Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKK Toimitus ia konttori: fyvaskylä, Luonnetjärvi. Tilaushinta: '/1 vsk. 150 mk, '/2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille 'h vsk. 200 mk. Postisiirtotili n:o Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen muutos 5 mk. N:o 2 Maaliskuu Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä Milellui8ana uutm8lna va8taanotettiin Suomen slhak,kipiireiss,ä tieto NeUv08toliiton slhakkiml'lstal'clid,en G. Li s i t z i n i n ja V. Ra <g 0 s i n i n vierailus,ta. Olihan yhtely denaikaansaamista vlenäläisiin p,elaajiin jo. t.oiv.oi!tu ja tlclhtyaloht,e<itakin l:1m. AkaiJelemislenSihakkiliiton taholta. 'Siitä, lehä vierailu helmkuussa tapajhtui, lankjeaa kiitos Työväen Slhakkiliiton aloittle8'ue. Tämä myös toimi vielraidjen isäntänä s,ekä Hel,s,ill 'gissä 5.-1'5.,2-4-6 pellatun turnauklslen ja tämän jälk,e'en talpahtuneiden simultaaniki ertueklien j.ärjestäjänä,,edustajanaan toimikunta, jonka muod.ostivat matst. V. Kivi, valratuom. M. Laisaari ja j.oht. Palomaa. Vierailun taloudellisleksi tukemisle,ksi oli mm. valtiovalta myöntänyt r.alhalhsen a vus'tukslen. Neuvostoliitto.oli valinnut v,ile!railijoik,,~i kaksi nimelkä,stä pe,laajaa,; suurmestari LöveDlfislhin j,a shakkimestari Hagosinin, joka petlivaihvuudjeiltaanon myös suu~mestariluokkaa ja saane,e, piakkoin myös tämän arvonimen. Llö'vlen.fisihin sairastuttua juuri lähwihje,tkle,uä, hänen tilalleen :ma'tkusti G.Lisitzin, jolla myös on,takanaan melrkittäjviä saavutuksia,pitkänä slhakkiurallaan. 'Suomalaisiksi.osanottajiksi Hiellsingin turnaukseielnkutsuttiin Suol1!c,rn Shakkiliitos,ta LE. Böök, K. Ojanen,. 'Solin, V.,Kiuru ja. A. Fll1eld. Työvä,ern Sha,kkiliitosta M. Rantanen, M. Laisaari ja V. Palmnaa. Järjelstelyistä 'selviytyi Työvä'en Shakkiliitto tottumattomuudiestaan lhuourna1tta kunnialla. Eritoven kilrpailun e'1'i pelhern s euraami,sern teki s'elinfup'e,uen käytw hyvin mielyttävä,ksi yleisölle. t.sb turnausta se!lostamme' seuraavassa ki,elrruksittatn, kohdista,en päähuomion erikois,eslti vie;1'aid,en eidlelsottamuksiin. 1. k i le r r.o s: Rantanem pe,lasi Ragosinin ranskalaista vastaan vaiihto :muuyll1ehnaa lhoitaern kes'kipelin rpitkän ajan lelrinomais!e,sti. \Lopulta ;tuli kuitenkin virhe, jonka R. taitavasti käytti hyväks,elen voittaen pl8un sitä myöhemmin jatketta.essa. Lisitzinin voitto Laisaaresta johtui L:n käsittämmtömästä sokeusvil'lhelestä. Oli nim. syntynyt aivan tas,avoimainen T-loppupeli, joka 'Olisi pä.ättynyt ta8aan,,elleli L.olisi 'syöt.tänyt sotilasta.. 2. k i 'el r,1"0 s: Peili Ragosin-Ojanen oli slaavilaista D-gamibiittia, jota pe!lathin hyvin molemmin rpuolin. O. uhra,si kvalit1e'etin, mutta aikapulassa R. menetti 8en tak,aisin ja. tultiin loppupeliin jossa.e!riväris{)t lähetit tle!kivät voittoyritykse1t mahdottomiksi. Lisitzin---iKiuru p,e,lasivat. tasa~~en otte:lun. jobsa K:lla oli vielä 10lppupelissä tasapeurnalhdouisuuks18.. Lllan

