Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat 71 Viranhaltijapäätökset 72 Musiikkileikkikoulutoiminnan järjestämissopimuksen irtisanominen 73 Jakamaton järjestelyvaraerä/kvtes/sivistystoimi alkaen 74 Jäsenkunnan edustajan valitseminen Kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Kuusilehto nimisen tilan myyminen Markus Viitaselle ja Jaana Perälälle 76 Ypäjän kunnan julistautuminen kaupungiksi ajankohtana (viikko 23) 77 Palikkalan osayleiskaava laatimisvaiheen aikataulutus Perusturvan päävastuualueen johtosääntö Palvelukoti Valkovuokon pesutilojen uusiminen/luonnos-piirustusten hyväksyminen 80 Pankkitilin käyttöoikeuden myöntäminen perusturvajohtaja Margit Rajahalmeelle Lausunto Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän toiminnan laajentamisesta 82 Kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelu Loimi-Hämeen Jätehuolto oy:n yhteistoiminta-alueella Kiinteistön kauppakirja / Tmi Minna Alakoski 84 Muut/tiedoksi tuotavat asiat 85 Hippolis hevosalan osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Markku Leppälahti puheenjohtaja ja Tapio Ahonen puheenjohtaja 73 Kaija Suksi varajäsen Päivi Laine Heikki Levomäki Anni Vääri Jenni Mäntynen varajäsen MUUT SAAPUVILLA OLLEET POISSA OLLLEET Jari Hepomaa Veijo Simola Vesa Ketola Erkki Virolainen Matti Alanko kvalt. I varapuheenjohtaja kvalt. II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä hallintojohtaja, pöytäkirjanpitäjä kvalt. puheenjohtaja LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kaija Suksi ja Jenni Mäntynen. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti Tapio Ahonen puheenjohtaja puheenjohtaja Erkki Virolainen pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Jenni Mäntynen pöytäkirjantarkastaja Kaija Suksi pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 69 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) Rakennuslautakunta b) Sivistyslautakunta c) Perusturvalautakunta Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 70 Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpideehdotukset: a) Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

5 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 71 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Kj:n esitys: Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - kunnanjohtajan päätökset :t 12, - hallintojohtajan päätökset :t ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

6 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus MUSIIKKILEIKKIKOULUTOIMINNAN JÄRJESTÄMISSOPIMUKSEN IRTISANOMI- NEN Sivla 19 Forssan kaupunki ja Ypäjän kunta ovat sopineet musiikkileikkikoulutoiminnan järjestämisestä ypäjäläisille lapsille lukien. Forssan musiikkikoulu on järjestänyt sopimuksen mukaan toimintaa Ypäjän kunnassa (Perttulan koulussa), mikäli oppilaita on ollut vähintään kymmenen. Lasten määrä on jäänyt alle kymmenen, minkä seurauksena musiikkikoulu ei ole enää järjestänyt toimintaa Ypäjän kunnan alueella. Lisäksi sopimuksen mukaan oppilailta perittävän lukukausimaksun lisäksi Ypäjän kunta on suorittanut Forssan kaupungille toiminnasta aiheutuvat nettomenot. Loimaan kaupunki ei peri musiikkileikkikoulutoiminnasta kunnilta maksuosuutta. Toimintaan osallistuvat lapset maksavat lukukausimaksun, mikä kattaa toiminnasta aiheutuneet kustannukset. Ypäjän kunnan tulee irtisanoa ensisijaisesti taloudellisista syistä sopimus musiikkileikkikoulutoiminnan järjestämisestä Forssan kaupungin kanssa ja ohjata lapset, jotka haluavat käydä musiikkileikkikoulussa, Loimaan musiikkileikkikouluun. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että sopimus Forssan kaupungin kanssa musiikkileikkikoulutoiminnan järjestämisestä Ypäjän kunnassa irtisanotaan alkaen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. Kh 72 Kj:n esitys: Kunnan sivistyslautakunta on käsitellyt otsakekohdan asiaa ja koulun rehtorin tekemä päätösehdotus on tullut lautakunnan päätökseksi. Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan tekemän päätösehdotuksen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

7 Kunnanhallitus JAKAMATON JÄRJESTELYVARAERÄ/KVTES/SIVISTYSTOIMI ALKAEN Kh 73 Kunnanhallitus päätti viime kokouksessaan järjestelyvaraerien jaosta. Avoimeksi jäi kuitenkin järjestelyvaraerän jako koskien KVTES/sivistystointa. Jäljelle jääneen järjestelyvaraerän suuruus on 58.63, jonka jakamisesta on tehtävä päätös kokouksessa. Kj:n esitys: Kunnanhallitus korottaa va.kirjastonjohtaja Satu Leppälahden tehtäväkohtaista palkkaa lukien /kuukausi. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin. Kunnanhallituksen puheenjohtaja Markku Leppälahti oli esteellisenä poissa kokouksesta asian käsittelyn ajan klo ja puhetta johti I varapuheenjohtaja Tapio Ahonen.

8 Kunnanhallitus JÄSENKUNNAN EDUSTAJAN VALITSEMINEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUKSEEN Kh 74 Eteva kuntayhtymän seuraava yhtymäkokous pidetään Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan jäsenkunnat käyttävät kuntayhtymässä päätösvaltaansa yhtymäkokouksessa, johon kukin jäsenkunta nimeää yhden (1) edustajan. Kullekin edustajalle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Jäsenkunta voi nimetä edustajansa erikseen yhtymäkokousta varten tai sitten edustajan nimeäminen voidaan tehdä koskemaan tiettyä toimikautta, yleisimmin kahden (2) tai neljän (4) vuoden ajaksi. Valtakirjana käy kunnan Etevaan toimittama virallinen pöytäkirjanote edustajan valinnasta. Jos tällaista ilmoitusta ei ole tehty, on edustajan esitettävä kokouksessa kunnan antama valtuutus kunnan äänioikeuden käyttämisestä. Kuntaa on pyydetty nimeämään otsikossa tarkoitettu edustaja sekä hänelle varaedustaja. Kj:n esitys: Kunnanhallitus nimeää Eteva kuntayhtymän yhtymäkokousedustajan sekä hänelle henkilökohtaisen varaedustajan. Päätös: Kunnanhallitus nimesi Eteva kuntayhtymän yhtymäkokoukseen Ypäjän kunnan edustajaksi Matti Alangon sekä hänen henkilökohtaiseksi varaedustajakseen Jari Hepomaan.

9 Kunnanhallitus KUUSILEHTO NIMISEN TILAN MYYMINEN MARKUS VIITASELLE JA JAANA PERÄLÄLLE Kh 75 Ypäjän kunta ja Markus Viitanen ja Jaana Perälä ovat allekirjoittaneet kauppakirjan, jolla Ypäjän kunta myy Levän kylässä, osoitteessa Forssantie 444 omistamansa Kuusilehto nimisen tilan (nro ). Tilan pinta-ala on m ja kauppahinta on 0,65 /m ( ). Lisäksi tontilla kasvavan puuston arvona veloitetaan eli yhteensä Esityslistan liitteenä 21 on luonnoskauppakirja, jolla Ypäjän kunta myy Levän kylässä sijaitsevan m Kuusilehto nimisen tilan (kiinteistötunnus ) liitteenä 21 olevasta luonnoskauppakirjasta selviävin ehdoin. Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy allekirjoitetun kauppakirjan, jolla Ypäjän kunta myy Markus Viitaselle ja Jaana Perälälle Kuusilehto -nimisen tilan kauppakirjasta ilmenevin ehdoin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

10 Kunnanhallitus YPÄJÄN KUNNAN JULISTAUTUMINEN KAUPUNGIKSI AJANKOHTANA (VIIKKO 23) Kh 76 Finn-Derbyn aikaan eli paljastetaan Siittolanmäellä Emil Cedercreutzin vuonna 1906 veistämä pronssinen hevospatsas Ystäväni nummella. Veistoksen kiviseen jalustaan kiinnitetään myös kaksi Cedercreutzin pronssireliefiä: Esteratsastaja vuodelta 1928 ja Kouluratsastus vuodelta Emil Cedercreutzin säätiö ja museo luovuttavat veistokset Cedercreutzin testamentin säädöskirjan mukaan vain suomalaisen kaupunkiin, joten Ypäjän tulee olla veistoksen luovutushetkellä kaupunki. Veistos paljastetaan suomalaisen ammatillisen ratsastuskoulutuksen 80 v. kunniaksi Siittolanmäelle. Veistos pystytetään Siittolanmäen keskelle vanhalle lippukentälle, oppilasruokalan eteen. Veistoksen kotipaikka on Ypäjä ja sen vastaanottaa Suomen Hevosurheilumuseo, joka huolehtii Siittolanmäen muistomerkistä. Museon on myös helpoin hakea veistoksen huoltoon tarvittavaa rahallista tai ammatillista apua, mikäli veistokselle jotain sattuu. Emil Cedercreutz on Euroopassa ehdottomasti tunnetuin hevosveistostaiteen mestari, jonka alkuperäistyöt ovat korvaamattoman arvokkaita. Veistoshankkeen neuvottelut käynnistettiin kesällä 2012 Hevosurheilumuseon ja Cedercreutzin museon että säätiön kesken ja nyt ollaan loppusuoralla. Emil Cedercreutzin veistokset julkiteoksina keräävät osakseen myös matkailullisia arvoja kuntaan. Luovutus siis edellyttää Ypäjän kunnan julistautumista kaupungiksi luovutushetkellä. 40. Finn-Derbyn juhlaviikko on viikolla 23 eli ajankohtana Kj:n esitys: Ypäjän kunnanhallitus esittää kokoontuvalle valtuustolle kunnan julistautumista kaupungiksi ajankohdaksi eli viikon 23 ajaksi.. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

11 Kunnanhallitus PALIKKALAN OSAYLEISKAAVA LAATIMISVAIHEEN AIKATAULUTUS Kh 77 Airix Oy:n Sanukka Lehtiön (Turun toimisto) ja Tuomas Miettisen (Tampereen toimisto) on neuvoteltu Palikkalan osayleiskaavatyön laatimisvaiheen jatkosta eli aikataulutuksesta. Siinä tapauksessa, että luonnos- ja liikenneselvitykset valmistuvat huhuti-/toukokuun vaihteeseen mennessä, tullaan luonnosaineisto toukokuun puolivälin ( ) saamaan kuntaan. Tämän jälkeen kunnanhallitus kokouksessa kaavoittajan edustaja/konsultti tulee esittelemään asiaa. Mikäli kaavoitusviranomaisena toimiva kunnanhallitus päättää laittaa kaavan kesäkuuksi nähtäville (tältä osin pöytäkirjan välitön tarkastus), lausuntopyynnöt lähetetään viranomaisille välittömästi, paikallislehteen (Ypäjäläinen, touko-kesäkuun vaihde) saadaan ilmoitus kaavan nähtävillä pidosta ja mainos yleisötilaisuudesta. Yleisötilaisuuden suunniteltu hetki on Ypäjällä (valtuustosali), jolloin luonnosta esitellään klo Kun kunta toimittaa Airixille saapuneet lausunnot ja mielipiteet ennen kesäseisokkia, pysytään suunnitellussa aikataulussa. Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy edellä asiakohdassa esitetyn aikataulun ja aikataulussa aiotaan myös pysyä. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

12 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PERUSTURVAN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Pertltk 38 Lastenvalvojan tehtävät sisältyvät asti sosiaalityöntekijän virkaan alkaen lastenvalvojan tehtävät sisältyvät perusturvajohtajan virkaan. Tämä tehtävämuutos vaatii johtosäännön tarkistamistarpeen. Ptj:n esitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen kunnanvaltuustolle, että se hyväksyy pöytäkirjan liitteen 8 mukaisen Ypäjän kunnan perusturvan päävastuualueen johtosäännön tulevaksi voimaan ja kumoaa samalla hyväksymänsä perusturvan päävastuualueen johtosäännön. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Kh 78 Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan tekemän päätösesityksen. Esitys menee valtuuston päätettäväksi. Liite 22. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

13 Perusturvalautakunta Kunnanhallitus PALVELUKOTI VALKOVUOKON PESUTILOJEN UUSIMINEN/LUONNOS- PIIRUSTUSTEN HYVÄKSYMINEN Pertltk 31 Palvelukoti Valkovuokon pesutilojen (9 kpl) uusimiseen on varattu (kv ) investointisuunnitelmassa vuosille euron määräraha; euroa vuodelle 2013 ja euroa vuodelle Arkkitehtitoimisto Ark Paukkunen Oy on valmistellut liitteenä 6 olevat luonnospiirustukset. Kunnan puolelta suunnittelussa ovat olleet mukana perusturvalautakunnan puheenjohtaja Kirsti Piminäinen, perusturvalautakunnan jäsen Pauli Perho, kunnanhallituksen varapuheenjohtaja Eija Kara, tekninen johtaja Jouko Käkönen, vanhus- ja vammaistyön johtaja Taina Haavisto, sairaanhoitaja Minna Vikman ja sosiaalijohtaja Eila Puolamäki. Ypäjän kunnanhallituksen johtosäännön 5 :n mukaan kunnanhallitus päättää kunnan rakennushankkeiden luonnospiirustusten hyväksymisestä. Ptj:n esitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle esityslistan liitteenä 6 olevan palvelukoti Valkovuokon pesutilojen luonnospiirustusten hyväksymistä. Päätös: Päätösesitys hyväksyttiin. Kh 79 Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy perusturvalautakunnan tekemän päätösesityksen. Rahavaraus (yhteensä euroa) on budjetoitu puoliksi vuosille 2013 ja Liite 23. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

14 Kunnanhallitus PANKKITILIN KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN PERUSTURVAJOHTAJA MARGIT RAJAHALMEELLE Kh 80 Ypäjän kunnalla on yhteensä kolme pankkitiliä, kaksi Sammossa ja yksi Ypäjän Osuuspankissa. Kunnanhallitus on myöntänyt pankkitilien käyttöoikeuden kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle Kunnanhallitus on myöntänyt sosiaalijohtaja Eila Puolamäelle käyttöoikeuden pankkitilille - Op Ypäjä FI Kj:n esitys:. Kunnanhallitus myöntää virkatehtäviensä hoidon aloittaneelle perusturvajohtaja Margit Rajahalmeelle alkaen käyttöoikeuden Ypäjän kunnan pankkitilille - Op Ypäjä FI sekä poistaa käyttöoikeuden samasta ajankohdasta lukien perusturvajohtaja Eila Puolamäeltä. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

15 Kunnanhallitus LAUSUNTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTY- MÄN TOIMINNAN LAAJENTAMISESTA Kh 81 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus on pyytänyt jäsenkuntien lausuntoa päätöksestään liittää Forssan yhteislyseo ja Faktia Oy Lounais-Hämeen (ammatillisen) koulutuksen kuntayhtymään aiesopimuksen (liitteenä) pohjalta. Tavoitteena on tehdä liittäminen vuoden 2014 alusta alkaen. Yhtymähallitus uskoo, että laajentamalla kuntayhtymän toimintaa varmistetaan laajaalainen toisen asteen koulutus ja päätöksenteko Lounais-Hämeessä jatkossakin. Opetusministeriö on kehottanut ammatillisia oppilaitoksia muodostamaan suurempia ja vahvempia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä ei ole nähnyt perusteltuna muodostaa liittymää minkään oppilaitoksen kanssa Forssan seudun ulkopuolella, Hämeenlinnassa, Pirkanmaalla tai Varsinais-Suomessa. FAI, Faktia ja Forssan yhteislyseo ovat solmineet vuonna 2012 kumppanuussopimuksen. Oppilaitokset kehittävät yhdessä 2. asteen ammatillista koulutusta ja lukiokoulutusta sekä siihen liittyvää työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää. Tavoitteena on tiivistää ja monipuolistaa toimintoja siten, että jokainen osapuoli hyötyy yhteistoiminnasta sekä toiminnallisesti että taloudellisesti. Forssan kaupunginhallituksen asettama työryhmä valmisteli tammikuun loppuun 2013 aiesopimuksen Forssan seudun 2. asteen koulutuksen kokoamiseksi yhteen organisaatioon. Yhdistämistä koskevat päätökset tulisi tehdä vuoden 2013 aikana ja yhdistäminen tulisi toteuttaa vuoden 2014 alusta lukien. Forssan kaupunginhallitus hyväksyi laaditun aiesopimuksen , jonka mukaan koulutuksen kokoamisella pyritään toteuttamaan opetus- ja kulttuuriministeriön ammattiopistostrategiassaan edellyttämät toimenpiteet. (Aiesopimus on asialistan liitteenä 24). Kj:n esitys:kunta esittää lausuntonaan Forssan seudun toisen asteen koulutuksen kokoamisesta koskevasta aiesopimuksesta, että Ypäjän kunta ei hyväksy Forssan Ammatti-Instituutin, Faktia Oy:n ja Forssan yhteislyseon toimintojen yhdistämistä yhdeksi kuntayhtymäksi. Lisäksi voidaan todeta, ettei näiden oppilaitosten yhdistämisellä voitane vaikuttaa valtiovallan päätöksiin. Päätös: : Päätösehdotus hyväksyttiin.

16 Kunnanhallitus KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄPÄÄTÖK- SEN VALMISTELU LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA Kh 82 Forssan kaupungin jätelautakunta pyytää lausuntoa kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetusjärjestelmää koskevan päätöksen valmistelun pohjaksi. Kunnan vastuulle kuuluvia jätteitä ovat asumisessa syntyvä jäte sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa ja julkisessa hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte. Jätelain mukaan niissä kunnissa, joissa on voimassa kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, tulisi tehdä mennessä päätös siitä, jatketaanko kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusjärjestelmää vai vaihdetaanko jätteenkuljetusjärjestelmä kunnan järjestämäksi jätteenkuljetusjärjestelmäksi. Valitun jätteenkuljetusjärjestelmän tulisi olla sellainen, että jätelaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Jätelain mukaan Tarjolla tulee olla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Jätteenkuljetuksen tulee edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa ja tukea jätehuollon alueellista kehittämistä eikä se saa aiheuttaa vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Jätteenkuljetusjärjestelmänvaikutusten voidaan arvioida olevan kokonaisuutena arvioiden myönteisiä ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Käytössä tulee olla tarpeen vaatiessa kiinteistöittäinen jätehuolto. Käytettävissä olevat jätehuoltopalvelut ovat monipuolisia ja käytettävissä on etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen. Jätteen kuljetus ja keräys on mitoitettu mahdollisimman hyvin syntyvän jätteen määrälle Lausuntoa pyydetään jokaisen kunnan osalta erikseen. Lausuntoa toivotaan erityisesti siitä, toteutuvatko monipuoliset jätehuoltopalvelut ja onko kunnissa toteutettu tai toteutettavissa jätelaissa tarkoitetun etusijajärjestyksen mukainen mahdollisuus jätteen erilliskeräykseen sekä onko kunnassa tarjolla jätteen kuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Kunnan voivat myös esittää lausunnossaan oman tämänhetkisen näkemyksensä siitä, millä tavoin jätehuolto tulisi kunnassa hoitaa. Jätehuoltojärjestelmää koskeva päätös voidaan tehdä kuntakohtaisesti. Päätös voi myös koskea vain tietyn tyyppisiä jätteitä.

17 Kunnanhallitus (KUNNAN VASTUULLE KUULUVAN JÄTTEEN KULJETUSJÄRJESTELMÄPÄÄTÖK- SEN VALMISTELU LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N YHTEISTOIMINTA- ALUEELLA.jatkuu) Kh 82 Lausunto pyydetään toimittamaan Forssan kaupungin jätelautakunnalle, PL 62, Forssa tai Lausunto tulee otsikoida lausunto jätteenkuljetusjärjestelmästä. Se tulee antaa mennessä. Lausunto on toivottava, mutta asia voidaan ratkaista, vaikka lausuntoa ei annettaisi. Lisätietoja antaa jätehuoltopäällikkö Marja Rantanen puh tai Kj:n esitys: Nykykäytäntö eli sopimusperusteinen jätteenkuljetus jatkuu. Kiinteistönhaltija tekee sopimuksen jätteen kuljetuksesta yrittäjän kanssa jatkossakin. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

18 Kunnanhallitus KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA / TMI MINNA ALAKOSKI Kh 83 Ypäjän kunnan ja Tmi Minnan Alakosken kesken on laadittu kauppakirjaluonnos, jolla Ypäjän kunta myy Ypäjän kunnan Kirkonseudun asemakaava-alueella korttelissa 18, sijaitsevan VP 1 alueen. Alue on puistoalue jolle on osoitettu rakennusala kioskia varten. Alue on muodostettu Perttulan kylän Tori nimisestä tilasta, Rno Tilan pinta-ala on 733 m 2..Tilasta on vuokrattu n 300 m2 määräala grilli- ja kioskitoiminnan harjoittamista varten, vuokrasopimus on voimassa asti. Kaupan kohteen osoite on Perttulantie 1. Kaupan kokonaishinta hyväksytään kokouksessa. Muut kauppaehdot selviävät liitteenä 25 olevasta kauppakirjaluonnoksesta. Tmi Minna Alakoski omistaa os. Perttulantie 3 sijaitsevan kiinteistön johon on tarkoitus avata ravintola majoituspalveluita tarjoava yritys. Syynä naapuri kiinteistön hankintaan on ostotarjouksessa mainittu mm. tonttien liikennejärjestelyiden järkevöittäminen. Kj:n esitys: Kunnanhallitus hyväksyy liitteen 25 mukaisen kauppakirjaluonnoksen allekirjoitettavaksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

19 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh 84 Virasto pidetään suljettuna heinäkuun alusta neljä (4) viikkoa, kuten viime kokouksessa on päätetty. Järjestelyt loman aikana, koskien erityisesti päivystystä tekn.t/rak.t. + perusturva. Osastopääll. + kj:n lomat, kuullaan kokouksessa. Vanhusneuvostoon toimikaudeksi perusturvalautakunta valitsi Keijo Leppäsen ja sivistyslautakunta Mirja Jokion. Kunnanjohtaja Vesa Ketola on lomalla Hallintojohtaja Erkki Virolainen osallistuu Kuopion kuninkuusraveihin Ypäjän kunnan edustajana. Kj:n esitys: Merkitään tiedoksi. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

20 Kunnanhallitus HIPPOLIS HEVOSALAN OSAAMISKESKUS RY:N VUOSIKOKOUSEDUSTAJA Kh 85 Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan :ssä 9 Ypäjän kunnan edustajaksi Hippolis hevosalan osaamiskeskus ry:n vuosikokoukseen Juha Lundströmin. Hänelle ei valittu varaedustajaa. Juha Lundström on estynyt Hippoliksen vuosikokouksen ajankohtana ja hänelle pitää valita varaedustaja kokoukseen. Kj:n esitys: Kunnanhallitus valitsee Hippolis hevosalan osaamiskeskus ry:n vuosikokousedustaja Juha Lundströmin henkilökohtaiseksi varaedustajaksi Jenni Mäntysen. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin.

21 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 69 71, 73, 76 78, 81, 82 ja 84 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 72, 74, 75, 79, 80, 83 ja 85 HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: 72, 74, 75, 79, 80, 83 ja 85 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä x.x.2012 Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 201 Nro 7 Kokoustiedot Aika: Maanantai 27.04.2015, klo 17.00 18.15 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 112 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 203 113 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Kati Mononen Asko Mustonen Tiina Mustonen. Hanna Mäkinen Arto Sutinen. Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 3/2006 80 (-112 ) KOKOUSAIKA Maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Kaupunginhallitus 1/2009 1 KOKOUSAIKA 12.1.2009 klo 14.00 15.10 KOKOUSPAIKKA Kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Mervi Niemelä, Eino Jokitulppo, Esko Kalapudas,

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen

Kunnanhallitus. 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 104 16 173 Uudenmaan liiton perussopimuksen muutoksen hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 8/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.5.2010 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 172 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila

Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila 1 Kokousaika Maanantai 5.3.2012 kello 17.08-17:57. Kokouksen jälkeen kunnanhallitusten välinen illallinen. Kokouspaikka Mikkelin kaupungin virastotalo, Maaherrankatu 9-11, 2. krs kokoustila Käsitellyt

Lisätiedot

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen

Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Verohuojennushakemus / OSAKK:n perussopimuksen uudistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 9.5.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen lukion etäopetusluokka Asiat 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 Asioiden

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.3.2010 14:00 Kokousaika Maanantai 1.3.2010 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220. Kunnanhallitus 01.06.2015. Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 9/2015 220 Kunnanhallitus 01.06.2015 Aika 01.06.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 140 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen. Leila Karttunen Kati Mononen. Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus 8/2005 243 (-289) KOKOUSAIKA Maanantaina 23. toukokuuta 2005 klo 18.30-20.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kunnanjohtajan info MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 15.3.2005 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 131 132 133 134 135

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa,

Heikki Halla-aho. Marjaana Laitila-Säily, Päivi Määttä. Seija Ristimaa, Heino Vuorenmaa, HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kaupunginhallitus 7/2010 131 KOKOUSAIKA 19.4.2010 klo 14.00-15.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA Kaupungintalo Erkki Rytky, Heikki Halla-aho, Marjaana

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa

Kunnanvirastossa 26.2.2014 klo 9.00-15.00 Marja Vaitomaa LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 65 Kokousaika 24.2.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys

447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 264 448 Erikoissairaanhoidon määrärahaylitys PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 18/2005 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 17.10.2005 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvirasto 447 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

Hämeenlinna 26.5.2011

Hämeenlinna 26.5.2011 Eteva kuntayhtymä Pöytäkirja 4 / 2011 62 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 26.5.2011 klo 10.00 10.31 Kokouspaikka Virvelinrannan palvelukeskus, Ansarikuja 1, 13100 Hämeenlinna Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen.

Irja Haaranen Leila Karttunen Asko Mustonen Tiina Mustonen Hanna Mäkinen Arto Sutinen Onni Tukiainen. Jorma Huttunen. POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 242) 7/2005 224 (- KOKOUSAIKA Maanantaina 18. huhtikuuta 2005 klo 18.30-19.50 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet nro sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus. Maanantai 19.5.2014 klo 17.00 20.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Liite 131 132 133 134 Liite 1 135 Liitteet 2-3 136 Liitteet 3-4 137 Liitteet 1-2 138 139 Liite

Lisätiedot