ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2011 57"

Transkriptio

1 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto AIKA klo 17:00-19:31 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 27 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ILMOITUSASIAT ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVION TO- TEUTUMINEN AJALLA KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON OPETUS- SUUNNITELMA ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO/TAITEEN PE- RUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN SEUTUOPISTOHANKKEEN AJANKOHTAISTILANNE 72

2 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OSALLISTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Aitolahti Annamari 17:00-19:10 puheenjohtaja Nikkilä Päivi 17:00-19:31 varapuheenjohtaja Heinisuo Veli-Pekka 17:00-19:31 jäsen Suutari Tuija 17:00-19:31 varajäsen Koskinen Tarja-Riitta 17:00-18:41 jäsen Ruissalo Kiti 17:00-19:31 esittelijä, sihteeri Kopalainen Tiina 17:00-19:10 kansalaisopiston rehtori Asiala Liisa 17:00-17:33 kirjastotoimenjohtaja POISSA Valkeajoki Tuomas nuorisovaltuuston edustaja Kukkonen Anu jäsen Jokinen Kaarina kaup.hall.edustaja ALLEKIRJOITUKSET Annamari Aitolahti Päivi Nikkilä Kiti Ruissalo Puheenjohtaja Puheenjohtaja (pykälä 32) Pöytäkirjanpitäjä KÄSITELLYT ASIAT PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS Tuija Suutari Veli-Pekka Heinisuo PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Liikuntapäällikön työhuoneessa ma virka-aikana

3 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Elämänlaatujaosto 27 Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

4 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Elämänlaatujaosto 28 Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Veli-Pekka Heinisuo ja Tuija Suutari

5 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto ILMOITUSASIAT Elämänlaatujaosto 29 Liikuntapäällikön päätösehdotus: Merkitään tiedoksi seuraavat elämänlaatujaostolle saapuneet asiat ja hyväksytään, että elämänlaatujaosto ei käytä otto-oikeuttaan alla mainituissa viranhaltijapäätöksissä: 1. Kuntatyönantajat, kirje , Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 4 :n mukaiset palkantarkastukset vuonna ELY; kirje , POHELY/400/ /2011, Esitykset myönnettävistä kunniamerkeistä 3. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, kirje , Dnro 135/ , Lausuntopyyntö Pirkanmaan alueellisesta terveyden edistämisen suunnitelmasta. 4. Ote Oriveden kaupungin kaupunginhallituksen pöytäkirjasta OSKU - osallisuus kulttuuritoiminnassa -hanke. 5. Ote Oriveden kaupunginhallituksen pöytäkirjasta Merikanto-opiston toimitilatarve Orivedellä/Oriveden virastotalosta kulttuuritaloksi. 6. Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän seutuhallitus on hyväksynyt kokouksessaan kansalaisopistoselvityksen osalta lau sun not loppuraportista ja merkinnyt ne tiedoksi, päättänyt aloittaa sopimusneuvotte lut kahden seutuopiston muodostamiseksi ja että seutuopistojen muodosta miseen perustetaan työryhmät. Tampereen seutuopiston työryhmässä Orivet tä edustaa kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen. 7. Oriveden opistolta on pyydetty päivitetty tarjous kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä. Tarjous on saapunut Juupajoen kunnalta on pyydetty lausunto kansalaisopistoselvityksen yhtey dessä. Juupajoen kun ta on lä het tä nyt 5.5. päi vä tyl lä kir jeel lään lau sunnon kan sa lais opis totoi minnan järjestämisestä. 9. Opetushallitus on myöntänyt valtionavustusta päivätyl lä kirjellä Oriveden seudun kansalaisopistolle opintoseteliavustuksena euroa. Avustuksen käyttöaika on Kuntatyönantajat, kirje (15/2011), Suojavaatetus kunta-alalla 11. Kirjastotoimenjohtajan viranhaltijapäätös 1, Kirjamuovin yh teis kil pai lu tuk seen osallistuminen. 12. Liikuntapäällikön viranhaltijapäätös 2, Liikuntapaikkojen

6 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto hoitajan työsuhteen täyttölupa. 13. Liikuntapäällikön viranhaltijapäätös 4, Västilän kentän hoito kesäkaudella (Valmistelu: liikuntapäällikkö Kiti Ruissalo ja kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen) Päätös: Merkittiin ilmoitusasiat tiedoksi. Elämänlaatujaosto ei käytä otto-oikeuttaan edellä mainituissa asoissa.

7 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto ELÄMÄNLAATUPALVELUIDEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN AJALLA Elämänlaatujaosto 30 Elämänlaatupalveluiden talousarvion toteutuminen ajalla Tilanne kirjausten perusteella. Toimintatuotot ,71 26,4 % Toimintakulut ,63 37,8 % Toimintakate ,98 40,1 % Liitteenä: Elämänlaatupalveluiden talousarvion toteutuminen toimintatuottojen ja -kulujen mukaan. Liikuntapäällikön ehdotus: Merkitään tiedoksi elämänlaatupalveluiden talousarvion toteutuminen ajalla liitteiden mukaisesti. Päätös: Hyväksyttiin

8 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNTÖJEN PÄIVITTÄMINEN Elämänlaatujaosto 31 Piki-ohjausryhmä esittää Piki-kirjastojen yhteisiä käyttösääntöjä päivitettavaksi Piki-johtoryhmän esityksen mukaisesti: "Käyttösääntöihin on lisättävä konsolipelien ja Blu-ray levyjen lainamäärära joitus. Lisäksi lause Kuvatallenteiden lainauksessa noudatetaan Valtion elokuvatarkastamon määräämiä ikärajoja on muutettava muotoon Kuvatallenteiden- ja konsolipelien lainauksessa... Johtoryhmä esittää lisättäväksi eräpäivämuistutuksista kappaleen: Asiakas on itse vastuussa kertyneistä myöhästymismaksuista. Eräpäivämuistutus on lisäpalvelu, joka helpottaa asiakkaan lainojen hallintaa. Kirjasto ei ole vastuussa asiakkaille lähettämien eräpäivämuistutusten perillemenosta. Käräjäoikeuksista ei ainakaan Toijala enää toimi. Muutetaan lausetta siten, että puhutaan yleisesti käräjäoikeuksista. Uutta painettua versiota käyttösäännöistä alettaisiin suunnitella vasta syksyllä sen jälkeen, kun kunnat ovat ehtineet käyttää nämä muutokset lautakunnissaan. Vanhoja käyttösääntöjä noudatetaan siihen asti." (Piki-ohjausryhmän muistio ) Esitetyt muutokset koskevat myös Oriveden kaupunginkirjastoa. Vaikka Ori ve den kaupunginkirjaston omissa kokoelmissa ei ole konsolipe lejä eikä Blu-ray -levyjä, asia kas voi lainata niitä muualta tai tilata seutulai naksi. Näiden yh täaikaisen lainamäärän katoksi on toisaalla esitetty 5 kpl, ai neiston suh teel li sen lu ku määrän vuoksi. Lisäys eräpäivämuistuksista täsmentää voimas saolevien käyt tösääntöjen tekstiä "Kirjastokortin omistaja on vastuussa kor tillaan tai takaa mansa lapsen kortilla lainatusta aineistosta". Voimassa olevissa käyttösänöissä luetellaan käräjäoikeudet, muutoksen jälkeen tekstissä mainitaan käräjäoikeudet yleensä. Käyttösääntöjä saa kirjastosta, ja ne ovat luettavissa Piki-verkkokirjaston sivuilla sekä Oriveden kaupunginkirjaston omilla internet-sivulla. PIKI-kirjaston johtava viranhaltija tai toiminnasta vastaava lautakunta ovat hyväksyneet käyttösäännöt ja ne ovat voimassa lähtien. Päätösehdotus: Elämänlaatujaosto hyväksyy esitetyt muutokset Piki-kirjastojen yhtei siin käyttösääntöihin. Päätös: Hyväksyttiin

9 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto KULTTUURIPALVELUIDEN TOIMINTAKORVAUKSET VUODELLE 2011 Elämänlaatujaosto 32 Kulttuuripalveluiden talousarviossa vuodelle 2011 on varattu toimintakorvauksiin euroa. Toimintakorvausten taso on sama kuin edellisvuonna. Kyseisestä määrärahasta on vuosittain maksettu myös vuoden kulttuuripalkinto, jonka arvo on ollut 850. Jaettavaa siis maksimissaan vuodelle 2011 on Kulttuuripalveluiden toimintakorvaukset on julistettu haettaviksi Oriveden Sanomissa ja ne ovat olleet haettavina men nes sä. Määräaikaan mennessä toimintakorvauksia haki yhteensä 11 ha ki jaa, joista yhdeksän on toimintakorvauksia yhteisöille ja toimintakorvauk sia yk sityi selle kaksi kappaletta. Yksi toimintakorvaus yhteisöille on peruttu hank keen peruuntumisen vuoksi. Käsiteltäviä hakemuksia jää siis yh teen sä 10 kappaletta. Haettujen toi min ta kor vaus ten yh teis sum ma on Toimintakorvausten hakemuspohjaa on vuoden alussa uudistettu niin, että se kä kult tuu ri palvelujen/liikuntapalvelujen/nuorisopalvelujen toimintakorvauk set hae taan samalla lomakkeella. Kullekin toimialalla on lisäksi omia liite pape rei ta. Määräaikaan mennessä on elämänlaatujaostolle jätetty seuraa vat hakemukset: 1. Vesa Peltomaa - kuvanveistäjä - hakee toimintakorvausta 250 taidenäyttelyn järjestämiseen Orivedellä tai kohtuumatkan päässä syksyllä 2011 se kä materiaalikustannuksiin. - saanut toimintakorvausta 200 v ei hakenut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta 250 v Netta Wallden - kirjoittaja, opettaja - hakee toimintakorvausta "Ruben ja rouva Mallamudin tapaus" -romaanin kirjoittamiseen. Kirja julkaistaan syyskuussa 2011 WSOY:n kustannusohjelmassa. Romaanisarjan toinen osa. 3. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry - rekisteröity yhdistys, 68 jäsentä - hakee toimintakorvausta museotoiminnan ylläpitämiseen, kesähartauden 7.6. järjestämiseen, Kesäilta Paltanmäellä järjestämi seen, ryhmien opastamiseen, kotiseuturetkien (2) järjestämiseen, hautaus maan kierrosten järjestämiseen (3), päiväkoti- ja koululaisryhmien ja Orive den Opiston opiskelijoiden vierailuihin. - saanut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta v. 2008

10 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto saanut toimintakorvausta v Eräjärvi-Seura ry - rekisteröity yhdistys, 370 jäsentä - hakee toimintakorvausta kivimuseon maantieopastetaulun hankintaan, museotoiminnan ja museorakennuksen ylläpitämiseen, arkistointiin ja Erä py hä-juh lan jär jes tä mi seen. - saanut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta v Ylä-Hämeen Taiteilijaseura ry - rekisteröity yhdistys, 54 jäsentä - hakee toimintakorvausta 500 yleiseen toimintaan: taideretkien ja taidenäytt e lyi den jär jes tä miseen, koulutukseen, valistustoimintaan ja maa lauspäivän järjestämiseen. - saanut toimintakorvausta 350 v saanut toimintakorvausta 350 v saanut toimintakorvausta 300 v saanut toimintakorvausta 300 v Muotoilu- ja taideteollisuus MUTTA ry - rekisteröity yhdistys, 27 jäsentä - hakee toimintakorvausta SuviDesign-muotoilutapahtuman jär jestämiseen Oriveden Purnussa (painatus- ja tiedotuskulut, ilmoitukset ja toimistokulut). SuviDesign järjestetään Purnun taidekesän yh tey dessä ja se on osana Oriveden Suven tapahtumia - saanut toimintakorvausta 750 v saanut toimintakorvausta 500 v saanut toimintakorvausta 500 v Elokuvatalo Taisto - hakee toimintakorvausta Elokuvatalo Taiston ylläpitokustannuksiin ja lämmityskuluihin. Oma erillinen tili elokuvatoimintaa varten on perustettu. - saanut toimintakorvausta v ei hakenut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta saanut toimintakorvausta v Taideyhdistys Roihu ry - rekisteröity yhdistys, jäsenmäärä 10 - hakee toimintakorvausta Reikäreuna-festivaalin 2011 jär jes tä miseen. Reikäreuna on ja tapahtuma jär jes te tään seitsemännen ker ran. - saanut toimintakorvausta v saanut toimintakorvausta 500 yhdistyksen toimintaan ja Reikäreuna-festivaalin järjestämiseen v. 2009

11 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto saanut Oriveden kaupungin kulttuuripalkinnon 850 vuonna saanut toimintakorvausta 750 yhdistystoimintaan ja 2000 Reikäreuna-festivaalin tuottamiseen v saanut toimintakorvausta 500 v Etelä-Oriveden Kylät ry - rekisteröity yhdistys, jäsenmäärä 10 - hakee toimintakorvausta kyläkirjan painokuluihin, aineiston hankintaan ja yhdistyksen rekisteröinti- ja jäsenhankintakuluihin. Ensimmäinen osa Naappila - Rajalahti julkaisukunnossa ja painovalmis. 10. Oriveden Naislaulajat ry - rekisteröity yhdistys, jäsenmäärä 21 - hakee toimintakorvausta osallistumiseen Lago di Garda -kuorofestivaaleille Italiassa. - ei ole hakenut toimintakorvausta v ei ole hakenut toimintakorvausta v ei ole hakenut toimintakorvausta v hakenut 500, ei ole saanut toimintakorvausta, koska toimii kansalaisopiston ryhmänä v Päätösehdotus: Elämänlaatujaosto päättää jakaa toiminta kor vaukset ha kijoiden toiminnan laadun, laajuuden ja avustustarpeen perus teella seuraavasti. 1. Vesa Peltomaa x) Netta Wallden - 3. Oriveden Kotiseutuyhdistys ry Eräjärvi-Seura ry Ylä-Hämeen Taiteilijaseura ry Muotoilu- ja taideteollisuus MUTTA ry Elokuvatalo Taisto x) Taideyhdistys Roihu ry Etelä-Oriveden Kylät ry Oriveden Naislaulajat ry - Yhteensä Toimintakorvaus myönnetään hyväksyttäviä kuitteja vastaan x) Päätös: Hyväksyttiin. Merkittiin, että elämänlaatujaoston puheenjohtaja ja kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen poistuivat esteellisenä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Tilapäisenä puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Päivi Nikkilä.

12 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto

13 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTON OPETUSSUUNNITELMA Elämänlaatujaosto 33 Oriveden seudun kansalaisopiston opinto-ohjelma on parhaillaan tekeillä. Rehtori Tiina Kopalainen esittelee elämänlaatujaostolle valmis teluvaiheen, aikataulutuksen ja opetuksen sisällöt ja suuntaviivat. (Valmistelu: kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen) Päätösehdotus: Elämänlaatujaosto merkitsee tiedoksi valmistelutilanteen ja ja käy keskustelua kansalaisopiston opinto-ohjelmasta. Päätös: Hyväksyttiin

14 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto ORIVEDEN SEUDUN KANSALAISOPISTO/TAITEEN PERUSOPETUKSEN MUSIIKIN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Elämänlaatujaosto 34 Taiteen perusopetusta annetaan Orievdellä neljällä taiteen alalla: musiik ki, kuvataide, käsityö ja tanssi. Käsityössä käsityön laajan oppimäärän opetusta toteutetaan yhteistyössä Näpsä-käsityökoulun kanssa, tanssista vastaa Pia Hakovirran baletti- ja liikuntakoulu ja musiikissa laajasta oppimäärästä ostopalveluna Merikanto-opisto. Elokuusta 2010 al kaen Ori ve del lä on an net tu tai teen pe rus ope tuk ses sa se kä yleisen että laajan oppi määrän mukaista musiikinopetusta. Kansalaisopiston musiikki koulussa annetta vassa yleisessä oppi määrässä painotetaan enemmän musii kin harrastamis ta ottaen huo mioon opiskeli jan omat lähtökohdat ja toi veet. Edellisen kerran kaikkien Orivedellä taiteen perusopetusta antavien taho jen opetussuunnitelmat taiteen alo jen opetussuunnitelmat on uudistettu yhdessä vuonna Koska musiikissa on kaksi eri toimijaa ja toteutetaan kahta erilaista opetussuunnitelmaa, on tarpeen uudistaa kansalaisopiston musiikin yleisen op pimäärän opetussuunnitelma, jotta kahden taiteen perusopetusta antavan opiston työjako on mahdollisimman selkeä. Yleisessä opetusuunnitelmassa perinteinen tutkintotavoitteelli suus ei enää si säl ly opetussuunnitelmaan, vaan ti lalle on kehi tetty käy tännönläheisempi portfoliotutkinto sitä haluaville opiskeli joille. Myös teo riaopin noissa siirrytään käytännönläheisempään opiskelumalliin, joka tu kee opiskeli jan omaehtoista oppimista. Tähän asti musiikkikoulussa ovat voineet opiskella pääasiassa lapset ja nuoret. Nyt opetusta on tarjolla myös aikuisille kaikissa yksilöopetuksen instrumenteissa. Mahdollisuus on tervetullut kaikille, jotka ovat haaveilleet soittamisesta tai laulamisesta, mutta siihen ei ole ollut ai kaisemmin tilai suutta. Ai kuis ten opetuksessa huomioidaan aikuisiän mu sii kin oppimi sen erityispiir teitä ja painotetaan musiikin vaikutuksia yk silön muuhun toimintaan. Hakeminen Oriveden seudun kansalaisopiston musiikkikoulun yksilöopetukseen on alka nut ja päättynyt Aiemmasta käytännöstä poiketen haku tapahtuu lomak keella, joita voi noutaa kansa laisopiston toimistosta, kaupungintalon in fosta tai netistä vesi.fi. Erillistä pääsykoetta ei enää jär jestetä syksyllä. Oppilaiksi voivat hakea 7 v. täyttäneet nuoriso-osastolle ja 18 v. täyttäneet aikuisosastol le. Alle 7-vuo tiaat oppilaat voidaan valita valmentavaan ope tukseen, joka on suunnattu 6-vuotiaille. Musiikkikoulussa valittavana ovat seuraavat instrumentit: piano, viulu, huilu, kitara, har monikka, lyö mäsoittimet ja yksinlaulu. Soitinvalintaa

15 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto harkittaessa kan nattaa mainita muutama vaihto ehto tärkeysjärjestyksessä. Oppilasvalinta tapahtuu pääasiassa lopettaneiden oppilaiden suhtees sa, muussa tapauk sessa järjestetään musikaalisuustesti. Tieto oppilasvalinnasta lähetetään kirjeitse kesä kuun loppuun mennessä. Vauvamuskarit ja musiikkileikki- ja musiikkileikkikoulut jatkavat toimintaansa ryhmä opetuksena syk syllä. Tarkemmat tiedot löytyvät elokuussa ilmestyvästä opinto-ohjelmas ta. Ilmoittautu minen ryhmä opetuksiin on normaalisti syksyllä. Oppilaan lukukausimaksu yksilöopetuksessa on 110 /lukukausi. Vauvamuskareiden ja musiikkileikki koulujen hinnat ovat n. 40 /kurssi. (Liite: Oriveden seudun kansalaisopiston taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetusuunnitelma (Valmistelu: kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen) Päätösehdotus: Elämänlaatujaosto hyväksyy Oriveden seudun kansalaisopiston taiteen perusopetuksen musiikin yleisen oppimäärän opetussuun nitelman, joka astuu voimaan ja keskustelee musiikinopetuksen peruslinjauksista. Päätös: Hyväksyttiin

