Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015"

Transkriptio

1 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Fredrik Laurén Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Benjamin Donner Mats Johansson Greger Lindholm Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff Puheenjohtaja puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja vt. kehitysjohtaja sivistysjohtaja vt. tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 Erika Strandberg Veijo Lücke Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kemiö 7. syyskuuta 2015 Ann Nyström Erika Strandberg

2 7/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Asianumero Asia 108 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOTOUTTAMISOHJELMA PAKOLAISTEN KOTOUTTAMISKIELI TÄYDENNYSVAALI Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta JÄTETYT ALOITTEET Luettelo TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ VEROSTA VAPAUTTAMISESTA INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto VUODEN 2015 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN TOIMENPITEET VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSEN JOHDOSTA TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE SELVITYS JA LAUSUNTO Eduskunnan apulaisoikeusasiamies TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 7. syyskuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 108 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Veijo Lücke ja Ann Nyström.

5 5 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 111 KOTOUTTAMISOHJELMA Kh ~ käännös VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Dnr: KONCERN 213/2015 Kotouttamisen tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet, ja samalla tukea maahanmuuttajien mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi. Kotouttamisohjelmasta säädetään kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) 32 :ssä: Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Edellä mainitussa laissa säädetään, että kotouttaminen koskee kaikkia, joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa, oleskelukortti tai rekisteröity oleskeluoikeus Suomessa. Kunnan kotouttamisohjelman laatiminen on edellytyksenä sille, että kunta saa korvauksen pakolaisten vastaanotosta aiheutuneista kustannuksista (44 ), jos kunta on tehnyt sopimuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 31 :ssä säädetään lisäksi monialaisesta yhteistyöstä paikallistasolla: Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kemiönsaaren kunnan kotouttamisohjelma on laadittu kevään ja kesän 2015 aikana. Työtä on koordinoinut työryhmä, johon kuuluvat sosiaalipäällikkö Lilian Nordell, sivistysjohtaja Mats Johansson, hoitotyön päällikkö Carita Backas, hankekoordinaattori Sven Ivars ja peruspalvelujohtaja Maria Wallin. Liite Kotouttamisohjelma 111/1 hyväksyy omalta osaltaan kotouttamisohjelman ja ehdottaa valtuustolle ohjelman hyväksymistä.

7 7 112 PAKOLAISTEN KOTOUTTAMISKIELI Kh ~ käännös VALMISTELU (sivistysjohtaja Mats Johansson) Dnr: KONCERN 213/2015 Kemiönsaaren kunnan valtuusto päätti :ssä 23 jatkaa pakolaisten vastaanoton valmistelua kuntaan, tavoitteenaan selvityksessä esitetyn mukaisesti vastaanottaa 20 pakolaista, yhteensä 4 5 perhettä, ensisijaisesti Syyriasta, vuoden 2016 alkupuoliskon aikana. Edellytyksenä on, että valtiolta saatava taloudellinen tuki/rahoitus ei pienene merkittävästi nykyisestä. Työryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja Mats Johansson, sosiaalipäällikkö Lilian Nordell, hoitotyön päällikkö Carita Backas ja hankekoordinaattori Sven Ivars, on keskustellut kotouttamiskielestä peruspalvelujohtaja Maria Wallinin ja ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäen kanssa. ELY-keskuksen mukaan kotoutumiskoulutus on mahdollista järjestää sekä suomeksi että ruotsiksi, luultavasti paikallisesti Kemiönsaarella. Lopullista muotoa ei vielä kuitenkaan voida täsmällisesti määritellä, koska se riippuu ryhmän kokoonpanosta (kuinka monta henkilöä osallistuu koulutukseen), ELY-keskuksen kilpailutusehdoista sekä koulutuksen järjestäjän joustavuudesta. Ryhmä toteaa, ettei kielikysymys ole ongelmaton. Pakolaisten näkökulmasta suomella olisi kotouttamiskielenä eniten etuja. Yhteydet muuhun Suomeen sekä koulutus- ja kurssitarjonta on enimmäkseen suomeksi, ja lisäksi tulkkipalveluja on saatavilla eniten suomeksi. Ruotsin kieltä puoltava seikka on, että se nopeuttaisi paikalliseen yhteisöön kotoutumista. Peruskouluikäisten lasten osalta suomenkielisillä kouluillamme on eniten kokemusta maahanmuuttajalasten vastaanottamisesta. Selvitysryhmä katsoo, että suomen kielellä olisi eniten etuja kotouttamiskielenä. EHDOTUS päättää valita suomen kielen Kemiönsaaren pakolaisten vastaanottamisen kotouttamiskieleksi.

8 8 Dnr: KONCERN 360/ TÄYDENNYSVAALI Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Britt-Mari Sundblom (r.) anoo vapautusta kunnallisesta luottamustehtävästään henkilökohtaisista syistä johtuen. Luottamustehtävä on seuraava rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan jäsen esittää valtuustolle, että Britt-Mari Sundblom vapautetaan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan jäsenen tehtävästä ja että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9 9 114 JÄTETYT ALOITTEET Luettelo Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 9/2015 Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun ja syyskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Liitteestä käy ilmi, miten aloitteet on käsitelty. Liite Aloiteluettelo 114/1 esittää, että valtuusto toteaa saaneensa tiedoksi aloiteluettelon ja toteaa lisäksi, että keskeneräisten aloitteiden valmistelu jatkuu.

10 10 Dnr: KONCERN 67/ TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ VEROSTA VAPAUTTAMISESTA Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Taustaa Kunnilla on aiemmin ollut oikeus päättää verosta vapauttamisesta. Tämä tarkoittaa vapauttamista veronmaksusta ja viivästysseuraamuksista joko osittain tai kokonaan. Vapautus myönnetään hakemuksen perusteella ja se voidaan myöntää vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Kuntien valta päättää vapauttamisesta on koskenut tuloveroa ja kiinteistöveroa. Päätökset tuloverosta vapauttamisesta kuuluvat Kemiönsaaren kunnassa kunnanhallituksen ratkaisuvallan piiriin, kun taas ratkaisuvalta kiinteistöverosta vapauttamisesta on siirretty kunnanjohtajalle. Kemiönsaaren kunnan aikana kunnanhallitus on käsitellyt kaksi tuloverosta vapauttamishakemusta. Sen sijaan kunta myöntää vuosittain noin vapautusta kiinteistöverosta. Kiinteistöverosta vapauttamiset ovat koskeneet ainoastaan yhdistyksiä. Ajankohtainen asia Lakia on muutettu alkaen siten, että toimivalta verosta vapauttamisessa siirtyy kokonaan Verohallinnolle. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan verosta vapauttamisessa itsellään. Kunnat voivat pidättää ratkaisuvallan itsellään kolme vuotta kerrallaan niin, että nyt päätetään ajanjaksosta Kunnat voivat päättää ratkaisuvallan luovuttamisesta Verohallinnolle joko kokonaan, ei ollenkaan tai vain toisen verolajin osalta. Valtuuston päätös on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään Kemiönsaaren kunnan harkinta Koska kiinteistöverosta vapauttamista on pidetty tärkeänä keinona tukea yhdistysten toimintaa, on perusteltua, että kunta pidättää ratkaisuvallan kiinteistöveron osalta. Maaseudulla toimivilla yhdistyksillä on usein isot talot, jotka myös muuten vievät suuren osan yhdistysten varoista. Tuloveroa koskevalla ratkaisuvallalla ei ole yhtä suuri merkitys Kemiönsaaren kunnalle. Jos ratkaisuvalta siirretään Verohallinnolle, voidaan taata yhdenmukaisempi linja ja laajempi kokemus vastaavanlaisten tapausten käsittelystä. esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunta pidättää itsellään ratkaisuvallan kiinteistöveron vapauttamisen osalta ajanjaksolla

11 11 Dnr: KONCERN 197/ INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) ProEconomican versiopäivitys Kunnalla on käytössään CGI:n taloushallinnon ohjelma ProEconomica. Ohjelmantoimittaja CGI ilmoitti talvella, että nykyisen ohjelmaversion ylläpito päättyy ja että asiakkaiden on päivitettävä ohjelmistonsa uuteen versioon. Kevään aikana on järjestetty ohjelman päivitykseen ja uusien toimintojen käyttöön liittyvää koulutusta. Päivityksen seurauksena ohjelman eri osissa on nyt enemmän eri vaiheita. Versiopäivityksen yhteydessä vaihdetaan myös sovelluspalvelin ja tietokantapalvelin. Liitteenä on tarkempi luettelo. Kustannukset versiopäivityksistä ja palvelinten vaihdosta ovat yhteensä euroa. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa ei vielä tiedetty näin laajojen päivitysten tarpeesta. Kustannuskuva on selkeytynyt sitä mukaa kuin työt on tilattu. Kunnan intranetin uusiminen Kunnalla on intranet, jonka välityksellä se tiedottaa asioista kunnan työntekijöille. Intranetissä on tietoa työoloista ja eduista, lomakkeita sekä kunnan eri toimintojen uutisia. Kunnan intranetin on tehnyt vuonna 2010 yritys, jota ei enää ole olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme päivittää sisältöä, mutta emme rakennetta tai grafiikkaa. Intranetin kehittäminen koko henkilöstön tiedotuskanavana on pysähtynyt, koska nykyistä pohjaa ei voida muuttaa. Käytössä oleva työkalu on vanhentunut eikä sitä enää ylläpidetä. Verkkosivuston elinkaari on tällä hetkellä 2 3 vuotta, jonka jälkeen se vanhenee. Syksyn 2015 aikana meillä olisi mahdollisuus saada harjoittelija, joka hoitaisi lopputyönään aineiston siirtämisen nykyisestä intranetistä uuteen intranet-työkaluun. Uuden intranet-työkalun ostaminen vaatii noin euroa. Summaan sisältyy työkalu, uusi graafinen suunnittelu ja päivittäjien koulutus. Samaa työkalua voidaan myöhemmin käyttää kunnan verkkosivujen uudistamiseen, joka tulee ajankohtaiseksi 1 2 vuoden sisällä. Liite Talousarviomuutos 116/1 ehdottaa valtuustolle, että hallinto-osastolle myönnetään euron lisämääräraha vuoden 2015 investointitalousarvioon. Talousarviomuutos rahoitetaan lisääntyneillä kunnallisverotuloilla.

12 12 Dnr: KONCERN 209/ VUODEN 2015 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Kh ~ käännös VALMISTELU (taloussihteeri Terese Blom) Kunnan hyvä talous on mahdollistanut sen, ettei vuoden 2013 jälkeen ole nostettu ulkopuolisia lainoja. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä velkataakka oli 14,1 miljoonaa euroa tai euroa asukasta kohden. Kunnan velkataakan arvioidaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti lähivuosien aikana talousarvion ja taloussuunnitelman suurien investointien seurauksena. Vuoden 2015 muutetun talousarvion kokonaisinvestointien määrä nousee 10,427 miljoonaan euroon. Suurin yksittäinen investointi on uuden päiväkodin rakentaminen Kemiöön sekä Amosparkens skolan korjaus. Vuoden 2015 talousarviossa hankkeeseen on varattu 4,10 miljoonaa euroa. Kemiön uuden paloaseman rakentaminen on saatu valmiiksi, ja Stallscafén ja Bio Ponyn julkisivu- ja kattokorjaukset on aloitettu. Uuden sillan toteuttaminen Taalintehtaan Tyskaholmeniin arvioidaan tänä vuonna maksavan euroa. Suurin yksittäinen tieinvestointi on Valssaamontien uudelleen rakentaminen uuden sillan yhteyteen. Vesiliikelaitoksen vuoden 2015 muutetun investointibudjetin mukaan Tyskaholmenin puhdistamon lisärakentamisen arvioidaan maksavan euroa. Muutetussa talousarviossa Lammalan Björkbodan uuden siirtoviemärin rakentamiseen on varattu euroa. Tämän vuoden alkuperäiseen talousarvioon on kirjattu yhteensä euron pitkäaikaisen luoton ottaminen. Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen lainanottovaltuuksia on lisätty eurolla, jonka myötä pitkäaikaisen luoton nostamisen kokonaismäärä nousee euroon. Tästä Kemiönsaaren kunnan osuus on euroa ja Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen euroa. Tarjoukset 20 vuoden pitkäaikaisesta luotosta pyydettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Osuuspankki Raaseporilta, Aktia Pankki Oyj:ltä, Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Kevalta. Keva ei jättänyt tarjousta. Muut jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Aktia Pankki Oyj jätti tarjouksen ainoastaan vesiliikelaitoksen lainan osalta. Nordea Pankki Oyj jätti tarjouksen lainasta, jonka laina-aika on 10 vuotta. Kaikki tarjouksentekijät tarkistavat korkomarginaalin laina-aikana. Tarjousvertailu on taustamateriaalina. Markkinakorot ovat tällä hetkellä hyvin alhaisella tasolla. 12 kuukauden euribor-viitekorkoon sidottu laina saattaa olla pidemmällä aikavälillä edullisin, kun huomioidaan pitkä laina-aika ja suoja korkojen nousun varalta, vaikkakin korkotaso näyttäisi pysyvän matalana. Vaihtuvaan korkoon sidottujen lainojen osuus kunnan lainakannasta on tällä hetkellä noin 37 %. Maksukyvyn varmistamiseksi on tarvittu lyhytaikaista rahoitusta talousarviolainan nostamiseen saakka. Lyhytaikainen rahoitus hoidetaan kuntatodistusten liikkeeseenlaskulla. Kunta on vuonna 2009 sopinut Kuntarahoitus Oyj:n kanssa kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta, ja kesäkuussa 2015 kuntatodistusohjelman limiitti nostettiin euroon. Koko summa on nostettu. Summa erääntyy maksettavaksi Vesiliikelaitoksen johtosäännön 3. :n 7. kohdan mukaan vesiliikelaitoksen johtokunta päättää talousarviolainan nostamisesta kunnanhallituksen hyväksymissä rajoissa kuntalain 87 m :n mukaan. Kyseisiä rajoja ei ole määritelty, joten kunnanhallituksen tulee päättää koko lainasumman nostamisesta.

13 13 hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n euron lainatarjouksen, josta on Kemiönsaaren kunnalle ja Kemiönsaaren vesiliikelaitokselle. Laina-aika on 20 vuotta ja korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jonka lisäksi tulee 0,700 prosenttiyksikön marginaali. Korko tarkistetaan 10 vuoden jälkeen. Tämän jälkeen koroksi vahvistetaan Kuntarahoituksen 12 kuukauden viitekorko, jonka marginaali on 0,850 prosenttiyksikköä.

14 14 Dnr: KONCERN 95/ TOIMENPITEET VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSEN JOHDOSTA Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2015 arviointikertomuksen ja samalla on pidetty lopputilintarkastus. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi esitetyt vastuuvapaudet. kehottaa kaikkia toimielimiä ja osastoja ryhtymään tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa huomauttamiin toimenpiteisiin. antaa seuraavan vastineen: Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan kokonaistaloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 on hyvin sopusoinnussa sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion kanssa, mutta että talouden tasapainon ylläpitämisessä on haasteita. Hallinto-osasto Ei kommentoitavaa. Kehitysosasto Ei kommentoitavaa. Sivistysosasto Ei kommentoitavaa. Peruspalveluosasto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri esittää vuosittain ennen talousarvion laatimista arvion seuraavan vuoden kustannuksista. Peruspalveluosasto noudattaa tätä arviota. Subjektiiviset oikeudet palveluihin ja tulonsiirrot ovat menoja, joiden suuruutta ei voida ennustaa, koska ne ovat riippuvaisia muun muassa kansallisista suhdanteista ja muista tekijöistä, joita kunta ei pysty ennustamaan. Jatkossa kustannuksia voi olla helpompi ennustaa, kun ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa entistä enemmän ja korjaaviin toimenpiteisiin aiempaa vähemmän. Ympäristö- ja tekniikkaosasto Tulot olivat budjetoitua suuremmat, mikä johtui yksityisten toimijoiden kanssa tehdyistä kaavoitussopimuksista. Kaavoitusyksikköön ei saatu palkattua kaavoittajaa, minkä vuoksi henkilöstökustannukset olivat budjetoitua pienemmät. Palveluiden ostot eli menot olivat budjetoitua suuremmat, mikä johtui siitä, että yksikkö maksoi ensisijaisesti kaavoitussopimusten perusteella laaditut kaavat, minkä jälkeen ne on veloitettu yksityisiltä toimijoilta. Kaavoittajan työtehtävät on hankittu ostopalveluin.

15 15 Kemiönsaaren Vesi -liikelaitos Ei kommentoitavaa. Henkilöstöpolitiikka Tarkastuslautakunta huomauttaa, ettei poissaolotilastoista ilmene, mitkä poissaolopäivät johtuvat tapaturmista. Myös analyysi siitä, miten suuri osa poissaolopäivistä johtuu pitkäaikaisesta poissaolosta, puuttuu. Tarkastuslautakunnan huomautus huomioidaan ja kyseiset tiedot sisällytetään seuraavaan henkilöstöraporttiin. Muuta Tarkastuslautakunta painottaa arviointikertomuksessa strategian päivittämisen tärkeyttä ja sitä, että talousarviovuoden tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa strategian kanssa. Kemiönsaaren kunnan strategia on voimassa vuodet Uutta strategiaa ei ole alettu laatia, koska kuntauudistus ja sote-uudistus ovat olleet erittäin epävarmalla pohjalla. Uudistukset ovat olleet ajankohtaisia useaan otteeseen viime vuosina, ja jokaisella kerralla kustakin uudistuksesta on ilmoitettu nopealla aikataululla. Sekä kuntarakenneuudistus että sote-uudistus muuttaisivat olennaisesti kunnan toimintaedellytyksiä. Strategian päivittämisestä on keskusteltu valtuuston seminaareissa. Toistaiseksi on vallinnut yksimielisyys siitä, ettei uuden strategian laatiminen ole ollut järkevää näin epävarmoissa olosuhteissa. Epävarmuudesta huolimatta kunnalla on oltava strategia myös jatkossa. Uuden kuntalain mukaan kunnilla on oltava kuntastrategia, joka on voimassa valtuuston toimikauden. Kemiönsaaren kunta rekrytoi uuden kunnanjohtajan syksyn 2015 aikana. Yksi uuden kunnanjohtajan ensimmäisistä tehtävistä tulee olemaan uuden, kuntalain tavoitteet täyttävän strategian laadinnan aloittaminen yhdessä poliitikkojen kanssa. Liitteet Tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja, 118/1 3

16 TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE 2016 Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 214/2015 Kemiönsaaren kunnan talouden strategiset lähtökohdat Kemiönsaaren kunnan strategian mukaan Kemiönsaari on itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta, joka tietää mitä haluaa ja työskentelee määrätietoisesti sen saavuttamiseksi. Rohkea ja aktiivinen kunta tarvitsee kustannustehokasta palvelua ja tuottavuuden kasvua tehdäkseen tulevaisuuden panostukset mahdolliseksi alueilla, joilla uskotaan kunnan saavuttavan menestystä tulevaisuudessa. Strategiassa taloudelliset tavoitteet on muotoiltu siten, että investoinnit nousevat korkeintaan puoleen poistoista lainataakkaa vähennetään vastaamaan maan keskiarvoa alijäämää ei synny vuosikate kattaa poistot kassan riittävyys on vähintään 18 kassapäivää kiinteistömassaa vähennetään myymällä kiinteistöjä Yleiskatsaus taloudelliseen kehitykseen ja kuntien talouteen Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin haastavat. Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja kokonaisarvonlisäys on reilut 8 prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisiä vuoden 2007 lopussa. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun, ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennustelaitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan muuttuvan laajapohjaisemmaksi ja piristyvän, vaikka ennusteiden kasvuprosentit jäävätkin tasoltaan yhä vaatimattomiksi. Lähes kaikki suhdannelaitokset ennustavat ensi vuodelle noin 1,0 1,5 prosentin kasvua. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, vaikka talouskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman.

17 17 Verotus Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt voimakkaasti heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Lisäksi kuntien verotuloihin vaikuttavat myös hallituksen päätökset veroperusteista ja kuntien omat päätökset veroprosenteista. Viime vuonna kuntien verot yhteensä kasvoivat 2,5 prosenttia. Kunnallisvero lisääntyi vain 1,3 prosenttia, kun taas yhteisövero ja kiinteistövero kasvoivat noin 11 prosentilla. Kiinteistöveron voimakkaan kasvun taustalla vaikuttivat muun muassa päätökset kiinteistöjen verotusarvojen korotuksista. Tänä vuonna kansantalouden tilinpidon mukainen palkkasumma kasvaa hieman edellisvuotta ripeämmin, mutta siitä huolimatta palkat lisääntyvät vain noin 1,5 prosenttia. Eläketulot kasvavat noin 3,3 prosenttia väestön ikärakenteen muuttuessa ja eläkeikäisten määrän kasvaessa nopeasti. Myös työttömyyskorvausten määrä kasvaa yhä ripeästi. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 2,0 prosenttia. Ansiotulojen maltillinen kasvu pitää kunnallisveron tilitykset pienessä kasvussa vuonna Tässä vaiheessa tuloveroperusteisiin ei ole tehty inflaatiota tai ansiotason nousua vastaavia tarkistuksia tai muita tuloverotuksen tasoa muuttavia veroperustemuutoksia. Kunnallisvero kasvaa tällöin 2,8 prosenttia. Mitä todennäköisimmin ainakin pieni- ja keskituloisten tuloverotukseen tullaan tekemään myös tällä hallituskaudella kevennyksiä. Jos tällaisia muutoksia tehdään, ne vähentävät suoraan kuntien verotuottoja. Määräaikainen kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos sen jatkamisesta ei tehdä hallitusneuvotteluissa uutta päätöstä. Kiinteistöveron arvostuksiin tai veroperusteisiin ei oleteta erityisiä muutoksia vuodelle Tilitysten määrä pysyisi tällöin suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Yhteensä kuntien ensi vuoden verotulot lisääntyvät kuntatalousohjelman kehitysarvion mukaan 2 prosenttia. Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuutta pienentää jo aikaisemmin tehty päätös leikata kuntien valtionosuuksia 188 milj. eurolla. Ennustetulla tulo- ja menokehityksellä kuntatalous painuu kuluvana ja ensi vuonna alijäämäiseksi. Palkkakehitys Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Tänä vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön kustannusvaikutus on kunnissa keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset sisältävät palkantarkistukset vuoden 2016 loppuun saakka. Neuvottelutulokset on tehty ajanjaksolle ja ne noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on koko kuntasektorilla 0,59 prosenttia, mutta vaihtelee sopimusaloittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista. Kemiönsaaren taloudellinen kehitys

18 18 Kemiönsaaren kunnan verotulojen kehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Vuosina verotulojen kehitys on ollut lähellä nollaa tai negatiivinen. Vuonna 2016 verotuloissa odotetaan kohtuullista, noin 2 %:n lisäystä. Vallitsevan työttömyystilanteen vuoksi tuloverot on syytä budjetoida varovaisesti. Talousarviokehyksen tuloveroarvio on 18,3 miljoonaa euroa (vuoden 2014 tilinpäätöksessä 18 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 talousarvioennusteen mukaan 18,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2016 yhteisöverotuloiksi arvioidaan 0,6 miljoonaa ja kiinteistöverotuloiksi 3,1 miljoonaa euroa. Ehdotus pohjautuu siihen, että kaikki veroprosentit pysyvät muuttumattomana. Vuoden 2016 verotuloiksi arvioidaan yhteensä 22,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan tässä vaiheessa 22,7 miljoonaa euroa. Talousarviokehys perustuu laskelmaan, jonka mukaan henkilöstökustannuksissa pidättäydytään nollakorotuksessa ja ostopalvelut lisääntyvät 2,0 %. Vuoden 2016 investointikehys on 5,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuonna edessä on useita suuria suunniteltuja investointeja: Amosparkens skolan peruskorjaus, koulupihan parannustyöt 1,3 milj. euro Kemiön terveysasema, sammutusjärjestelmä ja laajennus 2,1 Tyskaholmenin silta ja ruoppausmassojen käsittely 0,35 Kemiönsaaren Veden investoinnit 0,5 Yhteensä noin 6 milj. euro Investoinnit rahoitetaan nostamalla uusia lainoja. Velkataakka on vuoden 2016 lopussa 25,88 miljoonaa euroa tai noin euroa asukasta kohden, jos talousarvio toteutuu tämän mukaisesti. Talousarviotyön (alustava) aikataulu: 7.8. Ensimmäiset investointiehdotukset jätetään talousyksikölle v. 33 Investointiehdotuksien läpikäynti antaa talousarviokehyksen v Osastot työstävät talousarvioehdotuksia Talousarviotekstit ja -luvut jätetään talousyksikölle v. 39 Kunnanjohtajan osastokohtainen läpikäynti v Talousarvion tasapainottaminen v. 40 Valtuuston talousarvioseminaari (alustava) v Lautakunnat käsittelevät käyttötalousarviota. Lautakunnat antavat lausunnon oman toimialansa investoinneista kunnanhallitukselle v Talousarviokirjan kokoaminen ja viimeistely Kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely Kunnanhallituksen toinen talousarviokäsittely Valtuuston talousarviokokous antaa talousarviokehyksen näiden suuntaviivojen ja liitteen 119/1 mukaisesti. vahvistaa vuoden 2016 investointikehykseksi 5,5 miljoonaa euroa. Liite Talousarviokehys 119/1

19 19

20 20 Dnr: MOT 107/ SELVITYS JA LAUSUNTO Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Kh ~ käännös VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta toimittamaan lausuntonsa sekä antamaan selvityksen sen johdosta, ettei kunnanhallitus 31. maaliskuuta 2015 antanut Turun hallinto-oikeudelle tämän pyytämää lausuntoa kunnallisvalituksesta, joka koski kunnanvaltuuston 9. joulukuuta 2014 tekemää päätöstä. Turun hallinto-oikeus ei tyytynyt tähän, vaan lähetti uuden lausuntopyynnön, jossa se pyysi kunnanhallitusta varaamaan valtuustolle mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. päätti kuitenkin 28. huhtikuuta 2015 jälleen olla antamatta lausuntoa hallinto-oikeudelle. päätti samalla, ettei asiaa viedä valtuuston käsiteltäväksi. Asiakirjat annetaan tiedoksi. antaa seuraavan selvityksen ja lausunnon: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle Kyseistä asiaa on käsitelty kunnassa seuraavasti: Valtuusto hyväksyi Nordanå Lövbölen osayleiskaavan totesi yksimielisesti (kuntalaki 56), että valtuuston päätös on tehty oikeassa järjestyksessä ja että se on myös muutoin lainmukainen, ja päätti panna päätöksen täytäntöön päätti äänestyksen jälkeen, ettei se anna lausuntoa Turun hallintooikeudelle päätti jälleen äänestyksen jälkeen, ettei kunta anna lausuntoa ja ettei asiaa valmistella valtuuston käsiteltäväksi Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen ottaa asian käsiteltäväksi ja antaa lausunnon Turun hallinto-oikeudelle. toimii valtuuston alaisuudessa. Jos kunnanhallitus jättää panematta täytäntöön päätöksen sen perusteella, että se katsoo päätöksen olevan lainvastainen, kunnanhallituksen on viipymättä saatettava asia uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. on velvollinen ilmoittamaan, mistä syystä se katsoo päätöksen olevan lainvastainen, jotta valtuusto tietää, miltä osin päätöstä täytyy muuttaa. valvoo kaikkien valtuustopäätösten laillisuutta virkavastuun alaisena.

21 21 Sen sijaan kunnanhallitus ei voi jättää panematta täytäntöön päätöstä tarkoituksettomuuden perusteella. Lausunnon antamisen asiassa voidaan tässä tapauksessa katsoa olevan osa valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Päätösten täytäntöönpano on kunnanhallituksen velvollisuus. Turun hallinto-oikeus oli saanut asiasta kunnanhallituksen lausunnon, jonka mukaan kunta ei anna lausuntoa. Hallinto-oikeus kääntyi tämän jälkeen uuden ja erillisen pyynnön muodossa suoraan valtuuston puoleen, jotta valtuustolla olisi mahdollisuus lausunnon antamiseen. Tästä huolimatta kunnanhallitus totesi jälleen, ettei kunta anna lausuntoa ja ettei valtuustolle varata mahdollisuutta ottaa kantaa. Turun hallinto-oikeuden uusi pyyntö lähetettiin todennäköisesti siitä syystä, ettei kunnanhallitus ollut huomioinut hallintolainkäyttölain pykäliä 33 ja 38. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016

Kemiön kunnantoimisto, 26. helmikuuta 2016 2/2016 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 16. helmikuuta 2016 klo 16.00 Kokouspaikka Kunnantoimisto, Kemiö Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Veijo Lücke Brita Drugge Hanna Backman Veronica

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen

Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Venla Tuomainen, puheenjohtaja Räsänen Heimo, varapuheenjohtaja Annukka Mustonen, jäsen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4/2016 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 30.05.2016 klo 16:00 16:40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Torstai klo

Torstai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 5/2011 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2009-2012 KOKOUSAIKA Torstai 19.05.2011 klo 15.00 18.00 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto, 18. kesäkuuta 2015 6/2015 KUTSU LISÄLISTA Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 9. kesäkuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman

Lisätiedot

Kunnantoimisto Kemiössä

Kunnantoimisto Kemiössä 3/2011 KUTSU 1 Kokousaika: Keskiviikkona klo 17.00- Kokouspaikka: Kemiön kunnankanslia, Hallituksen huone Päättäjät: Muut: Yngve Engblom Bo Lundell Siw Abrahamsson Esko Antikainen Carola Antskog Gunilla

Lisätiedot

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 64 22.03.2005 VUODEN 2004 TILINPÄÄTÖS 64/04/047/2005 KH 64 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 4/2016 Kokousaika: 5.9.2016 klo 13.00 15.30 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta 22 14.05.2012 Kunnanvaltuusto 23 04.06.2012 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2011 ja vastuuvapauden myöntäminen Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus 2.4.2012 68 Kunnan tilinpäätöksen tulee

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO

LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 SISÄLLYSLUETTELO LAPINJÄRVEN KUNTA Pöytäkirja 5/2014 1 ASIAT SISÄLLYSLUETTELO 24 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 25 EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 3 26 TILINTARKASTAJAN RAPORTOINTI 3 27 ARVIOINTIKERTOMUKSEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 91 Kokousaika 16.9.2015 klo 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto 50 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 51 Pöytäkirjantarkastajien valinta 52 Esityslistan

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista / 3/

Muonion kunta Esityslista / 3/ Muonion kunta Esityslista / 3/2016 Kokouskutsu 12.5.2016 Tarkastuslautakunnan kokous Aika to klo 16.30 Paikka Valtuustosali Kutsutut Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Juha Särkijärvi varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kihniön kunta Tarkastuslautakunta 2013 2016 Pöytäkirja 3/2016 Kokousaika: 17.5.2016 klo 13.00 16.10 Kokouspaikka: Kihniön kunnanvirasto Läsnä: Jouko Yli-Knuuttila, puheenjohtaja Tiina Jokioja, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2012 Sivu 58 (63) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 25.9.2012 kello 17.00-17.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 11/ SISÄLLYSLUETTELO nro 11/2015 SISÄLLYSLUETTELO KH 165 Kokouksen järjestäytyminen KH 166 Lähetekeskustelun käyminen vuoden 2016 talousarviosta ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelmasta KH 167 KH 168 KH 169 KH 170 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta. Jääskeläinen Tanja, varapj. Kekkonen Kyllikki Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Tarvainen Maarit, pj. Huttunen Tuula Jääskeläinen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 Sivu 18 () Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 28.6.2016 kello 18.00 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET valtuutettua LIITE A varavaltuutettua

Lisätiedot

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone

Maanantaina klo Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 7/2014 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantaina 15.12.2014 klo 12.00 15.12 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 6/2012 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 29.5.2012 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 6/2012 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 26 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 27 TILINPÄÄTÖS 2011 3 28 TARKASTUSLAUTAKUNNAN SEURAAVA KOKOUS 6 29 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 6 6/2012 2 Kokousaika Tiistai

Lisätiedot

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013,

KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, KUNNANHALLITUKSEN KOKOUS 1/2013, 7.1.2013 1 Laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja kunnanhallitus päätösvaltaiseksi. 2 Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirjan tarkastajiksi

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen

Muonion kunta Esityslista/ 2/ (8) Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja. Pentti Reponiemi Tarja Salo Teuvo Tolvanen Muonion kunta Esityslista/ 2/2014 1 (8) Tarkastuslautakunnan kokous Aika ti klo 16.00 Paikka kunnantalo, valtuustosali Läsnä Anne-Mari Keimiöniemi puheenjohtaja Timo Liikavainio varajäsen Pentti Reponiemi

Lisätiedot

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2014 Kunnanhallitus 24.2.2014 ( 23): Verontilityslakiin viime vuonna tehdystä muutoksesta johtuva tilitysrytmin nopeutuminen vaikuttaa alkuvuoden verotilityksiin. Tammikuun verotilityksen

Lisätiedot

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja

VIHANNIN KUNTA 1 Kunnanhallitus 7.6.2010 8/2010. Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja 1 Maanantaina 7. päivänä kesäkuuta 2010, klo 18.30-19.40 Kunnanvirastotalo, kunnanhallituksen kokoushuone Ohinmaa Ari, puheenjohtaja Sämpi Kirsti, varapuheenjohtaja Aunola Eija Niiranen Juha Nurkkala Sulo

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2014 Sivu 49 (61) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 17.11.2014 kello 18.00-18.20 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet ja kunnanjohtaja. Kaupunginhallitus 78 08.03.2016 Kaupunginhallitus 97 22.03.2016 Tarkastuslautakunta 60 23.05.2016 Valtuusto 31 21.06.2016 Tilinpäätös ja vastuuvapaus vuodelta 2015 960/02.55/2016 KH 08.03.2016 78 Kuntalain

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila

Kunnan talouden perusteet. Luottamushenkilöiden koulutus Sirkka Lankila Kunnan talouden perusteet Luottamushenkilöiden koulutus 11.2.2013 Sirkka Lankila Valtuusto ja kunnan talous Valtuusto päättää kunnan talouden ja rahoituksen perusteista eli valtuusto käyttää kunnassa budjettivaltaa

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009. Sivistyslautakunta Tiistai klo ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 1/2009 Sivistyslautakunta 27.01.2009 1 Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet et Tiistai 27.01.2009 klo 18.00 18.40 Kunnanviraston kokoushuone Hietala Ritva Mattila

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 8/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 27.4.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 2.5.2016 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Raharinne 117 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.2.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 12 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 13 Pöytäkirjan

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 8/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 3.11.2010 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3

SISÄLLYSLUETTELO. Pöytäkirja 8/2010 1 LAPINJÄRVEN KUNTA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2009-2012 3.11.2010 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 8/2010 1 SISÄLLYSLUETTELO ASIAT SIVU 41 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 42 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 3 43 KUNNAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS 4 44 PERUSTURVAN HALLINTO- JA TALOUSKATSAUS

Lisätiedot

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf

Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/ Finlands Kommunförbund rf Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja 1/2013 1 Kokoustiedot Aika Torstai 2.5.2013 klo 13.30 14.41 Paikka Kuntatalo, iso luentosali ja neuvotteluhuoneet Toinen linja 14, Helsinki Suomen Kuntaliitto ry Pöytäkirja

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka.

Mäntyharju Pöytäkirja 4/ (8) Tarkastuslautakunta Aika , klo 14:08-16:06. Yhtenäiskoulun atk-luokka. Mäntyharju Pöytäkirja 4/2016 1 (8) Aika 10.05.2016, klo 14:08-16:06 Paikka Yhtenäiskoulun atk-luokka Käsitellyt asiat 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 19 Pöytäkirjan tarkastus 20 Arviointikertomus

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Keskiviikko klo

Keskiviikko klo RAUTALAMMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA Nro 8/ 2016 Sivistyslautakunta Sivu 1 ( 8 ) KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Keskiviikko 21.9.2016 klo 16.00-18.15 Rautalammin lukio Anu Hotti Pirkko

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone

Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone YHTYMÄHALLITUKSEN ESITYSLISTA 1/2017 Kokousaika 24. tammikuuta 2017 klo 15.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastia, Hattelmalantie 8 A-rakennus, kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Kokouksen avaus... 1 2 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1

KUNNANVALTUUSTO No 1/2016. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 KARIJOEN KUNTA KOKOUSKUTSU KUNNANVALTUUSTO No 1/2016 KOKOUSAIKA 07.03.2016 klo 19.00-. KOKOUSPAIKKA Karijoen kunnanvirasto, valtuustosali. KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Liite no 1 2 3 4 5 1 6 2 7 8 Kokouksen

Lisätiedot

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017

Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginhallitus 328 31.10.2016 Asianro 900/02.03.01/2016 106 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2017 Päätöshistoria Kaupunginhallitus 31.10.2016 328 Talousjohtaja

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA 2/2013 TUUSNIEMEN KUNTA Tarkastuslautakunta 2013-2016 KOKOUSAIKA Maanantai 18.02.2013 klo 9.00 11.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA

SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA SONKAJÄRVEN KUNTA 22.9.2014 Kunnanhallitus Toimielimet SONKAJÄRVEN KUNNAN VUODEN 2015 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2016 2017 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTA Yleinen taloudellinen tilanne Suomen bruttokansantuotteen

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkoneuvosto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika: Keskiviikko klo 18.00 19.55 Paikka: Seurakuntakoti Läsnäolo: Jäsenet: Läsnä Poissa Henkilökoh. varajäsen Läsnä Karjalainen Esa x Kiljunen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007

TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 Kaupunginhallitus 87 08.04.2008 Kaupunginhallitus 123 06.05.2008 Kaupunginvaltuusto 43 04.06.2008 TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN VUODELTA 2007 918/02/021/2008 KHALL 87 Liite

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1. Tarkastuslautakunta 2005 2008 19.5.2009. AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2009 1 AIKA 19.5.2009 klo 17.00 19.00 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, 3. kerros KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 14 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 19.12.2016 kello 17.00 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti, l

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS 1 TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS KOKOUSAIKA 9.5.2014 klo 9.15 14.05 KOKOUSPAIKKA Lopen kunnantalo, kokoushuone II LÄSNÄ Myllykoski Satu puheenjohtaja Naakka Tommi varapuheenjohtaja Hatakka Jarno Kallela Sanna

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 4/2010 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Keskiviikko 14.4.2010 kello 8.00 10.15 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka toimi

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta PÖYTÄKIRJA 19/2015 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 8.12.2015 Kokoustiedot Aika Maanantaina 14.12.2015 kello 18.00 Käsiteltävät asiat Paikka Lomahotelli Jämin kokoustila 301 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä.

Koko Kanta-Hämeen asukasluku väheni viime vuonna 668 hengellä. Kunnanhallitukselle on toimitettu yhteenveto verotilityksestä. VEROTILITYKSET VUONNA 2016 Kunnanhallitus 15.2.2016 ( 20): Tammikuun verotulotilitys oli kaikkiaan 4,9 % parempi kuin vuonna 2015. Kunnallisveron osalta tilitys oli 3,7 % ja yhteisöverotulon osalta 24,0

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2011 Tarkastuslautakunta 2009 2012 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Maanantai 14.2.2011 klo 13.00 14.37 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Kalevi

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros

Tarkastuslautakunta Sivu 1 / 12. Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1. kerros Espoon kaupunki Pöytäkirja Tarkastuslautakunta 21.04.2016 Sivu 1 / 12 Kokoustiedot Aika 21.04.2016 torstai klo 16:15-20:30 Tauko 18.41-18.47 Paikka Kiinteistölautakunnan kokoushuone, virastopiha 2 B, 1.

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto SISÄLLYSLUETTELO 3 / 2016 Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 04. huhtikuuta 2016 klo 18.00 Kokouspaikka Kuntala, Valtuustosali Asiat 12 Takauksen myöntäminen Padasjoen Asuntotalot Oy:lle / Koivutie 5:n

Lisätiedot

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello

Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina alkaen kello JÄMIJÄRVEN KUNNANVALTUUSTON KOKOUS Pidetään valtuuston kokoushuoneessa maanantaina 9.11.2015 alkaen kello 19.00. Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 60 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 61

Lisätiedot

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus

PADASJOEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus SISÄLLYSLUETTELO 14 / 2016 Kunnanhallitus Kokousaika Maanantai 22. elokuuta 2016 klo 15.00 Kokouspaikka Kuntala, valtuustosali Asiat 111 Sijoitustoiminnan raportti 31.7.2016... 203 112 Talousarvion toteutuminen

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 3 varavaltuutettua KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2017 Sivu 1 (9) Valtuusto KOKOUSAIKA Tiistai 31.1.2017 kello 19.00 19.25 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 18 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2016-18 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Henkilöä Rovaniemen väkiluvun kehitys 2005-2018 65000 60000 55000 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000

Lisätiedot

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00

Lisälista MH Maakuntahallitus esityslista :00 Lisälista MH 30.1.2017 Maakuntahallitus esityslista 30.01.2017 10:00 20 LAUSUNTO KUNNALLISVALITUKSEEN, MAAKUNTAJOHTAJAN VALINTA, SIMO RIUTTAMÄKI... 1 - Liite 20... 5 - Liite 20 - Lausuntopyyntö_Turun hallinto-oikeus...

Lisätiedot

Maanantai klo

Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 /2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 08.11. 2010 klo 17.00 18.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4

2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen 4 1 Tarkastuslautakunta AIKA 10.03.2015 klo 14:00 16:10 PAIKKA Kunnantalo, kokoushuone Pyhä ASIAT Sivu Otsikko 1 Tarkastuslautakunnan esittelijä vuonna 2015 3 2 Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen

Lisätiedot

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1

Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Kirkkonummen kunta Pöytäkirja 8/2015 1 Tarkastuslautakunta Aika 19.08.2015 klo 18:00-20:44 Paikka Kunnantalo Ervastintie 2 kokoustila Herman 4. krs Läsnäolijat Seppälä Ulla puheenjohtaja Salonen Antti

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Sivistyslautakunta 27.10.2015. Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 87 Kokousaika 27.10.2015 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 75 76 77 78 79 80 81 82 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna

Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO Sivu 1 Kokousaika Torstaina 11.3.2016 kello 18.00 Kokouspaikka Vanajan seurakuntakoti, Vanajanraitti 5, Hämeenlinna Läsnä Timo Kalaja puheenjohtaja Käsitellyt asiat 14 - xx- Allekirjoitukset

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 2 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 21.6.2010 kello 18.00 18.35 Puumilan Taitotalo Mäkipää Lea, puheenjohtaja Björn Risto, I

Lisätiedot

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka

Hannu Rantala Juhani Heikkilä Reetta Hulmi Jukka Männistö Teuvo Sulin Liisa Yski. Pirjo Kotiranta. Esittelijä-sihteeri Pertti Ollikka Viranomainen No 2//2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Tekninen lautakunta Sivu 16 KOKOUSAIKA 16.4.2014 klo 17.00-18.25 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Kunnanviraston

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Antero Suonpää Antero Suonpää

Antero Suonpää Antero Suonpää Kokouskutsu Nro Kunnanhallitus 25.8.2016 11 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Sivu Liite nro 108 181 om. 109 183 110 184 111 185 112 186 Maanantai 29.8.2016 klo 17.00 / Rantabulevardiin tutustuminen

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten

Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten Ohje 1 (6) Vuoden 2015 talousarvionesityksen ja vuosien 2016 2017 taloussuunnitelmaesitysten perusteet Valtionosuusjärjestelmän muutos koskettaa ensimmäisen kerran kuntia vuoden 2015 talousarvioiden osalta.

Lisätiedot

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016

Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) Viestitie KAJAANI Tarkastuslautakunta nro 2/2016 Kainuun jätehuollon kuntayhtymä 1(5) KOKOUSAIKA Perjantai 8.4.2016 kello 16.00 17.45 KOKOUSPAIKKA Kainuun jätehuollon kuntayhtymän toimisto 87700 KAJAANI SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä kuka

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot