Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa"

Transkriptio

1 Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa TE-toimiston kysely välityömarkkinoiden toimijoille TE-toimisto lähetti digitaalisen kyselyn 327 toimijalle, joista 58 vastasi siihen. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa Kyselyn sisältö ja analyysi toteutettiin Keski-Suomen välityömarkkinoiden palvelu, koulutus- ja tukirakenne-hankkeen (KEVÄT-hanke) toimesta. Kyselyn tarkoituksena on toimia keskustelun pohjana toimijakartta- työvälineelle, jonka avulla TE-toimiston asiantuntijat voisivat helpommin löytää asiakkaidensa tarpeita vastaavia paikkoja työllistämistoimenpiteiden toteutusta varten. Kyselyn sisältöä kehitettiin aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kehittämiseen osallistuivat Keski-Suomen TE-toimiston tuetun työllistämisen palvelulinjalta asiantuntija Pirjo Jaatinen, asiantuntija Jouko Solmula, palvelulinjapäällikkö Leena-Kaisa Härkönen, ELY-keskuksesta kehittämispäällikkö Sirpa Lehto ja erikoissuunnittelija Sari Jokinen ja KEVÄT-hankkeesta hankeasiantuntija Taina Era ja projektipäällikkö Janne Laitinen. Kyselyä ovat kommentoineet myös TEtoimiston tuetun palvelulinja asiantuntijat sekä Jyväskylän yliopistosta tutkija Mia Tammelin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tutkija Raija Lääperi ja raha-automaattiyhdistyksen avustusvalmistelija Anne Väisänen. Kyselyn kokosi ja analysoi Taina Era. Tässä raportissa kuvataan kyselyn perusteella rakentunutta kuvaa Keski-Suomen välityömarkkinoiden toiminnasta ja palveluiden tarjonnasta. Raportti toimii toimijakarttatapaamisen keskustelun pohjana. Tapaamisessa luodaan puitteet toimijakartta työvälineelle, pohditaan palveluiden kattavuutta, TE-toimiston ja asiakkaiden tarpeita sekä toimijoiden mahdollisuuksia. Tämän raportin tarkoituksena on luoda yhteistä näkemystä välityömarkkinoiden tilanteesta Keski-Suomessa. Raportti muodostuu neljästä eri teemasta, joita ovat 1) välityömarkkinoiden toimijat, 2) välityömarkkinoiden asiakkaat, 3) välityömarkkinoiden toiminta ja palvelut ja 4) välityömarkkinat jatkossa. Kuvaukset perustuvat toimijoiden antamiin vastauksiin. 1. Toimijat välityömarkkinoilla Henkilöstö Kyselyyn vastasi 58 toimijaa, joilla oli vuonna palkattua työntekijää. Työllistymistä tukevissa tehtävissä toimivat henkilöt saivat palkkarahoituksensa pääasiassa hankkeista (195 henkilöä) ja osin työvoimapoliittisena toimenpiteenä, palkkatukena (204 henkilöä). Näin työntekijöiden määrä vaihteli ja esim. palkkatuetussa työssä olevat henkilöt olivat itsekin työllistymisensä mahdollisuuksia hahmottamassa. Osa työntekijöistä on ristiriitaisessa asemassa, itse työllistymässä ja samalla ohjaamassa vertaisiaan erilaisiin siirtymiin kohti työllistymistä. Monilla järjestöillä ja yhdistyksillä on myös vapaaehtoistyöntekijöitä (331 henkilöä), jotka voivat tukea ja tarjota vertaistoimintaa työnhakijoille erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa. Kuvaus välityömarkkinoiden toimijoista ei ole kattava ja monia pieniä yhdistyksiä ja muita toimijoita on jäänyt aineiston ulkopuolelle. Kysely kattaa kuitenkin kaikki suurimmat työllistäjät tai työllistämisen palveluita tuottavat toimijat.( Luettelo vastanneista liitteessä nro 1. ) 1

2 Työllisyyden edistäminen ja toimijuus Toimijat määrittelivät työllisyyden edistämisen osana omaa toimintaansa valitsemalla kolme (3) vaihtoehtoa annetuista määrittelyistä. Toimijat näkivät toimintansa pääasiallisesti palveluiden tuottamisena, valmennuspalveluna (28 valintaa) ja osaamista tukevana palveluna (32 valintaa). Tuotannollista toimintaa oli 18 toimijalla ja työnantajayhteistyötä 10 toimijalla. Aktiivista toimintaa vahvistavaa toiminta sai vertaistukityönä 9 valintaa ja vapaaehtoistoimintana 7 valintaa. Jäsenten edunvalvonta sai myös 7 valintaa. Työllisyyden edistäminen nähdään selkeästi erilasina tehtävinä omassa toiminnassa, ks kuvio 1. Jokin muu, mikä 8 työnantajayhteistyö uusien työmahdollisuuksien 10 tuotannollista toimintaa; työvoiman rekrytointi oman organisaation perustehtävän mahdollistamista ja palvelutoimintaa; työnhakijoiden osaamisen tukemista 32 palvelutoimintaa; työnhakijoiden valmennusta, 28 vertaistukitoimintaa ja auttamista (ryhmätoimintaa, 9 vapaaehtoistoimintaa, aktiivisen elämän ja osallisuuden jäsenten/ asiakkaiden edunvalvonta (aktiivinen N Kaikki vastaajat (N = 55) Kuvio 1. työllisyyden edistäminen osana organisaation toimintaa 2. Asiakkaat välityömarkkinoilla 2012 Asiakkaiden määrät 2012 Toimijat arvioivat niiden toimenpiteiden parissa olleen 2490 asiakasta vuonna Asiakkaat jakaantuivat seuraavasti erilaisiin toimenpiteisiin: palkkatukityössä 1137 työharjoittelussa 410 työvalmennuksessa 645 työkokeilussa 298 kuntouttavassa työtoiminnassa 636 AVO-työtoiminnassa 150 2

3 Asiakkaiden ikärakenne Toimijat arvioivat asiakkaidensa ikäryhmien suhteellisia osuuksia. Ikäryhmien osuudet vaihtelivat 0-100%:iin. Asiakkuudet jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri ikäryhmille ja useimmilla toimijoilla oli ikäryhmien koko kirjo asiakkainaan. Erityispalveluita oli kuitenkin nuorille ikäryhmille, alle 25 vuotiaille ja vuotiaille sekä ikääntyneille, yli 56-vuotiaille. ks kuvio alle yli 56 keskiarvo % Korkein %-osuus Maksimi Sarake1 Kuvio 2. Asiakkuuksien suhteelliset ja maksimaaliset osuudet ikäryhmittäin Asiakkaiden tavallisimmat elämäntilanteet palveluun tullessa Kukin vastaaja sai mainita kolme (3) tavallisinta tilannetta, joista asiakkaat tulevat toimenpiteisiin. Asiakkuudet olivat hyvin moninaisia vaikka ne painottuivat selkeästi vaikeassa työllistymistilanteessa oleviin, pitkään työttömänä olleisiin ja osatyökykyisiin henkilöihin. Pitkään jatkunut työttömyys (81%) oli yleisin elämäntilanne, jossa asiakkuus oli syntynyt. Osalla vastaajista ei ollut omia asiakkaita. Seuraavassa luettelossa on eri elämäntilanteista tulleiden asiakasryhmien saamat maininnat useimmin valittujen järjestyksessä. yli 500 päivää jatkunut työttömyys (47 valintaa) yli vuoden kestänyt työttömyys (35 valintaa) Osatyökykyisyys (35 valintaa) pitkittynyt sairastaminen tai sairausloma (14 valintaa) ammatillinen koulu (12 valintaa) muusta tilanteesta, kuten päihdekuntoutus, kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, toimeentulotuki (11 valintaa) määräaikainen työsuhde päättynyt (10 valintaa) peruskoulu (9 valintaa) kotouttamistoimenpiteen päätyttyä (7 valintaa) vanhempain/äitiysloma (6 valintaa) 3

