Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö"

Transkriptio

1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

2

3 Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen sosiaalinen tilinpäätös. Akselin sosiaalinen tilinpäätös 2009 on kokeilumme siitä, kuinka tehdään näkyväksi työ, jota ei mitata ainoastaan sijoittumisprosentteina tai muina numeraalisina mittareina. Tekemällämme työllä on kuitenkin suuri merkitys nuorille, jotka ovat työssä Akseli-työpajoilla. Tilinpäätös on samalla koonti Akselin tuloksista ja hyödynnämme sitä laatuarviointimme tulososana käyttämässämme Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointi-mallissa. Tässä versiossa olemme rakentaneet mallia ja kokeilleet mittareita. Nyt tiedämme, mitä ne näyttävät ja vuodelle 2010 asetamme niille myös tavoitteita. Tilinpäätös muokkautuu matkan varrella vielä jonkin verran. Uusia mittareita löytyy, samoin uusia tapoja tuoda näkyväksi pajajakson arvo nuoren näkökulmasta. Kehittämistyömme siis jatkuu! Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

4 I A k s e l i-t y ö p a j o j e n t a u s t a a Akseli-pajojen kuvaus 9 Historia 9 Työllisyystilanne Lahdessa 10 Työllisy yspolku 11 Akseli-työpajat 12 Yksilövalmennus Akselissa 12 Tiiminvetäjien arkea 13 II Akselin sosiaaliset tulokset 1. Hy vä työnantaja ja työyhteisö Ohjaavan henkilöstön toiminta Ohjaavan henkilöstön työssä jaksaminen Henkilöstön kehittyminen 23 Arviointi: Hyvä työnantaja ja työyhteisö 23 Tiimiläinen kertoo Työllistymisvalmiuksien tukija Osallistuminen koulutuksiin ja yritysharjoitteluihin Tuen ja ohjauksen riittävy ys ja laatu Pajalaisten itsearviointi omien valmiuksien paranemisesta 30 4

5 s i s ä l l y s Arviointi: Työllistymisvalmiuksien tukija 31 Tulevaisuuskertsi 32 Kansainvälisy ys Lisäarvon tuottaja Sijoittuminen työpajajakson jälkeen Pajojen täy ttöaste 34 Arviointi: Lisäarvon tuottaja 35 Oppisopimus pajalla Luotettava ja osaava yhteistyökumppani Asiakasty y tyväisy yskyselyn tulokset 39 Yhteistyö. työllisy yspalvelut-yksikön kanssa 40 Yhteistyö TE-toimiston kanssa 41 Arviointi: Luotettava ja osaava yhteistyökumppani 41 III Sosiaalisen tilinpäätöksen yhteenveto Kehittämiskohteet vuodelle Käynnissä olevat kehittämishankkeet 46 Oppilaitosyhteistyö 48 Prosessi 50 5

6

7 I Akseli-työpajojen taustaa

8 8

9 Akseli-pajojen kuvaus Historiaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut on järjestänyt työpajatoimintaa työttömille nuorille vuodesta Aluksi pajatoiminta oli pienimuotoista, ja vuosittain työllistettiin n. 20 nuorta silloiselle nuorisotyöpajalle. Nykyiseen mittaan ja Akseli-nimiseksi työpaja muuttui vuonna 1995, kun Suomi oli liittynyt Euroopan Unioniin, ja 90-luvun lama oli nostanut nuorten työttömyyden pilviin. Akseli oli yksi kymmenestä kärkihankkeesta, joita rahoitettiin sekä Euroopan sosiaalirahaston että opetusministeriön kautta. Akseli-työpajoilla on alusta asti kehitetty pajatoiminnan prosesseja sekä toiminnan laatua. Aloitimme laatuajattelun opettelun Suomen laatupalkintomallin avulla v ja siirryimme EFQM-malliin 2000-luvun alussa. Nykyään käytämme pajoille tehtyä STL-mallia, joka pohjautuu EFQM-malliin. Sisältöä kehitetään prosesseja arvioimalla ja kehittämällä. Akselin pajapaikkojen määrä on vuosien varrella vaihdellut työllisyystilanteen mukaan. Enimmillään pajalaisia oli vuosina n. 145 / vuosi luvulla pajapaikkojen määrä vakiintui n. 90 nuoreen vuodessa, mutta on taas työllisyystilanteen muututtua kasvussa. 9

10 T y ö l l i s y y s t i l a n n e L a h d e s s a Lahdessa nuorisotyöttömien määrä on kasvanut vuoden 2008 toukokuun alhaisimmasta lukemasta, 492 työtöntä vuotiasta nuorta, tasaisesti vuoden 2009 kesään asti. Kesäkuukausina työttömyys oli suurimmillaan 1200 työttömässä nuoressa. Loppuvuoden aikana koulutuspaikkojen lisäyksen myötä työttömien määrä on tasaantunut n. 950 nuoreen työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittaisessa tilastossa. Nuorisopalvelut on suurin yksittäinen nuorten työllisyyspalveluiden tuottaja Lahdessa, työllistäen erilaisiin toimenpiteisiin n. 330 nuorta vuodessa. Työllisyyspalveluita nuorille tarjoavat myös Lahden liikunnalla työhön ry, Avainsäätiö, Tuoterengas sekä Takatasku. Työllisyyspalveluita tarvitsevia nuoria on kuitenkin edelleen enemmän kuin työllistämispaikkoja. Lahden kaupunki on nostanut nuorten työllistämisen työllisyyspolitiikkansa tärkeimmäksi painopisteeksi ja lisännyt nuorten osuutta hallintokuntatyöllistetyistä. 10

11 Työllisyyspolku nuorisopalveluiden tuottamissa työllisyyspalveluissa Nuorisopalvelut on kehittänyt työllisyyspalveluitaan vastaamaan nuorten tarpeisiin. Toimintakenttää on tarkasteltu ns. työllisyyspolkuajattelun kautta ja nuorisopalveluiden sisälle on rakennettu palveluketju, joka mahdollistaa nuoren polun kuntouttavan työtoiminnan jälkeisestä vaiheesta koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Polun aloittamiseksi ja etenemisen turvaamiseksi on samaan yksikköön työllisyyspalveluiden kanssa sijoitettu Nuorten monipalvelukeskus Domino, joka tarjoaa psykososiaalisen tuen palveluita seudun vuotiaille nuorille. Dominossa on etsivän työn työpari, nivelvaihetyön työpari sekä päihde-, mielenterveysja kriisityön työpari. 5. KOULUTUS, TYÖELÄMÄ 4. TUKITYÖLLISTYMINEN, TUETTU OPPISOPIMUS Akseli 3. TYÖHARJOITTELU, TYÖKOKEILU, TUETTU OPPISOPIMUS Horisontti 2. TUETTU TYÖPAJATOIMINTA Dynamo ohjaava ja valmentava vaihe itsenäisen toiminnan vaihe työllistämisvaihe ammatillisen orientaation vaihe 1. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA kuntoutusvaihe Kiitos kaikesta! Akseli, Horisontti ja Dynamo. Annoitte minulle uuden elämän, jota jatkan poissa Lahdesta. 0. PÄIVÄTOIMINTA starttivaihe 11

12 Akseli-työpajat Akseli on työttömille nuorille suunnattu työnteon oppimisympäristö. Akselin tarkoitus on auttaa nuoria selvittämään omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan sekä hankkimaan ja saamaan työkokemusta, joko työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista varten. Työpajalla ollaan palkkatuella työsuhteessa. Pajalla työskenneltäessä opitaan työelämän pelisääntöjä. Nuoria tuetaan vastuun ottamiseen työn tekemisestä, työaikojen noudattamisesta, asiakastöiden laadusta ja jatkosuunnitelmien tekemisestä. Akseli rakentuu viidestä eri tuotantoaloja edustavasta työpajasta: Liina&Ekoakseli, Lounasakseli, Media-akseli, Puuakseli ja Teräsakseli. Yksilövalmennus Akselissa Akselissa työskentelee kaksi yksilövalmentajaa, joiden vastuulla on huolehtia nuoren jatkosuunnitelman mahdollistavan prosessin toteutumisesta. Yksilövalmennus koostuu yhdessä nuoren ja tiiminvetäjien kanssa pidettävistä alku-, väli- ja loppuhaastatteluista. Menetelmänä käytetään SWOT-analyysiä, jossa rakennetaan nuoren tulevaisuudensuunnitelmaa kartoittamalla vahvuuksia, kehittämistarpeita, mahdollisuuksia sekä mahdollisia uhkatekijöitä. SWOT on parhaimmillaan toimintasuunnitelma, joka koostuu yhdessä sovituista konkreettisista toimenpiteistä, jolla nuori pääsee lähemmäksi tulevaisuudensuunnitelmaansa. Tämän lisäksi pajoilla on käytössä itsearviointi, joka on arvokas työväline nuoren oman ammatillisen kehittymisen ja työelämätaitojen paranemisen näkyväksi tekemiseen. Yksilövalmentajien työnkuvaan kuuluu edellä mainitun lisäksi myös erityistuki, joka voi liittyä nuoren terveyteen, arjenhallintaan, raha-asioihin tai elämän muiden osaalueiden ongelmiin. Yksilövalmennus perustuu vahvan luottamuksen rakentamiseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen. Akseli numeroina 2009 Nuorten määrä Akseli-pajoilla: 99 nuorta Akselissa jaksonsa lopetti: 71 Henkilöstö: 8 työvalmentajaa 2 yksilövalmentajaa osa työllisyys- ja erityispalveluiden päällikön työajasta Nuorisopalveluiden budjetissa: Menot: Tulot: Konsernihallinnon työllisyysbudjetissa nuorten palkkaukseen: Menot: Valtionosuudet:

13 Tiiminvetäjien arkea... Liina & Ekoakseli on kädentaitopaja, jossa tehdään kaikenlaisia kädentaitoa vaativia asiakastöitä. Pajaltamme tilataan paljon kodin huonekalujen uudelleenverhoiluja, kodin sisustustekstiilejä, kuten verhoja, tyynyjä ja sisustustauluja sekä tilojen sisustuksia tai lavastuksia. Teemme myös remontteja ja tilasuunnittelua asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Pajalla myös ommellaan mitä vain korjausompelusta vanhojenpäiväpukuihin. Pajalla on kahdeksan nuorta kerrallaan. Yksi mielenkiintoinen pointti Liina&Ekossa on se, että ajoittain tiimiläisellä on parempi ammattitaito työhön kuin tiiminvetäjillä. Tässä tapauksessa kysymme tiimiläiseltä, uskooko hän selviytyvänsä ko. työstä. Mikäli hän luottaa kykyihinsä, aloitamme työn ja tiiminvetäjän rooli on olla yhteydessä asiakkaaseen, hankkia materiaalit ja tehdä päätökset, mikäli tiimiläinen on kahden vaiheilla jonkin yksityiskohdan suhteen. Tällainen työskentely nojaa vahvasti tiimiläiseen, eikä sitä käytetä aivan työsuhteen alussa. Kun nuoren taidot tunnetaan paremmin, uskalletaan asiakastyö antaa hänen ammattitaitonsa varaan. Heidi Pasanen & Katri Kiviniemi, tiiminvetäjät Teräsakseli suorittaa asiakkaan toiveiden mukaiset autohuollot, vikakoodien luvut, pakokaasuanalyysit, ruostevaurioiden korjaukset, renkaiden, jarrupalojen ja pakoputkien vaihdot. Suoritamme myös pienimuotoisia metallialan töitä. Pajassa on kerrallaan 5-10 nuorta. Työ pajassa tehdään opastetusti, joten pajalaisen ei tarvitse olla välttämättä ammattilainen tullessaan. Työt tehdään pääosiltaan pareina. Pajalaisen vahvuudet ja osaaminen otetaan huomioon töitä jaettaessa ja tällöin pyritäänkin siihen, että toinen pajalainen olisi tehnyt ko. työn aikaisemmin. Tällöin hän voi opastaa tarvittaessa pariaan joka ei ole välttämättä kyseisiä töitä tehnyt. Ideaalitilanne olisi, kun seuraavassa työssä neuvominen tapahtuisi toisin päin. Tero Riihelä, tiiminvetäjä 13

14 Lounasakseli on lounas- ja kahvilapalveluihin erikoistunut tiimi. Työjakson aikana perehdytään kokin, kylmäkön ja kassahenkilön työtehtäviin. Asiakaspalvelu, salaattien ja ruokien valmistus, kassan käyttö sekä monet muut keittiön työtehtävät tulevat kaikille työntekijöille tutuksi. Työntekijät ovat vuoroviikoin eri tehtävissä, joissa jokaisella on oma rutiinitehtävänsä, mutta omien töiden lisäksi on autettava toista, jos se on tarpeen. Tiimissä on kerrallaan töissä 3 nuorta ja pajaa ohjaa yksi tiiminvetäjä. Nuoret ovat töissä ma-pe klo Perjantaisin on hieman lyhyempi päivä. Taukoja pidetään silloin, kun niitä pystyy pitämään. Lounasakseli on erittäin työorientoitunut paja, jossa nuoret joutuvat työskentelemään julkisesti ja oma työnjälki on suoraan havaittavissa asiakkaiden palautteena. Avokeittiössä joutuu olemaan koko ajan esillä, ja asiakaspalvelutaidot ovat työssä enemmän kuin tarpeen. Avokeittiössä työskentely saattaa jännittää, mutta Lounasakselissa hankitusta kokemuksesta on varmasti etua työmarkkinoille suunnattaessa. Lähes kaikki Lounasakselin nuoret hyödyntävät mahdollisuutta lähteä pajajakson viimeiseksi kuukaudeksi yritysharjoitteluun, joista tyypillisimpiä paikkoja ovat päiväkodit ja koulujen keittiöt, toki yksityisellekin puolelle aina joku suuntaa. Lounasakselista lähteneet nuoret hakeutuvat eri aloille, keittiöala on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, mm. lähihoitajiksi ovat muutamat lähteneet. Jaana Snellman, tiiminvetäjä 14

15 Puuakselissa entistämme ja korjaamme vanhoja puuhuonekaluja sekä teemme pienimuotoisia puusepäntöitä. Teemme myös pajan ulkopuolella saneerausrakennus-/maalaustöitä kausiluontoisesti. Puuakselin asiakkaina ovat etupäässä yksityishenkilöt, mutta myös erilaiset yritykset, yhteisöt ja järjestöt. Pajalla on nuorta kerrallaan. Puuakselin tiiminvetäjien työnkuva koostuu aika monen ammattialan ohjaamisesta: puusepän työt, ruiskumaalaus, rakennusmaalaus, kuljetusten hoitaminen sekä erilaiset saneeraus- ja rakennusalan työt. Ohjaamistyö pajassa on hyvin erilaista paitsi tiiminvetäjien välillä, myös tiimiläisten yksilöllisten erojen vuoksi. Lisäksi tiiminvetäjän pitää osata oman pajansa tarjouslaskenta, taloushallinta sekä nuorten jatkosuunnitelmien päivittäinen ohjaus työn ohessa. Puuakselissa voi myös opiskella ammattiin. Pyrimme siihen, että kuuden kuukauden jakso ruiskupintakäsittelijäharjoittelijana johtaisi kahden vuoden oppisopimuksen solmimiseen kyseisen henkilön kanssa. Näin saamme kaverille ammatin ja Puuakselin pintakäsittelypuolelle jatkuvuutta. Puuakselissa voidaan solmia tarvittaessa myös puusepän perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus yhdelle henkilölle kerrallaan. Henkilö valikoituu saman kaavan mukaan kuin maalarikin. Pasi Viljamaa, tiiminvetäjä 15

16 Media-akseli koostuu kahdesta tiiminvetäjästä ja neljästä nuoresta. Tuotamme pääsääntöisesti printtituotteiden suunnittelua ja www-sivustoja sekä sähköisiä palveluita. Silloin tällöin olemme ottaneet myös valokuvaus- / videokuvauskeikkoja, videoeditointitöitä ja äänieditointia. Noin 2/3 pajallamme olevista nuorista omaa ammatillisen perustutkinnon, yleensä joko media-assistentin tai datanomin paperit. Emme siis vaadi nuorilta koulutusta, jos he haastattelussa voivat osoittaa perustietotaidon esim. harrastusten tai lyhytkurssien kautta. Vuosien varrella olen huomannut, että asenne ja rehellinen mielenkiinto pajalla tehtäviin töihin ratkaisee paljon. Suurin osa nuorista suuntaa pajajakson jälkeen opiskelemaan alaa joko ammattikouluun tai ammattikorkeakouluun. Pyrimme tuomaan pajajakson aikana nuorille esiin opiskeluiden tärkeyden alalla, sillä kilpailu paikoista on kovaa ja yritysten odotukset työntekijöiden tietotaidoista ovat yleisesti hyvin korkealla. Pajallamme on ollut kysyntää, sillä nuorille alan ensimmäisten työpaikkojen löytäminen on kiven takana. Tämä esiintyy selvimmin siinä, että monelle nuorelle Media-akseli on ensimmäinen varsinainen media-alan työpaikka. Haastatteluissa moni onkin kertonut suurimmaksi työllistymisen esteeksi juuri työkokemuksen puutteen, jota yritykset uusilta työntekijöiltä toivovat. Vesa Laakso, tiiminvetäjä 16

17 Aika Akselissa Olen 24-vuotias nainen ja opiskelen tällä hetkellä pintakäsittelyä Turun ammattiopistosäätiössä. Päätin hakea opiskelemaan alaa oltuani töissä Akselin Liina&Ekopajassa. Akseliin päädyin Dynamon kautta, jossa olin työharjoittelussa sisustuspajassa. Ennen Dynamoa olin kirjoittanut ylioppilaaksi keväällä 2004, jonka jälkeen olin pitänyt välivuoden ja tein töitä. Aloitin välivuoden jälkeen hoitotyön opinnot, jotka kuitenkin keskeytyivät, sillä totesin alan olevan minulle väärä. Tein taas töitä mm. kaupan kassana ja olin työttömänä. Työvoimatoimistosta minut ohjattiin Dynamoon syksyllä Ihastuin paikkaan välittömästi. Dynamossa oli kannustava ja salliva ilmapiiri. Sisustuspajassa pääsin osallistumaan erilaisiin projekteihin. Teimme mm. pintaremonttia nuorisotila 8-salilla ja valmistimme rekvisiittaa ja lavasteita, sekä sisustuselementtejä. Innostuin kovasti käsillä tekemisestä ja aloin pohtia lähtisinkö opiskelemaan jotakin aiheeseen liittyvää. Dynamojakson päätyttyä pääsin töihin Akseliin. Pajan ohjaajat Heidi ja Suvi ottivat minut lämpimästi vastaan ja myös Akselista välittyi minulle heti sama tunnelma kuin Dynamosta. Akselissa pääsin syventämään Dynamossa oppimaani ja kokeilemaan myös uutta. Teimme erilaisia asiakastöitä ja aikani pajassa oli monipuolinen. Pääsin rakentamaan Päihdeputken lavasteita, verhoilemaan ja tekemään erilaisia ompelutöitä. Meillä oli myös kursseja, joissa opettelimme esim. kankaanpainantaa, kipsitöitä ja maskeerausta. Remontoimme myös pajan wc:n. Mieleenpainuvin projekti oli työkaverini Nintun kanssa tekemämme koristemaalaukset kahteen kerrostaloon. Saimme esittää omia ideoitamme ohjaajille ja asukkaille työn edetessä. Saimme tehdä työtä itsenäisesti, ohjaajien toki välillä käydessä opastamassa ja katsomassa työn etenemistä. Tuntui kuitenkin, että meihin luotettiin ja halusimme olla sen luottamuksen arvoisia ja tehdä työn mahdollisimman hyvin. Yhteistyömme sujui hyvin ja lopputulos oli hieno. Tuntui upealta nähdä oma kädenjälki. Myös asukkaat olivat tyytyväisiä. Pajassa vietetty aika oli erittäin kehittävää ja antoisaa. Kaikki työtehtävät olivat mielekkäitä, vaikka ompelutöissä meinasikin välillä mennä hermo. Kärsivällisyydellä, hyvällä opastuksella ja taistelutahdolla jäljestä tuli kuitenkin ihan hyvää. Ystävystyin Akselissa myös mielenkiintoisten ihmisten kanssa, joihin en välttämättä olisi tutustunut missään muualla. Pajalle oli helppo tulla ja koin, että siellä jokainen sai olla oma itsensä. Vaikka olimme kaikki erilaisia ja eri elämäntilanteissa, työskentely sujui suhteellisen mutkattomasti ja pajan arki oli leppoisaa. Olen todella kiitollinen Akselissa viettämästäni ajasta. Sain kiinnostavaa tekemistä, rahaa ja aikaa pohtia mitä elämältä haluan. Opin paljon, myös itsestäni. Sain ohjaajilta tukea, tietoa ja kannustusta pohtiessani tulevaisuutta. Heidän kanssaan oli helppo jutella. He eivät painostaneet tai tuputtaneet neuvoja, mutta apua sai aina tarvittaessa. Mielestäni Akselin ja Dynamon kaltainen toiminta on äärimmäisen tärkeää. Uskon, että se on hyödyllistä ja auttaa monia nuoria eteenpäin elämässä. Nuorelle, joka miettii kannattaako Akseliin mennä, vastaisin, että ehdottomasti kannattaa. Itse en vaihtaisi pois päivääkään. Krista Sahuri 17

18

19 I I Akselin sosiaaliset tulokset

20 20

21 1. Hyvä työnantaja ja työyhteisö Ensimmäisessä kohdassa selvitetään Akselin onnistumista hyvänä työnantajana ja työyhteisönä. Mittareina on käytetty työllistetyiltä nuorilta kerättävää loppupalautetta sekä ohjaavan henkilöstön kehityskeskusteluihin tekemää itsearviointia omasta työyhteisöstä ja työssä jaksamisesta. Lisäksi on selvitetty ohjaavan henkilöstön kehittymistä keräämällä toteutuneiden koulutusten määrää suhteessa kehityskeskusteluissa arvioituun koulutustarpeeseen. 1.1 Ohjaavan henkilöstön toiminta heikko upea Tiiminvetäjällä oli hyvät ohjaukselliset taidot Sain tiiminvetäjältä asiallista palautetta työstäni Tiiminvetäjä antoi palautetta riittävästi Tiimin ilmapiiri oli mielestäni hyvä ja kannustava Tiedonkulku toimi tiimissä hyvin Tiimissä kaikki työntekijät olivat tasavertaisia, tiiminvetäjät mukaan lukien Sain perehdytystä tiimini ja Akselin toimintaan riittävästi = tulos 21

22 1.2 O h j a a v a n h e n k i l ö s t ö n t y ö s s ä j a k s a m i n e n heikko upea Ovatko vastuusi ja tavoitteesi määritelty selkeästi? Millaiseksi arvioit työryhmän kyvyn ja halun ratkoa ristiriitoja avoimesti ja rehellisesti? Noudatetaanko työryhmässä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä? Miten koet työryhmän muiden jäsenten arvostavan työtäsi? Saatko riittävästi tietoa työyhteisöäsi ja työtehtäviäsi koskevista asioista? Kohtelevatko esimiehesi ja työryhmän muut jäsenet sinua oikeudenmukaisesti? = tulos 22

23 Hyvä ja ystävällinen palvelu. Kyselyihin vastattiin heti ja ilmapiiri työpajallakin oli hyvä. 1.3 Henkilöstön kehittyminen Ohjaava henkilöstö on käyttänyt koulutussuunnitelmien mukaiseen kouluttautumiseen yhteensä 35 päivää eli keskimäärin 3 päivää / henkilö. Lisäksi erilaisiin seminaareihin ja tutustumiskäynteihin käytettiin 24 päivää, eli keskimäärin 2 päivää / henkilö. A r v i o i n t i: Hyvä työnantaja ja työyhteisö Ohjaavan henkilöstön toimintaa ja työssäjaksamista arvioivien mittarien tulokset sijoittuvat välille 3,6 4,7. Kokonaisuudessaan tulokset ovat hyviä. Perehdytyskohdan saama hyvä tulos, 4,4 ei ole yllätys, sillä perehdyttämiseen on saadun palautteen perusteella kiinnitetty huomiota jo aiemmin. Akselissa on perehdyttämiseen sovittu yhteiset käytänteet ja perehdyttämisen apuna kaikki pajat käyttävät yhdessä luotua Akseli-työpaikkana opasta. Huonoimman arvosanan, 3,6 sai kysymys, joka koski työntekijöiden tasavertaisuutta. Kyselylomakkeesta ei selviä, missä asioissa tasa-arvoisuus ei toteudu. Koskeeko kysymys tasaarvoa nuorten välillä vai ohjaajan ja nuorten välillä, vai jotain muuta? Jotta voimme kehittää tätä kohtaa, pitää lomakkeen kysymyksen asettelua jatkossa selventää. Tasa-arvon toteutumiseen on joka tapauksessa jatkossa kiinnitettävä huomiota. Henkilöstön työssä jaksaminen heijastuu nuorten kokemukseen siitä, millaista pajalla työskentely on. Työssä jaksamisen arviot ovat kaiken kaikkiaan hyviä, mikä saattaa toisaalta olla yksi syy siihen, että myös nuoret kokevat pajan ilmapiirin hyväksi ja kannustavaksi. Eniten kehitettävää on ohjaavan henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Mittarit yhteisistä pelisäännöistä, ristiriitojen ratkomisesta ja omasta kokemuksesta siitä kuinka muut arvostavat työtäsi saivat heikoimpia arvosanoja. Henkilöstön kehittymistä kuvaava mittari kertoo ainoastaan koulutuspäivien määrän. Kehittymistä on vaikea arvioida, koska vertailukohdetta ei ole. Kuitenkin on todettava, että mahdollisuudet kouluttautumiseen ovat olemassa. Kehittymisen arviointiin ei ole olemassa vielä työkalua, joten mittaria pitää jatkossa kehittää. 23

24 Kaikki taidot on kehittyneet. Luulin tänne tullessani, että osaan hyvin, mutta ei se ihan niin ollutkaan. Myöhästymisiä ei ole ollut ja olen kyllä aina ennenkin täsmällinen ollut, motivaatiota on riittänyt. En ole paljoa mihinkään palkkaa käyttänyt, joten hyvin on jäänyt säästöön tulevia opiskeluja varten. Ja sitten voi muuttaa omilleenkin. Media-Akselissa Media-Akselin työpäivästä on vaikeaa antaa yleispätevää kuvausta, sillä usein yhtäläisyydet muihin työpäiviin loppuvat siihen, kun aamukahdeksalta astuu sisään työpaikan ovesta. Ulkopuolisen silmin työmme toki saattaa pääosin vaikuttaa kovinkin yksitoikkoiselta hiiren naksuttamiselta, mikä päällisin puolin totta onkin. Työhön kuitenkin mielekkyyttä ja vaihtelua luovat meneillään olevat projektit, joita meillekin siunaantuu samanaikaisesti useita. Työmme pitää sisällään projektin visuaalisen ulkoasun valmistuksen ja materiaalin painovalmiiksi saattamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa siis silkkaa näyttöpäätetyöskentelyä, mutta silloin tällöin prototyyppiä valmistaessaan saa kuitenkin tarttua myös paperiveitseen, viivottimeen, sekä teippirullaan tai liimaan. Digikamerakin on ajoittain käytössä, ja kävimmepä kerran myös videokuvaamassa erään paikallisen kulttuuritapahtuman. Suurimmaksi osaksi työ Media-Akselin printtipuolella pitää sisällään kuitenkin kaikenlaisen painettavan tai tulostettavaksi kelpaavan materiaalin tuottamista, pääasiassa esitteiden, korttien, lehti-ilmoitusten ja julisteiden valmistusta ja vanhan materiaalin päivittämistä. Asiakaspalvelutaitoja täällä ei juurikaan pääse harjoittamaan, sen puolen yleensä hoitavat tiiminvetäjät. Päivi Tolonen 24

25 Media-akseli Olin juuri käynyt www-sivujen perusteet kurssin ja samaan aikaan mutsi kaipasi nettisivuja Virossa olevalle vuokrattavalle loma-asunnolle. Lupasin ottaa asian työn alle ja päädyin tekemään sivut jollain valmiilla nettisivujen tekoon soveltuvalla editorilla. Sain sivut tehtyä johonkin muotoon ja nehän olivat todella yksinkertaiset päällisin puolin. Voin vain kuvitella sen ilmeen, kun nettisivuja työkseen tehnyt isoveljeni kaveri katsoi tekemiäni nettisivuja. Koodista tulee aivan kauhean näköistä, kun sen tekee huonolla html-editorilla. Sen jälkeen tein päätöksen, etten enää ota samanlaisia töitä alle, jollen saa ulkoasua ja koodia paremmaksi ja se päätös myös piti päälle 4 vuotta. Työttömän arki ei ole herkkua, ja sen sain itsekin kokea ollessani puoli vuotta työttömänä. Kuulin eräänä päivänä kaveriltani, että hänen kaverinsa oli ollut töissä työllistämistuella jossain Media- Akselissa ja että sinne haetaan uusia nuoria. Kaverini sitten suositteli paikkaa minulle ja seuraavana päivänä pistinkin hakemuksen ja sain haastattelun saman viikon perjantaiksi. Ilmeisesti olin tehtävään sopiva, kun minulle soitettiin parin tunnin päästä haastattelusta. Media-Akseli vaikutti lupaavalta, koska saisin opetella samalla nettisivujen tekoa, kun tekisin niitä asiakkaalle. Kuulemma aikataulut eivät juuri tämän takia ole hirveän tiukkoja, jotta nuoret oppisivat samalla uutta. Päätin heti alkuun, että jos asiakastöitä ei olisi niin sinä aikana tekisin sitten harjoitteita, koska jollain tapaahan minun tuli oppia tekemään nettisivuja. Ohjaaja auttoi hyvin alkuun, kun hän opetti nettisivujen tekoon tarvittavia ohjelmointikielten perusteita. Sen jälkeen tein harjoitteita, koska tekemällähän sitä vasta oppii. Siitä sitten pikku hiljaa kielet tuli tutummiksi ja ohjelmointi helpottui, kun ymmärsi mitä mikäkin osa koodia teki. Ohjausta sain aina kun sitä tarvitsin. Se oli myös nopeampaa ja opettavampaa, kuin vaikkapa netistä tai kirjasta vastauksen hakeminen. Kun tarvitsin apua ohjaaja tuli ja kertoi, että mikä juttu koodissa on väärin ja alkoi heittelemään ajatuksia, että miten sen voisi korjata. Yleensä ei tullut suoria vastauksia vaan sitten piti itsekin nähdä vaivaa, että saisi koodin toimimaan. Tämä oli mielestäni erittäin hyvä tapa. Eihän kukaan opi mitään, jos annetaan aina suorat vastaukset selittämättä sen enempää. Uskon että täällä opituista asioista on hyötyä jo lähitulevaisuudessa, kun lähden opiskelemaan tietotekniikkaa ammattikorkeakouluun. Media-Akselissa ilmapiiri oli hyvä ja sinne oli helppo sulautua joukkoon. Yhteistyö sujui asiakkaiden, niin kuin työkavereidenkin kanssa erittäin hyvin. Oli kiva huomata että vaikka olen suoraan sanottuna todella huono piirtäjä, eikä minulla ole hyvää taiteellista silmää, niin jotenkin tämä heikkous ei tule esille niin pahasti nettisivujen kohdalla, kun sivujen pitää kuitenkin olla selkeät ja värimaailmatkin pyörivät yleensä aika hillityissä mitoissa. Antti Niemelä 25

26 26

27 2. Työllistymisvalmiuksien tukija Tässä osiossa on selvitetty Akselin tarjoamia mahdollisuuksia pajalaisten työllistymisvalmiuksien tukemiseksi. Mittareiksi valittiin työnhakukoulutuksiin osallistuneiden määrä sekä yritysharjoitteluihin osallistuneiden määrä. Toisena mittarina toimii nuorten arvio saadusta tuesta, sen riittävyydestä ja laadusta. Kolmantena mittarina toimii nuorten tekemä itsearviointi työllistymisjakson lopussa. 2.1 Osallistuminen koulutuksiin ja yritysharjoitteluihin Yhteensä 56/99 nuorta osallistui jollekin seuraavista lyhytkursseista: Työnhakukoulutukset 25 hlöä Ilmaisutaidon kurssi 13 hlöä Tulityökurssi 26 hlöä Yritysharjoitteluihin osallistuminen 5 hlöä T y ö n h a k u k o u l u t u k s e t Akselissa kokeiltiin vuonna 2008 uutta ryhmävalmennusta nimeltä Työnhaun sparrauspäivä. Tätä seurasi vuoden 2009 alussa kaikille nuorille tarkoitetut CV-pajat, joissa muutama nuori kerrallaan tehtiin CV ja avoin hakemus. Urakka oli iso ja hetkellisesti kuormittava, koska 25 nuorta kävi pajan läpi kahdessa viikossa. Myöhemmin aloittaneiden nuorten kanssa on tehty yksilötyönä kaikkea työnhakuun liittyvää valmennusta ja vuoden aikana onkin tultu siihen tulokseen, että työnhakuvalmennus otetaan yhdeksi osaksi prosessia, jonka kaikki pajalla olevat nuoret käyvät läpi. Tulevaisuudessa Työnhaun sparrauspäivä on edelleen tarpeellinen, koska ryhmävalmennuksen keinoin voidaan sujuvammin käsitellä mm. työnhakuun liittyviä arvoja ja asenteita sekä jakaa hyviä käytäntöjä, että ennen kaikkea harjoitella työnhakua käytännössä. Hyvä palvelu nuorille!!!!!!!!! Anna-Kaisa Vihersalo, yksilövalmentaja 27

28 Ilmaisutaidon kurssi Akseli pajoilla järjestettiin ilmaisutaidon kurssi, jonka tavoitteena oli lisätä työpajanuorten rohkeutta ilmaista itseään ryhmässä, opetella nauramaan itselleen ja mokailulle, tutustua eri pajojen nuoriin ja lisätä tietoa siitä, miten suuri vaikutus kehon kaikilla toiminnoilla ja aisteilla on omaan ilmaisuun. Kurssille osallistui 15 nuorta. Kurssi kesti yhden työpäivän ja sisälsi tutustumis- ja ryhmäytysharjoitteita, leikkimistä, statusharjoitteita, kehon ja äänen huoltoa, ryhmätöitä, keskustelua, kirjoittamista ja piirtämistä. Päivä oli pitkä ja erittäin monipuolinen. Kurssilla kävi ilmi, että vastaavia eri pajojen välisiä toiminnallisia hetkiä kaivattaisiin lisää. Päivän onnistunein osio olikin aamupäivän tutustumis- ja ryhmäytysharjoitukset. Iltapäivällä käydyt oman kehon tuntemiseen liittyvät harjoitukset ja keskustelut olivat monille vaikeita ja niitä olisi jatkossa järkevämpi työstää vaikkapa useampana lyhyempänä kertana. Kaiken kaikkiaan kurssista jäi vetäjälle sellainen tunne, että näitä voisi järjestää pajojen kesken uudelleenkin. Heidi Pasanen, kurssin vetäjä Ainakin itseluottamusta olen saanut enemmän. Tykkään olla enemmän ihmisten kanssa tekemisissä - aikaisemmin ajatteli vaan ettei osaa mitään.. Tulityökurssi Akselissa on vuosien ajan järjestetty tulityökoulutuksia, jotka ovat olleet tarpeellisia erityisesti puu- ja metallialalle, tai rakennusalalle suuntaaville nuorille. Myös Lounasakselin työntekijät ovat osallistuneet kursseille siihen liittyvän alkusammutusharjoittelun vuoksi. Vuonna 2009 kursseja järjestettiin 2 ja niihin osallistui yhteensä 26 nuorta neljältä eri pajalta. Yritysharjoittelu Akselin puolen vuoden mittaiseen työsuhteeseen voi sisältyä kuukauden mittainen harjoittelu jossakin muussa työpaikassa. Harjoittelun tavoitteena on lisätä ammatillisia valmiuksia ja helpottaa työllistymistä tai toimia alanvaihtajille tutustumisjaksona. Harjoitteluja tehtiin vuonna 2009 yhteensä 5, joista yksi koski uuteen alaan tutustumista. 28

29 2.2 Tuen ja ohjauksen riittävyys ja laatu Vuonna 2009 Akselissa työsuhteensa päätti 71 nuorta. Kaikilta päättäneiltä pyydetään loppupalaute, johon he arvioivat tarvitsemansa tuen riittävyyttä. Prosenttiluku kertoo, kuinka moni on kokenut tarvitsevansa kyseisessä asiassa tukea ja apua. heikko upea Sain tukea työn etsimisessä 69 % Sain tukea koulutuspaikan valinnassa 58 % Sain tukea ammatinvalinnassa 54 % Sain tukea henkilökohtaisissa elämäntilanteissa 61 % Yksilöohjaajalta saamani tuki oli riittävää ja asiallista = tulos 29

30 2.3 Pajalaisten itsearviointi omien valmiuksien paranemisesta Vuonna 2009 Akselissa työsuhteensa päätti 71 nuorta. Itsearvioinnissa myöntäviksi vastauksiksi on laskettu vähän-, jossain määrin-, paljon- ja erittäin paljon-vastaukset. Jatkosuunnitelma- kohdassa vastausvaihtoehtoina on kyllä tai ei. ei yhtään erittäin vähän vähän jossain määrin paljon erittäin paljon % Arjenhallintani on parantunut ,1 Työelämävalmiuteni ovat parantuneet ,6 Terveydentilani ja hyvinvointini on kohentunut ,9 Minulla on jatkosuunnitelma 83,0 30

31 A r v i o i n t i: Työllistymisvalmiuksen tukija Tulokset työllistämisvalmiuksien tukijana ovat kaiken kaikkiaan vaihtelevat ja tällä osa-alueella on eniten kehitettävää. Iso osa nuorista on osallistunut pajoilla järjestettyihin kaikille yhteisiin koulutuksiin. Luku ei sisällä yksittäisten nuorten räätälöityjä koulutuksia eikä pajojen tekniikkakursseja. Tulos on hyvä, mutta jatkossa kurssitoiminnan on oltava järjestelmällisempää, jotta jokaisella nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tarkoituksenmukaisille kursseille. Tähän asti kursseja on järjestetty satunnaisesti nuorilta nousseiden toiveiden ja henkilökunnan resurssien mukaan. Yritysharjoittelumahdollisuutta nuoret ovat käyttäneet vähän, vaikka Akselissa on niistä hyviä kokemuksia. Viimeinen pajakuukausi jossain yrityksessä helpottaa nuoren irtautumista pajalta, lisää itsenäisyyttä ja samalla nuori saa arvokasta kokemusta työelämästä. Onpa muutama nuori saanut vuosien varrella työpaikankin yritysharjoittelusta, joten niiden markkinointiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Tulokset tuen ja ohjauksen riittävyydestä ja laadusta sijoittuvat tässä mittarissa välille 2,6-3,9 ja ovat oletustamme alhaisemmat. Tulokset olivat hämmentäviä, koska vuoden aikana Akseliin on palkattu toinen yksilövalmentaja ja yksilöllisen tuen määrää on lisätty. Erityisesti ammatinvalinnan tukemisen tulos, 2,6 on yllättävän huono ja sen parantamista on mietittävä. Tulosten tulkinta on ristiriitaista, koska yksilöohjaajalta saatu tuki koettiin kuitenkin riittäväksi. Tässäkin mittarissa on epäselvää keneltä saatua tukea nuori tarkoittaa, mutta on selvää, että jatkossa asiaan on kiinnitettävä huomiota, jotta nuoret saavat tukea tarpeen mukaan. Hyviä tuloksia ovat arjenhallinnan ja työelämävalmiuksien parantuminen yli 88 % nuorista ja positiivista on, että nuoret kokevat terveydentilansa ja hyvinvointinsa kohentuneen Akselissa olon aikana, vaikka sitä ei Akselin prosessissa painotetakaan. Yksi perushyvinvointia edistävä tekijä on arkirytmin saaminen kohdalleen, ja säännöllinen työ pajalla on useimmille pitkästä aikaa syy arkirytmin tasapainottamiseen. Lähes poikkeuksetta nuoret ovat tyytyväisiä siihen, että on syy herätä ajoissa. Mielenkiintoista on, että vain 83% ilmoittaa saaneensa Akselista jatkosuunnitelman, vaikka kaikkien kanssa tulevaisuutta työstetään. Tässäkään kohdassa mittari ei anna tarkempaa tietoa, mitä nuoret ajattelevat jatkostaan tai miten he ovat omaksuneet yhdessä laaditut suunnitelmat. Mittaria on siis syytä kehittää, jotta saamme tästä toimivamman työvälineen. Nyt voimme vain arvella, että kuka koki jääneensä ilman jatkosuunnitelmaa tai mistä suunnitelman tiedostamattomuus mahtaa johtua. 31

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin

Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin Onnistuneella työharjoittelulla kiinni osaamisen perusteisiin HENRY Foorumi 2012 Lisa Forss Liiketoimintajohtaja, Taitoprofiilit/StaffEdu Oy 1 Taitoprofiilit/StaffEdu Oy Koulutuspalveluita työhallinnolle

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä sidosryhmille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin 18 henkilölle, joista

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa

Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Sovari-vaikuttavuusmittarin hyödyntäminen työpajatoiminnassa Riitta Kinnunen, asiantuntija Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Etelä-Suomen työpajojen ALU-STARTTI 27.1.2016 Sovari tuottaa laadullista vaikutustietoa

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot

Kysymykset ja vastausvaihtoehdot KAARI-TYÖHYVINVOINTIKYSELY 1 (8) Kysymykset ja vastausvaihtoehdot JOHTAMINEN TYÖYKSIKÖSSÄ Tässä osiossa arvioit lähiesimiehesi työskentelyä. Myös esimiehet arvioivat omaa lähiesimiestään. en enkä Minun

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta

NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille. OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta NUORTEN TUETTU OPPISOPIMUS alle 25-vuotiaille vantaalaisille OPAS NUORELLE JA TYÖPAIKALLE Nuorisopalvelut/Työpajatoiminta Sisällysluettelo Nuorelle 3 Työpaikalle 4 Opiskelija / työpaikkaohjaaja / esimies

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille

Kyselyn tuloksia. Kysely Europassin käyttäjille Kysely Europassin käyttäjille Kyselyn tuloksia Kyselyllä haluttiin tietoa Europass-fi nettisivustolla kävijöistä: siitä, miten vastaajat käyttävät Europassia, mitä mieltä he ovat Europassista ja Europassin

Lisätiedot

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012

Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 Valmistu töihin! Kuopion opiskelijakyselyn tulokset 23.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat Savon ammattija aikuisopistossa sekä Savonia ammattikorkeakoulussa opiskelevat

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI

OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI Oppimisympäristöntunnistamisraportti - 1 - OPPIMISYMPÄRISTÖN TUNNISTAMISRAPORTTI VAIHTOEHTOINEN AMMATTIKOULU SOVINTO RY Oppimisympäristöntunnistamisraportti - 2 - KOOSTE ORGANISAATION OPPIMISYMPÄRISTÖISTÄ

Lisätiedot

Kotimainen kirjallisuus

Kotimainen kirjallisuus Kotimainen kirjallisuus Kysely lähetettiin 80 kotimaisen kirjallisuuden alumnille, joista 27 vastasi. Vastausprosentti oli 34 %. Vastaajista 89 % on naisia. Vastaajien keski-ikä on 35 vuotta. Opintojen

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 25.9.2013 Työpaja Työpajoilla tuetaan nuoren elämänhallintaa sekä järjestetään työkokeiluja Työpajojen tavoitteena on ehkäistä nuorten

Lisätiedot

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa:

Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Lapin Rovaniemen moduuli 2 verkko-opiskelijoiden kysymyksiä tetoimiston virkailijoiden tapaamiseen AC-huoneessa: Koulutukseen ja Te-toimiston rooliin liittyviä kysymykset: 1. Olen yli 30-vuotias mutta

Lisätiedot

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011

Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 Tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kohtalonyhteys 10.2.2011 17.2.2011 Hannele Waltari Mitä työhyvinvointi on? Työhyvinvointi tarkoittaa turvallista, terveellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset

Lisätiedot

Valmentaudu tuleviin opintoihin!

Valmentaudu tuleviin opintoihin! Valmentaudu tuleviin opintoihin! Perusopetuksen jälkeinen valmistava koulutus 2015 2016 Koe tekemisen, osaamisen ja onnistumisen iloa! Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus (Valma) Valmentavassa

Lisätiedot

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia

Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Ikääntyvät työntekijät organisaatiomuutoksessa - ELDERS -projektin tuloksia Krista Pahkin Organisatoriset innovaatiot ja johtaminen -tiimi ELDERS -projektin aineisto 1. Kirjallisuuskatsaus 2. HYVIS -aineiston

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 3.10.2012 Rovaniemi 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lapin alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Rovaniemellä ja Kemi-Torniossa opiskelevat nuoret. Vastaajat

Lisätiedot

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014

Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiajot, Vaasa 28.-29.10.2014 Auditointiverkoston haastattelut Haluttiin selvittää mallin nykyistä käyttöä ja kehittämistarpeita panostaminen oikeisiin kehittämiskohteisiin Haastattelut touko-elokuussa

Lisätiedot

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022

ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 ERI-IKÄISTEN JOHTAMINEN JA TYÖKAARITYÖKALU MITÄ UUTTA? Jarna Savolainen, TTK jarna.savolainen@ttk.fi P. 040 561 2022 Työpaja: Eri-ikäisten johtaminen ja työkaarityökalu mitä uutta? Työpajan tavoitteet:

Lisätiedot

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista

Yritysyhteistyötutkimus 2014. Julkinen yhteenveto tutkimusraportista Yritysyhteistyötutkimus 2014 Julkinen yhteenveto tutkimusraportista 25.6.2014 Anne Mähönen Yleistä tutkimuksesta Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää alueen yritysten käsityksiä oppilaitosten tarjoamista

Lisätiedot

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1

Vastausprosentti % Kuntaliitto 2004, n=202 Kuntaliitto 2008, n=198 Kuntaliitto 2011, n=220. Parempi Työyhteisö -kysely Työterveyslaitos 1 Vastausprosentti % 9 8 75 74 67 Kuntaliitto 4, n=2 Kuntaliitto 8, n=198 Kuntaliitto 11, n=2 Työterveyslaitos 1 Parempi Työyhteisö -Avainluvut 19 Työyhteisön kehittämisedellytykset 18 Työryhmän kehittämisaktiivisuus

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen (ammattillinen peruskoulutus) ja työpaikkaohjaajan tehtävät Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Työssäoppiminen ammatillisessa peruskoulutuksessa Kaikissa toisen asteen

Lisätiedot

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA

Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA 2014 Tutkimus nuorten tulevaisuuden suunnitelmista TIIVISTELMÄ PÄÄRAPORTISTA Kun koulu loppuu -tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää yläkoululaisten ja lukiolaisten tulevaisuuden suunnitelmia,

Lisätiedot

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut

Tohtoreiden uraseurannan tulokset. Urapalvelut Tohtoreiden uraseurannan tulokset Urapalvelut Aarresaaren uraseuranta Aarresaari-verkosto on suomalaisten yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden yhteistyöverkosto, johon kuuluu 12 yliopistoa Aarresaari

Lisätiedot

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille

Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Yhteenveto Oppituki-hankkeen kyselystä työpajaohjaajille ja työpaikkaohjaajille Sidosryhmätyöpaja 4.9.2013 Koulutuspäällikkö Matti Tuusa 10.9.2013 1 Kyselyn tuloksia 10.9.2013 2 Taustatiedot Kysely lähetettiin

Lisätiedot

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille

Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Kuntalisä työttömiä palkkatuella työllistäville järjestöille, yhdistyksille ja säätiöille Ohjaus- ja seurantalomake 1 (7) Oulun kaupunki maksaa yleishyödyllisille kuntalisää palkkatuella työllistettävän oululaisen henkilön palkkakuluihin. Kuntalisän maksamisessa noudatetaan Oulun kaupungin

Lisätiedot

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012

Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen. Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuu ja sukupolvien välinen sopiminen Lauri Ihalainen 16.10.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 32 400 työtöntä alle 25v-vuotiasta työnhakijaa. 55 000 työtöntä alle 30-vuotiasta, joista 33 000:lla

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.9.2012 Seinäjoki 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Seinäjoen raportissa käsitellään sekä Tamperelaisten että Seinäjokelaisten nuorten vastauksia.

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012

VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 VARIA Mielikuva- ja vaikuttavuuskysely 2012 INNOLINK RESEARCH OY TAMPELLAN ESPLANADI 2, 4.krs, 33100 TAMPERE FREDRIKINKATU 34 B 22, 00100 HELSINKI Puh. 010 633 0200 YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA Tutkimuksen tavoitteena

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke

Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke 10.4.2015 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & Avanti-hanke AVANTIBOOK Nro 6 Seinäjoen kaupungin Työllisyyspalvelut & AVANTI-HANKE Työllisyyden kuntakokeiluhanke Kaupungin Työllisyyspalvelut Seinäjoki

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

NUORISSA ON TULEVAISUUS!

NUORISSA ON TULEVAISUUS! NUORISSA ON TULEVAISUUS! TERVETULOA! 1 HUKASSA Keitä ovat syrjäytyneet nuoret? - Pekka Myrskylä, EVA-analyysi Syrjäytyneitä 15-29-vuotiaita nuoria oli vuonna 2010 yhteensä noin 51 300. Syrjäytymisen ytimessä

Lisätiedot

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet

Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Nuorten Yhteiskuntatakuu ja tiimiyrittäjyyden vahvuudet Työministerin erityisavustaja, VTT Pilvi Torsti Osuuskuntayrittäjyys uusia liiketoimintamalleja seminaari 13.11.2012 Yhteiskuntatakuun taustoja 110

Lisätiedot

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi!

Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Ammattiosaajan työkykypassi Vahvista työkykyäsi! Keski-Pohjanmaan ammattiopisto Työkykypassi Jotain yleistä tekstiä työkykypassista? Suoritukset Liikunta (40 h) Terveys (40 h) Työvalmiudet (40 h) Kiinnostukset

Lisätiedot

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen

vaikuttavuutta. Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hankkeen A) Hankkeen tavoitteena on, että Iisalmen seudun TE-toimiston alueella sijaitsevat työpajat ja tuotannolliset työkeskukset alkavat yhdessä tuotteistaa pajayksiköissä valmentautuville tai kouluttautuville

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Nuorisotakuu. Timo Mulari timo.mulari@alli.fi Monialaisten yhteistyöverkostojen kehittämishanke Suomen nuorisoyhteistyö Allianssi ry Hyvinkään kaupunki Lohjan kaupunki Porvoon kaupunki Nuorisotutkimusseura ry Nuorisotakuu Timo Mulari timo.mulari@alli.fi

Lisätiedot

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija

Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011. Hilla-Maaria Sipilä Projektisuunnittelija Työpajat TYP:n kumppanina Työhönkuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Projektisuunnittelija Espoon työvoiman palvelukeskuksen asiakasprosessi KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA PAJALLA ETYP moniammatilliset

Lisätiedot

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015

Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja. Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 Nuorten oppisopimus rekrytointikanava ja ammattitaidon kasvattaja Tarja Saaren- Seppälä, FT 26.3.2015 SAIRAALAN PUHTAANAPITO JA VÄLINEHUOLTOPALVELUT Korkean hygieniatason takaavia tilojen puhtaanapitopalveluja,

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä

Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Moniammatillinen tiimityön valmennus, Mikkelin ammattikorkeakoulun oppimisympäristössä Etelä-Savon RAMPE osahankkeessa toteutettiin moniammatillisen tiimityön valmennusta simulaatio oppimisympäristössä

Lisätiedot

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi

Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Työmarkkinakeskusjärjestöjen esitykset 18.10.2012 koulutuksen ja työelämän yhteistyön kehittämiseksi Ehdotukset valmisteltu työurasopimuksen pohjalta käynnistetyssä työryhmässä keskusjärjestötasolla. Neuvottelut

Lisätiedot

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA

TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA TUNNE ITSESI TYÖNHAKIJANA Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Omien taitojen tunnistaminen 3. Omista taidoista kertominen 4. Työnhaun viidakko 5. Miten ylläpitää motivaatiota? 6. Työntekijöiden terveisiä

Lisätiedot

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi

Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Konttorirotasta oman työn tuunaajaksi Osa 1: Kuinka valmiita me olemme? Tutkimuksen perustiedot Tutkimukseen on haastateltu 1000 suomalaista Kohderyhmänä olivat 18-64 -vuotiaat pois lukien eläkeläiset

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii

Oppisopimuskoulutus. Tekemällä oppii Oppisopimuskoulutus Tekemällä oppii Sopii kuin nakutettu Perustietoa oppisopimuksesta Oppisopimus on käytännöllinen tapa kouluttautua ja kouluttaa yritykseen ammattitaitoista henkilöstöä sekä kehittää

Lisätiedot

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma

Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma Kalevanharjun päiväkodin varhaiskasvatussuunnitelma TOIMINTA AJATUS Tarjoamme lapsille niin kodinomaista elämää kuin se on mahdollista laitoksessa.säännöllisen päivärytmin avulla luomme lapsille turvallisuutta.

Lisätiedot

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008

Näyttötutkinnon suorittaminen, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto. Näyttötutkinnon suorittaminen 2008 , sosiaali- ja terveysalan perustutkinto 1 1 Aikuisten ammatilliset näyttötutkinnot Sinä voit osoittaa eli näyttää ammattitaitosi, kun teet näyttötutkinnon. Näyttötutkinnon jälkeen voit saada tutkintotodistuksen,

Lisätiedot

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015

Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Etätyökysely henkilöstöstölle 22.1.-2.2.2015 Olen kokenut etätyön hyväksi työskentelytavaksi Saan etätyöpäivän aikana pääosin tehtyä suunnittelemani työt Ohjeistus etätyön tekemiseen on ollut riittävää

Lisätiedot

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT

Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio. Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Vapaaehtoiskysely - HelsinkiMissio Tampereen teknillinen yliopisto Tiedonhallinnan ja logistiikan laitos/mittaritiimi Harri Laihonen, FT Esityksen sisältö 1. Aineeton pääoma 2. Miksi vapaaehtoiskysely?

Lisätiedot

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015

OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 OSAAMINEN TYÖPAIKAN MENESTYSTEKIJÄNÄ SAANA SIEKKINEN 20.1.2015 1 Työpaikan laatu on yhteydessä lähes kaikkiin työelämän ilmiöihin ja aina niin, että laadukkailla työpaikoilla asiat ovat muita paremmin.

Lisätiedot

OPUS projektisuunnitelma

OPUS projektisuunnitelma OPUS projektisuunnitelma PROJEKTISUUNNITLEMA 1(5) Taustaa Sotek on ollut mukana vuosina 2012-2013 toteutettavassa, myös Euroopan sosiaalirahaston osittain rahoittamassa Tiet työhön 2 hankkeessa. Tiet työhön

Lisätiedot

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli

Avoin ammattiopisto. Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Avoin ammattiopisto Stadin ammattiopiston avointen opintojen toimintamalli Taustaa Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän Nuorten tuki hanke Ohjaamo malli Nuorten pitkäkestoinen ohjaus ja tuki http://avoinammattiopisto.ning.com/page/ohjaamo-1

Lisätiedot

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII -

Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus - TEKEMÄLLÄ OPPII - Pirkanmaan oppisopimuskeskus p Perus, ammatti- ja erikoisammattitutkintokoulutusta Yhteistyöoppilaitokset 17 kuntaa Valittavana yli 360 tutkintoa Tietopuolinen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijätutkimus 2014

Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Vuokratyöntekijätutkimus 2014 Reilusti kohti tulevaisuuden työelämää seminaari 7.10.2014 Vastaajia 5552 Pekka Harjunkoski Tutkimuksen tausta Kuudes valtakunnallinen vuokratyöntekijätutkimus Tiedonkeruu

Lisätiedot

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa

Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Erityisopiskelijoiden työssäoppimisen kokeilu- ja kehittämishanke Verkkoalusta erityisopiskelijan työssäoppimisen ohjaamisessa Pirkko-Liisa Iivari Omnian ammattiopisto 9.11.2006 Työssäoppimisen ohjaus

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 8.11.2012 Lahti 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! Lahden alueen kyselyn kohderyhmänä olivat Lahdessa opiskelevat nuoret. Vastaajat opiskelevat ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA!

NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! NUORISOTAKUU ON NUOREN PUOLELLA! Sisällys Mikä nuorisotakuu? Miksi nuorisotakuu? Nuorisotakuun tavoitteet ja viestit Ketkä toteuttavat nuorisotakuuta? Nuorisotakuun tuloksia Nuorisotakuun kehittämistarpeita

Lisätiedot

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät!

Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! OPPILAS 1 Ehdottomasti suosittelisin! Täällä on kivat ja hyvät opet ja loistavat oppimismenetelmät! Kurssi oli superhyvä, juuri sellainen mitä halusin, jopa parempi! Tietokoneohjelma oli loistava opiskeluapuri

Lisätiedot

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012

26.4.2012. HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 HARVA-kehttämishanke Merja Tuomola Tiina Garcia 2011-2012 Oppisopimusopiskelija voi saavuttaa mahdollisimman hyvin tutkinnon ammattitaitovaatimukset ja selviytyä työtehtävistään oppimisvaikeuksistaan tai

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 12.9.2012 Tampere 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -Tampereen seudun kyselyn kohderyhmänä olivat paikalliset yliopistossa, ammattikorkeakoulussa ja ammattiopistossa

Lisätiedot

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50

SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 SUKUPUOLI % Nainen 50 Mies 50 IKÄ % 18 24 9 25-34 35-44 26 45-54 30 55-60 13 Yli 60 7 ASEMA % Työntekijä 23 Alempi toimihenkilö 13 Ylempi toimihenkilö 31 Johtava asema 6 Opiskelija 9 Perhe-/opinto-/vuorotteluvapaalla

Lisätiedot

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012

SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 SETLEMENTTIEN SOSIAALISET TULOKSET TEEMOITTAIN JULKINEN SEKTORI JA TOIMINNAN ASIAKKAAT VUODELTA 2012 JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY - Jyvälä tuottaa hyötyä julkiselle sektorille Jyvälä tarjoaa työpaikkoja Jyväskylän

Lisätiedot

Kun nuori tulee töihin

Kun nuori tulee töihin Kun nuori tulee töihin Tämän oppaan tarkoituksena on toimia käsikirjana pk-yrityksen työllistäessä nuoren henkilön. Mukaan on koottu muistilista työnantajalle perehdytyksen tueksi. Vastaavasti mukana on

Lisätiedot

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14

Unelmoitu Suomessa. 17. tammikuuta 14 Unelmoitu Suomessa Sisällys ä ä ä ö ö ö ö ö ö ä ö ö ä 2 1 Perustiedot ö ä ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ä ö ä ää ö ä ä ä ä ö ä öö ö ä ä ä ö ä ä ö ä ää ä ä ä ö ä ä ä ä ä ä ö ä ä ää ö ä ä ä ää ö ä ä ö ä ä ö ä ä ä

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2014 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tiinan tarina. - polkuni työelämään

Tiinan tarina. - polkuni työelämään Tiinan tarina - polkuni työelämään Tiinan tarina on syntynyt Aspa-säätiön Silta työhön -projektissa (ESR, STM). Tarina kertoo projektin toimintamalleista sekä tositapahtumiin pohjautuvista kokemuksista.

Lisätiedot

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin

Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Kanta-Hämeen lähitutormalli pieni tarina 200 tukea tarvitsevan nuoren ohjaamisesta elämässään eteenpäin Nuorten tuetut opinpolut -ohjelman esittely 9.12.2010 Verkatehdas, Hämeenlinna Esityksen sisältö

Lisätiedot

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016

Kirje 05.10.2015. Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Kirje OKM/64/592/2015 05.10.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Valtionavustukset nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimeenpanemiseksi 2015 ja 2016 Opetus- ja kulttuuriministeriö on vuonna

Lisätiedot

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011

Töihin!-palvelu. Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö. Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin!-palvelu Työhönvalmennus ja työnantajayhteistyö Anu Laasanen 19.5.2011 Töihin! palvelu on toimija työnantajan, asiakkaan ja työhallinnon välillä Perustehtävä Toiminnan tarkoituksena on yrityksissä,

Lisätiedot

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa

Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Etäkuntoutuksen seminaari Välimatkoista Välittämättä! Toimintaterapian opetuksen näkökulma- etäohjausta oppimassa Anu Kuikkaniemi 18.9.2015 Helsinki Esityksen sisältö Turun ammattikorkeakoulun hankkeet

Lisätiedot

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA)

MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) MOT JATKO- TYÖLLISTYMISSUUNNITELMA (TELMA) VAIHE AJANKOHTA TAVOITE TOIMENPIDE VASTUUHENKILÖT MATERIAALI I HOJKS-palaveri Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma 5.0 mennessä Alkutilanteen

Lisätiedot

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy

Oppimalla ammattiin. Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta. Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy Oppimalla ammattiin Nuorten näkemyksiä oppisopimuksesta Harri Leinikka Toimitusjohtaja T-Media Oy 1 Kyselyn toteuttaminen Oppimalla ammattiin kyselyn kohderyhmänä olivat 16-29 - vuotiaat nuoret. Vastaajia

Lisätiedot

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti

Ammattitaitoista työvoimaa yhteistyöllä -projekti YHDEKSÄN N + 1 KYSYMYSTÄ YSEILLE Pohjois-Karjalan kauppakamari ja Pohjois-Karjalan Aikuisopisto toteuttivat 13.-24.11.2006 Yhdeksän + 1 kysymystä yseille internetkyselyn Pohjois-Karjalan peruskoulujen

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015

Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Helsingin kaupunki, Sosiaali- ja terveysvirasto Henkilöstöresurssipalvelut Eeva Monto, Susanna Laakkonen 5.11.2015 Miksi? Miten? Mitä? Tilanne 2014 Työnhakijoiden määrän vaihtelu Osa viihtyy ja pysyy kotihoidossa

Lisätiedot

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012

Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Toiminta-aika 1.5.2009-31.12.2012 Kehittämiskohteemme 1: Työ- ja elinkeinotoimistojen kanssa kehitettävä uusi osallistujavalinnan malli (työvoimapoliittinen koulutus) 2: Tehostettu työnhakuklubi (koulutuksen

Lisätiedot

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille

Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Työnhakuvalmennus klubitoimintana kannustus avoimille työmarkkinoille Riitta Romppainen, Koulutusavain Oy Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Kevät 2008: Kirjalliset kyselyt ja keskustelut paikallisen

Lisätiedot

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta

Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta Työhyvinvointikysely - Työhyvinvointi_Perusturva_lautakunta 1. Sukupuoli 0% 25% 50% 75% 100% mies 6,8% nainen 93,2% 2. Työ- ja virkasuhteesi muoto? 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% vakituinen 86,41%

Lisätiedot

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014

Halikon vanhustenkotiyhdistys ry. August-kodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 Augustkodin asukkaiden omaisten palvelutyytyväisyys 2014 2 SISÄLTÖ 1 TYYTYVÄISYYSKYSELYN SUORITTAMINEN 2 AUGUSTKODIN ASUKKAIDEN OMAISTEN TYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 21 FYYSISET JA AINEELLISET OLOSUHTEET

Lisätiedot

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ

PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ VOIKUKKIA 2015 PALAUTEKYSELY RYHMÄN PÄÄTYTTYÄ Hei hyvä vanhempi! Kiitos osallistumisestasi vanhempien VOIKUKKIA-vertaistukiryhmään. Haluaisimme tietää millaisia tunnelmia ja ajatuksia vertaistukiryhmäkokemus

Lisätiedot

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy

Tapani Ahola. Lyhytterapiainstituutti Oy Tapani Ahola Lyhytterapiainstituutti Oy Osaavaa työ- ja työhönvalmennusta hanke 1.1.2008-31.3.2012, Loppuseminaari 9.12.2011 Tavoitteistaminen 1/5 Tavoitteistaminen tekee ongelmista puhumisen helpommaksi.

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

TUETTU TYÖLLISTYMINEN

TUETTU TYÖLLISTYMINEN TUETTU TYÖLLISTYMINEN Pori 8.2.2010 Suvi Pikkusaari Työhönvalmennuksen kehittämiskoordinaattori VATES-säätiö VATES-säätiö Asiantuntijaorganisaatio, joka toimii vammaisten ja osatyökykyisten ihmisten yhdenvertaiseksi

Lisätiedot

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen

OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI. LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen OPPISOPIMUSKOULUTUS SELKOSUOMEKSI LATUVA - laatua, tukea ja valmennusta työssä tapahtuvaan ammatillisen kielen oppimiseen Oppisopimuskoulutus Alkupalaveri, jossa arvioidaan oppisopimuksen edellytykset.

Lisätiedot

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015

Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015 Lähtökohdat ennakkokyselyn pohjalta Iisalmi, 16.4.2015 Petri Puroaho Lähtökohtien käsittelytapa 1. Taustana viime syksyn yhteistyö 2. Etukäteisvastausten lyhyt esittely 3. Kommentointikierros: MIELIKUVAT

Lisätiedot