asema lasten liikennetietouden lisäämisessä on keskeinen. Turvavälineiden käyttöön liittyvää tietoutta tulee antaa päiväkotihenkilökunnalle, perhepäivähoitajille kuin myös lasten vanhemmille. Lapsia on jatkuvasti perehdytettävä liikennekäyttäytymiseen ja valittava liikenneturvallisuusaiheita sitä mukaa kun lapsen liikkumistarve kasvaa. Kasvattavinta on perehtyä liikenneturvallisuuteen leikin kautta. 8

10 4.3 Tekninen toimi Teknisen toimen osalta merkittävin liikenneturvallisuusriski on liukkauden aiheuttamat onnettomuudet. Sääolosuhteiden nopeat vaihtelut lisäävät liukkaudentorjunnan tarvetta hyvinkin nopeasti. Aikaa reagoida säämuutoksiin jää joskus liian vähän ja turvallisuustilanne liukastumisen osalta on tällöin liian huono. Kunnan tehtävänä on järjestää liukkaudentorjunta ja tällöin yhteydenpito hiekoittajiin on tärkeätä. Monesti liukastumisonnettomuudet kuitenkin tapahtuvat kotipihassa eikä kunnan suorittamasta liukkaudentorjunnasta ole apua. Näihin ongelmatilanteisiin on löydettävä ratkaisu liukkaudesta tiedottamisesta siten että saadaan kiinteistöjen omistajat toimimaan. Yksityistiekuntien koulutus on haja-asutusalueen liikenneturvallisuustyössä tärkeää. Kunnan tulee pitää huolta siitä että tielautakunnalla (tekninen lautakunta) on mahdollisuuksia järjestää tiekunnille koulutusta koskien tien kunnossapitoa. 4.4 Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Nuoriso on aktiivinen liikkujaryhmä. Liikenneturvallisuusinfoa tulee antaa mm. aloitteleville mopoilijoille ja kevytmoottoripyöräilijöille. 4.5 Maaseututoimi Maatilatalouden harjoittamisen yhteydessä tapahtuva liikenne on usein raskaalla kalustolla tapahtuvaa lähiliikennettä. Onnettomuudet tapahtuvat monesti tutuissa työtehtävissä ja johtuvat yllätyksistä kaluston kunnossa tai keliolosuhteissa. Tiedotuksella ja valistuksella koetetaan parantaa maatalousyrittäjien valmiuksia tunnistaa riskit ja estää mahdolliset onnettomuudet. 4.6 Poliisi Poliisin mahdollisuudet antaa opetusta ja valistusta liikenneturvallisuudesta on valitettavasti supistuneet menneistä. Poliisin auktoriteetilla annettu liikenneturvallisuustieto on ollut aiemmin ainakin varhaisnuorisoon vaikutuksen jättänyttä. Lisäksi poliisin tietoja liikennevälineiden tekniikasta tulisi voida käyttää tehokkaammin hyväksi. 4.7 Yritykset Yritysten arvokkain pääoma on sen työntekijät. Liikenneturvallisuuden huomioiminen mm. työmatkaliikenteessä ja työssä tapahtuvassa liikkumisessa tapahtuu parhaiten siten että yritysjohto sitoutuu liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävään toimitaan. Turvavälineiden hankkiminen ja työterveyshuollon kautta tapahtuva työmatkaliikkumisen seuranta parantavat tilannetta. 4.8 Yleishallinto Yleishallinnon keskeinen tehtävä liikenneturvallisuustyössä on tarvittavan materiaalin ja aineiston hankkiminen ja välittäminen eri kohderyhmille ja edistää liikenneturvallisuustyöhön liittyvää tiedottamista. Samalla yleishallinnolta saa kuntalaiset tietoa liikenneturvallisuutta koskevista päätöksistä ja suunnitelmista. 9

11 4.9 Liikenneturva Liikenneturvan tuottama materiaali liikenneturvallisuuteen liittyen on erittäin kattavaa ja monipuolista. Lisäksi Liikenneturva auttaa järjestämällä yhteistyössä kuntien kanssa liikenneturvallisuustiedottamista eri kohderyhmille. Yhdyshenkilö on Tuula Taskinen, Kuopion aluetoimisto, puh Materiaalitilauksia voi tehdä osoitteesta: Liikenneturva PL29,00421 Helsinki puh fax Internet-sivut: Tiepiiri Tiepiiri ja kunta ovat perinteisesti yhteistyössä käyneet läpi säännöllisesti liikenneturvallisuuteen liittyvä rakentamishankkeita. Samalla kun tiemäärärahat hupenevat käy myös niin että suuret tiehankkeet syrjäyttävät helposti pienempiä liikenneturvallisuushankkeita Hallintokuntien toimintasuunnitelmataulukot Seuraavissa taulukoissa on esitetty hallintokuntakohtaiset toimintasuunnitelmat. 10

12 SIVISTYSTOIMEN (KOULUTOIMEN) TOIMINTASUUNNITELMA Esikoulu luokka Liikennesääntöjen opetus. Turvallisen koulutien varmistaminen luokka Pyöräilyn turvallisuus luokka Kypärän käytön lisääminen Alkoholi ja liikenne. Mopolla liikkuminen turvalliseksi. Liikennesääntökilpailu. Poliisin käynti koululla. Käydään läpi oppilaan koulutie ja vaaranpaikat. Opetellaan polkupyörän tekniikkaa ja tunnistetaan viat. Liikenneturva/kypärä infot. Tilaisuus jossa aiheen alkoholi ja liikenne. Mopon virittämisen laillisuus. Ratsastajan liikennesäännöt. Lukio Hevosten kanssa turvallinen liikkuminen. Oppilaiden vanhemmat Polkupyörien/mopon kunnon seuraaminen. Heijastinten käyttö. Liikennekäyttäytyminen. Opettajat Liikenneturvallisuus osaksi koulutyötä. Kouluterveydenhuolto Tunnistetaan oppilaat joilla liikenteessä havainnointiongelmia. havainnointi. Koulukuljetusten hoitajat Turvallinen koulukyyti. Turvavyön käytön tarkkailu. Turvallinen ajoneuvosta poistuminen ja kyytiin nouseminen Kansalaisopisto Kaksipyöräiset kuntoon. Syksyllä. Ennen Poliisi. Opettajat Syksyllä. Poliisi. Liikenneturva. Opettajat 1 krt/luokka Liikenneturva ja opettajat. Poliisi. Vanhempainilloissa esille.. Opettajat. Vanhempaintoim ikunta. Varataan opetussuunnitelmassa Syksy. Rehtorit liikenneturvallisuustyölle aikaa. Näkötestit, kuulotestit, ylivilkkauden 1 krt/vuosi Kouluterveydenh uolto. Opettajat Kuljettajat. Opettajat.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Neuvola, päivähoito ja esikoulu Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat Turvaistuinten käytön lisääminen. Istuinten vuokraus ja välitys. Neuvolan henkilökunta. Turvaistuinten kiinnitys. Päivähoito Päivähoitoryhmien turvallinen Tarkastellaan eri kulkutiet mm.. Perhepäivähoitaj liikkuminen. leikkipaikoille. Parannusehdotukset at ja ohjaaja. kuntaan. Esikoululaiset Turvallinen liikkuminen esikouluun. Tarkastetaan esikoululaisten koulutiet sekä esikouluympäristön liikenneturvallisuus. Vanhemmat Eskarin lapsille liikennesääntöjen alkeet. Lasten tuominen ja hakeminen turvalliseksi eskariin. Liikenneturvallisuudesta kertovan esikoulumateriaalin hankkiminen. Käydään läpi vanhempien kanssa esikoulun liikenneympäristö ja riskit. Syksy. Syksy. Esikouluopettaja t. Esikoulun opettajat. Aikuisväestö Kaikki työikäiset Pimeässä liikkuminen turvalliseksi. Heijastinten käytön lisääminen. Poliisi. Työkseen liikkuvat Ennakoivan ajon opetus. Ennakoivan ajon kursseja. Mm. kansalaisopisto. Onnettomuuksien uhrit Uhrin kokemusten siirtäminen muille. Annetaan mahdollisuus onnettomuuksien uhreille välittää kokemuksensa muille. Yhteistyötä mm. Liikenneturvan kanssa. Kansalaisopiston lukujärj. suunnittelun yht. Kansalaisopisto.

14 Vanhusväestö Henkilöstö, sosiaali- ja Liikenneturvallisuuspuutteiden esille Vanhusneuvosto kerää puutteita. Syksy 2009 Vanhusneuv. terveystoimi tuominen siht. Vanhusasiakkaat Turvallinen ja esteetön liikkuminen Tiedotetaan liikenteen vaaroista ja jatkuva henkilöstö/tiehall esteellisyydestä asiakkaille ja into/tekninen Liikennekäyttäytymiseen viranomaisille. toimi vaikuttaminen Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, jatkuva heijastimet) käytön muistuttaminen Ohjataan turvallisesta liikkumisesta, henkilöstö turvavälineiden- ja liukuesteiden jatkuva käytössä Järjestetään ikäautoilijoiden tapahtuma lokakuu 2008 Lakisääteisten kuljetusten toteutuminen Palveluohjaus kuljetuspalvelujen hakemiseen jatkuva hoito- ja palveluohjaaja/l iikenneturva henkilöstö Kotipalvelun henkilöstö Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen toiminnassa Liikenneturvallisuusasioiden esillä pitäminen Asiantuntijuuden tarjoaminen Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen koulutuksilla Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, heijastimet) käyttäminen Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoitus 2008 jatkuva jatkuva esimiehet henkilöstö henkilöstö henkilöstö liikenneturvatyöhön Lausunnot tarvittaessa jatkuva 2008 esimiehet Tehostetun palveluasumisen henkilöstö Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen toiminnassa Liikenneturvallisuusasioiden esillä pitäminen Asiantuntijuuden tarjoaminen liikenneturvatyöhön Vammaispalvelut Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen koulutuksilla Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, heijastimet) käyttäminen Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoitus Lausunnot tarvittaessa jatkuva jatkuva jatkuva henkilöstö henkilöstö henkilöstö