4 Näiden lisäksi mainittiin mm. karenssitilanteet, ammatinvaihtajat, tulottomuus tai muuten vaikeat elämäntilanteet kuten mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen päättyminen sekä maahanmuuttajien kotoutuminen ja kielenopiskelu. Kaikkiaan toimijoille ohjautui hyvin vaikeissa elämäntilanteissa olleita asiakkaita. Asiakkaiden työllistymisen esteet Toimijat arvioivat työllistymisen suurimpina esteinä olevan ulkoiset tekijät kuten työmahdollisuuksien puuttuminen asuinalueella. Työnhakijoiden haasteellisista elämäntilanteista riippumatta yli puolet toimijoista arvioi ammatillisen osaamisen ja työkokemusten puutteet usein tai melko usein työllistymisen esteiksi. Sosiaalisista tekijöistä yleisimmäksi arvioitiin ihmisten välisiin suhteisiin ja arjen hallintaan liittyvät vaikeudet sekä terveyteen ja osatyökykyisyyteen liittyvät asiat. Noin kolmannes vastaajista arvioi riippuvuuksien ja oppimisen vaikeuksien olevan työllistymisen esteitä. Myös talouden hallinta ja velkaantuminen arvioitiin esteiksi. Kuviossa 3 on kuvattu vastausten jakaumia tarkemmin. Oppimisen vaikeudet Ihmisten välisiin suhteisiin Riippuvuuteen liittyvät Arjen hallintaan liittyvät Talouden hallinta ja Ammatillisen osaamisen Työkokemuksen puutteet Terveyteen ja Työmahdollisuuksien Jokin muu, mikä Usein Melko usein Toisinaan Melko harvoin Harvoin 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 3. Asiakkaiden elämäntilanteiden suhteelliset osuudet palveluihin tullessa Rinnakkaisten palvelujen tarve Toimijat arvioivat työnhakija-asiakkaiden rinnakkaisten palvelujen tarvetta vaihtelevasti: Kahdeksan vastaajaa arvioi, ettei heidän asiakkaillaan ole lainkaan (0%) muiden palvelujen tarvetta ja kolme vastaajaa arvioi, että kaikki (100%) heidän asiakkaansa tarvitsisivat myös muita palveluita. Suurin osa (20) vastaajista arvioi palveluiden tarpeita olevan alle 20%:lla asiakkaista. Samalla 10 vastaajista arvioi suurimmalla osalla, yli 80% asiakkaista olevan rinnakkaisten palveluiden tarvetta. Tarvearvioinnin keskiarvo oli 39% asiakkaista tarvitsisi myös muita kuin työhön liittyviä palveluita. Erilaiset arviot heijastanevat välityömarkkinoiden moninaista asiakaskuntaa ja asiakkaiden ohjautumista eri toimijoille. 4

5 Rinnakkaisten palveluiden joustava saatavuus Puolet toimijoista arvioi palvelujen olevan aina tai melkein aina joustavasti saatavilla ja 18 % arvioi, että palvelut ovat vain harvoin tai ei juuri koskaan saatavilla. Toimijoista 80% arvioi terveyspalvelujen saatavuuden olevan joustavaa aina tai melkein aina. Samanaikaisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus on huomattavasti heikompaa. Terveyspalveluista siirtyminen muihin palveluihin onkin jo vaikeampaa. Työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisyyden ratkaisuihin liittyvien palveluiden kuten kuntoutuspalveluiden saatavuus oli vastaajien mielestä heikompaa, vain alle puolet arvioi niiden toteutuvan aina tai melkein aina joustavasti. Sosiaalisiin, arjen hallintaan ja ihmissuhteisiin liittyvistä palveluista parhaiten toteutuivat asumis- ja päihdepalvelut. Sen sijaan velkaneuvonta ja perheen tukipalvelut olivat jo vaikeammin saatavissa toimijoiden arvioiden mukaan. Vain puolet toimijoista arvioi koulutuspalveluiden olevan joustavasti saatavilla. Seuraavassa kuviossa on esitetty toimijoiden arviot palveluiden joustavasta saatavuudesta Terveyspalvelut Mielenterveyspalvelut Velkaneuvonta Asumispalvelut Päihdepalvelut Perheen tukipalvelut Kuntoutuspalvelut Aina tarvittaessa Melkein aina Toisinaan melko harvoin Ei juuri koskaan Koulutuspalvelut Jokin muu, mikä 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 4. Rinnakkaisten palveluiden saatavuuden joustavuus 5

6 3. Toimijoiden tuottamat psykososiaaliset palvelut Toimijat valitsivat kolme (3) tavallisinta palveluaan oheisessa kuviossa esitetyistä vaihtoehdoista. Toimijat tarjoavat useimmin palveluohjausta, tukea arjen hallintaan ja terveyttä edistäviä palveluita. Puolet toimijoita tarjoaa myös vapaa aikaa ja lähiverkostoa tukevia palveluita. Lisäksi toimijat tarjoavat asumista tukevia palveluita (13 valintaa) ja asiakkaiden perustarpeisiin vastaavia palveluita (20 valintaa). Näin toimijat täydentävät kuntien peruspalveluita ja mahdollistavat lähiohjauksen erilaisissa arjen hallinnan vaikeuksissa työnhakijoina oleville asiakkaille. Jokin muu, mikä 9 Palveluohjaus ja ohjaus rinnakkaisiin palveluihin tai 39 Vapaa-aikaa ja lähiverkostoja tukevat palvelut 32 Asumista tukevat palvelut (asunto, sosiaalinen isännöinti) 13 Arjen hallintaa tukevat palvelut (päivärytmi, ajan hallinta, ohjaus Terveyttä edistävät palvelut (neuvontaa ravinnosta, Elämän perustaa tukevat palvelut ( ruokailu, pyykin pesu, N Kuvio 5. Toimijoiden tarjoamat psykososiaaliset palvelut 6

7 4. Osaamista tukevat palvelut Toimijat valitsivat kolme vaihtoehtoa osaamista kuvaavista palveluista. Yli puolet toimijoista (35 ja 38) toimi yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja ohjasi asiakkaitaan koulutukseen. Puolella toimijoista oli lupa-ja korttikoulutuksia, lyhytkursseja ja oppisopimuskoulutusta. Lisäksi kolmanneksella toimijoista oli tarjottavana osatutkintoja ja näyttökokeita ja asiakkaille annettiin osaamistodistuksia. Näiden sisältöjä kuvaillaan seuraavaksi. Jokin muu, mikä Muu oppilaitosyhteistyö Koulutukseen ohjaus Oppisopimukset Osatutkinnot Näyttökokeet Osaamisen arvioinnit (todistukset) Lyhytkurssit Lupa- ja korttikoulutukset Kuvio 6. Toimijoiden tarjoamat osaamista tukevat palvelut Kokosin kaikki esiintyneet ammattialat, koska oli kiinnostavaa nähdä millaisia ammatillisia mahdollisuuksia ja urapolkujen alkuja asiakkaille avautuu osaamisen vahvistamisen kautta Lupa- ja korttikoulutukset Kolmasosa toimijoista (21 valintaa) tarjosi lupa- ja korttikoulutuksia ja niitä järjestettiin myös yhteistyössä eri organisaatioiden kesken. Tarjonta oli myös hyvin laaja-alaista ja liittyi asiakkaiden tarpeisiin. Useimmin mainittuja korttikoulutuksia olivat hygieniapassi (1), ensiapu-(10 mainintaa) tulityö- (7 mainintaa) ja työturvallisuuskortit (9 mainintaa). Lisäksi mainittiin seuraavat lupa- tai korttikoulutukset: anniskelupassi matkailualan turvapassi tieturvakortti rautatiekortti järjestyksenvalvonta trukki märkätilojen sertifikaatio työhyvinvointikortti 7

8 4.2. Lyhytkurssit 17 toimijaa tarjosi erilaisia lyhytkursseja, jotka vaihtelivat eri toimijoilla. Useimmin (4 mainintaa) järjestettiin kädentaitojen ja taiteiden kursseja sekä () automaattisen tietojen käsittelyn kursseja. Näiden lisäksi mainittiin: Hoivatyön kurssi ensiapukurssi työhyvinvointi liikuntakursseja erilaiset ohjaukseen liittyvät kurssit kuten monikulttuurisuusohjaus terveys, ruoka jännittäjäryhmä villivihanneskoulutus selkokielikurssit Valokuvauskurssi yhdistystoiminnan kurssit projektisuunnittelun kurssi työnhakukurssit, työnhakumestarikurssit Auto puu tekstiili Jätteiden käsittely, kierrätys 4.3. Osaamisen arvioinnit (todistukset) Osaamisen arviointia toteutuu 11 toimijan (viidesosa toimijoista) työssä ja se toteutettiin OsaajaPlus menetelmällä (5 mainintaa) tai toimijan itse kehittämillä menetelmillä tai Paikko-projektin osaamistidistusten () avulla. isäksi mainittiin CV:n päivitykset ja työhakemukset Näyttökokeet Neljäsosa (15 toimijaa) mahdollisti näyttökokeiden suorittamisen, joista useimmin mainittiin sosiaalija terveysalan tutkintoihin liittyvät, näyttöön perustuvat ammattitutkinnon osasuoritukset (11 mainintaa). Muita useammin mainittuja aloja olivat kiinteistöala (4 mainintaa), ravintola-ala (2 mainintaa), liiketalous () ja rakennusala (). Lisäksi oli joitakin yksittäisiä ammatteja, jotka ovat mukana taulukossa Osatutkinnot Reilu viidesosa (13) toimijoista tarjosi asiakkailleen ammatillisia osatutkintoja, joissa toistuivat jo edellämainitut alat ja lisäksi tuli artesaanin osatutkinto.(ks. tarkemmin taulukko 1.) 4.6. Oppisopimukset Vajaa neljäsosa toimijoista, 14 toimijaa mahdollisti oppisopimuskoulutuksen. Sosiaali- ja terveysalan tutkintopaikkoja oli eniten (1a). Aiemmin mainittujen alojen lisäksi mainittiin tekniikan ja maatalousalan ammattitutkintoja. (ks. taulukko1) 8

9 Taulukko1. VTM-toimijoiden tarjoamat, ammatilliseen opiskeluun liittyvät suoritusmahdollisuudet Ammattiala Näytöt Osatutkinnot Oppisopimukset Sosiaali-ja terveysala lähihoitaja lasten- ja nuorten ohjaus yhteisöpedagogi päihdetutkinto työvalmentaja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kiinteistöala toimitilahuoltaja kiinteistönhoitaja laitoshuoltajan siivousala Talous- ja hallintoala datanomi merkonomi taloushallinto perus-ja ammattitutkinto Matkailu- ja ravintola-ala kokki keittiötyö asiakaspalvelu Rakennusala rakennustyö puuseppä pintakäsittely Kaupan ala myynti (myyjä) Käsityö- ja taideala KÄTA-osatutkintoja artesaani Tekniikan ala tekniikan erikoisammattitutkinto Maatalousala Hevosenhoitajan koulutus Tekniikan ala tekniikan erikoisammattitutkinto 9

10 4.7. Koulutuksiin ohjaus Kolmas osa toimijoista (19 valintaa) ohjasi asiakkaitaan koulutuksiin. Ohjaustoimenpiteinä mainittiin ohjaus ja hakunneuvonta oppilaitoksiin, ammatilliset suunnitelmat, yksilöohjaus työvalmennuksessa, sopivien koulutusmallien etsiminen ja osatutkintoihin ohjaus. Myös kaksi projektia, Suunta ylös ja Töihin-OK -hankkeet mainittiin ohjauksen yhteydessä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen painottui niiden toimijoiden työssä, joiden asiakkaista suurin osa (75%) oli alle 35-vuotiaita. 5. Työllistymistä tukevat palveluta Toimijat valitsivat annetuista vaihtoehdoista ne, jotka kuvasivat organisaation toimintaa. Tavanomaisinta oli työelämän pelisääntöjen perehdyttäminen (46 valintaa) ja työssäohjaus (42 valintaa). Yli puolet toimijoista tarjosivat myös työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisen ohjausta (34 valintaa), työpaikkahaun aktivointia (35 valintaa) ja ammatillisen uran selvittelyä (37 valintaa). Miltei puolet toimijoista (28 valintaa) valmensivat myös työpaikkahaastatteluihin ja kolmasosa (21 valintaa) toimijoista mahdollisti siirtämisen toisen työnantajan palvelukseen. Viidellä vastaajalla ei ollut työllistymistä tukevia palveluita. (ks kuvio 7) Jokin muu, mikä 8 Ei työllistämistä tukevia palveluita 5 Tuella palkatun työntekijän siirtäminen muun työn järjestäjän tehtäviin (ent. edelleensijoittaminen) 21 Työssäohjaus (työtehtävien ohjaus, neuvonta ja palaute) 42 Työhaastatteluun valmistautumisen ohjaus 28 Työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisen ohjaus 34 Työpaikkahaun aktivointi jakson aikana Työnhakijan ammatillisella uran selvittely (tulevaisuuden työ, mahdollisuudet, reitit) Työelämän pelisääntöihin perehtyminen N Kuvio 7. Toimijoiden tarjoamat työllistämispalvelut Kaikki vastaajat (N = 55) 10

11 Toimijoiden tarjoamat palkkatuetut työpaikat 32 toimijaa näki palkkatukityön hyvin tai erittäin tärkeänä oman toimintansa kannalta. Tärkeyttä määriteltiin seuraavasti: organisaation toiminta ei voisi jatkua ilman palkkatuettua henkilöstöä tai työllistäminen on sääntöihin perustuva ydintehtävä. Vain neljä (4) toimijaa arvioi, ettei palkkatukityö ole lainkaan tärkeää niiden toiminnan kannalta. Viidellä toimijalla ei ollut lainkaan palkkatuetussa työssä olevia työntekijöitä. TE-toimiston linjaukset (41 valintaa) vaikuttavat eniten palkkatukijakson pituuteen. Seuraavaksi eniten vaikutusta oli työnhakijan työmarkkinavalmiuksilla (37 valintaa). Yli puolet toimijoista (33 valintaa) näki myös oman organisaation tarpeilla ja työnhakijan työssäoloehdon täyttymisellä olevan paljon vaikutusta jakson pituuteen, ks kuvio 8. Jokin muu, mikä TE-toimiston linjaukset Työnhakijan työmarkkinavalmiuksien parantaminen Työnhakijan työssäoloehdon täyttyminen Yksikkönne/ organisaationne omat tarpeet Ei lainkaan Vähän Paljon N Kuvio 8. Toimijoiden arviot palkkatukijakson pituuteen vaikuttavat tekijöistä Toimijoista (n=46) arvioi, että TE-toimisto ohjasi sopivia työntekijöitä työtehtäviin. Yksi vastaaja kertoi, ettei heillä ollut TE-toimistosta ohjautuvia henkilöitä ja viisi (5) toimijaa arvioi, että heidän oli vaikea saada asiakkaita palkkatukipaikkoihin. Noin puolet (25) toimijoista arvioi työllistävänsä työnhakijoita myös palkkatukijakson jälkeen. Kysyttäessä millä edellytyksillä työllistyminen voisi jatkua pidempään, toimijat arvioivat lähinnä erilaisten taloudellisten tukien jatkumisena, ostopalveluiden kasvuna, koulutuksen kautta ja toiminnan jatkamisena yritysmuodossa. Erilaisia määräaikaisia tehtäviä oli myös tarjottu aiemmin palkkatuella työssä olleille työnhakijoille. Toimijoiden tarjoamat työtehtävät eri työllistämisen toimenpiteissä Toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia oli eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä talous- ja hallintoalalla. Kaikki vastaajat eivät eritelleet tarjoamiaan mahdollisuuksia tehtäväkohtaisesti, joten taulukossa oleva luettelo ei ole kattava, mutta antaa kuitenkin kuvan hyvin moninaisesta toiminnallisesta kentästä. Vanhat perinteiset metalli ja käsityö ja rakennusalan sisällä oleva puutyö eivät tässä näyttäydy kovin vahvana, vaikka tarjontaa on enemmän. 11

12 Taulukko 2. Toimijoiden tarjoamat ammattialoittaiset työtehtävät Ammattiala ja työtehtävä Palkkatukityö Työkokeilu Kuntouttava työtoiminta Sosiaali-ja terveysala lähihoitaja lasten- ja nuorten ohjaus lapsi- ja nuorisotyö iltapäivätoiminta päiväkeskustoiminta päihdetyö kotiapu vanhusten ohjaustehtävät ohjaajan tehtävät ruokapakettien jakelu Kiinteistöala ympäristön ja ulkoalueiden hoito kiinteistötyö siivoustyöt kylärenki Talous- ja hallintoala ATK-mikrotuki taloushallinta toimistotehtävät tutkimus- ja kehittämistehtävät järjestötyö Media-ala tiedotus ja viestintä graafinen suunnittelu mainnostyöt mediapalvelut Matkailu- ja ravintola-ala emäntä kahvilatyöt keittiötyöt asiakaspalvelu matkahuoltopalvelu tapahtumajärjestely Rakennusala rakennustyöt puusepän työt puutyöt pintakäsittely Kaupan ala myyjän tehtävät kirpputorintyöt avustavat tehtävät Käsityö- ja taideala ompelu neuvontatyö käsityö tekstiiliala avustava työ Metsä ja maatalousala metsänhoitotyöt maatilatyöt puutarhatyöt 4 mainintaa 8 mainintaa 7 mainintaa 10 mainintaa 4 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 7 mainintaa 8 mainintaa 7 mainintaa 6 mainintaa 5 mainintaa 5 mainintaa 6 mainintaa 7 mainintaa 7 mainintaa 5 mainintaa 4 mainintaa 5 mainintaa 7 mainintaa 12mainintaa 12

13 Metalliala metallityöt kokoonpanotehtävät Kuljetus- ja varastointi kierrätystehtävät kuljetus varastointi jätteiden käsittely SER:n purku Autoala auton huolto- ja korjaustyöt Pyöränkorjaus pyörän huolto- ja korjaus Kirjapainoala kirjansitomo Toimijoiden yhteistyö yritysten kanssa Toimijat tekivät yhteistyötä yritysten kanssa monin eri tavoin, vaikka vain vajaa viidennes, 11 toimijaa näki toiminnan yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tehtävästään. Puolet toimijoista ilmoitti vievänsä työnhakijoiden työssäohjausta (32 valintaa) myös yrityksiin ja tuki työnhakijan perehdyttämistä työtehtäviin (29 valintaa). Reilu kolmasosa toimijoista siirsi työnhakijoita toisen työnantajan tehtäviin (21 valintaa) ja tuotti palveluita, kuten rekrytoinnin tukemista yrittäjille (25 valintaa). Yritysyhteistyö toteutui myös muiden kumppaneiden kanssa yhteistyönä. Jotain muuta, mitä 6 Työssä ohjausta (työnhakija ja/tai työyhteisön) 32 Työnhakijan perehdyttämistä 29 Siirtämistä (ent. edelleensijoittaminen) 21 Palveluiden tuottamista 25 Alihankintaa 8 Kuvio 9. Toimijoiden toteuttama yritysyhteistyö Alihankinta liittyi mm. elintarvikealaan, kierrätykseen, puuntaimien istutukseen. Tavanomaisten rekrytointipalveluiden lisäksi yrityksille tuotettiin tilaustöinä mm. valokuvausta ja sisustusta. Siirtämisen kohteena oli teollisuus- ja maataloustyö sekä työnhakijan tarpeiden mukaan räätälöidyt kohteet. Työntekijän ja työyhteisön perehdyttämisessä erottautui heikkokuuloisten huomioon ottaminen työtilanteissa, miten viittomakielisyys ja kuurous huomioidaan. Yrityksistä etsittiin piilotyöpaikkoja ja jatkopolkuja työnhakijoille. N 13

14 6. Asiakkaiden ohjaus ja verkostoyhteistyö Työllistymistä tukeva ohjaus Työnhakijoiden yksilöllinen ohjaus toteutui kaikissa asiakkaita ohjaavissa organisaatioissa (51 valintaa, kuvio 10). Ohjauksen eri osa-alueet toteutuivat monipuolisesti. Haasteellisten asiakkaiden vaatimaa verkosto-ohjausta ja palveluohjausta oli n. puolella toimijoista ja vaativaa ammatillista, opintojen ja uraohjausta myös noin puolella toimijoista. Verkosto-ohjaus Palveluohjaus Ammatillinen ohjaus Opintojen ohjaus Uraohjaus Osamisen ohjaus Työssä valmennus Työhön valmennus Yksilöllinen ohjaus Neuvonta Tiedotttaminen N Kuvio 10. Työllistymistä tukeva ohjaus Asiakkaille annettu palaute Kaikki vastaajat (N = 58) Asiakkaat saivat palautetta toiminnastaan ja työstään pääasiassa suullisen palautekeskustelun välityksellä. Kirjallinen palautelomake oli käytössä puolella toimijoista (28 valintaa) ja osaamistodistuksia jakoi noin kolmasosa (16) toimijoista. (ks. kuvio 11) Toimijat mainitsivat myös kehitys- ja päätöskeskustelut ja yhdelle toimijalle oli tulossa käyttöön RAVA (ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari) -arviointiväline. Lisäksi mainittiin suoraan palveluita käyttäviltä tai ostavilta asiakkailta tuleva palaute ja työnohjaus. Asiakkaan osallistuivat myös oman palvelunsa suunnitteluun ja tavoitteidensa asettamiseen ja niiden toteutumisen arviointiin. Puolet toimijoista arvioi asiakkaiden toimivan aloitteellisesti ja voivan valita eri vaihtoehdoista tarpeitansa vastaavaa toimintaa. Puolet vastaajista arvioi asiakkaiden osallistuvan myös yksikön toiminnan suunnitteluun. 14

15 Jokin muu, mikä Osaamistodistus Kirjallinen palautelomake Kaikki vastaajat (N = 58) Suullinen palautekeskustelu Työn ohessa käytävä keskustelu Asiakas ei saa palautetta Kuvio 11. Asiakkaalle annettava palaute N Asiakkaiden jatko-ohjautuminen Toimijat arvioivat omien asiakkaidensa jatkopolkuja ja eri toimenpiteisiin tai asemiin siirtyneiden työnhakijoiden suhteellisia osuuksia. Taulukossa esitetyt suhteelliset osuudet eivät tuota yhteensä 100 %, koska saadut arvot ovat vastauksista koottuja keskiarvoja. Vaihtelu eri toimijoiden arvioiden välillä oli suurta. Vaihtelu selittyy osittain toiminnan erilaisilla tavoitteilla ja asiakasryhmien erilaisuudella esim. ikään liittyvät erot ja asiakkaille asetetut tavoitteet. Eniten siirtymiä oli takaisin TE-toimistoon ja työvoiman palvelukeskukseen, keskimäärin 37% asiakkaista. Maksimiarvo voi liittyä esim. TE-toimiston tilaamiin työkykyarvioihin, jolloin on tarkoituskin siirtyä takaisin TE-toimistoon. Kiinnostavaa on se, että asiakkaaksi tulo liittyi enimmäkseen pitkäaikaiseen työttömyyteen ja osatyökykyisyyteen ja suurimmat esteet työllistymiselle olivat ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puutteet sekä ihmisten välisiin suhteisiin ja arjen hallintaan liittyvät vaikeudet. Kuitenkin esim. ammatillisen kuntoutuksen arvioitu osuus on vain 5% asiakkaista. (ks taulukko 3) Taulukko 3. Toimijoiden arviot asiakkaiden ohjautumisesta eteenpäin Seuraava asema tai toimenpide, johon asiakkaiden arvioitiin siirtyvän Suhteellisten osuuksien keski-arvo, % Suhteellisten osuuksien Maksimiarvo, % Eläkkeelle 6 60 Sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin 8 30 Terveyttä koskeviin toimenpiteisiin Ammatilliseen kuntoutukseen 5 50 Ammatilliseen koulutukseen Työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen Yrittäjyyteen 2 10 Avoimille työmarkkinoille TE-toimistoon/TYP:een Jokin muu, mikä

16 Asiakkaiden oikea-aikainen ohjautuminen Toimijat arvioivat asiakkaidensa oikea-aikaista ohjautumista, joka pääasiallisesti näytti myönteiseltä. Kuviosta on poistettu en osaa sanoa vastaukset joten onnistuneita ja ei onnistuneita vastauksia verrataan keskenään. Erityisesti TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen ohjaukset koettiin useimmin (n. 70 %) onnistuneiksi. Oikea-aikaisuus oli jonkin verran heikompaa (64 %) TYP:sta ohjautuvilla asiakkailla. Kansaneläkelaitokselta ohjautuminen oikea-aikaisesti epäonnistui useammin kuin onnistui. Muissa vastauksissa mainittiin eläkeyhtiöt tahona, josta ohjaus ei ollut oikea-aikaista. Jokin muu, mikä 5 4 Kansaneläkelaitoksesta Kunnan sosiaalitoimesta ei kyllä TYP:sta 9 16 TE -toimistosta Kuvio 12. Toimijoiden arviot asiakkaiden ohjautumisen oikea-aikaisuudesta Toimijoiden tyytyväisyys verkoston yhteistyöhön Vaikka toimijat arvioivat asiakkaiden ohjautumisen oikea-aikaisuudessa pulmia, niin verkostoyhteistyö eri tahojen kanssa koettiin hyvänä tai siihen ei liittynyt juurikaan tyytymättömyyttä. Nämä arviot ovat jonkin verran yllättäviä, koska toimijat olivat kriittisempiä arvioidessaan palveluiden saatavuuden joustavuutta. Palveluiden saatavuutta säätelevät monet rakenteelliset tekijät, joihin eri organisaatioissa toimivien henkilöiden on vaikea vaikuttaa. Tyytyväisyys yhteistyöhön voikin kuvata enemmän eri asiantuntijoiden keskinäisiä suhteita kuin palvelujärjestelmän toimintaa. N Terveyskeskuksen Sosiaalitoimen Työvoiman palvelukeskuksen TE-toimiston ELY-keskuksen Työllistymistä koskevat Kansaneläkelaitoksen Oppilaitoksiin Erittäin tyytyvisiä Melko tyytyväisiä Ei hyvää eikä huonoa Melko tyytymättömiä Erittäin tyytymättömiä 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 13. Toimijoiden tyytyväisyys verkostoyhteistyöhön 16

17 7. Toimijat välityömarkkinoilla nyt ja jatkossa Toimijoiden roolit Vain kolmasosa toimijoista tunnisti roolinsa välityömarkkinoilla palveluiden tuottajana. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin toimijoiden pohtiessa työllistymisen liittymistä oman organisaationsa toimintaan (32 valintaa - osaamista tukevaa palvelutoimintaa ja 28 valintaa valmennusta koskevaa palvelutoimintaa). Palvelutuotantoon ja kehittämistoimintaan liittyvät roolit olivat vahvimmat. kehittämistyön roolit vahvistuivat neljällä hanketoimijalla, jotka kirjautuivat muihin rooleihin, joten kehittäjän rooli oli yleisin toimijoiden kesken. Muissa vaihtoehdoissa tuotiin esiin esimerkiksi kuntoutuksen, ammatillisen koulutuksen, erityisryhmien työllistämisen roolit. Jokin muu, mikä Sosiaalinen yritys Kaikki vastaajat (N = 58) Palvelutuotantoon perustuva toimija 20 Edunvalvontaan ja järjestötyöhön 8 Kehittämistyöhön ja hanketoimintaan 20 Vapaaehtoistyöhön perustuva toimija 13 Kuvio 14. Toimijoiden roolit välityömarkkinoilla Toimijoiden roolit jatkossa N Työllistämismahdollisuudet näyttäisivät säilyvän jatkossakin hyvinä, sillä 25 toimijaa aikoi jatkaa nykyisessä laajuudessa ja 25 toimijaa aikoi lisätä palveluiden tuottamista ja 20 toimijaa oli valmiita työllistämään nykyistä enemmän. Vapaaehtoistoiminta näyttäisi vähenevän nykyisestä (2013) tulevaan neljään (4) toimijaan. Työpankki tai sosiaalinen yritys olivat viiden toimijan suunnitelmissa. Muissa vaihtoehdoissa tuotiin esille myös roolin pieneneminen, koulutus, opiskelijoiden ohjaus ja kunnan työllisyyden toimintamallin kehittäminen. Jokin muu, mikä 7 Suunnittelemme perustavamme työpankin Suunnittelemme perustavammme sosiaalisen yrityksen 2 3 Suunnittelemme lisäävämme palveluiden tuottamista 23 Olemme valmiit työllistämään enemmän kuin nyt 20 Jatkamme samassa laajuudessa kuin nyt 25 Jatkamme vapaaehtoisen toiminnan pohjalta Kuvio 15: Toimijoiden jatkosuunnitelmat välityömarkkinoilla 17

18 Työllistämisen kehittämisajatuksia Toimijat suunnittelivat kehittämistyön painopisteitä ja seuraavat asiat olivat esillä useammissa vastauksissa: 1) asiakkaiden jatkopolkujen selvittely, 2) yhteistoimintamallien rakentaminen työllistämisen toimijoiden kesken 3) toiminnan opinnollistaminen ja 4) yritysyhteistyö. Kiinnostavia uusia näkökulmia olivat mm. yrittäjyyteen ohjaaminen työosuuskuntien avulla, työllistymisen tukipalveluiden kehittäminen ms-yhdistyksissä ja monia muita projekteissa tehtyjä avauksia, joiden jatkumiselle käytännön työssä haetaan vakiintuneita toimijoita. 18

19 Vastanneiden luettelo Liite 1 1. Verve Jyväskylä/TaitoReitti Oy 2. Suolahden Työttömät ry 3. KK-Kunto Oy/Jyväskylä 4. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry ja Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy 5. SOVATEK-säätiö 6. Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry 7. Taito Keski-Suomi ry 8. Äänekosken katulähetys ry 9. SPR Kontti-kierrätystavarataloketju 10. Suomen Nuorisoseurat ry, Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa II 11. Visio-säätiö 12. Jyväskylän työväenteatteriyhdistys ry 13. Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry. 14. Jyväskylän turvallinen iltapäivä ry 15. Tuulenkylän päiväkotiyhdistys ry 16. Kuhmoisten Työvoimareservit ry 17. Saarijärven työttömät ry. 18. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, VälittäjäPLUS-hanke 19. Keski-Suomen Sairaskotisäätiö Avustajatoiminta 20. Kuurojen Palvelusäätiö, palvelukeskus Metsola 21. Nuorten Taidetyöpaja 22. Viitaseudun Kumppanuus ry 23. Jyväskylän Katulähetys ry 24. Keski-Suomen MS-yhdistys ry/kasi-hanke 25. Vesangan Kyläyhdistys ry 26. Kannonkosken Oiva Oy 27. Jyvässeudun Työttömät ry / OIVA2-projekti 28. Suomen Siniaalto ry 29. Jyvälän Setlementti ry/osaan, siksi Työllistyn -hanke 30. Hankasalmen kunta, nuorisotyöpaja Taitotupa 31. Jyväskylän Katulähetys ry, Ensiaskel toimintayksikkö 32. Rukoushuoneyhdistys Betania Ry 33. SPR LÄNSI-SUOMEN PIIRI KIRPPIS 34. Multian kunta/ soststo 35. Keuruun kaupunki/keuruun Työkanava 36. Jyväskylän Kenttäurheilijat 37. Kehräkumppanit ry, Kehränelonen työllistämisprojekti 38. Jyvässeudun Työttömät ry 39. JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY 40. Steinerpäiväkoti Pikku-Otava 41. Asumispalvelusäätiö 42. Laukaan Kunta / Vattipaja 43. Hankasalmen 4H-yhdistys 44. Keuruun 4H-yhdistys ry 45. Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut 46. Jyväskylän turvallinen iltapäivä ry 47. Suvimäen Klubitalo/ Psykiatrisen kuntouksen tuki ry. 48. Suomen Siniaalto ry 49. KEHYAPU YSTÄVÄT RY 50. Vaajakosken Suvanto ry 51. Kihveli Soikoon ry 52. Nuorten Keski-Suomi ry 53. Jyväskylän kaupungin vanhus-ja vammaispalvelut/päivätupa ja Kortetupa 54. Väentupa ry. Yksikön nimi on SER-Väentupa. 55. Jyväskylän uusiotuote ry 56. Suolahden ystävän Tupa ry 57. Työvalmennussäätiö Avitus 58. Työllisyyden kuntakokeilu (Jyväskylä, Muurame, Jämsä) 19

20 Kyselylomake Liite 2 Keski-Suomen välityömarkkinoiden toimijakartoitus. 1. Organisaationne (yhdistys, järjestö, säätiö) ja yksikkönne nimi: 2. Miten työllisyyden edistäminen liittyy organisaationne/yksikkönne tehtäviin? [ ] jäsenten/ asiakkaiden edunvalvonta (aktiivinen toiminta jäsenten osallisuuden ja oikeuksien puolustaminen, julkaisu, koulutustoiminta yms. tiedon jakaminen) [ ] vapaaehtoistoimintaa, aktiivisen elämän ja osallisuuden tukemista (esim. ystävätoimintaa, kohtauspaikka, retkiä yms. yhdessäoloa ) [ ] vertaistukitoimintaa ja auttamista (ryhmätoimintaa, neuvontaa, opastusta) [ ] palvelutoimintaa; työnhakijoiden valmennusta, ohjausta ja neuvontaa [ ] palvelutoimintaa; työnhakijoiden osaamisen tukemista ja vahvistamista [ ] oman organisaation perustehtävän mahdollistamista ja henkilöstön palkkaamista järjestötehtäviin [ ] tuotannollista toimintaa; työvoiman rekrytointi tuotannollisiin tehtäviin [ ] työnantajayhteistyö uusien työmahdollisuuksien välittämiseksi [ ] Jokin muu, mikä _ 3. Onko yhdistyksellä/ säätiöllä ostopalvelusopimusta? ( ) kyllä ( ) ei ( ) Jos vastasit kyllä, niin kerro sopijaosapuoli 4. Onko organisaatiollanne/yksiköllänne työllistymistä tukevia projekteja? Kerro projektienne nimet rahoittajan mukaisessa järjestyksessä. Meillä ei ole projekteja Työllisyyspoliittisella avustuksella toimiva/t projektit Euroopan sosiaalirahaston projekti/t Rahaautomaattiyhdistyksen projekti/t Muulla rahoituksella toimiva projekti/t 5. Työntekijöiden määrä keskimäärin vuoden 2012 aikana? (Jos ei yhtään, merkitse 0) Pysyvässä työsuhteessa olevat henkilöt Palkkatuella toimineet ohjaavat henkilöt Projektityöntekijät Vapaaehtoistyöntekijät 20

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot

Te-toimisto. työllistymisen tukimuodot Te-toimisto työllistymisen tukimuodot Kirsi Elg Asiantuntija, Jyväskylän työvoiman palvelukeskus Keski-Suomen TE-toimisto Tuetun työllistymisen palvelulinja 1 Asiakkaalle hänen palvelutarpeensa mukaista

Lisätiedot

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri

Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä Vintola Mauri Linjaukset välityömarkkinatoimijoiden ja TE-toimiston välisestä yhteistyöstä 1 Linjaukset Palkkatuettu työ vähenee välityömarkkinoilla Tarkoituksena on tarjota työvälineitä paikallisen yhteistyön kehittämiselle

Lisätiedot

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen

Nuorisotakuu Te-hallinnossa. Anna-Kaisa Räsänen Nuorisotakuu Te-hallinnossa Anna-Kaisa Räsänen 15.11.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT

Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma KEVÄT Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi 1 Lähde: Valkky.fi 18.6.2009 2 TAUSTAA

Lisätiedot

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010

REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 REITTI AMMATTIIN hanke -tuettu oppisopimus 12.7.2010 Kuntoutuksen mahdollisuudet ja rooli syrjäytymisen ehkäisyssä 17.2.2011 Pirjo Kannisto Opetusministeriön linjauksia tulevaisuuden oppisopimuskoulutukseen

Lisätiedot

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry

Perustajayhteisöt. Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry. Iisalmen Mielenterveystuki ry. Kiuruveden Varapäre ry. Sonkajärven Nuorison Tuki ry Perustajayhteisöt Iisalmen Kehitysvammaisten Tuki ry Iisalmen Mielenterveystuki ry Kiuruveden Varapäre ry Sonkajärven Nuorison Tuki ry Sonkajärven Mielenterveyskerho ry Iisalmen Invalidit ry ORGANISAATIO

Lisätiedot

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja

Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja Markku Haurinen Koulutus- ja työhönvalmentaja 050 434 0928 Markku.haurinen@jns.fi Yrityskansio sisältö Työllisyyden kuntakokeilu Koulutus- ja työhönvalmennus Työkokeilu Palkkatuki Esimerkkilaskelmat palkkatuesta

Lisätiedot

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen

ESR haku mennessä. Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen ESR haku 16.2.2015 mennessä Rakennerahastoasiantuntijat Jaana Niemi, Tuula Isosuo ja Leena Tuunanen 14.1.2015 Ison kuvan hahmottaminen - Mikä on meidän roolimme kokonaisuudessa? Lähde: Maija-Riitta Ollila,

Lisätiedot

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä

ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROVANIEMEN MONITOIMIKESKUS-SÄÄTIÖ L A A D U K K A I D E N K U N T O U T U S - J A O H J A U S P A L V E L U J E N E D E L L Ä K Ä V I J Ä ROMOTKE Rovaniemen kaupungin konserniin kuuluva säätiö Perustettu

Lisätiedot

Nuorisotakuun toteuttaminen

Nuorisotakuun toteuttaminen Nuorisotakuun toteuttaminen Hyvinvointi- ja turvallisuuspalveluja sekä nuorisotakuun toteutumista koskeva kehittämisneuvottelu 4.8.2013 Saariselkä Lapin ELY-keskus Tiina Keränen 11.9.2013 Nuorisotakuu

Lisätiedot

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011

Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 Valtakunnalliset kuntoutuspäivät 12.4.2011 SOVATEK-SÄÄTIÖ julkisen ja kolmannen sektorin yhteistoimintaorganisaationa Toimitusjohtaja Jussi Suojasalmi SOVATEK-SÄÄTIÖ S osiaalipalvelu O sallistaminen, ohjauspalvelu

Lisätiedot

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa

Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työvalmentajatoiminta Pielisen Karjalassa Työtie-projektin ja kuntien yhteinen kokeilu. Mukana Juuka, Valtimo, Nurmes ja Lieksa. Kesto projektin rahoituspäätöksen mukaan. Käynnistynyt kuuden valitun työvalmentajan

Lisätiedot

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki

Yli Hyvä Juttu Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Yli Hyvä Juttu 21.11.2012 Nuorisotoimenjohtaja Pekka Hautamäki Valtaosa nuorista on tyytyväisiä elämäänsä, vaikka tyytyväisyys vapaa-aikaan ja erityisesti taloudelliseen tilanteeseen vähenee. Nuoret ovat

Lisätiedot

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa

TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa TE-toimiston odotukset välityömarkkinoilta asiakkaan työllistymisen eri vaiheissa Kuntoutumisvaihe Keskeistä on terveydentilaan ja elämänhallintaan liittyvät asiat Prosessivastuu kunnalla ja terveydenhuollolla,

Lisätiedot

Ohjaamo osana ESR-toimintaa

Ohjaamo osana ESR-toimintaa Ohjaamo osana ESR-toimintaa Kohti ohjaamoa 23.9.2014 Merja Rossi Ohjelmakausi 2014-2020 yksi ohjelma Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 - Suomen rakennerahasto-ohjelma Sekä Euroopan sosiaalirahaston ESR

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT

JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT JOENSUUN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSYKSIKKÖ JA TYÖLLISYYSPALVELUT 15.042015 Pohjois-Karjalan työllisyystoimijoiden kehittämispäivä Tarja Husso Työllisyyspäällikkö Joensuun kaupunki MIKSI TYÖLLISYYSYKSIKKÖ PERUSTETTU

Lisätiedot

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0!

työllisyysyksikkö , ,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0, , ,0 #JAKO/0! Työllisyysyksikkö Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet: työllisyysyksikkö 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! Toimintatulot 0,0 935 940,0 778 020,0 #JAKO/0! työllisyysyksikkö 2 831 200,0 2 692 110,0 #JAKO/0!

Lisätiedot

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa

Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Kuntien, oppilaitosten ja työpajojen merkitys nuorisotakuun toteuttamisessa Seinäjoki, 13.3.2013 Nuorisotakuun taustoja Perusasteen varassa olevat nuoret Työttömät alle 30-vuotiaat nuoret Työn ja koulutuksen

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Mitä on ohjaus nuorisotakuussa Elise Virnes 25.9.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-, opiskelu-,

Lisätiedot

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6

Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta. S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 Starttipaja Sentteri/ Siikalatvan kunta S i r p a K i l j o 2. 2. 2 0 1 6 SIIKALATVAN KUNTA Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi Kirjastotoimen johtaja Riitta Tranberg Nuorisopalvelut/Nuorisotoimi Vapaa-aikasihteeri

Lisätiedot

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA

TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA TERVEYSPALVELUJEN MERKITYS TYÖLLISTYMISEN KANNALTA Päivi Ahola-Anttonen KAIRA-hanke (S10179) Kajaani 8.12.2010 KAIRA-HANKE Tavoite Keinot Kainuun rakennetyöttömyyden purkaminen 1) toimijat yhteistyöhön

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ

POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ POHJOIS-KARJALAN TYÖLLISYYSHANKKEIDEN KEHITTÄMISPÄIVÄ Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi & ajankohtaista Pohjois-Karjalassa 20.4.2011 Vaivion kurssi- ja leirikeskus Johtaja Jarmo

Lisätiedot

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus

Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Sosiaali- ja vammaispalvelut työllistymisen tukena: Sosiaalihuoltona toteutettava työhönvalmennus Vaikuttamistoiminnan päällikkö Marika Ahlstén, Kehitysvammaliitto 4.3.2015 1 Nykytila Sosiaalihuoltolaki

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP)

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) Vates-päivät 5.-6.5.2015 Hallitusneuvos Päivi Kerminen Lakisääteistämisen tavoitteet Pitkäaikaistyöttömyyden ja työttömyydestä aiheutuvien julkisten

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä

Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä Ajankohtaista etsivästä nuorisotyöstä 29.-30.10.2014 Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart, Opetus- ja kulttuuritoimi, Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto 31.10.2014 2 lukumäärä 1 700 1 600 1

Lisätiedot

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus

Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus Yhteistyöllä vaikuttavuutta siirtymillä eteenpäin Varkaus 30.10.2014 Petri Puroaho Kehittämispäivän tavoitteet YHTEISTYÖ: Vahvistaa välityömarkkinatoimijoiden ja TEhallinnon välistä yhteistyötä VAIKUTTAVUUS

Lisätiedot

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen

Nuorten Ystävät Sosiaalinen työllistyminen Nuorten Ystävät Perustettu 1907 Keskustoimisto sijaitsee Oulussa Kansalaisjärjestö- ja liiketoimintaa Lastensuojelu-, vammais-, perhekuntoutus-, mielenterveys-, työllistymis- ja avopalveluja sekä kehittämistoimintaa

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä

Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu. TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Pohjois-Pohjanmaan työllistymisen edistämisen monialainen yhteispalvelu TYP-verkostopäällikkö Anna-Liisa Lämsä Monialainen yhteispalvelu Monialaisella yhteispalvelulla tarkoitetaan toimintamallia, jossa

Lisätiedot

Osatyökykyisten TE-palvelut

Osatyökykyisten TE-palvelut Osatyökykyisten TE-palvelut YHTEISTYÖFOORUMI Työllisyyspoliittiset hankkeet ja TE-palvelut 23.9.2014 Ilkka Rantanen asiantuntija, työkykykoordinaattori Pirkanmaan TE-toimisto, Yksilöllisesti tuettu työnvälitys

Lisätiedot

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009

KEVÄT- Keski-Suomen. kehittämisohjelma. Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 KEVÄT- Keski-Suomen välityömarkkinoiden kehittämisohjelma Esitys Maakunnan Yhteistyöryhmälle 1.12.2009 Projektipäällikkö Hankeasiantuntija Hankearvioija janne.laitinen@jamk.fi taina.era@jamk.fi raija.laaperi@thl.fi

Lisätiedot

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita

K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita K O M P A S S I - ammatillisesta kuntoutuksesta kohti avoimia työmarkkinoita Lapin välityömarkkinoiden työkokous 26.9.2013 projektipäällikkö Anne-Mari Arola Kompassi-projektin ammatillisen kuntoutuksen

Lisätiedot

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet

Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Työmarkkinoille kuntouttavien palvelujen kehittämistarpeet Välityömarkkinat työpaja Messukeskus, Helsinki 26.10.2010 Markku Hassinen Sosiaalisen Työpajat työllistämisen tässä ja nyt toimiala Työelämään

Lisätiedot

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset

Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäisen ohjauksen strategiset linjaukset Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan erilaisia toimia, joiden avulla kaikenikäiset kansalaiset voivat määritellä valmiutensa, taitonsa

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä

Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkyvyn arviointi osana työllisyyspalveluiden asiakasprosessia Jyväskylässä Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 12.09.2016 Työkyvyn arvioinnin tiimi Työkykykoordinaattori

Lisätiedot

monialayhteistyö nuorten

monialayhteistyö nuorten Petra-projekti monialayhteistyö nuorten työllisyyden edistämisessä Työllisyyspalvelut, Vantaan kaupunki Palveluohjaaja Mikko Mäkelä 31.1.2014 Petra-projektit Petra Nuoret työhön ja kouluun: 1.3.2010-31.10.2013

Lisätiedot

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille

Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille Osatyökykyiset ja vammaiset työntekijät innovaatiopääomaa yrityksille 25.8.2015 Petri Puroaho Taustani ja ketä edustan? Taustani: n. 15 vuoden tieto- ja kokemuspääomaa työllistymisasioihiin liittyen Suomesta

Lisätiedot

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla

Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla h Pirilän toimintakeskus- ajattelun taustalla Syrjäytymisen uhka Nuorisotyöttömyyden lisääntyminen Lasten ja nuorten psyykkisen pahoinvoinnin lisääntyminen Päihteiden käytön lisääntyminen Ammattitaitoisen

Lisätiedot

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi

Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula. PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Hyvinkää Järvenpää Kerava Mäntsälä Nurmijärvi Pornainen Sipoo Tuusula PARKKI Nuorten työllistymisen edistämiseksi Keski-Uudenmaan nuorisotakuun kuntakokeilu 2016 Sisällys PARKKI -kokeilu... 3 Suunnittelu

Lisätiedot

Työpaja- pedagogiikka

Työpaja- pedagogiikka Työpaja- pedagogiikka LAHTI 28.10.2014 Susanna Palo 28.10.2014 TPY = Valtakunnallinen työpajayhdistys? TEKEMÄLLÄ OPPII -hanke Työpajapedagogiikka Työpajatoiminnan määrittely ja asemointi palvelujärjestelmässä

Lisätiedot

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen

Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Party-hankkeen väliseminaari Salo Työ- ja toimintakyvyn arviointimallin kehittäminen Fasilitoinnin menetelmin 2015-2017 PARTY Rauma Työkykykoordinaattori Mitä fasilitointi on? - Ryhmäprosessiohjausta ->

Lisätiedot

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna

Monimuotoisen ohjauksen foorumi OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Monimuotoisen ohjauksen foorumi 16.10.2012 OHJAUSTYÖTÄ YRITYKSISSÄ Ohjattu harjoittelu nuorten työllistymispalveluna Projektipäällikkö Riina Hiipakka-Lahti, Ohjaaja Outi Lahtinen Nuorten Verkostotyöpaja

Lisätiedot

Työllisyydenhoito kunnassa

Työllisyydenhoito kunnassa Työllisyydenhoito kunnassa Kuntamarkkinat 14.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista Lähde: TEM/Heikki Räisänen,

Lisätiedot

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015

Tampereen yliopistosta vuonna 2009 valmistuneiden uraseurannan tuloksia. Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 2015 Tampereen yliopistosta vuonna 29 valmistuneiden uraseurannan tuloksia Tampereen yliopisto Työelämäpalvelut Tammikuu 21 Kyselyn toteutus ja kohderyhmä Vuonna 214 uraseurantakysely toteutettiin vuonna 29

Lisätiedot

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta

Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Työkyvyt käyttöön vammasta tai sairaudesta huolimatta Anne Korhonen Journalistipäivä 8.3.2016 Osatyökykyinen vai työkykyinen? 2 Osatyökykyisyys on työ ja tehtäväsidonnainen asia Työkyky muuttuu ja muuntuu

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo

KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo KOTOUTUMISKOULUTUS EDUPOLISSA Porvoo 22.11. 2016 KOTOUTUMISKOULUTUS Kotoutumiskoulutus toteutetaan Opetushallituksen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan (OPH 1/011/2012) Toteutuksessa

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-palvelut

Keski-Suomen TE-palvelut Keski-Suomen TE-palvelut Kirsi Elg Asiantuntija, Tuetun ja moniammatillisen tuen palvelut Toimialue: Keski-Suomi Toimipaikat: Jyväskylä, Äänekoski, Jämsä Yhteispalvelupisteet: Joutsa, Kannonkoski, Karstula,

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia?

Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Työllisyyskokeilut myönteisiä odotuksia ja mahdollisuuksia? Kuntamarkkinat 15.9.2016 Kehittämispäällikkö Erja Lindberg Pitkäaikaistyöttömyyden vuosihinta on 8 800 000 000 Laskelma vuoden 2014 kustannuksista

Lisätiedot

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset

Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset Jämsän kaupungin työllisyysyksikkö ja tehtäväkuvaukset (Alustava) TYÖLLISTÄMISYKSIKKÖ Tehtävät Yksikön tehtävänä on kuntalaisten työllistymistä edistävien palvelujen järjestäminen sekä näiden palvelujen

Lisätiedot

Moninaisuus on rikkaus Lahti

Moninaisuus on rikkaus Lahti Moninaisuus on rikkaus Lahti 28.10.2014 Petri Puroaho Tilaisuuden tavoite Tehdä näkyväksi työpajatoiminnan moniulotteisuutta ja merkityksellisyyttä. Nostaa esiin kolmannen sektorin / välityömarkkinoiden

Lisätiedot

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta.

Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta. Etsitkö työlle tekijää? Hyödynnä työhönvalmennusta www.eksote.fi Onko yrityksessäsi työtehtäviä, jotka ovat vailla tekijää ja niiden tekemiseen menee vain muutama tunti päivässä? Olisivatko lisäkädet tarpeen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena

OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena OHJURI hankkeen palvelut työllistymisen tukena KASE Työllisyysseminaari 2016 Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutus Ohjurin tavoitteet: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisvalmiuksien parantaminen

Lisätiedot

Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1

Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen Esityksen nimi / Tekijä 1 Onko aktivointi myös hyvinvointipolitiikkaa? Vappu Karjalainen 18.1.2011 2.2.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Vaikea työttömyys vajaakuntoisuus: kyse on mittavasta eri sektoreita yhdistävästä ilmiöstä Vaikeasti

Lisätiedot

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto

Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto NUORTEN KOULUTUKSEN VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN PALAUTE kevät 2016 Vastausprosentti: 87,6 % Työ, työnhaku ja työllistyminen Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten

Lisätiedot

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi

Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Valtakunnalliset linjaukset rakennetyöttömyyden alentamiseksi Pohjois-Karjalan työllisyyshankkeiden kehittämispäivä 20.4.2011 Raisa Lappeteläinen Pohjois-Karjalan ELY-keskus EU -rakennerahastoyksikkö Pitkäaikaistyöttömyyden

Lisätiedot

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi

Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Työkykyneuvonta aktiivista rinnalla kulkemista ja tukemista työhön paluun helpottamiseksi Terveysosasto Ismo Hiljanen KYKY -työkykyprosessin kehittämisohjelman tausta KYKY-hankkeen (työkykyprosessin kehittämisohjelma

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3.

Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala. Työ- ja keskustelupisteet 4.3. Pirkanmaan työllisyydenhoidon seminaari/ kuntaesimerkit/ kolme pajaa/ Pälkäne, Orivesi ja Pirkkala Työ- ja keskustelupisteet 4.3.2013 7.3.2013 Parasta aikaa Pälkäneen paja 2012-2015 Parasta aikaa Pälkäneen

Lisätiedot

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15

Yhteystiedot. Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 1 Yhteystiedot Jyväskylän oppisopimuskeskus Puistokatu 2 C, Kolmikulma PL 472, 40101 Jyväskylä Avoinna ma pe klo 9-15 www.jao.fi/fi/jyvaskylan-oppisopimuskeskus oppisopimus@jao.fi 2 Oppisopimuskoulutus

Lisätiedot

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi

Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena Rovaniemi Työllisyyden hoito yhteisenä haasteena 13.5.2014 Rovaniemi Työelämälähtöiset koulutusmallit tukea ja ohjausta tarvitsevien asiakkaiden osaamisen kehittämisen välineenä Kirsi-Maria Luusua-Pudas Lapin Ely-keskus,

Lisätiedot

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I

Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari H A U K I P U D A S, K I I M I N K I, O U L U, O U L U N S A L O, Y L I HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI-II Kuusikkokuntien kuntouttavan työtoiminnan ja tuetun työllistämisen seminaari Work shop 1: Kuntien ja valtion välisen työjaon kokeilun mahdollisuudet (hallitusohjelma)

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot. II Ohjaamo-päivät , Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) ja Ohjaamot II Ohjaamo-päivät 24.3.2015, Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz Työllisyydenhoidon kokonaisuus ELINKEINO- POLITIIKKA TYÖPOLITIIKKA

Lisätiedot

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi

Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työttömien työkyvyn arviointi Jyväskylässä Prosessin kuvaus ja esite palvelusta asiakastyön tueksi Työkykykoordinaattori Suvi Kaipainen, Jyväskylän kaupungin työllisyyspalvelut 29.9.2016 Työkyvyn arvioinnin

Lisätiedot

Mallia työhön, työn malleja

Mallia työhön, työn malleja Mallia työhön, työn malleja Työllisty järjestöön -hankkeen hankekuvaus vuosille 2011 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011

MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 Työvalmennussäätiö Tekevä Matarankatu 4 40100 Jyväskylä Keski-Suomen TE-keskus Cygnaeuksenkatu 1 40101 Jyväskylä MAAHANMUUTTAJILLE KOHDENNETTU TYÖLLISTÄMISPROJEKTI MaMuPlus-projekti 2009-2011 JATKOHAKEMUS

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012

Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Etsivä nuorisotyö Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla 2012 Lähteenä vuosittain tehtävä valtakunnallinen kysely etsivää nuorisotyötä tekeville sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön laatima kooste Etsivä nuorisotyö

Lisätiedot

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila

Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012. Anu Anttila Oulun kaupungin nuorten työpajatoiminnan ja ammatillisen koulutuksen välinen yhteistyö 2.5.2012 Anu Anttila Yhteistyö ammatillisen koulutuksen kanssa on kiteytetty viiteen toimintamalliin 1. Työpajalla

Lisätiedot

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä

NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014. Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä NUORTEN PALVELUPILOTTI VILTTERI 1.9.2014 Forssalainen vastuu tulevaisuuden tekijöistä TP /1.5.2014, JL / 21.8.2014 Nuoret lukuina - 16-24 v. nuoria 1830, 25-29 v. nuoria 930 v. 2013 lopussa - Alle 25 v.

Lisätiedot

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja

Sosiaalinen isännöinti. Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja Sosiaalinen isännöinti Alvari Palmi, asumisohjaaja Sanna Salopaju, asumisohjaaja 28.9.2015 Historia Asu Ite pilottihanke toteutettiin 1.3. 31.12.2010 omalla rahoituksella, yksi asukasohjaaja Varsinainen

Lisätiedot

TE-palveluja alueellisesti

TE-palveluja alueellisesti 1 2015 TE-palveluja alueellisesti Kaakkois-Suomen TE- Toimialue: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat Toimipaikat: Hamina, Imatra, Kotka, Kouvola ja Lappeenranta Työvoiman palvelukeskukset: Hamina,

Lisätiedot

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan

Kuntoutussäätiö. Kuntoutuspalvelukeskus. Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus. Koulutus, arviointi ja konsultointi. auttaa kuntoutumaan Kuntoutuspalvelukeskus Kuntoutusalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Koulutus, arviointi ja konsultointi auttaa kuntoutumaan tutkii ja kehittää kouluttaa ja konsultoi 1 on Valtakunnallinen työikäisten kuntoutuksen

Lisätiedot

Toimintakykykyselyn tuloksia. Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa

Toimintakykykyselyn tuloksia. Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa Toimintakykykyselyn tuloksia Era Taina, Tuija Ketola ja Jaana Paltamaa 24.11.2016 Toimintakyvyn kartoituksen tavoitteet luoda Sovatek-säätiön ja Jyväskylän Katulähetyksen asiakasprofiilien kuvaus kerätä

Lisätiedot

Työllisyyden kuntakokeilu

Työllisyyden kuntakokeilu Työ- ja toimintakyvyn arvioinnit ja eläkeselvittelyt osana pitkäaikaistyöttömien palveluprosesseja Leena-Kaisa Härkönen Työllisyyden kuntakokeilu Jyväskylä, Jämsä, Muurame Ohjaus- ja kuntoutuspalvelut

Lisätiedot

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry

Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä. Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi Sytyke-Centrellä Sytyke-Centre/Hengitysliitto ry Toiminnallinen työ- ja toimintakyvyn arviointi 1. Jäljellä olevan työkyvyn selvittäminen 2. Nuorten työ-

Lisätiedot

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja

Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen. 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Kun polku opiskelemaan ja työelämään on mutkainen 09.02.2015 Marita Rimpeläinen-Karvonen, palvelujohtaja Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta kun alle 25-vuotias nuori on ollut

Lisätiedot

Työllisty järjestöön!

Työllisty järjestöön! Työllisty järjestöön! Hankekuvaus vuosille 2012 2013 Hankekuvaus lyhyesti Taustaa Työllisty järjestöön hanke on tarjonnut arvokasta työtä lasten ja perheiden parissa vuodesta 2005 lähtien. Hankkeen kautta

Lisätiedot

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut

Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut Työnvälityksen aluevastuu ja määräaikaishaastattelut palvelujohtaja, työnvälitys- ja yrityspalvelut Huhtiniemi Jukka palvelujohtaja, henkilöasiakaspalvelut Lehto Katri Sidosryhmätilaisuus 10.1.2017 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Palkkatuen muutokset 2017

Palkkatuen muutokset 2017 Palkkatuen muutokset 2017 Timo Jalvanti Pirkanmaan TE-toimisto/Tukitiimi 1 Palkkatuen muutoksia vuoden 2017 alusta. Tuen hakeminen - Palkkatukihakemuksessa ei enää kysytä työsopimuslakiin viittaavia asioita

Lisätiedot

Pirjo Oksanen

Pirjo Oksanen TYÖLLISYYDEN JA HYVINVOINNIN EDISTÄMISEN INTEGROITU TOIMINTAMALLI KUOPION ALUEEN TYÖVOIMA- JA YRITYSPALVELUJA KOSKEVA TYÖLLISYYSKOKEILU PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VÄHENTÄMISEKSI 14.9.2016 Pirjo Oksanen KOKEILUALUE

Lisätiedot

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti!

Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Asiakkaan kanssa ajoissa ja aktiivisesti! Kelan syvennetyt asiakasprosessit Mats Enberg Vakuutuspiirin johtaja Länsi-Uudenmaan vakuutuspiiri 24.9.2014 2 Työkykyneuvonta Kelan tarjoaa uutta työhön paluuta

Lisätiedot

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi

Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Esitys kasvupalvelujen järjestämisvastuuta koskevaksi pääkaupunkiseudun erillisratkaisuksi Valtion kasvupalvelut o o o ELY-keskusten elinkeinopalvelut, kuten yrityksen kehittämisavustus, toimintaympäristön

Lisätiedot

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan?

Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? Miksi aikuisohjauksen kehittämistä tarvitaan? TE-toimiston asiakas/sairauslomalla oleva työkyvytön Työsopimus voimassa, sairauslomalla koska on työkyvytön, ammatinvaihto edessä, KELA hylkäsi kuntoutuksen

Lisätiedot

Tervehdys Kainuusta!

Tervehdys Kainuusta! Tervehdys Kainuusta! Intensiivinen palveluohjaus kuntouttavassa työtoiminnassa Aikuissosiaalityön päivät 2013 Toisin ajattelu toisin tekeminen * Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä / Maarit

Lisätiedot

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa. Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2. Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) verkostojen rakentaminen alkaa Keski-Suomen aluetilaisuus Jyväskylä 9.2.2015 Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu (TYP) TYP-aluekierros

Lisätiedot

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto

Eturivin taitajia Strategia Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Strategia 2015-2017 Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Eturivin taitajia Opiskelijan parhaaksi Työelämän parhaaksi Laadukasta koulutusta, joustavasti ja uudistuen Osaava,

Lisätiedot

Oma asiointi palvelu

Oma asiointi palvelu Oma asiointi palvelu 1.1. 2017 1 Oma asiointi palvelu henkilöasiakkaan asioinnissa Päivityksiä tehty 1.1. 2017 ja seuraavat tulossa loppukeväästä 2017 Palvelussa henkilöasiakkaalle mm.: yhteystiedot, työttömyysturvatiedot,

Lisätiedot

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet. M/S Soste-risteily Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteistyö - tarve, haasteet ja mahdollisuudet M/S Soste-risteily 5.10.2016 Tutkija Sari Jurvansuu/EHYT ry Jurvansuu 2016 1 Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma

Lisätiedot

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.

Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön. Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3. Nuoret työpajoilta tavoitteellisesti elämään, koulutukseen ja työhön Etelä-Pohjanmaan Pajoilta Urille pajaseminaari Seinäjoki 13.3.2013 Valtakunnallinen työpajayhdistys ry (TPY) Työpaja-ammattilaisten

Lisätiedot

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty

SOKU. Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen Rauni Räty SOKU Nuorten työelämäosallisuuden ja sosiaalisen kuntoutuksen kehittäminen 2015-2018 Perustiedot Toteuttajat: Lapin AMK Oy, Hyvinvointiala; Osatoteuttajina Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö, Sodankylän

Lisätiedot

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL

Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa. Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Maakunnallisen hyvinvointiohjelman satoa Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen UEF, PKSSK ja THL Hyvinvointiohjelma 1) Hyvinvoiva ja terve väestö 2) Asiakaslähtöiset ja taloudellisesti kestävät

Lisätiedot

Yksilötutka-työhyvinvointikysely

Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikysely Yksilötutka-työhyvinvointikyselyllä kartoitetaan, mikä on vastaajan oma arvio työhyvinvointinsa tilasta tällä hetkellä. Vastaaminen on vapaaehtoista ja tapahtuu anonyymisti.

Lisätiedot

seminaari syrjään jätetyistä, sosiaalisesta vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä. Kajaani 19.9.2013

seminaari syrjään jätetyistä, sosiaalisesta vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä. Kajaani 19.9.2013 seminaari syrjään jätetyistä, sosiaalisesta vahvistamisesta ja osallisuuden lisäämisestä. Kajaani 19.9.2013 Työttömien huoltoa ja vuodesta 2011 VIRTAKuusamo PÄRNÄSEN KORJAAMO hankkeen tavoite on kehittää

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI

NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI NUORTEN ASUMISKURSSIN TOIMINTAMALLI 1 Sisällys 1. Tausta... 2 2. Kohderyhmä... 3 3. Tavoitteet... 3 4. Järjestäjät... 3 5. Resurssit... 4 6. Markkinointi... 5 7. Kurssin teemat... 5 8. Palautteiden kerääminen

Lisätiedot

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa

Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Palveluohjaus tuottamassa tarvelähtöisyyttä ja osallisuutta tukemassa Sara Haimi-Liikkanen /Kehittämiskoordinaattori Tarja Viitikko / Projektikoordinaattori KASTE / Kotona kokonainen elämä / Etelä-Kymenlaakson

Lisätiedot