Naantalin kaupunki. Palvelustrategia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Naantalin kaupunki. Palvelustrategia 2014-2016"

Transkriptio

1 Naantalin kaupunki Palvelustrategia

2 Palvelustrategia Johdanto 2. Palvelustrategiatyön tavoitteet Käsitellessään talousarviota vuodelle 2012 kaupunginvaltuusto hyväksyi seuraavan ponnen: Valtuusto aloittaa talous- ja palveluseminaarit kevään aikana kaupunginhallituksen valmistelun perusteella. Tav oitteena on talouden tasapainotus, selkeät taloudelliset tavoitteet sekä palvelustrategian ja siihen liittyvän henkilöstömitoituksen tekeminen. Ponnessa tarkoitettu seminaarityöskentely alkoi helmikuussa 2012, jolloin käsiteltiin Naantalin kunnallistalouden tilaa ja kehitystä sekä seuraavan, toukokuussa pidetyn, seminaarin ohjelmaa. Seminaareissa aloitettiin palvelustrategian hahmottaminen. Käytyjen keskustelujen pohjalta valmistelua jatkettiin kokoamalla taulukko (ks. liite) virastoittain kaupungin eri palvelutoiminnot talousarvion tehtäväaluejaon mukaisessa järjestyksessä. Kunkin toiminnon merkittiin mm. toiminnan mahdollinen lakiin perustuva luonne sekä talousarviomääräraha, joka osaltaan hahmottaa toiminnon laajuutta ja taloudellista merkitystä. Työn tarkoituksena on, kokonaiskuvan hahmottamisen ohella, tuottaa varsinaisen strategiapohdinnan kannalta keskeisiä tulevan toiminnan järjestämisen tietoja. Koontitaulukoiden ja seminaareissa käytyjen keskustelujen pohjalta asiaa esiteltiin henkilöstölle loppukevään ja kesän aikana työpaikkakokouksissa ja osin laajemmissa tiedotustilaisuuksissa. Henkilöstön osallistuminen yksittäisten kehittämishankkeiden valmisteluun tapahtuu normaalin henkilöstöedustajien läsnäolon kokouksissa sekä yhteistoimintamenettelyn kautta. Palvelustrategian ensimmäisen vaiheen lautakuntakäsittely alkoi syksyllä 2012 ja kesti joulukuulle asti. Näin haluttiin varmistaa käsittelytavan yhtenäisyys ja toisaalta saada työnsä päättäviltä lautakunnilta mahdollisimman hyvä panos valmisteluun. Vuoden 2013 alusta aloittaneet lautakunnat ovat jatkaneet työtä ja valinneet toteutettavaksi kukin toimialaltaan 1 6 keskeistä kehittämiskohdetta. Palvelustrategia on varautumista tulevaisuuteen, jossa palveluja joudutaan tuottamaan kuntatalouden liikkumavaran kaventuessa. Tästä syystä päähuomio kiinnitetään hankkeisiin, jotka toteutuessaan tuovat kustannussäästöjä ja parantavat tuottavuutta. Koska palvelustrategia liittyy kiinteästi kaupungin strategiaan, on toimintaympäristön muutosta kuvattu kaupungin strategia-asiakirjassa. Palvelustrategia antaa tietoa siitä, miten Naantalin kaupunki aikoo kehittää ja muuttaa palvelujen tuotantoaan. Naantali tuottaa myös sellaisia palveluja, jotka eivät kuulu kunnille säädettyjen yli 500 tehtävän joukkoon. Näiden osalta suoritetaan valintoja. Myös lakisääteisten tehtävien joukossa on sellaisia, jotka volyymiltään tai kustannuksiltaan ylittävät laissa määrätyn vähimmäistason. Sen vuoksi kaikki tehtävät ja palvelut ovat arvioinnin piirissä ja niiden tuottamistapaa ja kustannuksia tulee jatkuvasti tarkastella. Prosessin 2

