HANKETALOUDEN PERUSKÄSITTEET, HANKEKUSTANNUSLASKENTA, AIKA- TAULUT JA TOIMINTAVERKOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HANKETALOUDEN PERUSKÄSITTEET, HANKEKUSTANNUSLASKENTA, AIKA- TAULUT JA TOIMINTAVERKOT"

Transkriptio

1 1 OULUN YLIOPISTO Rakentamisteknologian tutkimusryhmä Timo Aho 2014 HANKETALOUDEN PERUSKÄSITTEET, HANKEKUSTANNUSLASKENTA, AIKA- TAULUT JA TOIMINTAVERKOT LUENTOMONISTE 1. Hanketalouden peruskäsitteet Ajankäytön jaottelu Materiaalimenekin käsitteet Konekapasiteetit Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet Laajuuskäsitteet Nimikkeistöt Tiedostot Tuotemallipohjainen kustannusarviolaskenta 4D Hankekustannuslaskenta Hankekustannuslaskenta vaiheet Kustannusarvio Tarjous Tavoitearvio Työnaikainen tarkkailulaskenta Jälkilaskenta Aikataulut ja toimintaverkot Jana-aikatalu Paikka-aikakaavio Tuotantoaikakaavio Toimintaverkot ja aikataulut Toimintaverkkomenetelmän vaiheet Gant-kaavio Resurssien suunnittelu D-6D suunnittelu Hankkeen taloushallinta ja hankkeen ajallisen ohjauksen perusteet... 37

2 2 1. Hanketalouden peruskäsitteet Peruskäsitteitä ovat : ajankäytön, materiaalimenekkien, konekapasiteettien ja laajuuden yksikäsitteiset määrittelyt. Niitä käytetään kustannusten ja kestoaikojen laskentaan. Lähtötietoina on nimikkeistöjärjestelmät (nimikkeistö antaa rakennusosalle nimen), määriteltäviä tietoja ovat resurssit, kapasiteetit ja suoritteet ja mittausperusteet. Hanketalouden ydinasioita käytetään toiminnanohjausjärjestelmissä (=ERP= Enterprise Resource Planning) yritystasolla. 1.1 Ajankäytön jaottelu Perusaika Menetelmän lisäaika Työvuoron lisäaika Työvaiheen lisäaika Pienet erilliset työ T1 TL1 TL2 (Pienhäiriöt) TL 3 (Suurhäiriöt) vaiheet - alle tunnin keskey- T3p Menetelmäaika tykset - yli tunnin keskey- T2 - työehtosopimuksen tykset (1 h) tauot - odotustyö Työvuoroaika Työnsuunnittelu T3 Työvaiheaika T4 Kustannusarviolaskenta Kuva 1. Ajankäytön jaottelu T 1 Perusaika, työhön käytetty aika TL 1 Menetelmän lisäaika johtuu valitusta menetelmästä T 2 = T 1 + TL 1 Valitulla menetelmällä työhön käytetty aika TL 2 työvuoron lisäaika koostuu pienhäiriöt, alle 1h tuo tannonkatkoksista ja TES:n mukaisista tauoista T 3 = T 2 + TL 2 Työvuoroaika on varsinainen työaika ilman keskeytyk siä. TL 3 Työvaiheen lisäaika eli suurhäiriöt, yli tunnin (1 h) keskeytykset, esim. odotusajat. T 3 p Pienet erilliset työvaiheet, jotka ovat välttämättömiä työvaiheen aikaansaamiseksi. T 4 Työvaiheaika on kokonaisaika, joka kohdistetaan työn tekemiseen. Sitä käytetään kustannusten arvioinnissa. 1.2 Materiaalimenekin käsitteet

3 3 Materiaalinkäytön ja valvonnan avuksi on määritelty seuraavat käsitteet Työmaamenekki M5 Kustannusarviolaskenta Työvaihemenekki M4 Hankinnat Työmaalisä Menetelmämenekki M3 Työvaihelisä ML 4 ML3 Rakenneteoreettinen Menetelmämenekki M2 lisä ML 2 Kokonaishukka Kuva 2. Materiaalin käytön jaottelu M2 Teoreettinen menekki saadaan mittaamalla ainemäärät suunnitelma-asiakirjoista tai suoraan tuotetietomalleista kun käytetään tuotemallipohjaisia suunnitteluohjelmistoja. ML2 Menetelmälisä on menetelmä- ja teoreettisen mekin erotus. Työskentelytavoista johtuen aiheutuu lisämateriaalitarvetta. M3 Menetelmämenekki on valmistusdimensiot huomioon ottava kohtuullinen materiaalimenekki, jolla ko. menetelmällä työ voidaan tehdä ML3 Työvaihelisä on työvaihe- ja menetelmämenekin erotus, johon kuuluvat sopimattomista työtavoista ja materiaalin valmistusdimensioista, laadun vaihteluista sekä tuhlaavasta käytöstä aiheutuva menekkilisä. M4 Työnvaihemenekki on työvaiheeseen käytetyn materiaalin materiaalin kokonaismenekki, kun työ on kerran tehty ML 4 Työmaalisä on materiaalin katoamisesta, tuhoutumisesta, työn uudelleen tekemisestä aiheutuva huolimattomuuslisä. M5 Työmaamenekki on työkohteessa käytetty ja kyseiseen työhön kohdistettava kokonaismateriaalimäärä. 1.3 Konekapasiteetit Kapasiteetilla tarkoitetaan työmäärää aikayksikköä kohti.

4 4 K1 Peruskapasiteeti K2= a1xk1 Menetelmäkapasiteetti K1-K2 K3= a2xk2 Käyttökapasiteetti K2-K3 K3-K4 K4 = a3xk3 Työvaihekapasiteetti Kuva 3. Rakennuskoneiden kapasiteetit K1 Peruskapasiteetti on käytetty työsaavutus jaettuna perusajalla esim m3 /h (T1) K2 K3 K4 Menetelmäkapasiteetti on työmäärä jaettuna menetelmäajalla Työvuorokapasiteetti on työmäärä jaettuna työvuoroajalla Työvaihekapasiteettiin on käytetty työmäärä jaettuna työvaiheajal la Peruskapasiteettia käytetään eri koneiden teknisessä vertailussa. Menetelmämäkapasiteettia käytetään koneiden ja työvälineiden vertailuissa ja tahdistuslaskelmissa. Työvuorokapasiteettia käytetään tavoitearvion (= tuotannon tarkempaan suunnitteluun perustuva kustannusarvio) ja alustavan aikataulun laadinnassa. Työvaihekapasiteettia käytetään kustannusarvion laadinnassa ja tuotantonopeuden suunnittelussa. 1.4 Tilavuuskäsitteet ja massakertoimet Maa- ja kalliomassoista käytetään seuraavia tilavuuskäsitteitä ja massakertoimia. y1 K1 K2 Y2 Y1 = Ryöstökerroin Kuva 4. Ryöstökerroin

5 5 K1= Löyhtymiskerroin K2 = Tiivistymiskerroin Y2 = Täyttökerroin Kuva 5 Täyttökerroin m3ktr kiintoteoreettinen kuutiometri on maan tai kallion tilavuus luonnontilassa teoreettisten poikkileikkausten mukaan laskettuna. m3ktd kiintotodellinen kuutiometri (m3ktr+ryöstö). Todellinen kiintotilavuus todellisten poikkileikkausten mukaan laskettuna. m3itd irtokuutio (m3ktd + löyhtyminen). Todellinen irtotilavuus jossakin käsittelyvaiheessa m3rtd rakennetodellinen kuutiometri (m3itd + tiivistyminen). Todellinen rakennetilavuus rakenteessa todellisten poikkileikkausten mukaan mitattuna ja laskettuna. m3rtr rakenneteoreettinen kuutiometri (m3rtd + hukka). Teoreettinen rakenne tilavuus maa- ja kalliorakenteessa teoreettisten poikkileikkausten mukaan laskettuna. y1= Ryöstökerroin = m3ktd/m3ktr K1= Löyhtymiskerroin= m3itd/m3ktd K2= Tiivistymiskerroin = m3rtd/m3itd Y2= Täyttökerroin = m3rtr/m3rtd

6 6 Esim. Leikkauksen löyhtyminen ryöstö löyhtyminen yhdistelmä kääntäen y1 k1 y1*k1 1/(k1*y1) Materiaali m3ktr-m3ktd m3ktd-m3itd m3ktr-m3itd m3itd-m3ktr Sa 1,05 1,60 (1 1,68 0,60 Si 1,06 1,50 1,58 0,63 HHk 1,05 1,30 1,37 0,73 Hk 1,05 1,25 1,31 0,76 KHk 1,10 1,25 1,38 0,73 Sr 1,15 1,15 1,32 0,76 HkMr 1,10 1,35 1,49 0,67 Murske 1,10 2,00 2,20 0,45 Louhe 1,10 1,75 1,93 0,52 Kuva 6. Leikkauksen löyhtyminen Massakertoimien tuntemuksella on suuri merkitys maarakennusurakoiden hinnoittelussa. 1.5 Laajuuskäsitteet Huoneala (hum2 ) on ala, jota rajoittaa huonetta ympäröivät seinät tai seinien ajatellut jatkeet Huoneistoala (htm2) on ala jota rajaa huoneistoa ympäröivien seinien ja huoneistossa olevien kantavien rakenteiden ja muiden koko rakennukselle välttämättömien rakennusosien sisäpuoliset pinnat. Kerrostasoala (ktm2) on pinta-ala jota rajaa kerrostasoa rajaavat ulkoseinien ulkopinnat tai niiden ajatellut jatkeet ulkoseinän pinnassa olevien aukkojen ja koristeosien kohdalla. Kerrosala (kem2) on rakennuslain määrittelemä rakennusoikeudellinen ala, johon kuuluvat kerrostasoalana pääkäyttötarkoituksen mukaiset tilat. Bruttoala (brm2) kuvaa koko rakennuksen laajuutta. Se on kaikkien kerrostasoalojen summa riippumatta, missä ne sijaitsevat tai mikä on kerrostason sisältämän huoneen käyttötarkoitus tai onko ne kylmiä tai lämpimiä tiloja.

