Naantalin kaupunki. Palvelustrategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Palvelustrategia

2 Palvelustrategia Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: Valtuusto aloittaa talous- ja palveluseminaarit kevään aikana kaupunginhallituksen valmistelun perusteella. Tav oitteena on talouden tasapainotus, selkeät taloudelliset tavoitteet sekä palvelustrategian ja siihen liittyvän henkilöstömitoituksen tekeminen. Ponnessa tarkoitettu seminaarityöskentely alkoi helmikuussa 2012, jolloin käsiteltiin Naantalin kunnallistalouden tilaa ja kehitystä sekä seuraavan, toukokuussa pidetyn, seminaarin ohjelmaa. Seminaareissa aloitettiin palvelustrategian hahmottaminen. Käytyjen keskustelujen pohjalta valmistelua jatkettiin kokoamalla taulukko (ks. liite) virastoittain kaupungin eri palvelutoiminnot talousarvion tehtäväaluejaon mukaisessa järjestyksessä. Kunkin toiminnon merkittiin mm. toiminnan mahdollinen lakiin perustuva luonne sekä talousarviomääräraha, joka osaltaan hahmottaa toiminnon laajuutta ja taloudellista merkitystä. Työn tarkoituksena on, kokonaiskuvan hahmottamisen ohella, tuottaa varsinaisen strategiapohdinnan kannalta keskeisiä tulevan toiminnan järjestämisen tietoja. Koontitaulukoiden ja seminaareissa käytyjen keskustelujen pohjalta asiaa esiteltiin henkilöstölle loppukevään ja kesän aikana työpaikkakokouksissa ja osin laajemmissa tiedotustilaisuuksissa. Henkilöstön osallistuminen yksittäisten kehittämishankkeiden valmisteluun tapahtuu normaalin henkilöstöedustajien läsnäolon kokouksissa sekä yhteistoimintamenettelyn kautta. Palvelustrategian ensimmäisen vaiheen lautakuntakäsittely alkoi syksyllä 2012 ja kesti joulukuulle asti. Näin haluttiin varmistaa käsittelytavan yhtenäisyys ja toisaalta saada työnsä päättäviltä lautakunnilta mahdollisimman hyvä panos valmisteluun. Vuoden 2013 alusta aloittaneet lautakunnat ovat jatkaneet työtä ja valinneet toteutettavaksi kukin toimialaltaan 1 6 keskeistä kehittämiskohdetta. Palvelustrategia on varautumista tulevaisuuteen, jossa palveluja joudutaan tuottamaan kuntatalouden liikkumavaran kaventuessa. Tästä syystä päähuomio kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutuessaan tuovat kustannussäästöjä ja parantavat tuottavuutta. Koska palvelustrategia liittyy kiinteästi kaupungin strategiaan, on toimintaympäristön muutosta kuvattu kaupungin strategia-asiakirjassa. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, miten Naantalin kaupunki aikoo kehittää ja muuttaa palvelujen tuotantoaan. Naantali tuottaa myös sellaisia palveluja, jotka eivät kuulu kunnille säädettyjen yli 500 tehtävän joukkoon. Näiden osalta suoritetaan valintoja. Myös lakisääteisten tehtävien joukossa on sellaisia, jotka volyymiltään tai kustannuksiltaan ylittävät laissa määrätyn vähimmäistason. Sen vuoksi kaikki tehtävät ja palvelut ovat arvioinnin piirissä ja niiden tuottamistapaa ja kustannuksia tulee jatkuvasti tarkastella. Prosessin 2

3 Palvelustrategia Vaihtoehtoiset palvelujen kautta kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua tarjonnan muutoksin. Myös kaupungin henkilöstö osaa varautua muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin, joita seuraa kaupungin tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa. Samoin ulkopuoliset toimijat, kuten yksityiset yritykset, voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin joita seuraa kaupungin siirtäessä palvelutuotantoaan osittain tai kokonaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi. Strategiaan liittyy kiinteästi organisaatiouudistus ja siihen liittyvä henkilöstömitoitus. Palvelustrategian linjaukset ovat perustaa talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Naantalin omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palvelun tarjoajina voivat olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat: - kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu - toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu -, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista - kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta - ulkopuoliselle yritykselle annettava toimilupa - palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö - yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnanharjoittajalle - kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö - harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Peruslähtökohtana vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotolle tulee olla, että uusien toimintatapojen on tuotettava kustannussäästöjä, tehostettava toimintaa tai tuotava lisäarvoa joko palveluiden käyttäjille tai kaupungille, parhaassa tapauksessa molemmille. Valmistelussa tulee ottaa huomioon, että palvelun tuottamistavan muutokset vaikuttavat organisaatiossa muuhun toimintaan. Esimerkiksi vyörytyserinä jaettavat sisäisen palvelutoiminnan kustannukset kasvavat jakajien määrän vähetessä. Samoin mikäli toiminta siirtyy pois kaupungin tiloista, saattaa kiinteistökustannus kasvaa toisaalla. Muutosta ei tehdä vain muutoksen vuoksi, vaan sen on perustuttava punnittuihin tosiseikkoihin. isäksi palvelutuotannossa on oltava olemassa markkinat, joilta ostaminen aidon kilpailutuksen kautta on mahdollista. isäksi on huomioitava, että kaupungin organisaatiossa on tarpeellinen asiantuntemus vaihtoehtoisten toimintatapojen 3

4 Palvelustrategia uettelo kehittämisen painopisteistä 4.1 Kaupunginhallitus 4.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta käyttöönottoa, seurantaa ja valvontaa varten, koska viime kädessä kaupunki vastaa järjestämänsä palvelun laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Uutta tuottamistapaa valittaessa selvitetään kustannukset sekä laadullinen taso. Ainoastaan tällöin erilaiset palveluntuotatomenetelmät ovat vertailukelpoisia. Uuden tuottamistavan valinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: - uuden tuottamistavan valintaan on perusteltu syy - palvelun uudesta tuottamistavasta tehdään aina erillinen päätös - uusi tuottamistapa voi koskea myös vain osaa toiminnasta - uutta tuottamistapaa valittaessa kiinnitetään huomiota myös palveluiden laatuun - ennen uuden tuottamistavan valintaa koskevaa päätöstä selvitetään muutoksen vaikutus henkilöstön asemaan ja käsitellään yt menettelyssä Seuraavaan luetteloon on lautakuntien tekemän valmistelutyön pohjalta koottu palvelustrategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeet. Näiden osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. IT tuotantopalvelut - Tietohallintostrategia valmistuu vuonna 2014 Palkkahallinto - Ohjelmiston uusiminen vuonna Keskusvarasto - Varastoselvityksen perusteella päätetään, mitä varastossa kannattaa jatkossa pitää, millaiset toimintaprosessit varastoon tulevat ja kuinka varasto kannattaa resursoida. Toteutus vuonna 2014 Rahatoimi - askutusprosessien ja saatavien perintäprosessin yhtenäistäminen vuoden 2013 aikana. Terveyspalvelujen tukipalvelut (laboratorio ja röntgen) - Mietitään palvelujen tuottamista erityisesti laboratorion osalta esim. sairaanhoitopiirin toimesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa asiaan talousarvion 2014 laadinnan yhteydessä. 4

5 Palvelustrategia Neuvolapalvelujen sopeuttaminen vähenevään syntyvyyteen - Naantalin lastenneuvolassa vapautunut resurssi hyödynnetään lisäämällä perhetyötä ja vähentämällä sijaisten käyttöä. Suun terveydenhuolto: selvitetään terveyskeskuksen tilojen käyttömahdollisuudet virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin - Tämän toiminnan osalta neuvotellaan oman henkilökunnan tekemästä lisätyöstä n toteuttamiseksi suun terveyden huollon toimintasuunnitelman mukaan. Aikuisten psykososiaaliset palvelut, päihdepalvelut: Tuulentuvan toiminnan tuottamistapa selvitetään vuoden 2014 aikana. apsiperheiden sosiaalityö, avohuollon tukitoimet, lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen - apsiperheiden sosiaalityö laatii suunnitelman ja sisältöehdotuksen lapsiperheille suunnatun kotipalvelun organisoimiseksi vuonna Vammaispalvelut: palvelusetelin käytön lisääminen - Tavoitteena on lisätä palvelusetelin käyttöä ja asiassa edetään seudullisten ratkaisujen ja aikataulujen mukaisesti. Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut: asumispalvelujen kehittäminen Aurinkosäätiön tai muiden mahdollisten palvelutuottajien kanssa. Hoito- ja vanhuspalvelut: kotihoidon palvelusetelin käytön lisääminen - Tämän palvelun osalta on otettava käyttöön kaikki palvelun eri. Toimeenukien sekä muiden tukien ja avustusten myöntämisperusteiden tulkintojen yhtenäistäminen kaupunkiseudulla. 4.3 Koulutuslautakunta Päiväkodit, toimenpiteet palveluverkko- ja tilatarvesuunnitelmassa: - Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen Yhden päiväkotiyksikön lakkauttaminen Kulttuurilautakunta Kirjasto - Pääkirjaston kokonaisvaltainen kehittäminen ja toimintojen monipuolistaminen - Kirjaston tila- ja henkilöstösuunnitelman työstäminen alkaa syksyllä 2013 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. 4.5 Vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut - Nuorisotalotoiminta, tavoitteena kävijämäärän kasvattaminen, kulujen pienentäminen sekä palveluohjauksen, osallisuuden ja nuorisotiedotuksen lisääminen 5

6 Palvelustrategia eiritoiminta, alakoululaisten leiritoiminnan lisäksi painopistettä myös vuotiaiden nuorten leiritoimintaan. Ostopalvelua vähennetään (leirien yövalvonta). Käyttöön kesällä Rakennuslautakunta 4.7 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4.8 Tekninen lautakunta 5. Tavoitteet ja seuranta Kehitetään sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. - Projekti valmistuu huhtikuussa Asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen - Projekti valmistuu helmikuussa 2014 Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa - Uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä - Selvitys on käynnissä ja mahdollinen käyttöönotto tapahtuu Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta - Selvitykset alkavat syksyllä 2013 ja käyttöönotosta päätetään erikseen syksyllä Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen - Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Kunkin luvun 4 luettelossa mainitun kehittämiskohteen osalta jatkotyöstäminen siirtyy asianomaisen lautakunnan vastuulle. Yleisenä tavoitteena on toimintojen taloudellisuuden, tehokkuuden ja sitä kautta tuottavuuden parantaminen. uetteloon on useiden hankkeiden kohdalle merkitty tavoitteellisia valmistumisaikatauluja. Koska on syytä olettaa niiden olevan suoritetun harkinnan pohjalta realistisia, odotetaan hankkeiden tulevan päätöksentekoon kirjatussa aikataulussa. Kehittämiskohteiden toteutumisesta ja saavutetuista tuloksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle palvelustrategian päivittämisen yhteydessä. Samalla esitetään uusia kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan päivitetään aiemmin valituille asetettuja tavoitteita. Palvelustrategiatyö on jatkuva prosessi, jossa tarkasteluun otetaan kaikki toiminnot. uvussa 4 luetellut hankkeet ovat luettelo työn tässä vaiheessa käsittelyyn tulleista hankkeista. Nämä ja kaikki muutkin toiminnot ovat myös jatkossa tarkastelun kohteina sekä tuottavuuden että tuotantokustannusten näkökulmista. 6

7 Palvelustrategia iitetaulukot 1 4 iitetaulukkoihin on merkitty millä tavoin Naantalin kaupunki nykyisin järjestää palvelut. Taulukon vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on merkitty, mikäli palvelu on lakisääteinen. Joissakin tapauksissa :n perään on lisätty +merkit. Tällöin on katsottu, että ko. palvelu on järjestetty yli lain edellyttämän tason. Mikäli nykyiselle tuottamistavalle ei ole nähty olevan realistista vaihtoehtoa strategiakauden aikana, sarakkeeseen Vaihtoehtoiset realistiset on merkitty lyhenne. 7

8 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Vaalit ++ Kaupunginvaltuusto Vaalien järjestäminen kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, valtion viranomaiset kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, viranomaiset, kaupungin henkilöstö Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta kaupunkilaiset, kaupunginvaltuusto, henkilöstö Tilintarkastuksen suorittaminen (JHTT-tarkastusyhteisö Oy Audiator Ab) kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, valtion viranomaiset Hallinto Kaupunginhallitus kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, kaupungin henkilöstö, viranomaiset Johdon tukiyksikkö kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, viranomaiset osin Toimikunnat, jäsenyys ja yhteisöedustus, suhdetoiminta ja edustus, ystävyystoiminta Viestinnän toteuttaminen (www-sivut, visuaalinen ilme, Nasta-lehti, kuntatiedotteet, menoissa ei ole palkkamenoja) Kunnallisverotus (kaupungin osuus verotuskustannuksiin) kaupunkilaiset, yhteistyökumppanit, pohjoismaiset ystävyyskunnat, kaupungin henkilöstö media, kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, yritykset omana työnä suurin osa, yksi viidestä ennakkoäänestyspaikasta na omana työnä omana työnä 100 % omana työnä 1 htv sekä lakimiespalveluja na tarpeen mukaan omana työnä 5,75 htv omana työnä, jäsenyydet eri yhteisöissä Nastan taitto ja jakelu na kuten myös kuntatiedotteiden monistus ja jakelu 0,9 htv vuonna kaupunkilaiset 100 %, viranomaistoimintaa uovutaan ennakkoäänestyksen sta ja otetaan käyttöön vain yksi ennakkoäänestyspaikka kuten vaalilaki edellyttää. Yhdistetään äänestysalueita, lain mukaan vähintään yksi Tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä tehtävien hoito järjestellään uudelleen (jutut, taitto, jakelu)

9 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Pysäköinninvalvonta kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset Asiahallinto Kaupunginvaltuuston ja hallituksen kaupunkilaiset, luottalinto, kokous- ja asiakirjahalmushenkilöt, kaupungin keskusarkiston hoito ja henkilöstö, ulkopaikkakuntalaiset, tietopalvelu, kaupungin arkistotoimen viranomaiset ohjaus ja valvonta, johdon sihteeripalvelut Postipalvelut (saapuvan ja lähtevän postin käsittely, postimaksut) Puhelinvaihdepalvelut (terveyskeskuksen ja kaupungin yhteinen puhelinvaihde, terveyskeskuksen palvelupiste) Yhteispalvelu (kaupungintalon yhteispalvelupiste sekä Merimasku, Rymättylä, Velkua) Keskitetty monistus, toimistotarvikkeet kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, kaupunkilaiset kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt omana työnä, 3 henkilöä kesäaikana omana työnä, omana työnä, saapuvan ja lähtevän postin kuljetus na, 1 htv yhdessä monistuksen ja puhelinvaihteen kanssa omana työnä, 1,5 htv omana työnä, myydään palveluja Kelalle ja asti Kummelille, 5 htv kaupungin henkilöstö omana työnä Tietohallinto IT-tuotantopalvelut (helpdesk, käyttäjähallinta, koulutus työasema- ja oheislaitetuki verkot, ylläpito tekninen tietoturva konesalipalvelut hankinnat kaupungin toimialat, luottamushenkilöt omana työnä täydennettynä illa, kevyt yhteistyö Raision kaupungin kanssa viranomaistoimintaa n osittainen lisääminen siten, että kaupunki ei enää frankkeeraa lähtevää postia na pelkkä vaihteen hoito, osittainen yhteistyö Raision kanssa Palvelupisteiden aukioloaikojen supistaminen ja toimipisteiden määrän vähentäminen iden lisääminen, yhteistyön laajentaminen Raision kanssa, seudullinen laajeneva yhteistyö, Kuntien Tiera Oy

10 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto IT-konsultointi ja projektipalvelut Toimialojen kehitysprojektit Tietohallinnon sisäiset kehitysprojektit, kokonaisarkkitehtuuri kaupungin toimialat, luottamushenkilöt omana työnä täydennettynä illa, yhteistyö Raision kaupungin kanssa iden lisääminen, yhteistyön laajentaminen Raision kanssa, seudullinen laajeneva yhteistyö, Kuntien Tiera Oy Rahatoimi Kirjanpito ja tilinpäätös kaupungin henkilöstö, omana työnä osittain sopimus luottamushenkilöt, viranomaiset Talousarvion ja -suunnitelman kaupungin henkilöstö, omana työnä laadinta luottamushenkilöt Maksatus ja pankkitilien käyttö toimittajat, palkansaajat, omana työnä viranomaiset, muut Myyntireskontra kaupungin henkilöstö, omana työnä laskutusasiakkaat Ostoreskontra toimittajat, kaupungin omana työnä henkilöstö Saatavien perintä laskutusasiakkaat, viranomaiseperinnästä omana työnä, sopimus jälki- Sopimus Rahoitus pankit, muut rahoittajat omana työnä Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelujaosto kaupunkilaiset, viranomaiset, yrittäjät omana työnä Matkailuneuvontapalvelut (Naantalin Matkailu Oy) Yrityspalvelut (Turun Seudun Kehittämiskeskus) matkailijat, vähäisissä määrin neuvontaa naantalilaisille yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat / sopimusyhteistyö / sopimusyhteistyö Osayleiskaavat / muut tehtävät kiinteistöjen omistajat / oma työ / sopimusyhteistyö / sopimusyhteistyö

11 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Henkilöstöhallinto Yleisjaosto (strateginen suunnittelu, johtaminen, yleisjaoston toiminta, hallintojohtajan palkkaus) Henkilöstöpalvelut: palkkahallinto, keskitetty tykytoiminta, keskitetty koulutus, asiantuntijapalveluiden osto, kehittämishankkeet, senioritiimin ja liikunta- ja vapaaajanjaoksen toiminta, henkilökunnan virkistystoiminta, kuntoremontit kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, viranomaiset kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt omana työnä, 1 htv omana työnä 85 %, 15 % (asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuntoutuspalvelut), 7 htv talouspalvelukeskus (palkkahallinto), asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuntoutuspalvelut 90 % omana työnä 10 % henkilöstöasianhoitajan palvelut (raportointi, yhteinen tyky) ++ Vuoden 2012 talousarviossa palkkahallinto eriytetty omaksi kohderahoitteiseksi tehtäväalueeksi, Työterveyshuoltopalvelut (työterveyshuollon kustannukset, ikäohjelma) Työsuojelu, yt-toiminta (sis. henkilöstöpäällikön ja päätoimisen työsuojeluvaltuutetun palkat) Työllistämistoiminta Yritys- ja työllistämistuki (t Raision Seudun Työttömät ry:ltä) kaupungin henkilöstö, viranomaiset kaupungin henkilöstö, viranomaiset 100 % Raision kaupungilta omana työnä 1,6 htv Raisiosta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai oma tuotanto terveyskeskuksen yhteydessä (sote) omana työnä, osa na, kaupunkilaiset 100 % omana työnä (työttömien palvelukeskuksen perustaminen) t

12 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto ++ Työllistämispalvelut (kaupungin oman organisaation työllistämispaikat, kesätyöntekijät, oppisopimuspaikat, uudelleen sijoittaminen) Saaristoasiat Saaristolautakunta, hallinto, hankkeet ja avustukset, saaristomatkailu kaupunkilaiset, kaupungin organisaatio, kaupungin henkilöstö kaupunkilaiset, viranomaiset, matkailijat, kaupungin henkilöstö Maaseutuasiamiespalvelut yritykset, valtion viranomaiset Hankinta ja keskusvarasto omana työnä Omana työnä 0,6 htv Saaristoasioiden hallinto perustuu Saaristolakiin. Saaristolautakunta edustaa myös lähidemokratiaa ja erityisasiantuntemusta toimialallaan. omana työnä, palvelua myydään iedon kunnalle ja Raision kaupungille Hankinta kaupungin henkilöstö omana työnä, na sähköiset tilaus- ja kilpailutusjärjestelmät Keskusvarasto kaupungin henkilöstö omana työnä alkeellisilla menetelmillä omana työnä keskitettynä työttömien palvelukeskukseen, yhteistyö yritysten kanssa, (Raseko, RST) Saaristomatkailu voitaisiin siirtää Naantalin Matkailu Oy:n hoidettavaksi alkaen lainsäädännön edellyttämä yhteistoimintaalue tuottaa palvelun (ieto isäntäkuntana) seudullinen yhteistyö sekä yhteistyö valtakunnallisen Kuntahankinnat Oy:n kanssa sähköisen varastointi- ja tilausjärjestelmän käyttöönottaminen, seudullinen yhteistyö

13 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Hallinto Yhteensä Hallinto- ja toimistopalvelut kuntalaiset, sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt, viranomaiset Hankkeet kuntalaiset Terveyspalvelujen tukipalvelut -laboratorio tukipalvelut: kuntalaiset 70 % terveyspalvelu- 30 % (terveydenhuoltoyritykset laki?) -röntgen kuntalaiset, 61 % omat yksiköt 39 % terveyspalveluyritykset -lääkehuolto kuntalaiset, omat yksiköt -hoitotarvikejakelu omat yksiköt 000 -välinehuolto omat yksiköt

14 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Terveyspalvelut Toiminto Yhteensä Hallinto kuntalaiset, sisäiset asiakkaat 99 % 1 % Avosairaanhoito ++ (jen käyttö) kuntalaiset, ulkokuntalaiset 92 % 8 % Päivystys kuntalaiset, ulkokuntalaiset 82 % 18 % (lisääntyy) Sairaankuljetus kuntalaiset, ulkokuntalaiset (Alpe) Neuvolapalvelut kuntalaiset 92 % 8 % Opiskelija- ja koulu opiskelijat, koululaiset 98 % terveydenhuolto ja perheet 2 % ESH (osaksi erikoissairaanhoitoa v. 2013)

15 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Kuntoutus Yhteensä Puheterapia kuntalaiset 98 % 2 % ääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälineet) kuntalaiset 74 % 26 % (lisää) Suun terveydenhuolto Veteraanien kuntoutus veteraanit Yhteensä Hallinto kuntalaiset, sisäiset asiakkaat Hammashuolto kuntalaiset 96 % 3 % 1 % lisätyö omat tilat käytössä Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuollon osto Työterveyshuollon järjestämisvastuu kuntalaiset, yritykset kuntalaiset yritykset (Raisio) (Raisio)

16 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toiminto Yhteensä Hallinto kuntalaiset Mielenterveystyö -asumispalvelut kuntalaiset -avohoito ja kotikun kuntalaiset 74 % toutus 26 % -päivä- ja työtoiminta kuntalaiset ++ (Raina) (Fountain House) Päihdetyö -avohoito kuntalaiset 75 % (A-klinikkasäätiön 18 % sivuvastaanotto) 7 % -päivätoiminta (Tuu kuntalaiset lentupa) -asumispalvelut kuntalaiset 15 % (asumisyksiköt) (asumispalvelu- ohjaus) 70 % välivuokraus välivuokraus 15 % -laitoshoito kuntalaiset 95 % 5 %

17 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Erikoissairaanhoidon osto VSSHP:ltä kuntalaiset Erikoissairaanhoito apsiperheiden sosiaalityö Yhteensä Hallinto/ sosiaalityö lapsiperheet 80 % 20 % () (lisää) Avohuollon tukitoimet (taloudellinen tuki, perhetyö, tukihenkilötoiminta, tukiperhe, harrastustoiminta, ym. ++ Psykologi- ja terapiapalvelut ++ (omat työntekijät) Sijaishuolto: -perhehoito lapsiperheet 73 % 27 % lapset, nuoret, aikuiset 99 % 1 % (lisää) lapset, nuoret toimeksiantosopi- toimeksiantosopimus, palkkiot 76 % mus (lisää, perhe 24 % hoidon ensisijaisuus), palkkiot -laitoshoito lapset, nuoret 86 % kuntayhtymä 14 % (väheneminen tavoitteena) kuntayhtymä (kustannusten seuranta)

18 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Jälkihuolto (perhe-, laitos- ja tukiasuminen, taloudellinen tuki) nuoret (18-21 v) (avohuollon ohjaajien oma työ) (avohuollon ohjaajien oma työ) Perheneuvola kuntalaiset (Raisio) astenvalvoja ja adoptioselvitykset kuntalaiset 82 % 18 % Aikuissosiaalityö Yhteensä Hallinto, sosiaalityö Pakolaishuolto (voimassa oleva sopimus EY:n kanssa -> ) kuntalaiset pakolaiset 20 % 80 % Toimeenuki kuntalaiset, maksusitoumukset Työtoiminta (kuntouttava työtoiminta, Pointti, työmarkkinatuki) kuntalaiset 79 % 21 % oma toiminta kehittämishanke (lisäys)

19 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Vammaispalvelut Vammaiset ja vaikeavammaiset Toiminto Yhteensä Hallinto, sosiaalityö kuntalaiset Erityisryhmien ohjaus vammaiset, kehitysvammaiset, ikäihmiset 66 % 34 % Kuljetuspalvelut vammaiset, vai- keavammaiset Asunnon muutostyöt, vammaiset, vai- apuvälineet, autoavus- keavammaiset ( asun- tus, sopeutumisval- non muutostyöt) (asunnon muutos- mennus, taloudellinen tuki Työtoiminta vammaiset, vaikeavammaiset (Raina) työt)(lisää) oma toiminta Omaishoidontuki ++ (Tuen määrä ylittää lain minimimäärät) vammaiset, vaikeavammaiset toimeksiantosopimus, palkkiot 98 % palveluseteli 2 % toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) (lisää) Henkilökohtaiset avustajat vammaiset, vaikeavammaiset (lisää)

20 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Tehostettu palveluasuminen (mm. Aurinkosäätiö), tuettu palveluasuminen vammaiset, vaikeavammaiset kumppanuus (lisää) Kehitysvammaiset Kotipalvelun osto vammaiset, vaikeavammaiset Kuljetuspalvelut kehitysvammaiset Henkilökohtaiset kehitysvammaiavustajat ++ set 98 % 2 % Päivä- ja työtoiminta kehitysvammaiset -Raina 90 % -muut 10 % Omaishoidontuki ++ (määrärahasidonnainen) (Tuen määrä ylittää lain minimimäärät) kehitysvammaiset toimeksiantosopimus, palkkiot 92 % 8 % toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) perhehoito (lisää) Taloudellinen tuki, kehitysvammai- kuntayhtymä kuntayhtymä tutkimus- ja neuvola- set palvelut, erityisopetus palveluseteli palveluseteli

21 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Hoito- ja vanhuspalvelut Toiminto Palveluasuminen, Aurinkosäätiö aitoshoito kehitysvammaiset kehitysvammaiset kuntayhtymä 39 % : -Aurinkosäätiö 57 % -muut 4 % kuntayhtymä kuntayhtymä kumppanuus (lisää) kuntayhtymä Yhteensä Hallinto kuntalaiset Omaishoito ++ (eurot ja kattavuus) yli 65-vuotiaat toimeksiantosopimus, palkkiot 99 % palveluseteli 1 % (vapaan järjestäminen omissa yksiköissä) toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) (vapaan järjestäminen omissa yksiköissä) Kotihoito: -tilapäinen kotihoito ikäihmiset, vammaiset 95 % 5 % (lisää) palveluseteli (lisää) -säännöllinen kotihoito ikäihmiset, vammaiset 98 % 2 % (lisää) palveluseteli (lisää) -tukipalvelut (ateria, vaate, kauppa, kylvetys, siivous, kuljetus, sotaveteraanit) ikäihmiset, vammaiset 49 % 48 % palveluseteli 3 % (lisää) palveluseteli (lisää)

22 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Tehostettu palveluasuminen: -lyhytaikaishoito ikäihmiset, vammaiset 90 % 10 % (lisää) -vaativa tehostettu ikäihmiset, vammaiset 59 % 41 % (lisää) palveluseteli (lisää) aitoshoito: -vanhainkoti ja Jannela ++ (kattavuus) ikäihmiset, vammaiset asumispalveluksi muuttaminen? Vuodeosasto: -lyhytaikaishoito -pitkäaikaislaitoshoito kuntalaiset kuntalaiset (vaihtoehtojen kartoittaminen) -muu laitoshoito muualla hoidettavat kuntalaiset

23 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Aurinkosäätiön asumispalvelut ikäihmiset kumppanuus (lisää) Vanhusten päivätoiminta ikäihmiset kumppanuus (lisää)

24 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 3, sivistysvirasto Tehtäväalue Toiminto Sivistystoimen hallinto Hallintopalvelut kaupunkilaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt Opetustoimen pro perusopetuksen opjektit pilaat ja lukiokoulutuksen opiskelijat ja näiden huoltajat ja opetustoimen henkilöstö Varhaiskasvatus Hallinto kaupunkilaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt Päiväkodit alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Esiopetus alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Perhepäivähoito alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat 100 % - 45 % (kerhotoiminta, KEPO oppilaan tuki) - 45 % (Juuno oppimisalusta) - 10 % (seudulliset hankkeet, mm Osaava TSO) 95 % ja 5 % (Poikko) esiopetus annetaan päiväkodeissa, 99 % ja osto- palvelu 1 % (Poikko) ei toteuteta projekteja, jolloin kehittämistyö vähenee ja mm. valtion rahoittama kerhotoiminta loppuu n lisääminen mm. yhdistämällä Poikon osto- palvelupäiväkodin toimintaan myös kunnantupa, säästö vuositasolla n lisääminen (yksityinen päiväkoti)

25 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 3, sivistysvirasto Tehtäväalue Toiminto Varhaiskasvatuksen tukitoimet ++ Ryhmäperhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Vuorohoito alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Avoimet varhaiskasvatuspalvelut asten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja kuntalisät alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat alle kouluikäisten lasten vanhemmat 100 % Velkuan Kummelin ryhmis siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Velkuan päivähoito on mahdollista jatkossakin järjestää na, mikäli sopiva palveluntuottaja löytyy. Vuoropäiväkodissa, Rymättylän vuorohoitokodissa sekä iltahoito Ruonan päiväkodissa ( Karvetin ja Rymättylän avoimet päiväkodit sekä kerhotoiminta ) ja järjestöyhteistyö (tuetaan M:n kerhoa Rymättylässä) - kotihoidon tuki - yksityisen hoidon tuki ++ kuntalisä Ostopalvelun lisääminen yksityisiltä tai nä, mutta tällä hetkellä yksityisiä palvelun- tarjoajia ei ole. Oman toiminnan keskittäminen on realistinen vaihtoehto., ei ole toimijoita alueella kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta, yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna)

SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013. 312,6 vakanssia (303,6/1v/1ma/8avoinna) SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO 2013 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA YKSILÖJAOSTO HYVINVOINTIJAOSTO SOSIAALI- JA TERVEYSVIRASTO Perusturva HALLINTO Perusturva Toimistopalvelut Talousasiat Terveyspalvelujen

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015. Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015. Kunnanvaltuusto. Kunnanhallitus. Sivistys- lautakunta Khall 8.12.2014 209 liite 5 Valtuusto 16.12.2014 58 liite 5 LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2015 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2015 Luottamushallinnon organisaatio Kunnanvaltuusto Tarkastus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1

LEMIN KUNTA PALVELUSTRATEGIA 28.5.2007 1 EMIN KUNTA PAVEUSTRATEGIA 28.5.2007 1 2. SEUTUYHTEISTYÖ Seutuyhteistyöstä on oma seutustrategia. 3. STRATEGISET INJAUKSET PAVEUTUOTANNOSTA 2007-2012 Kunta voi tuottaa jotkut palvelut siten, että osa palveluista

Lisätiedot

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy

Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Palvelustrategia Miksi palvelustrategiaa tarvitaan? Väestö ikääntyy => palvelutarpeen tyydyttäminen Pula ja kilpailu tekijöistä kiihtyy Kuntatalous => tuloksellisuuden ja kustannustehokkuuden lisääminen

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski

PROSESSIKUVAUKSET. Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET Palveluvaliokunta 21.4.2015 Pentti Rautakoski PROSESSIKUVAUKSET 21.4. 2015 Peruspalvelut Aikuisten mielenterveyspalveluihin ohjautuminen Erityishuolto-ohjelman piirissä olevan lapsen

Lisätiedot

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne)

SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) SIVISTYSVIRASTO 2013 (30.4.2013 tilanne) KOULUTUSLTK Esittelijä sivistystoimen johtaja KULTTUURILTK Esittelijä museonjohtaja VAPAA-AIKALTK Esittelijä vapaa-aikatoimen päällikkö SIVISTYSVIRASTO Sivistystoimenjohtaja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA Kaupunginvaltuusto AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 AVUSTUKSET TA2011 TE2012 KJ2012 TA2012 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 85 000 71 000 71 000 71 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 400 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki

Turun seudun palvelustrategiatyö. Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Turun seudun palvelustrategiatyö Antti Parpo 22.10.2010 Hyvinvointipalveluiden johtaja Kaarinan kaupunki Kaarinan kaupungin hyvinvointipalveluiden tuottamistavat Kaarinan kaupunki tuottaa pääosan sosiaalija

Lisätiedot

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti.

Rakentamisen valvonta- ja neuvonta: Rakennusvalvonnan toiminta ja talous toteutuvat suunnitellusti. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Ympäristöviraston virastopäällikkö Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2015 toimintaraportti Henkilöstökulut Viraston toiminnassa, määrärahojen käytössä ja tuloarvioiden

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013

YMPÄRISTÖVIRASTO 2013 YMPÄRSTÖVRASTO 2013 RAKENNUSLAUTAKUNTA KAAVOTUS- JA YMPÄRSTÖLAUTAKUNTA TEKNNEN LAUTAKUNTA RAKENNUSTOMKUNNAT Voi esitellä YMPÄRSTÖVRASTO Tekninen johtaja TLAPALVELUJAOSTO 15 ja 16 13 ja 14 Johtoryhmä PALVELUKESKUS

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

JÄMSÄN KAUPUNKI NIMISTÖT 2014 OSASTOKARTTA = A. 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 30 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI (Toimiala) 300 SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 3000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30000 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto 30 000 Yhteiset talous- ja hallintopalvelut

Lisätiedot

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari

Helsingin kaupungin hankinnat seminaari Helsingin kaupungin hankinnat seminaari 13.9.2011 Hotel Arthur Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty 13.9.2011 Apulaiskaupunginjohtaja Laura Räty Lakisääteisen järjestämisvastuun piiri Arvoverkko - käyttömenot

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Raisio Raisio Raisio Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 2 244 2 102 1 868 + 88,87 % / asiakasperhe /perhe -577-689 -483 + 70,14

Lisätiedot

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 %

Tilinp. Ed.TA TA Muutos 2013 2014 2015 % NAANTALIN KAUPUNKI Sivu 1 10001410 H a l l i n t o 10014110 Varsinainen hallinto 141110 Kaupunginhallitus MYYNTITUOTOT 662,11 662,11 HENKILÖSTÖKULUT -229.103,14-275.327,00-358.765,00 30,3 PALVELUJEN OSTOT

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015

Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistamista koskeva kysely 8.6.2015 Sosiaali- ja terveyspalvelujen ulkoistuksia koskeva kysely Kysely suunnattiin kaikille Manner-Suomen kunnille sekä sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT

AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT AIKUISTEN PSYKOSOSIAALISET PALVELUT Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 52 90 60 67 ei kiireellinen jonotusaika (kk) kk / asiakas /asiakas -867-663 -883 133-45 066-59 635-52 977 89 145 351 291

Lisätiedot

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen

Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa. 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Elämänkaari-malli ja ikäihmisten palvelut Hämeenlinnassa 2.4.2008 /suunnittelupäällikkö Päivi Heinonen Uusi Hämeenlinna palvelujen uudistamisen tavoitteita (HML KH 12/2005) 1) Palveluiden tuottavuuden

Lisätiedot

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu

Salon kaupunki Organisaation uudistaminen 24.6.2013. johtava konsultti Jaakko Joensuu Salon kaupunki Organisaation uudistaminen johtava konsultti Jaakko Joensuu Taustaa Kevään 2013 aikana Salossa on valmisteltu selviytymissuunnitelmaa, jossa tavoitellaan 33 miljoonan euron muutosta kaupungin

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS

LUONNOS Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän organisaatio LUONNOS Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet ERVAlaboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja Johtoryhmä Kainuun Työterveys

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio valtuusto Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-03 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-03 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 44 + 73,33 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2016 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuisten psykososiaaliset palvelut Rusko Rusko Rusko Toteuma 2016-06 %:a Seija Heikkonen 2015 2016 2016-06 talousarviosta 2016 Avohoito Mielenterveystyön avohoito, asiakkaat 72 60 52 + 86,67 % ei kiireellinen

Lisätiedot

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma

Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma %:a Arja Iho talousarviosta 2015 Tilinpäätös Talousarvio Toteuma Aikuissosiaalityö Rusko Rusko Rusko Toteuma 2015-09 %:a Arja Iho 2014 2015 2015-09 talousarviosta 2015 Sosiaalityö Asiakasperheet 140 125 102 + 81,60 % / asiakasperhe /perhe -566-676 -701 + 103,80 % -79

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus

Kaupunginvaltuusto. Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto PORVOON KAUPUNGIN ORGANISAATIO Kaupunginhallitus Konsernihallinto Liikelaitokset Konsernin yhtiöt ja yhteisöt Lupa- ja valvonta-asiat Konserni Hallintopalvelukeskus Kaupunkikehitys Itä-

Lisätiedot

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli on mahdollisuus palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Joensuu 12.1.2012 Kumppanuudella tuloksiin Pekka Utriainen Uudet askeleet Kunnan järjestämisvastuulla

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA

TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA TOIMINTAMALLIT YLÄ-SAVON HYVINVOINTIJOHTAMISESSA Kohti sähköistä hyvinvointikertomusta 25.10.2011 Kaarina Kursukangas-Hourula 28.10.2011 1 Nykyinen toimintamalli V. 2010 alusta Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven

Lisätiedot

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla.

30.6.2014. Käyttötaloustiedot tulee jakaa seuraaville tehtäville. Tehtäväkohtaisesti kerättävät kulu- ja tuottolajit näkyvät alla. 1(8) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujat tilastovuodesta/tilikaudesta 2015 alkaen (tiedonkeruu keväällä 2016). Käyttötaloustiedot Käyttötaloustiedot kerätään kolmessa kokonaisuudessa;

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3

AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 AIKUISTEN SOSIAALIPALVELUT LIITE 3 Kotona tehtävä palvelutarpeen arviointi Kotiin vietävä psykososiaalinen tuki Palvelutarpeen arviointi (muu kuin kotona tehtävä) Aikuissosiaalityö (ennalta ehkäisevä sosiaalityö,

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet

Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet Palveluseteli ja asiakkaan valinnanmahdollisuudet 18.11.2011 Riitta Pylvänen Projektipäällikkö Asiakas-tuottajamalli hanke (ASTU) Käynnistettiin lokakuussa 2009, päättyy 29.2.2012 Jyväskylän seudun kehittämisyhtiön

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014

PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIKUVAUKSET 29.1.2014 PROSESSIEN KUVAAMISEN MERKITYS Kuvaa organisaation toiminnan ja toimintatavat Helpottaa kokonaisuuden hahmottamista Auttaa havaitsemaan prosessien vahvuudet, ongelmakohdat ja

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Valtuustoseminaari Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Valtuustoseminaari 15.9.2014 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen SIIRTYMINEN SOVELLETUSTA TILAAJA- TUOTTAJAMALLISTA TULOSOHJAUKSEEN Mitä mukaan vanhasta, miten muutoksen teemme, millaisella organisaatiolla

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta

Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Palveluseteli: hyötyä kunnalle ja yrittäjälle palveluiden joustoa, elinkeinojen elinvoimaisuutta, valinnan vapautta Pekka Utriainen Apulaiskaupunginjohtaja Kunta / Tuotannon arviointi Seuranta arviointi

Lisätiedot

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija

Lähipalvelut ja palveluverkko. Riitta Pylvänen hankesuunnittelija Lähipalvelut ja palveluverkko Riitta Pylvänen hankesuunnittelija 8.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 AVUSTUKSET TA2013 TE2014 KJ2014 TA2014 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000 41 000 41 000 41 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus

Toimintakyky ja arjen sujuvuus Toimintakyky ja arjen sujuvuus palvelukokonaisuuden valmistelun ja muutoksen perusteita Sirkka Karhula Selvityshenkilö Valtuustoseminaari 21.2.2011 Valmistelun ohjaus Valtuusto Kaupunginhallitus Organisaatiotoimikunta

Lisätiedot

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018

PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 PERUSTURVAOSASTON ALAISTEN TOIMINTOJEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODELLE 2018 Perusturvan hallinto Hyvinvointilautakunta vahvistaa sitovat käyttösuunnitelmat tulosyksikkö I-tasolla. Perusturvajohtaja, johtava

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

2 luku

2 luku Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntövertailu 1 (5) Vanha sääntö Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntö 1 Lautakuntien kokoonpano Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt

Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Jyväskylän kaupungin yhdenvertaisuussuunnitelma 2017-2020 Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Liite 2: Toimialojen kuntalaiskyselyt Yhdenvertaisuuden edistäminen, syrjintä ja osallisuus Perusturva (N=194)

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT

(LUVIAN KUNTA) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, :55: KUM TOT LUVIAN KUNTA ( 1216 KUM TOT ) Tehtäväalueittain menot, ympyrät, 15.2.2017 14:55:36 (EUR) HALLINTO, SIVISTYSLAUTAKUNTA (00000600) 1216 KUM TOT 204 503.18 PERUSKOULUTUS (00000605) 2 857 158.38 MUU KOULUTUS

Lisätiedot

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015

Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Perusturvalautakunta 24 20.02.2014 Lumijoen kunnan talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014-2015 Ptltk 24 Talouspäällikkö Anna-Liisa Vesa on laatinut seuraavansisältöisen Lumijoen kunnan talouden

Lisätiedot

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne

Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne Talousarvio 2017 Muutosesitykset ja tasapainotilanne 21.9.2016 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 est Est 2016 LTK 2017 (ilman esh) Myyntituotot 1 526 837 1 347 234 1 347 234 1 388 029

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys

Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä. Opastavan päätösseminaari Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Yhdistysten rooli muuttuvassa sote- ja kuntakentässä Opastavan päätösseminaari 4.4.2017 Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen Järjestämislailla säädetään,

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5

TP Budjetti Budjetti Muutos % TOIMINTAKULUT ,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,5 Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTATUOTOT 2 400 TOIMINTAKULUT -363 239-391 770-401 630 2,5 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -360 839-391 770-401 630 2,5 LASKENNALLISET ERÄT 370 962 391 770

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen

Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen Kaupunginhallitus 248 02.06.2014 Saaristolautakunta 13 10.06.2014 Talousarvion 2015 laadinnan ohjelukujen hyväksyminen 461/02.02.00/2014 KH 248 Kaupunginkamreeri Juha Heinonen: Taloussuunnitelman 2015-2018

Lisätiedot

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito,

(valtuusto) Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, Palvelu: Aikuispsykososiaaliset palvelut Vastuuhenkilö: Heikkonen, Vahanne, Iho -06 Aikuispsykososiaaliset Mielenterveystyön avohoito, 474 341 506 107 % asiakkaat Aikuispsykososiaaliset ei kiireellinen

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.

Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013. Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski. Äänekosken kaupungin johtamisjärjestelmä ja konsernirakenne 1.2.2013 Valmistelija Heli Möller puh. 020 632 2012 heli.moller@aanekoski.fi Uudistuksen tavoitteita / periaatteita Strateginen johtaminen ja

Lisätiedot

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille

Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaaliviraston palvelut autismin kirjon asiakkaille Sosiaalityöntekijä Ulla Åkerfelt Helsingin sosiaalivirasto Vammaisten sosiaalityö 26.1.2010 www.hel.fi Sosiaalityö ja palveluohjaus Sosiaaliturvaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3

SISÄLLYSLUETTELO. Ta-2016 toteutuma toimielimittäin Henkilöstö Konsernihallinto. 3 Talousarvion tilausten toteutuminen 30.6.2016 Kaupunginvaltuusto 5.9.2016 SISÄLLYSLUETTELO Ta-2016 toteutuma toimielimittäin 30.6.2016 1 Henkilöstö 30.6.20165 2 Konsernihallinto. 3 Sosiaali- ja terveyspalvelujen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN SOPIMUS SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN YHTEISTOIMINTA-ALUEESTA Loviisan kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Lapinjärven kunnanvaltuusto xx.xx.2014 xx 2

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 24.5.2012 Talousarvion toteumavertailu Hirvensalmi Hirvensalmi Hirvensalmi Talousarvio 2012 (valtuusto) 0 Toteuma 2012-03 TILAUS Aikuispsykososiaaliset

Lisätiedot

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018

Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupungin talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 Kiteen kaupunki Talouden tasapainottamissuunnitelma ja toimenpideohjelma vuosille 2014-2018 1 (5) Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014

PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_2014 PETU Tulosyksiköt tuloslaskelma TULOT-MENOT kasvu 2013_ 22.1.2015 1 Toimielin 39 YHT.TOIM.AL.PERUSTURVAPALVELUT TP 2012 TP 2013 12-2013 Tot. % KS + M Kasvu Kasvu 12 - Tot. % Jäljellä Poikkeama TP2013 -%

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE

HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN ORGANISAATIORAKENNE HYVINVOINNIN TOIMIALAN TOIMINTA JA TALOUS VUONNA 2018 Hyvinvointilautakunnan tehtävänäon vastata toimialansa palveluista kokonaisuutena ja palvelujen yhteensovittamisesta.

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ

PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ PÄIJÄT-HÄME: SIVISTYSTOIMEN JA SOTE- PALVELUIDEN YHTEISTYÖ TÄMÄN VUOKSI SISOTE 1. Palapeli nimeltä Lapsen elämä: - Lapsi päivähoidossa klo 7-17, missä ja miten klo 17-07? Ja lomat, viikonloput? - Lapsi

Lisätiedot

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014

Saneerausohjelma v. 2015-2018. Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Saneerausohjelma v. 2015-2018 Jorma Rasinmäki / 8.9.2014 Kanslia Asuntojen myyntivoitto 500 Myydään tehostetusti erillisosakkeet (10 KPL) Kulttuurilaitosten avustukset 150 Teatteri, orkesteri, musiikkiopisto

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3

KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 KU-SELVITYS/LOPPURAPORTTI LIITE 3 Hallinto, henkilöstö ja tukipalvelut -työryhmä (29.4.2014, päivitetty 12.6.2014) VAKANSSIEN PÄÄLLEKKÄISYYKSIEN ARVIOINTI TOIMIALOITTAIN ARVIOITAVINA: JOHTAJAT JA PÄÄLLIKÖT

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

Kuntamarkkinat

Kuntamarkkinat Kuntamarkkinat 14.9.2017 Kuntien ja maakuntien tehtävät Kirsi Mononen, johtava lakimies Sote- ja maakuntauudistus Maakuntauudistus I paketti» Sote» Pelastus» Rahoitus» Voimaanpano Maakuntauudistus II-paketti»

Lisätiedot

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X= paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva

NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous. puheenjohtaja (X= paikalla) Heini Jalkanen Jarkko Kanerva PÖYTÄKIRJA 1 K u n t a l i i t o s Selvitystoimikunta 28.5.2008 NAANTALIN, MERIMASKUN, RYMÄTTYLÄN JA VELKUAN KUNTALIITOS Selvitystoimikunnan kokous Aika 28.5.2008 kello 18.00 19.30 Paikka Naantalin kaupungintalo,

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2017 Ympäristövirasto. Ympäristöviraston tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti n tammi - huhtikuun 2017 toimintaraportti Viraston talousarvio toteutuu tämän hetken tiedon mukaan pääosin suunnitellun mukaisesti niin toiminnallisten tavoitteiden kuin talouden osalta. Seuraavassa on

Lisätiedot