2 24 SUOMEN SHAKK atkainem. tornten vaihto antoi L:lle, iffiaibidiollibuudte,nedle,tä kuninkaalla, joka ratkaisi pelin lhänen hyväkbe'en. CBöö,k kumosii Rantas'en rans,kalaib'en pelin.käs~tte'lyn voittaem. K~-hy,ökkäyktSlElllä. F'ed! voitti 'Meman yllättäen iso linin sisilialaisessa :p eissä. 3. k i,e"l' r 0 s: Palomaata v,astaan pe!laijelssaan :Liisitzin,sulki sotilasas,emat D-s,ivustalla ja keskustassa, jolloin mul'tomalhidollisuuksten puut,tuessa peli,sovittiin 't.asapeliksi..kiurun avausvkt1hielen 11anskalais,es'sa Ragosinktäytti ihyväk,s,elen,suomatta mitään vas,tama'hidjollisuuksia. Ojanen yllätti Böökin iharvinailsle:lla siirrolla vasta,anoteltussa D-galmlbiitissa, saadieinllyvän pelin ja <loitilaan enemm!yyde'n, imikä rliitti voittoon. 4. k i 'e '1' 1'0,s: V'elnäläisten :mestal'eli,dten välisessä slaa vilails,e,ssa ipuolustuksess,a R. sai hiukan pat81d1man peilin, joka,kuitelnkin mo}emmtn puolisen aika!pulall ahdis,talel&s,a sovittiin tasalpehksi. Espanjalaislessa rp,e' lilssäj BÖ'6k-Kiu1'u viimek,si mainittu t,e,ki s-uhraukslen, joka johti vaike'aan asemaan sillä,s,curaulme,lla että B:n vir,hie'siir:to alleutti D:n m,elne'tyks n T:a ja kahta,klelvyttä: upselelrla vastaan ja, B:ll luovutukse,en. Yllättävä oli myöskin Ojasen häviö hyvän tul1nausalun jälkl8,elen F,r'e'dille', selkä Palomaan v'oitio k,auniils,sa plellissä. 5. k i e l',1' 0 s: Jännity:ksellä odotettu 'peli Ragostn-Böö,koli D-g,amlbii t tia, jossa R. telki tcorlelelttis'esti miell:enkiintois.c'n si.i.rron, joka libä,ksi,osoittautui vahva,ksi. Kun B.,e,i puolustautunut pa,rihait.en, oli peli luorvutu,o;kelpoillen jo an~ 30. si11'1'o11. Solin pelasi Lisitziniä vastaan.'hyvin saavutta,en jopa pa.remman aseman, kunnes ),O'ppupellisBä teihty virihe, käänsi p,elin L:n voitoksi. Ojanen pe,lasi jähelen helikosti anta,en LaisaaYieUe tilaisuuden ullraussommitlc'lmin vapautua häviöasemasta. Useampi,en jatkoj'en jälk,een sovit.tiin tasapeustä,.kun O:n,palkintosija jo oli turvalttu ja muut p,elit päättyneet. Fred,k'8'ks,i si'elvän pellastukben ple:lissään Kiurua vastaan, jo,ka jo näytti K:n hiell:polta voitoj:ta, saavuta,cn tasa!p'emn. T il ann 'e, : Hag{lsin, Lisitzin 4, N'elcL 3%, Ojanen 3, Palomaa '2 1 h, Las'aari, Rantanen 2, Btöök, Kiuru 1%,,Solin k i 'e';e' 0. s: Fred pe'lasi hyvän peilin Ragosinia vastaan, j06.sa V'N' rattain iapalhtumaköyhästi tultiin remissilorppupetliin. Böökin ja. Li,sitzinin pch oli s.angen,sommitelmarikas. B. selviytyi kuin ibjme,en kautta vaikte,asta pehstään ke.skelytysa,semaan, jossa,hä'll'ellä oli so'tila,s,,enlemmän. Erivärl.sten lähetten vuoksi petli s,ovittiin 1,elmiss1ksi jatkotta. T il ann,e : Ragosin, Lisitzin 4%, Fired, Ojanen 4, Kiuru, Palomaa 2'h, Böök, Lai'saari, Hantanen, Solin 2. 7.,k i,e' '1' r 0 s: Hagosin saih~elman pal'1emman plellin Lai,saal"en Aljechin-puolustusrta vastaan. L. :eliaikapulassa huomannut siirron mattia, mutta tuskin hänen peunbä olisi muutenkaan ollut pelalsbelt.tavssa. Rantanen sai kerrassaan valtavan hyiökkäyksen Lisitzinin K-as,e:maa vastaan, joika näytti sol'tuvan millä ihdkellä 'hyvänsiä. L:u,kylmäverinen. puolubtautuminem ja vastatoimeitpiuelelt D-sivus.talla johtivat voittoon R:n t'ellltyä.,karlkean virlhelen juuri,ennen aika:ta.rkastusta. ' Höökin ja F'l"edin peli olikorlre'kti, mutta :kuiva tasapeli. T il ann,e: Ragosin, Lisitzin 5%, Ojaneln, F:rteld. 4%, Kiuru 3%, Böö,k, PalO'maa,,Solin 2%, Laisuari, Rantanen k i e '1' l' 0 s: Ennen tätä kieirrosta v,enäläist'en,kaksoibvoitto e:i vi,ellä,,ollut varma, sillä Ojanen, ja. ifl'ed oliva:t vain pist,elen jäljessä. Tällä ki,elrrok&ella he, kuit'elnkin,kumpikin voittivat, 'Ragosin Palomaan ja Lisitzin,F.rtetdin Ja varmistivat as'emans,a.h1yvän loppukirin ottanut Kiuru nousi palkinnon tav.oiuelijaksi voiuelttuaan Solinin, joka aikapulas,s,a y,ritti pelata voittoa, mutta huonolla menestyksellä. Oja.nen selv,isi hälcljin tuskin ta-sapclliin HantasEln kanlssa, 'menettä,eln mahdollisuutensa venäläis't,en uh-- t.. SUOMEN SHAKK 25 kaamh.'l'e,en. Tilanne, 'ennen eviimelistä kilej~rosta: Ra,g!osin,Lisitzin 6 1 h,.ojane 1l 5, Kiuru, Frleld 4%, Böö!k 3%, Solin, Hantanen, Palomaa 2% Lai,saa1"i ~, 9. k i lel r,1' 0 s: VlenäläiB,t'en kaksoisvoitto oli j,o se:lvä, mutta muut palkintosijat s,en sijaan t,ämlän ki,errroksen tuloste:n varassa. Ra,gosin pelasi 'Solinia vastaan komelan K-hy;ökkäyk'Sleln, joka ans,aitusti sai 1. kauneuspalkinnon. ipletli Ojanen----lLisitzin :päättyi jo 24:ssä,sHrrossa v.a~htoj,eln jälke,en tasap,e,linä. Rantanen vei Kiurulta voiton ulhraamalla kvalitele,tin Frtetdin niin'ik,ään hävitessä pelinsä Lais,aartta va'staan. Näit.t,e'n tulostey{ jälk,e,en Böök,sijoittui v~e;lä jakama.an pa1kintoa. voittamalla Palomaan, Helsinki 194,6 1 : () Pisto 'Sija 1. Ra,gos,in -_.- % % 1 % % 1 2. LisHzil1 1h V2 % ' :~. Ojanen Vz % -_ % 1h 1 %,51fz 1- Böök 1fz o -- 1h % 4% 1 V-V :l. Fred 'h 0 1 % - % 1fz 0 % 1 4% v~vl n. \illrl! % % V-V 'i'. lalltmwll :0 0% 0 % 1-1fz 1 0 3% 7 N, l,i.i4h"''i 0 % % -- 'h la~ 3 8 i. 1',, " o 1fz 0 0 % 0 0 1fz % '10, 111, :-;olill 0 0 % 'h % 0-2% 9.-'10 \"',11i.lii.iL~1111 voil:l.o.oli Odot,ettu, muua!pist.e~e,ro lähinnä seurraaviin nou,',", 1H.:.V:,kHi, 'Sii:hcm v,aikut't.i os,altaan myös nuo,l'elmpien pe,laajielm- 1111',1, il'l'l ill!l,o!.l,j\lll.bwll PllllbC:1 ja liflii,kl4i my'ii.s SC),,eUä 'he' (Ojanen, F1etd 111 1\1111'111 illlllllillllil'lliiil'',l.i 111 i v: \'1, l.yii,ybii., lli,k,ii, niiinkin!pitkässä turnauk-,,', 'i \'111 h "kHi i 1\ 1111' "', il",in jlll, 1 kitnl.oj,n,njakotilaisuus oe 'SN.seuran toi- 111".,111 J'J''t",\ 11'ld,,'.jli j\'lallt-:,(nl.iel~sa 25.,2. Täällä 'SN-'s,e'u1an vt. cpj. 1"llli""111,"VJLY M'ax '~" gl(),liuls pulhui vieraillel. TurnaUlstoimi.kun !Jj. V. 1\ i vi HW"il.Li palkintoj,en jaon puhuen samalla toimikunnan!j'llliil'lyl.a. llall kuuh:,ss,apidehin vi,ellä useitapull!eha, jois,ta mainittakoon: '1,i,i)j'n('Sluomcn Slh1likkHiit,to), Palomaa (TyöväJen Shakkiliitto). Rauta- 111'11 (:-;'olmen Tehtäväni'eikat). Viera~dJen puol'8lsta. vastas,i Hagosin pu'hcetsiin. 1':"ilHtrla.hs,en,arv,okkaan lopun vie'raijulle 'lnuodosti N8uvostoliiton täk.iil iiii'w Hi:hettilään,minist,e,ri 0 ro v i n järj,estiimä tutustumis,ulaisuus vi l'':li l'lwh)n,slhakkimestar,eildjen ja Suomen shakkia,lan huo'mauavimpi,en 11'1"111< i l:iiidllm kesk,eln. Tilaisuudessa nähtiin läsnä, 'paitsi min. Orlov puoli /(11 i 1111""11, liijh8tysiösiht,e,e'ri H a s i n puolisoine,en, kuttuuriahashela. 1 B t o ili i 'P"olisoineen, TA$S:in ledustajat Gorin ja Vino.gradov, ope- 111"""1 i i,~,."""i P 181 k 'ka 1 a, SiN1S:n ps. R i k k,a jne,. Uan kuluessa shakki- 111,,:;Lnl'il, it-:itzin puhui suomalai,g.iuel shakinystäviue\ opetusmini,st,e,ri P,ek- 1\ "ll,,k i ill.i Neuvostoliittoa, le,ttä m,y'ös shakin alalla on saatu vuorovai:ku- 111li:1, lhilk'll:me' välillä, jonka tovoi ja:tkuvan. V.altiovalta on, lausui 111 i. 1',l'kkala, halunnut tukea ta.loudjellils,e,sti nyt kys,e'essä ole'vaa shakki- 111'llllfil.a, kuten NelUvos:toliiton ja Suomen välillä toi:m8tenpantuja muita h 'iv i'l'railuja, koska ne.ovat omiansa lålhemtämään molempi,en ,',11.1"" YHt,iivyy'ttä toilsiinsa.

3 26 SUOMEN SHAKK 27 '1, _PEL- JA SOMMTELMAOSASTO_~ Toimittavat EERlO E. BiÖÖK. OSMO KAiLA, Hel.sinki, Runetber:giJ1k,?9 B. RAGNAR K;ROG US. ---* ~ Pelattu suomalais-venäläis,e.n tu~nauksen 2. kierroks,ella V. Ragosin. K. Oja,n,eln. 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. RU d5 4. B,e3 dxe4 5. e3. Ottelun AUec.hin EUWl81 '1937 jäl~e:en!ei valk,eillaol\el rpaljoa,kaan [pelattu siiirr'olla5. a,z-a4 alka:vaa Ala~lmn muunne,lmaa, kos,ka musta,siinä sujhte,ellisen :helposti tasottaa p,elm. b5 6. a4 M 7. Ra2 e,6 S. LXe4 Le7 O. 0-0 Lb7 10. De Tdl Db6 Radio-ottelussa viime, syklsynä jatkui peili Resihevsky-'Smyslov a5 12.,L.dJ2 Rtb:dJ Rel nb6 '14.R'b3 c5! ja musta sai par8mman pe,l~n. Ragosmm pehta,pa, Jonka tuloksena val,k,e,a saa d5:e,en yksinäisen sotla,an.on tuskin par1emrpi. 12. e4 e5! 13. d5 exd5 14. exd5 Ld6 15. l.g5 Rbd7 16. Bel a6 17, De2 De7 ls. Re2 h6! 19. LM 'ljs 20. Td3. Val:k,ean on vaikeata k/8lksiå mitääna,ktiivista toimintaa. Rg4 21. Lg3 Rge5 22. RXel). ~Xe5 23.!-~e5 TXe5. ~ik,edn olisi.ollut LXe5!, koska '\Calkea tänöin olis,i.latk.uvast~ Joutunut SUOjaamaan,ruutuja dj4 ja, 00.,Slen sijaan,eli.e-linjan halhtsemsleillaole ratkaisle'vaa mer:kitystä, kuten jatkossa, näjemme 24. Rg3 ':l'aes. 25. D~2 LeS 26. U! Tel] 2'1. Til Tdf3 g6. Mustan on nyt kuitenkm.lnertotetse pellatttava läjhetti halkaisijaue 18-al. 29. b3 D'b6 30. Db2 Kh7 31. Rhl! Ratsun rpäämäåränäon e5. Tb7 32. R,f2 LfS 33. Rd3 Te4 34. Th3 Lg7 35. Dd2 Tbe'1 36. Be'5! T'Xe5 Aikapl1.!la! Oikea siirto olisi ollut ' T:e8! 37. Ro6 T~8 ja mustan peuon pal'empi. 37. fxe,5 TXe,5 3S. d6 MyoÖs u.kwpula,! VOltonmaihd:Qol.isuuksiaolisl ta,rjonnut38. Klhl! siil'ron Te3, va,lmistaj?1is,e.~si. ~d7; 39. Td3 Te4 40. Td5! Val'k,ean on 'Parempi menettaa kvalt,e,ett kuln vahva varpaasotilaansa. Ld Khl Le6 42. dn Ragosinin ij(8s,keytyssiirto, joka muuten on ainoa oik,ea. L,Xd5 43. LXd5 Te3! JO'8 T:e LLc6 11e6, niin 45. Tel! voittalen. 44. Tel f4 45. TXe3 fxe3 46. Dd3 D,d6 4'1. Lf7! e2! 4S. DXe,2 DXd7 49. Le6 Did6 50. Lc4 a5 51. De(), tasap,eli,,sillä D-vaihdQon jälke/en on mustan voitom;otilas me.l'kity,khetön. 121, KluninglasinUalainen puolustus. P'8,lattu suomalais-venäläi.scn turnauks'elll 4. ki,elrroks'8ha '6. V. Palom,aa. 1. Solin. 1. d4 Rlf6 2. e4 g,6 3. Re3 L:g'1 4. e4 d65. g Lg2 Re6 7. Rge2 e5 S. 0-0 Te8. PakOottaa valkean tekemään jotain d-sotilaallaan, mutta ihelti exd4! 9. RXdi4 RX,e4! jne. olisi vaivatta tasoittanut 'Palit. 9. dxe5! RXe'5. Jos musta löi,si sotilaalla, spurai,g,i 10. DXrl:8 Ti'Xrl!8 11. Hcl5 Hc8 12. L'gii J6 13. L,e3 ja val{jealla on par.ellll.pi pe:li. 10. b2 Re6 11. Tbl Poistaa kaikki H,X,e4:11ä alkavait,sommittelumahdollisuudet. Ld'1 12. h3 a61 M.ustw hankkii tait,a:vasti vastamahdollisuuksia. 13. Kh2 b5! 14. exb5 axb5 15. b4 'l1bs 16. U De,'1 1'1. De2 KhS ls. a3 RdS. 11ämä siirto. osoittautui myöhemmin :kolhtalokkaaksi, koska musta ei jatkossa huomaa sitä, '81ttä ratsun ollessa d8:,ssa :mus,ta kuningas-, torni on ihelikosti suojattu. 19. Llb2 Le6 20. Tbe,l Le4 21. g4 c6 22. Tf2. Rd7 23. Rg3 DfS 24. Rd1 R.b6 25. Re3 d5. Tämä luonnolliselta näyttävä siirto on,ratkais,eva virihe le:-linjan avautumieen takia. M.ustan aob,elma on alb:d:as ja vaik,e,a rpuolustaa, mutta lelp.äuemättä lä,hettien vaihto b2:ssa,,shien idlg7 ja Rib7 olisi antanut toivleha. 26. exd5 ex'd5 2'1. LXg'1 K g7 Kuningatta,rella lyöntiä s,eluralsi ti etenkin myös '28. Rf5! 28. Reil'5+ glx.f5 Paras siirto ousi ollut K.g:8. Sitä olisi s,e:urannut 29. TXe8 nxle8 30. De3!!! gxf5(tai Re6 31. Rh6 Kf8 :\2. f5 ja. valkea voittaa h81posti.) :ll. R:15! Df8312. Rf6+ Klh8 33. Rd!7+ ja val,ke:a jää kvalitele,tin voitone. i\lc'l'okkalta.kääntle:itä, jqotka hyv,in :/kmil.si,,,ivat kaunelus'palkinnon. 29. Rh5-1- KM 30. DXf5Dg8 Mus- 1:1 llovlltti odottamatta val-keajl \;:.;.,:llt ;,a, joka {)li.~i ollui. :1'1. g Ö ' ".. /,,[. ( hic,kill { lulll{lnlnrnllllliblitti. 1"'1,11111 :,//i1:1 ill V'i:llii j,"'! 1,111' ",,111,,"/1 :, 1"111"/'/',,1,,,,, , '!. W+H. (~..islb:ln. V. Ragosin. L m3 tl5 2. c'3 g,6 3. c4 e6 4. Re d4 Rf6 6. Le e6 8.. b3 Rbd'1 9. La 3 TeS 10. Tel b6 J 1. Dc2 Lb7 12. Tlfdl TacS 13. Dbl a6 14. Ld6 e5! 15. dxe5 RXe5 16. Le5 Red7 1'1. Ld6 Rg:4 ls. L'!l3 De7 19. Rd4 Bgl exd5 exd5 21. ;LU Re4 22. RXe4 dxe4 23. Txc8 Ti c8 24. L'U4 tasa:p,eu Kun,ingatargambiitti. 1'11 ' a t tu suomalai.s-venäläislen tur- 11:1 1\,'H\n i!'i. ki:e,rrokl'3ella V. Ra,gosin. E. Bööik. 1. d4 d5 2. e4 e6 3. R3 Bf6 4. Rc3 dl 5. Lg5 1";11 ii Kiirloa on viime aikqoina pi- eletty hejkkona, koskaqon luultu c/ttä must.a S'euraavaJla gambiitin va,staanottamis'ella saisi rpane:mman ip,e:lin. dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 S. LM g5 9. exf6! T,eoreeUinen uutuus., jota ei,ennen Qol,e: käytettyturnauspelissä. Ennen huomioitiin vain jatko. 9. RXg5 hx'g5 10. LXg5 Hdl7, jqossa musta SOtilaan me,netyksestå huqoumaua saa,elrino:m,aiselll pelin. nmhuinen sa ttuma oli, '81ttä iruotsalain en s'hakkimestari Ek,ström,oli maininnut pe:lisii.rr'obta, jqoten se ei ollut minulle aivan outo. gxh4 10. Re5! DXf6 Valkea uhkasi uhrata R:n f7:ssä! 11. Le2 Rd7! Luultavasti pa,ras jatko. Jos mubta QolilSi t,eihnyt ih3, olibi Rag'O Sillill va"taus, kuulunut 12 O'--"O! 11><,g~:~ :1.;:' Tlel! ja vakealla Qon ylivo i 111 ainen hyökkäysas,eima. 12. R X e6 Lb'1 13. Lf3 a '-0 TgS Pa:ha virih,8, jonlm jälk'elelll,p.elli on rnenet,euy. Sen,sijaan olisi T Re5 LXif3 1:6. RXf3 Rlb6 tarjonnut hyviä,puolufltui'>mahcl!ollisuuksia. 15. R-d5! e,xd5 16. Te,l+ HeS 17; TXe5+ Kd'1 ls. Ra5 Tb8 19. RXb7 TXb'1 20. LXd5 Tb De21 TQorjuu,kaikki mustan vastamah dollisuude,t g-linjalla ja uhkaa he:ti he,ikkoutta f7. JoOs musta nyt pelaisi T,g:5, niin 'Sleuraisi 22. D!e4 Ld6 23. f4! ja. valk'e'a vqoittaa vaivatta. Ld6 22. Tf5! DXd4 23. TXf'1+ KeS 24. Df5+ KilS 24. DM antautui. T,eoreleHisesti hyvin mielenkiintoinen peli. Huomautukset E. B ö ö.k in.

4 28 ST;O.:\,E.:\ SHAKK 124. K,unin,gat,arg,a,mbiitti. Pelattu suomalais-v,enäläijsen turnauksen 6. kior:l'ok.s,eilla. G. L i s i tz i n. E. B ö ö k. 11. d4 d5 z.. c4 e6 3. e'3 Ri6 4. Rf3 e6 5. Rd2. V,äJl tjtäjä Mell'a.lllon muu,une:lman! e5. P,e'l-is,tä Alj,e,ahiin-WiJdlDar (S,elDmering 1'9;Z6) tunnelttu p,elitapa,. [Kun valk,ea on :Juopunut l]jainostuk,s,e,sta,dj5:ttä va,,,taan, ],ä)- c s,oti.lawl1. et,en,elminen laatuun. Va,lkiean seuraava jatko, jolla hän 01-' le,u tiemppn voitolla (c7-06-c5) s'iirtyy 'tavalliseen symimet,rilse,en muunnellmaan lienelel v,ahvin jatiko. 6. b3! exd4 7. elxd4 Le7 S. Lb2 b6! Miusta eri saa sallia vall\:elan pelaavan c4-cs,ja sitt,en h3--lb4. 9. 'L,d Lb7 11. D~2 Re6 12. Tel' TcS 13. TtU, Te7! 14. Lbl La6! Mlustalll\ ai-' noa maibjdjolllisuuls, oln l]jainos,tuks,essa c4:ä,ä vastaan. 15.,De3 dxe4 16. bxe4 Ra5 17.,Jlid3 g6 S. Re5 Rd7 19. Rg4 i5. Oikein olisi ollut HHi!, rn!ikii) riittää tasaipainoll s,ä;ilyt1jäjmise,en. NY't v8jlkea saa mu's,tall soti],asaslclman,rllwttua ja Lb2:ssa saa mainionav,oimen, haumisijan. 20. d5! U1b.kaa21. Rih16+ fxg4 21.d6 LXd6 22. DXd6 Tc6 23. Dd3 Ten Välttämätöntä manööv,erin Rd\2c----.e4-d6 estäjmisek,si. 24. De4 De7 25. D X g4 e5 26. Del2 TeS 27. Le4 Rf6 2S. Ld3 Rc6 29. Rf3. Tän1än sii'rron johdlosia musta yuättäväuä tavalla rpåäs,ele' p8jjemma,ue, p'1101e,1,1e. Oik,c,a jaltko 0'115i oillut 29. f4! Dc5+ 30,K:h1 Te7 31. Rib3,DM 32. fxe Ud7 33. Leif! ja va,l:k,ea v,oittaa hyö,k,käytk.s,e,lllään. e4! 36. LXf6 exd3! 31. Dxel7 RXe'l7 32. TX!d332. LX,el7 TX,e,7 33. Txct3 TXc4,e'i menetä sotilasta, mutta loppupeili on kuitenkin 'mustalle,edjullisedpi lä(hehn ansi'osta. LXe4! 33. Td2 Jatl\:o 33. T'Xc4 TXc4 34. LX,e,7 eil\:äy maltinuihlmn takia. La2! 34. Txc7 TXe7 35. TdS+ Kf7 36. Lb2'h6 37. Ml Ld5 3S. Rd4 Le4 39. ThS h5 40. Th7+. Parempi,oLisi.oHut 40. Rf3. KgS 41. T.h6 K;f7 Kl1ol'isiJirto, joka ei ole paras, s,iuä nyt valkela voli jatkaa 42. Rf3 Kiei6, 43. Re5! [hyvin vabtamah~?1- lisuuksin. Silti,ei mustalla olis,i omut syytä jo tässä sluostua tasapelnn, mutta huonqn ~p'elikuntonsa taiklia hän pitli sitä parihaana. Lisitzinin ana :lyys.ien mukaan olisi a5! johta.nut m.ust,an voiho,on. l-uomautl1ks,et E. B ö,ö:k i n. SUOl\EN S-AKK Kuningasintialainen hyökkäys. Pelattu Buomalais-venäläj,s,en turnau],i3en 7. kierroksella M. Hantanen. G. Lisitzin. 1. Rf3 d5 2. g3 e5 3. L,g,2 16 Tämä siirto on GJ<e,ikko, sieä musta jää jälje,u,e l kehityksessä. 4. d4! Re6 5. c4! dxe4 6. d5 Rb4 7. Re3 e5 Mustan on 'pidettävä asema sulj:ehuna. JatkosiSae6 8. e4! Hcl3'+ 9. Kf'1 a6 10. HdZ b5 11. a4 vakea myös saisi,e,rinomaisen pelin, sillä, mld-sd.vusta j:ää,k'eihitykses.sä jäke,ell S. a3 Ra6 9. Da4+ L,d7 16. DXe4 Ld6 11. e4 Re ' Ra7 13. a Rel b Rg6 16. f5 Re7 17. Dd3 a6 ls. g4 b5 19. b3! Re8! Järjestämällä uud!eueien jouklkonsa musta saa jonkun ver:ran va,s,trumaihdollisuuk,sia D-sivustalla. 20. Dg3 Le7 21. h4 Rd6 22. g5 b423. R:dl c4 24. g61 Vialk,ean oli jo nyt a'l'voitava oikle!in uhrausmahd'ol'lisuudlelt bj6:ssa. h6 25. Rf21 exb3 Jatko c32'6. Rg4H(S27. LXih6! gxih6 28. HXih6+ Kg7 29. Hf7 BeS johtaa val,kean voittoon. 26. DXb3 a5 27. Uf3! TeS 2S. Dh5 LfS 29. Rg4 De,7 36. Rd3 Re4 31. LXh6! gxh6 32. T'ael Tee TXc4 Re8 34. TXcS LXeS! Jo,,, TXc8, niin 3'5. RdXe5! fx,e6 (36. - b3 36. d6! DXldl6 37. HXlJ6+ jne.) :3, ö. f'ö Dc KhZ L,Xg4,38.f7+Kh839.fX,e8DTX1e840g7+ ja valkl'", voittaa. 35. RdXe5 b Rf7 Lg'7 37. d6 Da7+ 3S. Kh2 TbS 39. RXh6+ KrfS 40. Ue2?? Vi1mlctiulen aikarpulashr,to, jo.ka muuttaa voiton ta!ppio,k,,,i. 10 Hg!.! h2 H. Dlh7! b1ldl~2. Hh6! oli",i: kauniisti lopehanut HanlaH'ill '(',rillll\na,ihn,.l.i pulaallan peen. La6 41. Dd2 LXU 42. LXU Kuor'isli rio, Jonlut jlilkeon valkea luovutti jatkoilla. 'u'\''lmpi ol},si vielä ollut.'i ', 1 L'. \!~'! L;':t', 1:1. d',~l)' T ~'<'''H H. HX,cl<S L Xh61 (Dc! h,"i',,' 'lii, :'~; 1 \"',i' \'1. \gh 1) 4:1. J)Xtl~(j+ Kle:7! 46. Hlct6 Dg;3! 4'7. nfls 1,,<1/ ~;, l~i";' l\ldlli 1~1. 1»)lK \(1('050. De5+ KX,e4 ja 'musta voitlah. 111\11111:11\1111(14.("1, 1';, Hiiökin. 1,1,, 125. Kuningalargambiitti. Pelattu H!8llsingissä suomalaisv,enäläislen turnau:kslelj 6. kierrok <s,eua ,6. A. Fred. V. Ragosin. 1. d4 R.f6 2. Rf3 d5 3. e Re3 Lb4 Ragosinin mi,e>limuunj1le,]ma. 5. a3 LXe3+ 6. bxc3 dxc4 Parlempi 0115i intialaisen puolustuksen Sämlsah-muunnelmaan johtava 6. - c5! 7. Da4+ L,d7 S. Dxe4 LeS 9. Reli! LQ!5 Par,emlPiolisi o:lut '10. H x di n.xo6 11. e3 ja L~pair'i antaa hyviä nu1"hdollisuul\:sia p,elin myöhenlmissä vaithelissa. Dd5! h6! 12. Ld2 Rd7 13. DXd5 e,xd5! U. RXd7 Vaihto c6:,ssa avaisi tä.rkeän linjan mustan to'yll'eiue RXd7 15. Li4 Lb5! 16. a4 LaS 17. LX e7 TeS S. Kd2 Te6 19. e4. PUl"Nlllpi 19.c3, jota seuraa 1'c8 20. Lg3 LX'f1 21. T'Xfl Rtb6 22. Lif2 Rc4+23. Kd3 R'b' Kc2 Re4 25. Tife'l 1'ee18 '2!6. e4 ja valkea,saa hyviä voitorrmahdollisuuk.sia. P,eUsiirto johtaa tasaan. LXU 26. TXft dxe4 21. Xe4 Tc8 22. Lg3 TXe4 23. Tel Rf6 24. Kd~ Te'8 25. T'X e4 RXe4 tasapetli Kllningasintialainen puolustus. P,cilattu Hels.ing,issä Buornalais v,'lliiliiisll'l\l t.ul lliluksen 9. ki.crrok ""',11:1 15. Z. 19j.(j. V. Ragosin. 1. Solin. 1. d2-d4 R.gS-f6 2. e2-e4 g7-g6 3. Rbi-e3 LfS-g;i 4. e2-e Rg!l-f3 d7-d6 6. g2-03. Va\~ha jatko. 6. Le.:?, jota vielä EllWl'lkin op'pikil'ja"'6aau 8UO~'laaa. ".~oiuautui pelissä B!ö'ö,k-Solin viiill<l" ~.u.qlnt'ql :m!esta,ruui,turnaukses,:1. (.,'ibottolmak:si. Mustan paras VU';. 1.'11\,:-;, oli",i l1yto~lut LlgL Rb8-d7 7. Lf1-g~ e,7-e (, c'i--c69. b2-b3! Kah'lsla [iiiihacn hyvin tlchokn.s pelitapn.. DdS-a5 10. Ld-b2 TfS-e8 11. d4-d5 e6-e5. :Vlusta. san. nyt ajl!i,aa 11 :h~l)illjan, mut.ta cxd, '''X-d! ~d my'öskään tunnu houkuttdl,valta 12. Rf3-el Rd7-i8 13. Rel-d~ a7-a6 14. a2-a4! LeS-d7 15. Ddld2 Rf6-g,4. Mustan on hyvin vai,kea toteutt.aa.k-intialaih:lssa välttämätön läptmurto f7~5. Hänen u:psrlp,rinsa joutuvat huonoiu,e' paikomc! ja 11.0' ko hyöty linjoj,en avautumi,sesta tu],cle va.jkealle., ' i

5 L i l, 1 i 30 SUOMffiN SHAKK 16. h2-h3 Rg4-h e5 X f4 18. Tf1X41 Paras" koska,musta ei voi michitttää,ruutua e Kgl-h2! f5xe4 20. b:1 -b4! Valkea pyrkii ratsulla f6:,elelll. s'en mllilta tosin voi estää, mutta vain muitten haittojen kustannuks,ena. Nlus,tan va'paasotila.se,3 :'ssq onme:rkityksewn mustan llp,'i,80 rien pas,siivisuuden tähden. e4-e3 21. Dd2-c1 Daä-e7 22. Ue3 --'-':e4 Ld7-f5! Hatsu on vaihdehava enuon kuin se 'pääsee,f6:,e.en. 23. b4xe5 LiliXe4 24. e5xd6! Alku suu1enmoi!se'en sommilc'lmaan! L,g7Xb2 25. Dc1Xb21 De7Xe4. Hiukan pa11empi olisi ollut DXct(J 26. LXe,4 b6 27. Tlbl Tab8 :2R DM! vaik,ka valkea voittth1kin uhkauk Billa a4-a5! ja D'X'eG \SOtih:H Ja tieltlenkin lopuksi peilin. 26. Ta1-el! De4-d5 Jos D X:d3, niin 7. 'Tc7 l'atkaibce be'ti. 27. Te1-e7 R:i8-e6 28. 'l"l<c4 Dd5Xd Kuningiata,rgambiitti. Uihkasi 29. TX,e6. Jos 28 - RtrJ seuraa 129. TXe6 DXe6 30. Rf4 D:di 31. nxb7! R.g7 3'2. d7 Tf8 33. D X ~18! TXaS 34. TeS+ ja valkea voittaa. 29. Te7Xb7 Rh Db2-f61 Dd6X g Kh2-hl Rell-g7 Jos Rf,g7, niin 3,2. TXe,61 lap'e ttaa :pelin. 32. Te4-g4! Dg3-d6 Ainoa :tarjona ol,elva ruutu. 33. Tb7Xg7+ K,g8-hS 34. Tg4- h4! Kuniugatt. vai,ht6,jlisi rllttänj't yoittoon, muua pelis.i1rto Oll kau Helin! J.os nyt :h5, niin 35, TXg6 DXfH 3<6. TXh5+ Hlt6 37. ThXh6 ja matti. Jos taas R:g3+, niin senrall 35. Kfh2! R.f Kgl Dh2+ 37 KXfl,8, ikf2,clld+ 39. HX,el ja musia voi luovuttaa, Rf5Xb4! 35.,Df6Xd6 antautui. Viimelis.tä siirt.oa tleihdessään musta oli ylittämäisillään miettimisajan. P.eU on Helsingin turnauk."en kaunein ja tul'ele varmasti 6aamaall kilpailun 1. kaunelusrp,alkiullon. Peli on suo,rastaan ylhtä soanmit:el.maa valkean 2'0. siirrosta al:knlcn. Suunmruoinen suoritus. Hl1omautuk~et E. B ö ö k i ll, Pea'Uu suornalats-v'enäläieelll turnauksen,6. kie,l''okomlla 15. :2, 194(;. E. B ö ö k. V. Palo maa. 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Re3 Rf6 4. L,g5 Le7 5. e3 Rd7 6. Rf3 e6. T,äJmä si:i.rto, ei o1.e, niin hyvä kuin l.innoittuminen, sillä v,alk,ela voi nyt siirtyä muunnellmi.in, joissa musta parhaitten p,e:lataks,e,en s-iirtää c7-e5. 7. De,2! h6 S. Lh Td1 a6 10,. a3 Te,S. Jos h,elti fb5, niin 11. dlxe Rll7 12. 'Lg3 RXe5 13.e4 ja valkean peili on ylivoimainen. 11. h3! Tätä siirtoa P'ire suositti llävittyään Pit"agissa '1931 'St,oltziUei,s,clura,avasti: 11. L(j,~~ ~);, 12. c5 e5 13. :dxe Rtg4 14. Lg3 LXc RgX,e5 16. Rx,e5 Rd:Xe5 17. RXb5 RXd TXd3 Da5+! 19. Re3 'U5! 20. b4 DXa3 21. bxe ilxem 22. DX:dJ3,d4!, '0,ctXc 24. ljdj6 Db2 2:5. Klh2 a526. Tbl a41 ja valken luovutti. Pelisiirlto esii1ä mustan ratsun pää,syn 'g4:.ään. dxc4 12. L,Xc4 Rd5 13. Lg3 (!) Kysymy:ks,elon tul.ele 13. LXe7 DXe , jolloin val,k'ealla myös on :par'e:mlmatmalhdollisund:et. Pehsiirto on f'rihäin te- SUOMEN SHAKK ~- -~-~-=----=--==--===~--=--==~=-==-:::.:...::... ~, 3~1 :nävä jal.i.enele! myös täysin korrekt.i. Da BXe3 15. bxe3 b5. Sotilaan lyöminen heti a3:ssa käy laatuun, mutta mylöhemminkin s,e menet't,ä:i:si tlä~kelän puolustustemrpon. 16. La Pa~e[llrpi,oli ilb7 17. Re5! RXe5 18. LXe5 LXa3 19. if4! mutta silloinkin. 'olisi v8j1:kealla l.uultavasti rat.kais,8va. hyökk,äys. 17. Re5 Lb7 ls. 14 Td8. Siirto g6 o1.isi lwmo,utunut vastauks,elen 19. f5! gx.f20. RX,f7! jne. Paras,olisi ollut siirto 1f6, jota s'eiuraisi 19. Rid7 Lixa3 20. HXf8 LXf8 21. Dg'6 De7! 22. f5 Df7 23. Dg4! (Pa:rlompi kuin 23. L,X.ei6) Le8 i24. e4 ja vakean h'yölkkäys' l'atkali W,O' 10lpuksi. 19., Xe6! e5. Mus.ta,Eli voinut otltaa uhra,usta vastaan, sillä olisi seurannut fx,e 21. TXlf8+! KXf8 22. Tifl + L,f6 23. '1')( r:g+! gxf 24. Dä17 eikä mauiole V1äte,u,äv:iss:ä. 21. Rg6 Rh7 22. d5 Ld6 23. LXd6 T.Xd6 24. Lb1 anta.utui. Jos Hg5, niin 25. h4 v'oitt aa urps'oedn. '!'("("'ttisl',st..i illllelcn.k'iintoinen hy1ökkäysmuunn,eillna ntialainen hyö,kkäys. 1',, H: l.i,,~ V'"lliilii,i.soll '1'\',,, ~l.,ldll'"''),,.'\(~lln 1r). 2. Hltii. K. OjllOl. G. L,isitzin. 'tul"- 1. HU 1m 2. 1: b3 Rln 4. Lb n :2 b Lb'~. 11:1 :1l. llhd2 Hr,1l 10. T'c:1 Tr,8 \\ '1',,\ U 11.,,: 1m u.m 13. He;'" 1:111. KJ 111 rurm bluut. Le7 14. d4 R d X e5 LX e5 16. Rfe5 De7 17. RXc6 L,Xc6 18. LXe6 TXe6 19. a4 Be!4 20. e'3 Td8 21. Df3 f5 22. T'e,dl TceS 23. TXdS+ TXd8 24. Td.l Lb4 25. ~d4 T X d4 ta.sapeli, sillii 2,(). LXrl!4:n j,älklo.ell jo'htaisi f ~l)lilw all:l,'\ca,m,in:cln :mustan suu 'iill vaikl'llk,,,,hn. 1', l,tlll, """"!l1 "llnllll"""1 1111'1111,111-"'1',11 B.,ki.\'l 'ok,~()lla :946. \ l' 1,,1 M:. Laisaari. 1.., U : c:4 e e6 5. Bbd2 Ld6 6. Ld3 Bbd7 7. o--e C' 41,.., " 11',1). n: /'04 R/, Lxe4 D6 Jou.stavamlpi jatko oli.silol. 11"/, 1<lllttill 1.:J"vil,l,ll'("~l:la 'pääsee f8:aan. 11. Le2 h6 12. De'2 Pa,l'Clill!pi " l'.lt.'!,hi,'lii (~,i 011' vl'jä s,e,lvää,,elttäldon sijohiettava juuri c':2:ct("l. 11.:7 1:1. bl To8 14. Lb2 b6 15. Re5 Lb7 16. Tad1 Tad8 Hle,ikko siirto, jonka \'1111"'11 ()lihi V,(.il1. käyttää hyväks,e'en pe,laulmalla 17. DdS!, mikå :johtaa \'ttl , 1-:'111,'\"'('11 K-hyiikkäy.kse,en. Mustan oik,ela siirto oli e f4 ""1,1, va!klu:,w Sl8,kä s-,elttä K-asle,maa e5 18. dxe5 LXe5 19. Kh1 Val ""1111,1\ \C;i.illil.,~l'C nyt loplpupetliin nähdien,huonosti. TXd1 20. TXdl Td8 21. '1'.. d8 1 DXd8 22. h3 Dd6 23. Le3 Kf8! Musta suunnitt,ellele jo siirtymistä 1l'l'l'llwiliilt ex:!li 25. LXi5 Ld4! 26. LXd4 Ja!tkos.sa 2,6. Dd2 DX,cö 27,,,d,\ 1),< r:. 28. Dld8+ R:e8 29. L1b4+ K,gS 30. DXeS+ val:kea me,ne'ttäisi '111111: DXd4 27. Ld3 Tasape:limaihdollisuuksia olisi vilel:ä tarjonnut '1':\. vai,kka mustan asoilla onkin selväst parempi. R,e4! 28. LXe4 DXe4! 211..d.3 nxe'2 30. LXe2 Ke7 Kiitos mustan 19. siir'r,on hänen kuninkaal \11 llll'atkaiselva tempoeltumatka. 31. K.g,1 Kd6 32. Kf2 Ke5 33. g3 Kd4 :H. l.h h4 Le4 36. L,d1ia5 3,7. Ke,2 Kc3 38. Ke,3 Lbl 39, a3 La2 40. l '. J. v b3 41. L xb3 KXb3 valkea antautui.

6 .~=, ':' 32 SUOMJE,K SHlAKK 131. Ran,skalainen pe:l.i. Pel<lttu suomalais-vldliijäi6en tul' nauk,s,cm 9. kierrak6dla 1.') (1. V. Kiut'u. M. Rantanen. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. R.d.2 c5 4. Rf3 Re6 5. exd5 elxd56.le2 Oikeinonö. Lh5, sillä v't tarvits,e'e 'el-linj a11. Ri6! Le6 8. dxe5 LXe5 9. Rb3 Lb6 10. Li4 Luonnollinen siirto olisi ollut. 10. Lig Rbd4 Te8 12. Dd3. Valkeal1aei näy o],evhll dlellvää,,;uul1nitemaa. EBim. 12. ih30li paljon pal'lemlpi tek,stisiil"toa. L!:j4 13. e3 Uihkasi RXd,4 14. HX>d4 LX.cM 15. r,xg4 LX,fZ+ jne. RXd4 14. e X d4 He4 15. T'el De7 16. Ld1 ::YlulSta uhkasi Hg:3 17. hxg UXl':2:lä ottaa ihaltuun.sa 2.,rivin. Parempi pe,lisiirtoa olisi,kai ollut 16. L,ca, D6 17. Le5 :'\yt olisi kuil'enkin ollutpe,~attlwa 17. Le3, siili,f2,:n s,lojahollluus antaa tilai.,;uuden ratkaisevaan sommitelmaan. TXe5! 'Myoöskin HXf2,! 18. Did2 TXle6! 19. nxu5 He4! olisi johtanut voittoon. 18. dxe'5 RXf2 19" Qe,2 J.os 19. Da3, niin Df4 20. Kifl He421. DdG LXf3 22. LX'f3 DXh2 ja., llusta v.oihaa hl'lpo'sti. Jos taals 19. De2, niin RXdl+ 20. Khl DXf3f jne. LXf3 20. exf6 RXdl+ 21. KU LXe KXe'2 Be3 MUdtalia on nyt ratkaisl8,va ylivoima. 23. fxg7 RXg2 24. Hif3 DM+ 25. Kg4 Rg6 26. M KXg,7 27. h5 Re7 28. Tdl RgB: 29. Ki3 Te8 30. T X d5 Rf6 31. Tb5 Tc2 32. Thl Tf Kg3 Re Kg Kh3 Kb6 valke'a antautui Ranskalainen peili. PplaUu GÖ,cibol'lgin turn auk,'l,en5. ki<en'okslellla O. K i n n iffi a r k. E. B Ö, ö k. 1.,e~.e6. 2. d4 d5 3. Re3 Lb4 4. Re2 Bc6. T<col'ia.suosittaa jat,koa tlx.['ö. as ilc7! 6. H:Xe!l <ReD 7. L,FC3' irlf'6 jne,., mutta PC,u"Ul"to ei iencl huonompi. S.e5 16 i. RU Siirto H tukkisi DL:n näk<öalan. Rh6! 7. Rh5 Rf5 8. Ld3 Par'empi ol'i,,,i ollut 8. Lb5. Sen sijaan 8. g'4 Rlh4 9. HXg7+ Kf7 10. l{h5 RieX.d4! <ei ole' 'p,c,jattavislsa. RXd4! 9. a3 JOB hcjti 9. LXf5 HX g4, niin 's,~uraa 10. fxe! 11. gxf: DM! ja mustalla on mainio peli. La5 10. b4 Lb6 11. LXf5 RXf5 12. g' BM 13. BXg7+ Kf7 14. g5! fxe5! Muunnelmassa Kxg7 15. glxf7 Kf7 16. Tig ' 1! Hg6 17. LJh6 'Dg Dd3 saisi valkea valtavan hyökkäyksen. 1:5. Dg14 Rgi 16. Ril.5 Tf,s! 17. Bi6 Kg7 18. Hdl M)y'Ö'si)dlJ RXh7l LXf K;dll Th8 20. Rf611h4 21. Hih5+ :K/h ' 8 :22. Df3. LidLi olisd. mustalle edullista. TXf6! 19. gxf6+ DXf6 20. Lg5 l'aj"c:mpi l'il1kä 20. Lb2. Dil5 21- DXf5 dxl5 22. h4 h5 23. Be3 e6 24. O-O-O? Nflml'8ttä.ä tarlpeeuomalsti SOtila,an, ll1;utta!l1jootan pe,li oe joka talpauks,essa ylivoimainen RU LXf2 26. Td.2 Lb6 27. c4 Le6 28. e5 Lc7 29. Tgll e,4 30. T'.g2 L,g4 31. Rh TXg4 LXh2! 33. Lh6+ Kh7! antautui. TYÖVÄEN SHAKiKLHTON LTTOKOKOUS pkl:etään TurulS'sa T'urun Hovislsa, YliO'pistonkatu 29, hugltikuull 21 päivänä lh1i6, alkw8rr'1 klo SUOMEN SHAKKLTON JA TYÖVÄeN SHAKKLHTON joukku81ihanvälinen,karlhiu-mallj,a otkilll ple,lataan Turus,sa, Rav,intola HAlNTWHOV'S'SA, Hantakatu."'i8, huhtikuun 14 päivänä 1946 klo 9.0'0. Kumpaakin liittoa edustaa Wl pelaajaa.. LOPPUTEHTÄVÄOSASTO Toimittaa AARNE DUNDER, Pori, Troiiinkatu 16. _1 1 1 ' " ~ A.,"V'c l' 1 c, O. Hi,ihima ~, Ee' r.o B <Ö Ö k, Tukholma. Munalk,ka. Helsinki. Ensipainos. E'cnsi'paino.s. Ensipainod. Valkea yoittnn. Ratkaisukilpailu. Va ],keh voittaa. Vime numeron teihtävillä aloitammo ratkaisukilpailull1, joka tule/el,käsiuälmään 'täjmän vuorueln numeroissa 1...,8 julkaistut tle,htävät. RiJ'pailusäännöt lenti.set. Palkinnot 200:-, 150:- ja 10'0:-. Ratkaisut viimel ja tämän,numell"on t,ehtäviin lä.het,että\cä mennessä. Troitzky ja Kubbel kuolleet. MaaSSall1im.e vi.et"h'illeiden v,elliiläist,en sha:kkijmesiare,iden Ragosinin ja ilisitzinin mukana,sa.apui tie,to,,e'ttä rrnaa'ilmankuulut lop:putemävlälaatjijat A. A. T'l'oitz'ky ja L.. R u b ib,811 'ova,t.ku ouelet Ll',", ningradlissa s,enpiirity,kslcm aika nh vuosina T r,0 i t z k y ä pidleltään.s inä mi,ehonä, joka. las[{,i perustan nykyaikaiselue' 10pput,ehtävätaiteeUe. Hänen laa.timensa telhtävien lukn noiuhe,e tulhans,iin ja m.,m..on hä,ll UtSe,issa telhtävissään elsittällyt a,)" vokkaita t,eol1cielttisia vmttritä eri nappulary:hrnityksi,~tä ja a"'2111ista,.iotka nykyisin ova,t y],e:is,elsti oike,iksi tunnustettuja. Hiinell tehtävänsä o'vat voiuane,et Jukuisllls.ti palkintoja us'8'issa klljnsainvälisi6bä kilrpailuisba. Li.säks i on!l}än julkaissut. t.eokslia ja t,elhtåv-äkok.oelmia. NäyUeleiksi esitäjmme y.hcllen hänen t'llohe.ell1.s'fl A. Troitzky 2. palko "Sillahmaty" 19>1:1. 1. e5-e,6 Te3-d Kd6-e5! 2. K',c:5 olisi vi'dhe, k'os,ka rnusta.saisi tältl<ö,in e-s.ohlaastaan shakilla kuningahadcn ja voittaisi hdposti. 1,os taae,2. Re6?, niin vastaus on 2. - Tdl8! 3.,el7, Tcl8 4. Kdl7, TX,ei7'+.'J. KXel7,e3 ja musta voittaa. e4-e3 3.Tc7 X e4 e3-e'2 4. Tc4Xg4+ ~irul:;,ta'11 0: j 'pa,kko antaa t iimäkin

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti

~uom(2n. r--llj g--- U-illkommen! \...-J. l N:o 5 ELOKUU 1952) Tervetuloa! Ule[[come! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti ~uom(2n r--llj g--- l N:o 5 ELOKUU 1952) I Tervetuloa! Ule[[come! U-illkommen! ~-- Argentiina Brasilia Egypti 1 Englanti Hollanti Islanti Israel Italia Itä-Saksa Itävalta Jugoslavia Kuuba Kreikka Luxemburg

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARPOV JÄ~~EEN KASPAROVIN HAASTAJAKSI ANAIQ~l KAKPQV KUK1~ll KUA~A ~UMPUK1~~A,

Lisätiedot

Shakin säännöt. Luku 1

Shakin säännöt. Luku 1 Sisältö 1 Shakin säännöt 1 1.1 Nappuloiden liikkeet.............................. 4 Torni................................... 4 Lähetti.................................. 4 Kuningatar...............................

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 3 2004 1 METALLIROMUN VASTAANOTTO! Mänkimiehentie 13, Kauklahti, Espoo. TUO MEILLE: - liedet, pesukoneet, kiukaat, piikkilangat, ym. - romuautot, myös rekisteristäpoisto veloituksetta

Lisätiedot

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008

T UUL ET. Tawastin. Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 T UUL ET Tawastin Tawast Golf ry:n jäsenlehti 2/2008 Kausi 2008 Kauden kuuma aihe, fuusio Aulanko Golfin kanssa vai ei, on juuri saanut ratkaisunsa. Tawastin ylimääräinen yhtiökokous on hylännyt esityksen

Lisätiedot

1 ",.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta

1 ,.,.. :N: a.l ::1.. Miltei 20 vuotta 1 ",.,.. :N: a.l Neljä kertaa vuodesaa ilmestyyä jäsenleht i ::1.. Julkai. aija Interplanetiatit ry - Interplaneti sterna rf Pääto imittaja Aili Nurmi aho To imitussihteeri P. Teerikorpi Ki rjoitusten

Lisätiedot

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE

VIRSIKIRJAN JUMALANPALVELUSLIITE VIRIKIRJAN JUMALANPALVELULIITE Merkkien selitykset: L Liturgi P Pappi E Esilukija eurakunta * eurakunta seisoo. + Liturgi tai pappi siunaa seurakunnan ristinmerkillä. (+) Liturgi, pappi tai esilukija voi

Lisätiedot

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä

taito-hanke Syyttäjälaitospäivä 2 2014 taito-hanke Syyttäjälaitospäivä Tom IFStröm Mika AALto sisältö Tässä numerossa Pääkirjoitus: Kuuluuko? Kuuntelen 3 Lapsesta tuli TAITO 4 Korutonta kertomaa talousnäkymistä 7 Mika Aalto: Vain osaava

Lisätiedot

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12

Fides. Pääsiäisen valo on syttynyt halleluja! 4/2012 (13.4.) Tässä lehdessä. Neitsyt Marian palveluksessa s. 12 Julkaisija: Katolinen tiedotuskeskus Pyhän Henrikin aukio 1 B 00140 Helsinki Fides 4/2012 (13.4.) Katolinen hiippakuntalehti. Katolskt stiftsblad. 75. vuosikerta. ISSN 0356-5262. Tässä lehdessä TOIMITUKSELTA

Lisätiedot

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana

Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihtokeskus - Georg Strien Kirjallisuuden vaihto hankintatapana Tieteellisen kirjallisuuden vaihdolla on pitkä perinne, vanhimmat viitteet löytyvät vuodesta 1694 Ranskasta.

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011

Suomen paras koulumusikaali. Musiikkitalo avasi ovensa. Muka-kuoro matkusti Vilnaan MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 MUSIIKKIKASVATUKSEN AIKAKAUSLEHTI 3/2011 Suomen paras koulumusikaali Musiikkitalo avasi ovensa Muka-kuoro matkusti Vilnaan Koulujen Musiikinopettajat ry Skolornas Musiklärare rf 10 Kurkkaa Stage - musikaalin

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012

MARTTI LUTHER. Haanokin poisottaminen. 106 Luterilainen 4/2012 106 Luterilainen 4/2012 MARTTI LUTHER Haanokin poisottaminen Erityisesti merkillepantavat ja syvälle sydämeen painettavat ovat siis sanat siitä, että Haanok on viety täältä ja otettu vastaan, eikä tekijänä

Lisätiedot

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!!

EDESSA KERAAJA. ää nenä punaisena. Kesk. KLUBIEN SUURIA UJUHLIA: Valta. altavia lahjoituksia KANSAINVÄLISIÄ KYTKÖKSIÄ HAMPURISSA!!! 100-vuotisjuhlat lähestyvät. Oletko valmis? POLIISIVENEESSÄ HAMPURISSA!!! Paikalla olleet ker erto tovat t itse. TUTUT SARJAT NÄKEE JOPA SAIRAANA: 17 televisiota lahjoituksena vuodeosastolle! Suomen Lions-liitto

Lisätiedot

10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta palvelleet henkilöt on jälleen palkittu.

10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta palvelleet henkilöt on jälleen palkittu. HENKILÖSTÖLEHTI N:o 1/2014 ISSN 1459-7047 AGCO uusi messuilmeensä Hannoverissa. Tehtaan palokunta täytti 70 vuotta. Marianne Lehtonen kehittäjä. 10 vuotta, 20 vuotta, 30 vuotta ja 40 vuotta moottoritehdasta

Lisätiedot

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä!

Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Pohjoismainen hyvinvointikeskus Ideavihko Varhainen tuki perheille -projektin tulokset 1 Pohjolan lapset Nuorilla on väliä! Julkaisija: Pohjoismainen hyvinvointikeskus

Lisätiedot

KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA

KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA SUOMEN PALLOLIITON JÄSENLEHTI 2/2014 VOITTOJA JOKA PÄIVÄ KOVASSA PRÄSSISSÄ DORTMUNDISSA HELMARIT JULIETTE KEMPPI HUUHKAJAT KARI ARKIVUO PIKKUHUUHKAJAT TOMMI KAUTONEN YKSI MEISTÄ TONI KALLIO Kotimaiset

Lisätiedot

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN

4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4. HEITTOVOIMAN HARJOITTAMINEN 4.1 Yleisiä periaatteita Seuraavissa luvuissa käsittelemme kokonaisvaltaisesti ja kaikilta osin heit to voi maan ja sen harjoittamiseen liittyviä tekijöitä. Tämä on varsin

Lisätiedot

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä

Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Sitran selvityksiä 88 Tajua Mut! -toimintamallin opit Mikkelistä Systeemi avaruudesta? Maaliskuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 88 ISBN 978-951-563-907-3 (nid.) ISBN 978-951-563-908-0 (PDF) www.sitra.fi

Lisätiedot

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ

Eero Ojanen. Hyvä päätös? polemia KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ polemia Eero Ojanen Hyvä päätös? KAKS KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Hyvä päätös? Eero Ojanen Hyvä päätös? Filosofisia näkökulmia päätöksentekoon kaks kunnallisalan kehittämissäätiö HYVÄ PÄÄTÖS? Kieliasun

Lisätiedot

Vanhustenpäivä 5.10.2014

Vanhustenpäivä 5.10.2014 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina. Vanhustenpäivä 5.10.2014 Vanhustenviikko 5.10. 12.10.2014 Sisällys Pääkirjoitus: Onko arvokas vanhuus ihmisoikeus aina?...3 Arvokas vanhuus on ihmisoikeus. Aina...4

Lisätiedot

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1

V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0. Osa-aikatyö helpottaa elämää. Lapsiperheissä rahat tiukilla 11. Koulukiusaamista. voi ehkäistä 1 V ä e s t ö l i i t t o 1 / 0 Osa-aikatyö helpottaa elämää Lapsiperheissä rahat tiukilla 11 Koulukiusaamista voi ehkäistä 1 Tässä numerossa Ilmestyy 4 kertaa vuodessa Ensimmäinen vuosikerta Päätoimittaja

Lisätiedot

Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä.

Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä. Ammattiopistolainen, lukiolainen ja 9.-luokkalainen, tule mukaan kirjoituskilpailuun! Voittajat palkitaan 500 euron stipendeillä. YRITYS HYVÄ Kirjoituskilpailun oppilasaineisto SISÄLLYS 3 Kilpailun tarkoitus,

Lisätiedot

WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA

WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA WESTERN RIDER 1/02 APPALOOSA EXTRA 1 Western Rider Western Riders Finland ry:n jäsenlehti, 10. vuosikerta, lehti ilmestyy 4 kertaa vuonna 2002 ISSN 1458-7025 Julkaisija ja kustantaja Western Riders Finland

Lisätiedot

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA

MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Ilmarisen viestintäjohtaja Päivi Sihvola: TYÖELÄKE 3 2012 MAINE- MYrSKYSTÄ VOI OPPIA Liite: Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2011 Pääkirjoitus Paluuta ei ole Ihminen on turvallisuushakuinen olento.

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Karjalan kysymys -seminaari

Karjalan kysymys -seminaari Maanantaina huhtikuun 19. p:nä Pyhäjärveläisyyden vaalija Karjalan puolustaja Toimitus: Lehden toimitusneuvosto N:o 4 2004 49. vuosikerta Karjalan kysymys -seminaari Karjala-talo täyttyi ääriään myöten

Lisätiedot

Forssan ohjelman muistojuhla 1

Forssan ohjelman muistojuhla 1 4 Uskonto ja terrorismi Pyhä media ET-opetus kotona Forssan ohjelman muistojuhla 1 Vapaa Ajattelija 59. vuosikerta Julkaisija Vapaa-ajattelijain liitto ry Fritänkarnas förbund rf Vastaava toimittaja Erkki

Lisätiedot