Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKK Toimitus ia konttori: fyvaskylä, Luonnetjärvi. Tilaushinta: '/1 vsk. 150 mk, '/2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille 'h vsk. 200 mk. Postisiirtotili n:o Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen muutos 5 mk. N:o 2 Maaliskuu Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä Milellui8ana uutm8lna va8taanotettiin Suomen slhak,kipiireiss,ä tieto NeUv08toliiton slhakkiml'lstal'clid,en G. Li s i t z i n i n ja V. Ra <g 0 s i n i n vierailus,ta. Olihan yhtely denaikaansaamista vlenäläisiin p,elaajiin jo. t.oiv.oi!tu ja tlclhtyaloht,e<itakin l:1m. AkaiJelemislenSihakkiliiton taholta. 'Siitä, lehä vierailu helmkuussa tapajhtui, lankjeaa kiitos Työväen Slhakkiliiton aloittle8'ue. Tämä myös toimi vielraidjen isäntänä s,ekä Hel,s,ill 'gissä 5.-1'5.,2-4-6 pellatun turnauklslen ja tämän jälk,e'en talpahtuneiden simultaaniki ertueklien j.ärjestäjänä,,edustajanaan toimikunta, jonka muod.ostivat matst. V. Kivi, valratuom. M. Laisaari ja j.oht. Palomaa. Vierailun taloudellisleksi tukemisle,ksi oli mm. valtiovalta myöntänyt r.alhalhsen a vus'tukslen. Neuvostoliitto.oli valinnut v,ile!railijoik,,~i kaksi nimelkä,stä pe,laajaa,; suurmestari LöveDlfislhin j,a shakkimestari Hagosinin, joka petlivaihvuudjeiltaanon myös suu~mestariluokkaa ja saane,e, piakkoin myös tämän arvonimen. Llö'vlen.fisihin sairastuttua juuri lähwihje,tkle,uä, hänen tilalleen :ma'tkusti G.Lisitzin, jolla myös on,takanaan melrkittäjviä saavutuksia,pitkänä slhakkiurallaan. 'Suomalaisiksi.osanottajiksi Hiellsingin turnaukseielnkutsuttiin Suol1!c,rn Shakkiliitos,ta LE. Böök, K. Ojanen,. 'Solin, V.,Kiuru ja. A. Fll1eld. Työvä,ern Sha,kkiliitosta M. Rantanen, M. Laisaari ja V. Palmnaa. Järjelstelyistä 'selviytyi Työvä'en Shakkiliitto tottumattomuudiestaan lhuourna1tta kunnialla. Eritoven kilrpailun e'1'i pelhern s euraami,sern teki s'elinfup'e,uen käytw hyvin mielyttävä,ksi yleisölle. t.sb turnausta se!lostamme' seuraavassa ki,elrruksittatn, kohdista,en päähuomion erikois,eslti vie;1'aid,en eidlelsottamuksiin. 1. k i le r r.o s: Rantanem pe,lasi Ragosinin ranskalaista vastaan vaiihto :muuyll1ehnaa lhoitaern kes'kipelin rpitkän ajan lelrinomais!e,sti. \Lopulta ;tuli kuitenkin virhe, jonka R. taitavasti käytti hyväks,elen voittaen pl8un sitä myöhemmin jatketta.essa. Lisitzinin voitto Laisaaresta johtui L:n käsittämmtömästä sokeusvil'lhelestä. Oli nim. syntynyt aivan tas,avoimainen T-loppupeli, joka 'Olisi pä.ättynyt ta8aan,,elleli L.olisi 'syöt.tänyt sotilasta.. 2. k i 'el r,1"0 s: Peili Ragosin-Ojanen oli slaavilaista D-gamibiittia, jota pe!lathin hyvin molemmin rpuolin. O. uhra,si kvalit1e'etin, mutta aikapulassa R. menetti 8en tak,aisin ja. tultiin loppupeliin jossa.e!riväris{)t lähetit tle!kivät voittoyritykse1t mahdottomiksi. Lisitzin---iKiuru p,e,lasivat. tasa~~en otte:lun. jobsa K:lla oli vielä 10lppupelissä tasapeurnalhdouisuuks18.. Lllan

2 24 SUOMEN SHAKK atkainem. tornten vaihto antoi L:lle, iffiaibidiollibuudte,nedle,tä kuninkaalla, joka ratkaisi pelin lhänen hyväkbe'en. CBöö,k kumosii Rantas'en rans,kalaib'en pelin.käs~tte'lyn voittaem. K~-hy,ökkäyktSlElllä. F'ed! voitti 'Meman yllättäen iso linin sisilialaisessa :p eissä. 3. k i,e"l' r 0 s: Palomaata v,astaan pe!laijelssaan :Liisitzin,sulki sotilasas,emat D-s,ivustalla ja keskustassa, jolloin mul'tomalhidollisuuksten puut,tuessa peli,sovittiin 't.asapeliksi..kiurun avausvkt1hielen 11anskalais,es'sa Ragosinktäytti ihyväk,s,elen,suomatta mitään vas,tama'hidjollisuuksia. Ojanen yllätti Böökin iharvinailsle:lla siirrolla vasta,anoteltussa D-galmlbiitissa, saadieinllyvän pelin ja <loitilaan enemm!yyde'n, imikä rliitti voittoon. 4. k i 'e '1' 1'0,s: V'elnäläisten :mestal'eli,dten välisessä slaa vilails,e,ssa ipuolustuksess,a R. sai hiukan pat81d1man peilin, joka,kuitelnkin mo}emmtn puolisen aika!pulall ahdis,talel&s,a sovittiin tasalpehksi. Espanjalaislessa rp,e' lilssäj BÖ'6k-Kiu1'u viimek,si mainittu t,e,ki s-uhraukslen, joka johti vaike'aan asemaan sillä,s,curaulme,lla että B:n vir,hie'siir:to alleutti D:n m,elne'tyks n T:a ja kahta,klelvyttä: upselelrla vastaan ja, B:ll luovutukse,en. Yllättävä oli myöskin Ojasen häviö hyvän tul1nausalun jälkl8,elen F,r'e'dille', selkä Palomaan v'oitio k,auniils,sa plellissä. 5. k i e l',1' 0 s: Jännity:ksellä odotettu 'peli Ragostn-Böö,koli D-g,amlbii t tia, jossa R. telki tcorlelelttis'esti miell:enkiintois.c'n si.i.rron, joka libä,ksi,osoittautui vahva,ksi. Kun B.,e,i puolustautunut pa,rihait.en, oli peli luorvutu,o;kelpoillen jo an~ 30. si11'1'o11. Solin pelasi Lisitziniä vastaan.'hyvin saavutta,en jopa pa.remman aseman, kunnes ),O'ppupellisBä teihty virihe, käänsi p,elin L:n voitoksi. Ojanen pe,lasi jähelen helikosti anta,en LaisaaYieUe tilaisuuden ullraussommitlc'lmin vapautua häviöasemasta. Useampi,en jatkoj'en jälk,een sovit.tiin tasapeustä,.kun O:n,palkintosija jo oli turvalttu ja muut p,elit päättyneet. Fred,k'8'ks,i si'elvän pellastukben ple:lissään Kiurua vastaan, jo,ka jo näytti K:n hiell:polta voitoj:ta, saavuta,cn tasa!p'emn. T il ann 'e, : Hag{lsin, Lisitzin 4, N'elcL 3%, Ojanen 3, Palomaa '2 1 h, Las'aari, Rantanen 2, Btöök, Kiuru 1%,,Solin k i 'e';e' 0. s: Fred pe'lasi hyvän peilin Ragosinia vastaan, j06.sa V'N' rattain iapalhtumaköyhästi tultiin remissilorppupetliin. Böökin ja. Li,sitzinin pch oli s.angen,sommitelmarikas. B. selviytyi kuin ibjme,en kautta vaikte,asta pehstään ke.skelytysa,semaan, jossa,hä'll'ellä oli so'tila,s,,enlemmän. Erivärl.sten lähetten vuoksi petli s,ovittiin 1,elmiss1ksi jatkotta. T il ann,e : Ragosin, Lisitzin 4%, Fired, Ojanen 4, Kiuru, Palomaa 2'h, Böök, Lai'saari, Hantanen, Solin 2. 7.,k i,e' '1' r 0 s: Hagosin saih~elman pal'1emman plellin Lai,saal"en Aljechin-puolustusrta vastaan. L. :eliaikapulassa huomannut siirron mattia, mutta tuskin hänen peunbä olisi muutenkaan ollut pelalsbelt.tavssa. Rantanen sai kerrassaan valtavan hyiökkäyksen Lisitzinin K-as,e:maa vastaan, joika näytti sol'tuvan millä ihdkellä 'hyvänsiä. L:u,kylmäverinen. puolubtautuminem ja vastatoimeitpiuelelt D-sivus.talla johtivat voittoon R:n t'ellltyä.,karlkean virlhelen juuri,ennen aika:ta.rkastusta. ' Höökin ja F'l"edin peli olikorlre'kti, mutta :kuiva tasapeli. T il ann,e: Ragosin, Lisitzin 5%, Ojaneln, F:rteld. 4%, Kiuru 3%, Böö,k, PalO'maa,,Solin 2%, Laisuari, Rantanen k i e '1' l' 0 s: Ennen tätä kieirrosta v,enäläist'en,kaksoibvoitto e:i vi,ellä,,ollut varma, sillä Ojanen, ja. ifl'ed oliva:t vain pist,elen jäljessä. Tällä ki,elrrok&ella he, kuit'elnkin,kumpikin voittivat, 'Ragosin Palomaan ja Lisitzin,F.rtetdin Ja varmistivat as'emans,a.h1yvän loppukirin ottanut Kiuru nousi palkinnon tav.oiuelijaksi voiuelttuaan Solinin, joka aikapulas,s,a y,ritti pelata voittoa, mutta huonolla menestyksellä. Oja.nen selv,isi hälcljin tuskin ta-sapclliin HantasEln kanlssa, 'menettä,eln mahdollisuutensa venäläis't,en uh-- t.. SUOMEN SHAKK 25 kaamh.'l'e,en. Tilanne, 'ennen eviimelistä kilej~rosta: Ra,g!osin,Lisitzin 6 1 h,.ojane 1l 5, Kiuru, Frleld 4%, Böö!k 3%, Solin, Hantanen, Palomaa 2% Lai,saa1"i ~, 9. k i lel r,1' 0 s: VlenäläiB,t'en kaksoisvoitto oli j,o se:lvä, mutta muut palkintosijat s,en sijaan t,ämlän ki,errroksen tuloste:n varassa. Ra,gosin pelasi 'Solinia vastaan komelan K-hy;ökkäyk'Sleln, joka ans,aitusti sai 1. kauneuspalkinnon. ipletli Ojanen----lLisitzin :päättyi jo 24:ssä,sHrrossa v.a~htoj,eln jälke,en tasap,e,linä. Rantanen vei Kiurulta voiton ulhraamalla kvalitele,tin Frtetdin niin'ik,ään hävitessä pelinsä Lais,aartta va'staan. Näit.t,e'n tulostey{ jälk,e,en Böök,sijoittui v~e;lä jakama.an pa1kintoa. voittamalla Palomaan, Helsinki 194,6 1 : () Pisto 'Sija 1. Ra,gos,in -_.- % % 1 % % 1 2. LisHzil1 1h V2 % ' :~. Ojanen Vz % -_ % 1h 1 %,51fz 1- Böök 1fz o -- 1h % 4% 1 V-V :l. Fred 'h 0 1 % - % 1fz 0 % 1 4% v~vl n. \illrl! % % V-V 'i'. lalltmwll :0 0% 0 % 1-1fz 1 0 3% 7 N, l,i.i4h"''i 0 % % -- 'h la~ 3 8 i. 1',, " o 1fz 0 0 % 0 0 1fz % '10, 111, :-;olill 0 0 % 'h % 0-2% 9.-'10 \"',11i.lii.iL~1111 voil:l.o.oli Odot,ettu, muua!pist.e~e,ro lähinnä seurraaviin nou,',", 1H.:.V:,kHi, 'Sii:hcm v,aikut't.i os,altaan myös nuo,l'elmpien pe,laajielm- 1111',1, il'l'l ill!l,o!.l,j\lll.bwll PllllbC:1 ja liflii,kl4i my'ii.s SC),,eUä 'he' (Ojanen, F1etd 111 1\1111'111 illlllllillllil'lliiil'',l.i 111 i v: \'1, l.yii,ybii., lli,k,ii, niiinkin!pitkässä turnauk-,,', 'i \'111 h "kHi i 1\ 1111' "', il",in jlll, 1 kitnl.oj,n,njakotilaisuus oe 'SN.seuran toi- 111".,111 J'J''t",\ 11'ld,,'.jli j\'lallt-:,(nl.iel~sa 25.,2. Täällä 'SN-'s,e'u1an vt. cpj. 1"llli""111,"VJLY M'ax '~" gl(),liuls pulhui vieraillel. TurnaUlstoimi.kun !Jj. V. 1\ i vi HW"il.Li palkintoj,en jaon puhuen samalla toimikunnan!j'llliil'lyl.a. llall kuuh:,ss,apidehin vi,ellä useitapull!eha, jois,ta mainittakoon: '1,i,i)j'n('Sluomcn Slh1likkHiit,to), Palomaa (TyöväJen Shakkiliitto). Rauta- 111'11 (:-;'olmen Tehtäväni'eikat). Viera~dJen puol'8lsta. vastas,i Hagosin pu'hcetsiin. 1':"ilHtrla.hs,en,arv,okkaan lopun vie'raijulle 'lnuodosti N8uvostoliiton täk.iil iiii'w Hi:hettilään,minist,e,ri 0 ro v i n järj,estiimä tutustumis,ulaisuus vi l'':li l'lwh)n,slhakkimestar,eildjen ja Suomen shakkia,lan huo'mauavimpi,en 11'1"111< i l:iiidllm kesk,eln. Tilaisuudessa nähtiin läsnä, 'paitsi min. Orlov puoli /(11 i 1111""11, liijh8tysiösiht,e,e'ri H a s i n puolisoine,en, kuttuuriahashela. 1 B t o ili i 'P"olisoineen, TA$S:in ledustajat Gorin ja Vino.gradov, ope- 111"""1 i i,~,."""i P 181 k 'ka 1 a, SiN1S:n ps. R i k k,a jne,. Uan kuluessa shakki- 111,,:;Lnl'il, it-:itzin puhui suomalai,g.iuel shakinystäviue\ opetusmini,st,e,ri P,ek- 1\ "ll,,k i ill.i Neuvostoliittoa, le,ttä m,y'ös shakin alalla on saatu vuorovai:ku- 111li:1, lhilk'll:me' välillä, jonka tovoi ja:tkuvan. V.altiovalta on, lausui 111 i. 1',l'kkala, halunnut tukea ta.loudjellils,e,sti nyt kys,e'essä ole'vaa shakki- 111'llllfil.a, kuten NelUvos:toliiton ja Suomen välillä toi:m8tenpantuja muita h 'iv i'l'railuja, koska ne.ovat omiansa lålhemtämään molempi,en ,',11.1"" YHt,iivyy'ttä toilsiinsa.