15 Liikkumis- ja toimimisesteiset Ryhmien liikkumistarpeet otetaan Esteellisyyskartoitus. Liikuntaesteiden 1 krt/v. Vammaispalvelu henkilöt huomioon. poistaminen. n henkilökunta, liikenneturvall. Vammaispalvelun henkilökunta Työmatkaliikkuminen turvalliseksi. Liukastumisten estäminen opettamalla tunnistamaan liukkaus sekä liukuesteiden käytön lisääminen. Yhdyskuntasuunnittelijat ja -rakentajat Muutostöissä sekä uudisrakentamisessa otettava huomioon liikuntaesteiset. Suunnitelmat tarkastetaan ammattitaitoisten asiantuntijoiden toimesta. Syksyisin ennen liukkaita kausia. tmk. Vammaispalvelu n työnjohto Rakennustarkast us

16 TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Kuntalaiset Liukastumisonnettomuuksien Tekn. joht. vähentäminen. Työnjohtaja Liikennenopeuksien hallinta. Keliolosuhteiden seuranta ja niihin nopea reagointi. Yhteistyö tiehallinnon kanssa. Nopeuksiin vaikuttavien rakenteellisten toimenpiteiden valmistelu ja suorittaminen. Oman suunnitelman mukaisesti. Tekninen toimi Rakennusvalvonta Henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen liikenneturvallisuustyöhön. Rakennusluvassa tarkastellaan myös liikenneturvallisuuteen liittyvät tekijät. Kaavoituksessa liikenneturvallisuustarkastelu. Liikenneturvallisuusriskien tunnistaminen. Koulutus henkilöstölle jossa käydään läpi kiinteistönhoidon, katujen kunnossapidon liikenneturvallisuusasioita. Rakennusten sijoittelulla ei heikennetä liikenneturvallisuutta. Asiantuntija lausunnot liikenneturvallisuudesta. Käydään henkilöstön kanssa palavereissa läpi mm. liikenneturvallisuusaloitteiden mukaisia toimenpiteitä ja suunnitellaan kiireellisissä tapauksissa toteutus. 1 krt/3 v. Tekn. joht. Luonnosvaiheessa ja tarpeen mukaan ehdotuksesta. ja osaston kokouksissa. Rak.tark. Kaavatoimikunta. Tekn. joht. Työnjohtaja Urakoitsijat ja suunnittelijat (konsultit) Tiekunnat Varmistetaan pätevyys kun joudutaan suunnittelemaan kohteita joissa liikenneturvallisuusriskejä. Tiekunnille tiedottaminen liikenneturvallisuudesta. Referenssit ja liikenneturvallisuussuunnittelun pätevyys tarjouspyynnöissä. Vuosittain tapahtuva tiedottaminen. Sopimusten hyväksymisen yhteydessä. 1 krt vuosi.

17 NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Nuorisotoimen henkilöstö Liikenneturvallisuus osaksi nuorisotyötä Tarvittavan materiaalin jakaminen sekä epäkohtiin puuttuminen. Nuoret ikäryhmittäin Liikenneturvallisuus vapaa-ajalla. Opetellaan valitsemaan kulkuneuvo Vapaaajanohjaaja Polkupyöräilyn ja mopoilun sään mukaan, Ilmaisten heijastimien turvallisuus. Heijastimien käyttö. jakaminen nuorisotilalla. Vapaaajanohjaaja Yhteistyö (mm. järjestöt ja yhdistykset) Liikenneturvallisuus osaksi lasten ja nuorison vapaa-aikaa Kiinnitetään huomiota lasten liikkumiseen kodin ja harrastusten välillä. Epäkohtiin puuttuminen Vapaa-ajan ohjaaja Kelkkailijat Kelkat määritellyille kelkkareiteille. Tiedostus kelkkareiteistä. Vapaaajanohjaaja MAASEUTUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Maa- ja metsätalousyrittäjät Liikenneturvallisuusriskien Valistus, koulutus Maatal. yritt.yhd. tunnistaminen. Laitteiden ja koneiden Maatal.seurat. kunto. Työkoneet liikenteessä. Palautteen hankkiminen Maaseututoimi. liikenneturvallisuuspuutteista. Kyselyn suorittaminen yrittäjille. Maatalouslomittajat Ajoneuvojen hyvä kunto (esim. Valistus, koulutus Lomitustoimi renkaat). Riskien tunnistaminen (mm. Kuljetuspalveluja harjoittavat yrittäjät ajoreittien turvallisuus). Riskien tunnistaminen etenkin taajamissa. Nopeuksien noudattaminen. Taajamien rakenteellinen liikenneturvallisuus. Nopeusvalvonta. Poliisi. Tiehallinto.

