(*:K:/gn^ ( zott. Nro 4l20ll ,/ / räsna. pöyrärlrja ollut. $41-s3. KRISTIINANKAUPUNKI Perusturvalautakunta POYTAKIRJA PAIKKA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(*:K:/gn^ ( zott. Nro 4l20ll ,/ / räsna. pöyrärlrja ollut. $41-s3. KRISTIINANKAUPUNKI Perusturvalautakunta POYTAKIRJA PAIKKA."

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI POYTAKIRJA Nro 4l20ll KOKOUSAIKA Keskiviikko klo PAIKKA räsna Selkämeren Åsa Blomstedt, pj. Sari-Milla Ingves Canta Björne Pia Patoranta Olli Pursiainen Ingmar Rosenback Peder Sahl Yngve Storsved Merja Uusitalo ruokasali POISSA Peter Nygård Me{a Uusitalo MUUT räsnä olleet Hans Ingvesgård, kaup' rn ginhallituksen edustaj a Peter Riddar, perusturvajohtaja, esittelijä, ei osa[istunut 4g g:n kåisittelyyn Viola Broo-Rönnlund, perhepalvelujen johtaja Keij o H autala, hallintopällikkö Annika Hägglund, kansliasihteeri ALLEKIRJOITUKSET Ãia $41-s3 Sivut I - L9 POYTAKIzuAN TARKASTAMINEN Allekirioitukset pöyrärlrja ollut YLEISESTI NAHTÁVILLÄ aika japaikka Todistaa '{É Kristiinankaupungin Mf/ 2011 Kristiinankaupungissa ú.ît 6 ZOtt,/ / (*:K:/gn^ Sari-Milla Ingves ' P övtåikiri antarkastai a ( zott

2 KRISTIINANKAUPUI\KI Perustuwalautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka klo Selkämeren sairaala, ruokasali Asiat 41 $ 42ç 43$ 44ç 4s$ 46$ 47ç 48$ 4e$ 50$ sl$ s2$ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS pöytätirjantarkastajien VALINTA ESITYSLISTAN NWETSYMINEN ILMOITUSASIAT LAUSUNTO RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KI.INTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA 2OI2 JA TALOUSSUTINNITELMASTA 2OT LAU STINTO KO S KIEN VUO S IEN I 4 TALOU S SUUNNITELMAA, KÅRKU LLAN KTINTAYHTYMÁ LAUSLINTO KO SKIEN VUOS IEN 20 I 2-20 I 4 TALOUS SULINNITELMAA, ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN K{-INTAYHTYMÄ räärän rrä KoSKEVA JÄRJESTELyERÄ t.s.20n LUKTEN APULAISYLLÄÄKÄRI KRISTOFER VON ALFTHANIN TYÖSOPNVTUSTARJOUS KRISTIINAKODIN KUNTOUTUSHANKE ALOITE SAIRAANHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA PORISTA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT J t2 14 l5 t6 l7 18 Kristiinankaupunki I Åsa Blomstedt puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään soveltuvin osin yleisesti nähtävänä Perusturvakeskuksess4 LapvÍiärtintie I 0, Kristiinankaup lnki yleiselle ilmoitustaulull " -9 t 6 201I todistaa ilmoitustaulun hoitaja: Rosenholm

3 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivåimäärä 3 41 S KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS Kirjallinen kutsu on lähetetty 8. kesäkuuta207l. Puheenjohtaj an päätös: Perusturvalautakunnan puheenj ohtaj a totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi j a päätösvaltaiseksi.,f-l l //1,

4 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäätä 15'6' S pövrärarjaf[tarr(astajten VALTNTA Jäsenet Storsved ja Ingves valitaan pöytåikirjantarkastajiksi. Pöyt ikirja Iatkastetaan 2 1. kes åikuut a 20 I I perusturvakeskukses sa' Perusturvalautakunnan Päätös : Ehdotuksen mukaisesti. J'- t.j 4/

5 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäiv'àmäfuä 5 43 $ ESTTYSLTSTAN IrYVÄKSYMTNEN Perusturvalautakunnan Päätös : Esityslista hyv2iksyttiin 44 $:äåin tehdyllä 4 lisäyksellä sekä 53 $:ssä olevalla ylimääräisellä asialla. Käytännön syistä päätettiin, että pykälä 52 käsitellään viimeisenä asiana. Muilta osin asiat käsiteltiin numeroj?irjestyksessä. "r-a J 4(

6 KRISTIINAIIKAUPUNKI Kokouspäivåimäärä 6 44 S TLMOTTUSASIAT 1. Hoitotyön j ohtaj an päätöspöytäki{ a liitteenä. 2. P erhepalveluj en j ohtaj an p äätö spöytäki{ a liitteenä' Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Perusturvalautakunnan Päätös : Ehdotuksen mukaisesti. Lisfüsi tiedoksi merkittiin seuraavat neljä kohtaa: 3. Last enho i don j ohtaj an p äätö sp ö y1'ak-ti a, liitteenä. 4. Hallintopäällikön päätöspöytäkirj a liitteenä. 5. perusturvajohtajan päätöspöläkirja liitteenä. Todetaan, että lääkåirinvirka on ollut haettavana jã että Charlotte Grönvik on valittu virkaan. Grönvik toimii samalla perhekeskuksen vastuulätikåirinä. 6. Apteekkien kieltävä vastaus perusturvalautakunnan kehotukseen hoitaa aukioloa vuorotellen kesäsunnuntaisin. l'.",. J q,/

7 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àrr,àätä 1s ss LAUSUNTO RAI\NIKKO.PO.IIJAIIMAAN SOSIAALI' JA PERUSTERVEYDEN' HUOLLON KTINTAYTITYMÄN TALOUSARVIOSTA 2OI2 JA TALOUSSUUNNI' TELMASTA Sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoito ovat valtavien haasteiden edessä kun sekä järjestäjävastuu etta pdvelun sisältö on määriteltävä uudelleen' Helposti saatavilla olevan kaalla tavalla on kehit toimijoiden välistä yhteistyötä, ja tuminen. Palvelujen turvaamiseksi keämmin maäritãltävä julkisen sektorin takaama perustaso, ja sitä ylittåivää palvelunvaihto a on mahdollisuuksien mukaan rahoitettava muulla tavalla' K5-alueen palveluntu ottajat ovat tåihåin asti voineet suhteellisen itsenäisesti,arretfa yhtëistyon kehittãmisen ehdot, mutta seuraavan toimintavuoden aikana on oltavãnöyrønpiä ja huomioitava myös alueelliset näkökohdat parernmin. K5-alueen kunnilla on joitakin yhteis kein on demograafinen kehitys, joka varsinkin nassa on erittäin haasteellin"tt, iãt haluamme vastata vaatimuksiin osaavalla j a kustannustehokkaall a tav alia. K5:n puitteissa on voitava määritellä mitä låihipalveluja jfiestetään sekä rakentaå alueellisia palveluja, joilla taataan asukkaille kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen hoidon saatavuus. siltä osin kuin alueen väestö ei riitä erikoissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon jfiestämiseen,kuntayhtymän tulee työskennellä tóimivien hoitoketjujen ja yhteistyön aikaansa'am'iseksi yhteisymmärryksessä näitä palveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Ehdottomasti suurin haaste on ikääntyvåin väestön palvelujen jfiestäminen. Työikäisille kehitettyä palvelurak"ott:lu ja hoitoketjuja. voidaan vielä jossáin määräinkáyttú "iäk.läi.t"tt hoidossa, mutta ne eivät ole ikäimisille tarkoituksenmukaisia eivätkä varsinkaan kustannustehokkaita, ja voivat olla jopa eramää uhkaavia. Tässä valossa koko.aluett?, q"y:tla^t# tava etusijalle. Alueellinen mielenterveysstrategia on hyvfüsytty ja se tulee totevttaa päättäväisesti. T im in toimiirnan kohderyhmän on vaikea puolustaa omia etulu^,,uheidän palvelujaan vähennetätin helposti priorisointien yhteydessä' îiáiryny:annitteinen asenne johtaa aina kustannusten lisäyksiin, kun ennalta ehkáisevää työtä ja varhaista puuttumista ei ole toteutettu ja tilanne on ":u"t"""t kriisiksi johãn usein liittyy suuri sosiaali-läåiketieteellinen Úagedia, joka koskee,"la ykriloitä, perhêitä, työyhteisöjä osana lähiyhteiskuntaa. Talousarvioon sisältyy kaksi muis tlhoitajaa alueellisena palveluna' Tarve on ilmeinen ja demografinen kehitys edeilyttää valmistautumista muistisaid:,u. J

8 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäär'à 8 rauksien diagnostiikan, hoidon ja seurannan kasvavaan tarpeeseen' Tähän työhön sisäliyy myös velvoite päivittää osaamista sellaisen teknologian ja yleisten ratkaisujen osalta, joiden ansiosta muistisairaille voidaan tarjota mahdollisuus saada hoitoa omassa kodissaan mahdollisiílman kauan. Muistisairaalle tuttu ympäristö on paras paikka niin kauan kuin hoito voidaan taata ja olosuhteet ovat kohtuulliset. Alueellisen muistihoitajatoimiruron haasteena on aikaansaada tiivis yhteistyö perustuottajan muiden toimijoiden, ltihinnä seniorineuvojien, geriatrisesti vastaavan lääkärin, hoitoyksiköiden vastuuhenkilöstön, palvelukoordinaattorin, kotihoidon, sosiaalityöntekijöiden ja geriatrisen osaamiskeskuksen henkilöstön kanssa. Tåimä moniammatillinen yhteistyö edellyttää hyvin selkeää työnjakoa sekä yksityiskohtaista konsultointijåirjestystä, jotta työ olisi tehokasta ja potilas voisi hyödyntää palvelua täysimääräisesti ilman ylimääräistä viivytystä. Kaksi itsånaista muistihoitaj aa ilman määriteltyä taustatukea saattaa pahimmassa tapauksessa merkitä sitä, ettei se tuo ollenkaan lisäarvoa. Jos he kuuluvat,rrrrr.-pu* yhteyteen, jossa on selkeä työnjako ja mahdollisuus käyttääperustuottãjien muiden toimijoiden apua, yksikkö muodostaa suuren voimavaran seudulle. T?ihåin työhön líirqrrväl jaiestell edellyttävät selvennystä. Talousarviossa on mâäräraha toimintaterapeuttia varten. Tä11ä hetkellä nämä palvelut ostetaan ja ne voitaisiin hyvinkin jädestää alueellisena palveluna. îässä vaiheessa on kuitenkin tarkemmin måüiriteltävä toimintaterapeutin työkenttä ja tehtävåinkuvaus. Toimintaterapeutin nopeimmin kasvava työkenttä on geriatrinen potilasryhmä ja varsinkin ne potilaat, joiden mahdollisuuksia asua kotona halutaan parcntaa. T imä on kokonaan laiminlyöty työkenttä suomalaisessa sairaanhoidossa, ja ensimmäinen alueellinen toimintaterapeutti voisi hyvinkin yhdistää geriatriseen osaamiskeskukseen työtehtäv ináen kehittää ikääntyvän väestön mahdollisuuksia asua kotona. Työterveyshuolto on oma lääketieteen pääerikoisala eikä alueelta löydy ollenkaan i,i* i" alan huippuosaamista. Tätä taustaa vasten alueellinen erikoislääkärin johtama työterveysyksikkö olisi erittäin tarpeellinen ja mahdollistaisi laadukkaan palvelun ylläpitåimisen kaikissa alueen nykyisissä yksiköissä, ja osasta työtä voisi huolehtia yleislääkäri erikoislåüikärin valvonnassa. Alueellinen yksikkö takaisi samalla laadukkaan arvion tliterveyshuollon kohtaamista haasteista ja ongelmista. Eniten työuraa lyhentävät sairausryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä psyykkiset sairaudet ja oireet. T imä yksikkö hyötyisi varmasti läheisestä yhteistyöstä psykososiaalisen palvelukeskuksen kanssa. K5 : n kunnat kuuluvat kehitysvammaisten hoitoa j ärj estäviin kuntayhtymiin. Nämä organisaatiot antavat valitettavan usein sellaisen vaikutelman, että ne ovat erittãin joustamattomia ja haluttomia välittömään yhteistyöhön peruskunnan kanssa ja tämä koskee erityisesti ruotsinkielistä organisaatiota. Kuntayhtymä voisi hyvin arvioida ruotsinkielisten kehitysvammaisten hoitoa ja selvittää vaihto ehtoisia organi sointitapoj a. Vuoden 2I2 talousarvio kasvaa paljon. Tämän lisäyksen taustalla on ensinnäkin kustannusten siirto erikoissairaanhoidosta alueelliselle tasolle mielen-

9 KRISTIINA}[KAUPUNKI Kokouspäivàmãarä 9 terveystoimistojen toiminnan siirtyessä K5.n alaisuuteen. Lisfüsi talousarvio sisältää varoja alueellisen lääketieteellisen palvelun kehittämiseksi mm' sisätauteihin, psykiatriaan, radiolo gtaan j a geri atriaan erikoistuneiden lä ikäreiden käytön avulla. Jos tämä onnistuu, erikoissairaanhoidon kustannukset vtihentyvät niiden potilaiden osalta, jotka tarvitsevat erikoislääkåirin polikliinista seurantaa. Lisäksi syntyy kustannuksia kun palveluja parannetaan ja työtav at muuttuvat sairauksien hoitamisesta niiden komplikaatioiden ennalia ehkäisemiseen, jossa korostuvat varhainen puuttuminen ja kroonisten kans antautien s euranta. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että K5:n talousarvio 2012 ja taloussuunnitelm a hyvåiksytäåin. Perusturvalautakunnan Päätös : hyväksyi ehdotuksen seuraavin lisäyksin: l. Kristiinankaupungin, K5:n, Selkåimeren sairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiirin tulee yhteistyössä kehittää Kristiinankaupungin geriatrisen keskuksen mallin. 2. Lautakunta peräsi selvitystä siitä, millä tavalla K5:n talousarvion lisäys vaikuttaa perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin, mitkä kustannukset ovat kustannusten siirtymää ja mitkä täysin uusia talousarviokustannuksia Kristiinankaupungin osalta. 3. toivoo, että uusia virkoja perustetaan vaiheittain suunnitelmakauden aikana osakaskuntiin kohdistuvan kustannuspaineen helpottamiseksi. 4. Hallinnollisten palvelujen osalta tulee selvittää, voidaanko niitä edelleen hankkia ostopalveluna. 5. Ambulanssitoiminta tulee edelleen järjestää paikallisella tasolla kuten perusturvalautakunta on aikaisemmi ssa lausunnois saan korostanut. 6. Työterveyshuollon erikoislääkäripalvelujen hoitamisesta ostopalveluna tulee pyytää lausunto. perusturvalautakunta tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten.,f a.j ryl

10 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäärä $ LAUSUNTO KOSKIEN VUOSTEN TALOUSSUUNNTTELMAA, rä.n- KULLA I KUNTAYHTYMÄ Kaupunginhallitus anoo perusturvalautakunnalta lausuntoa Kårkullan kuntayhtymåin vuo sien I 4 talous suunnitelmasta. Kårkullan taloussuunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 201 I taloussuunnitelmaan. Kuntayhtyrnän huoltotoimistot ovat yhdessä osakaskuntien sosiaalikeskusten edustajien kanssa käyneet läpi suunnitelman ja päivittåineet sitä. Kårkulla suunnittelee korottavansa suoritehintoja 2,9 o/o:lla vuodesta 2011 vuoteen Kårkullan kuntayhtymä on arvioinut palkkojen nousevan n. 3,0 o/o ja inflaation on arvioitu olevan n. 2,7 %o, jolloin suoritehintoja tulee korottaa 2,9 o/o käyttömenojen kattamiseksi. Peruspääoman korotusta ei ehdoteta tässä vaiheessa. Vuo sien 20 I I -20 I 4 taloussuunnitelmasta käy ilmi, että Kristiinankaupungin käyftöpäivät olivat kpl ja suunnitelmavuodeksi 2012 tttiden on arvioitu olevan kpl. Vähennys johtuu siitä, että kaksi asiakasta siirretään uuteen palveluasumisyksikköön, j onka Eskoon sosiaalipalveluj en kuntayhtymä rakentaa ja jonka pitäisi valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Yksi asiakas muuttaa toiseen kuntaan. Arvioituj en kältöpäivien sekä päihdepalveluj en kustannukset ovat 7 3 I.398, josta vähennetään , koska eítme ole sopineet ylimääräisiä resursseja vaativan hoidon ostamisesta yhden asiakkaan osalta, neuvontakäyntien määrää vähennetään I07 kpl:seen eikä Pixneltä ha kittavia päihdepalveluja enää osteta periaatteella perusvuosimaksr /ruotsinkielinen asukas. Nåüden muutosten jälkeen käyftöpäivien kustannus lienee Kristiinankaupunki on t ih in asti maksanut päihdepalveluista perusvuosimaksur/ruotsinkielinen asukas. Tilastomme mukaan hoitopäivät ovat viime vuosina olleet vähäisiä Pixneklinikalla, jolloin hoitopäivät ovat olleet tällä maksujärjestelmällä melko arvokkaita. Siksi ehdotetaan, että siirrymme antamaan asiakkaalle maksusitoumuksen Pixneklinikan hoitoa varten. Pixneklinikan hoidon osalta toivotaan, että Pixne tekisi enemmän yhteistyötä asiakkaan kotikunnan kanssa asiakkaan jälkihoidossa. Jälkihoito on tärkeä osa hoidon onnistumista. J'.4./ /f Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että Kårkullan kuntayhfymåin taloussuunnitelm a 20 I hyväksytään seuraavilla muutoksilla : o Käyttöpäivien kustannuksia våihennetäåin :lla o Päihdepalveluja ei enää osteta periaatteella perusvuosimaksu/ruotsinkielinen asukas, budjetoitu kustannus vähenne-

11 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä L1 11 täan ja kaupunki antaa jatkossa tarvittaessa maksusitoumuksen Pixneklinikkaan. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten. /.1/J rlr

12 KRISTIINA}[KAUPUNKI Kokouspäiv'àmäärä t2 47 $ LAUSUNTO KOSKIEN \TJOSrEN TALOUSSUUI\NITELMAA, ESKOON S O SIAALIPALVELUJEN KUNTAYIITYMÄ Kaupunginhallitus pyylää perusturvalautakunnalta lausuntoa oheisesta vuosíen I 4 taloussuunnitelmasta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on arvioinut hoitopäivien tarvetta Kristiinankaupungin osalta, hoitopäivien tarve nousee melko paljon ensi vtronna uuden Eskoo-kodin käyttöönoton myötä, jolloin asiakasmä2irä lisäåintyy. Palvelun hintaa korotetaan 5-6 % ensi vuodeksi. Suomenkielisten kehitysvammaisten p alveluasumistarve on o llut suuri K istiinankaupungissa, mutta siihen pystlään nyt vastaamaan Kristiinankaupungin Asuntojen rakentaman Eskoo-kodin valmistumisen myötä, kun uudet tilat voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteessa. Uuden asumisyksikön henkilöstöön kuuluu 9 lähihoitajaa, 1 sairaanhoitaja ja 75 o/o esimiespalveluja. Uudesta Eskoo-kodista on myönnetty palveluasunto 11 Kristiinankaupungista kotoisin olevalle asiakkaalle, joista 5 muuttaa Papanmäeltä (Isojoen palveluasumisyksikkö), kaksi Kårkullan Kristiinankaupungin yksiköstä, I Mikevasta, I Seinäjoen keskusyksiköstä ja 2 omasta vanhempainkodista. Kristiinankaupungin palveluasumisyksikkö on luokiteltu autetuksi asumiseksi, mikä merkitsee sitä, että henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri, ja siksi palveluasuminen kuuluu kalleimpaan luokkaan. Maksu tulee olemaan sama kaikille asiakkaille riippumatta siitä, kuinka paljon apua he tarvitsevat. Tätä hintapolitiikkaa perustellaan mm sillä, että yöhenkilöstö on kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Kunnan kustannukseksi on arvioitu 139 /hoitovuorokausi, ja asiakkaiden määrän ollessa l1 kpl ensi vuoden summa on Palveluasumiskustannukset nousevat korkeiksi verrattuna tähän vuoteen, mutta korotus johtuu korkeamman maksun lisåiksi myös asiakasmäärän lisääntymisestä. Osa uusista asiakkaista tulee muista palveluasumisyksiköistä, joiden osalta saadaan puolestaan säästö. Lisfüsi kaupunki saa vuokratuloja. Papanmäen palveluasumisyksikkö on aikaisemmin ollut taloudellisesti edullinen vaihtoehto, koska siellä ei ole ollut yöhenkilöstöä, mutta asiakkaat ovat ikääntyneet, jolloin heidän kuntonsa on heikentynyt ja siksi kevyempi ja edullisempi vaihtoehto ei enää toimi. Tämä oli yksi pääsyy uuden palveluasumisyksikön perustamiselle Kristiinankaupunkiin. Palveluasumisen lisäksi ostamme Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä myös päivätoimintaa ja asumispalveluja Seinäjoen keskusyksiköstä sekä neuvontapalveluja. '-,4 J (! Vuodeksi 2012 arvioitu loppusumma on , ja korotus on huomattavavenattuna tälle vuodelle arvioituun loppusummaan, joka on n

13 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àmaàrã 13, mutta korotusta perustellaan sillä, että asumisyksikköön muuttaa useita uusia asukkaita. Muilta osin voidaan todeta, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelutarjonta on monipuolista ja että kehitysvammaisten hoidossa pyritä2in hyvään erityisosaamiseen. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle oheisen taloussuunnitelman hyväksymistä. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti edellyttäen, että Kårkullan ja Kristiinakodin kerrannaisvaikutukset selvitetään, samalla todettiin, että palveluhintojen 5-6 o/o:n korotus on suuri verrattuna Kårkullan 2,9 Yo:nkorotukseen. tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten. J',-r J ry

14 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäärä I4 48 S r,ääxänurä KosKEvA JÄRJESTELvERÄ t.s.zlttlukien (KH) Lääkäreitä koskeva paikallinen järjestelyerâ 0,62 % lukien lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkansaajien maaliskuun 2011 palkkasummasta. Hallintopäällikkö on neuvotellut jåirjestelyerän jakamisesta JUKO ry:n luottamusmies, hammaslääkåiri Tarj a Heinon j a pääluottamusmies, peruskoulun luokanopettaj a Eevi Nisulan kanssa. TäIlöin on päätetty esittää, että terveyskeskusläåikåireitä koskeva j?i{estelyeñ 264,19 jaettaisiin tehtävfüohtaisiin palkkoihin seuraavasti: Perusturvajohtaja Peter Riddar 66,09 C Ylilääk iri Björn-Olof Heikl<ilä 66,09 C Apulaisylilä ik iri Kristofer von Alfthan 32,00 Apulaisylilä ik iri Jaana Sjöqvist 100,00 Terveyskeskushammaslääkäreitä koskeva jäq' estelyerä 1 55,98 jaettaisiin tasan kaikille viidelle terveyskeskushammaslääkärille tehtäv ikohtaiseen palkkaan eli 31,19 kullekin. Kaupungineläinlääkåirin palkkaus hoidetaan I lukien Mustasaaren istintäkunnan kautta. Puheenjohtajan ehdotus: vahvistaa j ti{ estelyerän käytön yllä olevan valmistelun mukaisesti. Perusturvalautakunnan päätös : Peter Riddar ilmoitti esteellisyydestä ja poistui paikaltaan ennen kuin tåimän asian käsittely alkoi. päatti yksimielisesti puheenj ohtaj an ehdotuksen mukaisesti. /''// J,{

15 KRISTIINANKAUPUNKI Perusfurvalautakunta Kokouspäiv'àrnäärä ls.6.20lt S APULAISYLIÄÄKÄRI KRISTOFER VON ALFTHANIN TYöSoPIMUSTARJo- US (KH) Perusturvaj ohtaj a Peter Ridd ar on myöntänyt eron apulaisylilääkäri Kristofer von Alfthanille håinen apulaisylilääkärin virastaan lukien koska hän menee tuolloin eläkkeelle. Apulaisyliläìtkäi Kristofer von Alfthan kuitenkin tarjoutuu hoitamaan lukien diabetesvastaanottoa, johon kuuluu diabetestarkastukset, vuositarkastukset ja ktisittelykonsultaatiot sekä vastaanottoon kuuluvat todistus- ja lähetetyöt. Lisäksi håin voi jatkaa akupunktuurihoitoa ja pitää rajoitettua kipuvastaanottoa mm. ruiskukäsittelyin. Arvioitu työpanos on2 työpäivää viikossa. Håin anoo oikeutta sanoa sopimuksen irti I kuukauden ifisanomisajalla. Hän anoo korvausta 70 euron tuntitaksan mukaan, jonka lisfüsi tlinantaja maksaa sosiaalikustannukset. Korvaus sisältää myös konsultaatiot sekä toimenpide- j a todistuspalkkiot. Asia käsitelläåin myös Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymåin yhtymähallituksessa. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Perustuvalautakunta hyväksyy apulaisylilääkäri Kristofer von Alfthanin tlisopimustarj ouksen. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti.

16 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä ts.6.20tt t6 s0s KRISTIINAKODIN KUNTOUTUSHANKE Valvontavirasto Valvira on kartoittanut Kristiinakodin hoitoa. Suurin puute koski yksikön henkilöstömitoitusta ja lautakunta on päättänyt koq'ata olosuhteet. Henkilöstömitoituksen korjauksen yhteydessä on myös erinomainen tilaisuus tutkia ja seurata hoidon sisältöä. Fysioterapiaosaston osastonhoitaja Sundén on laatinut suunnitelman Kristiinakodin kaikkien potilaiden kartoittamiseksi. Arvio sisältää tietoja sekä asiakkaiden mielenterveydellisestä että fyysisestä kapasiteetista, ja arvion jälkeen jokaiselle potilaalle Laaditaan henkilökohtaisesti sopeutethr harjoitusohjelma. T imä ohjelma on pidettävä nåikyvästi esillä jokaisen potilaan huoneessa ja henkilöstön on, henkilöstömitoituksen korjauksen jälkeen, sitouduttava noudattamaan tàtä ohjelmaa ja aktiivisesti kuntouttamaan kaikkia potilaita, potilaan oman kyvyn mukaan. Ha{oitusohjelman vaikutusten arvioimiseksi on 6-12 kuukauden kuluessa laadittava vastaavanlainen kartoitus, josta käy ilmi, miten ohjelma on vaikuttanut vanhainkodin niiden asiakkaiden toimintakykyyn, joíta kuntoutetaan aktiivisesti ja joille tarjotaan järjestelmällistä ja valvottua harjoitusta. Perusturvajohtaj an ehdotus : Merkitäåin tiedoksi. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. fa/ ryr

17 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'dmäärä $ ALOITE SAIRAA IHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA PORISTA Terveydenhuoltolaki sekä tulossa oleva, j ärj estämisvastuuta koskeva muutos parantavat oleellisesti kuntalaisten mahdollisuuksia itse valita, missä ja miten heidän hoitonsa jåirjestetäåin. Tässä vaiheessa erillisten sopimusten neuvottelemista eri sairaanhoitopiirien kanssa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, varsinkaan kun tulevat muutokset tuovat mukanaan sen, että 1ähimmät keskussairaalat ottavat vastaan sekä låihetepotilaita että akuuttítapauksia ja veloittavat kuntia suoritetusta työstä. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Aloite ei johda toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. /-4 J (//

18 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä S TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT Perusfu rvalautakunnan päätös : 1. Perusturvaj ohtaja on osallistunut uutta terveydenhuoltolakia koskeviin koulutuspäiviin. Lain pyrkimyksenä on vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä, ja terveydenhuollon vastuuta siirretäåin yhä enemmän kunnalle. Uusi lainsääd intö velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointistrategian, jossa selvitetään kunnan terveysuhat ja priorisoidaan strategian mukaisesti ongelma-alueita sairaanhoitopiirin laatiman j åirj estäj äsuunnitelman mukaan. Poikkihallirurollisesta osaamisesta koostuva työryhmä edistää ennalta ehkäisevää työtä. 2. Storsved peräsi selvennystä Attendo MedOne:n kanssa solmith un ostopalvelusopimukseen liittyvän päätösprosessin o s alta. P erusturvaj ohtaja tiedotti, että K5 hoitaa palvelujen hankinnan ja että asia on käsitelty K5:n hallituksessa kaksi kertaa ja kerran K5:n valtuustossa. Attendo MedOne oli ainoa yritys, joka pystyi takaamaan tarjouspyynnön mukaiset palvelut. 3. Perusturvajohtaja ilmoitti, että kaupungissa vierailee tutkijoita Uumajan yliopistosta "Metsä ja terveys" -hankkeen puitteissa. Hanke on psykiatrian yksikön ja maatalous- ja metsätieteen yksikön yhteistyö, jossa selvitetätin luonnon myönteisiä vaikutuksia erityisesti uupumisoireista kåirsiviin potilaisiin. 4. Tiedotettiin, että selktimeren sairaalassa on nyt suomen suurin luontokuvien näyltely ja gallerian nimi on Selkåimeren Luontokuva. Lautakunnan j äseni ä kehotettiin tutustumaan galleriaan. /// J,{

19 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àmäärä rs.6.20lt Siw nro t9 s3s IIANKEHAKEMUS Kristiinankaupungin perusturvakeskus on laatinut hanke-ehdotuksen, j onka työnimenä on "Dorka dokaa ja tollo tupakoi - dumma dricker octr 6låsta bolmar". Nuorille osoitetun ennaltaehkäisevåin hankeen perustana on se, että tutkimukset osoittavat kunnan nuorten tupakoivan a Èaytavan akotrolia enemmåin kuin Suomessa keskimäåirin. Hanke- ehdotuksessa Kristiinankaupungn kustannusosuudeksi on arvioitu euroa ja hankkeen kokonaistalousarvio on euro a kahdelta wo delta. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Hankehakemus hyväksytään sellaisenaan. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. /.2 / (/,f

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 06.04.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 29.06.2010 klo 17.30 18.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.06.2010 klo 17.30 18.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011. Perusturvalautakunta. 15.02.2011 klo 17.30 19.15 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 15.02.2011 klo 17.30 19.15 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014. 01.10.2014 klo 17.00 18.00 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 8 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 01.10.2014 klo 17.00 18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Kohtala

Lisätiedot

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4

66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN TÄYTTÄMINEN 3 67 TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009-2012 4 Perusturvalautakunta KOKOUSKUTSU / ASIALISTA 5/2008 Kokousaika 21.05.2008 klo 14.00 16.30 Kokouspaikka Kunnanhallituksen huone Käsittellyt asiat Asia no 65 JÄRJESTÄYTYMISASIAT 2 66 SAIRAANHOITAJAN TOIMEN

Lisätiedot

22.2.2011 klo 17.00-19.55

22.2.2011 klo 17.00-19.55 Perusfurvalautakunta pöyrärrn a Nro l/2011 klo 17.00-19.55 Åsa Blomstedt, pj. Sari-Milla Ingves CaitaBjörne Pia Patoranta Olli Pursiainen Peder Sahl Yngve Storsved Agneta Teir Merja Uusitalo kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.5.2012 klo 17.30 18.05 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Haveri

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 07.12.2009 klo 19.15 19.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kohtala Paavo Heinilä Päivi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 26.08.2014 klo 17.00 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014

Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Kristiinankaupunki Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta 12.6.2014 Esityslista KRISTIINANKAUPUNKI Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta Kokouksen: Ajankohta 12.6.2014 klo 17.00 Paikka Högåsen; Lapväärtintie 163

Lisätiedot

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen

Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus. Jorma Lintunen Viranomainen No 2/ 2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 17 KOKOUSAIKA Keskiviikko 12.3.2014 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 19.11.2013 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014. 20.05.2014 klo 17.00 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 20.05.2014 klo 17.00 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Aittoniemi Helena Haveri

Lisätiedot

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.

Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015. Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05. Sosiaalilautakunta 46 21.05.2015 Kaupunginhallitus 244 08.06.2015 Vanhustyön henkilöstöjärjestelyt 1636/01.01.01/2015 SOSLA 21.05.2015 46 Kaupunginvaltuuston 2.3.2015 hyväksymä Ikäystävällinen Uusikaupunki

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj.

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj. KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 8.4.2015 klo 19.00-21.26 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163C Olli Pursiainen, pj. Teija Hautaniemi Katja

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 21.01.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 12.11.2008 klo 18.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.5.2012 klo 18.30-19.30 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163 C Peter Grannas, puh.joht. Jari Hakala Helena

Lisätiedot

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja

Riitta Voutila (x) kunnanhallituksen edustaja Markku Toikkanen (x) kunnanhallituksen puheenjohtaja Juha Urpilainen (-) kunnanjohtaja KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 3/2008 39 Kokousaika Perjantai 28.03.2008 klo 18.30 19.20 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33

Laaksonen Kyllikki Saarelma Markku. Muut Tuominen Pirjo palvelusihteeri, pöytäkirjanpitäjä Haimila Veikko tekninen johtaja, asiantuntija 33 Iitin kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta 23.09.2015 Aika Keskiviikko 23.09.2015 klo 18:00-19:42 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Yli-Kaitala Markku Heinonen Sinikka

Lisätiedot

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll.

puheenjohtaja jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen kunnanjohtaja koulutusjohtaja fil.maist. kouluneuvos vanh.huollon pääll. sivu 1(9) nro 3/2009 Elin: Hallitus Aika: 16.2.2009 klo 9.00 10.35 Paikka: Päätöksentekijät Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone, R 0, Vaasan keskussairaala Gun Kapténs Per Hellman, varapj. Jan Erik Granö

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 121. Kaupunginhallitus Sivu 1 / 1 Kaupunginhallitus 08.04.2013 Sivu 1 / 1 1381/00.01.03/2013 121 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys Espoon kaupunginhallitukselle, toimintavuosi 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Unto Ahvensalmi, puh.

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 9/2011 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 14.12.2011 klo 16.30 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2012 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 24.01.2012 klo 17.30 18.25 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61)

PERUSTURVAKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ. Kristiinankaupungin kaupunginvaltuuston hyväksymä 10.12.2012 ( 61) Kristiinankaupunki Perusturvakeskuksen johtosääntö 1 Yhteistoimintamenettely 7.12.2010 Perusturvalautakunta 7.12.2010 ( 101) Kaupunginhallitus 13.1.2011( 16) Perusturvalautakunta 25.10.2011 ( 73) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki

Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa. Terveydenhuoltolaki Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Terveydenhuoltolain merkitys Asiakaskeskeisyys julkisen potilaan rooli asiakkaana järjestelmän ohjaaja - valinnanmahdollisuus oman hoidon

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 6 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 25.6.2014 klo 17.00 18.50 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh)

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) 24.09.2014 Sivu 1 / 1 3447/03.00.00/2014 73 Espoon kaupungin lausunto sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Katri Makkonen, puh. 043 825

Lisätiedot

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne

Oikarinen Hannu Perttunen Jimmy. Suokanerva Hanne Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 1 No 1/2008 KOKOUSAIKA Perjantaina 18.01.2008 kello 13.00-14.00 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanviraston, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 6/2011 Kokousaika 17.10.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika klo Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjantarkastajien valinta HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 5/2011 Kokousaika 19.9.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Kaupungintalo Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/ (10) Tarkastuslautakunta. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2017 1 (10) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-15:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone, 2. krs Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Hilkka

Lisätiedot

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET

HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET Sosiaali- ja terveysltk 165 22.09.2015 Sosiaali- ja terveysltk 172 29.09.2015 Sosiaali- ja terveysltk 177 06.10.2015 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET

Lisätiedot

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön

Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti Pöytyän kansanterveystyön SELVITYS TALOUSTOIMIKUNNALLE PERUSTURVAPALVELUT/Eeva-Sirkku Pöyhönen TOTEUTUNEET SÄÄSTÖT 2014 2015 Tehtäväalue Toiminto Säästö vuonna 2014 Säästö vuonna 2015 Hallinto Perusturvajohtajan työpanoksen myynti

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 4/ 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 33 KOKOUSAIKA Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00 17.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012

ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 ELINKEINOLAUTAKUNNAN KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1/2012 Aika: torstaina 23.2.2012 kello 18.00 19.20 Paikka: Kosken Tl kunnantalo. Saapuvilla: läsnä poissa Puheenjohtaja Pertti Kujala x Varapuheenjohtaja Jutta Kivikallio

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 7 / 2008 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 4.9.2008 klo 15.00 15.58 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014

15 Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys kaupungin- ja kunnanhallituksille toimintavuodelta 2014 Mäntyharju Pöytäkirja 3/2015 1 (9) Aika 30.06.2015, klo 16:07-16:58 Paikka Villa Aurora, Tervaniementie 2 Käsitellyt asiat 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan tarkastus 14 Perusturvalautakunnan

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013. Perusturvalautakunta. 18.03.2013 klo 17.00 17.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 / 2013 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 18.03.2013 klo 17.00 17.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ LUKIEN. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8.

Kokouspäivämäärä SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ LUKIEN. Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8. Sivu 1 SATSHP/767/02.05.00.00/2017 139 SAIRAANHOIDON ASIAKASMAKSUT SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1.1.2018 LUKIEN Talousjohtaja Tero Mäkiranta 16.8.2017: päätti sairaanhoidon asiakasmaksuista 12.12.2016

Lisätiedot

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus

Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20. Vanhusten palvelukeskus Viranomainen No 9/ 2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Perusturvalautakunta Sivu 79 KOKOUSAIKA Keskiviikko 20.11.2013 klo 16.00 17.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta. Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00. Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 5/2010 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 26.5.2010 klo 17.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 1.3.2011 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2011 1 73 8.2.2011 pöydälle pantu asia LAUSUNTO ALOITTEESTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSTA KOTIUTETTAVIEN JATKOHOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ Terke 2010-3092 Esityslistan asia TJA/8 TJA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2017 41 Kokousaika 24.8.2017 kello 18.00 18.50 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Eija-Liisa Suisto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta

Lausunnon antaminen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain hallituksen esityksen luonnoksesta Sosiaali- ja terveyslautakunta 69 18.09.2014 Kaupunginhallitus 375 29.09.2014 Kaupunginhallitus 383 06.10.2014 Kaupunginvaltuusto 61 13.10.2014 Sosiaali- ja terveyslautakunta 92 13.11.2014 Lausunnon antaminen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

15.12.2010. (SR) Kirjallinen kokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.12.2010.

15.12.2010. (SR) Kirjallinen kokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.12.2010. 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS (SR) Kirjallinen kokouskutsu on lähetetty jäsenille 9.12.2010. Puheenjohtajan päätös: 68 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALITSEMINEN Lautakunta Hallitus Valtuusto nähtävänä:

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/ (1) Perusturva- ja terveyslautakunta Asianro 3619/02.02/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (1) 45 Asianro 3619/02.02/2013 Perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueiden vuoden 2013 tekniset talousarviomuutokset Perusturvan palvelualue Vanhus- ja vammaispalvelujen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Kaupunginhallitus 25 19.01.2015. 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 2/2015 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 115 16.12.2014 25 Asianro 8193/01.01.00/2014 Tehtävien lakkauttaminen ja virkojen perustaminen perusturvan palvelualueella 1.1.2015

Lisätiedot

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja

Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä Heinonen Sinikka varapuheenjohtaja Iitin kunta Pöytäkirja 7/2013 1 Tarkastuslautakunta 18.11.2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18:00-20:30 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, neuvotteluhuone (1. krs.) Yli-Kaitala Markku puheenjohtaja, esittelijä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 / 2014 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 02.06.2014 klo 17.00 17.35 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone

KIVIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA. Tekninen lautakunta. Kokousnumero 5/2007 Aika Ti 19.06.2007 klo 18.00 Palokunnan kokoushuone PÖYTÄKIRJA Kokousnumero 5/2007 Aika Ti klo 18.00 Paikka Palokunnan kokoushuone KOKOUSKUTSU Tiistaina Palokunnan kokoushuone Nro 5/2007 ASIA LIITE 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 49 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 Tekninen lautakunta 13.12.2017 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 13.12.2017 klo 17.00 Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011. Perusturvalautakunta. 18.01.2011 klo 17.30 18.10 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet 18.01.2011 klo 17.30 18.10 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015

-3, KH 15.9.2015 17:30. Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus 15.9.2015 -3, KH 15.9.2015 17:30 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 15.9.2015 Esityslista 19/2015 -2, KH 15.9.2015 17:30 Kokousaika Tiistai 15.9.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN:

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 3/2014 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 7.4.2014 klo 17.00- KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Paikka Kokkatoiminta, Tallivirrantie 4 Pöytäkirjan Sivu 31 32 33 34

Lisätiedot

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06

Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 7/ 2015 Sivistyslautakunta Sivu 1 (7) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 16.9.2015 klo 16.00-17.06 Rautalammin lukio Anu Hotti Riitta Hiironen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sivistyslautakunta 1

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010. Sivistyslautakunta 1 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2010 Sivistyslautakunta 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 18.05.2010 klo 18.00 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen Jesse Jokioja

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO. Paikka ja aika Keskustan srk-talo, klo Hallintoelin Kokouspäivä 30.11.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Keskustan srk-talo, 30.11.2009 klo 17.30 19.10 paikalla poissa Posti, Timo pj x Erkkilä, Pentti jäsen x Harinen, Ari jäsen poissa Haukijärvi, Eino

Lisätiedot

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6)

Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ (6) Kannuksen seurakunta Pöytäkirja 6/ 1 (6) 28.12. n kokous Aika Torstai 28.12. klo 19.18 20.22 Paikka Pappila, Valtakatu 13, Kannus Läsnä Pajukoski Teija, puheenjohtaja Niemikorpi Antero, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

Riitta Voutila Virpi Piispanen Rauni Kauppinen Manu Pasanen Jorma Teini. (-) (-) () (x) (x) Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 8/2012 1 Kokousaika Ke 21.11.2012 klo 17.00-18.36. Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet Jäsenet jäsenet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 2/2013 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.09.2013 klo 9.00 14.42 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4 / 2016 Tekninen jaosto 4.4.2016 AIKA Maanantai 4.4.2016 kello 18.00-21.15 PAIKKA Teknisen toimiston kokoushuone (Kestintie 3, 37370 Narva) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko 28 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 302/00.04.02/2013 81 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä Turun kaupunki on pyytänyt kuntia hyväksymään terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 18.1.2017 2 Kokousaika 18.1.2017 klo 17.00 17.44 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Lindgren Hilkka

Lisätiedot

177 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET

177 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET Sosiaali- ja terveysltk 165 22.09.2015 Sosiaali- ja terveysltk 172 29.09.2015 Sosiaali- ja terveysltk 177 06.10.2015 177 HYVINVOINTIPALVELUJEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOON LIITTYVÄT VIRKOJEN JA TOIMIEN PERUSTAMISET

Lisätiedot

valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala

valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala Pöytäkirja sivu 1(13) nr 4/2015 Elin: Hallitus Aika: 27.4.2015 klo 9.00-11.45 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin.

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 29.1.2015 klo 17.00-18.00 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Yli-Kujala Minna Aittoniemi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011 KOKOUSAIKA 15.08.2011 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Palvelukeskus Elviira KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 22 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 37

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7. Tekninen lautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 Tekninen lautakunta 11.9.2013 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 11.9.2013 klo 16.30 18.25 Kunnanviraston kokoushuone Petteri Wiinamäki Satu Hoffren Irja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1. Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. Pykälä Asia Sivu. Arviointikertomuksen käsittely Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 Aika 23.4.2015 klo 15:00 17:36 Paikka Ulvilan kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 14 15 16 17 Tilinpäätös 2014 Arviointikertomuksen

Lisätiedot

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja

Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta. 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja Ohjeistus lääkäreille Helsingin SAPja SAS-toiminnasta 10.09.2012 Merja Iso-Aho, kotihoidon ylilääkäri & Riina Lilja, SAS-prosessin omistaja 1 SAP-SAS, mitä se on? SAP (Selvitys, Arviointi, Palveluohjaus)

Lisätiedot

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3

Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka. 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...3 Kotkan - Haminan seudun seutuvaliokunta 1.12.2015 PÖYTÄKIRJA Nro 6/2015 KOKOUSAIKA Tiistai 1.12.2015 kello 11.30-12.45 KOKOUSPAIKKA Cursor neuvottelutila Kehitys, Kyminlinnantie 6, 3 krs. Kotka 65 Kokouksen

Lisätiedot