(*:K:/gn^ ( zott. Nro 4l20ll ,/ / räsna. pöyrärlrja ollut. $41-s3. KRISTIINANKAUPUNKI Perusturvalautakunta POYTAKIRJA PAIKKA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(*:K:/gn^ ( zott. Nro 4l20ll ,/ / räsna. pöyrärlrja ollut. $41-s3. KRISTIINANKAUPUNKI Perusturvalautakunta POYTAKIRJA PAIKKA."

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI POYTAKIRJA Nro 4l20ll KOKOUSAIKA Keskiviikko klo PAIKKA räsna Selkämeren Åsa Blomstedt, pj. Sari-Milla Ingves Canta Björne Pia Patoranta Olli Pursiainen Ingmar Rosenback Peder Sahl Yngve Storsved Merja Uusitalo ruokasali POISSA Peter Nygård Me{a Uusitalo MUUT räsnä olleet Hans Ingvesgård, kaup' rn ginhallituksen edustaj a Peter Riddar, perusturvajohtaja, esittelijä, ei osa[istunut 4g g:n kåisittelyyn Viola Broo-Rönnlund, perhepalvelujen johtaja Keij o H autala, hallintopällikkö Annika Hägglund, kansliasihteeri ALLEKIRJOITUKSET Ãia $41-s3 Sivut I - L9 POYTAKIzuAN TARKASTAMINEN Allekirioitukset pöyrärlrja ollut YLEISESTI NAHTÁVILLÄ aika japaikka Todistaa '{É Kristiinankaupungin Mf/ 2011 Kristiinankaupungissa ú.ît 6 ZOtt,/ / (*:K:/gn^ Sari-Milla Ingves ' P övtåikiri antarkastai a ( zott

2 KRISTIINANKAUPUI\KI Perustuwalautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka klo Selkämeren sairaala, ruokasali Asiat 41 $ 42ç 43$ 44ç 4s$ 46$ 47ç 48$ 4e$ 50$ sl$ s2$ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS pöytätirjantarkastajien VALINTA ESITYSLISTAN NWETSYMINEN ILMOITUSASIAT LAUSUNTO RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KI.INTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA 2OI2 JA TALOUSSUTINNITELMASTA 2OT LAU STINTO KO S KIEN VUO S IEN I 4 TALOU S SUUNNITELMAA, KÅRKU LLAN KTINTAYHTYMÁ LAUSLINTO KO SKIEN VUOS IEN 20 I 2-20 I 4 TALOUS SULINNITELMAA, ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN K{-INTAYHTYMÄ räärän rrä KoSKEVA JÄRJESTELyERÄ t.s.20n LUKTEN APULAISYLLÄÄKÄRI KRISTOFER VON ALFTHANIN TYÖSOPNVTUSTARJOUS KRISTIINAKODIN KUNTOUTUSHANKE ALOITE SAIRAANHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA PORISTA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT J t2 14 l5 t6 l7 18 Kristiinankaupunki I Åsa Blomstedt puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään soveltuvin osin yleisesti nähtävänä Perusturvakeskuksess4 LapvÍiärtintie I 0, Kristiinankaup lnki yleiselle ilmoitustaulull " -9 t 6 201I todistaa ilmoitustaulun hoitaja: Rosenholm

3 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivåimäärä 3 41 S KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS Kirjallinen kutsu on lähetetty 8. kesäkuuta207l. Puheenjohtaj an päätös: Perusturvalautakunnan puheenj ohtaj a totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi j a päätösvaltaiseksi.,f-l l //1,

4 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäätä 15'6' S pövrärarjaf[tarr(astajten VALTNTA Jäsenet Storsved ja Ingves valitaan pöytåikirjantarkastajiksi. Pöyt ikirja Iatkastetaan 2 1. kes åikuut a 20 I I perusturvakeskukses sa' Perusturvalautakunnan Päätös : Ehdotuksen mukaisesti. J'- t.j 4/

5 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäiv'àmäfuä 5 43 $ ESTTYSLTSTAN IrYVÄKSYMTNEN Perusturvalautakunnan Päätös : Esityslista hyv2iksyttiin 44 $:äåin tehdyllä 4 lisäyksellä sekä 53 $:ssä olevalla ylimääräisellä asialla. Käytännön syistä päätettiin, että pykälä 52 käsitellään viimeisenä asiana. Muilta osin asiat käsiteltiin numeroj?irjestyksessä. "r-a J 4(

6 KRISTIINAIIKAUPUNKI Kokouspäivåimäärä 6 44 S TLMOTTUSASIAT 1. Hoitotyön j ohtaj an päätöspöytäki{ a liitteenä. 2. P erhepalveluj en j ohtaj an p äätö spöytäki{ a liitteenä' Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Perusturvalautakunnan Päätös : Ehdotuksen mukaisesti. Lisfüsi tiedoksi merkittiin seuraavat neljä kohtaa: 3. Last enho i don j ohtaj an p äätö sp ö y1'ak-ti a, liitteenä. 4. Hallintopäällikön päätöspöytäkirj a liitteenä. 5. perusturvajohtajan päätöspöläkirja liitteenä. Todetaan, että lääkåirinvirka on ollut haettavana jã että Charlotte Grönvik on valittu virkaan. Grönvik toimii samalla perhekeskuksen vastuulätikåirinä. 6. Apteekkien kieltävä vastaus perusturvalautakunnan kehotukseen hoitaa aukioloa vuorotellen kesäsunnuntaisin. l'.",. J q,/

