Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015"

Transkriptio

1 7/2015 KOKOUSKUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna Backman Veronica Heikkilä Kalevi Kallonen Veijo Lücke Ann Nyström Kim Viljanen Inger Wretdal Rune Friman Fredrik Laurén Jorma Leppänen Tom Simola Erika Strandberg, sihteeri Benjamin Donner Mats Johansson Greger Lindholm Maria Wallin Tomy Wass Linus Guseff Puheenjohtaja puheenjohtaja I varapuheenjohtaja II varapuheenjohtaja jäsen valt. puh.joht. valt. I varapj. valt. II varapj. valt. III varapj. kunnanjohtaja hallintojohtaja vt. kehitysjohtaja sivistysjohtaja vt. tekninen johtaja peruspalvelujohtaja elinkeinojohtaja nuorisoedustaja Sihteeri Tarkistus, paikka ja aika Wilhelm Liljeqvist Kemiön kunnantoimisto, 4. syyskuuta 2015 Erika Strandberg Veijo Lücke Pöytäkirja pidetään nähtävänä Kemiö 7. syyskuuta 2015 Ann Nyström Erika Strandberg

2 7/2015 ESITYSLISTA Laatimispäivä Kokousaika Tiistai 25. elokuuta 2015 klo Kokouspaikka Westersin puutarha, Kiila Asianumero Asia 108 LAILLISUUS JA VALTAISUUS PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN KOTOUTTAMISOHJELMA PAKOLAISTEN KOTOUTTAMISKIELI TÄYDENNYSVAALI Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta JÄTETYT ALOITTEET Luettelo TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ VEROSTA VAPAUTTAMISESTA INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto VUODEN 2015 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN TOIMENPITEET VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSEN JOHDOSTA TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE SELVITYS JA LAUSUNTO Eduskunnan apulaisoikeusasiamies TÄYTÄNTÖÖNPANOASIAT Valtuuston päätökset LUOTTAMUSELINTEN JA VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET ILMOITUSASIAT Pöytäkirja on nähtävänä, aika ja paikka Puheenjohtaja Kemiö 7. syyskuuta 2015 Wilhelm Liljeqvist

3 3 108 LAILLISUUS JA VALTAISUUS EHDOTUS Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 4 109 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA päättää valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Valintavuorossa ovat Veijo Lücke ja Ann Nyström.

5 5 110 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN hyväksyy esityslistan.

6 6 111 KOTOUTTAMISOHJELMA Kh ~ käännös VALMISTELU (peruspalvelujohtaja Maria Wallin) Dnr: KONCERN 213/2015 Kotouttamisen tavoitteena on tarjota maahanmuuttajille yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavat taidot ja valmiudet, ja samalla tukea maahanmuuttajien mahdollisuuksia oman kielen ja kulttuurin ylläpitämiseksi. Kotouttamisohjelmasta säädetään kotoutumisen edistämistä koskevan lain (1386/2010) 32 :ssä: Kunnan tai useamman kunnan yhdessä on laadittava kotoutumisen edistämiseksi ja monialaisen yhteistyön vahvistamiseksi kotouttamisohjelma, joka hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja jota tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Edellä mainitussa laissa säädetään, että kotouttaminen koskee kaikkia, joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu voimassa oleva oleskelulupa, oleskelukortti tai rekisteröity oleskeluoikeus Suomessa. Kunnan kotouttamisohjelman laatiminen on edellytyksenä sille, että kunta saa korvauksen pakolaisten vastaanotosta aiheutuneista kustannuksista (44 ), jos kunta on tehnyt sopimuksen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa. 31 :ssä säädetään lisäksi monialaisesta yhteistyöstä paikallistasolla: Paikallisten viranomaisten on kehitettävä kotouttamista monialaisena yhteistyönä. Yhteistyöhön osallistuvat kunta, työ- ja elinkeinotoimisto ja poliisi sekä kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestävät järjestöt, yhdistykset ja yhteisöt. Kunta tai useampi kunta yhdessä voi asettaa yhteistyössä paikallisten työmarkkina-, yrittäjä- ja kansalaisjärjestöjen kanssa kotouttamisen suunnittelun ja toimeenpanon kehittämistä sekä etnisten suhteiden edistämistä varten paikallistason neuvottelukunnan. Ohjelma otetaan huomioon kuntalain (365/1995) 65 :n mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Kemiönsaaren kunnan kotouttamisohjelma on laadittu kevään ja kesän 2015 aikana. Työtä on koordinoinut työryhmä, johon kuuluvat sosiaalipäällikkö Lilian Nordell, sivistysjohtaja Mats Johansson, hoitotyön päällikkö Carita Backas, hankekoordinaattori Sven Ivars ja peruspalvelujohtaja Maria Wallin. Liite Kotouttamisohjelma 111/1 hyväksyy omalta osaltaan kotouttamisohjelman ja ehdottaa valtuustolle ohjelman hyväksymistä.

7 7 112 PAKOLAISTEN KOTOUTTAMISKIELI Kh ~ käännös VALMISTELU (sivistysjohtaja Mats Johansson) Dnr: KONCERN 213/2015 Kemiönsaaren kunnan valtuusto päätti :ssä 23 jatkaa pakolaisten vastaanoton valmistelua kuntaan, tavoitteenaan selvityksessä esitetyn mukaisesti vastaanottaa 20 pakolaista, yhteensä 4 5 perhettä, ensisijaisesti Syyriasta, vuoden 2016 alkupuoliskon aikana. Edellytyksenä on, että valtiolta saatava taloudellinen tuki/rahoitus ei pienene merkittävästi nykyisestä. Työryhmä, johon kuuluvat sivistysjohtaja Mats Johansson, sosiaalipäällikkö Lilian Nordell, hoitotyön päällikkö Carita Backas ja hankekoordinaattori Sven Ivars, on keskustellut kotouttamiskielestä peruspalvelujohtaja Maria Wallinin ja ELY-keskuksen maahanmuuttopäällikkö Kalle Myllymäen kanssa. ELY-keskuksen mukaan kotoutumiskoulutus on mahdollista järjestää sekä suomeksi että ruotsiksi, luultavasti paikallisesti Kemiönsaarella. Lopullista muotoa ei vielä kuitenkaan voida täsmällisesti määritellä, koska se riippuu ryhmän kokoonpanosta (kuinka monta henkilöä osallistuu koulutukseen), ELY-keskuksen kilpailutusehdoista sekä koulutuksen järjestäjän joustavuudesta. Ryhmä toteaa, ettei kielikysymys ole ongelmaton. Pakolaisten näkökulmasta suomella olisi kotouttamiskielenä eniten etuja. Yhteydet muuhun Suomeen sekä koulutus- ja kurssitarjonta on enimmäkseen suomeksi, ja lisäksi tulkkipalveluja on saatavilla eniten suomeksi. Ruotsin kieltä puoltava seikka on, että se nopeuttaisi paikalliseen yhteisöön kotoutumista. Peruskouluikäisten lasten osalta suomenkielisillä kouluillamme on eniten kokemusta maahanmuuttajalasten vastaanottamisesta. Selvitysryhmä katsoo, että suomen kielellä olisi eniten etuja kotouttamiskielenä. EHDOTUS päättää valita suomen kielen Kemiönsaaren pakolaisten vastaanottamisen kotouttamiskieleksi.

8 8 Dnr: KONCERN 360/ TÄYDENNYSVAALI Rakennus- ja ympäristövalvontalautakunta Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Britt-Mari Sundblom (r.) anoo vapautusta kunnallisesta luottamustehtävästään henkilökohtaisista syistä johtuen. Luottamustehtävä on seuraava rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan jäsen esittää valtuustolle, että Britt-Mari Sundblom vapautetaan rakennus- ja ympäristövalvontalautakunnan jäsenen tehtävästä ja että hänen tilalleen valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9 9 114 JÄTETYT ALOITTEET Luettelo Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 9/2015 Hallintosäännön mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun ja syyskuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Liitteestä käy ilmi, miten aloitteet on käsitelty. Liite Aloiteluettelo 114/1 esittää, että valtuusto toteaa saaneensa tiedoksi aloiteluettelon ja toteaa lisäksi, että keskeneräisten aloitteiden valmistelu jatkuu.

10 10 Dnr: KONCERN 67/ TOIMIVALTA PÄÄTTÄÄ VEROSTA VAPAUTTAMISESTA Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Taustaa Kunnilla on aiemmin ollut oikeus päättää verosta vapauttamisesta. Tämä tarkoittaa vapauttamista veronmaksusta ja viivästysseuraamuksista joko osittain tai kokonaan. Vapautus myönnetään hakemuksen perusteella ja se voidaan myöntää vain erittäin poikkeuksellisissa tapauksissa. Kuntien valta päättää vapauttamisesta on koskenut tuloveroa ja kiinteistöveroa. Päätökset tuloverosta vapauttamisesta kuuluvat Kemiönsaaren kunnassa kunnanhallituksen ratkaisuvallan piiriin, kun taas ratkaisuvalta kiinteistöverosta vapauttamisesta on siirretty kunnanjohtajalle. Kemiönsaaren kunnan aikana kunnanhallitus on käsitellyt kaksi tuloverosta vapauttamishakemusta. Sen sijaan kunta myöntää vuosittain noin vapautusta kiinteistöverosta. Kiinteistöverosta vapauttamiset ovat koskeneet ainoastaan yhdistyksiä. Ajankohtainen asia Lakia on muutettu alkaen siten, että toimivalta verosta vapauttamisessa siirtyy kokonaan Verohallinnolle. Kunta voi kuitenkin pidättää ratkaisuvallan verosta vapauttamisessa itsellään. Kunnat voivat pidättää ratkaisuvallan itsellään kolme vuotta kerrallaan niin, että nyt päätetään ajanjaksosta Kunnat voivat päättää ratkaisuvallan luovuttamisesta Verohallinnolle joko kokonaan, ei ollenkaan tai vain toisen verolajin osalta. Valtuuston päätös on ilmoitettava Verohallinnolle viimeistään Kemiönsaaren kunnan harkinta Koska kiinteistöverosta vapauttamista on pidetty tärkeänä keinona tukea yhdistysten toimintaa, on perusteltua, että kunta pidättää ratkaisuvallan kiinteistöveron osalta. Maaseudulla toimivilla yhdistyksillä on usein isot talot, jotka myös muuten vievät suuren osan yhdistysten varoista. Tuloveroa koskevalla ratkaisuvallalla ei ole yhtä suuri merkitys Kemiönsaaren kunnalle. Jos ratkaisuvalta siirretään Verohallinnolle, voidaan taata yhdenmukaisempi linja ja laajempi kokemus vastaavanlaisten tapausten käsittelystä. esittää valtuustolle, että Kemiönsaaren kunta pidättää itsellään ratkaisuvallan kiinteistöveron vapauttamisen osalta ajanjaksolla

11 11 Dnr: KONCERN 197/ INVESTOINTITALOUSARVIO 2015 Lisämääräraha, hallinto-osasto Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) ProEconomican versiopäivitys Kunnalla on käytössään CGI:n taloushallinnon ohjelma ProEconomica. Ohjelmantoimittaja CGI ilmoitti talvella, että nykyisen ohjelmaversion ylläpito päättyy ja että asiakkaiden on päivitettävä ohjelmistonsa uuteen versioon. Kevään aikana on järjestetty ohjelman päivitykseen ja uusien toimintojen käyttöön liittyvää koulutusta. Päivityksen seurauksena ohjelman eri osissa on nyt enemmän eri vaiheita. Versiopäivityksen yhteydessä vaihdetaan myös sovelluspalvelin ja tietokantapalvelin. Liitteenä on tarkempi luettelo. Kustannukset versiopäivityksistä ja palvelinten vaihdosta ovat yhteensä euroa. Vuoden 2015 talousarviota laadittaessa ei vielä tiedetty näin laajojen päivitysten tarpeesta. Kustannuskuva on selkeytynyt sitä mukaa kuin työt on tilattu. Kunnan intranetin uusiminen Kunnalla on intranet, jonka välityksellä se tiedottaa asioista kunnan työntekijöille. Intranetissä on tietoa työoloista ja eduista, lomakkeita sekä kunnan eri toimintojen uutisia. Kunnan intranetin on tehnyt vuonna 2010 yritys, jota ei enää ole olemassa. Tämä tarkoittaa sitä, että voimme päivittää sisältöä, mutta emme rakennetta tai grafiikkaa. Intranetin kehittäminen koko henkilöstön tiedotuskanavana on pysähtynyt, koska nykyistä pohjaa ei voida muuttaa. Käytössä oleva työkalu on vanhentunut eikä sitä enää ylläpidetä. Verkkosivuston elinkaari on tällä hetkellä 2 3 vuotta, jonka jälkeen se vanhenee. Syksyn 2015 aikana meillä olisi mahdollisuus saada harjoittelija, joka hoitaisi lopputyönään aineiston siirtämisen nykyisestä intranetistä uuteen intranet-työkaluun. Uuden intranet-työkalun ostaminen vaatii noin euroa. Summaan sisältyy työkalu, uusi graafinen suunnittelu ja päivittäjien koulutus. Samaa työkalua voidaan myöhemmin käyttää kunnan verkkosivujen uudistamiseen, joka tulee ajankohtaiseksi 1 2 vuoden sisällä. Liite Talousarviomuutos 116/1 ehdottaa valtuustolle, että hallinto-osastolle myönnetään euron lisämääräraha vuoden 2015 investointitalousarvioon. Talousarviomuutos rahoitetaan lisääntyneillä kunnallisverotuloilla.

12 12 Dnr: KONCERN 209/ VUODEN 2015 TALOUSARVIOLAINAN OTTAMINEN Kh ~ käännös VALMISTELU (taloussihteeri Terese Blom) Kunnan hyvä talous on mahdollistanut sen, ettei vuoden 2013 jälkeen ole nostettu ulkopuolisia lainoja. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä velkataakka oli 14,1 miljoonaa euroa tai euroa asukasta kohden. Kunnan velkataakan arvioidaan kuitenkin kasvavan voimakkaasti lähivuosien aikana talousarvion ja taloussuunnitelman suurien investointien seurauksena. Vuoden 2015 muutetun talousarvion kokonaisinvestointien määrä nousee 10,427 miljoonaan euroon. Suurin yksittäinen investointi on uuden päiväkodin rakentaminen Kemiöön sekä Amosparkens skolan korjaus. Vuoden 2015 talousarviossa hankkeeseen on varattu 4,10 miljoonaa euroa. Kemiön uuden paloaseman rakentaminen on saatu valmiiksi, ja Stallscafén ja Bio Ponyn julkisivu- ja kattokorjaukset on aloitettu. Uuden sillan toteuttaminen Taalintehtaan Tyskaholmeniin arvioidaan tänä vuonna maksavan euroa. Suurin yksittäinen tieinvestointi on Valssaamontien uudelleen rakentaminen uuden sillan yhteyteen. Vesiliikelaitoksen vuoden 2015 muutetun investointibudjetin mukaan Tyskaholmenin puhdistamon lisärakentamisen arvioidaan maksavan euroa. Muutetussa talousarviossa Lammalan Björkbodan uuden siirtoviemärin rakentamiseen on varattu euroa. Tämän vuoden alkuperäiseen talousarvioon on kirjattu yhteensä euron pitkäaikaisen luoton ottaminen. Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen lainanottovaltuuksia on lisätty eurolla, jonka myötä pitkäaikaisen luoton nostamisen kokonaismäärä nousee euroon. Tästä Kemiönsaaren kunnan osuus on euroa ja Kemiönsaaren vesiliikelaitoksen euroa. Tarjoukset 20 vuoden pitkäaikaisesta luotosta pyydettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä, Osuuspankki Raaseporilta, Aktia Pankki Oyj:ltä, Kuntarahoitus Oyj:ltä ja Kevalta. Keva ei jättänyt tarjousta. Muut jättivät tarjouksen määräaikaan mennessä. Aktia Pankki Oyj jätti tarjouksen ainoastaan vesiliikelaitoksen lainan osalta. Nordea Pankki Oyj jätti tarjouksen lainasta, jonka laina-aika on 10 vuotta. Kaikki tarjouksentekijät tarkistavat korkomarginaalin laina-aikana. Tarjousvertailu on taustamateriaalina. Markkinakorot ovat tällä hetkellä hyvin alhaisella tasolla. 12 kuukauden euribor-viitekorkoon sidottu laina saattaa olla pidemmällä aikavälillä edullisin, kun huomioidaan pitkä laina-aika ja suoja korkojen nousun varalta, vaikkakin korkotaso näyttäisi pysyvän matalana. Vaihtuvaan korkoon sidottujen lainojen osuus kunnan lainakannasta on tällä hetkellä noin 37 %. Maksukyvyn varmistamiseksi on tarvittu lyhytaikaista rahoitusta talousarviolainan nostamiseen saakka. Lyhytaikainen rahoitus hoidetaan kuntatodistusten liikkeeseenlaskulla. Kunta on vuonna 2009 sopinut Kuntarahoitus Oyj:n kanssa kuntatodistusten liikkeeseenlaskusta, ja kesäkuussa 2015 kuntatodistusohjelman limiitti nostettiin euroon. Koko summa on nostettu. Summa erääntyy maksettavaksi Vesiliikelaitoksen johtosäännön 3. :n 7. kohdan mukaan vesiliikelaitoksen johtokunta päättää talousarviolainan nostamisesta kunnanhallituksen hyväksymissä rajoissa kuntalain 87 m :n mukaan. Kyseisiä rajoja ei ole määritelty, joten kunnanhallituksen tulee päättää koko lainasumman nostamisesta.

13 13 hyväksyy Kuntarahoitus Oyj:n euron lainatarjouksen, josta on Kemiönsaaren kunnalle ja Kemiönsaaren vesiliikelaitokselle. Laina-aika on 20 vuotta ja korko on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jonka lisäksi tulee 0,700 prosenttiyksikön marginaali. Korko tarkistetaan 10 vuoden jälkeen. Tämän jälkeen koroksi vahvistetaan Kuntarahoituksen 12 kuukauden viitekorko, jonka marginaali on 0,850 prosenttiyksikköä.

14 14 Dnr: KONCERN 95/ TOIMENPITEET VUODEN 2014 TILINTARKASTUKSEN JOHDOSTA Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Tarkastuslautakunta on antanut vuoden 2015 arviointikertomuksen ja samalla on pidetty lopputilintarkastus. Valtuusto hyväksyi tilinpäätöksen ja myönsi esitetyt vastuuvapaudet. kehottaa kaikkia toimielimiä ja osastoja ryhtymään tarkastuslautakunnan vuoden 2014 arviointikertomuksessa ja tilintarkastuspöytäkirjassa huomauttamiin toimenpiteisiin. antaa seuraavan vastineen: Tarkastuslautakunta toteaa, että kunnan kokonaistaloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2014 on hyvin sopusoinnussa sekä alkuperäisen että muutetun talousarvion kanssa, mutta että talouden tasapainon ylläpitämisessä on haasteita. Hallinto-osasto Ei kommentoitavaa. Kehitysosasto Ei kommentoitavaa. Sivistysosasto Ei kommentoitavaa. Peruspalveluosasto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri esittää vuosittain ennen talousarvion laatimista arvion seuraavan vuoden kustannuksista. Peruspalveluosasto noudattaa tätä arviota. Subjektiiviset oikeudet palveluihin ja tulonsiirrot ovat menoja, joiden suuruutta ei voida ennustaa, koska ne ovat riippuvaisia muun muassa kansallisista suhdanteista ja muista tekijöistä, joita kunta ei pysty ennustamaan. Jatkossa kustannuksia voi olla helpompi ennustaa, kun ennaltaehkäisevään työhön tulee panostaa entistä enemmän ja korjaaviin toimenpiteisiin aiempaa vähemmän. Ympäristö- ja tekniikkaosasto Tulot olivat budjetoitua suuremmat, mikä johtui yksityisten toimijoiden kanssa tehdyistä kaavoitussopimuksista. Kaavoitusyksikköön ei saatu palkattua kaavoittajaa, minkä vuoksi henkilöstökustannukset olivat budjetoitua pienemmät. Palveluiden ostot eli menot olivat budjetoitua suuremmat, mikä johtui siitä, että yksikkö maksoi ensisijaisesti kaavoitussopimusten perusteella laaditut kaavat, minkä jälkeen ne on veloitettu yksityisiltä toimijoilta. Kaavoittajan työtehtävät on hankittu ostopalveluin.

15 15 Kemiönsaaren Vesi -liikelaitos Ei kommentoitavaa. Henkilöstöpolitiikka Tarkastuslautakunta huomauttaa, ettei poissaolotilastoista ilmene, mitkä poissaolopäivät johtuvat tapaturmista. Myös analyysi siitä, miten suuri osa poissaolopäivistä johtuu pitkäaikaisesta poissaolosta, puuttuu. Tarkastuslautakunnan huomautus huomioidaan ja kyseiset tiedot sisällytetään seuraavaan henkilöstöraporttiin. Muuta Tarkastuslautakunta painottaa arviointikertomuksessa strategian päivittämisen tärkeyttä ja sitä, että talousarviovuoden tavoitteiden tulee olla sopusoinnussa strategian kanssa. Kemiönsaaren kunnan strategia on voimassa vuodet Uutta strategiaa ei ole alettu laatia, koska kuntauudistus ja sote-uudistus ovat olleet erittäin epävarmalla pohjalla. Uudistukset ovat olleet ajankohtaisia useaan otteeseen viime vuosina, ja jokaisella kerralla kustakin uudistuksesta on ilmoitettu nopealla aikataululla. Sekä kuntarakenneuudistus että sote-uudistus muuttaisivat olennaisesti kunnan toimintaedellytyksiä. Strategian päivittämisestä on keskusteltu valtuuston seminaareissa. Toistaiseksi on vallinnut yksimielisyys siitä, ettei uuden strategian laatiminen ole ollut järkevää näin epävarmoissa olosuhteissa. Epävarmuudesta huolimatta kunnalla on oltava strategia myös jatkossa. Uuden kuntalain mukaan kunnilla on oltava kuntastrategia, joka on voimassa valtuuston toimikauden. Kemiönsaaren kunta rekrytoi uuden kunnanjohtajan syksyn 2015 aikana. Yksi uuden kunnanjohtajan ensimmäisistä tehtävistä tulee olemaan uuden, kuntalain tavoitteet täyttävän strategian laadinnan aloittaminen yhdessä poliitikkojen kanssa. Liitteet Tilintarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä tilintarkastuspöytäkirja, 118/1 3

16 TALOUSARVIOKEHYS VUODELLE 2016 Kh ~ käännös VALMISTELU (hallintojohtaja Erika Strandberg) Dnr: KONCERN 214/2015 Kemiönsaaren kunnan talouden strategiset lähtökohdat Kemiönsaaren kunnan strategian mukaan Kemiönsaari on itsenäinen, aktiivinen ja rohkea rannikkokunta, joka tietää mitä haluaa ja työskentelee määrätietoisesti sen saavuttamiseksi. Rohkea ja aktiivinen kunta tarvitsee kustannustehokasta palvelua ja tuottavuuden kasvua tehdäkseen tulevaisuuden panostukset mahdolliseksi alueilla, joilla uskotaan kunnan saavuttavan menestystä tulevaisuudessa. Strategiassa taloudelliset tavoitteet on muotoiltu siten, että investoinnit nousevat korkeintaan puoleen poistoista lainataakkaa vähennetään vastaamaan maan keskiarvoa alijäämää ei synny vuosikate kattaa poistot kassan riittävyys on vähintään 18 kassapäivää kiinteistömassaa vähennetään myymällä kiinteistöjä Yleiskatsaus taloudelliseen kehitykseen ja kuntien talouteen Yleinen taloudellinen kehitys Suomen kansantalouden lähtökohdat uudelle hallituskaudelle ovat erittäin haastavat. Suomen bruttokansantuote on supistunut jo kolmatta vuotta peräkkäin, ja kokonaisarvonlisäys on reilut 8 prosenttia pienempi kuin ennen finanssikriisiä vuoden 2007 lopussa. Lähivuosien kasvunäkymät lupaavat parhaimmillaankin vain noin yhden prosentin kasvua. Suomen vientisektori ei tunnu pääsevän kansainvälisen kasvun imuun, ja kotimarkkinat taas kärsivät vaimeasta tulokehityksestä ja sopeutustoimista. Tänä vuonna kansantalouden ei enää ennakoida supistuvan, mutta nopeaa käännettä parempaan ei ole odotettavissa. Ennustelaitokset ovat varsin yksimielisiä suhdannekäänteen ajoittumisesta loppuvuodelle ja siitä, että tänä vuonna Suomen bruttokansantuote kasvaa hieman. Kasvun odotetaan pohjautuvan lähinnä vientikysynnän ja yksityisen kulutuksen pienehköön lisääntymiseen. Ensi vuonna talouskasvun arvioidaan muuttuvan laajapohjaisemmaksi ja piristyvän, vaikka ennusteiden kasvuprosentit jäävätkin tasoltaan yhä vaatimattomiksi. Lähes kaikki suhdannelaitokset ennustavat ensi vuodelle noin 1,0 1,5 prosentin kasvua. Talouskasvun piristymisestä huolimatta työmarkkinoiden tilanne on edelleen heikko. Työttömyysjaksojen kestot ovat pidentyneet, minkä lisäksi alueelliset ja ammatilliset erot työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa ovat suuret. Työttömyyden odotetaan pysyvän yhä entisellä, varsin korkealla, tasollaan, vaikka talouskasvun piristymisen odotetaan kääntävän työttömien määrän vähitellen loivaan laskuun. Työllisyysasteen odotetaan pysyvän ennusteajanjakson ajan suurin piirtein ennallaan tai paranevan hieman.

17 17 Verotus Kuntien verotulojen kehitys on kärsinyt voimakkaasti heikosta talouskasvusta ja nousevasta työttömyydestä. Lisäksi kuntien verotuloihin vaikuttavat myös hallituksen päätökset veroperusteista ja kuntien omat päätökset veroprosenteista. Viime vuonna kuntien verot yhteensä kasvoivat 2,5 prosenttia. Kunnallisvero lisääntyi vain 1,3 prosenttia, kun taas yhteisövero ja kiinteistövero kasvoivat noin 11 prosentilla. Kiinteistöveron voimakkaan kasvun taustalla vaikuttivat muun muassa päätökset kiinteistöjen verotusarvojen korotuksista. Tänä vuonna kansantalouden tilinpidon mukainen palkkasumma kasvaa hieman edellisvuotta ripeämmin, mutta siitä huolimatta palkat lisääntyvät vain noin 1,5 prosenttia. Eläketulot kasvavat noin 3,3 prosenttia väestön ikärakenteen muuttuessa ja eläkeikäisten määrän kasvaessa nopeasti. Myös työttömyyskorvausten määrä kasvaa yhä ripeästi. Yhteensä ansiotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna 2,0 prosenttia. Ansiotulojen maltillinen kasvu pitää kunnallisveron tilitykset pienessä kasvussa vuonna Tässä vaiheessa tuloveroperusteisiin ei ole tehty inflaatiota tai ansiotason nousua vastaavia tarkistuksia tai muita tuloverotuksen tasoa muuttavia veroperustemuutoksia. Kunnallisvero kasvaa tällöin 2,8 prosenttia. Mitä todennäköisimmin ainakin pieni- ja keskituloisten tuloverotukseen tullaan tekemään myös tällä hallituskaudella kevennyksiä. Jos tällaisia muutoksia tehdään, ne vähentävät suoraan kuntien verotuottoja. Määräaikainen kuntien yhteisövero-osuuden viiden prosenttiyksikön korotus päättyy vuonna 2016, jos sen jatkamisesta ei tehdä hallitusneuvotteluissa uutta päätöstä. Kiinteistöveron arvostuksiin tai veroperusteisiin ei oleteta erityisiä muutoksia vuodelle Tilitysten määrä pysyisi tällöin suurin piirtein tämän vuoden tasolla. Yhteensä kuntien ensi vuoden verotulot lisääntyvät kuntatalousohjelman kehitysarvion mukaan 2 prosenttia. Valtionosuudet Peruspalvelujen valtionosuutta pienentää jo aikaisemmin tehty päätös leikata kuntien valtionosuuksia 188 milj. eurolla. Ennustetulla tulo- ja menokehityksellä kuntatalous painuu kuluvana ja ensi vuonna alijäämäiseksi. Palkkakehitys Heikon taloustilanteen varjossa kuntien palkkauskustannukset kasvavat aikaisempiin vuosiin nähden varsin maltillisesti. Tänä vuonna sopimuskorotusten ja viime vuoden palkkaperinnön kustannusvaikutus on kunnissa keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset sisältävät palkantarkistukset vuoden 2016 loppuun saakka. Neuvottelutulokset on tehty ajanjaksolle ja ne noudattavat työmarkkinakeskusjärjestöjen sopimaa pöytäkirjaa työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisusta. Palkkaratkaisun kustannusvaikutus on koko kuntasektorilla 0,59 prosenttia, mutta vaihtelee sopimusaloittain johtuen erilaisista palkkarakenteista ja palkkatasoista. Kemiönsaaren taloudellinen kehitys

18 18 Kemiönsaaren kunnan verotulojen kehitys on ollut heikkoa viime vuosina. Vuosina verotulojen kehitys on ollut lähellä nollaa tai negatiivinen. Vuonna 2016 verotuloissa odotetaan kohtuullista, noin 2 %:n lisäystä. Vallitsevan työttömyystilanteen vuoksi tuloverot on syytä budjetoida varovaisesti. Talousarviokehyksen tuloveroarvio on 18,3 miljoonaa euroa (vuoden 2014 tilinpäätöksessä 18 miljoonaa euroa ja vuoden 2015 talousarvioennusteen mukaan 18,9 miljoonaa euroa). Vuoden 2016 yhteisöverotuloiksi arvioidaan 0,6 miljoonaa ja kiinteistöverotuloiksi 3,1 miljoonaa euroa. Ehdotus pohjautuu siihen, että kaikki veroprosentit pysyvät muuttumattomana. Vuoden 2016 verotuloiksi arvioidaan yhteensä 22,0 miljoonaa euroa. Valtionosuuksien määräksi arvioidaan tässä vaiheessa 22,7 miljoonaa euroa. Talousarviokehys perustuu laskelmaan, jonka mukaan henkilöstökustannuksissa pidättäydytään nollakorotuksessa ja ostopalvelut lisääntyvät 2,0 %. Vuoden 2016 investointikehys on 5,5 miljoonaa euroa. Talousarviovuonna edessä on useita suuria suunniteltuja investointeja: Amosparkens skolan peruskorjaus, koulupihan parannustyöt 1,3 milj. euro Kemiön terveysasema, sammutusjärjestelmä ja laajennus 2,1 Tyskaholmenin silta ja ruoppausmassojen käsittely 0,35 Kemiönsaaren Veden investoinnit 0,5 Yhteensä noin 6 milj. euro Investoinnit rahoitetaan nostamalla uusia lainoja. Velkataakka on vuoden 2016 lopussa 25,88 miljoonaa euroa tai noin euroa asukasta kohden, jos talousarvio toteutuu tämän mukaisesti. Talousarviotyön (alustava) aikataulu: 7.8. Ensimmäiset investointiehdotukset jätetään talousyksikölle v. 33 Investointiehdotuksien läpikäynti antaa talousarviokehyksen v Osastot työstävät talousarvioehdotuksia Talousarviotekstit ja -luvut jätetään talousyksikölle v. 39 Kunnanjohtajan osastokohtainen läpikäynti v Talousarvion tasapainottaminen v. 40 Valtuuston talousarvioseminaari (alustava) v Lautakunnat käsittelevät käyttötalousarviota. Lautakunnat antavat lausunnon oman toimialansa investoinneista kunnanhallitukselle v Talousarviokirjan kokoaminen ja viimeistely Kunnanhallituksen ensimmäinen talousarviokäsittely Kunnanhallituksen toinen talousarviokäsittely Valtuuston talousarviokokous antaa talousarviokehyksen näiden suuntaviivojen ja liitteen 119/1 mukaisesti. vahvistaa vuoden 2016 investointikehykseksi 5,5 miljoonaa euroa. Liite Talousarviokehys 119/1

19 19

20 20 Dnr: MOT 107/ SELVITYS JA LAUSUNTO Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Kh ~ käännös VALMISTELU (kunnanjohtaja Tom Simola) Eduskunnan apulaisoikeusasiamies pyytää kunnanhallitusta toimittamaan lausuntonsa sekä antamaan selvityksen sen johdosta, ettei kunnanhallitus 31. maaliskuuta 2015 antanut Turun hallinto-oikeudelle tämän pyytämää lausuntoa kunnallisvalituksesta, joka koski kunnanvaltuuston 9. joulukuuta 2014 tekemää päätöstä. Turun hallinto-oikeus ei tyytynyt tähän, vaan lähetti uuden lausuntopyynnön, jossa se pyysi kunnanhallitusta varaamaan valtuustolle mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. päätti kuitenkin 28. huhtikuuta 2015 jälleen olla antamatta lausuntoa hallinto-oikeudelle. päätti samalla, ettei asiaa viedä valtuuston käsiteltäväksi. Asiakirjat annetaan tiedoksi. antaa seuraavan selvityksen ja lausunnon: Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle Kyseistä asiaa on käsitelty kunnassa seuraavasti: Valtuusto hyväksyi Nordanå Lövbölen osayleiskaavan totesi yksimielisesti (kuntalaki 56), että valtuuston päätös on tehty oikeassa järjestyksessä ja että se on myös muutoin lainmukainen, ja päätti panna päätöksen täytäntöön päätti äänestyksen jälkeen, ettei se anna lausuntoa Turun hallintooikeudelle päätti jälleen äänestyksen jälkeen, ettei kunta anna lausuntoa ja ettei asiaa valmistella valtuuston käsiteltäväksi Valtuusto päätti äänestyksen jälkeen ottaa asian käsiteltäväksi ja antaa lausunnon Turun hallinto-oikeudelle. toimii valtuuston alaisuudessa. Jos kunnanhallitus jättää panematta täytäntöön päätöksen sen perusteella, että se katsoo päätöksen olevan lainvastainen, kunnanhallituksen on viipymättä saatettava asia uudelleen valtuuston käsiteltäväksi. on velvollinen ilmoittamaan, mistä syystä se katsoo päätöksen olevan lainvastainen, jotta valtuusto tietää, miltä osin päätöstä täytyy muuttaa. valvoo kaikkien valtuustopäätösten laillisuutta virkavastuun alaisena.

21 21 Sen sijaan kunnanhallitus ei voi jättää panematta täytäntöön päätöstä tarkoituksettomuuden perusteella. Lausunnon antamisen asiassa voidaan tässä tapauksessa katsoa olevan osa valtuuston päätöksen täytäntöönpanoa. Päätösten täytäntöönpano on kunnanhallituksen velvollisuus. Turun hallinto-oikeus oli saanut asiasta kunnanhallituksen lausunnon, jonka mukaan kunta ei anna lausuntoa. Hallinto-oikeus kääntyi tämän jälkeen uuden ja erillisen pyynnön muodossa suoraan valtuuston puoleen, jotta valtuustolla olisi mahdollisuus lausunnon antamiseen. Tästä huolimatta kunnanhallitus totesi jälleen, ettei kunta anna lausuntoa ja ettei valtuustolle varata mahdollisuutta ottaa kantaa. Turun hallinto-oikeuden uusi pyyntö lähetettiin todennäköisesti siitä syystä, ettei kunnanhallitus ollut huomioinut hallintolainkäyttölain pykäliä 33 ja 38. Pykälä tarkastetaan välittömästi.

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015

Kemiön kunnantoimisto 5. kesäkuuta 2015 5/2015 KUTSU Käännös/översättning 1 Kokousaika Tiistai 26. toukokuuta 2015 klo 16.00 Kokouspaikka Kemiön kunnantoimisto Päättäjät Muut Asiat Allekirjoitus Wilhelm Liljeqvist Martti Murto Brita Drugge Hanna

Lisätiedot

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014

Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012-2014 Hyväksytty valtuustossa 7.12.2011 1 KUNNAN STRATEGIA... 3 1.1 Muutokset ympäröivässä maailmassa... 3 1.2 Kemiönsaaren strategia... 3 1.3 Vahva ja tasapainoinen

Lisätiedot

Hyväksytty valtuustossa

Hyväksytty valtuustossa Hyväksytty valtuustossa 12.12.2012 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNAN STRATEGIA... 5 1.1 Ympäröivän maailman muutokset... 5 1.2 Kemiönsaaren strategia... 5 1.3 Vahva ja tasapainoinen talous... 7 1.4 Kunnan

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös

TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013. Käännös TILINPÄÄTÖS 2012 VALTUUSTO 17.6.2013 Käännös 1 2 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 5 2 YLEISET TIEDOT... 7 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 8 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS...

Lisätiedot

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147

17 ERIYTETYT TILINPÄÄTÖKSET... 145 17.1 Liikelaitoksen vaikutus kunnan talouteen... 145 17.2 Kemiönsaaren vesiliikelaitos... 147 TILINPÄÄTÖS 2009 Sisältö 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN KEHITYS... 10 5 OLENNAISET MUUTOKSET

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Kaupunginhallitus 10.11.2014 Kaupunginhallitus 13.11.2014 Kaupunginvaltuusto 9.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1. Yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011

TILINPÄÄTÖS 2010. Kunnanhallitus 30.3.2011 TILINPÄÄTÖS 2010 Kunnanhallitus 30.3.2011 Valtuusto 22.6.2011 0 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 2 2 YLEISET TIEDOT... 4 3 KUNNANHALLINTO JA SEN MUUTOKSET... 6 4 YLEINEN TALOUDELLINEN KEHITYS JA KUNNAN OMAN ALUEEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 4/2012 26.3.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2012 SISÄLLYSLUETTELO KH 51 Kokouksen järjestäytyminen KH 52 Talouden seuranta KH 53 Talouden tasapainotusohjelman päättyminen KH 54 Toiminnallisten tavoitteiden poistaminen KH 55 Vuoden 2011 tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2016 2018 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 S i v u 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TALOUSARVION VALMISTELUN LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Kunnanhallitus nro 13/2013 21.10.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 13/2013 SISÄLLYSLUETTELO KH 185 KH 186 KH 187 KH 188 Kokouksen järjestäytyminen Lähetekeskustelun käyminen n kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman luonnoksesta Talouden seuranta Vuoden 2013 talousarvion

Lisätiedot

Liite 1/Kh 24.3.2014 62

Liite 1/Kh 24.3.2014 62 Liite 1/Kh 24.3.2014 62 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 20102013 Kunnanhallitus Kunnanhallitus 28.3.201124.3.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS... 6 1.1. Toimintakertomusta koskevat säännökset... 6 1.2.

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1

KEMIÖNSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2009. Kunnanhallitus 14.10.2009 1 PÖYTÄKIRJA 11/2009 Toimielin Kokouspäivä Sivu Kunnanhallitus 14.10.2009 1 Kokousaika Keskiviikko 14. lokakuuta 2009 klo 16.00 18.05 Kokouspaikka Kunnantoimisto Taalintehtaalla Päättäjät: Nurmio Mårten

Lisätiedot

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 1 HARTOLAN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2015 JA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Kunnanhallitus 24.11.2014 277 Kunnanhallitus 8.12.2014 295 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 2 YLEISPERUSTELUT 1

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89

MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 MYNÄMÄEN KUNNAN TALOUSARVIO 2015 JA -SUUNNITELMA VUOSILLE 2016-2017 KH 1.12.2014 359 KH 8.12.2014 397 KV 15.12.2014 89 SISÄLLYSLUETTELO 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 2 MYNÄMÄEN KUNNAN ARVOT JA STRATEGIA...

Lisätiedot

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011

Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Talousarvio 2009 Taloussuunnitelma 2010-2011 Kv 08.12.2008 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 YLEISPERUSTELUT... 5 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2009 2011...

Lisätiedot

Kuntatalous 3/13. lokakuu

Kuntatalous 3/13. lokakuu Kuntatalous 3/13 Talouden epävarmuus jatkuu edelleen Rakennepoliittinen ohjelma Yleinen taloudellinen tilanne Verotus Valtionosuudet Kirjanpitoon liittyviä ohjeita Kuntakohtaiset kustannustiedot julkaistaan

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014

PÖYTÄKIRJA. Kokouspäivämäärä 26.6.2014 PÖYTÄKIRJA Nro 4/2013 4/52 Kokousaika Torstaina 26. kesäkuuta 2014, klo 19.00-22.20 Kokouspaikka Kunnantalo Päättäjät: Varajäsenet: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar, Liane Dahlbacka,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 31.3.2014 36 LIITE NRO 15 Kunnanvaltuusto xx.yy.2014 ii PUUMALAN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 KUNNAN HALLINTO JA SIINÄ TAPAHTUNEET

Lisätiedot

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016

Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Yleisperustelut... 3 Talousarvion vuodelle 2014 ja taloussuunnitelman vuosille 2014-2016 laadinnan lähtökohdat... 3 Euroalueen ja suomen talouden kehitysnäkymät... 3 Peruspalvelubudjetti

Lisätiedot

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84

Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 08.09.2014 Sivu 1 / 84 Kokoustiedot Aika 08.09.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja

PÖYTÄKIRJA VÖYRIN KUNTA. Valtuusto. Vöyrillä, 20.12.2011. Harry Backlund puheenjohtaja. Tom Holtti sihteeri. Kurt Söderberg pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA Aika klo 19.00 21.43 Paikka Lukion auditorio Läsnäolevat Muut läsnäolevat Backlund Harry, puheenjohtaja Heir Kjell, 1. varapuheenjohtaja Helsing Åke, 2. varapuheenjohtaja Björkström Ann-Britt,

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuuston 10.12.2012 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 1 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 10 TULOSLASKELMA... 11 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8)

Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) Työryhmän raportti maahanmuuton kustannuksista ja maahanmuuttajaasioiden koordinaatiosta Turussa Lokakuu 2014 1 (8) 2 (8) Lyhennelmä raportista Maahanmuuton kustannukset ja maahanmuuttaja-asioiden koordinaatio

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

PIETARSAAREN KAUPUNKI

PIETARSAAREN KAUPUNKI PIETARSAAREN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 Kaupunginvaltuuston 9.12.2013 hyväksymä 0 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 MÄÄRÄRAHAT LAUTAKUNTATASOLLA... 9 TULOSLASKELMA... 10 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10

Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 Sisällysluettelo Yleiset lähtökohdat Taloudelliset lähtökohdat 1 Mikkelin toimintaympäristö 4 Väestö Työ Asuminen Kaupungin talous ja riskienhallinta 10 n rakenne, sitovuus ja seuranta 13 Henkilöstö 16

Lisätiedot