16 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto SEUTUOPISTOHANKKEEN AJANKOHTAISTILANNE Elämänlaatujaosto 35 Seutuopistojen perustamisessa Tampereen kaupunkiseudulla otettiin askel eteen päin, kun seutuhallitus päätti aloittaa kahden opiston perustamiseen tähtäävät neuvottelut. Sopimusneuvotteluissa Tampereen kaupunkiseudun seitsemästä kansalaisopistosta rakennetaan kaksi seutuopistoa. Tampereen seutuopisto tuottaisi opistopalvelut Tampereelle, Ylöjärvelle, Kangasalle ja Orivedelle. Pirkan opisto toimisi Nokialla, Pirkkalassa, Lempäälässä ja Vesilahdessa. Resurssien yhdistäminen tuottaisi elinvoimaisia ja uudistumiskykyisiä seutu opistoja, joilla on hyvä asiatuntijuus opetusaloillaan ja monipuolinen opetustarjonta. Hyötynä voidaan nähdä myös kaupunkiseudulle saatavien valtionapujen lisääntyminen eurolla, mikäli seutuopistot muodostetaan työryhmän ehdottamalla tavalla. Seutuopistojen toimintamalli on asiakaslähtöinen ja se tuo lisää rahaa palveluihin. Opistot ovat toteutuessaan toimiva esimerkki onnistuneesta kuntien välisestä yhteistyöstä. Lausunnoissaan seutuopistoselvitykseen kunnat kannattivat yhteistyön sisällöllisiä tavoitteita. Yhteistyösopimukset valmistellaan ensi marraskuun loppuun mennessä, ja päätökset tehdään alkuvuoden 2012 aikana. Opistot aloit tavat todennäköisesti toimintansa vuonna Sopimusneuvotteluissa viimeistellään mm. seutuopistojen palvelu-ja hallintomallit sekä rahoitus- ja kustannusjakoperiaatteet. Henkilöstön sopeuttamiseen ja kouluttamiseen suunnataan myös huomiota. Seutuopistojen pe rustamisesta päätetään lopulta kaupunkiseudun kuntien valtuustoissa. Seutuopistojen muodostamiseen perustetaan työryhmät ja Tampereen seutuopiston työryhmässä Orivettä neu vot teluissa edustaa kan salaisopiston rehtori Tiina Ko pa lai nen. Muut työ ryh män jäsenet ovat Tam pereelta tilaajapäällik kö Lau ri Savisaari (pj), tuotantojohtaja Toimi Jaati nen, kehitysjohtaja Ka ri Haka ri, Ylöjärveltä rehtori Päivi Varjosalo ja Kan gasalta rehtori Kirsi-Marja Piekkala. Työryhmää täydennetään myös henkilöstön edustajilla ja sihteerillä. Tampereen seutuopiston työryhmä on aloittanut työskentelynsä touko kuus sa 2011 ja jat ko val mis telun vä liraportointi on syyskuussa Kaupunki seudun kun ta yhtymä hankkii tarvittavaa asiantuntijaosaa mista seutuopisto jen toi minta mallien viimeiste lyyn ja yhteistyösopimusten valmisteluun. Oriveden Opisto on kaupungin pyynnöstä toimittanut uuden tarjouk sen kan salaisopisto-opetuksen järjestämisestä ja Juupajoen kunta on lähettä nyt kau pungin pyynnöstä lausunnon kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä. Kaupunginhallituksen päätöksen ( ) mukaises-

17 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Elämänlaatujaosto ti samanaikaisesti sopimusneuvottelujen kanssa selvitetään ja arvioidaan kansalaisopiston jatkaminen itsenäisenä toimijana sekä yhteistyö Oriveden Opiston kanssa. (Valmistelu: kansalaisopiston rehtori Tiina Kopalainen) Päätösehdotus: Rehtori Tiina Kopalainen selvittää seutuopistoselvityksen ti lannetta ja elämänlaatujaosto käy asiasta keskustelua. Päätös: Hyväksyttiin

18 ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ OIKAISUVAATIMUSOHJEET Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianomainen) sekä kunnan jäsen. Oikaisuvaatimus tehdään ORIVEDEN KAUPUNGIN HYVINVOINTI- JA TERVEYSLAUTA- KUN NALLE, osoi te Keskustie 23, PL ORIVESI. Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katostaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Pöytäkirjan nähtävillä pitäminen / 20. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkistetusta pöytäkirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa Orivedellä päivänä kuuta 20 Tämä päätös on lähetetty asianomaiselle postin välityksellä / 20

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2015 588 Kaupunginhallitus AIKA 17.08.2015 klo 15:00-16:03 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 218 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 351 Kunnanhallitus 07.11.2013 AIKA 07.11.2013 klo 15:00-17:40 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 254 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2012 96 Sivistyslautakunta 14.06.2012 AIKA 14.06.2012 klo 18:00-18:55 PAIKKA Kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 51 LÄHIHOITAJAN TEHTÄVÄ 98

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 110 Kasvatus- ja opetuslautakunta 12.05.2015 AIKA 12.05.2015 klo 18:45-20:00 PAIKKA Lempäälän Ehtookoto, Katepalintie 9 KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 49 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto

Pöytäkirjan nähtävilläolo Viitasaarella 05.06.2015 kaupungintalo, keskushallinnon osasto Kaupunginhallitus VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(25) Aika 01.06.2015 klo 16:00-17:27 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnä Halonen Juhani puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Tuikkanen Tuija

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145

Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Rautjärven kunta Pöytäkirja 9/2014 145 Tekninen lautakunta Aika 10.09.2014 klo 16:00-17:40 Paikka Rautjärven kunnantalo, valtuustosali, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2011 196 Kunnanhallitus 06.09.2011 AIKA 06.09.2011 klo 14:15-17:40 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 132 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu

JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381. Otsikko Sivu JOROISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2013 381 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 15:00-18:10 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali.

Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1. Kunnanhallitus 19.01.2015. Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50. Kuntala, valtuustosali. Kuhmoisten kunta Pöytäkirja 1/2015 1 Kunnanhallitus 19.01.2015 Aika 19.01.2015 klo 17:30-20:50 Paikka Kuntala, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 5 2

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1(20) Sivistyslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 klo 18:08-19:12 PAIKKA Kaupunginhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273

HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 HYRYNSALMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2013 273 Kunnanhallitus 17.09.2013 AIKA 17.09.2013 klo 13:00-17:25 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 173 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 8/2015 160 Kunnanhallitus Aika 01.06.2015 klo 14:00-16:17 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen huone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 89 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta

Otsikko Sivu. 81 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 82 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 83 Lausunto terveydenhuoltolain mukaisesta ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2013 1 Perusturvalautakunta AIKA 27.11.2013 kello 14:00-17:26 PAIKKA Piilolan palvelukeskus, Terveyskatu 12 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 81 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274

SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 SIMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 274 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 klo 15:00-19:16 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 189 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84. Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski. 40 Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 6/2010 84 Kaupunginvaltuusto KOKOUSAIKA 09.11.2010 klo 18:00-21:33 KOKOUSPAIKKA Kaupunginvaltuuston istuntosali Koski OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi mii

Lisätiedot

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu

Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187. Asia Sivu Parikkalan kunta Pöytäkirja 9/2014 187 Kunnanhallitus Kokousaika 28.05.2014 klo 13:00-14:20 Kokouspaikka Parikkalan kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone, Harjukuja 6, 59100 Parikkala Käsitellyt

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 NURMIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kunnanhallituksen henkilöstöjaosto 20.05.2015 KÄSITELLYT ASIAT Sivu 14 KVTES:n hinnoittelun 05KOU010 tehtävän vaativuuden arviointi 3 15 KVTES:n palkkaliitteen 1 muutosten

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2015 1(47) Kaupunginhallitus 08.06.2015 AIKA 08.06.2015 klo 17:15-20:10 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 1 (Haapamäen huone) KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 150 Kokouksen

Lisätiedot

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone

VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Perusturvalautakunta VIITASAAREN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2015 1(37) Aika 15.04.2015 klo 15:00-18:23 Paikka Viitasaaren kaupungintalo, lautakuntien kokoushuone Läsnä Tuikkanen Tuija puheenjohtaja Poissa 51

Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot

KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342. Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki. Nimi Tehtävä Lisätiedot KUHMON KAUPUNKI KOKOUSPÖYTÄKIR JA 12/2010 342 Kaupunginhallitus KOKOUSAIKA 06.07.2010 klo 17:00-18:16 KOKOUSPAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone Joki OSALLISTUJAT LÄSNÄ (ja mer kintä siitä kuka toi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2015 1/31 Kunnanhallitus Aika 26.01.2015 klo 17:00-19:30 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 84 Kunnanvaltuusto 24.09.2014 AIKA 24.09.2014 18:00-20:50 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 39 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 87 40 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJAT

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu

PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2012 1 Perusturvalautakunta AIKA 28.11.2012 kello 15:00-17:50 PAIKKA Äänekosken kaupungintalo, kokoushuone nro 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 75 Kokouksen

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231

PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 PUOLANGAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 231 Kunnanhallitus 24.11.2014 AIKA 24.11.2014 klo 09:00-14:14 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 163 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA 233 PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot