Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti"

Transkriptio

1 Vuosisuunnitelma 2014 Palveluja ongelmapelaamiseen, Päijät-Hämeen aluepilotti 1

2 Palveluja(ongelmapelaamiseen,(aluepilotti Päijät$Häme:"Vuosisuunnitelma"2014 Sisällys' I. II. III. IV. V. Vastuunjakovuonna Tavoitteetjatoteutusvuonna Alueellistenjavaltakunnallistenkumppaneiden,tuki$jahoitopalvelujensekäRAY$rahoitteisten vertaistukihankkeidenkanssatehtäväyhteistyö...4 Talousarviovuodelle Tulostenjuurruttaminenjaarviointivuonna I. Vastuunjako'vuonna'2014' AluepilotinhallinnollinenvastuuonPäijät$Hämeensosiaali$jaterveydenhuollonkuntayhtymällä. ToteutuksestavastaaSosiaalialanosaamiskeskusVerso$liikelaitosjaaluepilotinkäytännöntoteu$ tuksestavastaaprojektipäällikköhelenaheinonen.prosessikehittämisessälopputuloseioletiedos$ saprosessinalkuvaiheessa.prosessiaohjaaennaltamääriteltytavoite,muttatoteutusjatuotosra$ kentuvattoiminnanmyötä. ProjektipäällikköHeinonenvastaakansallisenyhteistyöntoteutumisestaniinTHL:nkoordinoiman valtakunnallisenongelmapelaajienhoidonjatuenkehittämistäedistävänverkostontoiminnan,kuin esimerkiksipeliklinikka$japohjanmaanalueenaluepilottiyhteistyönosalta. II. Tavoitteet'ja'toteutus'vuonna'2014' 1. Asiakasosallisuus'palveluissa'ja'kehittämistyössä' $ Palvelupolkujenkehittämistäasiakkaanjaläheisennäkökulmastajatketaanyhteistyös$ säprojektiryhmänkanssa.vuonna2014alkaakäytännöntasollathl:n,peliklinikanja aluepilottienkanssayhteistyössätehtäväkansallinenasiakastiedonkeruunyhtenäistä$ minen. $ Kokemusasiantuntijuusosanakehittämistyötäonpidettyetusijallaprojektinalustaläh$ tienjayhteistyötäalueellistenkokemusasiantuntijoidenkanssatehdäänvuonna2014 erityisestinykytilankartoittamisessajapalvelutarpeidenesillenostamisessa.kokemus$ asiantuntijatovatmukananiinprojekti$kuinyhteistyöryhmissäolennaisenaosana hankkeentoiminnanedistämistäjatarkastelua. $ Vertaistoimintaaonalueellaaloitettujovuoden2013aikana(Pelirajat on).vertaistoi$ mintaavahvistetaanjakerätäänensimmäisiäkokemuksiavertaisryhmientoiminnasta tarkempaaarviointiavarten.kokemuslähtöinenopinnäytetyöyhteistyöonsovittualoi$ tettavaksivuoden2014aikana. 2

3 2. Palvelujen'kehittäminen' $ Kehittämistyönpääpainovuonna2014onedelleenolemassaolevienpalvelujentunnis$ tamisessasekäniidentukemisessajakehittämisessä. $ Olemassaolevienpalveluidenjapalvelurakenteidentunnistaminenjakuvaaminenpe$ rustuuosintyöntekijöillesuunnattuunosaamiskartoitukseen. $ Konkreettinenyhteistyöongelmapelaamistakoskevienpalvelutietojenjapalvelujen viemisestämielenterveystalo$palveluunaloitettiinsyksyllä2013.työtäjatketaanvuo$ den2014aikana. $ Vuonna2014edistetäänseudullisenhoitoketjumallintekemistäpäihde$,mielenterve$ ys$,ongelmapelaamis$javäkivallanehkäisytyönnäkökulmastaosanaphsotey:nhoito$ ketjutyöryhmäntyöskentelyä.edellämainittutyötukeeseudullisenongelmapelaamis$ palvelupolunkuvaamista. $ Palvelujenkehittämistarpeidenlöytäminen,valintajanimeäminentehdäänyhdessä kumppaneidenjapalvelujenkäyttäjienkanssa.kehittämistarpeidenkartoittamistyössä hyödynnetäänpalvelumuotoiluosaamista.yhteistyössäonpäädyttykahteenerityisen tärkeäänkehittämistarpeeseen:1)palvelujenkuvaaminenseudullisestikuvanataiyk$ sinkertaisenakaavionaja2)osaamisenlisääminenerityisestiperuspalveluissa $ Palveluidensisäisenlaadunjapalveluidenvälisenyhteistyönkehittäminenperus$jaeri$ tyispalveluissaonaloitettuvuoden2013aikana.vuonna2014onpyrkimyksenämuo$ dostaaalustavakuvaseudullisestahoitopolustakokonaisuutenaasiakasnäkökulmaa painottaen. $ Palvelujenkehittämisessäalueelleensisijainenpainoonrahapelaamisella,muttadigi$ taalisenpelaamisenjasenaiheuttamienongelmienyleistyessäonmyösdigitaaliseen pelaamiseenkiinnitettävähuomiota. 3. Osaamisen'lisääminen' $ Työntekijöidenosaamiskartoitus(sähköinenkysely)tehtiinkevään2013aikana.Osaa$ mistarvepäijät$hämeenalueellaonsuurta,keskimäärinhiemanalleneljäasteikolla nollastaviiteen.osaamiskartoituksenpohjaltapäädyttiinpainottamaanperuspalvelu$ jenosaamisenlisäämistä.vuonna2014aloitetaanseudullisenosaamisenlisäämisen tarkennetunsuunnitelmantekeminen.koulutuksetsuunnitellaanyhteistyössäkump$ paneidenjapalvelujenkäyttäjienkanssaerityispalvelujaunohtamatta.taloushallinnan näkökulmaontodettutärkeäksi.yhteistyöseuduntalousasiantuntijoidenkanssaonal$ kamassakonkreettisestivuoden2014aikana.yhteistyöhönovatsitoutuneetmm.ulos$ ottovirasto,talous$javelkaneuvonta,sosiaalinenluototusjahelmi$pankki.yhteistyö$ hönhaastetaanvuoden2014aikanavielämuitapankkejasekäesimerkiksiperintätoi$ mistojajatakuusäätiötä. $ Koulutuksessaotetaanhuomioonpelaajienläheistentarpeetjamitenläheistenakti$ voiminenmukaanomantoipumisensatarpeenkartoittamiseentuleeottaahuomioon. $ Osaamisenlisäämistyössätutkimuksellisuusliitetääntoimintaympäristön/palveluiden kartoitukseenjaanalyysiinsekätyötapojenkehittämiseenjatoteuttamiseen.tämätar$ koittaaosaamiskartoituksenjamuidentutkimustenhyödyntämistäosaamisenlisäämi$ sessä,koulutuksetperustuvattutkittuihintaihyviinkäytäntöihinjakartoituksessakäy$ tetäänesimerkiksipalvelumuotoilunosaamistahyödyntämäänasiakkaannäkökulmaa. $ Syksyllä2013LahdenAmmattikorkeakoulussa,yhteistyössäTHL:nkanssaverkkokurssi, jatkuuvuoden2014puolelle.kurssilleosallistui17henkilöä. 3

4 $ Kaikissakoulutuksissatuleeollamukanapuheeksiottamisenjapelaamisentunnistami$ sentaitojenlisääminen. III. Alueellisten'ja'valtakunnallisten'kumppaneiden,'tukiC'ja'hoitopalvelujen'sekä'RAYC rahoitteisten'vertaistukihankkeiden'kanssa'tehtävä'yhteistyö' $ Vuonna2014yhteistyötätehdäänniinvaltakunnallisestikuinalueellisestityösuunnitel$ maehdotuksessamainittujenkumppaneidenkanssa.aluepilotintärkeänävoimavarana onprojektiryhmä,jokamuodostuukeskeisistäkumppaneista.projektiryhmäntoimijatja heitäedustavathenkilöt: o JuhaLuomalajaSusannaLeimio$Reijonen,SosiaalialanosaamiskeskusVerso o KirsiUutela,PHSOTEY o Maija$LiisaHeikkinen,Lahdenkaupunki o AnneValonenPeruspalvelukeskusOiva o KatjaRaitaPeruspalvelukeskusAava o LeenaVirkkiA$klinikkasäätiö o MarkkuSaloPäijät$Hämeensosiaalipsykiatrinensäätiö o MerjaBjörkman,kokemusasiantuntija $ Myösmuidenyhteistyökumppaneidenkanssatehdäänkonkreettistajaverkostotyömal$ liinperustuvaayhteistyötä.erityisenläheistätyötätehdäänehkäisevänjaedistäväntyön kanssa.päijät$hämeessähalutaantehdäyhteistyötäns. Neljäntuulen käsitteenalla. Sillätarkoitetaanpäihde$,mielenterveys$,ongelmapelaamis$japerhe$jalähisuhdeväki$ vallanehkäisytyönyhdistäväänäkökulmaa.neljäntuulentyötätehdäänniinehkäisevän jaedistäväntyön,kuinkorjaavantyönnäkökulmasta. $ Aluepilotinkehittämistyöntutkimuksellistayhteistyötätehdäänpohjautuenolemassa oleviinohjelmiinjasuunnitelmiin.tutkimuksellisenyhteistyönedelleensuunnittelujato$ teutusjatkuuvuoden2014aikana.lahdenammattikorkeakoulunkanssatehdäänoppi$ laitosyhteistyötä,jokatoteutuuuseillaeritasoilla.lamk:ssaonalkamassakaksiopinnäy$ tetyötä,yksiamkjayksiyamk,kohdistuenongelmapelaamiseen.yhteistyötäthl:nlä$ heisprojektinkanssatehdäänmyöskäytännöntasolla. 1. Aluepilottihanke'tekee'yhteistyötä'seuraavien'valtakunnallisten'palveluiden'ja'RAYCrahoitteisten' hankkeiden'kanssa:' A$klinikkasäätiö Mielenterveystalo Peluuri Tiltti Peliklinikka GA Sosiaalipedagogiikansäätiö EhkäiseväpäihdetyöEHYTry/Pelitaito$projekti2010$ Yhteys'olemassa'oleviin'ohjelmiin'ja'suunnitelmiin' Sosiaali$jaterveydenhuollonjärjestämissuunnitelmaPäijät$Hämeessä Alueellisetpalvelutuottajienmielenterveys$japäihdetyönstrategiat,suunnitelmatjatoiminta$ ohjelmat Sosiaali$jaterveysministeriö:KASTE$ohjelma 4

5 5 Kansallinenmielenterveys$japäihdesuunnitelma(Mieli2009) PETEPäijät$Hämeenehkäisevänmielenterveys$japäihdetyö(erityisestiO$Peteverkosto) SADe:Mielenterveystalo$nettiportaali 3. Alueelliset'kumppanit'sekä'heidän'edustajansa'vuodelle'2014' ' Nimi'ja'työnimike' Organisaatio'' Yhteystiedot' Tehtävä'hankC keessa' Koulutus' Osaaminen' PenttiLampi Palvelujohtaja Päijät$Hämeen sosiaali$jaterve$ ysyhtymä p / Hallinnollinen päävastuu, yhtymä LL,yleislääketieteenja ympäristöterveyden$ huollonerikoislääkäri, LT Hankkeet JuhaLuomala Johtaja Sosiaalialan osaamiskeskus Verso$liikelaitos Saimaankatu18B,2.krs 15110Lahti Hallinnollinen päävastuu,verso Projektiryhmän jäsen YTM Kehittämistyö,projek$ tinhallintajaprojekti$ johtaminen,sosiaalityö, lasten$januorten palvelut HelenaHeinonen Projektipäällikkö Sosiaalialan osaamiskeskus Verso$liikelaitos Saimaankatu18B,2.krs 15110Lahti Hanketyöntekijä, kokonaisvastuu hankkeesta Terv.hoitajaYAMK, Sosiaali$jaterveysalan kehittäminenjajohta$ minen Kehittämistyöjaprojek$ tinhallinta SusannaLeimio Ehkäiseväntyön seutukoordinaattori Sosiaalialan osaamiskeskus Verso$liikelaitos Saimaankatu18B,2.krs 15110Lahti Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöehkäise$ väntyönverkos$ toissa YTM(sosiaalipedago$ giikka,sosiaalityö) Erityisnuorisotyöntekijä Lähihoitaja(mt$,päih$ de$jakriisityö) Kehittämistyöjaprojek$ tin$hallinta Johtaminen Sosiaalityö Ehkäisevätyö KirsiUutela Päihdepsykiatrisen hoitotyönasiantunti$ jasairaanhoitaja Päijät$Hämeen sosiaali$jaterve$ ysyhtymä/psyki$ atrianavohoito Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöomassa saan, P$HMielenterve$ ystaloverkkopor$ taalinpääkäyttä$ jä Erikoissairaanhoitaja, Psykoterapeutti(perhe$ terapia,perhekeskeinen yksilöpsykoterapia) Mielenterveystyö, päihdepsykiatrinen hoitotyö,psykoterapia, kehittämistyö,mielen$ terveystalo$portaalin pääkäyttäjä Maija$LiisaHeikkinen, Johtavasosiaalityön$ tekijä Lahdenkaupunki /Psykososiaaliset palvelut Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöomassa saan sosiaalityöntekijän pätevöitymiskoulutus Sosiaalityö ehkäisevätyö AnneValonen Päihde$jamielenter$ veyspalvelujenpääl$ likkö Peruspalvelukes$ kusoiva Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöomassa saan TtM(Preventiivinen hoitotiede) SairaanhoitajaAMK Mielenterveystyö asumispalvelut KatjaRaitaSosiaali$ päällikkö Peruspalvelukes$ kusaava Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöomassa saan YTM Johtamisenerikoisam$ mattitutkinto Ehkäiseväsosiaali$ja terveyspolitiikka, sosiaalipalveluiden kehittäminenjajohta$ minen LeenaVirkkiYksikkö$ johtajalahdena$ klinikka/korvaushoi$ toklinikka A$klinikkasäätiö/ LahdenA$ klinikkatoimi Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöomassa saan VTM,YTM työnohjaaja Päihdetyö, sosiaalityö, projektityö, palvelujärjestelmä MarkkuSaloToimin$ nanjohtaja Päijät$Hämeen sosiaalipsykiatri$ nensäätiö Projektiryhmän jäsen,vastuu$ henkilöomassa saan YTT Kokemusasiantunte$ muksenteoria,sovel$ luksetsekäkansallinen jakansainvälinenkoulu$ tus

6 6 JukkaSuomilammi Aluetyöntekijä Ehkäiseväpäihde$ työehytry/ LahdenElokolo pani,vastuuhen$ kilöomassa saan AluetyöntekijäLähihoi$ taja(mt$,päihde$ja kriisityö) Päihde$jamielenterve$ ystyö,vertaistuki, asiakastyö,ryhmäohja$ us,järjestötyö SannaSaarenkoski toiminnanohjaaja Omaisetmielen$ terveystyön tukenapäijät$ Hämeenyhdistys ry pani,vastuuhen$ kilöomassa saan tradenomi,lähihoitaja (LaNu) Päihdejamielenterve$ ystyö RiikkaSalmi Toiminnanjohtaja Päijät$Hämeen Mielenterveys$ työntukimiete ry pani,vastuuhen$ kilöomassa saan Terveydenhoitaja, psykiatrinensairaanhoi$ taja, tyhmäanalyytikko, psykoterapeutti, työnohjaaja Ryhmämuotoinen vertaistukitoiminta, kokemusasiantunte$ muksenkäytönkoor$ dinointi,järjestötoimin$ ta JariHartikainen Hankejohtaja Sosiaalipedagogii$ kansäätiö/ Pelirajat on hanke pani,vastuuhen$ kilöomassa saan Toimintaterapeutti, YAMK(sosiaali$ja terveysalanjohtaminen jakehittäminen) Hankekokemus(RAY) Ryhmämuotoisetpalve$ lut,vertaistoiminta, vapaaehtoistyö,koulut$ taminenjakoulutusten suunnittelusekäkehit$ täminen,ryhmäproses$ sit, mielenterveys,pitkäai$ kaistyöttömyysja ongelmapelaaminen JouniSaarelainen Hankesuunnittelija Sosiaalipedagogii$ kansäätiö/ Pelirajat on hanke pani,vastuuhen$ kilöomassa saan Sosionomi,AMK Hankeosaaminen(RAY, ESR) Ryhmämuotoisetpalve$ lut,vapaaehtoistoimin$ ta,monikulttuurisuus, mielenterveys,koulut$ taminen,koulutusten kehittäminen,projekti$ enkoordinointi PiritaTiusanen Tiedottaja Sosiaalipedagogii$ kansäätiö/ Pelirajat on hanke pani,tiedottami$ nen Viestintäalanperustut$ kinto Yhteydetmedioihin, toimitustyö,sosiaalinen media,internet,viestin$ tätehtävät MerjaBjörkman Kokemusasian$ tuntija merjajohan$ TapioBjörkman Kokemusasian$ tuntija IV. Talousarvio'vuodelle'2014' TuetjaavustuksetTHL:lta...60'000 Materiaalitjapalvelut...C5'700 Aineet,tarvikkeetjatavarat...$400

7 Palvelujenostot...$5300 Henkilöstökulut...C51'700 Palkatjapalkkiot...$37400 Henkilösivukulut...$ Liiketoiminnanmuutkulut...C2'600 Rakennustenjahuoneistojenvuokrat...$2000 Koneidenjalaitteidenvuokrat...$600 Muutkulut...0 YHTEENSÄ...C60'000 Palkatjapalkkiotlaskettu11kkmukaan(3400 /kk)sovitunpalkattomanheinäkuunjohdosta,sivukuluissa lomapalkkavarausonkuitenkinlaskettava12kk:lle(511 /kk) Materiaalit'ja'palvelut ' Aineet,'tarvikkeet'ja'tavarat' Toimistotarvikkeet...$150 Elintarvikkeet...$350 Palvelut' Toimisto$japankkipalvelut...$100 Asiantuntijapalvelut...$2000 Painatuksetjailmoitukset...$200 Posti$jatelepalvelut...$100 Ravitsemis$jamajoituspalvelut...$300 Koulutusmatkojenmatkakorvaukset...$400 Muutmatkustus$jakuljetuspalvelut...$600 Palvelunosto(sisäinen)...$1600 YHTEENSÄ'...'C5'700 7

8 V. Tulosten'juurruttaminen'ja'arviointi'vuonna'2014' Toimintaajatuloksiaryhdytäänjuurruttamaanhetihankkeenalussa.Aluepilottitoiminnanensim$ mäisenätäytenätoimintavuonnajuurruttamisennäkökulmastakeskeisiätoiminnanosa$alueita ovatesimerkiksivertaisryhmätoiminta,kokemusasiantuntijatoiminta,kehittämisryhmät,kansalli$ nentiedonkeruunyhtenäistämistyönaloittaminensekäasiakastyötätekevientyöntekijöidenosaa$ misenylläpitäminenjalisääminen.muitajuurruttamisenosa$alueitakartoitetaanvuoden2014ai$ kana. Aluepilotintoiminnanarvioinninsuunnittelualoitettiinkeväällä2013joprojektiryhmänensimmäi$ sessätapaamisessa.arviointiatoteutetaankäytännönarviointinakokohankkeentoiminta$ajan.ar$ viointiinosallistuvatkaikkialuepilotissamukanaolevattoimijat.arviointionsovittutehtäväksi omaltaosinsuppeasti,mahdollisimmanymmärrettävälläkielelläjainnokylänpalveluakäyttäen. Arviointiaontehtyjovuoden2013aikanajasitäjatketaanvuonna2014kirjoittaensuoraanInnoky$ lään.thlvastaaulkoisenarvioinninteettämisestähankkeenaikana.loppuraportointitehdäänyh$ dessäpohjanmaanmaakuntienpelipilotinkanssavuoden2015loppuunmennessä. 8

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista

Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Hiiden terveydenhuoltoalue - esimerkkejä eri hallinto- ym. malleista Ritva Teräväinen Kehittämispäällikkö Yksittäinen kunta: tilaajaosaaminen Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Palvelu Tasapuolisuus?

Lisätiedot

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme

Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelaaminen huvia, haaveita vai hankaluuksia? Palveluja ongelmapelaamiseen, aluepilotti Päijät-Häme Rahapelit (1) Rahapeli pelin voitto tai tappio on rahaa tai rahan arvoinen, perustuu pääosin sattumaan.

Lisätiedot

2013 Toimintakertomus

2013 Toimintakertomus 2013 Toimintakertomus Peliklinikka 2013 Toimintakertomus 1 Sisällys Peliklinikan toiminta-ajatus...2 Peliklinikan visio...2 Peliklinikka 2013...2 Yleistä...2 Peliklinikan palvelut...3 Avohoito...3 Peluuri...4

Lisätiedot

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä.

VI Valtakunnallinen depressiofoorumi ja IV Lapin mielenterveys- ja päihdepäivät Levillä. LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Psykiatrisen hoidon tulosalue KUTSU 5. 7.9.2011 Lapin aluehallintovirasto, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Tervein mielin Pohjois-Suomessa

Lisätiedot

Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Ehkäisevä työ näkyväksi! 18. 19.9.2013. Porin keskustan nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori

Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Ehkäisevä työ näkyväksi! 18. 19.9.2013. Porin keskustan nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori Valtakunnalliset ehkäisevän työn päivät Ehkäisevä työ näkyväksi! 18. 19.9.2013 Porin keskustan nuorisotalo, Isolinnankatu 12, Pori Ehkäisevä työ näkyväksi! Aika 18.-19.9.2013 Paikka Porin keskustan nuorisotalo,

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti

PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014. Loppuraportti PELIRAJAT ON-HANKE 2012-2014 Loppuraportti SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2! 2 TAUSTA & TARVE... 2! 3 TAVOITTEET & KOHDERYHMÄT... 4! 3.1 Pää- ja osatavoitteet... 4! 3.2 Kohderyhmät... 4! 4 TOIMINTAMUODOT & TUOTOKSET...

Lisätiedot

2010 Toimintaraportti

2010 Toimintaraportti 2010 Toimintaraportti Peliklinikka Toimintaraportti 2010 2 Peliklinikka Toimintaraportti 2010 Toiminta-ajatus o Peliklinikka palvelee rahapeliongelmissa alueellisesti ja valtakunnallisesti. o Peliklinikalla

Lisätiedot

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää

Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Rahapelihaitat velkoja, masennusta ja häpeää Tapio Jaakkola kehittämiskoordinaattori, Peliklinikka Terveyttä Lapista 2013 5.9.2013 Rovaniemi 3.9.2013 Peliklinikka 3.9.2013/TJ 1 Sisällys 1. Suomalaisten

Lisätiedot

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA

9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu 3 YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA YHDESSÄ KULKIEN PIDETÄÄN KAIKKI MUKANA SOSTE ja alan asiantuntijatahot järjestävät XX Valtakunnalliset Päihde- ja mielenterveyspäivät 9. 10.10.2013 Helsingin Messukeskus, kongressisiipi, Rautatieläisenkatu

Lisätiedot

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen

Perhepalvelut. Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Oulunkaaren sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteistoiminta-alue Lähiesimiesorganisaation perustaminen Perhepalvelut Nimike: perhepalvelujen palveluesimies, virka Tehtävät: Perhepalvelujen palveluesimies

Lisätiedot

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme

SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA. Pirkanmaa ja Kanta-Häme SOS II Sosiaalisesti osalliseksi sosiaalityöllä TOIMINTASUUNNITELMA Pirkanmaa ja Kanta-Häme Sisällys 1. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiimin lähtökohtia... 3 2. Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tavoitteet... 4

Lisätiedot

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010

Tekijän nimi: Dokumentin nimi 00.00.2008 Yhtenäiset päivystyshoidon perusteet. Työryhmän raportti 31.1.2010 Yhtenäiset päivystyshoidon Työryhmän raportti Tehtävänanto STM nimesi HYKS-erityisvastuualueen laatimaan esityksen päivystyshoidon perusteiden valtakunnallisista kriteereistä STM asetti hankkeelle kansallisen

Lisätiedot

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä

Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Ongelmapelaaminen Tietoa ja työvälineitä Avomieli-hankkeen koulutuspäivä, Sosiaalitaito, Järvenpää-talo 8.6.2011 Koulutuspäällikkö Tuula-Leena Raiski 13.6.2011 Oma paikkani rahapeliongelmien palvelupolulla

Lisätiedot

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö

Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö Peliriippuvuus - mitä tehdä, mihin vaikuttaa? Keskustelu- ja ideointitapaaminen 23.3. Saini Mustalampi, kehittämispäällikkö THL:llä toimeksianto STM:ltä (2007-2009, 2009-2011, jatko tulossa) Arpajaislain

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 TOIMINTAKERTOMUS 2011 Tilikaudelta 1.1.2011 31.12.2011 Hyväksytty Vasson yhtiökokouksessa 8.5.2012 VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS OY VASSO AB SISÄLLYSLUETTELO: sivu 1. TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet työn kehittämisen välineenä. Päivi Rissanen, kokemusasiantuntija, kouluttaja, VTL 8.11.

Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet työn kehittämisen välineenä. Päivi Rissanen, kokemusasiantuntija, kouluttaja, VTL 8.11. Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet työn kehittämisen välineenä Päivi Rissanen, kokemusasiantuntija, kouluttaja, VTL 8.11.2012 Vantaa Kokemusasiantuntija Omakohtaista kokemusta mielenterveys- ja/tai

Lisätiedot

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015)

HUS KELPOISUUSEHDOT (päivitetty 12.2.2015) NIMIKE AAC-ohjaaja Ajojärjestelijä Aluepäällikkö Ammattimies Apulaisosastonhoitaja KELPOISUUSEHTO Kasvatus-, sosiaali- tai terveysalan perustutkinto sekä puhevammaisten tulkin erikoisammattitutkinto. tai

Lisätiedot

LAPANEN lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen

LAPANEN lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen LAPANEN lapsiperheiden liikunnan avulla tapahtuva hyvinvoinnin edistäminen RAHOITUS opetus- ja kulttuuriministeriö ( veikkausvoittovarat) rahoituksen myönsi AVI hanke on kolmivuotinen rahoitus haetaan

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1. Otsikko Sivu ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 Kaupunginvaltuusto AIKA 08.03.2010 kello 18:00-19:27 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 11 Kokouksen laillisuuden ja

Lisätiedot

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa

Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalvelujen seudullinen kehittäminen Lapissa Hanketta hallinnoi Rovaniemen kaupunki Toteutuksesta vastaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Mukana Lapin

Lisätiedot

SEMINAARIOHJELMA 2014

SEMINAARIOHJELMA 2014 SEMINAARIOHJELMA 2014 13. 14.5. TAPAHTUMAKESKUS TELAKKA Henry Fordin katu 6, Helsinki Päihdepäivät järjestää: PÄIHDEPÄIVÄT 2014 2 SEMINAARIOHJELMA PÄIHDEPÄIVÄT 2014 SEMINAARIOHJELMA Messuosastot Ruokailu

Lisätiedot

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä

Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri tietoa ja tukea peliongelmissa tekstiviestein ja netissä Pelivoimapiiri-valtakunnallistamishankkeen 2011 loppuraportti Henna Vuorento, A-klinikkasäätiö Annina Aaltonen, Peluuri 03/2012 Tiivistelmä

Lisätiedot

Vanhustyön vastuunkantajat

Vanhustyön vastuunkantajat KONGRESSIKIRJA Vanhustyön vastuunkantajat II kansallinen moniammatillinen kongressi 15. 16.5.2014, Finlandia-talo, Helsinki www.vanhustyonvastuunkantajat.fi Kirjan toimitus: tiedottaja Riitta Eerola, työvoimapoliittinen

Lisätiedot

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto

Toimintakatsaus. Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011. Tapio Jaakkola Antti Murto Toimintakatsaus Väliraportti 2011 Pelaaja asiakkaana 2011 Tapio Jaakkola Antti Murto 2 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Väliraportti 2011... 4 1.1. Peliklinikka... 4 1.2. Peliklinikan palvelut ja asiakastyö

Lisätiedot

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 ESPOON KIPINÄN TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 Kaijus Varjonen Ryhmätoimintojen koordinaattori Aikuisten sosiaalipalvelut SISÄLLYSLUETTELO KIITOKSET TIIVISTELMÄ 1 MIKÄ ON ESPOON KIPINÄ? 1 1.1 KIPINÄ- KLUBIT

Lisätiedot

PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY

PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY PELIRAJAT ON-HANKKEEN VERTAISRYHMILLE SUUNNATTU KYSELY SELVITYSRAPORTTI Tekijä: Kukka Hammarström Tammikuu 2013 2 Kyselyn tarkoitus ja tavoitteet Tämä selvitysraportti perustuu Sosiaalipedagogiikan säätiön

Lisätiedot

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti

Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Päihdetyön kehittämisyksikkörakenteen arviointiraportti Marjo Pahtakari 2009 Lapin yliopisto Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Sosiaalityön laitos SISÄLLYS 1 Päihdetyön kehittämisyksikkörakenne... 3 2 Arviointi...

Lisätiedot

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus

PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus PALJONKO ON PALJON? Sosiaalipalvelujen talous ja vaikuttavuus Esitutkimusraportti Merja Sinkkonen-Tolppi 2006 1 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHTIA...3 2. TUTKIMUSKUNNAT...5 3. SOSIAALIPALVELUJEN TALOUS JA

Lisätiedot

toimintamallit käytännöksi

toimintamallit käytännöksi toimintamallit käytännöksi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 03 2. Sairaanhoitajaliiton projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle vuonna 2005...04 3. Projektin loppuselvitys Raha-automaattiyhdistykselle

Lisätiedot

Työttömyyden kokemusasiantuntija

Työttömyyden kokemusasiantuntija Työttömyyden kokemusasiantuntija Raportti matalan kynnyksen kokeilusta Nastolassa 6.5.2013 30.6.2014 Sanna Keskikylä & Tanja Mäkelä 2014 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työttömyyden kokemusasiantuntija työttömien

Lisätiedot