Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Selvitystyö"

Transkriptio

1 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012

2 Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Selvitystyö Leena Marsio 2012 Julkaisija Vantaan kaupunki 2013 Toimitus Leena Marsio Kannen kuvat Pekka Turtiainen, Vantaan kuvataidekoulu, Vantaan musiikkiopisto Taitto Heidi Hölttä Paino Vantaan kaupungin paino

3 1. Johdanto...5 Selvitystyön lähtökohdat ja tutkimusaineisto... 5 Mitä taiteen perusopetus on... 6 Lyhyt katsaus kenttään Rahoitus...8 Erilaiset rahoitusmallit... 8 Suhdanneherkkyys... 9 Oppilaitosten talous Tulevaisuuden trendit Hallintomalli ja johtaminen...17 Hallintohenkilökunnan määrä Hallinnon rakenne Strateginen johtaminen Henkilöstöjohtaminen Sidosryhmät ja verkostoituminen Viestintä Opetustoiminta...24 Tuloksellisuus: oppilasmäärät, suoritukset ja todistukset Päättötodistukset ja tasosuoritukset Opetustoiminnan laatu ja sen kontrollointi Opetussuunnitelmien toteutuminen Tasa-arvokysymykset Oppilasarviointi Esiintymis- ja näyttelytoiminta Käyttäjät: oppilaat ja vanhemmat...34 Osallisuus ja vaikuttaminen Hinnoittelu ja palvelupaketti Palveluiden alueellinen jakautuminen Oppilaan omaehtoisuuden ja luovuuden huomioiminen Opettajat ja työsuhteet...40 Opettajien määrä: toimenhaltijat ja tuntiopettajat Palkkaus Eläkkeet Työsuhteiden pituus ja vakaus Työsuhteisiin liittyvien ongelmien ratkaisu Opettajien pedagogisen ja taiteellisen ilmaisun kehittäminen Työyhteisön hyvinvointiin panostaminen Opettajavalintojen toteuttaminen Oppimisympäristö...47 Tilojen ja välineiden taso Opetustilojen hinnat Kaupungin ilmaistilat Osallisuus kaupungin suunnittelussa Yhteenveto...50 Kunnallisen ja yksityisen hallintomallin edut ja haitat Enemmän kuin hallintomalli Vantaan musiikkiopisto ja kuvataidekoulu: kysymys hallintomuodosta Haastattelut Lähteet...62

4 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 5 1. Johdanto Selvitystyön lähtökohdat ja tutkimusaineisto Vantaan kaupunginjohtaja määräsi selvitettäväksi Vantaan musiikkiopiston ja kuvataidekoulun hallintomuodon vuoden 2012 loppuun mennessä 1. Vantaa on pääkaupunkiseudun neljästä kaupungista ainoa, jossa on kunnallinen musiikkiopisto ja kuvataidekoulu, muut taiteen perusopetusta antavat laitokset ovat yksityisiä. Koko maan osalta noin puolet oppilaitoksista on kunnallisia ja puolet yksityisiä. Selvityksen tarkoituksena on katsoa laaja-alaisesti mitä eroa on kunnallisesti tai yksityisesti ylläpidetyillä taiteen perusopetuksen laitoksilla ja vertailla hallintomuodon ominaispiirteitä sekä etuja ja haittoja ottaen huomioon niin toiminnalliset, laadulliset kuin taloudelliset seikat. Hallintomuodon vaikutusta on pyritty katsomaan monipuolisesti hallinnon, opettajien sekä taiteen perusopetukseen osallistuvien käyttäjien näkökulmasta. Tässä selvityksessä kunnallisella oppilaitoksella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän osana ja ylläpitämänä toimivaa taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta. Yksityisellä oppilaitoksella tarkoitetaan taiteen perusopetusoppilaitosta, jonka ylläpitäjätaho on rekisteröity yhdistys, säätiö tai osakeyhtiö. Tämä selvitystyö keskittyy oppilaitoksiin, jotka antavat taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista opetusta ja saavat tuntiperusteista valtionosuutta. Selvitystyön metodina oli vertailla yksityisiä ja kunnallisia taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia yhtäältä haastattelujen ja toisaalta monenlaisen numeerisen, laitosten tuottaman aineiston pohjalta. Yhteensä haastateltiin 17 taiteen perusopetusta antavaa oppilaitosta, joista 14 sijaitsee pääkaupunkiseudulla. Vantaalta musiikkiopiston ja kuvataidekoulun ohella haastateltiin kaksi muuta valtionosuutta saavaa oppilaitosta (Vantaan Tanssiopisto ja Tikkurilan Teatteri- ja Sirkuskoulu). Lisäksi haastateltiin vantaalaista, yhtiömuotoista Musiikkiopisto BBG:tä 2. Helsingistä ja Espoosta otettiin mukaan kolme suurinta kuvataidekoulua (Espoon kuvataidekoulu, Helsingin kuvataidekoulu sekä Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu). Musiikkiopistoista mukaan otettiin ne valtionosuuksia saavat oppilaitokset, joiden valtionosuuden vuosituntimäärä ylittää tuntia ja jotka ovat olleet valtionosuusrahoituksen piirissä jo pidempään (Espoon musiikkiopisto, Helsingin konservatorio, Itä-Helsingin Musiikkiopisto, Käpylän musiikkiopisto, Musikinstitutet Kungsvägen, Pop & Jazz Konservatorio). Lisäksi mukaan otettiin kolme suurta kunnallista musiikkioppilaitosta (Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, Porvoonseudun musiikkiopisto sekä Oulun konservatorio). Pääosin haastateltiin rehtoreita, joissain oppilaitoksissa mukana haastatteluissa oli myös muun hallintohenkilökunnan edustaja. Vantaan musiikkiopistossa ja kuvataidekoulussa kuultiin myös opettajakuntaa. Edelleen haastateltiin asiantuntijoita mm. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta, Kuntaliitosta sekä taiteen perusopetuksen liitoista. Selvitystyön tuloksena on valmistunut kirjallinen raportti, joka esittelee kunnallisen ja yksityisen hallintomallin ominaispiirteitä sekä etuja ja haittoja taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa. Se ei ota yksiselitteisesti kantaa kummankaan mallin puolesta, vaan pyrkii antamaan Vantaan kaupungin johdolle ja poliitikoille tietoa päätöksenteon tueksi. Lyhyesti katsotaan myös Vantaan tilannetta mahdolliseen yksityistämiseen liittyen. Selvityshenkilönä on toiminut Leena Marsio (HuK, MuM). 1 Vantaan kaupunki (2012) Talouden tasapainottamis- ja velkaohjelma 2 Musiikkiopisto BBG antaa yleisen oppimäärän mukaista opetusta eikä saa valtionavustusta. Suurena vantaalaisena musiikkiopistona se haluttiin kuitenkin mukaan selvitykseen.

5 6 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Mitä taiteen perusopetus on Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua taidekasvatusta. Sitä säätelee laki taiteen perusopetuksesta (633/1998). Taiteen perusopetusta annetaan mm. musiikkioppilaitoksissa, kuvataidekouluissa, tanssioppilaitoksissa, käsityökouluissa ja muissa oppilaitoksissa. Eri taiteenaloilla annettava taiteen perusopetus etenee tavoitteellisesti tasolta toiselle ja antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään sekä hakeutua alan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen 3. Taiteen perusopetuksen opetus noudattaa koulutuksen järjestäjän hyväksymiä opetussuunnitelmia, joiden tulee perustua opetushallituksen päättämiin opetussuunnitelman perusteisiin. Opetussuunnitelmissa määritellään opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt ja ne voivat sisältää erilaajuisia oppimääriä. Taiteen perusopetuksen oppimäärät ovat laaja oppimäärä ja yleinen oppimäärä. Laajan oppimäärän mukaiset opinnot sisältävät laskennallisesti opetustuntia. Laaja oppimäärä tarjoaa mahdollisuuden pitkäjänteiseen taiteen opiskeluun, antaa valmiuksia alan ammattiopintoihin tai elinikäiseen harrastamiseen. Laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on vahvistettu musiikille, tanssille, teatteritaiteelle ja visuaalisille taiteille (arkkitehtuuri, kuvataide ja käsityö) sekä sirkustaiteelle. Yleisen oppimäärän mukaiset opinnot sisältävät laskennallisesti 500 opetustuntia. Yleinen oppimäärä sisältää 10 opintokokonaisuutta, ja opintoihin voi sisällyttää usean taiteenlajin opintokokonaisuuksia. Yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteet on vahvistettu musiikille, tanssille, sanataiteelle, esittäville taiteille (sirkustaide ja teatteritaide) ja visuaalisille taiteille (arkkitehtuuri, audiovisuaalinen taide, kuvataide ja käsityö) 4. Taiteen perusopetus on yksi suomalaisen koulutusjärjestelmän menestystarinoista eikä vastaavaa koulutusmuotoa ole muualla. Opetukseen osallistuminen on vapaaehtoista, mutta silti oppilaiden määrä on kasvanut 1990-luvun alkupuolelta saakka, ollen nyt noin Opetus täydentää ja syventää perusopetuksen (peruskoulun) taito- ja taideaineiden opetuksessa saatua osaamista. Taiteen perusopetuksen arvostus ja opetuksessa hankitun osaamisen tunnustaminen eivät kuitenkaan ole esimerkiksi jatko-opintoja ajatellen siinä asemassa, joka sille kuuluisi tavoitteellisen ja pitkäkestoisen opiskelun perusteella. (Koulutuksen arviointineuvosto 2012) Taiteen perusopetuksen voidaan sanoa olevan yksi suomalaisen taidekentän kivijaloista. Lapsuudesta saakka rakennettu suhde taiteeseen ja kulttuuriin luovat tieteen ja koulutuksen ohella perustan yhteiskunnan sivistykselle. Taide- ja taitoaineiden nähdään olevan avainasemassa muun muassa ihmisen persoonallisuuden, identiteetin ja itseluottamuksen sekä yhteisöön liittymisen kannalta. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2010). Lisäksi taiteella ja kulttuurilla on osana luovaa taloutta merkittävä kilpailukykyä ja kansantalouden kasvua lisäävä vaikutus

6 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 7 Lyhyt katsaus kenttään Musiikin opetukseen keskittyneet oppilaitokset ovat saaneet valtionosuutta jo vuodesta 1967, jolloin säädettiin laki musiikkioppilaitosten valtionavustuksesta. Vuonna 1992 voimaan tulleella taiteen perusopetuslailla pyrittiin nostamaan muita taiteenlajeja vahvan ja tuloksellisen musiikinopetuksen rinnalle. Nykyinen, vuonna 1998 annettu laki mahdollisti tuntiperusteisen valtionosuuden myöntämisen muillekin taiteenlajeille kuin musiikille. Viimeisimmät tiedot koko maan taiteen perusopetuksesta ovat Opetushallituksen selvityksestä vuodelta 2008 (Koramo 2008), jolloin taiteen perusopetusta antavia oppilaitoksia oli 465, niistä osa kansalaisopistoja. Opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä oli tuolloin 89 musiikkioppilaitosta ja 41 muiden taiteenalojen oppilaitosta (arkkitehtuuri, kuvataide, käsityö, sanataide, sirkus, tanssi, teatteritaide). Luvussa ovat mukana myös aikuisopiskelijat. Oppilaitosten oppilasmäärät vaihtelivat hyvin suurista yli oppilaan toimipisteistä pieniin, muutaman kymmenen oppilaan oppilaitoksiin. Vuonna taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaan opiskeli yhteensä ja yleisen oppimäärän mukaan oppilasta. Musiikin taiteen perusopetusta tarjoavia oppilaitoksia oli lukuvuonna yhteensä 187. Toiseksi yleisin taiteenala oppilaitosten määrän mukaan oli kuvataide, jota tarjosi yhteensä 147 oppilaitosta. Tanssin taiteen perusopetusta tarjosi Suomessa yhteensä 111 oppilaitosta. (Koramo 2008) Taiteen perusopetusliiton selvityksen 2012 mukaan 24 % peruskouluikäisistä oli maanlaajuisesti taiteen perusopetuksen piirissä. Sisäänpääsyprosentti oli 55 % TPO-jäsenliittoihin kuuluvissa taideoppilaitoksissa. Kaupungit järjestävät taiteen perusopetuksen palveluja ja muuta taideopetusta hyvin eri tavoin, mikä käy ilmi Kuntaliiton tuoreesta selvityksestä (Ruusuvirta et al. 2012). Joissain kaupungeissa kunta vastasi itse kaikista tai ainakin suurimmista taideoppilaitoksista, eikä avustanut lainkaan ulkopuolisia toimijoita. Toisissa kaupungeissa puolestaan näitä kulttuuripalveluja tuottivat miltei yksinomaan yksityiset toimijat, joita kaupunki tuki avustuksillaan tai palvelujen ostoilla. Kuntaliiton selvitykseen osallistuneista kunnista Joensuussa, Kajaanissa, Oulussa, Porissa, Porvoossa, Raumalla, Rovaniemellä, Salossa ja Vaasassa taideoppilaitosten ja taiteen perusopetuksen palvelut tuotettiin täysin tai lähes kokonaan kunnallisissa oppilaitoksissa. Sen sijaan Espoossa, Helsingissä, Lappeenrannassa ja Savonlinnassa palvelut järjestettiin kokonaan tai pääosin yksityisiä toimijoita avustamalla. Ostopalvelujen kautta taiteen perusopetuksen palveluja hankkivat mm. Jyväskylä ja Joensuu. Monet kunnat tuottavat taiteen perusopetuksen palveluja myös seudullisesti, lisäksi palveluja käytetään runsaasti yli kuntarajojen. (Ruusuvirta et al. 2012) Lukuvuonna opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä olevista kyselyyn vastanneista taiteen perusopetuksen oppilaitoksesta 57 oli kunnan, 51 yhdistyksen, 6 säätiön, 4 kuntayhtymän ja 2 yksityisen yrityksen ylläpitämiä. (Koramo 2008) Vuodelle 2013 taiteen perusopetukseen on myönnetty rahoitusta 61 kunnalliselle ja 67 yksityiselle oppilaitokselle sekä 4 kuntayhtymälle. 5 5

7 8 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 2. Rahoitus Erilaiset rahoitusmallit Taiteen perusopetus on valtion organisaatiossa osa yleissivistävää koulutusjärjestelmää ja siitä vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön koulutus- ja tiedepolitiikan osasto. Laki kunnan kulttuuritoiminnasta edellyttää, että kunta luo edellytyksiä taiteen perusopetuksen järjestämiselle (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta /728). Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta omalla päätöksellään. Valtio osallistuu rahoitukseen kahdella erillisellä valtionosuudella, sekä asukasettä opetustuntiperusteisesti. Asukaskohtaista valtionosuutta myönnetään kunnille, jotka ovat ilmoittaneet järjestävänsä alueellaan taiteen perusopetusta. Valtionosuus myönnetään asukasmäärän ja asukasta kohden lasketun yksikköhinnan perusteella. 6 Asukaskohtainen valtionosuus ei kanavoidu suoraan itse taiteen perusopetukseen, vaan se tulee kunnalle osana koko perus- ja kulttuuritoimen laskennallista valtionosuutta. (Laki opetus-ja kulttuuritoimen rahoituksesta , kohta 5) Toinen valtion rahoitusmuoto taiteen perusopetukselle on ns. opetustuntikohtaisesti myönnettävä valtionosuus. Tämä valtionosuus maksetaan joko kunnalle (kuntaomisteiset oppilaitokset) tai suoraan yksityisille oppilaitoksille. Valtionosuus maksetaan opetustuntia kohden lasketun yksikköhinnan perusteella. Vuosittain valtion talousarviossa vahvistettu tuntikohtainen yksikköhinta vuonna 2012 on 74,66 /tunti. Tästä summasta kunnille tai oppilaitoksille maksetaan 57 %. Vuosittain valtion budjetissa on tietty tuntimäärä, joka jaetaan tuen piirissä olevien kesken. Uusia tunteja tulee käytettäväksi vain lisäbudjetilla, jolloin uusilla oppilaitoksilla on mahdollisuus hakea tuen piiriin. Kunnallisten oppilaitosten toiminta on pääosin arvonlisäverotuksen ulkopuolella. Valtionosuuksissa tätä pyritään kompensoimaan siten, että yksikköhinta on yksityisellä hieman korkeampi (2,42 % vuonna 2013) kuin julkisella puolella. On kuitenkin huomattava, että yksityiset oppilaitokset maksavat täyden arvonlisäveron (24 % vuonna 2013) materiaali- ja laitehankinnoistaan sekä hankkimistaan palveluista kuten siivouksesta. Kunta voi järjestää taiteen perusopetusta ilman sitä varten myönnettävää lupaa. Muut (kuntayhtymät, rekisteröidyt yhteisöt ja säätiöt) tarvitsevat opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin päästäkseen opetus- ja kulttuuriministeriöltä koulutuksen järjestämisluvan. Muille kuin kunnille voidaan myöntää lupa järjestää taiteen perusopetusta, jos opetus on tarpeellista ja luvan hakijalla on ammatilliset ja taloudelliset edellytykset opetuksen asianmukaiseen järjestämiseen. Lupia voidaan myöntää valtion talousarviossa vahvistetun opetustuntikiintiön rajoissa. Kaikkien taideopetusta antavien oppilaitosten ei ole pakko antaa taiteen perusopetusta, mutta hakemalla luvan oppilaitos saa vapautuksen arvonlisäveron maksamisesta oppilaiden lukukausimaksuista. Taiteen perusopetuslupa voidaan myöntää, jos oppilaitos täyttää taiteen perusopetukselle asetetut kriteerit. 6 Laskentayksikkö on 1,40 /asukas ja siitä kunta saa valtionosuutta 34,08 %, eli noin 48 senttiä/asukas vuonna 2012.

8 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 9 Valtionosuuksien lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa vuosittain ylimääräistä avustusta taiteen perusopetuksen oppilaitosten käyttökustannuksiin vain yksityisille koulutuksen järjestäjille. Lisäksi opetushallitus jakaa valtionavustusta taiteen perusopetuksen opetustuntikohtaisen valtionosuuden piiriin kuuluvan toiminnan kehittämiseksi järjestettävää kokeilua, toimintaan liittyviä tarpeellisia erityistehtäviä sekä toiminnan käynnistämistä varten. Opetushallitus jakaa myös vuosittain pienen määrärahan taiteen perusopetuksen harkinnanvaraisina valtionavustuksina sellaisille taiteen perusopetuksen järjestäjille, jotka eivät saa opetustuntikohtaista valtionosuutta. 7 Lisäksi oppilaitoksilla on mahdollisuus hakea rahoitusta erilaisiin hankkeisiin eli muuhun kuin taiteen perusopetuksen järjestämiseen. Näitä ovat mm. lastenkulttuuriavustukset, erilaiset säätiöiden avustukset, Myrsky-hanke, Osaava-hanke sekä erilaiset EU:n avustukset. Vantaan musiikkioppilaitos ja kuvataidekoulu ovat molemmat opetustuntikohtaisen valtionosuuden piirissä. Niitä ylläpitää Vantaan kaupunki, jolle avustukset menevät ja joka edelleen kanavoi katsomansa osan oppilaitoksille. Suhdanneherkkyys Viime vuosina on puhuttu paljon luovuudesta sekä taiteesta ja kulttuurista kaupunkien strategisena menestystekijänä. Kuntaliiton koordinoiman laajan tiedonkeruun tulokset kuitenkin osoittavat, että kulttuuritoiminnan osuus kunnan taloudesta on pieni. Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannusten osuus kunnan saamien verotulojen ja käyttötalouden valtionosuuksien kokonaissummasta vaihteli noin kahdesta prosentista vajaaseen viiteen prosenttiin. Kunnan oman kulttuuritoiminnan ja sen itse tuottamien kulttuuripalvelujen kustannusten osuus oli kaikissa kaupungeissa vuonna 2010 yli puolet tilinpäätöksissä näkyvistä kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannuksista. (Ruusuvirta et al. 2012) Kulttuuripalvelut ovat peruspalveluja, mutta toisin kuin esimerkiksi opetuspalveluissa kuntalaisilla ei ole subjektiivista oikeutta johonkin tiettyyn kulttuuripalveluun, vaan kunnilla on vapaus toteuttaa kulttuuripalvelut siinä laajuudessa ja sillä tavalla kuin parhaaksi nähdään. Kunnan saamat valtionosuudet ovat yleiskatteisia eli niitä ei ole ns. korvamerkitty tiettyyn toimintaan. Kunnan valtionosuuksien kokonaissumma kirjataan yhtenä summana kunnan tuloslaskelmaan ja tilinpäätökseen. Näin ollen toisinaan kunnallisen taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen ministeriöstä saama rahamäärä tulee vain osittain oppilaitoksen käyttöön. Oppilaitoksen saama osuus riippuu poliittisista päätöksistä. Haastattelukierroksen räikein esimerkki oli kunnallinen oppilaitos, jonka euron valtionavustuksen korotuksesta itse oppilaitokseen kotiutui vain euroa kunnan ohjatessa varat muuhun käyttöön. Tämä lienee merkittävin epäkohta kunnan omistamien oppilaitosten rahoituksessa. Kunnan tiukentunut talous siis näkyy myös sen omistamien oppilaitosten taloudessa. Vantaan musiikkiopistossa kunnan talouskurin takia 2000-luvun alussa toteutetut hätätoimenpiteet, esimerkiksi vasta-alkajien 30 minuutin oppitunti tai sairaslomasijaisten korvaaminen ryhmätunneilla, ovat jääneet pysyviksi. Toisaalta esimerkiksi Espoossa on toteutettu kolmena peräkkäisenä vuotena ( ) 7

9 10 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 2,5 % säästökuuri, jolla on leikattu samassa suhteessa suoraan myös yksityisten avustuksia. Oppilaitoksille nämä ovat suuria summia, kun samalla palkkakulut ja tilojen hinnat jatkuvasti nousevat. Talouden heilahtelut näkyvät kunnan avustuksien vähentymisenä siis sekä kunnan omistamissa että yksityisissä oppilaitoksissa. Toisaalta esimerkiksi 2013 toteutettava valtionosuuksien indeksikorotusten jäädyttäminen ei näy kunnallisen puolen oppilaitoksissa. Opetustuntikohtaisiin valtionosuuksiin on aiemmin toteutettu vuosittain indeksikorotus, mikä on ollut tärkeää avustusten kehitykselle. Kunnat eivät yleensä toteuta yksityisten oppilaitosten avustuksiin vuosittaisia indeksikorotuksia, ja kunnallinen avustus voi polkea usein paikallaan vuosia, jolloin ainoa keino kattaa palkkojen yms. korotukset on nostaa oppilailta kerättävää lukukausimaksua. Kaupunginvaltuusto antaa toimialoittain seuraavan vuoden budjettikehyksen. Kuntatalouden näin salliessa siinä on huomioitu mahdolliset palkankorotukset, vuokrakustannusten muutokset ja muut muuttuneet tarpeet toimialojen esitysten pohjalta. Toimialan sisällä päätetään, miten raha lopullisesti jaetaan. Tällöin kunnalliset oppilaitoksetkin saavat osuutensa. Jos luku on vähemmän kuin palkkojen korotus, joudutaan leikkaamaan jostakin tai nostamaan lukukausimaksuja. Kunnallisen oppilaitoksen eduksi voidaan siis nähdä taloudellinen joustavuus: budjetin ylitykset eivät ole niin hankalasti paikattavissa kuin yksityisellä puolella, jossa rahaa on yksinkertaisesti saatava lisää, irtisanottava tai lomautettava henkilökuntaa tai supistettava palkkakuluja sekä opetustarjontaa. Valtion rahoitus kohdistuu järjestäjän vahvistamaan opetustuntimäärään. Usein oppilaitokset antavat todellisuudessa enemmän opetusta, jolloin osa tunneista jää vos-rahoituksen ulkopuolelle eli tämän osan oppilaitokset joutuvat itse rahoittamaan. Näin on tapahtunut esimerkiksi juuri Vantaan musiikkiopistossa. Yleensä kunnallisissa oppilaitoksessa on tarkemmin määritelty katto oppilaspaikoille. Toisinaan taas valtionosuustunnit eivät täyty, jolloin valtionosuuksia joudutaan leikkaamaan. Nämä oppilaitokset ovat lähes poikkeuksetta olleet kunnallisia oppilaitoksia, joiden vos-rahoitus on jäänyt kunnalle muihin tarkoituksiin, eikä opetusta ole ollut varaa järjestää aiotussa laajuudessa. Näin syntyvä noidankehä voi kurjistaa oppilaitoksen talouden nopeasti. Valtionosuudet ovat oppilaitoksille kuitenkin vakaa ja turvallinen rahoituslähde. Yksityisissä oppilaitoksissa valtionavustukset tulevat suoraan niiden piirissä olevien oppilaitoksen käyttöön. Kerran myönnetty valtionavustus on käytännössä pysyvä, eikä sitä tarvitse erikseen hakea uudelleen, tuntimäärät ja oppilasmäärät toki tarkistetaan säännöllisesti vuosittain. Ministeriö luonnollisesti tarkkailee tilannetta ja pysyvissä muutoksissa ottaa asiaan kantaa tarkistamalla rahoituksen myöntämisen perusteita. Vuonna 2013 toteutettava opetustuntikohtaisten valtionosuuksien indeksikorotusten jäädytys merkitsee isommissa yksityisissä oppilaitoksissa jopa euron kiristystä. Vuoden 2008 alusta tuli voimaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain muutos, jonka myötä taideja kulttuurilaitosten yksikköhintoja tarkistetaan kustannuksia vastaavaksi joka neljäs vuosi. Taustalla oli yksikköhintojen jääminen jälkeen todellisista kustannuksista ja käytettävissä olevien henkilötyövuosien määrän riittämättömyys. Uudistus tarkoitti huomattavaa kasvua taide- ja kulttuurilaitosten valtionosuuksissa vuosina koskien sekä kunnallisia että yksityisiä oppilaitoksia.

10 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 11 Yksityisille oppilaitoksille haasteena on kaupungin rahoituksen lyhytjänteisyys ja arvaamattomuus nykytalouden tilanteessa, jolloin tuki voi muuttua poliittisella päätöksellä ja muunlaisten linjausten mukaan. Niiden tulisi voida luottaa siihen, että toimintoja voi kehittää pitkällä tähtäimellä, eikä käyttää turhia resursseja kerran vuodessa päätettävän rahan hakemiseen. Yksityisellä oppilaitoksella voi olla sopimus kaupungin kanssa taiteen perusopetuspalveluiden ostamisesta kuten esimerkiksi Espoossa. Tällainen sopimus antaa turvallisuutta ja sopimus tarkastetaan vuosittain. Oppilasmaksut muodostavat musiikkiopistoissa noin neljänneksen ja kuvataidekouluissa kolmanneksen tuloista. Osa oppilaitoksista ilmoitti kilpailun koventuneen ja oppilasmaksujen eli opiskelijoiden määrän vähentyneen. Suurin osa haastatelluista raportoi kuitenkin oppilasmaksujen pysyneen samana tai kasvaneen hieman. Oppilaitosten talous Seuraavassa tarkastellaan lähemmin tutkimuksessa esiin tulleita eroja kunnallisen ja yksityisen taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten taloutta. Vantaan musiikkiopiston ja Kuvataidekoulun vertailuluvut otetaan kussakin kohdassa esiin erikseen ja niitä verrataan muiden oppilaitosten keskiarvoon (ka). Lukujen osalta vertailussa ovat musiikin alalta mukana kunnan omistamat Vantaan musiikkiopisto, Länsi-Uudenmaan musiikkiopisto, Porvoonseudun musiikkiopisto ja Oulun konservatorio. Yksityisistä mukana ovat Espoon musiikkiopisto, Helsingin konservatorio, Itä-Helsingin Musiikkiopisto, Musikinstitutet Kungsvägen sekä Pop & Jazz Konservatorio. Kuvataiteen luvuissa ovat mukana kaikki neljä tutkimuksessa mukana ollutta eli Vantaan kuvataidekoulu, Helsingin kuvataidekoulu, Pohjois-Helsingin kuvataidekoulu sekä Espoon kuvataidekoulu. Tiedot perustuvat pääosin oppilaitosten selvitystä varten toimittamiin lukuihin. Lisäksi tietoja on kerätty oppilaitosten opetushallitukselle toimittamista raporteista. Tiedonkeruutapojen eroista johtuen näissä luvuissa voi olla eroavaisuuksia. Menot Eri taidealat tuottavat eri lailla tuloja ja menoja oppilas- ja opetustuntikohtaisesti. Oppilaskohtaisesti tarkasteltaessa musiikin opetus on kallein taideala, sillä se on pääosin yksilöopetusta. Samalla oppilasmaksut kattavat vain pienen osan opetustunnin kuluista. Myös ryhmämuotoisessa opetuksessa erityisesti pitkälle edenneiden opintojen opetusryhmien koko on usein hyvin pieni, jolloin ne lähestyvät yksilöopetuksen tulo- ja menorakennetta. Tutkimukseen osallistuneiden musiikkiopistojen menot jakautuivat koko lailla samalla tavalla hallintomuodosta riippumatta. Suurin kulu ovat opetuksen henkilöstömenot ollen kunnallisissa keskimäärin 68 % ja yksityisissä 74 %. Kiinteistökulut olivat seuraavaksi suurin kuluerä. Vantaan musiikkiopiston kiinteistökulujen osuus, 15 %, vaikuttaisi olevan muita tutkittuja kunnallisia suurempi, mutta tähän vaikuttaa verrokkien Oulun ja Lohjan pk-seutua selvästi edullisemmat neliöhinnat. Vantaan musiikkiopiston tilakustannusten taso muistuttaakin enemmän pk-seudun yksityisten oppilaitosten tilakustannuksia, joten ainakaan tämän tarkastelun perusteella ei voida arvioida, että Vantaan musiikkiopistolle on etua kunnan omissa tiloissa toimimisesta. Myös kaupungin tiloissa toimiminen on pk-seudulla kallista.

11 12 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Hallintohenkilöstön osuus kuluista Vantaan musiikkiopistossa on sama kuin yksityisillä (6 %), kun taas vertailuissa olleilla julkisilla hallinnon kulut olivat keskimäärin 10 %. Kiinnostavaa on, että kuntaomistajuuden alaisuudessa toimiminen lisäsi hallintokustannuksia vertailun kohteena olleissa oppilaitoksissa. Verrokkiryhmässä kunnan rakenteessa toimimisesta ei ole ainakaan etua hallintokulujen muodostumisen osalta. Vantaalla hallintokulut vastaavat yksityisten oppilaitosten hallintokuluja. Lisäksi on tärkeää huomioida, että kunnallisissa oppilaitoksissa syntyy myös budjetin ulkopuolelle jääviä kuluja, esimerkiksi palkanmaksussa, laskutuksessa ja kulttuuripalveluiden yksikössä eli kaikissa niissä toimissa, jotka on mahdollista ulkoistaa kunnan muihin yksiköihin. Vantaan tilipäätöksen (2010) mukaan nämä ns. vyörytyserät olivat musiikkiopistolla 6 % ja kuvataidekoululla 2 % kokonaisbudjetista. Vyörytyserät ovat laskennallinen osuus koko kaupungin yleishallinnon kustannuksista, kuten keskushallinnosta, valtuuston ylläpitämisestä, kaupungintalon palveluista ja keskitetystä hallinnoista. Tarkkaa kulua kunnan TPO-laitoksille on hyvin vaikeaa arvioida, mutta esimerkiksi palkanlaskennassa yksi ihminen tekee noin kolmasosan työstään Vantaan musiikkiopiston palkkojenmaksuun, mikä tekee noin /vuosi. Kiinteät kulut, eli henkilöstö ja kiinteistökulut vievät musiikkioppilaitosten menobudjetista yhteensä 90 %. Mikäli säästöjä halutaan toteuttaa on liikuteltavaa marginaalia vähän, ja muita kuluja, joihin säästöjä kohdistaa ei juurikaan ole. Taulukko 1. Menojen rakenne musiikkiopistoissa vuonna 2010 Kuvataidekouluissa menojen rakenne poikkeaa musiikkioppilaitoksista, sillä opetus rakentuu yksinomaan ryhmäopetuksen varaan. Opetushenkilöstön palkka- ja sivukulut muodostavat Vantaan kuvataidekoulussa 57 % ja muissa verrokeissa 54 %. Kiinteistökulut ovat toiseksi suurin menoerä, Vantaalla 16 % ja muissa 15 %. Hallintohenkilökunnan kulut ovat Vantaan kuvataidekoulussa 14 % ja muissa kuvataidekouluissa 15 %. Nämä ns. kiinteät kustannukset kattavat Vantaan kuvataidekoulussa 87 % menoista. Muut kulut olivat yksityisissä kuvataidekouluissa hieman suuremmat (14 %) kuin Vantaan kuvataidekoulussa (9 %). Kuvataidekoulujen toiminnassa näiden muiden kulujen osuus on prosentuaalisissa tarkasteluissa usein suurempi kuin esimerkiksi musiikkiopistotoiminnassa. Visuaalisten taiteiden opettaminen vaatii runsaasti erilaisia materiaalihankintoja. Osa ao. taulukoiden ns. muista kuluista onkin

12 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 13 opetusmateriaalikuluja, jotka ovat pakollisia taiteenlajin opetuksen toteuttamiseksi. Tällaiset opetusmateriaalikulut ovatkin tällöin luettavissa ns. kiinteisiin kuluihin, eli sellaisiin opetuksen kuluihin, joihin on vaikeaa tai mahdotonta toteuttaa mittavia säästöjä ilman, että opetuksen laatu olennaisesti kärsii. Vantaan kuvataidekoulun verrokkiryhmää alhaisempi muiden kulujen osuus voi tarkoittaa, että esimerkiksi aiemmat säästötoimet ovat aiheuttaneet sen, että oppilaitos toimii vertailuryhmäänsä nähden tiukemmilla määrärahoilla, koska kuitenkin näissä muissa kuluissa talousharkintaa on jossain määrin helpompaa toteuttaa kuin esimerkiksi työehtosopimusten velvoittamiin henkilöstökuluihin. Taulukko 2. Menojen rakenne kuvataidekouluissa 2010 Opetushallituksen keräämien tietojen pohjalta vertailtiin myös opetuksen kustannuksia per oppilas vuonna Vantaan musiikkiopisto muistutti oppilaskohtaiseksi lasketussa kulutarkastelussa enemmän muita pk-seudun oppilaitoksia kuin tarkasteltuja kunnallisia oppilaitoksia. Vantaan bruttomenot/ opiskelija oli 1609, kun seudun yksityisten keskiarvo oli 1658 (vaihteluväli ). Muiden tutkittujen kunnallisten oppilaitosten menot/opiskelija (ka) oli 1354 (vaihteluväli ). On huomattava, että kaikki muut kunnalliset oppilaitokset sijaitsevat pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Vantaan kuvataidekoulun kokonaismenot/oppilas olivat vertailuryhmää korkeammat. Kuvataidekoulujen keskiarvo oli 608 (vaihteluväli ), kun Vantaa kuvataidekoulun menot/oppilas olivat 650. Lisäksi tarkasteltiin opetustuntikohtaisiksi laskettuja kokonaismenoja, eli oppilaitosten kustannukset per oppitunti. Tällöin voidaan puhua myös ns. opetustunnin laskennallisesta hinnasta. Oppituntikohtainen tarkastelu on oppilaskohtaista hedelmällisempi, koska tällöin laskemistapaan ei vaikuta oppilaitosten oppilasrakenne, eli vaikkapa musiikin opetuksessa se, miten suuri osuus on ryhmä- tai solistisen opetuksen oppilaita. Karkeasti yleistettynä yhdestä solistisesta oppilaasta aiheutuu oppilaitokselle yhtä paljon kustannuksia kuin vaikkapa kahdeksan hengen varhaiskasvatusryhmästä (molemmat tarvitsevat yhden luokan, yhden opettajan jne.) Tietoa tarkasteltiin eri hallintomuodoissa opetushallituksen keräämän aineiston valossa vuodelta Taulukosta voidaan huomata, että tuntikohtaisessa vertailussa taiteenlajin sisällä on vain vähän eroja

13 14 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa eri hallintomuodoissa. Molemmissa vantaalaisissa oppilaitoksissa tuntihinta muodostuu linjassa oman taiteenlajinsa vertailuryhmään. Vantaan musiikkiopiston tuntihinta oli 76 ja pk-seudulla toimivien yksityisten tuntien keskihinta 73. Muiden kunnallisten tuntihinta oli 70. Vantaan kuvataidekoulun tuntihinta oli 119 ja muiden verrokkien 114. Taiteen perusopetuksen tunnin järjestäminen maksaa siis aika lailla saman verran hallintomuodosta ja -tavasta riippumatta. Mutta vaikka erot ovat pieniä, niitä kuitenkin on. Vantaan oppilaitosten laskennallinen tuntihinta on kallein kaikista vertailluista. Musiikkiopisto asettuu jälleen lähelle pk-seudun muita, yksityisiä oppilaitoksia: sen tuntihinta on vertaillun oppilaitosryhmän tuntihinnoista laskettua keskiarvoa hieman kalliimpi. Pk-seudun ulkopuolella sijaitsevat kunnalliset verrokit pystyvät tuottamaan tuntinsa selvästi Vantaan kunnallista ja pääkaupunkiseudun yksityisiä edullisemmin. Vantaan kuvataidekoulu on hieman muita seudun yksityisiä kalliimpi. Pk-seudulla on kallista tuottaa sekä kunnallista että yksityistä palvelua. Kunnallinen tapa tuottaa palvelu on kaikkein kallein. Taulukko 3. Opetustunnin laskennallinen hinta vuonna 2010 Tulot Kunnalliset oppilaitokset toimivat ns. nettobudjetilla eli oppilaitoksille määritellään toimintakate. Valtionosuudet ohjautuvat oppilaitoksille kaupunginvaltuuston budjettiraamin kautta. Tämän takia kunnallisten oppilaitosten antamat luvut ovat laskennallisia: kaupunginvaltuuston vuosittain asettamasta toimintakatteesta on vähennetty sinä vuonna oppilaitokselle myönnetty valtionosuus. Vantaan musiikkiopistolla valtionosuus kattaa pienemmän osuuden kokonaistuloista (46 %) kuin tutkimuksen vertailuryhmällä (ka 53 %, vaihteluväli kunnalliset %, yksityiset %). Tämä johtuu siitä, että Vantaan musiikkiopiston valtionosuustuntimäärä on selvästi pienempi kuin kokonaistuntimäärä taiteen perusopetuksessa. Toisin sanoen kunta rahoittaa julkisen tuen osalta osan tunneista kokonaan, vuonna 2010 jopa tuntia ( kokonaistuntimäärästä ). Vantaan musiikkiopiston valtionosuustuntimäärä oli aikoinaan tuntia, mutta eräänä vuonna inhimillisen virheen vuoksi valtionosuustuntien määrä väheni n tuntia. Tätä virhettä ei ole saatu täysin korjattua valtionavustuksissa, mutta edelleen pidetään kiinni samasta tuntimäärästä, nyt kaupungin rahoituksella.

14 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 15 Vantaan musiikkiopistolla kaupungin oma rahoitus kattaakin hieman suuremman osan (28 %) kokonaistuloista kuin muilla kunnallisilla (26 %) tai yksityisillä (25 %) oppilaitoksilla. Vantaan musiikkiopistossa lukukausimaksujen osuus (24 %) vertautuu tutkittuihin pääkaupunkiseudun yksityisiin (20 %) ja on selvästi korkeampi kuin muissa kunnallisissa oppilaitoksissa (17 %). Muun rahoituksen osuus oli hyvin pientä ja vaihteli 2 4 %:iin. Taulukko 4. Tulojen rakenne musiikkiopistoissa vuonna 2010 Kuvataidekouluissa myös tulojen rakenne poikkeaa musiikkiopistoista. Rahoitus jakaantuu sekä Vantaan kuvataidekoululla että vertailuryhmällä suurin piirtein kolmeen yhtä suureen osaan valtion, kunnallisen rahoituksen ja lukukausimaksujen kesken. Näistä lukukausimaksujen osuus on hieman suurempi, %. Muiden tulojen osuus on hyvin pieni, muutaman prosentin luokkaa. Vantaan kuvataidekoulun ja vertailuryhmän rahoitusosuudet ovat keskenään hyvin samankaltaiset ja sen rahoituspohja vastaa pääkaupunkiseudun muita oppilaitoksia. Kuvataidekoulun kaupunginrahoitus vaikuttaa olevan samaa tasoa kuin millä muut alueen kaupungit rahoittavat oppilaitoksiaan. Taulukko 5. Tulojen rakenne kuvataidekouluissa vuonna 2010

15 16 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Tulevaisuuden trendit Mihin suuntaan taiteen perusopetuksen kenttä sitten on kehittymässä tulevina vuosina tai vuosikymmeninä hallinnollisesta näkökulmasta katsoen? Asiantuntijoiden haastatteluissa merkittävimmäksi nousi esiin siirtyminen suurempiin yksiköihin maata kattavasta pienten oppilaitosten verkostosta. Taustalla on ajatus tehokkaista ja taloudellisista yksiköistä sekä päällekkäisyyksien välttämisestä. Sekä valtion erilaiset rahoitusmuodot että kunta toimintaympäristönä ohjaavat oppilaitoksia tähän suuntaan. Tärkeintä on kuitenkin oltava oppilaitoksen ydintehtävän tekeminen eli laadukkaan taiteen perusopetuksen tarjoaminen. Lähivuodet näyttävät minkälaisia TPO-laitosten yhteenliittymiä syntyy ja tapahtuuko tämä maantieteellisin perustein vai syntyykö enemmän monitaiteisia oppilaitoksia. Haasteena on kirjava TPO-kenttä, jossa oppilaitokset ovat hyvin erilaisessa asemassa ja rakentuvat erilaisille hallintopohjille. Toinen iso trendi on katsoa taiteen perusopetusta laajemmasta näkökulmasta, etsiä uusia toimintatapoja ja yhteistyökumppaneita. Esimerkiksi Tampereella ja Hämeenlinnassa on käytössä tilaajatuottajamalli, jossa lautakunnat tilaavat palveluja ja osoittavat niille rahoituksen. Lautakunnat ovat järjestyneet elämänkaariajattelun mukaisesti eli ihmisen ikäkausien ja palvelutarpeiden mukaisesti hallinnollisten toimialajakojen sijaan. Toimintaa ohjataan palvelusopimuksilla myös kaupungin sisällä perinteisen hierarkkisen ohjauksen sijaan. Suomen musiikkioppilaitosten liitto selvitti 2011 jäseniensä keskuudessa musiikkikasvatuksen tulevaisuutta ja arvoja (Klemettinen 2012). SWOT-analyysissä rehtorit kokivat heikkoutena joustamattoman hallinnon rakenteen ja opettajien vanhanaikaisen näkemyksen työnkuvastaan. Yhteistyö koulujen ja lukioiden sekä sosiaalisektorin kanssa on vähäistä. Haasteena on tarjota monimuotoista opetusta kaikille ja toisaalta tukea lahjakkaita oppilaita. Mahdollisuuksia piilee yhteistyössä paitsi edellä mainittujen, myös kolmannen sektorin kanssa. Edelleen ammattimuusikoiden ja heidän varaansa rakentuneiden organisaatioiden kanssa on käyttämättömiä mahdollisuuksia. Opettajien jatkokoulutusta tulisi kehittää, samoin ryhmäpedagogiaa. Opetusta tulisi monimuotoistaa ja etsiä uusia kohderyhmiä. Myös liiallinen keskittyminen yhteen genreen eli klassiseen taidemusiikkiin on ongelma. Uhkia musiikkioppilaitoksille piilee siinä, ettei pystytä reagoimaan ympäröivän yhteiskunnan ja väestörakenteen muutoksiin. Päätöksentekijöillä on heikosti tietoa oppilaitosten toiminnasta ja merkityksestä niin yksilöille kuin yhteiskunnalle, kun vastakkain asetetaan taloudelliset ja sivistykselliset argumentit.

16 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Hallintomalli ja johtaminen Tässä luvussa tutkitaan sitä miten kunnallinen tai yksityinen omistajuus vaikuttaa hallintomalliin ja johtamiseen. Vaikuttaako se hallinnon toimivuuteen ja tehokkuuteen? Onko hallintohenkilökunnan määrällä eroa hallintomuodosta riippuen? Mikä on hallinnon rakenne ja miten päätökset tehdään? Miten toteutuvat osallisuus ja vaikuttaminen oppilaitoksen sisällä henkilökunnan, oppilaiden ja vanhempien välillä? Onko organisaatiolla kirjattua strategiaa? Kuinka henkilöstöjohtaminen on järjestetty? Miten sidosryhmien kanssa toimitaan? Kunnan omistaman oppilaitoksen parhaimpiin puoliin hallinnon näkökulmasta kuuluu ison organisaation tarjoama monenlainen tuki ja turva. Talous- ja henkilöstöhallinto hoituvat osana kaupungin suurta järjestelmää, teknistä tukea saa niin atk-neuvontaan kuin pakettiauton ja äänityslaitteiden lainaamiseen. Painotyöt hoituvat kaupungin kautta. Monissa hankinnoissa on apua kunnallisuudesta, suuri organisaatio pystyy aina neuvottelemaan pientä edullisemmat hinnat kopiopapereista toimistokalusteisiin ja soittimiin. Kaupungin järjestämät koulutukset ja tilaisuudet ovat avoimia kaikille kunnan työntekijöille. Ongelmien selvittämisessä saa apua ja taustatukea. Kunnallinen taideopisto on osa kaupungin kulttuuripalveluja, markkinointikoneistoa ja yhteistyöverkostoa. Osassa kuntia taideoppilaitoksen rehtori istuu kaupungin kulttuuriasioiden johtoryhmässä, joka on näköalapaikka kaupungin kulttuurikenttään ja merkittävä vaikuttamisen paikka. Vantaalla ei ole kaupunginorkesteria, mikä osaltaan nostaa musiikkiopiston roolia kaupungille tärkeänä musiikkikulttuurin asiantuntijayksikkönä. Kaupungin asettamat normit koetaan myös turvana. Lainsäädännöllinen puoli tulee hyvin huolehdittua. Laadunvalvonnan koettiin olevan kunnallisessa oppilaitoksessa kohdallaan: sivistyslautakunta, tilintarkastusjärjestelmä, sisäiset tarkastukset sekä johto- ja hallintosäännöstöt takaavat laadun. Edelleen todettiin, että kaupunkien hallinto on kehittynyt positiiviseen suuntaan. Vielä 90-luvulla monessa paikoin päätökset jopa soittimien hankinnasta vietiin jonnekin ylemmäs, mutta nyt hankintamenot on delegoitu alas ja muutoinkin toiminta koetaan itsenäisenä. Turvallinen, varma työpaikka ja taattu työsuhde saavat kiitosta. Byrokratiassa on myös puolensa: se kohtelee kaikkia tasa-arvoisesti. Kunnan omistama oppilaitos on kiinteä osa kaupungin kokonaisrakennetta. Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö on tärkeää niin tilojen kuin yhteisten projektien osalta. Kunnan opistot ovat tilavarausten osalta etulyöntiasemassa yksityisiin TPO-laitoksiin verrattuna. Uusien alueiden ja koulujen suunnittelussa kunnalliset oppilaitokset ovat osana kuntaa edustamassa TPO-kenttää. Kunnallisen hallintomallin suurimpana haittapuolena pidetään sen jähmeyttä ja byrokraattisuutta. Isot atk-järjestelmät ovat poikkeuksetta oppilaitosten käyttöön turhan raskaita ja kuormittavia. Erityisesti rehtorien työaikaa kuluu kunnan muussa kulttuuriin tai opetusalaan liittyvässä työssä, jonka osa kunnallisista rehtoreista koki olevan poissa ydintyöstä eli oppilaitoksen johtamisesta. Myös päätösten hitaus suuressa organisaatiossa turhauttaa. Yksi vastanneista kunnallisista rehtoreista myös koki, että ratkaisuvalta oppilaitoksessa on merkittävästi kaventunut ja päätösvalta liian pieni. Pienessä organisaatiossa jää helposti sivuun, tieto kunnassa ei aina kulje ja taideoppilaitos voi jäädä marginaaliin, etenkin jos sen viiteryhmänä on perusopetus.

17 18 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa Toinen suuri haaste on poliittinen päätöksenteko. Kunnan oppilaitoksessa talous toimii niin, että kunta antaa taloudellisen raamin, jossa toimia. Raami voi vaihdella vuosittain ja seuraavaa vuotta ajatellen tehdyt budjetit voivat muuttua vielä loppuvuodesta. Yksityisessä koulussa tätä ongelmaa tällaisenaan ei ole. Kunnan oppilaitos on riippuvainen kaikista kaupungin päätöksistä. Keskeistä on kuitenkin todeta, että kunnallisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten asema vaihtelee suuresti kunnasta riippuen. Toisissa kunnissa asiat voivat olla huomattavasti paremmin kuin toisissa. Tämä tietysti riippuu kunnan johtavien virkamiesten sekä poliittisen koneiston suhtautumisesta taiteen perusopetukseen. Myös rehtorin lobbauskyky vaikuttaa oppilaitoksen asemaan. Yksityisen taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen suurimpana etuna hallinnon näkökulmasta pidetään joustavuutta. Organisaatio ja sen järjestelmät ovat juuri sen kokoisia kuin tarve on. Päätäntävalta operatiivisissa asioissa on lähes kokonaan koulun rehtoreilla, vain pieni osa päätöksistä menee johtokunnan kautta. Näin ollen päätöksenteko on nopeaa. Kokonaisuudessaan yksityisen oppilaitoksen rakenne on helppo ja yksinkertainen. Haastatteluista rehtoreista muutama oli toiminut sekä julkisella että yksityisellä puolella. He kokivat, että itse rehtorin työ on hyvin erilaista hallintomallista riippuen. Yksityisellä puolella rehtori on enemmän sekä pedagoginen-, taiteellinen- että liiketoiminnan johtaja kuin kunnallisella, jossa rehtorin työ rajoittuu monin tavoin. Liikkeenjohtajuus on keskeinen erottava tekijä: yksityisen oppilaitoksen rehtorin työ lähenee toimitusjohtajan työtä. Vapaus on suurempi, mutta näin ollen myös vastuu. Talouden suhteen yksityisten etuna ovat lyhentämättömät valtionavustukset, jotka tulevat suoraan oppilaitoksen käyttöön. Oppilaitoksen tulot ovat tiedossa ja tämän budjettikehyksen sisällä tiedetään miten toimia. Mikäli varoja on, voidaan nopeasti tehdä päätöksiä esimerkiksi kehityshankkeista. Myös valtionavustusten korotukset tulevat suoraan yksityiselle oppilaitokselle. Yksityisen taiteen perusopetusta antavan oppilaitoksen suurimpana haittana hallinnon näkökulmasta pidettiin itsenäisyyden tuomaa epävarmuutta. Erityisesti tämä liittyy kunnan antamaan rahoitukseen. Eräs oppilaitos raportoi kunnan tuen vähentyneen vuodessa 15 %, mikä tietenkin merkitsi suuria leikkauksia oppilaitoksen budjetissa. Kunnan kelkka voi siis rahoituksen suhteen kääntyä hyvinkin nopeasti. Rehtori ja johtokunta tai hallitus vastaavat viime kädessä talouden epätasapainosta, kun kunnallisessa oppilaitoksessa kunta on viime kädessä vastuussa. Takakukkaroa ei yksityisellä budjetin ylitysten suhteen ole. Jos kunnallisten haasteena on liiallinen byrokratia, voi yksityisellä ongelmana olla sen puute. Haastatteluissa moni rehtori koki itse byrokratian luomisen haasteena. Yksityisen oppilaitoksen hallinto on viime vuosina tullut yhä monimutkaisemmaksi ja myös hallinnolle asetettuja vaatimuksia on enemmän. Harvalla pienellä oppilaitoksella on kaikki lain tai muun säädöspohjan edellyttämät suunnitelmat koossa, esimerkiksi työsuojelun toimintaohjelma, pelastussuunnitelma, henkilöstöpoliittinen ja toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma tai meluntorjuntaohjelma.

18 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 19 Hallintohenkilökunnan määrä Tutkimuksessa selvitettiin hallintohenkilökunnan määrää suhteessa koko henkilöstöön. Vantaan musiikkiopistossa hallintohenkilöstöä oli 7 % koko henkilöstömäärästä eli saman verran kuin muissa kunnallisissa verrokeissa. Yksityisissä hallintohenkilökuntaa oli 8 %. Kuvataidekouluissa hallintohenkilöstöä oli enemmän yksityisellä puolella, vertailukohteissa 17 % ja Vantaan kuvataidekoulussa 14 %. Kuvataidekouluissa opettajien määrä on suhteessa vähäisempi kuin yksityisopetukseen painottuvassa musiikin opetuksessa. Taulukko 6. Hallintohenkilöstön osuus koko henkilökunnasta vuonna 2012 Hallinnon rakenne Kunnan omistamien oppilaitosten ylintä valtaa käyttää rehtori. Kaupungin kulttuurijohtaja tai sivistystoimenjohtaja on rehtorin esimies. Vapaa-ajanlautakunta, sivistyslautakunta tai opetuslautakunta päättää käyttötaloudesta ja isoista periaatteista, kuten maksujen suuruus, opetussuunnitelman hyväksyminen, rehtorin tehtävien ja vastuualueiden määrittely. Lopulliset päätökset tehdään kaupunginvaltuustossa. Rehtorit kokivat suhteen lautakuntaan etäiseksi, etenkin mikäli kyseessä oli opetuslautakunta. Musiikkiopistoissa sisältöihin ja pedagogiaan liittyvät asiat käsitellään ainekollegioiden puheenjohtajien eli ainejohtajien kokouksessa, jonka vastuulla voivat olla mm. toimintasuunnitelmaan, opetussuunnitelmien uudistamiseen ja muuhun opettajan työhön liittyvät asiat. Lisäksi osassa oppilaitoksia toimii hallinnon ja opettajiston edustajista koostuva ohjausryhmä, jonka alueeseen kuuluu talouteen ja hallintoon liittyviä asioita. Lisäksi on olemassa erilaisia työryhmiä, mm. oppilasarviointi ja sen kehittäminen, opetussuunnitelma- sekä markkinointityöryhmä. Näiden esityksestä rehtori vie asioita eteenpäin, tekee päätökset tai vie isommat asiat lautakuntaan. Yhdessä kunnallisessa musiikkioppilaitoksessa oli vain ainekollegiot ja johtoryhmän perustaminen suunnitteilla. Ainoassa kunnallisessa kuvataidekoulussa eli Vantaalla sisällölliset asiat käsitellään kerran kuussa kokoontuvassa opettajainkokouksessa. Lähes kaikki haastatelluista yksityisistä taiteen perusopetusta antavista laitoksista olivat kannatusyhdistyspohjaisia. Tällöin opiston johtokuntana toimii rekisteröidyn kannatusyhdistyksen johtokunta, joka

19 20 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. Rehtorilla, talouspäälliköllä ja opettajakunnan edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. Monissa tapauksissa johtokunta koostuu aktiivisista oppilaiden vanhemmista, toisaalta pyritään panostamaan myös sisällöllisiin ja alakohtaisiin (esim. talous- tai lainsäädäntö) asiantuntijoihin. Yhdessä haastatelluista yksityisistä oppilaitoksista oli myös kaksi kaupungin nimeämää poliittisen tahon edustajaa. Vain yhdessä johtokunnassa oli oppilasjäsen. Haastateltujen organisaatioiden johtokunnissa oli 7 13 jäsentä. Johtokunnan tehtävänä on mm. vastata koulutuksen järjestämisestä ja kehittämisestä sekä hallinnosta voimassa olevien säädösten ja määräysten mukaisesti; johtaa, valvoa ja kehittää opiston toimintaa; hyväksyä opetus- ja vuosittaiset toimintasuunnitelmat ja valvoa niiden toteutumista; hyväksyä talousarvioehdotus ja tilinpäätös esitettäväksi vuosikokoukselle sekä valvoa talousarvion toteutumista sekä ottaa rehtori, opettajat ja hallintohenkilöstö vakinaiseen työsuhteeseen. Kaikissa haastatelluista yksityisissä oppilaitoksissa toimii johtokunnan ohella jonkinlainen sisältöihin ja pedagogiaan perehtynyt aineneuvosto, -jaosto tai johtoryhmä, joka vastaa sisällöllisestä kehitystyöstä. Joissain organisaatioissa toimivat ainejaostot, johon kuuluvat kaikki saman aineryhmän opettajat. Rehtori ja apulaisrehtorit voivat osallistua jaostojen kokouksiin. Ainejaoston puheenjohtajana toimii ainevastaava. Jaostot valitsevat keskuudestaan ainevastaavan lukuvuodeksi kerrallaan. Tutkimuksessa mukana olleissa oppilaitoksissa kaksi oli säätiömuotoisia: Helsingin Konservatorio sekä Pop & Jazz Konservatorio. Näissä oppilaitoksen ylläpitäjä ja koulutuksen järjestäjä on säätiö, jonka hallitus käyttää organisaatiossa ylintä päätösvaltaa. Pop & Jazz Konservatorion säätiön hallitus toimii myös oppilaitoksen johtokuntana, jonka kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus myös opettajakunnan edustajalla sekä ammatillisten opiskelijoiden edustajalla. Pop & Jazz Konservatoriossa rehtorin johtamisen tukena on johtoryhmä. Lisäksi on vähintään kerran lukuvuodessa kokoontuva opettajaneuvosto, johon kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, toimenhaltijat ja erikseen kutsuttuina myös päätoimiset tuntiopettajat. Lisäksi Pop & Jazz Konservatorion säätiöllä on valtuuskunta, oppilaitoksen yhteiskunnallisen vaikuttamisen foorumi, johon on kutsuttu 40 keskeistä vaikuttajaa yhteiskunnan eri aloilta. Helsingin Konservatoriossa työnantajan rooli (direktio-oikeus ja budjettivalta) on keskitetty säätiön hallitukselle. Käytössä on kahden johtajan malli, jossa rehtori ja hallintojohtaja toimivat työparina ja ovat säätiön hallituksen jäseniä. Oppilaitoksen johtokunta keskittyy opetushallintoon ja opettajaneuvosto toimii asiantuntijaelimenä. Säätiön taustayhteisöjä ovat Helsingin kaupunki, Alfred Kordelinin yleinen edistys- ja sivistysrahasto, Kansanvalistusseura sekä Työväen Sivistysliitto TSL ry. Taustayhteisöt ovat vuosikymmenten mittaan tukeneet oppilaitoksen toimintaa mm. taloudellisesti ja toimitilajärjestelyjen keinoin. Säätiön hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Taustayhteisöt ovat edustettuina säätiön edustajistossa, joka päättää mm. säätiön tilinpäätöksen, talousarvion ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä kiinteän omaisuuden myynnistä. Edustajisto valitsee vuosikokouksessaan hallitukseen neljä luottamushenkilöjäsentä. Molemmissa säätiömuotoisissa oppilaitoksissa vastaajat kokivat säätiömuodon olevan kevyt, tehokas, nopea ja joustava hallintomuoto. Vastuu toiminnasta on asetta kovempi kuin osakeyhtiössä; jokainen hallituksen

20 Selvitystyö: Hallintomallit taiteen perusopetuksen oppilaitoksissa 21 jäsen vastaa henkilökohtaisesti tekemästään päätöksestä alioikeudessa. Muutoin säätiö hallintomuotona muistuttaa kannatusyhdistystä. Molempien konservatorioiden toimintaan vaikuttaa voimakkaasti se, että oppilaitos järjestää myös ammatillista koulutusta, johon liittyvät normit ja käytännöt (esim. lakisääteiset suunnitelmat, strategiat, sähköinen oppilasjärjestelmä) ovat yhtä lailla käytössä oppilaitoksen TPO-puolella. Strateginen johtaminen Haastatteluissa kartoitettiin myös oppilaitosten strategista johtamista. Strategiajohtamisen tarkoituksena on kartoittaa organisaation mahdollisia tulevaisuuden kuvia, päättää tavoitteista ja visioida sitä, miten haluttuun päämäärään päästään. Rehtori ja muu oppilaitoksen johto tekevät toiminnan strategiset linjaukset vuorovaikutuksessa muun henkilöstön kanssa. Rehtorilla on tärkeä rooli toiminnan arvioinnin ja kehittämishankkeiden käynnistäjänä. (Koivisto-Nieminen & Holopainen Virvatuli - malli. Itsearviointiopas taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille.) Tänä vuonna taiteen perusopetukseen on valmistunut uusi arviointimalli, Virvatuli. Se on ensimmäinen valtakunnallinen, kaikkien taiteiden yhteinen kehittämisväline, joka tarjotaan ilmaiskäyttöön kunnille ja taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille. Virvatuli-malli on luotu helpottamaan oppilaitosten lakisääteistä itsearviointia. Arvioinnilla on merkittävä yhteys strategiseen kehittämiseen. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee mallin käyttöönottoa valtion erityisavustuksilla, vuonna 2012 ministeriö jakoi avustuksia yhteensä euroa 43 avustuksen saajalle. 8 Suurin osa haastatelluista oppilaitoksista oli hakenut avustusta ja kuusi saanut. Kunnan omistamissa taiteen perusopetusta antavissa laitoksissa oli poikkeuksetta olemassa ajantasaiset strategiat. Vantaan kulttuuripalveluiden toimintaohjelma 2012 on vantaalaisten kunnallisten oppilaitosten ylästrategia. Tämän pohjalta musiikkiopistolle ja kuvataidekoululle on laadittu tuloskortti, jossa on tiiviisti käyty läpi yhteiskunnallinen - ja asiakasvaikuttavuus, rakenteet ja prosessit, uudistuminen ja henkilöstön hyvinvointi sekä taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet. Strategian pohjalta muotoillaan toimintasuunnitelma vuosittain. Yksityisissä organisaatioissa oli useimmissa ajantasainen pitkän tähtäimen strategia, joka oli laadittu yhteistyössä opettajakunnan edustuston kanssa. Kaikissa tehtiin vuosittain toimintasuunnitelma, jonka johtokunta hyväksyy. Kahdessa organisaatiossa ei ollut kirjoitettua strategiaa. Hallintomuotoa enemmän strategiseen suunnitteluun vaikutti rehtorin asennoituminen. Joissakin oppilaitoksissa strategiat oli laadittu yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa, toisaalla taas ne olivat syntyneet rehtorin kynästä. Strategian tuottamistapa tuntui myös vaikuttavan siihen kuinka tärkeänä rehtorin ohella muu henkilökunta sitä pitää. Henkilöstöjohtaminen Taiteen perusopetusta koskevan lain mukaan oppilaitoksilla tulee olla toiminnasta vastaava rehtori ja riittävä määrä opettajanvirkoja tai työsopimussuhteisia opettajia. Lisäksi voi olla tuntiopettajia ja muuta 8 tiedote_ pdf

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS

KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS 1 7.4.2015 KULTTUURIPALVELUJEN TULOSALUEEN YKSIKÖIDEN TOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMISSELVITYS Sisällysluettelo 1. Yleistä s. 2 2. Valtionosuus s. 2 3. Palvelujen järjestämistapa Lohjalla ja 16 muussa kaupungissa

Lisätiedot

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore

cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore cupore Valtionosuusteattereiden talouden ja toiminnan kehitys 1992-2010 Vilja Ruokolainen Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore Cuporen verkkojulkaisuja 13 / 2012 Cuporen verkkojulkaisuja

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010

LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto 2011 MINNA STENROOS LASTEN JA NUORTEN KUVATAIDEKOULUT VUONNA 2010 SISÄLTÖ Kyselyyn osallistuneet oppilaitokset

Lisätiedot

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT

MUSIIKIN KOULUTUKSEN YHTEISKUNNALLISET REUNAEHDOT Kaisa Kärkkäinen Miksi kulttuurialan koulutusta kannattaa järjestää, vaikka se taloudelliselta kannalta voi vaikuttaa perusteettomalta? Julkaisussa valotetaan tätä ajankohtaista kysymyksenasettelua musiikkialan

Lisätiedot

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin

Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Kansalaisopistoselvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut Maria Malin Sisältö 1 Yhteenveto... 4 2 Johdanto ja taustaa... 7 3 Kansallinen katsaus... 8 Tulevaan rahoitukseen mahdollisesti vaikuttavia tekijöitä...

Lisätiedot

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu

cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu cupore Kuntien kulttuuritoiminnan menojen ja tulojen tiedonkeruu Raportti tiedonkeruun pilottihankkeen toteutuksesta, siitä saaduista kokemuksista ja toiminnan kehittämismahdollisuuksista Cupore Pasi Saukkonen

Lisätiedot

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla

Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla 1 Opetustoimen yhteistyö pääkaupunkiseudulla TIIVISTELMÄ...2 1 JOHDANTO...3 1.1 Arviointiaihe ja tavoite...3 1.2 Pääkaupunkiseudun yhteistyön strategiset linjaukset...4 1.3 Opetustoimen yhteistyön linjaukset

Lisätiedot

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan?

Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? Rahan kosketus Miten taidetta Suomessa rahoitetaan? SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 3 I Miten taidetta tällä hetkellä tuetaan 5 1. Yleistä 2. Historiallista taustaa 3. Rahoitusjärjestelmän rakenne 3.1 Taiteen

Lisätiedot

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen

Taiteen taskurahat. A nna Anttila Kaija Rensujeff. Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen A nna Anttila Kaija Rensujeff Taiteen taskurahat Lastenkulttuurin käsite, linjaukset ja edistäminen TAITEEN KESKUSTOIMIKUNTA, TUTKIMUSYKSIKÖN JULKAISUJA N:o 35 ARTS COUNCIL OF FINLAND, RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011

Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 2011 Tampereen kaupunkiseudun kansalaisopistoselvitys Kuntajohtajakokous 7.1.2011 Esipuhe Tampereen kaupunkiseudulla on ymmärretty yhteistyön merkitys ja tärkeys myös kansalaisopistotoiminnassa. Opistojen

Lisätiedot

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski (toim.) KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KANSALAISTOIMINNAN KESKUKSET AVOIMINA OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOPPI -RAPORTTI Pekka Kaunismaa & Esa Ylikoski

Lisätiedot

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.)

LAPSEN PARHAAKSI. tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan. Riitta Rajala (toim.) LAPSEN PARHAAKSI tukea ja laatua aamu- ja iltapäivätoimintaan Riitta Rajala (toim.) Aamu- ja iltapäivätoiminnan logon kuvaus Jokaisen tuntema sympaattinen noppa kuvastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitetta

Lisätiedot

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall

Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7. Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Liikuntatieteellisen Seuran arviointi VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2014:7 Jari Stenvall Opetus- ja

Lisätiedot

Kunta ja ammattikorkeakoulu

Kunta ja ammattikorkeakoulu Kunta ja ammattikorkeakoulu Pentti Puoskari Kunta ja ammattikorkeakoulu KUNTA JA AMMATTIKORKEAKOULU Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimusjulkaisut, nro 46 Pole-Kuntatieto Oy ja Pentti Puoskari Vammalan

Lisätiedot

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus

Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Seija Mahlamäki-Kultanen Kim Byholm Jorma Kärppä Ari Orelma Juha Vaso Päivi Kamppi Gunnel Knubb- Manninen Heikki Silvennoinen Työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän toimivuus ja vaikuttavuus Med svenska

Lisätiedot

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä

Op Kauhia kakku! pilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Kauhia kakku! Oppilaskunnan hyviä käytäntöjä Toimitus Tiina Karhuvirta Haastattelujen teko Emilia Valkonen Kommentoija Sinikka Mäntysalo-Lamppu Graafinen suunnittelu

Lisätiedot

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto

Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Taloudellisen mittariston rakentaminen kunnalliselle yksikölle - Case Espoon kaupungin työväenopisto Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Arttu mikael Laakso 2011 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto

Lisätiedot

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN

YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN 3 Ilkka Salomäenpää YHTEISTYÖLLÄ ETEENPÄIN Selvitys taiteen ja kulttuurin aluekeskusten ja alueellisten toimijoiden yhteistyön kehittämisestä Vaasan yliopisto Levón-instituutti 2011 4 5 ESIPUHE Yleisen

Lisätiedot

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö

HE 7/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi

Lisätiedot

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista

Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Lopullinen versio 150611 Selvitys Salon kaupungin palveluverkon kehittämiseen liittyvistä linjauksista Oy Audiapro Ab Aija Tuimala 2 Sisällysluettelo 1. Selvityksen taustaa...3 1.1.Kuntalaiskysely palveluverkosta...3

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015

PÄIJÄT-HÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 2009-2015 Jaana Simola (toim.) PÄIJÄTHÄMEEN SIVISTYSTOIMEN LINJAUKSET 20092015 Maakunnallinen lukioverkkoselvitys Kirjasto ja tietopalvelustrategia Taiteen perusopetuksen selvitys PÄIJÄTHÄMEEN PALVELURAKENNEUUDISTUS

Lisätiedot

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö

Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi. Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö Etsivän nuorisotyön ja työotteen pika-analyysi Kaupunki-innovaatiot -hanke Kesäkuu 2011 Jaana Männikkö TIIVISTELMÄ Etsivän nuorisotyö on laajentunut Suomessa viimeisten kolmen vuoden aikana Opetus- ja

Lisätiedot

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS

YLIOPISTOVERTAILU. Yritysnäkökulma SELVITYS YLIOPISTOVERTAILU Yritysnäkökulma SELVITYS Keskuskauppakamari Aleksanterinkatu 17, PL 1000, 00101 Helsinki Puh. (09) 4242 6200, faksi (09) 650 303 www.chamber.fi Kansi: Minna Ruusinen, Miks ei! Oy ISBN

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamien tutkimus- ja kehittämishankkeiden yhteiskunnalliset vaikutukset Arja Haapakorpi, Aija Kortesmaa ja Anu Väinölä Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle

Petri Paju. Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle Petri Paju Pelastakaa edes Lempäälä - lasten ja nuorten kuntataloutta maallikolta maallikolle LLNB kaikki erät Ruokahuolto Huolto/siivous Tilatoimi Liikunta Nuorisotyö Kirjasto Kansanterveystyö Lukio Esi-

Lisätiedot

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään

Okm:n vaativan erityisen tuen kehittämisryhmä käynnistämässä työtään Valtakunnalliset erityisopettajien koulutuspäivät 21.3.2015, Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 1 JULKAISUVAPAA 21.3.2015 KLO 13.30 / MUUTOSVARAUKSIN Hyvät koulutuspäivien osanottajat! Kolmiportaisen

Lisätiedot

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278

Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch. Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Taiteen keskustoimikunta ja Pekka Oesch Kansi: Kari Piippo Taitto: Jussi Hirvi Kääntäjä: Erik Miller ISBN 952-5253-49-X ISSN 0788-0278 Paino: Nykypaino Oy Helsinki 2004 Sisältö Taulukko- ja kuvioluettelo

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan

MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen. strategia 2014-2020 LIITTEET. Outokaira tuottamhan ry. Outokaira tuottamhan MEÄN OUTOKAIRA Paikallisen kehittämisen strategia 2014-2020 LIITTEET Outokaira tuottamhan ry Outokaira tuottamhan Sisällys KOKO ALUEEN KARTTA TORNION RAJAUSTEN KARTTA OUTOKAIRA TUOTTAMHAN RY:N HALLITUS

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot