Tulevaisuusfoorumit Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tulevaisuusfoorumit 2005. Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille"

Transkriptio

1 Tulevaisuusfoorumit 2005 Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2/2006

2

3 Tulevaisuusfoorumit 2005 Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2/2006

4 ISBN ISSN Painotyö: Edita Prima Oy, Helsinki 2006 Taitto: Anja Järvinen, valtioneuvoston kanslia Julkaisun tilaukset: Julkaisija: valtioneuvoston kanslia 2

5 Julkaisija: VALTIONEUVOSTON KANSLIA Tekijät: Minna Järvinen Julkaisun laji: Julkaisu Toimeksiantaja: Valtioneuvoston kanslia KUVAILULEHTI Julkaisun nimi: Tulevaisuusfoorumit 2005 Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille Framtidsforum 2005 Ett gott samhälle för människor i alla åldrar Julkaisun osat: Tiivistelmä: Syksyllä 2005 valtioneuvoston kanslia, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja seitsemän maakuntaliittoa järjestivät yhdessä alueellisten Tulevaisuusfoorumit tilaisuuksien sarjan. Niihin kutsuttiin eri tahoja pohtimaan väestön ikärakenteen muutoksen haasteita ja mahdollisuuksia sekä hahmottamaan alueiden tulevaisuusvaihtoehtoja ja tulevaisuuteen vaikuttamista. Tilaisuuksien lähtökohtana oli tulevaisuusselonteko sekä tulevaisuusvaliokunnan siitä antama mietintö. Pääteemoina olivat: Kolmas ikä elämänvaiheena (Mikkeli 5.9.) Palvelujen järjestäminen ja asumisoloista huolehtiminen kasvualueilla (Hämeenlinna 12.9.) Terveyden edistäminen (Oulu 19.9.) Syrjäisen maaseudun mahdollisuudet (Lieksa 26.9.) Perheiden tulevaisuus ja perheet tulevaisuuden tekijöinä (Kerava ) Maahanmuutto (Lappeenranta ) Sosiaalinen pääoma ja hyvä elämä (Pietarsaari ) Tilaisuuksiin osallistui yhteensä runsaat 800 henkilöä, jotka edustivat kuntien virkamies- ja luottamusmiesjohtoa, valtion aluehallintoa, yrityksiä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia sekä kansalaisja etujärjestöjä. Alustajina oli valtioneuvoston ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan jäseniä sekä alueellisia ja kansallisia asiantuntijoita ja paikallisia toimijoita. Hämeenlinnan ja Lappeenrannan tilaisuuksissa käytettiin ryhmätyöskentelyä niin, että päivän teemoja pohdittiin kaikkiaan lähes 40 työryhmässä. Samasta aiheesta eri puolilla Suomea käydyt keskustelut on koottu yhteen. Näistä keskeisimmät kysymykset on poimittu tähän raporttiin. Aiheita on tarkasteltu kansalaisten ja perheiden, yhteisöjen, yritysten, alueiden ja koko yhteiskunnan näkökulmista. Väestön ikärakenteen muutos ja talouden globalisaatio edellyttää eri sektorien entistä tiiviimpää yhteistyötä. Muutos tulee painottumaan eri puolilla Suomea eri tavalla ja asettaa erilaisia haasteita eri alueille. Avainsanat: Väestökehitys, väestöpolitiikka, ikärakenteen muutokseen varautuminen. Muut tiedot: Sarjan nimi ja numero: Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 2/2006 Kokonaissivumäärä: 92 Jakaja: Valtioneuvoston kanslia ISSN: ISBN: Kieli: Luottamuksellisuus: Fi Julkinen Kustantaja: Valtioneuvoston kanslia 3

6 Utgivare: STATSRÅDETS KANSLI Författare: Minna Järvinen Typ av publikation: Publikation Uppdragsgivare: Statsrådets kansli PRESENTATIONSBLAD Publikation (även den finska titeln): Framtidsforum 2005 Ett gott samhälle för människor i alla åldrar Tulevaisuusfoorumit 2005 Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille Publikationens delar: Referat: Hösten 2005 arrangerade statsrådets kansli, riksdagens framtidsutskott och sju landskapsförbund gemensamt en serie regionala Framtidsforum Till dessa inbjöds olika instanser att dryfta de utmaningar och möjligheter som förändringen av befolkningens åldersstruktur för med sig samt att utarbeta framtidsalternativ och åtgärder för framtidspåverkan. Utgångspunkt för framtidsforumen var framtidsredogörelsen samt framtidsutskottets betänkande om samma ämne. Huvudteman var: Den tredje åldern (S:t Michel 5.9) Tjänster och boendeförhållanden i tillväxtområdena (Tavastehus 12.9) Främjandet av hälsan (Uleåborg 19.9) Den perifera landsbygdens möjligheter (Lieksa 26.9) Familjens framtid och familjen som en framtidsfaktor (Kervo 10.10) Invandring (Villmanstrand 17.10) Det sociala kapitalet och ett gott liv (Jakobstad 24.10) I evenemangen deltog inalles drygt 800 personer som företrädde ledande tjänste- och förtroendemän i kommunerna, statens regionalförvaltning, företag, högskolor och forskningsinstitutioner samt medborgar- och intresseorganisationer. Medlemmar i statsrådet och riksdagens framtidsutskott samt regionala och nationella sakkunniga och lokala aktörer deltog i evenemangen som diskussionsinledare. Vid evenemangen i Tavastehus och Villmanstrand arbetade man i grupper så, att dagens teman dryftades i sammanlagt nästan 40 arbetsgrupper. Man har sammanställt diskussionerna som hållits om samma tema på olika håll i Finland. I rapporten har man tagit med de mest centrala av dessa frågor. Man har granskat dessa teman ur medborgarnas och familjernas, samfundens, företagens, regionernas och hela samhällets synvinkel. Förändringarna i befolkningens åldersstruktur och globaliseringen av ekonomin förutsätter ett allt närmare samarbete mellan de olika sektorerna. Förändringen kommer att accentueras på olika sätt i olika delar av Finland och ställa olika krav på de olika områdena. Nyckelord: Befolkningsutveckling, befolkningspolitik, förberedelser inför förändringarna i åldersstrukturen. Övriga uppgifter: Seriens namn och nummer: Statsrådets kanslis publikationsserie 2/2006 Sidantal: 92 Distribution: Statsrådets kansli ISSN: ISBN: Språk: Sekretessgrad: Fi Offentligt Förlag: Statsrådets kansli 4

7 Tulevaisuusfoorumit koordinaatioryhmän puheenjohtajan esipuhe Hallitus päätti maaliskuussa 2005 järjestää alueellisten tulevaisuusfoorumien sarjan yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan ja seitsemän maakuntaliiton kanssa. Tilaisuudet toteutettiin syksyn 2005 aikana eri puolilla maata, väestö- ja elinkeinorakenteeltaan ja -kehitykseltään erilaisissa maakunnissa. Lähtökohtana oli Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan siitä antama mietintö. Tilaisuuksissa lähdettiin hakemaan avointa keskustelua siitä, millaisena eri alueet näkevät kyseisen maakunnan ja Suomen tulevaisuuden ja miten eri alueilla muutokseen pitäisi valmistautua. Tämän kautta avautui uusia näkökulmia väestökehitykseen varautumiseen. Keskeinen viesti foorumikierroksella oli, että väestön ikärakenteen muutos ja talouden globalisaatio linkittyvät toisiinsa monilla eri tahoilla ja niiden haasteet heijastuvat eri tavalla kansalaisten, perheiden, yritysten, yhteisöjen ja alueiden arkeen. Tilaisuuksien toteuttaminen vaati monien eri tahojen välistä yhteistyötä. Esitän lämpimät kiitokset eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle tärkeästä panoksesta tulevaisuuskeskustelussa ja maakuntaliitoille, jotka vastasivat merkittävällä tavalla tilaisuuksien onnistumisista eri puolilla Suomea. Haluan kiittää kaikkia puheenjohtajia, alustajia, kommenttipuheenvuoronpitäjiä, esiintyjiä ja työryhmiä tärkeästä panoksesta tilaisuuksissa. Kiitän myös koordinointityöryhmää ja sen sihteeristöä työn aktiivisesta ohjaamisesta. Eräs keskusteluissa usein toistunut näkökulma oli se, että asioita tulee tarkastella myös onnistumisten ja mahdollisuuksien, ei vain ongelmien kautta. Osaaminen, avautuminen ja uudistuminen ovat kilpailukykymme edellytyksiä. Onnistuneet sosiaaliset innovaatiot ovat syntyneet siitä, että tekijöillä on ollut tahtoa työskennellä yhteisen päämäärän eteen. Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille syntyy eteenpäin näkemisen halusta, yhteiskunnallisesta rohkeudesta. Aktiivinen vuoropuhelu yli sukupolvirajojen mahdollistaa sen, että huomisenkin Suomi on meidän kaikkien. Mari Kiviniemi ministeri valtioneuvoston kanslia 5

8 6

9 Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtajan esipuhe Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta on ainutlaatuinen koko maailmassa. Teemme tulevaisuutta käsitteleviä arvioita ja raportteja aiheista, jotka koemme Suomen ja suomalaisten kannalta tärkeimmiksi haasteiksi. Tarkastelemme tulevaisuutta vuoden aikaperspektiivillä. Työmme on haastavaa, mutta antoisaa. Tulevaisuuden kehityslinjojen hahmotus vaatii kykyä aistia muutoksen tuulia ja ns. heikkoja signaaleja, jotta voisimme etukäteen varautua uusiin edessä oleviin haasteisiin. Tulevaisuus on aina erilainen kuin tämä hetki. Erilaisuudestaan huolimatta tulevaisuus voi olla hyvä, jos osaamme varautua, mukautua ja uudistua sen vaatimuksiin. Tätä työtä ei voi tehdä valiokunnan kammiosta käsin, vaan on mentävä ihmisten pariin, kuultava eri alojen asiantuntijoita ja ihmisiä monipuolisesti. Tulevaisuusfoorumit on ollut tärkeä osa tässä työssä. Käsissänne oleva raportti ei ole tarkka selostus tapahtumista, vaan aiheittain etenevä kuvaus koko foorumien annista. Vuoden 2005 kierroksen yhteistyökumppaneina olivat maakuntaliitot. Tämä tarkoitti entistä vahvempaan alueelliseen toimintaan ja monipuolisten näkemysten saamiseen eri puolilta Suomea. Osallistujina oli monipuolisesti virkamiehiä, tutkijoita, kansalaisjärjestöjen yritysten ja oppilaitosten edustajia. Vuoropuhelu oli hyvää ja erilaiset näkemykset tulevat esille tästä raportistakin. Yhteinen tavoitteemme on kuitenkin sama. Koetamme hahmottaa tulevaisuuden kuvaa eri näkökulmista ja miettiä miten Suomen tulisi varautua. Käytössämme oli myös erilaisia työskentelymenetelmiä, joiden avulla onnistuimme saamaan tilaisuuksista kaiken mahdollisen irti. Tulevaisuusvaliokunnan näkökulmasta foorumien konsepti on hyvä. Se mahdollistaa viestin kulkemisen ohi virallisten käsittelylistojen ja nostaa esille uusia kysymyksiä. Suomalaisen poliittisen johdon sitoutuminen tulevaisuustyöhön on olennaista menestymisemme kannalta. Jatkossa tilaisuuksien tulevaisuusnäkökulma on nostettava entistä paremmin esiin. Näin saamme foorumien tavoitteenasettelun kannalta olennaisimpia teemoja käsittelyyn. Myös valtioneuvoston kanssa tehtävän yhteistyön on oltava saumatonta. 7

10 Vuoden 2005 teemoja oli muun muassa työ, perheet, lapset, koulutus- ja innovaatiopolitiikka sekä palveluiden tulevaisuus. Kattavana teemana oli Suomi globalisoituvassa maailmassa. Teemojen asettelu oli hyvä ja raportin sisältö osoittaakin että pystyimme yhdessä paljon uutta tuottamaan. Nämä ydinteemat ovatkin kaikkein haasteellisimmat muutoksen kourissa ja siten olennaisinta myös meidän työssämme. Innoittavia lukuhetkiä! Jyrki Katainen puheenjohtaja eduskunnan tulevaisuusvaliokunta 8

11 Sisällys 1 TULEVAISUUSFOORUMIT 2005 HYVÄ YHTEISKUNTA KAIKENIKÄISILLE Taustaa ja tavoitteet Tilaisuudet MUUTOKSEEN VARAUTUMINEN MUUTTUVA TYÖYMPÄRISTÖ Työn organisoinnin muutokset Yrittäjien ikääntyminen ja sukupolvenvaihdokset Työssä jaksaminen Työvoiman saatavuuden kehitys ja työperustainen maahanmuutto KOULUTUKSEN JA INNOVAATIOPOLITIIKAN HAASTEET Työelämä ja koulutus Luovuudella innovaatioihin Innovaatiot liiketoiminnaksi PALVELUJEN TULEVAISUUS Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut palvelujen saatavuuden turvaaminen Hyvinvointipalvelujen vaihtoehdot Yhteiskunnan ja yksilön vastuunjako TYÖn ja PERHEEn YHTEENSOVITTAMINEN Lapsi- ja perhemyönteisyys lähtökohtana Työelämä ja perheiden hyvinvointi Edellytyksiä lapsiluvun kasvulle KOULU LASTEN JA NUORTEN ELÄMISEN YMPÄRISTÖNÄ Peruskoulut osana alueensa verkostoja Lasten ja nuorten kuuleminen päätöksenteossa TULEVAISUUDEN ASUMINEN JA KODIN LÄHIYMPÄRISTÖ Alueellinen jakautuminen Lapsiperheet ja asuminen Kasvavan vanhusväestön asumisen haasteet Vapaa-ajan asuminen YHTEISÖLLISYYS TULEVAISUUDEN RAKENNUSAINEENA Paikallinen kumppanuus Esimerkkejä kansalaistoiminnasta Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille...80 LIITE LIITE

12 10

13 1 TULEVAISUUSFOORUMIT 2005 HYVÄ YHTEISKUNTA KAIKENIKÄISILLE 1.1 Taustaa ja tavoitteet Syksyllä 2005 valtioneuvoston kanslia, eduskunnan tulevaisuusvaliokunta ja seitsemän maakuntaliittoa järjestivät yhdessä alueellisten Tulevaisuusfoorumit tilaisuuksien sarjan. Foorumikierroksen lähtökohtana oli hallituksen marraskuussa 2004 eduskunnalle antama tulevaisuusselonteko Hyvä yhteiskunta kaikenikäisille ja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan toukokuussa 2005 antama mietintö. Tausta Maaliskuussa 2005 hallitus teki iltakoulussa periaatepäätöksen seitsemän aluetilaisuuden järjestämisestä. Valtioneuvoston kanslia esitti niiden järjestämistä Uudenmaan, Hämeen, Etelä-Savon, Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Pohjanmaa ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitoille. Tulevaisuusfoorumit tilaisuuksien koordinointia varten valtioneuvoston kanslia asetti työryhmän, johon kutsuttiin eri ministeriöiden, eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, Stakesin ja Tilastokeskuksen edustajia. Koordinointiryhmän puheenjohtajana toimi ministeri Paula Lehtomäki ( saakka) ja ministeri Mari Kiviniemi. Ryhmän tehtävänä oli ohjata ja sovittaa yhteen eri osapuolten työtä tilaisuuksien valmistelussa ja läpiviennissä. Tulevaisuusfoorumit tilaisuudet olivat jatkoa hallituksen käynnistämälle alueellisten keskustelujen sarjalle, jota valtioneuvoston kanslia valmistelee yhteistyössä eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan, ministeriöiden ja alueellisten toimijoiden kanssa. Foorumisarjaa oli järjestetty vuosina 1998, 2000 ja Tavoitteet Syksyn 2005 Tulevaisuusfoorumeissa lähdettiin pohtimaan väestön ikääntymiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia mm. väestön ikärakenteen muutoksen, väestöpolitiikan ja alueen väestökehityksen näkökulmista. Tämän ohella pohdittiin alueiden tulevaisuusvaihtoehtoja ja tulevaisuuteen vaikuttamista. Koordinointiryhmä esitti, että tilaisuuksissa pyrittäisiin avoimeen ja ihmisläheiseen keskusteluun, jossa kuultaisiin monipuolisesti eri ikä- ja intressiryhmien näkökulmia väestön ikääntymiseen liittyvistä kysymyksistä. Keskustelun avaamiseen toivottiin raikkaita ja rohkeita puheenvuoroja, jotka johdattavat keskustelua eteenpäin ja jatkotyöstävät tulevaisuusselonteossa ja tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä esiin nostettuja kysymyksiä. Maakuntaliitot tarttuivat haasteeseen, ja lähtivät rakentamaan tämän pohjalta ohjelmaa hallituksen ehdottamien aihepiirien ympärille. 11

14 Aihepiirit olivat: Kolmas ikä elämänvaiheena, Etelä-Savo, Mikkeli Palvelujen järjestäminen ja asumisoloista huolehtiminen kasvualueilla, Kanta-Häme, Hämeenlinna Terveyden edistäminen, Pohjois-Pohjanmaa, Oulu Syrjäisen maaseudun mahdollisuudet, Pohjois-Karjala, Lieksa Perheiden tulevaisuus ja perheet tulevaisuuden tekijöinä, Uusimaa, Kerava Maahanmuutto, Etelä-Karjala, Lappeenranta Sosiaalinen pääoma ja hyvä elämä, Pohjanmaa, Pietarsaari Tulevaisuusfoorumit tilaisuuksien ohjelmat on koosteena tämän raportin lopussa (liite 1). 1.2 Tilaisuudet Muutamat maakuntaliitot ottivat käyttöön uusia toimintamalleja tilaisuuksien toteuttamisessa. Pohjois-Karjalan tilaisuudessa oli nuorten ja yrittäjien haastattelut virittämässä yleisökeskustelua, ja Etelä-Karjalan tilaisuudessa maahanmuuttajanuoret esittivät kysymyksensä päättäjille videon välityksellä. Kanta-Hämeessä ja Etelä-Karjalassa sovellettiin Learning Café -mallia, joissa tilaisuus rakentui lyhyistä alustuksista, pöytäkeskusteluista ja yhteisistä teemakeskusteluista. Jokaisessa pöydässä oli etukäteen nimetty puheenjohtaja, joka vauhditti keskustelua ja kokosi siitä yhteenvedon. Näiden tilaisuuksien alateemat on koosteena tämän raportin lopussa (liite 2). Kanta-Hämeen tulevaisuusfoorumi, Hämeen ammattikorkeakoulun Ammatillinen opettajakorkeakoulu, Hämeenlinna

15 Learning Café -malli osoittautui toimivaksi. Sen ehkä kaikkein arvokkain anti oli kuitenkin siinä, että se kokosi eri alojen edustajat (opiskelijat, maahanmuuttajat, kansanedustajat, tutkijat jne.) yhdessä pohtimaan heitä kaikkia koskevia tulevaisuuden haasteita. Pienissä teemaryhmissä osallistujat pääsivät avoimeen keskusteluun, jossa kumpusi uusia avauksia maahanmuuttoon, koulutukseen, hyvinvointiin ja palveluihin liittyvistä kysymyksistä. Näiden keskustelujen helmet on koottu tähän raporttiin. Maakuntaliittojen saama palaute tilaisuudesta on ollut erittäin myönteistä. Pöytäkeskustelujen anti jäi myös alueille maakuntaliittojen työstettäväksi. Tämän pohjalta voi todeta, että Tulevaisuusfoorumit -kierros täytti odotukset. Kierroksen aikana alueiden ja kansalaisten ääni tuli esiin. Tulevaisuusfoorumeihin osallistui yhteensä yli 800 henkeä. Suunnilleen puolet osallistujista oli kuntien ja aluehallinnon virkamies- ja luottamusmiesjohtoa ja puolet korkeakoulujen ja tutkimuslaitoksien, ammattiyhdistysliikkeen, kansalaisjärjestöjen, yritysten ja elinkeinoelämän järjestöjen, eläkeläisjärjestöjen, oppilaskuntien ja nuorisovaltuustojen edustajia. Muutamaan tilaisuuteen oli kutsuttu myös oppilaita seuraamaan keskustelua. Tulevaisuusfoorumit aineisto Seitsemän Tulevaisuusfoorumit tilaisuuden aineisto oli mittava. Tulevaisuusselonteossa ja tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä esiin nostettuja näkökulmia käsiteltiin melko kattavasti. Tilaisuuksissa kuultiin yhteensä yli 100 alustusta ja pyydettyä kommenttipuheenvuoroa. Learning Café -työskentelyyn osallistui lähes 40 työryhmää, jotka käsittelivät yhteensä 21 alateemaa. Työryhmissä istui yhteensä yli 300 henkilöä. Myös yleisökeskustelu oli paikoin runsasta. Väestön ikärakenteen muutokseen varautuminen vaatii poikkihallinnollista, laajaalaista ja pitkän aikavälin tarkastelua ja strategiaa. Tämän pohjalta foorumikierroksen antia on purettu niin, että samasta teemasta eri puolilla Suomea käydyt keskustelut on koottu yhteen. Toimialoittaisen tarkastelun sijaan teemoja on tarkasteltu kansalaisten ja perheiden, yhteisöjen, yritysten, alueiden ja koko yhteiskunnan näkökulmista. Alustajien ja kommenttipuheenvuoron esittäjien puheenvuorot on luettavissa osoitteessa Mediaseuranta Tulevaisuusfoorumit aihetta käsiteltiin syksyn aikana mediassa. Alueellisissa valtalehdissä julkaistiin etukäteen tilaisuuden teemaa käsitelleitä asiantuntija-artikkeleita. Myös Tulevaisuusfoorumien nettisivujen käyttö oli aktiivista. Tilaisuuksien yhteydessä järjestettiin lehdistölle ministeritapaaminen ja osa tiedotusvälineiden edustajista myös seurasi tilaisuuksia. Tilaisuuksien aihepiirejä käsiteltiin muutamassa pääkirjoituksessa. Mediassa Tulevaisuusfoorumit -sarjasta annettiin myönteinen kuva ja tilaisuudet saivat kiitettävästi palstatilaa muiden ajankohtaisaiheiden rinnalla. 13

16 2 MUUTOKSEEN VARAUTUMINEN Tulevaisuuden Suomella on edessään kaksi suurta haastetta, talouden globalisaatio ja väestön ikärakenteen muutos ja ne linkittyvät toisiinsa monilla eri sektoreilla. Työelämä, yrittäjyys ja koulutus joutuvat yhä voimakkaampaan muutokseen globalisoituvassa maailmassa. Samaan aikaan Suomen väestön huoltosuhde muuttuu. 65 vuotta täyttäneiden määrä kasvaa yli hengellä vuoteen 2030 mennessä samalla kun lasten ja työikäisten määrä vähenee. Näin voimakas väestön ikärakenteen muutos vaikuttaa talouskehitykseen ja työllisyyteen. Sillä on mittavia julkistaloudellisia seurauksia ja se muuttaa hyvinvointipolitiikan painopisteitä. Ikärakenteen muutos koskee kaikkia ikäryhmiä ja vaatii eri osapuolten välistä tiivistä yhteistyötä ja verkottumista. Väestöryhmien keskinäisten suhteiden muuttuessa kyse ei ole vain ikääntyneistä aiheutuvien kustannusten noususta, vaan myös työikäisten määrän vähenemisen vaikutuksista. Työllisyyskehityksen rinnalla muutosta ohjaavat sosiaaliset, kulttuuriset ja alueelliset muutokset. Väestönkehitys aiheuttaa etenkin taloudellisia haasteita, mutta nostaa esiin myös mahdollisuuksia. Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Pentti Hyttinen totesi Lieksan tilaisuuden avauspuheenvuorossa osuvasti: Nyt on tartuttava uusin eväin uuteen tilanteeseen. Ohjeeksi tulisi ottaa toivon johtaminen ja siirtyä ongelmakeskeisyydestä onnistumiskeskeisyyteen. Mikäli kysymme että mitä pitäisi välttää, millaisia merkittyjä ongelmia näemme edessä, alamme innovoida ongelmia. Tulisi painottaa onnistumiseen ja mahdollisuuksiin. Nyt tarvitaan luovuutta yhdistellä asioita. 1 Kuvio 1 Väestön ikärakenteen muutos vuosina 1950, 1975, 2003 ja ennuste vuosille 2015 ja vuotiaat vuotiaat yli 65-vuotiaat Lähde: Tilastokeskuksen väestötilastot ja vuoden 2004 väestöennuste. 1 Pohjois-Karjalan maakuntajohtaja Pentti Hyttinen, Lieksa

17 3 MUUTTUVA TYÖYMPÄRISTÖ 3.1 Työn organisoinnin muutokset Erikoistuminen ja verkottuminen Tulevaisuuden Suomi on yhä voimakkaammin tieto- ja verkostoyhteiskunta, jossa tiedon välitys, tiedonkäsittely ja uuden tiedon hyödyntäminen arjessa tulevat korostumaan. Teknologiapainotteisesta informaatioyhteiskunnasta siirrytään tietämysyhteiskuntaan, jonka seurauksena uudet ratkaisumallit tulevat korvaamaan vanhat järjestelmät, ja kehitystyö jatkuu. Taloudellinen menestyminen vaatii talouden avoimuuden antamien mahdollisuuksien hyödyntämistä, vahvaa osaamista ja koko yhteiskunnan uudistumiskykyä. Alueiden menestyminen globaalin talouden oloissa riippuu yhä voimakkaammin niiden omiin vahvuuksiin perustuvasta erikoistumisesta ja kyvystä verkottua. Managerivallasta markkinatalouteen Keravalla puhunut Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen professori Jaakko Kiander toi esiin, että talouden kansainvälistyminen ja avautuminen kilpailulle on johtanut siihen, että säätelytaloudesta on alettu siirtyä kilpailutalouteen, managerivallasta markkinatalouteen. Tämän seurauksena on tapahtunut tiedonvälityksen, teknologian ja kulttuurin muutos. Globalisaatio on heijastunut työelämään, jossa kilpailu, epävarmuus, vaatimustaso ja tuloerot ovat kasvaneet. Pääoman liikkuvuus on vahvistanut sen neuvotteluasemaa ja johtanut funktionaalisen tulonjaon, työajan ja työehtojen muutoksiin. 2 Tätä samaa näkemystä tuki myös Lappeenrannassa työkulttuurin muutosta pohtinut työryhmä. Suomessa toimivien ulkomaalaisten yritysten määrän kasvu on heijastunut myös yrityskulttuurin muuttumiseen. 3 Yritysten sopeutuminen muutokseen Pieniä ja keskisuuria yrityksiä edustaneiden yrittäjien puheenvuoroissa korostettiin, että yhä kiristyvässä kilpailussa yritykset etsivät segmenttejä, markkinarakoja, joilla pärjääminen edellyttää asiakaslähtöisyyttä, nopeutta, suhteellisen pieniä sarjoja ja jatkuvaa innovointia. Tämä pakottaa yritykset erikoistumaan ja niiden tulee joustaa ja mukautua nopeasti muuttuviin kilpailuolosuhteisiin. Pietarsaaressa puhunut Pisla Oy:n toimitusjohtaja Pekka Kuivalainen korosti, että muutokseen sopeutuvat yritykset pystyvät lisäämään tuottavuuttaan ja antamaan työntekijöilleen turvallisuutta. 4 2 Professori Jaakko Kiander, VATT, Kerava Työkulttuurin muutokset ja monikulttuurisuus -työryhmä, puheenjohtajana projektipäällikkö Aki Keskinen, Kaakkois-Suomen TE-keskus, Lappeenranta Toimitusjohtaja Pekka Kuivalainen, Pisla Oy, Pietarsaari

18 Työmarkkinoiden muutos Työntekijöiden tiedon ja osaamisen merkitys tulee korostumaan työympäristön muuttuessa yhä nopeatempoisemmaksi. 5 Erikoistumiskehityksen johdosta työntekijöiltä vaaditaan kykyä käsittää laaja-alaisesti oma osuutensa tuotantoprosessissa. Etenkin toimihenkilöpuolen työntekijöiden on jatkuvasti opittava uutta ja hallittava monipuolisempaa taitovalikoimaa kuin aikaisemmin. 6 Tässä tilanteessa korostuu kyky ja halu oppia uutta. Tulevaisuuden työmarkkinat edellyttävät työvoimalta enemmän mukautumiskykyä, joustoa ja erikoistumista. Tämä kehitys tulee heijastumaan yhä voimakkaammin mm. koulutusjärjestelmän vaatimuksiin. 7 Työympäristön ja väestön ikärakenteen muutoksen myötä työmarkkinoilla joudutaan sopeutumaan moniin eri kehityskulkuihin. Yhtäältä työvoima vähenee ja toisaalta se muuttuu ikäprofiililtaan. Yrittäjien ja työntekijöiden siirtyessä eläkkeelle työmarkkinoilta poistuu nopeassa tahdissa pitkään kokemukseen pohjautuvaa osaamista. Työntekijöiden ikääntyessä työssä jaksamiseen on kiinnitettävä enemmän huomiota. Osaavan työvoiman saatavuus ja työperustainen maahanmuutto vaativat toimenpiteitä. Entistä vaikeampaa työllistyminen on niillä työmarkkinoiden ulkopuolelle pudonneilla, kouluttamattomilla nuorilla ja vanhoja toimintamalleja hallitsevilla, uuteen järjestelmään sopeutumattomilla työntekijöillä. Myös maahanmuuttajien ja vajaakuntoisten työllistyminen on vaikeaa Yrittäjien ikääntyminen ja sukupolvenvaihdokset Sukupolvenvaihdokset ja niiden haasteet Yrittäjien ikääntyessä yritystoiminnalle ei riitä jatkajia. Suomessa on laskettu olevan noin yritystä, joista :ssa sukupolvenvaihdos on tulossa ajankohtaiseksi. Yrityskannan kehittäminen tulee olemaan suuri haaste. 9 Myös monille yrittäjille sukupolvenvaihdos on haasteellinen. Snellman Oy:n henkilöstöpäällikkö Lena Holmberg mainitsi esimerkkinä sukupolvenvaihdokseen liittyvän verolainsäädännön mm. omaisuuden verotuksen Työkulttuurin muutokset ja monikulttuurisuus -työryhmä, puheenjohtajana projektipäällikkö Aki Keskinen, Kaakkois-Suomen TE-keskus, Lappeenranta Henkilöstöjohtaja Kenneth Söderholm, Cloetta Fazer AB, Kerava Tulevaisuuden korkea-asteen koulutus -työryhmät, työryhmien puheenjohtajina johtava rehtori Veijo Hintsanen, Hämeen ammattikorkeakoulu ja professori Pekka Ruohotie, Tampereen yliopisto, Hämeenlinna Erityisasiantuntija Risto Laakkonen, ICMPD, Lappeenranta , kommentti yleisökeskustelussa, Pietarsaari Yleisökommentti, Pietarsaari Henkilöstöpäällikkö Lena Holmberg, Snellman Oy, Pietarsaari

19 1. Pienimuotoinen yrittäjyys eläkeiän jälkeen Etelä-Savon yrittäjiä edustanut toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen korosti, että sukupolvenvaihdostilanteessa hiljaisen tiedon ja asiakkuuksien siirtäminen tulevat olemaan merkittäviä kysymyksiä. Erityisesti niillä alueilla, jolla väestö ikääntyy dramaattisesti, syntyy ensimmäisenä paineita motivoida ja kannustaa yrittäjiä jatkamaan vielä eläkeiän jälkeenkin. Eläkkeelle siirtyvien yrittäjien motivoimiseen tarvitaan uusia toimenpiteitä, esimerkiksi mahdollisuutta jatkaa pienimuotoista yrittäjyyttä eläkeiän jälkeen Mentorointi Lappeenrannassa ja Mikkelissä nostettiin esiin mentoroinnin merkitys yritystoiminnassa. Etenkin yritystoiminnan alkuvaiheessa uudelle yrittäjälle on tärkeää saada vanhemman yrittäjän käytännön kokemuksesta kertynyttä tietoa. Erityisen vahvasti tämä tulee esiin mikroyrittäjien kohdalla. Jarkko Wuorinen kuitenkin korosti, että sukupolvenvaihdostilanteessa molemmille osapuolille sopivan yhteisen toimintamallin löytyminen voi olla hankalaa, ja tämä saattaa olla lopulta yhteistyön este. Vanhojen toimintamallien yhdistyminen uusiin toimintamalleihin vaatii sopeutumista Tulevaisuuden yrittäjyys sosiaaliset verkostot Yrityksen toiminnan edellytyksiä ovat rahoituspääoman ja osaamisen ohella sosiaaliset verkostot. Menestyvän yrittäjyyden perustana ovat usein erilaiset yhteisöt. Yrittäjille yhdistyksissä toimiminen on avannut uusia mahdollisuuksia verkottua, ja etenkin Pohjanmaan alueella tällä on pitkät perinteet. Pohjanmaan tulevaisuusfoorumin puheenvuoroissa tuotiin monessa puheenvuorossa esiin yhteisöllisyyden merkitys yritystoiminnalle. Sosiaalisten verkostojen merkitystä tulee korostaa puhuttaessa tulevaisuuden yrittäjyydestä. 13 Lappeenrannassa työkulttuurin muutoksia miettineessä työryhmässä ehdotettiin monikansallisen yrittäjäklubin perustamista. 14 Alueiden osaamisen hyödyntäminen on yhtä lailla tärkeää. Alueen yritysten yhdistyminen alueen osaamiskeskukseen tarjoaa yrityksille yhteistyöverkostoa kiihtyvässä kansainvälisessä kilpailussa, esitti alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen Hämeenlinnassa. Tästä esimerkkinä on Hyvinkäällä toimiva Koneen osaamiskeskus Toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen, Suomen Yrittäjät, Etelä-Savo, Mikkeli Toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen, Suomen Yrittäjät, Etelä-Savo, Mikkeli Yleisökommentti Pietarsaaren tilaisuudessa Työkulttuurin muutokset ja monikulttuurisuus -työryhmä, puheenjohtajana projektipäällikkö Aki Keskinen, Kaakkois-Suomen TE-keskus, Lappeenranta Alue- ja kuntaministeri Hannes Manninen, Hämeenlinna

20 4. Yritysneuvontapisteet Maahanmuuttajien yrittäjyyttä pohtinut työryhmä piti tärkeänä, että yritystoimintaa tukevat tahot kootaan yhdeksi yritysneuvontapisteeksi, josta on saatavissa helposti ja nopeasti kaikki yritystoimintaa koskeva tieto. Tämän keskittämisen lisäksi tarvitaan internet-pohjainen tietopalvelu, josta löytyy eri kielillä tiedot yrityksen perustamiseen liittyvistä asioista kuten lainsäädännöstä ja markkinoista. Yrityshautomotoimintaa pidettiin aloittavien yrittäjien kannalta tärkeänä verkostojen ja asiakkuuksien luomisessa Nuoret ja yrittäjyys Yrittäjyys vaatii moniosaamista ja pitkäjänteistä sitoutumista. Liiketoiminnallinen osaaminen ja johtamisosaaminen ovat yrityksen olemassaolon perusedellytyksiä. Pohjois-Karjalan tilaisuudessa haastatelluista nuorista kukaan ei uskonut ryhtyvänsä tulevaisuudessa yrittäjäksi. Nuoret eivät tarkemmin osanneet eritellä miksi yrittäjyys ei kiinnosta. 17 Nuorten kiinnostusta yritystoimintaa kohtaan voitaisiin lisätä esimerkiksi jo ammatinvalinnan ohjauksessa. Yritystoiminnan aloittamisen kannusteena voisi olla esimerkiksi oppisopimus- tai työharjoittelut sukupolvenvaihdosyrityksissä. 18 Tätä samaa korostettiin myös Lappeenrannassa maahanmuuttajien yrittäjyyttä pohtineessa työryhmässä. 19 Lieksassa ilmaistiin huoli maatalousyrittäjien määrän vähenemisestä, mikä on sidoksissa nuorten poismuuttoon alueelta. Maatilojen toiminnan turvaamiseksi on panostettava maaseudun houkuttelevuuteen Työssä jaksaminen Työntekijöiden ikääntyminen Tulevaisuusfoorumit-kierroksen yhdeksi keskeisemmäksi kysymykseksi nousi työssä jaksaminen. Työntekijöiden ikääntyminen tulee lähivuosina aiheuttamaan muutospaineita etenkin erityisalojen mikroyrityksille. Niiden on varauduttava nopealla aikataululla mm. hiljaisen tiedon siirtämiseen, työtehtävien muutokseen ja henkilöstön uudelleenkouluttamiseen. Pienten- ja keskisuurten yritysten työntekijöiden työssä jaksamiseen on kiinnitettävä huomiota, korosti moni puheenvuoron käyttäjä. 21 Vaasan yrittäjiä edustanut toimitusjohtaja Tuula Töyli muistutti, että pieniä ja 16 Maahanmuuttaja yrityksen perustajana ja yrittäjänä Suomessa -työryhmä, puheenjohtajana yrittäjä Edvard Hannolainen, Lappeenranta Harri Laukkanen, Riikka Valtonen, Irene Salas, Sampo Sorvisto, Lieksa Toimitusjohtaja Tuula Töyli, Vaasan Yrittäjät, Pietarsaari Maahanmuuttaja yrityksen perustajana ja yrittäjänä Suomessa -työryhmä, puheenjohtajana yrittäjä Edvard Hannolainen, Lappeenranta Maatalousyrittäjä Jari Rouvinen, Lieksa Toimitusjohtaja Jarkko Wuorinen, Suomen Yrittäjät, Etelä-Savo, Mikkeli ja henkilöstöpäällikkö Lena Holmberg, Snellman Oy, Pietarsaari

Suomen arktinen strategia

Suomen arktinen strategia Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Suomen arktinen strategia Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 7/2010 Julkaisija VALTIONEUVOSTON KANSLIA Julkaisun laji Julkaisu

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020. Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010. Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN STRATEGIA 2020 Hallinnonalan rakennerahastopäivät 9.9.2010 Iiris Patosalmi Neuvotteleva virkamies Strategian tausta laajat muutostrendit haastavat toiminnan kehittämiseen

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto

Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi. Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto Aikuisten TNO -toiminnan ennakointi Päivi Holopainen Ennakointikoordinaattori, Lapin liitto 28.3.2014 Mitä on ennakointi? SUUNNITTELU ENNAKOINTI VERKOSTOI- TUMINEN TULEVAI- SUUDEN- TUTKIMUS Lähde: Euroopan

Lisätiedot

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö

PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö PÄÄROOLISSA MINÄ SOTE-PEDA 5.2.2016 Tapio Koskimaa työhyvinvointipäällikkö 2 10.2.2016 Keskeinen lähtökohta työhyvinvoinnille yksilö yhteisöllisyyden rakentajana ja yhteisöllisyys yksilön tukena arvostava

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten kotimaakunta 1.10.2014 Risto Poutiainen Kehittämisjohtaja Pohjois-Karjalan maakuntaliitto Pohjois-Karjala kaikenikäisten maakunta Missä ollaan tilastoja Hyvinvointikertomus

Lisätiedot

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto Karkkila. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Uusi opetussuunnitelma oppiva yhteisö Etelä- Suomen aluehallintovirasto 14.- 15.9.2015 Karkkila Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Koulua ympäröivä maailma muuttuu Teknologia Ilmastonmuutos, luonto

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa. Timo Vesiluoma ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa Timo Vesiluoma 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi.

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari

Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen seurakuntien henkilöstösuunnitelman laadinta / Eija Mukari Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi Henkilöstösuunnitelmamme toukokuussa 2014. Aiempi Henkilöstösuunnitelmaa

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä

Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa. Konsernijohtaja Juha Metsälä Kaupunkiseutujen rooli kunta- ja maakuntauudistuksessa Konsernijohtaja Juha Metsälä 4.11.2016 Suomen väestö ikääntyy, yli 65-vuotiaat suurin ikäryhmä vuodesta 2032 eteenpäin Pohjola Rakennus Oy, konserninjohtaja

Lisätiedot

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen

Muuttuva väestörakenne ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät. Jarmo Partanen ja tulevaisuuden kuluttajaryhmät Jarmo Partanen Tarkan kokonaiskuvan perusta Muut rekisterit Väestötietojärjestelmä (VRK) Eläkerekisterit Työsuhderekisterit Verotusrekisterit Henkilöt Rakennukset ja huoneistot

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Manner-Suomen ESR ohjelma

Manner-Suomen ESR ohjelma Manner-Suomen ESR ohjelma Toimintalinja 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen Kehittää pk-yritysten valmiuksia ennakoida ja hallita maailmantalouden,

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2.

Hyvinvointia työstä. Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla , Tampere Esittäjän nimi / 8.2. Hyvinvointia työstä 1 Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito työpaikoilla 20.4.2015, Tampere Rauno Hanhela, johtava asiantuntija, aluevastaava 2 Esittäjän nimi / 8.2.2011 1 Ihmisen mittainen työ

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma

Kestävää kasvua ja työtä Suomen rakennerahasto-ohjelma EU:n rakennerahasto-ohjelmakauden info- ja koulutustilaisuus 14.11.2013 Valtion virastotalo Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma EU-koordinaattori Mika Villa, Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/

Metsäalan Johtamisakatemia. www.metsahyvinvointi.fi/johtamisakatemia/ Metsäalan Johtamisakatemia /johtamisakatemia/ Miksi Johtamisakatemia Kansainvälisesti kärjessä myös ihmisten johtamisessa Ihmisten motivaatio ja osaaminen menestymisen avaimet huomisen maailmassa Hyvä

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAMINEN KESKI-SUOMESSA - Hankepäällikkö Marja Heikkilä, Keski- Suomen SOTE 2020 hanke Laajavuori SAIRAANHOIDON ERITYISVASTUUALUEET JA SAIRAANHOITOPIIRIT,

Lisätiedot

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM- Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 2.9.2016 ERM ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma Ennakoidun rakennemuutoksen (ERM) hallinta tarkoittaa elinkeinoja aktiivisesti uudistavaa

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN

ETELÄ-KARJALAN RAKENNEMUUTOKSEEN ETELÄ-KARJALAN VARAUTUMISSUUNNITELMA RAKENNEMUUTOKSEEN MYR 22.2.2016 Kauppakatu 40 D, 53100 Lappeenranta Tel +358 (5) 6163 100 etunimi.sukunimi@ekarjala.fi kirjaamo@ekarjala.fi www.ekarjala.fi 22.2.2016

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016

VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 VÄESTÖKATSAUS elokuu 2016 Ennakkoväkiluku 174 113 Muutos 8 kk -597 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku elokuun lopussa oli 174 113. Kahdeksan kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016

VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 VÄESTÖKATSAUS syyskuu 2016 Ennakkoväkiluku 173 922 Muutos 9 kk -788 Hämeen parasta kehittämistä! Henkilöä Kanta-Hämeen ennakkoväkiluku syyskuun lopussa oli 173 922. Yhdeksän kuukauden aikana eli vuoden

Lisätiedot

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla

Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla Työpaikalta terveyttä elämään itseään ja organisaatiota johtamalla KKI Päivät 2016 Oulu 16.-17.3.2016 Oili Ojala, työhyvinvointipäällikkö Tuottaa Pohjois-Suomen asukkaille korkeatasoiset erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

Terveyspalvelujen tulevaisuus

Terveyspalvelujen tulevaisuus Terveyspalvelujen tulevaisuus Kansalaisten parissa toteutetun tutkimuksen tulokset Lasipalatsi 10.12.2014 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti kyselytutkimuksen kansalaisten parissa koskien terveyspalvelujen

Lisätiedot

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto

Kommenttipuheenvuoro. Projektipäällikkö. Ari Näpänkangas. Pohjois-Pohjanmaan liitto Kommenttipuheenvuoro Ari Näpänkangas Projektipäällikkö Pohjois-Pohjanmaan liitto POHJOIS-POHJANMAAN LIITTO 34 kunnan muodostama kuntayhtymä Lakisääteisiä tehtäviä Alueiden kehittäminen (maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma

Suomen rakennerahasto-ohjelman EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Suomen rakennerahasto-ohjelman 2014 2020 EAKR-painotukset ja Etelä-Karjalan maakuntaohjelma Uuden rakennerahastokauden infotilaisuus Satu Sikanen 13.3.2014 Rakennerahasto-ohjelmassa esitettyjä kehittämishaasteita

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT

UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT UUSIUTUVA ETELÄ-SAVO MAAKUNTASTRATEGIA STRATEGISET AVAINMITTARIT Etelä-Savon maakuntaliitto 174 237 Muuttovoittoinen Saimaan maakunta 2015 Väkiluku 172 389 165 725 160 507 52 155 575-231 -277 Kokonaisnettomuutto

Lisätiedot

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia

Tulevaisuuden osaaminen. Ennakointikyselyn alustavia tuloksia Tulevaisuuden osaaminen Ennakointikyselyn alustavia tuloksia 19.3.2010 Teemat Tulevaisuuden taidot ja osaaminen Tulevaisuuden osaamisen vahvistaminen koulutusjärjestelmässä Tieto- ja viestintätekniikan

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen

Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan. Teemaseminaari Aki Heiskanen Globalisaation vaikutus päihdeasiakkaan asemaan Teemaseminaari 3.12.2007 Aki Heiskanen Samanlaiset muutokset Huolimatta kunkin maan hyvinvointipalveluiden kansallisista erityispiirteistä eri maissa on

Lisätiedot

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa

VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta, jossa MENESTYKSEN VETURIT strategiset tavoitteet 2020 Uusiutuva Etelä-Savo 2020 maakuntastrategia Esitys mkh :lle 21.10.2013 VISIO 2020 Uusiutuva Etelä-Savo on elinvoimainen ja muuttovoittoinen Saimaan maakunta,

Lisätiedot

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa

Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Uusi lainsäädäntö vahvistamassa kirjaston asemaa asukkaiden arjessa Osaava kirjasto ovi tulevaisuuteen Itä-Suomen kirjastopäivät 7.-8.6.2016, Mikkeli Leena Aaltonen Kirjastolain uudistaminen ei ole helppoa!

Lisätiedot

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi

Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille. Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi Turvaa, kasvua ja työtä suomalaisille Pääministeri Matti Vanhanen Hallituksen politiikkariihi 23.- Hallitus varautuu huonoon kehitykseen Lähivuosina Suomi velkaantuu kymmenillä miljardeilla Työllisyydestä

Lisätiedot

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy

Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kaste-ohjelma Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisy Kajaani 10.9.2013 Leena Meriläinen, Kaste-ohjelma Ohjelmapäällikkö Me kaikki olemme vastuussa toisistamme, heikoimmistakin, jotta jokainen huomenna näkisi

Lisätiedot

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Uudenmaan maakuntatilaisuus , Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Uudenmaan maakuntatilaisuus 26.10.2011, Porvoo Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola

Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset. Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla. Rehtori Tapio Varmola Vaikuttavuutta alueella - onnistuneet auekehityscaset Osaaminen ja innovaatiotoiminta Etelä-Pohjanmaalla Rehtori Tapio Varmola Taustaksi Millainen toiminta-alue on Etelä- Pohjanmaa? Koulutustaso Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa

Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa NÄKYMIÄ MAALISKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Miesten työttömyysaste erityinen huolenaihe Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, helmikuu 2012 20.3.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli helmikuun

Lisätiedot

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA

INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA INNOVAATIOEKOSYSTEEMIT ELINKEINOELÄMÄN JA TUTKIMUKSEN YHTEISTYÖN VAHVISTAJINA KOKONAISHANKKEEN KOLME PÄÄTEHTÄVÄÄ Osakokonaisuuden yksi tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA

TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA TS-paneeli I TYÖSUOJELUN JA TYÖHYVINVOINNIN TILANNE JA TARPEET TYÖPAIKOILLA Minna Toivanen & Minna Janhonen 24.1.2013 24.1.2013 Työsuojelupaneeli I, Toivanen & Janhonen 1 TS-paneeli I TS-paneeli on työsuojeluhenkilöstölle

Lisätiedot

Torstai Mikkeli

Torstai Mikkeli Torstai 14.2.2013 Mikkeli OSUVA (2012 2014) - Osallistuva innovaatiotoiminta ja sen johtamista edistävät tekijät sosiaali- ja terveydenhuollossa. hanke tutkii minkälaisilla innovaatiojohtamisen toimintatavoilla

Lisätiedot

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry

Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011. Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry Tekniikan Alojen Foorumin (TAF) seminaari 28.1.2011 Pertti Porokari Uusi Insinööriliitto UIL ry 24.1.2010 Insinöörikoulutukseen hyväksytyt ja insinööritutkinnon suorittaneet 1984-2009 Lähde: Tilastokeskuksen

Lisätiedot

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet)

Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto. (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää ammatillisen koulutuksen kehittämisessä? AmKesu-aluetilaisuuksien ryhmätöiden yhteenveto (marraskuun 2015 tilaisuudet) Mikä on tärkeää toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämisessä?

Lisätiedot

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI

YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI YHDESSÄ TILLSAMMANS!- PÄÄTÖSSEMINAARI Maakuntajohtaja Ossi Savolainen Uudenmaan liitto 24.11.2009 UUDENMAAN LIITTO: hyvinvointia ja kilpailukykyä alueelle Uudenmaan liitto on maakunnan kehittäjä luo edellytyksiä

Lisätiedot

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa. Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Kasvun ja elinvoiman näkökulma maakuntauudistuksessa Elinkeinoministeri Olli Rehn Oikeus- ja työministeri Jari Lindström Elinkeinoministeri Olli Rehn Uudistuksen tuettava kasvua Tavoitteenamme on suunnata

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto

Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen. Ohjaus yrittäjyyteen Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Avauspuheenvuoro kehittämispäällikkö Ritva Kaikkonen Ohjaus yrittäjyyteen 27.10.2015 Kaakkois-Suomen ELO-verkosto Ohjaus yrittäjyyteen tilaisuuden teemana TYÖELÄMÄTAIDOT JA YRITTÄJYYS Oivallinen mahdollisuus

Lisätiedot

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013

Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke. 8 valtiota käynnisti vuonna Suomi liittyi huhtikuussa 2013 Avoin Hallinto 2 Kansainvälinen avoimen hallinnon kumppanuushanke Tiedon saatavuus Kansalaisten osallisuus Hallinnon vastuullisuus Uusien teknologioiden hyödyntäminen 8 valtiota käynnisti vuonna 2011 Nyt

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä

Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa. Elli Heikkilä Muuttoliikkeiden ja liikkuvuuden dynamiikkaa historiasta nykypäivään ja tulevaisuuteen Suomessa Elli Heikkilä Amerikansuomalaisten ensimmäisen ja toisen sukupolven alueellinen sijoittuminen USA:ssa

Lisätiedot

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät

Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät Miten pidennämme työuria? Riikka Shemeikka, Kuntoutussäätiö Työryhmä 1, Kuntoutuspäivät 17.3.2016 Esityksen tavoite Taustalla mm. käynnissä oleva hanke Työuria pidentävät yhteistoiminnalliset keinot (Typyke),

Lisätiedot

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka

YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät Koulutusjohtaja Heljä Misukka YHTEISTÄ JA OMAA OSAAMISTA -Ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien kehittämispäivät 16.4.2012 Koulutusjohtaja Heljä Misukka Miten toimintaympäristömme muuttuu yhteiskunnassa? Talouden epävakaus ja

Lisätiedot

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta

Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta Suomen kansallisen rakennerahasto-ohjelman rahoitusmahdollisuudet EUSBSR:n kannalta EU:n Itämeri-strategian sidosryhmätilaisuus Ympäristöministeriö, 6.4.2016 Ylitarkastaja Harri Ahlgren Työ- ja elinkeinoministeriö,

Lisätiedot

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi

Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys. Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Uusi Ennakkoluuloton Elinvoimainen Pudasjärvi Pudasjärvi sininen ajatus vihreä elämys Pudasjärveläisiä ratkaisuja maahanmuuttajien koulutuskysymyksiin Lappi kodiksi

Lisätiedot

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.

Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa. Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1. Kyselytutkimus uusiutuvasta energiasta ja tuulivoimasta kuntapäättäjien parissa Suomen tuulivoimayhdistys ry & Energiateollisuus ry 16.1.2017 Tutkimusasetelma Aula Research Oy toteutti suomalaisten kuntavaikuttajien

Lisätiedot

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana

Helka Pirinen. Esimies muutoksen johtajana Helka Pirinen Esimies muutoksen johtajana Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Helka Pirinen Kansi: Ea Söderberg, Hapate Design Sisuksen ulkoasu: Sami Piskonen, Suunnittelutoimisto

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat

YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat YHTEENVETO - Kansainvälistymisen tulevaisuusklinikat OSAKSI YHTEISÖÄ: Eri kulttuureista tulevien integroiminen yhteisöömme ja osaksi arkeamme on onnistumisen avain. Tulevaisuus haastaa tähän entistä vahvemmin.

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013

KUOPION KAUPUNKISTRATEGIA. hyväksytty päivitetty 2013 KUOPION 2020 KAUPUNKISTRATEGIA hyväksytty 2010 - päivitetty 2013 Arvot/ toimintaperiaatteet toimivat organisaation toiminnan ohjenuorina ROHKEUS Rohkeutta on tehdä asioita toisin kuin muut erottua, olla

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu:

Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Tästäkin selvitään. Sumussa ajelehtiminen ei ole ratkaisu: Makrotalouden lupaukset eivät toteudu Teollisuuden rakennemuutos Eriarvoistuminen ja pahoinvointi lisääntyvät Muutos vaatii: Pidemmän aikaperspektiivin

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016

Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Nuorisotakuun seuranta TEM:ssä kesäkuu 2016 Muutamia linkkejä tilastoihin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus: http://www.stat.fi/til/tym.html Kuntoutussäätiön tutkimuksessaan suosittamat nuorisotakuun seurantatilastot:

Lisätiedot

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth

Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista. Haku Valtteri Karhu Marika Lindroth Osallistamalla osaamista Luovaa osaamista Haku 1.1 1.3.2016 Valtteri Karhu Marika Lindroth Tavoitteet Vahvistetaan nuorten elämänhallintaa, osallisuutta ja voimavaroja, jotta motivaatio opiskeluun ja

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Täyttä elämää eläkkeellä

Täyttä elämää eläkkeellä Täyttä elämää eläkkeellä Saija Ohtonen-Jones 5.2.2016 TÄYTTÄ ELÄMÄÄ ELÄKKEELLÄ / copyright Suomen Punainen Risti 1 Punainen Risti kansainvälinen liike ja kotimainen järjestö auttaa katastrofien ja onnettomuuksien

Lisätiedot

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa

HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN. Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa HYVINVOIVA SUOMI HUOMENNAKIN Kunta- ja palvelurakenneuudistus sosiaali- ja terveydenhuollossa Kaikille oikeus terveelliseen ja turvalliseen elämään Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen lähtökohtana ovat

Lisätiedot

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö

Elinkeino-ohjelman yrityskysely. Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö Elinkeino-ohjelman yrityskysely Niina Immonen, Johtaja, yrittäjyysympäristö 4.11.2016 Avaustyöseminaari 23.8.2016 60 osallistujaa Kansainvälistymistyöpaja 8.9.2016 n. 40 osallistujaa Jatkotyöseminaari

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa !

Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa ! 1 Ikäihmisten palvelujen laatu Suositus tulossa 13.2.2008! Kehittämispäällikkö Päivi Voutilainen Sosiaali- ja terveysministeriö / Perhe- ja sosiaaliosasto 24.11.2008 2 Ikääntyneiden palvelujen kehittämistä

Lisätiedot

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta

Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2012 ETELÄ-SAVON ELY-KESKUS Koulujen päättyminen nosti naisten työttömyysastetta Etelä-Savossa Työllisyyskatsaus, kesäkuu 2012 24.7.2012 klo 9:00 Työttömät työnhakijat Etelä-Savossa oli

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Kasvuyrittäjyys Suomessa

Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyrittäjyys Suomessa Kasvuyritysten lukumäärä hienoisessa kasvussa Noin 750 yritystä* kasvatti henkilöstöään 20 % vuosittain Kasvukausi 2007 10 Lähteet: TEM:n ToimialaOnline, Kasvuyritystilastot; Tilastokeskus,

Lisätiedot

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg

TEM-alueosasto Maakuntien suhdannekehitys yhteenveto, elokuu Ilkka Mella Matti Sahlberg TEM-alueosasto 2013 Maakuntien suhdannekehitys 2011 2013 - yhteenveto, elokuu 2013 Ilkka Mella Matti Sahlberg TALOUDEN TAANTUMA KOETTELEE KAIKKIA ALUEITA Vuoden 2008 aikana puhjenneen maailmanlaajuisen

Lisätiedot

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi

Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta. Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi Lapin nuorten mahdollisuudet kuntapäättäjien näkökulmasta Rovaniemen kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Rovaniemi 18.9.2012 Nuorisopolitiikan kehittäminen Iso yhteinen ponnistus Kuntien rooli paikallisyhteisön

Lisätiedot

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT?

MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? MITEN IKÄIHMISILLE TURVATAAN INHIMILLISET PALVELUT? Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 19.3.2010 Helsinki Jussi Merikallio johtaja, sosiaali- ja terveysasiat Sosiaali- ja terveyspalvelujen lähivuosien haasteet

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013

Pirkanmaa. Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Pirkanmaa Maakunnan yleisesittely Pirkanmaan liitto 2013 Toiseksi suurin Suomessa on 19 maakuntaa, joista Pirkanmaa on asukasluvultaan toiseksi suurin. Yli 9 prosenttia Suomen väestöstä asuu Pirkanmaalla,

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen Länsi-Uudenmaan kuntakierros, Lohja 24.11.2011 Sami Uotinen va. johtaja, sosiaali- ja terveysyksikkö Esityksen sisältö Kehitystrendejä Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus Suomessa Tiina Tähkä, Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus Suomessa 2.6.2015 Tiina Tähkä, Opetushallitus MAHDOLLINEN KOULUKOHTAINEN OPS ja sen varaan rakentuva vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA Paikalliset tarpeet ja linjaukset

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot