Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015"

Transkriptio

1 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Fredrik Laurén Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Benjamin Donner Mats Johansson Greger Lindholm Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff Puheenjohtaja puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja vt. kehitysjohtaja sivistysjohtaja vt. tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 Erika Strandberg Veijo Lücke Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kemiö 7. syyskuuta 2015 Ann Nyström Erika Strandberg

2 7/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Asianumero Asia 108 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOTOUTTAMISOHJELMA PAKOLAISTEN KOTOUTTAMISKIELI TÄYDENNYSVAALI Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta JÄTETYT ALOITTEET Luettelo TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ VEROSTA VAPAUTTAMISESTA INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto VUODEN 2015 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN TOIMENPITEET VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSEN JOHDOSTA TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE SELVITYS JA LAUSUNTO Eduskunnan apulaisoikeusasiamies TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 7. syyskuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 108 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Veijo Lücke ja Ann Nyström.

5 5 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 111 KOTOUTTAMISOHJELMA Kh ~ käännös VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Dnr: KONCERN 213/2015 Kotouttamisen tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet, ja samalla tukea maahanmuuttajien mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi. Kotouttamisohjelmasta säädetään kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) 32 :ssä: Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Edellä mainitussa laissa säädetään, että kotouttaminen koskee kaikkia, joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa, oleskelukortti tai rekisteröity oleskeluoikeus Suomessa. Kunnan kotouttamisohjelman laatiminen on edellytyksenä sille, että kunta saa korvauksen pakolaisten vastaanotosta aiheutuneista kustannuksista (44 ), jos kunta on tehnyt sopimuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 31 :ssä säädetään lisäksi monialaisesta yhteistyöstä paikallistasolla: Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kemiönsaaren kunnan kotouttamisohjelma on laadittu kevään ja kesän 2015 aikana. Työtä on koordinoinut työryhmä, johon kuuluvat sosiaalipäällikkö Lilian Nordell, sivistysjohtaja Mats Johansson, hoitotyön päällikkö Carita Backas, hankekoordinaattori Sven Ivars ja peruspalvelujohtaja Maria Wallin. Liite Kotouttamisohjelma 111/1 hyväksyy omalta osaltaan kotouttamisohjelman ja ehdottaa valtuustolle ohjelman hyväksymistä.

7 7 112 PAKOLAISTEN KOTOUTTAMISKIELI Kh ~ käännös VALMISTELU (sivistysjohtaja Mats Johansson) Dnr: KONCERN 213/2015 Kemiönsaaren kunnan valtuusto päätti :ssä 23 jatkaa pakolaisten vastaanoton valmistelua kuntaan, tavoitteenaan selvityksessä esitetyn mukaisesti vastaanottaa 20 pakolaista, yhteensä 4 5 perhettä, ensisijaisesti Syyriasta, vuoden 2016 alkupuoliskon aikana. Edellytyksenä on, että valtiolta saatava taloudellinen tuki/rahoitus ei pienene merkittävästi nykyisestä. Työryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja Mats Johansson, sosiaalipäällikkö Lilian Nordell, hoitotyön päällikkö Carita Backas ja hankekoordinaattori Sven Ivars, on keskustellut kotouttamiskielestä peruspalvelujohtaja Maria Wallinin ja ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäen kanssa. ELY-keskuksen mukaan kotoutumiskoulutus on mahdollista järjestää sekä suomeksi että ruotsiksi, luultavasti paikallisesti Kemiönsaarella. Lopullista muotoa ei vielä kuitenkaan voida täsmällisesti määritellä, koska se riippuu ryhmän kokoonpanosta (kuinka monta henkilöä osallistuu koulutukseen), ELY-keskuksen kilpailutusehdoista sekä koulutuksen järjestäjän joustavuudesta. Ryhmä toteaa, ettei kielikysymys ole ongelmaton. Pakolaisten näkökulmasta suomella olisi kotouttamiskielenä eniten etuja. Yhteydet muuhun Suomeen sekä koulutus- ja kurssitarjonta on enimmäkseen suomeksi, ja lisäksi tulkkipalveluja on saatavilla eniten suomeksi. Ruotsin kieltä puoltava seikka on, että se nopeuttaisi paikalliseen yhteisöön kotoutumista. Peruskouluikäisten lasten osalta suomenkielisillä kouluillamme on eniten kokemusta maahanmuuttajalasten vastaanottamisesta. Selvitysryhmä katsoo, että suomen kielellä olisi eniten etuja kotouttamiskielenä. EHDOTUS päättää valita suomen kielen Kemiönsaaren pakolaisten vastaanottamisen kotouttamiskieleksi.

8 8 Dnr: KONCERN 360/ TÄYDENNYSVAALI Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Britt-Mari Sundblom (r.) anoo vapautusta kunnallisesta luottamustehtävästään henkilökohtaisista syistä johtuen. Luottamustehtävä on seuraava rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan jäsen esittää valtuustolle, että Britt-Mari Sundblom vapautetaan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan jäsenen tehtävästä ja että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9 9 114 JÄTETYT ALOITTEET Luettelo Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 9/2015 Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun ja syyskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Liitteestä käy ilmi, miten aloitteet on käsitelty. Liite Aloiteluettelo 114/1 esittää, että valtuusto toteaa saaneensa tiedoksi aloiteluettelon ja toteaa lisäksi, että keskeneräisten aloitteiden valmistelu jatkuu.

10 10 Dnr: KONCERN 67/ TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ VEROSTA VAPAUTTAMISESTA Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Taustaa Kunnilla on aiemmin ollut oikeus päättää verosta vapauttamisesta. Tämä tarkoittaa vapauttamista veronmaksusta ja viivästysseuraamuksista joko osittain tai kokonaan. Vapautus myönnetään hakemuksen perusteella ja se voidaan myöntää vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Kuntien valta päättää vapauttamisesta on koskenut tuloveroa ja kiinteistöveroa. Päätökset tuloverosta vapauttamisesta kuuluvat Kemiönsaaren kunnassa kunnanhallituksen ratkaisuvallan piiriin, kun taas ratkaisuvalta kiinteistöverosta vapauttamisesta on siirretty kunnanjohtajalle. Kemiönsaaren kunnan aikana kunnanhallitus on käsitellyt kaksi tuloverosta vapauttamishakemusta. Sen sijaan kunta myöntää vuosittain noin vapautusta kiinteistöverosta. Kiinteistöverosta vapauttamiset ovat koskeneet ainoastaan yhdistyksiä. Ajankohtainen asia Lakia on muutettu alkaen siten, että toimivalta verosta vapauttamisessa siirtyy kokonaan Verohallinnolle. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan verosta vapauttamisessa itsellään. Kunnat voivat pidättää ratkaisuvallan itsellään kolme vuotta kerrallaan niin, että nyt päätetään ajanjaksosta Kunnat voivat päättää ratkaisuvallan luovuttamisesta Verohallinnolle joko kokonaan, ei ollenkaan tai vain toisen verolajin osalta. Valtuuston päätös on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään Kemiönsaaren kunnan harkinta Koska kiinteistöverosta vapauttamista on pidetty tärkeänä keinona tukea yhdistysten toimintaa, on perusteltua, että kunta pidättää ratkaisuvallan kiinteistöveron osalta. Maaseudulla toimivilla yhdistyksillä on usein isot talot, jotka myös muuten vievät suuren osan yhdistysten varoista. Tuloveroa koskevalla ratkaisuvallalla ei ole yhtä suuri merkitys Kemiönsaaren kunnalle. Jos ratkaisuvalta siirretään Verohallinnolle, voidaan taata yhdenmukaisempi linja ja laajempi kokemus vastaavanlaisten tapausten käsittelystä. esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunta pidättää itsellään ratkaisuvallan kiinteistöveron vapauttamisen osalta ajanjaksolla

11 11 Dnr: KONCERN 197/ INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) ProEconomican versiopäivitys Kunnalla on käytössään CGI:n taloushallinnon ohjelma ProEconomica. Ohjelmantoimittaja CGI ilmoitti talvella, että nykyisen ohjelmaversion ylläpito päättyy ja että asiakkaiden on päivitettävä ohjelmistonsa uuteen versioon. Kevään aikana on järjestetty ohjelman päivitykseen ja uusien toimintojen käyttöön liittyvää koulutusta. Päivityksen seurauksena ohjelman eri osissa on nyt enemmän eri vaiheita. Versiopäivityksen yhteydessä vaihdetaan myös sovelluspalvelin ja tietokantapalvelin. Liitteenä on tarkempi luettelo. Kustannukset versiopäivityksistä ja palvelinten vaihdosta ovat yhteensä euroa. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa ei vielä tiedetty näin laajojen päivitysten tarpeesta. Kustannuskuva on selkeytynyt sitä mukaa kuin työt on tilattu. Kunnan intranetin uusiminen Kunnalla on intranet, jonka välityksellä se tiedottaa asioista kunnan työntekijöille. Intranetissä on tietoa työoloista ja eduista, lomakkeita sekä kunnan eri toimintojen uutisia. Kunnan intranetin on tehnyt vuonna 2010 yritys, jota ei enää ole olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme päivittää sisältöä, mutta emme rakennetta tai grafiikkaa. Intranetin kehittäminen koko henkilöstön tiedotuskanavana on pysähtynyt, koska nykyistä pohjaa ei voida muuttaa. Käytössä oleva työkalu on vanhentunut eikä sitä enää ylläpidetä. Verkkosivuston elinkaari on tällä hetkellä 2 3 vuotta, jonka jälkeen se vanhenee. Syksyn 2015 aikana meillä olisi mahdollisuus saada harjoittelija, joka hoitaisi lopputyönään aineiston siirtämisen nykyisestä intranetistä uuteen intranet-työkaluun. Uuden intranet-työkalun ostaminen vaatii noin euroa. Summaan sisältyy työkalu, uusi graafinen suunnittelu ja päivittäjien koulutus. Samaa työkalua voidaan myöhemmin käyttää kunnan verkkosivujen uudistamiseen, joka tulee ajankohtaiseksi 1 2 vuoden sisällä. Liite Talousarviomuutos 116/1 ehdottaa valtuustolle, että hallinto-osastolle myönnetään euron lisämääräraha vuoden 2015 investointitalousarvioon. Talousarviomuutos rahoitetaan lisääntyneillä kunnallisverotuloilla.

12 12 Dnr: KONCERN 209/ VUODEN 2015 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Kh ~ käännös VALMISTELU (taloussihteeri Terese Blom) Kunnan hyvä talous on mahdollistanut sen, ettei vuoden 2013 jälkeen ole nostettu ulkopuolisia lainoja. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä velkataakka oli 14,1 miljoonaa euroa tai euroa asukasta kohden. Kunnan velkataakan arvioidaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti lähivuosien aikana talousarvion ja taloussuunnitelman suurien investointien seurauksena. Vuoden 2015 muutetun talousarvion kokonaisinvestointien määrä nousee 10,427 miljoonaan euroon. Suurin yksittäinen investointi on uuden päiväkodin rakentaminen Kemiöön sekä Amosparkens skolan korjaus. Vuoden 2015 talousarviossa hankkeeseen on varattu 4,10 miljoonaa euroa. Kemiön uuden paloaseman rakentaminen on saatu valmiiksi, ja Stallscafén ja Bio Ponyn julkisivu- ja kattokorjaukset on aloitettu. Uuden sillan toteuttaminen Taalintehtaan Tyskaholmeniin arvioidaan tänä vuonna maksavan euroa. Suurin yksittäinen tieinvestointi on Valssaamontien uudelleen rakentaminen uuden sillan yhteyteen. Vesiliikelaitoksen vuoden 2015 muutetun investointibudjetin mukaan Tyskaholmenin puhdistamon lisärakentamisen arvioidaan maksavan euroa. Muutetussa talousarviossa Lammalan Björkbodan uuden siirtoviemärin rakentamiseen on varattu euroa. Tämän vuoden alkuperäiseen talousarvioon on kirjattu yhteensä euron pitkäaikaisen luoton ottaminen. Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen lainanottovaltuuksia on lisätty eurolla, jonka myötä pitkäaikaisen luoton nostamisen kokonaismäärä nousee euroon. Tästä Kemiönsaaren kunnan osuus on euroa ja Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen euroa. Tarjoukset 20 vuoden pitkäaikaisesta luotosta pyydettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Osuuspankki Raaseporilta, Aktia Pankki Oyj:ltä, Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Kevalta. Keva ei jättänyt tarjousta. Muut jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Aktia Pankki Oyj jätti tarjouksen ainoastaan vesiliikelaitoksen lainan osalta. Nordea Pankki Oyj jätti tarjouksen lainasta, jonka laina-aika on 10 vuotta. Kaikki tarjouksentekijät tarkistavat korkomarginaalin laina-aikana. Tarjousvertailu on taustamateriaalina. Markkinakorot ovat tällä hetkellä hyvin alhaisella tasolla. 12 kuukauden euribor-viitekorkoon sidottu laina saattaa olla pidemmällä aikavälillä edullisin, kun huomioidaan pitkä laina-aika ja suoja korkojen nousun varalta, vaikkakin korkotaso näyttäisi pysyvän matalana. Vaihtuvaan korkoon sidottujen lainojen osuus kunnan lainakannasta on tällä hetkellä noin 37 %. Maksukyvyn varmistamiseksi on tarvittu lyhytaikaista rahoitusta talousarviolainan nostamiseen saakka. Lyhytaikainen rahoitus hoidetaan kuntatodistusten liikkeeseenlaskulla. Kunta on vuonna 2009 sopinut Kuntarahoitus Oyj:n kanssa kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta, ja kesäkuussa 2015 kuntatodistusohjelman limiitti nostettiin euroon. Koko summa on nostettu. Summa erääntyy maksettavaksi Vesiliikelaitoksen johtosäännön 3. :n 7. kohdan mukaan vesiliikelaitoksen johtokunta päättää talousarviolainan nostamisesta kunnanhallituksen hyväksymissä rajoissa kuntalain 87 m :n mukaan. Kyseisiä rajoja ei ole määritelty, joten kunnanhallituksen tulee päättää koko lainasumman nostamisesta.

13 13 hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n euron lainatarjouksen, josta on Kemiönsaaren kunnalle ja Kemiönsaaren vesiliikelaitokselle. Laina-aika on 20 vuotta ja korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jonka lisäksi tulee 0,700 prosenttiyksikön marginaali. Korko tarkistetaan 10 vuoden jälkeen. Tämän jälkeen koroksi vahvistetaan Kuntarahoituksen 12 kuukauden viitekorko, jonka marginaali on 0,850 prosenttiyksikköä.

14 14 Dnr: KONCERN 95/ TOIMENPITEET VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSEN JOHDOSTA Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2015 arviointikertomuksen ja samalla on pidetty lopputilintarkastus. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi esitetyt vastuuvapaudet. kehottaa kaikkia toimielimiä ja osastoja ryhtymään tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa huomauttamiin toimenpiteisiin. antaa seuraavan vastineen: Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan kokonaistaloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 on hyvin sopusoinnussa sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion kanssa, mutta että talouden tasapainon ylläpitämisessä on haasteita. Hallinto-osasto Ei kommentoitavaa. Kehitysosasto Ei kommentoitavaa. Sivistysosasto Ei kommentoitavaa. Peruspalveluosasto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri esittää vuosittain ennen talousarvion laatimista arvion seuraavan vuoden kustannuksista. Peruspalveluosasto noudattaa tätä arviota. Subjektiiviset oikeudet palveluihin ja tulonsiirrot ovat menoja, joiden suuruutta ei voida ennustaa, koska ne ovat riippuvaisia muun muassa kansallisista suhdanteista ja muista tekijöistä, joita kunta ei pysty ennustamaan. Jatkossa kustannuksia voi olla helpompi ennustaa, kun ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa entistä enemmän ja korjaaviin toimenpiteisiin aiempaa vähemmän. Ympäristö- ja tekniikkaosasto Tulot olivat budjetoitua suuremmat, mikä johtui yksityisten toimijoiden kanssa tehdyistä kaavoitussopimuksista. Kaavoitusyksikköön ei saatu palkattua kaavoittajaa, minkä vuoksi henkilöstökustannukset olivat budjetoitua pienemmät. Palveluiden ostot eli menot olivat budjetoitua suuremmat, mikä johtui siitä, että yksikkö maksoi ensisijaisesti kaavoitussopimusten perusteella laaditut kaavat, minkä jälkeen ne on veloitettu yksityisiltä toimijoilta. Kaavoittajan työtehtävät on hankittu ostopalveluin.

15 15 Kemiönsaaren Vesi -liikelaitos Ei kommentoitavaa. Henkilöstöpolitiikka Tarkastuslautakunta huomauttaa, ettei poissaolotilastoista ilmene, mitkä poissaolopäivät johtuvat tapaturmista. Myös analyysi siitä, miten suuri osa poissaolopäivistä johtuu pitkäaikaisesta poissaolosta, puuttuu. Tarkastuslautakunnan huomautus huomioidaan ja kyseiset tiedot sisällytetään seuraavaan henkilöstöraporttiin. Muuta Tarkastuslautakunta painottaa arviointikertomuksessa strategian päivittämisen tärkeyttä ja sitä, että talousarviovuoden tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa strategian kanssa. Kemiönsaaren kunnan strategia on voimassa vuodet Uutta strategiaa ei ole alettu laatia, koska kuntauudistus ja sote-uudistus ovat olleet erittäin epävarmalla pohjalla. Uudistukset ovat olleet ajankohtaisia useaan otteeseen viime vuosina, ja jokaisella kerralla kustakin uudistuksesta on ilmoitettu nopealla aikataululla. Sekä kuntarakenneuudistus että sote-uudistus muuttaisivat olennaisesti kunnan toimintaedellytyksiä. Strategian päivittämisestä on keskusteltu valtuuston seminaareissa. Toistaiseksi on vallinnut yksimielisyys siitä, ettei uuden strategian laatiminen ole ollut järkevää näin epävarmoissa olosuhteissa. Epävarmuudesta huolimatta kunnalla on oltava strategia myös jatkossa. Uuden kuntalain mukaan kunnilla on oltava kuntastrategia, joka on voimassa valtuuston toimikauden. Kemiönsaaren kunta rekrytoi uuden kunnanjohtajan syksyn 2015 aikana. Yksi uuden kunnanjohtajan ensimmäisistä tehtävistä tulee olemaan uuden, kuntalain tavoitteet täyttävän strategian laadinnan aloittaminen yhdessä poliitikkojen kanssa. Liitteet Tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja, 118/1 3

16 TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE 2016 Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 214/2015 Kemiönsaaren kunnan talouden strategiset lähtökohdat Kemiönsaaren kunnan strategian mukaan Kemiönsaari on itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta, joka tietää mitä haluaa ja työskentelee määrätietoisesti sen saavuttamiseksi. Rohkea ja aktiivinen kunta tarvitsee kustannustehokasta palvelua ja tuottavuuden kasvua tehdäkseen tulevaisuuden panostukset mahdolliseksi alueilla, joilla uskotaan kunnan saavuttavan menestystä tulevaisuudessa. Strategiassa taloudelliset tavoitteet on muotoiltu siten, että investoinnit nousevat korkeintaan puoleen poistoista lainataakkaa vähennetään vastaamaan maan keskiarvoa alijäämää ei synny vuosikate kattaa poistot kassan riittävyys on vähintään 18 kassapäivää kiinteistömassaa vähennetään myymällä kiinteistöjä Yleiskatsaus taloudelliseen kehitykseen ja kuntien talouteen Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin haastavat. Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja kokonaisarvonlisäys on reilut 8 prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisiä vuoden 2007 lopussa. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun, ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennustelaitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan muuttuvan laajapohjaisemmaksi ja piristyvän, vaikka ennusteiden kasvuprosentit jäävätkin tasoltaan yhä vaatimattomiksi. Lähes kaikki suhdannelaitokset ennustavat ensi vuodelle noin 1,0 1,5 prosentin kasvua. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, vaikka talouskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman.

17 17 Verotus Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt voimakkaasti heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Lisäksi kuntien verotuloihin vaikuttavat myös hallituksen päätökset veroperusteista ja kuntien omat päätökset veroprosenteista. Viime vuonna kuntien verot yhteensä kasvoivat 2,5 prosenttia. Kunnallisvero lisääntyi vain 1,3 prosenttia, kun taas yhteisövero ja kiinteistövero kasvoivat noin 11 prosentilla. Kiinteistöveron voimakkaan kasvun taustalla vaikuttivat muun muassa päätökset kiinteistöjen verotusarvojen korotuksista. Tänä vuonna kansantalouden tilinpidon mukainen palkkasumma kasvaa hieman edellisvuotta ripeämmin, mutta siitä huolimatta palkat lisääntyvät vain noin 1,5 prosenttia. Eläketulot kasvavat noin 3,3 prosenttia väestön ikärakenteen muuttuessa ja eläkeikäisten määrän kasvaessa nopeasti. Myös työttömyyskorvausten määrä kasvaa yhä ripeästi. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 2,0 prosenttia. Ansiotulojen maltillinen kasvu pitää kunnallisveron tilitykset pienessä kasvussa vuonna Tässä vaiheessa tuloveroperusteisiin ei ole tehty inflaatiota tai ansiotason nousua vastaavia tarkistuksia tai muita tuloverotuksen tasoa muuttavia veroperustemuutoksia. Kunnallisvero kasvaa tällöin 2,8 prosenttia. Mitä todennäköisimmin ainakin pieni- ja keskituloisten tuloverotukseen tullaan tekemään myös tällä hallituskaudella kevennyksiä. Jos tällaisia muutoksia tehdään, ne vähentävät suoraan kuntien verotuottoja. Määräaikainen kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos sen jatkamisesta ei tehdä hallitusneuvotteluissa uutta päätöstä. Kiinteistöveron arvostuksiin tai veroperusteisiin ei oleteta erityisiä muutoksia vuodelle Tilitysten määrä pysyisi tällöin suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Yhteensä kuntien ensi vuoden verotulot lisääntyvät kuntatalousohjelman kehitysarvion mukaan 2 prosenttia. Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuutta pienentää jo aikaisemmin tehty päätös leikata kuntien valtionosuuksia 188 milj. eurolla. Ennustetulla tulo- ja menokehityksellä kuntatalous painuu kuluvana ja ensi vuonna alijäämäiseksi. Palkkakehitys Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Tänä vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön kustannusvaikutus on kunnissa keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset sisältävät palkantarkistukset vuoden 2016 loppuun saakka. Neuvottelutulokset on tehty ajanjaksolle ja ne noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on koko kuntasektorilla 0,59 prosenttia, mutta vaihtelee sopimusaloittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista. Kemiönsaaren taloudellinen kehitys

18 18 Kemiönsaaren kunnan verotulojen kehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Vuosina verotulojen kehitys on ollut lähellä nollaa tai negatiivinen. Vuonna 2016 verotuloissa odotetaan kohtuullista, noin 2 %:n lisäystä. Vallitsevan työttömyystilanteen vuoksi tuloverot on syytä budjetoida varovaisesti. Talousarviokehyksen tuloveroarvio on 18,3 miljoonaa euroa (vuoden 2014 tilinpäätöksessä 18 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 talousarvioennusteen mukaan 18,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2016 yhteisöverotuloiksi arvioidaan 0,6 miljoonaa ja kiinteistöverotuloiksi 3,1 miljoonaa euroa. Ehdotus pohjautuu siihen, että kaikki veroprosentit pysyvät muuttumattomana. Vuoden 2016 verotuloiksi arvioidaan yhteensä 22,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan tässä vaiheessa 22,7 miljoonaa euroa. Talousarviokehys perustuu laskelmaan, jonka mukaan henkilöstökustannuksissa pidättäydytään nollakorotuksessa ja ostopalvelut lisääntyvät 2,0 %. Vuoden 2016 investointikehys on 5,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuonna edessä on useita suuria suunniteltuja investointeja: Amosparkens skolan peruskorjaus, koulupihan parannustyöt 1,3 milj. euro Kemiön terveysasema, sammutusjärjestelmä ja laajennus 2,1 Tyskaholmenin silta ja ruoppausmassojen käsittely 0,35 Kemiönsaaren Veden investoinnit 0,5 Yhteensä noin 6 milj. euro Investoinnit rahoitetaan nostamalla uusia lainoja. Velkataakka on vuoden 2016 lopussa 25,88 miljoonaa euroa tai noin euroa asukasta kohden, jos talousarvio toteutuu tämän mukaisesti. Talousarviotyön (alustava) aikataulu: 7.8. Ensimmäiset investointiehdotukset jätetään talousyksikölle v. 33 Investointiehdotuksien läpikäynti antaa talousarviokehyksen v Osastot työstävät talousarvioehdotuksia Talousarviotekstit ja -luvut jätetään talousyksikölle v. 39 Kunnanjohtajan osastokohtainen läpikäynti v Talousarvion tasapainottaminen v. 40 Valtuuston talousarvioseminaari (alustava) v Lautakunnat käsittelevät käyttötalousarviota. Lautakunnat antavat lausunnon oman toimialansa investoinneista kunnanhallitukselle v Talousarviokirjan kokoaminen ja viimeistely Kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely Kunnanhallituksen toinen talousarviokäsittely Valtuuston talousarviokokous antaa talousarviokehyksen näiden suuntaviivojen ja liitteen 119/1 mukaisesti. vahvistaa vuoden 2016 investointikehykseksi 5,5 miljoonaa euroa. Liite Talousarviokehys 119/1

19 19

20 20 Dnr: MOT 107/ SELVITYS JA LAUSUNTO Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Kh ~ käännös VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta toimittamaan lausuntonsa sekä antamaan selvityksen sen johdosta, ettei kunnanhallitus 31. maaliskuuta 2015 antanut Turun hallinto-oikeudelle tämän pyytämää lausuntoa kunnallisvalituksesta, joka koski kunnanvaltuuston 9. joulukuuta 2014 tekemää päätöstä. Turun hallinto-oikeus ei tyytynyt tähän, vaan lähetti uuden lausuntopyynnön, jossa se pyysi kunnanhallitusta varaamaan valtuustolle mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. päätti kuitenkin 28. huhtikuuta 2015 jälleen olla antamatta lausuntoa hallinto-oikeudelle. päätti samalla, ettei asiaa viedä valtuuston käsiteltäväksi. Asiakirjat annetaan tiedoksi. antaa seuraavan selvityksen ja lausunnon: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle Kyseistä asiaa on käsitelty kunnassa seuraavasti: Valtuusto hyväksyi Nordanå Lövbölen osayleiskaavan totesi yksimielisesti (kuntalaki 56), että valtuuston päätös on tehty oikeassa järjestyksessä ja että se on myös muutoin lainmukainen, ja päätti panna päätöksen täytäntöön päätti äänestyksen jälkeen, ettei se anna lausuntoa Turun hallintooikeudelle päätti jälleen äänestyksen jälkeen, ettei kunta anna lausuntoa ja ettei asiaa valmistella valtuuston käsiteltäväksi Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen ottaa asian käsiteltäväksi ja antaa lausunnon Turun hallinto-oikeudelle. toimii valtuuston alaisuudessa. Jos kunnanhallitus jättää panematta täytäntöön päätöksen sen perusteella, että se katsoo päätöksen olevan lainvastainen, kunnanhallituksen on viipymättä saatettava asia uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. on velvollinen ilmoittamaan, mistä syystä se katsoo päätöksen olevan lainvastainen, jotta valtuusto tietää, miltä osin päätöstä täytyy muuttaa. valvoo kaikkien valtuustopäätösten laillisuutta virkavastuun alaisena.

21 21 Sen sijaan kunnanhallitus ei voi jättää panematta täytäntöön päätöstä tarkoituksettomuuden perusteella. Lausunnon antamisen asiassa voidaan tässä tapauksessa katsoa olevan osa valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Päätösten täytäntöönpano on kunnanhallituksen velvollisuus. Turun hallinto-oikeus oli saanut asiasta kunnanhallituksen lausunnon, jonka mukaan kunta ei anna lausuntoa. Hallinto-oikeus kääntyi tämän jälkeen uuden ja erillisen pyynnön muodossa suoraan valtuuston puoleen, jotta valtuustolla olisi mahdollisuus lausunnon antamiseen. Tästä huolimatta kunnanhallitus totesi jälleen, ettei kunta anna lausuntoa ja ettei valtuustolle varata mahdollisuutta ottaa kantaa. Turun hallinto-oikeuden uusi pyyntö lähetettiin todennäköisesti siitä syystä, ettei kunnanhallitus ollut huomioinut hallintolainkäyttölain pykäliä 33 ja 38. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 20. marraskuuta 2015 10/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 10. marraskuuta 2015 klo 14.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 4. joulukuuta 2015 11/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 24. marraskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 10. huhtikuuta 2015 3/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 31. maaliskuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Kunnantoimisto, Taalintehdas. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 8. joulukuuta 2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Taalintehdas Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys (kv) Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 79.0.0 Kunnanhallitus 0 0.0.0 Perusturvalautakunta 8.0.0 Vuoden 0 talousarvion ja vuosien 07-08 taloussuunnitelman laadintakehys (kv) 8/0.0.00/0 Kunnanhallitus.0.0 79 Kuntalain (8, ) mukaan

Lisätiedot

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne

Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman laadintakehys. Yleinen taloudellinen tilanne Kunnanhallitus 179 25.05.2015 Kunnanhallitus 202 01.06.2015 Kunnanvaltuusto 60 15.06.2015 Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintakehys 528/02.02.00/2015 Kunnanhallitus

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri

Taalintehtaan kunnantoimisto. Puheenjohtaja. jäsen. sihteeri 1/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 3. helmikuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät Inger Wretdal Esko Antikainen Carola Antskog Brita Drugge Kristian

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011

Kunnantoimisto Kemiössä 24.3.2011 2/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Torstaina klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Valtuustosali Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla Awellán

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 3/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 23.05.2016 klo 9.00 14.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä.

Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin Vastaukset: torstai kello mennessä. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 16/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 9.9.2016 Kokoustiedot Aika Sähköpostikokous: esityslista lähetettiin 9.9.2016 Vastaukset: torstai 15.9.2016 kello 13.00 mennessä

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä,

Kunnantoimisto Kemiössä, 1/2014 KUTSU 1 Kokousaika: klo 17.00 Kokouspaikka: Kemiön kunnantoimisto, hallitushuone Jäsenet: Anders Laurén Patrick Joki Cathina Wretdal-Lindström Lars Söderlund Marjaana Hoikkala Janni Lindholm Janina

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kunnanhallitus 25.5.2015 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 233 Kokousaika 25.5.2015 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 141 142 143 144 145 146 147 148 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010

Kunnantoimisto Kemiö, 26.2.2010 1/2010 PÖYTÄKIRJA 1 Kokousaika: Tiistaina klo 15.30-16.45 Kokouspaikka: Vretaantie 19 Päättäjät: Lars Nummelin Jörgen Törnqvist Merja Juvonen Kia Lundqvist Jari Lehtivaara Tomas Stenström puheenjohtaja

Lisätiedot

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden alijäämä oli - 1,38 milj. euroa (TA -1,35 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 92 31.03.2016 Kunnanvaltuusto 55 20.06.2016 Vuoden 2015 tilinpäätöksen hyväksyminen 2/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 31.03.2016 92 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Ritva Lill-Smeds, jäsen

Ritva Lill-Smeds, jäsen Tarkastuslautakunta 2009-2012 18.05.2010 1 KOKOUSAIKA Tiistaina 18.05.2010 klo 15.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET Kunnanvirasto Yhteispalvelupisteen kokoustila Lapinjärvi Mats Antas, puheenjohtaja

Lisätiedot

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys

Kemiönsaari Parainen-yhdistymisselvitys Ohjausryhmä 1 / 2014 10.4.2014 1 _ Kokousaika: Torstai 10. huhtikuuta 2014 klo 15.00 Kokouspaikka: Paraisten kaupungintalo, Ohjaamo Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Kutsutut: Ted Bergman Markku Orell Cornelius

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 6/ SISÄLLYSLUETTELO nro 6/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 91 Kokouksen järjestäytyminen KH 92 Vuoden 2016 talousarviokehys ja talousarvion laadintaohje KH 93 Edustajan nimeäminen Novago Yrityskehitys Oy:n yhtiökokoukseen KH 94 Edustajan

Lisätiedot

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45

keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 6/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA keskiviikkona 29.05.2013 klo 15.00 15.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Esityslista 4/2015 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 18 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 19 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 20 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 21 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 Sivistyslautakunta No 28.10.2009 4/2009. Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu 38 No 28.10.2009 4/2009 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 28.10.2009 kello 14.00 14.55 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla, käsityöluokka SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Varsinaiset

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous, kevät 2015 Katsaus, julkaistu 18.5.2015 Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalous Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 67 27.03.2017 Tarkastuslautakunta 31 12.05.2017 Valtuusto 14 22.05.2017 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 67 40/02.02.02/2017 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 5/ LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 5/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 4 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN VALMISTELU

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Tarkastuslautakunta AIKA klo Kunnanviraston kokoushuone AIKA 16.5.2017 klo 15.00 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius, jäsen Muut osallistujat: Mikko Luoma, tilintarkastaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 Sivu 38 (45) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 16.6.2015 kello 18.00 20.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 6/2017 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA Torstai 14.12.2017 klo 09.00 11.41 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, Virastotie 5 A, Kivijärvi LÄSNÄ Teuvo Rekonen puheenjohtaja Risto Oinonen varapuheenjohtaja Aira Hakkarainen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017

Yli - / alijäämä vuosina 2009-2017 Lehdistötiedote 5.11.2014 KUNNAN TALOUS UHKAA SYÖKSYÄ Vuonna 2014 Kemiönsaaren kunnan talous on vielä kutakuinkin tasapainossa. Ennuste näyttää aika lähelle nollatulosta. Vuonna 2014 kunta siirtyy ylijäämäkaudesta

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone

REISJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2017. Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone 1 KOKOUSAIKA 31.5.2017 klo 9:00 14.00 PAIKKA Reisjärven Kunnantalo, Kokoushuone LÄSNÄ Vedenpää Antti, puheenjohtaja Pauli Niemi, varajäsen Puurula Merja, jäsen Potila Raija, kunnanjohtaja, kohta 23 Hirvinen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2015 Kunnanhallitus 23.2.2015 ( 45): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 0,8 % parempi kuin vuonna 2014. Kunnallisveron osalta kasvua oli 2,2 %, koko maassa 2,5 %. Helmikuun verotilitys

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kunnanhallitus 14.4.2014 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 137 Kokousaika 14.4.2014 klo 17.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 86 87 88 89 90 91 92 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013

Tarkastuslautakunta Pöytäkirja 3/2013 Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2009-2012 Pöytäkirja 3/2013 Kokousaika: 15.5.2013 klo 13.00-14.50 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Risto Björn, puheenjohtaja Erkki Ojala, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 Kunnanvaltuusto 46 27.06.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu

Lisätiedot

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27

Konneveden kunta Kokouspäivämäärä Sivu Valtuusto 17.6.2014 27 Valtuusto 17.6.2014 27 1. VUODEN 2013 ARVIOINTIKERTOMUS Tark.ltk. 13.5.2014 16 Liite 1 Laadittiin vuoden 2013 arviointikertomus. Puheenjohtajan ehdotus: Tarkastuslautakunta jättää arviointikertomuksen

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15

Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2/2012 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 30.1.2012 klo 17.00 20.15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä

Tilikauden ylijäämä oli 4,22 milj. euroa (TA -5,67 milj. euroa). Investointien toteutuminen. Ehdotus tuloksen käsittelystä Kunnanhallitus 112 27.03.2017 Kunnanvaltuusto 51 29.05.2017 Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen 972/02.02.01/2016 Kunnanhallitus 27.03.2017 112 Kuntalain mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Torstai 27.6.2013 klo 12.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu 218 219

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013-2016 Pöytäkirja 3/2017 Kokousaika: 19.4.2017 klo 12.00 15.45 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Minna Yli-Kujala, varajäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla.

Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Tarkastuslautakunta 14.04.2015. Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04. Kunnantalo, kokoushuone Kalla. Mäntyharju Pöytäkirja 1/2015 1 (9) Aika 14.04.2015, klo 14:00-17:04 Paikka Kunnantalo, kokoushuone Kalla Käsitellyt asiat 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastus 3 Arviointikertomus

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 4/2010 KUTSU 07.04.2010 1 Kokousaika: Keskiviikko 7. huhtikuuta 2010 klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Asia: Allekirjoitus: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80

PELKOSENNIEMEN KUNTA Kokouspäivämäärä Sivu Viranomainen Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 15.05.2012 80 Kunnanhallitus 46, 47, 48 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall 46 Valtuuston 11.12.2008 hyväksymän hallintosäännön 5 mukaan kokouskutsu kunnanhallituksen jäsenille

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2013 2016 PÖYTÄKIRJA 3/2014 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 25.4.2014 klo 9.00 13.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 26.4.2017 1 Kokousaika Pe 28.4.2017 klo 16.00 19.10 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014

PÖYTÄKIRJA. Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30. Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO. Perjantai 23.05.2014 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET Perjantai 23.05.2014 klo 13.00-15.30 Kunnanviraston kokoushuone, os. Tervontie 4 72210 TERVO Jäsen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1

PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA ESITYSLISTA 4/2017 1 AIKA 15.11.2017 klo 13:00 PAIKKA Sodankyläntie 1 A KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 16 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 17 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMISTOIMET

Lisätiedot

Kustannukset, ulkoinen

Kustannukset, ulkoinen Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 Kunnanjohtajan talousarvioehdotus 2010 on tasapainoinen, mutta lisää säästöjä tarvitaan ja kaikki säästötoimenpiteet, joihin on ryhdytty, ovat välttämättömiä. Talousarvioehdotuksen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/ Kokousaika kello ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanvaltuusto 6/2017 80 Kokousaika 13.11.2017 kello 18.00 18.18 Kokouspaikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Kaarto, Anne-Mari Kalsi, Esa Kankare, Tarmo Kiertonen,

Lisätiedot

Taalintehtaan kunnantoimisto

Taalintehtaan kunnantoimisto 3/2010 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikko 10. maaliskuuta 2010 klo 16.00- Kokouspaikka: Taalintehtaan kunnantoimisto Päättäjät: Muut: Mårten Nurmio Börje Salonen Kalevi Kallonen Jan Drugge Ingalill Granlund

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2013 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 24.5.2013 klo 10.00 12.15 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 6 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2014 Sivu 26 (36) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 17.6.2014 kello 18.00 18.50 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 15 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto. Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2017 Sivu 17 (21) Valtuusto KOKOUSAIKA Keskiviikko 10.5.2017 kello 18.15-18.35 KOKOUSPAIKKA Lapunmäen koulu, kuvaamataito- ja käsityöluokka, B211 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone

MYRSKYLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 Tarkastuslautakunta 2013-2016. AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55. Kunnanviraston kokoushuone AIKA 29.4.2014 klo 15.00 15.55 Paikka Osallistujat: Kunnanviraston kokoushuone Sirkku Uljas, puheenjohtaja vpj. Mäenpää Jonna (poissa), tilalla varajäsen Jari Rantanen Yngve Bergman, jäsen Markku Fabritius,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone. MUUT Andersson Otto kv:n puheenjohtaja LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Kaupunginhallitus AIKA 28.06.2017 klo 17:35-18:36 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Heijnsbroek-Wirén Mia puheenjohtaja Isotalo Arja I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 7.9.2010 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 26 PÖYTÄKIRJANPITÄJÄN VALINTA 3 27 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 28 HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 29 VASTUUNALAISEN

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5

SISÄLLYSLUETTELO 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 7 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 5 1/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 3 SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN YHTEISTOIMINTA- ALUEEN PALVELUTUOTANTO 4 4 KUNNAN

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS

RAUTALAMMIN SEURAKUNTA KIRKKOVALTUUSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkovaltuuston 13.6.2017 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 19.6.2017-20.7.2017 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa viraston

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta. Keskiviikko klo Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 4/2016 Tarkastuslautakunta KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 11.5.2016 klo 9.00 - Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 Tarkastuslautakunta 2009 2012 PÖYTÄKIRJA 5/2012 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 27.4.2012 klo 9.00 13.30 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS No 17/2013

KUNNANHALLITUS No 17/2013 138 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANHALLITUS No 17/2013 KOKOUSAIKA 30.08.2013 klo 20.00-. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 244 245 246 247 83 248 249 84,85

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio

Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus. 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio Kuntamarkkina-tietoisku: Pääekonomistin katsaus 9.9.2015 Pääekonomisti Minna Punakallio 9.9.2015 Minna Punakallio Bruttokansantuotteen volyymin muutos ed. neljänneksestä, % 9.9.2015 Minna Punakallio Työmarkkinoiden

Lisätiedot

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p )

(Valmistelija: Talousjohtaja Pekka Leppänen, p ) VEROTILITYKSET VUONNA 2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 ( 24): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 7,2 % heikompi kuin vuonna 2016. Tilitys oli kaikissa verolajeissa viimevuotista heikompi: kunnallisverotulot

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSKUTSU ASIALISTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 30.10.2013 63 KOKOUSAIKA Keskiviikkona 30.10.2013 klo 18.00-19.15 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koulu KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 46 65 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi.

MUUT SAAPUVILLA OLLEET Mikkonen Mika tilintark. 15.00-16.00. ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJA 1/2015 Tarkastuslautakunta KOKOUSAIKA 31.03.2015 klo 15.00 17.10 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET Kivisaari Markku puh.johtaja JÄSENET Marttinen Timo jäsen Väisänen Raija jäsen MUUT

Lisätiedot

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone

Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 13:00-15:40. Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Hämeenkyrö Pöytäkirja 12/2017 1 (8) Aika 07.11.2017, klo 13:00-15:40 Paikka Kunnanvirasto, 1. kerroksen neuvotteluhuone Käsitellyt asiat 56 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 57 Pöytäkirjan tarkastus

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA

PELKOSENNIEMEN KUNTA PÖYTÄKIRJA Sivu. Kokouspäivä SIVISTYSLAUTAKUNTA SIVISTYSLAUTAKUNTA 26.03.2013 12 ASIALISTA KOKOUSAIKA Tiistaina 26.03.2013 klo 18.00 19.13 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen koululla KÄSITELTÄVÄT ASIAT Pykälä no Sivu Asia 10 14 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 26.4.2010 klo 9.00 14.15 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Ukkola Marja puheenjohtaja Tuomi Vilho varapuheenjohtaja Nummela Ritva varajäsen Laukkanen

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2016 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Maanantai 30.5.2016 klo 12.00 15.02 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa

Lisätiedot