Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa"

Transkriptio

1 Välityömarkkinoiden toimijat Keski-Suomessa TE-toimiston kysely välityömarkkinoiden toimijoille TE-toimisto lähetti digitaalisen kyselyn 327 toimijalle, joista 58 vastasi siihen. Kysely toteutettiin touko-kesäkuussa Kyselyn sisältö ja analyysi toteutettiin Keski-Suomen välityömarkkinoiden palvelu, koulutus- ja tukirakenne-hankkeen (KEVÄT-hanke) toimesta. Kyselyn tarkoituksena on toimia keskustelun pohjana toimijakartta- työvälineelle, jonka avulla TE-toimiston asiantuntijat voisivat helpommin löytää asiakkaidensa tarpeita vastaavia paikkoja työllistämistoimenpiteiden toteutusta varten. Kyselyn sisältöä kehitettiin aktiivisesti yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Kehittämiseen osallistuivat Keski-Suomen TE-toimiston tuetun työllistämisen palvelulinjalta asiantuntija Pirjo Jaatinen, asiantuntija Jouko Solmula, palvelulinjapäällikkö Leena-Kaisa Härkönen, ELY-keskuksesta kehittämispäällikkö Sirpa Lehto ja erikoissuunnittelija Sari Jokinen ja KEVÄT-hankkeesta hankeasiantuntija Taina Era ja projektipäällikkö Janne Laitinen. Kyselyä ovat kommentoineet myös TEtoimiston tuetun palvelulinja asiantuntijat sekä Jyväskylän yliopistosta tutkija Mia Tammelin, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta tutkija Raija Lääperi ja raha-automaattiyhdistyksen avustusvalmistelija Anne Väisänen. Kyselyn kokosi ja analysoi Taina Era. Tässä raportissa kuvataan kyselyn perusteella rakentunutta kuvaa Keski-Suomen välityömarkkinoiden toiminnasta ja palveluiden tarjonnasta. Raportti toimii toimijakarttatapaamisen keskustelun pohjana. Tapaamisessa luodaan puitteet toimijakartta työvälineelle, pohditaan palveluiden kattavuutta, TE-toimiston ja asiakkaiden tarpeita sekä toimijoiden mahdollisuuksia. Tämän raportin tarkoituksena on luoda yhteistä näkemystä välityömarkkinoiden tilanteesta Keski-Suomessa. Raportti muodostuu neljästä eri teemasta, joita ovat 1) välityömarkkinoiden toimijat, 2) välityömarkkinoiden asiakkaat, 3) välityömarkkinoiden toiminta ja palvelut ja 4) välityömarkkinat jatkossa. Kuvaukset perustuvat toimijoiden antamiin vastauksiin. 1. Toimijat välityömarkkinoilla Henkilöstö Kyselyyn vastasi 58 toimijaa, joilla oli vuonna palkattua työntekijää. Työllistymistä tukevissa tehtävissä toimivat henkilöt saivat palkkarahoituksensa pääasiassa hankkeista (195 henkilöä) ja osin työvoimapoliittisena toimenpiteenä, palkkatukena (204 henkilöä). Näin työntekijöiden määrä vaihteli ja esim. palkkatuetussa työssä olevat henkilöt olivat itsekin työllistymisensä mahdollisuuksia hahmottamassa. Osa työntekijöistä on ristiriitaisessa asemassa, itse työllistymässä ja samalla ohjaamassa vertaisiaan erilaisiin siirtymiin kohti työllistymistä. Monilla järjestöillä ja yhdistyksillä on myös vapaaehtoistyöntekijöitä (331 henkilöä), jotka voivat tukea ja tarjota vertaistoimintaa työnhakijoille erilaisissa työ- ja elämäntilanteissa. Kuvaus välityömarkkinoiden toimijoista ei ole kattava ja monia pieniä yhdistyksiä ja muita toimijoita on jäänyt aineiston ulkopuolelle. Kysely kattaa kuitenkin kaikki suurimmat työllistäjät tai työllistämisen palveluita tuottavat toimijat.( Luettelo vastanneista liitteessä nro 1. ) 1

2 Työllisyyden edistäminen ja toimijuus Toimijat määrittelivät työllisyyden edistämisen osana omaa toimintaansa valitsemalla kolme (3) vaihtoehtoa annetuista määrittelyistä. Toimijat näkivät toimintansa pääasiallisesti palveluiden tuottamisena, valmennuspalveluna (28 valintaa) ja osaamista tukevana palveluna (32 valintaa). Tuotannollista toimintaa oli 18 toimijalla ja työnantajayhteistyötä 10 toimijalla. Aktiivista toimintaa vahvistavaa toiminta sai vertaistukityönä 9 valintaa ja vapaaehtoistoimintana 7 valintaa. Jäsenten edunvalvonta sai myös 7 valintaa. Työllisyyden edistäminen nähdään selkeästi erilasina tehtävinä omassa toiminnassa, ks kuvio 1. Jokin muu, mikä 8 työnantajayhteistyö uusien työmahdollisuuksien 10 tuotannollista toimintaa; työvoiman rekrytointi oman organisaation perustehtävän mahdollistamista ja palvelutoimintaa; työnhakijoiden osaamisen tukemista 32 palvelutoimintaa; työnhakijoiden valmennusta, 28 vertaistukitoimintaa ja auttamista (ryhmätoimintaa, 9 vapaaehtoistoimintaa, aktiivisen elämän ja osallisuuden jäsenten/ asiakkaiden edunvalvonta (aktiivinen N Kaikki vastaajat (N = 55) Kuvio 1. työllisyyden edistäminen osana organisaation toimintaa 2. Asiakkaat välityömarkkinoilla 2012 Asiakkaiden määrät 2012 Toimijat arvioivat niiden toimenpiteiden parissa olleen 2490 asiakasta vuonna Asiakkaat jakaantuivat seuraavasti erilaisiin toimenpiteisiin: palkkatukityössä 1137 työharjoittelussa 410 työvalmennuksessa 645 työkokeilussa 298 kuntouttavassa työtoiminnassa 636 AVO-työtoiminnassa 150 2

3 Asiakkaiden ikärakenne Toimijat arvioivat asiakkaidensa ikäryhmien suhteellisia osuuksia. Ikäryhmien osuudet vaihtelivat 0-100%:iin. Asiakkuudet jakautuivat suhteellisen tasaisesti eri ikäryhmille ja useimmilla toimijoilla oli ikäryhmien koko kirjo asiakkainaan. Erityispalveluita oli kuitenkin nuorille ikäryhmille, alle 25 vuotiaille ja vuotiaille sekä ikääntyneille, yli 56-vuotiaille. ks kuvio alle yli 56 keskiarvo % Korkein %-osuus Maksimi Sarake1 Kuvio 2. Asiakkuuksien suhteelliset ja maksimaaliset osuudet ikäryhmittäin Asiakkaiden tavallisimmat elämäntilanteet palveluun tullessa Kukin vastaaja sai mainita kolme (3) tavallisinta tilannetta, joista asiakkaat tulevat toimenpiteisiin. Asiakkuudet olivat hyvin moninaisia vaikka ne painottuivat selkeästi vaikeassa työllistymistilanteessa oleviin, pitkään työttömänä olleisiin ja osatyökykyisiin henkilöihin. Pitkään jatkunut työttömyys (81%) oli yleisin elämäntilanne, jossa asiakkuus oli syntynyt. Osalla vastaajista ei ollut omia asiakkaita. Seuraavassa luettelossa on eri elämäntilanteista tulleiden asiakasryhmien saamat maininnat useimmin valittujen järjestyksessä. yli 500 päivää jatkunut työttömyys (47 valintaa) yli vuoden kestänyt työttömyys (35 valintaa) Osatyökykyisyys (35 valintaa) pitkittynyt sairastaminen tai sairausloma (14 valintaa) ammatillinen koulu (12 valintaa) muusta tilanteesta, kuten päihdekuntoutus, kuntoutustuki, työkyvyttömyyseläke, toimeentulotuki (11 valintaa) määräaikainen työsuhde päättynyt (10 valintaa) peruskoulu (9 valintaa) kotouttamistoimenpiteen päätyttyä (7 valintaa) vanhempain/äitiysloma (6 valintaa) 3

4 Näiden lisäksi mainittiin mm. karenssitilanteet, ammatinvaihtajat, tulottomuus tai muuten vaikeat elämäntilanteet kuten mielenterveys- tai päihdekuntoutuksen päättyminen sekä maahanmuuttajien kotoutuminen ja kielenopiskelu. Kaikkiaan toimijoille ohjautui hyvin vaikeissa elämäntilanteissa olleita asiakkaita. Asiakkaiden työllistymisen esteet Toimijat arvioivat työllistymisen suurimpina esteinä olevan ulkoiset tekijät kuten työmahdollisuuksien puuttuminen asuinalueella. Työnhakijoiden haasteellisista elämäntilanteista riippumatta yli puolet toimijoista arvioi ammatillisen osaamisen ja työkokemusten puutteet usein tai melko usein työllistymisen esteiksi. Sosiaalisista tekijöistä yleisimmäksi arvioitiin ihmisten välisiin suhteisiin ja arjen hallintaan liittyvät vaikeudet sekä terveyteen ja osatyökykyisyyteen liittyvät asiat. Noin kolmannes vastaajista arvioi riippuvuuksien ja oppimisen vaikeuksien olevan työllistymisen esteitä. Myös talouden hallinta ja velkaantuminen arvioitiin esteiksi. Kuviossa 3 on kuvattu vastausten jakaumia tarkemmin. Oppimisen vaikeudet Ihmisten välisiin suhteisiin Riippuvuuteen liittyvät Arjen hallintaan liittyvät Talouden hallinta ja Ammatillisen osaamisen Työkokemuksen puutteet Terveyteen ja Työmahdollisuuksien Jokin muu, mikä Usein Melko usein Toisinaan Melko harvoin Harvoin 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 3. Asiakkaiden elämäntilanteiden suhteelliset osuudet palveluihin tullessa Rinnakkaisten palvelujen tarve Toimijat arvioivat työnhakija-asiakkaiden rinnakkaisten palvelujen tarvetta vaihtelevasti: Kahdeksan vastaajaa arvioi, ettei heidän asiakkaillaan ole lainkaan (0%) muiden palvelujen tarvetta ja kolme vastaajaa arvioi, että kaikki (100%) heidän asiakkaansa tarvitsisivat myös muita palveluita. Suurin osa (20) vastaajista arvioi palveluiden tarpeita olevan alle 20%:lla asiakkaista. Samalla 10 vastaajista arvioi suurimmalla osalla, yli 80% asiakkaista olevan rinnakkaisten palveluiden tarvetta. Tarvearvioinnin keskiarvo oli 39% asiakkaista tarvitsisi myös muita kuin työhön liittyviä palveluita. Erilaiset arviot heijastanevat välityömarkkinoiden moninaista asiakaskuntaa ja asiakkaiden ohjautumista eri toimijoille. 4

5 Rinnakkaisten palveluiden joustava saatavuus Puolet toimijoista arvioi palvelujen olevan aina tai melkein aina joustavasti saatavilla ja 18 % arvioi, että palvelut ovat vain harvoin tai ei juuri koskaan saatavilla. Toimijoista 80% arvioi terveyspalvelujen saatavuuden olevan joustavaa aina tai melkein aina. Samanaikaisesti mielenterveyspalveluiden saatavuus on huomattavasti heikompaa. Terveyspalveluista siirtyminen muihin palveluihin onkin jo vaikeampaa. Työkyvyn ylläpitoon ja osatyökykyisyyden ratkaisuihin liittyvien palveluiden kuten kuntoutuspalveluiden saatavuus oli vastaajien mielestä heikompaa, vain alle puolet arvioi niiden toteutuvan aina tai melkein aina joustavasti. Sosiaalisiin, arjen hallintaan ja ihmissuhteisiin liittyvistä palveluista parhaiten toteutuivat asumis- ja päihdepalvelut. Sen sijaan velkaneuvonta ja perheen tukipalvelut olivat jo vaikeammin saatavissa toimijoiden arvioiden mukaan. Vain puolet toimijoista arvioi koulutuspalveluiden olevan joustavasti saatavilla. Seuraavassa kuviossa on esitetty toimijoiden arviot palveluiden joustavasta saatavuudesta Terveyspalvelut Mielenterveyspalvelut Velkaneuvonta Asumispalvelut Päihdepalvelut Perheen tukipalvelut Kuntoutuspalvelut Aina tarvittaessa Melkein aina Toisinaan melko harvoin Ei juuri koskaan Koulutuspalvelut Jokin muu, mikä 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 4. Rinnakkaisten palveluiden saatavuuden joustavuus 5

6 3. Toimijoiden tuottamat psykososiaaliset palvelut Toimijat valitsivat kolme (3) tavallisinta palveluaan oheisessa kuviossa esitetyistä vaihtoehdoista. Toimijat tarjoavat useimmin palveluohjausta, tukea arjen hallintaan ja terveyttä edistäviä palveluita. Puolet toimijoita tarjoaa myös vapaa aikaa ja lähiverkostoa tukevia palveluita. Lisäksi toimijat tarjoavat asumista tukevia palveluita (13 valintaa) ja asiakkaiden perustarpeisiin vastaavia palveluita (20 valintaa). Näin toimijat täydentävät kuntien peruspalveluita ja mahdollistavat lähiohjauksen erilaisissa arjen hallinnan vaikeuksissa työnhakijoina oleville asiakkaille. Jokin muu, mikä 9 Palveluohjaus ja ohjaus rinnakkaisiin palveluihin tai 39 Vapaa-aikaa ja lähiverkostoja tukevat palvelut 32 Asumista tukevat palvelut (asunto, sosiaalinen isännöinti) 13 Arjen hallintaa tukevat palvelut (päivärytmi, ajan hallinta, ohjaus Terveyttä edistävät palvelut (neuvontaa ravinnosta, Elämän perustaa tukevat palvelut ( ruokailu, pyykin pesu, N Kuvio 5. Toimijoiden tarjoamat psykososiaaliset palvelut 6

7 4. Osaamista tukevat palvelut Toimijat valitsivat kolme vaihtoehtoa osaamista kuvaavista palveluista. Yli puolet toimijoista (35 ja 38) toimi yhteistyössä oppilaitosten kanssa ja ohjasi asiakkaitaan koulutukseen. Puolella toimijoista oli lupa-ja korttikoulutuksia, lyhytkursseja ja oppisopimuskoulutusta. Lisäksi kolmanneksella toimijoista oli tarjottavana osatutkintoja ja näyttökokeita ja asiakkaille annettiin osaamistodistuksia. Näiden sisältöjä kuvaillaan seuraavaksi. Jokin muu, mikä Muu oppilaitosyhteistyö Koulutukseen ohjaus Oppisopimukset Osatutkinnot Näyttökokeet Osaamisen arvioinnit (todistukset) Lyhytkurssit Lupa- ja korttikoulutukset Kuvio 6. Toimijoiden tarjoamat osaamista tukevat palvelut Kokosin kaikki esiintyneet ammattialat, koska oli kiinnostavaa nähdä millaisia ammatillisia mahdollisuuksia ja urapolkujen alkuja asiakkaille avautuu osaamisen vahvistamisen kautta Lupa- ja korttikoulutukset Kolmasosa toimijoista (21 valintaa) tarjosi lupa- ja korttikoulutuksia ja niitä järjestettiin myös yhteistyössä eri organisaatioiden kesken. Tarjonta oli myös hyvin laaja-alaista ja liittyi asiakkaiden tarpeisiin. Useimmin mainittuja korttikoulutuksia olivat hygieniapassi (1), ensiapu-(10 mainintaa) tulityö- (7 mainintaa) ja työturvallisuuskortit (9 mainintaa). Lisäksi mainittiin seuraavat lupa- tai korttikoulutukset: anniskelupassi matkailualan turvapassi tieturvakortti rautatiekortti järjestyksenvalvonta trukki märkätilojen sertifikaatio työhyvinvointikortti 7

8 4.2. Lyhytkurssit 17 toimijaa tarjosi erilaisia lyhytkursseja, jotka vaihtelivat eri toimijoilla. Useimmin (4 mainintaa) järjestettiin kädentaitojen ja taiteiden kursseja sekä () automaattisen tietojen käsittelyn kursseja. Näiden lisäksi mainittiin: Hoivatyön kurssi ensiapukurssi työhyvinvointi liikuntakursseja erilaiset ohjaukseen liittyvät kurssit kuten monikulttuurisuusohjaus terveys, ruoka jännittäjäryhmä villivihanneskoulutus selkokielikurssit Valokuvauskurssi yhdistystoiminnan kurssit projektisuunnittelun kurssi työnhakukurssit, työnhakumestarikurssit Auto puu tekstiili Jätteiden käsittely, kierrätys 4.3. Osaamisen arvioinnit (todistukset) Osaamisen arviointia toteutuu 11 toimijan (viidesosa toimijoista) työssä ja se toteutettiin OsaajaPlus menetelmällä (5 mainintaa) tai toimijan itse kehittämillä menetelmillä tai Paikko-projektin osaamistidistusten () avulla. isäksi mainittiin CV:n päivitykset ja työhakemukset Näyttökokeet Neljäsosa (15 toimijaa) mahdollisti näyttökokeiden suorittamisen, joista useimmin mainittiin sosiaalija terveysalan tutkintoihin liittyvät, näyttöön perustuvat ammattitutkinnon osasuoritukset (11 mainintaa). Muita useammin mainittuja aloja olivat kiinteistöala (4 mainintaa), ravintola-ala (2 mainintaa), liiketalous () ja rakennusala (). Lisäksi oli joitakin yksittäisiä ammatteja, jotka ovat mukana taulukossa Osatutkinnot Reilu viidesosa (13) toimijoista tarjosi asiakkailleen ammatillisia osatutkintoja, joissa toistuivat jo edellämainitut alat ja lisäksi tuli artesaanin osatutkinto.(ks. tarkemmin taulukko 1.) 4.6. Oppisopimukset Vajaa neljäsosa toimijoista, 14 toimijaa mahdollisti oppisopimuskoulutuksen. Sosiaali- ja terveysalan tutkintopaikkoja oli eniten (1a). Aiemmin mainittujen alojen lisäksi mainittiin tekniikan ja maatalousalan ammattitutkintoja. (ks. taulukko1) 8

9 Taulukko1. VTM-toimijoiden tarjoamat, ammatilliseen opiskeluun liittyvät suoritusmahdollisuudet Ammattiala Näytöt Osatutkinnot Oppisopimukset Sosiaali-ja terveysala lähihoitaja lasten- ja nuorten ohjaus yhteisöpedagogi päihdetutkinto työvalmentaja nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja Kiinteistöala toimitilahuoltaja kiinteistönhoitaja laitoshuoltajan siivousala Talous- ja hallintoala datanomi merkonomi taloushallinto perus-ja ammattitutkinto Matkailu- ja ravintola-ala kokki keittiötyö asiakaspalvelu Rakennusala rakennustyö puuseppä pintakäsittely Kaupan ala myynti (myyjä) Käsityö- ja taideala KÄTA-osatutkintoja artesaani Tekniikan ala tekniikan erikoisammattitutkinto Maatalousala Hevosenhoitajan koulutus Tekniikan ala tekniikan erikoisammattitutkinto 9

10 4.7. Koulutuksiin ohjaus Kolmas osa toimijoista (19 valintaa) ohjasi asiakkaitaan koulutuksiin. Ohjaustoimenpiteinä mainittiin ohjaus ja hakunneuvonta oppilaitoksiin, ammatilliset suunnitelmat, yksilöohjaus työvalmennuksessa, sopivien koulutusmallien etsiminen ja osatutkintoihin ohjaus. Myös kaksi projektia, Suunta ylös ja Töihin-OK -hankkeet mainittiin ohjauksen yhteydessä. Ammatillisen osaamisen kehittäminen painottui niiden toimijoiden työssä, joiden asiakkaista suurin osa (75%) oli alle 35-vuotiaita. 5. Työllistymistä tukevat palveluta Toimijat valitsivat annetuista vaihtoehdoista ne, jotka kuvasivat organisaation toimintaa. Tavanomaisinta oli työelämän pelisääntöjen perehdyttäminen (46 valintaa) ja työssäohjaus (42 valintaa). Yli puolet toimijoista tarjosivat myös työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisen ohjausta (34 valintaa), työpaikkahaun aktivointia (35 valintaa) ja ammatillisen uran selvittelyä (37 valintaa). Miltei puolet toimijoista (28 valintaa) valmensivat myös työpaikkahaastatteluihin ja kolmasosa (21 valintaa) toimijoista mahdollisti siirtämisen toisen työnantajan palvelukseen. Viidellä vastaajalla ei ollut työllistymistä tukevia palveluita. (ks kuvio 7) Jokin muu, mikä 8 Ei työllistämistä tukevia palveluita 5 Tuella palkatun työntekijän siirtäminen muun työn järjestäjän tehtäviin (ent. edelleensijoittaminen) 21 Työssäohjaus (työtehtävien ohjaus, neuvonta ja palaute) 42 Työhaastatteluun valmistautumisen ohjaus 28 Työhakemusten ja ansioluetteloiden kirjoittamisen ohjaus 34 Työpaikkahaun aktivointi jakson aikana Työnhakijan ammatillisella uran selvittely (tulevaisuuden työ, mahdollisuudet, reitit) Työelämän pelisääntöihin perehtyminen N Kuvio 7. Toimijoiden tarjoamat työllistämispalvelut Kaikki vastaajat (N = 55) 10

11 Toimijoiden tarjoamat palkkatuetut työpaikat 32 toimijaa näki palkkatukityön hyvin tai erittäin tärkeänä oman toimintansa kannalta. Tärkeyttä määriteltiin seuraavasti: organisaation toiminta ei voisi jatkua ilman palkkatuettua henkilöstöä tai työllistäminen on sääntöihin perustuva ydintehtävä. Vain neljä (4) toimijaa arvioi, ettei palkkatukityö ole lainkaan tärkeää niiden toiminnan kannalta. Viidellä toimijalla ei ollut lainkaan palkkatuetussa työssä olevia työntekijöitä. TE-toimiston linjaukset (41 valintaa) vaikuttavat eniten palkkatukijakson pituuteen. Seuraavaksi eniten vaikutusta oli työnhakijan työmarkkinavalmiuksilla (37 valintaa). Yli puolet toimijoista (33 valintaa) näki myös oman organisaation tarpeilla ja työnhakijan työssäoloehdon täyttymisellä olevan paljon vaikutusta jakson pituuteen, ks kuvio 8. Jokin muu, mikä TE-toimiston linjaukset Työnhakijan työmarkkinavalmiuksien parantaminen Työnhakijan työssäoloehdon täyttyminen Yksikkönne/ organisaationne omat tarpeet Ei lainkaan Vähän Paljon N Kuvio 8. Toimijoiden arviot palkkatukijakson pituuteen vaikuttavat tekijöistä Toimijoista (n=46) arvioi, että TE-toimisto ohjasi sopivia työntekijöitä työtehtäviin. Yksi vastaaja kertoi, ettei heillä ollut TE-toimistosta ohjautuvia henkilöitä ja viisi (5) toimijaa arvioi, että heidän oli vaikea saada asiakkaita palkkatukipaikkoihin. Noin puolet (25) toimijoista arvioi työllistävänsä työnhakijoita myös palkkatukijakson jälkeen. Kysyttäessä millä edellytyksillä työllistyminen voisi jatkua pidempään, toimijat arvioivat lähinnä erilaisten taloudellisten tukien jatkumisena, ostopalveluiden kasvuna, koulutuksen kautta ja toiminnan jatkamisena yritysmuodossa. Erilaisia määräaikaisia tehtäviä oli myös tarjottu aiemmin palkkatuella työssä olleille työnhakijoille. Toimijoiden tarjoamat työtehtävät eri työllistämisen toimenpiteissä Toimijoiden tarjoamia mahdollisuuksia oli eniten sosiaali- ja terveysalalla sekä talous- ja hallintoalalla. Kaikki vastaajat eivät eritelleet tarjoamiaan mahdollisuuksia tehtäväkohtaisesti, joten taulukossa oleva luettelo ei ole kattava, mutta antaa kuitenkin kuvan hyvin moninaisesta toiminnallisesta kentästä. Vanhat perinteiset metalli ja käsityö ja rakennusalan sisällä oleva puutyö eivät tässä näyttäydy kovin vahvana, vaikka tarjontaa on enemmän. 11

12 Taulukko 2. Toimijoiden tarjoamat ammattialoittaiset työtehtävät Ammattiala ja työtehtävä Palkkatukityö Työkokeilu Kuntouttava työtoiminta Sosiaali-ja terveysala lähihoitaja lasten- ja nuorten ohjaus lapsi- ja nuorisotyö iltapäivätoiminta päiväkeskustoiminta päihdetyö kotiapu vanhusten ohjaustehtävät ohjaajan tehtävät ruokapakettien jakelu Kiinteistöala ympäristön ja ulkoalueiden hoito kiinteistötyö siivoustyöt kylärenki Talous- ja hallintoala ATK-mikrotuki taloushallinta toimistotehtävät tutkimus- ja kehittämistehtävät järjestötyö Media-ala tiedotus ja viestintä graafinen suunnittelu mainnostyöt mediapalvelut Matkailu- ja ravintola-ala emäntä kahvilatyöt keittiötyöt asiakaspalvelu matkahuoltopalvelu tapahtumajärjestely Rakennusala rakennustyöt puusepän työt puutyöt pintakäsittely Kaupan ala myyjän tehtävät kirpputorintyöt avustavat tehtävät Käsityö- ja taideala ompelu neuvontatyö käsityö tekstiiliala avustava työ Metsä ja maatalousala metsänhoitotyöt maatilatyöt puutarhatyöt 4 mainintaa 8 mainintaa 7 mainintaa 10 mainintaa 4 mainintaa 6 mainintaa 6 mainintaa 7 mainintaa 8 mainintaa 7 mainintaa 6 mainintaa 5 mainintaa 5 mainintaa 6 mainintaa 7 mainintaa 7 mainintaa 5 mainintaa 4 mainintaa 5 mainintaa 7 mainintaa 12mainintaa 12

13 Metalliala metallityöt kokoonpanotehtävät Kuljetus- ja varastointi kierrätystehtävät kuljetus varastointi jätteiden käsittely SER:n purku Autoala auton huolto- ja korjaustyöt Pyöränkorjaus pyörän huolto- ja korjaus Kirjapainoala kirjansitomo Toimijoiden yhteistyö yritysten kanssa Toimijat tekivät yhteistyötä yritysten kanssa monin eri tavoin, vaikka vain vajaa viidennes, 11 toimijaa näki toiminnan yhdeksi kolmesta tärkeimmästä tehtävästään. Puolet toimijoista ilmoitti vievänsä työnhakijoiden työssäohjausta (32 valintaa) myös yrityksiin ja tuki työnhakijan perehdyttämistä työtehtäviin (29 valintaa). Reilu kolmasosa toimijoista siirsi työnhakijoita toisen työnantajan tehtäviin (21 valintaa) ja tuotti palveluita, kuten rekrytoinnin tukemista yrittäjille (25 valintaa). Yritysyhteistyö toteutui myös muiden kumppaneiden kanssa yhteistyönä. Jotain muuta, mitä 6 Työssä ohjausta (työnhakija ja/tai työyhteisön) 32 Työnhakijan perehdyttämistä 29 Siirtämistä (ent. edelleensijoittaminen) 21 Palveluiden tuottamista 25 Alihankintaa 8 Kuvio 9. Toimijoiden toteuttama yritysyhteistyö Alihankinta liittyi mm. elintarvikealaan, kierrätykseen, puuntaimien istutukseen. Tavanomaisten rekrytointipalveluiden lisäksi yrityksille tuotettiin tilaustöinä mm. valokuvausta ja sisustusta. Siirtämisen kohteena oli teollisuus- ja maataloustyö sekä työnhakijan tarpeiden mukaan räätälöidyt kohteet. Työntekijän ja työyhteisön perehdyttämisessä erottautui heikkokuuloisten huomioon ottaminen työtilanteissa, miten viittomakielisyys ja kuurous huomioidaan. Yrityksistä etsittiin piilotyöpaikkoja ja jatkopolkuja työnhakijoille. N 13

14 6. Asiakkaiden ohjaus ja verkostoyhteistyö Työllistymistä tukeva ohjaus Työnhakijoiden yksilöllinen ohjaus toteutui kaikissa asiakkaita ohjaavissa organisaatioissa (51 valintaa, kuvio 10). Ohjauksen eri osa-alueet toteutuivat monipuolisesti. Haasteellisten asiakkaiden vaatimaa verkosto-ohjausta ja palveluohjausta oli n. puolella toimijoista ja vaativaa ammatillista, opintojen ja uraohjausta myös noin puolella toimijoista. Verkosto-ohjaus Palveluohjaus Ammatillinen ohjaus Opintojen ohjaus Uraohjaus Osamisen ohjaus Työssä valmennus Työhön valmennus Yksilöllinen ohjaus Neuvonta Tiedotttaminen N Kuvio 10. Työllistymistä tukeva ohjaus Asiakkaille annettu palaute Kaikki vastaajat (N = 58) Asiakkaat saivat palautetta toiminnastaan ja työstään pääasiassa suullisen palautekeskustelun välityksellä. Kirjallinen palautelomake oli käytössä puolella toimijoista (28 valintaa) ja osaamistodistuksia jakoi noin kolmasosa (16) toimijoista. (ks. kuvio 11) Toimijat mainitsivat myös kehitys- ja päätöskeskustelut ja yhdelle toimijalle oli tulossa käyttöön RAVA (ikäihmisten toimintakyvyn ja avuntarpeen mittari) -arviointiväline. Lisäksi mainittiin suoraan palveluita käyttäviltä tai ostavilta asiakkailta tuleva palaute ja työnohjaus. Asiakkaan osallistuivat myös oman palvelunsa suunnitteluun ja tavoitteidensa asettamiseen ja niiden toteutumisen arviointiin. Puolet toimijoista arvioi asiakkaiden toimivan aloitteellisesti ja voivan valita eri vaihtoehdoista tarpeitansa vastaavaa toimintaa. Puolet vastaajista arvioi asiakkaiden osallistuvan myös yksikön toiminnan suunnitteluun. 14

15 Jokin muu, mikä Osaamistodistus Kirjallinen palautelomake Kaikki vastaajat (N = 58) Suullinen palautekeskustelu Työn ohessa käytävä keskustelu Asiakas ei saa palautetta Kuvio 11. Asiakkaalle annettava palaute N Asiakkaiden jatko-ohjautuminen Toimijat arvioivat omien asiakkaidensa jatkopolkuja ja eri toimenpiteisiin tai asemiin siirtyneiden työnhakijoiden suhteellisia osuuksia. Taulukossa esitetyt suhteelliset osuudet eivät tuota yhteensä 100 %, koska saadut arvot ovat vastauksista koottuja keskiarvoja. Vaihtelu eri toimijoiden arvioiden välillä oli suurta. Vaihtelu selittyy osittain toiminnan erilaisilla tavoitteilla ja asiakasryhmien erilaisuudella esim. ikään liittyvät erot ja asiakkaille asetetut tavoitteet. Eniten siirtymiä oli takaisin TE-toimistoon ja työvoiman palvelukeskukseen, keskimäärin 37% asiakkaista. Maksimiarvo voi liittyä esim. TE-toimiston tilaamiin työkykyarvioihin, jolloin on tarkoituskin siirtyä takaisin TE-toimistoon. Kiinnostavaa on se, että asiakkaaksi tulo liittyi enimmäkseen pitkäaikaiseen työttömyyteen ja osatyökykyisyyteen ja suurimmat esteet työllistymiselle olivat ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puutteet sekä ihmisten välisiin suhteisiin ja arjen hallintaan liittyvät vaikeudet. Kuitenkin esim. ammatillisen kuntoutuksen arvioitu osuus on vain 5% asiakkaista. (ks taulukko 3) Taulukko 3. Toimijoiden arviot asiakkaiden ohjautumisesta eteenpäin Seuraava asema tai toimenpide, johon asiakkaiden arvioitiin siirtyvän Suhteellisten osuuksien keski-arvo, % Suhteellisten osuuksien Maksimiarvo, % Eläkkeelle 6 60 Sosiaalipoliittisiin toimenpiteisiin 8 30 Terveyttä koskeviin toimenpiteisiin Ammatilliseen kuntoutukseen 5 50 Ammatilliseen koulutukseen Työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen Yrittäjyyteen 2 10 Avoimille työmarkkinoille TE-toimistoon/TYP:een Jokin muu, mikä

16 Asiakkaiden oikea-aikainen ohjautuminen Toimijat arvioivat asiakkaidensa oikea-aikaista ohjautumista, joka pääasiallisesti näytti myönteiseltä. Kuviosta on poistettu en osaa sanoa vastaukset joten onnistuneita ja ei onnistuneita vastauksia verrataan keskenään. Erityisesti TE-toimiston ja kunnan sosiaalitoimen ohjaukset koettiin useimmin (n. 70 %) onnistuneiksi. Oikea-aikaisuus oli jonkin verran heikompaa (64 %) TYP:sta ohjautuvilla asiakkailla. Kansaneläkelaitokselta ohjautuminen oikea-aikaisesti epäonnistui useammin kuin onnistui. Muissa vastauksissa mainittiin eläkeyhtiöt tahona, josta ohjaus ei ollut oikea-aikaista. Jokin muu, mikä 5 4 Kansaneläkelaitoksesta Kunnan sosiaalitoimesta ei kyllä TYP:sta 9 16 TE -toimistosta Kuvio 12. Toimijoiden arviot asiakkaiden ohjautumisen oikea-aikaisuudesta Toimijoiden tyytyväisyys verkoston yhteistyöhön Vaikka toimijat arvioivat asiakkaiden ohjautumisen oikea-aikaisuudessa pulmia, niin verkostoyhteistyö eri tahojen kanssa koettiin hyvänä tai siihen ei liittynyt juurikaan tyytymättömyyttä. Nämä arviot ovat jonkin verran yllättäviä, koska toimijat olivat kriittisempiä arvioidessaan palveluiden saatavuuden joustavuutta. Palveluiden saatavuutta säätelevät monet rakenteelliset tekijät, joihin eri organisaatioissa toimivien henkilöiden on vaikea vaikuttaa. Tyytyväisyys yhteistyöhön voikin kuvata enemmän eri asiantuntijoiden keskinäisiä suhteita kuin palvelujärjestelmän toimintaa. N Terveyskeskuksen Sosiaalitoimen Työvoiman palvelukeskuksen TE-toimiston ELY-keskuksen Työllistymistä koskevat Kansaneläkelaitoksen Oppilaitoksiin Erittäin tyytyvisiä Melko tyytyväisiä Ei hyvää eikä huonoa Melko tyytymättömiä Erittäin tyytymättömiä 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 % Kuvio 13. Toimijoiden tyytyväisyys verkostoyhteistyöhön 16

17 7. Toimijat välityömarkkinoilla nyt ja jatkossa Toimijoiden roolit Vain kolmasosa toimijoista tunnisti roolinsa välityömarkkinoilla palveluiden tuottajana. Tämä on huomattavasti vähemmän kuin toimijoiden pohtiessa työllistymisen liittymistä oman organisaationsa toimintaan (32 valintaa - osaamista tukevaa palvelutoimintaa ja 28 valintaa valmennusta koskevaa palvelutoimintaa). Palvelutuotantoon ja kehittämistoimintaan liittyvät roolit olivat vahvimmat. kehittämistyön roolit vahvistuivat neljällä hanketoimijalla, jotka kirjautuivat muihin rooleihin, joten kehittäjän rooli oli yleisin toimijoiden kesken. Muissa vaihtoehdoissa tuotiin esiin esimerkiksi kuntoutuksen, ammatillisen koulutuksen, erityisryhmien työllistämisen roolit. Jokin muu, mikä Sosiaalinen yritys Kaikki vastaajat (N = 58) Palvelutuotantoon perustuva toimija 20 Edunvalvontaan ja järjestötyöhön 8 Kehittämistyöhön ja hanketoimintaan 20 Vapaaehtoistyöhön perustuva toimija 13 Kuvio 14. Toimijoiden roolit välityömarkkinoilla Toimijoiden roolit jatkossa N Työllistämismahdollisuudet näyttäisivät säilyvän jatkossakin hyvinä, sillä 25 toimijaa aikoi jatkaa nykyisessä laajuudessa ja 25 toimijaa aikoi lisätä palveluiden tuottamista ja 20 toimijaa oli valmiita työllistämään nykyistä enemmän. Vapaaehtoistoiminta näyttäisi vähenevän nykyisestä (2013) tulevaan neljään (4) toimijaan. Työpankki tai sosiaalinen yritys olivat viiden toimijan suunnitelmissa. Muissa vaihtoehdoissa tuotiin esille myös roolin pieneneminen, koulutus, opiskelijoiden ohjaus ja kunnan työllisyyden toimintamallin kehittäminen. Jokin muu, mikä 7 Suunnittelemme perustavamme työpankin Suunnittelemme perustavammme sosiaalisen yrityksen 2 3 Suunnittelemme lisäävämme palveluiden tuottamista 23 Olemme valmiit työllistämään enemmän kuin nyt 20 Jatkamme samassa laajuudessa kuin nyt 25 Jatkamme vapaaehtoisen toiminnan pohjalta Kuvio 15: Toimijoiden jatkosuunnitelmat välityömarkkinoilla 17

18 Työllistämisen kehittämisajatuksia Toimijat suunnittelivat kehittämistyön painopisteitä ja seuraavat asiat olivat esillä useammissa vastauksissa: 1) asiakkaiden jatkopolkujen selvittely, 2) yhteistoimintamallien rakentaminen työllistämisen toimijoiden kesken 3) toiminnan opinnollistaminen ja 4) yritysyhteistyö. Kiinnostavia uusia näkökulmia olivat mm. yrittäjyyteen ohjaaminen työosuuskuntien avulla, työllistymisen tukipalveluiden kehittäminen ms-yhdistyksissä ja monia muita projekteissa tehtyjä avauksia, joiden jatkumiselle käytännön työssä haetaan vakiintuneita toimijoita. 18

19 Vastanneiden luettelo Liite 1 1. Verve Jyväskylä/TaitoReitti Oy 2. Suolahden Työttömät ry 3. KK-Kunto Oy/Jyväskylä 4. Jyväskylän Hoivapalveluyhdistys ry ja Jyvässeudun Hoivapalvelut Oy 5. SOVATEK-säätiö 6. Keski-Suomen yhteisöjen tuki ry 7. Taito Keski-Suomi ry 8. Äänekosken katulähetys ry 9. SPR Kontti-kierrätystavarataloketju 10. Suomen Nuorisoseurat ry, Leipää ja kulttuuria Keski-Suomessa II 11. Visio-säätiö 12. Jyväskylän työväenteatteriyhdistys ry 13. Jyväskylän Talouskouluyhdistys ry. 14. Jyväskylän turvallinen iltapäivä ry 15. Tuulenkylän päiväkotiyhdistys ry 16. Kuhmoisten Työvoimareservit ry 17. Saarijärven työttömät ry. 18. Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry, VälittäjäPLUS-hanke 19. Keski-Suomen Sairaskotisäätiö Avustajatoiminta 20. Kuurojen Palvelusäätiö, palvelukeskus Metsola 21. Nuorten Taidetyöpaja 22. Viitaseudun Kumppanuus ry 23. Jyväskylän Katulähetys ry 24. Keski-Suomen MS-yhdistys ry/kasi-hanke 25. Vesangan Kyläyhdistys ry 26. Kannonkosken Oiva Oy 27. Jyvässeudun Työttömät ry / OIVA2-projekti 28. Suomen Siniaalto ry 29. Jyvälän Setlementti ry/osaan, siksi Työllistyn -hanke 30. Hankasalmen kunta, nuorisotyöpaja Taitotupa 31. Jyväskylän Katulähetys ry, Ensiaskel toimintayksikkö 32. Rukoushuoneyhdistys Betania Ry 33. SPR LÄNSI-SUOMEN PIIRI KIRPPIS 34. Multian kunta/ soststo 35. Keuruun kaupunki/keuruun Työkanava 36. Jyväskylän Kenttäurheilijat 37. Kehräkumppanit ry, Kehränelonen työllistämisprojekti 38. Jyvässeudun Työttömät ry 39. JYVÄSKYLÄN REUMAYHDISTYS RY 40. Steinerpäiväkoti Pikku-Otava 41. Asumispalvelusäätiö 42. Laukaan Kunta / Vattipaja 43. Hankasalmen 4H-yhdistys 44. Keuruun 4H-yhdistys ry 45. Keuruun kaupunki, työllisyyspalvelut 46. Jyväskylän turvallinen iltapäivä ry 47. Suvimäen Klubitalo/ Psykiatrisen kuntouksen tuki ry. 48. Suomen Siniaalto ry 49. KEHYAPU YSTÄVÄT RY 50. Vaajakosken Suvanto ry 51. Kihveli Soikoon ry 52. Nuorten Keski-Suomi ry 53. Jyväskylän kaupungin vanhus-ja vammaispalvelut/päivätupa ja Kortetupa 54. Väentupa ry. Yksikön nimi on SER-Väentupa. 55. Jyväskylän uusiotuote ry 56. Suolahden ystävän Tupa ry 57. Työvalmennussäätiö Avitus 58. Työllisyyden kuntakokeilu (Jyväskylä, Muurame, Jämsä) 19

20 Kyselylomake Liite 2 Keski-Suomen välityömarkkinoiden toimijakartoitus. 1. Organisaationne (yhdistys, järjestö, säätiö) ja yksikkönne nimi: 2. Miten työllisyyden edistäminen liittyy organisaationne/yksikkönne tehtäviin? [ ] jäsenten/ asiakkaiden edunvalvonta (aktiivinen toiminta jäsenten osallisuuden ja oikeuksien puolustaminen, julkaisu, koulutustoiminta yms. tiedon jakaminen) [ ] vapaaehtoistoimintaa, aktiivisen elämän ja osallisuuden tukemista (esim. ystävätoimintaa, kohtauspaikka, retkiä yms. yhdessäoloa ) [ ] vertaistukitoimintaa ja auttamista (ryhmätoimintaa, neuvontaa, opastusta) [ ] palvelutoimintaa; työnhakijoiden valmennusta, ohjausta ja neuvontaa [ ] palvelutoimintaa; työnhakijoiden osaamisen tukemista ja vahvistamista [ ] oman organisaation perustehtävän mahdollistamista ja henkilöstön palkkaamista järjestötehtäviin [ ] tuotannollista toimintaa; työvoiman rekrytointi tuotannollisiin tehtäviin [ ] työnantajayhteistyö uusien työmahdollisuuksien välittämiseksi [ ] Jokin muu, mikä _ 3. Onko yhdistyksellä/ säätiöllä ostopalvelusopimusta? ( ) kyllä ( ) ei ( ) Jos vastasit kyllä, niin kerro sopijaosapuoli 4. Onko organisaatiollanne/yksiköllänne työllistymistä tukevia projekteja? Kerro projektienne nimet rahoittajan mukaisessa järjestyksessä. Meillä ei ole projekteja Työllisyyspoliittisella avustuksella toimiva/t projektit Euroopan sosiaalirahaston projekti/t Rahaautomaattiyhdistyksen projekti/t Muulla rahoituksella toimiva projekti/t 5. Työntekijöiden määrä keskimäärin vuoden 2012 aikana? (Jos ei yhtään, merkitse 0) Pysyvässä työsuhteessa olevat henkilöt Palkkatuella toimineet ohjaavat henkilöt Projektityöntekijät Vapaaehtoistyöntekijät 20

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ

SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ TAMPEREEN KAUPUNKI Työllisyydenhoidon palveluyksikkö SOSIAALISEN KUNTOUTUKSEN SELVITYSTYÖ Loppuraportti 10.9.2013 Mikko Kesä, Innolink Research Oy Riitta Kinnunen, Sosiaalikehitys Mika Ala-kauhaluoma,

Lisätiedot

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET

Valmennusasiakkaita vuonna 2013 oli 517 JUPITER-SÄÄTIÖN PERUSTAJAJÄSENET VUOSIKERTOMUS 2013 Jupiter-säätiö pähkinänkuoressa JUPITERIN VALMENNUSPALVELUT valmentavat työhön ja koulutukseen - työtä tai harjoittelua joko Jupiterin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla tai

Lisätiedot

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen

Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki. Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Kustaa Ylitalo, Pauliina Hildén, Eija Mannisenmäki Otetta elämään Työttömyydestä työllistymiseen Raportti työllisyyspoliittisista hankkeista Hämeen ELY-keskuksen alueella 2011-2013 7 1 Kustaa Ylitalo,

Lisätiedot

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi

Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Esiselvityshanke Kainuun rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti Joulukuu 2007 Esiselvityshanke rakenteellisen työttömyyden vähentämiseksi Loppuraportti S02149 Joulukuu 2007 Laatija: Päivi

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot

Toimitusjohtajan katsaus Valmennuspalvelujen tuottaminen Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 4 Valmennuspalvelujen tuottaminen 5 Kehittämistyö ja projektit vuonna 2002 9 Työllisyyden edistämisen uusimmat keinot 10 Tekniset asiat 13 Kieso -projekti 13 Pomppu

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus

Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien. ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Ei ylhäältä annettuna, vaan yhdessä tavoitteellisesti toimien ESR-välityömarkkinahankkeiden toimintamallien siirrettävyyttä koskeva tutkimus Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 17/2012

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia Valtakunnallinen T U I J A H Ä M Ä L Ä I N E N S U S A N N A P A LO TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia lähtökohtia työpajalla työpajayhdistys ry TYÖPAJAPEDAGOGIIKKA Valmennuksen pedagogisia

Lisätiedot

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014

Uutta kunnista. KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Uutta kunnista KUNTALIITON JULKAISUSARJA nro 2/2014 Etuuskäsittelyä ja aikuissosiaalityötä Toimeentulotuki- ja aikuissosiaalityön kuntakyselyn 2013 päätulokset Ellen Vogt, Mari Sjöholm PÄÄTULOKSET Kyselyn

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA

SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA SELVITYS KOTITALOUS- JA KULUTTAJAPALVELUJEN PERUSTUTKINNON TYÖELÄMÄVASTAAVUUDESTA JA OSAAMISTARPEESTA Opetushallitus, Tuija Öystilä, Meri Kaila-Sayeed ja Marja-Liisa Visanti Taitto: Layout Studio Oy/Marke

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia

Nuorisotakuu - uusi tapa toimia. Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Nuorisotakuu - uusi tapa toimia Kunnille suunnatun kyselyn tuloksia Helsinki 2013 TEKIJÄT Maarit Kallio-Savela Kari Sjöholm Johanna Selkee ISBN 978-952-293-046-0 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013

Lisätiedot

Missä lymyävät hyvät käytännöt?

Missä lymyävät hyvät käytännöt? Missä lymyävät hyvät käytännöt? Rakennetyöttömyys ja hyvät käytännöt rakennerahastoissa Sosiaalikehitys Oy Robert Arnkil, Timo Spangar, Jarmo Nieminen, Sari Pitkänen LTT-Tutkimus Oy Jari Karjalainen Työelämän

Lisätiedot

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla

TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla TÄÄ KUULUU MYÖS SULLE! Nuorisotakuu Hämeenlinnan seudulla Maija Säkäjärvi Riitta Kinnunen Sosiaalikehitys Oy Sisällys Saatesanat 3 Johdanto 4 1 Koulutuksen merkitys nuorisotakuun perustana 6 2 Hämeenlinnan

Lisätiedot

Yksityiset hyvinvointipalvelut

Yksityiset hyvinvointipalvelut Ennakointikamari Yksityiset hyvinvointipalvelut Yritys- ja oppilaitosselvitys ammatillisen koulutuksen osaamistarpeista Kaupunkitutkimus TA Oy Päivi Kilpeläinen 9/2010 Sisällys 1 Kyselyn tausta ja tavoite...

Lisätiedot

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti

Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia. Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Yhdessä tekeminen tuottaa tuloksia Nuorisotakuun tutkimuksellisen tuen loppuraportti Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2014 MATTI TUUSA SARI PITKÄNEN RIIKKA SHEMEIKKA JOHANNA

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä toiminta

Työllistymistä edistävä toiminta Setlementtien sosiaaliset tulokset teemoittain 2012, 2011 Työllistymistä edistävä toiminta OT-hanke 2. PÄÄTAVOITE: JYVÄLÄ ON VASTUULLINEN TYÖNANTA JA päätavoite jakautuu 3 osatavoitteeseen 2012 Tulos:

Lisätiedot

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt

Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Organisaatioiden rekrytointikäytännöt Kyselytulokset syksyltä 2009, yhteenveto Työterveyslaitos ja HENRY ry Kirsi Junnila ja Laura Honkaniemi 1.3.2010 Työterveyslaitos Helsinki Työterveyslaitos Topeliuksenkatu

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista

Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN. Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista Maria Inkinen KUUROJEN PÄIHDEPALVELUJEN KEHITTÄMINEN Selvitys kuurojen päihdeongelmista ja palvelutarpeista A-klinikkasäätiön monistesarja nro 24 A-klinikkasäätiö 2000 ISSN 1237-7015 (moniste) ISSN 1459-5818

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki

Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin. Toim. Arto O. Vehkomäki Ammatillinen erityisopetus matkalla työammattiin Toim. Arto O. Vehkomäki Sisällysluettelo 1 Esipuhe 4 2 Koutsi arvioiden ja valmentaen työammattiin 6 2.1 Koutsin kokonaisuus ja toteuttajat 6 2.2 Koutsin

Lisätiedot

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016

Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013-2016 Jyväskylän monikulttuurisuusohjelma 2013 2016 1 Sisällys Lukijalle 3 Monikulttuurinen Jyväskylä 5 Maahanmuuttajat nuoria aikuisia 7 Maahanmuuttajat työelämässä

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa

Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa Työpapereita 67/2014 Kristiina Härkäpää Kokemuksia ja näkemyksiä maahanmuuttajien suomen kielen taidon huomioon ottamisesta kuntoutus- ja työllistymispalveluissa KELAN TUTKIMUSOSASTO Kirjoittaja Kristiina

Lisätiedot