HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma"

Transkriptio

1 Valtuusto , LIITE 5 Fullmäktige BILAGA HYKSin Oy:n liiketoimintasuunnitelma

2

3 i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin ehdotetaan perustettavaksi erillinen kliinisiä palveluja tuottava osakeyhtiö ( HYKSin Oy ). Yhtiön avulla on mahdollista: 1) tuottaa sairaanhoidollisia palveluja sellaisille asiakasryhmille, joiden palvelutarvetta on vaikea tyydyttää nykyisellä tuotantojärjestelmällä 2) parantaa sairaanhoitopiirin tilojen ja laitteiden käyttöastetta ja tuottaa investoinneilla aiempaa suurempaa terveyshyötyä 3) sitouttaa terveydenhuollon ammattilaisia sairaanhoitopiirin kautta tapahtuvaan palvelutuotantoon. HYKSin Oy:n palvelumyynti kohdistuisi usealle asiakassegmentille. Näistä keskeisimpiä olisivat: 1) vakuutusyhtiöiden maksamat potilaat 2) ne ulkomaiset potilaat, jotka haluavat hakeutua HYKS:iin hoitoon 3) HUS-alueen ulkopuolisten kuntien ja kuntayhtymien maksusitoumuspotilaat. 4) konsultaatiopalvelut HUS-alueen kuntien perusterveydenhuollolle.. Lisäksi yhtiö tarjoaisi sairaanhoidollisia palveluja itse maksaville potilaille ja palvelusetelipotilaille (joita ei voida ottaa HUS:iin hoidettavaksi). HYKSin Oy ei kilpaile HUS:n kanssa, vaan täydentää palvelutarjontaa siltä osin kuin HUS:n palvelut eivät tyydytä luontevasti kyseisen asiakassegmentin kysyntää. Yhtiö parantaisi potilaan mahdollisuuksia päästä haluamansa HYKS:n asiantuntijan hoitoon. Yhtiön henkilöstö koostuisi muutamasta kokonaan yhtiön palveluksessa olevasta henkilöstä sekä useista sadoista HUS:iin palvelusuhteessa olevista terveydenhuollon ammattilaisista, jotka haluavat toimia työaikansa ulkopuolella yhtiön palveluksessa ja hankkia näin lisäansioita. Yhtiö olisi HUS:sta erillinen työnantaja. Yhtiö vuokraa tilat ja laitteet HUS:lta kustannusvastaavasti. Se solmii tukipalveluista erilliset sopimukset HUS:n ja sen liikelaitosten kanssa. Yhtiö voi hankkia myös potilasrekisterin pitoon liittyvät palvelut HUS:lta. Yhtiö voi tältä osin käyttää mallina muita julkisissa tiloissa toimivia suomalaisia osakeyhtiömuotoisia sairaanhoitopalvelujen tuottajia. Yhtiön osakepääomaksi ehdotetaan 1 milj. euroa, jolloin yhtiön käynnistäminen voi tapahtua ilman muuta rahoitusta. Vaikka yhtiö olisi pääosin HUS:n omistama, tulee siinä sairausvakuutuskorvauksen saamiseksi olla ulkoista omistusta vähintään 25 %. Ulkoisena omistajana voi toimia esimerkiksi toimintaan osallistumisesta kiinnostunut vakuutusyhtiö taikka yhtiön henkilöstö. Ulkopuolinen yksityinen omistus selventää myös yhtiön asemaa sairaanhoitopiiristä erillisenä palvelutuottajana ja työnantajana. Yhtiön toimintaan liittyvät taloudelliset riskit ovat ehdotetun suoritepohjaisen kustannusveloituksen vuoksi pienet. Yhtiön arvioidaan saavuttavan viidentenä toimintavuonna n. 15 milj. euron liikevaihdon. Se tuo tällöin HUS:lle vuokratuloina n. 2 milj. euroa ja osinkotuloina 0,5-1 milj. euroa vuodessa.

4

5 ii Sisällysluettelo TIIVISTELMÄ...I 1 TAUSTA VALMISTELUTYÖRYHMÄN TEHTÄVÄT SUOMALAISESSA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄSSÄ KÄYNNISSÄ OLEVAT RAKENTEELLISET MUUTOKSET PRIVAATTI-HYKS -EHDOTUS ESIMERKKEJÄ YHTIÖMUOTOISISTA TOIMIJOISTA Pirkanmaan sairaanhoitopiirin fokussairaalat Kansanterveystyön yhteydessä järjestetty työterveyshuolto HYKS-instituutti Oy Ruotsin vårdval Moorfields Eye Hospital, Lontoo HYKSIN OY:N TOIMINTA-AJATUS MISSIO JA VISIO ARVOT TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ TERVEYSMARKKINOIDEN KEHITYS SAIRAANHOIDON RAHOITUS Yleinen kehitys HUS:n investointien kannattavuus ja käyttöaste HENKILÖSTÖN SAATAVUUS POTILAIDEN VAPAA LIIKKUVUUS ASIAKASMÄÄRITTELYT JULKISYHTEISÖ ASIAKKAANA YKSITYINEN POTILAS ASIAKKAANA TERVEYDENHUOLTOALAN YRITYS, JOKA TÄYDENTÄÄ OMAA PALVELUVALIKOIMAANSA ULKOMAINEN YHTEISÖ TAI YKSITYISHENKILÖ ASIAKKAANA ASIAKASSTRATEGIA PALVELUT JA PALVELUMALLI PALVELUKYSYNTÄ ENSIVAIHEEN ALOITTAVAT TOIMINNOT PALVELUNTUOTANTO JA LOGISTIIKKA LUPA TERVEYDENHUOLLON PALVELUJEN TUOTTAMISELLE HENKILÖSTÖN ASEMA POTILASREKISTERIT POTILASVAKUUTUS POTILASLASKUTUS TILAT, LAITTEET JA TARVIKKEET TUKIPALVELUT JA LIIKELAITOKSET HANKINTATOIMI TALOUDEN HALLINTA JA KIRJANPITO OPERATIIVINEN TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUDELLINEN ANALYYSI TOIMINNAN KÄYNNISTÄMINEN... 35

