Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "---------------------------------.-------------- Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä"

Transkriptio

1 SUOMEN SHAKK Toimitus ia konttori: fyvaskylä, Luonnetjärvi. Tilaushinta: '/1 vsk. 150 mk, '/2 vsk. 85 mk.- Ulkomaille 'h vsk. 200 mk. Postisiirtotili n:o Suomen Shakki, T 1 K K A K 0 S K 1. Osoitteen muutos 5 mk. N:o 2 Maaliskuu Neuvostoliiton shakkimestarivierailu ja kansainvälinen turnaus Helsingissä Milellui8ana uutm8lna va8taanotettiin Suomen slhak,kipiireiss,ä tieto NeUv08toliiton slhakkiml'lstal'clid,en G. Li s i t z i n i n ja V. Ra <g 0 s i n i n vierailus,ta. Olihan yhtely denaikaansaamista vlenäläisiin p,elaajiin jo. t.oiv.oi!tu ja tlclhtyaloht,e<itakin l:1m. AkaiJelemislenSihakkiliiton taholta. 'Siitä, lehä vierailu helmkuussa tapajhtui, lankjeaa kiitos Työväen Slhakkiliiton aloittle8'ue. Tämä myös toimi vielraidjen isäntänä s,ekä Hel,s,ill 'gissä 5.-1'5.,2-4-6 pellatun turnauklslen ja tämän jälk,e'en talpahtuneiden simultaaniki ertueklien j.ärjestäjänä,,edustajanaan toimikunta, jonka muod.ostivat matst. V. Kivi, valratuom. M. Laisaari ja j.oht. Palomaa. Vierailun taloudellisleksi tukemisle,ksi oli mm. valtiovalta myöntänyt r.alhalhsen a vus'tukslen. Neuvostoliitto.oli valinnut v,ile!railijoik,,~i kaksi nimelkä,stä pe,laajaa,; suurmestari LöveDlfislhin j,a shakkimestari Hagosinin, joka petlivaihvuudjeiltaanon myös suu~mestariluokkaa ja saane,e, piakkoin myös tämän arvonimen. Llö'vlen.fisihin sairastuttua juuri lähwihje,tkle,uä, hänen tilalleen :ma'tkusti G.Lisitzin, jolla myös on,takanaan melrkittäjviä saavutuksia,pitkänä slhakkiurallaan. 'Suomalaisiksi.osanottajiksi Hiellsingin turnaukseielnkutsuttiin Suol1!c,rn Shakkiliitos,ta LE. Böök, K. Ojanen,. 'Solin, V.,Kiuru ja. A. Fll1eld. Työvä,ern Sha,kkiliitosta M. Rantanen, M. Laisaari ja V. Palmnaa. Järjelstelyistä 'selviytyi Työvä'en Shakkiliitto tottumattomuudiestaan lhuourna1tta kunnialla. Eritoven kilrpailun e'1'i pelhern s euraami,sern teki s'elinfup'e,uen käytw hyvin mielyttävä,ksi yleisölle. t.sb turnausta se!lostamme' seuraavassa ki,elrruksittatn, kohdista,en päähuomion erikois,eslti vie;1'aid,en eidlelsottamuksiin. 1. k i le r r.o s: Rantanem pe,lasi Ragosinin ranskalaista vastaan vaiihto :muuyll1ehnaa lhoitaern kes'kipelin rpitkän ajan lelrinomais!e,sti. \Lopulta ;tuli kuitenkin virhe, jonka R. taitavasti käytti hyväks,elen voittaen pl8un sitä myöhemmin jatketta.essa. Lisitzinin voitto Laisaaresta johtui L:n käsittämmtömästä sokeusvil'lhelestä. Oli nim. syntynyt aivan tas,avoimainen T-loppupeli, joka 'Olisi pä.ättynyt ta8aan,,elleli L.olisi 'syöt.tänyt sotilasta.. 2. k i 'el r,1"0 s: Peili Ragosin-Ojanen oli slaavilaista D-gamibiittia, jota pe!lathin hyvin molemmin rpuolin. O. uhra,si kvalit1e'etin, mutta aikapulassa R. menetti 8en tak,aisin ja. tultiin loppupeliin jossa.e!riväris{)t lähetit tle!kivät voittoyritykse1t mahdottomiksi. Lisitzin---iKiuru p,e,lasivat. tasa~~en otte:lun. jobsa K:lla oli vielä 10lppupelissä tasapeurnalhdouisuuks18.. Lllan

2 24 SUOMEN SHAKK atkainem. tornten vaihto antoi L:lle, iffiaibidiollibuudte,nedle,tä kuninkaalla, joka ratkaisi pelin lhänen hyväkbe'en. CBöö,k kumosii Rantas'en rans,kalaib'en pelin.käs~tte'lyn voittaem. K~-hy,ökkäyktSlElllä. F'ed! voitti 'Meman yllättäen iso linin sisilialaisessa :p eissä. 3. k i,e"l' r 0 s: Palomaata v,astaan pe!laijelssaan :Liisitzin,sulki sotilasas,emat D-s,ivustalla ja keskustassa, jolloin mul'tomalhidollisuuksten puut,tuessa peli,sovittiin 't.asapeliksi..kiurun avausvkt1hielen 11anskalais,es'sa Ragosinktäytti ihyväk,s,elen,suomatta mitään vas,tama'hidjollisuuksia. Ojanen yllätti Böökin iharvinailsle:lla siirrolla vasta,anoteltussa D-galmlbiitissa, saadieinllyvän pelin ja <loitilaan enemm!yyde'n, imikä rliitti voittoon. 4. k i 'e '1' 1'0,s: V'elnäläisten :mestal'eli,dten välisessä slaa vilails,e,ssa ipuolustuksess,a R. sai hiukan pat81d1man peilin, joka,kuitelnkin mo}emmtn puolisen aika!pulall ahdis,talel&s,a sovittiin tasalpehksi. Espanjalaislessa rp,e' lilssäj BÖ'6k-Kiu1'u viimek,si mainittu t,e,ki s-uhraukslen, joka johti vaike'aan asemaan sillä,s,curaulme,lla että B:n vir,hie'siir:to alleutti D:n m,elne'tyks n T:a ja kahta,klelvyttä: upselelrla vastaan ja, B:ll luovutukse,en. Yllättävä oli myöskin Ojasen häviö hyvän tul1nausalun jälkl8,elen F,r'e'dille', selkä Palomaan v'oitio k,auniils,sa plellissä. 5. k i e l',1' 0 s: Jännity:ksellä odotettu 'peli Ragostn-Böö,koli D-g,amlbii t tia, jossa R. telki tcorlelelttis'esti miell:enkiintois.c'n si.i.rron, joka libä,ksi,osoittautui vahva,ksi. Kun B.,e,i puolustautunut pa,rihait.en, oli peli luorvutu,o;kelpoillen jo an~ 30. si11'1'o11. Solin pelasi Lisitziniä vastaan.'hyvin saavutta,en jopa pa.remman aseman, kunnes ),O'ppupellisBä teihty virihe, käänsi p,elin L:n voitoksi. Ojanen pe,lasi jähelen helikosti anta,en LaisaaYieUe tilaisuuden ullraussommitlc'lmin vapautua häviöasemasta. Useampi,en jatkoj'en jälk,een sovit.tiin tasapeustä,.kun O:n,palkintosija jo oli turvalttu ja muut p,elit päättyneet. Fred,k'8'ks,i si'elvän pellastukben ple:lissään Kiurua vastaan, jo,ka jo näytti K:n hiell:polta voitoj:ta, saavuta,cn tasa!p'emn. T il ann 'e, : Hag{lsin, Lisitzin 4, N'elcL 3%, Ojanen 3, Palomaa '2 1 h, Las'aari, Rantanen 2, Btöök, Kiuru 1%,,Solin k i 'e';e' 0. s: Fred pe'lasi hyvän peilin Ragosinia vastaan, j06.sa V'N' rattain iapalhtumaköyhästi tultiin remissilorppupetliin. Böökin ja. Li,sitzinin pch oli s.angen,sommitelmarikas. B. selviytyi kuin ibjme,en kautta vaikte,asta pehstään ke.skelytysa,semaan, jossa,hä'll'ellä oli so'tila,s,,enlemmän. Erivärl.sten lähetten vuoksi petli s,ovittiin 1,elmiss1ksi jatkotta. T il ann,e : Ragosin, Lisitzin 4%, Fired, Ojanen 4, Kiuru, Palomaa 2'h, Böök, Lai'saari, Hantanen, Solin 2. 7.,k i,e' '1' r 0 s: Hagosin saih~elman pal'1emman plellin Lai,saal"en Aljechin-puolustusrta vastaan. L. :eliaikapulassa huomannut siirron mattia, mutta tuskin hänen peunbä olisi muutenkaan ollut pelalsbelt.tavssa. Rantanen sai kerrassaan valtavan hyiökkäyksen Lisitzinin K-as,e:maa vastaan, joika näytti sol'tuvan millä ihdkellä 'hyvänsiä. L:u,kylmäverinen. puolubtautuminem ja vastatoimeitpiuelelt D-sivus.talla johtivat voittoon R:n t'ellltyä.,karlkean virlhelen juuri,ennen aika:ta.rkastusta. ' Höökin ja F'l"edin peli olikorlre'kti, mutta :kuiva tasapeli. T il ann,e: Ragosin, Lisitzin 5%, Ojaneln, F:rteld. 4%, Kiuru 3%, Böö,k, PalO'maa,,Solin 2%, Laisuari, Rantanen k i e '1' l' 0 s: Ennen tätä kieirrosta v,enäläist'en,kaksoibvoitto e:i vi,ellä,,ollut varma, sillä Ojanen, ja. ifl'ed oliva:t vain pist,elen jäljessä. Tällä ki,elrrok&ella he, kuit'elnkin,kumpikin voittivat, 'Ragosin Palomaan ja Lisitzin,F.rtetdin Ja varmistivat as'emans,a.h1yvän loppukirin ottanut Kiuru nousi palkinnon tav.oiuelijaksi voiuelttuaan Solinin, joka aikapulas,s,a y,ritti pelata voittoa, mutta huonolla menestyksellä. Oja.nen selv,isi hälcljin tuskin ta-sapclliin HantasEln kanlssa, 'menettä,eln mahdollisuutensa venäläis't,en uh-- t.. SUOMEN SHAKK 25 kaamh.'l'e,en. Tilanne, 'ennen eviimelistä kilej~rosta: Ra,g!osin,Lisitzin 6 1 h,.ojane 1l 5, Kiuru, Frleld 4%, Böö!k 3%, Solin, Hantanen, Palomaa 2% Lai,saa1"i ~, 9. k i lel r,1' 0 s: VlenäläiB,t'en kaksoisvoitto oli j,o se:lvä, mutta muut palkintosijat s,en sijaan t,ämlän ki,errroksen tuloste:n varassa. Ra,gosin pelasi 'Solinia vastaan komelan K-hy;ökkäyk'Sleln, joka ans,aitusti sai 1. kauneuspalkinnon. ipletli Ojanen----lLisitzin :päättyi jo 24:ssä,sHrrossa v.a~htoj,eln jälke,en tasap,e,linä. Rantanen vei Kiurulta voiton ulhraamalla kvalitele,tin Frtetdin niin'ik,ään hävitessä pelinsä Lais,aartta va'staan. Näit.t,e'n tulostey{ jälk,e,en Böök,sijoittui v~e;lä jakama.an pa1kintoa. voittamalla Palomaan, Helsinki 194,6 1 : () Pisto 'Sija 1. Ra,gos,in -_.- % % 1 % % 1 2. LisHzil1 1h V2 % ' :~. Ojanen Vz % -_ % 1h 1 %,51fz 1- Böök 1fz o -- 1h % 4% 1 V-V :l. Fred 'h 0 1 % - % 1fz 0 % 1 4% v~vl n. \illrl! % % V-V 'i'. lalltmwll :0 0% 0 % 1-1fz 1 0 3% 7 N, l,i.i4h"''i 0 % % -- 'h la~ 3 8 i. 1',, " o 1fz 0 0 % 0 0 1fz % '10, 111, :-;olill 0 0 % 'h % 0-2% 9.-'10 \"',11i.lii.iL~1111 voil:l.o.oli Odot,ettu, muua!pist.e~e,ro lähinnä seurraaviin nou,',", 1H.:.V:,kHi, 'Sii:hcm v,aikut't.i os,altaan myös nuo,l'elmpien pe,laajielm- 1111',1, il'l'l ill!l,o!.l,j\lll.bwll PllllbC:1 ja liflii,kl4i my'ii.s SC),,eUä 'he' (Ojanen, F1etd 111 1\1111'111 illlllllillllil'lliiil'',l.i 111 i v: \'1, l.yii,ybii., lli,k,ii, niiinkin!pitkässä turnauk-,,', 'i \'111 h "kHi i 1\ 1111' "', il",in jlll, 1 kitnl.oj,n,njakotilaisuus oe 'SN.seuran toi- 111".,111 J'J''t",\ 11'ld,,'.jli j\'lallt-:,(nl.iel~sa 25.,2. Täällä 'SN-'s,e'u1an vt. cpj. 1"llli""111,"VJLY M'ax '~" gl(),liuls pulhui vieraillel. TurnaUlstoimi.kun !Jj. V. 1\ i vi HW"il.Li palkintoj,en jaon puhuen samalla toimikunnan!j'llliil'lyl.a. llall kuuh:,ss,apidehin vi,ellä useitapull!eha, jois,ta mainittakoon: '1,i,i)j'n('Sluomcn Slh1likkHiit,to), Palomaa (TyöväJen Shakkiliitto). Rauta- 111'11 (:-;'olmen Tehtäväni'eikat). Viera~dJen puol'8lsta. vastas,i Hagosin pu'hcetsiin. 1':"ilHtrla.hs,en,arv,okkaan lopun vie'raijulle 'lnuodosti N8uvostoliiton täk.iil iiii'w Hi:hettilään,minist,e,ri 0 ro v i n järj,estiimä tutustumis,ulaisuus vi l'':li l'lwh)n,slhakkimestar,eildjen ja Suomen shakkia,lan huo'mauavimpi,en 11'1"111< i l:iiidllm kesk,eln. Tilaisuudessa nähtiin läsnä, 'paitsi min. Orlov puoli /(11 i 1111""11, liijh8tysiösiht,e,e'ri H a s i n puolisoine,en, kuttuuriahashela. 1 B t o ili i 'P"olisoineen, TA$S:in ledustajat Gorin ja Vino.gradov, ope- 111"""1 i i,~,."""i P 181 k 'ka 1 a, SiN1S:n ps. R i k k,a jne,. Uan kuluessa shakki- 111,,:;Lnl'il, it-:itzin puhui suomalai,g.iuel shakinystäviue\ opetusmini,st,e,ri P,ek- 1\ "ll,,k i ill.i Neuvostoliittoa, le,ttä m,y'ös shakin alalla on saatu vuorovai:ku- 111li:1, lhilk'll:me' välillä, jonka tovoi ja:tkuvan. V.altiovalta on, lausui 111 i. 1',l'kkala, halunnut tukea ta.loudjellils,e,sti nyt kys,e'essä ole'vaa shakki- 111'llllfil.a, kuten NelUvos:toliiton ja Suomen välillä toi:m8tenpantuja muita h 'iv i'l'railuja, koska ne.ovat omiansa lålhemtämään molempi,en ,',11.1"" YHt,iivyy'ttä toilsiinsa.

