Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa"

Transkriptio

1 Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa TE-toimiston kysely välityömarkkinoiden toimijoille TE-toimisto lähetti digitaalisen kyselyn 327 toimijalle, joista 58 vastasi siihen. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa Kyselyn sisältö ja analyysi toteutettiin Keski-Suomen välityömarkkinoiden palvelu, koulutus- ja tukirakenne-hankkeen (KEVÄT-hanke) toimesta. Kyselyn tarkoituksena on toimia keskustelun pohjana toimijakartta- työvälineelle, jonka avulla TE-toimiston asiantuntijat voisivat helpommin löytää asiakkaidensa tarpeita vastaavia paikkoja työllistämistoimenpiteiden toteutusta varten. Kyselyn sisältöä kehitettiin aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kehittämiseen osallistuivat Keski-Suomen TE-toimiston tuetun työllistämisen palvelulinjalta asiantuntija Pirjo Jaatinen, asiantuntija Jouko Solmula, palvelulinjapäällikkö Leena-Kaisa Härkönen, ELY-keskuksesta kehittämispäällikkö Sirpa Lehto ja erikoissuunnittelija Sari Jokinen ja KEVÄT-hankkeesta hankeasiantuntija Taina Era ja projektipäällikkö Janne Laitinen. Kyselyä ovat kommentoineet myös TEtoimiston tuetun palvelulinja asiantuntijat sekä Jyväskylän yliopistosta tutkija Mia Tammelin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tutkija Raija Lääperi ja raha-automaattiyhdistyksen avustusvalmistelija Anne Väisänen. Kyselyn kokosi ja analysoi Taina Era. Tässä raportissa kuvataan kyselyn perusteella rakentunutta kuvaa Keski-Suomen välityömarkkinoiden toiminnasta ja palveluiden tarjonnasta. Raportti toimii toimijakarttatapaamisen keskustelun pohjana. Tapaamisessa luodaan puitteet toimijakartta työvälineelle, pohditaan palveluiden kattavuutta, TE-toimiston ja asiakkaiden tarpeita sekä toimijoiden mahdollisuuksia. Tämän raportin tarkoituksena on luoda yhteistä näkemystä välityömarkkinoiden tilanteesta Keski-Suomessa. Raportti muodostuu neljästä eri teemasta, joita ovat 1) välityömarkkinoiden toimijat, 2) välityömarkkinoiden asiakkaat, 3) välityömarkkinoiden toiminta ja palvelut ja 4) välityömarkkinat jatkossa. Kuvaukset perustuvat toimijoiden antamiin vastauksiin. 1. Toimijat välityömarkkinoilla Henkilöstö Kyselyyn vastasi 58 toimijaa, joilla oli vuonna palkattua työntekijää. Työllistymistä tukevissa tehtävissä toimivat henkilöt saivat palkkarahoituksensa pääasiassa hankkeista (195 henkilöä) ja osin työvoimapoliittisena toimenpiteenä, palkkatukena (204 henkilöä). Näin työntekijöiden määrä vaihteli ja esim. palkkatuetussa työssä olevat henkilöt olivat itsekin työllistymisensä mahdollisuuksia hahmottamassa. Osa työntekijöistä on ristiriitaisessa asemassa, itse työllistymässä ja samalla ohjaamassa vertaisiaan erilaisiin siirtymiin kohti työllistymistä. Monilla järjestöillä ja yhdistyksillä on myös vapaaehtoistyöntekijöitä (331 henkilöä), jotka voivat tukea ja tarjota vertaistoimintaa työnhakijoille erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa. Kuvaus välityömarkkinoiden toimijoista ei ole kattava ja monia pieniä yhdistyksiä ja muita toimijoita on jäänyt aineiston ulkopuolelle. Kysely kattaa kuitenkin kaikki suurimmat työllistäjät tai työllistämisen palveluita tuottavat toimijat.( Luettelo vastanneista liitteessä nro 1. ) 1

2 Työllisyyden edistäminen ja toimijuus Toimijat määrittelivät työllisyyden edistämisen osana omaa toimintaansa valitsemalla kolme (3) vaihtoehtoa annetuista määrittelyistä. Toimijat näkivät toimintansa pääasiallisesti palveluiden tuottamisena, valmennuspalveluna (28 valintaa) ja osaamista tukevana palveluna (32 valintaa). Tuotannollista toimintaa oli 18 toimijalla ja työnantajayhteistyötä 10 toimijalla. Aktiivista toimintaa vahvistavaa toiminta sai vertaistukityönä 9 valintaa ja vapaaehtoistoimintana 7 valintaa. Jäsenten edunvalvonta sai myös 7 valintaa. Työllisyyden edistäminen nähdään selkeästi erilasina tehtävinä omassa toiminnassa, ks kuvio 1. Jokin muu, mikä 8 työnantajayhteistyö uusien työmahdollisuuksien 10 tuotannollista toimintaa; työvoiman rekrytointi oman organisaation perustehtävän mahdollistamista ja palvelutoimintaa; työnhakijoiden osaamisen tukemista 32 palvelutoimintaa; työnhakijoiden valmennusta, 28 vertaistukitoimintaa ja auttamista (ryhmätoimintaa, 9 vapaaehtoistoimintaa, aktiivisen elämän ja osallisuuden jäsenten/ asiakkaiden edunvalvonta (aktiivinen N Kaikki vastaajat (N = 55) Kuvio 1. työllisyyden edistäminen osana organisaation toimintaa 2. Asiakkaat välityömarkkinoilla 2012 Asiakkaiden määrät 2012 Toimijat arvioivat niiden toimenpiteiden parissa olleen 2490 asiakasta vuonna Asiakkaat jakaantuivat seuraavasti erilaisiin toimenpiteisiin: palkkatukityössä 1137 työharjoittelussa 410 työvalmennuksessa 645 työkokeilussa 298 kuntouttavassa työtoiminnassa 636 AVO-työtoiminnassa 150 2

3 Asiakkaiden ikärakenne Toimijat arvioivat asiakkaidensa ikäryhmien suhteellisia osuuksia. Ikäryhmien osuudet vaihtelivat 0-100%:iin. Asiakkuudet jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri ikäryhmille ja useimmilla toimijoilla oli ikäryhmien koko kirjo asiakkainaan. Erityispalveluita oli kuitenkin nuorille ikäryhmille, alle 25 vuotiaille ja vuotiaille sekä ikääntyneille, yli 56-vuotiaille. ks kuvio alle yli 56 keskiarvo % Korkein %-osuus Maksimi Sarake1 Kuvio 2. Asiakkuuksien suhteelliset ja maksimaaliset osuudet ikäryhmittäin Asiakkaiden tavallisimmat elämäntilanteet palveluun tullessa Kukin vastaaja sai mainita kolme (3) tavallisinta tilannetta, joista asiakkaat tulevat toimenpiteisiin. Asiakkuudet olivat hyvin moninaisia vaikka ne painottuivat selkeästi vaikeassa työllistymistilanteessa oleviin, pitkään työttömänä olleisiin ja osatyökykyisiin henkilöihin. Pitkään jatkunut työttömyys (81%) oli yleisin elämäntilanne, jossa asiakkuus oli syntynyt. Osalla vastaajista ei ollut omia asiakkaita. Seuraavassa luettelossa on eri elämäntilanteista tulleiden asiakasryhmien saamat maininnat useimmin valittujen järjestyksessä. yli 500 päivää jatkunut työttömyys (47 valintaa) yli vuoden kestänyt työttömyys (35 valintaa) Osatyökykyisyys (35 valintaa) pitkittynyt sairastaminen tai sairausloma (14 valintaa) ammatillinen koulu (12 valintaa) muusta tilanteesta, kuten päihdekuntoutus, kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, toimeentulotuki (11 valintaa) määräaikainen työsuhde päättynyt (10 valintaa) peruskoulu (9 valintaa) kotouttamistoimenpiteen päätyttyä (7 valintaa) vanhempain/äitiysloma (6 valintaa) 3

4 Näiden lisäksi mainittiin mm. karenssitilanteet, ammatinvaihtajat, tulottomuus tai muuten vaikeat elämäntilanteet kuten mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen päättyminen sekä maahanmuuttajien kotoutuminen ja kielenopiskelu. Kaikkiaan toimijoille ohjautui hyvin vaikeissa elämäntilanteissa olleita asiakkaita. Asiakkaiden työllistymisen esteet Toimijat arvioivat työllistymisen suurimpina esteinä olevan ulkoiset tekijät kuten työmahdollisuuksien puuttuminen asuinalueella. Työnhakijoiden haasteellisista elämäntilanteista riippumatta yli puolet toimijoista arvioi ammatillisen osaamisen ja työkokemusten puutteet usein tai melko usein työllistymisen esteiksi. Sosiaalisista tekijöistä yleisimmäksi arvioitiin ihmisten välisiin suhteisiin ja arjen hallintaan liittyvät vaikeudet sekä terveyteen ja osatyökykyisyyteen liittyvät asiat. Noin kolmannes vastaajista arvioi riippuvuuksien ja oppimisen vaikeuksien olevan työllistymisen esteitä. Myös talouden hallinta ja velkaantuminen arvioitiin esteiksi. Kuviossa 3 on kuvattu vastausten jakaumia tarkemmin. Oppimisen vaikeudet Ihmisten välisiin suhteisiin Riippuvuuteen liittyvät Arjen hallintaan liittyvät Talouden hallinta ja Ammatillisen osaamisen Työkokemuksen puutteet Terveyteen ja Työmahdollisuuksien Jokin muu, mikä Usein Melko usein Toisinaan Melko harvoin Harvoin 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 3. Asiakkaiden elämäntilanteiden suhteelliset osuudet palveluihin tullessa Rinnakkaisten palvelujen tarve Toimijat arvioivat työnhakija-asiakkaiden rinnakkaisten palvelujen tarvetta vaihtelevasti: Kahdeksan vastaajaa arvioi, ettei heidän asiakkaillaan ole lainkaan (0%) muiden palvelujen tarvetta ja kolme vastaajaa arvioi, että kaikki (100%) heidän asiakkaansa tarvitsisivat myös muita palveluita. Suurin osa (20) vastaajista arvioi palveluiden tarpeita olevan alle 20%:lla asiakkaista. Samalla 10 vastaajista arvioi suurimmalla osalla, yli 80% asiakkaista olevan rinnakkaisten palveluiden tarvetta. Tarvearvioinnin keskiarvo oli 39% asiakkaista tarvitsisi myös muita kuin työhön liittyviä palveluita. Erilaiset arviot heijastanevat välityömarkkinoiden moninaista asiakaskuntaa ja asiakkaiden ohjautumista eri toimijoille. 4

5 Rinnakkaisten palveluiden joustava saatavuus Puolet toimijoista arvioi palvelujen olevan aina tai melkein aina joustavasti saatavilla ja 18 % arvioi, että palvelut ovat vain harvoin tai ei juuri koskaan saatavilla. Toimijoista 80% arvioi terveyspalvelujen saatavuuden olevan joustavaa aina tai melkein aina. Samanaikaisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus on huomattavasti heikompaa. Terveyspalveluista siirtyminen muihin palveluihin onkin jo vaikeampaa. Työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisyyden ratkaisuihin liittyvien palveluiden kuten kuntoutuspalveluiden saatavuus oli vastaajien mielestä heikompaa, vain alle puolet arvioi niiden toteutuvan aina tai melkein aina joustavasti. Sosiaalisiin, arjen hallintaan ja ihmissuhteisiin liittyvistä palveluista parhaiten toteutuivat asumis- ja päihdepalvelut. Sen sijaan velkaneuvonta ja perheen tukipalvelut olivat jo vaikeammin saatavissa toimijoiden arvioiden mukaan. Vain puolet toimijoista arvioi koulutuspalveluiden olevan joustavasti saatavilla. Seuraavassa kuviossa on esitetty toimijoiden arviot palveluiden joustavasta saatavuudesta Terveyspalvelut Mielenterveyspalvelut Velkaneuvonta Asumispalvelut Päihdepalvelut Perheen tukipalvelut Kuntoutuspalvelut Aina tarvittaessa Melkein aina Toisinaan melko harvoin Ei juuri koskaan Koulutuspalvelut Jokin muu, mikä 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 4. Rinnakkaisten palveluiden saatavuuden joustavuus 5

6 3. Toimijoiden tuottamat psykososiaaliset palvelut Toimijat valitsivat kolme (3) tavallisinta palveluaan oheisessa kuviossa esitetyistä vaihtoehdoista. Toimijat tarjoavat useimmin palveluohjausta, tukea arjen hallintaan ja terveyttä edistäviä palveluita. Puolet toimijoita tarjoaa myös vapaa aikaa ja lähiverkostoa tukevia palveluita. Lisäksi toimijat tarjoavat asumista tukevia palveluita (13 valintaa) ja asiakkaiden perustarpeisiin vastaavia palveluita (20 valintaa). Näin toimijat täydentävät kuntien peruspalveluita ja mahdollistavat lähiohjauksen erilaisissa arjen hallinnan vaikeuksissa työnhakijoina oleville asiakkaille. Jokin muu, mikä 9 Palveluohjaus ja ohjaus rinnakkaisiin palveluihin tai 39 Vapaa-aikaa ja lähiverkostoja tukevat palvelut 32 Asumista tukevat palvelut (asunto, sosiaalinen isännöinti) 13 Arjen hallintaa tukevat palvelut (päivärytmi, ajan hallinta, ohjaus Terveyttä edistävät palvelut (neuvontaa ravinnosta, Elämän perustaa tukevat palvelut ( ruokailu, pyykin pesu, N Kuvio 5. Toimijoiden tarjoamat psykososiaaliset palvelut 6

7 4. Osaamista tukevat palvelut Toimijat valitsivat kolme vaihtoehtoa osaamista kuvaavista palveluista. Yli puolet toimijoista (35 ja 38) toimi yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja ohjasi asiakkaitaan koulutukseen. Puolella toimijoista oli lupa-ja korttikoulutuksia, lyhytkursseja ja oppisopimuskoulutusta. Lisäksi kolmanneksella toimijoista oli tarjottavana osatutkintoja ja näyttökokeita ja asiakkaille annettiin osaamistodistuksia. Näiden sisältöjä kuvaillaan seuraavaksi. Jokin muu, mikä Muu oppilaitosyhteistyö Koulutukseen ohjaus Oppisopimukset Osatutkinnot Näyttökokeet Osaamisen arvioinnit (todistukset) Lyhytkurssit Lupa- ja korttikoulutukset Kuvio 6. Toimijoiden tarjoamat osaamista tukevat palvelut Kokosin kaikki esiintyneet ammattialat, koska oli kiinnostavaa nähdä millaisia ammatillisia mahdollisuuksia ja urapolkujen alkuja asiakkaille avautuu osaamisen vahvistamisen kautta Lupa- ja korttikoulutukset Kolmasosa toimijoista (21 valintaa) tarjosi lupa- ja korttikoulutuksia ja niitä järjestettiin myös yhteistyössä eri organisaatioiden kesken. Tarjonta oli myös hyvin laaja-alaista ja liittyi asiakkaiden tarpeisiin. Useimmin mainittuja korttikoulutuksia olivat hygieniapassi (1), ensiapu-(10 mainintaa) tulityö- (7 mainintaa) ja työturvallisuuskortit (9 mainintaa). Lisäksi mainittiin seuraavat lupa- tai korttikoulutukset: anniskelupassi matkailualan turvapassi tieturvakortti rautatiekortti järjestyksenvalvonta trukki märkätilojen sertifikaatio työhyvinvointikortti 7

8 4.2. Lyhytkurssit 17 toimijaa tarjosi erilaisia lyhytkursseja, jotka vaihtelivat eri toimijoilla. Useimmin (4 mainintaa) järjestettiin kädentaitojen ja taiteiden kursseja sekä () automaattisen tietojen käsittelyn kursseja. Näiden lisäksi mainittiin: Hoivatyön kurssi ensiapukurssi työhyvinvointi liikuntakursseja erilaiset ohjaukseen liittyvät kurssit kuten monikulttuurisuusohjaus terveys, ruoka jännittäjäryhmä villivihanneskoulutus selkokielikurssit Valokuvauskurssi yhdistystoiminnan kurssit projektisuunnittelun kurssi työnhakukurssit, työnhakumestarikurssit Auto puu tekstiili Jätteiden käsittely, kierrätys 4.3. Osaamisen arvioinnit (todistukset) Osaamisen arviointia toteutuu 11 toimijan (viidesosa toimijoista) työssä ja se toteutettiin OsaajaPlus menetelmällä (5 mainintaa) tai toimijan itse kehittämillä menetelmillä tai Paikko-projektin osaamistidistusten () avulla. isäksi mainittiin CV:n päivitykset ja työhakemukset Näyttökokeet Neljäsosa (15 toimijaa) mahdollisti näyttökokeiden suorittamisen, joista useimmin mainittiin sosiaalija terveysalan tutkintoihin liittyvät, näyttöön perustuvat ammattitutkinnon osasuoritukset (11 mainintaa). Muita useammin mainittuja aloja olivat kiinteistöala (4 mainintaa), ravintola-ala (2 mainintaa), liiketalous () ja rakennusala (). Lisäksi oli joitakin yksittäisiä ammatteja, jotka ovat mukana taulukossa Osatutkinnot Reilu viidesosa (13) toimijoista tarjosi asiakkailleen ammatillisia osatutkintoja, joissa toistuivat jo edellämainitut alat ja lisäksi tuli artesaanin osatutkinto.(ks. tarkemmin taulukko 1.) 4.6. Oppisopimukset Vajaa neljäsosa toimijoista, 14 toimijaa mahdollisti oppisopimuskoulutuksen. Sosiaali- ja terveysalan tutkintopaikkoja oli eniten (1a). Aiemmin mainittujen alojen lisäksi mainittiin tekniikan ja maatalousalan ammattitutkintoja. (ks. taulukko1) 8

9 Taulukko1. VTM-toimijoiden tarjoamat, ammatilliseen opiskeluun liittyvät suoritusmahdollisuudet Ammattiala Näytöt Osatutkinnot Oppisopimukset Sosiaali-ja terveysala lähihoitaja lasten- ja nuorten ohjaus yhteisöpedagogi päihdetutkinto työvalmentaja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kiinteistöala toimitilahuoltaja kiinteistönhoitaja laitoshuoltajan siivousala Talous- ja hallintoala datanomi merkonomi taloushallinto perus-ja ammattitutkinto Matkailu- ja ravintola-ala kokki keittiötyö asiakaspalvelu Rakennusala rakennustyö puuseppä pintakäsittely Kaupan ala myynti (myyjä) Käsityö- ja taideala KÄTA-osatutkintoja artesaani Tekniikan ala tekniikan erikoisammattitutkinto Maatalousala Hevosenhoitajan koulutus Tekniikan ala tekniikan erikoisammattitutkinto 9

10 4.7. Koulutuksiin ohjaus Kolmas osa toimijoista (19 valintaa) ohjasi asiakkaitaan koulutuksiin. Ohjaustoimenpiteinä mainittiin ohjaus ja hakunneuvonta oppilaitoksiin, ammatilliset suunnitelmat, yksilöohjaus työvalmennuksessa, sopivien koulutusmallien etsiminen ja osatutkintoihin ohjaus. Myös kaksi projektia, Suunta ylös ja Töihin-OK -hankkeet mainittiin ohjauksen yhteydessä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen painottui niiden toimijoiden työssä, joiden asiakkaista suurin osa (75%) oli alle 35-vuotiaita. 5. Työllistymistä tukevat palveluta Toimijat valitsivat annetuista vaihtoehdoista ne, jotka kuvasivat organisaation toimintaa. Tavanomaisinta oli työelämän pelisääntöjen perehdyttäminen (46 valintaa) ja työssäohjaus (42 valintaa). Yli puolet toimijoista tarjosivat myös työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisen ohjausta (34 valintaa), työpaikkahaun aktivointia (35 valintaa) ja ammatillisen uran selvittelyä (37 valintaa). Miltei puolet toimijoista (28 valintaa) valmensivat myös työpaikkahaastatteluihin ja kolmasosa (21 valintaa) toimijoista mahdollisti siirtämisen toisen työnantajan palvelukseen. Viidellä vastaajalla ei ollut työllistymistä tukevia palveluita. (ks kuvio 7) Jokin muu, mikä 8 Ei työllistämistä tukevia palveluita 5 Tuella palkatun työntekijän siirtäminen muun työn järjestäjän tehtäviin (ent. edelleensijoittaminen) 21 Työssäohjaus (työtehtävien ohjaus, neuvonta ja palaute) 42 Työhaastatteluun valmistautumisen ohjaus 28 Työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisen ohjaus 34 Työpaikkahaun aktivointi jakson aikana Työnhakijan ammatillisella uran selvittely (tulevaisuuden työ, mahdollisuudet, reitit) Työelämän pelisääntöihin perehtyminen N Kuvio 7. Toimijoiden tarjoamat työllistämispalvelut Kaikki vastaajat (N = 55) 10

11 Toimijoiden tarjoamat palkkatuetut työpaikat 32 toimijaa näki palkkatukityön hyvin tai erittäin tärkeänä oman toimintansa kannalta. Tärkeyttä määriteltiin seuraavasti: organisaation toiminta ei voisi jatkua ilman palkkatuettua henkilöstöä tai työllistäminen on sääntöihin perustuva ydintehtävä. Vain neljä (4) toimijaa arvioi, ettei palkkatukityö ole lainkaan tärkeää niiden toiminnan kannalta. Viidellä toimijalla ei ollut lainkaan palkkatuetussa työssä olevia työntekijöitä. TE-toimiston linjaukset (41 valintaa) vaikuttavat eniten palkkatukijakson pituuteen. Seuraavaksi eniten vaikutusta oli työnhakijan työmarkkinavalmiuksilla (37 valintaa). Yli puolet toimijoista (33 valintaa) näki myös oman organisaation tarpeilla ja työnhakijan työssäoloehdon täyttymisellä olevan paljon vaikutusta jakson pituuteen, ks kuvio 8. Jokin muu, mikä TE-toimiston linjaukset Työnhakijan työmarkkinavalmiuksien parantaminen Työnhakijan työssäoloehdon täyttyminen Yksikkönne/ organisaationne omat tarpeet Ei lainkaan Vähän Paljon N Kuvio 8. Toimijoiden arviot palkkatukijakson pituuteen vaikuttavat tekijöistä Toimijoista (n=46) arvioi, että TE-toimisto ohjasi sopivia työntekijöitä työtehtäviin. Yksi vastaaja kertoi, ettei heillä ollut TE-toimistosta ohjautuvia henkilöitä ja viisi (5) toimijaa arvioi, että heidän oli vaikea saada asiakkaita palkkatukipaikkoihin. Noin puolet (25) toimijoista arvioi työllistävänsä työnhakijoita myös palkkatukijakson jälkeen. Kysyttäessä millä edellytyksillä työllistyminen voisi jatkua pidempään, toimijat arvioivat lähinnä erilaisten taloudellisten tukien jatkumisena, ostopalveluiden kasvuna, koulutuksen kautta ja toiminnan jatkamisena yritysmuodossa. Erilaisia määräaikaisia tehtäviä oli myös tarjottu aiemmin palkkatuella työssä olleille työnhakijoille. Toimijoiden tarjoamat työtehtävät eri työllistämisen toimenpiteissä Toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia oli eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä talous- ja hallintoalalla. Kaikki vastaajat eivät eritelleet tarjoamiaan mahdollisuuksia tehtäväkohtaisesti, joten taulukossa oleva luettelo ei ole kattava, mutta antaa kuitenkin kuvan hyvin moninaisesta toiminnallisesta kentästä. Vanhat perinteiset metalli ja käsityö ja rakennusalan sisällä oleva puutyö eivät tässä näyttäydy kovin vahvana, vaikka tarjontaa on enemmän. 11

12 Taulukko 2. Toimijoiden tarjoamat ammattialoittaiset työtehtävät Ammattiala ja työtehtävä Palkkatukityö Työkokeilu Kuntouttava työtoiminta Sosiaali-ja terveysala lähihoitaja lasten- ja nuorten ohjaus lapsi- ja nuorisotyö iltapäivätoiminta päiväkeskustoiminta päihdetyö kotiapu vanhusten ohjaustehtävät ohjaajan tehtävät ruokapakettien jakelu Kiinteistöala ympäristön ja ulkoalueiden hoito kiinteistötyö siivoustyöt kylärenki Talous- ja hallintoala ATK-mikrotuki taloushallinta toimistotehtävät tutkimus- ja kehittämistehtävät järjestötyö Media-ala tiedotus ja viestintä graafinen suunnittelu mainnostyöt mediapalvelut Matkailu- ja ravintola-ala emäntä kahvilatyöt keittiötyöt asiakaspalvelu matkahuoltopalvelu tapahtumajärjestely Rakennusala rakennustyöt puusepän työt puutyöt pintakäsittely Kaupan ala myyjän tehtävät kirpputorintyöt avustavat tehtävät Käsityö- ja taideala ompelu neuvontatyö käsityö tekstiiliala avustava työ Metsä ja maatalousala metsänhoitotyöt maatilatyöt puutarhatyöt 4 mainintaa 8 mainintaa 7 mainintaa 10 mainintaa 4 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 7 mainintaa 8 mainintaa 7 mainintaa 6 mainintaa 5 mainintaa 5 mainintaa 6 mainintaa 7 mainintaa 7 mainintaa 5 mainintaa 4 mainintaa 5 mainintaa 7 mainintaa 12mainintaa 12

13 Metalliala metallityöt kokoonpanotehtävät Kuljetus- ja varastointi kierrätystehtävät kuljetus varastointi jätteiden käsittely SER:n purku Autoala auton huolto- ja korjaustyöt Pyöränkorjaus pyörän huolto- ja korjaus Kirjapainoala kirjansitomo Toimijoiden yhteistyö yritysten kanssa Toimijat tekivät yhteistyötä yritysten kanssa monin eri tavoin, vaikka vain vajaa viidennes, 11 toimijaa näki toiminnan yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tehtävästään. Puolet toimijoista ilmoitti vievänsä työnhakijoiden työssäohjausta (32 valintaa) myös yrityksiin ja tuki työnhakijan perehdyttämistä työtehtäviin (29 valintaa). Reilu kolmasosa toimijoista siirsi työnhakijoita toisen työnantajan tehtäviin (21 valintaa) ja tuotti palveluita, kuten rekrytoinnin tukemista yrittäjille (25 valintaa). Yritysyhteistyö toteutui myös muiden kumppaneiden kanssa yhteistyönä. Jotain muuta, mitä 6 Työssä ohjausta (työnhakija ja/tai työyhteisön) 32 Työnhakijan perehdyttämistä 29 Siirtämistä (ent. edelleensijoittaminen) 21 Palveluiden tuottamista 25 Alihankintaa 8 Kuvio 9. Toimijoiden toteuttama yritysyhteistyö Alihankinta liittyi mm. elintarvikealaan, kierrätykseen, puuntaimien istutukseen. Tavanomaisten rekrytointipalveluiden lisäksi yrityksille tuotettiin tilaustöinä mm. valokuvausta ja sisustusta. Siirtämisen kohteena oli teollisuus- ja maataloustyö sekä työnhakijan tarpeiden mukaan räätälöidyt kohteet. Työntekijän ja työyhteisön perehdyttämisessä erottautui heikkokuuloisten huomioon ottaminen työtilanteissa, miten viittomakielisyys ja kuurous huomioidaan. Yrityksistä etsittiin piilotyöpaikkoja ja jatkopolkuja työnhakijoille. N 13

14 6. Asiakkaiden ohjaus ja verkostoyhteistyö Työllistymistä tukeva ohjaus Työnhakijoiden yksilöllinen ohjaus toteutui kaikissa asiakkaita ohjaavissa organisaatioissa (51 valintaa, kuvio 10). Ohjauksen eri osa-alueet toteutuivat monipuolisesti. Haasteellisten asiakkaiden vaatimaa verkosto-ohjausta ja palveluohjausta oli n. puolella toimijoista ja vaativaa ammatillista, opintojen ja uraohjausta myös noin puolella toimijoista. Verkosto-ohjaus Palveluohjaus Ammatillinen ohjaus Opintojen ohjaus Uraohjaus Osamisen ohjaus Työssä valmennus Työhön valmennus Yksilöllinen ohjaus Neuvonta Tiedotttaminen N Kuvio 10. Työllistymistä tukeva ohjaus Asiakkaille annettu palaute Kaikki vastaajat (N = 58) Asiakkaat saivat palautetta toiminnastaan ja työstään pääasiassa suullisen palautekeskustelun välityksellä. Kirjallinen palautelomake oli käytössä puolella toimijoista (28 valintaa) ja osaamistodistuksia jakoi noin kolmasosa (16) toimijoista. (ks. kuvio 11) Toimijat mainitsivat myös kehitys- ja päätöskeskustelut ja yhdelle toimijalle oli tulossa käyttöön RAVA (ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari) -arviointiväline. Lisäksi mainittiin suoraan palveluita käyttäviltä tai ostavilta asiakkailta tuleva palaute ja työnohjaus. Asiakkaan osallistuivat myös oman palvelunsa suunnitteluun ja tavoitteidensa asettamiseen ja niiden toteutumisen arviointiin. Puolet toimijoista arvioi asiakkaiden toimivan aloitteellisesti ja voivan valita eri vaihtoehdoista tarpeitansa vastaavaa toimintaa. Puolet vastaajista arvioi asiakkaiden osallistuvan myös yksikön toiminnan suunnitteluun. 14

15 Jokin muu, mikä Osaamistodistus Kirjallinen palautelomake Kaikki vastaajat (N = 58) Suullinen palautekeskustelu Työn ohessa käytävä keskustelu Asiakas ei saa palautetta Kuvio 11. Asiakkaalle annettava palaute N Asiakkaiden jatko-ohjautuminen Toimijat arvioivat omien asiakkaidensa jatkopolkuja ja eri toimenpiteisiin tai asemiin siirtyneiden työnhakijoiden suhteellisia osuuksia. Taulukossa esitetyt suhteelliset osuudet eivät tuota yhteensä 100 %, koska saadut arvot ovat vastauksista koottuja keskiarvoja. Vaihtelu eri toimijoiden arvioiden välillä oli suurta. Vaihtelu selittyy osittain toiminnan erilaisilla tavoitteilla ja asiakasryhmien erilaisuudella esim. ikään liittyvät erot ja asiakkaille asetetut tavoitteet. Eniten siirtymiä oli takaisin TE-toimistoon ja työvoiman palvelukeskukseen, keskimäärin 37% asiakkaista. Maksimiarvo voi liittyä esim. TE-toimiston tilaamiin työkykyarvioihin, jolloin on tarkoituskin siirtyä takaisin TE-toimistoon. Kiinnostavaa on se, että asiakkaaksi tulo liittyi enimmäkseen pitkäaikaiseen työttömyyteen ja osatyökykyisyyteen ja suurimmat esteet työllistymiselle olivat ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puutteet sekä ihmisten välisiin suhteisiin ja arjen hallintaan liittyvät vaikeudet. Kuitenkin esim. ammatillisen kuntoutuksen arvioitu osuus on vain 5% asiakkaista. (ks taulukko 3) Taulukko 3. Toimijoiden arviot asiakkaiden ohjautumisesta eteenpäin Seuraava asema tai toimenpide, johon asiakkaiden arvioitiin siirtyvän Suhteellisten osuuksien keski-arvo, % Suhteellisten osuuksien Maksimiarvo, % Eläkkeelle 6 60 Sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin 8 30 Terveyttä koskeviin toimenpiteisiin Ammatilliseen kuntoutukseen 5 50 Ammatilliseen koulutukseen Työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen Yrittäjyyteen 2 10 Avoimille työmarkkinoille TE-toimistoon/TYP:een Jokin muu, mikä

16 Asiakkaiden oikea-aikainen ohjautuminen Toimijat arvioivat asiakkaidensa oikea-aikaista ohjautumista, joka pääasiallisesti näytti myönteiseltä. Kuviosta on poistettu en osaa sanoa vastaukset joten onnistuneita ja ei onnistuneita vastauksia verrataan keskenään. Erityisesti TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen ohjaukset koettiin useimmin (n. 70 %) onnistuneiksi. Oikea-aikaisuus oli jonkin verran heikompaa (64 %) TYP:sta ohjautuvilla asiakkailla. Kansaneläkelaitokselta ohjautuminen oikea-aikaisesti epäonnistui useammin kuin onnistui. Muissa vastauksissa mainittiin eläkeyhtiöt tahona, josta ohjaus ei ollut oikea-aikaista. Jokin muu, mikä 5 4 Kansaneläkelaitoksesta Kunnan sosiaalitoimesta ei kyllä TYP:sta 9 16 TE -toimistosta Kuvio 12. Toimijoiden arviot asiakkaiden ohjautumisen oikea-aikaisuudesta Toimijoiden tyytyväisyys verkoston yhteistyöhön Vaikka toimijat arvioivat asiakkaiden ohjautumisen oikea-aikaisuudessa pulmia, niin verkostoyhteistyö eri tahojen kanssa koettiin hyvänä tai siihen ei liittynyt juurikaan tyytymättömyyttä. Nämä arviot ovat jonkin verran yllättäviä, koska toimijat olivat kriittisempiä arvioidessaan palveluiden saatavuuden joustavuutta. Palveluiden saatavuutta säätelevät monet rakenteelliset tekijät, joihin eri organisaatioissa toimivien henkilöiden on vaikea vaikuttaa. Tyytyväisyys yhteistyöhön voikin kuvata enemmän eri asiantuntijoiden keskinäisiä suhteita kuin palvelujärjestelmän toimintaa. N Terveyskeskuksen Sosiaalitoimen Työvoiman palvelukeskuksen TE-toimiston ELY-keskuksen Työllistymistä koskevat Kansaneläkelaitoksen Oppilaitoksiin Erittäin tyytyvisiä Melko tyytyväisiä Ei hyvää eikä huonoa Melko tyytymättömiä Erittäin tyytymättömiä 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 13. Toimijoiden tyytyväisyys verkostoyhteistyöhön 16

17 7. Toimijat välityömarkkinoilla nyt ja jatkossa Toimijoiden roolit Vain kolmasosa toimijoista tunnisti roolinsa välityömarkkinoilla palveluiden tuottajana. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin toimijoiden pohtiessa työllistymisen liittymistä oman organisaationsa toimintaan (32 valintaa - osaamista tukevaa palvelutoimintaa ja 28 valintaa valmennusta koskevaa palvelutoimintaa). Palvelutuotantoon ja kehittämistoimintaan liittyvät roolit olivat vahvimmat. kehittämistyön roolit vahvistuivat neljällä hanketoimijalla, jotka kirjautuivat muihin rooleihin, joten kehittäjän rooli oli yleisin toimijoiden kesken. Muissa vaihtoehdoissa tuotiin esiin esimerkiksi kuntoutuksen, ammatillisen koulutuksen, erityisryhmien työllistämisen roolit. Jokin muu, mikä Sosiaalinen yritys Kaikki vastaajat (N = 58) Palvelutuotantoon perustuva toimija 20 Edunvalvontaan ja järjestötyöhön 8 Kehittämistyöhön ja hanketoimintaan 20 Vapaaehtoistyöhön perustuva toimija 13 Kuvio 14. Toimijoiden roolit välityömarkkinoilla Toimijoiden roolit jatkossa N Työllistämismahdollisuudet näyttäisivät säilyvän jatkossakin hyvinä, sillä 25 toimijaa aikoi jatkaa nykyisessä laajuudessa ja 25 toimijaa aikoi lisätä palveluiden tuottamista ja 20 toimijaa oli valmiita työllistämään nykyistä enemmän. Vapaaehtoistoiminta näyttäisi vähenevän nykyisestä (2013) tulevaan neljään (4) toimijaan. Työpankki tai sosiaalinen yritys olivat viiden toimijan suunnitelmissa. Muissa vaihtoehdoissa tuotiin esille myös roolin pieneneminen, koulutus, opiskelijoiden ohjaus ja kunnan työllisyyden toimintamallin kehittäminen. Jokin muu, mikä 7 Suunnittelemme perustavamme työpankin Suunnittelemme perustavammme sosiaalisen yrityksen 2 3 Suunnittelemme lisäävämme palveluiden tuottamista 23 Olemme valmiit työllistämään enemmän kuin nyt 20 Jatkamme samassa laajuudessa kuin nyt 25 Jatkamme vapaaehtoisen toiminnan pohjalta Kuvio 15: Toimijoiden jatkosuunnitelmat välityömarkkinoilla 17

18 Työllistämisen kehittämisajatuksia Toimijat suunnittelivat kehittämistyön painopisteitä ja seuraavat asiat olivat esillä useammissa vastauksissa: 1) asiakkaiden jatkopolkujen selvittely, 2) yhteistoimintamallien rakentaminen työllistämisen toimijoiden kesken 3) toiminnan opinnollistaminen ja 4) yritysyhteistyö. Kiinnostavia uusia näkökulmia olivat mm. yrittäjyyteen ohjaaminen työosuuskuntien avulla, työllistymisen tukipalveluiden kehittäminen ms-yhdistyksissä ja monia muita projekteissa tehtyjä avauksia, joiden jatkumiselle käytännön työssä haetaan vakiintuneita toimijoita. 18

19 Vastanneiden luettelo Liite 1 1. Verve Jyväskylä/TaitoReitti Oy 2. Suolahden Työttömät ry 3. KK-Kunto Oy/Jyväskylä 4. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry ja Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy 5. SOVATEK-säätiö 6. Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry 7. Taito Keski-Suomi ry 8. Äänekosken katulähetys ry 9. SPR Kontti-kierrätystavarataloketju 10. Suomen Nuorisoseurat ry, Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa II 11. Visio-säätiö 12. Jyväskylän työväenteatteriyhdistys ry 13. Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry. 14. Jyväskylän turvallinen iltapäivä ry 15. Tuulenkylän päiväkotiyhdistys ry 16. Kuhmoisten Työvoimareservit ry 17. Saarijärven työttömät ry. 18. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, VälittäjäPLUS-hanke 19. Keski-Suomen Sairaskotisäätiö Avustajatoiminta 20. Kuurojen Palvelusäätiö, palvelukeskus Metsola 21. Nuorten Taidetyöpaja 22. Viitaseudun Kumppanuus ry 23. Jyväskylän Katulähetys ry 24. Keski-Suomen MS-yhdistys ry/kasi-hanke 25. Vesangan Kyläyhdistys ry 26. Kannonkosken Oiva Oy 27. Jyvässeudun Työttömät ry / OIVA2-projekti 28. Suomen Siniaalto ry 29. Jyvälän Setlementti ry/osaan, siksi Työllistyn -hanke 30. Hankasalmen kunta, nuorisotyöpaja Taitotupa 31. Jyväskylän Katulähetys ry, Ensiaskel toimintayksikkö 32. Rukoushuoneyhdistys Betania Ry 33. SPR LÄNSI-SUOMEN PIIRI KIRPPIS 34. Multian kunta/ soststo 35. Keuruun kaupunki/keuruun Työkanava 36. Jyväskylän Kenttäurheilijat 37. Kehräkumppanit ry, Kehränelonen työllistämisprojekti 38. Jyvässeudun Työttömät ry 39. JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY 40. Steinerpäiväkoti Pikku-Otava 41. Asumispalvelusäätiö 42. Laukaan Kunta / Vattipaja 43. Hankasalmen 4H-yhdistys 44. Keuruun 4H-yhdistys ry 45. Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut 46. Jyväskylän turvallinen iltapäivä ry 47. Suvimäen Klubitalo/ Psykiatrisen kuntouksen tuki ry. 48. Suomen Siniaalto ry 49. KEHYAPU YSTÄVÄT RY 50. Vaajakosken Suvanto ry 51. Kihveli Soikoon ry 52. Nuorten Keski-Suomi ry 53. Jyväskylän kaupungin vanhus-ja vammaispalvelut/päivätupa ja Kortetupa 54. Väentupa ry. Yksikön nimi on SER-Väentupa. 55. Jyväskylän uusiotuote ry 56. Suolahden ystävän Tupa ry 57. Työvalmennussäätiö Avitus 58. Työllisyyden kuntakokeilu (Jyväskylä, Muurame, Jämsä) 19

20 Kyselylomake Liite 2 Keski-Suomen välityömarkkinoiden toimijakartoitus. 1. Organisaationne (yhdistys, järjestö, säätiö) ja yksikkönne nimi: 2. Miten työllisyyden edistäminen liittyy organisaationne/yksikkönne tehtäviin? [ ] jäsenten/ asiakkaiden edunvalvonta (aktiivinen toiminta jäsenten osallisuuden ja oikeuksien puolustaminen, julkaisu, koulutustoiminta yms. tiedon jakaminen) [ ] vapaaehtoistoimintaa, aktiivisen elämän ja osallisuuden tukemista (esim. ystävätoimintaa, kohtauspaikka, retkiä yms. yhdessäoloa ) [ ] vertaistukitoimintaa ja auttamista (ryhmätoimintaa, neuvontaa, opastusta) [ ] palvelutoimintaa; työnhakijoiden valmennusta, ohjausta ja neuvontaa [ ] palvelutoimintaa; työnhakijoiden osaamisen tukemista ja vahvistamista [ ] oman organisaation perustehtävän mahdollistamista ja henkilöstön palkkaamista järjestötehtäviin [ ] tuotannollista toimintaa; työvoiman rekrytointi tuotannollisiin tehtäviin [ ] työnantajayhteistyö uusien työmahdollisuuksien välittämiseksi [ ] Jokin muu, mikä _ 3. Onko yhdistyksellä/ säätiöllä ostopalvelusopimusta? ( ) kyllä ( ) ei ( ) Jos vastasit kyllä, niin kerro sopijaosapuoli 4. Onko organisaatiollanne/yksiköllänne työllistymistä tukevia projekteja? Kerro projektienne nimet rahoittajan mukaisessa järjestyksessä. Meillä ei ole projekteja Työllisyyspoliittisella avustuksella toimiva/t projektit Euroopan sosiaalirahaston projekti/t Rahaautomaattiyhdistyksen projekti/t Muulla rahoituksella toimiva projekti/t 5. Työntekijöiden määrä keskimäärin vuoden 2012 aikana? (Jos ei yhtään, merkitse 0) Pysyvässä työsuhteessa olevat henkilöt Palkkatuella toimineet ohjaavat henkilöt Projektityöntekijät Vapaaehtoistyöntekijät 20

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2012 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ Töihin!-palvelu: yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö

Lisätiedot

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen

KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA. Hallitusneuvos Päivi Kerminen KAIKILLE TYÖTÄ JA TEKEMISTÄ? VÄLITYÖMARKKINAT AKTIIVISENA JA JOUSTAVANA RATKAISUNA Hallitusneuvos Päivi Kerminen RAKENNETYÖTTÖMYYTTÄ KOSKEVAT KEHITTÄMISLINJAUKSET 1. Ongelmalähtöisestä tarkastelusta vahvuuksien

Lisätiedot

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet

Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Palkkatukityön merkitys ja tavoitteet Parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa, osaamista ja työmarkkina-asemaa ja näin edistää hänen työllistymistään avoimille työmarkkinoille TE-toimisto arvioi,

Lisätiedot

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014

Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen. Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projekti Nuorten työllistymisen tukeminen Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Hankevastaava Annukka Jamisto 14.5.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013 Petra Nuoret

Lisätiedot

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme.

Olemme edelläkävijöitä työelämän ja työllisyyttä edistävän yritysyhteistyön kehittämisessä. Vaikuttamis- ja kehittämistyö on tärkeä osa toimintaamme. Rakenne Töihin!-palvelu on työllisyyttä edistävä palvelukokonaisuus, jonka perustana on laaja ja tiivis yritysyhteistyö. Tarkoituksenamme on tukea työllistymistä valmentamalla asiakkaita työelämään ja

Lisätiedot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille

Maahanmuuttajien. valmennus työpajoilla. Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Maahanmuuttajien valmennus työpajoilla Esite työpajojen sidosryhmille & yhteistyökumppaneille Työpaja monialainen yhteistyökumppani työpajojen kanssa yhteistyössä toimivia tahoja ovat muun muassa työ-

Lisätiedot

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään.

Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Suunto projektin matka vuodesta 2013 tähän päivään. Tulosten levittäminen ja juurruttaminen Tuotekehitystyön kautta rakentuu Suunto projektin tuetun työvoimakoulutuksen malli Vahva alku tuen ja ohjauksen

Lisätiedot

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301

www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 www.väliasema.fi Nokianvaltatie 25 C 37100 NOKIA Puh (03) 341 1301 Nokian Väliasema ry Hallitus: Jari Haapaniemi, Marita Leppämäki, Kati Mielonen Toiminnanjohtaja Anne Suomala Yksilöohjaaja / ohjaaja Irmeli

Lisätiedot

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki

18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki 18.4.2012 Eija Rissanen, Tukeva-työvalmennussäätiö Pirjo Oksanen, Kuopion kaupunki Vuodenvaihteessa - väkiluku 97 433 - Työttömyys 10,7 % (4 958 henkilöä) 2/12 10,5 % (4882 henkilöä) - Nuorisotyöttömyys

Lisätiedot

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti

Työllistymisen toimenpidesuunnitelma Ruokolahti Työllistymisen toimenpidesuunnitelma 2017-2018 Ruokolahti 2(7) Aluksi Työllistymisen toimenpidesuunnitelma on kunnan ja työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelun (TYP) välinen suunnitelma rakennetyöttömyyden

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ

JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ 2013 2015 JYVÄSKYLÄ, MUURAME, JÄMSÄ : yritys- ja työnantajayhteistyö Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut: palveluohjaus, kuntouttava työtoiminta ja työkyvyn arviointi Seinätön TYP: verkostoyhteistyö Jämsässä

Lisätiedot

Turun Ohjaamo 2015-2018

Turun Ohjaamo 2015-2018 Turun Ohjaamo 2015-2018 Toiminta ja ajatus 17.3.2015 MIKSI OHJAAMO? Nuorten palvelut ovat olleet hajanaisesti sijoittuneita ja huonosti nuorten löydettävissä. Tavoite: Nuorten palvelut yhdessä paikassa

Lisätiedot

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito

Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Helsingin kaupungin työllisyydenhoito Eija Hanni 17.5.2011 Eija Hanani Työllisyydenhoidon linjaukset 1. Työttömyyden katkaisu mahdollisimman varhain 2. Painopisteryhmät: - nuoret - nuoret aikuiset - maahanmuuttajat

Lisätiedot

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015

Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen. Häme / Lahti, 1.10.2015 Välityömarkkinoiden palvelujen tuotteistaminen ja yritysyhteistyön kehittäminen Häme / Lahti, 1.10.2015 Kehittämispäivän tavoite Kehittämispäivän aikana on tavoitteena pohtia ja konkretisoida kunkin osallistuvan

Lisätiedot

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille

Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille Työllisyyspoliittisten avustusten infotilaisuus toimijoille 22.9.2015 Leena Kauhanen 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen käyttötarkoitus Työllisyyspoliittisella avustuksella edistetään työttömien työnhakijoiden

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010

Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä. Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 Toimiiko ohjaus? Kokemuksia ja näkemyksiä kentältä Eveliina Pöyhönen 12.11.2010 1 Lähtökohta Vaikeassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden palvelut ja niiden kehittäminen Pitkäaikaistyöttömät Vammaiset

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti

TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti TEOS Sosiaalihuollon työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän loppuraportti STM:n raportteja ja muistioita 2014:32 Ajankohtaista Savon päivätoiminnassa

Lisätiedot

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä?

Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Miten tuetaan osatyökykyisen työllistymistä? Psykologi Tanja Josefsson, Tampereen TE-toimisto Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry 24.4.2014 Kuka on osatyökykyinen Osatyökykyisyys (ent.

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle

Väyliä Työelämään. Tietoa työnantajalle Väyliä Työelämään Tietoa työnantajalle Sisällysluettelo Diili 4-5 Hankkeen tavoitteena on auttaa ammattikoulutettuja alle 29-vuotiaita työnhakijoita työllistymään hyödyntäen työvoimahallinnon palveluita

Lisätiedot

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke

Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Suomussalmen Talentti -esiselvityshanke Eväitä opinnälkään Kaisu Lehtinen-Nevalainen Talentti-hankkeessa kartoitetaan keinoja luoda Suomussalmelle ammatillisen oppimisen mahdollisuuksia. Hankkeen myötä

Lisätiedot

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ

UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ UUDENMAAN ALUEEN TYÖLLISTÄMISPROJEKTIT MALLEJA JA VÄLINEITÄ TAUSTAA UusiTaito- projekti on kerännyt kansallisilta hankkeilta ja ESR- hankkeilta hankekortteja Uudenmaan alueelta vuosina 2009-2011. Korteissa

Lisätiedot

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013

Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015. Sanna Rautio 24.4.2013 Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeiluhanke 1.10.2012 31.12.2015 Sanna Rautio 24.4.2013 Hallitusohjelman kuntakokeilu pitkäaikaistyöttömyyden alentamiseksi Oulun kaupungin työllistämisen kuntakokeilu

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut Työllisyyden kuntakokeilu Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut -prosessikuvauksia 18.2.2015 Anna-Leena Pusa Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja elinkeinoministeriön sekä Kuntaliiton käynnistämä hanke Toteutetaan

Lisätiedot

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko

Green Care seminaari. Kokkolan työvoiman palvelukeskus. 10.4.2013 Toimisto Otsikko Green Care seminaari Kokkolan työvoiman palvelukeskus 1 Kokkolan työvoiman palvelukeskus (TYP) Työvoiman palvelukeskus on TE-toimiston, kaupungin sekä KELAN yhteinen palveluyksikkö Tavoitteena on moniammatillisesti

Lisätiedot

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto

Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto Palkkatuen ja työkokeilun mahdollisuudet välityömarkkinoilla 22.5.2017 Katja Pietilä Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 1 20.9.2017 Palkkatuki Palkkatuki on työttömän työnhakijan työllistymisen edistämiseksi

Lisätiedot

IDEASTA WALTTI-TALOKSI

IDEASTA WALTTI-TALOKSI WALTTI-TALO IDEASTA WALTTI-TALOKSI Ideointi käytännön työn pohjalta: Asiakkaan mahdollisuuksien kartoittaminen -> asiakkaat toimenpiteissä, joihin kuuluvat ja joista hyötyvät Työntekijöillä parempi havainnointimahdollisuus

Lisätiedot

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista

Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Asiakkaiden arvioita työllisyyspoliittisista hankkeista Raija Lääperi, Arvioija, KEVÄT-tukirakenne 8.10.2012 TYPO /RL 1 Osallisuus arviointityössä Tarkoittaa sitä, että asiakkaiden mielipiteet huomioidaan

Lisätiedot

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09

Kiinni työelämässä -seminaari 11.11.09 MAHIS TYÖHÖN Kiinni työelämässä -seminaari Työllistymisen tuet ja palvelut Sari Honkonen ja Arja Pitkänen 11.11.09 1 TYÖLLISTYMISTÄ EDELTÄVÄT PALVELUT Työssäoppiminen on oppilaitoksen järjestämää työpaikalla

Lisätiedot

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen

Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Verkostoja hyödyntäen järjestöje kautta aitoon työllistymiseen Mikkeli 15.10.2014 Petri Puroaho Taustani Sosiaaliohjaaja, yhteiskuntatieteiden maisteri ja opettaja/kouluttaja Työkokemusta ja yhteistyötä

Lisätiedot

open hanke 1.1.2013 30.6.2014

open hanke 1.1.2013 30.6.2014 open hanke 1.1. 30.6. Perustuu ns. seinättömän työhönvalmennuspajan mallille. Oleellista kenttätyö, jota tehdään kartoittamalla yksityisen työnantajasektorin työvoimatarpeita ja ohjaamalla työnhakijoiden

Lisätiedot

Kuntaliitto yhteistyön tukena

Kuntaliitto yhteistyön tukena Kuntaliitto yhteistyön tukena Rakenteellisen työttömyyden haasteet Hämeessä yhteistyöseminaari Pääsihteeri Erja Lindberg Tehtäväjako Nykyisen lakisääteisen tehtäväjaon puitteissa TE-toimistot vastaavat

Lisätiedot

TALOUSALUEPARLAMENTTI

TALOUSALUEPARLAMENTTI TALOUSALUEPARLAMENTTI NÄKEMYKSIÄ NUORTEN TYÖLLISYYSTILANTEESEEN JA TARJOLLA OLEVIIN PALVELUIHIN HYVINKÄÄN-RIIHIMÄEN SEUDULLA 18.8.2010 Viljo Venäläinen Nuoret työttömänä, yleisimmät ammatit Riihimäen

Lisätiedot

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS

OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS OSTOPALVELUPILOTTIIN OHJAUS 2015-2016 Pilotissa mukana olevat TE-toimistot Hämeen TE-toimisto Kaakkois-Suomen Te-toimisto Kainuun TE-toimisto Pohjois-Savon TE-toimisto Varsinais-Suomen TE-toimisto 2 Taustaa

Lisätiedot

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti

Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Etelä-Pirkanmaan välityömarkkinoiden kehittämisprojekti Tavoitteena kehittää työllisyyden hoitoa alueella Keskeisimpinä tehtävinä - Luoda työllistymisen polkuja pidempään työttömänä olleille henkilöille

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011

Avustajatoiminnasta ammattiin. Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Avustajatoiminnasta ammattiin Sotainvalidien Veljesliitto projektijohtaja Eija Kilgast 17.5.2011 Valtakunnallinen avustajatoimintahanke Sotainvalidien Veljesliito käynnisti avustajatoimintahankkeen marraskuussa

Lisätiedot

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012

Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa. Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Moniasiakkuus ja osallisuus palveluissa Kehittämispäällikkö Sirpa Lehto 04.10.2012 Sanallista palautetta virkailijoilta; kun kaikki ei menekään ihan nappiin Kivijärveläinen asiakas asioi henkilökohtaisesti

Lisätiedot

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista

SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS. Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista SEGMENTTIAJATTELUA PALVELUN TAVOITTEET JA TOTEUTUS Koottu Henkilöasiakkuusstrategian loppuraportista JULKISEN TYÖVOIMAPALVELUN TAVOITTEITA Työllisyysasteen nostaminen Osaavaa työvoimaa joustavasti työnantajan

Lisätiedot

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus

Sosiaalinen kuntoutuminen. 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Sosiaalinen kuntoutuminen 15.5.2012 Ilkka Peltomaa Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskus Työ- ja elinkeinopalvelut Työ- ja elinkeinotoimiston uusi palvelumalli rakentuu kolmeen palvelulinjaan ja yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita

Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita 1 Kolmannen ja julkisen sektorin kumppanuustoiminta Oulussa yhteistyöllä voimaa, työtä ja palveluita Jukka Lappalainen, Meriheinä ry:n puheenjohtaja Asukastupatoiminta Oulussa 16 suuraluetta, joissa on

Lisätiedot

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi

Taustaa Kuopio Maaninka Rautalampi Siilinjärvi Suonenjoki Tuusniemi Taustaa Kuopio-pilotti on hallitusohjelmaan sisältyvä työllisyyden kuntakokeiluhanke pitkään työttömänä olleiden tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi toiminta-alueenaan Kuopio, Siilinjärvi, Maaninka,

Lisätiedot

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle

Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle Tukea opiskelijan työllistymiseen tietoa opettajalle 2 Milloin opiskelija voi tarvita tukea työllistymiseen? Miten oppilaitoksessa voidaan ohjata työllistymisessä? Ammatillisen koulutuksen tavoitteena

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään

Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Työ- ja elinkeinotoimisto tänään Kiuruvesi 11.4.2013 Helena Määttälä 1 18.4.2013 Pohjois-Savon työ- ja elinkeinotoimisto Otsikko TE-TOIMISTO UUDISTUS 2013 Palveluverkko Palvelumalli perustuu kolmeen palvelulinjaan

Lisätiedot

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179)

KAINUULAISET VÄLITYÖMARKKINAT MURROKSESSA. KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAINUULAISET VÄLITÖMARKKINAT MURROKSESSA KAIRA-hanke -Vaikuttavuutta Kainuun rakennetyöttömyyden purkamiseen (S10179) KAIRA-HANKE Hallinnoija Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kesto 2008 2010, optio vuoteen

Lisätiedot

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään

Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Välityömarkkinat ponnahduslautana työelämään Katsaus kuntakokeilun kehittämistyöhön 10.11.2014 Maija Saarenpää, projektikoordinaattori Esityksen sisältö välityömarkkinoiden määrittelyä kehittämistyön tavoitteet

Lisätiedot

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään?

Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Miten sosiaalisesta kuntoutusta tehdään? Tuloksia valtakunnallisesta kuntakyselystä Jarno Karjalainen Sosiaalisen kuntoutuksen teematyö 8.2.2017 Tampere SOSKU-hanke SOSKU-hankkeessa (2015-2018) sosiaali-

Lisätiedot

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA

KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA KAUPUNGIN JA JÄRJESTÖJEN YHTEISTYÖ TYÖLLISYYDEN HOIDOSSA 10.042015 Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina - tilaisuus Tarja Husso Työllisyyspäällikkö TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT JOENSUUSSA 2009-2015 (suluissa

Lisätiedot

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI

PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI PALKKATUKI OSATYÖKYKYISEN TYÖLLISTYMISEN EDISTÄMISEKSI 11.5.2017 1 Palkkatuen myöntämisen yleiset edellytykset 1) työ- ja elinkeinotoimisto arvioi työttömän työnhakijan työttömyyden johtuvan ammatillisen

Lisätiedot

Työllisyyden Kuntakokeilu

Työllisyyden Kuntakokeilu Työllisyyden Kuntakokeilu Kuntakokeilu pähkinänkuoressa Työ-ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton käynnistämä Jyväskylän, Jämsän ja Muuramen yhteishanke (yhteensä 26 hanketta) Toiminta-aika 1.9.2012-31.12.2015

Lisätiedot

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö

TYP-toiminnan perusteet. Jenni Ketonen,TYP-päällikkö TYP-toiminnan perusteet Jenni Ketonen,TYP-päällikkö 29.5.2017 1 Satakunnan TYP Satakunnan TYP toimii Porin, Euran, Harjavallan, Honkajoen, Huittisten, Jämijärven, Kankaanpään, Karvian, Kokemäen, Merikarvian,

Lisätiedot

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku

Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Saada tietoa, kokeilla, osallistua, vaikuttaa ja valita. Löytää oma yksilöllinen työelämän polku Milla Ryynänen, projektipäällikkö, Työelämän päämies projekti, Savon Vammaisasuntosäätiö 17.11.2015 TYÖELÄMÄN

Lisätiedot

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen

Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen Aktiivisen työvoimapolitiikan meneillään olevat askeleet työvoimapolitiikan maakunnallistaminen/kunnallistaminen 14.2.2017 Paasitorni Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Lähde: KEHA-keskus 2 14.2.2017 Kuntien

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

TE-toimiston palvelut

TE-toimiston palvelut TE-toimiston palvelut Suvi Lindén Asiantuntija Uudenmaan TE-toimisto 1 TE-toimiston palvelut työllistymisen edistämiseksi Työllistymisen tueksi: Työkokeilu Palkkatuki Kurssit ja valmennukset: Uravalmennus

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK)

Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Sosiaalisen kuntoutuksen toimintamallin kehittäminen Antaa eväitä hyvälle elämälle Susanna Holopainen Opinnäytetyö sosionomi (ylempi AMK) Opinnäytetyö käsittelee sosiaalista kuntoutusta: sen taustoja,

Lisätiedot

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä

11.02.2015/ Anna-Liisa Lämsä. Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajien näkemyksiä erityistä tukea tarvitsevien työllistämisestä Työnantajakysely ja työnantajien haastattelut Vuoden 2014 alussa työnantajille tehty työnantajakysely 161 vastaajaa 51 työnantajan

Lisätiedot

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen

VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi. 4.10.2013 Pirjo Nevalainen VIRTA OULU HANKE Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointi 4.10.2013 Pirjo Nevalainen Lähtökohtia kehittämiselle Yhä enemmän työttömiä asiakkaita ohjautuu kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin erilaisiin

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012

TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 TE-toimistouudistuksen tilanne SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 20.3.2012 Jarmo Palm Työ- ja elinkeinotoimistot uudistuvat Uusituksen tavoitteena on työnvälityksen tehostaminen, yrityslähtöisyyden

Lisätiedot

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki

hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin www.rakennerahastot.fi TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki hanke Apua ja tukea rekrytoinnin eri vaiheisiin TE -toimiston palkkatuki Kaupungin työllistämistuki Kaupungin kesätyöllistämistuki nuorille TE-palvelut Oppisopimus Työkokeilu Rekrytointikoulutus www.rakennerahastot.fi

Lisätiedot

TE-palvelut ja validointi

TE-palvelut ja validointi TE-palvelut ja validointi Mestari2013 - Sinut on tunnistettu! koulutuspolitiikan seminaari 26.-27.11.2013 TE-PALVELUIDEN UUDISTAMINEN v. 2013- TE-PALVELUT JA VALIDOINTI EPÄVIRALLISEN JA ARKIOPPIMISEN TIETOJEN,

Lisätiedot

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi

AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi AKTIVOINTIPROSESSIN KEHITTÄJÄRYHMÄ Aika ma 26.3.2012 klo 13-16 Paikka Kokoushuone Arctic Läsnä Koivu Inkeri Kokkolan kaupunki/sosiaali- ja terveystoimi Sykkö Matti Työ- ja elinkeinotoimisto Pihlaja Elina

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen

KAIKU. Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto Sanna Saastamoinen KAIKU Joensuun kaupunki, Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 22.3.2016 Sanna Saastamoinen Kenelle? 1. Joensuulaisille, jotka tarvitsevat työ- ja toimintakyvyn parantumiseen tukea tarvitsevat sosiaalisen osallisuuden

Lisätiedot

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla

Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla Ohjaustoiminta välityömarkkinoilla ELO-ryhmä: 27.1.2017 Lahti 27012017 Välityömarkkinat toimintaa työn ja työttömyyden välissä Aktiivinen työvoimapolitiikka, jonka avulla työttömälle tarjotaan hänen osaamistaan

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula

TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN. Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013. Anne Kumpula TYÖVOIMAN MAAHANMUUTTO - TE-TOIMISTOJEN PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Kansainvälisten opiskelijoiden uraohjaus 22.5.2013 Anne Kumpula 2000 1800 1600 1400 1858 Pirkanmaan maahanmuuttajat työllisyyskoodin mukaan

Lisätiedot

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto

TE-palvelut työllistymisen tukena. Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto TE-palvelut työllistymisen tukena Uudenmaan ELY-keskus Jani Lehto 5.11.2013 TE-palvelut Vuoden 2013 alusta TE-toimiston palvelut ovat nimeltään työ- ja elinkeinopalvelut (TE-palvelut) TE-palvelut määritellään

Lisätiedot

Paula Kukkonen 19.4.2012

Paula Kukkonen 19.4.2012 Paula Kukkonen 19.4.2012 1 Työhön kuntoutuksen ja työelämään valmennuksen toimiala = työssä ja työpaikoilla tapahtuva valmennus, sosiaalinen työllistäminen ja lakisääteinen ammatillinen kuntoutus Toimialan

Lisätiedot

polku www.etappi.eu LÄHDE MUKAAN MAHDOLLISUUKSIEN ETAPILLE!

polku www.etappi.eu LÄHDE MUKAAN MAHDOLLISUUKSIEN ETAPILLE! www.etappi.eu Mitä Etappi tarjoaa työnhakijalle? - henkilökohtaista ohjausta kouluttautumiseen ja työllistymiseen - työnetsintää ja työhönvalmennusta - ryhmätoimintaa, työnhakuvalmennusta ja korttikoulutuksia

Lisätiedot

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus

Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Työelämä 2020 monimuotoisen työyhteisön mahdollisuudet 11.6.2014 Ritva Sillanterä, Satakunnan ELY-keskus Palkkatuki (vamman tai sairauden perusteella) Työolosuhteiden järjestelytuki Ritva Sillanterä 11.6.2014

Lisätiedot

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen

Yritetään ja työllistetään. Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Yritetään ja työllistetään Kehittämispäällikkö Seija Mustonen Oulu / Syyskuu 2013 Työttömien lukumäärä 18 000 16 000 14 000 12 000 13 226 Kaikki työttömät Yli 50- vuotiaat 14,4% 27,0% Henkilöä 10 000 8

Lisätiedot

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena

Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Avustajatoiminta työllistämisen ja kouluttautumisen tukena Mitä mahdollisuuksia yhteiskunnalla on sotainvalidien ja veteraanien vanhustenhuoltoon, Keski-Suomen yhteistyöseminaari 10.5.2012 Kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja

Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali. LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Työpaikkavalmentaja koulutusmateriaali LIITE 1.1 Mikä työpaikkavalmentaja Mikä on työpaikkavalmentaja? Sirpa Paukkeri-Reyes, Silta työhön projekti (STM) 2014 Työpaikkavalmentaja? Kun työpaikalle tulee

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen

Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Kuntouttava työtoiminta ja rajapinnat työllisyyspalveluihin ja sosiaaliseen kuntoutukseen Aikuissosiaalityön päivät 25.1.2017 Lahti Palvelupäällikkö Tuula Kähäri ja sosiaaliohjaaja Henna Nousiainen (Eksote)

Lisätiedot

Klubitaloista tukea arkeen ja työllistymiseen. 2.12.2013 Lea Nikula

Klubitaloista tukea arkeen ja työllistymiseen. 2.12.2013 Lea Nikula Klubitaloista tukea arkeen ja työllistymiseen 2.12.2013 Lea Nikula Nuorten Ystävät vankalla pohjalla Perustettu 1907 Oulussa Ensimmäinen työntekijä tittelillä katulastenkaitsija Ainolan lastentarha 1914

Lisätiedot

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020

Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Suomen rakennerahasto-ohjelma ESR Etelä-Pohjanmaa Aluekehittämispalaverit 14.-23.4.2015 www.rakennerahastot.fi sivustolta löytyy - Kestävää kasvua ja työtä - Suomen rakennerahasto-ohjelma

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito

Karikoista kartalle. Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari. Kunnat ja työllisyyden hoito Karikoista kartalle Työllisyyden kuntakokeilu -hankkeen loppuseminaari Kunnat ja työllisyyden hoito Taustaa kuntakokeiluun mukaan lähtemiselle Haasteet pitkäaikaistyöttömyyden hoidossa Irralliset palveluprosessit

Lisätiedot

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE

VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE VUOSI VALMISTUMISESTA -SIJOITTUMISSEURANTA JAMKISSA VUONNA 2009 AMK-TUTKINNON SUORITTANEILLE - KYSELYN TOTEUTUS - KÄSITYKSET AMK-TUTKINNOSTA JA KOULUTUKSESTA - AMK-TUTKINNON TUOTTAMA OSAAMINEN - TYÖLLISTYMISEEN

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola

Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla. Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Sosiaalisen kuntoutuksen nykytila ja kehittämistarpeet Vantaalla Palveluohjaaja Kristina Kortelainen Hankevastaava Camilla Sippola Työttömyys Vantaalla tammikuussa 2015 1/2015 1/2014 Muutos 12 kk Työvoima

Lisätiedot

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena. Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Uudistetut julkiset työvoima- ja yrityspalvelut työnhaun ja työssä pysymisen tukena Kaapelitehdas 11.2.2013 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz TE-toimiston uudistettu palvelumalli Palvelumalli perustuu

Lisätiedot

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012

Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön. Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Kaikki mukaan vammaisten ja osatyökykyisten työpanos työelämän käyttöön Pauliina Lampinen Kuntoutuspäivät 23.3.2012 Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö Säätiö tukee pitkäaikaissairaita/vammaisia lapsia

Lisätiedot

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä

Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Hallitusohjelmakirjauksia työllisyydestä Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Oulu 6.10.2011 Erja Lindberg erityisasiantuntija TYP-toimintamalli Työ- ja elinkeinotoimistojen,

Lisätiedot

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa

Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Nuorisotakuun toimeenpano TE-palveluissa Palveluesimies Päivi Kuusela Osaamisen kehittämispalvelut, nuoret 1 5.11.2013 TE-palvelut Lappi Päivi Kuusela TEM:n linjaukset nuorisotakuun toteuttamisessa TE-hallinnossa

Lisätiedot

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja

TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU. KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja TUETUN TYÖLLISTYMISEN PALVELU KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta 1.10.2012 Nina Sohlberg-Ahlgren Johtava työvalmentaja Sosiaaliviraston vammaistyössä tuettua työtä järjestetään Tuetun työllistymisen

Lisätiedot

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013

Taustatilaisuus nuorisotakuusta. Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Taustatilaisuus nuorisotakuusta Varatoimitusjohtaja Tuula Haatainen 3.4.2013 Nuorisotakuu on tapa toimia uudella tavalla Nuorisotakuu ei ole laki vaan tapa toimia saumattomassa yhteistyössä Toteutus nykyjärjestelmää

Lisätiedot

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko

Palkkatuki. Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava Toimisto Otsikko Palkkatuki Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto Eija Ahava 26.1.2018 1 Palkkatuen määrä Työttömyyden keston perusteella määräytyvä palkkatuki palkkauskustannuksista: Enintään 30 % enintään 6 kk ajan jos

Lisätiedot

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE

4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE 1 G6 Opistot/ Mari Uusitalo RAPORTTI 4.4.2013 SIJOITTUMISKYSELY NUORISO- JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO- KOULUTUKSESTA VUOSINA 2008 2012 VALMISTUNEILLE Sijoittumiskyselyn kohderyhmä Sijoittumiskyselyn

Lisätiedot

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA

TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ. VALTUUSKUNTA 18 jäsentä. HALLITUS 7 jäsentä. TILITOIMISTO - palkanlaskenta - kirjanpito TOIMITUSJOHTAJA TYÖVALMENNUSSÄÄTIÖ VALTUUSKUNTA 18 jäsentä HALLITUS 7 jäsentä TOIMITUSJOHTAJA JOHTORYHMÄ - toimipisteiden esimiehet - hankkeiden edustaja - toimitusjohtaja ja toimistosihteeri. TILITOIMISTO - palkanlaskenta

Lisätiedot