KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS"

Transkriptio

1 KAJAANIN KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOSSELVITYS Loppuraportti

2 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Selvitystyön lähtökohdat Selvitystyön tavoitteet Selvitystyön sisältö ja rajaus KUNNALLISTEKNIIKAN TOIMIALAA OHJAAVAT TEKIJÄT Lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Kaupungin strategiat ja tavoitteet Kaupungin talous Asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset Muut toimintaympäristön muutokset KUNNALLISTEKNIIKAN TOIMIALAN NYKYTILANNEANALYYSI Tehtävät ja toiminnan laajuus Toiminnan organisointi Henkilöstö Tukipalvelut Kunnallistekniikan toiminnan laajuus Sotkamossa, Paltamossa ja Ristijärvellä KUNNALLISTEKNIIKAN MARKKINASELVITYS Markkinaselvityksen tavoitteet ja toteutus Kunnallistekniikan kuntamarkkinoiden tilanne Markkinaselvityksen tulokset Valtakunnallinen markkinatilanne Alueellinen markkinatilanne Paikallinen markkinatilanne Yhteenveto LIIKELAITOKSEN TOIMINTAEDELLYTYKSET Lainsäädäntö Laki liikelaitoksesta Kunnan toiminta kilpailutilanteessa markkinoilla ja toiminnan yhtiöittäminen Lakiehdotuksen jatkotoimenpiteet Kunnallinen liikelaitos ja sen tehtävät Hyvinvoiva, motivoitunut ja ammattitaitoinen henkilöstö Riittävän suuri ja selkeä tehtäväkenttä Tehokas organisaatio Tilaajan rooli ja osaaminen

3 5.6 Ohjausmekanismit Toimitilat ja kalusto Tukitoiminnot Hankintastrategia ja toimivat markkinat Toimitapojen muutostarpeet Yhteenveto toimintaedellytyksistä TILAAJATOIMINTA JA SEN KEHITTÄMINEN Lähtökohdat tilaajatehtävien määrittämiselle ja resursoinnille Tilaajan rooli ja vastuut Tilaajatoiminnan organisointi ja resursointi Tilaajaryhmän perustaminen Tilaajan tehtävät ja resursointi Rajatehtävät Palvelujen hankinnan periaatteet liikelaitokselta Tilaustoiminta liikelaitokselta tehtävissä hankinnoissa Toimenpiteet tilaajan hintatietoisuuden lisäämiseksi Osaamisen varmistaminen KUNNALLISTEKNIIKAN LIIKELAITOKSEN ORGANISOINTI JA TOIMINTASUUNNITELMA Lähtökohdat liikelaitoksen organisoinnille ja kehittämiselle Liikelaitoksen tavoitekuva, toimintatavat, tavoiteohjaus ja tavoitteet Tavoitekuva Toimintatavat ja päämäärät Tavoiteohjaus ja tavoitteet Liikelaitoksen rooli, vastuut ja ydintehtävät Rooli ja vastuut Ydintehtävät Liikelaitoksen tuotteet, palvelut ja asiakkaat Liikelaitoksen organisaatio ja resurssit Liikelaitoksen toimintaperiaatteet Toiminnan organisointi ja vastuiden määritys Projektitoiminnan periaatteet Alihankinnan käytön periaatteet Sisäisten tukipalvelujen järjestäminen ja organisointi Budjetointi ja raportointi Liikelaitoksen toiminnassa tarvittavat tietojärjestelmät Kustannustehokkuuden ja -tietouden parantaminen Henkilöstö ja osaaminen

4 7.8 Toimitilat ja kalusto Toiminnan kehitysnäkymät SWOT -analyysi Tuotantoyksikön kehittäminen vuosina JOHTOPÄÄTÖKSET JA SUOSITUKSET

5 ESIPUHE Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan toimialan liikelaitosselvitys käynnistettiin helmikuussa Selvitystyötä on ohjannut Kajaanin kaupungin asettama työryhmä, johon ovat kuuluneet seuraavat henkilöt: Antero Kyllönen Timo Soininen Matti Nousiainen Anssi Parviainen Markku Haverinen Juha Nurminen Pentti Väyrynen Kimmo Mursu Selvitystyön aikana tehtiin 11 henkilöstön edustajan haastattelua ja järjestettiin kaksi tiedotustilaisuutta koko kunnallistekniikan henkilöstölle. Selvitystyötä on esitetty teknilliselle lautakunnalle kahteen eri otteeseen. Selvitystyön laatimisesta on vastannut Navico Oy, jossa projektipäällikkönä on toiminut Timo Perälä. Muita Navico Oy:stä työhön osallistuneita henkilöitä ovat olleet Eeva Huuhtanen, Pekka Tahkola, Martti Perälä, Väinö Luttinen, Esko Perälä sekä Mauri Myllylä. Kajaanin kaupungissa, elokuussa

6 1 SELVITYSTYÖN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET 1.1 Selvitystyön lähtökohdat Kajaanin kaupunki lähti vuonna 2006 selvittämään vaihtoehtoisia kunnallistekniikan palvelutuotannon järjestämistapoja. Keväällä 2006 valmistui selvitystyö sopimuskumppanuudesta Tieliikelaitoksen kanssa. Tämä selvitystyö ei johtanut jatkotoimenpiteisiin. Ympäristötekninen lautakunta päätti , että selvitystä jatketaan osana kaupungin palvelustrategiaa. Teknisen palvelutuotannon kehittämisprojekti valmistui Sen tuloksena päätettiin ylläpitää omaa kunnallistekniikan palvelutuotantoa seuraavat keskeiset asiat huomioiden: - Henkilöstön ja kaluston määrä mitoitetaan luonnollisen poistuman avulla ympärivuotisen omana palvelutuotantona tehtävän työn mukaiseksi. - Perustarpeen ylittävät resurssit hankitaan ostopalveluna kilpailutilanne huomioiden. - Kausityöntekijöitä palkataan tarpeen mukaan talousraamin puitteissa. - Varikkotoimintoja ylläpidetään joustavuussyistä toistaiseksi tarpeen mukaan. - Oman toiminnan kehittämistä jatketaan edelleen palvelutarve ja kilpailutilanne huomioiden. Tämän jälkeen on kunnallistekniikan tulosalueen omaa toimintaa pyritty kehittämään selvityksen linjausten mukaisesti. Kuitenkaan oman tuottavuuden ja tehokkuuden kehitys ei ole ollut suunnitellun mukaista. Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan käyttösuunnitelmassa vuodelle 2012 onkin asetettu tavoitteeksi selvittää edellytykset kunnallistekniikan liikelaitoksen perustamiselle. Samalla selvitetään toimialan suunnittelun, rakennuttamisen, kilpailuttamisen ja omistajaroolin organisoiminen eli tilaaja- ja tuottajatehtävien määrittäminen ja organisointi. Lisäksi selvitetään, onko joitakin ympäristön ja maankäytön sekä tilapalveluiden tehtäviä (esimerkiksi liikuntahallit ja työmaamittaukset) tarkoituksenmukaista sisällyttää mahdollisesti perustettavan kunnallistekniikan liikelaitoksen toimintaan. 1.2 Selvitystyön tavoitteet Työn perimmäisenä tavoitteena on selvittää kunnallistekniikan liikelaitoksen toimintaedellytykset ja määritellä perustamiseen liittyvät tehtävät ja toimenpiteet. Selvitystyön jälkeen ovat selvillä ns. tilaaja- ja tuottajatehtävät ja niiden resursointi. Sopimusohjauksella ja liikelaitostamisella kunnallistekniikka -tulosalueen palvelutuotantoa kehitetään niin, että se on tehokasta, laadukasta ja kilpailukykyistä. 1.3 Selvitystyön sisältö ja rajaus Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan liikelaitosselvitys koskee kunnallistekniikan tulosaluetta. Tukipalvelujen järjestämisessä huomioidaan koko kaupunkikonserni. Lisäksi liikelaitoksen tehtäväsisältöä mietittäessä käydään läpi rajapintoja muiden tulosalueiden kanssa sekä palvelujen tilaukset muista kaupunkikonsernin yksiköistä. 6

7 2 KUNNALLISTEKNIIKAN TOIMIALAA OHJAAVAT TEKIJÄT Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan toimialan suunnitteluun ja toteutukseen vaikuttavat lukuisat eri tekijät. Kunnallistekniikan toimialaa ohjaavia ja määrääviä yleisiä tekijöitä ovat: - lainsäädäntö, yleiset määräykset ja ohjeet - valtiohallinnon ohjaus, strategiat ja linjaukset - kuntatalous - Kajaanin kaupungin omat strategiat ja linjaukset - asukkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset - toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset - kunnallistekniikan asema ja arvostus Kajaanin kaupunkikonsernissa Kuva 1. Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan toimialaa ohjaavat tekijät 2.1 Lainsäädäntö, määräykset ja ohjeet Kajaanin kaupungin ja Kainuun alueen erityispiirteenä on Kainuun hallintokokeilu Kunnallistekniikan toimialaan hallintokokeilun vaikutukset ovat välillisiä, mutta eivät suoranaisesti vaikuta kunnallistekniikan toiminnan suunnitteluun eivätkä sen jokapäiväiseen toiminnan organisointiin. Kunnallistekniikan toimialaa koskeva lainsäädäntö Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ja maankäyttö- ja rakennusasetus (856/1999) asettavat lainsäädännöllisen pohjan kunnallistekniikan toimialalle. Maankäyttö- ja rakennuslaki ja -asetus sisältävät säännöksiä muun muassa kaavoituksesta, kuntien rakennusjärjestyksestä, ranta-alueiden suunnittelusta ja rakentamisesta, tonttijaosta, yh- 7

8 dyskuntarakentamiseen liittyvästä lunastamisesta, rakentamiselle asetettavista yleisistä vaatimuksista sekä rakentamisen luvista ja muusta rakentamisen valvonnasta. Esimerkiksi kadunpito on määritelty maankäyttö- ja rakennuslain 84 :ssä. Kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta annetussa laissa ( /669) määritellään katualueen kunnossapidon vastuut. Kunnossapitolaki määrittelee kunnossapidon ja puhtaanapidon sisällön ja laatutason tuli voimaan kunnossapitolain osittaisuudistus. Liikuntalain ( /1054) 2 mukaan kunnat ja kaupungit ovat velvoitettuja luomaan edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa. Liikuntapaikkojen palvelujen järjestämiseen liittyy laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004). Liikuntapaikat kuuluvat suurimmaksi osaksi turvallisuuslain alaisuuteen ja niihin pätevät samat säännöt ja periaatteet kuin muidenkin tavaroiden ja palveluiden tuottamiseen (www.slu.fi). Työturvallisuutta ja ympäristöasioita koskevat lait on myös huomioitava kunnallistekniikan toimialan toiminnan järjestämisessä. Kuntien liikelaitoksia koskeva lainsäädäntö Kunnallista liikelaitosta koskevat kuntalain säännökset tulivat voimaan vuonna Lain mukaan kunnallinen liikelaitos voidaan perustaa vain, jos toiminta kuuluu kuntalain 2 :n mukaiseen kunnan toimialaan. Laki mahdollistaa myös kunnan sisäisen liikelaitoksen perustamisen, jolloin kunta on sen ainoa asiakas. Kuntalakiin on tulossa muutoksia Kunnat ja kilpailuneutraliteetti -työryhmän ehdotuksen mukaisesti (VM:n julkaisu 33/2010) koskien liikelaitoksen toimintaa kilpailuilla markkinoilla. Tarkemmin kuntalain muutoksen sisällöstä ja vaikutuksesta Kajaanin kunnallistekniikan liikelaitoksen toimintamahdollisuuksiin on kerrottu tämän raportin kappaleessa 5.1. Kunnallistekniikan toimialan määräykset ja ohjeet Suomen Rakentamismääräyskokoelma täydentää Maankäyttö- ja rakennuslakia. Rakennusmääräyskokoelman määräykset ovat velvoittavia ja koskevat uuden rakennuksen rakentamista. Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset on kuvattu Infra RYL - julkaisuissa, jotka muodostavat alalle yhtenäisen ja yhteisen kuvaukset infrarakenteiden yleisistä laatuvaatimuksista. Infra RYL -sarjassa on neljä osaa: väylät ja alueet, järjestelmät ja täydentävät osat, sillat ja rakennustekniset osat sekä liikunta- ja virkistyspaikkojen rakenteet. Infra RYL -julkaisuissa on huomioitu ja viitattu yleisesti hyväksyttyihin standardeihin. Leikkikenttien osalta turvallisuusvaatimukset ovat kiristyneet viimeisten vuosien aikana huomattavasti. Turvanormit EN 1176-x ja 1177 koskevat julkisia leikkipaikkoja ja määrittelevät tarkasti hyväksytyt rakenteet sekä niiden rakentamisen ja kunnossapidon. KESKEISET ASIAT LIIKELAITOKSEN KANNALTA Kunnallistekniikan toimialan perustehtäviin ja toimintaan ei ole lainsäädännön, määräyksien ja ohjeiden kautta tulossa näillä näkymin suuria muutoksia. Turvallisuusmääräysten tiukentuminen vaikuttaa eniten liikuntapaikkojen rakentamisen ja kunnossapidon järjestämiseen. Kuntalakiin on tulossa muutoksia koskien kuntien liikelaitoksien toimintaa (kts. raportin kappale 5.1). 2.2 Kaupungin strategiat ja tavoitteet Kajaanin kaupungin ja kunnallistekniikan toimialaa ohjaavat seuraavat strategiat: o Kajaanin kaupungin strategia o Kaupungin henkilöstöstrategia o Elinkeinostrategian toimenpideohjelma

9 o Palvelustrategia o Liikunnan olosuhdestrategia Strategiset linjaukset ohjaavat kaupungin käyttötalouden ja investointiohjelmien laatimista. Talousarvion laatimisen yhteydessä tarkistetaan vuosittain kunnallistekniikan käyttösuunnitelma, jossa käydään läpi seuraavat palvelustrategian periaatteiden mukaisesti asiat: o Palvelun perustelut o Palvelujen tuottamistapa o Vaihtoehtoiset tuottamistavat o Toimintaympäristön ja palvelutarpeen muutokset o Perustehtävä o Visio (5v.) o Tunnistettavat riskit (5v.) o Strategiset tavoitteet (5v.) o o Tulevan vuoden tavoitteet ja mittarit, arviointikriteerit Suunnitelmakauden jälkeisen kahden seuraavan vuoden tavoitteet ja mittarit, arviointikriteerit Kajaanin kaupungin strategiassa esitetään strategiset tavoitteet vuosille ja kriittiset menestystekijät vuosille Kajaani pyrkii strategian mukaisesti olemaan luovuuden, osaamisen ja vaivattoman arjen kaupunki. Useat kaupungin strategiassa esitetyt tavoitteet ja menestystekijät kohdistuvat suoraan tai välillisesti kunnallistekniikan toimialalle taulukon 1 mukaisesti. Taulukko 1. Kaupungin strategian menestystekijät kunnallistekniikan toimialan näkökulmasta Kriittiset menestystekijät Hyvinvoivat kuntalaiset Vetovoimainen ja kilpailukykyinen alue Aktiivinen ja asiakaslähtöinen palvelu Prosessien jatkuva parantaminen Hyvinvoiva, osaava ja tuloksekas henkilöstö Mitä voi tarkoittaa kunnallistekniikan toimialalla? - Lihasvoimin liikkumisen kannustaminen / mahdollistaminen (suunnittelu) - Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen (suunnittelu, rakentaminen + kunnossapito) - Kaatumistapaturmien ehkäisy (suunnittelu, kunnossapito) - Liikuntapaikkojen riittävä saavutettavuus ja palvelutaso (suunnittelu, kunnossapito, rakentaminen) - Kaupungin yleinen viihtyisyys ja siisteys, yleisten alueiden viihtyisyys (rakentaminen, kunnossapito) - Häiriöiden minimointi (rakentaminen) - Toimenpiteiden oikea-aikaisuus (kunnossapito) - Asiakaspalautteisiin reagoiminen, palautteen kerääminen, analysointi ja raportointi - www-tiedottaminen, katurekisteritiedon hyödyntäminen, reaaliaikainen kunnossapito, jne. - Tuotteistus, kustannustietouden kerääminen ja vertailu (rakentaminen, kunnossapito) - Sisäisen yhteistyön parantaminen eri yksiköiden välillä, päällekkäisyyksien poisto (rakentaminen, kunnossapito) - Uusien toimintamallien kehittäminen (kunnossapito) - Monialaosaamisen kehittäminen (kunnossapito, rakentaminen) - Erikoisosaamisen yhteishankinnat (suunnittelu) - Osaamiskartoitukset - Varhaisen tuen mallien käyttö Kajaanin kaupungin henkilöstöstrategiassa on esitetty keskeiset henkilöstöä koskevat linjaukset. Uusin strategia on laadittu vuosille ja se on hyväksytty kaupunginhallituksessa Henkilöstöstrategian uusiminen on käynnistetty syksyllä

10 Kajaanin kaupungin viimeisin elinkeinostrategia on laadittu vuosille , mutta sitä on päivitetty vuoden 2008 lopulla tehdyllä toimenpideohjelmalla. Kaupunkirakenteen ja maankäytön tavoitteeksi on toimenpideohjelmassa nostettu vaihtoehtoisten ja houkuttelevien asuinympäristöjen tarjoaminen, elinkeinopolitiikan tukeminen sekä kunnallisten palvelujen ylläpitäminen. Kaupunkikeskustan kehittäminen vetovoimaiseksi ostospaikaksi on nimetty tärkeimmäksi tehtäväksi. Muita kunnallistekniikan toimialalle kohdistuvia toimenpidesuunnitelman linjauksia ovat verkottumista koskevat toimenpiteet sekä toimivien liikenneyhteyksien korostaminen. Kajaanin kaupungin palvelustrategiassa ( ) on määritelty, mitä palveluja kaupunki järjestää, miten ne järjestetään ja millaisilla henkilöstömäärillä. Palvelustrategian linjausten mukaisesti henkilöstömäärää pyritään vähentämään hyödyntämällä henkilöstöpoistumasta noin 25 %. Täyttöpaikat käsitellään tapauskohtaisesti ja mietitään tehtävien vaihtoehtoista järjestämistä rekrytointien sijaan. Palvelustrategiassa esitetty palvelujen organisointitapa jatkuu vuosittain tehtävissä käyttösuunnitelmissa. Kunnallistekniikan osalta vuoden 2012 käyttösuunnitelmassa merkittävin palvelujen järjestämistä koskeva tavoite koski liikelaitoksen toimintaedellytysten selvittämistä. Kajaanin kaupungin liikunnan olosuhdestrategian (04/2010) kehittämisen painopistealueita ovat strategisen kumppanuusyhteistyön jatkaminen, elämänkaaren molempien päiden liikkujaryhmien liikuttaminen, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, suuria väestöryhmiä palvelevien liikuntapaikkojen kehittäminen sekä asiakaslähtöinen toimintakulttuuri. Strategiaa laatinut työryhmä ehdotti liikuntalaitos -tulosyksikön sekä puistot- ja liikuntaalueet -tulosyksikön yhdistämistä palvelujen tehostamiseksi. KESKEISET ASIAT LIIKELAITOKSEN KANNALTA Kunnallistekniikan tuotannon tehokkuuden kehittäminen kilpailukykyiseksi nousee tärkeäksi tekijäksi kunnallistekniikan liikelaitoksen kehittämisessä. Tätä tukevat myös kaupungin henkilöstö- ja palvelustrategiat. Liikunnan olosuhdestrategiassa on otettu kantaa palvelujen tuottamistapaan korostamalla kumppanuuden kehittämistä kolmannen sektorin kanssa. Muutoin liikelaitoksen palvelustrategiaan ja yhtiöittämiseen ei kaupungin strategioissa ole esitetty linjauksia. 2.3 Kaupungin talous Kajaanin kaupungin talous on kumulatiivisesti alijäämäinen, jonka vuoksi Kajaanin kaupunginhallitus päätti käynnistää selvityksen talouden tasapainottamiseksi. Ohjelman avulla on tavoitteena kattaa syntyneet alijäämät vuoden 2014 loppuun mennessä. Kajaanin kaupungilla oli vuoden 2010 tilinpäätöksen mukaan kattamattomia alijäämiä yhteensä 13,3 miljoonaa euroa. Vuodesta 2011 on arvioitu tulevan noin 1,1 miljoonan euron verran ylijäämäinen. Vuoden 2012 talousarvio on laadittu 3,0 M :n edestä alijäämäiseksi. Talouden tasapainottamisen ohjelmaa ollaan päivittämässä ja sen on määrä olla käsittelyssä joulukuussa Kunnallistekniikan toimialan toimintakulut ovat olleet noin 7,5 M :n luokkaa viime vuosina. mikä on noin 3,0 % koko kaupunkikonsernin toimintakuluista. Kunnallistekniikan toimialan palveluilla on kuitenkin kustannusosuuttaan huomattavasti suurempi painoarvo koko kaupungin toimintakyvyn kannalta. Talouden tasapainottamisessa onkin oltava varovainen, ettei kunnallistekniikkaan kohdistuvilla säästötoimilla aiheuteta suuria kertaluontoisia korjausinvestointitarpeita tai muualla kuntakonsernin sisällä realisoituvia suuria kustannuseriä. Kunnallistekniikan investointien määrä vuonna 2010 oli noin 6,0 M. 10

11 KESKEISET ASIAT LIIKELAITOKSEN KANNALTA Kunnallistekniikan toimialan palveluilla on kustannusosuuttaan huomattavasti suurempi painoarvo koko kaupungin toimintakyvyn kannalta. Talouden tasapainottamisessa on oltava varovainen, ettei kunnallistekniikkaan kohdistuvilla säästötoimilla aiheuteta suuria kertaluontoisia korjausinvestointitarpeita tai muualla kuntakonsernin sisällä realisoituvia suuria kustannuseriä. 2.4 Asiakkaiden ja elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset Kajaanin kaupunki osallistuu kahden vuoden välein järjestettävään Yhdyskuntatekniset palvelut selvitykseen, missä kaupungin asukkailta kysytään tyytyväisyydestä eri yhdyskuntateknisten palveluiden laatuun. Vuonna 2010 selvityksessä oli mukana 33 kuntaa. Arvosteluasteikko selvityksessä on yhdestä viiteen. Kajaanin kaupunki sai selvityksessä valtakunnallisesti keskiarvoa selkeästi korkeampia arvosanoja seuraavista palveluista: - Asuntokatujen kunto - Juomaveden laatu Valtakunnallisesti keskiarvoja selkeästi heikompia arvosanoja saivat puolestaan seuraavat palvelut: - Lumenauraus asuntokaduilla, jalankulku- ja pyöräteillä, liukkauden torjunta jalankulku- ja pyöräteillä (talvien hankaluus ja paikalliset erot vaikuttavat arvosanoihin) - Jätehuollon eri palvelut (pisteiden sijainti, jäteneuvonta) - Tarkastus- ja neuvontapalvelut - Nuohous Vuoden 2008 tutkimukseen verrattuna tyytyväisyys palvelujen laatuun ei ole merkittävästi Kajaanissa muuttunut. Elinkeinoelämän tarpeet ja odotukset kunnallistekniikan palveluista kohdistuvat yleensä saavutettavuuteen sekä väylien palvelutasoon. Suurimmat tarpeet ja odotukset kohdistuvat pääväyläverkkoon. Kaupunkiympäristöissä katuverkon kunto ja talvikunnossapidon laatu ovat tärkeitä tekijöitä elinkeinoelämän kannalta. Kaupungin yleinen viihtyisyys ja houkuttelevuus sekä palvelujen saavutettavuus ovat myös tärkeitä tekijöitä osaavan työvoiman saamiseksi paikkakunnalle. KESKEISET ASIAT LIIKELAITOKSEN KANNALTA Talvikunnossapidon laatu puhututtaa asiakkaita. Talven hankaluus näkyy asiakastyytyväisyyden laskuna ja kasvavana palautteen määränä. Nämä asiat on syytä huomioida tilaajan ja liikelaitoksen välisessä sopimuksessa sekä laatuvaatimusten määrittelyissä. 2.5 Muut toimintaympäristön muutokset Kuntauudistus Valtiovarainministeriön asettama kunnallishallinnon rakennetyöryhmä julkisti helmikuussa 2012 kuntauudistusesityksensä. Työryhmä toteaa työnsä johtopäätöksenä, että tavoitteet elinvoimaisiksi kunniksi edellyttävät suurta rakennemuutosta. Työryhmä esittää kuntien lukumäärän vähentämistä Manner-Suomessa nykyisestä 320 kunnasta kuntaan. 11

12 Kainuun maakunnassa on tällä hetkellä 9 kuntaa, joissa asukkaita oli vuoden 2010 tilaston mukaan Maakunnan suurin kunta on Kajaani, jossa asukkaita vuonna 2010 oli Kainuussa on luvulla tapahtunut vain yksi kuntaliitos. Vuolijoen kunta yhdistyi vuoden 2007 alusta Kajaanin kaupunkiin. Rakennetyöryhmä esittää Kainuuseen kaksi vaihtoehtoista ratkaisua uusien kuntien muodostamiseksi. Vaihtoehtoiset ratkaisut ovat seuraavat: - Ensisijaisen vaihtoehdon mukaan Kainuuseen muodostetaan kolme kuntaa 1. Kajaani, Sotkamo, Paltamo ja Ristijärvi sekä Vaalan kunnan itäosa 2. Suomussalmi, Hyrynsalmi ja Puolanka 3. Kuhmo, jonka osalta ei esitetä kuntajakomuutoksia - Toissijaisen vaihtoehdon mukaan Kainuussa olisi vain yksi kunta, johon kuuluisivat Kajaanin, Sotkamon, Kuhmon, Paltamon, Ristijärven, Suomussalmen, Puolangan ja Hyrynsalmen kunnat sekä Vaalan kunnan itäosa. Kuva 2. Ensisijaisen vaihtoehdon mukainen Kainuun kuntajako Kuva 3. Toissijaisen vaihtoehdon mukainen Kainuun kuntajako Väestömuutokset Väestön ikääntyminen näkyy selvästi Kainuussa. Vain Kajaanissa ja Sotkamossa väestömäärän ennustetaan kasvavan vuodesta 2010 vuoteen 2030 mennessä, Kajaanissa 1,6 % ja Sotkamossa 3,7 %. Yli 65-vuotiaiden ja yli 75-vuotiaiden suhteellinen määrä lisääntyy kaikissa Kainuun kunnissa vuoteen 2030 mennessä. Hyrynsalmella, Kuhmossa, Puolangalla, Ristijärvellä, Suomussalmella ja Vaalassa yli 65-vuotiaita ennustetaan olevan vuonna 2030 kunnan asukkaista yli 40 % ja yli 75-vuotiaita yli 20 %. Huoltosuhde (yli 65-vuotiaiden ja alle 15-vuotiaiden yhteismäärä 100 työikäistä kohden) ensisijaisessa vaihtoehdossa uudessa Kajaanissa (Kajaani, Sotkamo, Paltamo ja Ristijärvi sekä Vaalan kunnan itäosa) vuonna 2030 olisi 82, uudessa Suomussalmen, Hyrynsalmen ja Puolangan kunnassa 116,7 ja Kuhmon kunnassa 114,6. Koko maan huoltosuhteen ennustetaan vuonna 2030 olevan 73. Toissijaisen vaihtoehdon mukaan, jossa Kainuussa olisi yksi kunta, uuden kunnan huoltosuhde vuonna 2030 olisi 90,3. 12

13 Vuonna 2010 Kainuun kuntien huoltosuhde vaihteli kunnittain Kajaanin 51,5:stä Ristijärven 68,7:ään. Vuonna 2030 Kainuun kuntien huoltosuhteen ennustetaan vaihtelevan Kajaanin 78,8:sta Hyrynsalmen 126,2:een. Väestön ikääntyminen tuo uuden Kajaanin kaupungin kunnallistekniikan tulosalueelle uusia painotuksia väylänpitoon liitoskuntien kuntakeskuksissa ja haja-asutusalueilla. Turvallisen liikenneympäristön merkitys korostuu kuntataajamissa. Haja-asutusalueilla kaupunki joutunee kiinnittämään huomiota yksityisteiden tienpitoon nykyistä enemmän, jotta vanhusväestöä pystytään hoitamaan kotona mahdollisimman pitkään. Huoltosuhteen heikentyessä kilpailu työvoimasta kasvaa ja se saattaa aiheuttaa ongelmia rekrytoitaessa uutta henkilöstöä eläkkeelle siirtyvien tilalle varsinkin Kajaanin ja Sotkamon ulkopuolella. Aluehallinnon muutokset Maakuntahallintokokeilu Kainuussa kokeillaan maakuntahallintoa vaaleilla valitun maakuntavaltuuston pohjalta. Manner-Suomen 18 muussa maakunnassa maakuntavaltuuston nimeävät kunnanvaltuustot. Kainuun maakuntakokeilussa on mukana kahdeksan Kainuun kuntaa. Vaala ei ole mukana kokeilussa, mutta osallistuu maakuntahallituksen ja -valtuuston toimintaan maakunta-kuntayhtymään sulautunutta Kainuun maakuntaliittoa koskevissa asioissa. Hallintokokeilu alkoi vuoden 2005 alussa ja kestää vuoden 2012 loppuun. Motiiveina kokeiluun lähtemiselle olivat harvaan asutun maakunnan väestötappio ja väestön ikääntyminen ja toisaalta halu kokeilla, edistäisikö päätösvallan siirtäminen ministeriöiltä maakuntaan alueen kehitystä. Kokeilun aikana Kainuun sosiaali- ja terveysmenojen kasvu on ollut hitaampaa kuin Suomessa keskimäärin, mutta aluekehitys ei ole edistynyt toivotulla tavalla. Puolankaa sekä Vaalaa lukuun ottamatta Kainuun kunnat ovat kuitenkin olleet myötämielisiä Kainuun mallin jatkamiselle vakinaiselta pohjalta myös vuoden 2013 jälkeen Aluehallintouudistus Vuoden 2010 alusta alkaen toteutettu aluehallintouudistus toi mukanaan aluehallintovirastot (AVI) sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY). Aluehallintovirastoja on Manner-Suomessa kuusi sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia 15. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien alueilla. Viraston päätoimipaikka on Oulu. Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät muodostuvat entisen Kainuun TE-keskuksen ja Kainuun ympäristökeskuksen tehtävistä. Lisäksi Kainuun ELY-keskuksessa hoidetaan entisen Oulun lääninhallituksen sivistysosaston tehtäviä. Kainuun tieasioita hoidetaan Pohjois- Pohjanmaan ELY-keskuksessa. Ilmastonmuutos Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan nykyistä ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa globaalia ilmaston lämpenemistä. Ilmaston lämpenemisellä on monenlaisia ympäristöön ja ihmiselämään kohdistuvia vaikutuksia. Ilmastotutkijoiden mukaan kylmät talvet ovat Suomessa tulevaisuudessa harvinaisempia ja leudot yleisempiä. Talvista tulee järjestään lyhyempiä, sateisempia ja vetisempiä samalla kun kesähelteet pitenevät. Äärimmäiset sääilmiöt lisääntyvät. Leutojen talvien yleistyminen Euroopassa ja myös Etelä-Suomessa lisää talvimatkailijoiden määriä Kainuussa ja Lapissa. 13

14 Tien ja kadunpitoon ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Kainuussa lähinnä siten, että nollakelien määrä lisääntyy, kevään kelirikkokausi pidentyy ja syyskelirikkokausi yleistyy, mitkä kaikki lisäävät tien- ja kadunpidon kustannuksia. Talouselämän muutokset Talouselämän vaihtelut vaikuttavat voimakkaasti myös Kainuun talouteen etenkin teollisuuteen ja rakennustoimintaan. Kaivosteollisuus on tuonut kuitenkin osaltaan vakautta Kainuun talouselämään. Myös matkailulla nähdään olevan jatkossa entistä suurempi merkitys Kainuun talouselämässä. Talouselämän suhdannevaihteluilla ei ole kovin suurta merkitystä kunnallistekniikan toimintaan, sillä verkostojen palvelutaso tulee turvata kaikkina aikoina. Huoltosuhteen heikkeneminen tuo osaltaan lisärasitusta kuntien taloudenpitoon. KESKEISET ASIAT LIIKELAITOKSEN KANNALTA Kuntauudistuksen myötä kunnallistekniikan toiminnan volyymi ja alueellinen laajuus kasvavat ja ne antavat uusia mahdollisuuksia toiminnan taloudelliselle kehittämiselle. Väestön ikääntyminen tuo uusia painotuksia väylänpitoon etenkin liitoskuntien kuntakeskuksissa ja haja-asutusalueilla. Huoltosuhteen heikkeneminen tuo osaltaan lisärasitusta kuntien taloudenpitoon. Tien ja kadunpitoon ilmaston lämpeneminen vaikuttaa Kainuussa lähinnä siten, että nollakelien määrä lisääntyy, kevään kelirikkokausi pidentyy ja syyskelirikkokausi yleistyy, mitkä kaikki lisäävät tien- ja kadunpidon kustannuksia. 3 KUNNALLISTEKNIIKAN TOIMIALAN NYKYTILANNEANA- LYYSI Kunnallistekniikan toimialan nykytilanneanalyysi on laadittu kunnallistekniikan liikelaitoksen perustamista ja toimintaedellytyksiä silmällä pitäen. Nykytilanteen analyysissa keskitytään tuomaan esille ne asiat, jotka vaativat kehittämistä uuteen toimintamalliin siirtymisessä sekä kunnallistekniikan tilaaja- että tuotantotehtävissä. Nykytilanteen analyysin tulokset toimivat näin kehittämisosion lähtökohtana. Kunnallistekniikan liikelaitoksen perustamisen myötä tavoitteena on kehittää tulosalueen palvelutuotantoa niin, että se on tehokasta, laadukasta ja kilpailukykyistä. Tähän tavoitteeseen pääsemiseksi seuraavien kunnallistekniikan toimialaa koskevien osaalueiden tulee olla kunnossa: - riittävän suuri toimintakenttä, sen määrien ja kunnon tuntemus - optimaalisesti mitoitettu ja toimiva organisaatiorakenne, selkeät vastuut ja tehtävät - tilaajan riittävät resurssit ja osaaminen, tilaajaosaaminen - taloudellisiin resursseihin sopeutettu sopimusohjaus, yhteistyön sujuvuus - hyvinvoiva ja motivoitunut tuotantohenkilöstö - henkilöstön ja tuotannon määrään mitoitettu kalusto - toimintaan mitoitetut toimitilat - toimintaan tarvittavat tukitoiminnot - omaa tuotantoa tukevat ja hyvin toimivat kunnallistekniikan markkinat Näistä osatekijöistä käydään tässä yhteydessä läpi toimintakentän, organisaation, henkilöstöresurssien, kaluston, toimitilojen sekä ulkopuolisten palvelujen käytön nykytilanne. 14

15 3.1 Tehtävät ja toiminnan laajuus Tehtäväkenttä: Kunnallistekniikan toimiala huolehtii ja vastaa kunnallisteknisten verkostojen, liikenneväylien, puistojen sekä urheilu- ja ulkoilualueiden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossa- ja ylläpidosta. Perustehtäväkentän sisältämät tuotannolliset tehtävät muodostavat selkeän tehtäväkokonaisuuden liikelaitoksen toimintaa ajatellen. Kunnallistekniikan toimialan tehtäväkentässä on hahmotettavissa tiettyjä rajatehtäviä, joita ovat seuraavat tehtävät: - kunnallistekniikan toimialan sisällä olevat tilaajan ja tuottajan väliset rajatehtävät - tuotannon sisäiset eri yksiköiden väliset rajatehtävät sekä - kunnallistekniikan toimialan ja eri kaupunkikonsernin yksiköiden väliset rajatehtävät Nämä rajatehtävät määritellään tarkemmin raportin kohdassa 6.3. Näillä tehtävien organisoimisella on merkittävä vaikutus perustettavan liikelaitoksen tehtäväkenttään. Kunnallistekniikan perustehtäviin ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia nykytilanteeseen nähden liikelaitoksen perustamisen ja toiminnan myötä. Tehtäväkentässä on syytä käydä läpi eri rajapintoja tulosalueen tulosyksikköjen sekä muiden tulosalueen yksiköiden välillä. Rakennettu ja ylläpidettävä omaisuus ja sen kunto: Kajaanin kaupungin katujen ja muiden yleisten alueiden määrät ovat saatavilla tarkasti pinta-ala- tai pituustietona YAOH -järjestelmästä. Nykyisin Kajaanin kaupungin infra-omaisuuden kunnosta ja korjausvelan määrästä ei ole olemassa mitattua tietoa, yksityiskohtaista selvitystä tai euromääräistä selvitystä. Saneerausta ja korjausrakentamista on kuitenkin viety eteenpäin saneerausohjelman mukaisesti, ja korjausvelkaa on saatu kurottua kiinni jonkin verran. Saneerausohjelma tehdään vuodeksi eteenpäin, pitkän aikavälin ohjemaa ei ole. Siltojen kunnon seurantaa varten kaupungilla on käytössään ELY-keskuksen siltarekisterijärjestelmä, johon on tallennettu perustiedot kaupungin silloista. Siltojen yleistarkastukset on suoritettu viimeksi 2000-luvun alussa. Tiedot on tarkoitus päivittää vuoden 2012 kesällä. Sillat on rakennettu pääosin luvuilla. Siltojen iästä johtuen korjaustarpeita on todennäköisesti runsaasti. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkinä katujen ja muiden yleisten alueiden määrätietoja Kajaanin kaupungista. Taulukko 2. Katujen, kevyen liikenteen väylien ja puistojen määrätietoja Määrä yht. Kunnossapitoluokka Luokka I Luokka II Luokka III Kadut 196,4 km 39,9 km 39,8 km 112,6 km Kevyen liikenteen väylät 149,1 km 48,8 km 38,7 km 39,8 km Määrä yht. A2 A3 C2 Viheralueet 58,7 ha 97,5 ha 13,7 ha Jatkossa omaisuuden hallinnan merkitys tilaajatehtävissä korostuu toiminnan suunnittelun apuvälineenä sekä kehittyneempien hankintamuotojen lähtötietoaineistona. Mahdollisten uusien kuntaliitoksien myötä kaupungille siirtyvän omaisuuden tietojen inventointi, dokumentointi ja ylläpito vaativat tilaajalta resursseja ja osaamista. 15

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015

T a l o u s a r v i o 2 0 1 3. Taloussuunnitelma 2014-2015 T a l o u s a r v i o 2 1 3 Taloussuunnitelma 214-215 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 2 VIHDIN KUNNAN TASAPAINOTETTU STRATEGIA 213... 3 YLEISPERUSTELUT... 19 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA

Lisätiedot

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020

Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 Made in Ähtäri Kaupunkistrategia 2020 2 Sisältö JOHDANTO... 4 1. MIKÄ KUNTASTRATEGIA ON?... 5 2. VISIO, PERUSTEHTÄVÄ, ARVOT JA STRATEGISET LINJAUKSET... 7 2.1 Ähtärin kaupungin visio 2020... 7 2.2 Ähtärin

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti

TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN. Ohjausryhmän loppuraportti TAMPEREEN INFRATUOTANTO LIIKELAITOKSEN TOIMINTAMALLIN KEHITYSMAHDOLLISUUKSIEN SELVITTÄMINEN Ohjausryhmän loppuraportti SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1.1. Johtokunnan päätös toimintamallin kehitysmahdollisuuksien

Lisätiedot

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA

LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINIS- TERIÖN HALLINNONALAN TUOTTAVUUSOHJELMA 2 SISÄLLYSLUETTELO YHTEENVETO... 3 1 JOHDANTO... 4 1.1 Tausta... 4 1.2 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tuottavuusohjelman

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä

Kajaanin kaupunki Tarkastuslautakunta ARVIOINTIKERTOMUS KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA. Tiivistelmä esityksistä ARVIOINTIKERTOMUS 2007 KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSLAUTAKUNTA Tiivistelmä esityksistä 1. Strategisten valintojen myötä on määritelty menestymisen kannalta tärkeimmät alueet, joissa on onnistuttu. Näihin

Lisätiedot

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut

Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄ Palvelujen järjestämissuunnitelma 2011-2013 Sosiaali- ja terveyspalvelut Päivitetty 9.12.2010 sivu 2 Tiivistelmä Oulunkaaren tehtävänä on toimia palvelukuntayhtymänä jäsenkuntien

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä

Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje. Uuden Oulun taloustyöryhmä Talousarvion 2012 ja suunnitelman 2013-2014 suunni teluohje Uuden Oulun taloustyöryhmä Sisältö Johdanto...3 Yhdistymisprosessi ja yhdistymissopimuksen toteuttaminen...3 Johtamisjärjestelmä...4 Yleinen

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009

RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 RAPORTTI OMISTAJASTRATE- GIASELVITYKSESTÄ LUONNOS 22.9.2009 Selvityshenkilö, TtL Kirsti Ylitalo 2 Sisältö TIIVISTELMÄ... 4 1. ESITYS OMISTAOHJAUKSEN LINJAUKSISTA JA TOIMENPITEISTÄ... 5 1.1 Perusterveydenhuollon

Lisätiedot

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS

RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS RAUMA-EURAN KUNTARAKENNESELVITYS FCG KONSULTOINTI OY Mikko Kenni, Anna Laiho, Jussi Kukkonen LUONNOS Työvaliokunnan elinvoima-tarkastelu Kuntien elinvoima voidaan nähdä kattavan laajemmin eri elementtejä

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta koskevat säännökset 6 1.2 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 6 1.2.1 Kaupunginjohtajan

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014

Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Kuntajakoselvityksen yhdyskuntarakenteen kehittäminen työryhmän raportti 15.9.2014 Miika Tuki, Tammela, sihteeri Hannu Jalava, Tammela Kari Tasala, Jokioinen Jukka Sandelin, Humppila Sirkka Köykkä-Koponen,

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA

SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA KH 07.05.2008, liite nro 2 KH 03.06.2008, liite nro 2 KV 11.06.2008, liite nro 6 SODANKYLÄN KUNTA TALOUDEN SOPEUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2009 2012 2 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O 1. JOHDANTO 3 2. AIEMMAT

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014

KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 KAJAANIN KAUPUNKI TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Kaupunginvaltuusto 15.6.2015 32 Tilinpäätös 2014 sisällysluettelo 1 Toimintakertomus 6 1.1 Toimintakertomusta

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1

1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 Kh 26.5.2008 Val 9.6.2008 SISÄLTÖ 1. PALVELUSTRATEGIAN TARKOITUS JA LÄHTÖKOHDAT... 1 2. PALVELUSTRATEGIAN SISÄLTÖ... 2 2.1 Kuntastrategia... 2 2.2 Paras-hanke... 3 2.2.1 Kunnan toimeenpanosuunnitelma/palvelutarveanalyysi...

Lisätiedot

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14

Sisältö. 1 Johdanto... 3. 3 Asuntopolitiikka ja kaupungin strategia... 14 Porvoon kaupungin Asuntopoliittinen ohjelma 2013 2018 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Nykytila... 4 Asuntopoliittisen ohjelman valmistelu... 4 Väestö... 4 Toimialat ja työpaikat... 6 Asuntokanta... 7 Valtioneuvoston

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys

Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti. Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Espoo Helsinki Kauniainen Kerava Kirkkonummi Sipoo Tuusula Vantaa Vihti Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Metropolialueen yhdeksän kunnan erityinen kuntajakoselvitys Helsinki

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20

VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA. Paul Silfverberg. VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVOJA Paul Silfverberg VESI- JA VIEMÄRILAITOSYHDISTYKSEN MONISTESARJA Nro 20 Helsinki 2007 Julkaisija: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys Asemapäällikönkatu 7 00520 Helsinki

Lisätiedot

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI

28.2.2014 YRITYSTAITO KURIKKA - JALASJÄRVI 28.2.2014 YRITYSTAITO OY KURIKKA - JALASJÄRVI YHDISTYMISSELVITYS 2014 Sisältö Yhteenveto ja loppupäätelmät..4 1. Johdanto..6 1.1. Kuntien yhdistymisen lähtökohdat.7 1.2. Kuntarakennemuutosta ohjaava lainsäädäntö...8

Lisätiedot

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM

Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003. Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Liikenteen ja väylien hallinnon kehittäminen Loppuraportti 28.11.2003 Business and Systems Aligned. Business Empowered. TM Sisältö Johdon yhteenveto 2 Taustaa ja tavoitteet 6 Nykytilan haasteet 9 Ohjausmalli

Lisätiedot