18 YRITYKSET Hallinto Työntekijät (työturvallisuus ja työmatkaturvallisuus) Kunnan liikenneturvallisuushankkeista tietoisuuden lisääminen. Työmatkaliikkumisen turvallisuuden lisääminen. Työterveyshuolto Edistetään keinoja joilla työterveyshuolto välittää liikenneturvallisuuteen liittyvistä esille tulleista puutteista tietoja liikenneturvallisuustoimijoille. Kunta välittää liikenneturvallisuussuunnitelmat ja toteuttamisohjelmat yritysten tietoon. Työntekijöiden aktivoiminen aloitteelliseksi työmatkaliikkumisen turvallisuuden parantamiseksi. Kannustetaan työnantajia hankkimaan työntekijöille pyöräilykypäriä. Pyydetään säännöllisesti palautetta työterveyshuollolta havaituista liikenneturvallisuuspuutteista. Uusien suunnitelmien julkaisun yhteydessä Liikenneturvallis uustoimikunta Yritysten johto. Työsuojeluvaltuu tetut. 1. krt/vuosi Työterveyshuolto.

19 POLIISI Tienkäyttäjät Taajamanopeuksien alentaminen Liikennevalvonta Poliisi Päiväkodit ja perhepäivähoito Koulut Nuoret Turvallinen liikkuminen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon Polkupyöräilyn turvallisuuden lisääminen. Kypärän käytön lisääminen. Mopoliikenteen turvallisuuden lisääminen Mopo/kv. moottoripyöräilyn turvallisuuden parantaminen. Poliisi tarkistaa päiväkotien liikennejärjestelyt sekä antaa tarvittaessa ohjeita perhepäivähoidon ohjaajille liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kypärän käytöstä tiedottaminen. Pyöräilijän liikennekäyttäytymisestä tiedottaminen. Mopojen virittelyn laillisuudesta tiedottaminen Mopo/kv. moottoripyörien turvallisuusneuvonta. Mahdollisuuksien mukaan 1 krt/v. Normaaliin liikennevalvontaan yhdistetty. Poliisi Poliisi Poliisi PALO- JA PELASTUSVIRANOMAISET Päiväkodit ja kerhot sekä koululaiset Kuntalaiset Palo- ja pelastustoimen tunnettavuuden ja turvallisuustietouden lisääminen. Pelastusteiden merkityksen selvittäminen kuntalaisille. Pelastustoiminnan turvallisuuden lisääminen liikenteessä. Paloasemavierailujen järjestäminen päiväkoti- ja kerhoryhmille. NO HÄTÄ-kampanjan jatkaminen. Käydään kunnan tapahtumissa esittelemässä mm. liikennevahingoissa tapahtuvaa palo- ja pelastustoimintaa. Kuntalaisille ja kesäasukkaille tarkoitetut tapahtumat Pelastuslaitos Pelastuslaitos

20 YLEISHALLINNON TOIMINTASUUNNITELMA Kuntalaiset Tiedottaminen kunnan Keväisin liikenneturvallisuustyöstä. Kunnan-/kaupunginviraston asiakkaat Kunnanviraston työntekijät Virastossa asioivilla mahdollisuus tutustua kunnan liikenneturvallisuustyöhön ja -materiaaliin Työmatkaliikenteen turvallisuuden parantaminen Kunnan tiedotuslehteen tiedote meneillään olevista liikenneturvallisuushankkeista. Neuvonnassa esillä kunnan liikenneturvallisuusmateriaalia. Mahdollisuus parantaa ajotaitoja erilaisten kurssien kautta.. Materiaalin päivitys. Tiedottaja Liikenneturvallis uus yhdyshenkilö Neuvonnan henkilökunta Kunnanjohtaja. 1 krt vuodessa Kylätoimikunnat Kunnan liikenneturvallisuustyön ulottaminen kyläkunnille. Palautteen ja kyselyjen järjestäminen kyläkunnille liikenneturvallisuudesta 1 krt/3 vuotta Liikenneturvallis uusyhdyshenkilö

21 5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten? Hallintokunnat suunnittelevat talousarviosuunnittelun yhteydessä seuraavana vuode toimintaansa. Suunnittelu sisältää sekä taloussuunnittelun että toimintasuunnittelun. Erityisenä ongelmana on tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa viedä erillisissä suunnitelmissa ja toteutusohjelmissa kuten myös aiemmin tehdyt päätöksetkin hallintokunnan talousarvioon ja toteutussuunnitelamaan. Liikenneturvallisuuden osalta tässä tulee liikenneturvallisuustyöryhmälle rooli tarkistaa talous- ja toimintasuunnitelmat siltä osin kun hallintokunnan toimintasuunnitelma tulisi olla yhdenmukainen tässä esitetyn liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman kanssa. Liikenneturvallisuustyöryhmä siis tarkistaisi hallintokuntien talousarvion toimintasuunnitelmat liikenneturvallisuuden osalta ennen sen viemistä valtuuston hyväksyttäväksi. Tämä on mahdollista järjestämällä säännöllinen liikenneturvallisuustyöryhmän kokous siinä vaiheessa kun hallintokunnat ovat oman talousarvion toimintasuunnitelmansa saaneet valmiiksi. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman toteuttamiseen tulisi olla erillinen talousarviossa varattu määräraha joka koskisi turvavälineiden hankkimista sekä liikenneturvallisuuteen liittyvän tiedote- ja koulutusmateriaalin hankkimista. Sopiva määräraha vuositasolla olisi n jonka käyttö voisi jakautua siten että turvavälineiden hankkimiseen olisi n. puolet rahasta ja tiedottamiseen ja valistukseen käytettäisiin toinen puoli. Määrärahan käyttöä ohjaisi liikenneturvallisuustoimikunta. Liikenneturvallisuuteen liittyvä rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan erikseen hyväksyttävillä teknisen toimen määrärahoilla. 20

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat. 5. Hyväksyminen ja seuranta Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelmat 5. Hyväksyminen ja seuranta 1.9.2015 Suunnitelman hyväksyminen Liikenneturvallisuussuunnitelman toteutumisen kannalta kunnan päätöksentekijöiden tuki on äärimmäisen

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu

Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä. Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Nuorten kuljettajien liikenneturvallisuuden arviointi -työryhmä Työryhmän puheenjohtaja, liikenneneuvos Anneli Tanttu Työryhmän tavoitteita ja tehtäviä Arvioida konkreettisia toimenpiteitä, joilla parannettaisiin

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki

Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus Pyhäjoki Liikenneturvallisuustoimijan vuosikertomus 2016 Pyhäjoki Pyhäjoki kuuluu Oulun eteläiseen liikenneturvallisuustoimija-alueeseen, jossa on yhteensä 15 kuntaa. Liikenneturvallisuustoimija on kuntien ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0

Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso Lähde. Tavoite 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 A. Onnettomuuksien päämittarit Mittari nro Mittari Lähtötaso vuosi Lähtötaso 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lähde 1 Kuolleiden määrä (henkilöä / vuosi) 5,4 4,7 4,1 3,4 2,7 2,0 1,4 0,7 0 ka 2008-2012

Lisätiedot

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA

Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija, Juha Heltimo, Strafica Oy LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE ETELÄ-SAVOSSA Lähtöaineisto Tässä kalvosarjassa esitetyt tulokset perustuvat Tilastokeskuksen tieliikenteen

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö

Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö. Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturvan liikenneturvallisuustyö Antero Lammi Koulutuspäällikkö Liikenneturva liikenneturvallisuuden puolestapuhuja Olemme liikenneturvallisuusalan keskusjärjestö ja huolehdimme meille laissa osoitetuista

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Maaliskuu 2014 Tervolan kunta Liikenneturva ELY-keskus Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä PYHTÄÄN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Pyhtään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - Kokousten teemoittelu

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA TOIMINTAESIMERKKEJÄ ERI HALLINTOKUNTIIN π Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. π Kunnan liikenneturvallisuustyö on pitkäjänteistä perustyötä,

Lisätiedot

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA

VIISAAN LIIKKUMISEN EDISTÄMINEN KUNNASSA MONTA TOIMIJAA JA LAAJA TYÖKALUPAKKI Kunnan toiminta ja palvelut tavoittavat jokaisen suomalaisen jossakin elämänvaiheessa, mikä on hyvä perusta liikenneturvallisuustyölle. Kunnan liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma

Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Ylä-Savon liikenneturvallisuussuunnitelma Yhteenveto Iisalmessa, Kiuruvedellä, Lapinlahdella ja Pielavedellä tehdyistä asukas- ja koululaiskyselyistä KYSELYT JA HAASTATTELUT Asukas- ja koululaiskyselyt

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT

LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT LIIKKUVA KOULU NYKYTILAN ARVIOINTI TAUSTATIEDOT 1. Kunta 2. Koulu 3. Koulumuoto, jota arviointi koskee Alakoulu Yläkoulu Yhtenäiskoulun kaikki luokat Yhtenäiskoulun luokat 1 6 Yhtenäiskoulun luokat 7 9

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa

Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa Liikkuva koulu - nykytilan arviointi Lappeenrannassa LIKES-tutkimuskeskus 5.11.2015 Arvioinnin täyttäneet koulut, yhteensä 18 Myllymäen koulu Kesämäenrinteen koulu Joutsenon koulu Voisalmen koulu Ravattilan

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ

VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ 2015 2016 Liikenneturvallisuustyöryhmä aktivoi, tukee ja edistää liikenneturvallisuutta Vihdin kunnassa. Vihdin kunta haluaa luoda edellytyksiä

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA / HALLINTOPALVELUT. Tehtävät Vastuutaho Toimenpiteet 2014 Tehdyt toimenpiteet 2014. Toimenpiteet 2015. Jory 8.6.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA / HALLINTOPALVELUT. Tehtävät Vastuutaho Toimenpiteet 2014 Tehdyt toimenpiteet 2014. Toimenpiteet 2015. Jory 8.6. Jory 8.6.2015 TURVALLISUUSSUUNNITELMA / HALLINTOPALVELUT Tehtävät Vastuutaho Toimenpiteet 2014 Tehdyt toimenpiteet 2014 Toimenpiteet 2015 Kaupungin henkilöstölle on laadittu päihdeohjelma ja hoitoonohjausohjeet.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi

Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi 14.9.2012 Kuntien valmiussuunnittelun tukeminen/koordinointi kuntien valmiussuunnitelmien päivittäminen. Kootaan seutukunnittain hallintokuntakohtaiset työryhmät Kuhunkin työryhmään jokaisesta kunnasta

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Liikenneturvallisuuden, esteettömyyden ja liikkumisen ohjauksen edistämisen yhtenäiset periaatteet 1.9.2015 Nopeusrajoitusjärjestelmän yhtenäistäminen (asuinalueille

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000-2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko-onnettomuuksien

Lisätiedot

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT

Etelä-Päijät-Hämeen liikenneturvallisuussuunnitelma TYÖN LÄHTÖKOHDAT 12 2 2.1 Maankäyttö ja väestö Etelä-Päijät-Hämeessä oli vuoden 26 lopussa 166 833 asukasta. Viiden vuoden aikajaksolla (21-26) seudun väkimäärä on ollut lievässä kasvussa. Kasvua on edesauttanut erityisesti

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017

KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KANTA-HÄMEEN LIIKENNETURVALLISUUSKOORDINAATTORI 2016-2017 KOORDINAATTORITYÖN SISÄLTÖ Työhön sisältyy kuntien liikenneturvallisuustyön aktivointi, yhteistyön kehittäminen ja kuntien henkilöstön liikenneturvallisuustietämyksen

Lisätiedot

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus s Joensuun kaupunki Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Joensuun liikenneturvallisuussuunnitelma Joensuussa käynnistettiin huhtikuussa koko kaupunkia koskevan liikenneturvallisuussuunnitelman

Lisätiedot

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi

Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä. Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi Maahanmuuttajat Suomen tieliikenteessä Anna-Liisa Tarvainen Rovaniemi 16.11. Lähde: Tilastokeskus ja, vuosi 2015 ennakkotietoja Kansalaisuus onnettomuuksissa 2015 5000 4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot

4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen

4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin liikenneturvallisuutta parantavasti.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä KOTKAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Kotkan liikenneturvallisuustyöryhmän toiminnan kehittäminen; - vain yksi työryhmä, työryhmän

Lisätiedot

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy

Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön. LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Opastusta ja vinkkejä kuntien liikenneturvallisuustyöhön LIIKENNE JA MAANKÄYTTÖ 2015 Juha Heltimo, Strafica Oy Annu Korhonen Linea Konsultit Oy Esityksen sisältö Opas kuntien liikenneturvallisuustyöhön

Lisätiedot

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011

Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Turun seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Onnettomuusanalyysi Muistio 12.8.2011 Sisällys 1.... Taustaa... 3 2.... Tilastokeskuksen onnettomuusaineisto vuosilta 2001-2010... 4 2.1. Kuntien tilastot 4

Lisätiedot

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( )

Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein ( ) Taulukko 1. Hankkeen yleiset tiedot. I Hanke: Hankkeen nimi ja kuvaus (mm. kesto ja tyyppi) Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen Joensuun seudulla liikkumisen ohjauksen toimenpitein (2012-2013) Hanke on toiminnallinen:

Lisätiedot

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva

Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu. Petri Jääskeläinen Liikenneturva Katsaus liikenneturvallisuuskehitykseen Koko maa, Pohjois-Pohjanmaa ja Kainuu Petri Jääskeläinen Liikenneturva Liikenneonnettomuudet ja uhrit 215 257 kuollutta Pelastuslaitoksen tietoon tuli 835 vakavasti

Lisätiedot

Sinä teet suojatien kampanja

Sinä teet suojatien kampanja Sinä teet suojatien kampanja Kouluissa, päiväkodeissa, työyksiköissä ja järjestöissä toteutettava kampanja, jonka tarkoituksena on nostaa esiin laajasti suojatiehen ja tien ylittämiseen liittyviä keskeisiä

Lisätiedot

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö:

LIITE 1: TYÖOHJELMA. Sisältö: LIITE 1: TYÖOHJELMA Ramboll Piispanmäentie 5 02241 Espoo Finland Puhelin: 020 755 6800 Fax: 020 755 6801 etunimi.sukunimi@ramboll.fi www.ramboll.fi Sisältö: 1 Tehtävän määrittely... 2 1.1 Yleistä... 2

Lisätiedot

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto

SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY Yhteenveto SASTAMALAN TURVALLISUUSKYSELY 5. - 23.10.2015 Yhteenveto 2.11.2015 Turvallisuuskyselyn tarkoituksena oli saada kaupungin asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä asuinalueensa turvallisuudesta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA

Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori. Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuuskoordinaattori Hankkeen tuloksia vuonna 2014 MÄNTTÄ-VILPPULA TAUSTA Ylä-Pirkanmaan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2013 Liikenneturvallisuustavoitteet ja

Lisätiedot

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI

OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI OPETUSALAN JOHTAMISEN FOORUMI 5.-6.6.2013 HELSINKI RINNAKKAISSEMINAARI 8: Rehtorin työnkuva, pätevyysvaatimukset ja opetusalan työaikajärjestelyt tulevaisuudessa Matti Lahtinen, OPH Kristiina Haavisto,

Lisätiedot

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014

LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 LIIKENNE- ONNETTOMUUDET VANTAALLA 2014 ESIPUHE Liikenneonnettomuudet Vantaalla 2014 -selvityksen tieliikenneonnettomuuksien tiedot perustuvat iliitu-ohjelmistoon sekä Tilastokeskuksen tilastoihin ja onnettomuusselostuksiin.

Lisätiedot

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka

Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Opetussuunnitelma (2.versio) C1+E-luokka Ajoneuvohallintokeskus Tehty 29.12.1997 Muutettu 21.9.1999 Sisällys Johdanto... 2 Koulutuksen periaatteet... 2 Koulutuksen tavoitteet... 2 Koulutuksen rakenne ja

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi, Analyysi tutkijalautakuntien kuolemaan johtaneista onnettomuuksista Etelä-Kymenlaakson alueella 2004 2013, onnettomuuskustannukset

Lisätiedot

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA

EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA EKOLIITU - HÄMEENLINNAN SEUDUN KESTÄVÄN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ KUNNISSA Liikenneturvallisuustyön nykytila 1/6 Vuoden 2000 liikenneturvallisuussuunnitelma toteaa:

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET ELY-seminaari Kalle Parkkari LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN TUTKIJALAUTAKUNTIEN TUTKIMAT KOULUIKÄISTEN ONNETTOMUUDET 2000 2013 10.6.2015 ELY-seminaari Kalle Parkkari Liikenneonnettomuuksien tutkinnassa selvitetään Mitä tapahtui (Kuvaus ja

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 Työn tavoitteena oli tehdä kuntaan turvallista ja kestävää liikkumista edistävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA IITTI 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 21-214 tapahtui 28 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 56 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja 57 (11

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi HANKKEEN KUVAUS Suunnittelualue Suunnittelualueena olevat Keski-Karjalan kunnat Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi sijaitsevat Pohjois-Karjalan

Lisätiedot

Lapin liikenneturvallisuustoimija

Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuustoimija Lapin liikenneturvallisuusfoorumi 16.11.2016 Noora Airaksinen Teemu Kinnunen Lappi toimija-alueena Kaksi toimija-aluetta: Länsiosa, toimijana Ramboll Kemi-Tornion seutukunta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5

TIIVISTELMÄ 1. 1. JOHDANTO 5 1.1 Tausta ja tavoitteet 5 1.2 Työn sisältö ja toteutustapa 5 Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvitys 2011 TIIVISTELMÄ Kirkkonummen peruskoulujen liikenneturvallisuusselvityksen tavoitteena oli kartoittaa kunnan peruskoulujen lähiympäristöjen liikenneturvallisuuspuutteet

Lisätiedot

Järvenpään onnettomuuskatsaus

Järvenpään onnettomuuskatsaus Järvenpään onnettomuuskatsaus 211 19.4.212 Onnettomuuskehitys Järvenpäässä 22-211 25 Tieliikenneonnettomuudet (kpl/vuosi) 2 15 1 5 85 76 83 94 36 41 45 38 146 133 145 55 57 59 14 44 174 133 34 51 Omaisuusvah.joht.

Lisätiedot

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi

Nuorison liikenneturvallisuus. Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi Nuorison liikenneturvallisuus Keski-Suomen liikenneturvallisuusfoorumi 6.10.2016 Mikä on Onnettomuustietoinstituutti? Onnettomuustietoinstituutti (OTI) tekee työtä ennaltaehkäistäkseen liikenneonnettomuuksia

Lisätiedot

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Genimap Oy Suupohjan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Vaasan tiepiiri 2006 Kartat Genimap Oy, Lupa L4356 Painotalo Casper Oy Kurikka

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011: Lapinlahti 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2011 tapahtui 69 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2010 luku oli 64). Onnettomuuksista 1 johti kuolemaan ja 23 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI

KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI KEMPELEEN LIIKENNE- TURVALLLISSUUNNITELMA ASUKASKYSELY JA ONNETTOMUUSANALYYSI ASUKAS- JA KOULULAISKYSELY TOTEUTUS Toteutettiin 19.4-24.5.2013 Asukaskyselyyn vastasi 456 henkilöä ja koululaiskyselyyn 116

Lisätiedot

Edvin Laineen koulun liikenneopas

Edvin Laineen koulun liikenneopas Edvin Laineen koulun liikenneopas Sisällysluettelo 1 Jalankulkija liikenteessä 2 Polkupyöräilijä liikenteessä 3 Koulukuljetukset 4 Saattoliikenne 5 Pihaliikenteen vaarat 6 Koulumatkan vaaranpaikkoja 7

Lisätiedot

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför.

Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Ennakoi.Tiedät kyllä miksi. Förutse. Du vet nog varför. Matti Järvinen 29.1.2008 Liikenneturvallisuustavoite 800 12 edellisen kk:n aikana kuolleet 700 600 500 400 Tavoite: alle 250 tieliikennekuolemaa

Lisätiedot

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi

NUORET JA LIIKENNE. Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi Rovaniemi NUORET JA LIIKENNE Aluepäällikkö Rainer Kinisjärvi 14.2.2013 Rovaniemi 2 Rainer Kinisjärvi Liikenneonnettomuudet ja uhrit 2012 254 kuollutta Yhteensä 26 000 loukkaantunutta (vuonna 2011). Poliisin tietoon

Lisätiedot

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä Eduskunnan lakivaliokunnalle Julkinen kuuleminen 16.10.2014 M 5/2014 vp Kansalaisaloite: Rattijuoppouden rangaistuksia on tiukennettava (KAA 3/2014 vp) Rattijuopumus tieliikenteen turvattomuustekijänä

Lisätiedot

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus

Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus Jaana Koski Opetustoimen kehittämispäällikkö 2.11.2010 Helsinki 1/14 www.janakkala.fi Helsinki Tampere moottoritien varrella ja valtakunnan pääradan

Lisätiedot

Kuopion liikenneturvallisuussuunnitelma. Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma

Kuopion liikenneturvallisuussuunnitelma. Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma Kuopion liikenneturvallisuussuunnitelma Kasvatus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma Kuopion kaupunki Tiehallinto, Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2005 Kansikuva ja valokuvat: Olli Mäkelä ja Noora Airaksinen

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet

Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet 21.9.2015 / 1 Loviisan liikenneturvallisuustyön tavoitteet Tavoitteiden taustalla on visio turvallisesta liikennejärjestelmästä Turvallisuus on elämän perusarvoja ja koskee myös päivittäistä liikkumista.

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Pyhtään asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Pyhtään asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 39 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia 31

Lisätiedot

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi

Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LIEKSAN KAUPUNKI Kevätniemen asemakaava-alueen laajennuksen liikenneselvitys ja liikenteellisten vaikutusten arviointi Selostus LUONNOS, joka päivitetään kaavan edistyessä

Lisätiedot

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma

Arjen turva kysely. Miehikkälän asukkaiden vastaukset. EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma Arjen turva kysely Miehikkälän asukkaiden vastaukset EK-ARTU hanke Etelä-Kymenlaakson turvallisuussuunnitelma 8.2.2013 1 Vastaajia yhteensä 35 Vastaajien tausta Vastaajien lkm %-osuus vastaajista Naisia

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA LAPPEENRANTA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1436 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 287 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 12 (2 /v) johti kuolemaan

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012

Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Liikenne ja matkailu 2013 Tieliikenneonnettomuustilasto 2012 Tieliikenteessä menehtyi 255 ihmistä vuonna 2012 Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2012 tapahtui 5 725 henkilövahinkoon johtanutta tieliikenneonnettomuutta.

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA

Tieliikenneonnettomuudet v : KUNTA KOTKA 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 1386 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 277 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 4 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot