Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin"

Transkriptio

1

2 Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 KATRI SALONEN & SANNA MERISALO (TOIM.) Yritysavohautomo tutkimusta ja tukea metallialan sukupolvenvaihdoksiin ArtCraftMetal, Equal-yhteisöaloite, Metallin yritysavohautomo -osahankkeen loppuselvitys

3 Kirjoittajat: Janne Helmisaari Mirva Saarijärvi Toimittajat: Katri Salonen Sanna Merisalo Turun ammattikorkeakoulun raportteja 63 Turun ammattikorkeakoulu Turku 2007 Kannen suunnittelu: Erkki Tuomi ISBN (painettu) ISSN (painettu) ISBN (elektroninen) ISSN (elektroninen) Painopaikka: Tampereen yliopistopaino Oy Juvenes Print, Tampere Verkkojulkaisun jakelu:

4 SISÄLTÖ ESIPUHE Katri Salonen 5 SELVITYS VARSINAIS-SUOMEN METALLIALAN PK-YRITYSTEN SUKUPOLVENVAIHDOSTEN AJANKOHTAISUUDESTA Janne Helmisaari 7 TIIVISTELMÄ 8 1 JOHDANTO Tutkimuksen taustaa Tutkimuksen tarkoitus, rajaukset ja rakenne Lisätietoja Turun aikuiskoulutuskeskuksesta 12 2 PK-YRITYSTEN SUKUPOLVENVAIHDOKSET JA YRITYSHAUTOMOTOIMINTA Sukupolvenvaihdos yrityksessä Yrityshautomotoiminta 16 3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimusprosessi ja aineiston kerääminen Kysymyslomake Tutkimuksen arviointia 20 4 TUTKIMUKSEN TULOKSET Osallistujayritysten kuvaus Sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuus Yritysten koulutustarpeet 33 5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO Johtopäätökset Yhteenveto 38 LÄHTEET 42 LIITTEET 43

5 ARTCRAFTMETAL: METALLIALAN YRITYSAVOHAUTOMO OSAHANKKEEN SEURANTASELVITYS 53 Mirva Saarijärvi TIIVISTELMÄ 54 1 Johdanto 55 2 ArtCraftMetal: Metallialan yritysavohautomo -osahanke Vuoden 2005 tutkimus Koulutus 57 3 Osahankkeen loppukartoitus Kartoituksen rajaaminen ja suoritustapa Tutkittavat seikat Hankkeeseen osallistuneet yritykset Hankkeesta pois jäänet yritykset Tutkimuksen kulku 60 4 Tutkimustulokset Hankkeeseen osallistuneet yritykset Hankkeesta pois jääneet yritykset Yritysten tulevaisuudennäkymät ja koulutustarpeet Avoimet kysymykset 68 5 Tutkimustulosten arviointia 72 LÄHTEET 75 LIITTEET 76

6 ESIPUHE ArtCraftMetal-hanke (ACM) kuuluu Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamaan Equal-yhteisöaloitteeseen. Hanke käynnistyi virallisesti , mutta varsinainen toiminta alkoi tammikuun alussa Hanke koostui kolmesta osahankkeesta, kahdesta ns. toiminnallisesta osahankkeesta ja kolmannesta osahankkeesta, joka keskittyi koko projektin hallinnointiin, kasainväliseen yhteistyöhön, tutkimusten tekemiseen sekä hankkeen evaluointiin. Toiminnallisten osahankkeiden aiheet olivat kulttuuri- ja käsityöalojen yrittäjyyden tukeminen ja kehittäminen sekä metallialan pienten ja keskisuurten yritysten sukupolvenvaihdokseen liittyvät haasteet. Molempien osahankkeiden maantieteelliset kohdealueet olivat Varsinais-Suomi sekä Saaristomeri. Kokemuksen perusteella tiesimme, että Varsinais-Suomessa on paljon pk-sektorin metallialan yrityksiä, joita kohtaa lähitulevaisuudessa sukupolvenvaihdos tai yrityksen myyminen/ lopettaminen. Osahankkeella pyrittiin vastaamaan siihen, että kannattava yritystoiminta Varsinais-Suomen metallialan pk-sektorilla jatkuu myös tulevaisuudessa. Yritysavohautomo oli uudenlainen malli lähestyä sukupolvenvaihdoksessa olevia yrityksiä. Uutta mallissa oli se, että yritysten mahdolliset jatkajat eivät kouluttautuneet pelkästään yritystoiminnan haasteissa, vaan he oppivat kokonaisvaltaisesti myös yrityksen ydinliiketoiminnan käytännön työn. Ajatuksena oli, että yritysten on helpompi löytää jatkaja yritykseensä myös sellaisesta kohderyhmästä, joka ei tunne heidän toimintaansa, esim. vastavalmistuneet tai uudelleenkoulutettavat. Osahanke päätettiin käynnistää yritystutkimuksella, jonka tutkimusraportti on tämän julkaisun alkuosa. Loppuosa on osahankkeeseen tehty seurantaselvitys vuodelta Selvityksen tekemiseen päädyttiin, koska alkuperäisen tutkimuksen pohjalta käsityksemme oli, että osahankkeella on merkittävää tilausta Varsinais-Suomessa. Toisin kuitenkin kävi, koska yrityksiä oli vaikea saada sitoutumaan osahankkeen koulutusosioon. Huomasimme, että sukupolvenvaihdos on monelle yritykselle erityisen arka asia, eikä vaihdokseen liittyviä kysymyksiä ja haasteita haluttu jakaa muiden yrittäjien kanssa. Lisäksi alalla on ollut voimakas noususuhdanne koko hankkeen keston ajan, joten yritykset ovat panostaneet työn tekemiseen, eivätkä ne ole ehtineet miettiä yrityksen tulevaisuut- 5

7 ta ja sitoutua useamman vuoden kestävään kehityshankkeeseen. Olemmekin viestittäneet rahoittajaviranomaisille, että nimenomaan pk-sektorin sekä mikroettä yksinyrittäjien sitoutuminen pitkiin hankkeisiin on haasteellista, yritykset tarvitsevat täsmäkoulutuksia, joista saatava hyöty on heti hyödynnettävissä yrityksen liiketoiminnassa. Alkuperäisen tutkimuksen on tehnyt Turun yliopiston opiskelija Janne Helmisaari ja seurantaselvityksen Turun ammattikorkeakoulun opiskelija Mirva Saarijärvi. Tutkimuksen ja selvityksen ohjaamiseen ja tukemiseen ovat osallistuneet Kirsti Haihu Turun yliopistosta, Jukka Kallio Turun aikuiskoulutuskeskuksesta sekä Sanna Merisalo ja Katri Salonen Turun ammattikorkeakoulusta. Turussa Katri Salonen 6

8 Selvitys Varsinais-Suomen metallialan pk-yritysten sukupolvenvaihdosten ajankohtaisuudesta Janne Helmisaari

9 TIIVISTELMÄ Suuri osa varsinaissuomalaisista metallialan pk-yrityksistä on vaarassa lopettaa toimintansa lähivuosien aikana, koska nykyisiltä omistajayrittäjiltä puuttuu jatkaja. Samalla näiden yritysten työntekijät ovat vaarassa joutua työttömiksi. Koulutus- ja konsulttimarkkinat tarjoavat perinteistä sukupolvenvaihdokseen liittyvää ohjausta ja koulutusta. Metallialan ydinosaamisen sekä liikkeenjohdollisen että yrittäjäosaamisen sisältävää palvelua ei kuitenkaan ole saatavilla. Metallialan yritysavohautomo -projekti korjaa osaltaan tätä koulutus- ja konsulttimarkkinoiden puutetta tarjoamalla yrityksille metallialan ydinosaamisen ja liikkeenjohdollisen osaamisen sisältävän yritysavohautomomallin. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa niitä varsinaissuomalaisia teknologia-alan pk-yrityksiä, joiden sukupolvenvaihdos on ajankohtainen ja jotka hakevat toiminnalleen jatkajaa lähivuosien välisenä aikana tai heti sen jälkeen. Lisäksi selvitetään sitä, löytyykö mahdollinen jatkaja yrittäjäperheestä, samasta yrityksestä tai mistä mahdollinen jatkaja löytyy. Tutkimusaineisto kerättiin postikyselynä 1289 varsinaissuomalaiselta metallialan pk-yritykseltä. Vastauksia saatiin 84 yritykseltä, joista 38 ilmoittaa sukupolvenvaihdoksen olevan ajankohtainen lähivuosien aikana. Vastaajayritykset ovat pääaosin osakeyhtiöitä ja ne työllistävät keskimäärin 12 työntekijää. Alle kymmenen työntekijää työllistäviä mikroyrityksiä on 73 prosenttia vastaajayrityksistä. Yhden hengen yrityksiä on 27. Kyselyyn vastanneet henkilöt ovat päättävässä asemassa ja keski-iältään noin 50 vuotta. Yli viidennes vastaajista on vuotiaita. Eläköityminen ja yritystoiminnasta luopuminen on siis lähivuosina ajankohtaista Toiminnan jatkajia muun muassa perheen ja yrityksen sisältä tai ulkopuolisten konsulttien avulla on kartoitettu vain 19 yrityksessä. Todennäköisimpänä toiminnan jatkumisen muotona yritykset näkevät yrityskaupan. Yrityksiä on vaikeaa saada aktivoitua mukaan toimintaan. Metallialan työtahti on tällä hetkellä kiireistä. Liiketoiminnan pyörittäminen vie kaiken ajan, eikä aikaa riitä ylimääräisiin kyselyihin tai edes sukupolvenvaihdostilanteen miettimiseen. Lisäksi kyseessä on uudenlainen palvelumuoto, ja sitä saatetaan siksi vierastaa. Yrityksissä ei olla totuttu turvautumaan ulkopuoliseen apuun, vaan asiat on tavattu hoitaa itse. Sukupolvenvaihdosprosessin aloittamisen pitkittäminen voi olla kohtalokasta monille yrityksille. Tulevaisuudessa saattaa olla paljon luopuvia yrittäjiä, jotka jäävät ilman jatkajia. 8

10 1 JOHDANTO 1.1 TUTKIMUKSEN TAUSTAA Valtaosa suomalaisista metallialan pk-yrityksistä on vaarassa lopettaa toimintansa vuosikymmenen loppuun mennessä, koska nykyisiltä omistajayrittäjiltä puuttuu jatkaja. Samalla näiden yritysten työntekijät joutuisivat työttömiksi ja ovat siten vaarassa syrjäytyä. Jatkajan löytäminen ja ammatillinen sekä johtamistaidollinen valmentaminen ovat keskeisessä asemassa, kun suunnitellaan toimenpiteitä näitten pk-yritysten henkilökunnan syrjäytymisen estämiseksi. Kun jatkaja hallitsee ammatin ja yrittäjyyden vaatimukset, yrityksen toiminnan jatkaminen nykyisen yrittäjäomistajan luopumisen jälkeen on paljon varmempaa kuin ilman tätä osaamista. Perinteiseen sukupolvenvaihdokseen liittyvää ohjausta ja koulutusta on runsaastikin saatavilla, mutta on huomattava, että sellainen koulutus ja ohjaus liittyy joko yksinomaan omistajanvaihdoksen juridiseen puoleen (yrityksen luovutukseen seuraajalle) tai liikkeenjohdolliseen osaamiseen. Näkökulma omistajavaihdokseen on siten suppea. Yrityksen sukupolvenvaihdos on monille yrittäjille vaikea toteuttaa. Erityisen vaikeaa se on silloin, kun puuttuu tapahtuman toinen osapuoli, jatkajat. Vaihtoehtona on tällöin perheen ulkopuolisen jatkajan löytäminen tai yritystoiminnan lopettaminen. Nykyisen tietämyksen mukaan yrityksen omistajien perhepiiristä löytyy hyvin harvoin toiminnan jatkajaa, varsinkin kun puhutaan metallialasta, joka muutenkaan työpaikkana ei ole nuoria houkutteleva. Perinteinen sukupolvenvaihdos toiminnan turvaajana tulee siten harvoin kysymykseen. Turun aikuiskoulutuskeskuksen metallialan yritysverkostosta saadut kokemukset vahvistavat tämän asian. Siten on todennäköistä, että jatkaja löytyy useammin yrityksen nykyisistä työntekijöistä tai yrityksen ulkopuolelta kuin omistajan perhepiiristä. Sellaisen jatkajakandidaatin ammatilliset ja yrittämiseen liittyvät valmiudet ovat kuitenkin usein puutteelliset. Toiminnan varmistaminen vaatii siten pitkähkön ohjatun valmentautumisen ja tuutoroinnin jatkamisen onnistumisen varmistamiseksi. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa oli vuonna 2003 noin yritystä, joista toimi Varsinais-Suomessa. Koko Suomen pk-yrityksistä 7 prosenttia kokee sukupolven- tai omistajanvaihdoksen ajankohtaiseksi 1 2 seuraa- 9

11 van vuoden aikana ja 11 prosenttia 3 5 vuoden sisällä. Varsinais-Suomen osalta vastaavat osuudet ovat 10 ja 13 prosenttia. Sukupolven- tai omistajanvaihdos on siis ajankohtainen lähes joka neljännessä (23 %) varsinaissuomalaisessa pkyrityksessä lähimmän viiden vuoden aikana. Näiden yritysten joukossa jatkajan löytyminen koetaan suurimpana ongelmana. Varsinais-Suomessa jopa 44 prosenttia sellaisista yrityksistä, joissa sukupolven- tai omistajanvaihdos on seuraavan viiden vuoden aikana ajankohtainen, kokee jatkajan löytymisen suurimmaksi ongelmaksi. Koko Suomessa vastaava prosenttiosuus on 32. (Pk-yritysbarometri, Varsinais-Suomi 1/2005) Varsinais-Suomen teknologiateollisuuden tulevaisuutta ja liiketoimintamahdollisuuksia on arvioitu Åbo Akademin Teollisuustalouden laboratoriossa laaditussa loppuraportissa. Raportin mukaan Varsinais-Suomen teknologiateollisuus on monessa suhteessa vakiintuneessa vaiheessa. Alan perinteet ovat pitkät ja jalostusarvo on korkea verrattuna muuhun Suomeen. Raportissa kuitenkin arvioidaan, että Varsinais-Suomi ei tule menestymään perinteiseen metalliteollisuuteen nojautuen. Tulevaisuudessa yritysten pitäisi panostaa innovatiivisuuteen ja osaamisen kehittämiseen panostamalla uusiin toimintamalleihin. Paikallista ja kansainvälistä verkostoitumista pitäisi syventää. Eri asioiden luova yhdistäminen nähdään tärkeänä keinona kilpailukyvyn saavuttamiseksi. Lisäksi nykyistä osaamistasoa tulisi kehittää automaatioastetta nostamalla. (Andrésen ym. 2005, 3) 1.2 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, RAJAUKSET JA RAKENNE Metallialan yritysavohautomo-projekti kohdistuu varsinaissuomalaisten teknologia-alan pk-yritysten yrittäjiin ja henkilökuntaan etsimällä ja valmentamalla yritykselle toiminnan jatkaja ja tukemalla henkilökuntaa omistajanvaihdosprosessissa. Tarkoituksena on yritysten työpaikkojen säilyttäminen ja siten henkilökunnan syrjäytymisen estäminen. Varsinais-Suomessa on suuri määrä teknologia-alan pk-yrityksiä, jotka vuosikymmenen loppuun mennessä tarvitsevat jatkajan omistajayrittäjän työlle. Koulutus- ja konsulttimarkkinat tarjoavat perinteistä sukupolvenvaihdokseen liittyvää ohjausta ja koulutusta. Metallialan ydinosaamisen sekä liikkeenjohdollisen että yrittäjäosaamisen sisältävää palvelua ei kuitenkaan ole saatavilla. Metallialan yritysavohautomo -projekti korjaa osaltaan tätä koulutus- ja konsulttimarkkinoiden puutetta. Projekti liittyy osaprojektina Turun ammattikorkeakoulun täydennyskoulutus- ja palvelukeskuksen hallinnoimaan ArtCraftMetal-hankkeeseen, joka rahoitetaan Equal-ohjelmas- 10

12 ta. Turun aikuiskoulutuskeskus vastaa Metallialan yritysavohautomo -projektin koordinoinnista. Kyseisessä osaprojektissa tehdään yhteistyötä Turun AKK: n muitten metallialan projektien kanssa, erityisesti Ammattilaisen Väylän ja sen toimijaverkoston mahdollisen uuden Equal-kehittämiskumppanuusprojektin kanssa. Viimeksi mainitusta jätetään hakemus Equalin toiselle kierrokselle. Yhteistyötä tehdään myös V-S Teknologiateollisuuden, Koneteknologiakeskuksen ja yrittäjäneuvontaorganisaatioiden kanssa. Tässä selvityksessä kartoitetaan niitä varsinaissuomalaisia teknologia-alan pk-yrityksiä, joiden sukupolvenvaihdos on ajankohtainen ja jotka hakevat toiminnalleen jatkajaa lähivuosien välisenä aikana tai heti sen jälkeen. Lisäksi selvitetään sitä, löytyykö mahdollinen jatkaja yrittäjäperheestä, samasta yrityksestä tai mistä muualta mahdollinen jatkaja löytyy. Selvityksen perusteella tunnistetaan yrityksiä, joille sukupolvenvaihdos on ajankohtainen. Näille yrityksille pyritään tarjoamaan apua sukupolvenvaihdostilanteeseen. Kohderyhmänä on siten näitten yritysten yrittäjät, toiminnan jatkajat ja muu henkilöstö. Lisäksi tavoitteena on yritysten työpaikkojen säilyttäminen ja lisääminen prosessikeskeisen innovaation yritysavohautomomallin avulla. Tavoitteisiin pyritään suunnittelemalla, kokeilemalla ja kehittämällä varsinaissuomalaisten metallialan pk-yritysten avohautomotoimintaa Jokaiselle jatkajakandidaatille rakennetaan yksilöllinen kehityssuunnitelma, jossa otetaan huomioon tarvittavan ammatillisen osaamisen kehittäminen ja liikkeenjohdollinen osaamisen kehittäminen. Myös muulle henkilökunnalle järjestetään tarvittaessa valmennusta, sillä jatkaja-/omistajavaihdosprosessi vaikuttaa koko yrityksen toimintaan. Projektissa jatkajia tavoitellaan niin sanottujen rautakourien kohderyhmästä. Yrityksen muun henkilöstön valmentaminen vaihdokseen on erityisen tärkeää silloin, kun jatkaja löytyy yrityksen omasta väestä. Muun henkilökunnan pitää kyetä sitoutumaan jatkajan ajatusmaailmaan. Samanaikaisesti jatkajalta vaaditaan, että hän muistaa omat lähtökohtansa. Vaihdoksen onnistuminen edellyttääkin henkilöstön valmentamista. Seuraavassa alaluvussa kerrotaan hieman Turun aikuiskoulutuskeskuksesta. Tutkimuksen toisessa luvussa käsitellään yritysten sukupolvenvaihdosta sekä yrityshautomotoimintaa ja sen roolia sukupolvenvaihdostilanteessa. Sukupolvenvaihdoksen yhteydessä tarkastellaan aihepiirin tutkimuksia sekä itse vaihdosprosessia ja siinä ilmeneviä ongelmia. Tutkimuksen suorittamista käsitellään kolmannessa luvussa. Ensin valotetaan tutkimusprosessia ja aineiston keräämistä sekä kysy- 11

13 myslomakkeen laatimista ja sisältöä. Tutkimusta arvioitaessa käsitellään muun muassa luotettavuuteen ja katoon liittyviä seikkoja. Neljännessä luvussa keskitytään raportoimaan tutkimuksen tuloksia. Luvussa käsitellään tutkimukseen vastanneita yrityksiä, niiden sukupolvenvaihdoksen ajankohtaisuutta sekä mahdollisia koulutustarpeita. Lopuksi viidennessä luvussa esitetään tutkimuksen kannalta keskeiset johtopäätökset ja tehdään yhteenveto koko tutkimuksesta. 1.3 LISÄTIETOJA TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUKSESTA Turun aikuiskoulutuskeskus (AKK) on Varsinais-Suomen suurin aikuiskoulutuskeskus. Tällä hetkellä henkilökuntaan kuuluu yli 300 opettajaa ja asiantuntijaa ja AKK:n järjestämiin koulutuksiin osallistuu vuosittain noin 5000 opiskelijaa. Oppilaitoksen tekniikan toimiala järjestää sekä tutkintoon valmistavia että varsinaissuomalaisten yritysten tarpeisiin suunnattuja lyhyt- ja täydennyskoulutuksia kone-, metalli-, rakennus- ja sähkötekniikan ammattialoilla. Yrittäjyyteen ja liikkeenjohtamiseen liittyvän koulutukseen ja projekteihin Turun AKK: ssa on niin ikään monipuolista ja vahvaa osaamista. EU-hankkeiden suunnittelusta, totettamisesta, hallinnoimisesta ja arvioinnista Turun AKK:lla on kokemusta vuodesta 1996 lähtien. 12

14 2 PK-YRITYSTEN SUKUPOLVENVAIHDOKSET JA YRITYSHAUTOMO TOIMINTA Oheisessa luvussa käsitellään yrityksen sukupolvenvaihdosta ja yrityshautomotoimintaa. Tarkoi tuksena on määritellä se, miten tässä tutkimuksessa nähdään yrityksen sukupolvenvaihdos ja yritys avohautomo. Sukupolvenvaihdoksia käsiteltäessä kiinnitetään huomiota aihepiirin tutkimuksiin sekä itse vaihdosprosessiin ja sen mahdollisiin sudenkuoppiin. Tarkoituksena on myös tarkastella eri tahojen (luopuja, jatkaja, perhe ym.) roolia vaihdosprosessissa. Yritysavohautomotoiminta pyri tään ymmärtämään tarkastelemalla perinteistä yrityshautomotoimintaa ja sen eroja ja yhtäläisyyksiä nyt kehitettävään avohautomomalliin. 2.1 SUKUPOLVENVAIHDOS YRITYKSESSÄ Tässä tutkimuksessa yrityksen sukupolvenvaihdoksella tarkoitetaan sellaista yrityksen toiminnan jatkamista, jossa uusi yrittäjäomistaja on nykyisen yrittäjän jälkeläinen tai hänen perhepiiristään. Sukupol venvaihdokseksi katsotaan myös omistajanvaihdokset, jossa jatkaja ei ole nykyisen omistaja yrittäjän jälkeläinen tai muu sukulainen, vaan saman yrityksen työntekijä tai yrityksen ulkopuolelta tuleva yrittäjäksi aikova henkilö. Sukupolvenvaihdos terminä sisältää siis tässä yhteydessä myös omistaja- tai yrittäjäpolvenvaihdokset. Sukupolvenvaihdostilanteen läpiviemistä käsitellään erilaisissa oppaissa ja myös monenlaista kon sultti-, koulutus- ja muuta asiantuntija-apua on saatavilla. Palvelut saattavat sisältää esimerkiksi juridisia neuvoja ja talouden suunnittelua (verosuunnittelu, rahoituksen suunnittelu). Tässä yhtey dessä niitä ei eritellä tarkemmin. On vain syytä huomata, että juuri tämän tutki muksen kohderyhmälle ei ole tarjolla kaiken kattavaa palvelua sukupolvenvaihdostilanteeseen. Kai ken kattavalla palvelulla tarkoitetaan toimintaa, jossa sekä metallialan ydinosaaminen että liik keenjohdollinen tai yrittäjäosaaminen on otettu huomioon. Avohautomotoiminta soveltuu suku polvenvaihdostilanteeseen, koska jatkaja on ikään kuin alkavan yrittäjän asemassa. 13

15 Yrityksen omaisuuden siirtoon voidaan käyttää eri tapoja: kauppaa, alihintaista kauppaa, lahjaa, perintöä, yritysjärjestelyjä sekä edellisten yhdistelmiä. Omaisuutta ja liikkeenjohtoa ei tarvitse siir tää samaan aikaan. Verottajan kannalta on olennaista se, millaisia vaihdoksia omistuksessa ta pahtuu, kuka nostaa osingot, tapahtuuko siirto käypään vai alihintaan ja niin edelleen. Johtamis vastuun siirtäminen ei itsessään aiheuta henkilöille veroseuraamuksia. Toimitusjohtaja on tosin asemansa mukaisessa juridisessa vastuussa yrityksen verotusasioiden laillisesta hoitamisesta. (Koi ranen, 2000, 68.) Sukupolvenvaihdos on aina taloudellinen tapahtuma, mutta siihen liittyy luonnollisesti myös paljon tunteita. Luopujataho on huolissaan yrityksensä tulevaisuudesta ja jatkajan soveltumi sesta tehtäviinsä. Jatkajan onnistumista ei varmuudella voida nähdä ennen sukupolvenvaihdoksen toteuttamista, vaan vasta jonkin ajan kuluttua vaihdoksen tapahtumisesta. (Yrityksen sukupolvenvaihdos 2001, 8.) Stenholm (2003) on tutkinut alihankkijana toimivien suomalaisten perheyritysten sukupolven vaihdoksia, niihin liittyviä haasteita, miten sukupolvenvaihdoksia voidaan tukea ja mitä mahdollisia hyviä käytäntöjä erilaisissa sukupolvenvaihdostilanteissa on löydettävissä. Olennaisimmat tekijät sukupolvenvaihdoksen toteuttamiseksi löytyvät sekä pehmeistä että kovista tekijöistä. Pehmeillä tekijöillä tarkoitetaan sukupolvenvaihdoksesta keskustelua, luopumisen vaikeutta tai esimerkiksi jatkamiseen kohdistuvia paineita. Kovat tekijät taas viittaavat sukupolvenvaihdoksen verotus-, laki- ja rahoitusasioihin. Jos yrityksessä ei ole riittävästi keskusteltu sukupolvenvaihdoksesta, pehmeät tekijät koetaan kovia vaikeammiksi. Kovat tekijät koetaan vaikeammiksi niissä yrityksissä, joissa sukupolvenvaihdosta on käsitelty ja siitä on keskusteltu enemmän. Vaikeista ja epämiellyttävistä asioista keskusteleminen ei välttämättä onnistu perheen parissa ilman ulkopuolisen asiantuntijan apua. Koviin tekijöihin (verotus-, talous- ja lakiasiat) liittyvissä ongelmissa yrittäjien on helpompi turvautua asiantuntijaapuun, mutta pehmeiden arvojen kohdalla ulkopuolisten neuvojen kuuntelu on vaikeampaa. (Stenholm 2003, ) Useat aiemmissa yritysten sukupolvenvaihdosta käsittelevissä tutkimuksissa esitetyt väitteet saivat Stenholmin tutkimuksessa vahvistusta. Tällaisia väitteitä olivat: jatkajan motivoituminen on edel lytys sukupolvenvaihdoksen onnistumiselle, sukupolvenvaihdos ei onnistu ilman keskustelua, jat kajan mukanaolo yrityksessä ennen sukupolvenvaihdosta on tärkeää, luopujan ja jatkajan roolit muuttuvat asteittain sukupolvenvaihdoksessa, yrityksestä luopuminen voi olla vaikeaa sekä yrityk sen sidosryhmien huomioonottaminen sukupolvenvaihdoksessa on 14

16 tärkeää. Toisaalta osa aiempien tutkimusten väitteistä ei saanut vahvistusta kyseisessä tutkimuksessa. Tällaisia väitteitä olivat: luo pujan ja jatkajan näkemyserot ovat suurin haaste vaihdoksen onnistumiselle, verotus ja rahoitus ovat selvästi vaikeimpia asioita sukupolvenvaihdoksessa sekä yrityksen hyvä taloudellinen tilanne on olennaisin kannuste jatkamiselle. (Stenholm 2003, ) Sukupolvenvaihdostilanteisiin liittyy monenlaisia ongelmia. Luopujat eivät kenties pohdi ja käsittele sukupolvenvaihdosta riittävästi. Riittävän kattavia suunnitelmia ei laadita. Luopujien ja seuraajien tiedot eri vaihtoehtojen juridiikasta ja taloudellisista seuraamuksista ovat puutteellisia. Seuraajan valmentamista tulevaan tehtävään laiminlyödään. Luopuja ei osaa päättää sopivinta ja pätevintä seuraajaa. Yrityksellä on luopujalle symbolinen merkitys, se on tärkeä osa identiteettiä. Sitä ei sen vuoksi haluta menettää. Perheen sisällä esimerkiksi sisarkateus saattaa pit kittää sukupolvenvaihdosta (Koiranen 2000, 56 57). Perheyritysten kohdalla jatkajan kuitenkin toivotaan pääsääntöisesti löytyvän perheen sisältä. Omistaminen ja johto halutaan säilyttää tutuissa käsissä, ei kasvottomana. Halutaan kunnioittaa suvun perinteitä. Uskotaan siihen, että sidosryhmien luottamus rakentuu osaksi perheyrittämisen varaan. Perheyrityksen uskotaan antavan toimeentulon jatkossakin. (Koiranen 2000, 9 10.) Vaikka jatkajan toivotaan löytyvän perheen sisältä, saatetaan toisaalta nähdä useita eri syitä, joiden perusteella sukupolvenvaihdosta ei haluta toteuttaa perheen sisällä. Halukasta ja osaavaa jatkajaa ei välttämättä ole tai ristiriidat perheenjäsenten välillä estävät jatkon. Yrityskaupalla saadaan reali soitua siihen asti tehdyn työn tulokset. Verotukselliset tai rahoitukselliset ongelmat estävät perheen sisäisen toiminnan jatkamisen. Yrityksen liikeidea koetaan vanhentuneeksi tai liiketoiminta on muuttunut kannattamattomaksi. Perheomisteiseen liiketoimintaan on yksinkertaisesti kyllästytty. Syynä saattaa myös olla pelko siitä, että tärkeät sidosryhmätahot eivät tukisi sukupolvenvaihdosta ja yritys ei siten kykenisi toimimaan uudessa tilanteessa. (Koiranen 2000, ) Tuomola (2004) on opinnäytetyössään selvittänyt varsinaissuomalaisten yritysten sukupolven vaihdosten ajankohtaa ja määrää, niihin liittyviä ongelmia, yrittäjien tulevaisuudensuunnitelmia, tiedontarvetta ja tulevaisuuden tavoitteita. Tutkimus tehtiin Varsinais-Suomen Yrittäjät ry:n toimek siannosta ja se kohdennettiin noin tuhannelle yli 50-vuotiaalle (vuonna 2001) yrittäjälle, joista 267 vastasi kyselyyn. Selvityksen perusteella kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes puolet kohtaa su kupolvenvaihdoksen tulevan viiden vuoden aikana. Näistä yrityksistä yli kolmannes aikoo saada jatkajan omasta perheestä. Vajaa kolman- 15

17 nes aikoo myydä yrityksensä osittain tai kokonaan. Loput vastanneista aikovat lopettaa yritystoimintansa tai sitten yritystoiminnan jatkosta ei vielä ole tietoa. Tilastojen mukaan sukupolvenvaihdoksia pitäisi tällä hetkellä tapahtua huomattavasti enemmän kuin mitä todellisuudessa tapahtuu. On esitetty arvioita, että noin viiden vuoden päästä tilanne pur kautuu kerralla voimakkaasti, kun suuret ikäluokat vetäytyvät yritystoiminnasta. Tulee olemaan suuri haaste löytää jatkajia kyseisille yrityksille. Voidaan myös ennustaa, että yritysten myynti hinnat laskevat ja syntyy ostajan markkinat. 2.2 YRITYSHAUTOMOTOIMINTA Perinteisellä yrityshautomolla tarkoitetaan yleensä uusien alkavien yritysten kehittämiseen keskit tyvää tukiohjelmaa, jossa yrityksille tarjotaan fyysinen tila, muiden hautomoyritysten kanssa jaetut palvelut sekä hautomon henkilökunnan asiantuntijapalvelut (Ylikerälä 2005, 83 85). Suomen yrityshautomotoiminnan kehittymistä on tutkittu Gaddin ja Saurion toimesta (ks. teos Suomalaisen yrityshautomotoiminnan kolmas aalto toimialan kehitys, kehitys näkymät sekä kehittämistarpeet ja toimenpide-ehdotukset). Heidän mukaansa suomalaisesta yritys hautomotoiminnasta on erotettavissa kolme aaltoa. Ensimmäinen aalto, kokeileva pilotti- tai perustamisaalto, sijoittuu aikavälille , jolloin Suomessa käynnistettiin 18 yritys hautomoa. Toinen, niin kutsuttu laajenemisaalto, käynnistyi Suomen EUjäsenyyden myötä. Ta voiteohjelmien myötä hautomohankkeiden määrä moninkertaistui ja vuonna 2001 Suomessa oli 86 toimivaa hautomoa tai käynnistymässä olevaa hautomohanketta. Nyt eletään kolmannessa verkottumisen, kansainvälistymisen ja yksityistämisen aallossa. Sille ominaista on palveluihin, hautomoprosessin tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen panostaminen, verkottuminen niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin sekä yksityisen sektorin mukaantulo yrityshautomotoimintaan. Tässä projektissa käynnistettävä avohautomomalli eroaa perinteisistä yrityshautomoista, joskin se monilta osiltaan muistuttaa perinteistä yrityshautomotoimintaa. Avohautomotoiminta ei kuitenkaan tapahdu fyysisesti ja/tai maantieteellisesti samoissa toimitiloissa tai perinteisessä yrityshautomossa vaan se järjestetään perinteisellä lähiopetuksella, virtuaalioppimisella ja henkilökohtaisella tuuto roinnilla. Lisäksi yritysavohautomon kohdeyritykset ovat jo toimivia, 16

18 mutta omistajanvaihdos prosessista johtuen verrattavissa toimintaansa aloittaviin yrityksiin. Suomessa esimerkiksi Helsingin kaupungin Palvelualan yrityshautomo, NYP yrityspalvelut, tarjoaa varsinaisen hautomon lisäksi avohautomon yrityksille, joilla on toimi- tai liiketila muualla. Yritykset voivat avohautomotoiminnassa käyttää neuvottelutiloja, ATK-luokkaa ja faksia sekä saada neuvontaa. Avohautomon asiakkaat koostuvat sekä satunnaisista että pitkäaikaisista asiakkaista. (katso 17

19 3 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN Tutkimuksen suorittamista käsittelevässä luvussa kuvaillaan koko tutkimusprosessia, aineiston ke räämistä sekä kysymyslomakkeen laatimista ja sen sisältöä. Luku 3.1 keskittyy tutkimuksen kul kuun ja tutkimusaineiston keräämiseen. Luvussa 3.2 kerrotaan kysymyslomakkeen laatimiseen liit tyvistä pyrkimyksistä, lomakkeen laatimisesta ja testauksesta sekä sen sisällöstä. Lopuksi luvussa 3.3 arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä. Lisäksi pohditaan vastausprosenttiin ja ka toon liittyviä tekijöitä. 3.1 TUTKIMUSPROSESSI JA AINEISTON KERÄÄMINEN Tutkimuksen tekeminen aloitettiin toukokuun 2005 viimeisellä viikolla. Aluksi kartoitettiin tutki muksen taustoja ja keskeisiä tavoitteita. Sitä seurasi kysymyslomakkeen ja saatekirjeen laatiminen. Tutkimusaineiston kerääminen koettiin kiireelliseksi yritysten kesälomien lähestymisen takia. Tutkimusaineiston keruussa käytettiin survey-menetelmää, eli etukäteen strukturoitua aineiston keruuta. Valitun menetelmän vahva puoli on sen tehokkuus ja taloudellisuus silloin, kun kerätään tietoa suurelta tutkimuspopulaatiolta. Myös aineiston keruun ja analyysin vaatimat resurssit on helppo arvioida etukäteen (Alkula ym. 1994, 119). Tutkimuksen perusjoukko oli varsin laaja (n = 1278) ja selvitettävä asia ennalta kysymysmuotoon helposti puettavissa, joten survey-mene telmän valinta oli perusteltua. Kysymyslomakkeen (katso LIITE 1) laatimisen jälkeen sen toimivuutta testattiin ensin pilotti tutkimuksella, johon valittiin 5 yritystä. Niistä kolmelta saatiin vastaus määräaikaan mennessä. Yritykset valittiin eri yhteistyötahojen olemassa olevia kontakteja hyödyntämällä. Neljä näistä yri tyksistä kuului tutkimuksen alkuperäiseen populaatioon. Pilottitutkimuksen perusteella kysymys lomake todettiin toimivaksi ja siihen tehtiin enää vain vähäisiä muutoksia. Tutkimukselle koetettiin saada julkisuutta useita eri kanavia käyttäen. Tutkimuksesta laadittiin mainostiedote, joka julkaistiin Varsinais-Suomen yrittäjien jäsenlehdessä sekä useilla yrittäjyyteen liittyvillä Internet-sivustoilla. Myös Turun kauppakorkeakoulussa järjeste tyssä EDE (European Day of Ent- 18

20 repreneurship) -tapahtumassa tutkimusta tehtiin tunnetuksi tiedot tamalla siitä Turun AKK:n osastolla. Ensisijaisena tarkoituksena oli yrittäjien mielenkiinnon he rättäminen itse tutkimusta ja kysymyslomakkeeseen vastaamista kohtaan. Varsinainen kysymyslomake lähetettiin postikyselynä 1273 varsinaissuomalaiselle metallialan yri tykselle. Postikyselyä pidetään nopeana ja vaivattomana aineiston keruun tapana. Suurimpana on gelmana on kato (Hirsjärvi ym 2004, 185). Yrityksen yhteystiedot saatiin Varsinais-Suomen TE-keskuksesta. Kysely postitettiin Yhteensä kysymyslomake lähetettiin 1278 yritykselle. Vastauksia saatiin yhteensä vain 84 metallialan yritykseltä. Karhukirjeitä ei lähetetty, koska niistä aiheutuva lisätyömäärä ja kustannukset arvioitiin liian suureksi mahdollisesti saavutettaviin lisä vastauksiin nähden. Vastausprosentiksi tuli siten vain 6,6. Jo pilottitutkimuksen yrityksiä tavoitet taessa kävi ilmi, että metallialan tämänhetkinen hektinen työtahti saattaa vaikeuttaa vastausten saa mista. Yrityksillä ei useinkaan riitä aikaa paneutua ylimääräisiin kyselyihin. On myös perusteltavaa olettaa, että kyselyyn vastanneet tahot kokevat sukupolvenvaihdostilanteen keskimääräistä enem män juuri heille tärkeäksi tai ajankohtaiseksi, kun taas muunlaisessa tilanteessa olevia yrityksiä tutkimus ei kiinnosta. 3.2 KYSYMYSLOMAKE Kysymyslomakkeen laadinnassa pyrittiin yksiselitteisyyteen sekä vaivattomaan, helppoon ja nope aan lomakkeen täyttämiseen. Kysymyslomake (LIITE 1) oli kahden sivun mittainen ja se jakautui kolmeen osioon. Ensimmäisessä osiossa kartoitettiin yrityksen ja kyselylomakkeen täyttäjän tausta tietoja. Yrityksestä selvitettiin nimi, yhtiömuoto, toimiala, perustamisvuosi sekä henkilöstön lukumäärä. Vastaajilta kysyttiin nimeä, ikää, koulutusta, asemaa yrityksessä sekä yhteystietoja (puhelinnumero ja sähköposti). Lomakkeen toisessa osassa selvitettiin sukupolvenvaihdoksen ja omistajanvaihdoksen ajankohtai suutta. Vastaajilta tiedusteltiin sitä, onko sukupolven- tai omistajanvaihdos ajankohtaista yrityk sessä aikavälillä , tai sitä myöhemmin. Samoin mahdollisen toiminnan jatkajan kar toittamista kysyttiin. Lomakkeessa esiteltiin erilaisia toiminnan jatkumisen muotoja (jatkaja per heestä/ lähisuvusta, perheen ulkopuolelta, yrityksen sisältä, yrityksen ulkopuolelta, yrityskauppa, fuusio ulkopuoliseen yritykseen, uusi ammattijohtaja, yrityksen lopettaminen, muu mahdollisuus), joiden todennäköisyyttä vastaajat arvioivat (1 erittäin todennäköinen, 2 melko todennäköinen, 3 siltä väliltä, 4 ei kovinkaan todennäköinen, 5 ei lainkaan todennäköinen). 19

Tausta tutkimukselle

Tausta tutkimukselle Näin on aina tehty Näyttöön perustuvan toiminnan nykytilanne hoitotyöntekijöiden toiminnassa Vaasan keskussairaalassa Eeva Pohjanniemi ja Kirsi Vaaranmaa 1 Tausta tutkimukselle Suomessa on aktiivisesti

Lisätiedot

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011

Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä. Kevät 2011 Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä Kevät Päijät-Häme kevät JOHDANTO Selvitys sukupolven- ja omistajanvaihdoksista Päijät-Hämeessä toteutettiin ensimmäisen kerran keväällä 2009.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015

Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana. Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Aluejohtaja Kari Hytönen Hallituspartnerit Rovaniemi 30.11.2015 Finnvera yritysjärjestelyjen rahoittajana Finnveran rahoitusperiatteista lyhyesti Finnvera yritysjärjestelyjen

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 11:59:57 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 09:40:22 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema

Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema TALOUSTUTKIMUS OY 20070906 12:00:01 TYÖ 4642.00 TAULUKKO 1005 ss VER % Pk-yritysbarometri 2/2007 Kaikki Päätoimiala Henkilökunnan määrä Vastaajan asema teolli raken kauppa pal -4 5-9 10-19 20-49 50- yrit

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014

Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Tekniikan alan yliopistoopiskelijoiden työssäkäynti 2014 Esittäjän nimi 24.11.2014 1 Sisältö: Keskeisiä tuloksia Aineiston kuvailu Taustatiedot (Sp, ikä, yliopisto, tutkinnot, vuosikurssi, opintopisteet)

Lisätiedot

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö

Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia. Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö Huumeiden käytön haitat muille ihmisille internetkyselyn haasteita ja tuloksia Marke Jääskeläinen Alkoholitutkimussäätiö 1 Johdanto Esitys perustuu artikkeleihin Hakkarainen, P & Jääskeläinen, M (2013).

Lisätiedot

Päivi Kipinoinen

Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS 8.2.2016 Päivi Kipinoinen YRITYKSEN OMISTAJANVAIHDOSKOULUTUS Työvoimakoulutuksena toteutettava mestari-kisälli toimintamalliin perustuva koulutuskokeilu Toteutusaika

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Mittariston laatiminen laatutyöhön

Mittariston laatiminen laatutyöhön Mittariston laatiminen laatutyöhön Perusopetuksen laatukriteerityö Vaasa 18.9.2012 Tommi Karjalainen Opetus- ja kulttuuriministeriö Millainen on hyvä mittaristo? Kyselylomaketutkimuksen vaiheet: Aiheen

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta

Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta Rastita se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa omaa mielipidettä asiasta A. Vastaajan taustatiedot Mikä on asemasi organisaatiossa? 1. Ylempi toimihenkilö 2. Työnjohtaja 3. Toimihenkilö 4. Työntekijä Minkä

Lisätiedot

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO

YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO YRITTÄJÄTESTIN YHTEENVETO Alla oleva kaavio kuvastaa tehdyn testin tuloksia eri osa-alueilla. Kaavion alla on arviot tilanteestasi koskien henkilökohtaisia ominaisuuksiasi, kokemusta ja osaamista, markkinoita

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010

Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Aikuiskoulutuksen määrälliset mittarit Varsinais-Suomessa 2010 Varsinais-Suomessa on ensimmäistä kertaa kerätty tietoa alueella aikuiskoulutukseen osallistuneiden määristä ja taustoista. Aikuiskoulutusmittareiden

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus Kunnanhallitus 305 27.11.2014 Kunnanhallitus 151 10.06.2015 Kunnanhallitus 19 28.01.2016 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus 143/00.04.01/2014 KH 27.11.2014 305 Työ-

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan.

Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Savon Yrittäjät ry:n hanke yritysten omistajanvaihdosten osaamisen kehittämiseksi toiminta-alueellaan. Timo Juurakko projektipäällikkö Juha Torvinen yritysasiantuntija Tilannekuvaa Valtakunnallinen omistajanvaihdosbarometri

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 11.11. 2009

KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA. ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin. Saara Susiluoma 11.11. 2009 KESTÄVYYTTÄ KATSASTAMASSA ympäristökasvatuskysely perusopetuksen kouluille, lukioille ja kuntiin Saara Susiluoma 11.11. 2009 Tavoitteena ympäristökasvatuksen edistäminen Lähtökohtana kyselylle keke kasvatuksen

Lisätiedot

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä.

Valtaosa 67% viljelijöistä on jatkamassa ennallaan. Toiminnan laajentamista suunnittelee 16% viljelijöistä. MTK TERVO-VESANTO JÄSENKYSELY 2009 Yleistä kyselyn toteutuksesta MTK Tervo-Vesanto ry:n jäsenkysely toteutettiin 12.4.-5.5.2009 välisenä aikana. Kysely oli internet-kysely. Kyselystä tiedotettiin jäseniä

Lisätiedot

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen

Aloitusseminaari Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön. Kaarina Salonen Aloitusseminaari 10.5.2011 Monikulttuurinen johtaminen käytäntöön Kaarina Salonen Periaatteet toimintasuunnitelma ja perustehtävä ovat kaikilla lähtökohtana jokin sellainen asia, joka tulisi kehittää toiminnassa

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä

TYÖTTÖMYYSBAROMETRI Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä TYÖTTÖMYYSBAROMETRI 2014 Tietoja tekniikan alan yliopistokoulutetuista työttömistä Työttömyysbarometrin sisältö 1. Yhteenvetoa tuloksista 2. Tilastotietoja tekniikan alan yliopistokoulutettujen työttömyydestä

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

Asiantuntijana työmarkkinoille

Asiantuntijana työmarkkinoille Asiantuntijana työmarkkinoille Vuosina 2006 ja 2007 tohtorin tutkinnon suorittaneiden työllistyminen ja heidän mielipiteitään tohtorikoulutuksesta 23.8.2010, Helsinki Juha Sainio, Turun yliopisto Aineisto

Lisätiedot

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely

Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely LOPPURAPORTTI 18.12.2015 Kulkulaari.fi palvelun käyttäjä- ja kehittämiskysely Tausta Liikenneviraston Kansallinen kävelyn ja pyöräilyn tietopankki, Kulkulaari on perustettu vuonna 2013. Sivusto perustettiin

Lisätiedot

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry

Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset. FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Kainuun luonnontuotealan nykytila ja tulevaisuus: kartoituksen tulokset FT Anni Koskela Arktiset Aromit ry Luonnontuotealan yhteistyöverkostot Kainuussa -esiselvityshanke 2016 Sisältö Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdoksen verotus

Sukupolvenvaihdoksen verotus Sukupolvenvaihdoksen verotus Janne Juusela Sami Tuominen Sukupolvenvaihdoksen verotus Talentum Media Oy Helsinki 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Toimitus: Saara

Lisätiedot

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet

Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Koulutus- ja tiedonvälityshankkeet Frami to 9.4.2015 (tietoja päivitetty asetusmuutoksen johdosta 1.5.2015) Kehittämishankkeet - tuensaaja Kehittämishankkeet tuen saaja - julkisoikeudelliset yhteisöt -

Lisätiedot

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä

Mikroyrittäjän OV kartoitus. Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus Erkki Petäjä Mikroyrittäjän OV kartoitus osana yritysneuvontapalveluita Yritysneuvontapalvelu myyjille Palvelu on ensimmäinen kartoituskeskustelu yrittäjän kanssa, jonka perustella

Lisätiedot

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä

Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Työelämäosaamisen tila ja kehittämistarpeet Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksissä Laura Bordi, FM, tutkija, suunnittelija Marja-Liisa Manka, FT, professori, tutkimusjohtaja Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet

Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen käyttö ja kehittämistarpeet Oppisopimuksen tulevaisuuden näkymiä -tilaisuus 15.6.2016 Satu Ågren Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia yrityksiä.

Lisätiedot

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY

Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista. Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Selvitys Kilpilahti Kulloon yrityspalvelutarpeista Tammikuu 2017 Matti Herlevi Posintra OY Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 2 2 Tausta... 2 3 Nyby Kulloo yritysalue... 2 4 Selvityksen toteutus... 3 5

Lisätiedot

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous?

Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015. Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? Tutkimus tekstiiliteollisuusalan tilanteesta 2015 Pia Vilenius/Tekstiili, muoti ja kiertotalous? 26.5.2015 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää tekstiiliteollisuusalan tilannetta

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

Biotuli-kyselytutkimus

Biotuli-kyselytutkimus Biotuli-kyselytutkimus Toteutettiin keväällä 2012 Tavoitteena oli saada tietoa Kaakkois-Suomen yritysten näkemyksistä bioliiketoiminnasta sekä yhteistyösuhteista muiden yritysten kanssa. Vastaajina Etelä-Karjalaiset

Lisätiedot

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke

Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke Tulevaisuuden ammattiosaajat -hanke - Miksi - Tavoitteet - Toimenpiteet Lasse Ala-Kojola, Mervi Karikorpi, Pirkko Pitkäpaasi, Birgitta Ruuti, Anne-Mari Tiilikka Erinomainen valinta! Uusia ammattiosaajia,

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä

Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä Kesätyöntekijät ja lomat pk-yrityksissä YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO... 1 TIIVISTELMÄ... 2 1 JOHDANTO... 4 2 YRITTÄJIEN LOMAT... 6 3 KESÄTYÖNTEKIJÄT... 9 Tämän raportin ovat

Lisätiedot

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus

AKUT-pilotti. Pirkanmaan ympäristökeskus Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009. Pirkanmaan ympäristökeskus AKUT-pilotti Mari Peltonen Markku Vainio Kesäkuu 2009 Hankkeen tausta - AKUT-pilotti käynnistyi Pirkanmaan ympäristökeskuksessa syksyllä 2007 - pääteemaksi valikoitui Senioriasiantuntijuuden siirto Pirkanmaan

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä

Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Palkansaajien tutkimuslaitoksen sidosryhmäkartoitus Tiivistelmä selvityksen keskeisimmistä löydöksistä Selvityksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Palkansaajien tutkimuslaitos teetti heinä-syyskuussa 2016

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Fennian omistajanvaihdospalvelut

Fennian omistajanvaihdospalvelut Fennian omistajanvaihdospalvelut Kaj-Olof Lindgren 17.3.2016 Fennia-konserni Fennia Vahinkovakuutuspalvelut Henki-Fennia Vapaaehtoiset henki- ja eläkevakuutukset, vakuutuksellinen varainhoito Fennia Varainhoito

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO

KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO KYSELY OPISKELIJOILLE, OPETTAJILLE/ OPETUKSEN TUKIHENKILÖILLE JA TYÖELÄMÄKUMPPANEILLE SYKSY 2016 YHTEENVETO Shake-projektin Innosessio, Manu Rantanen 9.2.2017 Manu Rantanen/ Ruralia-instituutti 23.1.2017

Lisätiedot

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008

Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 Yhteenveto Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n työssäoppimiskyselystä 2008 1 Johdanto Teknologiateollisuus ry:n Tampereen alueyksikkö ja Metallityöväen Liitto ry tekivät yhteistyössä

Lisätiedot

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä:

OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE. Yritys: Tekijä: OULUTECH OY YRITYSHAUTOMO 1(14) KYSYMYKSIÄ LIIKETOIMINTASUUNNITELMAN TEKIJÄLLE Yritys: Tekijä: Päiväys: MARKKINAT Rahoittajille tulee osoittaa, että yrityksen tuotteella tai palvelulla on todellinen liiketoimintamahdollisuus.

Lisätiedot

Aikuiskoulutustutkimus 2006

Aikuiskoulutustutkimus 2006 Koulutus 2008 Aikuiskoulutustutkimus 2006 Aikuiskoulutukseen osallistuminen Aikuiskoulutuksessa 1,7 miljoonaa henkilöä Aikuiskoulutukseen eli erityisesti aikuisia varten järjestettyyn koulutukseen osallistui

Lisätiedot

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen

Saimaan ammattikorkeakoulu Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Saimaan ammattikorkeakoulu 10.5.2016 Tutkimuspäällikkö Henri Karppinen Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta - Julkisen tutkimuksen Tekes-hankkeet - Tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa (Tekes)

Lisätiedot

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014

Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Lukio ja sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikka selvitys 2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä 2013 ensimmäistä kertaa kouluille suunnatun

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa

Kyselytutkimus standardeista ja. Mikko Turku / Kyselytutkimus standardeista ja. niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa Kyselytutkimus standardeista ja niiden käytöstä elintarvikevalvonnassa 1 Aineisto ja menetelmä Kysely yrityksille ja valvojille keväällä 2015 Osa kysymyksistä yhteisiä Tietämykset ja käsitykset standardeista

Lisätiedot

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat

Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat November 16, 2011 Tavoitteena laadukkaat järjestämissuunnitelmat Näyttötutkintomestarin koulutusohjelma 25 op Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu 1 2 Tavoitteena laadukkaat

Lisätiedot

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.

Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla. Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2. Työntekijöiden näkemyksiä työhyvinvoinnin kehittämisestä ja yhteistoiminnasta työpaikoilla Toimihenkilökeskusjärjestö STTK 14.2.2017 Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti STTK:n toimeksiannosta

Lisätiedot

Asukaskysely Tulokset

Asukaskysely Tulokset Yleiskaava 2029 Kehityskuvat Ympäristötoimiala Kaupunkisuunnittelu Kaavoitusyksikkö 1.9.2014 Asukaskysely Tulokset Sisällys VASTAAJIEN TIEDOT... 2 ASUMINEN... 5 Yhteenveto... 14 LIIKKUMINEN... 19 Yhteenveto...

Lisätiedot

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu

Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Korkeakouluyhteistyö muutakin kuin gradu Tero Keva TY/Brahea keskus 08.12.2015 SparkUp Portti - SUP (EAKR 2015-2016) Keskeinen sisältö ja tavoitteet Tarve: Edistää varsinaissuomalaisten pk-yritysten kilpailukykyä,

Lisätiedot

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015

MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti. Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 MITEN VOIT JOHTAJA? Miten voit johtaja? tutkimusraportti Elon ja LähiTapiolan teettämä, johtajan työhyvinvointia tarkasteleva tutkimus Elokuu 2015 AIHE KOETTIIN KIINNOSTAVAKSI YLI TUHAT VASTAAJAA 1008

Lisätiedot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot

Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot Selvitys maatalouden koneurakoinnin kysynnästä ja tarjonnasta Sonkajärvellä kyselyn havainnot KYSELYN TAVOITE JA TOTEUTUS Tavoitteena oli selvittää maatalouden koneurakoinnin kysyntä ja tarjonta Sonkajärvellä

Lisätiedot

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy

Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU. Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy Aktiivinen omistaja 18.5.2011 KEURUU Sakari Oikarinen Toimitusjohtaja Confidentum Oy 050 4000 523 Sakari Oikarinen 1. Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana yleensä konfliktitilanteiden

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen kehittäminen

Oppilaanohjauksen kehittäminen Oppilaanohjauksen kehittäminen 2008-2010 Ennakkotuloksia lähtötilannekyselyn avointen vastausten analyysista Sanna Mäkinen Kehittävä arviointi/ Joensuun yliopisto 22.10.2008 1. Kyselyaineiston keruu Kyselyaineisto

Lisätiedot

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016

STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry. Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 STT Viestintäpalvelut Oy ProCom Viestinnän ammattilaiset ry Viestinnän mittaamisen tila suomalaisissa organisaatioissa 2.2.2016 Johdanto STT Viestintäpalvelut Oy ja ProCom ry tutkivat viestinnän mittaamisen

Lisätiedot

Loppuraportti OPE-OKA

Loppuraportti OPE-OKA Projektin nimi: Pohjalaisten kouluttaminen hyödyntämään osaamisen arvointimenetelmää (OPE-OK) Yhteystiedot: Seppo Tuominen, Nelikon Oy, Hovioikeudenpuistikko 16, 65100 Vaasa email:stuomine@walli.uwasa.fi

Lisätiedot

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry

JÄRJESTÖTUTKIMUS. Keskusjärjestöliite. KTK Tekniikan Asiantuntijat ry JÄRJESTÖTUTKIMUS Keskusjärjestöliite KTK Tekniikan Asiantuntijat ry Helsinki 4/2015 Esipuhe KTK on toteuttanut järjestötutkimuksia muutaman vuoden välein ja edellinen tutkimus on vuodelta 2011. Tämä järjestötutkimus

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus

OHJE 1 (5) 16.12.2011 VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET. Kyselyn sisältö ja tarkoitus OHJE 1 (5) VALMERI-KYSELYN KÄYTTÖOHJEET Kyselyn sisältö ja tarkoitus Valmeri-kysely on työntekijöille suunnattu tiivis työolosuhdekysely, jolla saadaan yleiskuva henkilöstön käsityksistä työoloistaan kyselyn

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14

Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta. Julkaisuvapaa klo 14 Kuolevia potilaita hoitavien lääkärien mielipiteitä saattohoidosta ja eutanasiasta Julkaisuvapaa 13.2.2017 klo 14 Kysely kohdistettiin erikoisalan perusteella kuolevien potilaiden hoitoon osallistuville

Lisätiedot

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat

TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe. Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat TEEMA 3 Opintojen alkuvaihe Kolme kierrosta Learning cafe ta aikataulut ja tilat - Kierros I klo 10.15-11.10 (55 min) - Kierros II klo 11.15 11.45 (35 min) - Kierros III klo 11.50 12.20 (30 min) - Yhteenveto

Lisätiedot

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005

Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 2005 Naisten osuus teknillistieteellisen alan ylemmässä koulutuksessa kasvanut vuosina 1995 25 Erika Sassi ja Piia Simpanen Tinataan-verkostohanke 26 Suomessa naisten osuus tekniikan alalla on ollut kasvussa

Lisätiedot

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille

TITANIC TEMPPU, vaan ei karille TITANIC TEMPPU, vaan ei karille Mikko Mäkelä Tuomo Rintamäki 17/10/10 Helsinki Metropolia University of Applied Sciences 1 Metropolia- ammattikorkeakoulusta Suomen suurin ammattikorkeakoulu, joka aloitti

Lisätiedot

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010

Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 TYKO-hanke: Yrityskyselyn tulokset t Mervi Karikorpi, johtaja 19.11.2010 Sisältö Tarve Odotukset t Yrityskyselyn palaute Johtopäätökset t 2 Teknologiateollisuuden henkilöstö Arvioitu muutos 2013 2009:

Lisätiedot

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat

YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA n=kaikki vastaajat YLEISET SUHDANNENÄKYMÄT LÄHIMMÄN VUODEN AIKANA KOKO MAA (n=3668) -8 Uusimaa (N=313) -6 Länsi-Uusimaa (n=2) -17 Keski-Uusimaa (N=13) -4 Itä-Uusimaa (n=71) -1-3 -2-1 1 2 3 4 5 Saldoluku (suurempi - pienempi)

Lisätiedot

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013

Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Jytyn Keneen sinä luotat-kampanjakyselyn tuloksia, lokakuu 2013 Toteutimme syyskuussa 2013 jäsenillemme kyselyn liittyen mm. työhyvinvointiin, ajankohtaisiin työmarkkina-asioihin sekä luottamusmiestoimintaan.

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 YHTEENVETO 10.10.2016 Maahanmuuttovirasto/ Vastaanottoyksikkö VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO 2016 Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 49 vastaanottokeskuksessa

Lisätiedot

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2

Kyselytutkimus. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1. Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 2 Kyselytutkimus Graduryhmä kevät 2008 Leena Hiltunen 29.4.2008 Yleistä lomakkeen laadinnasta ja kysymysten tekemisestä - 1 Kysymysten tekemisessä kannattaa olla huolellinen, sillä ne luovat perustan tutkimuksen

Lisätiedot

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen

Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys. Arja Jolkkonen Kommentteja Irmeli Penttilän ja Päivi Keinäsen tutkimukseen Toimeentulo, työttömyys ja terveys Arja Jolkkonen ECHP ECHP tuo rekisteripohjaisen pitkittäistutkimuksen rinnalle yksilöiden subjektiivisten

Lisätiedot

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI

KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Etelä-Savon koulutuksen kuntayhtymä KYSELY HEVOSTEN OMISTAJILLE KEVÄT 2005 RAPORTTI Haukivuori, Hirvensalmi, Joroinen, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Puumala, Rantasalmi, Ristiina, Suomenniemi

Lisätiedot

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS.

MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä NAPS. Yrittäjyysvalmiuksien kehittymisen edistäminen tekniikan yliopistokoulutuksessa Yhteenveto Marko Oksasen diplomityöstä sekä kampuskiertueesta 2013-2014 Pirre Hyötynen, Tekniikan

Lisätiedot

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA

1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA 1. YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA Teollisuus (D) Rakentaminen (F) 15 16 Kauppa (G) 19 18 KOKO MAA Keski-Suomi Palvelut (H, I, K, O) 45 44 Muut 2 3 4 5 6 7 8 9 % 17.8.29 1 2. HENKILÖKUNNAN MÄÄRÄN MUUTOSODOTUKSET

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto

Suomi nousuun. Aineeton tuotanto Suomi nousuun Aineeton tuotanto Maailman talous on muutoksessa. Digitalisoituminen vie suomalaiset yritykset globaalin kilpailun piiriin. Suomen on pärjättävä tässä kilpailussa, jotta hyvinvointimme on

Lisätiedot

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi

Rauno Kuha. Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus. Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Rauno Kuha Lapin keskikokoisten maatilojen tulevaisuus Leena Rantamäki-Lahtinen leena.rantamaki-lahtinen@mtt.fi Taustaa Maaseudun ja maatalouden toimintaympäristö on muuttumassa nopeasti. Maapallon kasvava

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6.

OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat. Raportti 1.6. OPISKELUKYSELY KEVÄT 2010 Savonia-ammattikorkeakoulu Amk- tutkinto-opiskelijat Ylemmän amk-tutkinnon opiskelijat Raportti 1.6.2010 Mittarityöryhmä Jorma Honkanen Heikki Likitalo Tuula Peura TeWa LiKu TeKu

Lisätiedot