3 26 SUOMEN SHAKK 27 '1, _PEL- JA SOMMTELMAOSASTO_~ Toimittavat EERlO E. BiÖÖK. OSMO KAiLA, Hel.sinki, Runetber:giJ1k,?9 B. RAGNAR K;ROG US. ---* ~ Pelattu suomalais-venäläis,e.n tu~nauksen 2. kierroks,ella V. Ragosin. K. Oja,n,eln. 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. RU d5 4. B,e3 dxe4 5. e3. Ottelun AUec.hin EUWl81 '1937 jäl~e:en!ei valk,eillaol\el rpaljoa,kaan [pelattu siiirr'olla5. a,z-a4 alka:vaa Ala~lmn muunne,lmaa, kos,ka musta,siinä sujhte,ellisen :helposti tasottaa p,elm. b5 6. a4 M 7. Ra2 e,6 S. LXe4 Le7 O. 0-0 Lb7 10. De Tdl Db6 Radio-ottelussa viime, syklsynä jatkui peili Resihevsky-'Smyslov a5 12.,L.dJ2 Rtb:dJ Rel nb6 '14.R'b3 c5! ja musta sai par8mman pe,l~n. Ragosmm pehta,pa, Jonka tuloksena val,k,e,a saa d5:e,en yksinäisen sotla,an.on tuskin par1emrpi. 12. e4 e5! 13. d5 exd5 14. exd5 Ld6 15. l.g5 Rbd7 16. Bel a6 17, De2 De7 ls. Re2 h6! 19. LM 'ljs 20. Td3. Val:k,ean on vaikeata k/8lksiå mitääna,ktiivista toimintaa. Rg4 21. Lg3 Rge5 22. RXel). ~Xe5 23.!-~e5 TXe5. ~ik,edn olisi.ollut LXe5!, koska '\Calkea tänöin olis,i.latk.uvast~ Joutunut SUOjaamaan,ruutuja dj4 ja, 00.,Slen sijaan,eli.e-linjan halhtsemsleillaole ratkaisle'vaa mer:kitystä, kuten jatkossa, näjemme 24. Rg3 ':l'aes. 25. D~2 LeS 26. U! Tel] 2'1. Til Tdf3 g6. Mustan on nyt kuitenkm.lnertotetse pellatttava läjhetti halkaisijaue 18-al. 29. b3 D'b6 30. Db2 Kh7 31. Rhl! Ratsun rpäämäåränäon e5. Tb7 32. R,f2 LfS 33. Rd3 Te4 34. Th3 Lg7 35. Dd2 Tbe'1 36. Be'5! T'Xe5 Aikapl1.!la! Oikea siirto olisi ollut ' T:e8! 37. Ro6 T~8 ja mustan peuon pal'empi. 37. fxe,5 TXe,5 3S. d6 MyoÖs u.kwpula,! VOltonmaihd:Qol.isuuksiaolisl ta,rjonnut38. Klhl! siil'ron Te3, va,lmistaj?1is,e.~si. ~d7; 39. Td3 Te4 40. Td5! Val'k,ean on 'Parempi menettaa kvalt,e,ett kuln vahva varpaasotilaansa. Ld Khl Le6 42. dn Ragosinin ij(8s,keytyssiirto, joka muuten on ainoa oik,ea. L,Xd5 43. LXd5 Te3! JO'8 T:e LLc6 11e6, niin 45. Tel! voittalen. 44. Tel f4 45. TXe3 fxe3 46. Dd3 D,d6 4'1. Lf7! e2! 4S. DXe,2 DXd7 49. Le6 Did6 50. Lc4 a5 51. De(), tasap,eli,,sillä D-vaihdQon jälke/en on mustan voitom;otilas me.l'kity,khetön. 121, KluninglasinUalainen puolustus. P'8,lattu suomalais-venäläi.scn turnauks'elll 4. ki,elrroks'8ha '6. V. Palom,aa. 1. Solin. 1. d4 Rlf6 2. e4 g,6 3. Re3 L:g'1 4. e4 d65. g Lg2 Re6 7. Rge2 e5 S. 0-0 Te8. PakOottaa valkean tekemään jotain d-sotilaallaan, mutta ihelti exd4! 9. RXdi4 RX,e4! jne. olisi vaivatta tasoittanut 'Palit. 9. dxe5! RXe'5. Jos musta löi,si sotilaalla, spurai,g,i 10. DXrl:8 Ti'Xrl!8 11. Hcl5 Hc8 12. L'gii J6 13. L,e3 ja val{jealla on par.ellll.pi pe:li. 10. b2 Re6 11. Tbl Poistaa kaikki H,X,e4:11ä alkavait,sommittelumahdollisuudet. Ld'1 12. h3 a61 M.ustw hankkii tait,a:vasti vastamahdollisuuksia. 13. Kh2 b5! 14. exb5 axb5 15. b4 'l1bs 16. U De,'1 1'1. De2 KhS ls. a3 RdS. 11ämä siirto. osoittautui myöhemmin :kolhtalokkaaksi, koska musta ei jatkossa huomaa sitä, '81ttä ratsun ollessa d8:,ssa :mus,ta kuningas-, torni on ihelikosti suojattu. 19. Llb2 Le6 20. Tbe,l Le4 21. g4 c6 22. Tf2. Rd7 23. Rg3 DfS 24. Rd1 R.b6 25. Re3 d5. Tämä luonnolliselta näyttävä siirto on,ratkais,eva virihe le:-linjan avautumieen takia. M.ustan aob,elma on alb:d:as ja vaik,e,a rpuolustaa, mutta lelp.äuemättä lä,hettien vaihto b2:ssa,,shien idlg7 ja Rib7 olisi antanut toivleha. 26. exd5 ex'd5 2'1. LXg'1 K g7 Kuningatta,rella lyöntiä s,eluralsi ti etenkin myös '28. Rf5! 28. Reil'5+ glx.f5 Paras siirto ousi ollut K.g:8. Sitä olisi s,e:urannut 29. TXe8 nxle8 30. De3!!! gxf5(tai Re6 31. Rh6 Kf8 :\2. f5 ja. valkea voittaa h81posti.) :ll. R:15! Df8312. Rf6+ Klh8 33. Rd!7+ ja val,ke:a jää kvalitele,tin voitone. i\lc'l'okkalta.kääntle:itä, jqotka hyv,in :/kmil.si,,,ivat kaunelus'palkinnon. 29. Rh5-1- KM 30. DXf5Dg8 Mus- 1:1 llovlltti odottamatta val-keajl \;:.;.,:llt ;,a, joka {)li.~i ollui. :1'1. g Ö ' ".. /,,[. ( hic,kill { lulll{lnlnrnllllliblitti. 1"'1,11111 :,//i1:1 ill V'i:llii j,"'! 1,111' ",,111,,"/1 :, 1"111"/'/',,1,,,,, , '!. W+H. (~..islb:ln. V. Ragosin. L m3 tl5 2. c'3 g,6 3. c4 e6 4. Re d4 Rf6 6. Le e6 8.. b3 Rbd'1 9. La 3 TeS 10. Tel b6 J 1. Dc2 Lb7 12. Tlfdl TacS 13. Dbl a6 14. Ld6 e5! 15. dxe5 RXe5 16. Le5 Red7 1'1. Ld6 Rg:4 ls. L'!l3 De7 19. Rd4 Bgl exd5 exd5 21. ;LU Re4 22. RXe4 dxe4 23. Txc8 Ti c8 24. L'U4 tasa:p,eu Kun,ingatargambiitti. 1'11 ' a t tu suomalai.s-venäläislen tur- 11:1 1\,'H\n i!'i. ki:e,rrokl'3ella V. Ra,gosin. E. Bööik. 1. d4 d5 2. e4 e6 3. R3 Bf6 4. Rc3 dl 5. Lg5 1";11 ii Kiirloa on viime aikqoina pi- eletty hejkkona, koskaqon luultu c/ttä must.a S'euraavaJla gambiitin va,staanottamis'ella saisi rpane:mman ip,e:lin. dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 S. LM g5 9. exf6! T,eoreeUinen uutuus., jota ei,ennen Qol,e: käytettyturnauspelissä. Ennen huomioitiin vain jatko. 9. RXg5 hx'g5 10. LXg5 Hdl7, jqossa musta SOtilaan me,netyksestå huqoumaua saa,elrino:m,aiselll pelin. nmhuinen sa ttuma oli, '81ttä iruotsalain en s'hakkimestari Ek,ström,oli maininnut pe:lisii.rr'obta, jqoten se ei ollut minulle aivan outo. gxh4 10. Re5! DXf6 Valkea uhkasi uhrata R:n f7:ssä! 11. Le2 Rd7! Luultavasti pa,ras jatko. Jos mubta QolilSi t,eihnyt ih3, olibi Rag'O Sillill va"taus, kuulunut 12 O'--"O! 11><,g~:~ :1.;:' Tlel! ja vakealla Qon ylivo i 111 ainen hyökkäysas,eima. 12. R X e6 Lb'1 13. Lf3 a '-0 TgS Pa:ha virih,8, jonlm jälk'elelll,p.elli on rnenet,euy. Sen,sijaan olisi T Re5 LXif3 1:6. RXf3 Rlb6 tarjonnut hyviä,puolufltui'>mahcl!ollisuuksia. 15. R-d5! e,xd5 16. Te,l+ HeS 17; TXe5+ Kd'1 ls. Ra5 Tb8 19. RXb7 TXb'1 20. LXd5 Tb De21 TQorjuu,kaikki mustan vastamah dollisuude,t g-linjalla ja uhkaa he:ti he,ikkoutta f7. JoOs musta nyt pelaisi T,g:5, niin 'Sleuraisi 22. D!e4 Ld6 23. f4! ja. valk'e'a vqoittaa vaivatta. Ld6 22. Tf5! DXd4 23. TXf'1+ KeS 24. Df5+ KilS 24. DM antautui. T,eoreleHisesti hyvin mielenkiintoinen peli. Huomautukset E. B ö ö.k in.

4 28 ST;O.:\,E.:\ SHAKK 124. K,unin,gat,arg,a,mbiitti. Pelattu suomalais-v,enäläijsen turnauksen 6. kior:l'ok.s,eilla. G. L i s i tz i n. E. B ö ö k. 11. d4 d5 z.. c4 e6 3. e'3 Ri6 4. Rf3 e6 5. Rd2. V,äJl tjtäjä Mell'a.lllon muu,une:lman! e5. P,e'l-is,tä Alj,e,ahiin-WiJdlDar (S,elDmering 1'9;Z6) tunnelttu p,elitapa,. [Kun valk,ea on :Juopunut l]jainostuk,s,e,sta,dj5:ttä va,,,taan, ],ä)- c s,oti.lawl1. et,en,elminen laatuun. Va,lkiean seuraava jatko, jolla hän 01-' le,u tiemppn voitolla (c7-06-c5) s'iirtyy 'tavalliseen symimet,rilse,en muunnellmaan lienelel v,ahvin jatiko. 6. b3! exd4 7. elxd4 Le7 S. Lb2 b6! Miusta eri saa sallia vall\:elan pelaavan c4-cs,ja sitt,en h3--lb4. 9. 'L,d Lb7 11. D~2 Re6 12. Tel' TcS 13. TtU, Te7! 14. Lbl La6! Mlustalll\ ai-' noa maibjdjolllisuuls, oln l]jainos,tuks,essa c4:ä,ä vastaan. 15.,De3 dxe4 16. bxe4 Ra5 17.,Jlid3 g6 S. Re5 Rd7 19. Rg4 i5. Oikein olisi ollut HHi!, rn!ikii) riittää tasaipainoll s,ä;ilyt1jäjmise,en. NY't v8jlkea saa mu's,tall soti],asaslclman,rllwttua ja Lb2:ssa saa mainionav,oimen, haumisijan. 20. d5! U1b.kaa21. Rih16+ fxg4 21.d6 LXd6 22. DXd6 Tc6 23. Dd3 Ten Välttämätöntä manööv,erin Rd\2c----.e4-d6 estäjmisek,si. 24. De4 De7 25. D X g4 e5 26. Del2 TeS 27. Le4 Rf6 2S. Ld3 Rc6 29. Rf3. Tän1än sii'rron johdlosia musta yuättäväuä tavalla rpåäs,ele' p8jjemma,ue, p'1101e,1,1e. Oik,c,a jaltko 0'115i oillut 29. f4! Dc5+ 30,K:h1 Te7 31. Rib3,DM 32. fxe Ud7 33. Leif! ja va,l:k,ea v,oittaa hyö,k,käytk.s,e,lllään. e4! 36. LXf6 exd3! 31. Dxel7 RXe'l7 32. TX!d332. LX,el7 TX,e,7 33. Txct3 TXc4,e'i menetä sotilasta, mutta loppupeili on kuitenkin 'mustalle,edjullisedpi lä(hehn ansi'osta. LXe4! 33. Td2 Jatl\:o 33. T'Xc4 TXc4 34. LX,e,7 eil\:äy maltinuihlmn takia. La2! 34. Txc7 TXe7 35. TdS+ Kf7 36. Lb2'h6 37. Ml Ld5 3S. Rd4 Le4 39. ThS h5 40. Th7+. Parempi,oLisi.oHut 40. Rf3. KgS 41. T.h6 K;f7 Kl1ol'isiJirto, joka ei ole paras, s,iuä nyt valkela voli jatkaa 42. Rf3 Kiei6, 43. Re5! [hyvin vabtamah~?1- lisuuksin. Silti,ei mustalla olis,i omut syytä jo tässä sluostua tasapelnn, mutta huonqn ~p'elikuntonsa taiklia hän pitli sitä parihaana. Lisitzinin ana :lyys.ien mukaan olisi a5! johta.nut m.ust,an voiho,on. l-uomautl1ks,et E. B ö,ö:k i n. SUOl\EN S-AKK Kuningasintialainen hyökkäys. Pelattu Buomalais-venäläj,s,en turnau],i3en 7. kierroksella M. Hantanen. G. Lisitzin. 1. Rf3 d5 2. g3 e5 3. L,g,2 16 Tämä siirto on GJ<e,ikko, sieä musta jää jälje,u,e l kehityksessä. 4. d4! Re6 5. c4! dxe4 6. d5 Rb4 7. Re3 e5 Mustan on 'pidettävä asema sulj:ehuna. JatkosiSae6 8. e4! Hcl3'+ 9. Kf'1 a6 10. HdZ b5 11. a4 vakea myös saisi,e,rinomaisen pelin, sillä, mld-sd.vusta j:ää,k'eihitykses.sä jäke,ell S. a3 Ra6 9. Da4+ L,d7 16. DXe4 Ld6 11. e4 Re ' Ra7 13. a Rel b Rg6 16. f5 Re7 17. Dd3 a6 ls. g4 b5 19. b3! Re8! Järjestämällä uud!eueien jouklkonsa musta saa jonkun ver:ran va,s,trumaihdollisuuk,sia D-sivustalla. 20. Dg3 Le7 21. h4 Rd6 22. g5 b423. R:dl c4 24. g61 Vialk,ean oli jo nyt a'l'voitava oikle!in uhrausmahd'ol'lisuudlelt bj6:ssa. h6 25. Rf21 exb3 Jatko c32'6. Rg4H(S27. LXih6! gxih6 28. HXih6+ Kg7 29. Hf7 BeS johtaa val,kean voittoon. 26. DXb3 a5 27. Uf3! TeS 2S. Dh5 LfS 29. Rg4 De,7 36. Rd3 Re4 31. LXh6! gxh6 32. T'ael Tee TXc4 Re8 34. TXcS LXeS! Jo,,, TXc8, niin 3'5. RdXe5! fx,e6 (36. - b3 36. d6! DXldl6 37. HXlJ6+ jne.) :3, ö. f'ö Dc KhZ L,Xg4,38.f7+Kh839.fX,e8DTX1e840g7+ ja valkl'", voittaa. 35. RdXe5 b Rf7 Lg'7 37. d6 Da7+ 3S. Kh2 TbS 39. RXh6+ KrfS 40. Ue2?? Vi1mlctiulen aikarpulashr,to, jo.ka muuttaa voiton ta!ppio,k,,,i. 10 Hg!.! h2 H. Dlh7! b1ldl~2. Hh6! oli",i: kauniisti lopehanut HanlaH'ill '(',rillll\na,ihn,.l.i pulaallan peen. La6 41. Dd2 LXU 42. LXU Kuor'isli rio, Jonlut jlilkeon valkea luovutti jatkoilla. 'u'\''lmpi ol},si vielä ollut.'i ', 1 L'. \!~'! L;':t', 1:1. d',~l)' T ~'<'''H H. HX,cl<S L Xh61 (Dc! h,"i',,' 'lii, :'~; 1 \"',i' \'1. \gh 1) 4:1. J)Xtl~(j+ Kle:7! 46. Hlct6 Dg;3! 4'7. nfls 1,,<1/ ~;, l~i";' l\ldlli 1~1. 1»)lK \(1('050. De5+ KX,e4 ja 'musta voitlah. 111\11111:11\1111(14.("1, 1';, Hiiökin. 1,1,, 125. Kuningalargambiitti. Pelattu H!8llsingissä suomalaisv,enäläislen turnau:kslelj 6. kierrok <s,eua ,6. A. Fred. V. Ragosin. 1. d4 R.f6 2. Rf3 d5 3. e Re3 Lb4 Ragosinin mi,e>limuunj1le,]ma. 5. a3 LXe3+ 6. bxc3 dxc4 Parlempi 0115i intialaisen puolustuksen Sämlsah-muunnelmaan johtava 6. - c5! 7. Da4+ L,d7 S. Dxe4 LeS 9. Reli! LQ!5 Par,emlPiolisi o:lut '10. H x di n.xo6 11. e3 ja L~pair'i antaa hyviä nu1"hdollisuul\:sia p,elin myöhenlmissä vaithelissa. Dd5! h6! 12. Ld2 Rd7 13. DXd5 e,xd5! U. RXd7 Vaihto c6:,ssa avaisi tä.rkeän linjan mustan to'yll'eiue RXd7 15. Li4 Lb5! 16. a4 LaS 17. LX e7 TeS S. Kd2 Te6 19. e4. PUl"Nlllpi 19.c3, jota seuraa 1'c8 20. Lg3 LX'f1 21. T'Xfl Rtb6 22. Lif2 Rc4+23. Kd3 R'b' Kc2 Re4 25. Tife'l 1'ee18 '2!6. e4 ja valkea,saa hyviä voitorrmahdollisuuk.sia. P,eUsiirto johtaa tasaan. LXU 26. TXft dxe4 21. Xe4 Tc8 22. Lg3 TXe4 23. Tel Rf6 24. Kd~ Te'8 25. T'X e4 RXe4 tasapetli Kllningasintialainen puolustus. P,cilattu Hels.ing,issä Buornalais v,'lliiliiisll'l\l t.ul lliluksen 9. ki.crrok ""',11:1 15. Z. 19j.(j. V. Ragosin. 1. Solin. 1. d2-d4 R.gS-f6 2. e2-e4 g7-g6 3. Rbi-e3 LfS-g;i 4. e2-e Rg!l-f3 d7-d6 6. g2-03. Va\~ha jatko. 6. Le.:?, jota vielä EllWl'lkin op'pikil'ja"'6aau 8UO~'laaa. ".~oiuautui pelissä B!ö'ö,k-Solin viiill<l" ~.u.qlnt'ql :m!esta,ruui,turnaukses,:1. (.,'ibottolmak:si. Mustan paras VU';. 1.'11\,:-;, oli",i l1yto~lut LlgL Rb8-d7 7. Lf1-g~ e,7-e (, c'i--c69. b2-b3! Kah'lsla [iiiihacn hyvin tlchokn.s pelitapn.. DdS-a5 10. Ld-b2 TfS-e8 11. d4-d5 e6-e5. :Vlusta. san. nyt ajl!i,aa 11 :h~l)illjan, mut.ta cxd, '''X-d! ~d my'öskään tunnu houkuttdl,valta 12. Rf3-el Rd7-i8 13. Rel-d~ a7-a6 14. a2-a4! LeS-d7 15. Ddld2 Rf6-g,4. Mustan on hyvin vai,kea toteutt.aa.k-intialaih:lssa välttämätön läptmurto f7~5. Hänen u:psrlp,rinsa joutuvat huonoiu,e' paikomc! ja 11.0' ko hyöty linjoj,en avautumi,sesta tu],cle va.jkealle., ' i

5 L i l, 1 i 30 SUOMffiN SHAKK 16. h2-h3 Rg4-h e5 X f4 18. Tf1X41 Paras" koska,musta ei voi michitttää,ruutua e Kgl-h2! f5xe4 20. b:1 -b4! Valkea pyrkii ratsulla f6:,elelll. s'en mllilta tosin voi estää, mutta vain muitten haittojen kustannuks,ena. Nlus,tan va'paasotila.se,3 :'ssq onme:rkityksewn mustan llp,'i,80 rien pas,siivisuuden tähden. e4-e3 21. Dd2-c1 Daä-e7 22. Ue3 --'-':e4 Ld7-f5! Hatsu on vaihdehava enuon kuin se 'pääsee,f6:,e.en. 23. b4xe5 LiliXe4 24. e5xd6! Alku suu1enmoi!se'en sommilc'lmaan! L,g7Xb2 25. Dc1Xb21 De7Xe4. Hiukan pa11empi olisi ollut DXct(J 26. LXe,4 b6 27. Tlbl Tab8 :2R DM! vaik,ka valkea voittth1kin uhkauk Billa a4-a5! ja D'X'eG \SOtih:H Ja tieltlenkin lopuksi peilin. 26. Ta1-el! De4-d5 Jos D X:d3, niin 7. 'Tc7 l'atkaibce be'ti. 27. Te1-e7 R:i8-e6 28. 'l"l<c4 Dd5Xd Kuningiata,rgambiitti. Uihkasi 29. TX,e6. Jos 28 - RtrJ seuraa 129. TXe6 DXe6 30. Rf4 D:di 31. nxb7! R.g7 3'2. d7 Tf8 33. D X ~18! TXaS 34. TeS+ ja valkea voittaa. 29. Te7Xb7 Rh Db2-f61 Dd6X g Kh2-hl Rell-g7 Jos Rf,g7, niin 3,2. TXe,61 lap'e ttaa :pelin. 32. Te4-g4! Dg3-d6 Ainoa :tarjona ol,elva ruutu. 33. Tb7Xg7+ K,g8-hS 34. Tg4- h4! Kuniugatt. vai,ht6,jlisi rllttänj't yoittoon, muua pelis.i1rto Oll kau Helin! J.os nyt :h5, niin 35, TXg6 DXfH 3<6. TXh5+ Hlt6 37. ThXh6 ja matti. Jos taas R:g3+, niin senrall 35. Kfh2! R.f Kgl Dh2+ 37 KXfl,8, ikf2,clld+ 39. HX,el ja musia voi luovuttaa, Rf5Xb4! 35.,Df6Xd6 antautui. Viimelis.tä siirt.oa tleihdessään musta oli ylittämäisillään miettimisajan. P.eU on Helsingin turnauk."en kaunein ja tul'ele varmasti 6aamaall kilpailun 1. kaunelusrp,alkiullon. Peli on suo,rastaan ylhtä soanmit:el.maa valkean 2'0. siirrosta al:knlcn. Suunmruoinen suoritus. Hl1omautuk~et E. B ö ö k i ll, Pea'Uu suornalats-v'enäläieelll turnauksen,6. kie,l''okomlla 15. :2, 194(;. E. B ö ö k. V. Palo maa. 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Re3 Rf6 4. L,g5 Le7 5. e3 Rd7 6. Rf3 e6. T,äJmä si:i.rto, ei o1.e, niin hyvä kuin l.innoittuminen, sillä v,alk,ela voi nyt siirtyä muunnellmi.in, joissa musta parhaitten p,e:lataks,e,en s-iirtää c7-e5. 7. De,2! h6 S. Lh Td1 a6 10,. a3 Te,S. Jos h,elti fb5, niin 11. dlxe Rll7 12. 'Lg3 RXe5 13.e4 ja valkean peili on ylivoimainen. 11. h3! Tätä siirtoa P'ire suositti llävittyään Pit"agissa '1931 'St,oltziUei,s,clura,avasti: 11. L(j,~~ ~);, 12. c5 e5 13. :dxe Rtg4 14. Lg3 LXc RgX,e5 16. Rx,e5 Rd:Xe5 17. RXb5 RXd TXd3 Da5+! 19. Re3 'U5! 20. b4 DXa3 21. bxe ilxem 22. DX:dJ3,d4!, '0,ctXc 24. ljdj6 Db2 2:5. Klh2 a526. Tbl a41 ja valken luovutti. Pelisiirlto esii1ä mustan ratsun pää,syn 'g4:.ään. dxc4 12. L,Xc4 Rd5 13. Lg3 (!) Kysymy:ks,elon tul.ele 13. LXe7 DXe , jolloin val,k'ealla myös on :par'e:mlmatmalhdollisund:et. Pehsiirto on f'rihäin te- SUOMEN SHAKK ~- -~-~-=----=--==--===~--=--==~=-==-:::.:...::... ~, 3~1 :nävä jal.i.enele! myös täysin korrekt.i. Da BXe3 15. bxe3 b5. Sotilaan lyöminen heti a3:ssa käy laatuun, mutta mylöhemminkin s,e menet't,ä:i:si tlä~kelän puolustustemrpon. 16. La Pa~e[llrpi,oli ilb7 17. Re5! RXe5 18. LXe5 LXa3 19. if4! mutta silloinkin. 'olisi v8j1:kealla l.uultavasti rat.kais,8va. hyökk,äys. 17. Re5 Lb7 ls. 14 Td8. Siirto g6 o1.isi lwmo,utunut vastauks,elen 19. f5! gx.f20. RX,f7! jne. Paras,olisi ollut siirto 1f6, jota s'eiuraisi 19. Rid7 Lixa3 20. HXf8 LXf8 21. Dg'6 De7! 22. f5 Df7 23. Dg4! (Pa:rlompi kuin 23. L,X.ei6) Le8 i24. e4 ja vakean h'yölkkäys' l'atkali W,O' 10lpuksi. 19., Xe6! e5. Mus.ta,Eli voinut otltaa uhra,usta vastaan, sillä olisi seurannut fx,e 21. TXlf8+! KXf8 22. Tifl + L,f6 23. '1')( r:g+! gxf 24. Dä17 eikä mauiole V1äte,u,äv:iss:ä. 21. Rg6 Rh7 22. d5 Ld6 23. LXd6 T.Xd6 24. Lb1 anta.utui. Jos Hg5, niin 25. h4 v'oitt aa urps'oedn. '!'("("'ttisl',st..i illllelcn.k'iintoinen hy1ökkäysmuunn,eillna ntialainen hyö,kkäys. 1',, H: l.i,,~ V'"lliilii,i.soll '1'\',,, ~l.,ldll'"''),,.'\(~lln 1r). 2. Hltii. K. OjllOl. G. L,isitzin. 'tul"- 1. HU 1m 2. 1: b3 Rln 4. Lb n :2 b Lb'~. 11:1 :1l. llhd2 Hr,1l 10. T'c:1 Tr,8 \\ '1',,\ U 11.,,: 1m u.m 13. He;'" 1:111. KJ 111 rurm bluut. Le7 14. d4 R d X e5 LX e5 16. Rfe5 De7 17. RXc6 L,Xc6 18. LXe6 TXe6 19. a4 Be!4 20. e'3 Td8 21. Df3 f5 22. T'e,dl TceS 23. TXdS+ TXd8 24. Td.l Lb4 25. ~d4 T X d4 ta.sapeli, sillii 2,(). LXrl!4:n j,älklo.ell jo'htaisi f ~l)lilw all:l,'\ca,m,in:cln :mustan suu 'iill vaikl'llk,,,,hn. 1', l,tlll, """"!l1 "llnllll"""1 1111'1111,111-"'1',11 B.,ki.\'l 'ok,~()lla :946. \ l' 1,,1 M:. Laisaari. 1.., U : c:4 e e6 5. Bbd2 Ld6 6. Ld3 Bbd7 7. o--e C' 41,.., " 11',1). n: /'04 R/, Lxe4 D6 Jou.stavamlpi jatko oli.silol. 11"/, 1<lllttill 1.:J"vil,l,ll'("~l:la 'pääsee f8:aan. 11. Le2 h6 12. De'2 Pa,l'Clill!pi " l'.lt.'!,hi,'lii (~,i 011' vl'jä s,e,lvää,,elttäldon sijohiettava juuri c':2:ct("l. 11.:7 1:1. bl To8 14. Lb2 b6 15. Re5 Lb7 16. Tad1 Tad8 Hle,ikko siirto, jonka \'1111"'11 ()lihi V,(.il1. käyttää hyväks,e'en pe,laulmalla 17. DdS!, mikå :johtaa \'ttl , 1-:'111,'\"'('11 K-hyiikkäy.kse,en. Mustan oik,ela siirto oli e f4 ""1,1, va!klu:,w Sl8,kä s-,elttä K-asle,maa e5 18. dxe5 LXe5 19. Kh1 Val ""1111,1\ \C;i.illil.,~l'C nyt loplpupetliin nähdien,huonosti. TXd1 20. TXdl Td8 21. '1'.. d8 1 DXd8 22. h3 Dd6 23. Le3 Kf8! Musta suunnitt,ellele jo siirtymistä 1l'l'l'llwiliilt ex:!li 25. LXi5 Ld4! 26. LXd4 Ja!tkos.sa 2,6. Dd2 DX,cö 27,,,d,\ 1),< r:. 28. Dld8+ R:e8 29. L1b4+ K,gS 30. DXeS+ val:kea me,ne'ttäisi '111111: DXd4 27. Ld3 Tasape:limaihdollisuuksia olisi vilel:ä tarjonnut '1':\. vai,kka mustan asoilla onkin selväst parempi. R,e4! 28. LXe4 DXe4! 211..d.3 nxe'2 30. LXe2 Ke7 Kiitos mustan 19. siir'r,on hänen kuninkaal \11 llll'atkaiselva tempoeltumatka. 31. K.g,1 Kd6 32. Kf2 Ke5 33. g3 Kd4 :H. l.h h4 Le4 36. L,d1ia5 3,7. Ke,2 Kc3 38. Ke,3 Lbl 39, a3 La2 40. l '. J. v b3 41. L xb3 KXb3 valkea antautui.

6 .~=, ':' 32 SUOMJE,K SHlAKK 131. Ran,skalainen pe:l.i. Pel<lttu suomalais-vldliijäi6en tul' nauk,s,cm 9. kierrak6dla 1.') (1. V. Kiut'u. M. Rantanen. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. R.d.2 c5 4. Rf3 Re6 5. exd5 elxd56.le2 Oikeinonö. Lh5, sillä v't tarvits,e'e 'el-linj a11. Ri6! Le6 8. dxe5 LXe5 9. Rb3 Lb6 10. Li4 Luonnollinen siirto olisi ollut. 10. Lig Rbd4 Te8 12. Dd3. Valkeal1aei näy o],evhll dlellvää,,;uul1nitemaa. EBim. 12. ih30li paljon pal'lemlpi tek,stisiil"toa. L!:j4 13. e3 Uihkasi RXd,4 14. HX>d4 LX.cM 15. r,xg4 LX,fZ+ jne. RXd4 14. e X d4 He4 15. T'el De7 16. Ld1 ::YlulSta uhkasi Hg:3 17. hxg UXl':2:lä ottaa ihaltuun.sa 2.,rivin. Parempi pe,lisiirtoa olisi,kai ollut 16. L,ca, D6 17. Le5 :'\yt olisi kuil'enkin ollutpe,~attlwa 17. Le3, siili,f2,:n s,lojahollluus antaa tilai.,;uuden ratkaisevaan sommitelmaan. TXe5! 'Myoöskin HXf2,! 18. Did2 TXle6! 19. nxu5 He4! olisi johtanut voittoon. 18. dxe'5 RXf2 19" Qe,2 J.os 19. Da3, niin Df4 20. Kifl He421. DdG LXf3 22. LX'f3 DXh2 ja., llusta v.oihaa hl'lpo'sti. Jos taals 19. De2, niin RXdl+ 20. Khl DXf3f jne. LXf3 20. exf6 RXdl+ 21. KU LXe KXe'2 Be3 MUdtalia on nyt ratkaisl8,va ylivoima. 23. fxg7 RXg2 24. Hif3 DM+ 25. Kg4 Rg6 26. M KXg,7 27. h5 Re7 28. Tdl RgB: 29. Ki3 Te8 30. T X d5 Rf6 31. Tb5 Tc2 32. Thl Tf Kg3 Re Kg Kh3 Kb6 valke'a antautui Ranskalainen peili. PplaUu GÖ,cibol'lgin turn auk,'l,en5. ki<en'okslellla O. K i n n iffi a r k. E. B Ö, ö k. 1.,e~.e6. 2. d4 d5 3. Re3 Lb4 4. Re2 Bc6. T<col'ia.suosittaa jat,koa tlx.['ö. as ilc7! 6. H:Xe!l <ReD 7. L,FC3' irlf'6 jne,., mutta PC,u"Ul"to ei iencl huonompi. S.e5 16 i. RU Siirto H tukkisi DL:n näk<öalan. Rh6! 7. Rh5 Rf5 8. Ld3 Par'empi ol'i,,,i ollut 8. Lb5. Sen sijaan 8. g'4 Rlh4 9. HXg7+ Kf7 10. l{h5 RieX.d4! <ei ole' 'p,c,jattavislsa. RXd4! 9. a3 JOB hcjti 9. LXf5 HX g4, niin 's,~uraa 10. fxe! 11. gxf: DM! ja mustalla on mainio peli. La5 10. b4 Lb6 11. LXf5 RXf5 12. g' BM 13. BXg7+ Kf7 14. g5! fxe5! Muunnelmassa Kxg7 15. glxf7 Kf7 16. Tig ' 1! Hg6 17. LJh6 'Dg Dd3 saisi valkea valtavan hyökkäyksen. 1:5. Dg14 Rgi 16. Ril.5 Tf,s! 17. Bi6 Kg7 18. Hdl M)y'Ö'si)dlJ RXh7l LXf K;dll Th8 20. Rf611h4 21. Hih5+ :K/h ' 8 :22. Df3. LidLi olisd. mustalle edullista. TXf6! 19. gxf6+ DXf6 20. Lg5 l'aj"c:mpi l'il1kä 20. Lb2. Dil5 21- DXf5 dxl5 22. h4 h5 23. Be3 e6 24. O-O-O? Nflml'8ttä.ä tarlpeeuomalsti SOtila,an, ll1;utta!l1jootan pe,li oe joka talpauks,essa ylivoimainen RU LXf2 26. Td.2 Lb6 27. c4 Le6 28. e5 Lc7 29. Tgll e,4 30. T'.g2 L,g4 31. Rh TXg4 LXh2! 33. Lh6+ Kh7! antautui. TYÖVÄEN SHAKiKLHTON LTTOKOKOUS pkl:etään TurulS'sa T'urun Hovislsa, YliO'pistonkatu 29, hugltikuull 21 päivänä lh1i6, alkw8rr'1 klo SUOMEN SHAKKLTON JA TYÖVÄeN SHAKKLHTON joukku81ihanvälinen,karlhiu-mallj,a otkilll ple,lataan Turus,sa, Rav,intola HAlNTWHOV'S'SA, Hantakatu."'i8, huhtikuun 14 päivänä 1946 klo 9.0'0. Kumpaakin liittoa edustaa Wl pelaajaa.. LOPPUTEHTÄVÄOSASTO Toimittaa AARNE DUNDER, Pori, Troiiinkatu 16. _1 1 1 ' " ~ A.,"V'c l' 1 c, O. Hi,ihima ~, Ee' r.o B <Ö Ö k, Tukholma. Munalk,ka. Helsinki. Ensipainos. E'cnsi'paino.s. Ensipainod. Valkea yoittnn. Ratkaisukilpailu. Va ],keh voittaa. Vime numeron teihtävillä aloitammo ratkaisukilpailull1, joka tule/el,käsiuälmään 'täjmän vuorueln numeroissa 1...,8 julkaistut tle,htävät. RiJ'pailusäännöt lenti.set. Palkinnot 200:-, 150:- ja 10'0:-. Ratkaisut viimel ja tämän,numell"on t,ehtäviin lä.het,että\cä mennessä. Troitzky ja Kubbel kuolleet. MaaSSall1im.e vi.et"h'illeiden v,elliiläist,en sha:kkijmesiare,iden Ragosinin ja ilisitzinin mukana,sa.apui tie,to,,e'ttä rrnaa'ilmankuulut lop:putemävlälaatjijat A. A. T'l'oitz'ky ja L.. R u b ib,811 'ova,t.ku ouelet Ll',", ningradlissa s,enpiirity,kslcm aika nh vuosina T r,0 i t z k y ä pidleltään.s inä mi,ehonä, joka. las[{,i perustan nykyaikaiselue' 10pput,ehtävätaiteeUe. Hänen laa.timensa telhtävien lukn noiuhe,e tulhans,iin ja m.,m..on hä,ll UtSe,issa telhtävissään elsittällyt a,)" vokkaita t,eol1cielttisia vmttritä eri nappulary:hrnityksi,~tä ja a"'2111ista,.iotka nykyisin ova,t y],e:is,elsti oike,iksi tunnustettuja. Hiinell tehtävänsä o'vat voiuane,et Jukuisllls.ti palkintoja us'8'issa klljnsainvälisi6bä kilrpailuisba. Li.säks i on!l}än julkaissut. t.eokslia ja t,elhtåv-äkok.oelmia. NäyUeleiksi esitäjmme y.hcllen hänen t'llohe.ell1.s'fl A. Troitzky 2. palko "Sillahmaty" 19>1:1. 1. e5-e,6 Te3-d Kd6-e5! 2. K',c:5 olisi vi'dhe, k'os,ka rnusta.saisi tältl<ö,in e-s.ohlaastaan shakilla kuningahadcn ja voittaisi hdposti. 1,os taae,2. Re6?, niin vastaus on 2. - Tdl8! 3.,el7, Tcl8 4. Kdl7, TX,ei7'+.'J. KXel7,e3 ja musta voittaa. e4-e3 3.Tc7 X e4 e3-e'2 4. Tc4Xg4+ ~irul:;,ta'11 0: j 'pa,kko antaa t iimäkin

7 34 SUO ME NS RA K K 1 sotilas', k,oslka,sen suojaus ma,k",aj,,,t ybjdlen tempon. Kg'1-f2 5. Tg4-e4 Td3-e,3 6. Te4Xe3 Kf2Xe3. Vwrhtoj,en kautta on tultu yksillkea'tais,eien as,emaan, joka on yksi shakkilaudian,kiint'oisalmpia. Luonnollise't shrtrot ovat. 7. e6-e7 e12-e1d Mutta mitä nyt? JOB valkea t,eke,o kuningaitaren,menetuää 6<8' ",e,n p a1j as tu6lshaldlla. 8. Ke5-e6!! -- Vain Tro.itzkyn Jca:ltainen ne,ro 'On tuhutajatcue,eks'i tällaista. Miu,c; {an kuning,atar o.n voimaton estämään val:k,ean sotilaan koroittumis'ta, ko.slka 6,e, ei voi shakata. Jä ],euel jää vain paljas,tussihakit kuninkaaua, Jolloin Trnitzkyn ildean huippu tul,eeesihe'. Jos mk,g.iirtyy d-linjalle" niin vk s,iirtyy d7:ääm" jos taas mlk 'siirtyy f-linjalle, niin,~k siirtyyf7:älån ja moemmissa tapauksissa näeiffillne,,että md,e.i pääse shak,kaamaan. As,elma on kaunis ja O'pe'ttavaincn ja void,aan,sc,esittää myös d~linjalla. Slhakkite,oria sanoo, ('jhä a, e, f, ja h Hotilaat saavat tasapelin kuningatarta vastaan määrätyissä tarpauksissa. Troitzkv on täl:ä tehtävällään to. dilstanu't, että my;ös,,d- ja e-so'tilaa t saavat tasapelin,määrätyssä a,siema,slsa. L.. K u b ~JC, oli myös niitä vanhemman po'lv,en laatij.oita, jonlkl1 tehtävistä aina löytää mielenkiintoa. Hän oli.ehdotto.man j~-'j'kkii, tehtävän 'muotokauneutelcn ja puhtaute'en näbjden. 'Si'ksi ihånll:!l omnt tuotte,ensa olivat aina hiottuja jn y1eenlsä,kolnk,eaa laa'tua. Hällkin OJl voittanut pa~,kinto.ia 1l110nis:sil,hmsainvälisissä kilpailuissa ja on julkaissut mm. omia tehtäviään käsittävän koilzo.o.j.man. Näytte,enä hii- le,]t,ä,esitämme ylhdlen hänen palkituista telhtävistäån. L. J. K u bbel 1~2 palk. "Slhahma:ty" 19:11.. Tasap,elli 1. g6-g7 + Krf8-g8 2. La2-d5! :Miksi juuri tä;hän ruutuun ei jolhdm siitä, että valk:ea 'pyrkisi elst.äll11ään mustan sotilaan,korohtumista, vaan siitä,,erttä va1kl:a'lla on ai,ko.mus saaida 1ä,hettinsä viistoriville bl-h7,uhkaamaan mattia h7:stä. Tämä uhkaus' on tot'8ut.ettavissa vain,e4:n kautta,k,oska mustan torni 'pystyy uhkaukset)!! muissa ruudulssa torjumaan. 2. h2-htd f3 Sama UlhkausedleUecn.,Mustalla on valtava:mat.eriaaliylivo.ima, mutta asema keihno. Puolustus, 3. - Dg2eli riitä, mutta puolustautumi Slen valttina,on seuraava mattiteihtåvistä tuttu 1d!ea. Kulblbel 'oli myös, te:vä. m fthit.elh t.ä vien 1fta tij a Tf1-a1!! Torni t,ek'8c, tilaa jmcsså tnlevahe kuningattarcille. Siirto Le,4 näyttä;a nyt olelvan t.ehoton, kos:ka kuning;tlar pää,see, h1:elen. 4. Ld5--e4 Dh1-bl 5. Le4-f5! Täs6ä j u1e'0' näkyviin va~' 3an 10- PUl1ilW'll pyrki:my6. Moota on,siirtupa kko.a",r.massa. s{'n on lyötävä li{llwtti Db1.Xf5 Patti. Kansainvälinen lo.pputehtäväkilpailu 1946.,Suomen Slha,kki julistaa tätien kansainvälislen khpail.un lopputehtävell 1aaclinnassa. Kilpalnuun iosallietuvat kaikki lieh:diessämme i1946.(mo.t 2-8) julkaistut ensrpainoslolpiput'eihtävät. KHpailussR ja,etaan rahapalkintoja. Tuomarina A. Dundie,r. SUONJ.;E::\ SHAKK 35 TEHTÄVÄOSASTO ~ -,-- T,oimittaaLEO VALVlE, Helsinki, Agricolankatu 11 B 2:7 _ KANSALLNEN TEHTÄVÄMiESTAR. ST:n vuos1kokouks.essa 31. '1. -4,6 SUOlnen Sha,kkiliii!tt,o 'Suomen Tea1 tä vänie kkoj,enelsity'ks,e,stä antoi te,att,erinjoihtaja. Emil Luu ikk s e 11,e, kansallisen tehtäv;ä:mestarin a:l' von.,j,ohtaja. LuukkiQnen 'On syntynyt Viipurissa. Ny,kyi,c;in ih:än 'on teatterinjohtajana Lohjal,la. ST:n ip'e,r:us,tajajås,c'fl.ensirnmäinen tejhtävä jul.ka.1stiin Hels,ingin sano.missa 1 ' 934, ja t,ähän m,cnncf8<å '0n julkaistuja te:htäviä 199 (1.')6:2- ja ja oo,ea1lllllpisiirt.oisia, 14 s,atui,c;htiiviiä ja. 1 J.opput.eihNivlå). Ensi!palkintOja 'On 8, muita 21. ma,ininto.j.a 19. Pelj]har:ras't;Ufl, ollut V!i:reiHä v'v , jonka jälk,8,en 'Pelitovelrlin puutt,elesta johtuen ta,paihtui siirtyminen \,chtäv1äshakin a1allel. E. Luukkonen. Luuk;k,onm1 on ansainnut saamansa tehläväm'8starin a,rvon 'e,nnenlkaikkea 'o,snittamalla "pi:tk,äaikaista kansain:vällwtä laadjintataitoa" - kuten vaatimu:k.siin sisältyvä tenmi kuuluu. Luukkosta ei v,o~da pitää erikois,en t.uot.t.eliaana laatijana, mutta t,ä:mä.on ehidlottomasti ohut :häjruen t,eihtäv äjta,itele:llelell. eduks'i, sd.lilä täst.ä johtuen hänen.kaikissa julkais,tuis,s,a t,eht.ävisslää;n.on havait:taviss:a määrättyä kypsyned.syyttå, j'otka,ei juuri jätä tilaa miljlk:äänla:i.s,e,ue epävrurmuudelle, Tehtäv.iins:ä liittyven te,etmoj'8n suhte,ed'luul}.kolnen 'Pysytt.elle,e mipjlleuään kdhtuudjell rajoi,g,sa, mikä toi,menpidjel sa,u,ii hänen te'oksilleen ;illuodjon kauneuden ja taloude:j.lis'llll loistellia,isuudlen. Parastaan Luukkonem on antanut nykyaikaisten )'h,djisltettyj,en 2-siirtoi&te,emoj,en,e."ityksissä, mutta 1äJhels, <::;amalle tasoj.le on a,rvosteuava :hänen 3-sHrtoi'Sl8:t idie,ate:htävänsä. ts,cmat,tilaat.ijniue:l11- mel ha,rvalukulie8ssa j'o.ulkosisa Luukkonen,on mjlös eturivinmi0biänlllnc. Onnitte,l,emme maamme telh!täväv:äen kanssa 1 äilllpimii.sj.i t.ehtiivii)l1{',,, ta'i Luukkosta uuden, ans,aitun ar'vmll.men johrl'0stn! L,e 0 Va v,e. SUOMEN TEHTÄVÄNEKAT. Vuo'sikokous" 'ST:n 11. vuosikokous pidettiin He,].:.;,tngi<46:ä. Uusi hallitus,sali seuraavan kokoonpanon: A. Ra u t a ne n, pulh.o.enjolhtaja, E. S,a a"r,81 n he, i.m.o, s,ihte,elri, L. Va v e,,ta,loudlenhohaja sekä vairajäsenet E. H ei i n '0 n,8 n ja G. La i t i!l1,e, n. Ma,aseutu8ihtNTik.si valittiin V. Ka'rihia ja Jdrjas,tonhoitajaksi A. lhinds.. Jås,enmaks ull suuruuc1eksi :määrättiin '50: -. Vie,llä päät,ettiin ruveta ju1k,ais:cmaan,omaa monistehua jäs,enlehteä, }oka,kuluvan vuo.dlcn aikana ilmestyy vähintään vi,idies.ti ja jolka ja,etaan maksutta jäs,eniue. Kolkouk,s'Clll päivämäärälllä Em il L u uk,k.o,8 e s, t a tehtiin 8. kansallinen telhtävämestari ja ylhdisty.ks,en kunniajä,<;eniksi nimit,ettiin Jo h n.. "\117. Li 11 ja (jokaeihti saada,ttedon asiasta ka.ksi :p,ä,ivää ennell kljo\.ellhlan,sn) ja Ed v.n 'f Hä s tt 'Ö.m.

8 36 8 U 0 :M E ~S H A K R Suomen Shakin ensipainoksia 289 L,eoValve Hels,inki Kahde'n siirron matti H. L a ak ".() Jl C :Halnina Omistetaan tri John L. W. Lilljan muistolle. 290 E. Luu tk: k 0 p, n Lo,hja Ka.rt(uen siirron matti Omistetaan 50-vuoUaalle Arnold Hindsilrle. 291 A. H a 11 t a 11.(' n :elisiuki KollYwn,s.ih'1"on mntti A. G. 0 j a ll' Halliiina K ah'c['e'll shrl'ojl rn a Hi Ka;hJdien siirron matti Ensip,ainosterhtävien ja ratkaisut. V e ik k 0 K :i l' 11 i a Larhti Kol,mol)fi,g.iirrron matti 22,2. (Mal':kk,ola) 1. KdJ8-c7 uhkaa 2. LXlh7-:J: Rel (R:df2, Hg5, Rh4)2. Rc2. (R!b1, Hil7, Hgö) 4. (2. p.) --- '\:hl(',]"cmzie-t:e,em,a kalrd'eha va,lk,ealla [paljast:uslinjalla ~La.it,inen) 1. Re8---<g7 uhkaa 2. TllM, RXld3(RXd7). 2. TX,d3 (TX L'7)+' 81':1. TX alh, 1. Tlbl6+ ja 1. Rlf3+. (8 [p.) - Anti Go e1t,ha:r:t (Hanlllerlills) 1. R\d(lXc4 siirt'opabjko LeS 0Ldr4) 2. Tb3 (Td'8). (3 'p.) -Mustan il:l1 kinnittäminen johtaa uute,en s.iirt.op'akkoon ~Karlhia) 1. Lc3~el Tih,3 2. Lil'112 (duaali 2. fxe81d) Lih6 3. f81d TXf8 4. LM.Slr: 1. fx,e8'd~ 1. ['.b4 ja 1. exd7. (18,p.) (isarr'vc,la) '1. Tf3+ eti 2. dxe3 '01. 1'Xe24. Sr: 1. Ke3 LXd4 2. KH Tlhl,:.f. (4 p.) SUO Nl EK S~H=-=A=K=-K=~~~ (Lat sson) 1 Dh8 Kc4 2. '11117,\;dl4 3. Kiho ik:e5 4. g6+ KX,f4 5. 'D\g7 L:g15 r- Samantapra:i.s,et mattiase,mat,ewi siirtovailhdo'irll' syntyvät my1öt; vlk:nollcrssa ffi:s.sä tai f.6:.ssa. Samo.in selull'aavat :ma'ttias,8mat ovat ma:hd:ollijslet: Krd16, ild4 '(tai LcS) -1K'.f6, Df7, TgD, 6,f5, :g5. 'Pi,stJeHä annamlmejmten kaihdjesta siv,uratkahsu,sta,.siis ratka:isun kan.;oflh yhtje ens-ä (Wirtanen) 1. Rg1~ei2 u:hkaa 2. 1'e74. 'Sir: 1.,f4+ ja 1. Teil+. (6 p.) - 3-1k'811"t,ainen 'Stocchi,e4:ssä (Erk:str1örn & AmidJelr,sson) 1. Ld4-g'7 uhkaa, 2. 1'dti:.f. (2 p.) - Alkusiirr"on valill1>ta 13:,sta näenniiis,esti,s,aman arvois.e.sta Sii11'0sta. 12M. (Neva.nlw)1. Le1~g3ul'lkaa cJ17i= Tlf4 (Rrf4, Tg4) :2. De'5 (Da3, DM):.f. (2 p.) - Mustia pääst'qjä + puol.iki'innitys. 2:45. (HanneliUoSi) 1. Kg18-g7 uhka,a 2. DXc5 r Rc6 (R,e12) 2. Rd6 (Re3) T- (2 p.) - Ant,i-L,ewman +Jaava. ~46. (Dwlora.k) 1. Re5~f.3 ulhkaa 2. 1'e DXg16 ~d3, 1h4, KXf3) 2. TXd4 0Ld3+, TXf5, Dg3+). Sl': 1. Te5. ~6,p.) (Rautanen) 1. Rib1-c3 sliirtoprakko drx c.) (L X e3, La5) 2. T,e8 ~DdJ2, KXa5). (3 p.) (Hannula) 1. e4~e5 Rf72. Th,8+! RXlh8 3.e6. (4 p.) - Mellwi S18'n yllättä'\nä t.oillleu :siirt,o (,Karlhia) 1. K83----;e4 U'hkaa 2. Dal,. ''Db2 tai 2. De a3 (axh::l. b5) 2. Da1 (Dib2, Dc3) 3. L:d!4 4. ilxlg7+ 5. DX,gj7+. (4 p.). - LoyrdJ-Tulr't.on + Flelck., ~H:eilllOl1en) 1. Kg5 TXg3+2. <:h6 TXg:6:f:.. Vadihdelrnat: 1. - Tf22. Rrg5 ':f4- r - ja 1.- TXg3 i(tg1) 2. g5 '1'lh3 {Tlhl)4:. (4 p.). Telhtävi,e'l1 245 ia 249 a,s,emia,ovat eräät ra.tfkai&ija't pitänee.t marhd'ott,o:m,ina. M,emat ovat kuitenkin p,el.ij:ohteis,e:t olettama'llla, että,e,räät val-. k,e'an sotilaat Q.valtkoroittlune'et,c'nneh uhl'autumi.staan. KorjaukSia: Ticlhtävät 283 (Luukkonen) ja 2816 (Kontuniremi &- V::llve) fi lllj ritan n il\ilrpailusta virhe,ellist.en rmuotoj enea takia. Ratkaisukilpailu 14. ratk(:ti:s.ukie,rr'oik.s,eu ~6.14'5) voittaja on :Ka,uko Sir e n Kouvoasta ja 15. k1e,r1okis,en (7/45) Aall'ule: L,a a k S 0 n,e n Lahldlesta. - AJikai.s,empi Hmoi'tuks'8!m:me', jonka mukaan t,chtävä:mme n:o, 21'1 (SaaneJ1heimo) Qi~isi eivuratkaistava",ei rpäd i 8\, kuten Y.. K,ontunie:mi on,m,eille ilmo.ittanut. Tästä syy:s,tä olemmel joutunee t vähentämään muutamilta ratkaisijoilta :2 'pd,stclttä. Korj.a;Uis. 'On rh'uomioitu!s,eu'raavas,sa luette1rossa. A. Laak,sonen, ,1=,3'53, T. Sa,lokan:gas, 291+1:6+26=333, L. VaJlasvuo =822, J. Nyrlkiö :20=316, U. Laiho =.308, T. L.indibre,rg =280, M. Kiri.214+:19+29=2,62, P. Hannu,la '33=260, A,Fired, =258, P. Kirjava,inen =258,.. La tra,ss,e' 180+'35+33=~48, E. Nis,onen =.235, A. ibj:örkqv1st 1' =213, O. NevHlnk:o '6=1212, Y. Kontuni,emi =198, V. KaHonen =197,. Mäkihovi ' =169,E. rhe,ino ' =1:52, R. 'Kallio '26=124, M.. Kurimo =117, P. Eironen =10'6, A. Hirvonen =101, V. K,alrhria =94, is. H =187, M. Mattss!on =81, T. SarV1e:Ja, =79, A. Verpsä =76, R. Heiskanen =69, Y. Hiltunen =:68, V. Henttinen66+0+0=\66, P. M. H =49, K. Siren 28' =\33, J. V,isan'ko =2,4, f. N:nC'il =21. Tämän nume'ron ensipainos'ten rat,kaisut lälbet,ettävä.25. ft,. -4'6.

9 3_8 ~S_U 0 M E N_~S~H_A~~K~ ~.. TR JOHN L. W. LLLJANMUSTOTURNAUS. Kunnoittaaks,elen tlfi Lillj an muistoast julistaa kansalhselll muistolaadintakilpa:uun, jonka kohteina,ovat 3-siirtois,e\t temävlät (t~elda vapaa). Telhtävät lälhet,e,ttävä ' melnnelss,ä! A. Rautas.eU e (Hki,!Mannelf'lheimintie64 B 2 9). Tuomarina L. Valv,e. :K'01m,e\ palbnlor. SUOMEN SHAKN 1. T'E&MAKLPALUN TULOS. Kilpailun, johon osallbtui 278 1() tehtävä!ä, tulos on seu 2:88 E. ::'Jurmi raava: Palkinto, E. X u 'J'- J i a 11 ne 1 i 'u s PaLkinto mi: (tlelhtävä n:o 287). lpakoruud!un riistävästä alk,u Ensipainos siirrosta ja,teelmamuunne.] mienk1öyhyydestä huolimatta ainoa yritys syväei,~leltjpään ;komhinati-oon te,ema linrja.ma." Ma ininta, E. Nul"~ 'Di: Kc3, D1d4, L1d8, U5, g04, scs, c6,,e3,,e4, gl6 - Ke6, 'De5\, Le4, f Lf6. "Te,elTJamuunlllelmista,ei ole saatu mitään irti. Pari näp[pärä,ä 1. Lb6 päästää nosti joukosta." -- t-;:. 1. Da1. Kilpailun te1emohltajana ja iuomatina toimi Jan H ann,e' 1 i u B, j\oha olhelis\ena laadintanäyte vaaditusta teelmasta. 1 UUTSOSASTO. --- Toimittaa ALTT SALOlLA, Jyväskylä, Lluonnetjärvi. _.~ W ----!.Suomen ja Työ'väen Shakkiliittojen Yhtelistoim~kunta. Bie:lmikuun vltmeiisinä päivinä muodosueittiin ylmeistoimikunta, liittojen yhtei8\enä 'E'Ullllenä hoitamaan maamme, ulkomaisia.'31ha.kkiasioita ja. :eidustulzsia. T:oimikunta, johon kuuluvat S'SL:sta. Hlö:lihamme~' pj., O. K,aila lsiht. ja. F. Laitinen sekä TSL:sta V. Palomaa varwpj., V. Kivi va,rasiht. jn P. Bl1ellller, on tlblhnyt aloitte\en ystävyysott-c,lujen aikaansaamiseksi 1.,eningradin, Tukholman ja Helsingjn väliuä. Tukholmasta on jo tullut rnyönteinen vastaus, jossa täysin hyväksytään 'tehdyt lels-itykslelt 10-miehisistä jouk.kueista, y'ksink,e,rtai,sesta sarjasta, kansainvälisi5:tä sätinnö,istä miettimisaikana 40 sitrtoa 2 1 /2 tunnissa ja sen jälk,e:en 1-6,siirtoa tunnissa sekä 'ensi'mmäislenot,telun ptllaami,sesta Tukiholmassa Göteborgin pääsiäisturnaus. Volvo Sdhackklulbhen Göt,elbol'gissa jä,rjes'tää s~enä pääsläisenäkansainvälsen turnauk81eln ty'ö:läisshakinlpelaajiue'. Osanottajia tuuele 8-10 ja ruotsalaisten lisäksi on kutsuttu Ne urvostoliitosta, Norjas,ta, Suome,sta j.a Tanskasta yksi edustaja kustakin. 'Suomen Työvä\en SlhakkiiHto one'dustajaikeelelll valinnut V. 'Palomaan. s_u_o_ _M_E~N S H A K K~..::~ 39 John L. W. Lillja kuouut. 'Eräs.maam.me shakin suurmi-ehistä on pi kuin nykyinen suuri, paljon suure'm kuollut. T\ekniikantohtori J,0 'h n L. W. vistaa,kaa.n.k un sil nuori shakk~polvi aa L i 11 j a,on iilkjkiä jättänyt meidäit, juuri tapahtumarikkaan mäile e hänen pitkän,,kun!hän oii '5:iirtymäs' e,lämänsä nauhaa, sä,eläkke1eue! vaativasta sivilioimlelstaan moni:puolinen, lahja nä1hdäån harvinaisen Hellsingin kau[pungin kas ja tarmokas helllkilö, joka on ky,en veesijoht-olai toks,en toimitusjohtajana ja nyt antamianl kanssaihmisille,en paljon eri mm. jällebil alkamasosa eneddän askartelun,erikoisharrastuk te,en, ki\'jallisuuden aloilla, teknilli,slen tiel sensa shakin pari,ssa. ja, mikä meille on Lilljan merkitys tärk1eintä,.ra,kkaall maamme shakkte\lämän [ulhittjäjänä 011 John L. W Lillja. 8ha:kin ai1alla. John Lennart Woldema'r Lillja syntyi Viipurissa \1879. Tultuaan ylioippilaaksi v Viipurin!ruotsalaisesta lys,eosta hän samana vuonna alkoi opisk,e.lla sillois,e,ssa Hdsingin polytleknillis,essä o[pistossa. nsinä-öriksi han valmistui v ja veäitteli t,eikniik.an tolhtoriksi v Vv. 1902~06 hän toimi ylimääräisi81nä in8inöörinä, tiel- ja vesirakennusten ylthallitukslessa, mistä viime,ksimainittuna vuonna siirtyi Hel:singin kaupungin v1csijohtolaitoks,elll ensimmäiseksi insinööriksi ja johtajan apulai.s,ol~(si: V. 19:38 hanet valittiin v'8sijo'htolaitoks,en toimitusjohtajaks,i, jona talin}] kuolemaansa. asti. Vv. 1:90:8-,24 LiHja t,oimi teknillisenkorkea,koulun graalftllisen.satiikan ja. insinöörihette,iden elnsyklo,p,eldian sijaisop,elttajana. T,ekniska Fö,l'e,ningenin toimintaan ihän vuosikausta osalhstui toimien yhdis!tyks,eln julkaisun päät.otmittajana ja insin6öriklulbin ftluh\8enjohtajaa. Väitöskirjansa lisäksi hän on julkaissut. lukuisia v,esijohtotekniikkaa ja hydrologiaa \käsitteleviä ki:rjoituksia tiete ellisi.sså jukaisui,ssa ja sanoma1ehdissä. Viipurin vajhvat shakkisuon~t johdattivat nuol'cltl polytee:kkarin Helsingin 'Slhakkiklubiin, ja jo v häne,t, valittiin klubin johtokuntaan, m.is så,maamme s:hakkilellämän,k:es1kirpistelessähän si,heln yli kolmen vuos,ikymmenen ajan kiinnitti nimeään maamme: shakinhi,storiaan. Lilljan toiminta,klubissa olikin ainutlaatuista. Hän oli kirjastonhoitajana, taloudenhoitajana (9 v.), sihtele,rinä, varalpu1he.cnjohtajana sekä vuosina ja f,?, p-uhe,enjohtajana. Mutta tämän U!]'kois'e:ll kilven aue, kätk,eytyy uhrautuvaa ja intomielistä ty,öskentelyä erilaisissa sääntökomit.:eoi,ssa;. ottellujleln ja turnaukl?:len johtami8ta, nuortlen pellaajien O'pu,stamista.(,mm. maamme,ensimmäinen shakkikurs'si 190,3) ja suurta uskollisuutta ja taitavulutta.s:e,kä pelaajana.,e,ttä t.ehtäveänielkkana. Lilljan rpeushakillisista ansioista mainittakoon ainoastaan 1 palikinnot klubin rparhaan luokan turnauksissa 1'902-03, , , k\e,väällä 1911 ja 1917, joiden ym. iurnausmenestysten ikuisiamiselksi klubin 1 luokan kiertopalkinto kantaa \hänen nimelään, maamlmel ensimmäinen,edustaminen ulkomailla, nimittäin Pohjoismaidlen Shakkiliiton, johon klubi oli liittynyt jäs\ell1eksi, turnauksissa TukholmalSsa 1'905 ja Kölö' penhamina.clsa 1907, palkinto lujas'sa seuras,sa 1. ylelissuomal,aisessa.

10 .-CC~n 40 SUOMEN SHAKK ~ur,na~k"essa ~:9Q2, j~nka. y~lteydess'~ Suomen Slha~kiliitt.o perusettiin ja ]otct- "\ aden ka.ytle:t,tl~n LH.Jan klubm taloudjelnhoitajana v. '1904, s,en jälk:~er: kun klubm aloltle"ylelbsuomalaisen turnauk,s,en aikaansaamis,ek,si oli kl:lpstyny-t 'p,elkästään he'lsinki1äisten ilmoittautumisteien, pe,rustaman '\SUUl'en turnaus,rahaston" varat.edlellielen ainutlaatuinen tulols 17:ssä s,e,ul aott,ellussa. ~17, -1, =5 ja nlelljän!pelin sokk-osimultaan1elsitys , Mutta LlllJa kuului myös, teihtävänlaatijoittemmel valioluokkaan. V hän laati,esik-oisteihtäv-äns-ä, jotka julkaisttiin v Vuosi'en kulu81ssa syntyi!pitkälti toista sataa, tehtävää, mutta karsittu koko8,lma si~ä:tä~ 102.t1ehtäVlä-ä, jo~sta sHrtohsta ja loput 2-, 4- ja us8ampisiirt01-s1a, lt8l81- Ja a1pumat-t,eja s,ekä,1oppu- ja l'et!rotehtäviä. Ullwmailla julkaisujen lukumäärä on 3'Q, palkintoj,~n 1 4, 1. ja 2. Lisänä (J' at Ymutamat kunnia- ja kiitosmaininnat. Mieluisimpana, mlene\styksl~-nään Lil~,lja!piti 1 palkintoa hyvän ystävänsä TMhepurno,flfin muistoturwwk-. sessa v. '1944. Hän oi mallimattien ja,e!hdioho'man korj1ekti6uud'''n ih:, iiija. Ylu~ta laati viime aikoina [l)"ö1s t,elematehtäviä. Hänelle,ömi,g,tettujen t,ph~ t,aven suuri määrä,on selvä,osoitus Lil-ljan nautti-mas-ta arvonltnnosta: muldelll laatijoidien kleskuude6sa, samolin kuin Suomen SihakkiliitlJnSuomen Tielhtäväniekkoj-en, j-onka jäs,en hän p'elru.stamisesta eth v:sta HJ35 lihlltt0n,oli, e,shyksestä hån81ue v antama. kansallis,en tehtäväm r 6- tarin arvo. Lilljaoli Helsingin Sha,kki:klulbin, Suomen Shakkiliiton ja Suonwu '1ehtävänj,ekkoj'en kunniajäs,en. 'Lilljan syvällineln 6uhtautuminen sihakkiin kuva,stuu sattuvasti hänpn huomiotall:1e'rättänelestä kirjoitelmastaan "Slhakkipelin e.,>t,~tiikk:1" ioka ju~,kaistiill 'Suomen Shakin s-e,kå kantanumerossa v ehä ~'O~u~,tisjulhlanumell'ossa v Ainoa,s-ta,ankyllin korkealla oleva Ca l s6an palvoja näl"ele' niin syvän'8! shakinol'e:muks-e,en. -Suuri shakkitaistelija on pois'tunut -ke,slkuude,stamme, 3hnl(kit'JV'1ri, jota moni oli,opipinut kunnio:htrumaan ja jonka. ystävyydle6tä!saattoi olla ylp,eä,on jättänyt me,j,dät. Lillja edusti kokonaista aikakautta Snompl1 sihakinihistoriassa. Hänen poismenonsa tuntuu laajoissa shakki,piinis6ä H,ei 1 g e H i n d s t r ö m. Yleisradion mie,1elllkiinto shakkia kohtaan,on viime aikoina osoittanut ilalhdut,tavan V'oima,kasta nousua. NiiniPä insinööri, 6hakkimestari -E. BöiÖk 27. ' , '81iis viime: liittoturnauksen vast',ikään alettua, 'pulhui 6haklde'lämämme,!paluu6lta 'rauihanomaisiin oloihin ja mahsteri V. U. Mustonen haastatteili s:ha,kkielämämmc suuntavi,ivoja kosketehen E. Böökiä, O. Kailaa, im. Lai6aal'ta ja V. PalOlnraata. Venäläi-sturnauks,en kulkua 61eurattiin päivittäin, sle'lolstajana mais'tell'i Mus,tonen, joka myiöstoimi haastatte!lijana 6ihakkimel'ltari 1. Solinin avulla mainitun turnauksen jälke,en lähety.ks,elssä, jos,sa. vierailevat m,es,tarit V. Hagosin ja G.,Lisitzinke,rtoivat maansa slhakkioloi!sta ja kok,emuksistaan 6UOmalaisi6ta ipelaaj1sta. Kotkan Työväen Sha.kkikerbo järje6tää huomionarvo,isen 6lhakki<tilai,suuden p8,laam:alla samanaika'is,e,sti joukkue:ot:t-elun.kolllp:a Sihakkikerhoa, nim. Loviisan TyöväenShakkiklelrihoa, Lo'Viisan Shakkik,e:nhoa ja,kymin 'Työväen Sha,kkik'el'ihoa vastaan. Ott.e,lussa -on mukana yhteensä 70) ptellaajaa. ~ 8 U 0 Nl EN S H A K tk 1 41 Arno,ld Rinds 50-vuotias. Maaliskuun 19 'p:nä 1946 täytti 50 vuotta t Ulllettu siha,k,kimie6, toimittaj a F r a n s A r nol d Jo n a ta n H i n,ds- H,e,lsing.is-sä. Hän on syntynyt ni,ö.s'sä, tullut ylioppilaaksi 191-6, lukenut laki- ja valtiotile'diettä Aho Akad!em1ssa ja Helsingin Yliopistossa, nn1autuen kuit,enkin käytännölli81l':ue alalkl 'ltmutamien vuos1en kuluttua.monipuolisena s:lmkkimklhonä juihlijaon 't,eihnyt nimensä tunne't uksi sekäkotinlaassa että ulkomailla. Hän on p,eiliteorian ja 10pputl8ihtävien erikois,tunti,in. Viime' vuos-ina syventynyt myö6 :rnatti'hl'htävi-en te:o!'iaan,,etenkin 2-siktoisiin ja loogillisiin Arnold Hinds. tluhtäviin. Aloitti 'shakkitoilllittajauransa avustuk,silla 'Suomen Slhakkiin 1929, ;mutta v:s,ta W30 lälhtien on kiinnittänyt päähuomlol\ ruotl~nlaise!l1 shakkile,llclen Sohackvärlidlenin avustamiseen, jossa V1WS1,C!l1 mlt1aan on julkaissut laajoja.shakkiteol'le,ettisia havaintoja, ) i i (allul, )l()l'lls1 amaansa, -kansainviilis,ui l-opput,eihtäväo.sast'oa. KQti- 11:la,S,~:, ".liill,":ll :\vllsl.u.]miaan on riitliinyi ll'ell,k8:in kaikiue, sihakki!pals- 1:i1!kḷ :11'111"1':.; Oli toimittanut myö,,, Allas -Ktl'önikan, Hak,kap:e-liHan, SV(),~k:l 1."1'1'1~t.;11'1111 osllwhkipal,sloja. ja le1d!elle,eln,toimittaa Åho UldJerrät- 1-('ils(~l'in 'pal;.;.taa: Toimittaja HincLs on ollut Aho S'Vlens,ka E:lassi.ska Lyseumin ehakklke1rlhon :pj. 1915, kuulnnut Turun ShakkiJdubiin 1918 Abo. Alk.arrl!emian shakkikerihoon 1923 ja Turun 'SlhakinYls-täviin 19124: Hels:nklll1m~l1t,e,ttuaan hän on kuulunut Hellsingin Slhak,kiklubiin ja Hclsmgul Yl,e'lSJen Shakkhs,e'l1;raan, jonka. hallltukeessa hän ollut 10: ~ (19!fO--45,pj.). SuomenSlha,kkiliiton sihteeri 19<36 ja vara,pj , Hieli:m~gm 'Shakkiliiton va,ra:pj. 1913:9-4:3 ja pj LUi;ltj'rloa jatkalljuua VOllllflle tocllcltn,clttä juhlija on slhaldn huomattavimpia palvojia maa,s,samrnc. Niihin onnitteluilhin, joita sha'kkiväki kautta maan Slr':kä ullwnlai-s'clt 6lhakinyst.ävät häl1lehe merkkipäivänään osoittavat, pyytää myos Suomen Shakm toimitus syd!ämellis('sti yhtyä. Ragosinin ja Lisitzinin slmultaanitilaisuuksista on l,cth,dle,uernmel vä Uteitriy slc!uraavat tuloksle,t: Ragosin Turusls-a ylleinen simultaani tuloksin -1-:-38, -21 (V. Koiv1sto, A. SHfV1e,r), =10 (li. Arasola, H.:MJeddin, E. Kronstft1Öm, O. F'ilip'pu, Y. Tähti, Y. Laine, A. Tuomi, K.!Mäkinen, U. Sandst,en ja -.H.ilden). Aika 6 "h tuntia. Ra,gosin Turussa k'eillosimu]taani +6, -1, =. L1sHzin Tamper8,8illa yleinen simultaani +,36, -0, =14, He'lsingissä yleinen simultaani =10 J'a Y,"oi 1 ', (asba ' yl1e<1rlen,g,imultaani +<37, ~1 (A. G. Ojanen), =12 (H. Blom, J. L'eppän8!n, E. Vi'rtanelll, U.Kontine,n, L. Hollmroos, 1. Lr'htinem,

11 42 ~ S C_()}! E. ~ S!!:\~ K. ~. ~_~ E. Mättö, c'\.. Outinen, A. Hlelikkilä, il.stl,ömberg, Y. Gylc!en ja J. Nyr kiö). Aika Gy,; tuntia. Kaikhssa tilaisuuksissa olisi [halukkaita pe,laajia ollut monin ve.rroin en,emmän kuin voitiin ottaa. L,säksi olivat vit'rai- Tilannekuva K.otkan simuliaanitilaisuulllic,sta 1<9. '2. -Hl. lijat.-<aauml liikkee llte ihail'villais,en SUUDelt mä'&l\ät katsojia, jokh lu-cu", ta"a, l'ltii llll'stal'eidleln vi,erailu bje'rätti 61hakkipii.l'eis6ämm'e- ajl"aithw huomiota. Göteborgissa p'e!attiin kansainvälinen pohjoisma,inen turnaus, johon ruotsalahst'en lisäksi osaulli,tui mestal'ip.elaajamrrltl'.- Böö'k, St,o,rm HC'1 S'8,tlh Norjasta ja Björn Ni'elsen TanJSka,~ta. PeliOR'a",tossHJn {illej eräs Bö-ö'kin 'peli tästä 'tul'nauks,esta ja tuloksle.1 ohe,isena: Göteborg 19M) 1 2.,,) 4 5 f, 7 8 Pil;;t. Siija 1. L uncli 1\ - 7:! W,ök 7:! 1;2 1 1 y; 1/" 5 1/ 3. Swltz 2 1;2 _ ) 1 i J..[,ons-".oll 0 0 1) - 1 ~ :3% V 5. Killlunark 1) U 1 7:!.-- % ;,~ V 6. Skarp 0 1/2 () () ~(~ 1 1~ Zy,; 6 7. StOl'lll HW'l\"dlh 0 0! 0 7:! Bjönl ~ieltsie,n 0 7:! () 0 0 'h _. % l'h ~--- Maaottelu Ruotsi-Suomi pelataan H-ellsing'issä L,eiht,eilllHl ', painoon ilylelll1je6.&ä.ei ole ilmoite!i'tu kumm,anlkaan joul"kue','n kokoonpa noa. Palaamme ott.eluun sle,uraavassa nlunclrcjs,s,a. SlUl'D,en Sha,kkiliiton vuosiko,kous pidetään He'lsingisså Hot.elli Kämpin juhlak'8lrroks.essa , alka,elu.klo Käsitt'e,lyyn tulee paitsi t.avanomas.ia sääntömääräiisiä asioita mvös.e,räitä s&äntöj-enmuuto,selhdotuk.s.ia, joita S8;.ostamme m)"öhe mmin.. Uuliisa,in.e-iston paljouden vuoksi on osa eldel1elern:jiin ollut 1H1k1<0 jätt,ää myöhemmin julkaistarvaksi.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096.

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 s\\ PÄÄTOIMITTAJA Esko NuutiLainen, PL 61, 04401 Järvenpää, puh 90-2919319

Lisätiedot

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 '" 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo " () C C

() <) 0 ::.' c c. ()OO<.JCOOO. o ;) (., i) 0 () n. o (: o n 0 0 ' 0. \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O 0000'..>0{'00:..JDwo  () C C OCOOOSOOt;8COOG f'c000q-;,ooc';:;,oaog OC0~I,}OGa0'00oo;,OC O 90nQDC00"OCOOOGOC o Q '" P '.J 0 (").;) (' (;0 ~.J.:, Q 0 ("> 0;c,c:or, (:;COUO:::;Q,") :; 0 0 o n 0 0 " () C C '" 0 \0 Q 2as..>o:._,..:, };50~;'O

Lisätiedot

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7

SUOMEN SNAI I. Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) N:o 7 SUOMEN SNAI I Musta aloitti todellisen Pyörityksen. Miten? (sivu 246) 1977 N:o 7 HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme toivoo, että kaikki ne, joilla vähänkin

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981

KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat KANSAINVÄLINEN HS-TURNAUS HELSINGISSÄ 16.-29.3.1981 Yleisnäkymä Jugend-salin avarista pelitiloista.

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Naisten maailmanmestari Maija Tshiburdanidze keskustelemassa Suomessakin

Lisätiedot

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6

SUOMEN SHIKKI. Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? N:o 6 SUOMEN SHIKKI Musta pelasi tässä 1.- Tg4? ja hävisi. Mikä olisi ollut voittojatko? (sivu 205) 1977 N:o 6 KAKSOISVOITTO GAUSDALISSA - YRJÖ RANTANEN KV, MESTARIKSI! Gausdalin turnauksessa 14-21.8 saavuttivat

Lisätiedot

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla).

Matinteko (1 / 10) Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen on kahdella raskaalla upseerilla (esim. kuningattarella ja tornilla). Shakkinappuloiden voimasuhteet Matinteko (1 / 10) Kuningas on pelin tärkein nappula, ilman kuningasta peli on hävitty. 1. Kuningas + Daami + Torni vs Kuningas Matinteko (2 / 10) Helpointa matin tekeminen

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 3/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 4/2000) Artikkelin viimeissä osassa tutustumme erääseen terävään varianttiin, joka joutui 1990-luvun loppupuolella valtavan

Lisätiedot

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S.

... ... ... ... ... ... ... ... ~ ... ... ...,... ... ... ... ... ... ... ... ... .:.:.:.: ... Co... &.. 0... EI et... ... e C S. ..........................,........ Co....... &.. 0... EI et........... "......................................... }{,... ~ '.....:.:.:.:........ e............... " f,.................... C S 4t E o N:o

Lisätiedot

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80

SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A. AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA. Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218. SHAKKIPElEJÄ. nappulat, 3 kokoa. 42,35, 30,50 ja 23,80 SHAKKIKIRJAlLlSUUTT A AKATEEMiNEN KIRJAKAUPPA Keskuskatu 1 00100 Helsinki 10 puh. 625901/218 SHAKKIPElEJÄ Puunappulat 26,35 STAUNTON KING n:o 80 nappulat woodyren-muovia 38,90 pelilaudat pahvia: pieni

Lisätiedot

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983

SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-22.6.1983 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitta Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 SHAKIN SM-TURNAUS HELSINGISSÄ 8.-.6.198 HEIKKI WESTERINEN KAARLE OJANEN HeLsingissä

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

SUOMEN "SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3

SUOMEN SHIKKI. Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) N:o 3 SUOMEN "SHIKKI Mikä valkean D-shakki päätti pelin heti? Larsen-Portisch, 3. ottelupeli (sivu 88) 1977 N:o 3 Suomen BPOy HANKI ILMOITUKSIA SUOMEN SHAKKIIN! ITSELLESI TULEVA HANKINTAPALKKIO ON 20%. Lehtemme

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

----- ~~I ~ ------., \" N:o 3 KESÄKUU 1959J

----- ~~I ~ ------., \ N:o 3 KESÄKUU 1959J SuOmlln 35 'Vuotta ----- ~~I ~ ------., ( \" N:o 3 KESÄKUU 1959J 8HAKKI S 1 S Ä L T Ä Ä mm. Maa 0 t tel u Suo m i-n e u v 0 s t 0 - E e s t i, Katsaus Neuvostoliiton mestaruusturnauksen 1959 ava u k s

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL

Suomen. , ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 1958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Suomen, ~ml_--.. (N:O 9 MA RRASKU U 958) SHAKKI SUURMESTARI MIHAIL TAL Portorozin suurturnauksen voittaja ja Miinchenin kisojen paras pelaaja! - Mihin ehtii vielä? Shak/~ikerhol! Shakinh arrastajat! SHAKKIKELLOJA

Lisätiedot

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~

SHAKKI. Sllom~n ~=I. ,TAPAtlTUI v. 1958 (~---JOUL~~UU---~ Sllom~n ~=I (~---JOUL~~UU---~ SHAKKI,TAPAtlTUI v. 1958 Tammikuussa: Yhdysvaltain alueturnauksen voitti ylivoimaisesti Bobby Fischer. Helsingin mestariksi leivottiin A. Fred. Shakinpäivä,kokosi jälleen

Lisätiedot

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta

r--& *' 1_--..\ Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta "':;;uomen r--& *' 1_--..\ l N:o 2 HU H T 1 KUU 1955) S H A I~ I~ I Kouvolan Shakkikerhon 25-vuotisjuhlakilpailusta ajalla 2. 1.-9. 1. 1955. Kuvassa näkymä I. luokan turnauksen viimeiseltä kierrokseha

Lisätiedot

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157

Fur Anfänger und Fortgeschrittene 1975 288 s. 46,80 KATEEMINEN KIRJ K Keskuskatu i, 00100 Helsinki 10, puh. 90-651 122/157 W. lombardy: SNATCHED OPPORTUNITIES ON THE CHESSBOARD Quick Victories In 200 Reeent Master Games 1973 340 s. 43,'lO H. Kasparjan: ZAUBER DES ENDSPIElS SOdwestschach-Reihe, Bd. 15 1974 135 s. 41,- W. Unzicker:

Lisätiedot

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT

r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 1958 PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Suomen ~~I r---------- ~ --------~J LN:o 8 LOKAKUU 958 SHAKKI PORTOROZIN SUURTURNAUKSEN OSANOTTAJAT Turnauksen voitti suurmestari M. TaI i (0). toisen palkinnon vei suurmestari S. Gligori6.!II-IV P. Benkö

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme

SHAKKI YHDY PANKKI ... ~~ LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. ~ luottamusp>lllkki , / Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmeitta1'iamme ... ~~ ~l~~~~ r--n-:-o-7--mar RAS KU-U--1-9-7-2-', / SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tt:tktfuain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

~c::_'::"} ".,,,,"~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o

~c::_'::} .,,,,~t~:--';';i, ~.(, ;;~ Oi!>;)C<...,[''',:-6'''0{)&~;D. .D >'-' '-'.:; V.:) <'> :;, c. 0 1) ;::, ouoc;::;oooooco('c()o 00';'0 '" c-,;;cj l>"uv",0";:; y"o"~()u&"'/';:'gg>g:'::':)0 &O~.u0e.()...,,,gO"'QO '~0,",,,,&v,,,uV{:j

Lisätiedot

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme

:\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme :\1aailmanmestarijoukkue: Paavilainen, Perkonoja ja Hurme HEART OF FINLAND KOTBIAISIA TULOKSIA 8 1995 JOUKKUEPIKASHAKIN SM SYNTYMÄPÄlVIÄ SISÄLLYS 8/1995 PÄÄTOIMITTAJA 239 Heart of Finland 252 Tehtäväshakkia

Lisätiedot

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$"

!)!!#!!2!!'&!322 2!)!-,,!32!!!2!!!!!!!1!!31+!31 1!-+!!31!31!'A@!*((!!$ 21. tunti: Hyvät ja huonot lä- hetit Vaikka huonon lähetin voisi keskipelissä kompensoida muiden nappuloiden aktiivisuudella, niin loppupelissä tälläinen lähetti on usein syynä häviöön. I. esimerkki. Averbah

Lisätiedot

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKElLOJA Suom(2ll ,------ ------, luottamuspankki Ilmoittajat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme Suom(2ll ~~~ "Ail\,------ %~i ~ l ------, N:04KESÄKUU1972 j fihakk LUOTETTAVA SHAKKKElLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PIKASHAKIN SUOMEN MESTARIT THOMAS RISTOJA Kuva: Jörn Elfving NIINA KOSKELA

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Artur Jusupov ja Anatoli Karpov valmistautuvat ehdokasottelupeliinsä Lontoossa

Lisätiedot

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa

Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa Aleksander Shneider uusi voittonsa Heart of Finlandissa 8:\1 -TCR~A UKSET HEART OF FINLAND 8 1993 SOKKOSHAKIN SM NUORTEN SHAKKIA: LOPPUPELITAITOA SISÄLLYS 8/1993 231 Pääkirjoitus 232 Suomen mestaruusturnaukset

Lisätiedot

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA

illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA illllpi SU()MEN Shakki KvM-tuloksen tehnyt Petri Kekki kohtaa voittosijaa jakaneen Mihail Rytshagovin ESPOON KV. TURNAUS KOTIMAISIA TULOKSIA 9 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 911995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo" Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta

SHAKKI. :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP Lauttasaari-Keskusta SuomlZ.n &mw.r ~l ~~~ ~ ( N:o 5 L 0 K AKU U I 9 6 7 J SHAKKI :.:... LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELlOJA - Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös tukuttain.

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972! " luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. 3a(Jm(Zn. Uudista,kaa tilauksenn,e vuodelle 1972!  luottamuspankki 3a(Jm(Zn SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI " luottamuspankki

Lisätiedot

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana

Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Ensimmäinen kirjeshakkiturnaukseni vanhana lähipelaajana Kirjeshakin nykypäivää ja mitä iloa siitä on lähishakinpelaajalle? Tämä tarina on kirjeshakista ja sen nykytilasta koneiden ja internetin aikakaudella. Tämä on omakohtainen kertomus siitä, miten itse löysin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA

HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Suomen Keskusshakki!iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 HELSINGIN SHAKKIKLUBI JOHTAA TASAISTA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLussa

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA:

SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN JOUKKUEEN TUOMISET MALTAN SHAKKIOLYMPIALAISISTA: Yrjö Rantasesta tuli

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

SUO " EN" E S T ARI T

SUO  EN E S T ARI T Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat SSN 055-8096 SUO " EN" E S T AR T KAARLE OJANEN LEENA LATNEN Kaarle Ojanen (64) saavutti.

Lisätiedot

ile . ~'. ...'" ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '". .. ee.e e '.

ile . ~'. ...' ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ee::::::::: .:.:.:.:.:.:. e' e' e' Tammi-helmikuu N:o 1 .'...'.' ,10,' 10.'. '. .. ee.e e '. ........................ 0&......'",10,' 10.'.................. ee.e e '.. ~'. ':/. '"...'...'.'.:.:.:.:.:.:. e' e' e'................... '". /;II,,.e ee::::::::: a ile N:o 1 Tammi-helmikuu 1963 KUTSU

Lisätiedot

Kasparov ylivoimainen Linaresissa

Kasparov ylivoimainen Linaresissa Kasparov ylivoimainen Linaresissa BAL TIA-OTTELUT LL\ARES "JOIKO KERES MALJANSA POHJAAN?" SHAKKIKOULU: "LIIKKUVA NELIÖ" 5 1993 SISÄLLYS 5/1993 143 Pääkirjoitus 1~4 BaItia~ maaottelu t 149 Linares 154 Shakkikoulu

Lisätiedot

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta

----------. suotjten I-tAKKI. S)Doää C30uiua JOULUKUU. ,N:o 8. ~nne{{ista Uutta cmuotta _... ~ suotjten I-tAKKI,N:o 8 JOULUKUU 1950 ITÄ.SUOMEN SHAKKILIITON PERUSTAVASTA KOKOUKSE TA. Istumassa (vasemmalta) P. Laine (Varkaus), V. Tirkkonen (Pieksämäki), E. Heilimo (Iisalmi) ja M. Ryynänen (Kuopio).

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. I N:o " r SISÄLLYS: "\ ~ ~ KESÄKUU 1948

SUOMEN SHAKKI. I N:o  r SISÄLLYS: \ ~ ~ KESÄKUU 1948 SUOMEN SHAKKI I N:o " KESÄKUU 1948 :\:IAAILlVIAN!\'IESTARUUSOTTEL"UK P xx TYTTY"~ Osanottajat vasernmalta oikealle: P. Kerr:;s, V. Smyslov, S. Resheysky, :\1. Emve ja maailmanmestari :\1. B 0 tv i 11 11

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KOLMOISVOITTO ESPOON KANSAINVÄLISESSÄ TURNAUKSESSA! KIMMO VÄLKESALMI EERO

Lisätiedot

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA

KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 KARI RAHKAMO PELAA SHAKKIA Helsingin ylipormestari Kari Rahkamo on innokas

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994

Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 Näkymä rca:n ehdokasottelujen pelipaikalta PCA:~ EHDOKASOTTELUT KÄRKILISTAT 7-8 1994 SELOLISTA KOTIMAAN TULOKSIA SISÄLLYS 7-8/1994 251 Pääkirjoitus 252 PCA:n ehdokasottelut 264 Madridin turnaus 266 Konsala:

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008

Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 Rikospoliisien Shakkikerho ry 1 008 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO 1958 1 Rikospoliisien Shakkikerhon jäseniä Tampereen seudulla tervehtivät: Lempääläntie 21 Tampere, Puh. 03-251 8411 WWW.PIRAMK.FI Pirkanmaan

Lisätiedot

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen

8HAKKI. S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J. 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet. 35 vuotta ~ml_-... Toisen vaiheen jälkeen 35 vuotta ~ml_-... S ilo men (N:O 6 LOKAKUU 1959J 8HAKKI 4. Ehdokasturnauksen kärkimiehet Toisen vaiheen jälkeen Paul Keres. joka johti turnausta toisen vaiheen jälkeen. Pystyykö hän torjumaan loistavatyylisen

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06

SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE. Valkea päätti pelin voimasiirrolla. N:06 SUOMEN SHAKKI HARRI HURME - EERO RAASTE Valkea päätti pelin voimasiirrolla. Sivu 214. 1978 N:06 210 SUO M E N NUORTEN KILPAILUJA Tanskan avoin mestaruus, Ribe 24.6-3.7: Mukana oli 34 pelaajaa kymmenestä

Lisätiedot

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA

SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitta Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA SM-LIIGAA SarjatauLukot pääsarjoissa kolmen kierroksen

Lisätiedot

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011

Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Tuomio: Itsematit / Informal tournament selfmates Suomen Tehtäväniekat 2010 Tehtäväniekka 2011 Kahden vuoden aikana lehdessä julkaistiin 37 itsemattiensipainosta 21 laatijalta seuraavista maista: Bulgaria,

Lisätiedot

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri

Suomen mestarit Johanna Paasikangas ja Joose Norri Sumen mestarit Jhanna Paasikangas ja Jse Nrri LINARES NUORTEN SHAKKIA 4 994 SISÄLLYS 4/994 PÄÄTOIMITTAJA 35 SM-turnaukset 44 Seurajukkueiden SM 52 Linares 62 Nurten shakkia 66 Tebtäväshakkia 70 Kirjesbakkia

Lisätiedot

Kuinka matti tehdään?

Kuinka matti tehdään? Kuinka matti tehdään? Kun oppinut oot siirtämään shakkinappuloita, on aika alkaa piirtämään voittokuvioita. Siis shakkipelin päämäärä, pikku neropatti, taltuttaa on kunkku jäärä tehdä shakkimatti! Shakkipelin

Lisätiedot

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com

Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM Oslossa 18.-20.2.2005 (ilm. Suomen Shakissa) TAPANI SAMMALVUO tapani.sammalvuo@shakkitori.com Koululaisten PM pelattiin tänä vuonna Oslossa 18.-20.2.2005. SKSL:n ja Velhojen valmennussopimuksen

Lisätiedot

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA:

UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: UUSINTA SHA~{lKilK!RJAlUSUUTTA: Kaarle Ojanen - Veikko Salonen: OJASEN OIVALLUKSIA 1975 199 s. 33,- Theo Schuster: Uf\lVERGESSENE SCHACHPARTIEN 1 Von fvlorphy bis Tarrasch 1974 72 s. 15,40 UNVERGESSENE

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA UUSINTA SHAKKIKIRJAlUSUUTTA: B. M. Kazie: International Championship Chess 360 s. 53,75 Kevin J. OConnell-Jimmy Adams: The Games of Anatoly Karpov 352 s. 58,75 Anthony Saidy-Norman Lessing: The World of

Lisätiedot

Pakkauksen sisältö: Sire e ni

Pakkauksen sisältö: Sire e ni S t e e l m a t e p u h u v a n v a r a s h ä l y t ti m e n a s e n n u s: Pakkauksen sisältö: K e s k u s y k sikk ö I s k u n t u n n i s ti n Sire e ni P i u h a s a rj a aj o n e st or el e Ste el

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1

SUOMEN SHAIII. Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n. N:o 1 SUOMEN SHAIII Cuartas - Westerinen Mustan 17. siirto Kuinka sllurmestarimme jatkoi? (s. 7) 19n N:o 1 -- ~IIIIIIIII ~~ ~~ ~~ ~~~ (/)~ II c:: I ta ~ o 0.. I C/) ~re C/) E o Q) ~~ Ota en'" c:: ta c:: ta :ta

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 2 2004 Palmberg ilmo 28touko.indd 1 28.5.2004 13:26:37 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi

Lisätiedot

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg

= T.Porrasmaa, P.Houtsonen 0 T.ViLjava, H.Fröberg Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKIKERHO FISCHER JOHTAA MESTARUUSSARJAA Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen.

Lisätiedot

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 )

guofnf2n ...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) guofnf2n...--_1.&' 1, ( N:o 6 ELO KUU 1953 ) Sompasaaren 5. kesälurnauksen osanoifajisfoa Istumassa (vas.): E. Heinonen, E. Salmi, 1. Niemelä, T. Salo, M. Rantanen, O. Katajisio, J. Vesterinen, A. Fred

Lisätiedot

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA SHAKKIKIRJALLlSUUTT A AUTOSCHACKS GULDSERIE: N:o 1 Adolf Anderssen 287 s. 9,15 n:o 2 Paul Morphy 288 s. 9,15 n:o 3 Wilhelm Steinitz 288 s. 9,15 n:o 4 Emanuel Lasker 288 s. 12,60 AKATEEMINEN KIRJAKAUPPA

Lisätiedot

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7

Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 Suomen mestarit: Marko Manninen ja Markku Hartikainen UUDET ELOLUVUT UUDET SELOLUVUT NUORTEN SUOMEN MESTARUUDET NUORTEN SHAKKIA: ASKEL ASKELEELTA 6-7 1993 SISÄLLYS 6-7/1993 179 Pääkirjoitus 180 Nuorten

Lisätiedot

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI.

SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKKI MATTI! VOLVO 740 GLE TAI TURBO ON VOITTOSIIRTOSI. ac VOLVO 740 -AJETTAVUUS

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 )

( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) ~ 1----. ( N:o 4 K E S Ä KUU 1953 ) S H A I( I( I.Helsingin Shakkiklubissa 11. 5. 1953 pelatun H. Karjalaisen pikapelipokaalin ouelunäkymä: E. A. Björklund pelaamassa, Yrjö Kivimies (keskellä) ja H. Hindström.

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.1.1986 MAAILMAN KÄRKI SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov (SU)

Lisätiedot

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952)

r---- l N:o 2 MAALISKUU 1952) r---- l N:o 2 MAALISKUU \ 1952) 1 Shakkiliittojen palsta Suomen Keskusshakkiliitto Kansain Shakkikisai ovat toteutumassa, sillä pitkällisten neuvottelujen jälkeen valtiovalta on myöntänyt avustuksen jonka

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD=

UOMEN SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= UOMEN H KJ Suomen kesän ihauullb (H, jälleen suonut,oi maa ja nautintoa myös ;,hakinharnwiajille! SISÄLLYS: Shakin luaaibna!nnestareita ja heidän edeltäjiääll, StrUITll -sta:ri ~l\~ KD= tovin esittely

Lisätiedot

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun)

Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) Veijo Mäki voitti TShL:n pääsiäiskhpailun (palaamme kilpailuun) PO LG AR~SP ASSKI NAISTEN ALUETURNAUS 3 1993 JOOSE NORRI HELSINGIN MESTARIKSI HENRIKSSON PIKASHAKKIMESTARIKSI SISÄLLYS 3/1993 71 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Jakotukit / tarvikkeet

Jakotukit / tarvikkeet Jakotukit / tarvikkeet Tuote LVI-numero Pikakoodi 2022115 BF71 VM 2X3/4 EURO VM 3X3/4 EURO VM 4X3/4 EURO VM 5X3/4 EURO VM 6X3/4 EURO VM 7X3/4 EURO VM 8X3/4 EURO VM 9X3/4 EURO VM 10X3/4 EURO VM 11X3/4 EURO

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI

C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI Sl10m(ln ~m~ ~1~~1~, C N:o I SYYSKUU 1966 J SHAKKI SISÄLLYS: Suomen Shakkiliiton kilpailukulsu... 2 Helsingin Shakkiklubin juhlaturnaus... 2 Lyhytpeli- ja sommitelmakilpailu........................ 2 Uusin

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA

Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA Anatoli Karpov kukistaa Jan Timmanin MM-OTTELUT JATKUVAT SM-LIIGA KÄYNNISTYI TEHTÄVÄRATKAISUN MM NUORET VOITTN AT NORJASSA 10 1993 SISÄLLYS 10/1993 303 Pääkirjoitus 305 MM-ottelut 313 Sommitelmia 315 Nuorten

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.)

Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) Pohjolan alueturnauksessa Reykjavikissa Tanskan Curt Hansen (oik.) vei voiton ennen isäntämaan Margeir Peturssonia (vas.) FIDE:N EHDOKASOTTELUT KOTIMAISIA TULOKSIA 5 1995 ALUETURNAUS KV. KILPAILUJA SISÄLLYS

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8

SUOMEN SHAIII. Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle. Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) N:o 7-8 SUOMEN SHAIII Timo Tyrkkö & Kauko Virtanen Omistettu Jan Hanneliukselle Kolmen (3) siirron apumatti vaihdelma (ratkaisu sivulla 156) 1976 N:o 7-8 uotjien 1-1 A.< K I N:o 7-8 Suomen KeskusshakkIliiton,

Lisätiedot

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977

SNAIII SUOMEN. N:o 1 SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 SUOMEN SNAIII SM WESTERINEN - SM SIGURJONSSON NEW YORK 1977 Musta uhkaa mattia, mutta valkealla on siirtovuoro. Heikki pisti myllyn pyörimään! (5. 11) 1978 N:o 1 STS:ssa eletaan nyt reaaliaikaa. 1 uotji

Lisätiedot

... ... . " ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... ""4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2

... ... .  ... ... ... ' ... ... ~:~:~:: ... 4O. ileh_i. s:sha. ~ Maalis-huhtikuu. N:o 2 tt. ".......................... tl... '..... ""4O...... ~:~:~:: N:o 2, E s:sha 0 ileh_i ~ Maalis-huhtikuu UI 1963 SHAKINHARRAST AJATI Suomen Shakblehden kustantamana ilmestyy syys'kuussa bulletiini. joka

Lisätiedot

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004

Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 Rikospoliisien Shakkikerho ry 4 2004 1 2 RIKOSPOLIISIEN SHAKKIKERHO R.Y. www.riksha.fi Hallitus: Jari Lehvonen, puheenjohtaja puh (09) 189 5587 email työ: jari.lehvonen@helsinki.poliisi.fi email koti:

Lisätiedot

SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja

SUOMllEN Suomen Keskusshakkilliton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton Ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenkannattaja. S lhla1k1kl[ I ~äätoimittaja A I~ I~ I Suomen shakkimesl:aruus 954: Kuva palkiniojenjakotilaisuudesta. Eturivissä vasemmalta: A. Fred. J. Solin. O. Kaila. T. Salo, H. Koskinen. Takana: K. Marttinen (iurnaustoimikunnan pj.), O. Katajisto,

Lisätiedot

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen.

Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. Janne :\'lertasehe toinen peräkkäinen mitali koululaisten PM-kilpailuista - nyt pronssinen. NAISTEN ALUETURNAUS KOULULAISTEN PM 3 1995 SEURAJOUKKUEIDEN SM PCA:N EHDOKASOTTELUT SISÄLLYS 3/1995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

ELO-LUVUT 1.7.1982. Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakki/iitto Suomen Kkjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ~1aa il man kärk i : 1. Ana to 1 i Karpov (SU) 2. Garri Kasparov (SU) 3. Viktor

Lisätiedot

&~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI

&~~.. ---AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI .: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II YHDY PANKKI Suomen &~~.. ---"AiI1 ij:~d1 -... r N:o 6 JO U L U KUU I 1967 I \ I 8HAKKI.: LUOTETTAVIA :.:.: SHAKKIKELLOJA II Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Ohjevähittäishinta 40:-. Alan liikkeille myös

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot