5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?... 20"

Transkriptio

1

2 SISÄLTÖ Alkusanat 1. Liikenneturvallisuustyön organisointi Liikenneturvallisuustyöryhmän kokoonpano Ryhmän toimintamalli Liikenneturvallisuuden nykytila Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja seuranta Valtakunnalliset ja läänin tavoitteet Rautalammin kunnan tavoitteet Seuranta ja tiedottaminen Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat Sivistystoimi Sosiaali- ja terveystoimi Tekninen toimi Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Maaseututoimi Poliisi Yritykset Yleishallinto Liikenneturva Tiepiiri Hallintokuntien toimintasuunnitelmataulukot Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten?

3 Alkusanat Rautalammin liikenneturvallisuusuunnitelma on valmistunut vuonna Tämä liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma sisältää aikaisemman suunnitelman liikennekasvatus- ja tiedostusosion päivityksen. Päivitys tehtiin osana Tiehallinnon ja kuntien rahoittamaa Itä-Suomen liikenneturvallisuustoimija hanketta. Kunnasta työtä ohjasivat tekninen johtaja Tuure Savolainen sekä liikenneturvallisuustyöryhmän puheenjohtaja Jarmo Hänninen. Suunnitelman laadintaan osallistui lisäksi kunnan eri hallintokuntien edustajia sekä Poliisin ja Liikenneturvan edustajat. Päivitystyön laadinnasta vastasi Liikenneturvallisuustoimija-hankkeen projektipäälikkö DI Noora Airaksinen Sito-Kuopio Oy:stä. Kesäkuu

4

5 Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa, tarvittaessa useammin. Ryhmän tehtäviä ovat: Liikenneturvallisuustyön suunnittelu ja vastuun jakaminen hallintokunnille. Liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelmien seuranta. Toimintasuunnitelmien ylläpito ja päivitys tarpeen mukaan. Liikenneturvallisuustilanteen seuranta. Ajankohtaisten liikenneturvallisuusasioiden käsittely (mm. aloitteet) Liikenneturvallisuusasioista tiedottaminen Tavoitteiden tarkistaminen 1-2 vuoden välien Liikenneturvallisuusteeman valinta vuosittain Kuntalaisia kannustetaan palautteen antamiseen liikenneturvallisuusasioihin liittyen. Vuonna 2007 kokeillaan seuraavaa toimintamallia: Palautemahdollisuus annetaan sähköpostitse sekä kunnantalolla sijaitsevan aloitelaatikon kautta. Asiasta tiedotetaan. Aloitteet/palautteet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä, jonka jälkeen pidetään avoin yleisötilaisuus kuntalaisille. Tilaisuudessa aloitteet käydään läpi ja esitetään jatkotoimenpiteet. Toimintamallista kootaan kokemukset ja käsitellään asia liikenneturvallisuustyö-ryhmässä, jonka jälkeen päätetään jatkosta. 2. Liikenneturvallisuuden nykytila Rautalammin kunnan alueella on sattunut viimeisen kuuden vuoden aikana keskimäärin 12 poliisin tietoon tullutta liikenneonnettomuutta vuodessa. Henkilövahinkoon johtaneita onnettomuuksia on sattunut keskimäärin 5 vuodessa. Kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuosittain yksi lukuun ottamatta vuosia 2005 ja 2006, jolloin liikennekuolemia ei tapahtunut lainkaan. (Kuvat 2 ja 3) Henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa on loukkaantunut keskimäärin 4 henkilöä ja kuollut keskimäärin 0,7 henkilöä vuosittain (Kuva 4). Henkilövahinkoonnettomuuksien määrä asukasta kohden on Itä- Suomen läänin sekä koko Suomen keskiarvoa suurempi. Kunnan alueella tapahtuneista onnettomuuksista arvioidaan aiheutuvan kustannuksia noin 2,9 milj. vuodessa. (Kuva 5) Onnettomuuksia ja niistä aiheutuneita kustannuksia tarkasteltaessa tulee muistaa, että erityisesti kevyen liikenteen vammautumiseen johtaneista onnettomuuksista valtaosa ei tule poliisin tietoon. Jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden kaatumisista aiheutuu siten edellä esitetyn lisäksi merkittäviä kustannuksia. Lisäksi ne kuormittavat terveydenhuoltoa. 4

6 Liikenneonnettomuudet Omaisuusvahinko Henkilövahinko Kuva 2. Rautalammin kunnan alueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet onnettomuudet vuosina Henkilövahinko-onnettomuudet Loukkaantumiseen johtanut Kuolemaan johtanut Kuva 3. Rautalammin kunnan alueella tapahtuneet poliisin tietoon tulleet henkilövahinkoon johtaneet onnettomuudet vuosina

7 Henkilövahinko-onnettomuuksissa kuolleet ja loukkaantuneet Loukkaantuneet Kuolleet Kuva 4. Poliisin tietoon tulleissa henkilövahinko-onnettomuuksissa vuosina kuolleet ja loukkaantuneet. Henkilövahinko-onnettomuuksia keskimäärin asukasta kohti Rautalampi 135 Itä-Suomen lääni 113 Koko maa 127 Onnettomuuskustannukset keskimäärin vuodessa ( ) Kuolemaan Loukkaantumiseen Omaisuus- Yhteensä johtaneet johtaneet vahinko Maantiet Kadut ja muut alueet Yhteensä Liikenneonnettomuuksien yksikkökustannukset ( ) (Tieliikenteen ajokustannusten yksikköarvot 2005, Tiehallinto 2005) Kuolemaan johtanut onnettomuus Loukkaantumiseen johtanut onnettomuus Omaisuusvahinko Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet asukastakohti ja onnettomuuskustannukset. Rautalammin kunnan alueilla huolta aiheuttaa suuret ajonopeudet ja suuri raskaan liikenteen määrä taajaman läpi kulkevalla kantatiellä 69. Työn aikana pohdittiin ratkaisuja nopeuksien hillitsemiseksi ja esiin nousivat loivapiirteisten hidastetöyssyjen rakentaminen, kameravalvonta tai muut rakenteelliset ratkaisut (mm. keskisaarekkeet). Sopivasta ratkaisusta aloitettiin neuvottelut Tiehallinnon kanssa. 6

8 3. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet ja seuranta 3.1 Valtakunnalliset ja läänin tavoitteet Valtakunnallinen valtioneuvoston hyväksymä pitkäaikaiseksi visioksi on kirjattu Tieliikennejärjestelmä on suunniteltava siten, ettei kenenkään tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Visiota on konkretisoitu seuraavin välitavoittein: vuonna 2010 liikennekuolemien määrä ei saa ylittää 250:tä ja vuonna 2025 liikennekuolemien määrän pitää jäädä alle sadan. Itä-Suomen läänissä määrällisiksi tavoitteiksi on asetettu kuolleiden ja loukkaantuneiden lukumäärän selkeä alentaminen valtakunnallisiin tavoitteisiin pohjautuen siten, että liikennekuolemia on vuonna 2011 enintään 35 ja loukkaantumisia enintään Rautalammin kunnan tavoitteet Edellä esitetyt valtakunnallisten ja Itä-Suomen läänin tavoitteiden pohjalta Rautalammin liikenneturvallisuustyölle asetettiin vuosille seuraavat määrälliset ja toiminnalliset tavoitteet: Määrälliset tavoitteet Ei liikennekuolemia Loukkaantumiseen johtaneet onnettomuudet käsitellään liikenneturvallisuustyöryhmässä ja arvioidaan olisiko onnettomuuksien syntyyn voitu vaikuttaa esim. tienpidon toimilla. Tarvittaessa suunnitellaan toimenpiteitä. Onnettomuuksien trendiä seurataan ja verrataan valtakunnan tavoitteisiin. Toiminnalliset tavoitteet Käynnistetään liikenneturvallisuustyöryhmän toiminta ja toimintasuunnitelmien toteuttaminen. Pyritään vaikuttamaan nuorten liikennekäyttäytymiseen lisäämällä hallintokuntien ja sidosryhmien välistä yhteistyötä. Edistetään ikääntyvien autoilijoiden turvallisuutta. Kuntaan asetetaan joka toinen vuosi teema, jota painotetaan kunnan liikenneturvallisuustyössä. Vuosien teemaksi asetettiin Koululaiset ja ikääntyvät. Vuositeemat määritellään jatkossa vuosittain liikenneturvallisuustyöryhmän toimesta. 3.3 Seuranta ja tiedottaminen Toimintasuunnitelmien valmistumisesta tärkeää on tiedottaa siitä laajasti eri hallintokunnissa sekä yhteistyökumppaneille ja tiedotusvälineille. Esimerkiksi opetus- ja sivistystoimen suunnitelmaa suositellaan esiteltäväksi mm. vanhempainilloissa ja korostaa jaettua vastuuta ja yhteistyötä (vanhemmat ja koulut) lasten liikennekasvatuksessa. Samaan tapaan suunnitelman esittely mm. yrityksille ja järjestöille olisi suositeltavaa. Samalla tulisi kertoa yhteistyökumppaneiden mahdollisuuksista tehdä liikenneturvallisuustyötä. Tiedottamista tiedotusvälineille ja liikenneturvallisuusaiheisten lehtijututtujen kirjoittamista suositellaan tehtäväksi jatkuvasti mm. erilaisia toimenpiteitä toteutettaessa. Liikenneturvallisuustyön seurannalla tarkoitetaan sekä toimintasuunnitelmien toteutumisen (1) että niiden vaikuttavuuden (2) seurantaa. Seurannassa tärkeintä on liikenneturvallisuustyöryhmän säännöllinen kokoontuminen. Koollekutsujana toimii puheenjohtaja. Ryhmässä seurataan hallintokuntien toimenpidesuunnitelmien toteutumista (1) ja suunnitellaan tulevia teemoja, toimenpiteitä, tapahtumia, koulutusta ja käsitellään ajankohtaisia asioita ja aloitteita. Tärkein seurantatyökalu on 7

9 liikenneturvallisuustyön toimintasuunnitelma sekä liikenneympäristösuunnitelman toimenpideluettelo. Toimintasuunnitelmat on toimitettu hallintokunnille sähköisenä ja niitä on tarkoitus ylläpitää sähköisesti. Liikenneturvallisuustoimenpiteiden vaikuttavuutta (2) ja tavoitteiden toteutumista mitataan seuraamalla liikenneturvallisuustilannetta kunnan alueella. Liikenneturvallisuustilannetta seurataan käymällä läpi onnettomuustilastot vuosittain sekä seuraamalla liikenneilmapiiriä ja ajokäyttäytymistä alueella. Tärkeänä yhteistyökumppanina on poliisi, jonka kautta saadaan tietoa myös kiinnijääneiden rattijuoppojen määrästä ja ylinopeuksista. Turvavälineiden käytön seurantaa voidaan tehdä esimerkiksi oppilastyönä (pyöräilypärän ja heijastimen käyttäastelaskennat). 4. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelmat 4.1 Sivistystoimi Sivistystoimen keskeisin liikenneturvallisuusteema on Matti Lohen koulun liikenneympäristön parantaminen sekä koululaisten liikkumiseen liittyvä liikenneturvallisuustyö. Riskikohteina on nostettu esiin mm. koulukuljetukset sekä mopo- ja polkupyöräliikenne. Matti Lohen koulun liikenneympäristö koetaan sekavaksi ja samalla koulun alueella on myös mahdollisuus liikenneonnettomuuksille. Ratkaisuina ongelmiin koetaan koulutyön yhteydessä annettava valistus liikenneturvallisuuteen vaikuttavista asioita sekä liikenneympäristön suunnitteluun osallistuminen. Matti Lohen koululta on tullutkin kiitettävästi aloitteita jatkossa harjoitettavaan liikenneturvallisuustyöhön. Aloitteellisia ovat olleet mm vanhemmat. 4.3 Sosiaali- ja terveystoimi Sosiaali- ja terveystoimen tehtäväkentässä liikenneturvallisuutta voidaan edistää monin toimin. Vaikuttavinta liikenneturvallisuusvalistus ja -tiedottaminen on niille kohderyhmille joilla on normaali liikkumistarve mutta heikentynyt havainnointi- ja liikuntakyky. Sosiaali- ja terveystoimella onkin suurimpana haasteena pyrkiä liikenneturvallisuustyössään saada kontakti niihin ihmisiin joiden kyky toimia liikenteessä on nopeasti alentunut ja samalla liikenneturmariski kasvanut. Alle kouluikäisten oleskeluympäristöt tulee pitää turvallisessa kunnossa. Ongelmana on liikenneympäristöjen lisäksi myös leikkiympäristöt ja niille liikkuminen. Päivähoidon asema lasten liikennetietouden lisäämisessä on keskeinen. Turvavälineiden käyttöön liittyvää tietoutta tulee antaa päiväkotihenkilökunnalle, perhepäivähoitajille kuin myös lasten vanhemmille. Lapsia on jatkuvasti perehdytettävä liikennekäyttäytymiseen ja valittava liikenneturvallisuusaiheita sitä mukaa kun lapsen liikkumistarve kasvaa. Kasvattavinta on perehtyä liikenneturvallisuuteen leikin kautta. 8

10 4.3 Tekninen toimi Teknisen toimen osalta merkittävin liikenneturvallisuusriski on liukkauden aiheuttamat onnettomuudet. Sääolosuhteiden nopeat vaihtelut lisäävät liukkaudentorjunnan tarvetta hyvinkin nopeasti. Aikaa reagoida säämuutoksiin jää joskus liian vähän ja turvallisuustilanne liukastumisen osalta on tällöin liian huono. Kunnan tehtävänä on järjestää liukkaudentorjunta ja tällöin yhteydenpito hiekoittajiin on tärkeätä. Monesti liukastumisonnettomuudet kuitenkin tapahtuvat kotipihassa eikä kunnan suorittamasta liukkaudentorjunnasta ole apua. Näihin ongelmatilanteisiin on löydettävä ratkaisu liukkaudesta tiedottamisesta siten että saadaan kiinteistöjen omistajat toimimaan. Yksityistiekuntien koulutus on haja-asutusalueen liikenneturvallisuustyössä tärkeää. Kunnan tulee pitää huolta siitä että tielautakunnalla (tekninen lautakunta) on mahdollisuuksia järjestää tiekunnille koulutusta koskien tien kunnossapitoa. 4.4 Nuoriso- ja vapaa-aikatoimi Nuoriso on aktiivinen liikkujaryhmä. Liikenneturvallisuusinfoa tulee antaa mm. aloitteleville mopoilijoille ja kevytmoottoripyöräilijöille. 4.5 Maaseututoimi Maatilatalouden harjoittamisen yhteydessä tapahtuva liikenne on usein raskaalla kalustolla tapahtuvaa lähiliikennettä. Onnettomuudet tapahtuvat monesti tutuissa työtehtävissä ja johtuvat yllätyksistä kaluston kunnossa tai keliolosuhteissa. Tiedotuksella ja valistuksella koetetaan parantaa maatalousyrittäjien valmiuksia tunnistaa riskit ja estää mahdolliset onnettomuudet. 4.6 Poliisi Poliisin mahdollisuudet antaa opetusta ja valistusta liikenneturvallisuudesta on valitettavasti supistuneet menneistä. Poliisin auktoriteetilla annettu liikenneturvallisuustieto on ollut aiemmin ainakin varhaisnuorisoon vaikutuksen jättänyttä. Lisäksi poliisin tietoja liikennevälineiden tekniikasta tulisi voida käyttää tehokkaammin hyväksi. 4.7 Yritykset Yritysten arvokkain pääoma on sen työntekijät. Liikenneturvallisuuden huomioiminen mm. työmatkaliikenteessä ja työssä tapahtuvassa liikkumisessa tapahtuu parhaiten siten että yritysjohto sitoutuu liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävään toimitaan. Turvavälineiden hankkiminen ja työterveyshuollon kautta tapahtuva työmatkaliikkumisen seuranta parantavat tilannetta. 4.8 Yleishallinto Yleishallinnon keskeinen tehtävä liikenneturvallisuustyössä on tarvittavan materiaalin ja aineiston hankkiminen ja välittäminen eri kohderyhmille ja edistää liikenneturvallisuustyöhön liittyvää tiedottamista. Samalla yleishallinnolta saa kuntalaiset tietoa liikenneturvallisuutta koskevista päätöksistä ja suunnitelmista. 9

11 4.9 Liikenneturva Liikenneturvan tuottama materiaali liikenneturvallisuuteen liittyen on erittäin kattavaa ja monipuolista. Lisäksi Liikenneturva auttaa järjestämällä yhteistyössä kuntien kanssa liikenneturvallisuustiedottamista eri kohderyhmille. Yhdyshenkilö on Tuula Taskinen, Kuopion aluetoimisto, puh Materiaalitilauksia voi tehdä osoitteesta: Liikenneturva PL29,00421 Helsinki puh fax Internet-sivut: Tiepiiri Tiepiiri ja kunta ovat perinteisesti yhteistyössä käyneet läpi säännöllisesti liikenneturvallisuuteen liittyvä rakentamishankkeita. Samalla kun tiemäärärahat hupenevat käy myös niin että suuret tiehankkeet syrjäyttävät helposti pienempiä liikenneturvallisuushankkeita Hallintokuntien toimintasuunnitelmataulukot Seuraavissa taulukoissa on esitetty hallintokuntakohtaiset toimintasuunnitelmat. 10

12 SIVISTYSTOIMEN (KOULUTOIMEN) TOIMINTASUUNNITELMA Esikoulu luokka Liikennesääntöjen opetus. Turvallisen koulutien varmistaminen luokka Pyöräilyn turvallisuus luokka Kypärän käytön lisääminen Alkoholi ja liikenne. Mopolla liikkuminen turvalliseksi. Liikennesääntökilpailu. Poliisin käynti koululla. Käydään läpi oppilaan koulutie ja vaaranpaikat. Opetellaan polkupyörän tekniikkaa ja tunnistetaan viat. Liikenneturva/kypärä infot. Tilaisuus jossa aiheen alkoholi ja liikenne. Mopon virittämisen laillisuus. Ratsastajan liikennesäännöt. Lukio Hevosten kanssa turvallinen liikkuminen. Oppilaiden vanhemmat Polkupyörien/mopon kunnon seuraaminen. Heijastinten käyttö. Liikennekäyttäytyminen. Opettajat Liikenneturvallisuus osaksi koulutyötä. Kouluterveydenhuolto Tunnistetaan oppilaat joilla liikenteessä havainnointiongelmia. havainnointi. Koulukuljetusten hoitajat Turvallinen koulukyyti. Turvavyön käytön tarkkailu. Turvallinen ajoneuvosta poistuminen ja kyytiin nouseminen Kansalaisopisto Kaksipyöräiset kuntoon. Syksyllä. Ennen Poliisi. Opettajat Syksyllä. Poliisi. Liikenneturva. Opettajat 1 krt/luokka Liikenneturva ja opettajat. Poliisi. Vanhempainilloissa esille.. Opettajat. Vanhempaintoim ikunta. Varataan opetussuunnitelmassa Syksy. Rehtorit liikenneturvallisuustyölle aikaa. Näkötestit, kuulotestit, ylivilkkauden 1 krt/vuosi Kouluterveydenh uolto. Opettajat Kuljettajat. Opettajat.

13 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Neuvola, päivähoito ja esikoulu Äitiys- ja lastenneuvolan asiakkaat Turvaistuinten käytön lisääminen. Istuinten vuokraus ja välitys. Neuvolan henkilökunta. Turvaistuinten kiinnitys. Päivähoito Päivähoitoryhmien turvallinen Tarkastellaan eri kulkutiet mm.. Perhepäivähoitaj liikkuminen. leikkipaikoille. Parannusehdotukset at ja ohjaaja. kuntaan. Esikoululaiset Turvallinen liikkuminen esikouluun. Tarkastetaan esikoululaisten koulutiet sekä esikouluympäristön liikenneturvallisuus. Vanhemmat Eskarin lapsille liikennesääntöjen alkeet. Lasten tuominen ja hakeminen turvalliseksi eskariin. Liikenneturvallisuudesta kertovan esikoulumateriaalin hankkiminen. Käydään läpi vanhempien kanssa esikoulun liikenneympäristö ja riskit. Syksy. Syksy. Esikouluopettaja t. Esikoulun opettajat. Aikuisväestö Kaikki työikäiset Pimeässä liikkuminen turvalliseksi. Heijastinten käytön lisääminen. Poliisi. Työkseen liikkuvat Ennakoivan ajon opetus. Ennakoivan ajon kursseja. Mm. kansalaisopisto. Onnettomuuksien uhrit Uhrin kokemusten siirtäminen muille. Annetaan mahdollisuus onnettomuuksien uhreille välittää kokemuksensa muille. Yhteistyötä mm. Liikenneturvan kanssa. Kansalaisopiston lukujärj. suunnittelun yht. Kansalaisopisto.

14 Vanhusväestö Henkilöstö, sosiaali- ja Liikenneturvallisuuspuutteiden esille Vanhusneuvosto kerää puutteita. Syksy 2009 Vanhusneuv. terveystoimi tuominen siht. Vanhusasiakkaat Turvallinen ja esteetön liikkuminen Tiedotetaan liikenteen vaaroista ja jatkuva henkilöstö/tiehall esteellisyydestä asiakkaille ja into/tekninen Liikennekäyttäytymiseen viranomaisille. toimi vaikuttaminen Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, jatkuva heijastimet) käytön muistuttaminen Ohjataan turvallisesta liikkumisesta, henkilöstö turvavälineiden- ja liukuesteiden jatkuva käytössä Järjestetään ikäautoilijoiden tapahtuma lokakuu 2008 Lakisääteisten kuljetusten toteutuminen Palveluohjaus kuljetuspalvelujen hakemiseen jatkuva hoito- ja palveluohjaaja/l iikenneturva henkilöstö Kotipalvelun henkilöstö Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen toiminnassa Liikenneturvallisuusasioiden esillä pitäminen Asiantuntijuuden tarjoaminen Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen koulutuksilla Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, heijastimet) käyttäminen Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoitus 2008 jatkuva jatkuva esimiehet henkilöstö henkilöstö henkilöstö liikenneturvatyöhön Lausunnot tarvittaessa jatkuva 2008 esimiehet Tehostetun palveluasumisen henkilöstö Liikenneturvallisuuden huomioon ottaminen toiminnassa Liikenneturvallisuusasioiden esillä pitäminen Asiantuntijuuden tarjoaminen liikenneturvatyöhön Vammaispalvelut Ensiapuvalmiuden ylläpitäminen koulutuksilla Turvalaitteiden ( kypärä, turvavyö, heijastimet) käyttäminen Lähiympäristön vaaranpaikkojen kartoitus Lausunnot tarvittaessa jatkuva jatkuva jatkuva henkilöstö henkilöstö henkilöstö

15 Liikkumis- ja toimimisesteiset Ryhmien liikkumistarpeet otetaan Esteellisyyskartoitus. Liikuntaesteiden 1 krt/v. Vammaispalvelu henkilöt huomioon. poistaminen. n henkilökunta, liikenneturvall. Vammaispalvelun henkilökunta Työmatkaliikkuminen turvalliseksi. Liukastumisten estäminen opettamalla tunnistamaan liukkaus sekä liukuesteiden käytön lisääminen. Yhdyskuntasuunnittelijat ja -rakentajat Muutostöissä sekä uudisrakentamisessa otettava huomioon liikuntaesteiset. Suunnitelmat tarkastetaan ammattitaitoisten asiantuntijoiden toimesta. Syksyisin ennen liukkaita kausia. tmk. Vammaispalvelu n työnjohto Rakennustarkast us

16 TEKNISEN TOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Kuntalaiset Liukastumisonnettomuuksien Tekn. joht. vähentäminen. Työnjohtaja Liikennenopeuksien hallinta. Keliolosuhteiden seuranta ja niihin nopea reagointi. Yhteistyö tiehallinnon kanssa. Nopeuksiin vaikuttavien rakenteellisten toimenpiteiden valmistelu ja suorittaminen. Oman suunnitelman mukaisesti. Tekninen toimi Rakennusvalvonta Henkilöstö Henkilöstön kouluttaminen liikenneturvallisuustyöhön. Rakennusluvassa tarkastellaan myös liikenneturvallisuuteen liittyvät tekijät. Kaavoituksessa liikenneturvallisuustarkastelu. Liikenneturvallisuusriskien tunnistaminen. Koulutus henkilöstölle jossa käydään läpi kiinteistönhoidon, katujen kunnossapidon liikenneturvallisuusasioita. Rakennusten sijoittelulla ei heikennetä liikenneturvallisuutta. Asiantuntija lausunnot liikenneturvallisuudesta. Käydään henkilöstön kanssa palavereissa läpi mm. liikenneturvallisuusaloitteiden mukaisia toimenpiteitä ja suunnitellaan kiireellisissä tapauksissa toteutus. 1 krt/3 v. Tekn. joht. Luonnosvaiheessa ja tarpeen mukaan ehdotuksesta. ja osaston kokouksissa. Rak.tark. Kaavatoimikunta. Tekn. joht. Työnjohtaja Urakoitsijat ja suunnittelijat (konsultit) Tiekunnat Varmistetaan pätevyys kun joudutaan suunnittelemaan kohteita joissa liikenneturvallisuusriskejä. Tiekunnille tiedottaminen liikenneturvallisuudesta. Referenssit ja liikenneturvallisuussuunnittelun pätevyys tarjouspyynnöissä. Vuosittain tapahtuva tiedottaminen. Sopimusten hyväksymisen yhteydessä. 1 krt vuosi.

17 NUORISO- JA VAPAA-AIKATOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Nuorisotoimen henkilöstö Liikenneturvallisuus osaksi nuorisotyötä Tarvittavan materiaalin jakaminen sekä epäkohtiin puuttuminen. Nuoret ikäryhmittäin Liikenneturvallisuus vapaa-ajalla. Opetellaan valitsemaan kulkuneuvo Vapaaajanohjaaja Polkupyöräilyn ja mopoilun sään mukaan, Ilmaisten heijastimien turvallisuus. Heijastimien käyttö. jakaminen nuorisotilalla. Vapaaajanohjaaja Yhteistyö (mm. järjestöt ja yhdistykset) Liikenneturvallisuus osaksi lasten ja nuorison vapaa-aikaa Kiinnitetään huomiota lasten liikkumiseen kodin ja harrastusten välillä. Epäkohtiin puuttuminen Vapaa-ajan ohjaaja Kelkkailijat Kelkat määritellyille kelkkareiteille. Tiedostus kelkkareiteistä. Vapaaajanohjaaja MAASEUTUTOIMEN TOIMINTASUUNNITELMA Maa- ja metsätalousyrittäjät Liikenneturvallisuusriskien Valistus, koulutus Maatal. yritt.yhd. tunnistaminen. Laitteiden ja koneiden Maatal.seurat. kunto. Työkoneet liikenteessä. Palautteen hankkiminen Maaseututoimi. liikenneturvallisuuspuutteista. Kyselyn suorittaminen yrittäjille. Maatalouslomittajat Ajoneuvojen hyvä kunto (esim. Valistus, koulutus Lomitustoimi renkaat). Riskien tunnistaminen (mm. Kuljetuspalveluja harjoittavat yrittäjät ajoreittien turvallisuus). Riskien tunnistaminen etenkin taajamissa. Nopeuksien noudattaminen. Taajamien rakenteellinen liikenneturvallisuus. Nopeusvalvonta. Poliisi. Tiehallinto.

18 YRITYKSET Hallinto Työntekijät (työturvallisuus ja työmatkaturvallisuus) Kunnan liikenneturvallisuushankkeista tietoisuuden lisääminen. Työmatkaliikkumisen turvallisuuden lisääminen. Työterveyshuolto Edistetään keinoja joilla työterveyshuolto välittää liikenneturvallisuuteen liittyvistä esille tulleista puutteista tietoja liikenneturvallisuustoimijoille. Kunta välittää liikenneturvallisuussuunnitelmat ja toteuttamisohjelmat yritysten tietoon. Työntekijöiden aktivoiminen aloitteelliseksi työmatkaliikkumisen turvallisuuden parantamiseksi. Kannustetaan työnantajia hankkimaan työntekijöille pyöräilykypäriä. Pyydetään säännöllisesti palautetta työterveyshuollolta havaituista liikenneturvallisuuspuutteista. Uusien suunnitelmien julkaisun yhteydessä Liikenneturvallis uustoimikunta Yritysten johto. Työsuojeluvaltuu tetut. 1. krt/vuosi Työterveyshuolto.

19 POLIISI Tienkäyttäjät Taajamanopeuksien alentaminen Liikennevalvonta Poliisi Päiväkodit ja perhepäivähoito Koulut Nuoret Turvallinen liikkuminen päiväkotiin ja perhepäivähoitoon Polkupyöräilyn turvallisuuden lisääminen. Kypärän käytön lisääminen. Mopoliikenteen turvallisuuden lisääminen Mopo/kv. moottoripyöräilyn turvallisuuden parantaminen. Poliisi tarkistaa päiväkotien liikennejärjestelyt sekä antaa tarvittaessa ohjeita perhepäivähoidon ohjaajille liikenneturvallisuuteen liittyvistä asioista. Kypärän käytöstä tiedottaminen. Pyöräilijän liikennekäyttäytymisestä tiedottaminen. Mopojen virittelyn laillisuudesta tiedottaminen Mopo/kv. moottoripyörien turvallisuusneuvonta. Mahdollisuuksien mukaan 1 krt/v. Normaaliin liikennevalvontaan yhdistetty. Poliisi Poliisi Poliisi PALO- JA PELASTUSVIRANOMAISET Päiväkodit ja kerhot sekä koululaiset Kuntalaiset Palo- ja pelastustoimen tunnettavuuden ja turvallisuustietouden lisääminen. Pelastusteiden merkityksen selvittäminen kuntalaisille. Pelastustoiminnan turvallisuuden lisääminen liikenteessä. Paloasemavierailujen järjestäminen päiväkoti- ja kerhoryhmille. NO HÄTÄ-kampanjan jatkaminen. Käydään kunnan tapahtumissa esittelemässä mm. liikennevahingoissa tapahtuvaa palo- ja pelastustoimintaa. Kuntalaisille ja kesäasukkaille tarkoitetut tapahtumat Pelastuslaitos Pelastuslaitos

20 YLEISHALLINNON TOIMINTASUUNNITELMA Kuntalaiset Tiedottaminen kunnan Keväisin liikenneturvallisuustyöstä. Kunnan-/kaupunginviraston asiakkaat Kunnanviraston työntekijät Virastossa asioivilla mahdollisuus tutustua kunnan liikenneturvallisuustyöhön ja -materiaaliin Työmatkaliikenteen turvallisuuden parantaminen Kunnan tiedotuslehteen tiedote meneillään olevista liikenneturvallisuushankkeista. Neuvonnassa esillä kunnan liikenneturvallisuusmateriaalia. Mahdollisuus parantaa ajotaitoja erilaisten kurssien kautta.. Materiaalin päivitys. Tiedottaja Liikenneturvallis uus yhdyshenkilö Neuvonnan henkilökunta Kunnanjohtaja. 1 krt vuodessa Kylätoimikunnat Kunnan liikenneturvallisuustyön ulottaminen kyläkunnille. Palautteen ja kyselyjen järjestäminen kyläkunnille liikenneturvallisuudesta 1 krt/3 vuotta Liikenneturvallis uusyhdyshenkilö

21 5. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelma osaksi hallintokuntien toimintasuunnitelmaa, miten? Hallintokunnat suunnittelevat talousarviosuunnittelun yhteydessä seuraavana vuode toimintaansa. Suunnittelu sisältää sekä taloussuunnittelun että toimintasuunnittelun. Erityisenä ongelmana on tulevan vuoden toiminnan suunnittelussa viedä erillisissä suunnitelmissa ja toteutusohjelmissa kuten myös aiemmin tehdyt päätöksetkin hallintokunnan talousarvioon ja toteutussuunnitelamaan. Liikenneturvallisuuden osalta tässä tulee liikenneturvallisuustyöryhmälle rooli tarkistaa talous- ja toimintasuunnitelmat siltä osin kun hallintokunnan toimintasuunnitelma tulisi olla yhdenmukainen tässä esitetyn liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman kanssa. Liikenneturvallisuustyöryhmä siis tarkistaisi hallintokuntien talousarvion toimintasuunnitelmat liikenneturvallisuuden osalta ennen sen viemistä valtuuston hyväksyttäväksi. Tämä on mahdollista järjestämällä säännöllinen liikenneturvallisuustyöryhmän kokous siinä vaiheessa kun hallintokunnat ovat oman talousarvion toimintasuunnitelmansa saaneet valmiiksi. Liikenneturvallisuuden toimintasuunnitelman toteuttamiseen tulisi olla erillinen talousarviossa varattu määräraha joka koskisi turvavälineiden hankkimista sekä liikenneturvallisuuteen liittyvän tiedote- ja koulutusmateriaalin hankkimista. Sopiva määräraha vuositasolla olisi n jonka käyttö voisi jakautua siten että turvavälineiden hankkimiseen olisi n. puolet rahasta ja tiedottamiseen ja valistukseen käytettäisiin toinen puoli. Määrärahan käyttöä ohjaisi liikenneturvallisuustoimikunta. Liikenneturvallisuuteen liittyvä rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan erikseen hyväksyttävillä teknisen toimen määrärahoilla. 20

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA OSARAPORTTI: LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMISSUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta Itä-Suomen lääninhallitus Savo-Karjalan

Lisätiedot

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7

Alkusanat...3. Liikenneturvallisuuskysely...4. Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5. Liikenneturvallisuustyön tavoitteet...7 KIURUVEDEN liikenneturvallisuussuunnitelma Koulutus, valistus ja tiedotus 2004 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat...3 Liikenneturvallisuuskysely...4 Liikenneonnettomuudet Kiuruvedellä...5 Liikenneturvallisuustyön

Lisätiedot

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro)

Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma 2008 (Seinäjoki, Nurmo ja Ylistaro) Seinäjoen, Nurmon ja Ylistaron liikenneturvallisuussuunnitelma 3 Uuden Seinäjoen kaupungin liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010

Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän liikenneturvallisuussuunnitelman päivitys 2010 Jyväskylän kaupunki Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Jyväskylä

Lisätiedot

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN

4 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN KEHITTÄMINEN 29 4 Tässä luvussa on esitetty käsikirjamaisesti yleisiä, käytössä olevia ja hyviä liikenneturvallisuustyön muotoja. 4.1 Liikenneturvallisuustyön tarkoitus ja ohjaus Liikennekasvatuksella pyritään vaikuttamaan

Lisätiedot

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN

OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN OPAS KUNTIEN LIIKENNETURVALLISUUSTYÖHÖN Liikenneministeriö Tielaitos Kuntaliitto Liikenneturva TURVALLISUUSONGELMAT ERI IKÄRYHMISSÄ Graafinen suunnittelu: Nyanssi Studiot Oy / Pekka Karell Kuvitus: Oy

Lisätiedot

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma

Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma Suonenjoen kaupunki Suonenjoen liikenneturvallisuussuunnitelma TIEHALLINTO Savo-Karjalan tiepiiri Kuopio 2006 Kansikuva: Ns. Laineen kulman risteys Herralantieltä

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA. Luonnos 28.10.2014 HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA Luonnos 28.10.2014 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella,

Lisätiedot

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus

Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunnan liikenneturvallisuussuunnitelmat Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Hailuodon kunta Hailuodon liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö ja liikennekasvatus Tiehallinto, Oulun

Lisätiedot

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009

Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Kainuun maakunnan liikenneturvallisuussuunnitelma 2009 Tiehallinto Oulu 2009 Raportin valokuvat: Mikko Lautala, Linea Konsultit Oy TIEH 1000252-09

Lisätiedot

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma

Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon liikenneturvallisuussuunnitelma 2007 Porvoon kaupunki Tiehallinto Helsinki 2007 Kannen kuva: Reijo Helaakoski TIEH 1000155-07 (painotuote) TIEH 1000155-v-07

Lisätiedot

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA

HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA HELSINGIN LIIKENNETURVALLISUUDEN KEHIT- TÄMISOHJELMA 1 ESIPUHE Helsingin liikkumisen kehittämisohjelmassa (LIIKE) on tarkasteltu liikkumisen ja liikenteen kokonaisuutta strategisella, koko kaupungin tasolla.

Lisätiedot

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Itä-Suomen liikenneturvallisuuskatsaus 2010 Sisältö 1. Johdanto... 4 2. Tieliikenneonnettomuudet vuonna 2010... 4 2.1 Koko maan tilanne... 4 2.2 Itä Suomi... 5

Lisätiedot

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA

PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA ISSN 0358-576X ISBN 978-952-5414-81-3 PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 PORIN KAUPUNKI PORIN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2010 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Turun

Lisätiedot

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Outokummun kaupunki Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma 04/2011 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen julkaisuja Outokummun liikenneturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma

Tavoitteet todeksi. Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 Ohjelmia ja strategioita 1/2012 Tavoitteet todeksi Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 3 Sisällys 1. Luovutuskirje...

Lisätiedot

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4

Pietarsaaren seudun liikenneturvallisuussuunnitelma 2014 KVT-työ toimintasuunnitelmat, Liite 4 Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön toimintasuunnitelmat kohderyhmittäin Liikennekasvatus-, valistus- ja tiedotustyön suunnitelmat on koottu kohderyhmittäin seuraaville ryhmille: Alle kouluikäiset

Lisätiedot

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma

Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Raportteja 70 2013 Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski Kuopion seudun liikenneturvallisuussuunnitelma Juankoski RAPORTTEJA 70 2013 KUOPION SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA JUANKOSKI

Lisätiedot

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla

- kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä - kokeilu Espoossa ja Leppävirralla LIIKENNETURVA Aulikki Schrey 2005 Ikäihmiset etsivät vaaranpaikkoja liikenteestä Kokeilu Espoossa ja Leppävirralla Aulikki

Lisätiedot

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET

ALLE KOULUIKÄISET LAPSET 0 5 6 9 10 14 15 17 18 20 21 24 25 34 35 64 65 74 75 uhria/vuosi/ikäryhmän 100 000 asukasta Aikuisten velvollisuus on luoda lapsille mahdollisuuksia turvalliselle itsenäiselle liikkumiselle Liikkuminen

Lisätiedot

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä

Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Juha Heltimo Selvitys lasten liikennekäyttäytymisestä Uudenmaan tiepiiri Tiehallinto Helsinki 2009 Kansikuva: kyselyyn vastanneiden

Lisätiedot

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö

Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma. Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Muhoksen liikenneturvallisuussuunnitelma Liikenneympäristö Tiehallinto Oulu 2008 Kannen valokuva: Erkki Sarjanoja Pohjakartat: Muhoksen kunta

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät,

toteuman seuranta Saatu palaute vuosittain Toimialajohtajat, toimialajohtajat henkilöstö, 2012 alkaen Kuntalaiset, sidosryhmät, SAVONLINNAN SEUDUN LIIKENNETURVALLISUUSSUUNNITELMA 2012 LIIKENNETURVALLISUUSTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2013 2014 Enonkoski: TEKNINEN-, VAPAA-AIKATOIMI JA KAAVOITUS Tekijän/ryhmän nimet: Kunnaninsinööri/Enonkosken

Lisätiedot

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013

Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Kainuun viisaan liikkumisen suunnitelma 13.12.2013 Sisältö Taustaa ja kyselytuloksia Tavoitteet Liikkumisen ohjauksen organisointi ja suuntaviivat Toimenpidekokonaisuudet (1-7), aineistot ja linkit Liitteet:

Lisätiedot

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016

Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus. Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Oriveden kaupungin laaja hyvinvointikertomus Hyvinvointikertomus valtuustokaudelta 2009-2012 ja hyvinvointisuunnitelma valtuustokaudelle 2013-2016 Khall 24.3.2014, 73 Kvalt 7.4.2014 Sisällysluettelo Kertomuksen

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN

KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN 1 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009 2012 2 KUUSAMON KAUPUNKI KUUSAMON KAUPUNGIN TURVALLISUUSSUUNNITELMA 2009-2012 1. JOHDANTO... 3 2. TURVALLISUUSSUUNNITELMAN ORGANISOINTI...

Lisätiedot

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA

KESKI-KARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA KESKIKARJALAN SEUDUN LIIKENNESUUNNITELMA Kiteen kaupunki Rääkkylän kunta Kesälahden kunta Tohmajärven kunta ItäSuomen lääninhallitus SavoKarjalan tiepiiri PohjoisKarjalan liitto Kansikuva: SitoKuopio Oy

Lisätiedot

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3

1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 1.1 Lainsäädäntö... 2 1.2 Palvelutasopäätöksen tarkoitus... 3 1.3 Palvelutasopäätösprosessi... 3 2. Strategiset päämäärät ja palvelutasopäätöksen perusteet... 5 2.1 Valtakunnalliset

Lisätiedot