3 26 SUOMEN SHAKK 27 '1, _PEL- JA SOMMTELMAOSASTO_~ Toimittavat EERlO E. BiÖÖK. OSMO KAiLA, Hel.sinki, Runetber:giJ1k,?9 B. RAGNAR K;ROG US. ---* ~ Pelattu suomalais-venäläis,e.n tu~nauksen 2. kierroks,ella V. Ragosin. K. Oja,n,eln. 1. d4 Rf6 2. c4 e6 3. RU d5 4. B,e3 dxe4 5. e3. Ottelun AUec.hin EUWl81 '1937 jäl~e:en!ei valk,eillaol\el rpaljoa,kaan [pelattu siiirr'olla5. a,z-a4 alka:vaa Ala~lmn muunne,lmaa, kos,ka musta,siinä sujhte,ellisen :helposti tasottaa p,elm. b5 6. a4 M 7. Ra2 e,6 S. LXe4 Le7 O. 0-0 Lb7 10. De Tdl Db6 Radio-ottelussa viime, syklsynä jatkui peili Resihevsky-'Smyslov a5 12.,L.dJ2 Rtb:dJ Rel nb6 '14.R'b3 c5! ja musta sai par8mman pe,l~n. Ragosmm pehta,pa, Jonka tuloksena val,k,e,a saa d5:e,en yksinäisen sotla,an.on tuskin par1emrpi. 12. e4 e5! 13. d5 exd5 14. exd5 Ld6 15. l.g5 Rbd7 16. Bel a6 17, De2 De7 ls. Re2 h6! 19. LM 'ljs 20. Td3. Val:k,ean on vaikeata k/8lksiå mitääna,ktiivista toimintaa. Rg4 21. Lg3 Rge5 22. RXel). ~Xe5 23.!-~e5 TXe5. ~ik,edn olisi.ollut LXe5!, koska '\Calkea tänöin olis,i.latk.uvast~ Joutunut SUOjaamaan,ruutuja dj4 ja, 00.,Slen sijaan,eli.e-linjan halhtsemsleillaole ratkaisle'vaa mer:kitystä, kuten jatkossa, näjemme 24. Rg3 ':l'aes. 25. D~2 LeS 26. U! Tel] 2'1. Til Tdf3 g6. Mustan on nyt kuitenkm.lnertotetse pellatttava läjhetti halkaisijaue 18-al. 29. b3 D'b6 30. Db2 Kh7 31. Rhl! Ratsun rpäämäåränäon e5. Tb7 32. R,f2 LfS 33. Rd3 Te4 34. Th3 Lg7 35. Dd2 Tbe'1 36. Be'5! T'Xe5 Aikapl1.!la! Oikea siirto olisi ollut ' T:e8! 37. Ro6 T~8 ja mustan peuon pal'empi. 37. fxe,5 TXe,5 3S. d6 MyoÖs u.kwpula,! VOltonmaihd:Qol.isuuksiaolisl ta,rjonnut38. Klhl! siil'ron Te3, va,lmistaj?1is,e.~si. ~d7; 39. Td3 Te4 40. Td5! Val'k,ean on 'Parempi menettaa kvalt,e,ett kuln vahva varpaasotilaansa. Ld Khl Le6 42. dn Ragosinin ij(8s,keytyssiirto, joka muuten on ainoa oik,ea. L,Xd5 43. LXd5 Te3! JO'8 T:e LLc6 11e6, niin 45. Tel! voittalen. 44. Tel f4 45. TXe3 fxe3 46. Dd3 D,d6 4'1. Lf7! e2! 4S. DXe,2 DXd7 49. Le6 Did6 50. Lc4 a5 51. De(), tasap,eli,,sillä D-vaihdQon jälke/en on mustan voitom;otilas me.l'kity,khetön. 121, KluninglasinUalainen puolustus. P'8,lattu suomalais-venäläi.scn turnauks'elll 4. ki,elrroks'8ha '6. V. Palom,aa. 1. Solin. 1. d4 Rlf6 2. e4 g,6 3. Re3 L:g'1 4. e4 d65. g Lg2 Re6 7. Rge2 e5 S. 0-0 Te8. PakOottaa valkean tekemään jotain d-sotilaallaan, mutta ihelti exd4! 9. RXdi4 RX,e4! jne. olisi vaivatta tasoittanut 'Palit. 9. dxe5! RXe'5. Jos musta löi,si sotilaalla, spurai,g,i 10. DXrl:8 Ti'Xrl!8 11. Hcl5 Hc8 12. L'gii J6 13. L,e3 ja val{jealla on par.ellll.pi pe:li. 10. b2 Re6 11. Tbl Poistaa kaikki H,X,e4:11ä alkavait,sommittelumahdollisuudet. Ld'1 12. h3 a61 M.ustw hankkii tait,a:vasti vastamahdollisuuksia. 13. Kh2 b5! 14. exb5 axb5 15. b4 'l1bs 16. U De,'1 1'1. De2 KhS ls. a3 RdS. 11ämä siirto. osoittautui myöhemmin :kolhtalokkaaksi, koska musta ei jatkossa huomaa sitä, '81ttä ratsun ollessa d8:,ssa :mus,ta kuningas-, torni on ihelikosti suojattu. 19. Llb2 Le6 20. Tbe,l Le4 21. g4 c6 22. Tf2. Rd7 23. Rg3 DfS 24. Rd1 R.b6 25. Re3 d5. Tämä luonnolliselta näyttävä siirto on,ratkais,eva virihe le:-linjan avautumieen takia. M.ustan aob,elma on alb:d:as ja vaik,e,a rpuolustaa, mutta lelp.äuemättä lä,hettien vaihto b2:ssa,,shien idlg7 ja Rib7 olisi antanut toivleha. 26. exd5 ex'd5 2'1. LXg'1 K g7 Kuningatta,rella lyöntiä s,eluralsi ti etenkin myös '28. Rf5! 28. Reil'5+ glx.f5 Paras siirto ousi ollut K.g:8. Sitä olisi s,e:urannut 29. TXe8 nxle8 30. De3!!! gxf5(tai Re6 31. Rh6 Kf8 :\2. f5 ja. valkea voittaa h81posti.) :ll. R:15! Df8312. Rf6+ Klh8 33. Rd!7+ ja val,ke:a jää kvalitele,tin voitone. i\lc'l'okkalta.kääntle:itä, jqotka hyv,in :/kmil.si,,,ivat kaunelus'palkinnon. 29. Rh5-1- KM 30. DXf5Dg8 Mus- 1:1 llovlltti odottamatta val-keajl \;:.;.,:llt ;,a, joka {)li.~i ollui. :1'1. g Ö ' ".. /,,[. ( hic,kill { lulll{lnlnrnllllliblitti. 1"'1,11111 :,//i1:1 ill V'i:llii j,"'! 1,111' ",,111,,"/1 :, 1"111"/'/',,1,,,,, , '!. W+H. (~..islb:ln. V. Ragosin. L m3 tl5 2. c'3 g,6 3. c4 e6 4. Re d4 Rf6 6. Le e6 8.. b3 Rbd'1 9. La 3 TeS 10. Tel b6 J 1. Dc2 Lb7 12. Tlfdl TacS 13. Dbl a6 14. Ld6 e5! 15. dxe5 RXe5 16. Le5 Red7 1'1. Ld6 Rg:4 ls. L'!l3 De7 19. Rd4 Bgl exd5 exd5 21. ;LU Re4 22. RXe4 dxe4 23. Txc8 Ti c8 24. L'U4 tasa:p,eu Kun,ingatargambiitti. 1'11 ' a t tu suomalai.s-venäläislen tur- 11:1 1\,'H\n i!'i. ki:e,rrokl'3ella V. Ra,gosin. E. Bööik. 1. d4 d5 2. e4 e6 3. R3 Bf6 4. Rc3 dl 5. Lg5 1";11 ii Kiirloa on viime aikqoina pi- eletty hejkkona, koskaqon luultu c/ttä must.a S'euraavaJla gambiitin va,staanottamis'ella saisi rpane:mman ip,e:lin. dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 S. LM g5 9. exf6! T,eoreeUinen uutuus., jota ei,ennen Qol,e: käytettyturnauspelissä. Ennen huomioitiin vain jatko. 9. RXg5 hx'g5 10. LXg5 Hdl7, jqossa musta SOtilaan me,netyksestå huqoumaua saa,elrino:m,aiselll pelin. nmhuinen sa ttuma oli, '81ttä iruotsalain en s'hakkimestari Ek,ström,oli maininnut pe:lisii.rr'obta, jqoten se ei ollut minulle aivan outo. gxh4 10. Re5! DXf6 Valkea uhkasi uhrata R:n f7:ssä! 11. Le2 Rd7! Luultavasti pa,ras jatko. Jos mubta QolilSi t,eihnyt ih3, olibi Rag'O Sillill va"taus, kuulunut 12 O'--"O! 11><,g~:~ :1.;:' Tlel! ja vakealla Qon ylivo i 111 ainen hyökkäysas,eima. 12. R X e6 Lb'1 13. Lf3 a '-0 TgS Pa:ha virih,8, jonlm jälk'elelll,p.elli on rnenet,euy. Sen,sijaan olisi T Re5 LXif3 1:6. RXf3 Rlb6 tarjonnut hyviä,puolufltui'>mahcl!ollisuuksia. 15. R-d5! e,xd5 16. Te,l+ HeS 17; TXe5+ Kd'1 ls. Ra5 Tb8 19. RXb7 TXb'1 20. LXd5 Tb De21 TQorjuu,kaikki mustan vastamah dollisuude,t g-linjalla ja uhkaa he:ti he,ikkoutta f7. JoOs musta nyt pelaisi T,g:5, niin 'Sleuraisi 22. D!e4 Ld6 23. f4! ja. valk'e'a vqoittaa vaivatta. Ld6 22. Tf5! DXd4 23. TXf'1+ KeS 24. Df5+ KilS 24. DM antautui. T,eoreleHisesti hyvin mielenkiintoinen peli. Huomautukset E. B ö ö.k in.