6 iii 7.2 PALVELUIDEN TUOTTEISTUS JA HINNOITTELU TUOTANTOKAPASITEETTI MARKKINOINTI HYKSIN OY:N ALUSTAVA TALOUSARVIO VEROTUKSELLISET KYSYMYKSET YHDENVERTAINEN HOITOON PÄÄSY KILPAILUNEUTRALITEETTI RISKIKARTOITUS JA RISKINHALLINTA TALOUDELLISET RISKIT HENKILÖSTÖRISKIT ASIAKASRISKIT TOIMINNALLISET RISKIT VIESTINNÄLLISET RISKIT JOHTOPÄÄTÖKSET LIITTEET LIITE 1. MUISTIO HENKILÖSTÖ- JA TALOUSRYHMÄN KÄSITTELEMISTÄ ASIOISTA LIITE 2. LUONNOS HYKSIN OY:N YHTIÖJÄRJESTYKSEKSI... 55

7 1 1 Tausta 1.1 Valmistelutyöryhmän tehtävät Konsernin toimitusjohtaja on päätöksellään 132 / asettanut työryhmän valmistelemaan HUS:n tytäryhtiönä toimivan kliinisiä erikoissairaanhoidon palveluja tuottavan osakeyhtiön perustamista (jäljempänä HYKSin Oy ). Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin hallintoylilääkäri Lasse Lehtonen. Työryhmän jäseniksi nimettiin seuraavat henkilöt: tulosyksikön johtaja Jari Petäjä, vastaava ylilääkäri Hans Ramsay, hallinnollinen ylilääkäri Vesa Perhoniemi, erikoislääkäri Juha Sinisalo, apulaisylilääkäri Leila Vaalavirta, klinikkaryhmän johtaja Markus Färkkilä, hallintojohtaja Pekka Rantamäki, talousjohtaja Jari Finnilä, suunnittelupäällikkö Jari Kokkonen, hallintolakimies Annakaisa Koskimäki, johtava ylihoitaja Arja Tuokko ja osastoryhmän päällikkö Helena Tuominen. Lisäksi HUS:n henkilöstöjärjestöjä pyydettiin nimeämään edustajansa työryhmään. Järjestöt nimesivät ryhmään pääluottamusmiehet Risto Avelan ja Leena Piirosen. Työryhmän työhön osallistuivat lisäksi asiantuntijoina erikoislääkäri Tiina Leivo, projektipäällikkö Heikki Voutilainen sekä suunnittelupäällikkö Merja Wilenius. Työryhmä ja sen jäsenet ovat valmistelun aikana kuulleet asiantuntijoita mm. vakuutusyhtiöistä, yksityisestä terveydenhuollosta, työterveyshuollosta, HYKS-instituutti Oy:stä, Valtiokonttorista sekä HUS-Servisistä. Työryhmän tehtävänä oli laatia liiketoimintasuunnitelma; selvittää potilasrekisteriä ja potilastietojen käsittelyä koskevat asiat sekä toimintaan liittyvät juridiset, henkilöstöhallinnolliset ja talouden pitoon liittyvät kysymykset; ja valmistella yhtiön perustamisasiakirjat. 1.2 Suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä käynnissä olevat rakenteelliset muutokset Asettamispäätöksen mukaisena perusteena yhtiön perustamiselle ovat suomalaisessa terveydenhuoltojärjestelmässä käynnissä olevat rakenteelliset muutokset. Erikoissairaanhoitolain ja kansanterveyslain osin korvaava terveydenhuoltolaki tulee voimaan alkaen. Tämän lisäksi

8 2 valmistellaan julkisen terveydenhuollon organisaatioiden uudistamista. Valmistelussa on myös lainsäädäntömuutoksia, joiden tarkoituksena on turvata kilpailuneutraliteetin toteutuminen kuntien ja kuntayhtymien toimiessa markkinoilla. Asiaa valmistellut työryhmä ehdottaa kuntalakia muutettavaksi siten, että pääsääntöisesti kunnan/kuntayhtymän tulisi hoitaessaan tehtävää kilpailutilanteessa markkinoilla antaa tehtävä yhtiön, yhteisön tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvollisuus). Edellä esitettyjen lainsäädäntöuudistusten punaisena lankana on ollut lisätä potilaan valinnanvapautta ja parantaa palvelujen saatavuutta sekä mahdollistaa terveyspalveluiden erilaisia järjestämistapoja. Sairausvakuutuksen sairaanhoitokulujen korvaamista on tämän vuoksi laajennettu koskemaan terveyskeskuksien tai julkisten sairaaloiden tiloissa tuotettua terveydenhuoltoa. Korvausta ei kuitenkaan suoriteta julkisyhteisön kokonaan omistamalle yhtiölle, vaan julkisen terveydenhuollon tiloissa toimivalla yhtiöllä pitää olla yksityistä omistusta vähintään 25 % (sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö 43/2010 vp hallituksen esityksestä 183/2010 vp laiksi sairausvakuutuslain 2 luvun 3 :n muuttamisesta). Yksityinen sektori on varsin näkyvästi ottanut osaa terveydenhuollon järjestämistä ja sen rahoittamista koskevaan keskusteluun. Niin ikään se on selvästi aiempaa aktiivisemmin pyrkinyt lisäämään osuuttaan kuntarahoituksella tuotettavista palveluista. Tuleva terveydenhuoltolaki painottaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon rajapinnan ohentamista ennen kaikkea siten, että erikoislääkäripalvelut saataisiin perusterveydenhuoltoon. Kustannustehokkuus- ja toimintavarmuussyistä kunnilla vallitsee halu yhdistää pieniä terveyskeskuksia suuremmiksi yksiköiksi, jolloin myös erikoislääkäripalvelujen hankinta terveyskeskuksiin tulee paremmin mahdolliseksi. HYKS:n mahdollisuudet tukea alueen kuntia tässä kehityksessä ilman virkalisäyksiä ovat rajalliset ja joka tapauksessa vähäisemmät kuin kuntien tahtotila. Yhtiömalli voi tarjota välineitä erikoislääkäri- ja konsultaatiopalvelujen järjestämiseen terveyskeskuksille. Kun edellä sanottuun lisätään muun muassa vaatimus kalliiden investointien käyttöasteen lisäämisestä sekä henkilöstön saatavuuden ja sitouttamisen turvaamisesta, on selvää, että HUS:n tulee kaikin tavoin koettaa ripeästi vastata nykyisiin ja tulevaisuuden terveydenhuollon haasteisiin. Yhtenä tällaisena ratkaisuna on aikaansaada HUS:iin tytäryhtiö tuottamaan sellaisia erikoissairaanhoidon palveluja, jotka soveltuvat luontevasti tehtäviksi osakeyhtiömuotoisena toimintana ja jotka eivät ole kilpailevaa toimintaa HUS:lle. Tällainen ehdotus ei ole kokonaan uusi. Jäljempänä tarkastellaan lyhyesti niitä malleja ja ehdotuksia, joita asiasta aiemmin on esitetty.

9 3 1.3 Privaatti-HYKS -ehdotus 1998 Vuonna 1998 silloinen hallintoylilääkäri Martti Kekomäki ehdotti, että HYKS-konserniin perustettaisiin osakeyhtiömuotoinen polikliinisia ja ambulatorisia palveluita tuottava palveluyksikkö. Ehdotuksen taustana olivat silloinkin erikoissairaanhoidon rahoitusongelmat sekä kilpailu erikoislääkärityövoimasta. Lisäksi tuolloin käytössä ollut erikoismaksuluokka oli ajoittain voimakkaankin kritiikin kohteena. Erikoismaksuluokassa (EML) potilas maksoi palkkion sairaalalle, joka välitti sen laskuttaneelle lääkärille. Sairaala maksoi palkkion lääkärille ja huolehti sivukulujen maksamisesta. EML-järjestelmä oli selkeä suoriteperusteinen palkkamalli, jolla erikoismaksuluokkaan lääninhallitukselta luvan saanut erikoislääkäri saattoi kohentaa virka-aikaista palkkaustaan. Privaatti-HYKS -ehdotuksen ajatuksena oli, että sairaalassa virka- ja työsopimussuhteessa toimivat lääkärit ja terveydenhuoltohenkilökunta voisivat toimia osakeyhtiössä vapaaehtoisesti ja samanlaisin ehdoin, joilla samat ammattiryhmät toimivat nykyisin yksityissektorilla. Yhtiö maksaisi käyttämistään tiloista ja laitteista HYKS-konsernille käyvän vuokran. Vuokra asetettaisiin vastaamaan rakennetun ympäristön ja laitteiden pääoma- ja käyttökustannuksia ja se kerättäisiin ennalta määrättynä osuutena kokonaislaskutuksesta. Toiminta käsittäisi vastaanottotoimintaa ja ambulatorisia tutkimus- ja leikkaustoimenpiteitä sairaanhoidollisine tukipalveluineen. Kekomäen esityksessä osakeyhtiömallia perusteltiin myös rahoituksen oikeudenmukaisuudella. Neutraalissa järjestelmässä jokainen tuloluokka maksaa bruttotuloistaan samansuuruisen osan terveydenhuoltoon. Näin rahoitettu terveydenhuolto muodostaa vuositasolla usean miljardin euron suuruisen tulonsiirtojärjestelmän. Tämä tavoite on poliittisesti hyväksytty laajalti kaikissa kehittyneissä yhteiskunnissa. Suomessa verovaroin rahoitettu osuus on ollut käytännöllisesti katsoen neutraali (ts. se on kohdentanut terveyspalveluita tasaisesti kaikille väestöryhmille). Potilailta terveyskeskus-, poliklinikka- ja hoitopäivämaksuina kerätty rahoitus painottuu sitä vastoin alimpaan tulokymmenykseen. Hyvin toimeentulevien väestöryhmien omavastuuosuuden lisääminen (esim. ohjaamalla se käyttämään sairausvakuutuksesta ja omalla rahoituksella kustannettuja palveluja) lisää tämän väestöryhmän maksuosuutta eli pienentää itse maksettujen kustannusten suhteellista regressiivisyyttä. Kekomäen arvion mukaan osakeyhtiöhanke olisi ollut rahoitettavissa ilman, että terveydenhuollon rahoituksen neutraalisuuden tavoite vaarantuu. On kuitenkin huomattava, että osakeyhtiö luo erikoissairaanhoidon palveluille osittain uutta kysyntää, millä on vaikutusta myös rahoitusosuuksiin. HYKS-Privaatin mukainen osakeyhtiömalli olisi tarjonnut uusia hoitomahdollisuuksia hoidon kokonaan itse maksavalle ryhmälle, jolloin julkisten palvelujen kokonaiskysyntä olisi joltakin osin pienentynyt.

10 4 1.4 Esimerkkejä yhtiömuotoisista toimijoista Pirkanmaan sairaanhoitopiirin fokussairaalat Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on viime vuosina yhtiöittänyt eräitä toimintojaan. Tekonivelsairaala Coxa Oy tuottaa pelkästään tekonivelkirurgisia leikkauksia sopimuspohjaisesti lähinnä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilaille. Lisäksi Coxaan tulee potilaita ostopalvelusopimusten perusteella, kuntien suoraan ostamina sekä tekonivelleikkauksiin yksityispotilaina tulevina. Coxa Oy:n omistus on pääosin julkista. PSHP:n osuus on 35,9 %, Terveysrahasto Oy:n 26,4 %, ja Tampereen kaupungin 20,6 %. Lisäksi yhtiöllä on seitsemän pienomistajaa, jotka ovat sairaanhoitopiirejä ja kaupunkeja. Coxan liikevaihto vuonna 2009 oli 27,4 miljoonaa euroa. Coxan palveluksessa olevat lääkärit määrittävät leikattavien potilaiden leikkausaiheen, mikä tarkoittaa, että yhtiö voi säännellä toimintavolyymiään. Toinen merkittävä seikka on se, että tekonivelvalikoima voidaan valita taloudellisin perustein. Se saattaa johtaa tilanteeseen, jossa valitaan edullisin tuote edellyttämättä kalliin pitkäaikaisseurannan tuloksia. TAYS Sydänkeskus Oy:ssä diagnostisoidaan ja hoidetaan potilaita, jotka ovat sairastuneet äkillisesti tai jotka tarvitsevat vaativaa kardiologista tai sydän- ja rintaelinkirurgista selvittelyä ja hoitoa. Yhtiön omistaa kokonaan Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Yhtiö markkinoi palvelujaan paitsi Suomessa, myös Venäjällä ja Ukrainassa Kansanterveystyön yhteydessä järjestetty työterveyshuolto Terveyskeskuksen myytävä työterveyshuolto on lakisääteistä ja varsinaisesta kansanterveystyöstä erillistä toimintaa, jota kuitenkin terveyskeskus harjoittaa. Viime vuosina kunnat ja kuntayhtymät ovat liikelaitostaneet ja yhtiöittäneet tätä toimintaansa. Esimerkiksi HUS:n erityisvastuualueella (ERVA) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin työterveyshuollon palvelut tuottaa Etelä-Karjalan Työkunto Oy (entinen Lappeenrannan Työkuntokeskus Oy). Yritys tuottaa työterveyshuollon palveluja lappeenrantalaisille yrityksille ja yhteisöille. Se tarjoaa lakisääteisen työterveyshuollon lisäksi asiakasyrityksilleen yleislääkäritasoisia sairaanhoidollisia palveluja. Yhtiön laboratorio palvelee myös ulkopuolisia asiakkaita (esim. alueen kylpylöitä) HYKS-instituutti Oy Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä ulkopuolisella rahoituksella tehtäviä kliinisiä tutkimuksia hallinnoi HYKS-instituutti Oy, jonka kanssa HUS on tehnyt sopimuksen palvelujen tuotta-

11 5 misesta HUS:n tiloissa. Yrityksen omistaa Biomedicum Helsinki -säätiö, jossa osakkaina ovat HUS, Helsingin yliopisto ja Kiinteistö Oy Biomedicum. Kliinisten tutkimusten toimeksiantaja tekee tutkimuksen suorittamisesta HUS:n tiloissa sopimuksen HYKS-instituutti Oy:n kanssa. Tutkimukseen liittyvän toiminnan osalta tutkimushenkilökunta on tutkimuksen suorittamisen osalta palvelussuhteessa HYKS-instituutti Oy:öön, joka maksaa erillissopimuksen perusteella tutkimuskustannuksista suoriteperusteisen korvauksen HUS:lle. Tutkimushenkilöstön palkat maksetaan suoraan HYKS-instituutti Oy:stä. HYKS-instituutti Oy huolehtii myös tutkimuksen talousseurannasta Ruotsin vårdval Ruotsissa vastuu terveydenhuollosta ja sairaanhoidosta jakaantuu valtion, maakäräjien ja kuntien kesken. Maakäräjät ja kunnat voivat päättää melko itsenäisesti miten terveydenhuolto ja sairaanhoito alueella järjestetään. Maakäräjillä on oikeus verottaa asukkaitaan terveydenhuolto- ja sairaanhoitopalvelujen rahoittamiseksi. Verotulojen lisäksi maakäräjät saavat valtionavustusta terveydenhuoltoon ja sairaanhoitoon. Ruotsissa tuli vuoden 2008 alussa voimaan laki valinnanvapaudesta terveyspalveluissa. Maakäräjät maksavat hoidosta saman verran riippumatta, saako potilas hoidon yksityiseltä tai julkiselta. Vårdval järjestelmässä potilaalle annetaan oikeus valita palvelun tuottaja niiden palvelun tuottajien joukosta, jotka viranomainen on hyväksynyt. Asukkaan valintaa ei saa rajoittaa maakunnan sisällä. Keskeinen osa mallia on korvausjärjestelmä, jossa raha seuraa potilasta, ts. maksu palvelun tuottajalle perustuu potilaan valintaan ja on yhtä suuri kaikille tuottajille Moorfields Eye Hospital, Lontoo Englannin National Health Service (NHS) on yksi maailman tunnetuista julkisia terveydenhuoltopalveluja tuottavista järjestelmistä. Sen sisällä toimii yritysmuotoisia yksiköitä. Esimerkiksi Moorfields Eye Hospital NHS Foundation Trust on yksi maailman johtavista silmäsairaaloista sekä kliinisen hoidon että tutkimuksen saralla. Sairaalan päätehtävä on hoitaa julkisesti rahoitettuja NHSpotilaita. Tämän lisäksi sairaalalla on kolme kaupallista yksikköä: Moorfields Private, Moorfields Pharmaceuticals ja Moorfields Eye Hospital Dubai. Moorfields Eye Hospitalin kokonaistuotot olivat vuonna miljoonaa, josta Moorfields Privaten osuus oli 10 miljoonaa. Moorfields Private tarjoaa kaikkia silmäsairaanhoidon palveluja. Potilas maksaa itse tai hänellä on yksityinen sairauskuluvakuutus. Merkittävä osa potilaista on ulkomailta. Palveluihin kuuluu sekä erittäin vaativat erikoissairaanhoidon tutkimukset ja hoidot, että kosmeettinen ja refraktiivinen silmä- ja plastiakirurgia. Yksityispotilailla on erilliset tilat ja parempi perushotellipalvelu. Ainakin varsinaisen sil-

12 6 mäkirurgian osalta leikkaussalit ovat talon normaalit salit, ja leikkaukset suoritetaan pääosin iltaisin työajan jälkeen talon henkilökunnalla. Hoitava lääkäri tuo potilaan taloon eli asiakas varaa ajan haluamalleen hoitavalle erikoislääkärille. Tyypillisesti silmäkirurgi tekee yhden illan viikossa töitä Moorfields Private yksikössä. 2 HYKSin Oy:n toiminta-ajatus 2.1 Missio ja visio HYKSin Oy:n missiona on turvata kasvavan ja ikääntyvän väestön hoitoon pääsy mahdollistamalla markkinaehtoinen toiminta HUS:n tiloissa. Laajeneva toiminta käsittää uusia asiakassegmenttejä ja lisää siten erikoissairaanhoidon tulorahoitusta. HYKSin Oy:n visio on olla asiakaslähtöinen, laadukkaita erikoissairaanhoidon palveluja tuottava yritys, joka tarjoaa henkilöstölleen joustavan mahdollisuuden käyttää lääketieteellistä erityisosaamistaan osakeyhtiön palveluksessa ja antaa mahdollisuuden lisäansioihin. Vision mukainen tavoitetila on saavutettavissa 2 3 vuoden kuluttua toiminnan aloittamisesta. Viiden vuoden kuluessa toiminnan aloittamisesta HYKSin Oy kuuluu Suomen 20 suurimman yritysmuotoisen terveydenhoitopalvelujen tuottajan joukkoon. 2.2 Arvot HYKSin Oy:n arvopohja sitoutuu HUS:n arvoihin: 1. Yhteistyöllä huipputuloksiin Onnistumme yhdessä avoimuuden, luottamuksen, osaamisen ja verkostoitumisen avulla. HYKSin Oy tarjoaa kattavat kokonaispalvelut asiakkaan tarpeisiin HYKSin Oy lisää yritysasiakkaiden mahdollisuuksia laadukkaisiin palveluihin edullisin kustannuksin HYKSin Oy on taloudellisesti kannattava

13 7 2. Tahto toimia edelläkävijänä Toimimme innovatiivisesti asiakkaidemme parhaaksi ja käytämme hyväksi tulevaisuuden mahdollisuudet. HYKSin Oy tarjoaa lääketieteellisesti vaikuttavat hoitomenetelmät HYKSin Oy:n palvelut ovat joustavasti tuotettuja 3. Arvostamme asiakkaitamme ja toisiamme Kohtelemme potilaita, muita asiakkaita, kumppaneita ja työtovereita oikeudenmukaisesti, vastuullisesti ja suvaitsevaisesti. Noudatamme yhteisiä pelisääntöjä. Kannamme vastuumme ympäristöstä. HYKSin Oy antaa potilaalle valinnanmahdollisuuden hakeutua hoitoon haluamalleen asiantuntijalle 2.3 Toiminta-ajatus HYKSin Oy:n toiminta-ajatuksena on tarjota kaikkia niitä erikoissairaanhoidon palveluja, joille löytyy lääketieteellisesti perusteltua kysyntää ja jota julkinen palvelutuotanto ei tyydytä. HYKSin Oy pyrkii olemaan avoin kaikentyyppisille potilaille ja kaikentyyppisille maksajatahoille, vaikka toiminta alkaisikin vaiheistetusti. Tavoitteena on luoda HUS:iin huippuosaamista edustava ja monipuolisia erikoissairaanhoidon palveluita tuottava osakeyhtiö niitä asiakassegmenttejä varten, jotka nyt käyttävät muita palveluntuottajia. Yhtiö on tehokkaasti johdettu ja kykenee vastaamaan merkittäviin yhteiskunnassa tapahtuviin muutoshaasteisiin kuten työikäisen väestön suhteellisen osuuden pienentymiseen ja työvoiman kansainvälistymiseen sekä kuntatalouden rahoitusongelmiin. Palveluntuottajana se on asiantunteva, joustava ja luotettava ja kykenee tarvittaessa tarjoamaan hoitoa nopeasti. Potilas saa valita hoitavan lääkärin sekä hoitoajankohdan. Lisäksi hän voi halutessaan vaikuttaa hoidon ja hoivan toteuttamiseen. HYKSin Oy:n prosessit ovat tehokkaita, koska toimintaympäristö on lääkäreille ja hoitajille tuttu ja tuotetut palvelut pääosin vakioituja. Huippulaatu varmistetaan valitsemalla osakeyhtiön palvelukseen kokeneita osaajia. Henkilöstöä kannustetaan suoritepalkkauksella, joka mahdollistaa kilpailukykyisen taloudellisen kompensaation ja joka on henkilöstön tekemään työmäärään nähden oikeudenmukainen.

14 8 Palvelukonseptin puitteissa tarjotaan erikoislääkäreiden konsultaatiopalveluita perusterveydenhuollolle sekä työterveyshuollolle, erikoissairaanhoidon eri erikoisalojen polikliinisia palveluita kuten vastaanottokäyntejä, polikliinisia ja päiväkirurgisia toimenpiteitä sekä muita erikoissairaanhoidon palveluita. Tavoitteena on käynnistää toiminta niillä erikoisaloilla, joilla palvelukysyntä tällä hetkellä ylittää HUS:n normaalina työaikana tuottaman kapasiteetin. Toiminnan organisoinnissa hyödynnetään sitä tietoa ja kokemusta, jota viime vuosien aikana on kertynyt lisätöiden ja ostopalveluiden hankinnasta. Lisätyönä ja ostopalveluina tuotettujen palveluiden määrä ja kustannukset sekä tuleva tarve ovat arvioitavissa ja niiden pohjalta on laadittavissa HYKSin Oy:lle täsmällisesti mitattava ja saavutettavissa oleva tuotantokapasiteetti. Poliklinikkatoiminta, päiväkirurgiset toimenpiteet ja vuodeosastohoitoa edellyttävät toiminnat suunnitellaan toteutettavaksi sairaala- tai klinikkakohtaisesti. Toiminta voidaan aloittaa volyymialoilla kahtena iltana viikossa ja yhtenä tai kahtena lauantaina kuukaudessa. Realistista on alkuvaiheen käynnistämisen jälkeen kasvattaa toimintaa hallitusti myös niille toimintasektoreille, joilla HYKS toimii valtakunnallisena palveluntarjoajana ja joilla tiedetään olevan kysyntää. Asiakasnäkökulmasta HYKSin Oy:n perustaminen tuo palveluiden käyttäjille kokonaan uuden korkeatasoisia ja laaja-alaisia erikoissairaanhoidon palveluita tuottavan yksikön, jossa potilaan valinnanvapaus toteutuu niin hoitavan lääkärin kuin hoidon ajankohdan ja hoitopaikan osalta paremmin ja joustavammin kuin mihin julkinen palveluntuottaja lakisääteisten velvoitteidensa osalta toistaiseksi kykenee. Tarkoituksena on palvella ensisijaisesti sellaisia asiakkaita, jotka nykyisin hakeutuvat tai jotka ohjataan muille palveluntuottajille. Henkilöstönäkökulmasta osakeyhtiön tavoitteena on lisätä HUS:n houkuttelevuutta työnantajana tarjoamalla eri henkilöstöryhmille vapaaehtoisuuteen perustuvan mahdollisuuden lisäansioihin tutussa työympäristössä. Tavoitteena on pitää ja houkutella osakeyhtiön palvelukseen sellaisia lääkäreitä ja muuta henkilökuntaa, joiden osaaminen, tiedot ja taidot edustavat erikoissairaanhoidon eri alojen parhaimmistoa ja joita motivoi palveluhenkinen yrittäjyys ja sen mukanaan tuoma mahdollisuus lisäansioihin. HYKSin Oy:n palveluvalikoimaan sisältyy selkeitä prosessimaisia erikoissairaanhoidon kokonaisuuksia. Osakeyhtiömäinen toiminta kannustaa kehittämään näitä prosesseja mahdollisimman tehokkaiksi ja asiakaslähtöisiksi. Tästä saattaa olla laajemminkin hyötyä sairaanhoitopiirille. Tavoitteena on myös hyödyntämällä olemassa olevaa tila- ja laitekapasiteettia nostaa investointien käyttöastetta. Käyttöasteen paranemisen myötä HYKSin Oy:llä ja HUS:n kunnallisella palveluntuottajalla on paremmat taloudelliset mahdollisuudet tulevaisuudessa varmistaa käyttöönsä moderni laitekanta ilman, että verovaroja joudutaan käyttämään nykyistä suuremmassa määrin

15 9 toiminnan edellyttämään tilojen varusteluun. Tämä on mahdollista, koska HUS voi hyödyntää osan osakeyhtiöltä perimistään vuokratuloista investointien rahoittamiseen. Tavoitteena on lisäksi tasapainottaa HUS:n omassa toiminnassa loma- ym. tekijöistä johtuvaa kysynnän vaihtelua hankkimalla osa polikliinisista ja päiväkirurgisista palveluista omalta osakeyhtiöltä. Omistajanäkökulmasta HYKSin Oy parantaa investointien käyttöastetta. HUS:lta vuokratuista resursseista maksetaan kustannukset kattavaa ja voittomarginaalin sisältävää markkinahintaista vuokraa. Potilaiden lisääntyvä valinnanvapaus lisää alueen asukkaiden tyytyväisyyttä alueellisiin sairaanhoidon palveluihin. HYKSin Oy ei kilpaile HUS:n kanssa, vaan täydentää palvelutarjontaa siltä osin kuin HUS:n palvelut eivät luontevasti tyydytä kysyntää. 3 Toimintaympäristö 3.1 Terveysmarkkinoiden kehitys Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilastojen mukaan julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä vuonna 2008 oli 7,4 miljoonaa. Somaattisilla erikoisaloilla oli käyntejä yhteensä noin 5,9 miljoonaa ja psykiatrian erikoisaloilla noin 1,5 miljoonaa. Käynnit ovat lisääntyneet 20 prosentilla vuodesta 2000.

16 10 Kuva 1: Sairaanhoidon avohoitokäyntien kehitys v Erikoissairaanhoidon avohoitokäyntejä oli eniten sisätautien, aikuispsykiatrian ja kirurgian erikoisaloilla. Käynnit ovat kasvaneet vuodesta 2000 suhteellisesti eniten nuorisopsykiatrian ja lastenpsykiatrian erikoisaloilla. Yksityisiä erikoislääkäripalveluja käytettiin Kelan sairaanhoitokorvaustilaston mukaan 2,9 miljoonaa kertaa vuonna Yksityissektorilla erikoislääkärikäyntejä oli eniten silmätautien ja naistentautien ja synnytysten erikoisaloilla. Sairausvakuutuskorvaukseen oikeuttavat yksityislääkäripalvelujen menot, toimistomaksut mukaan lukien, olivat vuonna 2008 yhteensä 305 miljoonaa euroa. Tästä erikoislääkäripalvelujen menojen osuus oli 86 prosenttia ja yleislääkäripalvelujen 14 prosenttia. Kokonaisuudessaan menot kasvoivat reaalisesti 2,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Oheisessa taulukossa 1 on esitetty 20 suurinta yksityisen terveydenhuollon toimijaa v

17 11 Taulukko 1: Suurimmat yksityiset terveyspalvelujen tuottajat v Yritys Liikevaihto milj. eur (Suomi) Nettotulos milj.eur Henkilöstö Merkittävä erikoissairaanhoidon tuottaja HUS-alueella Lisätiedot Terve- Suomen ystalo kyllä Potilaskäyntejä 1,5 milj. (sisältää työterveyshuollon) 3500 ei Attendo MedOne 192 konserni ja Suomi tappiollinen Mehiläinen 167 EBITA (tulos ennen rahoituskuluja, veroja ja poistoja) ~34 Plusterveys , ei Diacor Terveyspalvelut 1601 kyllä Lääkärissäkäyntejä / v (ei sis. työterveys). Sairaalatasoisia toimenpiteitä / v, suurin ryhmä vakuutusyhtiöpotilaat. 52 3,4 597 kyllä Työterveyshuolto 50% liikevaihdosta, ja 75 % lääkäriasemien liikevaihdosta. Vastaanottokäyntejä yhteensä , sairaalatoimenpiteitä 3000 ODL Terveys 40-3,8 392 ei Aho Group 39 0,3 460 kyllä Mediverkko 35 2,1 749 ei Oral Hammaslääkärit 32 0,5 485 ei Lääkäriasema 28 1,5 281 ei Pulssi Coxa 27 0,9 152 ei Medix 23-0,8 251 kyllä Pihlajalinna 20 1,6 299 ei Condia ei Coronaria Hoitoketju 15-0,3 - ei/kyllä Dextra 15 1,7 106 kyllä Tampereen Lääkärikeskus 12 1,4 146 ei Porin Lääkäritalo 10 1,5 85 ei Vita- Terveyspalvelut 10 0,2 84 kyllä Praktikonova 10 1,6 113 ei

18 12 Taulukko 2: Leikkauksen sisältävät somaattisen erikoissairaanhoidon hoitojaksot (Tilastoraportti 34/ Suomen virallinen tilasto, Terveys 2010, THL) Vuosi HUS HUS-alueen yksityiset sairaalat Yksityisten sairaaloiden hoitojaksot / HUS:n hoitojaksot % , , ,5 THL:n tilastojen mukaan 3 vuoden tarkastelujaksolla HUS-kuntayhtymän leikkauksellisissa hoitojaksoissa on tapahtunut noin 2 %:n vuosittainen kasvu (taulukko 2). Samanaikaisesti yksityissektorin prosentuaalinen osuus on ollut vaihteleva. Vuonna 2009 HUS-kuntayhtymän kaikkien somaattisten hoitojaksojen määrä oli kpl, vastaava luku yksityissektorilla (HUS-alue) oli kpl, joka on 7 % HUS-kuntayhtymän hoitojaksojen määrästä. Yhteenvetona erikoislääkäreiden kaikesta avohoitotoiminnasta yksityinen sektori kattaa tällä hetkellä n. 28 %, leikkauksellisista toimenpiteistä n. 14 % ja kaikista somaattisista hoitojaksoista n. 7 %. Vuonna 2008 Suomen terveydenhuoltomenot olivat 15,5 miljardia euroa. Tämä oli 700 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna. Asukasta kohden menot olivat euroa, mikä oli 4,3 prosenttia edellisvuotta enemmän. Bruttokansantuotteeseen suhteutettuna menot olivat 8,4 prosenttia. Inflaatio huomioon ottaen terveydenhuollon kokonaismenot pysyivät ennallaan (Kuva 2). Rahamääräisesti suurimmat menoerät koostuivat erikoissairaanhoidon (5,1 mrd. ) ja perusterveydenhuollon (2,8 mrd. ) palveluista sekä avohoidon lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten kulutustavaroiden (2,2 mrd. ) käytöstä. Näiden kolmen pääryhmän menot muodostivat kaksi kolmasosaa kaikista terveydenhuoltomenoista.

19 13 Kuva 2: Terveydenhuoltomenot maksajittain Vuonna 2008 terveydenhuoltomenojen julkisen rahoituksen osuus oli 74,2 prosenttia (11,5 mrd. ) ja yksityisen rahoituksen osuus 25,8 prosenttia (3,98 mrd. ). Kuntien rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista oli suurin eli 35 prosenttia. Tämä oli 2,7 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna Valtion rahoitusosuus oli vuonna 2008 yhteensä 24,2 prosenttia. Tämä oli 1,9 prosenttiyksikköä enemmän kuin vuonna Valtion rahoitusosuuden kasvu on jatkunut yhtäjaksoisesti vuodesta 2003 alkaen. Kansaneläkelaitoksen rahoitusosuus oli vuonna 2008 yhteensä 15 prosenttia eli 0,5 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yksityisen rahoituksen osuus terveydenhuoltomenoista on laskenut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2000 kääntyen kuitenkin kahtena viime vuonna hienoiseen nousuun. Vuonna 2008 kotitaloudet rahoittivat terveydenhuoltoa noin 3 miljardilla eurolla eli niiden rahoitusosuus menoista oli 19,4 prosenttia. Kotitalouksien rahoitusosuudesta 53,6 prosenttia oli asiakasmaksuja, 32,6 prosenttia lääkkeiden ja muiden lääkinnällisten laitteiden menoja sekä loput 13,8 prosenttia erilaisten hoitolaitteiden ja lääkinnällisten tuotteiden hankintakuluja sekä matkakuluja. Työnantajien terveydenhuoltomenojen rahoitusosuus on ollut koko 2000-luvun vajaa 3 prosenttia. Avustuskassojen, yksityisen vakuutuksen ja kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen yhteenlaskettu rahoitusosuus terveydenhuoltomenoista oli 3,5 prosenttia vuonna 2008.

20 14 Julkisen vallan tavoitteena on paitsi kohdentaa verovaroja terveydenhuoltoon myös säädellä sairaanhoidon sisältöä ja tasapuolista ja tarveperusteista kohdentumista väestölle. Yksityisten palvelutuottajien lisääntyvä markkinaehtoinen toiminta muodostaa uhan tasa-arvoista palvelujen saantia ylläpitävälle julkiselle terveydenhuollolle. Jos terveydenhoitoon päätyvän verovaroista riippumattoman rahan määrä kasvaa ja kanavoituu pääosin yksityiseen terveydenhoitoon, vaikeuttaa yksityisen sektorin saama rakenteellinen palkkaetu julkisen erikoissairaanhoidon toimintaedellytyksiä. 3.2 Sairaanhoidon rahoitus Yleinen kehitys Vuoden 2008 jälkeen kansainvälinen taloudellinen tilanne alkoi heikentyä nopeasti. Kansainvälisillä toimintaympäristön muutoksilla oli väistämätön vaikutus Suomeen ja ilmiö alkoi näkyä mm. kuntien taloudellisen tilanteen heikentymisenä. Vuoden 2010 aikana taloudellinen tilanne on kohentunut, mutta tulevina vuosina joudutaan julkisia palveluita ja investointeja priorisoimaan, jolloin myös terveydenhoitoon on käytettävissä vähemmän julkista rahaa. Monet kunnat ovat joutuneet tarkistamaan veroprosenttejaan vuoden 2011 osalta ylöspäin. Talouskriisin aiheuttamat vauriot kuntatalouteen näyttäisivät jäävän pelättyä pienemmiksi. Kokonaisverotulot ovat jo vuonna 2010 kääntymässä yhteisöveron toipumisen ja kiinteistöverojen korotusten myötä hienoiseen kasvuun ja kasvu nopeutuu vuonna 2011, kun myös kunnallisverotulot lisääntyvät. Myös palkkausmenojen maltillinen kehitys parantaa kuntatalouden näkymiä (Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus 2009). Valtio ja kunnat hakevat yhä säästöjä mikä näkyy julkisen sektorin resursoinnissa. Lääketieteellisen teknologian jatkuva kehittyminen, uusien hoitomuotojen aiempaa korkeampi hinta sekä asiakkaiden lisääntyvät vaatimukset sairaanhoidollisilta palveluilta edellyttävät kuitenkin sairaanhoidon toiminnoilta jatkuvaa kehittämistä ja aiempaa nopeatempoisempia investointeja. Maksukykyisen ja palveluilta entistä korkeampaa laatua ja joustavuutta odottavan väestön osuuden lisääntyessä yksityinen terveydenhoito tullee jatkossa täydentämään julkista järjestelmää muodostamalla hajanaisesta yrityskentästä muutaman suuren ja vahvan toimijan. HUS vastaa rahamääräisesti n. 1/3 Suomen erikoissairaanhoidosta. HUS-alueen väestömäärän ennustetaan jatkavan kasvuaan. Väestönkasvusta merkittävä osa muodostuu maahanmuutosta. Väestömäärän kasvu on nopeinta yli 65-vuotiaiden asukasmäärässä. HUS:n jäsenkuntien väes-

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2)

Valtuusto 11.6.2014. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Valtuusto 11.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2013 Osa 1 (2) Hyväksytty hallituksessa 24.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group

SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja. sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013. Pekka Lith, Lith Consulting Group SOSIAALIALAN TYÖNANTAJAT SELVITYKSIÄ (2015) Kuntien julkinen ja yksityinen palvelukysyntä sairaanhoitopiireittäin ja maakunnittain 2013 Pekka Lith, Lith Consulting Group 2 Alkusanat Sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)

VÄLIRAPORTTI. Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke) VÄLIRAPORTTI Helsingin terveydenhuollon tehostaminen ja kustannusten alentaminen (Kalleus-hanke)?? Helsingin kaupungin terveyskeskus?? Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Käsitelty 31.8.2004 terveyssuunnittelutoimikunnass

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Sairaalaesittely. Lääkärini määräsi minulle kuukautiskipuun Ketesseä. Toimintakyvyn säilyessä voin jatkaa työpäiviäni.

Terveyspalvelut. Sairaalaesittely. Lääkärini määräsi minulle kuukautiskipuun Ketesseä. Toimintakyvyn säilyessä voin jatkaa työpäiviäni. Terveyspalvelut Terveyspalvelut nro 2 NO 1 maaliskuu 2011 Jussi Merikallio: Terveydenhuoltolaista aineksia perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon integraation syventämiseen s. 7 Sairaalaesittely

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016

HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 1 (27) Valtuusto 11.12.2013, LIITE 4 Fullmäktige BILAGA HYKS-ALUEEN KUNTIEN TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA v. 2013 2016 Versio 2013-06-14 2 (27) 1. JOHDANTO... 3 2. JÄRJESTÄMISSUUNNITELMAN LAATIMINEN

Lisätiedot

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa.

Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. Vuosikertomus 2005 HUS VUOSIKERTOMUS 2005 p Sairaanhoitaja Aila Sormunen hoitaa dialyysipotilasta Marian sairaalassa. 2 p HUS VUOSIKERTOMUS 2005 Sisältö HUS-kuntayhtymä lyhyesti.....................................................................................

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi

Vuosikertomus 2006 www.hus.fi Vuosikertomus 2006 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HANKO Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalue TAMMISAARI POHJA KARJAA Tammiharjun sairaala Länsi-Uudenmaan sairaala NUMMI-PUSULA KARKKILA VIHTI Lohjan

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Parempaa halvemmalla?

Parempaa halvemmalla? Keskustelualoite No 68 Parempaa halvemmalla? Hannele Kerola Raili Mäkitalo Carita Putkonen Kesäkuu 2002 Valtiovarainministeriö Kansantalousosasto Esipuhe Julkisia hyvinvointipalveluja koskeva keskustelu

Lisätiedot

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla?

LPY. Vastuulliset. terveyspalvelumarkkinat. Eduskuntavaalit 2011: Onko kuntien paikka markkinoilla? LPY Lääkäripalveluyritykset ry:n lehti 1/2011 Onko kuntien paikka markkinoilla? HUS:n suunnitelmat hämmästyttävät Terveydenhuollon Robin Hood -ilmiö Vastuulliset terveyspalvelumarkkinat Eduskuntavaalit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta

Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Sosiaali- ja terveyspalvelujen markkinat Muistio yksityisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvästä piilevästä arvonlisäverosta Helsinki 28.03.2008 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka

Lisätiedot

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith

Kuntien hankinnat. Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla. Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Kuntien hankinnat Tilastollinen päivitysmuistio yksityisten tavara- ja palveluostojen merkityksestä kunta-alalla Helsinki lokakuu 2012 Pekka Lith Suunnittelu ja tutkimuspalvelut Pekka Lith 2 Alkusanat

Lisätiedot

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen

Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Lapin sairaanhoitopiirin psykiatrian palvelujärjestelmä ja sen kehittäminen Antti Alho Fredrik Eklund Henri Hietala Reijo Kekäläinen Erkki Vauramo Tekes Finnwell ohjelma Lapin sairaanhoitopiiri ISBN 978

Lisätiedot

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011

Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Eduskuntavaalit ovella Puolueet vastaavat terveyspalvelukysymyksiin 1.2011 Moneen lähtöön. Vito ja Sprinter. Mercedes-Benz Vito ja Sprinter -ambulanssit ovat valmiina no peisiin lähtöihin. Vakio varustuksena

Lisätiedot

Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa

Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa Sitran selvityksiä 16 Terveydenhuoltojärjestelmien kehityssuunnat Euroopassa Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Saksa ja Iso-Britannia Timo Aronkytö Päiväys 08.02.2010 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo...2

Lisätiedot

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016

Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 Valtuusto 11.12.2013, LIITE 6 Fullmäktige BILAGA Itä- Uudenmaan järjestämissuunnitelma vv. 2013-2016 30.9.2013 Lopullinen versio, jossa huomioitu kuntien lausunnot. Sisältö 1. JOHDANTO... 4 2. TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset

Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset AALTO YLIOPISTO ARKKITEHTUURIN LAITOS SOTERA INSTITUUTTI Tekes -projekti: Ikääntyvän yhteiskunnan palvelurakennukset Case Eksote Leena Aalto, Matti Anttila, Jenni Hölttä, Reijo Kekäläinen, Anna Melander,

Lisätiedot

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa

VEROILLA JA VAROILLA. LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa VEROILLA JA VAROILLA LähiTapiolan keskustelunavaus terveys- ja hyvinvointipalvelujen tulevaisuudesta sekä rahoituksen vaihtoehdoista Suomessa B Esipuhe MINKÄLAISIIN JULKISIIN TERVEYSPALVELUIHIN meillä

Lisätiedot

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät

Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA dokumentti: Kotihoito -Haavanhoito Yleiskatsaus, haasteet ja tulevaisuuden näkymät EWMA Document: HomeCare- Wound Care; Overview, Challenges and Perspectives. Käännös alkuperäisestä: Veera Hjerppe,

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

TEM raportteja 19/2011

TEM raportteja 19/2011 TEM raportteja 19/2011 Kohdennetut maksuvälineet ja asiakkaan valinta Suomen kansantaloudessa Selvitys palveluseteleistä ja palvelusetelityyppisistä järjestelmistä yksityisellä ja julkisella alalla Pekka

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle

ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGFORS OCH NYLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2007 Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin valtuustolle Euroopan Unioni

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp.

Tilinpäätös 2013 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ PL 10, 90029 OYS Puhelin (08) 315 2011 Faksi (08) 315 4499 www.ppshp. Tilinpäätös 2013 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä vuoden 2013 tilinpäätös 1. Toimintakertomus 3 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 3 - Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus

Lisätiedot