Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö"

Transkriptio

1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

2

3 Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen sosiaalinen tilinpäätös. Akselin sosiaalinen tilinpäätös 2009 on kokeilumme siitä, kuinka tehdään näkyväksi työ, jota ei mitata ainoastaan sijoittumisprosentteina tai muina numeraalisina mittareina. Tekemällämme työllä on kuitenkin suuri merkitys nuorille, jotka ovat työssä Akseli-työpajoilla. Tilinpäätös on samalla koonti Akselin tuloksista ja hyödynnämme sitä laatuarviointimme tulososana käyttämässämme Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointi-mallissa. Tässä versiossa olemme rakentaneet mallia ja kokeilleet mittareita. Nyt tiedämme, mitä ne näyttävät ja vuodelle 2010 asetamme niille myös tavoitteita. Tilinpäätös muokkautuu matkan varrella vielä jonkin verran. Uusia mittareita löytyy, samoin uusia tapoja tuoda näkyväksi pajajakson arvo nuoren näkökulmasta. Kehittämistyömme siis jatkuu! Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

4 I A k s e l i-t y ö p a j o j e n t a u s t a a Akseli-pajojen kuvaus 9 Historia 9 Työllisyystilanne Lahdessa 10 Työllisy yspolku 11 Akseli-työpajat 12 Yksilövalmennus Akselissa 12 Tiiminvetäjien arkea 13 II Akselin sosiaaliset tulokset 1. Hy vä työnantaja ja työyhteisö Ohjaavan henkilöstön toiminta Ohjaavan henkilöstön työssä jaksaminen Henkilöstön kehittyminen 23 Arviointi: Hyvä työnantaja ja työyhteisö 23 Tiimiläinen kertoo Työllistymisvalmiuksien tukija Osallistuminen koulutuksiin ja yritysharjoitteluihin Tuen ja ohjauksen riittävy ys ja laatu Pajalaisten itsearviointi omien valmiuksien paranemisesta 30 4

5 s i s ä l l y s Arviointi: Työllistymisvalmiuksien tukija 31 Tulevaisuuskertsi 32 Kansainvälisy ys Lisäarvon tuottaja Sijoittuminen työpajajakson jälkeen Pajojen täy ttöaste 34 Arviointi: Lisäarvon tuottaja 35 Oppisopimus pajalla Luotettava ja osaava yhteistyökumppani Asiakasty y tyväisy yskyselyn tulokset 39 Yhteistyö. työllisy yspalvelut-yksikön kanssa 40 Yhteistyö TE-toimiston kanssa 41 Arviointi: Luotettava ja osaava yhteistyökumppani 41 III Sosiaalisen tilinpäätöksen yhteenveto Kehittämiskohteet vuodelle Käynnissä olevat kehittämishankkeet 46 Oppilaitosyhteistyö 48 Prosessi 50 5

6

7 I Akseli-työpajojen taustaa

8 8

9 Akseli-pajojen kuvaus Historiaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut on järjestänyt työpajatoimintaa työttömille nuorille vuodesta Aluksi pajatoiminta oli pienimuotoista, ja vuosittain työllistettiin n. 20 nuorta silloiselle nuorisotyöpajalle. Nykyiseen mittaan ja Akseli-nimiseksi työpaja muuttui vuonna 1995, kun Suomi oli liittynyt Euroopan Unioniin, ja 90-luvun lama oli nostanut nuorten työttömyyden pilviin. Akseli oli yksi kymmenestä kärkihankkeesta, joita rahoitettiin sekä Euroopan sosiaalirahaston että opetusministeriön kautta. Akseli-työpajoilla on alusta asti kehitetty pajatoiminnan prosesseja sekä toiminnan laatua. Aloitimme laatuajattelun opettelun Suomen laatupalkintomallin avulla v ja siirryimme EFQM-malliin 2000-luvun alussa. Nykyään käytämme pajoille tehtyä STL-mallia, joka pohjautuu EFQM-malliin. Sisältöä kehitetään prosesseja arvioimalla ja kehittämällä. Akselin pajapaikkojen määrä on vuosien varrella vaihdellut työllisyystilanteen mukaan. Enimmillään pajalaisia oli vuosina n. 145 / vuosi luvulla pajapaikkojen määrä vakiintui n. 90 nuoreen vuodessa, mutta on taas työllisyystilanteen muututtua kasvussa. 9

10 T y ö l l i s y y s t i l a n n e L a h d e s s a Lahdessa nuorisotyöttömien määrä on kasvanut vuoden 2008 toukokuun alhaisimmasta lukemasta, 492 työtöntä vuotiasta nuorta, tasaisesti vuoden 2009 kesään asti. Kesäkuukausina työttömyys oli suurimmillaan 1200 työttömässä nuoressa. Loppuvuoden aikana koulutuspaikkojen lisäyksen myötä työttömien määrä on tasaantunut n. 950 nuoreen työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittaisessa tilastossa. Nuorisopalvelut on suurin yksittäinen nuorten työllisyyspalveluiden tuottaja Lahdessa, työllistäen erilaisiin toimenpiteisiin n. 330 nuorta vuodessa. Työllisyyspalveluita nuorille tarjoavat myös Lahden liikunnalla työhön ry, Avainsäätiö, Tuoterengas sekä Takatasku. Työllisyyspalveluita tarvitsevia nuoria on kuitenkin edelleen enemmän kuin työllistämispaikkoja. Lahden kaupunki on nostanut nuorten työllistämisen työllisyyspolitiikkansa tärkeimmäksi painopisteeksi ja lisännyt nuorten osuutta hallintokuntatyöllistetyistä. 10

11 Työllisyyspolku nuorisopalveluiden tuottamissa työllisyyspalveluissa Nuorisopalvelut on kehittänyt työllisyyspalveluitaan vastaamaan nuorten tarpeisiin. Toimintakenttää on tarkasteltu ns. työllisyyspolkuajattelun kautta ja nuorisopalveluiden sisälle on rakennettu palveluketju, joka mahdollistaa nuoren polun kuntouttavan työtoiminnan jälkeisestä vaiheesta koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Polun aloittamiseksi ja etenemisen turvaamiseksi on samaan yksikköön työllisyyspalveluiden kanssa sijoitettu Nuorten monipalvelukeskus Domino, joka tarjoaa psykososiaalisen tuen palveluita seudun vuotiaille nuorille. Dominossa on etsivän työn työpari, nivelvaihetyön työpari sekä päihde-, mielenterveysja kriisityön työpari. 5. KOULUTUS, TYÖELÄMÄ 4. TUKITYÖLLISTYMINEN, TUETTU OPPISOPIMUS Akseli 3. TYÖHARJOITTELU, TYÖKOKEILU, TUETTU OPPISOPIMUS Horisontti 2. TUETTU TYÖPAJATOIMINTA Dynamo ohjaava ja valmentava vaihe itsenäisen toiminnan vaihe työllistämisvaihe ammatillisen orientaation vaihe 1. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA kuntoutusvaihe Kiitos kaikesta! Akseli, Horisontti ja Dynamo. Annoitte minulle uuden elämän, jota jatkan poissa Lahdesta. 0. PÄIVÄTOIMINTA starttivaihe 11

12 Akseli-työpajat Akseli on työttömille nuorille suunnattu työnteon oppimisympäristö. Akselin tarkoitus on auttaa nuoria selvittämään omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan sekä hankkimaan ja saamaan työkokemusta, joko työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista varten. Työpajalla ollaan palkkatuella työsuhteessa. Pajalla työskenneltäessä opitaan työelämän pelisääntöjä. Nuoria tuetaan vastuun ottamiseen työn tekemisestä, työaikojen noudattamisesta, asiakastöiden laadusta ja jatkosuunnitelmien tekemisestä. Akseli rakentuu viidestä eri tuotantoaloja edustavasta työpajasta: Liina&Ekoakseli, Lounasakseli, Media-akseli, Puuakseli ja Teräsakseli. Yksilövalmennus Akselissa Akselissa työskentelee kaksi yksilövalmentajaa, joiden vastuulla on huolehtia nuoren jatkosuunnitelman mahdollistavan prosessin toteutumisesta. Yksilövalmennus koostuu yhdessä nuoren ja tiiminvetäjien kanssa pidettävistä alku-, väli- ja loppuhaastatteluista. Menetelmänä käytetään SWOT-analyysiä, jossa rakennetaan nuoren tulevaisuudensuunnitelmaa kartoittamalla vahvuuksia, kehittämistarpeita, mahdollisuuksia sekä mahdollisia uhkatekijöitä. SWOT on parhaimmillaan toimintasuunnitelma, joka koostuu yhdessä sovituista konkreettisista toimenpiteistä, jolla nuori pääsee lähemmäksi tulevaisuudensuunnitelmaansa. Tämän lisäksi pajoilla on käytössä itsearviointi, joka on arvokas työväline nuoren oman ammatillisen kehittymisen ja työelämätaitojen paranemisen näkyväksi tekemiseen. Yksilövalmentajien työnkuvaan kuuluu edellä mainitun lisäksi myös erityistuki, joka voi liittyä nuoren terveyteen, arjenhallintaan, raha-asioihin tai elämän muiden osaalueiden ongelmiin. Yksilövalmennus perustuu vahvan luottamuksen rakentamiseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen. Akseli numeroina 2009 Nuorten määrä Akseli-pajoilla: 99 nuorta Akselissa jaksonsa lopetti: 71 Henkilöstö: 8 työvalmentajaa 2 yksilövalmentajaa osa työllisyys- ja erityispalveluiden päällikön työajasta Nuorisopalveluiden budjetissa: Menot: Tulot: Konsernihallinnon työllisyysbudjetissa nuorten palkkaukseen: Menot: Valtionosuudet:

13 Tiiminvetäjien arkea... Liina & Ekoakseli on kädentaitopaja, jossa tehdään kaikenlaisia kädentaitoa vaativia asiakastöitä. Pajaltamme tilataan paljon kodin huonekalujen uudelleenverhoiluja, kodin sisustustekstiilejä, kuten verhoja, tyynyjä ja sisustustauluja sekä tilojen sisustuksia tai lavastuksia. Teemme myös remontteja ja tilasuunnittelua asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Pajalla myös ommellaan mitä vain korjausompelusta vanhojenpäiväpukuihin. Pajalla on kahdeksan nuorta kerrallaan. Yksi mielenkiintoinen pointti Liina&Ekossa on se, että ajoittain tiimiläisellä on parempi ammattitaito työhön kuin tiiminvetäjillä. Tässä tapauksessa kysymme tiimiläiseltä, uskooko hän selviytyvänsä ko. työstä. Mikäli hän luottaa kykyihinsä, aloitamme työn ja tiiminvetäjän rooli on olla yhteydessä asiakkaaseen, hankkia materiaalit ja tehdä päätökset, mikäli tiimiläinen on kahden vaiheilla jonkin yksityiskohdan suhteen. Tällainen työskentely nojaa vahvasti tiimiläiseen, eikä sitä käytetä aivan työsuhteen alussa. Kun nuoren taidot tunnetaan paremmin, uskalletaan asiakastyö antaa hänen ammattitaitonsa varaan. Heidi Pasanen & Katri Kiviniemi, tiiminvetäjät Teräsakseli suorittaa asiakkaan toiveiden mukaiset autohuollot, vikakoodien luvut, pakokaasuanalyysit, ruostevaurioiden korjaukset, renkaiden, jarrupalojen ja pakoputkien vaihdot. Suoritamme myös pienimuotoisia metallialan töitä. Pajassa on kerrallaan 5-10 nuorta. Työ pajassa tehdään opastetusti, joten pajalaisen ei tarvitse olla välttämättä ammattilainen tullessaan. Työt tehdään pääosiltaan pareina. Pajalaisen vahvuudet ja osaaminen otetaan huomioon töitä jaettaessa ja tällöin pyritäänkin siihen, että toinen pajalainen olisi tehnyt ko. työn aikaisemmin. Tällöin hän voi opastaa tarvittaessa pariaan joka ei ole välttämättä kyseisiä töitä tehnyt. Ideaalitilanne olisi, kun seuraavassa työssä neuvominen tapahtuisi toisin päin. Tero Riihelä, tiiminvetäjä 13

14 Lounasakseli on lounas- ja kahvilapalveluihin erikoistunut tiimi. Työjakson aikana perehdytään kokin, kylmäkön ja kassahenkilön työtehtäviin. Asiakaspalvelu, salaattien ja ruokien valmistus, kassan käyttö sekä monet muut keittiön työtehtävät tulevat kaikille työntekijöille tutuksi. Työntekijät ovat vuoroviikoin eri tehtävissä, joissa jokaisella on oma rutiinitehtävänsä, mutta omien töiden lisäksi on autettava toista, jos se on tarpeen. Tiimissä on kerrallaan töissä 3 nuorta ja pajaa ohjaa yksi tiiminvetäjä. Nuoret ovat töissä ma-pe klo Perjantaisin on hieman lyhyempi päivä. Taukoja pidetään silloin, kun niitä pystyy pitämään. Lounasakseli on erittäin työorientoitunut paja, jossa nuoret joutuvat työskentelemään julkisesti ja oma työnjälki on suoraan havaittavissa asiakkaiden palautteena. Avokeittiössä joutuu olemaan koko ajan esillä, ja asiakaspalvelutaidot ovat työssä enemmän kuin tarpeen. Avokeittiössä työskentely saattaa jännittää, mutta Lounasakselissa hankitusta kokemuksesta on varmasti etua työmarkkinoille suunnattaessa. Lähes kaikki Lounasakselin nuoret hyödyntävät mahdollisuutta lähteä pajajakson viimeiseksi kuukaudeksi yritysharjoitteluun, joista tyypillisimpiä paikkoja ovat päiväkodit ja koulujen keittiöt, toki yksityisellekin puolelle aina joku suuntaa. Lounasakselista lähteneet nuoret hakeutuvat eri aloille, keittiöala on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, mm. lähihoitajiksi ovat muutamat lähteneet. Jaana Snellman, tiiminvetäjä 14

15 Puuakselissa entistämme ja korjaamme vanhoja puuhuonekaluja sekä teemme pienimuotoisia puusepäntöitä. Teemme myös pajan ulkopuolella saneerausrakennus-/maalaustöitä kausiluontoisesti. Puuakselin asiakkaina ovat etupäässä yksityishenkilöt, mutta myös erilaiset yritykset, yhteisöt ja järjestöt. Pajalla on nuorta kerrallaan. Puuakselin tiiminvetäjien työnkuva koostuu aika monen ammattialan ohjaamisesta: puusepän työt, ruiskumaalaus, rakennusmaalaus, kuljetusten hoitaminen sekä erilaiset saneeraus- ja rakennusalan työt. Ohjaamistyö pajassa on hyvin erilaista paitsi tiiminvetäjien välillä, myös tiimiläisten yksilöllisten erojen vuoksi. Lisäksi tiiminvetäjän pitää osata oman pajansa tarjouslaskenta, taloushallinta sekä nuorten jatkosuunnitelmien päivittäinen ohjaus työn ohessa. Puuakselissa voi myös opiskella ammattiin. Pyrimme siihen, että kuuden kuukauden jakso ruiskupintakäsittelijäharjoittelijana johtaisi kahden vuoden oppisopimuksen solmimiseen kyseisen henkilön kanssa. Näin saamme kaverille ammatin ja Puuakselin pintakäsittelypuolelle jatkuvuutta. Puuakselissa voidaan solmia tarvittaessa myös puusepän perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus yhdelle henkilölle kerrallaan. Henkilö valikoituu saman kaavan mukaan kuin maalarikin. Pasi Viljamaa, tiiminvetäjä 15

16 Media-akseli koostuu kahdesta tiiminvetäjästä ja neljästä nuoresta. Tuotamme pääsääntöisesti printtituotteiden suunnittelua ja www-sivustoja sekä sähköisiä palveluita. Silloin tällöin olemme ottaneet myös valokuvaus- / videokuvauskeikkoja, videoeditointitöitä ja äänieditointia. Noin 2/3 pajallamme olevista nuorista omaa ammatillisen perustutkinnon, yleensä joko media-assistentin tai datanomin paperit. Emme siis vaadi nuorilta koulutusta, jos he haastattelussa voivat osoittaa perustietotaidon esim. harrastusten tai lyhytkurssien kautta. Vuosien varrella olen huomannut, että asenne ja rehellinen mielenkiinto pajalla tehtäviin töihin ratkaisee paljon. Suurin osa nuorista suuntaa pajajakson jälkeen opiskelemaan alaa joko ammattikouluun tai ammattikorkeakouluun. Pyrimme tuomaan pajajakson aikana nuorille esiin opiskeluiden tärkeyden alalla, sillä kilpailu paikoista on kovaa ja yritysten odotukset työntekijöiden tietotaidoista ovat yleisesti hyvin korkealla. Pajallamme on ollut kysyntää, sillä nuorille alan ensimmäisten työpaikkojen löytäminen on kiven takana. Tämä esiintyy selvimmin siinä, että monelle nuorelle Media-akseli on ensimmäinen varsinainen media-alan työpaikka. Haastatteluissa moni onkin kertonut suurimmaksi työllistymisen esteeksi juuri työkokemuksen puutteen, jota yritykset uusilta työntekijöiltä toivovat. Vesa Laakso, tiiminvetäjä 16

17 Aika Akselissa Olen 24-vuotias nainen ja opiskelen tällä hetkellä pintakäsittelyä Turun ammattiopistosäätiössä. Päätin hakea opiskelemaan alaa oltuani töissä Akselin Liina&Ekopajassa. Akseliin päädyin Dynamon kautta, jossa olin työharjoittelussa sisustuspajassa. Ennen Dynamoa olin kirjoittanut ylioppilaaksi keväällä 2004, jonka jälkeen olin pitänyt välivuoden ja tein töitä. Aloitin välivuoden jälkeen hoitotyön opinnot, jotka kuitenkin keskeytyivät, sillä totesin alan olevan minulle väärä. Tein taas töitä mm. kaupan kassana ja olin työttömänä. Työvoimatoimistosta minut ohjattiin Dynamoon syksyllä Ihastuin paikkaan välittömästi. Dynamossa oli kannustava ja salliva ilmapiiri. Sisustuspajassa pääsin osallistumaan erilaisiin projekteihin. Teimme mm. pintaremonttia nuorisotila 8-salilla ja valmistimme rekvisiittaa ja lavasteita, sekä sisustuselementtejä. Innostuin kovasti käsillä tekemisestä ja aloin pohtia lähtisinkö opiskelemaan jotakin aiheeseen liittyvää. Dynamojakson päätyttyä pääsin töihin Akseliin. Pajan ohjaajat Heidi ja Suvi ottivat minut lämpimästi vastaan ja myös Akselista välittyi minulle heti sama tunnelma kuin Dynamosta. Akselissa pääsin syventämään Dynamossa oppimaani ja kokeilemaan myös uutta. Teimme erilaisia asiakastöitä ja aikani pajassa oli monipuolinen. Pääsin rakentamaan Päihdeputken lavasteita, verhoilemaan ja tekemään erilaisia ompelutöitä. Meillä oli myös kursseja, joissa opettelimme esim. kankaanpainantaa, kipsitöitä ja maskeerausta. Remontoimme myös pajan wc:n. Mieleenpainuvin projekti oli työkaverini Nintun kanssa tekemämme koristemaalaukset kahteen kerrostaloon. Saimme esittää omia ideoitamme ohjaajille ja asukkaille työn edetessä. Saimme tehdä työtä itsenäisesti, ohjaajien toki välillä käydessä opastamassa ja katsomassa työn etenemistä. Tuntui kuitenkin, että meihin luotettiin ja halusimme olla sen luottamuksen arvoisia ja tehdä työn mahdollisimman hyvin. Yhteistyömme sujui hyvin ja lopputulos oli hieno. Tuntui upealta nähdä oma kädenjälki. Myös asukkaat olivat tyytyväisiä. Pajassa vietetty aika oli erittäin kehittävää ja antoisaa. Kaikki työtehtävät olivat mielekkäitä, vaikka ompelutöissä meinasikin välillä mennä hermo. Kärsivällisyydellä, hyvällä opastuksella ja taistelutahdolla jäljestä tuli kuitenkin ihan hyvää. Ystävystyin Akselissa myös mielenkiintoisten ihmisten kanssa, joihin en välttämättä olisi tutustunut missään muualla. Pajalle oli helppo tulla ja koin, että siellä jokainen sai olla oma itsensä. Vaikka olimme kaikki erilaisia ja eri elämäntilanteissa, työskentely sujui suhteellisen mutkattomasti ja pajan arki oli leppoisaa. Olen todella kiitollinen Akselissa viettämästäni ajasta. Sain kiinnostavaa tekemistä, rahaa ja aikaa pohtia mitä elämältä haluan. Opin paljon, myös itsestäni. Sain ohjaajilta tukea, tietoa ja kannustusta pohtiessani tulevaisuutta. Heidän kanssaan oli helppo jutella. He eivät painostaneet tai tuputtaneet neuvoja, mutta apua sai aina tarvittaessa. Mielestäni Akselin ja Dynamon kaltainen toiminta on äärimmäisen tärkeää. Uskon, että se on hyödyllistä ja auttaa monia nuoria eteenpäin elämässä. Nuorelle, joka miettii kannattaako Akseliin mennä, vastaisin, että ehdottomasti kannattaa. Itse en vaihtaisi pois päivääkään. Krista Sahuri 17

18

19 I I Akselin sosiaaliset tulokset

20 20

21 1. Hyvä työnantaja ja työyhteisö Ensimmäisessä kohdassa selvitetään Akselin onnistumista hyvänä työnantajana ja työyhteisönä. Mittareina on käytetty työllistetyiltä nuorilta kerättävää loppupalautetta sekä ohjaavan henkilöstön kehityskeskusteluihin tekemää itsearviointia omasta työyhteisöstä ja työssä jaksamisesta. Lisäksi on selvitetty ohjaavan henkilöstön kehittymistä keräämällä toteutuneiden koulutusten määrää suhteessa kehityskeskusteluissa arvioituun koulutustarpeeseen. 1.1 Ohjaavan henkilöstön toiminta heikko upea Tiiminvetäjällä oli hyvät ohjaukselliset taidot Sain tiiminvetäjältä asiallista palautetta työstäni Tiiminvetäjä antoi palautetta riittävästi Tiimin ilmapiiri oli mielestäni hyvä ja kannustava Tiedonkulku toimi tiimissä hyvin Tiimissä kaikki työntekijät olivat tasavertaisia, tiiminvetäjät mukaan lukien Sain perehdytystä tiimini ja Akselin toimintaan riittävästi = tulos 21

22 1.2 O h j a a v a n h e n k i l ö s t ö n t y ö s s ä j a k s a m i n e n heikko upea Ovatko vastuusi ja tavoitteesi määritelty selkeästi? Millaiseksi arvioit työryhmän kyvyn ja halun ratkoa ristiriitoja avoimesti ja rehellisesti? Noudatetaanko työryhmässä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä? Miten koet työryhmän muiden jäsenten arvostavan työtäsi? Saatko riittävästi tietoa työyhteisöäsi ja työtehtäviäsi koskevista asioista? Kohtelevatko esimiehesi ja työryhmän muut jäsenet sinua oikeudenmukaisesti? = tulos 22

23 Hyvä ja ystävällinen palvelu. Kyselyihin vastattiin heti ja ilmapiiri työpajallakin oli hyvä. 1.3 Henkilöstön kehittyminen Ohjaava henkilöstö on käyttänyt koulutussuunnitelmien mukaiseen kouluttautumiseen yhteensä 35 päivää eli keskimäärin 3 päivää / henkilö. Lisäksi erilaisiin seminaareihin ja tutustumiskäynteihin käytettiin 24 päivää, eli keskimäärin 2 päivää / henkilö. A r v i o i n t i: Hyvä työnantaja ja työyhteisö Ohjaavan henkilöstön toimintaa ja työssäjaksamista arvioivien mittarien tulokset sijoittuvat välille 3,6 4,7. Kokonaisuudessaan tulokset ovat hyviä. Perehdytyskohdan saama hyvä tulos, 4,4 ei ole yllätys, sillä perehdyttämiseen on saadun palautteen perusteella kiinnitetty huomiota jo aiemmin. Akselissa on perehdyttämiseen sovittu yhteiset käytänteet ja perehdyttämisen apuna kaikki pajat käyttävät yhdessä luotua Akseli-työpaikkana opasta. Huonoimman arvosanan, 3,6 sai kysymys, joka koski työntekijöiden tasavertaisuutta. Kyselylomakkeesta ei selviä, missä asioissa tasa-arvoisuus ei toteudu. Koskeeko kysymys tasaarvoa nuorten välillä vai ohjaajan ja nuorten välillä, vai jotain muuta? Jotta voimme kehittää tätä kohtaa, pitää lomakkeen kysymyksen asettelua jatkossa selventää. Tasa-arvon toteutumiseen on joka tapauksessa jatkossa kiinnitettävä huomiota. Henkilöstön työssä jaksaminen heijastuu nuorten kokemukseen siitä, millaista pajalla työskentely on. Työssä jaksamisen arviot ovat kaiken kaikkiaan hyviä, mikä saattaa toisaalta olla yksi syy siihen, että myös nuoret kokevat pajan ilmapiirin hyväksi ja kannustavaksi. Eniten kehitettävää on ohjaavan henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Mittarit yhteisistä pelisäännöistä, ristiriitojen ratkomisesta ja omasta kokemuksesta siitä kuinka muut arvostavat työtäsi saivat heikoimpia arvosanoja. Henkilöstön kehittymistä kuvaava mittari kertoo ainoastaan koulutuspäivien määrän. Kehittymistä on vaikea arvioida, koska vertailukohdetta ei ole. Kuitenkin on todettava, että mahdollisuudet kouluttautumiseen ovat olemassa. Kehittymisen arviointiin ei ole olemassa vielä työkalua, joten mittaria pitää jatkossa kehittää. 23

24 Kaikki taidot on kehittyneet. Luulin tänne tullessani, että osaan hyvin, mutta ei se ihan niin ollutkaan. Myöhästymisiä ei ole ollut ja olen kyllä aina ennenkin täsmällinen ollut, motivaatiota on riittänyt. En ole paljoa mihinkään palkkaa käyttänyt, joten hyvin on jäänyt säästöön tulevia opiskeluja varten. Ja sitten voi muuttaa omilleenkin. Media-Akselissa Media-Akselin työpäivästä on vaikeaa antaa yleispätevää kuvausta, sillä usein yhtäläisyydet muihin työpäiviin loppuvat siihen, kun aamukahdeksalta astuu sisään työpaikan ovesta. Ulkopuolisen silmin työmme toki saattaa pääosin vaikuttaa kovinkin yksitoikkoiselta hiiren naksuttamiselta, mikä päällisin puolin totta onkin. Työhön kuitenkin mielekkyyttä ja vaihtelua luovat meneillään olevat projektit, joita meillekin siunaantuu samanaikaisesti useita. Työmme pitää sisällään projektin visuaalisen ulkoasun valmistuksen ja materiaalin painovalmiiksi saattamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa siis silkkaa näyttöpäätetyöskentelyä, mutta silloin tällöin prototyyppiä valmistaessaan saa kuitenkin tarttua myös paperiveitseen, viivottimeen, sekä teippirullaan tai liimaan. Digikamerakin on ajoittain käytössä, ja kävimmepä kerran myös videokuvaamassa erään paikallisen kulttuuritapahtuman. Suurimmaksi osaksi työ Media-Akselin printtipuolella pitää sisällään kuitenkin kaikenlaisen painettavan tai tulostettavaksi kelpaavan materiaalin tuottamista, pääasiassa esitteiden, korttien, lehti-ilmoitusten ja julisteiden valmistusta ja vanhan materiaalin päivittämistä. Asiakaspalvelutaitoja täällä ei juurikaan pääse harjoittamaan, sen puolen yleensä hoitavat tiiminvetäjät. Päivi Tolonen 24

25 Media-akseli Olin juuri käynyt www-sivujen perusteet kurssin ja samaan aikaan mutsi kaipasi nettisivuja Virossa olevalle vuokrattavalle loma-asunnolle. Lupasin ottaa asian työn alle ja päädyin tekemään sivut jollain valmiilla nettisivujen tekoon soveltuvalla editorilla. Sain sivut tehtyä johonkin muotoon ja nehän olivat todella yksinkertaiset päällisin puolin. Voin vain kuvitella sen ilmeen, kun nettisivuja työkseen tehnyt isoveljeni kaveri katsoi tekemiäni nettisivuja. Koodista tulee aivan kauhean näköistä, kun sen tekee huonolla html-editorilla. Sen jälkeen tein päätöksen, etten enää ota samanlaisia töitä alle, jollen saa ulkoasua ja koodia paremmaksi ja se päätös myös piti päälle 4 vuotta. Työttömän arki ei ole herkkua, ja sen sain itsekin kokea ollessani puoli vuotta työttömänä. Kuulin eräänä päivänä kaveriltani, että hänen kaverinsa oli ollut töissä työllistämistuella jossain Media- Akselissa ja että sinne haetaan uusia nuoria. Kaverini sitten suositteli paikkaa minulle ja seuraavana päivänä pistinkin hakemuksen ja sain haastattelun saman viikon perjantaiksi. Ilmeisesti olin tehtävään sopiva, kun minulle soitettiin parin tunnin päästä haastattelusta. Media-Akseli vaikutti lupaavalta, koska saisin opetella samalla nettisivujen tekoa, kun tekisin niitä asiakkaalle. Kuulemma aikataulut eivät juuri tämän takia ole hirveän tiukkoja, jotta nuoret oppisivat samalla uutta. Päätin heti alkuun, että jos asiakastöitä ei olisi niin sinä aikana tekisin sitten harjoitteita, koska jollain tapaahan minun tuli oppia tekemään nettisivuja. Ohjaaja auttoi hyvin alkuun, kun hän opetti nettisivujen tekoon tarvittavia ohjelmointikielten perusteita. Sen jälkeen tein harjoitteita, koska tekemällähän sitä vasta oppii. Siitä sitten pikku hiljaa kielet tuli tutummiksi ja ohjelmointi helpottui, kun ymmärsi mitä mikäkin osa koodia teki. Ohjausta sain aina kun sitä tarvitsin. Se oli myös nopeampaa ja opettavampaa, kuin vaikkapa netistä tai kirjasta vastauksen hakeminen. Kun tarvitsin apua ohjaaja tuli ja kertoi, että mikä juttu koodissa on väärin ja alkoi heittelemään ajatuksia, että miten sen voisi korjata. Yleensä ei tullut suoria vastauksia vaan sitten piti itsekin nähdä vaivaa, että saisi koodin toimimaan. Tämä oli mielestäni erittäin hyvä tapa. Eihän kukaan opi mitään, jos annetaan aina suorat vastaukset selittämättä sen enempää. Uskon että täällä opituista asioista on hyötyä jo lähitulevaisuudessa, kun lähden opiskelemaan tietotekniikkaa ammattikorkeakouluun. Media-Akselissa ilmapiiri oli hyvä ja sinne oli helppo sulautua joukkoon. Yhteistyö sujui asiakkaiden, niin kuin työkavereidenkin kanssa erittäin hyvin. Oli kiva huomata että vaikka olen suoraan sanottuna todella huono piirtäjä, eikä minulla ole hyvää taiteellista silmää, niin jotenkin tämä heikkous ei tule esille niin pahasti nettisivujen kohdalla, kun sivujen pitää kuitenkin olla selkeät ja värimaailmatkin pyörivät yleensä aika hillityissä mitoissa. Antti Niemelä 25

26 26

27 2. Työllistymisvalmiuksien tukija Tässä osiossa on selvitetty Akselin tarjoamia mahdollisuuksia pajalaisten työllistymisvalmiuksien tukemiseksi. Mittareiksi valittiin työnhakukoulutuksiin osallistuneiden määrä sekä yritysharjoitteluihin osallistuneiden määrä. Toisena mittarina toimii nuorten arvio saadusta tuesta, sen riittävyydestä ja laadusta. Kolmantena mittarina toimii nuorten tekemä itsearviointi työllistymisjakson lopussa. 2.1 Osallistuminen koulutuksiin ja yritysharjoitteluihin Yhteensä 56/99 nuorta osallistui jollekin seuraavista lyhytkursseista: Työnhakukoulutukset 25 hlöä Ilmaisutaidon kurssi 13 hlöä Tulityökurssi 26 hlöä Yritysharjoitteluihin osallistuminen 5 hlöä T y ö n h a k u k o u l u t u k s e t Akselissa kokeiltiin vuonna 2008 uutta ryhmävalmennusta nimeltä Työnhaun sparrauspäivä. Tätä seurasi vuoden 2009 alussa kaikille nuorille tarkoitetut CV-pajat, joissa muutama nuori kerrallaan tehtiin CV ja avoin hakemus. Urakka oli iso ja hetkellisesti kuormittava, koska 25 nuorta kävi pajan läpi kahdessa viikossa. Myöhemmin aloittaneiden nuorten kanssa on tehty yksilötyönä kaikkea työnhakuun liittyvää valmennusta ja vuoden aikana onkin tultu siihen tulokseen, että työnhakuvalmennus otetaan yhdeksi osaksi prosessia, jonka kaikki pajalla olevat nuoret käyvät läpi. Tulevaisuudessa Työnhaun sparrauspäivä on edelleen tarpeellinen, koska ryhmävalmennuksen keinoin voidaan sujuvammin käsitellä mm. työnhakuun liittyviä arvoja ja asenteita sekä jakaa hyviä käytäntöjä, että ennen kaikkea harjoitella työnhakua käytännössä. Hyvä palvelu nuorille!!!!!!!!! Anna-Kaisa Vihersalo, yksilövalmentaja 27

28 Ilmaisutaidon kurssi Akseli pajoilla järjestettiin ilmaisutaidon kurssi, jonka tavoitteena oli lisätä työpajanuorten rohkeutta ilmaista itseään ryhmässä, opetella nauramaan itselleen ja mokailulle, tutustua eri pajojen nuoriin ja lisätä tietoa siitä, miten suuri vaikutus kehon kaikilla toiminnoilla ja aisteilla on omaan ilmaisuun. Kurssille osallistui 15 nuorta. Kurssi kesti yhden työpäivän ja sisälsi tutustumis- ja ryhmäytysharjoitteita, leikkimistä, statusharjoitteita, kehon ja äänen huoltoa, ryhmätöitä, keskustelua, kirjoittamista ja piirtämistä. Päivä oli pitkä ja erittäin monipuolinen. Kurssilla kävi ilmi, että vastaavia eri pajojen välisiä toiminnallisia hetkiä kaivattaisiin lisää. Päivän onnistunein osio olikin aamupäivän tutustumis- ja ryhmäytysharjoitukset. Iltapäivällä käydyt oman kehon tuntemiseen liittyvät harjoitukset ja keskustelut olivat monille vaikeita ja niitä olisi jatkossa järkevämpi työstää vaikkapa useampana lyhyempänä kertana. Kaiken kaikkiaan kurssista jäi vetäjälle sellainen tunne, että näitä voisi järjestää pajojen kesken uudelleenkin. Heidi Pasanen, kurssin vetäjä Ainakin itseluottamusta olen saanut enemmän. Tykkään olla enemmän ihmisten kanssa tekemisissä - aikaisemmin ajatteli vaan ettei osaa mitään.. Tulityökurssi Akselissa on vuosien ajan järjestetty tulityökoulutuksia, jotka ovat olleet tarpeellisia erityisesti puu- ja metallialalle, tai rakennusalalle suuntaaville nuorille. Myös Lounasakselin työntekijät ovat osallistuneet kursseille siihen liittyvän alkusammutusharjoittelun vuoksi. Vuonna 2009 kursseja järjestettiin 2 ja niihin osallistui yhteensä 26 nuorta neljältä eri pajalta. Yritysharjoittelu Akselin puolen vuoden mittaiseen työsuhteeseen voi sisältyä kuukauden mittainen harjoittelu jossakin muussa työpaikassa. Harjoittelun tavoitteena on lisätä ammatillisia valmiuksia ja helpottaa työllistymistä tai toimia alanvaihtajille tutustumisjaksona. Harjoitteluja tehtiin vuonna 2009 yhteensä 5, joista yksi koski uuteen alaan tutustumista. 28

29 2.2 Tuen ja ohjauksen riittävyys ja laatu Vuonna 2009 Akselissa työsuhteensa päätti 71 nuorta. Kaikilta päättäneiltä pyydetään loppupalaute, johon he arvioivat tarvitsemansa tuen riittävyyttä. Prosenttiluku kertoo, kuinka moni on kokenut tarvitsevansa kyseisessä asiassa tukea ja apua. heikko upea Sain tukea työn etsimisessä 69 % Sain tukea koulutuspaikan valinnassa 58 % Sain tukea ammatinvalinnassa 54 % Sain tukea henkilökohtaisissa elämäntilanteissa 61 % Yksilöohjaajalta saamani tuki oli riittävää ja asiallista = tulos 29

30 2.3 Pajalaisten itsearviointi omien valmiuksien paranemisesta Vuonna 2009 Akselissa työsuhteensa päätti 71 nuorta. Itsearvioinnissa myöntäviksi vastauksiksi on laskettu vähän-, jossain määrin-, paljon- ja erittäin paljon-vastaukset. Jatkosuunnitelma- kohdassa vastausvaihtoehtoina on kyllä tai ei. ei yhtään erittäin vähän vähän jossain määrin paljon erittäin paljon % Arjenhallintani on parantunut ,1 Työelämävalmiuteni ovat parantuneet ,6 Terveydentilani ja hyvinvointini on kohentunut ,9 Minulla on jatkosuunnitelma 83,0 30

31 A r v i o i n t i: Työllistymisvalmiuksen tukija Tulokset työllistämisvalmiuksien tukijana ovat kaiken kaikkiaan vaihtelevat ja tällä osa-alueella on eniten kehitettävää. Iso osa nuorista on osallistunut pajoilla järjestettyihin kaikille yhteisiin koulutuksiin. Luku ei sisällä yksittäisten nuorten räätälöityjä koulutuksia eikä pajojen tekniikkakursseja. Tulos on hyvä, mutta jatkossa kurssitoiminnan on oltava järjestelmällisempää, jotta jokaisella nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tarkoituksenmukaisille kursseille. Tähän asti kursseja on järjestetty satunnaisesti nuorilta nousseiden toiveiden ja henkilökunnan resurssien mukaan. Yritysharjoittelumahdollisuutta nuoret ovat käyttäneet vähän, vaikka Akselissa on niistä hyviä kokemuksia. Viimeinen pajakuukausi jossain yrityksessä helpottaa nuoren irtautumista pajalta, lisää itsenäisyyttä ja samalla nuori saa arvokasta kokemusta työelämästä. Onpa muutama nuori saanut vuosien varrella työpaikankin yritysharjoittelusta, joten niiden markkinointiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Tulokset tuen ja ohjauksen riittävyydestä ja laadusta sijoittuvat tässä mittarissa välille 2,6-3,9 ja ovat oletustamme alhaisemmat. Tulokset olivat hämmentäviä, koska vuoden aikana Akseliin on palkattu toinen yksilövalmentaja ja yksilöllisen tuen määrää on lisätty. Erityisesti ammatinvalinnan tukemisen tulos, 2,6 on yllättävän huono ja sen parantamista on mietittävä. Tulosten tulkinta on ristiriitaista, koska yksilöohjaajalta saatu tuki koettiin kuitenkin riittäväksi. Tässäkin mittarissa on epäselvää keneltä saatua tukea nuori tarkoittaa, mutta on selvää, että jatkossa asiaan on kiinnitettävä huomiota, jotta nuoret saavat tukea tarpeen mukaan. Hyviä tuloksia ovat arjenhallinnan ja työelämävalmiuksien parantuminen yli 88 % nuorista ja positiivista on, että nuoret kokevat terveydentilansa ja hyvinvointinsa kohentuneen Akselissa olon aikana, vaikka sitä ei Akselin prosessissa painotetakaan. Yksi perushyvinvointia edistävä tekijä on arkirytmin saaminen kohdalleen, ja säännöllinen työ pajalla on useimmille pitkästä aikaa syy arkirytmin tasapainottamiseen. Lähes poikkeuksetta nuoret ovat tyytyväisiä siihen, että on syy herätä ajoissa. Mielenkiintoista on, että vain 83% ilmoittaa saaneensa Akselista jatkosuunnitelman, vaikka kaikkien kanssa tulevaisuutta työstetään. Tässäkään kohdassa mittari ei anna tarkempaa tietoa, mitä nuoret ajattelevat jatkostaan tai miten he ovat omaksuneet yhdessä laaditut suunnitelmat. Mittaria on siis syytä kehittää, jotta saamme tästä toimivamman työvälineen. Nyt voimme vain arvella, että kuka koki jääneensä ilman jatkosuunnitelmaa tai mistä suunnitelman tiedostamattomuus mahtaa johtua. 31

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita!

Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Mielekkäät työtehtävät houkuttelevat harjoittelijoita! Vuoden 2013 aikana 359 Turun yliopiston opiskelijaa suoritti yliopiston rahallisesti tukeman harjoittelun. Sekä harjoittelun suorittaneilta opiskelijoilta

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Valtakunnalliset työpajapäivät 27.4.2016 Sovari sosiaalisen vahvistumisen

Lisätiedot

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012

Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Harjoittelijoiden palaute yliopiston tukemasta harjoittelusta 2012 Urapalvelut/ Susan Blomberg Yliopisto tukee opiskelijoidensa työharjoittelua myöntämällä harjoittelutukea tutkintoon sisällytettävään

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI

TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TYÖTTÖMIEN NUORTEN ÄÄNI TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoi.eet ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tutkimuksessa selvitesin nuorten työnömien työnömyyden ja työssä olemisen kestoa, ajatuksia työllistymisen

Lisätiedot

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI

KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Arja Haapakorpi 30.3.2009 KOULUTUKSESTA TYÖELÄMÄÄN YHTÄLÄISET MAHDOLLISUUDET MAAHANMUUTTAJILLE PROJEKTI OPPIMISVERKOSTOTAPAAMISTEN ARVIOINTIRAPORTTI - Monikulttuurinen

Lisätiedot

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle.

Opsotäppä X. Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. Opsotäppä X Vastaus asiakaslähtöisyyteen. Taitajapedagogiikkaa parhaimmillaan. Lisäarvoa asiakkaille opiskelijalle ja työnantajalle. https://www.youtube.com/watch?v=hudvcsibcyo https://www.youtube.com/playlist?list=plmhprup4imy4hrconl7cujhtcjl5ygerf

Lisätiedot

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti

KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi. Sini Sarvilahti KE TU 2011 Keskeytynyt opiskelu tutkinnoksi Sini Sarvilahti 11.3.2013 Projektin taustaa Opiskelijoiden kyselyt mahdollisuudesta saattaa opinnot loppuun ja valmistua Työelämän imu vie mennessään Oma opiskeluporukka

Lisätiedot

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016

Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunnan työpaja ZUUMI-PAJA Toimintasuunnitelma 2016 Kempeleen kunta Nuorisopalvelut xx.xx.2015 Johdanto Nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin (Nuorisolaki, Kuntien nuorisotyö ja

Lisätiedot

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen

AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala. Pasi Ollikainen AMMATILLINEN OSAAMISKARTOITUS rakennus- ja lvi-ala Pasi Ollikainen 8.9.2016 Amiedu yli 40 vuoden kokemus koulutuksesta Vuonna 2015 yli 22 000 opiskelijaa 300 aikuiskoulutuksen asiantuntijaa ja laaja yhteistyöverkosto

Lisätiedot

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa

Kyselyn yhteenveto. Työolobarometri (TOB) RKK Kyselyn vastaanottajia Kyselyn vastauksia Vastausprosentti. Laskennalliset ryhmät taulukossa Hallitus 11.12.2013 LIITE 14 Kyselyn yhteenveto Kysely Työolobarometri (TOB) RKK 2013 Voimassa alkaen 10.4.2013 Voimassa asti 19.4.2013 Kyselyn vastaanottajia 937 Kyselyn vastauksia 528 Vastausprosentti

Lisätiedot

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri

Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri Pk-yritys - Hyvä työnantaja 2014 Työolobarometri 1 Yritysten määrän kehitys 1990-2013 290 000 282635 270 000 266062 263 001263759 266909 262548 250 000 252 815 230 000 210 000 209151 207493 203542 205468

Lisätiedot

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä

Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Opiskelijan motivaation rakentuminen ja ylläpitäminen virtuaaliympäristössä Esimerkkinä Palvelujen markkinointi kurssin verkkototeutus Virpi Näsänen 16.11.2016 Lähtökohtatilanne Sovimme Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala)

Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijapalaute 2014 (terveys-ja sosiaaliala) Opiskelijoiden vastauksia PKSSK:n toimintaan liittyen: 14. Tukiko PKSSK:ssa järjestetty alkuperehdytys ja vastaanotto harjoitteluun tuloasi? 15. Oliko harjoitteluyksikössä

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali.

AGE-hanke alkoi syyskuussa 2013 ja se päättyy heinäkuussa 2015. Mukana hankkeessa ovat Tšekki, Saksa, Kypros, Suomi, Espanja ja Portugali. Maailman terveysjärjestön WHO:n määritelmän mukaan aktiivinen ikääntyminen on prosessi, jossa optimoidaan mahdollisuudet pysyä terveenä, osallistua ja elää turvattua elämää ja pyritään siten parantamaan

Lisätiedot

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA

ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA ALU-KOORDINOINTI KANTA- JA PÄIJÄT- HÄMEESSÄ SEKÄ UUDELLAMAALLA Hankkeen esittely ja alkukyselyn tulokset Yhteistyö tuo aina mahdollisuuden uusille "ikkunoille" tulevaan. Osaaminen vahvistuu ja näkökulmat

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille

Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Kohti duunia: työnhaun opas nuorille Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimisto 1 2013 Uudenmaan TE-toimisto/ Marina Misukka Perusohjeita työnhakuun - Kaiken perusta on oma aktiivisuutesi. Kyse on Sinun työnhaustasi,

Lisätiedot

Tiedonkulku ja vuorovaikutus

Tiedonkulku ja vuorovaikutus Tiedonkulku ja vuorovaikutus Työkyky Työn kehittävyys 5 3,20 3,18 4 3,59 3,62 3 3,58 3,12 2 Esimiestyö 3,43 3,32 3,38 1 4,05 397 3,97 4,00 3,23 3,25 3,55 369 3,69 3,60 Ergonomia 3,37 Optimaalinen kuormitus

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi

Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi Nuorisotakuu nuorisotoimen näkökulmasta 23.09.2014 1 Nuorisotakuu osana nuorisotoimea 1. Nuorten työpajatoiminta 2. Etsivä nuorisotyö 3. Monialainen yhteistyö 2 1. Nuorten työpajat Nuorten työpajoilla

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä

Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä Ylpeänä esittää: Tarinoita oppimisesta ja yrittäjyydestä haluan lisää kokemusta lasten hoidosta, koska haluun kehittyä alan ammattilaiseksi. Haluan saada opiskelijana myös rahaa sellasella työllä mistä

Lisätiedot

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut

Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Ohjauksen koulutus Kasvatustieteiden ja psykologian osasto Ryhmän tavoitteet ja yksilölliset kehityskulut Itä-Suomen ohjauksen koulutuspäivät Helena Puhakka Esitys perustuu artikkeliin: Puhakka, H. & Koivuluhta,

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ

HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ HARJOITTELUN ENNAKKOTEHTÄVÄ --Raporttisi perehtymisestä harjoittelupaikkaasi-- Voit myös kerätä muuta tietoa harjoittelupaikastasi! ENNAKKOTETEHTÄVÄ: 1. Perehtyminen harjoittelupaikkaan 2. Organisaatio,

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin

Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Erilaisille oppijoille selkeyttä jatkosuunnitelmiin Tiina Myllymäki Projektivastaava / Työhönvalmentaja 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti 3kk Ohjaava työhönvalmennuspalvelu projekti (2015 2017)

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen etsivässä nuorisotyössä Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Pohjois-Suomen etsivän nuorisotyön päivät, Joutenlampi 10.11.2016 Sovari

Lisätiedot

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea?

Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Kuinka vammaisen henkilön päätöksentekoa voidaan tukea? Maarit Mykkänen, Savon Vammaisasuntosäätiö Kehitysvammaliiton opintopäivät 2015 Tuetusti päätöksentekoon -projekti Projektin toiminta-aika: 2011-31.7.2015

Lisätiedot

Ennen kaikki oli paremmin?

Ennen kaikki oli paremmin? Ennen kaikki oli paremmin? tekniikan koulutus opiskelijanäkökulmasta ja TUPA-opiskelijakyselyn tulokset 2007 Ennen kaikki oli paremmin - miehet olivat rautaa - laivat puuta - presidentit olivat Kekkosia

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely 10/2016 (netti) Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 60 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): Reilu 3/7 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on.

Lisätiedot

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja

Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa, jonka tavoitteena on parantaa silmän-käden yhteistyötä ja Leikkiä oppia liikkua harjoitella syödä nukkua terapia koulu päiväkoti kerho ryhmä haluta inhota tykätä jaksaa ei jaksa Käyttää pinsettiotetta, liikelaajuus rajoittunut, levoton. Suositellaan toimintaterapiaa,

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt

Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Jaksamiskysely S-ryhmä 10/2016 Tulosvastuulliset esimiehet ja ylemmät toimihenkilöt Vastaus%: 54 Havaintoja A (omat esimiehet ja johto): 5/9 hakee tukea omasta esimiehestään, kun tarve siihen on. Reilu

Lisätiedot

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy

Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy Työelämä toiveet ja todellisuus samaan maailmaan, mutta miten? Maria Vesanen, tutkija, T-Media Oy T-Media Oy T-Media tarjoaa parhaat palvelut maineen ja sidosryhmäsuhteiden johtamiseen. Palvelemme asiakkaitamme

Lisätiedot

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella

Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Työntekijöiden ja vanhempien näkemyksiä Toimiva lapsi & perhe työmenetelmistä Lapin sairaanhoitopiirin alueella Tutkija Heli Niemi Lasten ja nuorten psykososiaalisten erityispalveluiden seudullinen kehittäminen

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen

Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Tukea digitaalisen nuorisotyön kehittämissuunnitelman laatimiseen Digitaalisen nuorisotyön strategisessa kehittämisessä tavoitteena on, että organisaatioissa digitaalisen median ja teknologian tarjoamia

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä

Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillisen koulutuksen mielikuvatutkimus 20..2007 Opetusministeriö Kohderyhmä: TYÖELÄMÄ Ammattiin opiskelevat määrätietoisia tekijöitä Ammatillinen koulutus kiinnostaa yhä useampaa nuorta. Ammatilliseen

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto

Kyselyn tarkoitus. Rita Koivisto Kyselyn tarkoitus Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa Lapin ammattiopiston aikuiskoulutuksen opettajien näkemyksiä Työräätäli -toimintamallin kehittämiseksi opettajien ja opiskelijoiden hyödyksi. Työräätäli

Lisätiedot

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä

Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Onnistunut työssäoppiminen M.O.T. -hankkeen hyviä käytäntöjä Liisi Mattila ja Anu Parantainen 3.5.2016 M.O.T. monenlaisia oppijoita työpaikalla Mukana menossa: Turun kaupungin sivistystoimiala, ammatillinen

Lisätiedot

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä

CV-OPAS. Ansioluettelon lyhyt oppimäärä CV-OPAS Ansioluettelon lyhyt oppimäärä Millainen on hyvä CV? Ansioluettelo, Curriculum Vitae eli CV, on työnhaun tärkein ja käytetyin asiakirja ja se kannattaa tehdä ajatuksella. Hyvä CV on looginen ja

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia

OAJ:n Työolobarometrin tuloksia OAJ:n Työolobarometrin tuloksia 31.1.2014 OAJ:n Työolobarometrin perustiedot Kysely toteutettiin loka-marraskuussa 2013 Kyselyn vastaajia 1347 Opetusalan ammattijärjestön ja Finlands Svenska Lärarförbundin

Lisätiedot

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015

SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 Osavuosikatsaus II SIVISTYSLAUTAKUNTAAN NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 2015 Hallinto- ja talouspalvelut PÄÄLINJAUS/ TOT. LINJAUS TOIMENPIDE SITOVA TAVOITE MITTARI/ MITTA- RIN TAVOITE

Lisätiedot

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen

OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen OPAS OHJAAJALLE ohjaajana toimiminen 2 JOHDANTO Tämä opas on tarkoitettu työpaikkaohjaajille, jotka ohjaavat opiskelijoita työelämässä. Opas sisältää tietoa ohjaajana toimimisesta. Oppaassa käsitellään

Lisätiedot

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ

TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAKU LYHYT OPPIMÄÄRÄ TYÖNHAUN ALOITTAMINEN Moni lähtee heti hakemaan töitä huomattuaan kiinnostavan työpaikkailmoituksen. Tavallaan se onkin juuri oikea tapa: usein hakijoita aletaan haastatella heti

Lisätiedot

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA

YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 2003 SAADUSTA PALAUTTEESTA 1 Itä-Suomen virtuaaliyliopisto YHTEENVETO VERKKO-OPETUKSEN PERUSTEET (VOP) -KOULUTUKSESTA syksyllä 23 SAADUSTA PALAUTTEESTA Henkilöstökoulutushankkeessa järjestettiin Verkko-opetuksen perusteet (VOP)

Lisätiedot

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset

Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset Työssäoppimisen valmistelu ja suunnittelu Työssäoppimisen kyselyt, ISKUT oppilaitokset ver 21.11.2013 Taustamuuttujina opiskelijatiedoissa ovat mm. tutkinnon nimi, työssäoppimispaikan nimi, suoritetaanko

Lisätiedot

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe

Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 120 Kevään 2010 fysiikan valtakunnallinen koe 107 114 100 87 93 Oppilasmäärä 80 60 40 20 0 3 5 7 14 20 30 20 30 36 33 56 39 67 48 69 77 76 56 65 35 25 10 9,75 9,5 9,25 9 8,75 8,5 8,25 8 7,75 7,5 7,25 7

Lisätiedot

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri

Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri Hyvällä johtamisella hyvään työelämään Paasitorni, 10.12.2013 Paula Risikko, sosiaali- ja terveysministeri 1 Johtamisverkosto selvittää, kokoaa, kehittää ja jakaa johtamisen ja esimiestyön hyviä käytäntöjä

Lisätiedot

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016

TÄHÄN TULEE JÄRJESTÖN NIMI. RAY tukee -barometri 2016 RAY tukee -barometri 2016 JÄRJESTÖTOIMINTAAN OSALLISTUMINEN 1. Kuinka usein olet osallistunut tämän sosiaali- ja terveysalan järjestön toimintaan 12 viime kuukauden aikana? Järjestöllä tarkoitetaan tässä

Lisätiedot

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013

NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 NUKO Yleiskysely ja sijoittumiskysely 2013 1. Y1 OPPILAITOS -Toimiala / yksikkö 2. Y2. Ikä 3. S0 Valmistutko tänä kevään? 4. S 1a Millaisen arvioit elämäntilanteesi olevan 4 kuukauden kuluttua valmistumisesi

Lisätiedot

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012

Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille MAIJA-LEENA KEMPPI 22.5.2012 Historiaa Lahdessa Lahdessa toteutettu aiemmin työvoimakoulutuksena kaksi maahanmuuttajien amk-opintoihin

Lisätiedot

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu

Reflektoiva oppiminen harjoittelussa Insinööritieteiden korkeakoulu Reflektoiva oppiminen harjoittelussa 17.9.2015 Insinööritieteiden korkeakoulu Psykologi, uraohjaaja Seija Leppänen Reflektointiprosessi aloittaa oppimisen 1. Orientoituminen ja suunnittelu: millainen tehtävä

Lisätiedot

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4

Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 Tutkija Satu-Mari Jansson, TAIKA II -hanke Liite 4 ESIMIESKYSELY 1. Perustietoja TAIKA II-hankkeen alku- ja loppukartoituskyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa projektiin osallistuneiden työyhteisöjen

Lisätiedot

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016

Tutkimuksen tausta. Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään -tutkimus, 2016 Uuden työn valmiudet ja reitit työelämään Kyselytutkimuksen tuloksia 2016 Tutkimuksen tausta Sitra tutki, miten suomalaiset ovat saaneet viimeisen työpaikkansa, ovatko he aikeissa hakea uutta työtä, miten

Lisätiedot

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa

AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa AHOT- käytäntöjen jalkauttaminen ja jalkautuminen Savoniaammattikorkeakoulussa Anna-Leena Ruotsalainen AHOT:lla eli aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella tarkoitetaan opiskelijan

Lisätiedot

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille

RAY TUKEE BAROMETRI Tietoa järjestöille RAY TUKEE BAROMETRI 2016 Tietoa järjestöille MIKÄ RAY TUKEE -BAROMETRI ON? Raha-automaattiyhdistyksen suunnittelema RAY tukee -barometri on erityyppisten järjestöjen ja avustuskohteiden kohderyhmille suunnattu,

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla

Työnhaun lähtökohtia. mitä osaat. mitä haluat. millä ehdoilla Työnhaun lähtökohtia mitä osaat mitä haluat millä ehdoilla Työpaikat haussa.. Avoimet paikat julkinen haku Kaikki näkee, kaikki hakee Kilpailutilanne Hakemuksia paljon Avoimet paikat ei julkinen Tieto

Lisätiedot

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus

Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työpajatoiminnan ja etsivän nuorisotyön vaikuttavuus Työkaluna sosiaalisen vahvistumisen Sovari-mittari ESITE TYÖPAJOJEN JA ETSIVÄN NUORISOTYÖN TOIMIJOILLE JA SIDOSRYHMILLE 1 Millaisia vaikutuksia työpajatoiminnalla

Lisätiedot

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä

RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET. Yhteenveto vuosilta 2011, 2014 ja 2015 toteutetuista kyselyistä RANUAN KUNNAN HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTIKYSELYN TULOKSET Yhteenveto vuosilta, ja toteutetuista kyselyistä Yleistä kyselystä Ranuan työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin kunnan palveluksessa olevien työntekijöiden

Lisätiedot

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö:

ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: 2. Vuoden sisältö: ZZPP0500 Osaajan kehittyminen (5 op) opintojaksokuvauksessa Portfolion näkyvyys 1. vuoden sisältö: Opiskelija tunnistaa aikaisemmin hankkimaansa osaamistaan opintojensa lähtökohtana, tekee kokoaman siitä

Lisätiedot

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011

Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja syksyllä 2011 Yhteenveto Rovaniemen perheneuvolan lasten eroryhmän palautteista keväällä ja llä 11 Vanhempien palautteet Marja Leena Nurmela Tukeva/Rovaseutu Tietoa lasten eroryhmästä Lasten eroryhmät kokoontuivat 7

Lisätiedot

Aloituskysely 2016 tulokset

Aloituskysely 2016 tulokset Perustutkintokoulutus VALMA-koulutus Vastaajia 474, vastausprosentti 80 % Aloituskyselyn toteutus syksyllä 2016 Aloituskysely toteutettiin Luovissa syyskuussa. Kyselyyn kohderyhmänä olivat syksyllä 2016

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin

RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin RAPORTTI TUUTOROINNIN PALAUTEKYSELYSTÄ 2010 Helena Collin Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Miksi tuutoriksi hakeuduttiin?... 4 3. Tuutorin tehtävien arvioiminen... 5 4. Väittämien toteutuminen... 7 5. Miten

Lisätiedot

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa

Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Kuka tekee arjen valinnat? Hyvää ikää kaikille seminaari Seinäjoki 18.9.2014 autismikuntoutusohjaaja Sanna Laitamaa Erityistarpeita vai ihan vaan perusjuttuja? Usein puhutaan autismin kirjon ihmisten kohdalla,

Lisätiedot

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016)

Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) 1 22.3.2016 Kokkolan vertaisohjaajien kouluttaja -koulutuksen palaute (2/2016) Koulutuksen ajankohta: 1.10.2015 5.2.2016, Yhteisöklubi Silta, Kokkola Kouluttajat: Anne Laimio & Heli Lumiaro 2 Kokkolan

Lisätiedot

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä

Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Raportti Tapahtumia kaikille! -oppaasta tehdystä kyselystä Kulttuuria kaikille -palvelu 4.1.2017 2 / 6 Johdanto Tapahtumia kaikille! Opas saavutettavan kulttuurifestivaalin järjestämiseen on Kulttuuria

Lisätiedot

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen

Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella. Anneli Koistinen Byströmin nuorten palvelut ja työpajatoiminta - askelia matkan varrella Anneli Koistinen 15.9.2015 nuorten työpajatoiminnan vakinaistaminen v. 2003 nuorten työpajakeskus, päätös 2010, valmistui 2013 Byströmin

Lisätiedot

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista

Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista Kysely Välkky-projektissa syksyllä 2011 toteutetuista MUUTOS! -koulutuksista 1. Osallistuin MUUTOS 16! - Viesti ymmärrettävästi! Selkokieli oman työn apuvälineenä - koulutukseen: Vastaajien määrä: 24 Kyllä

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015

Työhyvinvointikysely 2014. Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 RAAHEN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄ Työhyvinvointikysely 2014 Henkilöstöpalvelut 2.1.2015 Yleistä Työhyvinvointikyselyyn 2014 vastasi 629 työntekijää (579 vuonna 2013) Vastausprosentti oli 48,7 % (vuonna

Lisätiedot

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa

Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana. Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Virtuaalinen ohjaus paljon mahdollistajana Ohjattu etäopiskelun malli aikuisten perusopetuksessa Päivi Peltoniemi ja Paula Santapakka Raudaskylän Kristillinen Opisto 2013 Aikuisten perusopetus Raudaskylän

Lisätiedot

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta!

Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Työelämä omiin käsiin: Erottaudu massasta, innostu ja tee unelmistasi totta! Tuula Kurkisuo KM, Erityisopettaja,Tiimimestari Omnian ammattiopiston yrittäjyyspolkuvastaava TYÖTAITAJAHANKE, vastuuvalmentaja

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous

Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous Kaakkois-Suomen ELO-toiminnan suuntaaminen (ELO-kyselyn vastauskooste) Kaakkois-Suomen ELO-yhteistyöryhmän kokous 8.3.2016 Vapaamuotoinen palaute ELO-kyselyyn Kokouksien järjestelyt hyviä Asiat ovat sujuneet

Lisätiedot

Millainen on hyvä työhakemus?

Millainen on hyvä työhakemus? TYÖHAKEMUS- OPAS Millainen on hyvä työhakemus? Hyvä hakemus erottuu joukosta ja vastaa kysymykseen, miksi sinä olisit hyvä valinta tehtävään. Hakemuksessa voit tuoda omaa persoonaasi esiin, jopa ehkä enemmän

Lisätiedot

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta

PALAUTEANALYYSI v toiminnasta MOSAIIKKI RY MAMU-MEDIA PALAUTEANALYYSI v. 2015 toiminnasta Palautetta Mosaiikki Ry:n ja MaMu-Median hankkeen tiedotus- ja neuvontatoiminnasta on kerätty yhteistyökumppaneilta, hankkeen asiakkailta ja

Lisätiedot

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA

YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA YHTEISÖLLISTÄ TYÖHYVINVOINTIA RAKENTAMASSA Case: Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 1.2.2016 Hyvinkään-Riihimäen Seudun Ammattikoulutussäätiö 3 TOIMEKSIANTAJASTA Hyvinkään-Riihimäen Seudun

Lisätiedot

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015

Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 Hankerekisterin käyttäjäkysely 2015 1 Yleensä kyselystä Kyselyssä selvitettiin vastaajien mielipiteitä hankerekisterin käytöstä sekä siihen liitetyistä visualisoinneista Se oli auki 3.12.-18.12.2015 Vastaajia

Lisätiedot

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi

OPAS- TUSTA Työpaikoille. Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi OPAS- TUSTA Työpaikoille Ammattiosaamisen näyttöjen arviointi MITÄ OVAT AMMATTI- OSAAMISEN NÄYTÖT koulutuksen järjestäjän ja työelämän yhdessä suunnittelemia, toteuttamia ja arvioimia työtehtäviä työssäoppimispaikassa

Lisätiedot

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava

Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava Helsingissä Kustannusosakeyhtiö Otava JAKSON❶TAVOITTEET 1. Tutustu jaksoon 1. Kotona, koulussa ja kaupungissa. Mikä aiheista kiinnostaa sinua eniten? 2. Merkitse rastilla tärkein tavoitteesi tässä jaksossa.

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010

Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan. Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 Vakaalla ohjauksella oikeaan suuntaan Kiinteistönhoidon työtehtävät Työnantajakäynnit Rovaniemi ja Meri-Lappi 2009-2010 LÄHTÖKOHTA: - Rovaniemen TYP:n työllistämisvaiheen asiakkaista kiinteistönhoitajia

Lisätiedot

Nuorten Oppisopimuskoulutus

Nuorten Oppisopimuskoulutus Nuorten Oppisopimuskoulutus Oppisopimuksella tarkoitetaan työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä harjoitettavia ammatillisia opintoja, joita täydennetään tietopuolisilla opinnoilla. Työ + koulu

Lisätiedot

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot?

KTO etaitava. 1. Viikko. KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? KTO etaitava 1. Viikko KTO alkuperehdyttämisen kysymykset Työssäoppimispaikkasi, lapsiryhmäsi, työpaikkaohjaajasi ja (ryhmäsi)yhteystiedot? Kerro alkutunnelmia työssäoppimisestasi KTO perehdyttämisen kysymykset

Lisätiedot

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia

SOHO - Training Course Sigulda, Latvia 1 SOHO - Training Course 16.-20.10.2013 Sigulda, Latvia Eija Kauniskangas Keravan nuorisopalvelut eija.kauniskangas@kerava.fi p. 040 3182196 2 SOHO - European Training Course Siguldassa, Latviassa pidetty

Lisätiedot