4 28 ST;O.:\,E.:\ SHAKK 124. K,unin,gat,arg,a,mbiitti. Pelattu suomalais-v,enäläijsen turnauksen 6. kior:l'ok.s,eilla. G. L i s i tz i n. E. B ö ö k. 11. d4 d5 z.. c4 e6 3. e'3 Ri6 4. Rf3 e6 5. Rd2. V,äJl tjtäjä Mell'a.lllon muu,une:lman! e5. P,e'l-is,tä Alj,e,ahiin-WiJdlDar (S,elDmering 1'9;Z6) tunnelttu p,elitapa,. [Kun valk,ea on :Juopunut l]jainostuk,s,e,sta,dj5:ttä va,,,taan, ],ä)- c s,oti.lawl1. et,en,elminen laatuun. Va,lkiean seuraava jatko, jolla hän 01-' le,u tiemppn voitolla (c7-06-c5) s'iirtyy 'tavalliseen symimet,rilse,en muunnellmaan lienelel v,ahvin jatiko. 6. b3! exd4 7. elxd4 Le7 S. Lb2 b6! Miusta eri saa sallia vall\:elan pelaavan c4-cs,ja sitt,en h3--lb4. 9. 'L,d Lb7 11. D~2 Re6 12. Tel' TcS 13. TtU, Te7! 14. Lbl La6! Mlustalll\ ai-' noa maibjdjolllisuuls, oln l]jainos,tuks,essa c4:ä,ä vastaan. 15.,De3 dxe4 16. bxe4 Ra5 17.,Jlid3 g6 S. Re5 Rd7 19. Rg4 i5. Oikein olisi ollut HHi!, rn!ikii) riittää tasaipainoll s,ä;ilyt1jäjmise,en. NY't v8jlkea saa mu's,tall soti],asaslclman,rllwttua ja Lb2:ssa saa mainionav,oimen, haumisijan. 20. d5! U1b.kaa21. Rih16+ fxg4 21.d6 LXd6 22. DXd6 Tc6 23. Dd3 Ten Välttämätöntä manööv,erin Rd\2c----.e4-d6 estäjmisek,si. 24. De4 De7 25. D X g4 e5 26. Del2 TeS 27. Le4 Rf6 2S. Ld3 Rc6 29. Rf3. Tän1än sii'rron johdlosia musta yuättäväuä tavalla rpåäs,ele' p8jjemma,ue, p'1101e,1,1e. Oik,c,a jaltko 0'115i oillut 29. f4! Dc5+ 30,K:h1 Te7 31. Rib3,DM 32. fxe Ud7 33. Leif! ja va,l:k,ea v,oittaa hyö,k,käytk.s,e,lllään. e4! 36. LXf6 exd3! 31. Dxel7 RXe'l7 32. TX!d332. LX,el7 TX,e,7 33. Txct3 TXc4,e'i menetä sotilasta, mutta loppupeili on kuitenkin 'mustalle,edjullisedpi lä(hehn ansi'osta. LXe4! 33. Td2 Jatl\:o 33. T'Xc4 TXc4 34. LX,e,7 eil\:äy maltinuihlmn takia. La2! 34. Txc7 TXe7 35. TdS+ Kf7 36. Lb2'h6 37. Ml Ld5 3S. Rd4 Le4 39. ThS h5 40. Th7+. Parempi,oLisi.oHut 40. Rf3. KgS 41. T.h6 K;f7 Kl1ol'isiJirto, joka ei ole paras, s,iuä nyt valkela voli jatkaa 42. Rf3 Kiei6, 43. Re5! [hyvin vabtamah~?1- lisuuksin. Silti,ei mustalla olis,i omut syytä jo tässä sluostua tasapelnn, mutta huonqn ~p'elikuntonsa taiklia hän pitli sitä parihaana. Lisitzinin ana :lyys.ien mukaan olisi a5! johta.nut m.ust,an voiho,on. l-uomautl1ks,et E. B ö,ö:k i n. SUOl\EN S-AKK Kuningasintialainen hyökkäys. Pelattu Buomalais-venäläj,s,en turnau],i3en 7. kierroksella M. Hantanen. G. Lisitzin. 1. Rf3 d5 2. g3 e5 3. L,g,2 16 Tämä siirto on GJ<e,ikko, sieä musta jää jälje,u,e l kehityksessä. 4. d4! Re6 5. c4! dxe4 6. d5 Rb4 7. Re3 e5 Mustan on 'pidettävä asema sulj:ehuna. JatkosiSae6 8. e4! Hcl3'+ 9. Kf'1 a6 10. HdZ b5 11. a4 vakea myös saisi,e,rinomaisen pelin, sillä, mld-sd.vusta j:ää,k'eihitykses.sä jäke,ell S. a3 Ra6 9. Da4+ L,d7 16. DXe4 Ld6 11. e4 Re ' Ra7 13. a Rel b Rg6 16. f5 Re7 17. Dd3 a6 ls. g4 b5 19. b3! Re8! Järjestämällä uud!eueien jouklkonsa musta saa jonkun ver:ran va,s,trumaihdollisuuk,sia D-sivustalla. 20. Dg3 Le7 21. h4 Rd6 22. g5 b423. R:dl c4 24. g61 Vialk,ean oli jo nyt a'l'voitava oikle!in uhrausmahd'ol'lisuudlelt bj6:ssa. h6 25. Rf21 exb3 Jatko c32'6. Rg4H(S27. LXih6! gxih6 28. HXih6+ Kg7 29. Hf7 BeS johtaa val,kean voittoon. 26. DXb3 a5 27. Uf3! TeS 2S. Dh5 LfS 29. Rg4 De,7 36. Rd3 Re4 31. LXh6! gxh6 32. T'ael Tee TXc4 Re8 34. TXcS LXeS! Jo,,, TXc8, niin 3'5. RdXe5! fx,e6 (36. - b3 36. d6! DXldl6 37. HXlJ6+ jne.) :3, ö. f'ö Dc KhZ L,Xg4,38.f7+Kh839.fX,e8DTX1e840g7+ ja valkl'", voittaa. 35. RdXe5 b Rf7 Lg'7 37. d6 Da7+ 3S. Kh2 TbS 39. RXh6+ KrfS 40. Ue2?? Vi1mlctiulen aikarpulashr,to, jo.ka muuttaa voiton ta!ppio,k,,,i. 10 Hg!.! h2 H. Dlh7! b1ldl~2. Hh6! oli",i: kauniisti lopehanut HanlaH'ill '(',rillll\na,ihn,.l.i pulaallan peen. La6 41. Dd2 LXU 42. LXU Kuor'isli rio, Jonlut jlilkeon valkea luovutti jatkoilla. 'u'\''lmpi ol},si vielä ollut.'i ', 1 L'. \!~'! L;':t', 1:1. d',~l)' T ~'<'''H H. HX,cl<S L Xh61 (Dc! h,"i',,' 'lii, :'~; 1 \"',i' \'1. \gh 1) 4:1. J)Xtl~(j+ Kle:7! 46. Hlct6 Dg;3! 4'7. nfls 1,,<1/ ~;, l~i";' l\ldlli 1~1. 1»)lK \(1('050. De5+ KX,e4 ja 'musta voitlah. 111\11111:11\1111(14.("1, 1';, Hiiökin. 1,1,, 125. Kuningalargambiitti. Pelattu H!8llsingissä suomalaisv,enäläislen turnau:kslelj 6. kierrok <s,eua ,6. A. Fred. V. Ragosin. 1. d4 R.f6 2. Rf3 d5 3. e Re3 Lb4 Ragosinin mi,e>limuunj1le,]ma. 5. a3 LXe3+ 6. bxc3 dxc4 Parlempi 0115i intialaisen puolustuksen Sämlsah-muunnelmaan johtava 6. - c5! 7. Da4+ L,d7 S. Dxe4 LeS 9. Reli! LQ!5 Par,emlPiolisi o:lut '10. H x di n.xo6 11. e3 ja L~pair'i antaa hyviä nu1"hdollisuul\:sia p,elin myöhenlmissä vaithelissa. Dd5! h6! 12. Ld2 Rd7 13. DXd5 e,xd5! U. RXd7 Vaihto c6:,ssa avaisi tä.rkeän linjan mustan to'yll'eiue RXd7 15. Li4 Lb5! 16. a4 LaS 17. LX e7 TeS S. Kd2 Te6 19. e4. PUl"Nlllpi 19.c3, jota seuraa 1'c8 20. Lg3 LX'f1 21. T'Xfl Rtb6 22. Lif2 Rc4+23. Kd3 R'b' Kc2 Re4 25. Tife'l 1'ee18 '2!6. e4 ja valkea,saa hyviä voitorrmahdollisuuk.sia. P,eUsiirto johtaa tasaan. LXU 26. TXft dxe4 21. Xe4 Tc8 22. Lg3 TXe4 23. Tel Rf6 24. Kd~ Te'8 25. T'X e4 RXe4 tasapetli Kllningasintialainen puolustus. P,cilattu Hels.ing,issä Buornalais v,'lliiliiisll'l\l t.ul lliluksen 9. ki.crrok ""',11:1 15. Z. 19j.(j. V. Ragosin. 1. Solin. 1. d2-d4 R.gS-f6 2. e2-e4 g7-g6 3. Rbi-e3 LfS-g;i 4. e2-e Rg!l-f3 d7-d6 6. g2-03. Va\~ha jatko. 6. Le.:?, jota vielä EllWl'lkin op'pikil'ja"'6aau 8UO~'laaa. ".~oiuautui pelissä B!ö'ö,k-Solin viiill<l" ~.u.qlnt'ql :m!esta,ruui,turnaukses,:1. (.,'ibottolmak:si. Mustan paras VU';. 1.'11\,:-;, oli",i l1yto~lut LlgL Rb8-d7 7. Lf1-g~ e,7-e (, c'i--c69. b2-b3! Kah'lsla [iiiihacn hyvin tlchokn.s pelitapn.. DdS-a5 10. Ld-b2 TfS-e8 11. d4-d5 e6-e5. :Vlusta. san. nyt ajl!i,aa 11 :h~l)illjan, mut.ta cxd, '''X-d! ~d my'öskään tunnu houkuttdl,valta 12. Rf3-el Rd7-i8 13. Rel-d~ a7-a6 14. a2-a4! LeS-d7 15. Ddld2 Rf6-g,4. Mustan on hyvin vai,kea toteutt.aa.k-intialaih:lssa välttämätön läptmurto f7~5. Hänen u:psrlp,rinsa joutuvat huonoiu,e' paikomc! ja 11.0' ko hyöty linjoj,en avautumi,sesta tu],cle va.jkealle., ' i

5 L i l, 1 i 30 SUOMffiN SHAKK 16. h2-h3 Rg4-h e5 X f4 18. Tf1X41 Paras" koska,musta ei voi michitttää,ruutua e Kgl-h2! f5xe4 20. b:1 -b4! Valkea pyrkii ratsulla f6:,elelll. s'en mllilta tosin voi estää, mutta vain muitten haittojen kustannuks,ena. Nlus,tan va'paasotila.se,3 :'ssq onme:rkityksewn mustan llp,'i,80 rien pas,siivisuuden tähden. e4-e3 21. Dd2-c1 Daä-e7 22. Ue3 --'-':e4 Ld7-f5! Hatsu on vaihdehava enuon kuin se 'pääsee,f6:,e.en. 23. b4xe5 LiliXe4 24. e5xd6! Alku suu1enmoi!se'en sommilc'lmaan! L,g7Xb2 25. Dc1Xb21 De7Xe4. Hiukan pa11empi olisi ollut DXct(J 26. LXe,4 b6 27. Tlbl Tab8 :2R DM! vaik,ka valkea voittth1kin uhkauk Billa a4-a5! ja D'X'eG \SOtih:H Ja tieltlenkin lopuksi peilin. 26. Ta1-el! De4-d5 Jos D X:d3, niin 7. 'Tc7 l'atkaibce be'ti. 27. Te1-e7 R:i8-e6 28. 'l"l<c4 Dd5Xd Kuningiata,rgambiitti. Uihkasi 29. TX,e6. Jos 28 - RtrJ seuraa 129. TXe6 DXe6 30. Rf4 D:di 31. nxb7! R.g7 3'2. d7 Tf8 33. D X ~18! TXaS 34. TeS+ ja valkea voittaa. 29. Te7Xb7 Rh Db2-f61 Dd6X g Kh2-hl Rell-g7 Jos Rf,g7, niin 3,2. TXe,61 lap'e ttaa :pelin. 32. Te4-g4! Dg3-d6 Ainoa :tarjona ol,elva ruutu. 33. Tb7Xg7+ K,g8-hS 34. Tg4- h4! Kuniugatt. vai,ht6,jlisi rllttänj't yoittoon, muua pelis.i1rto Oll kau Helin! J.os nyt :h5, niin 35, TXg6 DXfH 3<6. TXh5+ Hlt6 37. ThXh6 ja matti. Jos taas R:g3+, niin senrall 35. Kfh2! R.f Kgl Dh2+ 37 KXfl,8, ikf2,clld+ 39. HX,el ja musia voi luovuttaa, Rf5Xb4! 35.,Df6Xd6 antautui. Viimelis.tä siirt.oa tleihdessään musta oli ylittämäisillään miettimisajan. P.eU on Helsingin turnauk."en kaunein ja tul'ele varmasti 6aamaall kilpailun 1. kaunelusrp,alkiullon. Peli on suo,rastaan ylhtä soanmit:el.maa valkean 2'0. siirrosta al:knlcn. Suunmruoinen suoritus. Hl1omautuk~et E. B ö ö k i ll, Pea'Uu suornalats-v'enäläieelll turnauksen,6. kie,l''okomlla 15. :2, 194(;. E. B ö ö k. V. Palo maa. 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Re3 Rf6 4. L,g5 Le7 5. e3 Rd7 6. Rf3 e6. T,äJmä si:i.rto, ei o1.e, niin hyvä kuin l.innoittuminen, sillä v,alk,ela voi nyt siirtyä muunnellmi.in, joissa musta parhaitten p,e:lataks,e,en s-iirtää c7-e5. 7. De,2! h6 S. Lh Td1 a6 10,. a3 Te,S. Jos h,elti fb5, niin 11. dlxe Rll7 12. 'Lg3 RXe5 13.e4 ja valkean peili on ylivoimainen. 11. h3! Tätä siirtoa P'ire suositti llävittyään Pit"agissa '1931 'St,oltziUei,s,clura,avasti: 11. L(j,~~ ~);, 12. c5 e5 13. :dxe Rtg4 14. Lg3 LXc RgX,e5 16. Rx,e5 Rd:Xe5 17. RXb5 RXd TXd3 Da5+! 19. Re3 'U5! 20. b4 DXa3 21. bxe ilxem 22. DX:dJ3,d4!, '0,ctXc 24. ljdj6 Db2 2:5. Klh2 a526. Tbl a41 ja valken luovutti. Pelisiirlto esii1ä mustan ratsun pää,syn 'g4:.ään. dxc4 12. L,Xc4 Rd5 13. Lg3 (!) Kysymy:ks,elon tul.ele 13. LXe7 DXe , jolloin val,k'ealla myös on :par'e:mlmatmalhdollisund:et. Pehsiirto on f'rihäin te- SUOMEN SHAKK ~- -~-~-=----=--==--===~--=--==~=-==-:::.:...::... ~, 3~1 :nävä jal.i.enele! myös täysin korrekt.i. Da BXe3 15. bxe3 b5. Sotilaan lyöminen heti a3:ssa käy laatuun, mutta mylöhemminkin s,e menet't,ä:i:si tlä~kelän puolustustemrpon. 16. La Pa~e[llrpi,oli ilb7 17. Re5! RXe5 18. LXe5 LXa3 19. if4! mutta silloinkin. 'olisi v8j1:kealla l.uultavasti rat.kais,8va. hyökk,äys. 17. Re5 Lb7 ls. 14 Td8. Siirto g6 o1.isi lwmo,utunut vastauks,elen 19. f5! gx.f20. RX,f7! jne. Paras,olisi ollut siirto 1f6, jota s'eiuraisi 19. Rid7 Lixa3 20. HXf8 LXf8 21. Dg'6 De7! 22. f5 Df7 23. Dg4! (Pa:rlompi kuin 23. L,X.ei6) Le8 i24. e4 ja vakean h'yölkkäys' l'atkali W,O' 10lpuksi. 19., Xe6! e5. Mus.ta,Eli voinut otltaa uhra,usta vastaan, sillä olisi seurannut fx,e 21. TXlf8+! KXf8 22. Tifl + L,f6 23. '1')( r:g+! gxf 24. Dä17 eikä mauiole V1äte,u,äv:iss:ä. 21. Rg6 Rh7 22. d5 Ld6 23. LXd6 T.Xd6 24. Lb1 anta.utui. Jos Hg5, niin 25. h4 v'oitt aa urps'oedn. '!'("("'ttisl',st..i illllelcn.k'iintoinen hy1ökkäysmuunn,eillna ntialainen hyö,kkäys. 1',, H: l.i,,~ V'"lliilii,i.soll '1'\',,, ~l.,ldll'"''),,.'\(~lln 1r). 2. Hltii. K. OjllOl. G. L,isitzin. 'tul"- 1. HU 1m 2. 1: b3 Rln 4. Lb n :2 b Lb'~. 11:1 :1l. llhd2 Hr,1l 10. T'c:1 Tr,8 \\ '1',,\ U 11.,,: 1m u.m 13. He;'" 1:111. KJ 111 rurm bluut. Le7 14. d4 R d X e5 LX e5 16. Rfe5 De7 17. RXc6 L,Xc6 18. LXe6 TXe6 19. a4 Be!4 20. e'3 Td8 21. Df3 f5 22. T'e,dl TceS 23. TXdS+ TXd8 24. Td.l Lb4 25. ~d4 T X d4 ta.sapeli, sillii 2,(). LXrl!4:n j,älklo.ell jo'htaisi f ~l)lilw all:l,'\ca,m,in:cln :mustan suu 'iill vaikl'llk,,,,hn. 1', l,tlll, """"!l1 "llnllll"""1 1111'1111,111-"'1',11 B.,ki.\'l 'ok,~()lla :946. \ l' 1,,1 M:. Laisaari. 1.., U : c:4 e e6 5. Bbd2 Ld6 6. Ld3 Bbd7 7. o--e C' 41,.., " 11',1). n: /'04 R/, Lxe4 D6 Jou.stavamlpi jatko oli.silol. 11"/, 1<lllttill 1.:J"vil,l,ll'("~l:la 'pääsee f8:aan. 11. Le2 h6 12. De'2 Pa,l'Clill!pi " l'.lt.'!,hi,'lii (~,i 011' vl'jä s,e,lvää,,elttäldon sijohiettava juuri c':2:ct("l. 11.:7 1:1. bl To8 14. Lb2 b6 15. Re5 Lb7 16. Tad1 Tad8 Hle,ikko siirto, jonka \'1111"'11 ()lihi V,(.il1. käyttää hyväks,e'en pe,laulmalla 17. DdS!, mikå :johtaa \'ttl , 1-:'111,'\"'('11 K-hyiikkäy.kse,en. Mustan oik,ela siirto oli e f4 ""1,1, va!klu:,w Sl8,kä s-,elttä K-asle,maa e5 18. dxe5 LXe5 19. Kh1 Val ""1111,1\ \C;i.illil.,~l'C nyt loplpupetliin nähdien,huonosti. TXd1 20. TXdl Td8 21. '1'.. d8 1 DXd8 22. h3 Dd6 23. Le3 Kf8! Musta suunnitt,ellele jo siirtymistä 1l'l'l'llwiliilt ex:!li 25. LXi5 Ld4! 26. LXd4 Ja!tkos.sa 2,6. Dd2 DX,cö 27,,,d,\ 1),< r:. 28. Dld8+ R:e8 29. L1b4+ K,gS 30. DXeS+ val:kea me,ne'ttäisi '111111: DXd4 27. Ld3 Tasape:limaihdollisuuksia olisi vilel:ä tarjonnut '1':\. vai,kka mustan asoilla onkin selväst parempi. R,e4! 28. LXe4 DXe4! 211..d.3 nxe'2 30. LXe2 Ke7 Kiitos mustan 19. siir'r,on hänen kuninkaal \11 llll'atkaiselva tempoeltumatka. 31. K.g,1 Kd6 32. Kf2 Ke5 33. g3 Kd4 :H. l.h h4 Le4 36. L,d1ia5 3,7. Ke,2 Kc3 38. Ke,3 Lbl 39, a3 La2 40. l '. J. v b3 41. L xb3 KXb3 valkea antautui.

6 .~=, ':' 32 SUOMJE,K SHlAKK 131. Ran,skalainen pe:l.i. Pel<lttu suomalais-vldliijäi6en tul' nauk,s,cm 9. kierrak6dla 1.') (1. V. Kiut'u. M. Rantanen. 1. e4 e6 2. d4 d5 3. R.d.2 c5 4. Rf3 Re6 5. exd5 elxd56.le2 Oikeinonö. Lh5, sillä v't tarvits,e'e 'el-linj a11. Ri6! Le6 8. dxe5 LXe5 9. Rb3 Lb6 10. Li4 Luonnollinen siirto olisi ollut. 10. Lig Rbd4 Te8 12. Dd3. Valkeal1aei näy o],evhll dlellvää,,;uul1nitemaa. EBim. 12. ih30li paljon pal'lemlpi tek,stisiil"toa. L!:j4 13. e3 Uihkasi RXd,4 14. HX>d4 LX.cM 15. r,xg4 LX,fZ+ jne. RXd4 14. e X d4 He4 15. T'el De7 16. Ld1 ::YlulSta uhkasi Hg:3 17. hxg UXl':2:lä ottaa ihaltuun.sa 2.,rivin. Parempi pe,lisiirtoa olisi,kai ollut 16. L,ca, D6 17. Le5 :'\yt olisi kuil'enkin ollutpe,~attlwa 17. Le3, siili,f2,:n s,lojahollluus antaa tilai.,;uuden ratkaisevaan sommitelmaan. TXe5! 'Myoöskin HXf2,! 18. Did2 TXle6! 19. nxu5 He4! olisi johtanut voittoon. 18. dxe'5 RXf2 19" Qe,2 J.os 19. Da3, niin Df4 20. Kifl He421. DdG LXf3 22. LX'f3 DXh2 ja., llusta v.oihaa hl'lpo'sti. Jos taals 19. De2, niin RXdl+ 20. Khl DXf3f jne. LXf3 20. exf6 RXdl+ 21. KU LXe KXe'2 Be3 MUdtalia on nyt ratkaisl8,va ylivoima. 23. fxg7 RXg2 24. Hif3 DM+ 25. Kg4 Rg6 26. M KXg,7 27. h5 Re7 28. Tdl RgB: 29. Ki3 Te8 30. T X d5 Rf6 31. Tb5 Tc2 32. Thl Tf Kg3 Re Kg Kh3 Kb6 valke'a antautui Ranskalainen peili. PplaUu GÖ,cibol'lgin turn auk,'l,en5. ki<en'okslellla O. K i n n iffi a r k. E. B Ö, ö k. 1.,e~.e6. 2. d4 d5 3. Re3 Lb4 4. Re2 Bc6. T<col'ia.suosittaa jat,koa tlx.['ö. as ilc7! 6. H:Xe!l <ReD 7. L,FC3' irlf'6 jne,., mutta PC,u"Ul"to ei iencl huonompi. S.e5 16 i. RU Siirto H tukkisi DL:n näk<öalan. Rh6! 7. Rh5 Rf5 8. Ld3 Par'empi ol'i,,,i ollut 8. Lb5. Sen sijaan 8. g'4 Rlh4 9. HXg7+ Kf7 10. l{h5 RieX.d4! <ei ole' 'p,c,jattavislsa. RXd4! 9. a3 JOB hcjti 9. LXf5 HX g4, niin 's,~uraa 10. fxe! 11. gxf: DM! ja mustalla on mainio peli. La5 10. b4 Lb6 11. LXf5 RXf5 12. g' BM 13. BXg7+ Kf7 14. g5! fxe5! Muunnelmassa Kxg7 15. glxf7 Kf7 16. Tig ' 1! Hg6 17. LJh6 'Dg Dd3 saisi valkea valtavan hyökkäyksen. 1:5. Dg14 Rgi 16. Ril.5 Tf,s! 17. Bi6 Kg7 18. Hdl M)y'Ö'si)dlJ RXh7l LXf K;dll Th8 20. Rf611h4 21. Hih5+ :K/h ' 8 :22. Df3. LidLi olisd. mustalle edullista. TXf6! 19. gxf6+ DXf6 20. Lg5 l'aj"c:mpi l'il1kä 20. Lb2. Dil5 21- DXf5 dxl5 22. h4 h5 23. Be3 e6 24. O-O-O? Nflml'8ttä.ä tarlpeeuomalsti SOtila,an, ll1;utta!l1jootan pe,li oe joka talpauks,essa ylivoimainen RU LXf2 26. Td.2 Lb6 27. c4 Le6 28. e5 Lc7 29. Tgll e,4 30. T'.g2 L,g4 31. Rh TXg4 LXh2! 33. Lh6+ Kh7! antautui. TYÖVÄEN SHAKiKLHTON LTTOKOKOUS pkl:etään TurulS'sa T'urun Hovislsa, YliO'pistonkatu 29, hugltikuull 21 päivänä lh1i6, alkw8rr'1 klo SUOMEN SHAKKLTON JA TYÖVÄeN SHAKKLHTON joukku81ihanvälinen,karlhiu-mallj,a otkilll ple,lataan Turus,sa, Rav,intola HAlNTWHOV'S'SA, Hantakatu."'i8, huhtikuun 14 päivänä 1946 klo 9.0'0. Kumpaakin liittoa edustaa Wl pelaajaa.. LOPPUTEHTÄVÄOSASTO Toimittaa AARNE DUNDER, Pori, Troiiinkatu 16. _1 1 1 ' " ~ A.,"V'c l' 1 c, O. Hi,ihima ~, Ee' r.o B <Ö Ö k, Tukholma. Munalk,ka. Helsinki. Ensipainos. E'cnsi'paino.s. Ensipainod. Valkea yoittnn. Ratkaisukilpailu. Va ],keh voittaa. Vime numeron teihtävillä aloitammo ratkaisukilpailull1, joka tule/el,käsiuälmään 'täjmän vuorueln numeroissa 1...,8 julkaistut tle,htävät. RiJ'pailusäännöt lenti.set. Palkinnot 200:-, 150:- ja 10'0:-. Ratkaisut viimel ja tämän,numell"on t,ehtäviin lä.het,että\cä mennessä. Troitzky ja Kubbel kuolleet. MaaSSall1im.e vi.et"h'illeiden v,elliiläist,en sha:kkijmesiare,iden Ragosinin ja ilisitzinin mukana,sa.apui tie,to,,e'ttä rrnaa'ilmankuulut lop:putemävlälaatjijat A. A. T'l'oitz'ky ja L.. R u b ib,811 'ova,t.ku ouelet Ll',", ningradlissa s,enpiirity,kslcm aika nh vuosina T r,0 i t z k y ä pidleltään.s inä mi,ehonä, joka. las[{,i perustan nykyaikaiselue' 10pput,ehtävätaiteeUe. Hänen laa.timensa telhtävien lukn noiuhe,e tulhans,iin ja m.,m..on hä,ll UtSe,issa telhtävissään elsittällyt a,)" vokkaita t,eol1cielttisia vmttritä eri nappulary:hrnityksi,~tä ja a"'2111ista,.iotka nykyisin ova,t y],e:is,elsti oike,iksi tunnustettuja. Hiinell tehtävänsä o'vat voiuane,et Jukuisllls.ti palkintoja us'8'issa klljnsainvälisi6bä kilrpailuisba. Li.säks i on!l}än julkaissut. t.eokslia ja t,elhtåv-äkok.oelmia. NäyUeleiksi esitäjmme y.hcllen hänen t'llohe.ell1.s'fl A. Troitzky 2. palko "Sillahmaty" 19>1:1. 1. e5-e,6 Te3-d Kd6-e5! 2. K',c:5 olisi vi'dhe, k'os,ka rnusta.saisi tältl<ö,in e-s.ohlaastaan shakilla kuningahadcn ja voittaisi hdposti. 1,os taae,2. Re6?, niin vastaus on 2. - Tdl8! 3.,el7, Tcl8 4. Kdl7, TX,ei7'+.'J. KXel7,e3 ja musta voittaa. e4-e3 3.Tc7 X e4 e3-e'2 4. Tc4Xg4+ ~irul:;,ta'11 0: j 'pa,kko antaa t iimäkin

7 34 SUO ME NS RA K K 1 sotilas', k,oslka,sen suojaus ma,k",aj,,,t ybjdlen tempon. Kg'1-f2 5. Tg4-e4 Td3-e,3 6. Te4Xe3 Kf2Xe3. Vwrhtoj,en kautta on tultu yksillkea'tais,eien as,emaan, joka on yksi shakkilaudian,kiint'oisalmpia. Luonnollise't shrtrot ovat. 7. e6-e7 e12-e1d Mutta mitä nyt? JOB valkea t,eke,o kuningaitaren,menetuää 6<8' ",e,n p a1j as tu6lshaldlla. 8. Ke5-e6!! -- Vain Tro.itzkyn Jca:ltainen ne,ro 'On tuhutajatcue,eks'i tällaista. Miu,c; {an kuning,atar o.n voimaton estämään val:k,ean sotilaan koroittumis'ta, ko.slka 6,e, ei voi shakata. Jä ],euel jää vain paljas,tussihakit kuninkaaua, Jolloin Trnitzkyn ildean huippu tul,eeesihe'. Jos mk,g.iirtyy d-linjalle" niin vk s,iirtyy d7:ääm" jos taas mlk 'siirtyy f-linjalle, niin,~k siirtyyf7:älån ja moemmissa tapauksissa näeiffillne,,että md,e.i pääse shak,kaamaan. As,elma on kaunis ja O'pe'ttavaincn ja void,aan,sc,esittää myös d~linjalla. Slhakkite,oria sanoo, ('jhä a, e, f, ja h Hotilaat saavat tasapelin kuningatarta vastaan määrätyissä tarpauksissa. Troitzkv on täl:ä tehtävällään to. dilstanu't, että my;ös,,d- ja e-so'tilaa t saavat tasapelin,määrätyssä a,siema,slsa. L.. K u b ~JC, oli myös niitä vanhemman po'lv,en laatij.oita, jonlkl1 tehtävistä aina löytää mielenkiintoa. Hän oli.ehdotto.man j~-'j'kkii, tehtävän 'muotokauneutelcn ja puhtaute'en näbjden. 'Si'ksi ihånll:!l omnt tuotte,ensa olivat aina hiottuja jn y1eenlsä,kolnk,eaa laa'tua. Hällkin OJl voittanut pa~,kinto.ia 1l110nis:sil,hmsainvälisissä kilpailuissa ja on julkaissut mm. omia tehtäviään käsittävän koilzo.o.j.man. Näytte,enä hii- le,]t,ä,esitämme ylhdlen hänen palkituista telhtävistäån. L. J. K u bbel 1~2 palk. "Slhahma:ty" 19:11.. Tasap,elli 1. g6-g7 + Krf8-g8 2. La2-d5! :Miksi juuri tä;hän ruutuun ei jolhdm siitä, että valk:ea 'pyrkisi elst.äll11ään mustan sotilaan,korohtumista, vaan siitä,,erttä va1kl:a'lla on ai,ko.mus saaida 1ä,hettinsä viistoriville bl-h7,uhkaamaan mattia h7:stä. Tämä uhkaus' on tot'8ut.ettavissa vain,e4:n kautta,k,oska mustan torni 'pystyy uhkaukset)!! muissa ruudulssa torjumaan. 2. h2-htd f3 Sama UlhkausedleUecn.,Mustalla on valtava:mat.eriaaliylivo.ima, mutta asema keihno. Puolustus, 3. - Dg2eli riitä, mutta puolustautumi Slen valttina,on seuraava mattiteihtåvistä tuttu 1d!ea. Kulblbel 'oli myös, te:vä. m fthit.elh t.ä vien 1fta tij a Tf1-a1!! Torni t,ek'8c, tilaa jmcsså tnlevahe kuningattarcille. Siirto Le,4 näyttä;a nyt olelvan t.ehoton, kos:ka kuning;tlar pää,see, h1:elen. 4. Ld5--e4 Dh1-bl 5. Le4-f5! Täs6ä j u1e'0' näkyviin va~' 3an 10- PUl1ilW'll pyrki:my6. Moota on,siirtupa kko.a",r.massa. s{'n on lyötävä li{llwtti Db1.Xf5 Patti. Kansainvälinen lo.pputehtäväkilpailu 1946.,Suomen Slha,kki julistaa tätien kansainvälislen khpail.un lopputehtävell 1aaclinnassa. Kilpalnuun iosallietuvat kaikki lieh:diessämme i1946.(mo.t 2-8) julkaistut ensrpainoslolpiput'eihtävät. KHpailussR ja,etaan rahapalkintoja. Tuomarina A. Dundie,r. SUONJ.;E::\ SHAKK 35 TEHTÄVÄOSASTO ~ -,-- T,oimittaaLEO VALVlE, Helsinki, Agricolankatu 11 B 2:7 _ KANSALLNEN TEHTÄVÄMiESTAR. ST:n vuos1kokouks.essa 31. '1. -4,6 SUOlnen Sha,kkiliii!tt,o 'Suomen Tea1 tä vänie kkoj,enelsity'ks,e,stä antoi te,att,erinjoihtaja. Emil Luu ikk s e 11,e, kansallisen tehtäv;ä:mestarin a:l' von.,j,ohtaja. LuukkiQnen 'On syntynyt Viipurissa. Ny,kyi,c;in ih:än 'on teatterinjohtajana Lohjal,la. ST:n ip'e,r:us,tajajås,c'fl.ensirnmäinen tejhtävä jul.ka.1stiin Hels,ingin sano.missa 1 ' 934, ja t,ähän m,cnncf8<å '0n julkaistuja te:htäviä 199 (1.')6:2- ja ja oo,ea1lllllpisiirt.oisia, 14 s,atui,c;htiiviiä ja. 1 J.opput.eihNivlå). Ensi!palkintOja 'On 8, muita 21. ma,ininto.j.a 19. Pelj]har:ras't;Ufl, ollut V!i:reiHä v'v , jonka jälk,8,en 'Pelitovelrlin puutt,elesta johtuen ta,paihtui siirtyminen \,chtäv1äshakin a1allel. E. Luukkonen. Luuk;k,onm1 on ansainnut saamansa tehläväm'8starin a,rvon 'e,nnenlkaikkea 'o,snittamalla "pi:tk,äaikaista kansain:vällwtä laadjintataitoa" - kuten vaatimu:k.siin sisältyvä tenmi kuuluu. Luukkosta ei v,o~da pitää erikois,en t.uot.t.eliaana laatijana, mutta t,ä:mä.on ehidlottomasti ohut :häjruen t,eihtäv äjta,itele:llelell. eduks'i, sd.lilä täst.ä johtuen hänen.kaikissa julkais,tuis,s,a t,eht.ävisslää;n.on havait:taviss:a määrättyä kypsyned.syyttå, j'otka,ei juuri jätä tilaa miljlk:äänla:i.s,e,ue epävrurmuudelle, Tehtäv.iins:ä liittyven te,etmoj'8n suhte,ed'luul}.kolnen 'Pysytt.elle,e mipjlleuään kdhtuudjell rajoi,g,sa, mikä toi,menpidjel sa,u,ii hänen te'oksilleen ;illuodjon kauneuden ja taloude:j.lis'llll loistellia,isuudlen. Parastaan Luukkonem on antanut nykyaikaisten )'h,djisltettyj,en 2-siirtoi&te,emoj,en,e."ityksissä, mutta 1äJhels, <::;amalle tasoj.le on a,rvosteuava :hänen 3-sHrtoi'Sl8:t idie,ate:htävänsä. ts,cmat,tilaat.ijniue:l11- mel ha,rvalukulie8ssa j'o.ulkosisa Luukkonen,on mjlös eturivinmi0biänlllnc. Onnitte,l,emme maamme telh!täväv:äen kanssa 1 äilllpimii.sj.i t.ehtiivii)l1{',,, ta'i Luukkosta uuden, ans,aitun ar'vmll.men johrl'0stn! L,e 0 Va v,e. SUOMEN TEHTÄVÄNEKAT. Vuo'sikokous" 'ST:n 11. vuosikokous pidettiin He,].:.;,tngi<46:ä. Uusi hallitus,sali seuraavan kokoonpanon: A. Ra u t a ne n, pulh.o.enjolhtaja, E. S,a a"r,81 n he, i.m.o, s,ihte,elri, L. Va v e,,ta,loudlenhohaja sekä vairajäsenet E. H ei i n '0 n,8 n ja G. La i t i!l1,e, n. Ma,aseutu8ihtNTik.si valittiin V. Ka'rihia ja Jdrjas,tonhoitajaksi A. lhinds.. Jås,enmaks ull suuruuc1eksi :määrättiin '50: -. Vie,llä päät,ettiin ruveta ju1k,ais:cmaan,omaa monistehua jäs,enlehteä, }oka,kuluvan vuo.dlcn aikana ilmestyy vähintään vi,idies.ti ja jolka ja,etaan maksutta jäs,eniue. Kolkouk,s'Clll päivämäärälllä Em il L u uk,k.o,8 e s, t a tehtiin 8. kansallinen telhtävämestari ja ylhdisty.ks,en kunniajä,<;eniksi nimit,ettiin Jo h n.. "\117. Li 11 ja (jokaeihti saada,ttedon asiasta ka.ksi :p,ä,ivää ennell kljo\.ellhlan,sn) ja Ed v.n 'f Hä s tt 'Ö.m.

8 36 8 U 0 :M E ~S H A K R Suomen Shakin ensipainoksia 289 L,eoValve Hels,inki Kahde'n siirron matti H. L a ak ".() Jl C :Halnina Omistetaan tri John L. W. Lilljan muistolle. 290 E. Luu tk: k 0 p, n Lo,hja Ka.rt(uen siirron matti Omistetaan 50-vuoUaalle Arnold Hindsilrle. 291 A. H a 11 t a 11.(' n :elisiuki KollYwn,s.ih'1"on mntti A. G. 0 j a ll' Halliiina K ah'c['e'll shrl'ojl rn a Hi Ka;hJdien siirron matti Ensip,ainosterhtävien ja ratkaisut. V e ik k 0 K :i l' 11 i a Larhti Kol,mol)fi,g.iirrron matti 22,2. (Mal':kk,ola) 1. KdJ8-c7 uhkaa 2. LXlh7-:J: Rel (R:df2, Hg5, Rh4)2. Rc2. (R!b1, Hil7, Hgö) 4. (2. p.) --- '\:hl(',]"cmzie-t:e,em,a kalrd'eha va,lk,ealla [paljast:uslinjalla ~La.it,inen) 1. Re8---<g7 uhkaa 2. TllM, RXld3(RXd7). 2. TX,d3 (TX L'7)+' 81':1. TX alh, 1. Tlbl6+ ja 1. Rlf3+. (8 [p.) - Anti Go e1t,ha:r:t (Hanlllerlills) 1. R\d(lXc4 siirt'opabjko LeS 0Ldr4) 2. Tb3 (Td'8). (3 'p.) -Mustan il:l1 kinnittäminen johtaa uute,en s.iirt.op'akkoon ~Karlhia) 1. Lc3~el Tih,3 2. Lil'112 (duaali 2. fxe81d) Lih6 3. f81d TXf8 4. LM.Slr: 1. fx,e8'd~ 1. ['.b4 ja 1. exd7. (18,p.) (isarr'vc,la) '1. Tf3+ eti 2. dxe3 '01. 1'Xe24. Sr: 1. Ke3 LXd4 2. KH Tlhl,:.f. (4 p.) SUO Nl EK S~H=-=A=K=-K=~~~ (Lat sson) 1 Dh8 Kc4 2. '11117,\;dl4 3. Kiho ik:e5 4. g6+ KX,f4 5. 'D\g7 L:g15 r- Samantapra:i.s,et mattiase,mat,ewi siirtovailhdo'irll' syntyvät my1öt; vlk:nollcrssa ffi:s.sä tai f.6:.ssa. Samo.in selull'aavat :ma'ttias,8mat ovat ma:hd:ollijslet: Krd16, ild4 '(tai LcS) -1K'.f6, Df7, TgD, 6,f5, :g5. 'Pi,stJeHä annamlmejmten kaihdjesta siv,uratkahsu,sta,.siis ratka:isun kan.;oflh yhtje ens-ä (Wirtanen) 1. Rg1~ei2 u:hkaa 2. 1'e74. 'Sir: 1.,f4+ ja 1. Teil+. (6 p.) - 3-1k'811"t,ainen 'Stocchi,e4:ssä (Erk:str1örn & AmidJelr,sson) 1. Ld4-g'7 uhkaa, 2. 1'dti:.f. (2 p.) - Alkusiirr"on valill1>ta 13:,sta näenniiis,esti,s,aman arvois.e.sta Sii11'0sta. 12M. (Neva.nlw)1. Le1~g3ul'lkaa cJ17i= Tlf4 (Rrf4, Tg4) :2. De'5 (Da3, DM):.f. (2 p.) - Mustia pääst'qjä + puol.iki'innitys. 2:45. (HanneliUoSi) 1. Kg18-g7 uhka,a 2. DXc5 r Rc6 (R,e12) 2. Rd6 (Re3) T- (2 p.) - Ant,i-L,ewman +Jaava. ~46. (Dwlora.k) 1. Re5~f.3 ulhkaa 2. 1'e DXg16 ~d3, 1h4, KXf3) 2. TXd4 0Ld3+, TXf5, Dg3+). Sl': 1. Te5. ~6,p.) (Rautanen) 1. Rib1-c3 sliirtoprakko drx c.) (L X e3, La5) 2. T,e8 ~DdJ2, KXa5). (3 p.) (Hannula) 1. e4~e5 Rf72. Th,8+! RXlh8 3.e6. (4 p.) - Mellwi S18'n yllättä'\nä t.oillleu :siirt,o (,Karlhia) 1. K83----;e4 U'hkaa 2. Dal,. ''Db2 tai 2. De a3 (axh::l. b5) 2. Da1 (Dib2, Dc3) 3. L:d!4 4. ilxlg7+ 5. DX,gj7+. (4 p.). - LoyrdJ-Tulr't.on + Flelck., ~H:eilllOl1en) 1. Kg5 TXg3+2. <:h6 TXg:6:f:.. Vadihdelrnat: 1. - Tf22. Rrg5 ':f4- r - ja 1.- TXg3 i(tg1) 2. g5 '1'lh3 {Tlhl)4:. (4 p.). Telhtävi,e'l1 245 ia 249 a,s,emia,ovat eräät ra.tfkai&ija't pitänee.t marhd'ott,o:m,ina. M,emat ovat kuitenkin p,el.ij:ohteis,e:t olettama'llla, että,e,räät val-. k,e'an sotilaat Q.valtkoroittlune'et,c'nneh uhl'autumi.staan. KorjaukSia: Ticlhtävät 283 (Luukkonen) ja 2816 (Kontuniremi &- V::llve) fi lllj ritan n il\ilrpailusta virhe,ellist.en rmuotoj enea takia. Ratkaisukilpailu 14. ratk(:ti:s.ukie,rr'oik.s,eu ~6.14'5) voittaja on :Ka,uko Sir e n Kouvoasta ja 15. k1e,r1okis,en (7/45) Aall'ule: L,a a k S 0 n,e n Lahldlesta. - AJikai.s,empi Hmoi'tuks'8!m:me', jonka mukaan t,chtävä:mme n:o, 21'1 (SaaneJ1heimo) Qi~isi eivuratkaistava",ei rpäd i 8\, kuten Y.. K,ontunie:mi on,m,eille ilmo.ittanut. Tästä syy:s,tä olemmel joutunee t vähentämään muutamilta ratkaisijoilta :2 'pd,stclttä. Korj.a;Uis. 'On rh'uomioitu!s,eu'raavas,sa luette1rossa. A. Laak,sonen, ,1=,3'53, T. Sa,lokan:gas, 291+1:6+26=333, L. VaJlasvuo =822, J. Nyrlkiö :20=316, U. Laiho =.308, T. L.indibre,rg =280, M. Kiri.214+:19+29=2,62, P. Hannu,la '33=260, A,Fired, =258, P. Kirjava,inen =258,.. La tra,ss,e' 180+'35+33=~48, E. Nis,onen =.235, A. ibj:örkqv1st 1' =213, O. NevHlnk:o '6=1212, Y. Kontuni,emi =198, V. KaHonen =197,. Mäkihovi ' =169,E. rhe,ino ' =1:52, R. 'Kallio '26=124, M.. Kurimo =117, P. Eironen =10'6, A. Hirvonen =101, V. K,alrhria =94, is. H =187, M. Mattss!on =81, T. SarV1e:Ja, =79, A. Verpsä =76, R. Heiskanen =69, Y. Hiltunen =:68, V. Henttinen66+0+0=\66, P. M. H =49, K. Siren 28' =\33, J. V,isan'ko =2,4, f. N:nC'il =21. Tämän nume'ron ensipainos'ten rat,kaisut lälbet,ettävä.25. ft,. -4'6.

9 3_8 ~S_U 0 M E N_~S~H_A~~K~ ~.. TR JOHN L. W. LLLJANMUSTOTURNAUS. Kunnoittaaks,elen tlfi Lillj an muistoast julistaa kansalhselll muistolaadintakilpa:uun, jonka kohteina,ovat 3-siirtois,e\t temävlät (t~elda vapaa). Telhtävät lälhet,e,ttävä ' melnnelss,ä! A. Rautas.eU e (Hki,!Mannelf'lheimintie64 B 2 9). Tuomarina L. Valv,e. :K'01m,e\ palbnlor. SUOMEN SHAKN 1. T'E&MAKLPALUN TULOS. Kilpailun, johon osallbtui 278 1() tehtävä!ä, tulos on seu 2:88 E. ::'Jurmi raava: Palkinto, E. X u 'J'- J i a 11 ne 1 i 'u s PaLkinto mi: (tlelhtävä n:o 287). lpakoruud!un riistävästä alk,u Ensipainos siirrosta ja,teelmamuunne.] mienk1öyhyydestä huolimatta ainoa yritys syväei,~leltjpään ;komhinati-oon te,ema linrja.ma." Ma ininta, E. Nul"~ 'Di: Kc3, D1d4, L1d8, U5, g04, scs, c6,,e3,,e4, gl6 - Ke6, 'De5\, Le4, f Lf6. "Te,elTJamuunlllelmista,ei ole saatu mitään irti. Pari näp[pärä,ä 1. Lb6 päästää nosti joukosta." -- t-;:. 1. Da1. Kilpailun te1emohltajana ja iuomatina toimi Jan H ann,e' 1 i u B, j\oha olhelis\ena laadintanäyte vaaditusta teelmasta. 1 UUTSOSASTO. --- Toimittaa ALTT SALOlLA, Jyväskylä, Lluonnetjärvi. _.~ W ----!.Suomen ja Työ'väen Shakkiliittojen Yhtelistoim~kunta. Bie:lmikuun vltmeiisinä päivinä muodosueittiin ylmeistoimikunta, liittojen yhtei8\enä 'E'Ullllenä hoitamaan maamme, ulkomaisia.'31ha.kkiasioita ja. :eidustulzsia. T:oimikunta, johon kuuluvat S'SL:sta. Hlö:lihamme~' pj., O. K,aila lsiht. ja. F. Laitinen sekä TSL:sta V. Palomaa varwpj., V. Kivi va,rasiht. jn P. Bl1ellller, on tlblhnyt aloitte\en ystävyysott-c,lujen aikaansaamiseksi 1.,eningradin, Tukholman ja Helsingjn väliuä. Tukholmasta on jo tullut rnyönteinen vastaus, jossa täysin hyväksytään 'tehdyt lels-itykslelt 10-miehisistä jouk.kueista, y'ksink,e,rtai,sesta sarjasta, kansainvälisi5:tä sätinnö,istä miettimisaikana 40 sitrtoa 2 1 /2 tunnissa ja sen jälk,e:en 1-6,siirtoa tunnissa sekä 'ensi'mmäislenot,telun ptllaami,sesta Tukiholmassa Göteborgin pääsiäisturnaus. Volvo Sdhackklulbhen Göt,elbol'gissa jä,rjes'tää s~enä pääsläisenäkansainvälsen turnauk81eln ty'ö:läisshakinlpelaajiue'. Osanottajia tuuele 8-10 ja ruotsalaisten lisäksi on kutsuttu Ne urvostoliitosta, Norjas,ta, Suome,sta j.a Tanskasta yksi edustaja kustakin. 'Suomen Työvä\en SlhakkiiHto one'dustajaikeelelll valinnut V. 'Palomaan. s_u_o_ _M_E~N S H A K K~..::~ 39 John L. W. Lillja kuouut. 'Eräs.maam.me shakin suurmi-ehistä on pi kuin nykyinen suuri, paljon suure'm kuollut. T\ekniikantohtori J,0 'h n L. W. vistaa,kaa.n.k un sil nuori shakk~polvi aa L i 11 j a,on iilkjkiä jättänyt meidäit, juuri tapahtumarikkaan mäile e hänen pitkän,,kun!hän oii '5:iirtymäs' e,lämänsä nauhaa, sä,eläkke1eue! vaativasta sivilioimlelstaan moni:puolinen, lahja nä1hdäån harvinaisen Hellsingin kau[pungin kas ja tarmokas helllkilö, joka on ky,en veesijoht-olai toks,en toimitusjohtajana ja nyt antamianl kanssaihmisille,en paljon eri mm. jällebil alkamasosa eneddän askartelun,erikoisharrastuk te,en, ki\'jallisuuden aloilla, teknilli,slen tiel sensa shakin pari,ssa. ja, mikä meille on Lilljan merkitys tärk1eintä,.ra,kkaall maamme shakkte\lämän [ulhittjäjänä 011 John L. W Lillja. 8ha:kin ai1alla. John Lennart Woldema'r Lillja syntyi Viipurissa \1879. Tultuaan ylioippilaaksi v Viipurin!ruotsalaisesta lys,eosta hän samana vuonna alkoi opisk,e.lla sillois,e,ssa Hdsingin polytleknillis,essä o[pistossa. nsinä-öriksi han valmistui v ja veäitteli t,eikniik.an tolhtoriksi v Vv. 1902~06 hän toimi ylimääräisi81nä in8inöörinä, tiel- ja vesirakennusten ylthallitukslessa, mistä viime,ksimainittuna vuonna siirtyi Hel:singin kaupungin v1csijohtolaitoks,elll ensimmäiseksi insinööriksi ja johtajan apulai.s,ol~(si: V. 19:38 hanet valittiin v'8sijo'htolaitoks,en toimitusjohtajaks,i, jona talin}] kuolemaansa. asti. Vv. 1:90:8-,24 LiHja t,oimi teknillisenkorkea,koulun graalftllisen.satiikan ja. insinöörihette,iden elnsyklo,p,eldian sijaisop,elttajana. T,ekniska Fö,l'e,ningenin toimintaan ihän vuosikausta osalhstui toimien yhdis!tyks,eln julkaisun päät.otmittajana ja insin6öriklulbin ftluh\8enjohtajaa. Väitöskirjansa lisäksi hän on julkaissut. lukuisia v,esijohtotekniikkaa ja hydrologiaa \käsitteleviä ki:rjoituksia tiete ellisi.sså jukaisui,ssa ja sanoma1ehdissä. Viipurin vajhvat shakkisuon~t johdattivat nuol'cltl polytee:kkarin Helsingin 'Slhakkiklubiin, ja jo v häne,t, valittiin klubin johtokuntaan, m.is så,maamme s:hakkilellämän,k:es1kirpistelessähän si,heln yli kolmen vuos,ikymmenen ajan kiinnitti nimeään maamme: shakinhi,storiaan. Lilljan toiminta,klubissa olikin ainutlaatuista. Hän oli kirjastonhoitajana, taloudenhoitajana (9 v.), sihtele,rinä, varalpu1he.cnjohtajana sekä vuosina ja f,?, p-uhe,enjohtajana. Mutta tämän U!]'kois'e:ll kilven aue, kätk,eytyy uhrautuvaa ja intomielistä ty,öskentelyä erilaisissa sääntökomit.:eoi,ssa;. ottellujleln ja turnaukl?:len johtami8ta, nuortlen pellaajien O'pu,stamista.(,mm. maamme,ensimmäinen shakkikurs'si 190,3) ja suurta uskollisuutta ja taitavulutta.s:e,kä pelaajana.,e,ttä t.ehtäveänielkkana. Lilljan rpeushakillisista ansioista mainittakoon ainoastaan 1 palikinnot klubin rparhaan luokan turnauksissa 1'902-03, , , k\e,väällä 1911 ja 1917, joiden ym. iurnausmenestysten ikuisiamiselksi klubin 1 luokan kiertopalkinto kantaa \hänen nimelään, maamlmel ensimmäinen,edustaminen ulkomailla, nimittäin Pohjoismaidlen Shakkiliiton, johon klubi oli liittynyt jäs\ell1eksi, turnauksissa TukholmalSsa 1'905 ja Kölö' penhamina.clsa 1907, palkinto lujas'sa seuras,sa 1. ylelissuomal,aisessa.

10 .-CC~n 40 SUOMEN SHAKK ~ur,na~k"essa ~:9Q2, j~nka. y~lteydess'~ Suomen Slha~kiliitt.o perusettiin ja ]otct- "\ aden ka.ytle:t,tl~n LH.Jan klubm taloudjelnhoitajana v. '1904, s,en jälk:~er: kun klubm aloltle"ylelbsuomalaisen turnauk,s,en aikaansaamis,ek,si oli kl:lpstyny-t 'p,elkästään he'lsinki1äisten ilmoittautumisteien, pe,rustaman '\SUUl'en turnaus,rahaston" varat.edlellielen ainutlaatuinen tulols 17:ssä s,e,ul aott,ellussa. ~17, -1, =5 ja nlelljän!pelin sokk-osimultaan1elsitys , Mutta LlllJa kuului myös, teihtävänlaatijoittemmel valioluokkaan. V hän laati,esik-oisteihtäv-äns-ä, jotka julkaisttiin v Vuosi'en kulu81ssa syntyi!pitkälti toista sataa, tehtävää, mutta karsittu koko8,lma si~ä:tä~ 102.t1ehtäVlä-ä, jo~sta sHrtohsta ja loput 2-, 4- ja us8ampisiirt01-s1a, lt8l81- Ja a1pumat-t,eja s,ekä,1oppu- ja l'et!rotehtäviä. Ullwmailla julkaisujen lukumäärä on 3'Q, palkintoj,~n 1 4, 1. ja 2. Lisänä (J' at Ymutamat kunnia- ja kiitosmaininnat. Mieluisimpana, mlene\styksl~-nään Lil~,lja!piti 1 palkintoa hyvän ystävänsä TMhepurno,flfin muistoturwwk-. sessa v. '1944. Hän oi mallimattien ja,e!hdioho'man korj1ekti6uud'''n ih:, iiija. Ylu~ta laati viime aikoina [l)"ö1s t,elematehtäviä. Hänelle,ömi,g,tettujen t,ph~ t,aven suuri määrä,on selvä,osoitus Lil-ljan nautti-mas-ta arvonltnnosta: muldelll laatijoidien kleskuude6sa, samolin kuin Suomen SihakkiliitlJnSuomen Tielhtäväniekkoj-en, j-onka jäs,en hän p'elru.stamisesta eth v:sta HJ35 lihlltt0n,oli, e,shyksestä hån81ue v antama. kansallis,en tehtäväm r 6- tarin arvo. Lilljaoli Helsingin Sha,kki:klulbin, Suomen Shakkiliiton ja Suonwu '1ehtävänj,ekkoj'en kunniajäs,en. 'Lilljan syvällineln 6uhtautuminen sihakkiin kuva,stuu sattuvasti hänpn huomiotall:1e'rättänelestä kirjoitelmastaan "Slhakkipelin e.,>t,~tiikk:1" ioka ju~,kaistiill 'Suomen Shakin s-e,kå kantanumerossa v ehä ~'O~u~,tisjulhlanumell'ossa v Ainoa,s-ta,ankyllin korkealla oleva Ca l s6an palvoja näl"ele' niin syvän'8! shakinol'e:muks-e,en. -Suuri shakkitaistelija on pois'tunut -ke,slkuude,stamme, 3hnl(kit'JV'1ri, jota moni oli,opipinut kunnio:htrumaan ja jonka. ystävyydle6tä!saattoi olla ylp,eä,on jättänyt me,j,dät. Lillja edusti kokonaista aikakautta Snompl1 sihakinihistoriassa. Hänen poismenonsa tuntuu laajoissa shakki,piinis6ä H,ei 1 g e H i n d s t r ö m. Yleisradion mie,1elllkiinto shakkia kohtaan,on viime aikoina osoittanut ilalhdut,tavan V'oima,kasta nousua. NiiniPä insinööri, 6hakkimestari -E. BöiÖk 27. ' , '81iis viime: liittoturnauksen vast',ikään alettua, 'pulhui 6haklde'lämämme,!paluu6lta 'rauihanomaisiin oloihin ja mahsteri V. U. Mustonen haastatteili s:ha,kkielämämmc suuntavi,ivoja kosketehen E. Böökiä, O. Kailaa, im. Lai6aal'ta ja V. PalOlnraata. Venäläi-sturnauks,en kulkua 61eurattiin päivittäin, sle'lolstajana mais'tell'i Mus,tonen, joka myiöstoimi haastatte!lijana 6ihakkimel'ltari 1. Solinin avulla mainitun turnauksen jälke,en lähety.ks,elssä, jos,sa. vierailevat m,es,tarit V. Hagosin ja G.,Lisitzinke,rtoivat maansa slhakkioloi!sta ja kok,emuksistaan 6UOmalaisi6ta ipelaaj1sta. Kotkan Työväen Sha.kkikerbo järje6tää huomionarvo,isen 6lhakki<tilai,suuden p8,laam:alla samanaika'is,e,sti joukkue:ot:t-elun.kolllp:a Sihakkikerhoa, nim. Loviisan TyöväenShakkiklelrihoa, Lo'Viisan Shakkik,e:nhoa ja,kymin 'Työväen Sha,kkik'el'ihoa vastaan. Ott.e,lussa -on mukana yhteensä 70) ptellaajaa. ~ 8 U 0 Nl EN S H A K tk 1 41 Arno,ld Rinds 50-vuotias. Maaliskuun 19 'p:nä 1946 täytti 50 vuotta t Ulllettu siha,k,kimie6, toimittaj a F r a n s A r nol d Jo n a ta n H i n,ds- H,e,lsing.is-sä. Hän on syntynyt ni,ö.s'sä, tullut ylioppilaaksi 191-6, lukenut laki- ja valtiotile'diettä Aho Akad!em1ssa ja Helsingin Yliopistossa, nn1autuen kuit,enkin käytännölli81l':ue alalkl 'ltmutamien vuos1en kuluttua.monipuolisena s:lmkkimklhonä juihlijaon 't,eihnyt nimensä tunne't uksi sekäkotinlaassa että ulkomailla. Hän on p,eiliteorian ja 10pputl8ihtävien erikois,tunti,in. Viime' vuos-ina syventynyt myö6 :rnatti'hl'htävi-en te:o!'iaan,,etenkin 2-siktoisiin ja loogillisiin Arnold Hinds. tluhtäviin. Aloitti 'shakkitoilllittajauransa avustuk,silla 'Suomen Slhakkiin 1929, ;mutta v:s,ta W30 lälhtien on kiinnittänyt päähuomlol\ ruotl~nlaise!l1 shakkile,llclen Sohackvärlidlenin avustamiseen, jossa V1WS1,C!l1 mlt1aan on julkaissut laajoja.shakkiteol'le,ettisia havaintoja, ) i i (allul, )l()l'lls1 amaansa, -kansainviilis,ui l-opput,eihtäväo.sast'oa. KQti- 11:la,S,~:, ".liill,":ll :\vllsl.u.]miaan on riitliinyi ll'ell,k8:in kaikiue, sihakki!pals- 1:i1!kḷ :11'111"1':.; Oli toimittanut myö,,, Allas -Ktl'önikan, Hak,kap:e-liHan, SV(),~k:l 1."1'1'1~t.;11'1111 osllwhkipal,sloja. ja le1d!elle,eln,toimittaa Åho UldJerrät- 1-('ils(~l'in 'pal;.;.taa: Toimittaja HincLs on ollut Aho S'Vlens,ka E:lassi.ska Lyseumin ehakklke1rlhon :pj. 1915, kuulnnut Turun ShakkiJdubiin 1918 Abo. Alk.arrl!emian shakkikerihoon 1923 ja Turun 'SlhakinYls-täviin 19124: Hels:nklll1m~l1t,e,ttuaan hän on kuulunut Hellsingin Slhak,kiklubiin ja Hclsmgul Yl,e'lSJen Shakkhs,e'l1;raan, jonka. hallltukeessa hän ollut 10: ~ (19!fO--45,pj.). SuomenSlha,kkiliiton sihteeri 19<36 ja vara,pj , Hieli:m~gm 'Shakkiliiton va,ra:pj. 1913:9-4:3 ja pj LUi;ltj'rloa jatkalljuua VOllllflle tocllcltn,clttä juhlija on slhaldn huomattavimpia palvojia maa,s,samrnc. Niihin onnitteluilhin, joita sha'kkiväki kautta maan Slr':kä ullwnlai-s'clt 6lhakinyst.ävät häl1lehe merkkipäivänään osoittavat, pyytää myos Suomen Shakm toimitus syd!ämellis('sti yhtyä. Ragosinin ja Lisitzinin slmultaanitilaisuuksista on l,cth,dle,uernmel vä Uteitriy slc!uraavat tuloksle,t: Ragosin Turusls-a ylleinen simultaani tuloksin -1-:-38, -21 (V. Koiv1sto, A. SHfV1e,r), =10 (li. Arasola, H.:MJeddin, E. Kronstft1Öm, O. F'ilip'pu, Y. Tähti, Y. Laine, A. Tuomi, K.!Mäkinen, U. Sandst,en ja -.H.ilden). Aika 6 "h tuntia. Ra,gosin Turussa k'eillosimu]taani +6, -1, =. L1sHzin Tamper8,8illa yleinen simultaani +,36, -0, =14, He'lsingissä yleinen simultaani =10 J'a Y,"oi 1 ', (asba ' yl1e<1rlen,g,imultaani +<37, ~1 (A. G. Ojanen), =12 (H. Blom, J. L'eppän8!n, E. Vi'rtanelll, U.Kontine,n, L. Hollmroos, 1. Lr'htinem,

11 42 ~ S C_()}! E. ~ S!!:\~ K. ~. ~_~ E. Mättö, c'\.. Outinen, A. Hlelikkilä, il.stl,ömberg, Y. Gylc!en ja J. Nyr kiö). Aika Gy,; tuntia. Kaikhssa tilaisuuksissa olisi [halukkaita pe,laajia ollut monin ve.rroin en,emmän kuin voitiin ottaa. L,säksi olivat vit'rai- Tilannekuva K.otkan simuliaanitilaisuulllic,sta 1<9. '2. -Hl. lijat.-<aauml liikkee llte ihail'villais,en SUUDelt mä'&l\ät katsojia, jokh lu-cu", ta"a, l'ltii llll'stal'eidleln vi,erailu bje'rätti 61hakkipii.l'eis6ämm'e- ajl"aithw huomiota. Göteborgissa p'e!attiin kansainvälinen pohjoisma,inen turnaus, johon ruotsalahst'en lisäksi osaulli,tui mestal'ip.elaajamrrltl'.- Böö'k, St,o,rm HC'1 S'8,tlh Norjasta ja Björn Ni'elsen TanJSka,~ta. PeliOR'a",tossHJn {illej eräs Bö-ö'kin 'peli tästä 'tul'nauks,esta ja tuloksle.1 ohe,isena: Göteborg 19M) 1 2.,,) 4 5 f, 7 8 Pil;;t. Siija 1. L uncli 1\ - 7:! W,ök 7:! 1;2 1 1 y; 1/" 5 1/ 3. Swltz 2 1;2 _ ) 1 i J..[,ons-".oll 0 0 1) - 1 ~ :3% V 5. Killlunark 1) U 1 7:!.-- % ;,~ V 6. Skarp 0 1/2 () () ~(~ 1 1~ Zy,; 6 7. StOl'lll HW'l\"dlh 0 0! 0 7:! Bjönl ~ieltsie,n 0 7:! () 0 0 'h _. % l'h ~--- Maaottelu Ruotsi-Suomi pelataan H-ellsing'issä L,eiht,eilllHl ', painoon ilylelll1je6.&ä.ei ole ilmoite!i'tu kumm,anlkaan joul"kue','n kokoonpa noa. Palaamme ott.eluun sle,uraavassa nlunclrcjs,s,a. SlUl'D,en Sha,kkiliiton vuosiko,kous pidetään He'lsingisså Hot.elli Kämpin juhlak'8lrroks.essa , alka,elu.klo Käsitt'e,lyyn tulee paitsi t.avanomas.ia sääntömääräiisiä asioita mvös.e,räitä s&äntöj-enmuuto,selhdotuk.s.ia, joita S8;.ostamme m)"öhe mmin.. Uuliisa,in.e-iston paljouden vuoksi on osa eldel1elern:jiin ollut 1H1k1<0 jätt,ää myöhemmin julkaistarvaksi.

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S< 1(0 1 4 1 1 4 UiH 0 0 0 1 S< A S I A N A J O T O I M I S T O O S S I G U S T A F S S O N P L 2 9, Ra u h a n k a t u 2 0, 1 5 1 1 1 L a h t i P u h e l i n 0 3 / 7 8 1 8 9 6 0, G S M 0 5 0 0 / 8 4 0 5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas...

Sisällysluettelo. Eri upseerit vastaan sotilas...2. Kuningatar vastaan sotilas... 2 Torni vastaan sotilas... 3 Kevytupseeri vastaan sotilas... Sisällysluettelo Eri upseerit vastaan sotilas... Kuningatar vastaan sotilas... Torni vastaan sotilas... Kevytupseeri vastaan sotilas... Kevytupseeri ja sotilas vastaan kuningas... Ratsu ja sotilas vastaan

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 2/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 3/2000) Sarjan toisessa osassa tutustumme erääseen Botvinnik-slaavilaisen sivumuunnelmaan, siirrolla 7. a4 alkavaan asemallisena

Lisätiedot

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm:

Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096. Tässä numerossa mm: Suomen K.eskusshakki/iitto Suomen Shakkifiitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MARKO MANNINEN - KAKSOISVOITTAJA Kuva: Mikko Markkula Tässä numerossa mm:

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4

SUOMEN SHAKKI. Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S N:o 4 SUOMEN SHAKKI Sznapik-Gaprindashvili Miten musta jatkoi? S. 134 1977 - N:o 4 I AVOIN SUOMEN SM-TURNAUS, HELSINKI 4.-19.6.1977 1. Antti Pyhälä, G 10i/13 2. Yrjö Rantanen, TaSY 10~ 3. Timothy Binham, HSK

Lisätiedot

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS

JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 JÄLLEEN MAAILMANMESTARUUS Suomi voitti jälleen pikaratkaisemisen joukkuemaai

Lisätiedot

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995

Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY. 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 Joose Norri puolusti menestyksellä Suomen mestaruuttaan 5'1-TCR::\AUKSET KOTl\IAISIA TULOKSIA 6-7 1995 SELO- JA ELO LISTAT ANAND-KAMSKY SISÄLLYS 6-711995 PÄÄTOIMITTAJA 191 SM-turnaukset 199 Anand-Kamsky

Lisätiedot

::::::::::::oshåkkileh-ti

::::::::::::oshåkkileh-ti """",,q....,ee.ooo OO(J&Ql6oo;}&C>oB(;G00t>a.& 0QO 0!l;l"QQOOöl')

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat KAKSOISMESTARI Tässä numerossa mm: 307 Suomen mestaruusturnaus 320 Nuorten Suomen mestaruudet

Lisätiedot

SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03

SUOEN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM. SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi 117). N:03 SUO"EN SHAKKI I.KANKO - T.BINHAM SSL:n mestaruus 1978 Kanko sommitteli näyttävästi (sivut 91 ja 117). 1978 N:03 86 SUO M E N S H A K K 1 ERKKI TURUNEN Kuva: Jörn Elfving Helsingin mestari diplomi-insinööri

Lisätiedot

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA!

PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 PAULI PERKONOJALLE JA SUOMELLE HOPEAA! Shakkitehtävien ratkaisemisen maailmanmestaruuskilpailuissa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ANATO~I KARPOV KUKISTI EHDOKASOTTELUJEN NELJÄNNESVÄLIERISSÄ HELPOSTI JOHANN

Lisätiedot

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM

Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. MESTARUUS 1-1= SELO- JA ELOLISTAT EN JA HORGENIN TURNAUKSET SEURAJOUKKUEIDEN SM Y~'jöiä - Vuoden shakilllpelaaja. Haastattelu sisäsivuiua. 1-1= MESTARUUS EN JA HORGENIN TURNAUKSET 1 996 SELO- JA ELOLISTAT SEURAJOUKKUEIDEN SM ------------ SISÄLLYS 1/1996 PÄÄ TOIMITT AJA 3 Pääkirjoitus

Lisätiedot

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000)

Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Avausteorian ytimessä: Botvinnik-slaavilainen osa 1/3 Jussi Tella (Suomen Shakki 2/2000) Tässä kolmiosaisessa artikkelissa yhdistän shakin kauneuden yhä syvenevään avausteorian tutkimiseen esittelemällä

Lisätiedot

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A

K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A K Ä Y T T Ö S U U N N I T E L M A 2 0 1 7 Y H D Y S K U N T A L A U T A K U N T A Forssan kaupunki Talousarvio ja -suunnitelma 2017-2019 / T O I M I A L A P A L V E L U 50 YHDYSKUNTAPALVELUT 5 0 0 T E

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Uudistak-aa tilauksenne vuodelle 1971! SI1(Jm(!.n. 'luottamuspankki SI1(Jm(!.n ~l~~j~ ~-~ ( N:o 6 LOKAKUU 1970 J SHAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 ELO - L U V U T 1.7.1987 MAAILMAN KÄRKI 1. Garri Kasparov (SU) 2740 (+ 5)

Lisätiedot

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja

SUC)MEN Suomen Kesknsshakkiliiton Suomen Shakkiliiton Työväen Shakkiliiton ja Suomen Tehtäväniekkojen äänenltanna.ttaja ~uomen MM ottelun pääuäjäistilaisuuden kohokohta: maailmanmestari Mihail B 0 tv i n n iki n seppelöinti on suorifej:tu. Oikealla ex-maailmanmes±ari M. Euwen tyiär, neiti E uwe, vasemmalla FIDE:n varapresidentti

Lisätiedot

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies)

1. Kaikki kaatuu, sortuu August Forsman (Koskimies) olo q» date reliioso olo 7 K (2003) KE2a7 1. Kaikki kaatuu, sortuu uust Forsma (Koskimies) olo 14 olo 21 3 3 3 3 3 3 3 3 Ÿ ~~~~~~~~~~~ π K (2003) KE2a7 uhlakataatti (kuoro) - 2 - Kuula: - 3 - uhlakataatti

Lisätiedot

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM

-.. SUOMEN. Shakki NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM TEHTI VIKONGRESSI JA MM -.. SUOMEN Shakki Garn ~asparoy kukisti Viswanathan Anandin PCA:n MM-ottelussa selvin numeroin PCA:~ '1M-OTTELU TEHTI VIKONGRESSI JA MM 10 1995 NUORTEN PALSTA SEURAJOUKKUEIDEN SM SISÄLLYS 1011995 PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA:

Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA: Suomen KeskusshakkiJiitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 UUSI MAAILMANMESTARI TÄSSÄ NUMEROSSA: 471 Ehdokasottelu Short-Gelfand 478

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

shåkkilehl'i " c""", " ~,,~,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 0-- N:o 8

shåkkilehl'i  c,  ~,,~,,~ (', ~ r, ' l  A, ~ 0-- N:o 8 N:o 8 shåkkilehl'i, ~' c: c E 0-- ~ UI " c""", " ~,,~,,,,~ (', ~ r, "' "l " A, ~ 1961 SHAKINPELAAJAT! VENÄLÄISIÄ SHAKKIKELLOJA saapunut pieni erä. Hinta 5950:-~ Shakkiseurat ja shakinharrastajat! SUOMEN

Lisätiedot

Shakkiopas vähemmän pelanneille

Shakkiopas vähemmän pelanneille Shakkiopas vähemmän pelanneille Sisällysluettelo: 1. Siirtäminen 2. Yleisiä muodollisuuksia 3. Pöytäkirjan pito 4. Avaukset yleensä 5. Siirron miettiminen 6. Vastustajan vuoro 7. Koulumatti ja Preussilainen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat HELSINGIN MESTARI SHAKIN OSCAR Kansainvälinen shakkitoimittajien liitto AIPE järjesti jo

Lisätiedot

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI

Suomflll. r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Suomflll r--~ 1- l N:o 3 TOUKOKUU 1956 ) SHAKKI Maailmanmestaruuden ylioppilaiden MM-kilpailussa Uppsalassa voittanut Neuvostoliiton joukkue vieraili paluumatkallaan maassamme Akateemisen Shakkiliiton

Lisätiedot

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. :

TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 TÄSSÄ NUMEROSSA MM. : UUSI SELO-LISTA JÄRVENPÄÄN KV. TURNAUS SSL:N KV. NUORTEN

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A

SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A SUOMEN SHAKKI SUOMEN S:HAKKILlITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJ :A T oimilus ja konffori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 27 - Salo ClI Tilaushinfa: ';' vsk.

Lisätiedot

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w

& # # w. œ œ œ œ # œ œ œ œ œ # œ w. # w nœ. # œ œ œ œ œ # œ w œ # œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ œ œ # œ w. œ # œ œ œ w œ œ w w w w. W # w Epainn muis (1.1., 6.12.) # œ œ œ œ œ # œ w i nun Kris lis sä py hää muis tus Tofia (6.1.) jo Jo pai a, y lis n [Ba li nu a, os,] kun ni, l nä ru k, i dän Ju ma lis, y lis ka i dän h tm h nk sl nu a, o

Lisätiedot

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--)

...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) Suomen ~_I...--N-:O-2- H U ~ T-;K -;U-lS-5S--) C fihakki 15. 1. IS56 alkaneen radiopeiin M. J u d 0 v i t s h-ii:. 0 i a ne n arvontatilaisuus Yleisradiossa, jossa olivat paikalla Neuvostoliiton Helsingin

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen

Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen Kaupunginhallitus 139 31.03.2014 Kaupunginhallitus 271 16.06.2014 Kaupunginhallitus 511 15.12.2014 Hätäkeskuslaitoksen ja Lohjan kaupungin välisen määräaikaisen vuokrasopimuksen päättäminen 877/10.03.02/2013

Lisätiedot

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I

C-N-:-O-I--T A M'M; K U U--l-S5-S-) I H A I( I( I ~umfn ~_ C-N-:-O---T A M'M; K U U--l-S-S-) H A ( ( Rauhallisella ja miellyttävällä ympäristöllä n shakinpelaajan kilpailusurituksiin tärkeä merkityksensä. Harvin näemme näin fäydellisiä «tiveympäris!öå«kuin

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KESKELLÄ MAAILMANMESTARI GARRI KASPAROV VASEMMALLA PUOLELLAAN NEUVOSTOLIITON

Lisätiedot

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT

AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 AVOIMEN SUOMEN MESTARUUSTURNAUKSEN TASAVOITTAJAT ERKKI TURUNEN (HSK) PAAVO

Lisätiedot

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua?

Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle, 70. Kolmen siirron apumatti Kuinka monta ratkaisua? Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 o M 1 S T U S T E H T Ä V Ä Olavi Riihimaa, Turku Omistettu Osmo Kailalle,

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 SOSIAALITYÖN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SHAKIN OSKARIT XXII Shakin Oskar-äänestys järjestettiin tavanomaiseen tapaan

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkflntto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 NUO R T E N MM - K 1 L P A 1 L U T K 1 L J A V A L L A 2.-18.8.1984 YLeisnäkymä

Lisätiedot

su=.n Keskusshakki/iitto

su=.n Keskusshakki/iitto su=.n Keskusshakki/iitto Suo n Shakki/iitto Työvä Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 PERUSLIITTOJEN MESTARIT JOUNI YRJöLÄ, SSL TIMO PIRTTIMÄKI, TShL PÄÄTOIMITTAJA

Lisätiedot

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!"!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954.

Strategia !!!*)!$#!!32!-,!322!!!!!*(!!32!!!!!!!31!-+!!31!!!31!!!! musta luovutti. II esimerkki. Smyslov - Szabo, Hastings 1954. Strategia. tunti: Sotilasenemmistön hyväksikäyttö kuningatarsivustalla Loppupelissä sotilasenemmistö kuningatarsivustalla on merkittävä asemallinen tekijä. Perusideana on sotilasenemmistöä hyväksikäyttämällä

Lisätiedot

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 MM-OTTELUN AVAJAISIIN OSALLISTUI MYÖS ENGLANNIN PÄÄMINISTERI MARGARET THATCHER,

Lisätiedot

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa,

JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, SUOMEI SNI JOKELAINEN - MIKKOLA, SSL:n mestaruus 1979 Molemmilla on ratsu vihollisen nurkassa, mutta va 1 kea 11 a on parempi nurkka! Miten matinteko sujui? (sommitelmaosasto, s. 183) 1979 N:o 4 KOTIMAINEN

Lisätiedot

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4)

J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) N:o 1 / 2010 10.2.2010 64. vuosikerta ISSN 0789-2861 J. H. Marwitz Schakend Nederland 1984 (6. ISC-ratkaisukilpailun tehtävä 4) Voitto 4+5 Julkaisija / Publisher: Suomen tehtäväniekat ry Suomen tehtäväniekat

Lisätiedot

Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä

Spasski onnittelee maailmanmestari Fischeriä Spasski onnittelee "maailmanmestari" Fischeriä SUOMEN SHAKKI 23 - H ~1~AlTO 23 Flscher - Spasski 31 Helsinki Open 1 Nuorten MM 6 YrjOlä Kreikassa 3 Naantalin kylpyläturnaukset Muistokirjoitukset 6 PIkashakin

Lisätiedot

Usko, toivo ja rakkaus

Usko, toivo ja rakkaus Makku Lulli-Seppälä sko toivo a akkaus 1. Ko. 1 baitoille viululle alttoviululle a uuille op. kummityttöi Päivi vihkiäisii 9.8.1986 iulu a alttoviulu osuude voi soittaa sama soittaa. Tavittaessa alttoviulu

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2

SUOMEN SHAI I. Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. N:o 2 SUOMEN SHAI I Mikä oli valkean voittosiirto? Vastaus kirjeshakkiosastossa. 1976 N:o 2 KIRjESHAKKIOSASTO SUOMEN KIRJESHAKKILIITTO - F1KF r.y. Esko Nuutilainen, Messukyläntie 37 D 36, 33700 TRE 70, puh.

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTARIT: JOUNI YRJoLÄ JA PÄIVI WALTA PÄIVI WALTA Kuva: Martti Kauppinen

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5

SUOMEN SHAIII. Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. N:o 5 SUOMEN SHAIII Young - Szabados, 1952 valkea siirtää ja voittaa. Ratkaisu sivulla 112. 1976 N:o 5 Hanki ilmoituksia Suomen Shakkiin! Itsellesi tuleva myyntipalkkio on 20 %. Lehtemme toivoo, että kaikki

Lisätiedot

ELO - L U V U T SuomaLaiset:

ELO - L U V U T SuomaLaiset: Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 r --- MAAILMAN KÄRKI ELO - L U V U T 1.7.1986 SuomaLaiset: 1. Garri Kasparov

Lisätiedot

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI

Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT FIDE:N KONGRESSI Antti P',;hä!ä aloitti Heart of Fhdandin voitolla nousun kohti selolistan kärkeä. Voitto Kari TiJ.:kasesra 6, ldenoksena oli ratkaiseva. (H.Heino) EHDOKASOTTELUT ELO- SELOLISTAT 1 1995 FIDE:N KONGRESSI

Lisätiedot

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! "luottamuspankki

8HAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. Sll()m~n. Uudistako,a tilauksenn:e vuodelle 1971! luottamuspankki Sll()m~n 8HAKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI "luottamuspankki

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982

SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN SHAKKILIITTO 60 VUOTTA 10.6.1982 Suomen Shakkiliitto on 60-vuotisjuhlansa

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakki/iitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 VEIJO MÄKI JA NIINA KOSKE~A VEIVÄT SUOMEN MESTARUUDET VEIJO MÄKI Kuva: Eero

Lisätiedot

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi

Opettajan opas. Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Opettajan opas Shakkilinna www.shakkilinna.fi info@shakkilinna.fi Saatteeksi kerho-ohjaajalle Säännöt hanskaan ja pelaamaan käsittelee shakkipelin perusteet kymmenen kerhotunnin (45 minuuttia) aikana.

Lisätiedot

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J

.,,' shakkilehl-i. Kesäkuu N:o 3 ,'~ ~ v J N:o 3.,,' shakkilehl-i, E o ~ UI,'~ ~ v J Kesäkuu 1961 i' I 5 h a k k i a sana;n, kuvin ja piirraksin SHAKKI-S NOMAT Numero 2 ilmestynyt! Sisältää kuvakatsauksen Helsinki-Tukholma kaupunkiottelusta ja

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6

SUOMEN SHAKKI. Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 , I. N:o 6 , I SUOMEN SHAKKI Valkea voittaa (ratkaisu sivulla 133) H. W. May (Tanska)-F. Kirwald (L-Saksa) EU/M/261 N:o 6 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT Joukkuepikapelin SM-kilpailut pelattiin Turun Teknillisessä

Lisätiedot

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero

35 vuotta ~~I_-..., SHAKKI. 35 -vuotisjuhlanumero Suomen 35 vuotta ~~I_-..., ( N:o 2 MAALISKUU 1959 ) SHAKKI 35 -vuotisjuhlanumero Dipl.ins. H. Hindström täyttää 70 vuotta 28. 4. 59. Hänet tunnetaan shakkimiehenä jo viiden vuosikymmenen takaa. Suomen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 TILANNE SEURAJOUKKUEIDEN SM-KILPAILUSSA 4. HESTARUUSSARJA 4 1. Porin Shakinystävät

Lisätiedot

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili

Kasvatus- ja opetuslautakunta Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili Kasvatus- ja opetuslautakunta 53 11.08.2014 Perusopetuksen koulun hyvinvointiprofiili KOLA 53 Valmistelija / lisätiedot: Perusopetusjohtaja Mari Routti, puh. 040 837 2646 etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi

Lisätiedot

SUOMEN MESTAREITA 1981

SUOMEN MESTAREITA 1981 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SUOMEN MESTAREITA 1981 SIRKKA-LIISA LANDRY MIKA EBELING PÄÄTOIMITTAJA ESKO

Lisätiedot

Harjoitus 2 ( )

Harjoitus 2 ( ) Harjoitus 2 (24.3.2015) Tehtävä 1 Figure 1: Tehtävän 1 graafi. Aikaisimmat aloitushetket selvitetään kaavoilla v[0] = 0 v[p] max 0 i p 1 {v[i]+a i (i,p) E} = v[l]+a l d[p] l. Muodostetaan taulukko, jossa

Lisätiedot

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005

Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 Tämä artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Suomen Shakin numeroissa 2-3/2005 TAPANI SAMMALVUO Omien pelien analysointi 1 Aina välillä minulta kysytään mikä on paras tapa kehittyä shakissa. Tähän kysymykseen

Lisätiedot

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =.

Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki > tai < tai =. Piirrä kuvioita suureen laatikkoon. Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. 1 Valitse ruutuun oikea merkki tai < tai =. ------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA

SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA SUOMEN SHAKKI SUOMEN SHAKKILIITON, TYOVÄEN SHAKKILIITON JA SUOMEN TEHTÄVÄNIEKKOJEN ÄÄNENKANNATTAJA Toimitus jo konttori: Jyväskylä, Luonnetjärvi. Puhelin: Jyväskylä 2070 - Salo.ila. Tilaushinta: '/, vsk.

Lisätiedot

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm

TEKNISET TIEDOT. ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm ISO 6432 minisylinterit Ø 8-40 mm Univerin minisylinterien kehitystyöhön on hyödynnetty vuosien tutkimustyö ja tuotekehityksen saavutukset. Tuloksena on luotettava tuote, joka soveltuu kaikkein vaativimmankin

Lisätiedot

--------------------~.

--------------------~. qj~.. n ("" / %,0 ~--~ ln:o. 1 HELMKUU 195 ~J --------------------~. Kiittäen joulutervehdyksisiä ja hyvän uuden vuoden toivotuksista, joilla Suomen Shakin lukuisat ystävät ovat jälleen ilahduttaneet meitä,

Lisätiedot

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5

SUOMEN SHAIII. Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) N:o 5 SUOMEN SHAIII Bronstein - Tsistjakov, Moskova 1978 Valkea voitti opettavaisesti (sommitelmaosasto) 1979 N:o 5 230 SUO M E N S H A K K 1 JOUKKUEPIKAPELIN SM-KILPAILUT TAMPEREELLA 4.-5.8.1979 1. TSY 1 (E.Koskinen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakki/iitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 OLYMPIAKULTAA NEUVOSTOLIITOLLE JA UNKARILLE Shakkiolympialaislen miesten

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 E ~ 0 - ~ u v U T 1.7.1990 Suoma La i set: 1. Garr; Kasparov (SU) 2. Anatol;

Lisätiedot

(' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n

(' ':> '; ;J.,.':;.~)  ~  C' r, ': ') n (', n (' ':> '"; ;J.,.':;.~) " ~ " C' r, ': ') n (', n 1961 Finnish Chess News Helsinki won over Stockholm 141/2-9'/2,iJn a mal\ch played in the Swedish capital an May 13-14. Eight games were adjaurned and arbitvated

Lisätiedot

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA!

SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Suomen Keskusshakki/iitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 SEURAJOUKKUEIDEN SUOMEN MESTARUUSKILPAILUSSA 133 JOUKKUETTA! Seurajoukkueiden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Sastamalan opiston johtokunta Aika 10.05.2016 klo 17:00-19:00 Paikka Esperi OY Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan

Lisätiedot

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme

fihakki YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA 'luottamuspankki Ilmoittafat tukevat meitä - tukekaa ilmoittajiamme fihakki LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA I ~ I '! Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628 YHDY PANKKI 'luottamuspankki

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 K A N SAI N V Ä L 1 SEN H S - T U R N A U K SEN K Ä R K 1 K A K S 1 K K 0

Lisätiedot

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30

KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA KLO 18.30 KAUDEN AVAUSRAVIT TORSTAINA 21.5.2015 KLO 18.30 Ratanumero 35 1/2015 Pääsyliput 5 ohjelman hinta 2 KO E LÄH TÖ Oranssi-Musta 2 Yhdistetty tasoitusajo 21 00 m Klo 1 7.30 N U O RE T-LÄH TÖ Ruskea-Valkoinen

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 1 Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 KAKSOISVOITTO UNKARIIN KULTTUURI-SHAKKI -S8:N JUHLATURNAUKSESSA VEIJO ~ÄELLE

Lisätiedot

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta

LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA YHDY PANKKI. Kartuttakaa Osmo Kailan shakkirahastoa tili n:o 5344/PYP LauttasaariBKeskusta SU(Jmfln ---- ~.I: "',,"~ ----..., ( N: 3 HEI N Ä KUU I 9 6 8 J SHAKKI LUOTETTAVIA S HAKKI KE LLOJA Meiltä vitte tilata edullisen ja käytlövarman shakkikelln. Pstitse muille paikkakunnille. Ovh. vain 33:-

Lisätiedot

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa

Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 Matinkylän ylivoimaa seurajoukkueiden SM-turnauksessa Seurajoukkueiden SM-kiLpaiLujen

Lisätiedot

Tuomio: Suomen Tehtäväniekat , a#n, award

Tuomio: Suomen Tehtäväniekat , a#n, award Viktoras Paliulionis: Tuomio:, a#n, award Vuosina ST-lehdessä julkaistiin seuraavat 63 yli kolmisiirtoista apumattia / 63 helpmates longer than 3 moves were published in the years as follows: ST 1/2008:

Lisätiedot

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat

SHAKKI YHDY PANKKI LUOTETTAVIA SHAKKIKELLOJA. SIlOmt2n ~ ~11 ~., mel:tä -- tukekaa izmoittaiiamme. Ilmodtaiat t~tkevat SlOmt2n ~ ~11 ~., ( N:o 4 KESÄKUU 1970 ) SHAKK LUOTETTAVA SHAKKKELLOJA Erittäin edullisesti suoraan maahantuojalta. Alan liikkeille myös tukuttain. Maahantuoja: Helsinki 25, Topeliuksenkatu 13 Puh. 440628

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA

OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA OULUJÄRVEN MELONTAKESKUS VAALA / UITON RANTA ljljc Olj - j l j j l Olj l l j j jd jj g j l S ll l- j ld j 1800-ll lld ll j l Olj Olj Ml Ml j Vl S U Vl Ol j Kj j l- j ld Vl ll ll llll lj Mlllj l Vl Sl j

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 0355-8096 DIPLOMI-INSINööRI, KANSAINVÄLINEN SHAKKIMESTARI EERO BööK 70 VUOTTA (SIVUT

Lisätiedot

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia

Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A Nokia Larry Gregorwich Ristikatu 2-4 A 1 37100 Nokia larry.g@suomi24.fi Hei Hyvät Henkilöstöyhdistykset, Olemme järjestämässä toisia Sairaaloiden välisiä Curlingin SM-kisoja huhtikuussa 2008. Tällä kerralla

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT Opetus- ja 112 26.08.2015 varhaiskasvatuslautakunta Kunnanhallitus 303 14.09.2015 Valtuusto 64 28.09.2015 TALOUSARVION 2015 MUUTOS / HUOVILAN KOULUN ILTAPÄIVÄTOIMINTA / OPETUS- JA VARHAISKASVATUSPALVELUT

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN 055-8096 ELO - L U V U T 1.1.1989 Suomalaiset: 1. Garri Kasparov (SU). Anatol i Karpov

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN

Suomen Keskusshakkiliitto Suomen Shakkiliitto Työväen Shakkiliitto Suomen Kirjeshakkiliitto Suomen Tehtäväniekat ISSN Sumen Keskusshakkiliitt Sumen Shakkiliitt Työväen Shakkiliitt Sumen Kirjeshakkiliitt Sumen Tehtäväniekat ISSN 055-809 U U D E T K Ä R K N M E T ELO - L S T A L L A..984 MaaiLman kärki:. arri Kasparv (SU)

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018

ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 Kaupunginhallitus 302 16.11.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN ATERIA-, TAVARANKULJETUS- JA HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTUS 2016-2018 150/07.071/2015 Kaupunginhallitus 16.11.2015 302 Oriveden kaupunki on pyytänyt

Lisätiedot

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto KAUPUNGINHALLITUS 41 01.02.2016 KAUPUNGINVALTUUSTO 17 22.02.2016 Raahen koulutuskuntayhtymän talousarvio 2016 ja -suunnitelma 2017-2018 802/02.0202.020200/2016 KH 41 Raahen koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuusto

Lisätiedot

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa.

Sosiaalijaosto päättää, miten lain kohta tulkitaan sosiaalipäivystyksen osalta Merikratoksen kanssa. Sosiaalijaosto 22 23.04.2010 Sosiaalijaosto 36 31.05.2010 Sosiaalijaosto 52 18.06.2010 Sosiaalijaosto 58 11.08.2010 Sosiaalijaosto 67 08.09.2010 Sosiaalijaosto 76 17.09.2010 Lastensuojelun sijoituspäätökset

Lisätiedot

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ

HALLINTO, SUUNNITTELU JA PAIKKATIETOPALVELUJEN TU- LOS YK SIK KÖ Tekninen lautakunta 89 20.09.2016 Teknisen lautakunnan talousarvio vuodelle 2017 Tekninen lautakunta Valmistelija: tekninen johtaja Janne Laiho, puh. 050 347 5247 ja palve lu koor di naat to ri Hely Harju,

Lisätiedot

1 Pöytäkirja Avaa haku

1 Pöytäkirja Avaa haku D yn as t y t i et o pa l ve l u Sivu 1 / 9 Poistuminen ( Toimielimet 1 Jätelautakunta 1 Pöytäkirja 17.12.2013 Avaa haku 1 Jätelautakunta Pöytäkirja 17.12.2013 Pykälä 15 Edellinen asia 1Seuraava asia M

Lisätiedot

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen

Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen Hallitus 267 16.12.2015 Lapsiperheiden kotipalveluiden myöntämisperusteet ja asiakasmaksut 1.1.2016 alkaen H 267 (Valmistelija: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen ja vastuualuepäällikkö Tarja Rossinen)

Lisätiedot