SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan palvelu- ja tehostettu palveluasuminen vanhuksille Kunta Kunnan nimi Savonlinna Sijaintikunta Savonlinna Sijaintikunnan yhteystiedot Perusturvajohtaja Saara Pesonen Olavinkatu Savonlinna, puh Palvelujen tuottajan virallinen nimi Savonlinnan Iltakoti ry Toimintayksikön nimi Palvelutalo Rosina Toimintayksikön postiosoite Olavinkatu 20 Postinumero Toiminnasta vastaavan henkilön nimi Ulla Väänänen Postiosoite Olavinkatu 20 Postinumero Sähköposti Postitoimipaikka Savonlinna Postitoimipaikka Savonlinna Palvelujen tuottajan Y-tunnus Puhelin Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta ajankohta Toimilupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan myöntämisen ajankohta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätös ajankohta Vastuuvakuutuksen voimassaolo (todennettava pyydettäessä) Lähi-Tapiola, voimassa toistaiseksi 2. TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET Toiminta-ajatus Savonlinnan Iltakoti ry:n tarkoituksena on toimia vanhusten, vammaisten ja erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi sekä heidän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen, hyvinvointinsa edistämiseksi. Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa järjestämällä ateria- ja muuta palvelutoimintaa, kotihoitoa ja kerhotoimintaa, antamalla asumiseen ja terveyteen liittyvää neuvontaa, pitämällä yhteyttä viranomaisiin ja paikallisiin järjestöihin, edistämällä em. ryhmille tarkoitettujen kiinteistöjen aikaansaamista rakennuttamalla, vuokraamalla, isännöimällä ja ylläpitämällä niitä sekä harjoittamalla ko. asuntojen vuokraustoimintaa em. kohderyhmille. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen siihen osallisille. avi21u1 1/12

2 Arvot ja toimintaperiaatteet Yhdistyksen arvot ovat: 1) Jokainen ihminen on arvokas: jokaista kohdellaan tasapuolisesti, kunnioittaen ja arvostaen, kunnioitetaan itsemääräämisoikeutta ja jokainen saa osakseen aitoa välittämistä ja ystävällisyyttä. 2) Turvallisuus: asuminen Iltakodin asunnoissa on turvallista fyysisesti ja henkisesti, henkilökunta on ammattitaitoista ja luotettavaa ja Iltakoti on hyvä työnantaja ja kumppani 3) Jatkuva kehittäminen: toimintatapojen, fyysisten puitteiden ja henkilöstön jatkuva kehittäminen, kestävän kehityksen huomioiminen 4) Tuloksellisuus: kuntouttava työote, riittävä taloudellinen tulos toiminnan kehittämiseksi ja vaikuttaminen vanhustenhoitoon laajemminkin.toimintamme on pitkäjänteistä ja voittoa tavoittelematonta. Päivittämissuunnitelma Arvot ja toimintaperiaatteet on luotu yhdessä henkilöstön ja hallituksen kanssa. Arvoja ja toimintaperiaatteita käydään läpi henkilöstöpalavereissa ja perehdyttämisessä. Toimintatapoja kehitetään jatkuvasti henkilöstön kanssa asiakaskunnan tarpeita vastaavaksi. Arvoja ja toimintaperiaatteita tarkastellaan ja tarkennetaan vuosittain mm. talousarviokäsittelyn yhteydessä. Yhdistyksen uudet säännöt vahvistettiin keväällä OMAVALVONNAN ORGANISOINTI, JOHTAMINEN JA VASTUUHENKILÖT Omavalvonnasta vastaavan organisaation johdon edustaja(t) ja tehtävät Toiminnanjohtaja ja vastaava hoitaja vastaavat yhdistyksen johdon osalta omavalvonnasta yhteistyössä yhdistyksen hallituksen kanssa. He tiedottavat henkilöstölle omavalvontasuunnitelmasta ja päivittävät olennaiset muutokset palvelutalon toiminnassa ja toimintaperiaatteissa, suorittavat valvontaa, vastaavat palautteiden käsittelystä ja niiden edellyttämästä toiminnan kehittämisestä. Omavalvonnan vastuuhenkilön yhteystiedot ja tehtävät Vastaava hoitaja Ulla Väänänen, Palvelutalo Rosina, Olavinkatu Savonlinna, puh , Tehtävänä on omavalvontasuunnitelman ajan tasalla pitäminen ja toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Omavalvontasuunnitelma on Palvelutalo Rosinan laatujärjestelmän osa. Omavalvonnan suunnittelu- ja toimeenpanotyöryhmän jäsenet yksikössä (ammattinimikkeet) Toiminnanjohtaja, vastaava hoitaja, sairaanhoitajat, ravitsemuspäällikkö, nimetyt lähihoitajat Henkilöstön osallistuminen omavalvonnan toteuttamiseen: (voi olla osana toimintayksikön perehdytyssuunnitelmaa) Suunnitelma henkilöstön ja opiskelijoiden perehdyttämisestä ja kouluttamisesta omavalvonnan suunnitteluun ja toteuttamiseen Vastaava hoitaja käy koko hoitohenkilöstön kanssa omavalvontasuunnitelman systemaattitisesti läpi vuosittain keväällä samalla, kun tarkistetaan suunnitelman ajantasaisuus ja kehittämiskohteet. Noin kerran kuussa pidettävissä hoitopalavereissa käsitellään tarvittaessa omana kohtanaan omavalvontasuunnitelmaan liittyvät päivitettävät asiat. Suunnitelma käydään läpi uuden henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa heidän tullessaan taloon osana perehdyttämistä. Liite: Perehdyttämissuunnitelma 4. ASIAKKAAN JA OMAISTEN OSALLISTUMINEN JA ASIAKASPALAUTE Kuvaus asiakaspalautteen hankinnasta (Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan menettelyt, joilla asiakkailta ja omaisilta kerätään palautetta, miten asiakaspalautteita käsitellään ja miten sitä käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä) Palautetta asukkailta ja omaisilta saadaan jatkuvasti arkitilanteissa ja erikseen vuosittaisissa omaistenilloissa. Kirjallista palautetta on mahdollisuus antaa aulatiloissa olevaan lukittuun palautelaatikkoon. Vuosittain tehdään asukaskysely asukkaille, joiden MMSE-pisteet ovat 15 tai yli. Lomake kehitettiin Mikkelin Ammattikorkeakoulun vetämässä Hyvinvointipalvelujen mallintamisprojektissa, johon osallistui vanhusten asumispalvelujen tarjoajia koko Etelä-Savon alueelta (liite: Palveluasumisen laadun ja vaikuttavuduen asiakashaastattelulomake). Intervallihuoneiden käyttäjiltä pyydetään palaute heidän lähtiessään pois talosta (Liite: Asukaspalaute intervalliasumisesta). Ruokalan toiminnasta ja ruokatoiveista tehdään aika ajoin erillinen kysely. Kuvaus asiakaspalautteiden käsittelystä yksikössä/palvelutoiminnassa Tulleet palautteet käsitellään välittömästi asianomaisen kanssa, johtoryhmän ja hoitohenkilöstön palavereissa sekä kirjataan henkilökunnan tiedotteeseen ja Sofia-asiakastietojärjestelmään toimenpiteineen. Tarvittaessa palautteet ja niiden aiheuttamat toimenpiteet viedään Savonlinnan Iltakoti ry:n hallituksen päätettäväksi. Vuosittaisen asukaskyselyn tulokset tiedotetaan erikseen koko henkilökunnalle ja hallitukselle. Samalla pohditaan yhdessä, miten voimme kehittää toimintaamme vastaamaan paremmin asukkaiden tarpeita ja toiveita. avi21u1 2/12

3 Kuvaus asiakaspalautteen käytöstä toiminnan kehittämisessä Vuosittainen asukaskysely käydään läpi henkilöstöpalavereissa kiinnittäen huomiota varsinkin niihin kohtiin, joissa asukkaiden vastausten keskiarvo on laskenut. Esimerkiksi vuoden 2011 palautteissa näkyi asukkaiden kunnon heikenemisen ja kipujen vaikutus heidän elämänlaatuunsa. Kipujen hoitoon kiinnitetään palautteen perusteella erityistä huomiota. Sekä fyysisiä puitteita että toimintatapoja muutetaan mahdollisuuksien mukaan palautteiden perusteella. Asukkaat kertovat henkilöstölle aktiivisesti kommentteja ja toiveita toiminnan kehittämiseksi. Suunnitelma asiakaspalautejärjestelmän kehittämiseksi Arkitilanteissa pyydetään asukkailta aktiivisesti palautetta ja ideoita toiminnan kehittämiseksi ja heidän elämänlaatunsa ja viihtyvyytensä parantamiseksi. Tarkoitus on myös tehdä erillinen kysely asukkaiden omaisille. 5. RISKIEN JA EPÄKOHTIEN TUNNISTAMINEN JA KORJAAVAT TOIMENPITEET Tästä kokonaisuudesta laaditaan toimintayksikön sisäiseen käyttöön eri osa-alueita koskevat asiakirjat, joissa sovitaan suunnitelmat ja aikataulut todettujen puutteiden ja haittatapahtumien korjaavista toimenpiteistä. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan kuvaus menettelystä haittatapahtumien ehkäisemiseksi sekä haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden kirjaamisesta, käsittelystä ja tiedottamisesta Kuvaus menettelystä, jolla riskit, kriittiset työvaiheet ja vaaratilanteet tunnistetaan ennakoivasti Jokaisella työyhteisöön kuuluvalla on velvollisuus puuttua havaitsemiinsa riskeihin työssä ja toimintaympäristössä ja kertoa niistä esimiehelle tai työsuojeluhenkilöstölle korjaamista ja toimintatapojen muuttamista varten. Riskin tai epäkohdan havainneen työntekijän on estettävä mahdolliset riskitilanteet ja tiedotettava työntekijöitä ja tarvittaessa myös asukkaita sekä omaisia asiasta. Kiinteistöön liittyvissä akuuteissa ongelmatilanteissa otetaan yhteys Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n huoltomieheen. Parin vuoden välein henkilöstölle tehdään työpaikan riskianalyysikysely, mikä kattaa sekä fyysiset puitteet että ilmapiiriin ja jaksamiseen liittyvät asiat. Kiinteistöön ja paloturvallisuuteen liittyen on säännösten mukaiset viranomaistarkastukset. Henkilökunnan perehdyttäminen ja kouluttaminen auttaa riskitilanteista selviämistä. Liite: Rosina pelastussuunitelma Kuvaus menettelystä, jolla läheltä piti -tilanteet ja havaitut epäkohdat käsitellään Läheltä piti tilanteista tehdään kirjallinen raportti, joka käsitellään työsuojelu- ja henkilöstöpalavereissa. Käsittelyn tarkoituksena on estää vastaavanlaisten tilanteiden toistuminen toimintatapoja muuttaen. Palavereista laaditaan muistio jokaisen nähtäväksi. Liite: läheltä piti -lomake Kuvaus menettelystä, jolla todetut epäkohdat korjataan Tietoon tulleet riskit ja epäkohdat sekä riskianalyysikselyn tulokset käsitellään johtoryhmän palavereissa, joissa päätetään tarvittavista toimenpiteistä. Jos on kyse laajemmista asioista, esitykset viedään tarvittaessa hallituksen ja yhdistyksen kokouksen päätettäväksi esim. talousarviokäsittelyn yhteydessä. Kuvaus siitä, miten korjaavista toimenpiteistä tiedotetaan henkilöstölle ja tarvittaessa yhteistyötahoille Henkilöstöpalavereissa käydään läpi riskianalyysin tulokset toimenpiteineen, samoin läheltä piti raportoinnit ja kehittämistä vaativat toimintatavat. Omaisille tiedotetaan muutoksista mm. omaisten illoissa sekä muussa yhteydenpidossa tarvittaessa. Yhteistyötahoille tiedotetaan kirjallisesti esim. sähköpostitse ulko-oven lukituskäytännön muuttuessa. Lisätietoa tästä muun muassa STM:n julkaisuja 2011:15: Riskienhallinta ja turvallisuussuunnittelu. Opas sosiaali- ja terveydenhuollon johdolle ja turvallisuussuunnittelijoille: 6. HENKILÖSTÖ Kuvaus henkilöstön määrästä, mitoituksesta ja rakenteesta; ammatillinen ja avustava henkilöstö (otetaan huomioon päivähoitoja lastensuojelulain, sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuslain, valvontaohjelmien säädökset) Aluehallintoviraston toimiluvan mukaan hoito-, kuntoutus- ja kasvatustehtävissä tulee mitoituksen olla tehostetussa palveluasumisessa 0,6 ja tavallisessa palveluasumisessa 0,3. Henkilökunnan määrä riippuu asukkaiden hoitoisuusluokituksesta ja määrästä. Henkilöstötarvetta seurataan jatkuvasti ja lisätään tarpeen mukaan. avi21u1 3/12

4 Kuvaus henkilöstön rekrytoinnin periaatteista (hakumenettelyn avoimuus, kelpoisuuden varmistaminen, lastensuojelussa rikosrekisterin tarkistaminen, sijaisten hankintamenettelyt jne.) Uudet toimet ovat pääosin avoimessa haussa työvoimaviranomaispalvelun kautta. Uudelta työntekijältä tarkistetaan alkuperäiset opiskelu- ja työtodistukset, ensiapukoulutus, hygieniapassi ja hakijan luvan jälkeen luottotiedot sekä palaute mahdollisilta aikaisemmilta työnantajilta. Vakituisiin työsuhteisiin otetaan vain ammatillisen koulutuksen suorittanutta henkilökuntaa. Kuvaus henkilöstön perehdyttämisestä: (suositellaan laadittavaksi henkilöstön perehdyttämissuunnitelma, ks. myös kohta 3.) Perehdyttämisen hoitaa ensisijaisesti esimies sekä hänen nimeämänsä vakinainen samoissa tehtävissä oleva työntekijä. Osan perehdyttämisestä hoitaa tarvittaessa yhdistyksen toiminnanjohtaja. Perehdyttämisen apuna käytetään perehdyttämissuunnitelmaa. Liite: Perehdyttämissuunnitelma Kuvaus henkilökunnan ammattitaidon ja työhyvinvoinnin ylläpitämisestä ja osaamisen johtamisesta (esim. täydennyskoulutussuunnittelu- ja seurantamenettelyt, sairauspoissaolojen seuranta, osaamisen, ammattitaidon ja sen kehittymisen seuranta, kehityskeskustelut) (suositellaan laadittavaksi henkilöstön täydennyskoulutussuunnitelma) Vuosittain käydään esimiehen ja työntekijän välinen kehityskeskustelu, jossa asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet mm. tulevalle koulutukselle. Työntekijät voivat myös itse aktiivisesti hakeutua lisäkoulutukseen esim. joltakin erityisosaamisalueelta. Koulutukseen varataan vuosittain jokaiselle työntekijälle määräraha ja koulutuksen toteutumista seurataan henkilöittäin. Ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutusta järjestetään vuosittain koko henkilöstölle. Lisäksi tavoitteena on, että koko hoitohenkilöstö suorittaa Turvallinen lääkehoito -koulutuksen. Sairauspoissaoloja seurataan henkilöittäin kuukausittain. Henkilöstöpalavereissa käsitellään työhyvinvointiin liityviä asioita, samoin työsuojelutoimikunnassa. Työterveyshuolto tekee työpaikkaselvitykset ja ergonomiakartoitukset tarvittaessa. Henkilöstö voi käytää työnohjausta. Henkilöstöasioiden kehittämissuunnitelma Hoitohenkilökunnan koulutuksen pääpaino on tällä hetkellä muistisairaiden hoitamisessa, mm. fyysisen kuntoutuksen avulla, kivun lievittämisessä, turvallisessa lääkehoidossa ja saattohoidossa. Kun työntekijä on ollut vuositasolla yli 10 päivää sairauslomalla, esimies ottaa asian puheeksi mahdollisten työhön liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi. Yhteistyö työterveyshuollon kanssa on tiivistä, jotta esim. varhaisen kuntoutuksen avulla vahvistettaisiin työntekijöiden työkykyä ja jaksamista. Käytössä on yli 55-vuotiaita työntekijöitä koskeva ikäohjelma, jonka avulla pyritään varmistamaan jaksaminen työelämässä pidempään ja hiljaisen tiedon siirtäminen nuoremmille. 7. TOIMITILAT LAITTEET JA TARVIKKEET Omavalvontasuunnitelmaan laaditaan kuvaus toiminnassa käytettävistä tiloista ja niiden käytön periaatteista. Tilojen käytön periaatteissa kuvataan mm. asiakkaiden sijoittamiseen liittyvät käytännöt: mm. miten asiakkaat sijoitetaan huoneisiin, miten huolehditaan asiakkaiden yksityisyyden suojan toteutuminen tms. Kuvaus asiakkaiden henkilökohtaisessa käytössä olevat tilat (oma huone, huoneen koko, huonekalut jne.) Asukkaiden huoneistot ovat vuokra-asuntoja, joissa on tupakeittiö ja makuuhuone, oma wc/kylpyhuone sekä parveke tai terassipiha. Yksiöt ovat (22kpl) kooltaan n m2 ja kaksiot (4kpl) n. 50m2. Lisäksi on kaksi pienempää huoneistoa 14 ja 17m2, näissä huoneistoissa on huoneen lisäksi oma wc-kylpyhuone. Asukkaat kalustavat huoneistonsa omilla huonekaluilla. Intervallikäytössä on yksi huoneisto, jossa on oma wc/kylpyhuone. Intervallikäytössä oleva huoneisto on valmiiksi kalustettu. Kuvaus asiakkaiden yhteisessä käytössä olevista tiloista (ruokailutilojen toimivuus, harraste-, kuntoutus- ja toimintatilat, hygieniatilojen toimivuus, saunan käyttömahdollisuudet, jne.) Palvelutalo Rosinan kellarikerroksessa on saunatilat, joissa tilavat inva wc:t ja pesuissa tarvittaessa käytössä esim. korkeussäädettävä suihkutuoli (saunavuorot maanantaisin ja torstaisin), liikuntatila Voimanpesä, kerhotila Päivänpaiste, kampaamotila, jossa käy ulkopuolisia kampaajia tilauksesta, talopesula, vierashuone ja asukkaiden varastotilat. Katutasossa on keittiö ja ruokasali, yhteistä oleskelutilaa ja asukkaiden internet-piste, sekä toimistotiloja. Syksyyn 2013 mennessä katutasoon suunnitteilla ns. tarkkailuhuone, jonne voidaan heikkokuntoinen asukas siirtää tilapäisesti esim. sairastapauksessa. Oleskelutiloista pääsee suojaisalle sisäpihalle, jossa kesäisin mm. juodaan päiväkahvia, paistetaan makkaraa ja pelataan pelejä. Toinen ja kolmas kerros ovat pääosin asuntokerroksia, niissä on yhteiset oleskelutilat. Kulku kerroksiin on mahdollista portaiden lisäksi tilavalla hissillä, jossa automaattiovet helpottavat kulkua esim. pyörätuolilla tai rollaattorilla. Turvallisuutta lisäämään on kerroksiin asennettu koodilukot, siten ettei huonosti liikkuvat asukkaat pääsisi porraskäytäviin liikkumaan yksin. Hissillä voi kulkea vapaasti kerrosten välillä. avi21u1 4/12

5 Kuvaus asiakkaiden yhteisöllisyyden toteutumisesta yksikössä toimitilojen näkökulmasta Päivän kaikki ateriat ja välipalat (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen, iltapala) nautitaan yhdessä muiden asukkaiden kanssa, poikkeuksena, jos asukkaan kunto on niin heikko, ettei hän jaksa tulla yhteisiin tiloihin. Katutason oleskelutilassa on televisio, jonka ääressä asukkaat viihtyvät yhdessä. Myös kerroksiin on hankittu tv:t, joten asukkaat voivat halutessaan katsoa lempiohjelmiaan myös kerrosten oleskelutiloissa. Katutason oleskelutilassa järjestetään myös esim. yhteisiä leivontahetkiä tai siinä voi seurata vaikka ulkopuolisia ruokailijoita, jotka käyvät Lounasruokala Sannukassa. Yhteistä viriketoimintaa järjestetään lähes päivittäin. Alakerran liikuntatilassa järjestetään yhteisiä jumppahetkiä ja Päivänpaisteessa on mm. viikottainen bingo. Kesäaikaan turvallinen ja viihtyisä sisäpiha houkuttelee yhdessä oleskeluun. Kuvaus siivous, jäte- ja pyykkihuoltoa koskevista käytänteistä Asukashuoneiden siivouksen hoitaa oma hoitohenkilökunta kuntouttavalla työotteella. Siivoukset hoidetaan suunnitelman mukaan ja toteutus kirjataan asiakastietojärjestelmä Sofiaan. Ikkunoiden pesussa ja yleisten tilojen siivouksessa käytetään alihankkijana Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:tä. Henkilökunta hoitaa tarvittaessa asukkaiden jätehuollon ja lajittelun. Liinavaate- ja pyyheliinapyykki lähetetään viikoittain pesulaan pestäväksi, märkäpyykin ja asukkaiden käyttövaatteet henkilökunta pesee Rosinan omassa pesulassa. Asukkailla on mahdollisuus käyttää talopesulaa itse tai huoneistoissa omia pyykinpesukoneita kuntonsa mukaan. Mattopyykki asukkaiden omalla kustannuksella pesulassa. Kuvaus sisäilman laadunvarmistusmenettelyistä (kosteushaittojen toteamismenettelyt, sisäilman mittaukset, yhteistoiminta kiinteistönhuollon, terveydensuojeluviranomaisten kanssa, jne.) Palvelutalo Rosinassa on koneellinen tulo- ja poistoilmanvaihto. Keittiössä, ruokasalissa ja 1., 2. ja 3. kerroksen aulatiloissa on jäähdytys. Ilmanvaihtojärjestelmä puhdistetaan ja säädetään säädösten mukaan, keittiön osalta kerran vuodessa, muiden tilojen osalta suosituksen mukaan 10 vuoden välein, viimeksi vuonna Kiinteistöhuolto vaihtaa ilmanvaihtosuodattimet kolmen kuukauden välein. Suunnitteilla on rakentaa eri ilmanvaihtojärjestelmät keittiö- ja saunatiloille ilmanvaihdon parantamiseksi. Kuukausisiivousten yhteydessä tarkastellaan systemaattisesti asuntojen märkätilat kosteushaittojen havaitsemiseksi. Kuvaus yksikössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista Palvelutalo Rosinassa on tarpeelliset terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Laitteiden kunto varmistetaan säännöllisesti ja huolletaan tarpeen mukaan. Osa laitteista ja tarvikkeista on henkilökohtaisia, osa on yhteisessä käytössä. Laitteiden ja tarvikkeiden tarvetta tarkastellaan jatkuvasti ja tehdään yhteistyötä Sosterin kanssa. Toiminnan käsikirjassa on tarkempi kuvaus käytössä olevista terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista, käytössä on mm. henkilönosturi ja laitossänkyjä. Lääkehoidosta on laadittu erillinen lääkehoitosuunnitelma (Liite: Lääkehoitosuunnitelma) Vastuuhenkilön yhteystiedot Ulla Väänänen, , Terveydenhuollon laitteella tarkoitetaan terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) 5 :n mukaisia hoitoon käytettäviä laitteita, joita ovat mm. sairaalasängyt, nostolaitteet, veren sokerin ja verenpaineen mittarit tms. Toiminnanharjoittajan velvollisuuksista on säädetty terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista annetun lain (629/2010) :ssä sekä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston antamissa määräyksissä 4/2010. Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden aiheuttamista vaaratilanteista tehdään ilmoitus Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle. Omavalvontasuunnitelmassa toimintayksikölle nimetään ammattimaisesti käytettävien laitteiden ja tarvikkeiden turvallisuudesta vastaava henkilö, joka huolehtii vaaratilanteita koskevien ilmoitusten ja muiden laitteisiin liittyvien määräysten noudattamisesta. Linkki Valviran määräyksiin: Toimitiloja, laitteita ja tarvikkeita koskeva kehittämissuunnitelma Asukaskunnan kunnon muuttuminen on tärkein peruste toimitilojen, laitteiden ja tarvikkeiden kehittämisessä. Seuraavan vuoden talousarviota laadittaessa kartoitetaan laajemmat muutostarpeet, mm. vuodelle 2013 ilmanvaihdon tehostaminen. Muistisairaiden asukkaiden lisääntyessä heihin liittyvät turvallisuusongelmat vaativat mm. hälytys- ja lukitusjärjestelmän kehittämistä. 8. ASIAKASTURVALLISUUS Asiakasturvallisuuden kehittämiseksi laaditaan toimintasuunnitelma, jossa käsitellään välittömään asiakastyöhön liittyviä turvallisuuteen liittyviä riskejä Yksikön turvallisuussuunnittelusta ja turvallisuustoiminnasta vastaavan/vastaavien yhteystiedot toiminnanjohtaja Jari Leskinen, , avi21u1 5/12

6 Kuvaus asiakasturvallisuuden varmistamisesta (kotiin annettavissa palveluissa, lastensuojelussa, vammais- ja ikäihmisten palveluissa olevat erityispiirteet huomioitava) Palvelutalo Rosinalla on pelastussuunnitelma, joka on henkilökunnan perehdyttämismateriaalissa ja johon jokaisen työntekijän on tutustuttava. Kun uusi työntekijä tulee taloon, hänelle esitellään palohälytysjärjestelmä, kiinteistön ilmanvaihdon katkaisin, päävesisulku ja palosammutuslaitteisto. Kiinteistössä on sprinklerjärjestelmä. Vuosittain järjestetään palolaitoksen kanssa koulutusta ja tiedotusta sekä henkilöstölle että asukkaille. Muistisairaiden asukkaiden turvallisuuden takia heiltä on estetty lieden käyttö. Asukkailla on käytössään turvarannekkeet, joiden avulla he saavat hälytettyä apua ja joilla pystytään seuraamaan tarvittaessa mm. asukkaan liikkumista. Käytössä on myös turvamatto, joka hälyttää hoitohenkilöstölle heikosti liikkuvan asiakkaan liikkeistä. Kiinteistön ulko-ovet ovat lukittuina lukuunottamatta luonasaikaa klo Ovien ollessa lukitsematta, henkilökunta on velvoitettu valvomaan uloskäyntejä. Henkilökunta on paikalla ympärivuorokautisesti. Kuvaus yksikön valvontalaitteista ja niiden toimivuuden varmistamisesta Koko kiinteistö on varustettu sprinkler- ja palohälytyslaitteistolla, joka testataan kuukausittain. Kolme tallentavaa kameraa valvoo ulko-ovia. Ovet ovat sähkölukitut muina aikoina, paitsi klo Yöhoitaja asentaa yöajalle hälytykset ulko-oviin. Jos joku poistuu kiinteistöstä tällöin, poistumisesta menee hälytys vartiointiliikkeelle ja hoitajien kännykkään. Hoitajilla on avun saamiseksi hälytyspainikkeet, joiden toiminta tarkistetaan kahden viikon välein. Kiinteistöhälytykset menevät suoraan Kiinteistöpalvelu Savotek Oy:n valvomoon 24 h. Kuvaus asiakkaiden käytössä olevien turvalaitteiden ja hälytysjärjestelmien toimivuuden varmistamisesta (yksikön hälytyslaitteet, turvarannekkeet, valvontalaitteet, kotona asuvien asiakkaiden turvallisuuslaitteet ja hälytysvasteiden toimivuuden varmistus, jne.) Asiakkailla on Vivago-hyvinvointirannekkeet, joiden avulla he voivat hälyttää hoitajan mihin vuorokauden aikaan tahansa. Järjestelmän ominaisuuksia on mm: hoitajakutsu, poistumisvalvonta, aktiviteetin seuranta, automaattiset aktiviteetin mittaukseen perustuvat hälytykset (poikkeava liikkumattomuus, pitkittynyt passiivisuus) ja automaattinen laitteiston toimintakunnon seuranta. Asiakkaiden hälytyslaitteet testataan kuukausittain. Mikäli havaitaan puutteita, vaihdetaan toimiva ranneke. Hälytysjärjestelmä testataan lisäksi asukkaan kotiuduttua pidemmän poissaolon jälkeen. Uusi asukas perehdytetään rannekkeen käyttöön. Asiakasturvallisuuden kehittämissuunnitelma Muistisairaiden asiakkaiden poistumishälytysten varmistaminen ja nopeuttaminen on turvallisuuden kannalta ensiarvoisen tärkeä. Yöajalle turvallisuutta lisäämään suunnitteilla on esim. ovihälyttimiä tai turvakameroita käytävätiloihin. Tulevaisuudessa kyseeseen voi tulla esim. paikantavat turvalaitteet. 9. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET Kuvaus asiakkaan ohjauksesta, neuvonnasta ja palveluntarpeen arvioinnista, palvelusopimuksen/hallintopäätöksen ja hoito- ja palvelu/asiakassuunnitelman (lastensuojelu/päivähoito) laatimisesta ja päivittämisestä sekä asiakkaan osallistumisesta päätöksentekoon Palvelutalo Rosinan asukkaat valitsee ostopalvelusopimuksen mukaan paikallinen sairaanhoitopiiri, Sosteri, joka arvioi asiakkaiden palvelutarpeen jo ennen palvelutalojonoon asettamista. Asukkaan muutettua Rosinaan, hänen toimintakykynsä ja avuntarpeensa kartoitetaan yhteistyössä asiakkaan ja mahdollisesti hänen omaistensa sekä Sosterin ja Rosinan hoitohenkilöstön kanssa. Tässä yhteydessä Sosterin edustaja selvittää asumis- ja hoitotukeen liittyvät asiat. Omahoitaja laatii hoito- ja palvelusuunnitelman kartoitukseen perustuen. Hoito- ja palvelusuunnitelma tarkistetaan vähintäin kerran vuodessa tai tarvittaessa yhteistyössä asukkaan, omaisten, Sosterin ja hoitohenkilöstön kanssa. Kaikilla asukkailla on nimetty omahoitaja, joka pääsääntöisesti ottaa uuden asukkaan vastaan ja perehdyttää hänet taloon ja selvittää asukkaan perustiedot. Keittiöön annetaan tiedot ruoka-aineallergioista ja erityisruokavalioista sekä asukkaan toiveista ruuan suhteen. Kuvaus siitä, miten toteutetaan asiakkaan mahdollisuus tutustua yksikköön etukäteen Ennen uuden asiakkaan tulemista Palvelutalo Rosinaan hänellä ja hänen omaisillaan on mahdollisuus tulla tutustumaan taloon ja mahdollisesti vuokrattavaan huoneistoon sekä palveluihin. Rosinassa on omakustanteinen intervallihuone, jossa mahdollinen uusi asiakas voi halutessaan (mikäli ei ole muita varauksia) etukäteen kokeilla palveluasumista ja samalla tutustua taloon, sen asukkaisiin ja henkilökuntaan. Kuvaus siitä, miten asiakasta informoidaan sopimusten (palvelusopimus, vuokra ym.) sisällöstä, palvelun kustannuksista ja sopimusmuutoksista. Koska Sosteri valitsee asiakkaat, he selvittävät omalta osaltaan sopimuksen ehdot ja laskuttavat vuokran ja hoitopäivämaksun asiakkailta. Vuokrasopimusta tehdessä asiakkaalle annetaan muuttajan ohjeet, joissa käy selville mm. ettei asukkaan tarvitse tehdä omaa sähkösopimusta, koska sähkö sisältyy vuokraan. Asukkaat kalustavat ja sisustavat kotinsa itse. Hoitomaksun osalta selvitetään, että se sisältää asiakkaan tarvitsemat hoivapalvelut, siivouksen (ei sis. siivousvälineitä tai aineita), täysihoidon, henkilökohtaisen hygienian hoidon, pyykkihuollon, viriketoiminnan, turvapuhelimen eikä mitään lisämaksuja peritä. Lääkkeet ja ym. henkilökohtaiset tarvikkeet eivät kuulu hoitopäivämaksuun. Asukkaan käyttöön tulee jäädä kuukausittain 165 vuokran ja hoitomaksun jälkeen. avi21u1 6/12

7 Kuvaus asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallistumisen toteutumisesta (yksityisyys, intimiteettisuoja, henkilökohtainen vapaus, koskemattomuus; perustuslain 7 ja10, asiakaslaki 8-10 ) Rosinan asukkaat asuvat omissa kodeissaan, johon he saavat tarvitsemansa avut. Asukkailla ja tarvittaessa omaisilla on asuntoon avaimet, myös henkilökunnalla ja huoltomiehillä on avaimet asuntoihin. Asuntoon mentäessä, huomioidaan yksityisyys ja koputetaan oveen ennen kuin mennään asuntoon. Henkilökunnan esteetön sisäänpääsy on välttämätöntä asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. Jokaisen henkilökohtaisia toiveita oman elämänsä suhteen kunnioitetaan, mutta ajoittain joudutaan myös tilanteisiin, joissa on mietittävä valintojen vaikutuksia muiden asukkaiden huomioimiseksi. Asukkaita rohkaistaan laatimaan hoitotahto (Liite: Hoitotahto), jossa he voivat ilmaista toiveensa esim. saattohoitotilanteissa. Asukkailla on vapaus liikkua talon ulkopuolella, muistisairaille järjestetään saattaja mukaan. Asukkaiden vieraat ovat tervetulleita. Talon ruokailuajat ovat liukuvat, esim. aamupala on klo , minä aikana kukin voi vapaasti käydä seisovassa pöydässä katettuna olevalla aamiaisella. Yksityisyys pyritään huomioimaan esim. saunotuksessa. Kuvaus menettelystä, miten huolehditaan ja kuka vastaa asiakkaan hallussa olevista rahavaroista, avaimista ja muista tavaroista Palvelutalo Rosinan asiakkaat hoitavat itse omat raha-asiansa tai omaistensa avulla. Osalla asiakkaista on laillinen edunvalvoja. Hoitohenkilöstöllä ei ole asukkaiden rahoja huolehdittavana lukuun ottamatta mahdollisia pieniä summia asukkaan arkisten asioiden hoitamiseksi. Hoitajien vastuulla olevat asukkaiden rahat säilytetään asukaskohtaisesti erillään lukitussa kaapissa, käytöstä pidetään kirjanpito kuitteineen. Asukkaat ovat kuitanneet käytössään olevat avaimet. Asukkaiden henkilökohtaiset tavarat ovat heidän lukituissa huoneistoissaan ja varastossaan; henkilökunnalla on käytössään yleisavain. Suunnitelma siitä, miten rajoitteiden ja pakotteiden käytön tarvetta pyritään vähentämään Palvelutalo Rosinan asukkaiden liikkumista pyritään turvallisuussyistä rajoittamaan, jotta esim. muistisairaat asukkaat eivät pääse poistumaan talosta kenenkään sitä havaitsematta. Ulko-ovet on lukittuna kaikkina muina vuorokauden aikoina, lukuunottamatta lounasaikaa Kulkua valvotaan tällöin hoitohenkilökunnan toimesta. Muistisairaiden poistuessa talosta edellytetään saattajaa asukkaan turvallisuuden varmistamiseksi. Henkilökohtaisiin rajoitteisiin pyydetään tarvittaessa omalta lääkäriltä lupa. Kuvaus rajoitteiden ja pakotteiden käytön kriteereistä, päätöksenteosta, menettelytavoista, kirjaamisesta ja rajoitustoimenpiteiden vaikutusten seuraamisesta (katso mm. lastensuojelulain 11 luku, kehitysvammalaki, valvontaohjelmat) Suositellaan laadittavaksi menettelytapaohjeet Poistumisturvallisuutta tarkastellaan asukaskohtaisesti, saattajan tarpeeseen vaikuttavat muisti-, terveydentila, liikuntarajoitteisuus ja esimerkiksi sääolosuhteet. Ulko-ovet on lukittuna kaikkina muina vuorokauden aikoina, lukuunottamatta lounasaikaa Kulkua valvotaan tällöin hoitohenkilökunnan toimesta. Kuvaus menettelytavasta, jos todetaan, että asiakasta on kohdeltu epäasiallisesti tai loukkaavasti Ensisijaisesti asiakkaita rohkaistaan antamaan palautetta sille henkilölle, joka on kohdellut heitä epäasiallisesti. Seuraava vaihtoehto on ilmoittaa asiasta vastaavalle hoitajalle, toiminnanjohtajalle tai hallitukselle suullisesti tai kirjallisesti. Ala-aulassa on lukittu palautelaatikko, johon asiakas voi myös jättää palautteensa. Muistutukset käsitellään joko viikkopalaverissa tai hallituksessa tilanteesta riippuen ja välittömästi ko. asukkaan kanssa. Valituksen voi tehdä Sosterin sosiaaliasiamies Heli Korhoselle, puh Kuvaus asiakassuhteen päättymiseen liittyvien asioiden valmistelusta ja toteuttamisesta (asiakkaan siirtäminen hoitopaikasta toiseen, lastensuojelun jälkihuollon valmistelu, jne.) Asiakassuhde päättyy asiakkaan kunnon muututtua niin, ettei asuminen Rosinassa ole enää mahdollista, jolloin siirrosta päättää SAS-työryhmä, asiakas muuttaa muualle tai asiakkaan kuollessa. Asukkaan, edunvalvojan tai omaisten tulee irtisanoa vuokrasopimus, tyhjentää asunto, siivota se ja palauttaa saadut avaimet Lain asuinhuoneiston vuokrauksesta mukaan. Hoitohenkilökunta tekee tarvittavat muutokset liittyen palvelutalon toimintaan ja sovitaan apuvälineiden ja lääkkeiden palautuksesta tai jatkokäytöstä uudessa paikassa. Rosinassa kirjatut asiakirjat tulostetaan ja toimitetaan viimeistään vuodenvaihteessa Sosteriin arkistoitaviksi. Jos asiakas on tyytymätön saamaansa kohteluun, hänellä on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle. Kun palvelu perustuu ostopalvelusopimukseen, muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle (Valviran ohje 8:2010). Henkilö/taho ja yhteystiedot, jolle muistutus osoitetaan Vastaava hoitaja Ulla Väänänen, Palvelutalo Rosina, Olavinkatu 20, Savonlinna, , avi21u1 7/12

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kunta Kunnan nimi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kangasalan palvelutalosäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Palveluneliö Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kristillinen Alkoholisti ja Narkomaanityö

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Kuninkaanhovi Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Villa Lauriina Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Folkhälsan Sy ab Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Kunta Pieksämäki Yksityinen palvelun tuottaja, nimi ja sijaintikunta: Kivisalmen Hoitokoti Ky, Pieksämäki. Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Dementiakoti Villa Tapiola Oy Palvelumuoto

Lisätiedot

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä

T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä 2014 T & T Palveluapu Ky:n Omavalvontasuunnitelman tiivistelmä Yksityisistä sosiaalipalveluista (922/2011) annetussa laissa 6 :n 1 momentin mukaan laadittu toiminnan asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Luotolahden Kuntoutus Oy, Luotolahden

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut

KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut KOTITYÖPALVELUYRITYKSEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Asiakaskoteihin tuotettavat tukipalvelut 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Yrityksen nimi Toivolan Mökki- ja Luontopalvelut Ky Toimintayksikön nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta

Poslitoimipaikka. Postiloimipaikka ANTTOLA. Toimilupatredot (yksityiset sosiaalipalvelut) Muutosluvan mydntemisen ajankohta Valvira Sosiaali- ja terveysa lan lupa- ja valvontavirasto 21 2o/j 0!. SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Palveluien tuottajan nimi HR

Lisätiedot

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä

Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä MEREO / Vanhusten Palvelutaloyhdistys ry Omavalvontasuunnitelma MEREO Matinkylä Omavalvontasuunnitelma laadun ja asiakasturvallisuuden varmistamiseksi 28.7.2015 Sisällys 1. Omavalvonta yksityisessä sosiaalihuollossa

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI

OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI MARTTILAN KUNTA OMAVALVONTASUUNNITELMA KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELU- YKSIKKÖ SUVISIIPI 1. TAMMIKUUTA 2015 MARTTILAN KUNTA 1 Sisällys 1. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN... 3 2. TOIMINNAN ORGANISOINTI,

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA MISKA-TALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Suomalais-venäläinen päiväkoti Miska-talo Palvelumuoto

Lisätiedot

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA

TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA Vanhuspalvelut TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA 16.2.2015 (17.3.15) PSOP Seudullinen palveluseteli Turku, Kaarina SISÄLLYSLUETTELO 1. Soveltamisala... 3 2. Määritelmät... 3 3. Palvelujärjestelmän

Lisätiedot

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti

OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti 2012 OMAVALVONTA- SUUNNITELMA Päiväkoti Ryhmäperhepäiväkoti S i v u 1 Sisällys 1. SOVELTAMISALA 2 2. MÄÄRITELMÄT 2 3. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN 3 4. OMAVALVONTASUUNNITELMA 4 4.1 Omavalvonnan toteuttaminen

Lisätiedot

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma

Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Liite 3, perusturvaltk 16.9.2014 109 Keuruun vanhuspalveluiden omavalvontasuunnitelma Hyväksytty perusturvalautakunnassa 16.9.2014 109 2 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 3 2. Määritelmät

Lisätiedot