3 Palvelustrategia Vaihtoehtoiset palvelujen kautta kuntalaiset saavat tietoa ja voivat varautua tarjonnan muutoksin. Myös kaupungin henkilöstö osaa varautua muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin, joita seuraa kaupungin tarjoamien palvelujen lisäämisestä tai supistamisesta taikka yhteistoiminnasta muiden toimijoiden kanssa. Samoin ulkopuoliset toimijat, kuten yksityiset yritykset, voivat valmistautua mm. investointitarpeisiin joita seuraa kaupungin siirtäessä palvelutuotantoaan osittain tai kokonaan ulkopuolisten toimijoiden hoidettavaksi. Strategiaan liittyy kiinteästi organisaatiouudistus ja siihen liittyvä henkilöstömitoitus. Palvelustrategian linjaukset ovat perustaa talousarviolle ja taloussuunnitelmalle. Naantalin omien ja kuntien yhteistoimintaorganisaatioiden lisäksi palvelun tarjoajina voivat olla yksityiset yritykset ja liiketoiminnan harjoittajat, ns. kolmannen sektorin toimijat, osuuskunnat, valtion alue- ja paikallisyksiköt, seurakunnat sekä vapaaehtoisyhteisöt ja esimerkiksi omaishoitajat. Vaihtoehtoisia toimintatapoja ovat: - kunnassa tai kuntakonsernissa tuotettava palvelu - toisten kuntien kanssa yhteistyönä tuotettu palvelu -, jossa kunta sopii palveluntuottajan kanssa asiakkaalle tarjottavista palveluista - kunnan tarjoama tietyn toimialan palveluseteli, jolla asiakas voi ostaa tarvitsemiaan palveluita haluamaltaan palvelun tarjoajalta - ulkopuoliselle yritykselle annettava toimilupa - palvelutuotannossa tarvittavan käyttöomaisuuden vuokraus ulkopuoliselle yritykselle - julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyö - yksityistäminen eli kunnan toiminnan myyminen yksityiselle liiketoiminnanharjoittajalle - kunnan tukema vapaaehtois- tai omaistyö - harrastus- ja vapaaehtoispohjaisten toimijoiden tukeminen avustuksin Peruslähtökohtana vaihtoehtoisten toimintatapojen käyttöönotolle tulee olla, että uusien toimintatapojen on tuotettava kustannussäästöjä, tehostettava toimintaa tai tuotava lisäarvoa joko palveluiden käyttäjille tai kaupungille, parhaassa tapauksessa molemmille. Valmistelussa tulee ottaa huomioon, että palvelun tuottamistavan muutokset vaikuttavat organisaatiossa muuhun toimintaan. Esimerkiksi vyörytyserinä jaettavat sisäisen palvelutoiminnan kustannukset kasvavat jakajien määrän vähetessä. Samoin mikäli toiminta siirtyy pois kaupungin tiloista, saattaa kiinteistökustannus kasvaa toisaalla. Muutosta ei tehdä vain muutoksen vuoksi, vaan sen on perustuttava punnittuihin tosiseikkoihin. isäksi palvelutuotannossa on oltava olemassa markkinat, joilta ostaminen aidon kilpailutuksen kautta on mahdollista. isäksi on huomioitava, että kaupungin organisaatiossa on tarpeellinen asiantuntemus vaihtoehtoisten toimintatapojen 3

4 Palvelustrategia uettelo kehittämisen painopisteistä 4.1 Kaupunginhallitus 4.2 Sosiaali- ja terveyslautakunta käyttöönottoa, seurantaa ja valvontaa varten, koska viime kädessä kaupunki vastaa järjestämänsä palvelun laadusta ja tarkoituksenmukaisuudesta. Uutta tuottamistapaa valittaessa selvitetään kustannukset sekä laadullinen taso. Ainoastaan tällöin erilaiset palveluntuotatomenetelmät ovat vertailukelpoisia. Uuden tuottamistavan valinnassa on huomioitava seuraavat periaatteet: - uuden tuottamistavan valintaan on perusteltu syy - palvelun uudesta tuottamistavasta tehdään aina erillinen päätös - uusi tuottamistapa voi koskea myös vain osaa toiminnasta - uutta tuottamistapaa valittaessa kiinnitetään huomiota myös palveluiden laatuun - ennen uuden tuottamistavan valintaa koskevaa päätöstä selvitetään muutoksen vaikutus henkilöstön asemaan ja käsitellään yt menettelyssä Seuraavaan luetteloon on lautakuntien tekemän valmistelutyön pohjalta koottu palvelustrategiatyön ensimmäisen vaiheen painopistehankkeet. Näiden osalta jatkovalmistelu tapahtuu ao. lautakunnissa ja valmistuttuaan ne tulevat kukin tarvittavilta osiltaan kaupunginhallituksen kautta valtuuston hyväksyttäväksi. IT tuotantopalvelut - Tietohallintostrategia valmistuu vuonna 2014 Palkkahallinto - Ohjelmiston uusiminen vuonna Keskusvarasto - Varastoselvityksen perusteella päätetään, mitä varastossa kannattaa jatkossa pitää, millaiset toimintaprosessit varastoon tulevat ja kuinka varasto kannattaa resursoida. Toteutus vuonna 2014 Rahatoimi - askutusprosessien ja saatavien perintäprosessin yhtenäistäminen vuoden 2013 aikana. Terveyspalvelujen tukipalvelut (laboratorio ja röntgen) - Mietitään palvelujen tuottamista erityisesti laboratorion osalta esim. sairaanhoitopiirin toimesta. Sosiaali- ja terveyslautakunta ottaa kantaa asiaan talousarvion 2014 laadinnan yhteydessä. 4

5 Palvelustrategia Neuvolapalvelujen sopeuttaminen vähenevään syntyvyyteen - Naantalin lastenneuvolassa vapautunut resurssi hyödynnetään lisäämällä perhetyötä ja vähentämällä sijaisten käyttöä. Suun terveydenhuolto: selvitetään terveyskeskuksen tilojen käyttömahdollisuudet virka-ajan ulkopuolella ja viikonloppuisin - Tämän toiminnan osalta neuvotellaan oman henkilökunnan tekemästä lisätyöstä n toteuttamiseksi suun terveyden huollon toimintasuunnitelman mukaan. Aikuisten psykososiaaliset palvelut, päihdepalvelut: Tuulentuvan toiminnan tuottamistapa selvitetään vuoden 2014 aikana. apsiperheiden sosiaalityö, avohuollon tukitoimet, lapsiperheiden kotipalvelun käynnistäminen - apsiperheiden sosiaalityö laatii suunnitelman ja sisältöehdotuksen lapsiperheille suunnatun kotipalvelun organisoimiseksi vuonna Vammaispalvelut: palvelusetelin käytön lisääminen - Tavoitteena on lisätä palvelusetelin käyttöä ja asiassa edetään seudullisten ratkaisujen ja aikataulujen mukaisesti. Ikäihmisten ja vammaisten asumispalvelut: asumispalvelujen kehittäminen Aurinkosäätiön tai muiden mahdollisten palvelutuottajien kanssa. Hoito- ja vanhuspalvelut: kotihoidon palvelusetelin käytön lisääminen - Tämän palvelun osalta on otettava käyttöön kaikki palvelun eri. Toimeenukien sekä muiden tukien ja avustusten myöntämisperusteiden tulkintojen yhtenäistäminen kaupunkiseudulla. 4.3 Koulutuslautakunta Päiväkodit, toimenpiteet palveluverkko- ja tilatarvesuunnitelmassa: - Kultarannan päiväkodin lakkauttaminen Yhden päiväkotiyksikön lakkauttaminen Kulttuurilautakunta Kirjasto - Pääkirjaston kokonaisvaltainen kehittäminen ja toimintojen monipuolistaminen - Kirjaston tila- ja henkilöstösuunnitelman työstäminen alkaa syksyllä 2013 ja jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka. 4.5 Vapaa-aikalautakunta Nuorisopalvelut - Nuorisotalotoiminta, tavoitteena kävijämäärän kasvattaminen, kulujen pienentäminen sekä palveluohjauksen, osallisuuden ja nuorisotiedotuksen lisääminen 5

6 Palvelustrategia eiritoiminta, alakoululaisten leiritoiminnan lisäksi painopistettä myös vuotiaiden nuorten leiritoimintaan. Ostopalvelua vähennetään (leirien yövalvonta). Käyttöön kesällä Rakennuslautakunta 4.7 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4.8 Tekninen lautakunta 5. Tavoitteet ja seuranta Kehitetään sähköistä asiakasrajapintaa ja seudullisten tukipalvelujen käyttöä. - Projekti valmistuu huhtikuussa Asemakaavan työprosessin analyysi ja kehittäminen - Projekti valmistuu helmikuussa 2014 Vierasvenetoimintojen uusi tuottamistapa - Uusi tuottamistapa on käytössä kesällä Selvitys leasing-kaluston käyttöön siirtymisestä - Selvitys on käynnissä ja mahdollinen käyttöönotto tapahtuu Selvitys ateria- ja siivouspalvelujen ulkoistamisesta - Selvitykset alkavat syksyllä 2013 ja käyttöönotosta päätetään erikseen syksyllä Selvitetään mikä osuus kiinteistöhoidosta voitaisiin ulkoistaa vuonna Seudulliseen vesihuollon jakeluyhtiöön liittyminen - Selvitys on käynnissä ja yhtiö mahdollisesti aloittaa toimintansa vuoden 2015 alussa. Kunkin luvun 4 luettelossa mainitun kehittämiskohteen osalta jatkotyöstäminen siirtyy asianomaisen lautakunnan vastuulle. Yleisenä tavoitteena on toimintojen taloudellisuuden, tehokkuuden ja sitä kautta tuottavuuden parantaminen. uetteloon on useiden hankkeiden kohdalle merkitty tavoitteellisia valmistumisaikatauluja. Koska on syytä olettaa niiden olevan suoritetun harkinnan pohjalta realistisia, odotetaan hankkeiden tulevan päätöksentekoon kirjatussa aikataulussa. Kehittämiskohteiden toteutumisesta ja saavutetuista tuloksista raportoidaan kaupunginvaltuustolle palvelustrategian päivittämisen yhteydessä. Samalla esitetään uusia kehittämiskohteita ja tarpeen mukaan päivitetään aiemmin valituille asetettuja tavoitteita. Palvelustrategiatyö on jatkuva prosessi, jossa tarkasteluun otetaan kaikki toiminnot. uvussa 4 luetellut hankkeet ovat luettelo työn tässä vaiheessa käsittelyyn tulleista hankkeista. Nämä ja kaikki muutkin toiminnot ovat myös jatkossa tarkastelun kohteina sekä tuottavuuden että tuotantokustannusten näkökulmista. 6

7 Palvelustrategia iitetaulukot 1 4 iitetaulukkoihin on merkitty millä tavoin Naantalin kaupunki nykyisin järjestää palvelut. Taulukon vasemmanpuolimmaiseen sarakkeeseen on merkitty, mikäli palvelu on lakisääteinen. Joissakin tapauksissa :n perään on lisätty +merkit. Tällöin on katsottu, että ko. palvelu on järjestetty yli lain edellyttämän tason. Mikäli nykyiselle tuottamistavalle ei ole nähty olevan realistista vaihtoehtoa strategiakauden aikana, sarakkeeseen Vaihtoehtoiset realistiset on merkitty lyhenne. 7

8 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Vaalit ++ Kaupunginvaltuusto Vaalien järjestäminen kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, valtion viranomaiset kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, viranomaiset, kaupungin henkilöstö Tarkastustoimi Tarkastuslautakunta kaupunkilaiset, kaupunginvaltuusto, henkilöstö Tilintarkastuksen suorittaminen (JHTT-tarkastusyhteisö Oy Audiator Ab) kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, valtion viranomaiset Hallinto Kaupunginhallitus kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset, kaupungin henkilöstö, viranomaiset Johdon tukiyksikkö kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, viranomaiset osin Toimikunnat, jäsenyys ja yhteisöedustus, suhdetoiminta ja edustus, ystävyystoiminta Viestinnän toteuttaminen (www-sivut, visuaalinen ilme, Nasta-lehti, kuntatiedotteet, menoissa ei ole palkkamenoja) Kunnallisverotus (kaupungin osuus verotuskustannuksiin) kaupunkilaiset, yhteistyökumppanit, pohjoismaiset ystävyyskunnat, kaupungin henkilöstö media, kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, yritykset omana työnä suurin osa, yksi viidestä ennakkoäänestyspaikasta na omana työnä omana työnä 100 % omana työnä 1 htv sekä lakimiespalveluja na tarpeen mukaan omana työnä 5,75 htv omana työnä, jäsenyydet eri yhteisöissä Nastan taitto ja jakelu na kuten myös kuntatiedotteiden monistus ja jakelu 0,9 htv vuonna kaupunkilaiset 100 %, viranomaistoimintaa uovutaan ennakkoäänestyksen sta ja otetaan käyttöön vain yksi ennakkoäänestyspaikka kuten vaalilaki edellyttää. Yhdistetään äänestysalueita, lain mukaan vähintään yksi Tavoiteorganisaation laatimisen yhteydessä tehtävien hoito järjestellään uudelleen (jutut, taitto, jakelu)

9 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Pysäköinninvalvonta kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset Asiahallinto Kaupunginvaltuuston ja hallituksen kaupunkilaiset, luottalinto, kokous- ja asiakirjahalmushenkilöt, kaupungin keskusarkiston hoito ja henkilöstö, ulkopaikkakuntalaiset, tietopalvelu, kaupungin arkistotoimen viranomaiset ohjaus ja valvonta, johdon sihteeripalvelut Postipalvelut (saapuvan ja lähtevän postin käsittely, postimaksut) Puhelinvaihdepalvelut (terveyskeskuksen ja kaupungin yhteinen puhelinvaihde, terveyskeskuksen palvelupiste) Yhteispalvelu (kaupungintalon yhteispalvelupiste sekä Merimasku, Rymättylä, Velkua) Keskitetty monistus, toimistotarvikkeet kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, kaupunkilaiset kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, kaupunkilaiset, ulkopaikkakuntalaiset kaupunkilaiset, kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt omana työnä, 3 henkilöä kesäaikana omana työnä, omana työnä, saapuvan ja lähtevän postin kuljetus na, 1 htv yhdessä monistuksen ja puhelinvaihteen kanssa omana työnä, 1,5 htv omana työnä, myydään palveluja Kelalle ja asti Kummelille, 5 htv kaupungin henkilöstö omana työnä Tietohallinto IT-tuotantopalvelut (helpdesk, käyttäjähallinta, koulutus työasema- ja oheislaitetuki verkot, ylläpito tekninen tietoturva konesalipalvelut hankinnat kaupungin toimialat, luottamushenkilöt omana työnä täydennettynä illa, kevyt yhteistyö Raision kaupungin kanssa viranomaistoimintaa n osittainen lisääminen siten, että kaupunki ei enää frankkeeraa lähtevää postia na pelkkä vaihteen hoito, osittainen yhteistyö Raision kanssa Palvelupisteiden aukioloaikojen supistaminen ja toimipisteiden määrän vähentäminen iden lisääminen, yhteistyön laajentaminen Raision kanssa, seudullinen laajeneva yhteistyö, Kuntien Tiera Oy

10 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto IT-konsultointi ja projektipalvelut Toimialojen kehitysprojektit Tietohallinnon sisäiset kehitysprojektit, kokonaisarkkitehtuuri kaupungin toimialat, luottamushenkilöt omana työnä täydennettynä illa, yhteistyö Raision kaupungin kanssa iden lisääminen, yhteistyön laajentaminen Raision kanssa, seudullinen laajeneva yhteistyö, Kuntien Tiera Oy Rahatoimi Kirjanpito ja tilinpäätös kaupungin henkilöstö, omana työnä osittain sopimus luottamushenkilöt, viranomaiset Talousarvion ja -suunnitelman kaupungin henkilöstö, omana työnä laadinta luottamushenkilöt Maksatus ja pankkitilien käyttö toimittajat, palkansaajat, omana työnä viranomaiset, muut Myyntireskontra kaupungin henkilöstö, omana työnä laskutusasiakkaat Ostoreskontra toimittajat, kaupungin omana työnä henkilöstö Saatavien perintä laskutusasiakkaat, viranomaiseperinnästä omana työnä, sopimus jälki- Sopimus Rahoitus pankit, muut rahoittajat omana työnä Kaupunkisuunnittelu Kaupunkisuunnittelujaosto kaupunkilaiset, viranomaiset, yrittäjät omana työnä Matkailuneuvontapalvelut (Naantalin Matkailu Oy) Yrityspalvelut (Turun Seudun Kehittämiskeskus) matkailijat, vähäisissä määrin neuvontaa naantalilaisille yrittäjät ja yrittäjiksi aikovat / sopimusyhteistyö / sopimusyhteistyö Osayleiskaavat / muut tehtävät kiinteistöjen omistajat / oma työ / sopimusyhteistyö / sopimusyhteistyö

11 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto Henkilöstöhallinto Yleisjaosto (strateginen suunnittelu, johtaminen, yleisjaoston toiminta, hallintojohtajan palkkaus) Henkilöstöpalvelut: palkkahallinto, keskitetty tykytoiminta, keskitetty koulutus, asiantuntijapalveluiden osto, kehittämishankkeet, senioritiimin ja liikunta- ja vapaaajanjaoksen toiminta, henkilökunnan virkistystoiminta, kuntoremontit kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt, viranomaiset kaupungin henkilöstö, luottamushenkilöt omana työnä, 1 htv omana työnä 85 %, 15 % (asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuntoutuspalvelut), 7 htv talouspalvelukeskus (palkkahallinto), asiantuntijapalvelut, koulutuspalvelut, kuntoutuspalvelut 90 % omana työnä 10 % henkilöstöasianhoitajan palvelut (raportointi, yhteinen tyky) ++ Vuoden 2012 talousarviossa palkkahallinto eriytetty omaksi kohderahoitteiseksi tehtäväalueeksi, Työterveyshuoltopalvelut (työterveyshuollon kustannukset, ikäohjelma) Työsuojelu, yt-toiminta (sis. henkilöstöpäällikön ja päätoimisen työsuojeluvaltuutetun palkat) Työllistämistoiminta Yritys- ja työllistämistuki (t Raision Seudun Työttömät ry:ltä) kaupungin henkilöstö, viranomaiset kaupungin henkilöstö, viranomaiset 100 % Raision kaupungilta omana työnä 1,6 htv Raisiosta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai oma tuotanto terveyskeskuksen yhteydessä (sote) omana työnä, osa na, kaupunkilaiset 100 % omana työnä (työttömien palvelukeskuksen perustaminen) t

12 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 1, yleishallinto Tehtäväalue Toiminto ++ Työllistämispalvelut (kaupungin oman organisaation työllistämispaikat, kesätyöntekijät, oppisopimuspaikat, uudelleen sijoittaminen) Saaristoasiat Saaristolautakunta, hallinto, hankkeet ja avustukset, saaristomatkailu kaupunkilaiset, kaupungin organisaatio, kaupungin henkilöstö kaupunkilaiset, viranomaiset, matkailijat, kaupungin henkilöstö Maaseutuasiamiespalvelut yritykset, valtion viranomaiset Hankinta ja keskusvarasto omana työnä Omana työnä 0,6 htv Saaristoasioiden hallinto perustuu Saaristolakiin. Saaristolautakunta edustaa myös lähidemokratiaa ja erityisasiantuntemusta toimialallaan. omana työnä, palvelua myydään iedon kunnalle ja Raision kaupungille Hankinta kaupungin henkilöstö omana työnä, na sähköiset tilaus- ja kilpailutusjärjestelmät Keskusvarasto kaupungin henkilöstö omana työnä alkeellisilla menetelmillä omana työnä keskitettynä työttömien palvelukeskukseen, yhteistyö yritysten kanssa, (Raseko, RST) Saaristomatkailu voitaisiin siirtää Naantalin Matkailu Oy:n hoidettavaksi alkaen lainsäädännön edellyttämä yhteistoimintaalue tuottaa palvelun (ieto isäntäkuntana) seudullinen yhteistyö sekä yhteistyö valtakunnallisen Kuntahankinnat Oy:n kanssa sähköisen varastointi- ja tilausjärjestelmän käyttöönottaminen, seudullinen yhteistyö

13 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Hallinto Yhteensä Hallinto- ja toimistopalvelut kuntalaiset, sisäiset asiakkaat, luottamushenkilöt, viranomaiset Hankkeet kuntalaiset Terveyspalvelujen tukipalvelut -laboratorio tukipalvelut: kuntalaiset 70 % terveyspalvelu- 30 % (terveydenhuoltoyritykset laki?) -röntgen kuntalaiset, 61 % omat yksiköt 39 % terveyspalveluyritykset -lääkehuolto kuntalaiset, omat yksiköt -hoitotarvikejakelu omat yksiköt 000 -välinehuolto omat yksiköt

14 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Terveyspalvelut Toiminto Yhteensä Hallinto kuntalaiset, sisäiset asiakkaat 99 % 1 % Avosairaanhoito ++ (jen käyttö) kuntalaiset, ulkokuntalaiset 92 % 8 % Päivystys kuntalaiset, ulkokuntalaiset 82 % 18 % (lisääntyy) Sairaankuljetus kuntalaiset, ulkokuntalaiset (Alpe) Neuvolapalvelut kuntalaiset 92 % 8 % Opiskelija- ja koulu opiskelijat, koululaiset 98 % terveydenhuolto ja perheet 2 % ESH (osaksi erikoissairaanhoitoa v. 2013)

15 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Kuntoutus Yhteensä Puheterapia kuntalaiset 98 % 2 % ääkinnällinen kuntoutus (fysioterapia, toimintaterapia ja apuvälineet) kuntalaiset 74 % 26 % (lisää) Suun terveydenhuolto Veteraanien kuntoutus veteraanit Yhteensä Hallinto kuntalaiset, sisäiset asiakkaat Hammashuolto kuntalaiset 96 % 3 % 1 % lisätyö omat tilat käytössä Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto Ympäristöterveydenhuollon osto Työterveyshuollon järjestämisvastuu kuntalaiset, yritykset kuntalaiset yritykset (Raisio) (Raisio)

16 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Aikuisten psykososiaaliset palvelut Toiminto Yhteensä Hallinto kuntalaiset Mielenterveystyö -asumispalvelut kuntalaiset -avohoito ja kotikun kuntalaiset 74 % toutus 26 % -päivä- ja työtoiminta kuntalaiset ++ (Raina) (Fountain House) Päihdetyö -avohoito kuntalaiset 75 % (A-klinikkasäätiön 18 % sivuvastaanotto) 7 % -päivätoiminta (Tuu kuntalaiset lentupa) -asumispalvelut kuntalaiset 15 % (asumisyksiköt) (asumispalvelu- ohjaus) 70 % välivuokraus välivuokraus 15 % -laitoshoito kuntalaiset 95 % 5 %

17 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Erikoissairaanhoidon osto VSSHP:ltä kuntalaiset Erikoissairaanhoito apsiperheiden sosiaalityö Yhteensä Hallinto/ sosiaalityö lapsiperheet 80 % 20 % () (lisää) Avohuollon tukitoimet (taloudellinen tuki, perhetyö, tukihenkilötoiminta, tukiperhe, harrastustoiminta, ym. ++ Psykologi- ja terapiapalvelut ++ (omat työntekijät) Sijaishuolto: -perhehoito lapsiperheet 73 % 27 % lapset, nuoret, aikuiset 99 % 1 % (lisää) lapset, nuoret toimeksiantosopi- toimeksiantosopimus, palkkiot 76 % mus (lisää, perhe 24 % hoidon ensisijaisuus), palkkiot -laitoshoito lapset, nuoret 86 % kuntayhtymä 14 % (väheneminen tavoitteena) kuntayhtymä (kustannusten seuranta)

18 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Jälkihuolto (perhe-, laitos- ja tukiasuminen, taloudellinen tuki) nuoret (18-21 v) (avohuollon ohjaajien oma työ) (avohuollon ohjaajien oma työ) Perheneuvola kuntalaiset (Raisio) astenvalvoja ja adoptioselvitykset kuntalaiset 82 % 18 % Aikuissosiaalityö Yhteensä Hallinto, sosiaalityö Pakolaishuolto (voimassa oleva sopimus EY:n kanssa -> ) kuntalaiset pakolaiset 20 % 80 % Toimeenuki kuntalaiset, maksusitoumukset Työtoiminta (kuntouttava työtoiminta, Pointti, työmarkkinatuki) kuntalaiset 79 % 21 % oma toiminta kehittämishanke (lisäys)

19 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Vammaispalvelut Vammaiset ja vaikeavammaiset Toiminto Yhteensä Hallinto, sosiaalityö kuntalaiset Erityisryhmien ohjaus vammaiset, kehitysvammaiset, ikäihmiset 66 % 34 % Kuljetuspalvelut vammaiset, vai- keavammaiset Asunnon muutostyöt, vammaiset, vai- apuvälineet, autoavus- keavammaiset ( asun- tus, sopeutumisval- non muutostyöt) (asunnon muutos- mennus, taloudellinen tuki Työtoiminta vammaiset, vaikeavammaiset (Raina) työt)(lisää) oma toiminta Omaishoidontuki ++ (Tuen määrä ylittää lain minimimäärät) vammaiset, vaikeavammaiset toimeksiantosopimus, palkkiot 98 % palveluseteli 2 % toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) (lisää) Henkilökohtaiset avustajat vammaiset, vaikeavammaiset (lisää)

20 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Tehostettu palveluasuminen (mm. Aurinkosäätiö), tuettu palveluasuminen vammaiset, vaikeavammaiset kumppanuus (lisää) Kehitysvammaiset Kotipalvelun osto vammaiset, vaikeavammaiset Kuljetuspalvelut kehitysvammaiset Henkilökohtaiset kehitysvammaiavustajat ++ set 98 % 2 % Päivä- ja työtoiminta kehitysvammaiset -Raina 90 % -muut 10 % Omaishoidontuki ++ (määrärahasidonnainen) (Tuen määrä ylittää lain minimimäärät) kehitysvammaiset toimeksiantosopimus, palkkiot 92 % 8 % toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) perhehoito (lisää) Taloudellinen tuki, kehitysvammai- kuntayhtymä kuntayhtymä tutkimus- ja neuvola- set palvelut, erityisopetus palveluseteli palveluseteli

21 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Hoito- ja vanhuspalvelut Toiminto Palveluasuminen, Aurinkosäätiö aitoshoito kehitysvammaiset kehitysvammaiset kuntayhtymä 39 % : -Aurinkosäätiö 57 % -muut 4 % kuntayhtymä kuntayhtymä kumppanuus (lisää) kuntayhtymä Yhteensä Hallinto kuntalaiset Omaishoito ++ (eurot ja kattavuus) yli 65-vuotiaat toimeksiantosopimus, palkkiot 99 % palveluseteli 1 % (vapaan järjestäminen omissa yksiköissä) toimeksiantosopimus, palkkiot palveluseteli (lisää) (vapaan järjestäminen omissa yksiköissä) Kotihoito: -tilapäinen kotihoito ikäihmiset, vammaiset 95 % 5 % (lisää) palveluseteli (lisää) -säännöllinen kotihoito ikäihmiset, vammaiset 98 % 2 % (lisää) palveluseteli (lisää) -tukipalvelut (ateria, vaate, kauppa, kylvetys, siivous, kuljetus, sotaveteraanit) ikäihmiset, vammaiset 49 % 48 % palveluseteli 3 % (lisää) palveluseteli (lisää)

22 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Tehostettu palveluasuminen: -lyhytaikaishoito ikäihmiset, vammaiset 90 % 10 % (lisää) -vaativa tehostettu ikäihmiset, vammaiset 59 % 41 % (lisää) palveluseteli (lisää) aitoshoito: -vanhainkoti ja Jannela ++ (kattavuus) ikäihmiset, vammaiset asumispalveluksi muuttaminen? Vuodeosasto: -lyhytaikaishoito -pitkäaikaislaitoshoito kuntalaiset kuntalaiset (vaihtoehtojen kartoittaminen) -muu laitoshoito muualla hoidettavat kuntalaiset

23 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 2, sosiaali- ja terveysvirasto TEHTÄVÄ AUE Toiminto Aurinkosäätiön asumispalvelut ikäihmiset kumppanuus (lisää) Vanhusten päivätoiminta ikäihmiset kumppanuus (lisää)

24 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 3, sivistysvirasto Tehtäväalue Toiminto Sivistystoimen hallinto Hallintopalvelut kaupunkilaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt Opetustoimen pro perusopetuksen opjektit pilaat ja lukiokoulutuksen opiskelijat ja näiden huoltajat ja opetustoimen henkilöstö Varhaiskasvatus Hallinto kaupunkilaiset, oma henkilöstö ja luottamushenkilöt Päiväkodit alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Esiopetus alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Perhepäivähoito alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat 100 % - 45 % (kerhotoiminta, KEPO oppilaan tuki) - 45 % (Juuno oppimisalusta) - 10 % (seudulliset hankkeet, mm Osaava TSO) 95 % ja 5 % (Poikko) esiopetus annetaan päiväkodeissa, 99 % ja osto- palvelu 1 % (Poikko) ei toteuteta projekteja, jolloin kehittämistyö vähenee ja mm. valtion rahoittama kerhotoiminta loppuu n lisääminen mm. yhdistämällä Poikon osto- palvelupäiväkodin toimintaan myös kunnantupa, säästö vuositasolla n lisääminen (yksityinen päiväkoti)

25 Naantalin kaupunki Palvelustrategia iite 3, sivistysvirasto Tehtäväalue Toiminto Varhaiskasvatuksen tukitoimet ++ Ryhmäperhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Vuorohoito alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat Avoimet varhaiskasvatuspalvelut asten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuet ja kuntalisät alle kouluikäiset lapset ja lasten vanhemmat alle kouluikäisten lasten vanhemmat 100 % Velkuan Kummelin ryhmis siirtyi kaupungin omaksi toiminnaksi. Velkuan päivähoito on mahdollista jatkossakin järjestää na, mikäli sopiva palveluntuottaja löytyy. Vuoropäiväkodissa, Rymättylän vuorohoitokodissa sekä iltahoito Ruonan päiväkodissa ( Karvetin ja Rymättylän avoimet päiväkodit sekä kerhotoiminta ) ja järjestöyhteistyö (tuetaan M:n kerhoa Rymättylässä) - kotihoidon tuki - yksityisen hoidon tuki ++ kuntalisä Ostopalvelun lisääminen yksityisiltä tai nä, mutta tällä hetkellä yksityisiä palvelun- tarjoajia ei ole. Oman toiminnan keskittäminen on realistinen vaihtoehto., ei ole toimijoita alueella kotihoidon tuen kuntalisää ei makseta, yksityisen hoidon tuen kuntalisän maksamista jatketaan

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014

TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2011-2014 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 60 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VUODEN 2011 TALOUSARVIO

VUODEN 2011 TALOUSARVIO PAIMION KAUPUNKI VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMA VUODEN 2011 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2012-2013 TALOUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT...3 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle

Porin kaupungin toiminnalliset muutokset. Loppuraportti kaupunginhallitukselle Porin kaupungin toiminnalliset muutokset Loppuraportti kaupunginhallitukselle Tulosalueiden selvitykset tulevien vuosien toiminnallisista muutoksista talouden tasapainottamiseksi. Taloushallinto 26.5.2014

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016-2017 18 100 KUNTAJOHTAMINEN eurot 12.11.2014 Sitovuus Tp 2013 Ta 2014 Ta 2015 Ts 2016 Ts 2017 Toimintakulut Sitova -7 551 439-7 569 387-7 416 709-7 448 228-7 516 519 Toimintatuotot Sitova 4 137 707 4 306 599

Lisätiedot

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet

1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet 1 1. Väestö- ja työpaikkatavoitteet Kaupunki Kurikan kaupungin omat väestö- ja työpaikkatavoitteet perustuvat kaupungin omien toimenpiteiden vaikutusten arviointiin tulevasta kehityksestä. Tilastokeskuksen

Lisätiedot

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011

AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 AVUSTUKSET TA2010 HK2011 KJ2011 TA2011 KAUPUNGINHALLITUS Hallinto 1 71 000 81 000 81 000 81 000 KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO Kaupunkisuunnittelu 2 1 000 1 400 1 400 1 400 YLEISJAOSTO Henkilöstöhallinto 3

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma

Tiivistelmä 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 3 Tuottavuusohjelma !! " # $ ## 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 3 1 Palvelustrategian ja tuottavuusohjelman lähtökohdat 4 2 Palveluihin vaikuttavien tekijöiden muutoksia 4 2.1 Väestörakenteen muutos ja palvelutarpeen muuttuminen

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013. Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 TALOUSSUUNNITELMA 2010-2013 Kunnanvaltuusto 14.12.2009 76 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2013 2016 TALOUSARVIO 2013 Sisällys 1. Vuoden 2013 talousarvioesitys

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS

JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS JOROISTEN KUNTA OSAVUOSIRAPORTOINTI 1-4 KK/2015 KUNTA JA VESIHUOLTOLAITOS KÄYTTÖTALOUS 2 VALTUUSTON TAVOITTEET VUODELLE 2015/TOTEUTUMA 1-4 KK Strategiset tavoitteet: 1. Valtuuston laatima strategia vuosille

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(72) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen Tämä dokumentti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tiedonkeruun muuttujien sisältökuvaukset.

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010

Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kankaanpään kaupunki TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kaupunginjohtaja 6.11.2007 Kaupunginhallitus 26.11.2007 382 Kaupunginvaltuusto 10.12.2007 78 Veikko Huovinen, Havukka-ahon ajattelija:

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2010 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 10.12.2007 51 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2.

Lisätiedot

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013

Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta. Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Palvelulinjaukset 2013-2016. Luonnos 9.4.2013. Kooste tulleesta palautteesta Kaupunkirakennelautakunta 23.4.2013 Kaupunkirakennelautakunta päätti palauttaa palvelulinjaukset valmisteltaviksi. Palvelulinjauksia

Lisätiedot

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS

HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS HAMINA VIROLAHTI KUNTALIITOSSELVITYS Kuntajaon muuttamisen edellytykset Hallinnon ja palvelujen järjestäminen Johtoryhmä 26.9.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. SELVITYSTYÖN ORGANISOINTI... 4

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014

KÄRKÖLÄN KUNNAN TALOUSSUUNNITELMA 2014 2016 TALOUSARVIO 2014 Kärkölän kunta puh 040 308 6200 Virkatie 1 fax 040 308 6216 16600 Järvelä www.karkola.fi karkolan.kunta@karkola.fi KÄRKÖLÄN KUNNAN LOUSSUUNNITELMA 2016 LOUSARVIO Sisällys 1. Kunnanjohtajan katsaus... 2

Lisätiedot

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET

OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET Hollolan kunta Palvelustrategia, 25.5.2004 1 OSA 2/ TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 1. Kuntapalvelujen muutos Verorahoitus ei tulevaisuudessa riitä kaikkiin palvelutuotannon tarpeisiin. Rahoitus on lyhyellä tähtäimellä

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015

JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JALASJÄRVEN KUNTA JALASJÄRVEN KUNTA TALOUSARVIO 2015 Talousarvio 2015 1 Sisällysluettelo sivu 3 4-13 4 5 7 14-16 17 19-20 21-38 22 23-25 26-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36-38 38 39-42 43-48 49-52 53 62 63-68

Lisätiedot

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS

HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS HARJAVALLAN, KOKEMÄEN JA ULVILAN KAUPUNKIEN SEKÄ NAKKILAN KUN- NAN KUNTALIITOS Hallinnon ja palvelujen järjestämissopimus sekä suunnitelma palvelurakenteiden yhteensovittamiseksi 1. KUNTIEN YHDISTYMISEN

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS TYÖRYHMIEN NYKYTILAKUVAUKSIIN PERUSTUVA LUONNOS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen 1 Palvelut ja asiakkaat 1.1 Sosiaali- ja terveystoimen palvelut

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot