Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008"

Transkriptio

1 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2008

2 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut (SE) 2009:1 ISSN

3 Sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 1.1 Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen Toiminnanan rahoitus Tasetarkastelu Kunnan kokonaistulot ja -menot v Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Konsernin toiminnan ohjaus Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä Kaupunginhallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä 34 2 Toteutumisvertailu 2.1. Tavoitteiden toteutuminen Strategisten tavoitteiden seuranta Kaupunkistrategiaan liittyvät ohjelmat 52 2,2. Käyttötalouden toteutuminen Käyttötalousosan toteutumisvertailu Tuloslaskelman toteutuminen Talousarvion tuloslaskelman toteutuminen Talousarvion toteutumisvertailu kaupunki ja liikelaitokset Investointien toteutuminen Investointiosan rakenne ja sitovuus investointiosan toteutumisvertailu Rahoitusosan toteutuminen Yhteenveto talousarvion toteutumisvertailusta Tilinpäätöslaskelmat 3.1. Kuopion kaupungin tilinpäätöslaskelmat Kuopio-konsernin tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot 4.1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Kunnan tilinpäätöksen laatimisperiaatteet Konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet Tuloslaskelman liitetiedot Taseen liitetiedot, vastaavaa Taseen liitetiedot, vastattavaa Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot Henkilöstöä koskevat liitetiedot Ympäristötilinpäätös Eriytetyt tilinpäätökset 5.1. Liikelaitosten tilinpäätökset Kuopion Energia Kuopion Vesi Kuopion Ateria Kallaveden Työterveys Muiden eriytettyjen yksiköiden tilinpäätökset Pohjois-Savon pelastuslaitos Allekirjoitukset ja merkinnät Tilinpäätöksen allekirjoitus 7 Luettelot ja selvitykset 7.1 Luettelo vuonna 2008 käytetyistä kirjanpitokirjoista 264 Sivu 3

4 4

5 1 Toimintakertomus 5

6 1.1. Kehityskatsaus ja olennaiset tapahtumat Kaupunginjohtajan katsaus Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos jäi viime vuonna 0,9 prosenttiin. Kasvu oli hitainta 1990-luvun alun laman jälkeen. Edellisinä vuosina bkt:n muutos oli 4-5 prosentin suuruusluokkaa. Kansantalous kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vielä kohtuullisesti, mutta notkahti pahoin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Finanssikriisi laajeni maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi ja saavutti Suomen, jonka vienti kohtasi voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Kansantuotteen muutos jäi jo kolmannella vuosineljänneksellä niukasti miinusmerkkiseksi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilanne synkkeni viimeisellä vuosineljänneksellä ja täytti jo kansantalouden taantuman tunnusmerkit. Kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan alkaneen vuoden aikana 3-4 %. Kuntatalous heikkeni Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan jonkin verran. Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat hieman kulutusmenojen kasvua nopeamminkin, mutta toimintatulojen menoja hitaampi kasvu sekä rahoitusmenojen ja poistojen kasvu heikensivät kuntataloutta. Kuopion kaupungin toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 6,4 %. Toimintamenojen kasvu oli noin yhden prosenttiyksikön verran kuntatalouden keskimääräistä hitaampaa. Verorahoituksen kasvussa yllettiin maan keskimääräiseen, kun Kuopion valtionosuuksien muutos oli maan keskiarvoa suurempi, mutta verotulojen kehitys jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi. Kuntatalouden yleinen trendi oli tuloslaskelman ylijäämän lievä supistuminen. Kuopion talous oli alijäämäinen, mutta vähemmän kuin edellisenä vuotena. Mittavien kaupungin elinvoimaa ja palvelukykyä kohentavien investointien johdosta Kuopio velkaantui merkittävästä omaisuuden myynnistä (Teknologiakeskus Teknia Oy:n osakkeet) huolimatta. Kuopion tilikauden 2008 alijäämä on talousarviossa asetetun tavoitteen mukainen, ollen 11,6 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 30,2 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 13,5 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 38,1 milj. euron alijäämää. Kaupungin liiketoimintojen kannalta vuosi 2008 oli tavanomaista ongelmallisempi mm. energiantuotannon raaka-aineiden voimakkaan hintaturbulenssin takia. Liikelaitosten ylijäämien kaupungin tulosta kohentava vaikutus kuivui lähes kokonaan, ollen vain 0,2 milj. euroa. Myönteistä kehitys sen sijaan oli ydinkaupungin toiminnoissa, joissa alijäämäksi kirjattiin vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna 2008 alijäämä pienentyi 5,7 milj. eurolla 11,7 milj. euroon. Tämä kuvastaa toimialojen entistä tiukempaa talouskuria ja sitoutumista talouden ja toimintojen tasapainottamispyrkimykseen. Tuloksen kohentumisesta huolimatta Kuopion taloudellinen asema on selvästi alijäämäinen, jota edelleen pahentuva yleinen talouden taantuma uhkaa syventää. Kaupungin on sopeutettava aktiivisesti toimintaansa, jotta alijäämäinen talous saadaan käännettyä positiiviselle uralle yleisen taantuman kääntyessä kasvuun. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2008 kattamaan noin 68 % poistoista. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 33 % investointien omahankintamenosta. 6 Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna on kuntien keskiarvon, euroa, alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2008 viimeisenä päivänä Kuopiossa noin euroa. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin suuremmat kuin Kuopion kaupungin. Vuoden 2008 aikana kaupunkiin valmistui ennakkotietojen perusteella 524 rakennusta, joissa oli asuntoja 513 kpl. Kaupungin mittavin kehityssuunta oli Saaristokaupunki ja eteläisen Kuopion elinkeinoalueet. Saaristokadun avaaminen lyhensi sekä fyysistä että henkistä välimatkaa eri kaupunginosien välillä. Matkuksen ja sen lähialueiden kokonaisuus on muodostamassa elinkeinoaluekokonaisuuden, joka on jopa rinnasteinen merkitykseltään Saaristokaupungin asuntoaluekokonaisuuteen. Kuopion elinvoimaa turvaavat investoinnit ovat olleet kaupungille taloudellisesti hyvin mittavia, mutta niillä saavutetaan merkittävää ja vuosikymmeniä kestävää kilpailukykyhyötyä koko itäiselle Suomelle. Kaupunki myi vuoden 2008 alussa Teknologiakeskus Teknia Oy: n kiinteistöliiketoiminnat sekä alkavien yritysten hautomopalvelut Technopolis Oyj:lle. Osaamiskeskustoiminnan jatkamista varten perustettiin Kuopio Innovation Oy. Vuonna 2007 kaupunkiin syntyi 1213 uutta työpaikkaa. Vuosi 2008 piti yllä saman mittakaavan positiivista kehitystä. Työttömyys aleni edelleen vuoden 2008 aikana. Monipuolistunut elinkeinorakenne ja suotuisa viime aikojen kehitys lupaa hyvää kehitystä Kuopiolle, vaikka voimakkaasti taantuva globaali- ja kansallinen talous varmasti vaikuttaa myös paikalliseen toimintaympäristöömme. Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä, joista liikelaitosten palveluksessa oli n. 465 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 15 henkilöä. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain väheni vuodesta 2007 yhteensä 25,6 henkilötyövuotta. Vuoden 2008 alussa laadittiin, hyväksyttiin ja alettiin toteuttaa toiminnan ja talouden vakauttamisohjelmaa, jonka tavoiteasetantaa täsmennettiin huonontuvan kuntatalouden reunaehtojen mukaiseksi syksyllä. Ohjelmassa kaupunki on asettanut tavoitteekseen siirtyä uuteen asiakaslähtöiseen palvelualuepohjaiseen toimintajärjestelmään vuoden 2011 alussa. Osana tätä uudistusta kaupunki etenee ns. hyvän toiminnan periaatteiden mukaisen laatupolitiikan sisäänajossa. Vuoden 2008 aikana kaupungin toimintojen tuotteistaminen eteni lupaavasti ja työ saadaan kokonaisuudessaan valmiiksi vuoden 2009 aikana. Karttulan ja Kuopion kuntaliitosselvitys valmistui vuoden 2007 lopussa. Käyty kuntaliitosneuvottelu päätyi sopimukseen liitoksesta, joka tulee tapahtumaan Kuntaliitossopimus hyväksyttiin valtuustoissa Syksyn aikana käynnistettiin valmistautuminen liitokseen hyväksymällä hallituksissa tavoitteet, toimenpiteet sekä niiden valmisteluvastuut liitosta edeltäville vuosille 2009 ja Syksyn 2008 aikana aloitettiin myös henkilöstön sijoitussuunnitelman laadinta, joka valmistuu kesään 2009 mennessä. Kunta- ja palvelurakennehankkeeseen liittyen Kuopion kaupunkiseudulla edettiin monipuolistuvaan yhteistyöhön lähikuntien kanssa. Vuonna 2008 valmisteltiin Tuusniemen kanssa

7 terveyspalvelujen järjestämistä isäntäkuntamallilla Kuopion toimesta vuoden 2009 alusta lähtien. Suonenjoen kanssa linjattiin eteneminen ns. strategiseen kuntakumppanuuteen pohjautuen. Vuosi 2008 oli merkittävä kulttuurin, liikunnan ja matkailun vuosi. Erityisen huomionarvoista oli, että Tanssiteatteri Minimi valittiin vuoden teatteriksi ja myös Kuopion kaupunginteatteri oli kunniakkaasti ehdolla yhdeksi nalisteista. Haluan kiittää Kuopion kaupungin luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa siitä, että vuosi 2008 loppujen lopuksi ja monien vaiheiden jälkeen saatiin toteutumaan likipitäen suunnitelmien mukaisesti. Yhteinen sitoutumisemme mahdollisti sen, että voimakkaasti ja äkkinäisesti muuttuvassa toimintaympäristössä saavutimme varsin kiitettävästi sekä toiminnalliset että taloudelliset tavoitteet. Vuosi 2009 ja mitä ilmeisimmin muutama sitä seuraavakin vuosi, tulee olemaan kansantalouden ja myös kuntatalouden kannalta hyvin ongelmallinen. Kuopion kaupunki tulee tekemään parhaansa, että kaupungin palvelukyky säilyy edelleen hyvänä, joskin muutoksia negatiiviseen suuntaan on väistämättä tapahtumassa. Aika, jota nyt elämme korostaa kaupungin vastuuta asukkaidensa hyvinvoinnista, jota turvataan pitämällä huolta sekä kaupunkimme elinvoimasta ja kilpailukyvystä että kaupunkipalvelujen asianmukaisesta järjestämisestä. Tiukkenevat ajat korostavat kaupunkia, sen asukkaita, päättäjiä ja henkilökuntaa, yhteisvastuullisina toimijoina. Petteri Paronen Kaupunginjohtaja 7

8 1.1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa Kaupungin hallinto Kuopion kaupunginvaltuuston jäsenmäärä on 59 ja kaupunginhallituksen 11. Kaupunginvaltuuston ja hallituksen poliittiset voimasuhteet vuoden 2008 lopussa olivat: Valtuusto Hallitus Keskustapuolue 16 3 Sdp 15 3 Kokoomus 12 3 Vasemmistoliitto 7 1 Vihreät 6 1 KD 3 - Kaupunginvaltuuston puheenjohtajat 2008: Puheenjohtaja terveydenhoitaja Leila Savolainen I varapuheenjohtaja, opettaja Jaakko Kosunen II varapuheenjohtaja näyttelijä Markku Söderström. Kaupunginhallituksen puheenjohtajat 2008: Puheenjohtaja, palomestari Pekka Kaartinen I varapuheenjohtaja, TtM, sairaanhoitaja Marja-Leena Puputti II varapuheenjohtaja, professori, ylilääkäri Seppo Saarikoski Kaupunginhallituksen esittelijänä toimii kaupunginjohtaja. Kaupunginjohtajana toimi Petteri Paronen ja apulaiskaupunginjohtajana Jukka Pulkkinen. Yleinen kehitys Kuopion väkiluku kasvoi runsaat 620 henkilöä vuoden 2008 aikana ja vuodenvaihteen väestönmäärä oli lähes henkilöä. Väestönkasvusta noin 200 henkilön lisäys oli luonnollista väestönkasvua ja loput yli 400 henkilöä oli muuttovoittoa. Tulomuutto Kuopioon oli lähellä viime vuosien tasoa, mutta lähtömuutto väheni selvästi. Muuttovoitosta suurin osa (70%) tuli kuntien välisestä muuttoliikkeestä ja loput nettona ulkomailta. Kuopion seudulla selvää kasvua sai vuonna 2008 ainoastaan Kuopio. 8 Suomen taloustilanne muuttui merkittävästi vuoden 2008 aikana ja vuoden viimeisinä kuukausina maamme kokonaistuotanto alkoi supistua. Kuopion viime vuoden tuoreimmissa tilastoissa tilanne ei näy vielä juurikaan ja muutoinkin talouden suhdannevaihtelut heijastuvat yleensä lievempinä ja pienellä viiveellä Kuopion talousalueelle. Syksyn 2008 aikana alkoi kuitenkin näkyä jo merkkejä taloustilanteen muuttumisesta: työttömyyden alenemisvauhti hiipui ja viimeisinä kuukausina työttömyysluvut kääntyivät kasvuun. Avoimien työpaikkojen määrä väheni. Myös asuntorakentamisessa alkoi näkyä merkkejä varovaisuudesta: loka-joulukuussa asuntorakentamiseen myönnetyt luvat vähenivät selvästi edellisvuosista. Vuonna 2007 Kuopion työpaikkakehitys oli vielä hyvin myönteinen ja nettona kasvu oli noin 1200 työpaikkaa. Myös alkuvuodesta 2008 Kuopion seudun yritysten liiketoiminta kehittyi vielä hyvin. Liiketoiminnan (liikevaihto, palkkasumma ja vienti) kehitysluvut olivat positiivisia ja alkuvuoden hyvä kehitys oli etenkin teollisuuden ja kaupan ansiota. Kesää kohti kuukausittaiset teollisuuden ja viennin kehitystiedot antoivat jo kuitenkin pieniä viitteitä kehityksen kääntymisestä heikompaan suuntaan. Koko vuonna 2008 työttömien määrä oli Kuopiossa keskimäärin henkilöä kuukaudessa, joka on 10 prosenttia työvoimasta. Keskimäärin työttömien määrä väheni noin 250 henkilöä ja 0,5 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Loka- ja joulukuussa työttömiä oli enemmän kuin vuosi takaperin kuten myös muissa suurissa kaupungeissa. Joulukuussa 2008 Kuopion työttömyysaste (11,4%) oli 14 suurimman vertailukaupungin joukossa kuudenneksi alin pääkaupunkiseudun, Vaasan ja Turun jälkeen. Vastaavasti koko maan työttömyysaste oli 8,8 prosenttia. Kuopion uusista asunnoista valtaosa sijoittuu nykyisin Saaristokaupungin alueelle. Vuonna 2008 uusia asuntoja valmistui Kuopioon yhteensä runsaat 500 kpl, mikä on hyvin lähelle viime vuosien keskimääräistä tasoa. Vajaat 200 asunnoista oli kerrostaloissa, runsaat 200 omakotitaloissa ja loput noin 100 rivitaloissa. Kerrostaloista valtaosa valmistui keskustaan ja pientaloista suurin osa Savolanniemen ja Rautaniemen alueille Yleinen taloudellinen kehitys Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen muutos jäi viime vuonna 0,9 prosenttiin. Kasvu oli hitainta 1990-luvun alun laman jälkeen. Edellisinä vuosina bkt:n muutos oli 4-5 prosentin suuruusluokkaa. Kansantalous kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla vielä kohtuullisesti, mutta notkahti pahoin vuoden 2008 toisella vuosipuoliskolla. Finanssikriisi laajeni maailmanlaajuiseksi talouskriisiksi ja saavutti Suomen, jonka vienti kohtasi voimakkaasti supistuvat maailmanmarkkinat. Kansantuotteen muutos jäi jo kolmannella vuosineljänneksellä niukasti miinusmerkkiseksi edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Tilanne synkkeni viimeisellä vuosineljänneksellä ja täytti jo kansantalouden taantuman tunnusmerkit. Kokonaistuotannon arvioidaan supistuvan alkaneen vuoden aikana 3-4 %. Työllisyyden kehitys oli vuoden loppupuolelle saakka suotuisaa mutta kääntyi viimeisen vuosineljänneksen aikana selkeästi huonompaan suuntaan. Raju muutos näkyi erityisesti lomautettujen määrän moninkertaistumisena vuoden 2008 viimeisinä kuukausina. Vuoden 2008 keskimääräinen työttömyysaste oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan 6,4 %. Muutos edelliseen vuo-

9 teen oli vuosikeskiarvona vielä + 0,5 prosenttiyksikköä. Kertomusvuoden lopun nopeaa käännettä tilanteessa kuvaa se, että tammikuun 2009 työllisyysaste oli 68,3 % (tammikuussa ,3) ja työttömyysaste 7 % (edellinen tammikuu 6,8 %). Valtiovarainministeriö arvioi tammikuun lopulla työttömyysasteen kohoavan tänä vuonna noin 8 prosentin tasolle. Inflaatio kiihtyi vuonna 2008 suurimpiin lukemiin sitten 1980-luvun lopun. Kuluttajahintaindeksin nousu oli ennakkotietojen mukaan 4,1 %. Vastaava muutos oli v noin 2,5 % ja tätä edeltävinä vuosina yhden prosentin tuntumassa. Inflaatiota ovat erityisesti kiihdyttäneet mm. elintarvikkeiden ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahintojen kohoaminen sekä mittavat palkkasopimukset, joiden myötä ansiotasoindeksi nousi yli 5 %. Inflaatio hidastui kuitenkin loppuvuodesta rajun suhdannemuutoksen myötä. Kuluttajahintaindeksin vuosimuutoksen arvioidaan jäävän alkaneena vuonna 1-1,5 prosentin suuruusluokkaan. Kotitalouksien käytettävissä oleva tulon kasvu kiihtyi viime vuonna nimellisesti yli 6 % lukemiin, mutta reaalinen muutos jäi kiihtyneen inflaation myötä edellisen vuoden tasolle. Palkka- ja eläketulojen muutos oli yli 7 prosenttia ja sosiaalietuuksien muutos oli ennakkotietojen mukaan vajaat 4 %. Kotitalouksien kulutusmenot olivat hieman suuremmat kuin käytettävissä olevat tulot. Kotitalouksien velkaantuminen jatkui, mutta edellistä vuotta selvästi hitaampana. Yritysten toimintaylijäämä supistui ennakkotietojen mukaan muutamalla prosentilla edellisestä vuodesta. Yrittäjätulo väheni noin 15 %. Välittömiä veroja ja veroennakoita yritykset maksoivat 6 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Kiinteät investoinnit kotimaahan lisääntyivät kuitenkin edelleen. Kasvua oli 10 prosenttia ja se kohdistui pääosin rakennusinvestointeihin. Valtionhallinnon rahoitusasema pysyi vielä ylijäämäisenä, mutta huomattavasti edellistä vuotta vähemmän. Valtiontalouden ylijäämä oli noin 1,6 mrd. euroa, kun se oli vuotta aiemmin 3,8 mrd. euroa. Valtion verotulot välillisistä veroista kasvoivat noin kaksi prosenttia, mutta välittömien verojen kasvu pysähtyi. Valtion kulutusmenot kasvoivat nimellisesti noin 7 prosenttia. Julkisyhteisöjen rahoitusasema oli yhteenlaskettuna 7,7 miljardia euroa ylijäämäinen työeläkelaitosten rahoitusylijäämän oltua liki 6 miljardia euroa. Ylijäämä oli 4,2 prosenttia kansantuotteesta. Ylijäämä oli hieman pienempi kuin edellisenä vuonna, jolloin se oli 5,2 %. Julkisyhteisöjen velka talouden muille sektoreille ja ulkomaille laski hieman ollen vuoden 2008 lopussa 62,1 miljardia euroa. Velan suhde bruttokansantuotteeseen oli 33,4 % (35,1 % v. 2007). Kuntatalous heikkeni Tilastokeskuksen ja Kuntaliiton keräämien ennakkotietojen mukaan hieman. Kuntien toimintamenot kasvoivat tilinpäätösarvioiden mukaan yli 7 prosenttia. Verotulot ja valtionosuudet kasvoivat hieman kulutusmenojen kasvua nopeamminkin, mutta toimintatulojen menoja hitaampi kasvu sekä rahoitusmenojen ja poistojen kasvu heikensivät kuntataloutta. Kuntien yhteenlaskettu vuosikate oli ennakkotietojen mukaan 125 % poistoista, kun vastaava tunnusluku vuotta aiemmin oli 135 %. Kuntien lainakanta jatkoi positiivisesta tuloslaskelmasta huolimatta nousuaan. Kuntasektorin pitkäaikaisten lainojen yhteismäärä oli vuoden 2008 lopussa 8,75 mrd. euroa. Kasvua on 0,6 mrd. euroa ja asukaskohtainen lainamäärä kasvoi runsaalla sadalla eurolla ollen vuoden lopussa euroa. Kuopion talouden kehitys Kuopion kaupungin toimintamenot kasvoivat kertomusvuotena 6,4 %. Toimintamenojen kasvu oli noin yhden prosenttiyksikön verran kuntatalouden keskimääräistä hitaampaa. Verorahoituksen kasvussa yllettiin maan keskimääräiseen, kun Kuopion valtionosuuksien muutos oli maan keskiarvoa suurempi, mutta verotulojen kehitys jäi hieman keskimääräistä pienemmäksi. Kuopion tuloslaskelman alijäämä hieman supistui kun taas kuntatalouden yleinen trendi oli tuloslaskelman ylijäämän lievä supistuminen. Lähtökohtatilanteen heikkoudesta johtuen Kuopio velkaantui mittavasta omaisuuden myynnistä (Teknian osakkeet) huolimatta yli kaksinkertaisesti maan keskiarvoa nopeammin ja tilikauden tulos jäi selkeästi maan keskimääräistä heikommaksi. Kuopion tilikauden alijäämä on vuoden 2008 tilinpäätöksen mukaan 11,6 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta on 30,2 milj. euroa alijäämäinen. Edellisen tilikauden tuloslaskelma osoitti 13,5 sekä varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta 38,1 milj. euron alijäämää. Vuoden 2007 tilinpäätökseen kirjattiin liikelaitosten ylijäämiä yhteensä 3,9 milj. euroa, mikä pieneni vuoden 2008 tilinpäätöksessä 0,2 milj. euroon. Puolestaan ydinkaupungin alijäämäksi kirjattiin vuonna ,4 milj. euroa ja vuonna alijäämä pienentyi 5,7 milj. eurolla 11,7 milj. euroon. Hienoisesta alijäämän pienenemisestä huolimatta Kuopion taloudellinen asema on raskaasti alijäämäinen, jota edelleen pahentuva yleinen talouden taantuma uhkaa syventää. Kaupungin on sopeutettava aktiivisesti toimintaansa mahdollisuuksien mukaan, jotta alijäämäinen talous saadaan käännettyä positiiviselle uralle yleisen taantuman kääntyessä kasvuun. Kuopion vuosikate riitti vuonna 2008 kattamaan noin 68 % poistoista. Kuntien tilinpäätösarvioiden perusteella vastaava tunnusluku on 125 %. Vuosikate riitti Kuopiossa kattamaan noin 33 % investointien omahankintamenosta. Kuntatalouden vastaava tunnusluku oli ennakkotietojen mukaan noin 65 %. Kuopion velkamäärä asukasta kohden laskettuna pysyi edelleen kuntien keskiarvon alapuolella. Asukaskohtainen pitkäaikaisen velan määrä oli vuoden 2008 viimeisenä päivänä Kuopiossa noin euroa. Kuntien yhteenlasketun velan määrä oli euroa. Kuntien keskimääräiset rahavarat ovat kuitenkin huomattavasti suuremmat kuin Kuopion kaupungin. 9

10 Henkilöstö Kuopion kaupungin palveluksessa oli vuonna 2008 keskimäärin henkilöä, joista lii kelaitosten palveluksessa oli n. 465 henkilöä. Ydinkaupungin osalta henkilöstömäärä väheni 17 henkilöä ja kokonaisuudessaan Kuopion kaupungin henkilöstömäärä liikelaitoksineen väheni 15 henkilöä. Henkilöitä keskimäärin toimialoittain Tarkastustoimi 3 3 Hallinto- ja kehittämiskeskus Yleishallinto Hankintatoimi Atk-keskus Painatuskeskus 10 9 Ympäristökeskus Koulutuspalvelut Kansalaisopisto Sosiaali- ja terveyspalvelut Kulttuuripalvelukeskus Vapaa-ajan palvelut Tekninen virasto Rakennusvalvonta Tilakeskus Ydinkaupunki yht Liikelaitokset - Kallaveden työterveys Kuopion Ateria Kuopion Energia Kuopion Vesi Taseyksikkö - Pohjois-Savon pelastuslaitos Kuopion kaupunki yht Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain väheni vuodesta 2007 yhteensä 25,6 henkilötyövuotta. Alla oleva taulukko ei sisällä Kuopion Energian henkilötyövuosia. Ympäristötekijät Ympäristötekijöissä ei vuoden 2008 aikana ole tapahtunut sellaisia poikkeavia tapahtumia, jotka olisivat vaikuttaneet kaupungin taloudelliseen tulokseen, asemaan tai toiminnan kehitykseen. Ympäristönsuojeluun liittyvät kustannukset ja investoinnit ovat olleet samaa luokkaa kuin muinakin vuosina eikä ympäristövahinkoja ole tapahtunut. Ympäristötilinpäätös esitetään kokonaisuudessaan vuoden 2008 tilinpäätöksen liitetiedoissa. Vuoden 2009 aikana laaditaan erillinen ympäristöraportti, jossa ympäristökysymyksiä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä Kansainvälisen rahoituskriisin laajeneminen reaalitalouteen ja sen vaikutukset kuntien verorahoituksen kasvun ehtymiseen on merkittävin kaupungin palveluihin ja toimintaan vaikuttavista riskeistä. Nopeaan velkaantumiseen liittyvänä uhkana on mainittava se, että pääosa lainakannasta on lyhyisiin korkoihin sidottuja korkoherkkiä lainoja. Kokonaistyöaika henkilötyövuosina toimialoittain Toimiala/liikelaitos Keskusvaalilautakunta 0,1 0,3 0,2 Tarkastustoimi 3,5 3,0 3,0 2,9 Hallinto- ja kehittämiskeskus 94,9 103,7 82,7 84,8 Maaseutukeskus 36,1 Yleishallinto 8,1 15,4 11,4 14,9 Hankintatoimi 13,0 12,9 12,9 14,3 Atk-keskus 44,3 44,1 49,7 43,9 Painatuskeskus 9,2 8,7 8,9 8,6 Ympäristökeskus 70,8 72,2 61,6 54,6 Koulutuspalvelut 1 082, , , ,8 Kansalaisopisto 65,6 114,7 136,8 131,2 Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 548, , , ,4 Kulttuuripalvelukeskus 276,0 266,3 272,1 269,5 Vapaa-ajan palvelut 154,7 153,1 156,7 147,7 Tekninen virasto 369,6 364,1 355,1 356,6 Rakennusvalvonta 11,2 11,8 12,5 12,1 Tilakeskus 327,0 312,5 310,4 304,8 Kallaveden Työterveys 30,4 29,5 Kuopion Ateria 262,4 254,4 247,6 240,6 Kuopion Vesi 80,1 79,3 78,2 74,4 P-S pelastuslaitos 253,3 252,3 247,1 249,1 Yhteensä 5 711, , , ,9 10

11 Kaupungin seutuyhteistyö Kunta- ja palvelurakenneuudistus Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta (Paras) tuli voimaan Lain tavoitteena on edistää kehitystä, jolla luodaan elinvoimainen ja toimintakykyinen sekä eheä kuntarakenne. Lisäksi lain tavoitteena on varmistaa koko maassa laadukkaat ja asukkaiden saatavilla olevat palvelut. Kuopion kaupunki valmisteli kevään 2007 aikana kuntakohtaisen kunta- ja palvelurakenneuudistuksen toimeenpanosuunnitelman. Samanaikaisesti kaupungin oman suunnitelman kanssa valmisteltiin lain edellyttämä Kuopion seudun seutusuunnitelma. Seutusuunnitelman toteutumista on seurattu kolme kertaa vuoden 2008 aikana (kaudet ja sekä koko vuosi). Ministeriö on pyytänyt mennessä Kuopiolta tietoja seutusuunnitelman toteutumisesta. Syysistuntokauden 2009 alussa valtioneuvosto tekee seuduilta saaduista palautteista eduskunnalle selonteon kuntaja palvelurakenne hankkeen (Paras) etenemisestä maassa Karttulan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitosselvitys Karttulan ja Kuopion kuntaliitosselvitys valmistui vuoden 2007 lopussa ja sen käsittely tapahtui vuoden 2008 alkupuolella. Tehtyjen selvitysten perusteella käyty kuntaliitosneuvottelu päätyi sopimukseen liitoksesta, joka tulee tapahtumaan Kuntaliitossopimus hyväksyttiin valtuustoissa Syksyn aikana käynnistettiin valmistautuminen liitokseen hyväksymällä hallituksissa tavoitteet, toimenpiteet sekä niiden valmisteluvastuut liitosta edeltäville vuosille 2009 ja Syksyn 2008 aikana aloitettiin myös henkilöstön sijoitussuunnitelman laadinta, joka valmistuu kesään 2009 mennessä Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin tilanne 2008 Prosessien ja prosessijohtamisen määrittely I vaihe päättyi lokakuussa 2008, jolloin palvelualueiden asiakkuudet, perustehtävät sekä alustavat prosessikartat saatiin määriteltyä. Projekti jatkui II vaiheena kaupunginhallituksen päätöksellä Projektissa täsmennetään prosessikartat, kartoitetaan palvelut sekä palveluiden nykytilanne (mittarit, tuotteistus, kehittäminen sekä prosessikuvausten tila). Projektin eteneminen on käynnistänyt hankkeen, jota kutsutaan palvelualueuudistukseksi. Uudistuksen tavoitteena on kehittää asiakasryhmien palveluja yksittäisiä palveluja laajempina kokonaisuuksina. Kokonaisnäkemyksen kehittäminen uudistaa myös johtamisen toimintatapoja. Tuotteistaminen Toimialat nimesivät henkilöt, joiden tehtävänä oli laatia huhtikuun loppuun mennessä toimialakohtaiset tuotteistussuunnitelmat ja määritellä, kuinka tuotteistustyötä toteutetaan toimialalla. Tuotteistussuunnitelmien sisällöllisenä vähimmäisvaatimuksena oli kaupunkitasoinen tuotteistusviitekehys. Tuotteistus eteni toimialoilla suunnitelmien mukaisesti. Tuotteistustyö toteutuu suunnitelmien mukaisesti vuoden 2009 loppuun mennessä. Kaupungin sisäiset kehittämishankkeet Laatupolitiikka-työn tilanne 2008 Laatupolitiikan määrittelyyn perustettu työryhmä sai valmiiksi laatupolitiikan (hyvän toiminnan periaatteiden) mukaisen käsikirjan, joka nimettiin hyvän toiminnan käsikirjaksi. Hyvän toiminnan periaatteet ja käsikirja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen käyttöönoton suunnittelu käynnistettiin. Toimialojen johtoryhmien koulutus järjestettiin ja hyvän toiminnan käsikirjaa esiteltiin vielä toimialojen johtoryhmissä elo-syyskuussa Käyttöönotto viivästyi loppuvuoden osalta Prosessien ja prosessijohtamisen määrittelyprojektin takia, koska samat henkilöt ovat mukana sekä hyvän toiminnan käsikirjan käyttöönotossa että mainitussa projektissakin. Käyttöönotto jatkuu maaliskuulle 2010, kuten alun perin käyttöönotosta on sovittukin. 11

12 12

13 1.2. Kokonaistalouden tarkastelu Tilikauden tuloksen muodostuminen TULOSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä Vuosikate Suunnitelman mukaiset poistot Tilikauden tulos Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Varausten lisäys(-) tai vähennys (+) Rahastojen lisäys(-) tai vähennys (+) Tilikauden alijäämä TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT Toimintatuotot / Toimintakulut, % = 100 * Toimintatuotot / Toimintakulut 28,7 % 29,4 % Vuosikate / Poistot, % = 100 * Vuosikate / Poistot 68,3 % 59,1 % Vuosikate, /asukas Asukasmäärä

14 1.2.2 Toiminnan rahoitus RAHOITUSLASKELMA Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 Tulorahoituksen korjauserät Investoinnit Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Oman pääoman muutokset Oman pääoman muutokset P-S Pelastuslaitoksen lisäveloitus /-hyvitys Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Muutos

15 RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT INVESTOINNIT Investointien tulorahoitus, % 33,2 % 31,5 % = 100 * Vuosikate / Investointien omahankintameno Pääomamenojen tulorahoitus, % = 100 * Vuosikate / (Investointien omahankintameno + 32,6 % 30,7 % Antolainojen nettolisäys + Lainanlyhennykset) LAINANHOITO Lainanhoitokate 3,4 3,9 = (Vuosikate + Korkokulut) / (Korkokulut + Lainanlyhennykset) MAKSUVALMIUS Rahavarat = Rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset Kassastamaksut / vuosi, Toimintakulut Korkokulut Muut rahoituskulut Investointimenot Antolainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys (lyhennykset) Kassan riittävyys, pv = 365 pv * Rahavarat / Kassasta maksut tilikaudella 9 6 Asukasmäärä

16 1.2.3 Tasetarkastelu TASE Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu VASTAAVAA A PYSYVÄT VASTAAVAT I Aineettomat hyödykkeet Aineettomat oikeudet Muut pitkävaikutteiset menot II Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet Rakennukset Kiinteät rakenteet ja laitteet Koneet ja kalusto Muut aineelliset hyödykkeet Ennakkomaksut ja keskener. hank III Sijoitukset Osakkeet ja osuudet Muut lainasaamiset Muut saamiset Pysyvät vastaavat yhteensä B TOIMEKSIANTOJEN VARAT Valtion toimeksiantojen varat Lahjoitusrahastojen erityiskatteet Muut toimeksiantojen varat C VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus Aineet ja tarvikkeet II Saamiset Pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset 0 0 Lainasaamiset Muut saamiset Lyhytaikaiset Myyntisaamiset Lainasaamiset Muut saamiset Siirtosaamiset Saamiset yhteensä III Rahoitusarvopaperit Osakkeet ja osuudet Joukkovelkakirjalainasaamiset IV Rahat ja pankkisaamiset Vaihtuvat vastaavat yhteensä VASTAAVAA

17 VASTATTAVAA A OMA PÄÄOMA Peruspääoma Arvonkorotusrahasto Muut omat rahastot Edellisten tilikausien yli-/alijäämä Tilikauden yli-/alijäämä B POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET Poistoero Vapaaehtoiset varaukset C PAKOLLISET VARAUKSET Eläkevaraukset D TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT Valtion toimeksiannot Lahjoitusrahastojen pääomat Muut toimeksiantojen pääomat E VIERAS PÄÄOMA I Pitkäaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat ja liittymismaksut II Lyhytaikainen Lainat vakuutus- ja rahoitusl Saadut ennakot Ostovelat Muut velat Siirtovelat Vieras pääoma yhteensä VASTATTAVAA TASEEN TUNNUSLUVUT Omavaraisuusaste, % 62,7 % 66,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 43,1 % 40,4 % Kertynyt yli-/alijäämä, Kertynyt yli-/alijäämä, /asukas Lainakanta , Lainakanta , /asukas Lainasaamiset , Asukasmäärä

18 1.2.4 Kunnan kokonaistulot ja -menot Sisältää liikelaitokset, sisäiset eliminoitu TULOT % % Toiminta Toimintatuotot , ,4 Verotulot , ,0 Valtionosuudet , ,5 Korkotuotot , ,7 Muut rahoitustuotot , ,1 Satunnaiset tuotot 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot , ,3 Investoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin , ,9 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot , ,1 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten vähennykset , ,6 Pitkäaikaisten lainojen lisäys , ,0 Lyhytaikaisten lainojen lisäys 0 0,0 0 0,0 Oman pääoman lisäykset 0 0, ,0 Kokonaistulot yhteensä , ,0 MENOT Toiminta Toimintakulut , ,4 - Valmistus omaan käyttöön 0 0 Korkokulut , ,7 Muut rahoituskulut 40 0,0 10 0,0 Satunnaiset kulut 0 0,0 0 0,0 Tulorahoituksen korjauserät +/- Pakollisten varausten muutos 144 0, ,0 - Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot ,1-5 0,0 Investoinnit Investointimenot , ,9 Rahoitustoiminta Antolainasaamisten lisäykset 305 0, ,5 Pitkäaikaisten lainojen vähennys , ,3 Lyhytaikaisten lainojen vähennys 0 0 0,0 Oman pääoman vähennykset 186 0,0 0 0,0 Kokonaismenot yhteensä , ,0 Erotus Täsmäytys v.2008: Kokonaistulot - Kokonaismenot = = Muut maksuvalmiuden muutokset - Rahavarojen muutos = [ 8772 ] - [ 4980 ] = [ 3792 ] 18

19 1.3. Konsernitarkastelu Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistelty (kpl) Ei yhdistelty (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt 6 kpl Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt 3 kpl Muut yhtiöt 2 kpl 1 kpl Yhdistykset 1 kpl Kuntayhtymät 6 kpl Osakkuusyhteisöt 1 kpl 7 kpl Yhteensä 18 kpl 9 kpl Tytäryhteisöjen ja osakkuusyhteisöjen tilinpäätökset on jätetty yhdistelemättä niiden vähäisen merkityksen vuoksi. Yhdistelemättä jätettyjen yhteisöjen omasta ja vieraasta pääomasta sekä tilikauden tuloksesta on annettu liitetieto. 19

20 1.3.2 Konsernin toiminnan ohjaus Toiminnanohjausta toteutetaan kaupunginvaltuuston hyväksymien Kuopion kaupungin omistajapoliittiset linjaukset ja Kuopion kaupungin konserniohjeet sekä kaupunginhallituksen hyväksymän Hyvä hallintotapa Kuopio konsernissa ohjeen periaatteiden mukaisesti. Kaupunginvaltuusto asettaa vuosittain laadittavassa talousarvioissa tytäryhteisöille strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kaupunginhallitus valvoo osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen yhteydessä valtuuston asettamien tavoitteiden toteutumista. Kaupunginjohtajat, omistajaohjausjohtaja, toimialajohtajat ja muut viranhaltijat seuraavat konsernin osien toimintaa ja tavoitteiden toteutumista. Yhteisön tulee raportoida aina, kun sen toiminnassa on havaittavissa olennaisia poikkeamia kaupungin määrittämistä tavoitteista. Mahdolliset poikkeamat käsitellään konsernijohdossa ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle. Konserniyhteisöille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen: KEVAMA OY ARVIOINTIKRITEERI MITTARIT TAVOITE 2008 SEURANTA Toiminnalliset tavoitteet: Ostopalvelusopimuksen mukaiset palvelut Avotyömarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen Laadukkaat palvelut Taloudelliset tavoitteet: Tasapainoinen talous ja vakavarainen toiminta Kuntouttava työtilaisuus (työsuhteinen työtilaisuus) Tuetun työllistymisen mallin mukaiset työhönvalmentaja palvelut Kuntouttava ja valmentava toiminta Palveluiden tuotteistus Avotyömarkkinoille työllistymismahdollisuudet omaavista ryhmistä työllistyminen Toimiva asiakaspalaute -järjestelmä Nettotulos 45 paikkaa (työsuhteinen työtilaisuus) 40 paikkaa 60 paikkaa Palvelut tuotteistettu Työllistyy vähintään 30 % Asiakaspalautejärjestelmä otettu käyttöön Tunnusluku on positiivinen henkilöä - 26 henkilöä Työhallinto vastaa asiakkaiden ohjautumisesta palveluun - 56 henkilöä - Kevama Oy:ssä on tuotteistettu työkuntoutuspalvelut: Startti, työnhakuvalmennus,työhönvalmennus, työhönvalmentajapalvelut, kipinä, työkokeilu, työelämävalmennus avoimille työmarkkinoille työllistyi 18% - Sekä työkuntoutuja-asiakkaita että lähettäviä tahoja koskeva asiakaspalautejärjestelmä on otettu käyttöön syksyllä Asiakaspalautejärjestelmää on kehitetty vuoden 2008 lopussa. - Nettotulos ,64 - Nettotulosprosentti 2,1 %

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus

LUODON KUNTA. Tilinpäätös tiivistelmä. Kunnanjohtajan yleiskatsaus LUODON KUNTA Tilinpäätös 2015 - tiivistelmä Kunnanjohtajan yleiskatsaus Luodon kasvu jatkui vuonna 2015. Väestö kasvoi 40 henkilöllä ja väkiluku oli vuodenvaihteessa 5 147. Työllisyystilanne oli hyvä ja

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.2015 klo 9. Maaningan kunta Tilinpäätös 2014 Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 31.3.215 klo 9 Maaningan kunta Tilinpäätös 214 3.3.215 Kunnan toimintaympäristö ja vetovoimaisuus Maaningan kunnan ja Kuopion kaupungin kuntaliitos valmisteltiin päätösten

Lisätiedot

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu

Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu VERSIO 2.6/2010 Sisältö Konsernitilinpäätös Sivu Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutuminen 1 2 Talousarvion rahoitusosan toteutuminen 3 2 Kunnan tuloslaskelma 5 2 Kunnan tase 7 3 Kunnan rahoituslaskelma

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle

PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PMA:n peruskaavat tuloslaskelmalle ja taseelle PIENYRITYKSEN KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA 1. LIIKEVAIHTO 2. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos 3. Valmistus omaan käyttöön 4. Liiketoiminnan

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2015 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2015 1.1. 31.12.2014 LIIKEVAIHTO 124 532 128 967 Valmistus omaan käyttöön 4 647 4 869 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Valtioneuvoston asetus kirjanpitoasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Tampereen Veden talous

Tampereen Veden talous 3.3 Tampereen Veden tase VASTAAVAA 31.12.2015 31.12.2014 PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 8 205 474,19 8 661 352,05 Kiinteät rakenteet ja laitteet 103 247 712,04 99 123 603,03 Koneet

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00

TIEDOTE VUODEN 2011 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI. JULKAISTAVISSA klo 13.00 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 2.4.2011 klo 13.00 Päiväys: 2.4.2012 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 1 6/2016 1 6/2015 1 12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 10 370 17 218 27 442 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 647 5 205 6 471 Liikevoitto, % liikevaihdosta 6,2 % 30,2 % 23,6 %

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2011 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 88,8 miljoonaa euroa (88,9 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2010). Konsernin voitto

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli

U1 - Urheiluseura (yhdistyksen kaava) - Asterin malli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset TILIKAUDEN TULOS Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Veroperust. varausten

Lisätiedot

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli

Yh16 - Aatteellinen yhdistys - Asterin malli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Yleisavustukset Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Poistoeron muutos Verotusper. varausten

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2009 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2009 Tilinpäätös 2009 LAHTI TP 2007 TP 2008 TP 2009 Asukasluku (31.12)*) 99 301 100 080 100 833 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 290 033 314 779 320 977

Lisätiedot

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36

Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Tulosta Suomen Asiakastieto Oy 20.05.2007 09:36 Yrityksen Talousraportti Suomen Asiakastieto Oy Työpajankatu 10 00580 Helsinki Y-tunnus 01110279 Kaupparekisterinumero 161689 Kotipaikka Helsinki Rekisteröity

Lisätiedot

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli

Urheiluseura ry - kaava 3 - Asteri kirjanpidon tulostusmalli TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutuksen tuotot Valmennuksen tuotot Kilpailutuotot Nuorison tuotot Tiedotuksen tulot Julkaisujen tuotot Kansainväliset tuotot Hallinnon tuotot Muut vars. toim. tuotot

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Tiedote 1 (9) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2012 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 103,0 miljoonaa euroa (88,8 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2011). Konsernin voitto

Lisätiedot

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA

16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 16.2.2016 1 (11) Y-tunnus 1506926-2 FINEXTRA OY TILINPÄÄTÖS JA TASEKIRJA 01.01.2015-31.12.2015 FINEXTRA OY 2(11) SISÄLLYSLUETTELO Sivu Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211)

Urheiluseura - kaava 2 - Asteri mallitilikartta (u211) TULOSLASKELMA VARSINAINEN TOIMINTA Koulutustoiminta Valmennustoiminta Kilpailutoiminta Nuorisotoiminta Tiedotustoiminta Julkaisutoiminta Kansainvälinen toiminta Hallinto Muu varsinainen toiminta Poistot

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313)

Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) Urheiluseura - kaava 3 - Asteri mallitilikartta (u313) TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1000 Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1:

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 25.8.2014 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt Vuosien 2015-2017 taloussuunnitelman kehys 14082014 1 000

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008

TASEKIRJA 31.12.2008. FarmiPeli Oy TILINPÄÄTÖS Y-tunnus 2148374-2 27.9.2007 31.12.2008 TASEKIRJA 31.12.2008 Sisällys sivu Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Liitetiedot 4-5 Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista 5 Tositelajit ja säilyttämistapa 5 Tilinpäätöksen allekirjoitus 6 Tilikartta 7 Tasekirja

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit

Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit Kuntatalouden tunnusluvut Kouvola ja vertailukaupungit 19.5.2016 Heikki Miettinen Rakenne A. A. Nykyiset kriisikuntamenettelyn tunnusluvut B. Uuden Kuntalain mukaiset tunnusluvut B. - arviointimenettelyt

Lisätiedot

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet

Oy Yritys Ab (TALGRAF ESITTELY) TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet Oy Yritys Ab 1.1.2009-31.12.2013 TP 5 Tilinpäätös - 5 vuotta - Tuloslaskelma ja tase - katteet 7000 7000 6000 6000 5000 5000 4000 4000 3000 3000 2000 2000 1000 1000 1209 KUM TOT. 1210 KUM TOT. 1211 KUM

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 07-12/2016 7-12/2015 1-12/2016 1-12/2015 Liikevaihto, 1000 EUR 9 743 10 223 20 113 27 442 Käyttökate, 1000 EUR 1672 1563 2750 6935 Käyttökate, % liikevaihdosta 17,2 % 15,3

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr

U3 Asteri urheiluseurau314.wtr U3 Asteri urheiluseurau314.wtr TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012).

Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Tiedote 1 (10) Osuuskunta KPY -konsernin osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2013 Tuloskehitys Konsernin liikevaihto oli katsauskautena 109,1 miljoonaa euroa (103,0 milj. euroa tammi- kesäkuussa 2012). Konsernin

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) Ulkomaan rahan määräisten erien muuntaminen Ulkomaanrahan määräiset liiketapahtumat on kirjattu tapahtumapäivän kurssiin. Tilikauden päättyessä avoimina olevat

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

UB urheiluseura alv UB14.WTR

UB urheiluseura alv UB14.WTR TASE Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Myyntisaamiset lyhytaik.

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE

LIITTYJÄT 0,93 % VOLYYMIT m 3 /a TASE-ENNUSTE MAKSUT alv 0 % 2,0 % 2012 TULOSLASKELMAENNUSTE Askolan vesihuoltolaitos LIITTYJÄT,93 % Väkiluku as 4 988 Vesijohdon liittymis-% % 65 % Vesijohtoon liittyneet as 3 242 Viemärin liittymis-% % 34 % Viemäriin liittyneet as 1 696 VOLYYMIT m 3 /a Veden pumppaus

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt

ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus Kehyslaskelmat. Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt ESPOON KAUPUNKI Kaupunginhallitus 24.8.2015 Kehyslaskelmat Taulukko 1: Espoon kaupunki: peruskaupunki, liikelaitokset ja erilliset taseyksiköt 1 000 euroa Vuosien 2016-2018 taloussuunnitelman kehys 13.8.2015

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/

Helsingin kaupunki Esityslista 11/ (7) Kaupunginvaltuusto Kj/ Helsingin kaupunki Esityslista 11/2013 1 (7) 5 Vuoden 2012 tilinpäätöksen hyväksyminen HEL 2013-003762 T 02 06 01 00 Päätösehdotus päättänee 1 hyväksyä vuoden 2012 tilinpäätöksen siten, että tilikauden

Lisätiedot

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit

Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit Talouden nykytila Kriteerit Valtionvarainministeriön lakiin perustuvat kriisikuntakriteerit 1. Negatiivinen vuosikate Rovaniemi 2012 2016 186 /asukas Ei täyty? 2. tuloveroprosentti yli 0,5 prosenttiyksikköä

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy,

Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, Tilikartta: Oletus yhtiö Oy, 21.06.2007 100 Tase Vastaavaa 100 Pysyvät vastaavat 100 Aineettomat hyödykkeet 102 Kehittämismenot 1020 Kehittämismenot 103 Aineettomat oikeudet 1030 Aineettomat oikeudet 105

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9. Kuopion kaupunki Tilinpäätös

Lehdistötiedote Julkaisuvapaa klo 9. Kuopion kaupunki Tilinpäätös Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 3.4.2012 klo 9 Kuopion kaupunki Tilinpäätös 2011 2.4.2012 Kaupunginjohtajan katsaus Maailmantalouden epävarmuus jatkuu. Alkuvuoden 2011 kohtalaisen ripeä talouskasvu alkoi

Lisätiedot

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi

Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Kaupunginjohtajan ehdotus vuoden 2012 talousarvioksi Maltillisella menokasvulla laadukkaat palvelut Peruskorjauksilla huolehditaan kiinteistökannasta Investoinnit edellyttävät lainanottoa Kansantalouden

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Metroliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2013 HKLjk 2.5.2013 Osavuosikatsaus 1 (10) Yhteisön nimi: HKL-Metroliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Toimintaympäristössä ei ole havaittu erityisiä

Lisätiedot

Raision yhtiökokous 23.3.2016

Raision yhtiökokous 23.3.2016 Raision yhtiökokous 23.3.2016 1 0,03 0,04 0,07 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,14 0,16* Hyvä osinkohistoria Keskiarvo +22 % +29% +11% +10% +9% +8% +8% +14% +75% +33% * 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2006 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2006 Tilinpäätös 2006 LAHTI TP 2004 TP 2005 TP 2006 Asukasluku (31.12) 98 293 98 411 98 755 Veroprosentti 18,25 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 247 381 258 802 274 700 Vuosikate

Lisätiedot

SPL/P-Suomen piiri ry

SPL/P-Suomen piiri ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2014 Säilytettävä vähintään 31.12.2024 asti. Osoite: Rautatienkatu 46 90120 OULU Kotipaikka Oulu Y-tunnus 1000046-9 TASEKIRJA 31.12.2014 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2014

Lisätiedot

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011

Talous- ja omistajuusyksikkö. Tilinpäätös 2011 Tilinpäätös 2011 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2011 lopussa Väestörekisterikeskuksen mukaan 87 567, asukasmäärä laski 505 henkilöllä edelliseen vuoteen verrattuna. Työttömien määrä laski edellisestä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT 9 Liitetietojen numerointi perustuu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston yleisohjeeseen. Arvostus- ja jaksotusperiaatteet ja menetelmät Pysyvien vastaavien

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY

Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY Tilinpäätöstiedot ETELÄ-SUOMEN ENERGIA OY 2010 2010 1 Sisältö Sisältö.................................... 2 Hallituksen toimintakertomus.................... 3 Tuloslaskelma...............................

Lisätiedot

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS

AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS TIEDOTE 16.5.2005 Hallinto ja viestintä Katri Pietilä AINA GROUPIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.3.2005 Aina Group- konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 14.674.840 euroa. Liikevaihto kasvoi 9,9 % edellisen

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Pohjanmaan Partiolaiset ry

Pohjanmaan Partiolaiset ry TASEKIRJA 1.1. - 31.12.2015 Säilytettävä vähintään 31.12.2025 asti. Osoite: Hallituskatu 35 A 5 90100 Oulu Kotipaikka Oulu Y-tunnus 2169301-0 TASEKIRJA 31.12.2015 Tilinpäätös tilikaudelta 1.1. - 31.12.2015

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot