5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano Ryhmän toimintamalli Liikenneturvallisuuden nykytila Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja seuranta Valtakunnalliset ja läänin tavoitteet Rautalammin kunnan tavoitteet Seuranta ja tiedottaminen Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Maaseututoimi Poliisi Yritykset Yleishallinto Liikenneturva Tiepiiri Hallintokuntien toimintasuunnitelmataulukot Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?

3 Alkusanat Rautalammin liikenneturvallisuusuunnitelma on valmistunut vuonna Tämä liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma sisältää aikaisemman suunnitelman liikennekasvatus- ja tiedostusosion päivityksen. Päivitys tehtiin osana Tiehallinnon ja kuntien rahoittamaa Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija hanketta. Kunnasta työtä ohjasivat tekninen johtaja Tuure Savolainen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Hänninen. Suunnitelman laadintaan osallistui lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia sekä Poliisin ja Liikenneturvan edustajat. Päivitystyön laadinnasta vastasi Liikenneturvallisuustoimija-hankkeen projektipäälikkö DI Noora Airaksinen Sito-Kuopio Oy:stä. Kesäkuu

4

5 Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Ryhmän tehtäviä ovat: Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien seuranta. Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuustilanteen seuranta. Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet) Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen Tavoitteiden tarkistaminen 1-2 vuoden välien Liikenneturvallisuusteeman valinta vuosittain Kuntalaisia kannustetaan palautteen antamiseen liikenneturvallisuusasioihin liittyen. Vuonna 2007 kokeillaan seuraavaa toimintamallia: Palautemahdollisuus annetaan sähköpostitse sekä kunnantalolla sijaitsevan aloitelaatikon kautta. Asiasta tiedotetaan. Aloitteet/palautteet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka jälkeen pidetään avoin yleisötilaisuus kuntalaisille. Tilaisuudessa aloitteet käydään läpi ja esitetään jatkotoimenpiteet. Toimintamallista kootaan kokemukset ja käsitellään asia liikenneturvallisuustyö-ryhmässä, jonka jälkeen päätetään jatkosta. 2. Liikenneturvallisuuden nykytila Rautalammin kunnan alueella on sattunut viimeisen kuuden vuoden aikana keskimäärin 12 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuodessa. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut keskimäärin 5 vuodessa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuosittain yksi lukuun ottamatta vuosia 2005 ja 2006, jolloin liikennekuolemia ei tapahtunut lainkaan. (Kuvat 2 ja 3) Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa on loukkaantunut keskimäärin 4 henkilöä ja kuollut keskimäärin 0,7 henkilöä vuosittain (Kuva 4). Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä asukasta kohden on Itä- Suomen läänin sekä koko Suomen keskiarvoa suurempi. Kunnan alueella tapahtuneista onnettomuuksista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia noin 2,9 milj. vuodessa. (Kuva 5) Onnettomuuksia ja niistä aiheutuneita kustannuksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että erityisesti kevyen liikenteen vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista valtaosa ei tule poliisin tietoon. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumisista aiheutuu siten edellä esitetyn lisäksi merkittäviä kustannuksia. Lisäksi ne kuormittavat terveydenhuoltoa. 4

6 Liikenneonnettomuudet Omaisuusvahinko Henkilövahinko Kuva 2. Rautalammin kunnan alueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina Henkilövahinko-onnettomuudet Loukkaantumiseen johtanut Kuolemaan johtanut Kuva 3. Rautalammin kunnan alueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina

7 Henkilövahinko-onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Loukkaantuneet Kuolleet Kuva 4. Poliisin tietoon tulleissa henkilövahinko-onnettomuuksissa vuosina kuolleet ja loukkaantuneet. Henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin asukasta kohti Rautalampi 135 Itä-Suomen lääni 113 Koko maa 127 Onnettomuuskustannukset keskimäärin vuodessa ( ) Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuus- Yhteensä johtaneet johtaneet vahinko Maantiet Kadut ja muut alueet Yhteensä Liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ( ) (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005, Tiehallinto 2005) Kuolemaan johtanut onnettomuus Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus Omaisuusvahinko Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet asukastakohti ja onnettomuuskustannukset. Rautalammin kunnan alueilla huolta aiheuttaa suuret ajonopeudet ja suuri raskaan liikenteen määrä taajaman läpi kulkevalla kantatiellä 69. Työn aikana pohdittiin ratkaisuja nopeuksien hillitsemiseksi ja esiin nousivat loivapiirteisten hidastetöyssyjen rakentaminen, kameravalvonta tai muut rakenteelliset ratkaisut (mm. keskisaarekkeet). Sopivasta ratkaisusta aloitettiin neuvottelut Tiehallinnon kanssa. 6

8 3. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja seuranta 3.1 Valtakunnalliset ja läänin tavoitteet Valtakunnallinen valtioneuvoston hyväksymä pitkäaikaiseksi visioksi on kirjattu Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visiota on konkretisoitu seuraavin välitavoittein: vuonna 2010 liikennekuolemien määrä ei saa ylittää 250:tä ja vuonna 2025 liikennekuolemien määrän pitää jäädä alle sadan. Itä-Suomen läänissä määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärän selkeä alentaminen valtakunnallisiin tavoitteisiin pohjautuen siten, että liikennekuolemia on vuonna 2011 enintään 35 ja loukkaantumisia enintään Rautalammin kunnan tavoitteet Edellä esitetyt valtakunnallisten ja Itä-Suomen läänin tavoitteiden pohjalta Rautalammin liikenneturvallisuustyölle asetettiin vuosille seuraavat määrälliset ja toiminnalliset tavoitteet: Määrälliset tavoitteet Ei liikennekuolemia Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä ja arvioidaan olisiko onnettomuuksien syntyyn voitu vaikuttaa esim. tienpidon toimilla. Tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteitä. Onnettomuuksien trendiä seurataan ja verrataan valtakunnan tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet Käynnistetään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Pyritään vaikuttamaan nuorten liikennekäyttäytymiseen lisäämällä hallintokuntien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Edistetään ikääntyvien autoilijoiden turvallisuutta. Kuntaan asetetaan joka toinen vuosi teema, jota painotetaan kunnan liikenneturvallisuustyössä. Vuosien teemaksi asetettiin Koululaiset ja ikääntyvät. Vuositeemat määritellään jatkossa vuosittain liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta. 3.3 Seuranta ja tiedottaminen Toimintasuunnitelmien valmistumisesta tärkeää on tiedottaa siitä laajasti eri hallintokunnissa sekä yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi opetus- ja sivistystoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi mm. vanhempainilloissa ja korostaa jaettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) lasten liikennekasvatuksessa. Samaan tapaan suunnitelman esittely mm. yrityksille ja järjestöille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi kertoa yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Tiedottamista tiedotusvälineille ja liikenneturvallisuusaiheisten lehtijututtujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi jatkuvasti mm. erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa. Liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoitetaan sekä toimintasuunnitelmien toteutumisen (1) että niiden vaikuttavuuden (2) seurantaa. Seurannassa tärkeintä on liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhmässä seurataan hallintokuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista (1) ja suunnitellaan tulevia teemoja, toimenpiteitä, tapahtumia, koulutusta ja käsitellään ajankohtaisia asioita ja aloitteita. Tärkein seurantatyökalu on 7

9 liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma sekä liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. Toimintasuunnitelmat on toimitettu hallintokunnille sähköisenä ja niitä on tarkoitus ylläpitää sähköisesti. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta (2) ja tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kunnan alueella. Liikenneturvallisuustilannetta seurataan käymällä läpi onnettomuustilastot vuosittain sekä seuraamalla liikenneilmapiiriä ja ajokäyttäytymistä alueella. Tärkeänä yhteistyökumppanina on poliisi, jonka kautta saadaan tietoa myös kiinnijääneiden rattijuoppojen määrästä ja ylinopeuksista. Turvavälineiden käytön seurantaa voidaan tehdä esimerkiksi oppilastyönä (pyöräilypärän ja heijastimen käyttäastelaskennat). 4. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat 4.1 Sivistystoimi Sivistystoimen keskeisin liikenneturvallisuusteema on Matti Lohen koulun liikenneympäristön parantaminen sekä koululaisten liikkumiseen liittyvä liikenneturvallisuustyö. Riskikohteina on nostettu esiin mm. koulukuljetukset sekä mopo- ja polkupyöräliikenne. Matti Lohen koulun liikenneympäristö koetaan sekavaksi ja samalla koulun alueella on myös mahdollisuus liikenneonnettomuuksille. Ratkaisuina ongelmiin koetaan koulutyön yhteydessä annettava valistus liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioita sekä liikenneympäristön suunnitteluun osallistuminen. Matti Lohen koululta on tullutkin kiitettävästi aloitteita jatkossa harjoitettavaan liikenneturvallisuustyöhön. Aloitteellisia ovat olleet mm vanhemmat. 4.3 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväkentässä liikenneturvallisuutta voidaan edistää monin toimin. Vaikuttavinta liikenneturvallisuusvalistus ja -tiedottaminen on niille kohderyhmille joilla on normaali liikkumistarve mutta heikentynyt havainnointi- ja liikuntakyky. Sosiaali- ja terveystoimella onkin suurimpana haasteena pyrkiä liikenneturvallisuustyössään saada kontakti niihin ihmisiin joiden kyky toimia liikenteessä on nopeasti alentunut ja samalla liikenneturmariski kasvanut. Alle kouluikäisten oleskeluympäristöt tulee pitää turvallisessa kunnossa. Ongelmana on liikenneympäristöjen lisäksi myös leikkiympäristöt ja niille liikkuminen. Päivähoidon asema lasten liikennetietouden lisäämisessä on keskeinen. Turvavälineiden käyttöön liittyvää tietoutta tulee antaa päiväkotihenkilökunnalle, perhepäivähoitajille kuin myös lasten vanhemmille. Lapsia on jatkuvasti perehdytettävä liikennekäyttäytymiseen ja valittava liikenneturvallisuusaiheita sitä mukaa kun lapsen liikkumistarve kasvaa. Kasvattavinta on perehtyä liikenneturvallisuuteen leikin kautta. 8

10 4.3 Tekninen toimi Teknisen toimen osalta merkittävin liikenneturvallisuusriski on liukkauden aiheuttamat onnettomuudet. Sääolosuhteiden nopeat vaihtelut lisäävät liukkaudentorjunnan tarvetta hyvinkin nopeasti. Aikaa reagoida säämuutoksiin jää joskus liian vähän ja turvallisuustilanne liukastumisen osalta on tällöin liian huono. Kunnan tehtävänä on järjestää liukkaudentorjunta ja tällöin yhteydenpito hiekoittajiin on tärkeätä. Monesti liukastumisonnettomuudet kuitenkin tapahtuvat kotipihassa eikä kunnan suorittamasta liukkaudentorjunnasta ole apua. Näihin ongelmatilanteisiin on löydettävä ratkaisu liukkaudesta tiedottamisesta siten että saadaan kiinteistöjen omistajat toimimaan. Yksityistiekuntien koulutus on haja-asutusalueen liikenneturvallisuustyössä tärkeää. Kunnan tulee pitää huolta siitä että tielautakunnalla (tekninen lautakunta) on mahdollisuuksia järjestää tiekunnille koulutusta koskien tien kunnossapitoa. 4.4 Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Nuoriso on aktiivinen liikkujaryhmä. Liikenneturvallisuusinfoa tulee antaa mm. aloitteleville mopoilijoille ja kevytmoottoripyöräilijöille. 4.5 Maaseututoimi Maatilatalouden harjoittamisen yhteydessä tapahtuva liikenne on usein raskaalla kalustolla tapahtuvaa lähiliikennettä. Onnettomuudet tapahtuvat monesti tutuissa työtehtävissä ja johtuvat yllätyksistä kaluston kunnossa tai keliolosuhteissa. Tiedotuksella ja valistuksella koetetaan parantaa maatalousyrittäjien valmiuksia tunnistaa riskit ja estää mahdolliset onnettomuudet. 4.6 Poliisi Poliisin mahdollisuudet antaa opetusta ja valistusta liikenneturvallisuudesta on valitettavasti supistuneet menneistä. Poliisin auktoriteetilla annettu liikenneturvallisuustieto on ollut aiemmin ainakin varhaisnuorisoon vaikutuksen jättänyttä. Lisäksi poliisin tietoja liikennevälineiden tekniikasta tulisi voida käyttää tehokkaammin hyväksi. 4.7 Yritykset Yritysten arvokkain pääoma on sen työntekijät. Liikenneturvallisuuden huomioiminen mm. työmatkaliikenteessä ja työssä tapahtuvassa liikkumisessa tapahtuu parhaiten siten että yritysjohto sitoutuu liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävään toimitaan. Turvavälineiden hankkiminen ja työterveyshuollon kautta tapahtuva työmatkaliikkumisen seuranta parantavat tilannetta. 4.8 Yleishallinto Yleishallinnon keskeinen tehtävä liikenneturvallisuustyössä on tarvittavan materiaalin ja aineiston hankkiminen ja välittäminen eri kohderyhmille ja edistää liikenneturvallisuustyöhön liittyvää tiedottamista. Samalla yleishallinnolta saa kuntalaiset tietoa liikenneturvallisuutta koskevista päätöksistä ja suunnitelmista. 9

11 4.9 Liikenneturva Liikenneturvan tuottama materiaali liikenneturvallisuuteen liittyen on erittäin kattavaa ja monipuolista. Lisäksi Liikenneturva auttaa järjestämällä yhteistyössä kuntien kanssa liikenneturvallisuustiedottamista eri kohderyhmille. Yhdyshenkilö on Tuula Taskinen, Kuopion aluetoimisto, puh Materiaalitilauksia voi tehdä osoitteesta: Liikenneturva PL29,00421 Helsinki puh fax Internet-sivut: Tiepiiri Tiepiiri ja kunta ovat perinteisesti yhteistyössä käyneet läpi säännöllisesti liikenneturvallisuuteen liittyvä rakentamishankkeita. Samalla kun tiemäärärahat hupenevat käy myös niin että suuret tiehankkeet syrjäyttävät helposti pienempiä liikenneturvallisuushankkeita Hallintokuntien toimintasuunnitelmataulukot Seuraavissa taulukoissa on esitetty hallintokuntakohtaiset toimintasuunnitelmat. 10

12 SIVISTYSTOIMEN (KOULUTOIMEN) TOIMINTASUUNNITELMA Esikoulu luokka Liikennesääntöjen opetus. Turvallisen koulutien varmistaminen luokka Pyöräilyn turvallisuus luokka Kypärän käytön lisääminen Alkoholi ja liikenne. Mopolla liikkuminen turvalliseksi. Liikennesääntökilpailu. Poliisin käynti koululla. Käydään läpi oppilaan koulutie ja vaaranpaikat. Opetellaan polkupyörän tekniikkaa ja tunnistetaan viat. Liikenneturva/kypärä infot. Tilaisuus jossa aiheen alkoholi ja liikenne. Mopon virittämisen laillisuus. Ratsastajan liikennesäännöt. Lukio Hevosten kanssa turvallinen liikkuminen. Oppilaiden vanhemmat Polkupyörien/mopon kunnon seuraaminen. Heijastinten käyttö. Liikennekäyttäytyminen. Opettajat Liikenneturvallisuus osaksi koulutyötä. Kouluterveydenhuolto Tunnistetaan oppilaat joilla liikenteessä havainnointiongelmia. havainnointi. Koulukuljetusten hoitajat Turvallinen koulukyyti. Turvavyön käytön tarkkailu. Turvallinen ajoneuvosta poistuminen ja kyytiin nouseminen Kansalaisopisto Kaksipyöräiset kuntoon. Syksyllä. Ennen Poliisi. Opettajat Syksyllä. Poliisi. Liikenneturva. Opettajat 1 krt/luokka Liikenneturva ja opettajat. Poliisi. Vanhempainilloissa esille.. Opettajat. Vanhempaintoim ikunta. Varataan opetussuunnitelmassa Syksy. Rehtorit liikenneturvallisuustyölle aikaa. Näkötestit, kuulotestit, ylivilkkauden 1 krt/vuosi Kouluterveydenh uolto. Opettajat Kuljettajat. Opettajat.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Neuvola, päivähoito ja esikoulu Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat Turvaistuinten käytön lisääminen. Istuinten vuokraus ja välitys. Neuvolan henkilökunta. Turvaistuinten kiinnitys. Päivähoito Päivähoitoryhmien turvallinen Tarkastellaan eri kulkutiet mm.. Perhepäivähoitaj liikkuminen. leikkipaikoille. Parannusehdotukset at ja ohjaaja. kuntaan. Esikoululaiset Turvallinen liikkuminen esikouluun. Tarkastetaan esikoululaisten koulutiet sekä esikouluympäristön liikenneturvallisuus. Vanhemmat Eskarin lapsille liikennesääntöjen alkeet. Lasten tuominen ja hakeminen turvalliseksi eskariin. Liikenneturvallisuudesta kertovan esikoulumateriaalin hankkiminen. Käydään läpi vanhempien kanssa esikoulun liikenneympäristö ja riskit. Syksy. Syksy. Esikouluopettaja t. Esikoulun opettajat. Aikuisväestö Kaikki työikäiset Pimeässä liikkuminen turvalliseksi. Heijastinten käytön lisääminen. Poliisi. Työkseen liikkuvat Ennakoivan ajon opetus. Ennakoivan ajon kursseja. Mm. kansalaisopisto. Onnettomuuksien uhrit Uhrin kokemusten siirtäminen muille. Annetaan mahdollisuus onnettomuuksien uhreille välittää kokemuksensa muille. Yhteistyötä mm. Liikenneturvan kanssa. Kansalaisopiston lukujärj. suunnittelun yht. Kansalaisopisto.

14 Vanhusväestö Henkilöstö, sosiaali- ja Liikenneturvallisuuspuutteiden esille Vanhusneuvosto kerää puutteita. Syksy 2009 Vanhusneuv. terveystoimi tuominen siht. Vanhusasiakkaat Turvallinen ja esteetön liikkuminen Tiedotetaan liikenteen vaaroista ja jatkuva henkilöstö/tiehall esteellisyydestä asiakkaille ja into/tekninen Liikennekäyttäytymiseen viranomaisille. toimi vaikuttaminen Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, jatkuva heijastimet) käytön muistuttaminen Ohjataan turvallisesta liikkumisesta, henkilöstö turvavälineiden- ja liukuesteiden jatkuva käytössä Järjestetään ikäautoilijoiden tapahtuma lokakuu 2008 Lakisääteisten kuljetusten toteutuminen Palveluohjaus kuljetuspalvelujen hakemiseen jatkuva hoito- ja palveluohjaaja/l iikenneturva henkilöstö Kotipalvelun henkilöstö Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen toiminnassa Liikenneturvallisuusasioiden esillä pitäminen Asiantuntijuuden tarjoaminen Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen koulutuksilla Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, heijastimet) käyttäminen Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoitus 2008 jatkuva jatkuva esimiehet henkilöstö henkilöstö henkilöstö liikenneturvatyöhön Lausunnot tarvittaessa jatkuva 2008 esimiehet Tehostetun palveluasumisen henkilöstö Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen toiminnassa Liikenneturvallisuusasioiden esillä pitäminen Asiantuntijuuden tarjoaminen liikenneturvatyöhön Vammaispalvelut Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen koulutuksilla Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, heijastimet) käyttäminen Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoitus Lausunnot tarvittaessa jatkuva jatkuva jatkuva henkilöstö henkilöstö henkilöstö

15 Liikkumis- ja toimimisesteiset Ryhmien liikkumistarpeet otetaan Esteellisyyskartoitus. Liikuntaesteiden 1 krt/v. Vammaispalvelu henkilöt huomioon. poistaminen. n henkilökunta, liikenneturvall. Vammaispalvelun henkilökunta Työmatkaliikkuminen turvalliseksi. Liukastumisten estäminen opettamalla tunnistamaan liukkaus sekä liukuesteiden käytön lisääminen. Yhdyskuntasuunnittelijat ja -rakentajat Muutostöissä sekä uudisrakentamisessa otettava huomioon liikuntaesteiset. Suunnitelmat tarkastetaan ammattitaitoisten asiantuntijoiden toimesta. Syksyisin ennen liukkaita kausia. tmk. Vammaispalvelu n työnjohto Rakennustarkast us

16 TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Kuntalaiset Liukastumisonnettomuuksien Tekn. joht. vähentäminen. Työnjohtaja Liikennenopeuksien hallinta. Keliolosuhteiden seuranta ja niihin nopea reagointi. Yhteistyö tiehallinnon kanssa. Nopeuksiin vaikuttavien rakenteellisten toimenpiteiden valmistelu ja suorittaminen. Oman suunnitelman mukaisesti. Tekninen toimi Rakennusvalvonta Henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen liikenneturvallisuustyöhön. Rakennusluvassa tarkastellaan myös liikenneturvallisuuteen liittyvät tekijät. Kaavoituksessa liikenneturvallisuustarkastelu. Liikenneturvallisuusriskien tunnistaminen. Koulutus henkilöstölle jossa käydään läpi kiinteistönhoidon, katujen kunnossapidon liikenneturvallisuusasioita. Rakennusten sijoittelulla ei heikennetä liikenneturvallisuutta. Asiantuntija lausunnot liikenneturvallisuudesta. Käydään henkilöstön kanssa palavereissa läpi mm. liikenneturvallisuusaloitteiden mukaisia toimenpiteitä ja suunnitellaan kiireellisissä tapauksissa toteutus. 1 krt/3 v. Tekn. joht. Luonnosvaiheessa ja tarpeen mukaan ehdotuksesta. ja osaston kokouksissa. Rak.tark. Kaavatoimikunta. Tekn. joht. Työnjohtaja Urakoitsijat ja suunnittelijat (konsultit) Tiekunnat Varmistetaan pätevyys kun joudutaan suunnittelemaan kohteita joissa liikenneturvallisuusriskejä. Tiekunnille tiedottaminen liikenneturvallisuudesta. Referenssit ja liikenneturvallisuussuunnittelun pätevyys tarjouspyynnöissä. Vuosittain tapahtuva tiedottaminen. Sopimusten hyväksymisen yhteydessä. 1 krt vuosi.

17 NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Nuorisotoimen henkilöstö Liikenneturvallisuus osaksi nuorisotyötä Tarvittavan materiaalin jakaminen sekä epäkohtiin puuttuminen. Nuoret ikäryhmittäin Liikenneturvallisuus vapaa-ajalla. Opetellaan valitsemaan kulkuneuvo Vapaaajanohjaaja Polkupyöräilyn ja mopoilun sään mukaan, Ilmaisten heijastimien turvallisuus. Heijastimien käyttö. jakaminen nuorisotilalla. Vapaaajanohjaaja Yhteistyö (mm. järjestöt ja yhdistykset) Liikenneturvallisuus osaksi lasten ja nuorison vapaa-aikaa Kiinnitetään huomiota lasten liikkumiseen kodin ja harrastusten välillä. Epäkohtiin puuttuminen Vapaa-ajan ohjaaja Kelkkailijat Kelkat määritellyille kelkkareiteille. Tiedostus kelkkareiteistä. Vapaaajanohjaaja MAASEUTUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Maa- ja metsätalousyrittäjät Liikenneturvallisuusriskien Valistus, koulutus Maatal. yritt.yhd. tunnistaminen. Laitteiden ja koneiden Maatal.seurat. kunto. Työkoneet liikenteessä. Palautteen hankkiminen Maaseututoimi. liikenneturvallisuuspuutteista. Kyselyn suorittaminen yrittäjille. Maatalouslomittajat Ajoneuvojen hyvä kunto (esim. Valistus, koulutus Lomitustoimi renkaat). Riskien tunnistaminen (mm. Kuljetuspalveluja harjoittavat yrittäjät ajoreittien turvallisuus). Riskien tunnistaminen etenkin taajamissa. Nopeuksien noudattaminen. Taajamien rakenteellinen liikenneturvallisuus. Nopeusvalvonta. Poliisi. Tiehallinto.

18 YRITYKSET Hallinto Työntekijät (työturvallisuus ja työmatkaturvallisuus) Kunnan liikenneturvallisuushankkeista tietoisuuden lisääminen. Työmatkaliikkumisen turvallisuuden lisääminen. Työterveyshuolto Edistetään keinoja joilla työterveyshuolto välittää liikenneturvallisuuteen liittyvistä esille tulleista puutteista tietoja liikenneturvallisuustoimijoille. Kunta välittää liikenneturvallisuussuunnitelmat ja toteuttamisohjelmat yritysten tietoon. Työntekijöiden aktivoiminen aloitteelliseksi työmatkaliikkumisen turvallisuuden parantamiseksi. Kannustetaan työnantajia hankkimaan työntekijöille pyöräilykypäriä. Pyydetään säännöllisesti palautetta työterveyshuollolta havaituista liikenneturvallisuuspuutteista. Uusien suunnitelmien julkaisun yhteydessä Liikenneturvallis uustoimikunta Yritysten johto. Työsuojeluvaltuu tetut. 1. krt/vuosi Työterveyshuolto.

19 POLIISI Tienkäyttäjät Taajamanopeuksien alentaminen Liikennevalvonta Poliisi Päiväkodit ja perhepäivähoito Koulut Nuoret Turvallinen liikkuminen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon Polkupyöräilyn turvallisuuden lisääminen. Kypärän käytön lisääminen. Mopoliikenteen turvallisuuden lisääminen Mopo/kv. moottoripyöräilyn turvallisuuden parantaminen. Poliisi tarkistaa päiväkotien liikennejärjestelyt sekä antaa tarvittaessa ohjeita perhepäivähoidon ohjaajille liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kypärän käytöstä tiedottaminen. Pyöräilijän liikennekäyttäytymisestä tiedottaminen. Mopojen virittelyn laillisuudesta tiedottaminen Mopo/kv. moottoripyörien turvallisuusneuvonta. Mahdollisuuksien mukaan 1 krt/v. Normaaliin liikennevalvontaan yhdistetty. Poliisi Poliisi Poliisi PALO- JA PELASTUSVIRANOMAISET Päiväkodit ja kerhot sekä koululaiset Kuntalaiset Palo- ja pelastustoimen tunnettavuuden ja turvallisuustietouden lisääminen. Pelastusteiden merkityksen selvittäminen kuntalaisille. Pelastustoiminnan turvallisuuden lisääminen liikenteessä. Paloasemavierailujen järjestäminen päiväkoti- ja kerhoryhmille. NO HÄTÄ-kampanjan jatkaminen. Käydään kunnan tapahtumissa esittelemässä mm. liikennevahingoissa tapahtuvaa palo- ja pelastustoimintaa. Kuntalaisille ja kesäasukkaille tarkoitetut tapahtumat Pelastuslaitos Pelastuslaitos

20 YLEISHALLINNON TOIMINTASUUNNITELMA Kuntalaiset Tiedottaminen kunnan Keväisin liikenneturvallisuustyöstä. Kunnan-/kaupunginviraston asiakkaat Kunnanviraston työntekijät Virastossa asioivilla mahdollisuus tutustua kunnan liikenneturvallisuustyöhön ja -materiaaliin Työmatkaliikenteen turvallisuuden parantaminen Kunnan tiedotuslehteen tiedote meneillään olevista liikenneturvallisuushankkeista. Neuvonnassa esillä kunnan liikenneturvallisuusmateriaalia. Mahdollisuus parantaa ajotaitoja erilaisten kurssien kautta.. Materiaalin päivitys. Tiedottaja Liikenneturvallis uus yhdyshenkilö Neuvonnan henkilökunta Kunnanjohtaja. 1 krt vuodessa Kylätoimikunnat Kunnan liikenneturvallisuustyön ulottaminen kyläkunnille. Palautteen ja kyselyjen järjestäminen kyläkunnille liikenneturvallisuudesta 1 krt/3 vuotta Liikenneturvallis uusyhdyshenkilö

21 5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten? Hallintokunnat suunnittelevat talousarviosuunnittelun yhteydessä seuraavana vuode toimintaansa. Suunnittelu sisältää sekä taloussuunnittelun että toimintasuunnittelun. Erityisenä ongelmana on tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa viedä erillisissä suunnitelmissa ja toteutusohjelmissa kuten myös aiemmin tehdyt päätöksetkin hallintokunnan talousarvioon ja toteutussuunnitelamaan. Liikenneturvallisuuden osalta tässä tulee liikenneturvallisuustyöryhmälle rooli tarkistaa talous- ja toimintasuunnitelmat siltä osin kun hallintokunnan toimintasuunnitelma tulisi olla yhdenmukainen tässä esitetyn liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman kanssa. Liikenneturvallisuustyöryhmä siis tarkistaisi hallintokuntien talousarvion toimintasuunnitelmat liikenneturvallisuuden osalta ennen sen viemistä valtuuston hyväksyttäväksi. Tämä on mahdollista järjestämällä säännöllinen liikenneturvallisuustyöryhmän kokous siinä vaiheessa kun hallintokunnat ovat oman talousarvion toimintasuunnitelmansa saaneet valmiiksi. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman toteuttamiseen tulisi olla erillinen talousarviossa varattu määräraha joka koskisi turvavälineiden hankkimista sekä liikenneturvallisuuteen liittyvän tiedote- ja koulutusmateriaalin hankkimista. Sopiva määräraha vuositasolla olisi n jonka käyttö voisi jakautua siten että turvavälineiden hankkimiseen olisi n. puolet rahasta ja tiedottamiseen ja valistukseen käytettäisiin toinen puoli. Määrärahan käyttöä ohjaisi liikenneturvallisuustoimikunta. Liikenneturvallisuuteen liittyvä rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan erikseen hyväksyttävillä teknisen toimen määrärahoilla. 20

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella

Liikenneturvallisuustyö. Kirkkonummella Liikenneturvallisuustyö Kirkkonummella Kalvosarjan sisältö 1. Liikenneturvallisuustilanne Liikenneonnettomuudet Koettu liikenneturvallisuus Koetut t liikenneturvallisuuspuutteet lli tt t 2. Liikenneturvallisuustyö

Lisätiedot

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma

Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Keski-Karjalan viisaan liikkumisen suunnitelma Kitee, Rääkkylä ja Tohmajärvi LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ Yleistä Liikenneturvallisuustyötä ohjaava visio: Kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: VESILAHTI SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Opettajat Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu

Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Keski-Suomen liikenneturvallisuusstrategian valmistelu Aluepäällikkö Leena Piippa, Liikenneturva 1 Strategia Liikenneturvallisuusstrategia on asiakirja, jossa on määritelty: Visio maakunnan liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma. Aloitusseminaari 29.5.2013 Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 Asialista 1. Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelman sisältö 2. Liikenneturvallisuustyön haasteet ja tavoitteet 3. Kävelyn

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2. Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet 1.9.2015 Valtakunnallinen liikenneturvallisuusvisio ja - tavoitteet Turvallisuusvisio: Kenenkään ei tarvitse kuolla

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI/ äitiys- ja lastenneuvolat KOHDE- terveydenhoit llisuustiet ämyksen lisääminen

Lisätiedot

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys

Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Uudenmaan ELY-keskuksen tervehdys Yleisötilaisuus 23.10.2013 Mäntsälä Liikennejärjestelmäasiantuntija Päivi Ylipaavalniemi, Uudenmaan ELY-keskus 24.10.2013 Uudenmaan ELY-keskus Muodostettiin 1.1.2010 yhdistämällä

Lisätiedot

5. SUUNNITTELUN ULOTTAMINEN KOKO KUNTAAN, ORGANISAATIO 5.1 LIIKENNETURVALLISUUSRYHMÄN TOIMINTA TOIMINNAN TAVOITTEET Jatkuvan liikenneturvallisuustyön ylläpitäminen kunnassa Liikenneturvallisuustyön painoarvon

Lisätiedot

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA

1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven 7 1 YLEISTÄ LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMASTA 1.1 Työn tavoitteet Hyvä liikenneturvallisuus syntyy monista tekijöistä. Liikenneonnettomuuksien

Lisätiedot

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET

RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET RAUMAN SEUDUN KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT TAVOITTEET JA PAINOTUKSET 25.11.2016 Rauman seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET (SEUDULLISET) 28.12.2016

Lisätiedot

7. NYKYTILAN ANALYSOINTI TAVOITTEENA kokonaiskuvan saaminen kunnan liikenneturvallisuustilanteesta 7.1 TYÖN LÄHTÖKOHTANA KÄYTETTÄVÄT AIKAISEMMAT SUUNNITELMAT Valtakunnalliset, lääni- tai aluekohtaiset

Lisätiedot

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012

SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 SIPOON LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA 2/2012 Miksi liikenneturvallisuussuunnitelma? Selvitetään liikenneturvallisuuden ja liikennekäyttäytymisen nykytila Määritetään liikenneturvallisuustavoitteet Määritellään

Lisätiedot

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS

ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS ALUEELLISEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TILANNEKATSAUS 24.9.2013 Kajaani Timo Mäkikyrö Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus/ Timo Mäkikyrö 18.10.2013 1 Pohjois-Pohjanmaan ELY:n Liikenne -vastuualueen toimialue Rovaniemi

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI <PVM> LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Liikkenneturvallisuustyön organisointi 1. Liikenneturvallisuustyön valtakunnallinen organisointi 2. Liikenneturvallisuustyön valtakunnalliset toimijatahot 3.

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET

LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET LOHJAN KAUPUNGIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2016 TAVOITTEET JA PAINOPISTEALUEET Lohjan kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2016 VISIO JA MÄÄRÄLLISET TAVOITTEET 2.1.2017 VISIO TURVALLISESTA LIIKKUMISESTA

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 1b. Nykytilan selvitys Liikenneonnettomuudet 1.9.2015 Nykytilan selvitys - liikenneonnettomuudet Taipalsaarella vuosina 2009 2013 poliisin tietoon tulleista

Lisätiedot

MAANINGAN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA

MAANINGAN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA MAANINGAN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA Kuva: Liikenneturva SISÄLTÖ 1. LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI 3 2. LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TAVOITTEET JA SEURANTA 4 3. LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT

LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUKSIEN PERUSANALYYSIT Kalvosarjan sisältöteemat Onnettomuuskehitys yleisesti Onnettomuuksien osalliset osallisten kulkutapa osallisten

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009

Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä. Esittelykalvosarja 28.12.2009 Liikenneturvallisuustyö Järvenpäässä Esittelykalvosarja 28.12.2009 Järvenpään kaupunki Liikenneturvallisuustyöryhmä 1 Kalvosarjan sisältö OSA I: Liikenneturvallisuustilanne Järvenpäässä Perustietoja liikenneturvallisuustilanteesta

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto HALLINTO/SEKTORI: TERVEYSTOIMI /terveyskeskus ja vastaanotto Terveydenhoitajat Lääkärit llisuustietämyksen Henkilökunnan koulutus (terveydentilan vaikutus liikenneturvallisuuteen, lääkkeiden vaikutus toimintakykyyn),

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI. Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN ORGANISOINTI Kunnan liikenneturvallisuusryhmä 9.10.2013/OAM Liikennekasvatustyötä tekevät kuntaorganisaatiossa HALLINTOKUNTA TAI TOIMIJA TOIMINTA ASIAT, JOIHIN VAIKUTETAAN KOHDE

Lisätiedot

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015

Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 Hausjärven, Hyvinkään, Lopen ja Riihimäen seudullinen liikenneturvallisuusryhmä Kokous 2. 17.3.2015 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 1. Kokouksen avaus ja asialistan hyväksyminen 2. Edellisen

Lisätiedot

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY

SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY SEURANTA KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMISSA KESTÄVÄN KUNTA- JA KAUPUNKILIIKENTEEN PÄIVÄT 16.-17.9.2015 JUHA HELTIMO, STRAFICA OY Kuntien liikenneturvallisuustyö Lain edellyttämää asukkaiden hyvinvoinnin

Lisätiedot

1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA

1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1 LIIKENNEKASVATUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSTYÖN YLEISIÄ PARANTAMISKEINOJA 1.1 Johdanto Liikenneturvallisuutta voidaan parantaa tehostamalla koulutusta, valistusta ja tiedotusta. Ihmisen asenteisiin ja käyttäytymiseen

Lisätiedot

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma

ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma ohjausryhmän 2. kokous Härmänmaan liikenneturvallisuussuunnitelma 3. Edellisen kokouksen jälkeiset tapahtumat nettisivuja päivitetty www.tampere.ramboll.fi/harmanmaa_litu/ lähtötietojen keräys onnettomuusanalyysi

Lisätiedot

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen

Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Nuorten kuljettajien liikennekäyttäytyminen Valtakunnallinen Tapaturmapäivän seminaari, Vaasa 13.8.2010 Yli-insinööri Marcus Merin, liikenne- ja viestintäministeriö Nuorten (15 24-vuotiaiden) liikenneturvallisuudesta

Lisätiedot

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi

2.2 Liikenneonnettomuudet. 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Kangasalan, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven LIIKENNETURVALLISUUDEN NYKYTILA 17 2.2 Liikenneonnettomuudet 2.2.1 Liikenneonnettomuuksien tilastointi Tietoja liikenneonnettomuuksista

Lisätiedot

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit

Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus. Päiväkodit Alle kouluikäiset (varhaiskasvatus ja neuvolat) Kohderyhmä Tavoite ja toteutustapa Järjestäjä / vastuutaho Ajoitus Varhaiskasvatuksen ja neuvoloiden henkilökunta Lapset Liikenneturvallisuusmateriaalin

Lisätiedot

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang

Salon liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneseminaari 24.5.2011 Jaakko Klang Salon liikenneturvallisuussuunnitelma 2010 Liikenneseminaari Jaakko Klang YLEISTÄ: Mikä on liikenneturvallisuussuunnitelma? Liikenne ja infrastruktuuri 2 SUOMI (nyk. Salo) 1972 muutos 2009 asukkaita Milj.

Lisätiedot

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät,

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät, SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2014 Enonkoski: TEKNINEN-, VAPAA-AIKATOIMI JA KAAVOITUS Tekijän/ryhmän nimet: Kunnaninsinööri/Enonkosken

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2009-2013 Marraskuu 2009 Tervolan kunta Lääninhallitus Liikenneturva Tiehallinto Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA

NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA NUORTEN LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN PORISSA Kuninkaanhaan koulun liikenneturvallisuuskysely 2014 Yhteenveto oppilaiden vastauksista ja ajatuksista www.ts.fi 1/11 Leena-Maria Törmälä, Ramboll Finland

Lisätiedot

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma

Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma Reisjärven kunta 2005 2 Reisjärven liikenneturvallisuussuunnitelma SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. NYKYTILANNE 4 - Koko Suomi 4 - Reisjärvi 4 3. TAVOITTEET 6 - Valtakunnalliset

Lisätiedot

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi

LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA. Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi LUOTEIS-PIRKANMAAN VIISAAN JA TURVALLISEN LIIKKUMISEN SUUNNITELMA Esittelykalvot: Onnettomuusanalyysi 9.6.2015 Onnettomuuskehitys Luoteis-Pirkanmaalla 2000-luvulla Luoteis-Pirkanmaan liikenteessä on menehtynyt

Lisätiedot

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010

Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 Draaman keinoin liikenteessä kampanja 2009-2010 1 Draaman keinoin liikenteessä Ammattioppilaitokset Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla (9) 2000 nuorta (74% M) 2/3 oli 17-18 v 95% ei ota jos ajaa 83% käyttää

Lisätiedot

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA

Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Ohjausryhmän 1. kokous, 15.9.2009 NURMIJÄRVEN LIIKENNETURVALLISUUS- SUUNNITELMA Liikenneturvallisuustyön lähtökohtia 2 Mitä liikenneturvallisuus on? Liikenneturvallisuus muodostuu liikenneympäristön turvallisuudesta,

Lisätiedot

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Porin seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Aloitusseminaari 29.5.2013 LIIKENNEONNETTOMUUSANALYYSI Nykytila-analyysi: Tieliikenneonnettomuudet Poliisin tietoon tulleet onnettomuudet: iliitu-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia

Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia ITÄ-SUOMEN LIIKENNETURVALLISUUSKATSAUS 2013 Itä-Suomessa edellisvuotta vähemmän liikennekuolemia Itä-Suomessa liikenneonnettomuuksissa kuolleet vähenivät merkittävästi edellisvuodesta, ja niitä oli Liikenneturvan

Lisätiedot

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5

Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA. Yhteenveto 1/5 Vakka-Suomen seudun liikenneturvallisuussuunnitelma YHTEENVETO ONNETTOMUUSTARKASTELUISTA Yhteenveto 1/5 Seudulla tapahtuu keskimäärin 46 henkilövahinko-onnettomuutta vuodessa (ka 2009-2013). Viimeisen

Lisätiedot

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat

12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12 Naantali 12.1 Liikenneturvallisuuden nykytila ja ongelmat 12.1.1 Liikenneturvallisuustilanne Onnettomuusmäärät Vuosina 2001-2010 Naantalissa tapahtui yhteensä 873 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN LIIKENNEONNETTOMUUDET JA YHTEENVETO ONGELMISTA 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tieliikenneonnettomuudet 1 Liikenneonnettomuudet

Lisätiedot

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6.

ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTOKUNTA/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMAT ESIMERKKEJÄ LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMISTA HALLINTO/SEKTORI: SIVISTYSTOIMI / luokka-asteet 1.-6. KOHDE- Liikennekasvatuksen merkityksen sisäistäminen,

Lisätiedot

9.3 TERVEYSTOIMEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ esimerkkejä

9.3 TERVEYSTOIMEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖ esimerkkejä 9. LKENNETURVALLSUUSTYÖN TOMNTAMALLT TOMNTA MÄÄRTELLÄÄN TOMNTASUUNNTELMASSA Toimintasuunnitelmasta käytävä ilmi Toiminnan kohderyhmä Toiminnan tavoitteet Keinot, miten toimitaan Kuka toteuttaa esitetyt

Lisätiedot

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne

Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta. Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Vakavat loukkaantumiset tuovat uutta tietoa tieliikenteen turvallisuudesta Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Verne Miksi vakavat loukkaantumiset? Rattijuoppo (55 v) menetti autonsa hallinnan vasemmalle

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET

Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Loviisan liikenneturvallisuussuunnitelma LIIKENNEONNETTOMUUDET Onnettomuustarkasteluiden sisältö 1. Onnettomuuskehitys Loviisassa 2000 2014 kuolleiden ja loukkaantuneiden määrä henkilövahinko onnettomuuksien

Lisätiedot

LIIKENNEKASVATUS

LIIKENNEKASVATUS <PVM> LIIKENNEKASVATUS Liikennekasvatus 1. Liikennekasvatus 2. Turvallisuus taataan perustuslaissa 3. Liikenneonnettomuus on monen tekijän tulos 4. Kunnan liikenneturvallisuustyön suunnitelma 5. Liikennekasvatussuunnitelman

Lisätiedot

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS

SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS SATAKUNNAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA LÄHTÖKOHTIA: LIIKENNE, LIIKKUMINEN JA KULJETUKSET, LIIKENNEVERKOT SEUTUKUNTAKIERROS Satakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma LIIKENTEEN KYSYNTÄ LIIKKUMINEN Kulkutavat

Lisätiedot

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus

Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Autojen turvatekniikka ja liikenneturvallisuus Vaikuttajien Autoiluakatemia 11.-12.9.2012 Premier Parkissa Vakuutuskeskus, Vahingontorjuntayksikkö Pieni teollisuuskatu 7, FIN-02920 ESPOO Puh: +358 9 680401,

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA TAIPALSAARI 30.9.2015 Tieliikenneonnettomuudet v. - : KUNTA TAIPALSAARI 3.9.5 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina - tapahtui 59 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KOULUTUS-, VALISTUS- JA TIEDOTUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2014-2018 Maaliskuu 2014 Tervolan kunta Liikenneturva ELY-keskus Poliisi 2 TERVOLAN KUNTA LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN

Lisätiedot

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa

POMO. Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa POMO Pyöräilijöiden, mopoilijoiden ja moottoripyöräilijöiden liikennetapaturmat ja niiden seuraukset Pohjois-Kymenlaaksossa DI, jatko-opiskelija Noora Airaksinen Sito Oy, Kuopio LINTU - seminaari 19.9.2007

Lisätiedot

Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille

Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus- ja tiedotussuunnitelma vuosille 2011-2015 Keminmaan kunta 2011 2 3 Keminmaan kunnan liikenneturvallisuustyön koulutus-, valistus-, ja tiedotussuunnitelma

Lisätiedot

VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ

VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA VIHDIN KUNNAN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖRYHMÄ 2015 2016 Liikenneturvallisuustyöryhmä aktivoi, tukee ja edistää liikenneturvallisuutta Vihdin kunnassa. Vihdin kunta haluaa luoda edellytyksiä

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011

LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA. Onnettomuusanalyysia vuosista 2002-2011 LIIKENNETURVALLISUUSTILANNE JANAKKALASSA Onnettomuusanalyysia vuosista - Janakkalan kunnan alueella tapahtuu vuosittain noin kaksikymmentä henkilövahinkoihin johtavaa liikenneonnettomuutta. Liikenneonnettomuuksissa

Lisätiedot

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset

Lisätiedot

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA

ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA ONNETTOMUUSANALYYSI 1 TAUSTAA Tietoja tieliikenneonnettomuuksista kootaan Suomessa sekä poliisiin tietoon tulleiden että vakuutusyhtiöille ilmoitettujen onnettomuustietojen perusteella. Tilastokeskus ylläpitää

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 1 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: PIRKKALA TEKNINEN TOIMI JA KAAVOITUS Liikenneturvallisuuden ylläpito sekä liikennekulttuurin Liikenneturvallisuushankkeiden

Lisätiedot

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden parantaminen liikennejärjestelyjä kehittämällä (KOLKUTA2) Marko Kelkka, Sito Oy Marko Kelkka 28.4.2010 1 Tutkimuksen organisaatio Työryhmä: Marko Kelkka, Sito Oy,

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2012 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄ: LEMPÄÄLÄ SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI / PÄIVÄHOITO, TERVEYSTOIMI, VANHUSTYÖ, VAMMAISPALVELU

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012

LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 LIIKENNETURVALLISUUS MAANKÄYTTÖ 28.9.2012 Sisältö Tällä kalvosarjalla kuvataan maankäytön ja liikenneturvallisuuden välistä suhdetta 1. Maankäytön suunnittelu ja liikenneturvallisuus 2. Liikenneturvallisuuden

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016

Tieliikenneonnettomuudet v. 2011-2015: KUNTA LOPPI 30.3.2016 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2011-2015 tapahtui 494 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 99 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2012 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat. Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikenneturvallisuussuunnitelmat Onnettomuustarkasteluja 2/2013 Kalvosarjan sisältö Yleinen onnettomuuskehitys Lähde: Tilastokeskus Onnettomuuksien osalliset Lähteet: Tilastokeskus

Lisätiedot

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä

Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Suomen Tieviranomaisen rooli liikenneturvallisuustyössä Jussi Kailasto Liikenneryhmän päällikkö Kaakkois-Suomen Elinkeino, Liikenne ja Ympäristökeskus 6.11.2013 Liikenneturvallisuus nähdään tärkeänä EU:n

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2014: KUNTA ESPOO 9.4.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 2014 tapahtui 483 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 2013 luku oli 560). Onnettomuuksista 3 johti kuolemaan ja 102 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA

VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA VESANNON SIVISTYSTOIMEN STRATEGIA 2015-2020 Sivistystoimen palvelut Varhaiskasvatus: perhepäivähoito, ryhmäperhepäivähoito, päiväkoti, esiopetus Perusopetus: Vesannon yhtenäiskoulu, 1-9 lk Lukio: Vesannon

Lisätiedot

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan

Kuva 1.1 Onnettomuuksien kokonaismäärän kehitys vakavuuden mukaan 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2008-2012 tapahtui 815 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 163 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 3 (1 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä

Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta - käytäntöjä ja kokemuksia Kouvolan kaupungin turvallisuustyöstä Turvallinen kunta Safe Community Kouvolan kaupunki/ Hyvinvointipalvelut Kim Strömmer Valtakunnallinen tapaturmien ehkäisyn

Lisätiedot

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011

LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2010 2011 KUNTA: HALLINTOKUNTA/SEKTORI: LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄT: NOKIA PERUSTURVAKESKUS Sirpa Antinmaa, Mari Ollinpoika ja Katja Uitus- KOHDE- Koko perusturvakeskuksen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia

Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia HLJ 2011 Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Helsingin seudun liikenneturvallisuusstrategia Sisällysluettelo Johdanto 4 Liikenneturvallisuuden nykytilanne 6 Liikenneturvallisuusvisio ja -tavoitteet

Lisätiedot

JJR - kuntayhtymän, Joroinen - Juva - Rantasalmi liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

JJR - kuntayhtymän, Joroinen - Juva - Rantasalmi liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma JJR - kuntayhtymän, Joroinen - Juva - Rantasalmi liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija Juva 2009 Kannen kuva: Helsingin Sanomat ALKUSANAT JJR -kuntayhtymän

Lisätiedot

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä

Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Poliisin rooli paikallisessa liikenneturvallisuussuunnittelussa ja liikennejärjestelyissä Karhukuntien liikenneturvallisuus- ja koulukuljetusseminaari 4.10.2012 Tuomo Katajisto komisario Satakunnan poliisilaitos

Lisätiedot

Nuoret ja liikenneturvallisuus

Nuoret ja liikenneturvallisuus Nuoret ja liikenneturvallisuus Pohjois Pohjanmaan ja Kainuun liikenneturvallisuusseminaari Örnis bilar / Carl Johan de Geer Jan Lööf Professori Jorma Mäntynen, Tampereen teknillinen yliopisto Aluepäällikkö

Lisätiedot

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013

LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 LIIKENTEEN KEHITYS TAMPEREELLA VUONNA 2013 TAMPEREEN KAUPUNKI KAUPUNKIYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN SISÄLLYSLUETTELO 1. ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS 2 1.1 Yleistä 2 1.2 Pahimmat liittymät onnettomuusindeksin

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma. 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 4c. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma 1.9.2015 Liikenneturvallisuustyö on yhteistyötä Tieliikenteen turvallisuusongelmien ratkaisemisessa liikenneympäristön

Lisätiedot

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015

Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Poliisin liikenneturvallisuusseminaari 2015 Rakenteelliset ratkaisut ja kevyen liikenteen turvallisuus 28.10.2015 Suunnittelupäällikkö Ari Vandell Liikenneturvallisuustilanne Tampereella Liikenneturvallisuustilanne

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi Alakoulut 0..0 LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet alakoulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 7 alakoulua (0.. mennessä) Liikkuva koulu -tiimissä Opettajainkokouksessa

Lisätiedot

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012

Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012. Liikkuva poliisi 4.9.2012 Tieliikenteen tilannekuva Heinäkuu 2012 Liikkuva poliisi 4.9.2012 SISÄLTÖ 1. Liikenneonnettomuudet tammi-heinäkuussa 2012 2. Toimintaympäristö 2012 3. Liikennerikokset v. 2011 ja tammi-heinäkuussa 2012

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010: Pertunmaa 15.6.2011 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuonna 21 tapahtui 12 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (vuonna 29 luku oli 16). Onnettomuuksista johti kuolemaan ja 2 loukkaantumiseen. Onnettomuuksissa

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET)

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä VIROLAHDEN TOIMENPIDEKORTTI (KAAKON KAKSIKON YHTEISET TOIMET) LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän

Lisätiedot

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa

Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Finnish-Russian Road Traffic Safety Days, Helsinki Kevyen liikenteen turvallisuus taajamissa Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien vähentäminen liikennejärjestelyjä kehittämällä S. Laapotti 14.2.2013,

Lisätiedot

Liikkuva koulu nykytilan arviointi

Liikkuva koulu nykytilan arviointi Liikkuva koulu nykytilan arviointi.. LIKES-tutkimuskeskus Arvioinnin täyttäneet koulut Nykytilan arvioinnin on täyttänyt 107 koulua * 1 kunnasta (.. mennessä) 800 700 7 00 00 400 0 0 100 1 0 Alakoulut

Lisätiedot

4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen

4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4 Liikenneturvallisuustyön kehittäminen 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan ihmisten käyttäytymiseen ja valintoihin liikenneturvallisuutta parantavasti.

Lisätiedot

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011

Mopotietoutta vanhemmille. Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopotietoutta vanhemmille Liikenneturva, Liikenne ja viestintäministeriö, Trafi, Poliisi, Liikennevirasto ja Liikennevakuutuskeskus 2011 Mopoilun suosio kasvaa, onnettomuuksia paljon Mopojen määrä ja mopoilijoiden

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset

Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneturvallisuustilanne Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella Onnettomuusanalyysi ja toimintaympäristön muutokset Liikenneonnettomuuksien kehitys tienpitäjän mukaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen

Lisätiedot

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma SULKAVAN TIELIIKENNEONNETTOMUUDET 2001-2010 JA 2006-2010 2 Savonlinnan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Sisältö 1 LIIKENNEONNETTOMUUDET 3 1.1.1

Lisätiedot

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Anjalankoski, Elimäki, Iitti, Jaala, Kouvola, Kuusankoski, Valkeala Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Kouvolan seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Tiehallinto Kaakkois-Suomen tiepiiri

Lisätiedot

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015

Tieliikenneonnettomuudet v. 2010-2014: KUNTA HÄMEENLINNA 25.6.2015 1 ONNETTOMUUSMÄÄRÄT JA NIIDEN KEHITYS Vuosina 2010-2014 tapahtui 1534 poliisin raportoimaa tieliikenneonnettomuutta (keskimäärin 307 onnettomuutta vuodessa). Onnettomuuksista 9 (2 /v) johti kuolemaan ja

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma

Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Nurmeksen liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Liikenneturvallistyön toimintasuunnitelma Nurmeksen liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma Nurmeksen kaupunki,

Lisätiedot

TURVALLISUUSSUUNNITELMA / HALLINTOPALVELUT. Tehtävät Vastuutaho Toimenpiteet 2014 Tehdyt toimenpiteet 2014. Toimenpiteet 2015. Jory 8.6.

TURVALLISUUSSUUNNITELMA / HALLINTOPALVELUT. Tehtävät Vastuutaho Toimenpiteet 2014 Tehdyt toimenpiteet 2014. Toimenpiteet 2015. Jory 8.6. Jory 8.6.2015 TURVALLISUUSSUUNNITELMA / HALLINTOPALVELUT Tehtävät Vastuutaho Toimenpiteet 2014 Tehdyt toimenpiteet 2014 Toimenpiteet 2015 Kaupungin henkilöstölle on laadittu päihdeohjelma ja hoitoonohjausohjeet.

Lisätiedot

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. VARHAISKASVATUS KOHDE-RYHMÄ Liikenneturvallisuustietouden osaamisen ylläpito Liikenneturvallisuuskasvatus sisällytetään kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan. Henkilökunnalle järjestetään koulutus 3-5 vuoden

Lisätiedot

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma

Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma Taipalsaaren liikenneturvallisuussuunnitelma 2015 LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2015 Työn tavoitteena oli tehdä kuntaan turvallista ja kestävää liikkumista edistävä liikenneturvallisuussuunnitelma, jonka

Lisätiedot

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI

Liikenneturvallisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI llisuustyön rakenteet, liikennekasvatus ja viestintä HAMINAN TOIMENPIDEKORTTI LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN RAKENTEET 1/2 Poikkihallinnollisen liikenneturvallisuustyöryhmän perustaminen Tekniset Muut hallintokunnat

Lisätiedot

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016

ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA. Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 ETELÄ-KYMENLAAKSON LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA Esittelykalvot: Asukaskyselyn vastausten analyysi 25.1.2016 YHTEENVETO 1/3 Asukaskyselyyn saatiin yli 2000 vastausta, pääosa vastaajista naisia ja iältään

Lisätiedot

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014

Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Liikenneonnettomuudet Jyväskylässä 2014 Kaupunkirakennepalvelut Liikenne ja viheralueet 23.2.2015 Sisällys Yhteenveto... 2 Henkilövahinkoon johtaneet liikenneonnettomuudet Jyväskylässä

Lisätiedot

Poliisin suorittama nopeusvalvonta

Poliisin suorittama nopeusvalvonta Poliisin suorittama nopeusvalvonta Autoliiton nopeudet ja nopeusvalvonta seminaari Poliisiylitarkastaja Samppa Holopainen Poliisin liikenneturvallisuusstrategia Poliisin liikenneturvallisuusstrategian

Lisätiedot