Naantalin kaupunki. Palvelustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Palvelustrategia

2 Palvelustrategia Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: Valtuusto aloittaa talous- ja palveluseminaarit kevään aikana kaupunginhallituksen valmistelun perusteella. Tav oitteena on talouden tasapainotus, selkeät taloudelliset tavoitteet sekä palvelustrategian ja siihen liittyvän henkilöstömitoituksen tekeminen. Ponnessa tarkoitettu seminaarityöskentely alkoi helmikuussa 2012, jolloin käsiteltiin Naantalin kunnallistalouden tilaa ja kehitystä sekä seuraavan, toukokuussa pidetyn, seminaarin ohjelmaa. Seminaareissa aloitettiin palvelustrategian hahmottaminen. Käytyjen keskustelujen pohjalta valmistelua jatkettiin kokoamalla taulukko (ks. liite) virastoittain kaupungin eri palvelutoiminnot talousarvion tehtäväaluejaon mukaisessa järjestyksessä. Kunkin toiminnon merkittiin mm. toiminnan mahdollinen lakiin perustuva luonne sekä talousarviomääräraha, joka osaltaan hahmottaa toiminnon laajuutta ja taloudellista merkitystä. Työn tarkoituksena on, kokonaiskuvan hahmottamisen ohella, tuottaa varsinaisen strategiapohdinnan kannalta keskeisiä tulevan toiminnan järjestämisen tietoja. Koontitaulukoiden ja seminaareissa käytyjen keskustelujen pohjalta asiaa esiteltiin henkilöstölle loppukevään ja kesän aikana työpaikkakokouksissa ja osin laajemmissa tiedotustilaisuuksissa. Henkilöstön osallistuminen yksittäisten kehittämishankkeiden valmisteluun tapahtuu normaalin henkilöstöedustajien läsnäolon kokouksissa sekä yhteistoimintamenettelyn kautta. Palvelustrategian ensimmäisen vaiheen lautakuntakäsittely alkoi syksyllä 2012 ja kesti joulukuulle asti. Näin haluttiin varmistaa käsittelytavan yhtenäisyys ja toisaalta saada työnsä päättäviltä lautakunnilta mahdollisimman hyvä panos valmisteluun. Vuoden 2013 alusta aloittaneet lautakunnat ovat jatkaneet työtä ja valinneet toteutettavaksi kukin toimialaltaan 1 6 keskeistä kehittämiskohdetta. Palvelustrategia on varautumista tulevaisuuteen, jossa palveluja joudutaan tuottamaan kuntatalouden liikkumavaran kaventuessa. Tästä syystä päähuomio kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutuessaan tuovat kustannussäästöjä ja parantavat tuottavuutta. Koska palvelustrategia liittyy kiinteästi kaupungin strategiaan, on toimintaympäristön muutosta kuvattu kaupungin strategia-asiakirjassa. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, miten Naantalin kaupunki aikoo kehittää ja muuttaa palvelujen tuotantoaan. Naantali tuottaa myös sellaisia palveluja, jotka eivät kuulu kunnille säädettyjen yli 500 tehtävän joukkoon. Näiden osalta suoritetaan valintoja. Myös lakisääteisten tehtävien joukossa on sellaisia, jotka volyymiltään tai kustannuksiltaan ylittävät laissa määrätyn vähimmäistason. Sen vuoksi kaikki tehtävät ja palvelut ovat arvioinnin piirissä ja niiden tuottamistapaa ja kustannuksia tulee jatkuvasti tarkastella. Prosessin 2

3 Palvelustrategia Vaihtoehtoiset palvelujen kautta kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua tarjonnan muutoksin. Myös kaupungin henkilöstö osaa varautua muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin, joita seuraa kaupungin tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa. Samoin ulkopuoliset toimijat, kuten yksityiset yritykset, voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin joita seuraa kaupungin siirtäessä palvelutuotantoaan osittain tai kokonaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi. Strategiaan liittyy kiinteästi organisaatiouudistus ja siihen liittyvä henkilöstömitoitus. Palvelustrategian linjaukset ovat perustaa talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Naantalin omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palvelun tarjoajina voivat olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat: - kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu - toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu -, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista - kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta - ulkopuoliselle yritykselle annettava toimilupa - palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö - yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnanharjoittajalle - kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö - harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Peruslähtökohtana vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotolle tulee olla, että uusien toimintatapojen on tuotettava kustannussäästöjä, tehostettava toimintaa tai tuotava lisäarvoa joko palveluiden käyttäjille tai kaupungille, parhaassa tapauksessa molemmille. Valmistelussa tulee ottaa huomioon, että palvelun tuottamistavan muutokset vaikuttavat organisaatiossa muuhun toimintaan. Esimerkiksi vyörytyserinä jaettavat sisäisen palvelutoiminnan kustannukset kasvavat jakajien määrän vähetessä. Samoin mikäli toiminta siirtyy pois kaupungin tiloista, saattaa kiinteistökustannus kasvaa toisaalla. Muutosta ei tehdä vain muutoksen vuoksi, vaan sen on perustuttava punnittuihin tosiseikkoihin. isäksi palvelutuotannossa on oltava olemassa markkinat, joilta ostaminen aidon kilpailutuksen kautta on mahdollista. isäksi on huomioitava, että kaupungin organisaatiossa on tarpeellinen asiantuntemus vaihtoehtoisten toimintatapojen 3

4 Palvelustrategia uettelo kehittämisen painopisteistä 4.1 Kaupunginhallitus 4.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta käyttöönottoa, seurantaa ja valvontaa varten, koska viime kädessä kaupunki vastaa järjestämänsä palvelun laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Uutta tuottamistapaa valittaessa selvitetään kustannukset sekä laadullinen taso. Ainoastaan tällöin erilaiset palveluntuotatomenetelmät ovat vertailukelpoisia. Uuden tuottamistavan valinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: - uuden tuottamistavan valintaan on perusteltu syy - palvelun uudesta tuottamistavasta tehdään aina erillinen päätös - uusi tuottamistapa voi koskea myös vain osaa toiminnasta - uutta tuottamistapaa valittaessa kiinnitetään huomiota myös palveluiden laatuun - ennen uuden tuottamistavan valintaa koskevaa päätöstä selvitetään muutoksen vaikutus henkilöstön asemaan ja käsitellään yt menettelyssä Seuraavaan luetteloon on lautakuntien tekemän valmistelutyön pohjalta koottu palvelustrategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeet. Näiden osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. IT tuotantopalvelut - Tietohallintostrategia valmistuu vuonna 2014 Palkkahallinto - Ohjelmiston uusiminen vuonna Keskusvarasto - Varastoselvityksen perusteella päätetään, mitä varastossa kannattaa jatkossa pitää, millaiset toimintaprosessit varastoon tulevat ja kuinka varasto kannattaa resursoida. Toteutus vuonna 2014 Rahatoimi - askutusprosessien ja saatavien perintäprosessin yhtenäistäminen vuoden 2013 aikana. Terveyspalvelujen tukipalvelut (laboratorio ja röntgen) - Mietitään palvelujen tuottamista erityisesti laboratorion osalta esim. sairaanhoitopiirin toimesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa asiaan talousarvion 2014 laadinnan yhteydessä. 4

5 Palvelustrategia Neuvolapalvelujen sopeuttaminen vähenevään syntyvyyteen - Naantalin lastenneuvolassa vapautunut resurssi hyödynnetään lisäämällä perhetyötä ja vähentämällä sijaisten käyttöä. Suun terveydenhuolto: selvitetään terveyskeskuksen tilojen käyttömahdollisuudet virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin - Tämän toiminnan osalta neuvotellaan oman henkilökunnan tekemästä lisätyöstä n toteuttamiseksi suun terveyden huollon toimintasuunnitelman mukaan. Aikuisten psykososiaaliset palvelut, päihdepalvelut: Tuulentuvan toiminnan tuottamistapa selvitetään vuoden 2014 aikana. apsiperheiden sosiaalityö, avohuollon tukitoimet, lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen - apsiperheiden sosiaalityö laatii suunnitelman ja sisältöehdotuksen lapsiperheille suunnatun kotipalvelun organisoimiseksi vuonna Vammaispalvelut: palvelusetelin käytön lisääminen - Tavoitteena on lisätä palvelusetelin käyttöä ja asiassa edetään seudullisten ratkaisujen ja aikataulujen mukaisesti. Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut: asumispalvelujen kehittäminen Aurinkosäätiön tai muiden mahdollisten palvelutuottajien kanssa. Hoito- ja vanhuspalvelut: kotihoidon palvelusetelin käytön lisääminen - Tämän palvelun osalta on otettava käyttöön kaikki palvelun eri. Toimeenukien sekä muiden tukien ja avustusten myöntämisperusteiden tulkintojen yhtenäistäminen kaupunkiseudulla. 4.3 Koulutuslautakunta Päiväkodit, toimenpiteet palveluverkko- ja tilatarvesuunnitelmassa: - Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen Yhden päiväkotiyksikön lakkauttaminen Kulttuurilautakunta Kirjasto - Pääkirjaston kokonaisvaltainen kehittäminen ja toimintojen monipuolistaminen - Kirjaston tila- ja henkilöstösuunnitelman työstäminen alkaa syksyllä 2013 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. 4.5 Vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut - Nuorisotalotoiminta, tavoitteena kävijämäärän kasvattaminen, kulujen pienentäminen sekä palveluohjauksen, osallisuuden ja nuorisotiedotuksen lisääminen 5

6 Palvelustrategia eiritoiminta, alakoululaisten leiritoiminnan lisäksi painopistettä myös vuotiaiden nuorten leiritoimintaan. Ostopalvelua vähennetään (leirien yövalvonta). Käyttöön kesällä Rakennuslautakunta 4.7 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4.8 Tekninen lautakunta 5. Tavoitteet ja seuranta Kehitetään sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. - Projekti valmistuu huhtikuussa Asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen - Projekti valmistuu helmikuussa 2014 Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa - Uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä - Selvitys on käynnissä ja mahdollinen käyttöönotto tapahtuu Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta - Selvitykset alkavat syksyllä 2013 ja käyttöönotosta päätetään erikseen syksyllä Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen - Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Kunkin luvun 4 luettelossa mainitun kehittämiskohteen osalta jatkotyöstäminen siirtyy asianomaisen lautakunnan vastuulle. Yleisenä tavoitteena on toimintojen taloudellisuuden, tehokkuuden ja sitä kautta tuottavuuden parantaminen. uetteloon on useiden hankkeiden kohdalle merkitty tavoitteellisia valmistumisaikatauluja. Koska on syytä olettaa niiden olevan suoritetun harkinnan pohjalta realistisia, odotetaan hankkeiden tulevan päätöksentekoon kirjatussa aikataulussa. Kehittämiskohteiden toteutumisesta ja saavutetuista tuloksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle palvelustrategian päivittämisen yhteydessä. Samalla esitetään uusia kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan päivitetään aiemmin valituille asetettuja tavoitteita. Palvelustrategiatyö on jatkuva prosessi, jossa tarkasteluun otetaan kaikki toiminnot. uvussa 4 luetellut hankkeet ovat luettelo työn tässä vaiheessa käsittelyyn tulleista hankkeista. Nämä ja kaikki muutkin toiminnot ovat myös jatkossa tarkastelun kohteina sekä tuottavuuden että tuotantokustannusten näkökulmista. 6

7 Palvelustrategia iitetaulukot 1 4 iitetaulukkoihin on merkitty millä tavoin Naantalin kaupunki nykyisin järjestää palvelut. Taulukon vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on merkitty, mikäli palvelu on lakisääteinen. Joissakin tapauksissa :n perään on lisätty +merkit. Tällöin on katsottu, että ko. palvelu on järjestetty yli lain edellyttämän tason. Mikäli nykyiselle tuottamistavalle ei ole nähty olevan realistista vaihtoehtoa strategiakauden aikana, sarakkeeseen Vaihtoehtoiset realistiset on merkitty lyhenne. 7

8 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Vaalit ++ Kaupunginvaltuusto Vaalien järjestäminen kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, valtion viranomaiset kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, viranomaiset, kaupungin henkilöstö Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta kaupunkilaiset, kaupunginvaltuusto, henkilöstö Tilintarkastuksen suorittaminen (JHTT-tarkastusyhteisö Oy Audiator Ab) kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, valtion viranomaiset Hallinto Kaupunginhallitus kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, kaupungin henkilöstö, viranomaiset Johdon tukiyksikkö kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, viranomaiset osin Toimikunnat, jäsenyys ja yhteisöedustus, suhdetoiminta ja edustus, ystävyystoiminta Viestinnän toteuttaminen (www-sivut, visuaalinen ilme, Nasta-lehti, kuntatiedotteet, menoissa ei ole palkkamenoja) Kunnallisverotus (kaupungin osuus verotuskustannuksiin) kaupunkilaiset, yhteistyökumppanit, pohjoismaiset ystävyyskunnat, kaupungin henkilöstö media, kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, yritykset omana työnä suurin osa, yksi viidestä ennakkoäänestyspaikasta na omana työnä omana työnä 100 % omana työnä 1 htv sekä lakimiespalveluja na tarpeen mukaan omana työnä 5,75 htv omana työnä, jäsenyydet eri yhteisöissä Nastan taitto ja jakelu na kuten myös kuntatiedotteiden monistus ja jakelu 0,9 htv vuonna kaupunkilaiset 100 %, viranomaistoimintaa uovutaan ennakkoäänestyksen sta ja otetaan käyttöön vain yksi ennakkoäänestyspaikka kuten vaalilaki edellyttää. Yhdistetään äänestysalueita, lain mukaan vähintään yksi Tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä tehtävien hoito järjestellään uudelleen (jutut, taitto, jakelu)

9 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Pysäköinninvalvonta kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset Asiahallinto Kaupunginvaltuuston ja hallituksen kaupunkilaiset, luottalinto, kokous- ja asiakirjahalmushenkilöt, kaupungin keskusarkiston hoito ja henkilöstö, ulkopaikkakuntalaiset, tietopalvelu, kaupungin arkistotoimen viranomaiset ohjaus ja valvonta, johdon sihteeripalvelut Postipalvelut (saapuvan ja lähtevän postin käsittely, postimaksut) Puhelinvaihdepalvelut (terveyskeskuksen ja kaupungin yhteinen puhelinvaihde, terveyskeskuksen palvelupiste) Yhteispalvelu (kaupungintalon yhteispalvelupiste sekä Merimasku, Rymättylä, Velkua) Keskitetty monistus, toimistotarvikkeet kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, kaupunkilaiset kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt omana työnä, 3 henkilöä kesäaikana omana työnä, omana työnä, saapuvan ja lähtevän postin kuljetus na, 1 htv yhdessä monistuksen ja puhelinvaihteen kanssa omana työnä, 1,5 htv omana työnä, myydään palveluja Kelalle ja asti Kummelille, 5 htv kaupungin henkilöstö omana työnä Tietohallinto IT-tuotantopalvelut (helpdesk, käyttäjähallinta, koulutus työasema- ja oheislaitetuki verkot, ylläpito tekninen tietoturva konesalipalvelut hankinnat kaupungin toimialat, luottamushenkilöt omana työnä täydennettynä illa, kevyt yhteistyö Raision kaupungin kanssa viranomaistoimintaa n osittainen lisääminen siten, että kaupunki ei enää frankkeeraa lähtevää postia na pelkkä vaihteen hoito, osittainen yhteistyö Raision kanssa Palvelupisteiden aukioloaikojen supistaminen ja toimipisteiden määrän vähentäminen iden lisääminen, yhteistyön laajentaminen Raision kanssa, seudullinen laajeneva yhteistyö, Kuntien Tiera Oy

10 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto IT-konsultointi ja projektipalvelut Toimialojen kehitysprojektit Tietohallinnon sisäiset kehitysprojektit, kokonaisarkkitehtuuri kaupungin toimialat, luottamushenkilöt omana työnä täydennettynä illa, yhteistyö Raision kaupungin kanssa iden lisääminen, yhteistyön laajentaminen Raision kanssa, seudullinen laajeneva yhteistyö, Kuntien Tiera Oy Rahatoimi Kirjanpito ja tilinpäätös kaupungin henkilöstö, omana työnä osittain sopimus luottamushenkilöt, viranomaiset Talousarvion ja -suunnitelman kaupungin henkilöstö, omana työnä laadinta luottamushenkilöt Maksatus ja pankkitilien käyttö toimittajat, palkansaajat, omana työnä viranomaiset, muut Myyntireskontra kaupungin henkilöstö, omana työnä laskutusasiakkaat Ostoreskontra toimittajat, kaupungin omana työnä henkilöstö Saatavien perintä laskutusasiakkaat, viranomaiseperinnästä omana työnä, sopimus jälki- Sopimus Rahoitus pankit, muut rahoittajat omana työnä Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelujaosto kaupunkilaiset, viranomaiset, yrittäjät omana työnä Matkailuneuvontapalvelut (Naantalin Matkailu Oy) Yrityspalvelut (Turun Seudun Kehittämiskeskus) matkailijat, vähäisissä määrin neuvontaa naantalilaisille yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat / sopimusyhteistyö / sopimusyhteistyö Osayleiskaavat / muut tehtävät kiinteistöjen omistajat / oma työ / sopimusyhteistyö / sopimusyhteistyö

11 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Henkilöstöhallinto Yleisjaosto (strateginen suunnittelu, johtaminen, yleisjaoston toiminta, hallintojohtajan palkkaus) Henkilöstöpalvelut: palkkahallinto, keskitetty tykytoiminta, keskitetty koulutus, asiantuntijapalveluiden osto, kehittämishankkeet, senioritiimin ja liikunta- ja vapaaajanjaoksen toiminta, henkilökunnan virkistystoiminta, kuntoremontit kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, viranomaiset kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt omana työnä, 1 htv omana työnä 85 %, 15 % (asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuntoutuspalvelut), 7 htv talouspalvelukeskus (palkkahallinto), asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuntoutuspalvelut 90 % omana työnä 10 % henkilöstöasianhoitajan palvelut (raportointi, yhteinen tyky) ++ Vuoden 2012 talousarviossa palkkahallinto eriytetty omaksi kohderahoitteiseksi tehtäväalueeksi, Työterveyshuoltopalvelut (työterveyshuollon kustannukset, ikäohjelma) Työsuojelu, yt-toiminta (sis. henkilöstöpäällikön ja päätoimisen työsuojeluvaltuutetun palkat) Työllistämistoiminta Yritys- ja työllistämistuki (t Raision Seudun Työttömät ry:ltä) kaupungin henkilöstö, viranomaiset kaupungin henkilöstö, viranomaiset 100 % Raision kaupungilta omana työnä 1,6 htv Raisiosta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai oma tuotanto terveyskeskuksen yhteydessä (sote) omana työnä, osa na, kaupunkilaiset 100 % omana työnä (työttömien palvelukeskuksen perustaminen) t

12 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto ++ Työllistämispalvelut (kaupungin oman organisaation työllistämispaikat, kesätyöntekijät, oppisopimuspaikat, uudelleen sijoittaminen) Saaristoasiat Saaristolautakunta, hallinto, hankkeet ja avustukset, saaristomatkailu kaupunkilaiset, kaupungin organisaatio, kaupungin henkilöstö kaupunkilaiset, viranomaiset, matkailijat, kaupungin henkilöstö Maaseutuasiamiespalvelut yritykset, valtion viranomaiset Hankinta ja keskusvarasto omana työnä Omana työnä 0,6 htv Saaristoasioiden hallinto perustuu Saaristolakiin. Saaristolautakunta edustaa myös lähidemokratiaa ja erityisasiantuntemusta toimialallaan. omana työnä, palvelua myydään iedon kunnalle ja Raision kaupungille Hankinta kaupungin henkilöstö omana työnä, na sähköiset tilaus- ja kilpailutusjärjestelmät Keskusvarasto kaupungin henkilöstö omana työnä alkeellisilla menetelmillä omana työnä keskitettynä työttömien palvelukeskukseen, yhteistyö yritysten kanssa, (Raseko, RST) Saaristomatkailu voitaisiin siirtää Naantalin Matkailu Oy:n hoidettavaksi alkaen lainsäädännön edellyttämä yhteistoimintaalue tuottaa palvelun (ieto isäntäkuntana) seudullinen yhteistyö sekä yhteistyö valtakunnallisen Kuntahankinnat Oy:n kanssa sähköisen varastointi- ja tilausjärjestelmän käyttöönottaminen, seudullinen yhteistyö

13 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Hallinto Yhteensä Hallinto- ja toimistopalvelut kuntalaiset, sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt, viranomaiset Hankkeet kuntalaiset Terveyspalvelujen tukipalvelut -laboratorio tukipalvelut: kuntalaiset 70 % terveyspalvelu- 30 % (terveydenhuoltoyritykset laki?) -röntgen kuntalaiset, 61 % omat yksiköt 39 % terveyspalveluyritykset -lääkehuolto kuntalaiset, omat yksiköt -hoitotarvikejakelu omat yksiköt 000 -välinehuolto omat yksiköt

14 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Terveyspalvelut Toiminto Yhteensä Hallinto kuntalaiset, sisäiset asiakkaat 99 % 1 % Avosairaanhoito ++ (jen käyttö) kuntalaiset, ulkokuntalaiset 92 % 8 % Päivystys kuntalaiset, ulkokuntalaiset 82 % 18 % (lisääntyy) Sairaankuljetus kuntalaiset, ulkokuntalaiset (Alpe) Neuvolapalvelut kuntalaiset 92 % 8 % Opiskelija- ja koulu opiskelijat, koululaiset 98 % terveydenhuolto ja perheet 2 % ESH (osaksi erikoissairaanhoitoa v. 2013)

15 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Kuntoutus Yhteensä Puheterapia kuntalaiset 98 % 2 % ääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälineet) kuntalaiset 74 % 26 % (lisää) Suun terveydenhuolto Veteraanien kuntoutus veteraanit Yhteensä Hallinto kuntalaiset, sisäiset asiakkaat Hammashuolto kuntalaiset 96 % 3 % 1 % lisätyö omat tilat käytössä Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuollon osto Työterveyshuollon järjestämisvastuu kuntalaiset, yritykset kuntalaiset yritykset (Raisio) (Raisio)

16 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toiminto Yhteensä Hallinto kuntalaiset Mielenterveystyö -asumispalvelut kuntalaiset -avohoito ja kotikun kuntalaiset 74 % toutus 26 % -päivä- ja työtoiminta kuntalaiset ++ (Raina) (Fountain House) Päihdetyö -avohoito kuntalaiset 75 % (A-klinikkasäätiön 18 % sivuvastaanotto) 7 % -päivätoiminta (Tuu kuntalaiset lentupa) -asumispalvelut kuntalaiset 15 % (asumisyksiköt) (asumispalvelu- ohjaus) 70 % välivuokraus välivuokraus 15 % -laitoshoito kuntalaiset 95 % 5 %

17 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Erikoissairaanhoidon osto VSSHP:ltä kuntalaiset Erikoissairaanhoito apsiperheiden sosiaalityö Yhteensä Hallinto/ sosiaalityö lapsiperheet 80 % 20 % () (lisää) Avohuollon tukitoimet (taloudellinen tuki, perhetyö, tukihenkilötoiminta, tukiperhe, harrastustoiminta, ym. ++ Psykologi- ja terapiapalvelut ++ (omat työntekijät) Sijaishuolto: -perhehoito lapsiperheet 73 % 27 % lapset, nuoret, aikuiset 99 % 1 % (lisää) lapset, nuoret toimeksiantosopi- toimeksiantosopimus, palkkiot 76 % mus (lisää, perhe 24 % hoidon ensisijaisuus), palkkiot -laitoshoito lapset, nuoret 86 % kuntayhtymä 14 % (väheneminen tavoitteena) kuntayhtymä (kustannusten seuranta)

18 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Jälkihuolto (perhe-, laitos- ja tukiasuminen, taloudellinen tuki) nuoret (18-21 v) (avohuollon ohjaajien oma työ) (avohuollon ohjaajien oma työ) Perheneuvola kuntalaiset (Raisio) astenvalvoja ja adoptioselvitykset kuntalaiset 82 % 18 % Aikuissosiaalityö Yhteensä Hallinto, sosiaalityö Pakolaishuolto (voimassa oleva sopimus EY:n kanssa -> ) kuntalaiset pakolaiset 20 % 80 % Toimeenuki kuntalaiset, maksusitoumukset Työtoiminta (kuntouttava työtoiminta, Pointti, työmarkkinatuki) kuntalaiset 79 % 21 % oma toiminta kehittämishanke (lisäys)

19 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Vammaispalvelut Vammaiset ja vaikeavammaiset Toiminto Yhteensä Hallinto, sosiaalityö kuntalaiset Erityisryhmien ohjaus vammaiset, kehitysvammaiset, ikäihmiset 66 % 34 % Kuljetuspalvelut vammaiset, vai- keavammaiset Asunnon muutostyöt, vammaiset, vai- apuvälineet, autoavus- keavammaiset ( asun- tus, sopeutumisval- non muutostyöt) (asunnon muutos- mennus, taloudellinen tuki Työtoiminta vammaiset, vaikeavammaiset (Raina) työt)(lisää) oma toiminta Omaishoidontuki ++ (Tuen määrä ylittää lain minimimäärät) vammaiset, vaikeavammaiset toimeksiantosopimus, palkkiot 98 % palveluseteli 2 % toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) (lisää) Henkilökohtaiset avustajat vammaiset, vaikeavammaiset (lisää)

20 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Tehostettu palveluasuminen (mm. Aurinkosäätiö), tuettu palveluasuminen vammaiset, vaikeavammaiset kumppanuus (lisää) Kehitysvammaiset Kotipalvelun osto vammaiset, vaikeavammaiset Kuljetuspalvelut kehitysvammaiset Henkilökohtaiset kehitysvammaiavustajat ++ set 98 % 2 % Päivä- ja työtoiminta kehitysvammaiset -Raina 90 % -muut 10 % Omaishoidontuki ++ (määrärahasidonnainen) (Tuen määrä ylittää lain minimimäärät) kehitysvammaiset toimeksiantosopimus, palkkiot 92 % 8 % toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) perhehoito (lisää) Taloudellinen tuki, kehitysvammai- kuntayhtymä kuntayhtymä tutkimus- ja neuvola- set palvelut, erityisopetus palveluseteli palveluseteli

21 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Hoito- ja vanhuspalvelut Toiminto Palveluasuminen, Aurinkosäätiö aitoshoito kehitysvammaiset kehitysvammaiset kuntayhtymä 39 % : -Aurinkosäätiö 57 % -muut 4 % kuntayhtymä kuntayhtymä kumppanuus (lisää) kuntayhtymä Yhteensä Hallinto kuntalaiset Omaishoito ++ (eurot ja kattavuus) yli 65-vuotiaat toimeksiantosopimus, palkkiot 99 % palveluseteli 1 % (vapaan järjestäminen omissa yksiköissä) toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) (vapaan järjestäminen omissa yksiköissä) Kotihoito: -tilapäinen kotihoito ikäihmiset, vammaiset 95 % 5 % (lisää) palveluseteli (lisää) -säännöllinen kotihoito ikäihmiset, vammaiset 98 % 2 % (lisää) palveluseteli (lisää) -tukipalvelut (ateria, vaate, kauppa, kylvetys, siivous, kuljetus, sotaveteraanit) ikäihmiset, vammaiset 49 % 48 % palveluseteli 3 % (lisää) palveluseteli (lisää)

22 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Tehostettu palveluasuminen: -lyhytaikaishoito ikäihmiset, vammaiset 90 % 10 % (lisää) -vaativa tehostettu ikäihmiset, vammaiset 59 % 41 % (lisää) palveluseteli (lisää) aitoshoito: -vanhainkoti ja Jannela ++ (kattavuus) ikäihmiset, vammaiset asumispalveluksi muuttaminen? Vuodeosasto: -lyhytaikaishoito -pitkäaikaislaitoshoito kuntalaiset kuntalaiset (vaihtoehtojen kartoittaminen) -muu laitoshoito muualla hoidettavat kuntalaiset

23 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Aurinkosäätiön asumispalvelut ikäihmiset kumppanuus (lisää) Vanhusten päivätoiminta ikäihmiset kumppanuus (lisää)

24 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 3, sivistysvirasto Tehtäväalue Toiminto Sivistystoimen hallinto Hallintopalvelut kaupunkilaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt Opetustoimen pro perusopetuksen opjektit pilaat ja lukiokoulutuksen opiskelijat ja näiden huoltajat ja opetustoimen henkilöstö Varhaiskasvatus Hallinto kaupunkilaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt Päiväkodit alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Esiopetus alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Perhepäivähoito alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat 100 % - 45 % (kerhotoiminta, KEPO oppilaan tuki) - 45 % (Juuno oppimisalusta) - 10 % (seudulliset hankkeet, mm Osaava TSO) 95 % ja 5 % (Poikko) esiopetus annetaan päiväkodeissa, 99 % ja osto- palvelu 1 % (Poikko) ei toteuteta projekteja, jolloin kehittämistyö vähenee ja mm. valtion rahoittama kerhotoiminta loppuu n lisääminen mm. yhdistämällä Poikon osto- palvelupäiväkodin toimintaan myös kunnantupa, säästö vuositasolla n lisääminen (yksityinen päiväkoti)

25 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 3, sivistysvirasto Tehtäväalue Toiminto Varhaiskasvatuksen tukitoimet ++ Ryhmäperhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Vuorohoito alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Avoimet varhaiskasvatuspalvelut asten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja kuntalisät alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat alle kouluikäisten lasten vanhemmat 100 % Velkuan Kummelin ryhmis siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Velkuan päivähoito on mahdollista jatkossakin järjestää na, mikäli sopiva palveluntuottaja löytyy. Vuoropäiväkodissa, Rymättylän vuorohoitokodissa sekä iltahoito Ruonan päiväkodissa ( Karvetin ja Rymättylän avoimet päiväkodit sekä kerhotoiminta ) ja järjestöyhteistyö (tuetaan M:n kerhoa Rymättylässä) - kotihoidon tuki - yksityisen hoidon tuki ++ kuntalisä Ostopalvelun lisääminen yksityisiltä tai nä, mutta tällä hetkellä yksityisiä palvelun- tarjoajia ei ole. Oman toiminnan keskittäminen on realistinen vaihtoehto., ei ole toimijoita alueella kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta, yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt

LAPINLAHDEN KUNTA. Luottamushenkilöorganisaatio Viranhaltijaorganisaatio kvalt LAPINLAHDEN KUNTA Luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2013 Viranhaltijaorganisaatio 1.1.2013 kvalt 18.12.2012 1 Lapinlahden kunta Organisaatiokaaviot, värisymbolit Osasto Tulosalue Tulosalue Tulosyksikkö

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 LIITTEET NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 AVUSTUKSET TA2016 TE2017 KJ2017 TA2017 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 41 000

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio

Someron kaupungin organisaatio Someron kaupungin organisaatio 2017 Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Perusturva Sosiaalityö Vanhuspalvelut Terveyspalvelut

Lisätiedot

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017

Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Hyvinvointipalveluiden talousarvio 2017 Perusturvalautakunnan talousarvio 2017 1 000 euroa TP 2015 MTA 2016 HKE 2017 TA 2017 TA 17/16 TULOT 12 154 12 123 10 180 10 180-16,0 % MENOT 64 985 65 089 65 860

Lisätiedot

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen

Someron kaupungin organisaatio. Vuosi alkaen Someron kaupungin organisaatio Vuosi 2014 1.11.2014 alkaen Organisaatio Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen Hallinto- ja talous Keskustoimisto Maataloustoimi Elinkeinotoimi Hanna Saarni Sij. Anne Liimatainen

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Uudistuksen lähtökohtia Jyväskylän kaupungissa toteutetaan palvelu- ja organisaatiouudistus vuoden 2013 alussa hallinnon ja palvelujen järjestämissopimuksen

Lisätiedot

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , ,

Yhteiset toiminnot Asukasluku , , , , , , Lasten, nuorten ja TP 2013 TA 2014 Menot ajalta 1.1-31.3.2014 TP 2014 arvio josta perheiden palvelut Yhteensä Yhteensä Yhteensä Yhteensä Vihti Karkkila Tuote Suorite Nettomenot Suor.lkm Y-hinta Nettomenot

Lisätiedot

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta

ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta ARTTU Kuntalaiskysely Lappeenranta Tulosten vertailu: 0,, 2.. Kko Kunnan palvelujen hoito koettu hyväksi Parantumista verrattuna 0/ Sairaan-/terveydenhoitajan vastaanotto Kouluterveydenhuolto Joukkoliikennepalvelut

Lisätiedot

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto

Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos % eur Perusturvan hallinto Mäntyharjun kunta Sivu 1 004110 Perusturvan hallinto TOIMINTAKULUT -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -321 910-107 303-89 494 83,4-17 810 004111 Seutu-sote TOIMINTAKULUT -32 000-10

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET

JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN KAUPUNGIN PALVELUOHJELMAT 2013-2017 YLEISET LINJAUKSET JOENSUUN STRATEGIAA TOTEUTETAAN TOTEUTTAMISOHJELMILLA JA TALOUSARVIOLLA Elämänkaarimallin mukaiset toteuttamisohjelmat 1. Lasten ja nuorten

Lisätiedot

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset

Laitoshoidon ja palveluasumisen asiakasmaksupäätökset HALLINTO- JA TUKIPALVELUT / PERUSTURVA TP2013 TP2014 TP2015 Varhaiskasvatus Asiakasmaksupäätökset 1 762 2 145 1 644 Yksityisen hoidon tukipäätökset 314 252 278 Ostopalvelupäätökset sekä lasten kotihoidontuen

Lisätiedot

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA

PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA PALVELUALUEET KÄYTTÖSUUNNITELMASSA Mustijoen perusturva Perusturvapalvelukeskus Perusturvajohtaja Perusturvan johtoryhmä Kehittämis- ja hallintopalvelut Terveydenhuoltopalvelut PALVELU- ALUEET Lasten,

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67

KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 KOULUTUSLAUTAKUNTA 67 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/Koulutus Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2012 2013 2014

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 25.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%)

Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) KOULUTUSLAUTAKUNTA 70 Toimiala: Sivistyspalvelukeskus/ Palvelu: Hallinto Tilinpäätös Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Vertailu (%) Vertailu (%) Vastuuhenkilö: Anu-Liisa Kosonen 2013 2014 2015 2016 2016

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kuntayhtymän valtuusto Tarkastuslautakunta Tilintarkastaja Kuntayhtymän hallitus Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen

Kuntien yhteistoiminta ja tilastot. Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta ja tilastot Mikko Mehtonen Kuntien yhteistoiminta 1. Yhteistoiminta-alueet isäntäkunta mallilla» Isäntäkunnan tilasto» Sopimuskunnan tilasto 2. Kuntayhtymät» Kuntayhtymän tilasto»

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (1 8) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 9.11.2015 Liite 2 104 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 9.11.2015 Talousarvion 2016 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA

10 VAALIT Selite KS 2015 LKES 2016 KJES 2016 TA 2016 KS 2016 SISÄINEN TULOSLASKELMA Kankaanpään kaupunki TA 2016 Käyttösuunnitelma 1 (12) TALOUSARVIO 2016 TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA (KS 2016) 10 VAALIT -18 000-18 000 Palkat ja palkkiot 13 289 Eläkekulut 1 992 Muut henkilösivukulut

Lisätiedot

2 luku

2 luku Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntövertailu 1 (5) Vanha sääntö Kuopion kaupunki Palvelualueiden johtosääntö 1 Lautakuntien kokoonpano Perusturva- ja terveyslautakunnassa on 11 jäsentä ja jokaisella

Lisätiedot

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen

Aluelautakuntien järjestämistehtävä. Työseminaari Sirpa Salminen Aluelautakuntien järjestämistehtävä Työseminaari 13.2.2013 Sirpa Salminen Palvelujen järjestäminen Aluelautakunta tilaajana vastaa palvelujen järjestämisestä, määrittelee määrän ja laadun, noudattaa valtuuston

Lisätiedot

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely,

Tavoite Mittari Tavoitearvo Seuranta Asiakas Eri ikäryhmien osallisuuden vahvistamisen tueksi tehdään toimenpideohjelma. Kouluterveyskysely, SIVISTYSTOIMI Tulosalueet: Hallinto Perusopetus Varhaiskasvatus Opinto- ja vapaa-aika Toiminta-ajatus Sivistystoimen tavoitteena on tuottaa kuntalaisille monipuolisia ja korkealaatuisia palveluja toimialallaan

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tarkastuslautakunta Kuntayhtymän valtuusto Kuntayhtymän hallitus Sisäinen tarkastus Tilintarkastaja Johtokunta Tulosalueet NordLab -laboratorioliikelaitos

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Valtuustoseminaari 21.2.2011 Pirjo Tuosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT SIVISTYSPALVELUT Terveydenhuollon palvelut Lasten

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström

ETELÄ-SAVON SOTE. Pertunmaa Hans Gärdström ETELÄ-SAVON SOTE Pertunmaa 19.2.2016 Hans Gärdström 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 2 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 3 22.2.2016 Jouko Luukkonen www.etelasavonsote.fi 4

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos

Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Hämeenlinnan seudun seutuyhteistyö Hattula, Hämeenlinna, Janakkala, Kalvola, Lammi, Renko ja Tuulos Kaupunkiseutupalautetilaisuus 3.4. Messukeskus Kehittämispäällikkö Aija Tuimala PARAS -valmistelu Hämeenlinnan

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén

VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto Gun Sirén VANHUSTENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Gun Sirén Toiminta Toimintaa ohjaa vuosiksi 2011 2015 laadittu vanhuspoliittinen strategia, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.4.2011. Toiminta käsittää

Lisätiedot

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013

Sivistyspalvelut. Tarkastuslautakunta / / 2013 Sivistyspalvelut Tarkastuslautakunta 17.12.2014 164 / 00.02.01 / 2013 Perustiedot Sivistyspalveluihin kuuluu: Varhaiskasvatus ( perhepäivähoito, päiväkotihoito ja esiopetus) Perusopetus Lukio Vapaa sivistystyö:

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä

Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Kysely kuntien tehtävien vähentämisestä Dnro 32/83/2013 Mitä kuntaa tai muuta organisaatiota edustatte? * Missä asemassa toimitte? * Kunnan-/kaupunginvaltuutettu Kunnan-/kaupungin muu luottamushenkilö

Lisätiedot

Page 1 of 16 T U O T O T - K U L U T TA 2014 / Lautakunta vaihe /LTK 2014 0 00:30 TA 2013 LTK 2014 TOT% 3000 (Sivistystoimen hallintopalvelu) Tuotot 500 200 40 3060 Muut liiketoiminnan tuotot 500 200 40

Lisätiedot

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5.

Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä. Sirkka Karhula Selvityshenkilö 23.5. Toimintakyky ja arjen sujuvuus- palvelukokonaisuus Kotona eläen hyvinvoivana ja toimintakykyisenä Sirkka Karhula Selvityshenkilö Toimintakyky ja arjensujuvuuspalvelukokonaisuuden asiakkaat Vanhukset Vammaiset

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen.

VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. VANTAAN KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMEN TOIMALAN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 4. päivänä maaliskuuta 2013 hyväksymä. Voimassa 5.3.2013 alkaen. I luku Tehtäväalue 1 Tehtäväalue Sivistystoimen toimialan tehtävänä

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT

Siun sote tehdään NYT Siun sote tehdään NYT Ilkka Pirskanen 13.10.2016 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali-

Lisätiedot

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015

PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 PERUSTURVAKUNTAYHTYMÄ AKSELI TOIMINTAKERTOMUKSEN TAULUKKOLIITE 2015 Sisällys 1 Nettokustannukset... 2 2 Suoritteet... 7 3 Yksikköhinnat... 10 4 Jäsenkuntien maksuosuuslaskelmat... 11 4.1 Masku... 11 4.2

Lisätiedot

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016

PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 ptltk 28.10.2015 PERUSTURVAPALVELUJEN TALOUSARVIO VUODELLE 2016 Toimintaympäristöanalyysi Suunnitelmakaudella perusturvapalvelujen toimintaan tulee voimakkaasti vaikuttamaan valtakunnan tason päätökset

Lisätiedot

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska)

Varhaiskasvatuspalvelut. (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Varhaiskasvatuspalvelut (Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska) Puheenvuoron sisältö Peruspalvelukuntayhtymä Kallion esittelyä Varhaiskasvatuspalveluiden esittelyä Kehittämistyö varhaiskasvatuspalveluissa

Lisätiedot

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA

VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA VUODEN 2014 SÄÄSTÖT - RAKENNEMUUTOSOHJELMA Kaupunkirakenneyksikön toimenpiteet 260 000 puistojen ja katujen tuottavuuden parantaminen (191 00 ) yksityistieavustuksien leikkaus (32 000 ) lupa- ja viranomaistoiminnot

Lisätiedot

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori

Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori Mikä on ehkäisevän päihdetyön suhde soteen? Tytti Solankallio-Vahteri hyvinvointikoordinaattori 19.4.2016 29.4.2016 Mikä on kunnan tehtävä? Kuntalaki (410/2015) 1 Kunta edistää asukkaidensa hyvinvointia

Lisätiedot

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Siun sote tehdään NYT. Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun sote tehdään NYT Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Sote-uudistus Pohjois-Karjalassa Siun sote yhdistää Pohjois-Karjalan kaikkien 14 kunnan sosiaali- ja terveyspalvelut sekä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta.

Jaoston esittelijästä ja tämän sijaisesta päättää lautakunta. Hyvinvoinnin toimiala kahden lautakunnan malli (muutokset luonnoksen pykäliin 12 16 ja 40). 5 Luku. Hyvinvoinnin toimiala 12 Kasvatus- ja opetuslautakunta ja sen jaosto Kasvatus- ja opetuslautakunnassa

Lisätiedot

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA

MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA MAALLA MELKEIN KAUPUNGISSA KÄRKÖLÄN KUNNAN STRATEGIA 2007 2020 KÄRKÖLÄN KUNTA STRATEGIA 2007 2020 1 (4) JOHDANTO Kunnanvaltuusto hyväksyi Kärkölän kunnan strategian 2001 2010 22.10.2001. Kunnallinen toimintaympäristö

Lisätiedot

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1

Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala Timo Jalonen 1 Toimintoanalyysin syventäminen Sivistystoimiala 6.2.2015 Timo Jalonen 1 Varhaiskasvatus Palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen, Vesa Kulmala ja Liliane Kjellman 16 kpl 1.475,7 htv Esitetyt toimenpiteet

Lisätiedot

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko

Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Vihdin kunnan johtamisjärjestelmän periaatteet sekä valtuuston koko Kunnanhallitus esittää kunnanvaltuustolle, että se toteaa lausuntonaan oikeusministeriölle, että Vihdin kunnanvaltuustoon valitaan vuoden

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke

KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI. Keski-Suomen SOTE hanke KESKI-SUOMEN SOTE- PALVELUMALLI Keski-Suomen SOTE 2020 -hanke 28.4.2016 PALVELUJEN JÄRJESTÄMINEN UUDESSA SOTE-RAKENTEESSA ASUKKAIDEN ARKI ja Lähipalvelut Yhteistyö (sote, kunta, yhdistykset, järjestöt)

Lisätiedot

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0

Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 Lähipalveluiden määrittely versio 1.0 3.6.2015 Määrittely tehty seuraavan aineiston pohjalta Kuntalaisillat ja niistä saatu palaute Henkilöstölle järjestetyt workshopit kuntakierroksella Kysely lähipalveluista

Lisätiedot

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30

2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40. Lääkärintodistukset 40,30 Yksikkö Maksut 2016 Avosairaanhoito Lääkäripalvelun käyntimaksu 16,40 Suppea lääkärintodistus, esim. SV-etuutta varten 17,10 Lääkärintodistus ajo-oikeuden 48,50 saamiseksi/säilyttämiseksi Sairaanhoitajan

Lisätiedot

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ

Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Ikäihminen toimintakykynsä ylläpitäjänä HOITO- JA VANHUSTYÖ Kotiin annettavat palvelut Kotiin annettavien palveluiden tavoitteena on tukea ikäihmisten selviytymistä omassa asuinympäristössään. Ikääntyvän

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta

Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Varhaiskasvatuksen kehittäminen kunnan strateginen valinta Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kuntatalo Jarkko Lahtinen Varhaiskasvatus palveluna Varhaiskasvatuslaki 1 1 momentti:» Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan

Lisätiedot

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK

Ikäihmisten sosiaaliturva. Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Ikäihmisten sosiaaliturva Marja Palmgren, YTM, Vanhustyön lehtori Lapin AMK Yleistä Ikäihmisten sosiaaliturva koostuu sosiaali- ja terveyspalveluista ja toimeentuloturvasta Kunnat järjestävät ikäihmisten

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet

Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus ja rakenteet Sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja rakennefoorumi Kuntamarkkinat 13.9.2012 Tuula Haatainen Varatoimitusjohtaja Esityksen sisältö Palvelujen kysyntä

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat , Pekka Kuosmanen Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Kunta-sote -rajapinta Kuntamarkkinat 10.9.2015, Pekka Kuosmanen Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut.

Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammaispalvelut. Sosiaalilautakunta 18.2.2016 1 liite 1 Toimintakertomus 2015 Sosiaalitoimeen kuuluu neljä sitovuustasoa; sosiaalitoimen hallinto, sosiaalityö, vanhustyö/kotipalvelu sekä vammais. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa

Lisätiedot

Aluelautakuntien tehtävät

Aluelautakuntien tehtävät Aluelautakuntien tehtävät 28.11.2012 Palveluiden järjestäminen Hallinto- ja johtosäännön mukaisesti Lautakuntien yleiset tehtävät ja lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Kullekin lautakunnalle erikseen määritellyt

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelut

Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten palvelut sisältävät palveluohjauksen, kotihoidon tukipalveluineen, omaishoidontuen, palveluasumisen ja terveyskeskussairaalan palvelut ja ennakoivan ja kuntouttavan toiminnan

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,8 % (1163 hlöä) POSIO 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 633 30,8 % (1163 hlöä) 2975 2766 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1123 (31 %) 1341 (45%) kasvu

Lisätiedot

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita)

Talousarvion rakenne, toiminnan ja talouden sitovuus sekä seuranta (5-9) (Nämä ovat talousarviokirjaa täydentäviä asioita) Kaupunginvaltuusto 19.12.2016 Liite 2 155 KAUPUNGINVALTUUSTON KOKOUS 19.12.2016 Talousarvion 2017 käsittelyjärjestys 1. Kaupunginhallituksen puheenjohtajan puheenvuoro 2. Kaupunginjohtajan talousarvioesittely

Lisätiedot

Sivistystoimen tuloskortti 2012

Sivistystoimen tuloskortti 2012 Sivistystoimi Sivistystoimen tuloskortti 2012 NÄKÖKULMA JA KESKEISET TAVOITTEET 2012 OPERATIIVISET TOIMET JA MITTARIT JA TAVOITETASO 2012 SEKÄ VASTUUTAHO ASIAKKAAT 1. Sivistystoimen palvelut tukevat jatkumoa

Lisätiedot

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja

KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja KUNNANVIRASTO Kunnanjohtaja Hallinto Perusturva Sivistys Tekniset Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Tulosalueet Yleishallinto Elinkeinotoimi Käyttöomaisuuden myynnit Maaseututoimi Maankäyttötoimi Johto

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016

OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 OPERATIIVINEN SOPIMUS 2016 Hyvinvointitoimiala Palvelualue: Vanhus- ja vammaispalvelut Sopimuksen tarkoitus: Operatiivisessa sopimuksessa määritellään palvelualueen tavoitteet palveluiden järjestämiseen,

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin,

(NAANTALIN KAUPUNKI) Kaupunki, menot ja tulot ryhmittäin, Naantalin Kaupunki ( Y M P Ä R I S T Ö (50000005) ) 18 0000.00 18 0000.00 16 0000.00 16 0000.00 14 0000.00 14 0000.00 12 0000.00 12 0000.00 1000.00 1000.00 8 0000.00 8 0000.00 6 0000.00 6 0000.00 4 0000.00

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016

SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 SIVISTYSLAUTAKUNNAN SITOVAT TAVOITTEET 2016 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin; Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset

Lisätiedot

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin

Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Miten väestön terveyseroja voidaan kaventaa palvelujen kohdentamisen näkökulmasta? Esimerkkejä keinoista vaikuttaa terveyseroihin Sosiaali- ja terveystoimen johtaja Maria Närhinen, Mikkelin kaupunki 30.10.2008

Lisätiedot

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö

Strategianäkökulmat: A=asiakas, P=prosessit ja rakenteet, T=talous, H=henkilöstö TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN HALLINTO 311 Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelujen hallinnon tulosyksikköön kuuluvat sosiaali- ja terveysjohtajan palkkakustannukset,

Lisätiedot

Kasvu, oppiminen, perheet

Kasvu, oppiminen, perheet Kasvu, oppiminen, perheet Organisaatiotoimikunta 7.2.2011 Pirjo uosa, selvityshenkilö Kasvu, oppiminen, perheet - palveluja SOSIAALI- JA ERVEYSPALVEL SIVISYSPALVEL erveydenhuollon palvelut Lasten päivähoitopalvelut

Lisätiedot

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta

Vimpeli. Kuntalaiskysely Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut ARTTU2-Tutkimuskunnat. Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Suomen Kuntaliitto Marianne Pekola-Sjöblom Kuntalaiset ja kunnalliset palvelut 2015 Vimpeli Näpäytä solua ja valitse kunta alasvetovalikosta Kunta Kaikki kunnat (N=42) Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos,

Lisätiedot

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019

Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Kemijärven kaupungin talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2015-2019 Vuosi 2015 Vaikutus toimintaan Säästötavoite / Toteutuksen eteneminen Henkilöstömäärän vähentäminen valtuusto-sopimuksessa linjatun

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ SOSIAALIHUOLLON PALVELUJEN TUOTTEISTUSPERIAATTEET VUONNA 2016 1 Sisällys TUOTTEISTUKSEN LÄHTÖKOHDAT... 3 HALLINNON KUSTANNUSTEN

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut

Kaupunginhallitus Liite Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut Kaupunginhallitus 16.5.2016 Liite 1 185 Tulevaisuuden kunta - Mikkelin ratkaisut 16.5. 2016 Mikkelin poliittis-hallinnollinen rakenneluonnos Konsernijaosto (5) Elinvoimajaosto (ryhmien & KH pj:t) Valtuusto

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia.

Sivistyspalvelut tuottavat laadukkaita ja asiakaslähtöisiä palveluita, jotka lisäävät kuntalaisten hyvinvointia. Outokummun kaupunki Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2019 1 5.6 Tulosalue: Sivistyspalvelut Toimielin: Sivistyslautakunta Vastuuhenkilö: Sivistysjohtaja Toiminta-ajatus: Visio: Toiminta: Strategiset

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon

Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Case Kouvola: Sivistystoimen palveluissa tilaaja-tuottajamallista prosessiorganisaatioon Valtakunnalliset sivistystoimen neuvottelupäivät 3.-4.10.2012 Kuntatalo Ismo Korhonen, sivistysjohtaja Kouvolan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 %

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,2 % KOLARI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 840 23,2 % 4 168 4 247 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 901 (23%) 1 312 (32%) kasvu 411 hlöä 75

Lisätiedot

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala

PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA. Talousarvio info Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala PALVELUT KAUPUNKISTRATEGIAN TOTEUTTAMISESSA Talousarvio info 26.10.2010 Apulaiskaupunginjohtaja Matti Ansala Vuoden 2010 määrärahat hallinto ja viranomaistoiminnot; tarkastusltk ja khall lautakuntien toiminta;

Lisätiedot

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut

Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 1 Vuoden 2006 talousarvion muutokset - perustelut 19100 Vaalit Tasavallan presidentin vaalien järjestämiseen saadaan valtionkorvausta 1,70 äänioikeutettua kohti. Kaksien vaalien osalta korvauksia kertyy

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Vammaispalvelujen asiakasmaksut

Vammaispalvelujen asiakasmaksut 11.12.2013 Sosiaali- ja terveyslautakunta, Liite 1 Vammaispalvelujen asiakasmaksut 1.2.2014 Kehitysvammaisten erityishuollon palveluista perittävät maksut: 1. Pitkäaikainen hoito ja asuminen: Pitkäaikaisesta

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto 194 559

Kaupunginvaltuusto 194 559 Keskusvirasto Talousarvion 2015 määrärahojen ja tuloarvioiden muutosesitykset 1 varsinaisen TA:n määräraha/tuloarvio, eur Vaalit 54 579 Kokonaismenot alittuvat 5000 eurolla. Alitus muodostuu pääosin henkilöstökuluissa

Lisätiedot

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala. Palvelukokonaisuudet Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala Palvelukokonaisuudet KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALAN VUODEN 2016 BUDJETTIVOLYYMIT JA HENKILÖSTÖMÄÄRÄT Budjetti 2016 Henkilöstö Varhaiskasvatus 412 000 000 6 455

Lisätiedot

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa

Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Tuottavuusmittareiden seuranta ja hyödyntäminen kunnan taloudessa ja toiminnassa Kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden vaikuttajafoorumi 6.11.2012 Tarja Saarelainen, dosentti, HTT, tarkastuspäällikkö KONSERNIRAKENNE

Lisätiedot

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta

Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tiivistelmä Soten tuottavuusohjelmasta Tuottavuutta kehitetään tilaamalla Seuranta arviointi Oman toiminnan ja markkinoiden seuranta Tarjonta Laatu Hinta Tulevaisuuden palvelutarpeen ja tarjonnan kehitys

Lisätiedot

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi.

Otos, lkm Vastanneet, lkm % Otos, lkm Vast. lkm % , ,4. ARTTU-Tutkimuskunnat. Siilinjärvi. Paras-arviointitutkimusohjelma ARTTU Kuntalaiskyselyt 2008 ja 20 Suomen Kuntaliitto: Marianne Pekola-Sjöblom Kunnallisia palveluja koskevat kysymykset Valitse kunta tästä Äänekoski Kunta 20 Kaikki kunnat

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (1258 hlöä) Kasvu SALLA 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 3 781 31,9 % (1258 hlöä) 3 091 2 852 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 1 240 (32%) 1 430 (46%) kasvu

Lisätiedot

Oma Häme kuntakierros Forssa

Oma Häme kuntakierros Forssa Oma Häme kuntakierros Forssa 23.8.2016 www.omahäme.fi Miksi Sote- ja maakuntauudistus > Hyvinvointi ja terveyserot vähenevät > Asiakaskeskeiset, kustannustehokkaat ja vaikuttavat palvelut Integraatio Sote-palvelut

Lisätiedot

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA

TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA TOIMENPIDE-EHDOTUS TUOTTAVUUDEN JA TEHOKKUUDEN PARANTAMISEKSI TILAPALVELUISSA Kaupunginhallitus on 3.11.2015 395 talousarvion käsittelyn yhteydessä tehnyt seuraavan pöytäkirjamerkinnän: Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala

Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala Yritykset mukaan hyvinvointipalveluiden tuottamiseen Toimitusjohtaja Anssi Kujala 19.5.2009 1 Julkisen palvelutuotannon tehostaminen Resurssit Tarpeet, Vaateet, Odotukset Julkista kehittämällä johtaminen,

Lisätiedot

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto

Varhaiskasvatusta lukujen valossa. Jarkko Lahtinen Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatusta lukujen valossa Erityisasiantuntija Kuntaliitto Varhaiskasvatuksen hallinto kunnissa 2016: 2014: 2012:» opetustoimi 228 kunnassa (89 %), sosiaalitoimi 10 (4 %) ja muu tapa 18 (7 %)» opetustoimi

Lisätiedot

Toimintakate

Toimintakate TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 *) Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 KONSERNIHALLINTO Toimintatuotot 49 044 356 50 548 400 54 268 400 54 418 400 54 418 400 Myyntituotot 5 896 589 7 881 200 7 858 800 7 858 800

Lisätiedot