SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET..."

Transkriptio

1 1 SISÄLLYSLUETTELO LUETTELO LOPPURAPORTIN TAULUKOISTA LUETTELO LOPPURAPORTIN KUVISTA LIITELUETTELO 1. PROJEKTIN TAUSTA JA TAVOITTEET PROJEKTIORGANISAATIO OHJAUSRYHMÄ PROJEKTIRYHMÄT TYÖRYHMÄT PROJEKTIN KUSTANNUKSET JA RAHOITUS PROJEKTIN RAHOITUSPÄÄTÖKSET TOTEUTUNEET KUSTANNUKSET YHTEENVETO MAKSATUSHAKEMUKSISTA JA -PÄÄTÖKSISTÄ YHTEENVETO KUNTARAHOITUKSESTA YHTEENVETO YKSITYISESTÄ RAHOITUKSESTA PROJEKTISSA TOTEUTETUT TOIMENPITEET PROJEKTIN HALLINNOINTI Seuranta ja raportointi Projektin esittelyt ja tiedottaminen Projektihenkilöstön koulutukset ja matkat Projektihenkilöstön työajankäyttö Opiskelijoiden työskentely projektissa ja opiskelijaohjaus Kilpailutukset ja hankinnat SISÄLLÖLLISET TOIMENPITEET Saumattoman palvelurakenteen kehittäminen -osaprojekti Saumattoman apuvälinehallinnan kehittäminen -osaprojekti Henkilöstön osaamisen kehittäminen -osaprojekti Kuntoutujan ja omaisen sosiaalisen tuen kehittäminen osaprojekti YHTEENVETO YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN OSUUDESTA PROJEKTISSA YHTEENVETO PROJEKTIN TAVOITTEISTA, TOIMENPITEISTÄ, TUOTOKSISTA JA TULOKSISTA KOTONA SELVIYTYMISTÄ TUKEVA KUNTOUTUKSEN TOIMINTAMALLI SAATUJEN KOKEMUSTEN ARVIOINTI PROJEKTIN JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET KUNTOUTUJAN JA OMAISEN SOSIAALINEN TUKI HENKILÖKUNNAN OSAAMINEN KUNTOUTUSPROSESSIT JA -PALVELUT MUUT YHTEENVETO...63 LÄHTEET LIITTEET

2 2 Luettelo loppuraportin taulukoista Taulukko 1 SAKKE projektin suunnitellut ja toteutuneet ohjausryhmän kokoukset Taulukko 2 Ohjausryhmän kokouksiin osallistuneet yksiköittäin 14:ssa kokouksessa Taulukko 3 Arviointi projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Taulukko 4 SAKKE projektin kustannus- ja rahoitussuunnitelma tehdyn rahoituspäätöksen mukaisesti sekä suunnitelma ei-tukikelpoisista kustannuksista ja rahoituksesta Taulukko 5 Projektin toteutuneet kustannukset ja rahoitus Taulukko 6 Yksityisen rahoituksen osuus SAKKE projektissa Taulukko 7 Avainosaajakoulutuksen yhteenveto Taulukko 8 Erityisosaamiskoulutuspäivä 1:n palauteyhteenveto Taulukko 9 Yhteenveto DIAK:n toteuttamista erityisosaamiskoulutukseen kuuluvista koulutuspäivistä Taulukko 10 Saumattoman kuntoutuksen ja osaprojekti 1:n tavoitteet, toimenpiteet, tuotokset ja tulokset Taulukko 11 Osaprojekti 2:n tavoitteet, toimenpiteet, tuotokset ja tulokset Taulukko 12 Osaprojekti 3:n tavoitteet, toimenpiteet, tuotokset ja tulokset Taulukko 13 Osaprojekti 4:n tavoitteet, toimenpiteet, tuotokset ja tulokset Taulukko 14 SAKKE projektin SWOT -analyysi projektin käynnistyessä v.2002

3 3 Luettelo loppuraportin kuvista Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva 6 Kuva 7 Kuva 8 SAKKE projektin organisaatio Saumattoman kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen v Kotihoidon avainosaajan tehtävät Toimintamallikoulutuspäivä 1:n kouluttajat Saumattoman kuntoutuksen toimintamalli Kuntoutuspalveluiden ja prosessien kehittämisen osa-alueet ja niiden sisällöt Henkilökunnan osaamisen kehittämisen osa-alueet ja niiden sisällöt Sosiaalisen tuen kehittämisen osa-alueet ja sisällöt

4 4 Liiteluettelo Liite 1 Yhteenveto projektin henkilöstön koulutuksista ja matkoista vuosina Liite 2 Kehittämissuunnitelma Liite 3 Päivitetty kehittämissuunnitelma Liite 4 Liite 5 Liite 6 Liite 7 Liite 8 Liite 9 Liite 10 Liite 11 Liite 12 Liite 13 Liite 14 Liite 15 Hoitotiedotteen sisällön minimitiedosto Terapialausunnon sisällön minimitiedosto Lähetteen sisällön minimitiedosto Luettelo Respecta Oy:ltä tilattavasta SAKKE- projektissa kehitetystä materiaalista SAKKE palautelomake Kotihoidon aivoverenkiertohäiriö avainosaajan tehtävät Kotihoidon lonkkamurtuma/amputaatio avainosaajan tehtävät Avainosaajana toimimisen mahdollistavat tehtävät Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Projektissa koottujen osaamisalueiden jaottelu Luento-ohjelma toimintamallikoulutuksen järjestöjen osuudesta Kotona selviytymistä tukeva kuntoutuksen toimintamalli -kuva

5 5 1. Projektin tausta ja tavoitteet Oulun kaupungin vanhustyön visio perustuu lähtökohtaan, että oululainen ikäihminen asuu itsenäisesti ja esteettömästi kodissaan, johon hänellä on mahdollisuus saada tarvitsemansa palvelut. Strategisista tavoitteista ensisijaisena pidetään sitä, että vanhukset selviytyvät omassa kodissaan mahdollisimman pitkään, mikä edellyttää mm. joustavia ja toimivia palveluketjuja. (Oulun kaupunki 2001). Ikäihmisten hoitoa ja palveluja koskevassa laatusuosituksessa (2001) asetetaan palvelujen tavoitteeksi mm. ikääntyneiden hyvä elämänlaatu sekä itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen toimintakyvystä riippumatta. Suosituksessa painotetaan sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä muiden palveluja tuottavien tahojen yhteistä palvelunäkemystä ja palvelujen saumattomuutta. Ikääntyvän sekä omaisen tulee olla mukana hoidon suunnittelussa ja päätöksen teossa. SAKKE-projektin tarve tunnistettiin GERI 2000 hankkeessa saatujen kokemusten perusteella. Tässä hankkeessa kehitettiin Oulun Kaupunginsairaalan kuntoutusosastolle asiakaslähtöinen, omatoimisuutta tukeva kuntoutuksen moniammatillinen tiimityöskentelymalli (Aho ym. 2002). Alueellisessa vanhustyössä olleessa Ikääntyvän toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen (ITTE) projektissa keskityttiin kotona ja palvelutaloissa asuvan ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemiseen ja edistämiseen (Väänänen-Sainio ym. 2002). Näissä molemmissa hankkeissa todettiin yli toimintayksikkörajojen ylittyvän yhteistyön kehittämisen tärkeys. projekti on ollut kehittämis- ja koulutushanke vuosina , jonka päätavoitteena on ollut kehittää kotona selviytymistä tukeva asiakaslähtöinen saumattoman kuntoutuksen toimintamalli oululaiselle ikääntyneelle aivoverenkiertohäiriö-, lonkkamurtuma- ja amputaatiokuntoutujalle. Saumattoman kuntoutuksen toimintamalli perustuu saumattomaan kuntoutusketjuun (rakenne ja palvelut), saumattomaan osaamisen ketjuun, saumattomaan kuntoutujien ja omaisten sosiaalisen tuen ketjuun sekä saumattomaan apuvälinehallinnan ketjuun. Projektin käynnistyttyä tehtiin hankesuunnitelman pohjalta projektin toimintasuunnitelma, johon tarkennettiin tavoitteita. Tässä vaiheessa tehtiin myös yhteistyösopimukset, joihin määriteltiin kumppaneiden osuudet projektissa. Seuraavaksi projektissa tehtiin kuntoutuksen nykytilan kuvaus, jota verrattiin ns. ideaalimalliin. Tältä pohjalta valittiin SAKKE- projektin kehittämiskohteet ja tarkennettiin tavoitteita. Kehittämistyön päätuloksena on kotona selviytymistä tukeva kuntoutuksen toimintamalli, joka sisältää useita osa-alueita. Kuntoutuksen toimintamallin perustana on monipuoliset kuntoutuspalvelut ja prosessit, joita toteuttaa osaava kuntoutushenkilökunta. Prosesseilla, palveluilla ja osaamisella tuetaan kuntoutujan ja omaisen sosiaalista tukea ja sitä kautta kotona selviytymistä. Oulun kaupunki on hallinnoinut projektia. Yhteistyökumppaneina ovat olleet Oulun kaupungin lisäksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin Oulun yliopistollisen sairaalan lääkinnällinen kuntoutus, Oulun yliopiston hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos, Oulun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Päivärinnesäätiö, Rokuan kuntokeskus ja Proteesisäätiö (Respecta Oy).

6 6 2. Projektiorganisaatio Projekti käynnistyi projektipäällikön aloitettua työt Projektiorganisaatio luotiin nopeasti ja se on kuvattu alla olevassa kuvassa. Luettelo ohjausryhmän jäsenistä sivulla 7 sekä projektiryhmien ja työryhmien jäsenistä sivuilla PROJEKTIN JOHTAJA vanhustyön johtaja Pentti Koistinen OHJAUSRYHMÄ Rahoittajan edustus PROJEKTIPÄÄLLIKKÖ Anna Haverinen PROJEKTITYÖNTEKIJÄ Sanna Suistio Saila Nissinen PROJEKTIRYHMÄT (v ) PROJEKTITYÖNTEKIJÄ Anne Leinonen Saumattoman palvelurakenteen kehittäminen Saumattoman apuvälinehallinnan kehittäminen Henkilökunnan osaamisen kehittäminen Kuntoutujan ja omaisen sosiaalisen tuen kehittäminen TYÖRYHMÄT (v ) Kotikuntoutuksen malli Kuntoutusosastojen yhteistyö Kuva 1. SAKKE-projektin projektiorganisaatio

7 Ohjausryhmä Projektin ohjausryhmätyöskentely käynnistyi yhteistyökumppaneiden tapaamisella Kokouksessa hankkeen yhteistyökumppanit Lahja Kellokumpu (Päivärinnesäätiö), Arja Isola (Oulun yliopisto hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos), Leena Mannila-Eilola (OAMK sosiaali- ja terveysalan yksikkö), Veli-Pekka Cajan (Proteesisäätiö/Respecta) keskustelivat hankkeen kokonaisuudesta, riskikartoituksesta (SWOT-analyysi), yhteistyökumppaneiden panoksista ja edustajista ohjausryhmässä. Kokouksesta puuttui Pohjois- Pohjanmaan sairaanhoitopiirin OYS:n kuntoutuksen tulosyksikön ja Rokuan kuntokeskuksen edustus. Ensimmäinen varsinainen ohjausryhmän kokous pidettiin Ohjausryhmän jäsenet varajäsenineen (suluissa) ovat olleet seuraavat : Pentti Koistinen vanhustyön johtaja OuKa Anna Haverinen projektipäällikkö OuKa Sanna Suistio projektityöntekijä OuKa Saila Nissinen projektityöntekijä OuKa Anne Leinonen projektityöntekijä OuKa Tuomas Alasalmi toimitusjohtaja Rokuan kuntokeskus (Eija Miettnen) Veli-Pekka Cajan toimitusjohtaja Proteesisäätiö/Respecta Oy (Olavi Merikanto , Veikko Paakkola ) Arja Isola professori Oulun yliopisto hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos (Kaisa Backman) Tapani Kallanranta tulosyksikön johtaja PPSHP OYS Kuntoutuksen tulosyksikkö (Pirjo Kejonen , Tuula Ervelius ) Lahja Kellokumpu sairaalan johtaja Päivärinnesäätiö (Keijo Kekkonen) Ilkka Koutaniemi apulaiskaupunginreviisori OuKa Leena Mannila-Eilola koulutuspäällikkö OAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö Lea Rissanen koulutuspäällikkö OAMK Sosiaali- ja terveysalan yksikkö (Kaija Bakala) Outi Niemi EU-hankekoordinaattori OuKa Timo Pehkonen palveluyksikköpäällikkö OuKa (Leena Hassi ) Jukka Syvävirta vt. sosiaali- ja terveystoimen johtaja OuKa ( ) Jari Vanhatalo IT-koordinaattori OuKa Anitta Välitalo osastonhoitaja OuKa (Tuija Tolonen ) Rauni Väänänen-Sainio palveluyksikköpäällikkö OuKa Raija Raappana vt. palveluyksikköpäällikkö OuKa Rita Oinas palveluyksikköpäällikkö OuKa Rahoittajan edustajina kokouksiin oli mahdollisuus osallistua ammattikasvatustarkastaja Paula Lohikosken (Henri Helander) Oulun läänihallituksesta. Ohjausryhmän kokousten esityslistat lähetettiin ohjausryhmän jäsenille ja rahoittajan edustajalle kaksi viikkoa ennen kokousta ja kokouksista tehtiin pöytäkirja, joka tarkastuksen jälkeen lähetettiin ohjausryhmän jäsenille ja rahoittajan edustajalle kahdessa viikossa. Oheisessa taulukossa on koottuna ohjausryhmän kokousten päivämäärät vuosina

8 suunn toteut (ei päätösvaltainen) (peruttu) (peruttu) Taulukko 1. Sakke-projektin suunnitellut ja toteutuneet ohjausryhmän kokoukset suunniteltu kokous siirrettiin pidettäväksi lomakauden vuoksi ja suunniteltu kokous siirrettiin puheenjohtajan aikataulupäällekkäisyyksien vuoksi ja pidettiin suunniteltu kokous peruttiin, koska projekti oli niin loppuvaiheessa, että asiat voitiin siirtää projektin päätöskokoukseen. Kaikkiaan SAKKE- ohjausryhmän kokouksia toteutui siis vuosina kpl. Oheiseen taulukkoon on koottu ohjausryhmän kokouksiin osallistuminen yksiköittäin. Jokaisessa kokouksessa oli läsnä projektin johtaja, projektipäällikkö sekä projektityöntekijä(t), joita ei ole laskettu mukaan osallistuneisiin. Rokuan kuntokeskus Respecta Oy PPSHP/ Oys Päivärinteen kuntoutussairaala OuKa (muut) OY OAMK OuKa (vanhustyö) Rahoittaja Taulukko 2. Ohjausryhmän kokouksiin osallistuneet yksiköittäin 14:ssa kokouksessa Ohjausryhmän kokoukset olivat suuresta koosta huolimatta keskustelevia, mutta ohjausryhmän suuruus aiheutti loppuvuodesta 2002 ongelmia kokousten päätöstenvaltaisuuden saavuttamisessa olleessa ohjausryhmän kokouksessa päätettiin vähentää ohjausryhmän kokoa kolmella kaupungin edustajalla. Ohjausryhmässä päätettiin kuitenkin kuulla heitä tarvittaessa asiantuntijoina Vuonna 2003 sovittiin myös ilmoittautumiskäytännöstä ohjausryhmän kokouksiin, jotta voitaisiin jo ennen kokousta varmistua sen päätösvaltaisuudesta. Käytännöstä huolimatta pidettäväksi suunniteltu ohjausryhmän kokous jäi toteutumatta, koska se ei ollut päätösvaltainen. Vuoden 2003 alusta otettiin Oulun kaupungin projektitoiminnassa käyttöön koskien kaikkia Oulun tavoite 2 ohjelman hankkeita ohjeistus arvioida projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta arviointiasteikolla: ei poikkeamia, poikkeamia (ei vaikutus tehtävään) ja poikkeamia (alkuperäisiä tavoitteita tarkastettava). Ohjeistus arvioinnin tekemisestä tuli Oulun kaupungilta. Kirjaus arvioinnista tehtiin ohjausryhmän pöytäkirjaan ja Reportronichankerekisteriohjelmaan. Reportronic -ohjelmaa esitellään tarkemmin raportissa myöhemmin. Ohessa yhteenveto hankerekisteriohjelmaan tehdyistä arvioista, jotka kuvasivat projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta.

9 9 arvioitava ajanjakso arviointi tehty arvio vuosi poikkeamia; ei vaikutusta tehtävään poikkeamia, ei vaikutusta tehtävään poikkeamia, ei vaikutusta tehtävään ei poikkeamia ei poikkeamia Taulukko 3. Arviointi projektille asetettujen tavoitteiden toteutumisesta Poikkeamia oli aiheuttanut mm. projektin aloituksen myöhästyminen alkuperäisestä suunnitelmasta, kustannussuunnitelman pieneneminen apuvälinejärjestelmän tietoteknisen osuuden jääminen pois ja projektin toteutuminen kustannuksiltaan ns. takapainotteisesti Projektiryhmät Projektin tavoitteiden toteuttamiseksi projekti jaettiin neljään osaprojektiin, jotka ovat Saumattoman palvelurakenteen kehittäminen (PR1), Saumattoman apuvälinehallinnan kehittäminen (PR2), Henkilöstön osaamisen kehittäminen (PR3) ja Kuntoutujan ja omaisen sosiaalisen tuen kehittäminen (PR4). Kuhunkin osaprojektiin nimettiin oma projektiryhmä, johon pyydettiin projektissa mukana olevia kuntoutusketjun toimijoita nimeämään edustajansa. Jokaiseen projektiryhmään kuului projektipäällikkö Anna Haverinen sekä projektityötekijät Sanna Suistio (ad ), projektityöntekijä Saila Nissinen (alkaen ) sekä projektityöntekijä Anne Leinonen (alkaen ). Muut projektiryhmien jäsenet olivat : Saumattoman palvelurakenteen kehittäminen (PR1) * sairaanhoitaja Anu Raappana OuKa/OKS/Kuntoutusosasto (varajäsen sairaanhoitaja Tuija Tolonen ) * osastonhoitaja Anitta Välitalo OuKa/OKS/Kuntoutusosasto * sairaanhoitaja Eija Tanhua Päivärinteen kuntoutussairaala (varajäsen sairaanhoitaja Sanna Pellikka) * fysioterapeutti Tiina Niiranen OuKa/Lääkinnällinen kuntoutus (varajäsen fysioterapeutti Merja Pohjola) * vs. osastonhoitaja Raija Leinonen PPSHP/OYS/ Kuntoutusosasto (varajäsen sairaanhoitaja Aulikki Torvinen) * kotiutuskoordinaattori Mervi Heikkilä OuKa/vanhustyön hallinto * potilasmanageri Anne Patronen OuKa/vanhustyön hallinto * aluekoordinaattori Päivi Sydänmaa OuKa/alueellinen vanhustyö Saumattoman apuvälinehallinnan kehittäminen (PR2) * toimitusjohtaja Veli-Pekka Cajan Respecta Oy * fysioterapeutti Leena Hassi OuKa/Lääkinnällinen kuntoutus (varajäsen kuntohoitaja Sari Lång) * fysioterapeutti Sinikka Lotvonen OuKa/alueellinen vanhustyö * fysioterapeutti Tomi Matilainen OuKa/OKS/Kuntoutusosasto * fysioterapeutti Sanna Bomström Seutuapuvälineprojekti * toimintaterapeutti Raili Mäntyniemi PPSHP/OYS/Lääkinnällinen kuntoutus * toimintaterapeutti Kirsi Siltala PPSHP/OYS/Kuntoutusosasto (varajäsen toimintaterapeutti Maria Komu)

10 10 * IT-vastaava Veikko Paakkola Respecta Oy * IT-koordinaattori Jari Vanhatalo Oulun kaupunki/sote Henkilöstön osaamisen kehittäminen (PR3) * koulutuspäällikkö Leena Mannila-Eilola OAMK/SoTe yksikkö (ad ) (varajäsen koulutussuunnittelija Pirjo Ylikauma) * sosiaalialan opettaja Kaija Bakala OAMK/SoTe yksikkö ( alkaen) * fysioterapeutti Soili Viholainen OuKa/OKS/kuntoutusosasto * fysioterapeutti Anja Räihä OuKa/lääkinnällinen kuntoutus * aluekoordinaattori Eeva Tokola OuKa/alueellinen vanhustyö * toimintaterapeutti Jutta Pekkala PPSHP/OYS/kuntoutusosasto Kuntoutujan ja omaisen sosiaalisen tuen kehittäminen (PR4) * vertaistukihenkilö Pauli Elsilä Invalidiliitto * omainen Helmi Nokelainen * projektipäällikkö Liisa Hänninen Rokuan kuntokeskus * fysioterapeutti Keijo Kekkonen Päivärinteen kuntoutussairaala * toimintaterapeutti Anne Leinonen Päivärinteen kuntoutussairaala (ad ) (varajäsen toimintaterapeutti Marjo Hyyryläinen, varsinaisena jäsenenä alkaen) * fysioterapeutti Lea Salonen PPSHP/OYS/kuntoutusosasto * kuntoutuspäällikkö Eija Miettinen Rokuan kuntokeskus * koordinaattori Raija Raappana OuKa/alueellinen vanhustyö * sairaanhoitaja Vuokko Väisänen OuKa/OKS/kuntoutusosasto Projektiryhmät kokoontuivat kaikkiaan seuraavasti: PR1 18 kertaa PR2 16 kertaa PR3 21 kertaa PR4 21 kertaa Yhteensä: 76 kertaa Projektikokouksista lähetettiin asialista ennen kokousta ja kokouksista tehtiin muistio, joka lähetettiin projektiryhmän jäsenille ja tarkistettiin seuraavassa kokouksessa. Kokoukset olivat pääsääntöisesti 1,5 tunnin mittaisia. Projektiryhmäkokouksia on pidetty yhteensä 114 tuntia. Lisäksi projektiryhmäläiset pitivät seurantaa työajasta, jota he käyttivät mm. tiedonkeruuseen, esittelyihin, kokouksiin valmistautumiseen tms. Tämän työajan kumulatiivinen summa on n. 500 tuntia (n. 13 työviikkoa). Projektiryhmätyöskentely päätettiin yhteisessä projektiryhmätyöskentelyn päättämistilaisuudessa joulukuussa Tällöin projektiryhmät esittelivät toimintaansa ja koostivat projektikokemuksia. Kokemuksissa pidettiin tärkeänä sitä, että projektiryhmätyöskentelyn aikana oli opittu tuntemaan eri toimijoita paremmin, ja että toimijakentän laajuus oli näkynyt myös projektiryhmien kokoonpanoissa. Toisiin toimijoihin tutustuminen oli projektiryhmäläisten mielestä helpottanut myös yhteydenpitoa kuntoutujien asioissa. Projektiryhmäläiset saivat myös todistukset.

11 Työryhmät Nykytilan kuvauksen jälkeen alkaneen kehittämistyön tueksi perustettiin kaksi työryhmää. Kotikuntoutuksen työryhmä Kotikuntoutuksen mallin suunnittelemiseksi perustettiin työryhmä, jonka jäseninä olivat projektipäällikkö Anna Haverinen (SAKKE-projekti) puheenjohtajana, palveluyksikköpäällikkö ylilääkäri Timo Pehkonen (OuKa lääkinnällinen kuntoutus), osastonhoitaja Anitta Välitalo (OKS kuntoutusosasto), aluekoordinaattori Eeva Tokola (OuKa alueellinen vanhustyö), fysioterapeutti Keijo Kekkonen (Päivärinteen kuntoutussairaala), sairaanhoitaja Satu Malmqvist (hyvinvointitekniikka-opiskelija), projektipäällikkö Marjatta Kiviniemi (Kotisairaalaverkostot -projekti) sekä SAKKE -projektityöntekijät Anne Leinonen ja Sanna Suistio (ad , alkaen Saila Nissinen). Työryhmä kokoontui 13 kertaa ajalla Työryhmä määritteli kotikuntoutuksen käsitettä, teki pilotointisuunnitelman aivoverenkiertohäiriön saaneen kuntoutujan kotikuntoutuksen pilotoimiseksi sekä seurasi pilotin toteutumista. Kotikuntoutuksen työryhmän työskentelystä ja piloitintikokemuksista on tehty erikseen SAKKE -raportti. Kuntoutusosastojen yhteistyöryhmä Toinen SAKKE -työryhmä perustettiin Oulun yliopistollisen sairaalan kuntoutusosaston ja Oulun kaupunginsairaalan kuntoutusosaston yhteistyön parantamiseksi. Työryhmään kuuluivat projektipäällikkö Anna Haverinen kokoonkutsujana, OYS:n kuntoutusosaston osastonhoitaja Raija Leinonen ja apulaisosastonhoitaja Kaarina Savukoski sekä OKS:n kuntoutusosaston osastonhoitaja Anitta Välitalo ja fysioterapeutti Soili Viholainen. Yhteistyöryhmän tarkoituksena oli toimia kuntoutusosastojen erityisosaamisen ja yhteistyön kehittämisen ydinryhmänä. Sovittiin, että ryhmän jäsenet toimivat myös tiedon välittäjinä SAKKEprojektista omaan yksikköön ja omasta yksiköstä SAKKE -projektille. Työryhmä kokoontui vuosina neljä kertaa. Työryhmä suunnitteli kuntoutusosastojen erityisosaamiskoulutusta sekä kokosi FIM -toimintakykymittariin liittyviä käytänteitä. Työryhmän työskentelyn pohjalta päätettiin ostaa projektille OYS:n kuntoutusosaston toimintaterapeutin Jutta Pekkalan työpanosta FIM -käytänteiden edelleen kehittämiseksi ja yhtenäistämiseksi. Työryhmässä käytiin keskustelua myös muista osastojen käyttämistä kuntoutus- ja terapiatyöhön liittyvistä mittareista sekä osastojen kuntoutujakriteereistä. OYS:n kuntoutusosaston aloittaessa toiminnan vuonna 2000 tarvittiin työnjaon tarkastelua nimen omaa ikääntyneiden kuntoutuksen osalta. Työnjako selkeytyi kuitenkin nopeasti, joten työryhmä ei varsinaisesti ottanut kantaa kuntoutujakriteereihin, mutta fysioterapeutti Soili Viholainen selvitti OKS:n kuntoutusosaston omia kuntoutujakriteerejä osana omaa työpanostaan projektille.

12 12 3. Projektin kustannukset ja rahoitus 3.1. Projektin rahoituspäätökset Oulun lääninhallitus teki SAKKE projektille ensimmäisen rahoituspäätöksen ajalle Rahoituspäätöksen mukaan projektin kustannukset vuosille olivat yhteensä euroa, josta projektin kirjanpitoon tulevia kustannuksia oli yhteensä euroa, osallistujien palkkakustannuksia euroa sekä yhteistyökumppaneiden raportoitavia muita kuluja yhteensä euroa. Rahoituspäätös oli Oulun lääninhallitukselle jätetyn tarkennetun rahoitushakemuksen mukainen, jossa projektin kokonaiskustannuksiksi koko toteutusajalle oli haettu euroa. Kaikista kustannuksista erikseen raportoitavia osallistujien palkka- ja sijaiskuluja oli yhteensä arvioitu kertyvän euroa Oulun kaupungin työntekijöiden osallistumisista SAKKE projektin toteuttamiin koulutuksiin ja heidän sijaistensa palkkakuluihin. Yhteistyökumppaneiden projektille tekemästä kehittämistyöstä aiheutuvia kustannuksia muihin raportoitaviin kustannuksiin arvioitiin kertyvän yhteensä euroa. Projektin kustannuksiin tuli projektin ensimmäisenä toimintavuonna huomattavia säästöjä, sillä projekti käynnistyi noin kolme kuukautta myöhässä suunnitellusta. Säästöjä syntyi henkilöstökuluihin sekä vuokrakuluihin, koska projektitilan vuokra oli suunniteltua edullisempi sekä palvelujen ostoihin. Tämä johtui siitä, että yhteistyösopimusten hyväksyminen viivästyi joulukuuhun 2002, jolloin yhteistyösopimusten mukaiset toiminnot pääsivät käynnistymään vasta vuoden 2003 puolella. Vuonna 2002 säästyneet varat siirrettiin käyttöön vuodelle Rahoittajan esityksestä hankkeen kokonaiskustannussuunnitelmaa karsittiin syksyllä 2003 seuraavasti: projektihenkilöstön palkkakustannukset oli budjetoitu sivukulujen osalta liian suuriksi ja säästöä kertyi näin arviolta euroa. Lisäksi palvelujen ostoissa oli 9000 euroa liikaa budjetoitu projektihenkilöstön puhelinkuluihin ja aineissa ja tarvikkeissa 1000 euroa liikaa. Palvelujen ostoissa oli myös väljyyttä noin euroa apuvälinehallinnan kehittämiseen varatuissa rahoissa (tavoitteita tarkistettiin tältä osin). Oulun kaupunki ei laskuta sisäisiä kustannuksia laskutukseen liittyen, josta säästyi lisäksi 500 euroa. Hankkeen alkuperäisestä kustannusarviosta jäi tuon arvion mukaan noin euroa käyttämättä. Nämä vähennykset päätettiin huomioida tehtäessä rahoituspäätöstä vuodelle Vuokrakuluissa ja palvelujen ostoissa sekä muissa kuluissa (koulutuskahvit) siirrettiin varoja vuodelle 2004, koska koulutuksia päätettiin toteuttaa osin vasta silloin, jotta vältyttiin päällekkäisyyksiltä muiden menneillään olleiden koulutusten kanssa. Lisäksi kaatumistapaturmien ehkäisyyn liittyvä kehittämistyö, joka kuuluu palvelujen ostoihin, painottui vuodelle Rahoittajan kanssa sovittiin tuolloin, että vuodelta 2003 käyttämättä jääneet varat voitiin siirtää käyttöön vuodelle Uusi (optiona luvattu) rahoituspäätös vuodelle 2004 päätettiin tehdä keväällä 2004, jolloin voitiin arvioida realistisesti loppu vuoden kustannustoteuma. Hankkeelle tehtiin uusi rahoituspäätös koko projektin ajalle , jossa huomioitiin vuonna 2003 esiin tulleet säästyneet erät. Rahoituspäätöksessä ei edellisestä poiketen huomioitu projektin työtilojen ja atk-laitteiden vuokrakuluja projektin menoiksi. Lisäksi osallistujien laskennalliset palkka- ja matkakulut jätettiin rahoittajan esityksestä kokonaan pois rahoituspäätöksestä, jolloin kuntarahoituksen osuus hankkeessa pieneni huomattavasti. Osallistujien palkka- ja matkakuluina oli aikaisemmin rapor-

13 toitu SAKKE -projektin järjestämiin koulutuksiin osallistuneen Oulun kaupungin henkilöstön palkkakulut koulutuksessa oloajalta. Uuden rahoituspäätöksen mukaiset hankkeen kokonaiskustannukset olivat yhteensä euroa, josta yksityistä laskennallista rahoitusosuutta oli yhteensä euroa. Yksityistä rahoitusta jouduttiin tarkistamaan marraskuussa 2004 Respecta Oy:n ilmoitettua, ettei se pysty raportoimaan täysimääräisenä lupaamaansa omarahoitusosuutta. Tämä johtui apuvälinehallinnan uusien tietoteknisten ratkaisujen jäätyä lopulta kokonaan pois hankkeesta muiden menneillään olleiden rinnakkaisten hankkeiden vuoksi. Projektille tehtiin uusi rahoituspäätös , jossa yksityisen rahoitusosuuden summa koko projektin ajalle on yhteensä euroa ja hankkeen kokonaiskustannukset yhteensä euroa. KUSTANNUSSUUNNITELMA Ak. TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT arvio arvio yhteensä tarkastettukoko projekti KUSTANNUKSET TA Aineet ja tarvikkeet Henkilöstökulut Matkakulut Vuokrat Palvelujen ostot Tiedotus ja markkinointi Sisäiset kulut Muut kustannukset TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Bk. ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET 12. Osallistujien palkkakustannukset Muut raportoitavat kustannukset (yksityinen rahoitus) ERIKSEEN RAPORTOITAVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ KUSTANNUKSET YHTEENSÄ RAHOITUSSUUNNITELMA Ar. RAHOITUS TOTEUTTAJAN MAKSAMIIN KUSTANNUKSIIN arvio 2002 arvio 2003 yhteensä koko pro- vuosi 2004jekti 1. Haettava ESR-rahoitus Haettava valtionrahoitus Kuntien rahoitus 4. Muu kuntien rahoitus Ar. Yhteensä Br. Erikseen raportoitavat rahoitusosuudet Kuntien rahoitus 8. Osallistujien palkka- ja matkakustannukset koulutusajalta Yksityinen rahoitus 11. Muu yksityinen rahoitus Br. Yhteensä RAHOITUS YHTEENSÄ

14 14 LISÄKSI KAUPUNGIN TALOUSARVIOON VARATUT EI-TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET JA RAHOITUS EI-TUKIKELPOISET KUSTANNUKSET Yhteensä sijaisten palkkakulut SAKKE koulutuksiin osallistujille OuKa työntekijöiden palkkakustannukset koulutuksiin osallistumisajalta (laskennalinen) YHTEENSÄ RAHOITUS EI-TUKIKELPOISIIN KUSTANNUKSIIN Oulun kaupunki YHTEENSÄ Taulukko 4. SAKKE projektin kustannus- ja rahoitussuunnitelma tehdyn rahoituspäätöksen mukaisesti sekä suunnitelma ei-tukikelpoisista kustannuksista ja rahoituksesta. Hankkeen kustannukset ovat toteutuneet alusta saakka ajallisesti ns. takapainotteisesti hankkeen sisällön luonteen vuoksi. Hankkeen alkuvaiheessa työ on painottunut toteutussuunnitelmien (kehittämissuunnitelma, tiedottamissuunnitelma, koulutussuunnitelma, ym.) laatimiseen, jolloin kustannuksia mm. palvelujen ostoihin ei juurikaan syntynyt. Suuri ponnistus hankkeessa oli kuntoutusketjun nykytilan kuvauksen laatiminen, joka tehtiin projektihenkilöstön toimesta. Tällöin kustannukset painottuivat suurilta osin myös vain henkilöstöja vuokrakuluihin. Hankkeen tuotokset ovat olleet pitkän ja perusteellisen selvitys- ja kehittämistyön tuloksia, jolloin varsinaisiin tuotoksiin ja erilaisten palvelujen ostoihin päästiin hankkeen myöhemmissä vaiheissa. Hankkeen toteuttamat koulutukset painottuivat vuoteen 2004, jolloin koulutuksissa voitiin hyödyntää hankkeen puitteissa saatua ajankohtaista tietoa sekä kehitettyjä uusia toimintoja, ohjeita ja toimintamalleja Toteutuneet kustannukset Aineet ja tarvikkeet Projektin aineisiin ja tarvikkeisiin oli alkuperäisen projektisuunnitelman mukaan budjetoitu 8072 euroa, mutta summa pienennettiin seuraaviin ja rahoituspäätöksiin 5784 euroon. Koko projektin aine- ja tarvikemenot olivat yhteensä olleet euroa, jolloin ylitystä tähän kustannusluokkaan on kertynyt yhteensä euroa. Aineet ja tarvikkeet ovat sisältäneet mm. kaikki toimistotarvikkeiden hankinnat, koulutusmateriaalit SAKKE projektin toteuttamiin koulutuksiin sekä muita projektissa tuotettuja painotöitä. Kustannusten ylitys johtuu pääasiassa projektissa kehitettyjen painotuotteiden suuresta määrästä, joita on projektin loppuvaiheessa levitetty kuntoutusketjun eri toimijoiden käyttöön. Henkilöstökulut Projektille varatut henkilöstökulut ovat myös hieman ylittyneet annetun rahoituspäätöksen mukaisesta summasta. Henkilöstökuluja kertyi yhteensä euroa. Hankkeessa on työskennellyt koko ajan yksi projektipäällikkö, projektityöntekijä (osa-aikainen ajalla ja täysi-aikainen ) ja toinen projektityöntekijä kokoaikaisesti ajalla Osa-aikaisen projektityöntekijän työ muutettiin loka-joulukuuksi 2004 täysiaikaiseksi hankkeen päättämiseen liittyvien kiireiden vuoksi. Lisäksi hankkeessa on ollut lyhyempiä määräaikaisia työntekijöitä tekemässä muutamia kohdennettuja kehittämistehtäviä. Henkilöstömenojen ylitys eurolla johtuu suurilta osin siitä, ettei projektin aikana kertyneitä lomarahoja ja korvauksia oltu luettu projek-

15 tin kustannuksiksi. Projektin ajalta kertyneitä lomakorvauksia kirjautui projektikirjanpitoon odotettua enemmän (9 949 euroa). Matkakulut Projektihenkilöstön matkakuluihin on budjetoitu myös koulutuksista aiheutuneet kustannukset osallistumismaksuineen. Projektihenkilöstö on osallistunut mm. vuosittain järjestetyille TerveSos messuille. Projektihenkilöstö on osallistunut erilaisiin projektin sisältöä ja hallinnointia tukeviin koulutustilaisuuksiin sekä Oulussa, että muualla Suomessa. Matkakuluja on myös kertynyt, kun SAKKE -projektia on käyty esittelemässä mm. FIM -käyttäjäpäivillä Helsingissä marraskuussa 2002 sekä Kuntoutuspäivillä ja Sairaanhoitajapäivillä Helsingissä maaliskuussa Matkakuluja hankkeelle kertyi koko projektin ajalta yhteensä euroa, jolloin matkakuluista jäi käyttämättä 209 euroa. Vuokrat Projektin vuokrakuluihin oli projektin saamaan ensimmäiseen rahoituspäätökseen budjetoitu vuosille yhteensä euroa. Projektitilan vuokra osoittautui kaupungin tilapalveluilta vuokratuissa tiloissa suunniteltua alhaisemmaksi, joten projektin alkuvaiheessa säästyneet varat siirrettiin käytettäväksi projektin myöhemmissä vaiheissa. Vuokrakuluihin oli alun perin suunniteltu myös projektihenkilöstön atk-laitteiden vuokrat. Oulun lääninhallitus ilmoitti hankkeesta tehdyn kolmannen maksatuspäätöksen (maksatushakemus ajalta ) yhteydessä, että se ei hyväksy toistaiseksi Oulun kaupungin tilapalveluiden vuokraamien toimistotilojen ja Oulun Tietotekniikalta vuokrattujen atk-laitteiden vuokria tukikelpoisiksi kustannuksiksi tehdyn rahoituspäätöksen mukaan kaikki hankkeen toimistotila- ja atk-vuokrat jätettiin hyväksymättä ja niitä ei sisällytetty ollenkaan kustannussuunnitelmaan. Maksatushakemuksessa kaikki projektin jo aikaisemmin hyväksytyt työtila- ja atk-laitevuokrat jätettiin takautuvasti hyväksymättä ja ne vähennettiin projektin kustannuksista ja projektille maksettavasta tuesta viidennen maksatuspäätöksen yhteydessä. Lisäksi rahoittaja hyväksyi takautuvasti Oulun seudun ammattikorkeakoululta vuoratuista tiloista kokonaisvuokran sijaan vain ylläpitovuokrat, jolloin loppuosa vuokrakuluista jäi hallinnoijan maksettavaksi. Projektin uusimmassa rahoituspäätöksessä projektin vuokrakuluja arvioitiin kertyvän yhteensä euroa ja mutta mm. yllä mainituista muutoksista johtuen vuokrakustannuksia toteutui yhteensä vain euroa, jolloin vuokrakuluja jäi toteutumatta euroa. Projektin vuokrakulut ovat koostuneet pääsääntöisesti projektin järjestämien koulutusten ja tapahtumien tilavuokrista. Palvelujen ostot Palvelujen ostot ovat olleet suurin kustannusluokka SAKKE projektissa. Palvelujen ostoihin oli alun perin varattu euroa ja rahoituspäätösten ja mukaan euroa. Suurimpana poisjääneenä osiona on ollut apuvälinehallinnan uusien tietoteknisten ratkaisujen kehittäminen, johon oli varattu alun perin projektin budjetissa euroa ja lisäksi Respecta Oy:n omarahoitusosuutta noin euroa. Apuvälinehallinnan tietojärjestelmien kehittämisen jäätyä pois, projektin budjettiin varattua rahaa siirrettiin jonkin verran rahoittajan suostumuksella palkkakustannuksiin projektityöntekijälle, joka palkattiin kehittämään SAKKE -ohjausmallia. Koulutuskustannukset ovat projektissa olleet yksi suurimmista palvelujen ostoon kohdistuneista menoeristä. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti toteutettu toimintamallikoulutus (yhteensä 72 koulutuspäivää) on tullut maksamaan yhteensä euroa ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kilpailutuksen perusteella toteuttama erityisosaamiskoulutus (yhteensä 12 koulutuspäivää) yhteensä euroa. 15

16 Lisäksi koulutuskustannuksia on syntynyt avainosaajakoulutuksen järjestämisestä (yhteensä 20 koulutuspäivää) yhteensä euroa, jonka kilpailutettuina toteuttajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri ja Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Koulutusten kustannukset sisältävät yllä olevissa laskelmissa kustannukset koulutuksen toteuttamisesta, koulutustilojen vuokrista sekä koulutuspäivien kahvitarjoiluista. Näiden lisäksi koulutuksiin on hankittu koulutusmateriaaleja, jotka oli budjetoitu aineet ja tarvikkeet kustannusluokkaan. Oulun seudun ammattikorkeakoulun kanssa tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti sosiaali- ja terveysalan yksiköltä oli varauduttu ostamaan koulutuksen lisäksi asiantuntijapalveluja kaatumistapaturmien ehkäisyyn liittyen yhteensä eurolla. Kaatumistapaturmien ehkäisy -osion tilavuokriin oli varattu myös euroa. Sosiaali- ja terveysalan yksikön palveluksessa olleen kaatumistapaturmatutkijan oli tarkoituksena tuottaa mm. esitteitä ja video kaatumistapaturmien ehkäisyyn liittyen sekä kouluttaa Oulun kaupungin henkilökuntaa aiheesta. Tutkijan siirtyessä toisaalle kesken projektin sosiaali- ja terveysalan fysioterapia-opettajat toteuttivat videon sekä henkilökunnan opetuksen. Videon tekniseen toteutukseen tarvittiin kuitenkin tässä tilanteessa ulkopuolinen asiantuntija, jonka vuoksi SAKKE- projekti kilpailutti videointi-alan yritykset ja valitsi alan ammattilainen vastaamaan videon toteutuksesta. Yhteensä kustannuksia kaatumistapaturmien ehkäisy -osiosta syntyi euroa palvelujen ostoihin sekä euroa osion toteutuksessa tarvittaviin tilavuokriin (tutkijan- ja opettajien työtilat sekä kotihoidon avainosaajien koulutustilat). Palvelujen ostoista internet -sivujen toteuttaminen ei toteutunut, mutta sivujen osalta on tehtiin sisällöllinen vaatimusmäärittely. Internet -sivujen toteuttamiseen oli varattu palvelujen ostoon euroa, joka tätä tarkoitusta varten jäi käyttämättä. Projektin ulkoinen arviointi toteutui suunnitellusti tarjouskilpailun kautta valitun Kajaanin yliopistokeskuksen toteuttamana hintaan euroa (+ alv). Yhteensä kustannuksia palvelujen ostoihin kertyi euroa ja palvelujen ostoista siten jäi käyttämättä euroa. Tiedotus- ja markkinointi Projektin tiedotus- ja markkinointikuluja on syntynyt mm. projektin esitteiden sekä kuntoutusketjun nykytilaa kuvaavan posterin ja esitteiden laatimisesta. Projektille laadittiin kilpailutetun mainostoimiston toimesta oma graafinen ilme, jota käytettiin SAKKE -esitteissä, posterissa ja kirjelomakkeissa. Tiedotuskulut ovat sisältäneet myös erilaisia hankkeen tuloksia ja tuotoksia kuvaavien materiaalien painatuskuluja, jotka on levitetty kuntoutusketjun toimijoiden käyttöön projektin päätyttyä. Näitä ovat olleet mm. projektin ulkoisen arvioinnin, ohjausmallin sekä kotikuntoutuksen pilottimallin loppuraporttien painatuskulut, hankkeessa laaditun ohjausmateriaalin painatuskulut sekä kuntoutusketjun yhteystietohaitarin painatuskulut. Tiedotus- ja markkinointikuluja on projektissa kertynyt yhteensä euroa, jolloin suunniteltu toteuma ylitettiin 43 eurolla. Muut kustannukset Muut kustannukset ovat sisältäneet projektiryhmien kokousten ja koulutusten kahvitarjoiluista koituneet kulut. Muita kustannuksia projektissa on syntynyt yhteensä euroa ja tähän tarkoitukseen suunnattuja varoja jäi käyttämättä euroa Yhteenveto maksatushakemuksista ja -päätöksistä Projektin ensimmäinen maksatushakemus tehtiin rahoittajan pyynnöstä ajalta Tällöin projektikirjanpitoon tulevien kustannusten toteumaprosentti oli 17,9%, vaikka tavoitteena oli saada toteutumaan 70% vuoden 2002 kustannussuunnitelmasta. Syitä matalaan kustannusten toteutumaan ovat mm. projektin tosiasiallisen käynnistymi- 16

17 sen myöhästyminen, heti projektin alkaessa oleva kesäloma-aika ja projektin toimintasuunnitelman tekemisen vaatima aika, jolloin esim. budjetoituja asiantuntijapalkkioita (apuvälinehallinnan tietojärjestelmä, opinnäytetutkimuksia) ei voitu vielä tarkoituksenmukaisesti käyttää. Projektista tehtiin toinen maksatushakemus rahoittajalle ajankohdan kustannuksista määräaikaan mennessä. Oulun lääninhallitus hyväksyi projektille syntyneet kustannukset maksatushakemuksen mukaisesti. Maksatushakemus ajalta jätettiin rahoittajalle Maksatuspäätös oli hakemuksesta poikkeava vuokrien ja muiden kulujen osalta. Oulun lääninhallitus oli jättänyt toistaiseksi hyväksymättä Oulun tietotekniikan mikrojen vuokrat sekä kaikki sisäiset vuokrat. Oulun kaupungin keskusvirasto teki Oulun lääninhallitukselle selvityksen vuokrien osalta ja vuokrakustannukset oli määrä mahdollisesti hyväksyä takautuvasti selvityksen jälkeen mahdolliset korjaukset huomioon ottaen. Muissa kuluissa kaksi lounastarjoilua jäi hyväksymättä. Kyseessä oli SAKKE -seminaarin ja erityisosaamiskoulutuksen luennoitsijoille tarjotut työpaikkalounaat (yhteensä 65,27 euroa). Neljäs maksatushakemus ajalta tehtiin mennessä ja ennen maksatushakemuksen tekemistä oli rahoittajan kanssa sovittu, että projektin työtila- ja atklaitteiden vuokria ei tulla hyväksymään projektin tukikelpoisiksi kustannuksiksi ja että uudessa rahoituspäätöksessä tullaan kustannusarviosta jättämään kokonaan pois kyseiset menot vuokrakuluista. Rahoittaja kuitenkin virheellisesti hyväksyi kyseiset vuokrakulut, jotka päätettiin vähentää myöhemmin viidennen maksatuspäätöksen summasta. Hyväksymättä neljännessä maksatushakemuksessa jäi 100,49 euroa, jotka olivat Oulun seudun ammattikorkeakoulun virheellisesti laskuttamia kustannuksia kaatumistapaturmatutkijan tilavuokrista. Oulun seudun ammattikorkeakoulu on hyvittänyt vanhustyön hallinnolle liikaa laskuttamansa tilavuokrat. Projektin viides maksatushakemus tehtiin ajalta ja siinä ei enää haettu projektin työtilojen- ja atk-laitteiden vuokria projektin kustannuksiksi tulleen rahoituspäätöksen mukaisesti. Maksatuspäätöksessä rahoittaja oli jättänyt takautuvasti hyväksymättä kaikki projektin työtila- ja atk-laite vuokrakustannukset koko projektin ajalta ja aiempina vuosina noilta osin maksettu tuki vähennettiin viidennen maksatuspäätöksen mukaisesta summasta. Lisäksi projektin neljännen - kuudennen maksatushakemusten yhteydessä Lääninhallitus päätti hyväksyä Oulun seudun ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalan yksikön toteuttamien koulutus- ja kehittämisosioiden tilavuokrista vain ylläpitovuokrat, jotka ovat todellisia vuokrakuluja huomattavasti pienemmät. Muu osa näistä vuokrakustannuksista jää hallinnoijan maksettavaksi. Projektin viimeinen maksatushakemus maksatuskaudelta toimitettiin rahoittajalle määräaikaan mennessä. Maksatushakemuksessa kyseiselle ajankohdalle kertyi kuluja yhteensä euroa. Hankkeen projektikirjanpitoon tulevat kokonaiskustannukset olivat näin ollen yhteensä euroa, jolloin hankkeen suunnitelluista kokonaiskustannuksista, eurosta, jäi toteutumatta euroa. Projektille on tehty tilintarkastajan lausunto vuosilta , jonka mukaan maksatushakemuksissa esitetyt kustannukset ovat maksettuja ja perustuvat Oulun kaupungin kirjanpitoon. Projektille tehtiin uusi tilintarkastus vuoden 2004 osalta. 17

18 18 SAKKE -PROJEKTIN HYVÄKSYTYT KUSTANNUKSET JA RAHOITUS VUOSINA Hankkeen kustannukset Hankkeen rahoitus Yksityinen A ja B menot yh- tulot hankkeen hankkeen tulot yh- Tuki Hankeen Kuntaosuus rahoitus Hankkeen Ajanjakso A-osa B-osa teensä EU+VALTIO menoista menoista teensä % maksatus maksatus Yhteensä maksatus maksatus Yhteensä maksatus maksatus Yhteensä YHTEENSÄ HANKKEEN HYVÄKSYTTYJEN KUSTANNUSTEN LISÄKSI KOITUNEET KUSTANNUKSET Ei-hyväksytyt kustannukset Ei tukikelpoiset kulut (sijaisten palkkakulut) KAIKKI YHTEENSÄ Taulukko 5. Projektin toteutuneet kustannukset ja rahoitus 3.4. Yhteenveto kuntarahoituksesta Projektin kokonaiskustannusten pienetessä kuntarahoitusosuus projektin kirjanpitoon tulevista kustannuksista määriteltiin ja rahoituspäätöksissä euroon tehdyn päätöksen euron sijaan. Projektin kirjanpitoon tulleista kustannuksista kunnan rahoitusosuudeksi jäi lopulta euroa. Kuntarahoituksen osuutta karsittiin myös muilta osin tehtäessä rahoituspäätöstä Projektisuunnitelmassa oli alunperin varattu euroa laskennallista rahoitusosuutta kaupungin henkilöstön koulutuksiin osallistumisen ajan palkkakuluista. Osallistujien palkka- ja matkakuluja oli raportoitu mennessä yhteensä euroa, jotka rahoittajan toivomuksen mukaisesti raportoitiin seuraavassa maksatushakemuksessa miinusmerkkisenä, jolloin osallistujien palkkakuluja ei hankkeessa rahoittajan näkökulmasta varsinaisesti katsottu olevan syntynyt. Yhteensä SAKKE projektin järjestämiin koulutuksiin osallistuneen henkilöstön palkkakulut koulutusten ajalta olisivat olleet arviolta yhteensä noin euroa. Lisäksi projektille oli varattu kaupungin talousarvion kautta kulkevia ei -tukikelpoisia kustannuksia koulutuksiin osallistuvien työntekijöiden ja heidän sijaistensa palkkakuluihin yhteensä euroa. Sijaismäärärahat ohjeistettiin aluksi siten, että kukin yksikkö saa

19 projektilta 30% SAKKE koulutuksessa olevan henkilön sijaisen palkkakuluista. Ohjetta tarkistettiin alkaen siten, että projekti osallistui sijaisten palkkakulujen korvaamiseen 50 %:sti, sillä SAKEN sijaismäärärahoja näytti kuluvan koulutusten aikana odotettua vähemmän. Uusi ohjeistus tehtiin myös helpottamaan sijaisasioita käsittelevän henkilöstön työtä, sillä 30 %:n sijaisuuksien korvaamiset aiheuttivat jatkuvasti sekaannuksia. SAKKE sijaisille maksettiin palkkakuluja vuosien aikana yhteensä euroa. Kaiken kaikkiaan todellinen kuntarahoitusosuus projektissa oli yhteensä euroa, kun lasketaan yhteen sekä projektin kirjanpitoon tulleet hyväksytyt ja ei- hyväksytyt kustannukset sekä ei- tukikelpoiset sijaiskulut. Viimeisimmän rahoituspäätöksen mukaisen kuntarahoitusosuuden sekä kaupunginhallituksen hyväksymien eitukikelpoisten kustannusten osuuden yhteenlaskettu summa on euroa. Summa on alkuperäisiä suunnitelmia huomattavasti pienempi, sillä myös hankkeen kokonaiskustannukset ovat pienentyneet alkuperäisestä huomattavasti Yhteenveto yksityisestä rahoituksesta Projektin yksityinen rahoitus perustui projektissa tehtyihin yhteistyösopimuksiin, joissa sovittiin Respecta Oy:n, Päivärinnesäätiön ja Rokuan kuntokeskuksen kanssa heidän projektiin tekemästään kehittämistyöstä ja siihen käytettävistä omarahoitusosuuksista. Yhteistyökumppanit ovat raportoineet puolivuosittain projektille kehittämistyön etenemisestä sekä siihen kuluneista varoista ja ne on SAKKE projektista raportoitu maksatushakemuksissa eteenpäin rahoittajalle. Yksityisen rahoituksen osuuksiksi määriteltiin yhteistyösopimuksen mukaan euroa, joka tarkentui tehdyssä rahoituspäätöksessä euroon. Yhteistyökumppanit ovat kukin raportoineet lupaamansa summat projektille, lukuun ottamatta Respecta Oy:tä, joka ilmoitti hankkeen loppuvaiheessa jäävänsä tavoitteestaan euroa apuvälinehallinnan uusien tietoteknisten ratkaisujen jäätyä toteutumatta muiden menneillään olleiden hankkeiden kanssa syntyvien päällekkäisyyksien vuoksi. Tämän seurauksena projektin rahoituspäätöstä tarkistettiin ja rahoittaja teki uuden päätöksen pienentyneen yksityisen rahoitusosuuden mukaisesti, jolloin yksityisen rahoituksen osuudeksi jäi euroa. Yhteistyökumppanit ylsivät kuitenkin omilla rahoitusosuuksillaan yhteensä euroon. Yhteistyökumppaneiden omarahoitusosuuden nojalla tekemästä kehittämistyöstä on kerrottu tarkemmin kappaleessa 5, Yhteenveto yhteistyökumppaneiden osuudesta projektissa (s.44) yht. Respecta suunnitelma yhteistyösopimuksessa raportoitu erotus Päivärinne suunnitelma yhteistyösopimuksessa raportoitu erotus -186 Rokua suunnitelma yhteistyösopimuksessa raportoitu erotus 120 Taulukko 6. Yksityisen rahoituksen osuus SAKKE projektissa. 19

20 20 4. Projektissa toteutetut toimenpiteet SAKKE -projektissa toteutetut toimenpiteet on kuvattu ensin projektin hallinnoinnin ja sitten sisällöllisten toimenpiteiden näkökulmasta Projektin hallinnointi -projektitoiminta käynnistyi , jolloin projektipäällikkö aloitti työt kokopäivätoimisesti. Projektin asettamispäätöksen antoi sosiaali- ja terveystoimenjohtaja Pekka Moilanen (Dnro 2935/2000). Projektin tarkennettu suunnittelu käynnistyi, kun projektipäällikkö ja projektityöntekijä tekivät projektin toimintasuunnitelman ajalle Se hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa Projektin tarkennetut yhteistyösopimukset saatiin sosiaali- ja terveyslautakuntaan hyväksyttäväksi ja niiden allekirjoitus tapahtui vuoden 2003 alussa Seuranta ja raportointi Projektista on tehty yhteensä kuusi ESR- seurantaraporttia puolivuosittain (jaksoilta ja ) ja ne on toimitettu rahoittajalle maksatushakemusten yhteydessä. Ensimmäinen seurantaraportti jätettiin rahoittajalle ajalta ja viimeinen ajalta Hankkeesta on tehty kaksi väliraporttia, jotka on jätetty rahoittajalle ajalta ja ajalta Väliraporteissa on kuvattu projektin etenemistä suhteessa projektisuunnitelman tavoitteisiin, tehtyjen sisällöllisten ja hallinnollisten toimenpiteiden sekä taloudellisten panostusten kautta. Seurantaraporteissa on raportoitu projektissa aloittaneiksi henkilöiksi projektin järjestämiin koulutuksiin ja projektiryhmien työskentelyyn osallistuneet henkilöt sekä opiskelijat tai muut sidosryhmien edustajat, jotka ovat olleet mukana eri tavoin projektin toiminnoissa ja kehittämistyössä. Projektissa aloittaneita henkilöitä oli projektin aikana yhteensä 461. Miltei kaikki projektiin osallistuneet henkilöt ovat olleet avoimilla työmarkkinoilla ennen projektia, sillä suurin osa projektin toiminnoista oli suunnattu kuntoutusketjun eri toimijoille. Ikä- ja sukupuolijakaumaltaan suurin osa projektin toimintoihin osallistuneista on ollut naisia (97,2%) ja 40 vuotta täyttäneitä (66,6%). Rahoittajalle jätetyssä projektihakemuksessa tavoitteena oli, että projektissa aloittaa yhteensä 375 henkilöä. Osallistujien määrä on siis hankkeessa kirkkaasti ylitetty ja projektin toiminnoissa on ollut enemmän osallistujia, kuin alkuperäisessä suunnitelmassa. Projektin keskeyttäneitä henkilöitä oli yhteensä 45. Keskeyttäneiksi on laskettu sellaiset henkilöt, jotka jättivät jonkin koulutuskokonaisuuden tai projektiryhmätyöskentelyn kesken jäädessään äitiyslomalle tai eläkkeelle tai määräaikaisilla työntekijöillä työsuhteen päättyessä projektin aikana. Keskeyttäneiksi on laskettu myös sellaiset henkilöt, jotka ovat osallistuneet johonkin koulutukseen vain kerran. Projektissa loppuun suorittaneiksi henkilöiksi on katsottu kaikki ne projektissa aloittaneet henkilöt, jotka eivät ole keskeyttäneet koulutusta tai muuta projektissa aloittamaansa tehtävää, kuten projektiryhmätyöskentelyä. Koulutuksissa tosin oli jonkin verran poissaoloja, joita ei tulkittu projektissa keskeyttämiseksi. Projektin loppuun suorittaneita henkilöitä on yhteensä 416 henkilöä. Projektilla ei ole ollut työllistämistavoitteita, joten työllisyyslukuja ei seurantaraporteissa ole raportoitu. Seurantaraportin henkilötyöpäiviin on laskettu koulutuksiin osallistuneiden henkilöiden henkilötyöpäivät sekä projektin kehittämistyöhön osallistuneiden projektiryhmien ja

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla

Maksatushakemus flat rate -hankkeissa. Osaamisen ja sivistyksen asialla Maksatushakemus flat rate -hankkeissa Osaamisen ja sivistyksen asialla Flat rate: maksatusprosessi Tuensaaja tekee maksatushakemuksen toteutuneista projektisuunnitelman mukaisista välittömistä kustannuksista.

Lisätiedot

Hanketukien maksatus 2014-2020

Hanketukien maksatus 2014-2020 Hanketukien maksatus 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit ja maksatuksen hakeminen Anette Mäkelä 18.3.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit 2014-2020 Käytetään pääsääntöisesti Perustuvat EU:n yleisasetuksen

Lisätiedot

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen.

13. KUSTANNUSARVIO. Kaikki kustannukset ilmoitetaan todellisiin kustannuksiin perustuen. 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. Kaikki kustannukset ilmoitetaan

Lisätiedot

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä

Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Rahoittajien työkokoukset, maaliskuu 2011 Rahoituspäätökset: ajankohtaista, havaintoja, kysymyksiä ja esimerkkejä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Muutoksia EURA -järjestelmässä Rahoituspäätösten

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu:

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Hankkeen hallinnoijan Satakunnan sairaanhoitopiirin esittämä maksatusaikataulu: Tiedote 10.8.2015 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen

Lisätiedot

toteutuneet kustannukset

toteutuneet kustannukset ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004

Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Raahen kaupunki Projektiohjeet luonnos 30.11.2004 Vastine Kari Pietilän SDP:n valtuustoryhmän aloitteeseen Raahen kaupungin projektiohjeista (KV 25.2.2004) Pertti Malkki (FT, YTM) Kehittämiskonsultti pertti.malkki@yritystaito.fi

Lisätiedot

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009

Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus/ PÖYTÄKIRJA 2/2009 Lapin toimintayksikkö 2.6.2008 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä Myllärintie 35 96400 ROVANIEMI Nuorten hyvinvoinnin ankkurit Lapissa Aika

Lisätiedot

Hankehallinnointikoulutus

Hankehallinnointikoulutus Hankehallinnointikoulutus Kankaanpää 16.4.2010 Maija Saari EU-koordinaattori Yleiset edellytykset, VN asetus Menojen tulee olla: - hankkeen toteuttamisen kannalta tarpeellisia - määrältään kohtuullisia

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus

LUMIJOKI-PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus -PROJEKTI Lumijoen ja Sannanlahden pienvenesataman kunnostus Sisältö 1. HANKKEEN YHTEYSTIEDOT...3 2. HALLINNOIJA, TOTEUTUSORGANISAATIO JA RAHOITTAJAT...3 3. HANKKEEN AIKATAULU...5 4. TAUSTA JA KEHITTÄMISTARPEEN

Lisätiedot

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014

FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät. Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro -hankkeen projektinhallintahyvät käytännöt Hanna Rantala FiDiPro info 17.12. 2014 FiDiPro hankkeen käynnistäminen FiDiPro hankkeissa noudatetaan kaikilta osin Tekesin normaaleita julkisen tutkimuksen

Lisätiedot

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE

PROJEKTITOIMIN N A N O HJE RANUAN KUNTA Aapiskuja 6 B 97700 Ranua X 1 PROJEKTITOIMIN N A N O HJE HISTORIA Pvm. Versio Tekijä Hy väks y j ä / p vm 5.5. 2014 0. 1 Kunnanhallitus 1 Johdanto Projektitoiminnan ohje on suunnitelma toimintatavasta,

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.11.2010 Diaarinumero 31/545/2008 Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S10947 Tunniste

Lisätiedot

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010

Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Samapalkkaisuus, tasa-arvo ja uudet palkkausjärjestelmät (SATU) 1.9.2008-31.12.2010 Ohjausryhmän ensimmäinen kokous 12.12.2008 klo 9.30 Palkansaajien tutkimuslaitos Ohjausryhmän järjestäytyminen Esitys

Lisätiedot

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016.

Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika on 1.1.2014 31.10.2016. Tiedote 4.9.2014 1(5) Kehittämisosioiden vastuuhenkilöille Hanketyöntekijöille Kehittämisosion taloudesta vastaavat MAKSATUSHAKEMUSTEN TOIMITTAMINEN JA RAPORTOINTI 1. AIKATAULU Pois syrjästä hankkeen toteuttamisaika

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 10.11.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.

Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2. OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12. Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke 2 OSA A (koskee koko hankeaikaa 1.9.2012 alkaen) Seurantakysely 1.9.2012 31.12.2012 Osahankkeen nimi: TAVOITTEET JA NIIDEN SAAVUTTAMINEN Vammaispalveluhankkeen

Lisätiedot

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS

OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS OMA TUPA, OMA LUPA HANKE: MUISTIONGELMAISET JA OMAISHOITAJAT TYÖRYHMÄN VI KOKOUS Aika: 25.8.2014 klo 12.00 14.30 Paikka: Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, kokoustila MAT100. Os. Matarankatu 4, Jyväskylä

Lisätiedot

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi.

7.11.2011. - Kustannusmallia ei voi muuttaa missään vaiheessa hankkeen toteutusaikana sen jälkeen, kun hanke on hyväksytty rahoitettavaksi. 7.11.2011 EU:n rakennerahasto-ohjelmat 2007-2013 FLAT RATE ohje Välittömät ja välilliset kustannukset flat rate -hankkeissa - Kustannusmalli otettu käyttöön tukikelpoisuusasetuksen muutoksella (501/2011)

Lisätiedot

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO

Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Suurkäyttäjien hoito- ja palveluketjujen rakentaminen Oulunkaarella HUCCO Heavy Users Care Chains in OuluArc Tiedotussuunnitelma OULUNKAAREN SEUTUKUNTA Ii Pudasjärvi Utajärvi Vaala Yli-Ii Piisilta 1, 91100

Lisätiedot

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13

VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 VERSIO 3: KORJATTU DIAT 10 JA 13 Flat rate rahoitteisten hankkeiden art. 13 mukainen menojen varmentaminen Kuopio 31.8., Oulu 13.9., Seinäjoki 20.9., Helsinki 27.9.2011 Työ- ja elinkeinoministeriö Alueosasto

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs.

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Tarkastuslautakunta. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 4/2015 1 (13) Julkinen Kokoustiedot Aika keskiviikko klo 14:00-17:00 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo 2. krs. Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Anna

Lisätiedot

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449

VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 j ~~ir4~ Elinkeino, liikenne ja Viptohii~a 1 ii~ I~IY ympäristökeskus FU:lta r s~ VHte: LAPE -Laatua perinnerakentamiseen ja ympäristönhoitoon, 510449 Asia: ohjausryhmän 25. kokouksen pöytäkirja Aika:

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020

Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit 12/2014 Noora Hakolan esityksen pohjalta Pekka Selkälä Yksinkertaistetut kustannusmallit (KehL 28/2014 13 ) Prosenttiperusteinen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k...

Hakemusnumero: 705122 Projektikoodi: S11748 Projektin nimi: Musiikki elämään - osallistavan konserttitoiminnan ja yleisöyhteistyön alueellinen k... 13. KUSTANNUSARVIO 13.A TOTEUTTAJAN PROJEKTIKIRJANPITOON TULEVAT KUSTANNUKSET Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Ilmoitettaviin kustannuksiin sisältyy alv. 13.A. 1 Aineet, tarvikkeet

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11800 Tunniste S11800.0000 Tila

Lisätiedot

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015

PEJ/TTa 6.1.2015 STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 1(5) STANDARDISOINTIA EDISTÄVÄN PROJEKTITOIMINNAN RAHOITUS YLEISET EHDOT VUONNA 2015 Näitä ehtoja sovelletaan projektirahoitukseen, jota SFS on myöntänyt standardisointia edistävän projektitoiminnan rahoitusta

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit

Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Rakennerahastohankkeiden toteutus ohjelmakaudella 2014-20 Sähköiset palvelut ja yksinkertaistetut kustannusmallit Jenni Hyvärinen TEM/ALUE/Rakennerahastot Huom! Tässä esityksessä käsiteltäviin asioihin

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012

Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012 LAPUAN KAUPUNKI Ympäristöosasto Poutuntie 8 62100 Lapua Pöytäkirja Mirva Korpi/Niina Huovari 11.1.2012 Hanke/EAKR/Seinäjoen seudun ilmastostrategia/projektiryhmän pöytäkirja 10.1.2012 Aika: 10.1.2012,

Lisätiedot

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone

Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone MUHOKSEN KUNTA Sosiaali- ja terveyslautakunta KOKOUSKUTSU A KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no 17 18 19 Keskiviikko 24.1.2007 klo 18.00 Terveyskeskuksen neuvotteluhuone Asia Sosiaali- ja

Lisätiedot

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135

Yhtymähallitus 204 23.10.2012. Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012. Yhall 19.6.2012 135 Yhtymähallitus 204 23.10.2012 Vuoden 2012 talousarviomuutokset 542/02.02.00/2012 Yhall 19.6.2012 135 Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh

Lisätiedot

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen...

1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2. 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3. 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... Arviointisuunnitelma Sisältö 1 Arvioinnin tausta ja tarpeet... 2 2. Arvioinnin tavoitteet, tiedonkeruu ja resurssit... 3 3 Arviointitiedon käsittely ja tulosten koostaminen... 5 6 Hyvien käytäntöjen käyttöönotto

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE

ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE ESR-PROJEKTIN MAKSATUSHAKEMUS- JA RAHOITUSSEURANTALOMAKE Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S12432 Tunniste S12432.0000 Tila

Lisätiedot

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio

6.4.2010. Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio LOPPURAPORTTI 1 / 5 MAHIS PROJEKTIN LOPPURAPORTTI AJALTA 1.4.2007 30.3.2010 Projektin nimi Projektipäällikkö Ohjausryhmä Mahis projekti Tornion Järjestöyhdistys ry Kemintie 53 95420 Tornio Sauli Hyöppinen

Lisätiedot

Onko kuntoutus kannattava investointi? Avo?kuntoutusfoorumi 27.11.2014 Tampere Mikko Jaakonsaari

Onko kuntoutus kannattava investointi? Avo?kuntoutusfoorumi 27.11.2014 Tampere Mikko Jaakonsaari Onko kuntoutus kannattava investointi? Avo?kuntoutusfoorumi 27.11.2014 Tampere Mikko Jaakonsaari Ikääntyvien AVH:n sairastaneiden kuntoutus Kävely- ja käsikuntoutuksen kehittämishanke, osa Kelan GERI -hanketta

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus Hanke on Alueellinen kehittämishanke EU-rahoitteisen hankkeen valmisteluhanke Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen

Lisätiedot

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke

HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013. LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke HUITTISTEN PILOTIN LOPPURAPORTTI 1.10.2012 30.9.2013 LÄNSI 2013 Länsi-Suomen päihde- ja mielenterveystyön jatko- ja juurruttamishanke Tarja Horn Marjo Virtanen 29.10.2013 Sisällysluettelo Johdanto... 3

Lisätiedot

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE

BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE BIOKAASU: KYMENLAAKSON PAIKALLINEN AJONEUVOPOLTTOINE 1. Taustaa... 3 2. Tavoite... 3 3. Tulokset... 4 4. Jatkotoimenpiteet... 4 5. Projektin tulosten yleistettävyys... 4 6. Toteutus... 4 a. Tehtävät ja

Lisätiedot

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja

Ylitalo Arto Kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Muu, mikä? Mikä? * Laatustrategian

Lisätiedot

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015

Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke. Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Mielen avain, Siuntio Vivo-Hanke Toimintasuunnitelma 1.9.2013-31.4.2015 Anita Dufholm Hankekoordinaattori 2013 2 1. Hankkeen tilannekatsaus KASTE II-JATKOHANKE, Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille

EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille EUSA-järjestelmän ohje maksatushakemuksille 0 Sisällys Maksatushakemuksien täyttäminen sähköisessä järjestelmässä... 2 Ennakkomaksatushakemus... 2 Välimaksatushakemus... 3 Välimaksatushakemus operatiivinen

Lisätiedot

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011

Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat. EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Seurantalomakkeet logiikka, hyvät käytännöt, pahimmat sudenkuopat EU-projektineuvoja Sanna Laiho Uudenmaan ELY-keskus 25.5.2011 Mihin seurantalomakkeita tarvitaan? Euroopan komission edellytys, jäsenvaltio

Lisätiedot

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus

Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15. Pöytäkirja. 1. Kokouksen avaus Ohjausryhmän kokous nr. 2/10 Maakuntaliitto/ Mikkeli 5.5.2011 klo 13-15 Pöytäkirja 1. Kokouksen avaus 1.1 Kokouksen puheenjohtajana toimi Markku Kankkunen 1.2 Läsnäolijat: Markku Kankkunen, Eveliina Pekkanen,

Lisätiedot

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1

PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE. Yleistä... 1 OHJE 1 (5) PROJEKTIAVUSTUKSEN (C) TOIMINTASELOSTELOMAKKEEN RAY3707 TÄYTTÖOHJE Yleistä... 1 1 Projektin perustiedot... 1 2 Projektin toteutus ja eteneminen... 2 3 Projektin seuranta ja arviointi... 3 4

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus )

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 25.9.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet...

Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti. 1 Hankkeen tavoitteet... 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti Valtionavustus

Lisätiedot

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015

SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 SOLID-rahastoseminaari 19.5.2015 Ohjelma 12.00 Tilaisuuden avaus Ylijohtaja Laura Yli-Vakkuri Komission monitorointikäynnin tulokset Artsi Alanne SOLID-hankkeiden loppuraportointi Johanna Malmelin ja Artsi

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2)

Tuen hakemiseksi. Postitoimipaikka. Pankkiyhteys. Yhteyshenkilön puhelin. EI KYLLÄ (Täytä kohta 4.2) UUSI HAKEMUS Tuen hakemiseksi JATKOHAKEMUS RAHOITUSHAKEMUS MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHASTA ETELÄ-KARJALAN KEHITTÄMISRAHASTOSTA KORJAUS/TÄYDENNYS EDELLISEEN HAKEMUKSEEN Viranomainen, jolle rahoitushakemus osoitetaan

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET. Koulutus- ja tiedonvälitys. Koulutushanke. Koulutuspäivien lukumäärä (kpl)

KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET. Koulutus- ja tiedonvälitys. Koulutushanke. Koulutuspäivien lukumäärä (kpl) KEHITTÄMISHANKKEEN TAVOITTEET JA TULOKSET Koulutus- ja tiedonvälitys 3306Cind 1(5) Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma

Lisätiedot

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille

Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Loppuraporttiohjeistus Innovaation siirto -hankkeille Päivitetty 13.3.2015 Yleistä sisällön raportoinnista Jokainen hanke toimittaa vain yhden väli- ja loppuraportin. Koordinaattori on vastuussa tietojen

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010. Seinäjoen osahanke Jaana Ahola LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS Verkostokokous 6.9.2010 Seinäjoen osahanke Jaana Ahola Hankkeen toteuttajat Hanke toteutetaan yhteistyössä Seinäjoen kaupungin, Seinäjoen Vajaaliikkeisten Kunto ry:n asiantuntijatoimikunnan

Lisätiedot

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja

Yli-Olli Heikki kuntayhtymän johtaja Opetushallitus, PL 380, 00531 Helsinki OPH Selvityslomake erityisavustus Hankeryhmä > selvitys valtionavustuksen käytöstä Koulutustaso * Ammatillinen koulutus Hakuryhmä * Ammattikoulutuksen kansainvälistyminen

Lisätiedot

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen?

Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Tulot rakennerahastohankkeissa Yleisasetuksen (EY) N:o 1083/2006 55 artiklan vai kansallisen tukilainsäädännön soveltaminen? Työ- ja elinkeinoministeriö Alueiden kehittämisyksikkö Rakennerahastojen hallinnointiryhmä

Lisätiedot

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012

Maksatushakemukset. -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 Maksatushakemukset -käsittelyn sujuvuus ja ajankohtaisia huomioita 5.12.2012 EU-koordinaattori Marja-Leena Kymäläinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus Taloustarkastaja Heli Tyyskänen, Varsinais-Suomen liitto

Lisätiedot

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen

TAUSTA JA TARVE. VALOA-hankkeen keskiössä Suomessa korkeakoulututkinnon opiskelevien ulkomaalaisten työllistyminen Suomeen VALOA Ulkomaalaiset korkeakouluopiskelijat suomalaisille työmarkkinoille Milja Tuomaala ja Tiina Hämäläinen - VALOA-hankkeen esittely Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Edutool- maisteriohjelmalle,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 799/02.05.02/2012 223 Sosiaali- ja terveyskeskuksen osallistuminen STM:n Kaste II -ohjelmaan valmisteltavaan lasten ja nuorten palveluja kehittävään hankkeeseen

Lisätiedot

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä

Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Kansallinen Erasmus seminaari 2011 - Erasmus harjoittelu hyväksi yhteistyöllä Katja Kurasto, Oulun seudun ammattikorkeakoulu - Konsortiokoordinaattori, Oulun Erasmus-konsortio - Kansainvälisten asioiden

Lisätiedot

Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä

Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä Oulun seudun nuorten osallistamistoimenpiteet osana Oulun seudun lapsi- ja nuorisopoliittista työtä 1.1. 30.4.2013 Loppuraportti Sivistys- ja kulttuuripalvelut Asiantuntijapalveluiden kehittämisyksikkö

Lisätiedot

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta. Sosiaalilautakunta 3.10.2012 72 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Sos. ltk 62 Pelkosenniemen hallintosäännön mukaan kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään neljä (4) päivää ennen kokousta.

Lisätiedot

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha

HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha HANKKEEN VÄLI- / LOPPURAPORTTI maakunnan kehittämisraha Hankkeen nimi: MAL-verkosto Hankkeen 1.1.2010-31.12.2011, myönnetty jatko 2012 toteutusaika: Toteuttaja: Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu

HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN TALOUSALUEEN KOHEESIO- JA KILPAILUKYKYOHJELMA PÖYTÄKIRJA Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1. :t Liite Asiat Sivu Ohjausryhmä 4/2010 1 Kokousaika klo 13.00 15.30 Kokouspaikka Riihimäen kaupungintalo, kokoushuone 2 :t Liite Asiat Sivu 33 KOKOUKSEN AVAUS JA OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN 3 34 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen

27.11.2009. Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen 1 (6) Päivämäärä: Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Eila Mäkinen ja Ritva Vartiainen Työssäoppimisen laajentaminen ja kehittäminen ongelmaperustaisen oppimisen pedagogiikan lähtökohtien mukaisesti

Lisätiedot

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista

Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Pro kuntapalvelut verkoston arvioita ja ehdotuksia uudelle valtuustolle Helsingin kaupungin taloudesta ja budjetista Kulut kaupunkilaisten tarpeiden mukaan Kuluvan vuoden budjetti on laadittu pitäen lähtökohtana

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika

HAAPAVEDEN-SIIKALATVAN SEUDUN KUNTAYHTYMÄ Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Seutuhallitus KOKOUSKUTSU 8 /2015 Kokousaika Kokouspaikka Käsiteltävät asiat liite 75 Torstai 29.10.2015 klo 14.00 16.06 PSK-Aikuisopisto, Haapaveden Teknologiakylä, Haapavesi PSK-Aikuisopiston toiminnan

Lisätiedot

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava

KUUMA seutu liikelaitos (y tunnus 0127485-5) Kauppakaari 1-3 C 04200 Kerava 1 SOPIMUS KUUMA -seutu liikelaitos tilaajana ja Oy toimittajana ovat tehneet seuraavan sopimuksen koskien Paikallisen kehittämisen ja lähidemokratian toimintamalli projektia. 1. SOPIJAPUOLET 1.1 Tilaaja:

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI

TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Liite G 28 Pohjanmaa TYÖLLISYYSPOLIITTISELLA AVUSTUKSELLA TUETUN HANKKEEN LOPPURAPORTTI Raporttiaika: 1.5.2007-31.12.2010 (Työttömille suunnatut hankkeet) 1. Taustatiedot 1.1 Hankkeen nimi ALMA (Alkava

Lisätiedot

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös.

PÄÄTÖSLUETTELO 11.02.2013. Päätösluettelo. Päätöspvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös. 1/5 Hakuehto Käyttäjä pvmväli 12.01.2013-08.02.2013 Tulosta Hakija/Vireillepanija Tulosta päätös Järjestys luettelo Arvo Mirja Hiltula Viranhaltija/päätöstyyppi, pykälänumero Viranhaltijan päätöstyypit

Lisätiedot

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö

Kustannusten ja rahoituksen koontilomake (osaprojektin `maksatushakemus ) nimeä ja projektikoodia (A..). Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 19.12.2011 (korvaa ohjeen 3.2.2011) OHJEITA YHTEISHANKKEEN OSATOTEUTTAJILLE: KUSTANNUSTEN JA RAHOITUKSEN RAPORTOINTI YHTEISHANKKEEN MAKSATUSHAKEMUKSEEN

Lisätiedot

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen

Projektinhallinta. Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010. Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Projektinhallinta Kielten POP-hankkeiden koordinaattoritapaaminen 5.5.2010 Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ulla Pehrsson ja Johanna Heimonen Mitä, missä, milloin ja vielä miten, paljonko, kenelle,

Lisätiedot

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN

ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN ELÄMÄÄ AIVOVERENKIERTOHÄIRIÖN JÄLKEEN OMAISYHTEISTYÖN SEMINAARI JOENSUU 30.1.2013 Helvi Janhunen, Projektipäällikkö Etelä-Savon Sairaanhoitopiiri Altti-projekti AIVOHALVAUS - tiedä, tunnista, kuntoudu

Lisätiedot

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005

Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suurten tutkimusprojektien johtoryhmätyöskentely Mika Lautanala 21.4.2005 Suuren tutkimusprojektin hallinto Johtoryhmä Projektin strateginen ja hallinnollinen ohjaus 5-8 henkilöä yrityksistä Vastaa yrityksen

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium.

LOPPURAPORTTI. Yhteyshenkilön nimi: Pekka Koponen Yhteystiedot (puhelinnumero ja sähköposti): 040 501 7114, pekka.koponen@forumivirium. Raportoitavan hankkeen perustiedot Hankkeen nimi: Kiinnostava arkkitehtuuri Hankkeen vastuutaho (hankkeen hallinnoija): Openhouse ry Y-tunnus: 2343039-6 Toimipaikka (osoite ja postinumero): c/o Jussi Murole,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje

Rahoitushakemuksen täyttöohje Rahoitushakemuksen täyttöohje 1 Hankkeen nimi Kannattaa pyrkiä lyhyeen ja ytimekkääseen nimeen. Tarvittaessa keksittävä hankkeelle lyhenne. Viranomainen, jolle hanke-esitys osoitetaan Alla on lueteltu

Lisätiedot

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014)

Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Risto Riskien tunnistamisesta parempaan toimintakykyyn (1.7.2013 30.10.2014) Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Vanhuspalvelulain toteuttamiseen haettu hanke Rahoitus tulee

Lisätiedot

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella

Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Ikääntyvien palvelujen kehittäminen Oulun Eteläisellä alueella Sonectus Hallinnoija OAMK terveysalan Oulaisten yksikkö Hankkeen kesto 1.9.2008-31.5.2011 Hankkeen kokonaiskustannusarvio ja rahoittajat:

Lisätiedot

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA

TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA KYS-ERVA-alue 1 (7) TOIMINNALLISESTI YHTEINEN ERVA-ALUE VUONNA 2012 KROONISTEN KANSANSAIRAUKSIEN EHKÄISY JA VARHAINEN HOITO KYS-ERVA-ALUEELLA Sopimus hankkeen hallinnoimisesta ja organisoimisesta KYS-ERVA-alue

Lisätiedot

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009

SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) KIRKKONEUVOSTO 7.12.2009 10/2009 SYSMÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 ( 5 ) Aika Maanantai 7.12.2009 klo 16.00 16.40 Paikka Hautausmaat, Olavin toimintakeskus, Kokoustila Katiska, Uotintie 7 Läsnä Matti Kurvinen puheenjohtaja Hannu Hyttinen

Lisätiedot

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous

26.9.2011. Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Kainuun alueen koheesio- ja kilpailukykyohjelman ohjausryhmän kokous Aika pe 23.9.2011 klo 9.00 11.00 Paikka Kajaanin kaupungintalon kokoustila Brahe Läsnä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Okkonen,

Lisätiedot

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

PROJEKTIN LOPPURAPORTTI TURUN LOPPURAPORTTI AMMATTIKORKEAKOULU Hyvinvointipalvelut Usability of Shopping Centers -projekti 20.12.2008 1 (3) PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Usability of Shopping Centers Hyvinvointipalvelut 20.12.2008

Lisätiedot

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2

Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola. 1 Hankkeen tavoitteet... 2 1 (5) Päivämäärä: 17.11.2008 Osahankkeen nimi Suunnitelman laatija(t): Hannu Sääskilahti, Eero Kukkonen, Juha Nikkinen, Samuli Pirkkiö, Eino Jaakola Toimintamallin kehittäminen työssäoppimisen ajantasaiseen,

Lisätiedot

Kotihoidon toiminnanohjaushanke

Kotihoidon toiminnanohjaushanke Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (5) Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 154 14.8.2013 252 Kotihoidon toiminnanohjaushanke Asianro 777/05.05.00/2013 Päätöshistoria Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta

Lisätiedot

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet?

KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN. 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? KSAO Raimo Jalkanen (28.3.2012) 1. Hankkeen nimi JOUSTAVUUTTA OPPIMISEEN 2. Mitkä ovat hankkeen tavoitteet? Yksilöllisten oppimispolkujen kehittäminen Opiskelijan yrittäjyysvalmiuksien kehittäminen Yritysyhteistyön

Lisätiedot

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013

PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 PAIKAN PÄÄLLÄ TEHTÄVÄT TARKASTUKSET EU-OSARAHOIT- TEISTEN HANKKEIDEN TUOTTEIDEN JA PALVELUIDEN TOIMITTAMISEN VARMENTAMISEKSI OHJELMAKAUDELLA 2007-2013 Koulutus välittäville toimielimille Kirjanpidon ja

Lisätiedot

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä

Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Vanhusneuvostot Keski-Suomessa Askeleen edellä Oma tupa, oma lupa hanke/ Ulla Halonen 5.3.2014 Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Keski-Suomessa tukee Oma tupa, oma lupa -hanke Hankkeen tavoitteita ovat: 1.

Lisätiedot

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU?

KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? KUNTOUTUKSEN SUUNNITTELU - KENEN ÄÄNI KUULUU? Arja Korrensalo fysioterapeutti, kuntoutusohjaaja, YAMK -opiskelija Pirkko Leppävuori fysioterapeutti, YAMK -opiskelija Esitys pohjautuu YAMK opintoihin kuuluvaan

Lisätiedot

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä

Alueellisen laatuverkoston (LAMPPU-hanke) ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä 1 MUISTIO 1 Alueellisen laatuverkoston () ensimmäinen tapaaminen 16.1.2012 Rovaniemellä Aika Maanantai 16.1.2012 klo 10:00 16:00 Paikka Lapin ammattiopisto Porokatu 35, Neuvotteluhuone 121 96400 ROVANIEMI

Lisätiedot