7 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àrr,àätä 1s ss LAUSUNTO RAI\NIKKO.PO.IIJAIIMAAN SOSIAALI' JA PERUSTERVEYDEN' HUOLLON KTINTAYTITYMÄN TALOUSARVIOSTA 2OI2 JA TALOUSSUUNNI' TELMASTA Sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoito ovat valtavien haasteiden edessä kun sekä järjestäjävastuu etta pdvelun sisältö on määriteltävä uudelleen' Helposti saatavilla olevan kaalla tavalla on kehit toimijoiden välistä yhteistyötä, ja tuminen. Palvelujen turvaamiseksi keämmin maäritãltävä julkisen sektorin takaama perustaso, ja sitä ylittåivää palvelunvaihto a on mahdollisuuksien mukaan rahoitettava muulla tavalla' K5-alueen palveluntu ottajat ovat tåihåin asti voineet suhteellisen itsenäisesti,arretfa yhtëistyon kehittãmisen ehdot, mutta seuraavan toimintavuoden aikana on oltavãnöyrønpiä ja huomioitava myös alueelliset näkökohdat parernmin. K5-alueen kunnilla on joitakin yhteis kein on demograafinen kehitys, joka varsinkin nassa on erittäin haasteellin"tt, iãt haluamme vastata vaatimuksiin osaavalla j a kustannustehokkaall a tav alia. K5:n puitteissa on voitava määritellä mitä låihipalveluja jfiestetään sekä rakentaå alueellisia palveluja, joilla taataan asukkaille kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen hoidon saatavuus. siltä osin kuin alueen väestö ei riitä erikoissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon jfiestämiseen,kuntayhtymän tulee työskennellä tóimivien hoitoketjujen ja yhteistyön aikaansa'am'iseksi yhteisymmärryksessä näitä palveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Ehdottomasti suurin haaste on ikääntyvåin väestön palvelujen jfiestäminen. Työikäisille kehitettyä palvelurak"ott:lu ja hoitoketjuja. voidaan vielä jossáin määräinkáyttú "iäk.läi.t"tt hoidossa, mutta ne eivät ole ikäimisille tarkoituksenmukaisia eivätkä varsinkaan kustannustehokkaita, ja voivat olla jopa eramää uhkaavia. Tässä valossa koko.aluett?, q"y:tla^t# tava etusijalle. Alueellinen mielenterveysstrategia on hyvfüsytty ja se tulee totevttaa päättäväisesti. T im in toimiirnan kohderyhmän on vaikea puolustaa omia etulu^,,uheidän palvelujaan vähennetätin helposti priorisointien yhteydessä' îiáiryny:annitteinen asenne johtaa aina kustannusten lisäyksiin, kun ennalta ehkáisevää työtä ja varhaista puuttumista ei ole toteutettu ja tilanne on ":u"t"""t kriisiksi johãn usein liittyy suuri sosiaali-läåiketieteellinen Úagedia, joka koskee,"la ykriloitä, perhêitä, työyhteisöjä osana lähiyhteiskuntaa. Talousarvioon sisältyy kaksi muis tlhoitajaa alueellisena palveluna' Tarve on ilmeinen ja demografinen kehitys edeilyttää valmistautumista muistisaid:,u. J

8 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäär'à 8 rauksien diagnostiikan, hoidon ja seurannan kasvavaan tarpeeseen' Tähän työhön sisäliyy myös velvoite päivittää osaamista sellaisen teknologian ja yleisten ratkaisujen osalta, joiden ansiosta muistisairaille voidaan tarjota mahdollisuus saada hoitoa omassa kodissaan mahdollisiílman kauan. Muistisairaalle tuttu ympäristö on paras paikka niin kauan kuin hoito voidaan taata ja olosuhteet ovat kohtuulliset. Alueellisen muistihoitajatoimiruron haasteena on aikaansaada tiivis yhteistyö perustuottajan muiden toimijoiden, ltihinnä seniorineuvojien, geriatrisesti vastaavan lääkärin, hoitoyksiköiden vastuuhenkilöstön, palvelukoordinaattorin, kotihoidon, sosiaalityöntekijöiden ja geriatrisen osaamiskeskuksen henkilöstön kanssa. Tåimä moniammatillinen yhteistyö edellyttää hyvin selkeää työnjakoa sekä yksityiskohtaista konsultointijåirjestystä, jotta työ olisi tehokasta ja potilas voisi hyödyntää palvelua täysimääräisesti ilman ylimääräistä viivytystä. Kaksi itsånaista muistihoitaj aa ilman määriteltyä taustatukea saattaa pahimmassa tapauksessa merkitä sitä, ettei se tuo ollenkaan lisäarvoa. Jos he kuuluvat,rrrrr.-pu* yhteyteen, jossa on selkeä työnjako ja mahdollisuus käyttääperustuottãjien muiden toimijoiden apua, yksikkö muodostaa suuren voimavaran seudulle. T?ihåin työhön líirqrrväl jaiestell edellyttävät selvennystä. Talousarviossa on mâäräraha toimintaterapeuttia varten. Tä11ä hetkellä nämä palvelut ostetaan ja ne voitaisiin hyvinkin jädestää alueellisena palveluna. îässä vaiheessa on kuitenkin tarkemmin måüiriteltävä toimintaterapeutin työkenttä ja tehtävåinkuvaus. Toimintaterapeutin nopeimmin kasvava työkenttä on geriatrinen potilasryhmä ja varsinkin ne potilaat, joiden mahdollisuuksia asua kotona halutaan parcntaa. T imä on kokonaan laiminlyöty työkenttä suomalaisessa sairaanhoidossa, ja ensimmäinen alueellinen toimintaterapeutti voisi hyvinkin yhdistää geriatriseen osaamiskeskukseen työtehtäv ináen kehittää ikääntyvän väestön mahdollisuuksia asua kotona. Työterveyshuolto on oma lääketieteen pääerikoisala eikä alueelta löydy ollenkaan i,i* i" alan huippuosaamista. Tätä taustaa vasten alueellinen erikoislääkärin johtama työterveysyksikkö olisi erittäin tarpeellinen ja mahdollistaisi laadukkaan palvelun ylläpitåimisen kaikissa alueen nykyisissä yksiköissä, ja osasta työtä voisi huolehtia yleislääkäri erikoislåüikärin valvonnassa. Alueellinen yksikkö takaisi samalla laadukkaan arvion tliterveyshuollon kohtaamista haasteista ja ongelmista. Eniten työuraa lyhentävät sairausryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä psyykkiset sairaudet ja oireet. T imä yksikkö hyötyisi varmasti läheisestä yhteistyöstä psykososiaalisen palvelukeskuksen kanssa. K5 : n kunnat kuuluvat kehitysvammaisten hoitoa j ärj estäviin kuntayhtymiin. Nämä organisaatiot antavat valitettavan usein sellaisen vaikutelman, että ne ovat erittãin joustamattomia ja haluttomia välittömään yhteistyöhön peruskunnan kanssa ja tämä koskee erityisesti ruotsinkielistä organisaatiota. Kuntayhtymä voisi hyvin arvioida ruotsinkielisten kehitysvammaisten hoitoa ja selvittää vaihto ehtoisia organi sointitapoj a. Vuoden 2I2 talousarvio kasvaa paljon. Tämän lisäyksen taustalla on ensinnäkin kustannusten siirto erikoissairaanhoidosta alueelliselle tasolle mielen-

9 KRISTIINA}[KAUPUNKI Kokouspäivàmãarä 9 terveystoimistojen toiminnan siirtyessä K5.n alaisuuteen. Lisfüsi talousarvio sisältää varoja alueellisen lääketieteellisen palvelun kehittämiseksi mm' sisätauteihin, psykiatriaan, radiolo gtaan j a geri atriaan erikoistuneiden lä ikäreiden käytön avulla. Jos tämä onnistuu, erikoissairaanhoidon kustannukset vtihentyvät niiden potilaiden osalta, jotka tarvitsevat erikoislääkåirin polikliinista seurantaa. Lisäksi syntyy kustannuksia kun palveluja parannetaan ja työtav at muuttuvat sairauksien hoitamisesta niiden komplikaatioiden ennalia ehkäisemiseen, jossa korostuvat varhainen puuttuminen ja kroonisten kans antautien s euranta. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että K5:n talousarvio 2012 ja taloussuunnitelm a hyvåiksytäåin. Perusturvalautakunnan Päätös : hyväksyi ehdotuksen seuraavin lisäyksin: l. Kristiinankaupungin, K5:n, Selkåimeren sairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiirin tulee yhteistyössä kehittää Kristiinankaupungin geriatrisen keskuksen mallin. 2. Lautakunta peräsi selvitystä siitä, millä tavalla K5:n talousarvion lisäys vaikuttaa perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin, mitkä kustannukset ovat kustannusten siirtymää ja mitkä täysin uusia talousarviokustannuksia Kristiinankaupungin osalta. 3. toivoo, että uusia virkoja perustetaan vaiheittain suunnitelmakauden aikana osakaskuntiin kohdistuvan kustannuspaineen helpottamiseksi. 4. Hallinnollisten palvelujen osalta tulee selvittää, voidaanko niitä edelleen hankkia ostopalveluna. 5. Ambulanssitoiminta tulee edelleen järjestää paikallisella tasolla kuten perusturvalautakunta on aikaisemmi ssa lausunnois saan korostanut. 6. Työterveyshuollon erikoislääkäripalvelujen hoitamisesta ostopalveluna tulee pyytää lausunto. perusturvalautakunta tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten.,f a.j ryl

10 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäärä $ LAUSUNTO KOSKIEN VUOSTEN TALOUSSUUNNTTELMAA, rä.n- KULLA I KUNTAYHTYMÄ Kaupunginhallitus anoo perusturvalautakunnalta lausuntoa Kårkullan kuntayhtymåin vuo sien I 4 talous suunnitelmasta. Kårkullan taloussuunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 201 I taloussuunnitelmaan. Kuntayhtyrnän huoltotoimistot ovat yhdessä osakaskuntien sosiaalikeskusten edustajien kanssa käyneet läpi suunnitelman ja päivittåineet sitä. Kårkulla suunnittelee korottavansa suoritehintoja 2,9 o/o:lla vuodesta 2011 vuoteen Kårkullan kuntayhtymä on arvioinut palkkojen nousevan n. 3,0 o/o ja inflaation on arvioitu olevan n. 2,7 %o, jolloin suoritehintoja tulee korottaa 2,9 o/o käyttömenojen kattamiseksi. Peruspääoman korotusta ei ehdoteta tässä vaiheessa. Vuo sien 20 I I -20 I 4 taloussuunnitelmasta käy ilmi, että Kristiinankaupungin käyftöpäivät olivat kpl ja suunnitelmavuodeksi 2012 tttiden on arvioitu olevan kpl. Vähennys johtuu siitä, että kaksi asiakasta siirretään uuteen palveluasumisyksikköön, j onka Eskoon sosiaalipalveluj en kuntayhtymä rakentaa ja jonka pitäisi valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Yksi asiakas muuttaa toiseen kuntaan. Arvioituj en kältöpäivien sekä päihdepalveluj en kustannukset ovat 7 3 I.398, josta vähennetään , koska eítme ole sopineet ylimääräisiä resursseja vaativan hoidon ostamisesta yhden asiakkaan osalta, neuvontakäyntien määrää vähennetään I07 kpl:seen eikä Pixneltä ha kittavia päihdepalveluja enää osteta periaatteella perusvuosimaksr /ruotsinkielinen asukas. Nåüden muutosten jälkeen käyftöpäivien kustannus lienee Kristiinankaupunki on t ih in asti maksanut päihdepalveluista perusvuosimaksur/ruotsinkielinen asukas. Tilastomme mukaan hoitopäivät ovat viime vuosina olleet vähäisiä Pixneklinikalla, jolloin hoitopäivät ovat olleet tällä maksujärjestelmällä melko arvokkaita. Siksi ehdotetaan, että siirrymme antamaan asiakkaalle maksusitoumuksen Pixneklinikan hoitoa varten. Pixneklinikan hoidon osalta toivotaan, että Pixne tekisi enemmän yhteistyötä asiakkaan kotikunnan kanssa asiakkaan jälkihoidossa. Jälkihoito on tärkeä osa hoidon onnistumista. J'.4./ /f Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että Kårkullan kuntayhfymåin taloussuunnitelm a 20 I hyväksytään seuraavilla muutoksilla : o Käyttöpäivien kustannuksia våihennetäåin :lla o Päihdepalveluja ei enää osteta periaatteella perusvuosimaksu/ruotsinkielinen asukas, budjetoitu kustannus vähenne-

11 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä L1 11 täan ja kaupunki antaa jatkossa tarvittaessa maksusitoumuksen Pixneklinikkaan. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten. /.1/J rlr

12 KRISTIINA}[KAUPUNKI Kokouspäiv'àmäärä t2 47 $ LAUSUNTO KOSKIEN \TJOSrEN TALOUSSUUI\NITELMAA, ESKOON S O SIAALIPALVELUJEN KUNTAYIITYMÄ Kaupunginhallitus pyylää perusturvalautakunnalta lausuntoa oheisesta vuosíen I 4 taloussuunnitelmasta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on arvioinut hoitopäivien tarvetta Kristiinankaupungin osalta, hoitopäivien tarve nousee melko paljon ensi vtronna uuden Eskoo-kodin käyttöönoton myötä, jolloin asiakasmä2irä lisäåintyy. Palvelun hintaa korotetaan 5-6 % ensi vuodeksi. Suomenkielisten kehitysvammaisten p alveluasumistarve on o llut suuri K istiinankaupungissa, mutta siihen pystlään nyt vastaamaan Kristiinankaupungin Asuntojen rakentaman Eskoo-kodin valmistumisen myötä, kun uudet tilat voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteessa. Uuden asumisyksikön henkilöstöön kuuluu 9 lähihoitajaa, 1 sairaanhoitaja ja 75 o/o esimiespalveluja. Uudesta Eskoo-kodista on myönnetty palveluasunto 11 Kristiinankaupungista kotoisin olevalle asiakkaalle, joista 5 muuttaa Papanmäeltä (Isojoen palveluasumisyksikkö), kaksi Kårkullan Kristiinankaupungin yksiköstä, I Mikevasta, I Seinäjoen keskusyksiköstä ja 2 omasta vanhempainkodista. Kristiinankaupungin palveluasumisyksikkö on luokiteltu autetuksi asumiseksi, mikä merkitsee sitä, että henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri, ja siksi palveluasuminen kuuluu kalleimpaan luokkaan. Maksu tulee olemaan sama kaikille asiakkaille riippumatta siitä, kuinka paljon apua he tarvitsevat. Tätä hintapolitiikkaa perustellaan mm sillä, että yöhenkilöstö on kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Kunnan kustannukseksi on arvioitu 139 /hoitovuorokausi, ja asiakkaiden määrän ollessa l1 kpl ensi vuoden summa on Palveluasumiskustannukset nousevat korkeiksi verrattuna tähän vuoteen, mutta korotus johtuu korkeamman maksun lisåiksi myös asiakasmäärän lisääntymisestä. Osa uusista asiakkaista tulee muista palveluasumisyksiköistä, joiden osalta saadaan puolestaan säästö. Lisfüsi kaupunki saa vuokratuloja. Papanmäen palveluasumisyksikkö on aikaisemmin ollut taloudellisesti edullinen vaihtoehto, koska siellä ei ole ollut yöhenkilöstöä, mutta asiakkaat ovat ikääntyneet, jolloin heidän kuntonsa on heikentynyt ja siksi kevyempi ja edullisempi vaihtoehto ei enää toimi. Tämä oli yksi pääsyy uuden palveluasumisyksikön perustamiselle Kristiinankaupunkiin. Palveluasumisen lisäksi ostamme Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä myös päivätoimintaa ja asumispalveluja Seinäjoen keskusyksiköstä sekä neuvontapalveluja. '-,4 J (! Vuodeksi 2012 arvioitu loppusumma on , ja korotus on huomattavavenattuna tälle vuodelle arvioituun loppusummaan, joka on n

13 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àmaàrã 13, mutta korotusta perustellaan sillä, että asumisyksikköön muuttaa useita uusia asukkaita. Muilta osin voidaan todeta, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelutarjonta on monipuolista ja että kehitysvammaisten hoidossa pyritä2in hyvään erityisosaamiseen. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle oheisen taloussuunnitelman hyväksymistä. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti edellyttäen, että Kårkullan ja Kristiinakodin kerrannaisvaikutukset selvitetään, samalla todettiin, että palveluhintojen 5-6 o/o:n korotus on suuri verrattuna Kårkullan 2,9 Yo:nkorotukseen. tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten. J',-r J ry

14 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäärä I4 48 S r,ääxänurä KosKEvA JÄRJESTELvERÄ t.s.zlttlukien (KH) Lääkäreitä koskeva paikallinen järjestelyerâ 0,62 % lukien lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkansaajien maaliskuun 2011 palkkasummasta. Hallintopäällikkö on neuvotellut jåirjestelyerän jakamisesta JUKO ry:n luottamusmies, hammaslääkåiri Tarj a Heinon j a pääluottamusmies, peruskoulun luokanopettaj a Eevi Nisulan kanssa. TäIlöin on päätetty esittää, että terveyskeskusläåikåireitä koskeva j?i{estelyeñ 264,19 jaettaisiin tehtävfüohtaisiin palkkoihin seuraavasti: Perusturvajohtaja Peter Riddar 66,09 C Ylilääk iri Björn-Olof Heikl<ilä 66,09 C Apulaisylilä ik iri Kristofer von Alfthan 32,00 Apulaisylilä ik iri Jaana Sjöqvist 100,00 Terveyskeskushammaslääkäreitä koskeva jäq' estelyerä 1 55,98 jaettaisiin tasan kaikille viidelle terveyskeskushammaslääkärille tehtäv ikohtaiseen palkkaan eli 31,19 kullekin. Kaupungineläinlääkåirin palkkaus hoidetaan I lukien Mustasaaren istintäkunnan kautta. Puheenjohtajan ehdotus: vahvistaa j ti{ estelyerän käytön yllä olevan valmistelun mukaisesti. Perusturvalautakunnan päätös : Peter Riddar ilmoitti esteellisyydestä ja poistui paikaltaan ennen kuin tåimän asian käsittely alkoi. päatti yksimielisesti puheenj ohtaj an ehdotuksen mukaisesti. /''// J,{

15 KRISTIINANKAUPUNKI Perusfurvalautakunta Kokouspäiv'àrnäärä ls.6.20lt S APULAISYLIÄÄKÄRI KRISTOFER VON ALFTHANIN TYöSoPIMUSTARJo- US (KH) Perusturvaj ohtaj a Peter Ridd ar on myöntänyt eron apulaisylilääkäri Kristofer von Alfthanille håinen apulaisylilääkärin virastaan lukien koska hän menee tuolloin eläkkeelle. Apulaisyliläìtkäi Kristofer von Alfthan kuitenkin tarjoutuu hoitamaan lukien diabetesvastaanottoa, johon kuuluu diabetestarkastukset, vuositarkastukset ja ktisittelykonsultaatiot sekä vastaanottoon kuuluvat todistus- ja lähetetyöt. Lisäksi håin voi jatkaa akupunktuurihoitoa ja pitää rajoitettua kipuvastaanottoa mm. ruiskukäsittelyin. Arvioitu työpanos on2 työpäivää viikossa. Håin anoo oikeutta sanoa sopimuksen irti I kuukauden ifisanomisajalla. Hän anoo korvausta 70 euron tuntitaksan mukaan, jonka lisfüsi tlinantaja maksaa sosiaalikustannukset. Korvaus sisältää myös konsultaatiot sekä toimenpide- j a todistuspalkkiot. Asia käsitelläåin myös Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymåin yhtymähallituksessa. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Perustuvalautakunta hyväksyy apulaisylilääkäri Kristofer von Alfthanin tlisopimustarj ouksen. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti.

16 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä ts.6.20tt t6 s0s KRISTIINAKODIN KUNTOUTUSHANKE Valvontavirasto Valvira on kartoittanut Kristiinakodin hoitoa. Suurin puute koski yksikön henkilöstömitoitusta ja lautakunta on päättänyt koq'ata olosuhteet. Henkilöstömitoituksen korjauksen yhteydessä on myös erinomainen tilaisuus tutkia ja seurata hoidon sisältöä. Fysioterapiaosaston osastonhoitaja Sundén on laatinut suunnitelman Kristiinakodin kaikkien potilaiden kartoittamiseksi. Arvio sisältää tietoja sekä asiakkaiden mielenterveydellisestä että fyysisestä kapasiteetista, ja arvion jälkeen jokaiselle potilaalle Laaditaan henkilökohtaisesti sopeutethr harjoitusohjelma. T imä ohjelma on pidettävä nåikyvästi esillä jokaisen potilaan huoneessa ja henkilöstön on, henkilöstömitoituksen korjauksen jälkeen, sitouduttava noudattamaan tàtä ohjelmaa ja aktiivisesti kuntouttamaan kaikkia potilaita, potilaan oman kyvyn mukaan. Ha{oitusohjelman vaikutusten arvioimiseksi on 6-12 kuukauden kuluessa laadittava vastaavanlainen kartoitus, josta käy ilmi, miten ohjelma on vaikuttanut vanhainkodin niiden asiakkaiden toimintakykyyn, joíta kuntoutetaan aktiivisesti ja joille tarjotaan järjestelmällistä ja valvottua harjoitusta. Perusturvajohtaj an ehdotus : Merkitäåin tiedoksi. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. fa/ ryr

17 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'dmäärä $ ALOITE SAIRAA IHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA PORISTA Terveydenhuoltolaki sekä tulossa oleva, j ärj estämisvastuuta koskeva muutos parantavat oleellisesti kuntalaisten mahdollisuuksia itse valita, missä ja miten heidän hoitonsa jåirjestetäåin. Tässä vaiheessa erillisten sopimusten neuvottelemista eri sairaanhoitopiirien kanssa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, varsinkaan kun tulevat muutokset tuovat mukanaan sen, että 1ähimmät keskussairaalat ottavat vastaan sekä låihetepotilaita että akuuttítapauksia ja veloittavat kuntia suoritetusta työstä. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Aloite ei johda toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. /-4 J (//

18 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä S TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT Perusfu rvalautakunnan päätös : 1. Perusturvaj ohtaja on osallistunut uutta terveydenhuoltolakia koskeviin koulutuspäiviin. Lain pyrkimyksenä on vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä, ja terveydenhuollon vastuuta siirretäåin yhä enemmän kunnalle. Uusi lainsääd intö velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointistrategian, jossa selvitetään kunnan terveysuhat ja priorisoidaan strategian mukaisesti ongelma-alueita sairaanhoitopiirin laatiman j åirj estäj äsuunnitelman mukaan. Poikkihallirurollisesta osaamisesta koostuva työryhmä edistää ennalta ehkäisevää työtä. 2. Storsved peräsi selvennystä Attendo MedOne:n kanssa solmith un ostopalvelusopimukseen liittyvän päätösprosessin o s alta. P erusturvaj ohtaja tiedotti, että K5 hoitaa palvelujen hankinnan ja että asia on käsitelty K5:n hallituksessa kaksi kertaa ja kerran K5:n valtuustossa. Attendo MedOne oli ainoa yritys, joka pystyi takaamaan tarjouspyynnön mukaiset palvelut. 3. Perusturvajohtaja ilmoitti, että kaupungissa vierailee tutkijoita Uumajan yliopistosta "Metsä ja terveys" -hankkeen puitteissa. Hanke on psykiatrian yksikön ja maatalous- ja metsätieteen yksikön yhteistyö, jossa selvitetätin luonnon myönteisiä vaikutuksia erityisesti uupumisoireista kåirsiviin potilaisiin. 4. Tiedotettiin, että selktimeren sairaalassa on nyt suomen suurin luontokuvien näyltely ja gallerian nimi on Selkåimeren Luontokuva. Lautakunnan j äseni ä kehotettiin tutustumaan galleriaan. /// J,{

19 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àmäärä rs.6.20lt Siw nro t9 s3s IIANKEHAKEMUS Kristiinankaupungin perusturvakeskus on laatinut hanke-ehdotuksen, j onka työnimenä on "Dorka dokaa ja tollo tupakoi - dumma dricker octr 6låsta bolmar". Nuorille osoitetun ennaltaehkäisevåin hankeen perustana on se, että tutkimukset osoittavat kunnan nuorten tupakoivan a Èaytavan akotrolia enemmåin kuin Suomessa keskimäåirin. Hanke- ehdotuksessa Kristiinankaupungn kustannusosuudeksi on arvioitu euroa ja hankkeen kokonaistalousarvio on euro a kahdelta wo delta. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Hankehakemus hyväksytään sellaisenaan. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. /.2 / (/,f

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011. Perusturvalautakunta. 29.11.2011 klo 17.30-19.20 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 15 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 29.11.2011 klo 17.30-19.20 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo Heinilä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2015 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet 17.03.2015 klo 17.00 17.40 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011. Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3/2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 17.3.2011 klo 17.30 18.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Heinilä Päivi Koivisto Sini

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj.

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta. Olli Pursiainen, pj. KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 2/2015 Suomenkielinen koulutuslautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 8.4.2015 klo 19.00-21.26 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163C Olli Pursiainen, pj. Teija Hautaniemi Katja

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 Perusturvalautakunta 13.08.2012 KOKOUSAIKA 13.08.2012 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 15 LAUSUNTOPYYNTÖ ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTOJEN KEHITTÄMISESTÄ

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / Perusturvalautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 13 / 2011 Perusturvalautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus 03.11.2011 klo 17.30 19.00 Terveys- ja palvelukeskuksen

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 8/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 23.11.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen PÖYTÄKIRJA Nro 3/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSAIKA Maanantai 15.4.2013 klo 10.00 12.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y.

xx klo 10:00 -, After Eight Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja Pietarsaaren Eläkkeensaajat r.y. PÖYTÄKIRJA Sivu 1 Kokousaika ja kokouspaikka Päättäjät xx klo 10:00 -, After Eight Varsinaiset jäsenet Jakobstads Veteraner Bertel Widjeskog, puheenjohtaja Pietarsaaren Eläkeläiset r.y. Alli Bro, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta. Keskiviikko klo Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 6/2016 Perusturvalautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 28.9.2016 klo 17.00- Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Rautalammin kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari

Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari 1. Hyvinvointikertomus Kunta Pietarsaaren seutu: Pedersöre Uusikaarlepyy Luoto Pietarsaari Valtuuston päätös laadinnasta ja tarkasteltavasta

Lisätiedot

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KRISTIINANKAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro 3/2012 Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 24.5.2012 klo 18.30-19.30 PAIKKA LÄSNÄ Högåsen, Lapväärtintie 163 C Peter Grannas, puh.joht. Jari Hakala Helena

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1.

Poissa Pitkänen Jyrki 1. varapuheenjohtaja. Muut Lehtinen Esa kunnanvaltuuston puheenjohtaja Pasila Olli kunnanvaltuuston 1. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2014 605 Kunnanhallitus 27.10.2014 Aika Maanantai 27.10.2014 klo 17:30-18:56 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Saapuvilla Salonen Jarkko Drockila Leif Alestalo

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 1 KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 11 Tekninen lautakunta 30.11.2016 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 30.11.2016 klo 16.00 17.50 Puumilan juhla- ja taitotalossa Petteri Wiinamäki

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 5/2016 Kirkkovaltuusto 30.11.2016 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA Keskiviikko 30. päivä marraskuuta 2016, klo 19.00 kahvitarjoilu 18.30 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET SEURAKUNTATALO Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO

Hallintoelin Kokouspäivä Sivu 1 SEURAKUNTANEUVOSTO Hallintoelin Kokouspäivä 6.4.2009 Sivu 1 Paikka ja aika Veikkolan seurakuntatalo 6.4. klo 17.30 19.50 Läsnäolevat jäsenet Posti, Timo pj Erkkilä, Pentti jäsen Haukijärvi, Eino jäsen Leinonen, Anja jäsen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SOSIAALILAUTAKUNTA 29.10.2013 50 KOKOUSKUTSU / ASIALISTA KOKOUSAIKA 29.10.2013 kello 18.00-20.50 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 44 52 Kokouksen

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007. Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 10/2007 Päivämäärä Perusturvalautakunta 27.9.2007 KOKOUSAIKA Tiistai 2.10.2007 klo 18.00 21.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 123 Kokouksen

Lisätiedot

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017

Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle Kaupungin talouskatsaus Tarkastuslautakunnan talousarvioehdotus vuodelle 2017 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 5/2016 1 Aika 24.8.2016 klo 15:00 17:30 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 61 62 63 64 65 66 Tilintarkastuksen työohjelma vuodelle 2016

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2010 Kirkkoneuvosto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 Kirkkoneuvosto 19.7.2010 76 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 8/2010 KOKOUSAIKA maanantai 19. päivänä heinäkuuta 2010 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo, takasali Sari Heiskanen Markku Huttunen

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM

terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki Jukka Mattila, Timo Keistinen, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Kansallinen valinnanvapaus terveydenhuollossa Terveydenhuoltolaki 19.9.20139 Jukka Mattila, Timo Keistinen, Anne Nordblad, Riitta-Maija Jouttimäki, Pirjo Pennanen, Maire Kolimaa, STM Terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja

Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja Kaupunginhallitus 76 07.03.2011 SoTe -tilaajalautakunta 30 28.04.2011 Kuntalaisaloite/Pohjois-Kuoreveden asukkaille Ylä-Pirkanmaan terveydenhuoltoalueen palveluja 1651/06.00.00/2010 Khall 76 Valmistelija:

Lisätiedot

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta

Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 65 13.3.2013 Asianro 302/00.04.02/2013 155 Lausunto Varsinais-Suomen terveydenhuollon järjestämissuunnitelmasta 2013-2016 Tiivistelmä

Lisätiedot

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen

Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 449/00.04.01/2012 150 Raision yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen järjestäminen Tiivistelmä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone VAPAA-AJANLAUTAKUNTA 3/2012 Aika Torstai 11.10.2012 klo 18.00 19.05 Paikka Karvian kunnantalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Paavo Tuuliniemi puheenjohtaja Jari Kannisto Päivi Haapaniemi-Kokko Jaana Vähäsavo

Lisätiedot

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1

EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015. Kirkkovaltuusto Sivu 1 EURAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 3/2015 Kirkkovaltuusto 27.5.2015 Sivu 1 KOKOUSTIEDOT AIKA 27.5.2015 klo 18.30 19.35 PAIKKA Mannilan kesäkoti SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Juhola Seppo, puheenjohtaja Paavilainen

Lisätiedot

valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala

valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin. johtaja Mona Vikström terveydenhoitaja Greger Forsblom (poistui klo 11.10) maanviljelijä Riitta Kentala Pöytäkirja sivu 1(13) nr 4/2015 Elin: Hallitus Aika: 27.4.2015 klo 9.00-11.45 Paikka: Läsnäolijat: Hallituksen kokoushuone A, R0, Vaasan Keskussairaala Hans Frantz valt. lis. Monica Sirén-Aura hallin.

Lisätiedot

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille

Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille Kuusankosken aluesairaalan toiminnan siirtäminen Kouvolan kaupungille 3530/00.01.06/2010 Kh 21.12.2009 633 Kouvolan kaupunginhallitus päätti 24.11.2008 22 käynnistää terveydenhuollon strategiatyön, jonka

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen

Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset alkaen Kaupunginhallitus 506 07.12.2016 Kaupunginvaltuusto 116 12.12.2016 Perusturvan toimialan siirrosta johtuvat hallintosääntömuutokset 1.1.2017 alkaen 40/01/010/2015 KH 506 Selostus: Savonlinnan kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 142 Perusturvalautakunta AIKA 19.08.2014 klo 17:30-18:34 PAIKKA Perusturvakeskus, Degerbynkatu 21, Loviisa LÄSNÄ Stenvall Patrik puheenjohtaja Bärlund Päivi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/ ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 5/2016 30 Kokousaika 12.5.2016 kello 18.03 18.51 Kokouspaikka Palvelutalo, Turuntie 8 Läsnä Anne-Mari Kaarto, puheenjohtaja Ilkka Tuomisto Pekka

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 1 STLTK 28.10.2015 Liite 3 A TALOUSARVIO 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2018 TOIMIELIN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terveydenhuollon tavoitteena on tuottaa palveluita, 1. joilla

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 8/ YHTEISEN SRK-PALVELUN JOHTOKUNTA PÖYTÄKIRJA Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 1 (5) AIKA keskiviikko klo 17.00-18.30 PAIKKA Aseman Pysäkki, kokoontumistila, Hannikaisenkatu 29 Käsiteltävät asiat 88 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 89 Työjärjestyksen hyväksyminen 90 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) KIRKKONEUVOSTO 1/ SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 (6) Aika Keskiviikko 15.1.2014 klo 10.00-11.25 Paikka Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Petri Tervo kirkkoherra, puheenjohtaja Jarmo Heinonen Hannu

Lisätiedot

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto

Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/ Kirkkovaltuusto Luumäen seurakunta PÖYTÄKIRJA 4/2013 14 Aika tiistai 10.12.2013 klo 18.30 19.56 Paikka Seurakuntakeskus, Taavetti Käsiteltävät asiat 1 Kokouksen avaus 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x)

Kinnulan kunta, valtuustosali. Kröger Lasse, puheenjohtaja (x) Häkkinen Kirsti, varapuheenjohtaja (x) Lehtonen Marja, esittelijä-sihteeri (x) KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 9/2011 Kokousaika Tiistai 18.30 19.45 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Kröger

Lisätiedot

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen

Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Kunnanhallitus 29 01.02.2016 Kunnanhallitus 66 21.03.2016 Kunnanvaltuusto 15 05.04.2016 Perusturvalautakunta 46 11.05.2016 Sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä hyväksyminen Khall

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 Kirkkoneuvosto Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 5.6.2012 klo 17.30-19.52 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Eero varajäsen Elo Veijo jäsen Kautto Kaisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Nummela Leif varajäsen Selinummi

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / Sosiaali- ja terveyslautakunta klo KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 12 / 2008 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 24.11.2008 klo 17.30-19.02 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Markkola Juha-Matti Kärkelä

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 Kirkkoneuvosto Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo jäsen Aika 12.4.2016 klo 17.30 18.10 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja ( 50-56, 58-60) Ahvenjärvi Seppo Elo Joonas Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja (pj 57) Lehtonen Riitta

Lisätiedot

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1

SEURAKUNTANEUVOSTO. Asialista Aika Maanantai klo Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 Asialista Kauppalankatu 1, 53300 Lappeenranta P. 040 3126 400, 040 3126 401 www.lappeenrannanseurakunnat.fi Aika Maanantai 14.3.2016 klo 17.30 18.20 Paikka Lauritsalan seurakuntakoti, Kauppalankatu 1 ASIALISTA

Lisätiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston, johtavien viranhaltijoiden ja tarkastuslautakunnan välinen neuvottelu KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN ESITYSLISTA 10/2015 Kokousaika Keskiviikko 16.12.2015 klo 8.30 11.00 Kokouspaikka Jyväskylä, ravintola Caterinan kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 80 3 Kokouksen

Lisätiedot

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45

KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KEITELEEN KUNTA ESITYSLISTA Nro Sivu Sosiaalilautakunta 4/2014 45 KOKOUSAIKA Tiistai 27.05.2014 kello 17.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Äyräpääntie 2, 72600 Keitele SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi

Liite: Ehdotus hallintosäännöksi Järjestelytoimikunta 32 07.05.2008 Järjestelytoimikunta 67 10.09.2008 Järjestelytoimikunta 83 01.10.2008 Järjestelytoimikunta 88 22.10.2008 HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN 55/01/010/2008 JÄRJTOIM 32 Liite

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013

Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Perusturvalautakunta 89 03.12.2013 Perusturvalautakunta 4 21.01.2014 Oikaisuvaatimus/Lääkkeiden annosjakelun kulut asiakkaalle 89/2013 Petula 03.12.2013 89 Eduskunnan oikeusasiamie antoi 7.3.2013 ratkaisun

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen.

Henkilökohtaiset varajäsenet: Pauli Salonpää Aulis Hämäläinen*) Raili Linna Kari-Pekka Urpilainen. (x) (x) (x) (-) Anita Urpilainen. KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7/2016 26.5.2016 Kokousaika Torstaina 26.5.2016 klo 16.00-18.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto, neuvotteluhuone Saapuvilla olleet Jäsenet: jäsenet (merkintä,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko klo 17: Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja KIRKKONEUVOSTO 7/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 2.11.2016 klo 17:01-18.34 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa

Julkipanotodistus Tämä kokouskutsu on julkipantu julkisten kuulutusten ilmoitustaululle kirkkoherran virastossa Viranomainen TOHMAJÄRVEN EVL SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU Kirkkoneuvosto 5/2016 Kokousaika Tiistai 18.10.2016 kello 12.30 Kokouspaikka Kemien kirkon kahvio, Tohmajärvi Käsiteltävät asiat 57 Kokouksen avaus 58

Lisätiedot

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat

Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44. Riihikosken terveysasema, ruokasali. Osallistujat Yhtymähallitus 23.05.2012 41 Kokousaika 23.5.2012 klo 17.00 18.44 Kokouspaikka Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Riihikosken terveysasema, ruokasali Vähä-Rahka Jouko Tanner-Penttilä Hannele

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5/

PÖYTÄKIRJA 5/ Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5/2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 36 ILMOITUSASIAT 2 37 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä)

2. Ikääntyneiden asuminen vuonna 2013 (% 75 vuotta täyttäneestä väestöstä) KITTILÄ 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 6 470 18,7 % 7 476 7 835 Ikääntyneiden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 211 (19%) 1 798 (24%) kasvu 587 hlöä

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014

Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Kaupunginhallitus Stj/1 19.5.2014 Helsingin kaupunki Esityslista 20/2014 1 (6) Päätöshistoria Sosiaali- ja terveysvirasto 7.5.2014 HEL 2014-005402 T 01 01 00 Sosiaali- ja terveysvirasto esittää, että kaupunginhallitus päättäisi seuraavista

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/ TERVEYSLAUTAKUNTA HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2011 1 134 LAUSUNTO KIRJEESTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON MAKSUKATOSTA Terke 2011-284 Esityslistan asia TJA/15 TJA Terveyslautakunta päätti antaa kirjeestä kaupunginhallitukselle

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / Sosiaali- ja terveyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / Sosiaali- ja terveyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 7 / 2010 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et 15.06.2010 klo 17.30 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015

Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00. Nivalan kaupunki. Kaupunginvaltuusto 27.5.2015. Esityslista 4/2015 -3, KV 27.5.2015 18:30 Nivalan nuorisovaltuusto esittäytyy klo 18.00 Nivalan kaupunki Kaupunginvaltuusto 27.5.2015 Esityslista 4/2015 Ilmoitathan, jos et pääse kokoukseen: Soilille p. 040-344 7205 tai

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 90 Tarkastuslautakunta AIKA 09.01.2013 klo 17:00-20:30 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Lohenoja Pertti puheenjohtaja Laukas Gunnel varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Muistio 1 (10) Sote-Satakunnan ohjausryhmän kokous nro 5/2016 Aika 9.5.2016 kello 09:00-10:53 Paikka Kauttuan Klubi, Sepäntie 3, 27500 Eura Muistion vakuudeksi Rainer Lehti puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011

TÖYSÄN KUNTA Pöytäkirja Nro 5/2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011 Perusturvalautakunta 15.08.2011 KOKOUSAIKA 15.08.2011 klo 17.00-18.05 KOKOUSPAIKKA Palvelukeskus Elviira KÄSITELLYT ASIAT PYKÄLÄ SIVU 22 ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTOS 37

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden

Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Terveyden ja hyvinvoinnin tähden Sosiaalipalvelut Ympäristöpalvelut Terveyspalvelut Suupohjan peruspalvelu- liikelaitoskuntayhtymä Sosiaalipalvelut Tuotamme ja kehitämme lapsiperheiden sosiaalityötä, aikuissosiaalityötä

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 8/2016 Kirkkoneuvosto 1 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA keskiviikkona 16. päivä marraskuuta 2016 klo 18:00 Kahvitarjoilu klo 17:30 alkaen KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo/takasali ESITYSLISTA 88 Kokouksen avaus 89 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio

Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00. Teknologiakylän auditorio HAAPAVEDEN KAUPUNKI KOKOUSKUTSU Kaupunginvaltuusto NRO 8/2011 Kokousaika 19.12.2011 klo 19.00 Kokouspaikka Teknologiakylän auditorio Käsiteltävät asiat Asia nro Liite nro Asia Sivu Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Kirkkoneuvosto Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Aika 11.2.2014 klo 17.30-18.30 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Elo Veijo jäsen Ilmarinen Liisa jäsen Kiukkonen Sirpa jäsen Lassila Mirja jäsen Pihkala Isto jäsen Selinummi

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja 4/2015 Kirkkovaltuusto torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo alkaen tarjoilua 03.12.2015 39 KOKOUSKUTSU KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA torstaina 3. päivänä joulukuuta 2015 klo 19.00 alkaen tarjoilua 18.30 19.00 SEURAKUNTATALO JÄSENET Aho-Repo Päivi Haataja Markku Honkanen Viljo Huttunen

Lisätiedot

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta

HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA Pöytäkirja nro 3 Perheasiain neuvottelukeskuksen johtokunta 2.3.2016 1 Kokousaika Keskiviikko 2.3.2016, klo 16.30 17.30 (virkaan liittyvät haastattelu klo 11.00 16.30) Kokouspaikka Perheasiain neuvottelukeskus, Rauhankatu 14, 3. krs, Hämeenlinna Läsnä Heiskanen

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 KÄRSÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Tarkastuslautakunta 2013-2016 19.02.2016 AIKA 19.02.2016 klo 09:00-12:00 PAIKKA Kunnanviraston kokoushuone, Keskuskatu 14 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Laillisuus

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013

Nivalan kaupunki. 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse. Kaupunginhallitus Esityslista 22/2013 -3, KH 25.11.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 25.11.2013 212 :n oheismateriaali paperiversiona on lähetetty teille postitse Esityslista 22/2013 -2, KH 25.11.2013 14:00 Kokousaika Maanantai

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila

MARTTILAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016. Keskiviikkona klo Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, Marttila 1 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 21.9.2016 klo 18.30 21.05 KOKOUSPAIKKA Marttilan kunnantalo, Härkätie 773, 21490 Marttila SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Jäsenet Varajäsenet ( X ) Korimäki Eeva, pj. Valta Anne (

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 2/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 9 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon

Lisätiedot

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35

Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä. kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 6/2016 1 Aika 28.9.2016 klo 14:00 17:35 Paikka Satakunnan pelastuslaitoksen neuvottelutila 14:00 15:15 sekä kokoustila K1-K2, Ulvilan kaupungintalo 15:20 17:35 Käsitellyt asiat:

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut

Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Palvelut Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut ja etuudet Varhaiskasvatus ja perusopetus Toisen asteen ja korkea-asteen koulutus ja kirjastopalvelut Terveyspalvelut Perusterveydenhuollon avohoidon lääkärin

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 3/2012 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(6) KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2012 kello 9.00 10.50 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä, ruokalan vieressä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85

KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu KORPILAHDEN KUNTA Sivistyslautakunta 7 85 KOKOUSAIKA Tiistai 9.10.2007 klo 18.00 19.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Kunnantalo Vanhala Jari A., puheenjohtaja Houni Juha,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Seurakuntaneuvosto PÖYTÄKIRJA 5 / 2012 5.6.2012 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIVU 38 ILMOITUSASIAT 3 39 KIRKKOHERRAN PÄÄTÖSLUETTELO

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO

KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Esityslista 22.1.2015 Asiat KASKISTEN KAUPUNKI KAUPUNGINVALTUUSTO Aika: 28.01.2015 klo 15:00 Paikka: Kaupungintalo Läsnä Jäsenet Hovi Ilkka Häggblom Kari, puheenjohtaja Högstrand Mirja Lapveteläinen Sonja

Lisätiedot

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä)

yli 65 v ennuste 2030 ennuste 2040 ( Tilastokeskus) ,9 % (2617 hlöä) KEMIJÄRVI 1. Taustatietoa Väestö yli 65 v. 2014 2030 2040 (31.12.2014 Tilastokeskus) 7 892 31,9 % (2617 hlöä) 6 517 6 068 Ikääntynden määrä (lkm) 2013 2030 Kasvu 65 täyttäneet 2 544 (32%) 2 901 (45%) kasvu

Lisätiedot

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat

Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ikääntyneiden kuntoutus, selvitystyön näkökulmat Ennaltaehkäisevä kuntoutus toimintakyvyn hiipuessa Akuuttiin sairastumiseen liittyvä kuntoutus OSAAMISEN KEHITTÄMINEN TIEDONKULKU RAKENTEET Riskitekijöiden

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1

ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 ISONKYRÖN KUNTA PÖYTÄKIRJA No 1/2014 Tukipalvelulautakunta Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimii puheenjohtajana) Torstai 9.1.2014 klo 17.00 17.36 Isonkyrön

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009. Sivistyslautakunta ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5/2009 Sivistyslautakunta 16.06.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 16.06.2009 klo 18.00 18.45 Kunnanviraston kokoushuone Inkinen Anneli Räsänen

Lisätiedot

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys

VALTUUSTO 2/2014. Sisällys REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 2/2014 ASIALISTA Aika: Keskiviikko 26.3.2014 klo 18.00 19.10 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Helena Kinnunen

Lisätiedot