(*:K:/gn^ ( zott. Nro 4l20ll ,/ / räsna. pöyrärlrja ollut. $41-s3. KRISTIINANKAUPUNKI Perusturvalautakunta POYTAKIRJA PAIKKA.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "(*:K:/gn^ ( zott. Nro 4l20ll ,/ / räsna. pöyrärlrja ollut. $41-s3. KRISTIINANKAUPUNKI Perusturvalautakunta POYTAKIRJA PAIKKA."

Transkriptio

1 KRISTIINANKAUPUNKI POYTAKIRJA Nro 4l20ll KOKOUSAIKA Keskiviikko klo PAIKKA räsna Selkämeren Åsa Blomstedt, pj. Sari-Milla Ingves Canta Björne Pia Patoranta Olli Pursiainen Ingmar Rosenback Peder Sahl Yngve Storsved Merja Uusitalo ruokasali POISSA Peter Nygård Me{a Uusitalo MUUT räsnä olleet Hans Ingvesgård, kaup' rn ginhallituksen edustaj a Peter Riddar, perusturvajohtaja, esittelijä, ei osa[istunut 4g g:n kåisittelyyn Viola Broo-Rönnlund, perhepalvelujen johtaja Keij o H autala, hallintopällikkö Annika Hägglund, kansliasihteeri ALLEKIRJOITUKSET Ãia $41-s3 Sivut I - L9 POYTAKIzuAN TARKASTAMINEN Allekirioitukset pöyrärlrja ollut YLEISESTI NAHTÁVILLÄ aika japaikka Todistaa '{É Kristiinankaupungin Mf/ 2011 Kristiinankaupungissa ú.ît 6 ZOtt,/ / (*:K:/gn^ Sari-Milla Ingves ' P övtåikiri antarkastai a ( zott

2 KRISTIINANKAUPUI\KI Perustuwalautakunta Kokouksen: Ajankohta Paikka klo Selkämeren sairaala, ruokasali Asiat 41 $ 42ç 43$ 44ç 4s$ 46$ 47ç 48$ 4e$ 50$ sl$ s2$ KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PAATOSVALTAISUUS pöytätirjantarkastajien VALINTA ESITYSLISTAN NWETSYMINEN ILMOITUSASIAT LAUSUNTO RANNIKKO-POHJANMAAN SOSIAALI- JA PERUSTERVEYDENHUOLLON KI.INTAYHTYMÄN TALOUSARVIOSTA 2OI2 JA TALOUSSUTINNITELMASTA 2OT LAU STINTO KO S KIEN VUO S IEN I 4 TALOU S SUUNNITELMAA, KÅRKU LLAN KTINTAYHTYMÁ LAUSLINTO KO SKIEN VUOS IEN 20 I 2-20 I 4 TALOUS SULINNITELMAA, ESKOON SOSIAALIPALVELUJEN K{-INTAYHTYMÄ räärän rrä KoSKEVA JÄRJESTELyERÄ t.s.20n LUKTEN APULAISYLLÄÄKÄRI KRISTOFER VON ALFTHANIN TYÖSOPNVTUSTARJOUS KRISTIINAKODIN KUNTOUTUSHANKE ALOITE SAIRAANHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA PORISTA TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT J t2 14 l5 t6 l7 18 Kristiinankaupunki I Åsa Blomstedt puheenjohtaja Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään soveltuvin osin yleisesti nähtävänä Perusturvakeskuksess4 LapvÍiärtintie I 0, Kristiinankaup lnki yleiselle ilmoitustaulull " -9 t 6 201I todistaa ilmoitustaulun hoitaja: Rosenholm

3 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivåimäärä 3 41 S KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTöSVALTAISUUS Kirjallinen kutsu on lähetetty 8. kesäkuuta207l. Puheenjohtaj an päätös: Perusturvalautakunnan puheenj ohtaj a totesi kokouksen laillisesti kokoon kutsutuksi j a päätösvaltaiseksi.,f-l l //1,

4 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäätä 15'6' S pövrärarjaf[tarr(astajten VALTNTA Jäsenet Storsved ja Ingves valitaan pöytåikirjantarkastajiksi. Pöyt ikirja Iatkastetaan 2 1. kes åikuut a 20 I I perusturvakeskukses sa' Perusturvalautakunnan Päätös : Ehdotuksen mukaisesti. J'- t.j 4/

5 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäiv'àmäfuä 5 43 $ ESTTYSLTSTAN IrYVÄKSYMTNEN Perusturvalautakunnan Päätös : Esityslista hyv2iksyttiin 44 $:äåin tehdyllä 4 lisäyksellä sekä 53 $:ssä olevalla ylimääräisellä asialla. Käytännön syistä päätettiin, että pykälä 52 käsitellään viimeisenä asiana. Muilta osin asiat käsiteltiin numeroj?irjestyksessä. "r-a J 4(

6 KRISTIINAIIKAUPUNKI Kokouspäivåimäärä 6 44 S TLMOTTUSASIAT 1. Hoitotyön j ohtaj an päätöspöytäki{ a liitteenä. 2. P erhepalveluj en j ohtaj an p äätö spöytäki{ a liitteenä' Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ilmoitusasiat merkitään tiedoksi. Perusturvalautakunnan Päätös : Ehdotuksen mukaisesti. Lisfüsi tiedoksi merkittiin seuraavat neljä kohtaa: 3. Last enho i don j ohtaj an p äätö sp ö y1'ak-ti a, liitteenä. 4. Hallintopäällikön päätöspöytäkirj a liitteenä. 5. perusturvajohtajan päätöspöläkirja liitteenä. Todetaan, että lääkåirinvirka on ollut haettavana jã että Charlotte Grönvik on valittu virkaan. Grönvik toimii samalla perhekeskuksen vastuulätikåirinä. 6. Apteekkien kieltävä vastaus perusturvalautakunnan kehotukseen hoitaa aukioloa vuorotellen kesäsunnuntaisin. l'.",. J q,/

7 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àrr,àätä 1s ss LAUSUNTO RAI\NIKKO.PO.IIJAIIMAAN SOSIAALI' JA PERUSTERVEYDEN' HUOLLON KTINTAYTITYMÄN TALOUSARVIOSTA 2OI2 JA TALOUSSUUNNI' TELMASTA Sosiaali-, terveyden- ja sairaanhoito ovat valtavien haasteiden edessä kun sekä järjestäjävastuu etta pdvelun sisältö on määriteltävä uudelleen' Helposti saatavilla olevan kaalla tavalla on kehit toimijoiden välistä yhteistyötä, ja tuminen. Palvelujen turvaamiseksi keämmin maäritãltävä julkisen sektorin takaama perustaso, ja sitä ylittåivää palvelunvaihto a on mahdollisuuksien mukaan rahoitettava muulla tavalla' K5-alueen palveluntu ottajat ovat tåihåin asti voineet suhteellisen itsenäisesti,arretfa yhtëistyon kehittãmisen ehdot, mutta seuraavan toimintavuoden aikana on oltavãnöyrønpiä ja huomioitava myös alueelliset näkökohdat parernmin. K5-alueen kunnilla on joitakin yhteis kein on demograafinen kehitys, joka varsinkin nassa on erittäin haasteellin"tt, iãt haluamme vastata vaatimuksiin osaavalla j a kustannustehokkaall a tav alia. K5:n puitteissa on voitava määritellä mitä låihipalveluja jfiestetään sekä rakentaå alueellisia palveluja, joilla taataan asukkaille kustannustehokas ja tarkoituksenmukainen hoidon saatavuus. siltä osin kuin alueen väestö ei riitä erikoissairaanhoidon ja erityistason sairaanhoidon jfiestämiseen,kuntayhtymän tulee työskennellä tóimivien hoitoketjujen ja yhteistyön aikaansa'am'iseksi yhteisymmärryksessä näitä palveluja tuottavien toimijoiden kanssa. Ehdottomasti suurin haaste on ikääntyvåin väestön palvelujen jfiestäminen. Työikäisille kehitettyä palvelurak"ott:lu ja hoitoketjuja. voidaan vielä jossáin määräinkáyttú "iäk.läi.t"tt hoidossa, mutta ne eivät ole ikäimisille tarkoituksenmukaisia eivätkä varsinkaan kustannustehokkaita, ja voivat olla jopa eramää uhkaavia. Tässä valossa koko.aluett?, q"y:tla^t# tava etusijalle. Alueellinen mielenterveysstrategia on hyvfüsytty ja se tulee totevttaa päättäväisesti. T im in toimiirnan kohderyhmän on vaikea puolustaa omia etulu^,,uheidän palvelujaan vähennetätin helposti priorisointien yhteydessä' îiáiryny:annitteinen asenne johtaa aina kustannusten lisäyksiin, kun ennalta ehkáisevää työtä ja varhaista puuttumista ei ole toteutettu ja tilanne on ":u"t"""t kriisiksi johãn usein liittyy suuri sosiaali-läåiketieteellinen Úagedia, joka koskee,"la ykriloitä, perhêitä, työyhteisöjä osana lähiyhteiskuntaa. Talousarvioon sisältyy kaksi muis tlhoitajaa alueellisena palveluna' Tarve on ilmeinen ja demografinen kehitys edeilyttää valmistautumista muistisaid:,u. J

8 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäär'à 8 rauksien diagnostiikan, hoidon ja seurannan kasvavaan tarpeeseen' Tähän työhön sisäliyy myös velvoite päivittää osaamista sellaisen teknologian ja yleisten ratkaisujen osalta, joiden ansiosta muistisairaille voidaan tarjota mahdollisuus saada hoitoa omassa kodissaan mahdollisiílman kauan. Muistisairaalle tuttu ympäristö on paras paikka niin kauan kuin hoito voidaan taata ja olosuhteet ovat kohtuulliset. Alueellisen muistihoitajatoimiruron haasteena on aikaansaada tiivis yhteistyö perustuottajan muiden toimijoiden, ltihinnä seniorineuvojien, geriatrisesti vastaavan lääkärin, hoitoyksiköiden vastuuhenkilöstön, palvelukoordinaattorin, kotihoidon, sosiaalityöntekijöiden ja geriatrisen osaamiskeskuksen henkilöstön kanssa. Tåimä moniammatillinen yhteistyö edellyttää hyvin selkeää työnjakoa sekä yksityiskohtaista konsultointijåirjestystä, jotta työ olisi tehokasta ja potilas voisi hyödyntää palvelua täysimääräisesti ilman ylimääräistä viivytystä. Kaksi itsånaista muistihoitaj aa ilman määriteltyä taustatukea saattaa pahimmassa tapauksessa merkitä sitä, ettei se tuo ollenkaan lisäarvoa. Jos he kuuluvat,rrrrr.-pu* yhteyteen, jossa on selkeä työnjako ja mahdollisuus käyttääperustuottãjien muiden toimijoiden apua, yksikkö muodostaa suuren voimavaran seudulle. T?ihåin työhön líirqrrväl jaiestell edellyttävät selvennystä. Talousarviossa on mâäräraha toimintaterapeuttia varten. Tä11ä hetkellä nämä palvelut ostetaan ja ne voitaisiin hyvinkin jädestää alueellisena palveluna. îässä vaiheessa on kuitenkin tarkemmin måüiriteltävä toimintaterapeutin työkenttä ja tehtävåinkuvaus. Toimintaterapeutin nopeimmin kasvava työkenttä on geriatrinen potilasryhmä ja varsinkin ne potilaat, joiden mahdollisuuksia asua kotona halutaan parcntaa. T imä on kokonaan laiminlyöty työkenttä suomalaisessa sairaanhoidossa, ja ensimmäinen alueellinen toimintaterapeutti voisi hyvinkin yhdistää geriatriseen osaamiskeskukseen työtehtäv ináen kehittää ikääntyvän väestön mahdollisuuksia asua kotona. Työterveyshuolto on oma lääketieteen pääerikoisala eikä alueelta löydy ollenkaan i,i* i" alan huippuosaamista. Tätä taustaa vasten alueellinen erikoislääkärin johtama työterveysyksikkö olisi erittäin tarpeellinen ja mahdollistaisi laadukkaan palvelun ylläpitåimisen kaikissa alueen nykyisissä yksiköissä, ja osasta työtä voisi huolehtia yleislääkäri erikoislåüikärin valvonnassa. Alueellinen yksikkö takaisi samalla laadukkaan arvion tliterveyshuollon kohtaamista haasteista ja ongelmista. Eniten työuraa lyhentävät sairausryhmät ovat tuki- ja liikuntaelinten sairaudet sekä psyykkiset sairaudet ja oireet. T imä yksikkö hyötyisi varmasti läheisestä yhteistyöstä psykososiaalisen palvelukeskuksen kanssa. K5 : n kunnat kuuluvat kehitysvammaisten hoitoa j ärj estäviin kuntayhtymiin. Nämä organisaatiot antavat valitettavan usein sellaisen vaikutelman, että ne ovat erittãin joustamattomia ja haluttomia välittömään yhteistyöhön peruskunnan kanssa ja tämä koskee erityisesti ruotsinkielistä organisaatiota. Kuntayhtymä voisi hyvin arvioida ruotsinkielisten kehitysvammaisten hoitoa ja selvittää vaihto ehtoisia organi sointitapoj a. Vuoden 2I2 talousarvio kasvaa paljon. Tämän lisäyksen taustalla on ensinnäkin kustannusten siirto erikoissairaanhoidosta alueelliselle tasolle mielen-

9 KRISTIINA}[KAUPUNKI Kokouspäivàmãarä 9 terveystoimistojen toiminnan siirtyessä K5.n alaisuuteen. Lisfüsi talousarvio sisältää varoja alueellisen lääketieteellisen palvelun kehittämiseksi mm' sisätauteihin, psykiatriaan, radiolo gtaan j a geri atriaan erikoistuneiden lä ikäreiden käytön avulla. Jos tämä onnistuu, erikoissairaanhoidon kustannukset vtihentyvät niiden potilaiden osalta, jotka tarvitsevat erikoislääkåirin polikliinista seurantaa. Lisäksi syntyy kustannuksia kun palveluja parannetaan ja työtav at muuttuvat sairauksien hoitamisesta niiden komplikaatioiden ennalia ehkäisemiseen, jossa korostuvat varhainen puuttuminen ja kroonisten kans antautien s euranta. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että K5:n talousarvio 2012 ja taloussuunnitelm a hyvåiksytäåin. Perusturvalautakunnan Päätös : hyväksyi ehdotuksen seuraavin lisäyksin: l. Kristiinankaupungin, K5:n, Selkåimeren sairaalan ja Vaasan sairaanhoitopiirin tulee yhteistyössä kehittää Kristiinankaupungin geriatrisen keskuksen mallin. 2. Lautakunta peräsi selvitystä siitä, millä tavalla K5:n talousarvion lisäys vaikuttaa perus- ja erikoissairaanhoidon kustannuksiin, mitkä kustannukset ovat kustannusten siirtymää ja mitkä täysin uusia talousarviokustannuksia Kristiinankaupungin osalta. 3. toivoo, että uusia virkoja perustetaan vaiheittain suunnitelmakauden aikana osakaskuntiin kohdistuvan kustannuspaineen helpottamiseksi. 4. Hallinnollisten palvelujen osalta tulee selvittää, voidaanko niitä edelleen hankkia ostopalveluna. 5. Ambulanssitoiminta tulee edelleen järjestää paikallisella tasolla kuten perusturvalautakunta on aikaisemmi ssa lausunnois saan korostanut. 6. Työterveyshuollon erikoislääkäripalvelujen hoitamisesta ostopalveluna tulee pyytää lausunto. perusturvalautakunta tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten.,f a.j ryl

10 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäärä $ LAUSUNTO KOSKIEN VUOSTEN TALOUSSUUNNTTELMAA, rä.n- KULLA I KUNTAYHTYMÄ Kaupunginhallitus anoo perusturvalautakunnalta lausuntoa Kårkullan kuntayhtymåin vuo sien I 4 talous suunnitelmasta. Kårkullan taloussuunnitelma perustuu nykyiseen vuosien 201 I taloussuunnitelmaan. Kuntayhtyrnän huoltotoimistot ovat yhdessä osakaskuntien sosiaalikeskusten edustajien kanssa käyneet läpi suunnitelman ja päivittåineet sitä. Kårkulla suunnittelee korottavansa suoritehintoja 2,9 o/o:lla vuodesta 2011 vuoteen Kårkullan kuntayhtymä on arvioinut palkkojen nousevan n. 3,0 o/o ja inflaation on arvioitu olevan n. 2,7 %o, jolloin suoritehintoja tulee korottaa 2,9 o/o käyttömenojen kattamiseksi. Peruspääoman korotusta ei ehdoteta tässä vaiheessa. Vuo sien 20 I I -20 I 4 taloussuunnitelmasta käy ilmi, että Kristiinankaupungin käyftöpäivät olivat kpl ja suunnitelmavuodeksi 2012 tttiden on arvioitu olevan kpl. Vähennys johtuu siitä, että kaksi asiakasta siirretään uuteen palveluasumisyksikköön, j onka Eskoon sosiaalipalveluj en kuntayhtymä rakentaa ja jonka pitäisi valmistua vuodenvaihteeseen mennessä. Yksi asiakas muuttaa toiseen kuntaan. Arvioituj en kältöpäivien sekä päihdepalveluj en kustannukset ovat 7 3 I.398, josta vähennetään , koska eítme ole sopineet ylimääräisiä resursseja vaativan hoidon ostamisesta yhden asiakkaan osalta, neuvontakäyntien määrää vähennetään I07 kpl:seen eikä Pixneltä ha kittavia päihdepalveluja enää osteta periaatteella perusvuosimaksr /ruotsinkielinen asukas. Nåüden muutosten jälkeen käyftöpäivien kustannus lienee Kristiinankaupunki on t ih in asti maksanut päihdepalveluista perusvuosimaksur/ruotsinkielinen asukas. Tilastomme mukaan hoitopäivät ovat viime vuosina olleet vähäisiä Pixneklinikalla, jolloin hoitopäivät ovat olleet tällä maksujärjestelmällä melko arvokkaita. Siksi ehdotetaan, että siirrymme antamaan asiakkaalle maksusitoumuksen Pixneklinikan hoitoa varten. Pixneklinikan hoidon osalta toivotaan, että Pixne tekisi enemmän yhteistyötä asiakkaan kotikunnan kanssa asiakkaan jälkihoidossa. Jälkihoito on tärkeä osa hoidon onnistumista. J'.4./ /f Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Ehdotetaan kaupunginhallitukselle, että Kårkullan kuntayhfymåin taloussuunnitelm a 20 I hyväksytään seuraavilla muutoksilla : o Käyttöpäivien kustannuksia våihennetäåin :lla o Päihdepalveluja ei enää osteta periaatteella perusvuosimaksu/ruotsinkielinen asukas, budjetoitu kustannus vähenne-

11 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä L1 11 täan ja kaupunki antaa jatkossa tarvittaessa maksusitoumuksen Pixneklinikkaan. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten. /.1/J rlr

12 KRISTIINA}[KAUPUNKI Kokouspäiv'àmäärä t2 47 $ LAUSUNTO KOSKIEN \TJOSrEN TALOUSSUUI\NITELMAA, ESKOON S O SIAALIPALVELUJEN KUNTAYIITYMÄ Kaupunginhallitus pyylää perusturvalautakunnalta lausuntoa oheisesta vuosíen I 4 taloussuunnitelmasta. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä on arvioinut hoitopäivien tarvetta Kristiinankaupungin osalta, hoitopäivien tarve nousee melko paljon ensi vtronna uuden Eskoo-kodin käyttöönoton myötä, jolloin asiakasmä2irä lisäåintyy. Palvelun hintaa korotetaan 5-6 % ensi vuodeksi. Suomenkielisten kehitysvammaisten p alveluasumistarve on o llut suuri K istiinankaupungissa, mutta siihen pystlään nyt vastaamaan Kristiinankaupungin Asuntojen rakentaman Eskoo-kodin valmistumisen myötä, kun uudet tilat voidaan ottaa käyttöön vuodenvaihteessa. Uuden asumisyksikön henkilöstöön kuuluu 9 lähihoitajaa, 1 sairaanhoitaja ja 75 o/o esimiespalveluja. Uudesta Eskoo-kodista on myönnetty palveluasunto 11 Kristiinankaupungista kotoisin olevalle asiakkaalle, joista 5 muuttaa Papanmäeltä (Isojoen palveluasumisyksikkö), kaksi Kårkullan Kristiinankaupungin yksiköstä, I Mikevasta, I Seinäjoen keskusyksiköstä ja 2 omasta vanhempainkodista. Kristiinankaupungin palveluasumisyksikkö on luokiteltu autetuksi asumiseksi, mikä merkitsee sitä, että henkilökuntaa on paikalla vuorokauden ympäri, ja siksi palveluasuminen kuuluu kalleimpaan luokkaan. Maksu tulee olemaan sama kaikille asiakkaille riippumatta siitä, kuinka paljon apua he tarvitsevat. Tätä hintapolitiikkaa perustellaan mm sillä, että yöhenkilöstö on kaikkien asiakkaiden käytettävissä. Kunnan kustannukseksi on arvioitu 139 /hoitovuorokausi, ja asiakkaiden määrän ollessa l1 kpl ensi vuoden summa on Palveluasumiskustannukset nousevat korkeiksi verrattuna tähän vuoteen, mutta korotus johtuu korkeamman maksun lisåiksi myös asiakasmäärän lisääntymisestä. Osa uusista asiakkaista tulee muista palveluasumisyksiköistä, joiden osalta saadaan puolestaan säästö. Lisfüsi kaupunki saa vuokratuloja. Papanmäen palveluasumisyksikkö on aikaisemmin ollut taloudellisesti edullinen vaihtoehto, koska siellä ei ole ollut yöhenkilöstöä, mutta asiakkaat ovat ikääntyneet, jolloin heidän kuntonsa on heikentynyt ja siksi kevyempi ja edullisempi vaihtoehto ei enää toimi. Tämä oli yksi pääsyy uuden palveluasumisyksikön perustamiselle Kristiinankaupunkiin. Palveluasumisen lisäksi ostamme Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymältä myös päivätoimintaa ja asumispalveluja Seinäjoen keskusyksiköstä sekä neuvontapalveluja. '-,4 J (! Vuodeksi 2012 arvioitu loppusumma on , ja korotus on huomattavavenattuna tälle vuodelle arvioituun loppusummaan, joka on n

13 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àmaàrã 13, mutta korotusta perustellaan sillä, että asumisyksikköön muuttaa useita uusia asukkaita. Muilta osin voidaan todeta, että Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymän palvelutarjonta on monipuolista ja että kehitysvammaisten hoidossa pyritä2in hyvään erityisosaamiseen. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Lautakunta ehdottaa kaupunginhallitukselle oheisen taloussuunnitelman hyväksymistä. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti edellyttäen, että Kårkullan ja Kristiinakodin kerrannaisvaikutukset selvitetään, samalla todettiin, että palveluhintojen 5-6 o/o:n korotus on suuri verrattuna Kårkullan 2,9 Yo:nkorotukseen. tarkasti pykälän välittömästi kaupunginhallituksen j atkokäsittelyä varten. J',-r J ry

14 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäivämäärä I4 48 S r,ääxänurä KosKEvA JÄRJESTELvERÄ t.s.zlttlukien (KH) Lääkäreitä koskeva paikallinen järjestelyerâ 0,62 % lukien lasketaan sopimuksen piiriin kuuluvien palkansaajien maaliskuun 2011 palkkasummasta. Hallintopäällikkö on neuvotellut jåirjestelyerän jakamisesta JUKO ry:n luottamusmies, hammaslääkåiri Tarj a Heinon j a pääluottamusmies, peruskoulun luokanopettaj a Eevi Nisulan kanssa. TäIlöin on päätetty esittää, että terveyskeskusläåikåireitä koskeva j?i{estelyeñ 264,19 jaettaisiin tehtävfüohtaisiin palkkoihin seuraavasti: Perusturvajohtaja Peter Riddar 66,09 C Ylilääk iri Björn-Olof Heikl<ilä 66,09 C Apulaisylilä ik iri Kristofer von Alfthan 32,00 Apulaisylilä ik iri Jaana Sjöqvist 100,00 Terveyskeskushammaslääkäreitä koskeva jäq' estelyerä 1 55,98 jaettaisiin tasan kaikille viidelle terveyskeskushammaslääkärille tehtäv ikohtaiseen palkkaan eli 31,19 kullekin. Kaupungineläinlääkåirin palkkaus hoidetaan I lukien Mustasaaren istintäkunnan kautta. Puheenjohtajan ehdotus: vahvistaa j ti{ estelyerän käytön yllä olevan valmistelun mukaisesti. Perusturvalautakunnan päätös : Peter Riddar ilmoitti esteellisyydestä ja poistui paikaltaan ennen kuin tåimän asian käsittely alkoi. päatti yksimielisesti puheenj ohtaj an ehdotuksen mukaisesti. /''// J,{

15 KRISTIINANKAUPUNKI Perusfurvalautakunta Kokouspäiv'àrnäärä ls.6.20lt S APULAISYLIÄÄKÄRI KRISTOFER VON ALFTHANIN TYöSoPIMUSTARJo- US (KH) Perusturvaj ohtaj a Peter Ridd ar on myöntänyt eron apulaisylilääkäri Kristofer von Alfthanille håinen apulaisylilääkärin virastaan lukien koska hän menee tuolloin eläkkeelle. Apulaisyliläìtkäi Kristofer von Alfthan kuitenkin tarjoutuu hoitamaan lukien diabetesvastaanottoa, johon kuuluu diabetestarkastukset, vuositarkastukset ja ktisittelykonsultaatiot sekä vastaanottoon kuuluvat todistus- ja lähetetyöt. Lisäksi håin voi jatkaa akupunktuurihoitoa ja pitää rajoitettua kipuvastaanottoa mm. ruiskukäsittelyin. Arvioitu työpanos on2 työpäivää viikossa. Håin anoo oikeutta sanoa sopimuksen irti I kuukauden ifisanomisajalla. Hän anoo korvausta 70 euron tuntitaksan mukaan, jonka lisfüsi tlinantaja maksaa sosiaalikustannukset. Korvaus sisältää myös konsultaatiot sekä toimenpide- j a todistuspalkkiot. Asia käsitelläåin myös Rannikko-Pohjanmaan sosiaali- ja perusterveydenhuollon kuntayhtymåin yhtymähallituksessa. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Perustuvalautakunta hyväksyy apulaisylilääkäri Kristofer von Alfthanin tlisopimustarj ouksen. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti.

16 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä ts.6.20tt t6 s0s KRISTIINAKODIN KUNTOUTUSHANKE Valvontavirasto Valvira on kartoittanut Kristiinakodin hoitoa. Suurin puute koski yksikön henkilöstömitoitusta ja lautakunta on päättänyt koq'ata olosuhteet. Henkilöstömitoituksen korjauksen yhteydessä on myös erinomainen tilaisuus tutkia ja seurata hoidon sisältöä. Fysioterapiaosaston osastonhoitaja Sundén on laatinut suunnitelman Kristiinakodin kaikkien potilaiden kartoittamiseksi. Arvio sisältää tietoja sekä asiakkaiden mielenterveydellisestä että fyysisestä kapasiteetista, ja arvion jälkeen jokaiselle potilaalle Laaditaan henkilökohtaisesti sopeutethr harjoitusohjelma. T imä ohjelma on pidettävä nåikyvästi esillä jokaisen potilaan huoneessa ja henkilöstön on, henkilöstömitoituksen korjauksen jälkeen, sitouduttava noudattamaan tàtä ohjelmaa ja aktiivisesti kuntouttamaan kaikkia potilaita, potilaan oman kyvyn mukaan. Ha{oitusohjelman vaikutusten arvioimiseksi on 6-12 kuukauden kuluessa laadittava vastaavanlainen kartoitus, josta käy ilmi, miten ohjelma on vaikuttanut vanhainkodin niiden asiakkaiden toimintakykyyn, joíta kuntoutetaan aktiivisesti ja joille tarjotaan järjestelmällistä ja valvottua harjoitusta. Perusturvajohtaj an ehdotus : Merkitäåin tiedoksi. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. fa/ ryr

17 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'dmäärä $ ALOITE SAIRAA IHOITOPALVELUJEN OSTAMISESTA PORISTA Terveydenhuoltolaki sekä tulossa oleva, j ärj estämisvastuuta koskeva muutos parantavat oleellisesti kuntalaisten mahdollisuuksia itse valita, missä ja miten heidän hoitonsa jåirjestetäåin. Tässä vaiheessa erillisten sopimusten neuvottelemista eri sairaanhoitopiirien kanssa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena, varsinkaan kun tulevat muutokset tuovat mukanaan sen, että 1ähimmät keskussairaalat ottavat vastaan sekä låihetepotilaita että akuuttítapauksia ja veloittavat kuntia suoritetusta työstä. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Aloite ei johda toimenpiteisiin. Aloite on loppuun käsitelty. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. /-4 J (//

18 KRISTIINA IKAUPUNKI Kokouspäivämäärä S TIEDOTUSTA JA VALMISTELUA VARTEN ESILLE TUODUT ASIAT Perusfu rvalautakunnan päätös : 1. Perusturvaj ohtaja on osallistunut uutta terveydenhuoltolakia koskeviin koulutuspäiviin. Lain pyrkimyksenä on vahvistaa ennalta ehkäisevää työtä, ja terveydenhuollon vastuuta siirretäåin yhä enemmän kunnalle. Uusi lainsääd intö velvoittaa kuntia laatimaan hyvinvointistrategian, jossa selvitetään kunnan terveysuhat ja priorisoidaan strategian mukaisesti ongelma-alueita sairaanhoitopiirin laatiman j åirj estäj äsuunnitelman mukaan. Poikkihallirurollisesta osaamisesta koostuva työryhmä edistää ennalta ehkäisevää työtä. 2. Storsved peräsi selvennystä Attendo MedOne:n kanssa solmith un ostopalvelusopimukseen liittyvän päätösprosessin o s alta. P erusturvaj ohtaja tiedotti, että K5 hoitaa palvelujen hankinnan ja että asia on käsitelty K5:n hallituksessa kaksi kertaa ja kerran K5:n valtuustossa. Attendo MedOne oli ainoa yritys, joka pystyi takaamaan tarjouspyynnön mukaiset palvelut. 3. Perusturvajohtaja ilmoitti, että kaupungissa vierailee tutkijoita Uumajan yliopistosta "Metsä ja terveys" -hankkeen puitteissa. Hanke on psykiatrian yksikön ja maatalous- ja metsätieteen yksikön yhteistyö, jossa selvitetätin luonnon myönteisiä vaikutuksia erityisesti uupumisoireista kåirsiviin potilaisiin. 4. Tiedotettiin, että selktimeren sairaalassa on nyt suomen suurin luontokuvien näyltely ja gallerian nimi on Selkåimeren Luontokuva. Lautakunnan j äseni ä kehotettiin tutustumaan galleriaan. /// J,{

19 KRISTIINANKAUPUNKI Kokouspäiv'àmäärä rs.6.20lt Siw nro t9 s3s IIANKEHAKEMUS Kristiinankaupungin perusturvakeskus on laatinut hanke-ehdotuksen, j onka työnimenä on "Dorka dokaa ja tollo tupakoi - dumma dricker octr 6låsta bolmar". Nuorille osoitetun ennaltaehkäisevåin hankeen perustana on se, että tutkimukset osoittavat kunnan nuorten tupakoivan a Èaytavan akotrolia enemmåin kuin Suomessa keskimäåirin. Hanke- ehdotuksessa Kristiinankaupungn kustannusosuudeksi on arvioitu euroa ja hankkeen kokonaistalousarvio on euro a kahdelta wo delta. Perusturvaj ohtaj an ehdotus : Hankehakemus hyväksytään sellaisenaan. Perusturvalautakunnan päätös : Ehdotuksen mukaisesti. /.2 / (/,f

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla?

Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? SITRA:n Hoivafoorumi 5.2.2013 Miten Suomi selviää ikääntymisestä nykyisellä työvoimalla? Taustamuistio ja lähdeaineisto, joka perustuu Tekes-projektiin ikääntyvän yhteiskunnan tarvitsemat palvelurakennukset.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS

LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS LÄNSI-POHJAN SOTE- YHTEISTOIMINTA-ALUE SELVITYS Meri - Lapin kehittämiskeskus Leena Leväsvirta, Seija Parviainen 31.3.2014 Kuva Roosa Sieriä 2 SISÄLTÖ 1. LÄNSI-POHJAN ALUEEN YHTEINEN TAHTOTILA JA AIKAISEMMAT

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LUONNOS 18.8.2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi

Lisätiedot

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN

1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN 1 KRISTIINANKAUPUNGIN KAUPUNGIN HYVINVOINTIKERTOMUS 1 HYVINVOINNIN, TERVEYDEN JA MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN Kts. myös Pohjanmaan maakuntaliiton strategia (www.obotnia.fi) Kts. myös Vaasan shp:n järjestämissuunnitelma

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010.

HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE. -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. HOITOISUUSLUOKITUS INARIN KUNNAN TERVEYSKESKUKSEN VUODEOSASTOLLE -PaKasteen perusterveydenhuollon työskentelyjakso syksyllä 2010. projektiraportti Ulla Ruotsalainen 10.11.2010 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...

Lisätiedot

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA

INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA RAPORTTEJA 31 SELVITYSHENKILÖIDEN RAPORTTI KESKI-SUOMEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELURAKENNESELVITYSHANKKEELLE 30.4.2011 INTEGRAATIO RATKAISUNA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON UUDISTAMISTARPEISIIN

Lisätiedot

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen.

terveydenhuollon lakeihin ehdotetaan tehtäväksi Järjestämisvastuunsa toteuttamiseksi sosiaali- ja terveysalue laatii järjestämispäätöksen. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Esityksen

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014

TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2014 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Oikea-aikaisuus Tutkimusrahoitus Organisaatiorakenne Toimitilat ja teknologia Tehokkuus Laatu

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä

Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Vähemmällä voimalla lisää vääntöä Asiantuntijaehdotus Päijät-Hämeen terveydenhuoltopiirin palvelujen järjestäminen Outi Elonheimo, Mats Brommels ja Martti Kekomäki 2005 Helsinki 2005 ISBN 952-5564-07-X

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012

Sisältö: Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja. Ota talteen LLKY:n palveluluettelo 2011-2012 SUUPLARI Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän tiedotuslehti 1/2011 Merja Mäensivu on vuoden sairaanhoitaja Lue lisää sivulta 12. Sisältö: Palvelut ovat tärkeimmät, sivu 2 Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja

JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja JIK -yhteistoiminta-alueen käsikirja Jalasjärven, Ilmajoen ja Kurikan terveyden- ja sairaanhoidon, vanhustenhuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluiden järjestäminen ja tilaaminen yhteistoimintaalueella

Lisätiedot

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh.

Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp. Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. Miten lastensuojelun kustannukset kertyvät? Hanna Heinonen, Antti Väisänen ja Tiia Hipp l a s t e n s u o j e l u n keskusliitto Armfeltintie 1, 00150 Helsinki puh. (09) 329 6011 Julkaisija: Lastensuojelun

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle

Palkkaopas. sosiaalialan ammattilaiselle Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 1 Taitto: Mainostoimisto Tin can Oy Painopaikka: Art-Print Oy 2012 2 Palkkaopas sosiaalialan ammattilaiselle 3 4 Lukijalle Talentian ydintehtävä on ajaa ja valvoa

Lisätiedot

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön

Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 17/01 SOSIAALITURVA. Marraskuu. Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 1 Marraskuu 17/01 SOSIAALITURVA Lisää voimavaroja koulujen sosiaaliseen työhön Sosiaaliturva1701 3/30/06 1:17 PM Sivu 2 SOSIAALITURVA 17/2001 89. vsk Tässä numerossa

Lisätiedot

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki

Hyvinvointipalvelut. Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin. Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Julkaisuja 1/2008 Kokonaisvaltaisia ratkaisuja yksilöllisiin tilanteisiin Selvitys palveluohjauksen toteuttamismahdollisuuksista vanhustyössä Tampellan, Juhannuskylän ja Kyttälän alueilla

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot