Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Esipuhe. Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö"

Transkriptio

1 S O S I A A L I N E N T I L I N P Ä Ä T Ö S

2

3 Esipuhe Koskaan ei tiedä, mihin joutuu, kun lähettää henkilöstöään koulutukseen. Yhdestä koulutuspäivästä voi poikia parin vuoden ja suuren työmäärän jälkeen sosiaalinen tilinpäätös. Akselin sosiaalinen tilinpäätös 2009 on kokeilumme siitä, kuinka tehdään näkyväksi työ, jota ei mitata ainoastaan sijoittumisprosentteina tai muina numeraalisina mittareina. Tekemällämme työllä on kuitenkin suuri merkitys nuorille, jotka ovat työssä Akseli-työpajoilla. Tilinpäätös on samalla koonti Akselin tuloksista ja hyödynnämme sitä laatuarviointimme tulososana käyttämässämme Sosiaalisen työllistämisen laadunarviointi-mallissa. Tässä versiossa olemme rakentaneet mallia ja kokeilleet mittareita. Nyt tiedämme, mitä ne näyttävät ja vuodelle 2010 asetamme niille myös tavoitteita. Tilinpäätös muokkautuu matkan varrella vielä jonkin verran. Uusia mittareita löytyy, samoin uusia tapoja tuoda näkyväksi pajajakson arvo nuoren näkökulmasta. Kehittämistyömme siis jatkuu! Jaana Lehtinen Työllisyys- ja erityispalveluiden päällikkö

4 I A k s e l i-t y ö p a j o j e n t a u s t a a Akseli-pajojen kuvaus 9 Historia 9 Työllisyystilanne Lahdessa 10 Työllisy yspolku 11 Akseli-työpajat 12 Yksilövalmennus Akselissa 12 Tiiminvetäjien arkea 13 II Akselin sosiaaliset tulokset 1. Hy vä työnantaja ja työyhteisö Ohjaavan henkilöstön toiminta Ohjaavan henkilöstön työssä jaksaminen Henkilöstön kehittyminen 23 Arviointi: Hyvä työnantaja ja työyhteisö 23 Tiimiläinen kertoo Työllistymisvalmiuksien tukija Osallistuminen koulutuksiin ja yritysharjoitteluihin Tuen ja ohjauksen riittävy ys ja laatu Pajalaisten itsearviointi omien valmiuksien paranemisesta 30 4

5 s i s ä l l y s Arviointi: Työllistymisvalmiuksien tukija 31 Tulevaisuuskertsi 32 Kansainvälisy ys Lisäarvon tuottaja Sijoittuminen työpajajakson jälkeen Pajojen täy ttöaste 34 Arviointi: Lisäarvon tuottaja 35 Oppisopimus pajalla Luotettava ja osaava yhteistyökumppani Asiakasty y tyväisy yskyselyn tulokset 39 Yhteistyö. työllisy yspalvelut-yksikön kanssa 40 Yhteistyö TE-toimiston kanssa 41 Arviointi: Luotettava ja osaava yhteistyökumppani 41 III Sosiaalisen tilinpäätöksen yhteenveto Kehittämiskohteet vuodelle Käynnissä olevat kehittämishankkeet 46 Oppilaitosyhteistyö 48 Prosessi 50 5

6

7 I Akseli-työpajojen taustaa

8 8

9 Akseli-pajojen kuvaus Historiaa Lahden kaupungin nuorisopalvelut on järjestänyt työpajatoimintaa työttömille nuorille vuodesta Aluksi pajatoiminta oli pienimuotoista, ja vuosittain työllistettiin n. 20 nuorta silloiselle nuorisotyöpajalle. Nykyiseen mittaan ja Akseli-nimiseksi työpaja muuttui vuonna 1995, kun Suomi oli liittynyt Euroopan Unioniin, ja 90-luvun lama oli nostanut nuorten työttömyyden pilviin. Akseli oli yksi kymmenestä kärkihankkeesta, joita rahoitettiin sekä Euroopan sosiaalirahaston että opetusministeriön kautta. Akseli-työpajoilla on alusta asti kehitetty pajatoiminnan prosesseja sekä toiminnan laatua. Aloitimme laatuajattelun opettelun Suomen laatupalkintomallin avulla v ja siirryimme EFQM-malliin 2000-luvun alussa. Nykyään käytämme pajoille tehtyä STL-mallia, joka pohjautuu EFQM-malliin. Sisältöä kehitetään prosesseja arvioimalla ja kehittämällä. Akselin pajapaikkojen määrä on vuosien varrella vaihdellut työllisyystilanteen mukaan. Enimmillään pajalaisia oli vuosina n. 145 / vuosi luvulla pajapaikkojen määrä vakiintui n. 90 nuoreen vuodessa, mutta on taas työllisyystilanteen muututtua kasvussa. 9

10 T y ö l l i s y y s t i l a n n e L a h d e s s a Lahdessa nuorisotyöttömien määrä on kasvanut vuoden 2008 toukokuun alhaisimmasta lukemasta, 492 työtöntä vuotiasta nuorta, tasaisesti vuoden 2009 kesään asti. Kesäkuukausina työttömyys oli suurimmillaan 1200 työttömässä nuoressa. Loppuvuoden aikana koulutuspaikkojen lisäyksen myötä työttömien määrä on tasaantunut n. 950 nuoreen työ- ja elinkeinoministeriön kuukausittaisessa tilastossa. Nuorisopalvelut on suurin yksittäinen nuorten työllisyyspalveluiden tuottaja Lahdessa, työllistäen erilaisiin toimenpiteisiin n. 330 nuorta vuodessa. Työllisyyspalveluita nuorille tarjoavat myös Lahden liikunnalla työhön ry, Avainsäätiö, Tuoterengas sekä Takatasku. Työllisyyspalveluita tarvitsevia nuoria on kuitenkin edelleen enemmän kuin työllistämispaikkoja. Lahden kaupunki on nostanut nuorten työllistämisen työllisyyspolitiikkansa tärkeimmäksi painopisteeksi ja lisännyt nuorten osuutta hallintokuntatyöllistetyistä. 10

11 Työllisyyspolku nuorisopalveluiden tuottamissa työllisyyspalveluissa Nuorisopalvelut on kehittänyt työllisyyspalveluitaan vastaamaan nuorten tarpeisiin. Toimintakenttää on tarkasteltu ns. työllisyyspolkuajattelun kautta ja nuorisopalveluiden sisälle on rakennettu palveluketju, joka mahdollistaa nuoren polun kuntouttavan työtoiminnan jälkeisestä vaiheesta koulutukseen tai avoimille työmarkkinoille. Polun aloittamiseksi ja etenemisen turvaamiseksi on samaan yksikköön työllisyyspalveluiden kanssa sijoitettu Nuorten monipalvelukeskus Domino, joka tarjoaa psykososiaalisen tuen palveluita seudun vuotiaille nuorille. Dominossa on etsivän työn työpari, nivelvaihetyön työpari sekä päihde-, mielenterveysja kriisityön työpari. 5. KOULUTUS, TYÖELÄMÄ 4. TUKITYÖLLISTYMINEN, TUETTU OPPISOPIMUS Akseli 3. TYÖHARJOITTELU, TYÖKOKEILU, TUETTU OPPISOPIMUS Horisontti 2. TUETTU TYÖPAJATOIMINTA Dynamo ohjaava ja valmentava vaihe itsenäisen toiminnan vaihe työllistämisvaihe ammatillisen orientaation vaihe 1. KUNTOUTTAVA TYÖTOIMINTA kuntoutusvaihe Kiitos kaikesta! Akseli, Horisontti ja Dynamo. Annoitte minulle uuden elämän, jota jatkan poissa Lahdesta. 0. PÄIVÄTOIMINTA starttivaihe 11

12 Akseli-työpajat Akseli on työttömille nuorille suunnattu työnteon oppimisympäristö. Akselin tarkoitus on auttaa nuoria selvittämään omia ammatillisia jatkosuunnitelmiaan sekä hankkimaan ja saamaan työkokemusta, joko työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista varten. Työpajalla ollaan palkkatuella työsuhteessa. Pajalla työskenneltäessä opitaan työelämän pelisääntöjä. Nuoria tuetaan vastuun ottamiseen työn tekemisestä, työaikojen noudattamisesta, asiakastöiden laadusta ja jatkosuunnitelmien tekemisestä. Akseli rakentuu viidestä eri tuotantoaloja edustavasta työpajasta: Liina&Ekoakseli, Lounasakseli, Media-akseli, Puuakseli ja Teräsakseli. Yksilövalmennus Akselissa Akselissa työskentelee kaksi yksilövalmentajaa, joiden vastuulla on huolehtia nuoren jatkosuunnitelman mahdollistavan prosessin toteutumisesta. Yksilövalmennus koostuu yhdessä nuoren ja tiiminvetäjien kanssa pidettävistä alku-, väli- ja loppuhaastatteluista. Menetelmänä käytetään SWOT-analyysiä, jossa rakennetaan nuoren tulevaisuudensuunnitelmaa kartoittamalla vahvuuksia, kehittämistarpeita, mahdollisuuksia sekä mahdollisia uhkatekijöitä. SWOT on parhaimmillaan toimintasuunnitelma, joka koostuu yhdessä sovituista konkreettisista toimenpiteistä, jolla nuori pääsee lähemmäksi tulevaisuudensuunnitelmaansa. Tämän lisäksi pajoilla on käytössä itsearviointi, joka on arvokas työväline nuoren oman ammatillisen kehittymisen ja työelämätaitojen paranemisen näkyväksi tekemiseen. Yksilövalmentajien työnkuvaan kuuluu edellä mainitun lisäksi myös erityistuki, joka voi liittyä nuoren terveyteen, arjenhallintaan, raha-asioihin tai elämän muiden osaalueiden ongelmiin. Yksilövalmennus perustuu vahvan luottamuksen rakentamiseen sekä avoimeen vuorovaikutukseen. Akseli numeroina 2009 Nuorten määrä Akseli-pajoilla: 99 nuorta Akselissa jaksonsa lopetti: 71 Henkilöstö: 8 työvalmentajaa 2 yksilövalmentajaa osa työllisyys- ja erityispalveluiden päällikön työajasta Nuorisopalveluiden budjetissa: Menot: Tulot: Konsernihallinnon työllisyysbudjetissa nuorten palkkaukseen: Menot: Valtionosuudet:

13 Tiiminvetäjien arkea... Liina & Ekoakseli on kädentaitopaja, jossa tehdään kaikenlaisia kädentaitoa vaativia asiakastöitä. Pajaltamme tilataan paljon kodin huonekalujen uudelleenverhoiluja, kodin sisustustekstiilejä, kuten verhoja, tyynyjä ja sisustustauluja sekä tilojen sisustuksia tai lavastuksia. Teemme myös remontteja ja tilasuunnittelua asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Pajalla myös ommellaan mitä vain korjausompelusta vanhojenpäiväpukuihin. Pajalla on kahdeksan nuorta kerrallaan. Yksi mielenkiintoinen pointti Liina&Ekossa on se, että ajoittain tiimiläisellä on parempi ammattitaito työhön kuin tiiminvetäjillä. Tässä tapauksessa kysymme tiimiläiseltä, uskooko hän selviytyvänsä ko. työstä. Mikäli hän luottaa kykyihinsä, aloitamme työn ja tiiminvetäjän rooli on olla yhteydessä asiakkaaseen, hankkia materiaalit ja tehdä päätökset, mikäli tiimiläinen on kahden vaiheilla jonkin yksityiskohdan suhteen. Tällainen työskentely nojaa vahvasti tiimiläiseen, eikä sitä käytetä aivan työsuhteen alussa. Kun nuoren taidot tunnetaan paremmin, uskalletaan asiakastyö antaa hänen ammattitaitonsa varaan. Heidi Pasanen & Katri Kiviniemi, tiiminvetäjät Teräsakseli suorittaa asiakkaan toiveiden mukaiset autohuollot, vikakoodien luvut, pakokaasuanalyysit, ruostevaurioiden korjaukset, renkaiden, jarrupalojen ja pakoputkien vaihdot. Suoritamme myös pienimuotoisia metallialan töitä. Pajassa on kerrallaan 5-10 nuorta. Työ pajassa tehdään opastetusti, joten pajalaisen ei tarvitse olla välttämättä ammattilainen tullessaan. Työt tehdään pääosiltaan pareina. Pajalaisen vahvuudet ja osaaminen otetaan huomioon töitä jaettaessa ja tällöin pyritäänkin siihen, että toinen pajalainen olisi tehnyt ko. työn aikaisemmin. Tällöin hän voi opastaa tarvittaessa pariaan joka ei ole välttämättä kyseisiä töitä tehnyt. Ideaalitilanne olisi, kun seuraavassa työssä neuvominen tapahtuisi toisin päin. Tero Riihelä, tiiminvetäjä 13

14 Lounasakseli on lounas- ja kahvilapalveluihin erikoistunut tiimi. Työjakson aikana perehdytään kokin, kylmäkön ja kassahenkilön työtehtäviin. Asiakaspalvelu, salaattien ja ruokien valmistus, kassan käyttö sekä monet muut keittiön työtehtävät tulevat kaikille työntekijöille tutuksi. Työntekijät ovat vuoroviikoin eri tehtävissä, joissa jokaisella on oma rutiinitehtävänsä, mutta omien töiden lisäksi on autettava toista, jos se on tarpeen. Tiimissä on kerrallaan töissä 3 nuorta ja pajaa ohjaa yksi tiiminvetäjä. Nuoret ovat töissä ma-pe klo Perjantaisin on hieman lyhyempi päivä. Taukoja pidetään silloin, kun niitä pystyy pitämään. Lounasakseli on erittäin työorientoitunut paja, jossa nuoret joutuvat työskentelemään julkisesti ja oma työnjälki on suoraan havaittavissa asiakkaiden palautteena. Avokeittiössä joutuu olemaan koko ajan esillä, ja asiakaspalvelutaidot ovat työssä enemmän kuin tarpeen. Avokeittiössä työskentely saattaa jännittää, mutta Lounasakselissa hankitusta kokemuksesta on varmasti etua työmarkkinoille suunnattaessa. Lähes kaikki Lounasakselin nuoret hyödyntävät mahdollisuutta lähteä pajajakson viimeiseksi kuukaudeksi yritysharjoitteluun, joista tyypillisimpiä paikkoja ovat päiväkodit ja koulujen keittiöt, toki yksityisellekin puolelle aina joku suuntaa. Lounasakselista lähteneet nuoret hakeutuvat eri aloille, keittiöala on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa, mm. lähihoitajiksi ovat muutamat lähteneet. Jaana Snellman, tiiminvetäjä 14

15 Puuakselissa entistämme ja korjaamme vanhoja puuhuonekaluja sekä teemme pienimuotoisia puusepäntöitä. Teemme myös pajan ulkopuolella saneerausrakennus-/maalaustöitä kausiluontoisesti. Puuakselin asiakkaina ovat etupäässä yksityishenkilöt, mutta myös erilaiset yritykset, yhteisöt ja järjestöt. Pajalla on nuorta kerrallaan. Puuakselin tiiminvetäjien työnkuva koostuu aika monen ammattialan ohjaamisesta: puusepän työt, ruiskumaalaus, rakennusmaalaus, kuljetusten hoitaminen sekä erilaiset saneeraus- ja rakennusalan työt. Ohjaamistyö pajassa on hyvin erilaista paitsi tiiminvetäjien välillä, myös tiimiläisten yksilöllisten erojen vuoksi. Lisäksi tiiminvetäjän pitää osata oman pajansa tarjouslaskenta, taloushallinta sekä nuorten jatkosuunnitelmien päivittäinen ohjaus työn ohessa. Puuakselissa voi myös opiskella ammattiin. Pyrimme siihen, että kuuden kuukauden jakso ruiskupintakäsittelijäharjoittelijana johtaisi kahden vuoden oppisopimuksen solmimiseen kyseisen henkilön kanssa. Näin saamme kaverille ammatin ja Puuakselin pintakäsittelypuolelle jatkuvuutta. Puuakselissa voidaan solmia tarvittaessa myös puusepän perustutkintoon johtava oppisopimuskoulutus yhdelle henkilölle kerrallaan. Henkilö valikoituu saman kaavan mukaan kuin maalarikin. Pasi Viljamaa, tiiminvetäjä 15

16 Media-akseli koostuu kahdesta tiiminvetäjästä ja neljästä nuoresta. Tuotamme pääsääntöisesti printtituotteiden suunnittelua ja www-sivustoja sekä sähköisiä palveluita. Silloin tällöin olemme ottaneet myös valokuvaus- / videokuvauskeikkoja, videoeditointitöitä ja äänieditointia. Noin 2/3 pajallamme olevista nuorista omaa ammatillisen perustutkinnon, yleensä joko media-assistentin tai datanomin paperit. Emme siis vaadi nuorilta koulutusta, jos he haastattelussa voivat osoittaa perustietotaidon esim. harrastusten tai lyhytkurssien kautta. Vuosien varrella olen huomannut, että asenne ja rehellinen mielenkiinto pajalla tehtäviin töihin ratkaisee paljon. Suurin osa nuorista suuntaa pajajakson jälkeen opiskelemaan alaa joko ammattikouluun tai ammattikorkeakouluun. Pyrimme tuomaan pajajakson aikana nuorille esiin opiskeluiden tärkeyden alalla, sillä kilpailu paikoista on kovaa ja yritysten odotukset työntekijöiden tietotaidoista ovat yleisesti hyvin korkealla. Pajallamme on ollut kysyntää, sillä nuorille alan ensimmäisten työpaikkojen löytäminen on kiven takana. Tämä esiintyy selvimmin siinä, että monelle nuorelle Media-akseli on ensimmäinen varsinainen media-alan työpaikka. Haastatteluissa moni onkin kertonut suurimmaksi työllistymisen esteeksi juuri työkokemuksen puutteen, jota yritykset uusilta työntekijöiltä toivovat. Vesa Laakso, tiiminvetäjä 16

17 Aika Akselissa Olen 24-vuotias nainen ja opiskelen tällä hetkellä pintakäsittelyä Turun ammattiopistosäätiössä. Päätin hakea opiskelemaan alaa oltuani töissä Akselin Liina&Ekopajassa. Akseliin päädyin Dynamon kautta, jossa olin työharjoittelussa sisustuspajassa. Ennen Dynamoa olin kirjoittanut ylioppilaaksi keväällä 2004, jonka jälkeen olin pitänyt välivuoden ja tein töitä. Aloitin välivuoden jälkeen hoitotyön opinnot, jotka kuitenkin keskeytyivät, sillä totesin alan olevan minulle väärä. Tein taas töitä mm. kaupan kassana ja olin työttömänä. Työvoimatoimistosta minut ohjattiin Dynamoon syksyllä Ihastuin paikkaan välittömästi. Dynamossa oli kannustava ja salliva ilmapiiri. Sisustuspajassa pääsin osallistumaan erilaisiin projekteihin. Teimme mm. pintaremonttia nuorisotila 8-salilla ja valmistimme rekvisiittaa ja lavasteita, sekä sisustuselementtejä. Innostuin kovasti käsillä tekemisestä ja aloin pohtia lähtisinkö opiskelemaan jotakin aiheeseen liittyvää. Dynamojakson päätyttyä pääsin töihin Akseliin. Pajan ohjaajat Heidi ja Suvi ottivat minut lämpimästi vastaan ja myös Akselista välittyi minulle heti sama tunnelma kuin Dynamosta. Akselissa pääsin syventämään Dynamossa oppimaani ja kokeilemaan myös uutta. Teimme erilaisia asiakastöitä ja aikani pajassa oli monipuolinen. Pääsin rakentamaan Päihdeputken lavasteita, verhoilemaan ja tekemään erilaisia ompelutöitä. Meillä oli myös kursseja, joissa opettelimme esim. kankaanpainantaa, kipsitöitä ja maskeerausta. Remontoimme myös pajan wc:n. Mieleenpainuvin projekti oli työkaverini Nintun kanssa tekemämme koristemaalaukset kahteen kerrostaloon. Saimme esittää omia ideoitamme ohjaajille ja asukkaille työn edetessä. Saimme tehdä työtä itsenäisesti, ohjaajien toki välillä käydessä opastamassa ja katsomassa työn etenemistä. Tuntui kuitenkin, että meihin luotettiin ja halusimme olla sen luottamuksen arvoisia ja tehdä työn mahdollisimman hyvin. Yhteistyömme sujui hyvin ja lopputulos oli hieno. Tuntui upealta nähdä oma kädenjälki. Myös asukkaat olivat tyytyväisiä. Pajassa vietetty aika oli erittäin kehittävää ja antoisaa. Kaikki työtehtävät olivat mielekkäitä, vaikka ompelutöissä meinasikin välillä mennä hermo. Kärsivällisyydellä, hyvällä opastuksella ja taistelutahdolla jäljestä tuli kuitenkin ihan hyvää. Ystävystyin Akselissa myös mielenkiintoisten ihmisten kanssa, joihin en välttämättä olisi tutustunut missään muualla. Pajalle oli helppo tulla ja koin, että siellä jokainen sai olla oma itsensä. Vaikka olimme kaikki erilaisia ja eri elämäntilanteissa, työskentely sujui suhteellisen mutkattomasti ja pajan arki oli leppoisaa. Olen todella kiitollinen Akselissa viettämästäni ajasta. Sain kiinnostavaa tekemistä, rahaa ja aikaa pohtia mitä elämältä haluan. Opin paljon, myös itsestäni. Sain ohjaajilta tukea, tietoa ja kannustusta pohtiessani tulevaisuutta. Heidän kanssaan oli helppo jutella. He eivät painostaneet tai tuputtaneet neuvoja, mutta apua sai aina tarvittaessa. Mielestäni Akselin ja Dynamon kaltainen toiminta on äärimmäisen tärkeää. Uskon, että se on hyödyllistä ja auttaa monia nuoria eteenpäin elämässä. Nuorelle, joka miettii kannattaako Akseliin mennä, vastaisin, että ehdottomasti kannattaa. Itse en vaihtaisi pois päivääkään. Krista Sahuri 17

18

19 I I Akselin sosiaaliset tulokset

20 20

21 1. Hyvä työnantaja ja työyhteisö Ensimmäisessä kohdassa selvitetään Akselin onnistumista hyvänä työnantajana ja työyhteisönä. Mittareina on käytetty työllistetyiltä nuorilta kerättävää loppupalautetta sekä ohjaavan henkilöstön kehityskeskusteluihin tekemää itsearviointia omasta työyhteisöstä ja työssä jaksamisesta. Lisäksi on selvitetty ohjaavan henkilöstön kehittymistä keräämällä toteutuneiden koulutusten määrää suhteessa kehityskeskusteluissa arvioituun koulutustarpeeseen. 1.1 Ohjaavan henkilöstön toiminta heikko upea Tiiminvetäjällä oli hyvät ohjaukselliset taidot Sain tiiminvetäjältä asiallista palautetta työstäni Tiiminvetäjä antoi palautetta riittävästi Tiimin ilmapiiri oli mielestäni hyvä ja kannustava Tiedonkulku toimi tiimissä hyvin Tiimissä kaikki työntekijät olivat tasavertaisia, tiiminvetäjät mukaan lukien Sain perehdytystä tiimini ja Akselin toimintaan riittävästi = tulos 21

22 1.2 O h j a a v a n h e n k i l ö s t ö n t y ö s s ä j a k s a m i n e n heikko upea Ovatko vastuusi ja tavoitteesi määritelty selkeästi? Millaiseksi arvioit työryhmän kyvyn ja halun ratkoa ristiriitoja avoimesti ja rehellisesti? Noudatetaanko työryhmässä yhteisesti sovittuja pelisääntöjä? Miten koet työryhmän muiden jäsenten arvostavan työtäsi? Saatko riittävästi tietoa työyhteisöäsi ja työtehtäviäsi koskevista asioista? Kohtelevatko esimiehesi ja työryhmän muut jäsenet sinua oikeudenmukaisesti? = tulos 22

23 Hyvä ja ystävällinen palvelu. Kyselyihin vastattiin heti ja ilmapiiri työpajallakin oli hyvä. 1.3 Henkilöstön kehittyminen Ohjaava henkilöstö on käyttänyt koulutussuunnitelmien mukaiseen kouluttautumiseen yhteensä 35 päivää eli keskimäärin 3 päivää / henkilö. Lisäksi erilaisiin seminaareihin ja tutustumiskäynteihin käytettiin 24 päivää, eli keskimäärin 2 päivää / henkilö. A r v i o i n t i: Hyvä työnantaja ja työyhteisö Ohjaavan henkilöstön toimintaa ja työssäjaksamista arvioivien mittarien tulokset sijoittuvat välille 3,6 4,7. Kokonaisuudessaan tulokset ovat hyviä. Perehdytyskohdan saama hyvä tulos, 4,4 ei ole yllätys, sillä perehdyttämiseen on saadun palautteen perusteella kiinnitetty huomiota jo aiemmin. Akselissa on perehdyttämiseen sovittu yhteiset käytänteet ja perehdyttämisen apuna kaikki pajat käyttävät yhdessä luotua Akseli-työpaikkana opasta. Huonoimman arvosanan, 3,6 sai kysymys, joka koski työntekijöiden tasavertaisuutta. Kyselylomakkeesta ei selviä, missä asioissa tasa-arvoisuus ei toteudu. Koskeeko kysymys tasaarvoa nuorten välillä vai ohjaajan ja nuorten välillä, vai jotain muuta? Jotta voimme kehittää tätä kohtaa, pitää lomakkeen kysymyksen asettelua jatkossa selventää. Tasa-arvon toteutumiseen on joka tapauksessa jatkossa kiinnitettävä huomiota. Henkilöstön työssä jaksaminen heijastuu nuorten kokemukseen siitä, millaista pajalla työskentely on. Työssä jaksamisen arviot ovat kaiken kaikkiaan hyviä, mikä saattaa toisaalta olla yksi syy siihen, että myös nuoret kokevat pajan ilmapiirin hyväksi ja kannustavaksi. Eniten kehitettävää on ohjaavan henkilöstön keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Mittarit yhteisistä pelisäännöistä, ristiriitojen ratkomisesta ja omasta kokemuksesta siitä kuinka muut arvostavat työtäsi saivat heikoimpia arvosanoja. Henkilöstön kehittymistä kuvaava mittari kertoo ainoastaan koulutuspäivien määrän. Kehittymistä on vaikea arvioida, koska vertailukohdetta ei ole. Kuitenkin on todettava, että mahdollisuudet kouluttautumiseen ovat olemassa. Kehittymisen arviointiin ei ole olemassa vielä työkalua, joten mittaria pitää jatkossa kehittää. 23

24 Kaikki taidot on kehittyneet. Luulin tänne tullessani, että osaan hyvin, mutta ei se ihan niin ollutkaan. Myöhästymisiä ei ole ollut ja olen kyllä aina ennenkin täsmällinen ollut, motivaatiota on riittänyt. En ole paljoa mihinkään palkkaa käyttänyt, joten hyvin on jäänyt säästöön tulevia opiskeluja varten. Ja sitten voi muuttaa omilleenkin. Media-Akselissa Media-Akselin työpäivästä on vaikeaa antaa yleispätevää kuvausta, sillä usein yhtäläisyydet muihin työpäiviin loppuvat siihen, kun aamukahdeksalta astuu sisään työpaikan ovesta. Ulkopuolisen silmin työmme toki saattaa pääosin vaikuttaa kovinkin yksitoikkoiselta hiiren naksuttamiselta, mikä päällisin puolin totta onkin. Työhön kuitenkin mielekkyyttä ja vaihtelua luovat meneillään olevat projektit, joita meillekin siunaantuu samanaikaisesti useita. Työmme pitää sisällään projektin visuaalisen ulkoasun valmistuksen ja materiaalin painovalmiiksi saattamisen. Käytännössä tämä tarkoittaa siis silkkaa näyttöpäätetyöskentelyä, mutta silloin tällöin prototyyppiä valmistaessaan saa kuitenkin tarttua myös paperiveitseen, viivottimeen, sekä teippirullaan tai liimaan. Digikamerakin on ajoittain käytössä, ja kävimmepä kerran myös videokuvaamassa erään paikallisen kulttuuritapahtuman. Suurimmaksi osaksi työ Media-Akselin printtipuolella pitää sisällään kuitenkin kaikenlaisen painettavan tai tulostettavaksi kelpaavan materiaalin tuottamista, pääasiassa esitteiden, korttien, lehti-ilmoitusten ja julisteiden valmistusta ja vanhan materiaalin päivittämistä. Asiakaspalvelutaitoja täällä ei juurikaan pääse harjoittamaan, sen puolen yleensä hoitavat tiiminvetäjät. Päivi Tolonen 24

25 Media-akseli Olin juuri käynyt www-sivujen perusteet kurssin ja samaan aikaan mutsi kaipasi nettisivuja Virossa olevalle vuokrattavalle loma-asunnolle. Lupasin ottaa asian työn alle ja päädyin tekemään sivut jollain valmiilla nettisivujen tekoon soveltuvalla editorilla. Sain sivut tehtyä johonkin muotoon ja nehän olivat todella yksinkertaiset päällisin puolin. Voin vain kuvitella sen ilmeen, kun nettisivuja työkseen tehnyt isoveljeni kaveri katsoi tekemiäni nettisivuja. Koodista tulee aivan kauhean näköistä, kun sen tekee huonolla html-editorilla. Sen jälkeen tein päätöksen, etten enää ota samanlaisia töitä alle, jollen saa ulkoasua ja koodia paremmaksi ja se päätös myös piti päälle 4 vuotta. Työttömän arki ei ole herkkua, ja sen sain itsekin kokea ollessani puoli vuotta työttömänä. Kuulin eräänä päivänä kaveriltani, että hänen kaverinsa oli ollut töissä työllistämistuella jossain Media- Akselissa ja että sinne haetaan uusia nuoria. Kaverini sitten suositteli paikkaa minulle ja seuraavana päivänä pistinkin hakemuksen ja sain haastattelun saman viikon perjantaiksi. Ilmeisesti olin tehtävään sopiva, kun minulle soitettiin parin tunnin päästä haastattelusta. Media-Akseli vaikutti lupaavalta, koska saisin opetella samalla nettisivujen tekoa, kun tekisin niitä asiakkaalle. Kuulemma aikataulut eivät juuri tämän takia ole hirveän tiukkoja, jotta nuoret oppisivat samalla uutta. Päätin heti alkuun, että jos asiakastöitä ei olisi niin sinä aikana tekisin sitten harjoitteita, koska jollain tapaahan minun tuli oppia tekemään nettisivuja. Ohjaaja auttoi hyvin alkuun, kun hän opetti nettisivujen tekoon tarvittavia ohjelmointikielten perusteita. Sen jälkeen tein harjoitteita, koska tekemällähän sitä vasta oppii. Siitä sitten pikku hiljaa kielet tuli tutummiksi ja ohjelmointi helpottui, kun ymmärsi mitä mikäkin osa koodia teki. Ohjausta sain aina kun sitä tarvitsin. Se oli myös nopeampaa ja opettavampaa, kuin vaikkapa netistä tai kirjasta vastauksen hakeminen. Kun tarvitsin apua ohjaaja tuli ja kertoi, että mikä juttu koodissa on väärin ja alkoi heittelemään ajatuksia, että miten sen voisi korjata. Yleensä ei tullut suoria vastauksia vaan sitten piti itsekin nähdä vaivaa, että saisi koodin toimimaan. Tämä oli mielestäni erittäin hyvä tapa. Eihän kukaan opi mitään, jos annetaan aina suorat vastaukset selittämättä sen enempää. Uskon että täällä opituista asioista on hyötyä jo lähitulevaisuudessa, kun lähden opiskelemaan tietotekniikkaa ammattikorkeakouluun. Media-Akselissa ilmapiiri oli hyvä ja sinne oli helppo sulautua joukkoon. Yhteistyö sujui asiakkaiden, niin kuin työkavereidenkin kanssa erittäin hyvin. Oli kiva huomata että vaikka olen suoraan sanottuna todella huono piirtäjä, eikä minulla ole hyvää taiteellista silmää, niin jotenkin tämä heikkous ei tule esille niin pahasti nettisivujen kohdalla, kun sivujen pitää kuitenkin olla selkeät ja värimaailmatkin pyörivät yleensä aika hillityissä mitoissa. Antti Niemelä 25

26 26

27 2. Työllistymisvalmiuksien tukija Tässä osiossa on selvitetty Akselin tarjoamia mahdollisuuksia pajalaisten työllistymisvalmiuksien tukemiseksi. Mittareiksi valittiin työnhakukoulutuksiin osallistuneiden määrä sekä yritysharjoitteluihin osallistuneiden määrä. Toisena mittarina toimii nuorten arvio saadusta tuesta, sen riittävyydestä ja laadusta. Kolmantena mittarina toimii nuorten tekemä itsearviointi työllistymisjakson lopussa. 2.1 Osallistuminen koulutuksiin ja yritysharjoitteluihin Yhteensä 56/99 nuorta osallistui jollekin seuraavista lyhytkursseista: Työnhakukoulutukset 25 hlöä Ilmaisutaidon kurssi 13 hlöä Tulityökurssi 26 hlöä Yritysharjoitteluihin osallistuminen 5 hlöä T y ö n h a k u k o u l u t u k s e t Akselissa kokeiltiin vuonna 2008 uutta ryhmävalmennusta nimeltä Työnhaun sparrauspäivä. Tätä seurasi vuoden 2009 alussa kaikille nuorille tarkoitetut CV-pajat, joissa muutama nuori kerrallaan tehtiin CV ja avoin hakemus. Urakka oli iso ja hetkellisesti kuormittava, koska 25 nuorta kävi pajan läpi kahdessa viikossa. Myöhemmin aloittaneiden nuorten kanssa on tehty yksilötyönä kaikkea työnhakuun liittyvää valmennusta ja vuoden aikana onkin tultu siihen tulokseen, että työnhakuvalmennus otetaan yhdeksi osaksi prosessia, jonka kaikki pajalla olevat nuoret käyvät läpi. Tulevaisuudessa Työnhaun sparrauspäivä on edelleen tarpeellinen, koska ryhmävalmennuksen keinoin voidaan sujuvammin käsitellä mm. työnhakuun liittyviä arvoja ja asenteita sekä jakaa hyviä käytäntöjä, että ennen kaikkea harjoitella työnhakua käytännössä. Hyvä palvelu nuorille!!!!!!!!! Anna-Kaisa Vihersalo, yksilövalmentaja 27

28 Ilmaisutaidon kurssi Akseli pajoilla järjestettiin ilmaisutaidon kurssi, jonka tavoitteena oli lisätä työpajanuorten rohkeutta ilmaista itseään ryhmässä, opetella nauramaan itselleen ja mokailulle, tutustua eri pajojen nuoriin ja lisätä tietoa siitä, miten suuri vaikutus kehon kaikilla toiminnoilla ja aisteilla on omaan ilmaisuun. Kurssille osallistui 15 nuorta. Kurssi kesti yhden työpäivän ja sisälsi tutustumis- ja ryhmäytysharjoitteita, leikkimistä, statusharjoitteita, kehon ja äänen huoltoa, ryhmätöitä, keskustelua, kirjoittamista ja piirtämistä. Päivä oli pitkä ja erittäin monipuolinen. Kurssilla kävi ilmi, että vastaavia eri pajojen välisiä toiminnallisia hetkiä kaivattaisiin lisää. Päivän onnistunein osio olikin aamupäivän tutustumis- ja ryhmäytysharjoitukset. Iltapäivällä käydyt oman kehon tuntemiseen liittyvät harjoitukset ja keskustelut olivat monille vaikeita ja niitä olisi jatkossa järkevämpi työstää vaikkapa useampana lyhyempänä kertana. Kaiken kaikkiaan kurssista jäi vetäjälle sellainen tunne, että näitä voisi järjestää pajojen kesken uudelleenkin. Heidi Pasanen, kurssin vetäjä Ainakin itseluottamusta olen saanut enemmän. Tykkään olla enemmän ihmisten kanssa tekemisissä - aikaisemmin ajatteli vaan ettei osaa mitään.. Tulityökurssi Akselissa on vuosien ajan järjestetty tulityökoulutuksia, jotka ovat olleet tarpeellisia erityisesti puu- ja metallialalle, tai rakennusalalle suuntaaville nuorille. Myös Lounasakselin työntekijät ovat osallistuneet kursseille siihen liittyvän alkusammutusharjoittelun vuoksi. Vuonna 2009 kursseja järjestettiin 2 ja niihin osallistui yhteensä 26 nuorta neljältä eri pajalta. Yritysharjoittelu Akselin puolen vuoden mittaiseen työsuhteeseen voi sisältyä kuukauden mittainen harjoittelu jossakin muussa työpaikassa. Harjoittelun tavoitteena on lisätä ammatillisia valmiuksia ja helpottaa työllistymistä tai toimia alanvaihtajille tutustumisjaksona. Harjoitteluja tehtiin vuonna 2009 yhteensä 5, joista yksi koski uuteen alaan tutustumista. 28

29 2.2 Tuen ja ohjauksen riittävyys ja laatu Vuonna 2009 Akselissa työsuhteensa päätti 71 nuorta. Kaikilta päättäneiltä pyydetään loppupalaute, johon he arvioivat tarvitsemansa tuen riittävyyttä. Prosenttiluku kertoo, kuinka moni on kokenut tarvitsevansa kyseisessä asiassa tukea ja apua. heikko upea Sain tukea työn etsimisessä 69 % Sain tukea koulutuspaikan valinnassa 58 % Sain tukea ammatinvalinnassa 54 % Sain tukea henkilökohtaisissa elämäntilanteissa 61 % Yksilöohjaajalta saamani tuki oli riittävää ja asiallista = tulos 29

30 2.3 Pajalaisten itsearviointi omien valmiuksien paranemisesta Vuonna 2009 Akselissa työsuhteensa päätti 71 nuorta. Itsearvioinnissa myöntäviksi vastauksiksi on laskettu vähän-, jossain määrin-, paljon- ja erittäin paljon-vastaukset. Jatkosuunnitelma- kohdassa vastausvaihtoehtoina on kyllä tai ei. ei yhtään erittäin vähän vähän jossain määrin paljon erittäin paljon % Arjenhallintani on parantunut ,1 Työelämävalmiuteni ovat parantuneet ,6 Terveydentilani ja hyvinvointini on kohentunut ,9 Minulla on jatkosuunnitelma 83,0 30

31 A r v i o i n t i: Työllistymisvalmiuksen tukija Tulokset työllistämisvalmiuksien tukijana ovat kaiken kaikkiaan vaihtelevat ja tällä osa-alueella on eniten kehitettävää. Iso osa nuorista on osallistunut pajoilla järjestettyihin kaikille yhteisiin koulutuksiin. Luku ei sisällä yksittäisten nuorten räätälöityjä koulutuksia eikä pajojen tekniikkakursseja. Tulos on hyvä, mutta jatkossa kurssitoiminnan on oltava järjestelmällisempää, jotta jokaisella nuorella on tasavertaiset mahdollisuudet osallistua tarkoituksenmukaisille kursseille. Tähän asti kursseja on järjestetty satunnaisesti nuorilta nousseiden toiveiden ja henkilökunnan resurssien mukaan. Yritysharjoittelumahdollisuutta nuoret ovat käyttäneet vähän, vaikka Akselissa on niistä hyviä kokemuksia. Viimeinen pajakuukausi jossain yrityksessä helpottaa nuoren irtautumista pajalta, lisää itsenäisyyttä ja samalla nuori saa arvokasta kokemusta työelämästä. Onpa muutama nuori saanut vuosien varrella työpaikankin yritysharjoittelusta, joten niiden markkinointiin tulee jatkossa kiinnittää huomiota. Tulokset tuen ja ohjauksen riittävyydestä ja laadusta sijoittuvat tässä mittarissa välille 2,6-3,9 ja ovat oletustamme alhaisemmat. Tulokset olivat hämmentäviä, koska vuoden aikana Akseliin on palkattu toinen yksilövalmentaja ja yksilöllisen tuen määrää on lisätty. Erityisesti ammatinvalinnan tukemisen tulos, 2,6 on yllättävän huono ja sen parantamista on mietittävä. Tulosten tulkinta on ristiriitaista, koska yksilöohjaajalta saatu tuki koettiin kuitenkin riittäväksi. Tässäkin mittarissa on epäselvää keneltä saatua tukea nuori tarkoittaa, mutta on selvää, että jatkossa asiaan on kiinnitettävä huomiota, jotta nuoret saavat tukea tarpeen mukaan. Hyviä tuloksia ovat arjenhallinnan ja työelämävalmiuksien parantuminen yli 88 % nuorista ja positiivista on, että nuoret kokevat terveydentilansa ja hyvinvointinsa kohentuneen Akselissa olon aikana, vaikka sitä ei Akselin prosessissa painotetakaan. Yksi perushyvinvointia edistävä tekijä on arkirytmin saaminen kohdalleen, ja säännöllinen työ pajalla on useimmille pitkästä aikaa syy arkirytmin tasapainottamiseen. Lähes poikkeuksetta nuoret ovat tyytyväisiä siihen, että on syy herätä ajoissa. Mielenkiintoista on, että vain 83% ilmoittaa saaneensa Akselista jatkosuunnitelman, vaikka kaikkien kanssa tulevaisuutta työstetään. Tässäkään kohdassa mittari ei anna tarkempaa tietoa, mitä nuoret ajattelevat jatkostaan tai miten he ovat omaksuneet yhdessä laaditut suunnitelmat. Mittaria on siis syytä kehittää, jotta saamme tästä toimivamman työvälineen. Nyt voimme vain arvella, että kuka koki jääneensä ilman jatkosuunnitelmaa tai mistä suunnitelman tiedostamattomuus mahtaa johtua. 31

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI

sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI sivistystoimiala Dynamo-projekti 2008-2011 LOPPURAPORTTI SISÄLTÖ JOHDANTO...3 PROJEKTIN LÄHTÖKOHTA, TAVOITTEET JA KOHDERYHMÄ...5 Lähtökohta...5 Kohderyhmä...5 Epäonnistumisansasta onnistumisen kehälle...6

Lisätiedot

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla

Mitä se oikeesti on? Raportti. - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Raportti Mitä se oikeesti on? - Ajatuksia nuorista, työelämästä ja nuorisotakuun edistämisestä Porvoon seudulla Anu Sipilä Bestis Nuorisotakaajat Porvoossa Sisällys Mistä aloittaa?... 1 Peruskoulu... 2

Lisätiedot

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011

Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi. JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 15.4.2011 Loimaan kaupunki/seutukunnallinen nuorisotoimi JUURI- hankkeen loppuraportti 1.5.2008 28.2.2011 Nina Suominen, uraohjaaja Kehityksentie 6 21800 KYRÖ Puh. +358 40 702 7975 ura.senu@loimaa.fi SISÄLLYS

Lisätiedot

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella

Lupa kokeilla. < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla < Erilaiset tavat toteuttaa opetusta> ammatillisella toisella asteella Lupa kokeilla Erilaiset tavat toteuttaa opetusta ammatillisella toisella asteella Toimitus: Jaana Kilpinen, Juha Pusa,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS

UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS 2012 2013 UUDENKAUPUNGIN AMMATTI- JA AIKUISOPISTO NOVIDAN TOIMINTAKERTOMUS on profiloitunut aktiiviseksi toimijaksi työelämän kanssa. Tässä lehdessä: Rehtori 2 Alaesittelyt 3-11 Liiketalouden perustutkintoa

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Paltamon Työvoimayhdistyksen ja Paltamon Yrittäjät ry:n yrittäjien yhteistyö voimavarana nuorten työllistymisessä Miina Väisänen Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN

KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Pirkanmaan ammattikorkeakoulun julkaisusarja C. Oppimateriaalit. Nro 6 KOKEMUKSIA TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMISEEN Opas kouluttajalle karikkojen välttämiseksi Jouni Tuomi (toim.) TAMPERE 2005 PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto

ARKI UUDESSA MAASSA OLGA KIRJANEN. Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen raportti. OLGA KIRJANEN Etelä-Karjala-instituutti Raportti 9 Lappeenrannan teknillinen yliopisto 9. ARKI UUDESSA MAASSA Maahanmuuttajan arki -hankkeen

Lisätiedot

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta

Jännän äärellä. Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta Minea Wilo ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry Jännän äärellä Selvitys abiturienttien jatko-opintoihin ohjauksesta 2012 Sisältö Alkusanat....

Lisätiedot

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun

Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Ammatillisen suunnittelun työkirja CP-vammaisille Työkalu ammatillisen polun itsenäiseen suunnitteluun Invalidiliitto CP-vammaisten aikuisten hyvinvointi ja kuntoutus elämänkaarella -projekti (2007 2010)

Lisätiedot

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti

YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti YTYäyksinyrittämiseen! -projekti Loppukyselyn palauteraportti Palaute kerätty projektiin osallistuneilta yrittäjiltäajalla 27.11. 15.12.2013 Palautetta antoi 26 / 26 yrittäjää, vastausprosentti 100% Koen,

Lisätiedot

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4

Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Pr o s p e c t - p r o j e k t i n l o p p u r a p o r t t i ( 2 0 1 0-2 0 1 1 ) Prospect kaikkialle Suomeen sivu 2 Prospect on eurooppalainen hanke sivu 4 Miljoonat kärsivät mielenterveyshäiriöiden vaikutuksista

Lisätiedot

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti

Kellokas 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti 1/2014 Sosiaalialan korkeakoulutetut Talentia Keski-Suomi ry:n jäsenlehti Tässä lehdessä: YT-tilanne Päivähoidon laatua uhkaavat säästötalkoot, ei opettajan väärä korkeakoulutausta Sosiaalityöntekijä-sosionomi-työparityöskentely

Lisätiedot

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA

JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA JOKAISELLE OMAN KOKOISIA HAASTEITA Toimitus: Tarja Sovijärvi ja Eeva-Liisa Tilkanen Taitto: Heidi Friman Kuvat: Yritystalojen arkistot TARINOITA OMAN KOKOISISTA HAASTEISTA Olet juuri avannut Ketään ei

Lisätiedot

!"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323!

!#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0%&//&'1(),,#'2323! !"#$%&&#'&()*+,'$#-#&',()-%&)./0""%&//&'1(),,#'2323! Lapin nuorten näkemyksiä työstä ja elämästä Lapissa Lapin liitto !"#$%&&#'()*+,-'$#.#&'' -)*.%&*/0122%&00&'3)*--#'4545!' Lapin nuorten näkemyksiä työstä

Lisätiedot

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE

KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE KIRJANPITO-OHJELMAN PEREHDYTYSOPAS TILKON OY:LLE Suvi Heinonen Opinnäytetyö Lokakuu 2011 Liiketalouden koulutusohjelma Tampereen ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille

ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille ARVOKAS VANHUUS Materiaalikansio Anna ja Arvo -vanhustyönprojektin vapaaehtoisille Suvi Hämäläinen Produktion raportti, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, DIAK Länsi, Pori Diakoninen sosiaalialankoulutusohjelma

Lisätiedot

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI

Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä HANNA TUURI 1 Nopeaa konseptointia Neloskierteen pyörteissä Taitto ja grafiikat Minna Nissilä Tampereen ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Raportteja

Lisätiedot

Filosofian Akatemia REIMA LAUNONEN KOHTI KUTSUMUSTYÖTÄ. Kutsumuksellisen työllistymisen raportti

Filosofian Akatemia REIMA LAUNONEN KOHTI KUTSUMUSTYÖTÄ. Kutsumuksellisen työllistymisen raportti Filosofian Akatemia REIMA LAUNONEN KOHTI KUTSUMUSTYÖTÄ Kutsumuksellisen työllistymisen raportti 1. painos Reima Launonen ISBN 978-952-93-2968-7 Taitto: Lauri Virkkunen adigi Oy Helsinki 2013 5 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus?

Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Y-sukupolvi työelämän painajainen vai pelastus? Käytännön kokemuksia ja oppeja uuden sukupolven keskiöstä Veera Lehtismäki Tampere 2011 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Y-SUKUPOLVEN MÄÄRITELMIÄ 6 3. Suomen Telecenter

Lisätiedot

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012

Selvitys opintojen keskeyttämisestä. Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 Selvitys opintojen keskeyttämisestä Vantaan ammattiopisto Varia Anu Arponen-Aaltonen Joulukuu 2012 1. Taustaa: - Kohderyhmänä laskentapäivästä toisen jakson loppuun mennessä opintonsa keskeyttäneet opiskelijat

Lisätiedot

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan

Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan 1 Hyvä lukija! Pidät kädessäsi uunituoretta lehteä, joka sisältää yksinomaan näyttötutkintoihin liittyvää asiaa. Lehden laadintaan ovat osallistuneet useiden eri ammattialojen ja yhteisöjen toimijat. Omalla

Lisätiedot

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa

Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa JULKAISUJA I Joka itseensä uskoo, hän taitonsa tuplaa - ohjauksen ja tuen merkitys koulutuspolun avaamisessa Marianne Hyttinen-Lilja (toim.) Maarit Heinikainen (toim.) Etelä-Savon Avoin ammattiopisto-

Lisätiedot

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia

Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8. Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4. Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia Talvisodan henkeä työllistämiseen! s. 8 Kyyjärvellä ei tyydytä vanhaan s.4 Heli Poikela koordinoi järjestöjen työllistymistoimia s. 6 Uhkakuvia vai mahdollisuuksia? 3 2009 Kyvyt käyttöön on vammaisten

Lisätiedot

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista

Erityiset opintopolut. Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Erityiset opintopolut Tarinoita erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden yksilöllisten opintopolkujen toteutuksesta ja tukimuodoista Ammatillinen erityisopetus, 3/2013 Sisältö: 1. JOHDANTO 3 2. TARINOITA

Lisätiedot

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen

Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen VERTAISENA VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen V E R TA IS E N A VERKOSSA Sosiaalinen media nuoren ohjauksessa Toimittanut Helena Tirronen Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Yrittäjätiedote 4 2009

Yrittäjätiedote 4 2009 Yrittäjätiedote 4 2009 KIRKASTUNEET NÄKYMÄT KÄYNNISTIVÄT TOIMITILOJEN KYSYNNÄN KILPAILUKYKYÄ KUUMA-ALUEELLE HYVINVOINTIKAMPUS JÄRVENPÄÄHÄN VUODEN 2009 YRITTÄJÄ YRITTÄJIEN VAKAUTUSNEUVONNALLA ON KYSYNTÄÄ

Lisätiedot