7 7 1.6 Nimikkeistöt Nimikkeistö on tiedon jäsentelystandardi. Nimikkeistö sisältää koodin ja nimikkeen. Rakennusalalla on kolme nimikkeistöä TALO 80: Rakentamisosat, kustannuslajit, suoritusryhmät. Selkeä ja laajasti käytössä TALO 90 ja Talo 2000: Tila-, hanke-, työlaji- ja panosnimikkeistö. Uudempi, käyttö on laajenemassa INFRA 2006 nimikkeistö, uusi Infra-alan nimikkeistö. Kunnilla on myös omat laskentatoimen nimikkeistönsä. Nimikkeistötyö on pitkäjänteistä sisäänajoa rakentamisen taloudessa ja nopeat muutokset eivät ole mahdollisia Kiinteistöjen ylläpidossa on käytössä kirjapitoasetuksen mukainen kuluryhmittely ja KH nimikkeistö (Kiinteistönhoitotiedoston mukainen ryhmittely (KH - tehtävät, kohteet, kustannuslajit) Elinkaarivastuuhankkeiden lisääntyessä po. kustannuserät otettaneen tarkemmin huomioon hankinnoissa. 1.7 Tiedostot Kustannus ja menekkitiedostot ovat pääosin yrityssalaisuuksia. Julkisia materiaali- ja menekkitiedostoja sekä kustannustiedostoja ovat RT tuotantotiedostokortisto (RATU kortisto) TS kortisto on tien ja sillan rakennuksen kortisto Sillankorjauksissa käytetään SILKO kortistoa Infra RYL (infrarakennustyön yleiset laatuvaatimukset) Kiinteistö RYL valmistumassa Rapal Oy:n Infra.net. Tietoja hankkeen ohjelmavaiheen, kaavavaiheen ja suunnitelmien kustannuksista. Verkkotietopalvelu (www.infra.net). Talonrakennuksen kustannustietokirja (Haahtela)

8 8 Käyttöesimerkkejä TS tiedostosta: 1. Raivaustyö: Työn osittelu 2,. Työsaavutukset 3. Laskentarutiini

9 9 4. Esimerkki aikalaskennasta Tuoterakennemenettelyt (teollisuudessa). Standardikustannuslaskennan avulla laaditaan tuote- ja panosrakenteita. Suunnittelija määrittelee tuotteen suunnitteluratkaisun ja panosrakenteen. Panosrakenne kuvaa yrityksen tuotantomenetelmän vaatimat panokset

10 10 Rakentamisosa Suorite Panos Muottityö Antura A Lautamuotti Lauta 22x100 Soiro 50x 100 B Betonointi Betonityö C Raudoitus Betoni Raudoitustyö harjateräs - A 500 H - 12 mm Kuva 7. Rakennusalan tuoterakenteen muodostamisen periaatteet 2. Tuotemallipohjainen kustannusarviolaskenta 4D Tuotemalleihin lisätään kustannustiedot. Kustannustiedot ovat standardimuodossa. Tavoitteena olisi kustannustietojen jatkuva, mielellään reaaliaikainen ajantasaisuus. 1. Mallinnus: massa, alustava pohjaratkaisu, massa, julkisivu Kuva 8. Alustavat muodot 2. Linkitys: Reseptien lataaminen

11 11 (Tuotestandardikirjastosta kullekin tuotteelle on määritelty tuotteen ominaisuudet ja panosrakenteet, standardi on tuotteen resepti) Kuva 9a. Alustavat kustannukset

12 12 Kuva 9 b. Rakennusosanimikkeet, määrät kapasiteetit ja kestot Kuva 9c. Rakennusosapohjaiset menekit ja kustannukset Tietomallien avulla lasketut kustannukset täytyy pitää ajan tasalla.

13 13 Ajan tasalla pito perustuu standardikustannuslaskennan määräerojen ja hintaerojen seurantaan. Korjaukset toteutetaan seuraavasti. Määräero = (SM-TM)*TH, (1) missä SM on standardimäärä TM toteutunut määrä TH toteutunut hinta Hintaero= (SH-TH)/TM, (2) missä SH on standardihinta TH toteutunut hinta TM toteutunut määrä 3. Hankekustannuslaskenta Kokonaisuus

14 14 Kustannustarkkailu Tarjouslaskenta Kustannusarviolaskenta Kustannus Tuotannon suunnittelu Tavoitearvio Hinta Jälkilaskenta -lopputulos -taltiointi Työaikatarkkailu -kustannukset -Poikkeamat Tarkkuusvaatimus 3-5 % Tiedon keruu -jatkuva kirjaus -tarkennettu kirjaus ym. Kuva 11. Hankekustannuslaskennan kokonaisuus (Kiiras)

15 15 Projektinjohtamisen edellyttää hankkeen osittelua hallittaviksi kokonaisuuksiksi. Osakokonaisuuksia ovat projektin kokonaishallinta: projektisuunnitelman teko ja toteutus, muutosten hallinta aikahallinta: tehtävien määrittäminen. tehtäväjärjestys, tehtävien keston arviointi, aikataulujen tekeminen, projektinajallinen ohjaus laadunhallinta: laadun suunnittelu, varmistus ja ohjaus viestintä:viestinnän suunnittelu, informaation jakaminen, suoritusten raportointi, projektin päättämisen raportointi projektin laajuuden ja tavoitteiden hallinta: projektin lähtötiedot, laajuuden ja tavoitteiden osittelu, projektin osittelu, laajuuden ja tavoitteiden varmentaminen, laajuuden muutosten hallinta Projektin kustannusten hallinta: resurssisuunnittelu, kustannusten arviointi, kustannusten budjetointi, projektin kustannusohjaus projektin organisointi ja henkilöstön kehittäminen Organisaation suunnittelu, henkilöstön hankinta, henkilöstön kehittäminen projektin riskien hallinta: riskien tunnistus, riskien arviointi, riskeihin vastaamisen suunnittelu, riskien vastaamisen ohjaus (Kankainen & al s 112) 3.1 Hankekustannuslaskenta vaiheet Suunnittelun ohjaus: tavoitehinta, viitekohdehinta, rakennusosaarvio Tarjous: Kustannusarvion laadinta Rakentaminen: tavoitearvio (malli hankkeen resurssien käytölle, täydentäminen tehtäväsuunnittelun avulla), tarkkailulaskenta seura toteutumista, jälkilaskenta kerää tietoja ja vertailee niitä tavoitearvioon. Niistä muodostetaan standardeja 2.2 Kustannusarvio Kustannusarviolaskennan tehtävät (Eramo,Hynynen, Kiiras)

16 16 TUOTESUUNNITELMAT KOKONAISUUKSIEN MÄÄRITYS NIMIKKEISTÖN TÄSMENNYS MÄÄRÄLASKENTA JA (TAS) NIMIKE. NIMIKE MÄÄRÄ ::::::::: ::::::: HINNOITTELU VIITEKOHDE NIMIKE MÄÄRÄ YKS.KUST. ::::::::::: ::::::::: ::::::: ::::::::: :::::::: TILASTO HINNOITTELUN LASKENTA - NIMIKE KUSTANNUS ::::::::: :::::::: RUTIINI ::::::::: :::::::::::::: ERILLISLASKELMA ::::::::: ::::::: TARKASTUS TIIVISTELMÄ :::::::::::::::: ::::::::::::: :::::::::::::::: ::::::::::::: STANDARDI Kuva 12. Kustannusarviolaskennan tehtävät 1. Tuotesuunnitelman perusteella: kokonaisuuksien määrittämisen ja nimikkeistön täsmentämisen. Lähtötietoihin tutustuminen, pohjatutkimukset, vastuut, urakkarajat, tekniset ja juridiset asiakirjat. Kohdekohtaisia juridisia asiakirjoja ovat tarjouspyyntökirje ja urakkaohjelma: Urakkaohjelma täsmentää urakoitsijan suoritusvelvollisuuden rajoja, selventää tarjoushintaan vaikuttavia tekijöitä olosuhteita, urakkamuodosta, kohteesta eli työmaaolosuhteet ja vastuunjako selvennetään, liite 1). Urakkarajaliite (liite 2) tarkentaa suoritusten liittymäkohdat, jos työmaalla työskentelee useita urakoitsijoita. Yleisiä juridisia asiakirjoja ovat YSE ja sopimuslomakkeet. Teknisiä asiakirjoja ovat määräluettelot, selostukset. Selostukset kuvaavat sitä mitä tehdään. Piirustukset kuvaavat kohteen, ja vastaavat kysymykseen mitä tehdään. Yleisiä teknisiä asiakirjoja ovat normit, RYL, standardit ja ohjeet

17 17 2. Määrälaskenta ja alustavan työnsuunnittelu (TAS), Määrälaskenta on työläin vaihe. Moninkertainen laskenta tulee rakennuttajan kustannukseksi. Usein rakennuttaja laskee määrä valmiiksi, jota urakoitsijan tulee noudattaa. Tarjoukseen liitetään myös yksikköhintaluettelu lisä- ja muutostöistä. 3. Hinnoittelu. Hinnoittelu voi perustua joko erillislaskelmaan tai standardiin. Sisältää kustannusarviopyynnöt alihankinnoista. Määrille lasketaan menekit ( ja hinnat. (kustannus=menekki x hinta). Päivän hinta. Kuljetuskustannukset otetaan huomioon aineissa ja tarvikkeissa sekä kone ja kalustopanosten käytössä. Hinnoittelu voi perustua panoshintoihin tai standardeihin (=tuotteen yrityskohtainen resepti. Tuotteelle annetaan työlajit, menetelmät ja panokset. Tuoterakenteille ja panosrakenteille saadaan hinnat panoshinnastosta). Talo 80 käsitteiden mukaan rakentamisosille (=rakennusosa) ja suoritusosille (= muotti-,betoni-, muuraustyö, )lasketaan hinnat kustannuslajeittain. Kustannuslaji on syntymistavaltaan erilainen kustannuslaji. TYÖKUSTANNUS (KL=1) sisältää työmaan työsuhteessa olevan välittömät ja välilliset kustannukset, työkalukorvaukset, palkanlisät, matka ym. korvauksineen. AINE JA TAVIKEKUSTANNUS (KL=2) sisältää toimittajan laskun mukaiset aine- ja tarvikekustannukset ALIHANKINTAKUSTANNUS (KL=3) sisältää ulkopuolisen yrityksen työmaalla tekemästä työstä maksetun korvauksen, johon sisältyy usein ainekustannusta. Tämän johdosta omat palkkakustannukset pienenevät. OMAPALVELUKUSTANNUS (KL=3) on oman yrityksen sisäinen veloitus palvelusta tai tavarasta. Rahaa ei siirry yrityksen kassasta ulos. 4. Tarkistuksen (nimikkeitä puuttuu, väärät määrä- ja hintatiedot, puutteelliset työsuunnitelmat, suunnitelmien tulkintavirhe) 5. Laaditaan kustannusarviomuistio (epäselvät kohdat kirjataan selvitystä varten)

18 18 Kustannusarviomuistio Kirjataan poikkeamat suunnitelmista ja urakkarajoista Ristiriitaisuudet asiakirjoissa Erikoismateriaalit, pitkät tilausajat Työtapojen muutokset vaadituista Rakennusajan ja välitavoitteiden realistisuus Ennakkokyselyiden mukaiset hinnat, kiinnitetyt hinnat Selvitys hankalista työvaiheista, teknillinen riski 3.2 Tarjous Tarjous = Kustannusarvio + riskivaraus+kustannusten muutosvaraus+ työmaakate Riski voi johtua rakentajasta, rakennuttajasta tai ulkoisesta tekijästä. Mitä vähemmän tietoja hankkeen teknisistä ja taloudellisista tekijöistä on niin sitä korkeampi hinta. Epätarkat suunnitelmat ja puutteelliset pohjatutkimukset ovat tyypillisiä hintaa korottavia tekijöitä, liika kiire kostautuu. Kustannusten nousuvaraus tehdään kun hintaa ei ole sidottu indeksiin Kate on yrityksen tuottovaatimus työmaalle. Sisältää yrityksen keskushallinnon ja apuosastojen työmaalle kohdentamia kuluja ja käyttökatteeseen kuuluvia eriä. Käyttökate-eriä ovat mm. yrityksen korot, verot, poistonpoistot, voitto.

19 19 Kuva 13. Tarjoushinta (Esa Kananen NCC 2011) 3.3 Tavoitearvio Tavoitearvio Laaditaan tuotannolle= Työmaa, johto ja hankintatoimi Tarkkailunimikkeiden valinta ja tehtäväsuunnittelu. Työsuunnitelmat: - Menetelmävalinnat - Työmuotovalinnat (oma työ hankinta) - Yleisaikataulu - Hankintasuunnitelmat - Organisaatiosuunnitelmat - Kone ja kalusto

20 20 Kustannusarvio muunnetaan tavoitearvioksi karkeuttamalla kustannusarvionimikkeet tarkkailunimikkeiksi hankintojen ja työkuntien mukaan, Tavoitearviot asetetaan työmaalle ja hankinnoille. Tavoitearvio vastaa yrityksen suoritustasoa. Tavoitearvio on tulosjohtamisen perusta. Lähtökohta on työmaan yleissuunnitelma tuotantotekniikka ja päätyömenetelmä työmuodot: omatyö, alihankinta työvaiheiden ajoitus toteutusorganisaatio työmaasuunnitelma työvoiman käytön suunnitelma 3.4 Työnaikainen tarkkailulaskenta Tarkkailulaskenta kohdistuu asetettuihin tavoitteisiin. Valvontakohteet ovat tehtävien edistyminen, resurssien käyttö, hankintahinta, kustannukset ja määrät. Tarkkailussa selvitetään tarkkailuhetken tilanne ja ennuste. Poikkeamia verrataan tavoitearvioon ja selvitetään syyt ja ryhdytään ohjaaviin toimiin tarvittaessa. Raportit auttavat johtoa toimenpiteiden käynnistämisessä ja suunnittelussa. Työnaikaisia tarkkailunimikkeitä ovat työkustannukset, tilaus- ja sopimushankinnat 3.5 Jälkilaskenta Lopullisen tuloksen laskenta, tietoaineiston talletus tulevia projekteja varten. Kohdekohtainen tallennus. Tiedot arvioidaan karsitaan poikkeavat tiedot, tarkistetaan ja tiedotetaan lopputulos ja sen syyt. 4. Aikataulut ja toimintaverkot Hankkeen ajallisen suunnittelun välineet Jana-aikataulu Paikka-aikakaavio Tuotantoaikakaavio Toimintaverkko 4.1 Jana-aikatalu

21 21 Pystyakselilla luetellaan tehtävät ja vaaka-akselilla aika. Janan pituus ilmaisee keston. Tehtävät luetellaan normaalissa suoritusjärjestyksessä nimikkeistön mukaisesti (TALO 80- nimikkeistö, Talo 90- nimikkeistö, INFRA nimikkeistö). Nimikkeistöt laaditaan kullekin yritykselle sopivaan muotoon. Koodit ja nimikkeet ovat samoja. Tavoitteet Tahdistus: tehtävät kestoltaan yhtä pitkiksi, tasaisesti muuttuviksi kestoltaan Rytmitys: tehtävät jatkuviksi, jos suoritemäärät vaihtelevat työjkohteittain Työryhmien ja koneiden käytön jatkuvuus, tasainen työllisyys ja kuormitus AS Oy Nro NIMIKE Määrä Resurssi Kesto Alustavat työt 83 Torninosturi 12 Maankaivu ja louhinta 15 Salaojat ja pohjjaviemärit 16 Täyttö ja tasaus 17 Tontin pintatyöt 21 Perustukset 26 Maanvaraiset laatat 30 Elementtiasennukset 37 Vesikaton rakenteet Kuva 14 Yleisaikataulu. Yleisaikataulun lahtötietoina ovat: myyntiohjelma, suunnitteluohjelma, tontinhankintaohjelma, resurssitarpeet/saatavuus).

22 Esimerkki jana-aikataulusta (Satu Kuusiola. Tocoman Oy 2011) Yleisaikatauluesimerkki (Jari Heikkilä NCC 2011). 4.2 Paikka-aikakaavio Pystyakselilla on jaottelu joka kuvaa kohteen fyysisiä osia esimerkiksi kerroksia. Pystysuuntakuvaa suorituspaikkojen lisäksi suoritusjärjestyksen, työryh-

23 23 mien kulun paikasta toiseen sekä varamestojen määrän. Vaakasuunnassa aika-akselilla kuvataan työjärjestys tehtävien välinen aikaero sekä tehtävien välinen liikkumavara. Paikka-aikakaaviota käytetään tehtävien rytmityksen ja tahdistuksen suunnitteluun, Tuotantonopeus kuvataan tehtävien kaltevuudella. Valvonnassa seurataan mm seuraavia asioita Meneillään olevain tehtävien suorituspaikkoja. Vapaiden suorituspaikkojen määrää (mesta), seuraavaan tehtävän aloitusta, tehtävän tuotantonopeutta, suunnitelmapoikkeamien seurauksia. Suunnitellussa kiinnitetään huomiota tahdistavien suoritusten suunnitteluun (Muottikierto, muuraus, elementtiasennus..). PAIKKA VV TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ 1 TEHTÄVÄ 2 TEHTÄVÄ 2 TEHTÄVÄ TEHTÄVÄ 3 AIKA = HÄIRIÖALTTIUSKOHTA Tehtävän 1 kesto jana - aikataulussa Kuva 15 Paikka-aikakaaviolla tutkitaan tuotannon sujuvuutta. Tutkitaan käytettävissä olevaa tilaa (Mesta. MECTA) rakennuksen osassa. Tehtäväviivat eivät saa mennä ristiin (=syntyy tungosta ja ruuhkaa suorituspaikalla a,2 ja 3).

24 24 Kuva 15.1 Esimerkki paikka-aikakaaviosta (Satu Kuusioala. Tocoman oy.2011)

25 25 Kuva 16 Oikein ja väärin tahdistetut työt. 4.3 Tuotantoaikakaavio Tuotantoaikakaavion pystyakselilla on valmiusaste tai suoritemäärä ja vaakaakselilla aika. Kysymyksessä on tuotantonopeuden seuranta. Tuotantonopeus säädetään tahdistuslaskelmilla ja rytmityksellä. Tahdistuksella pyritään saaman työvaiheet likimain yhtä pitkiksi, tasaisesti piteneviksi tai lyheneviksi, jotta ajan käyttö olisi tehokasta ja tehtävät ohjattavissa. Rytmityksessä ratkaistaan miten tehtävät saadaan jatkuviksi jos suoritemäärät vaihtelevat työkohteittain.

26 26 VA Tk (n-1)ta 100 % n 0 T Ta = Tehtävien välinen aikaviive T k =T 0 - (n-1) T a missä T k T 0 N T a on tahdistava kesto tehtävän kokonaisaika tehtävän toistuvuus tehtävän välinen aikaviive (siirtyminen, työnjärjestelyt, erot joutuisuudessa.. Kuva 17. Tahdistuslaskenta toistuvalla suoritukselle 4.4 Toimintaverkot ja aikataulut Palvelee projektin ohjausta ja valvontaa Hanke pilkotaan riittävän pieniin suunnitteluelementteihin, joiden ajan ja resurssien tarve sekä kustannukset voidaan selvittää Osatehtävien välillä on riippuvuuksia eli työt on tehtävä tietyssä järjestyksessä Käyttöalue: Hankkeen keston määritys Resurssien suunnittelu

27 27 Hankkeen keston lyhentäminen Häiriöihin varautuminen Hankkeen valvonta Merkinnät: 1. Tapahtuma, joka on rajakohta tehtävien välillä 2. Tehtävä, joka kuvaa toimintaa 3. Aputehtävä, joka kuvaa riippuvuutta Tapahtuma tehtävän nimi raivaus A 15 pv tehtävänuoli tehtävän kesto (ajan tarve) aputehtävänuoli Kuva 18. Toimintaverkon elementit Perussääntö: Ennen kuin tehtävä pääsee alkamaan, pitää kaikkien sen alkutapahtumaan päättyvien tehtävien olla kokonaan tehty.

28 Toimintaverkkomenetelmän vaiheet Tehtävien määritys Menetelmien ja resurssien määritys Riippuvuuksien määritys Toimintaverkon laadinta aikalaskenta aika tavoitteet Resurssisuunnittelu resurssirajoitukset Aikataulun laadinta Budjetointi Seuranta poikkeama hyväksytty - ellei aikatavoitteita saavuteta, suoritetaan uudelleen määritys (resurssit, mnetelmät) - ellei saavuteta => suunnittelu uudelleen (mahdollisesti alustalähtien) - ellei hyväksytä => voidaan palata jopa alkuun saakka Kuva 19. Laskennan kulku Toimintaverkon säännöt 1. Riippuvuusnuolet osoittavat tehtävien suoritus järjestyksen ja tapahtumien toteutumisjärjestyksen. 2. Tehtävä voi alkaa vasta kun kaikki sitä tehtäväketjussa edeltävät tehtävät ovat päättyneet.

29 29 3. Tapahtuma on toteutunut vasta kun kaikki sitä edeltävät riippuvuudet on täytetty. 4. Toimintaverkossa ei saa olla silmukoita eli takaisinpäin ei saa palata. 5. Aika-akselille piirretty verkon nuolen pituus vastaa suoraan tehtävän kestoa. tapahtumia aej a N m tj N = tapahtuma (numero) a = aikaisin tapahtumishetki m = myöhäisin tapahtumishetki tj = tehtävän kesto aej = tehtävä aikaisin päättymisthetki Esim suurin aikavaatimus 5 2 Kuva 20. Laskentasäännöt Merkinnät 1 > msj Aj tj aej 2 a 1 m 1 a 2 m 2 Kuva 20. Merkinnät tj = tehtävän kesto a 1, a 2 = aikaisin tapahtumahetki (AT) m 1, m 2 = myöhäisin tapahtumahetki (MT) msj = tehtävä myöhäisin alkamishetki (MA) = m 2 - tj aej = tehtävän aikaisin päättymishetki (AP) = a 1 + tj Laskusäännöt: - alkamisaikalaskenta: aej = 0+2 = 2 aej = 0+1 = 1

30 30 alku S Sulkeutuva kimppu a 2 = suurin aej A 1 1 A 2 aej 8 2 Esim. 8 a A 3 päättymisaika laskenta msj 3 Loppu E a = m msj = m - 3 (= msj = m - tj) msj A4 m = pienin msj A5 m A6 Esim Kuva 21. Esimerkit

31 31 Harj. Nuoliverkko laaditaan kokoamalla tehtävät ns. tehtävää edeltävä -taulukkoon. nimike tunnus edeltävä tj tehtävä aineet A 1-4 elementit A 2-3 pohjatyö A 3 A 1 2 sisustus A 4 A 1 8 pystytys A 5 A 2, A 3 3 Kuva 22. Esimerkki

32 32 Kriittinen polku On tapahtuma jolla on kiinteä hetki => a = m, merkintä ->->. Kriittisellä polulla ei ole pelivaraa, jos tehtävä kriittisellä polulla viivästyy niin koko projekti viivästyy. Kriittinen polku on keskeinen käsite, jonka ympärille on kehitelty uusia projektinhallinnan menetelmiä kuten Last Planner (Ballard g. 2000), Lean Construction, tehtäväsuunnittelu ym. Lean Construction käsite sisältää mm. ajatuksen että toiminta on intensiivistä tuotantokeskeistä, valvonta ja kontrolli on vähäistä ja toiminta kustannustehokasta. Last Planner on hoikan rakentamisen eräs sovellus tuotannonohjauksessa, jonka Glenn Ballard kehitti 90- luvun alussa. Last Planner keskittyy lyhyen aikavälin, esimerkiksi viikon, huolelliseen ja valmistelevaan suunnitteluun ja ohjaukseen. Tehtävät voidaan aloittaa koska edellytykset niille ovat olemassa. Tehtävät tulee myös viedä läpi häiriöittä ja suunnitelman mukaan. Ellei tehtävä toteudu, selvitetään syy siihen. Tavoitteena on nostaa suunniteltujen tehtävien toteutusastetta ja parantaa siten aikatauluvarmuutta. Suomessa Jouko Kankainen on tähän liittyen vienyt eteenpäin ns. tehtäväsuunnittelua, joka on viikkosuunnittelun laajempi systematisoitu muoto.. Aputehtävät Aputehtävillä ei ole fyysistä merkitystä. Kestoaika voi olla nolla. Niille voidaan antaa aika-arvo, joka merkitsee viipymää kahden tapahtuman välille (merk ) Kuva 23. Aputehtävä Pelivarat Tehtävän kokonaispelivara on se aikaväli jonka tehtävä voi viivästyä projektin valmistumisen viivästymättä. Tehtävän Vapaa pelivara on aikaväli, jonka tehtävä voi viivästyä minkään toisen tehtävän aloittamisen siirtymättä. Pelivarat voidaan esitettää nuolikaavion avulla. Nuolikaavio (ks. arvot kuvasta 22)

33 33 Kiinteät tapahtumat (a = m) sijoitetaan aika-akselille. Niiden välissä tehtävät muodostavat kriittisen polun, joka voi olla haarautunut. Ei-kriittiset tehtävät sijoitetaan niiden aikaisimpaan ajankohtaan. Lähinnä kriittistä polkua olevat tehtävät ensin kriittisen polun ala- ja yläpuolelle ja muut sitten. Pelivara > A1 A2 >> A3 A5 A4 > > > { { 3 3 A 2 : Vapaa pelivara 3 pv Kokonaispelivara 6 pv A 3 : Vapaa pelivara 0 pv Kokonaispelivara 3 pv Esim. 2 Kuva 24. Pelivarat

34 Gant-kaavio kukin tehtävä omalle riville ensin kriittinen polku, sitten muut A1 A4 A3 A5 A2 > > > (- - -) = pelivarat Kuva 25. Gant kaavio 4.43 Resurssien suunnittelu Tehtävän kesto riippuu siitä, paljonko siihen on varaa asettaa resursseja (työntekijöitä, koneita). Tavoitteena tasainen resurssien käyttö, ei suuria hyppäyksiä.

35 35 Resurssitasaus Tasataan resurssien käyttöä pidentämättä kestoa. Tasaus rajoittuu ei-kriittisiin tehtäviin R 4R R D 3 2R 4R>> > > 7 > > R Kuva 26. Resurssien tasaus Ajan ostaminen Lyhennetään projektin kestoa (kriittistä polkua). ylityö, urakkatyö, lisäresursseja vuorotyö Kun aika lyhenee niin kustannukset kasvavat. Kustannusjyrkkyys = C max - C min Tmax - Tmin Kuva 27. Ajan osto Valitaan lyhennyskohteeksi loivia kustannusjyrkkyyksiä.

36 D-6D suunnittelu Tarpeet Tuotemallit ja tuotekirjastot Ohjelmistolinkitys (ARK,RAK, Talotekniikka) Tuotantovälineistö Määrät, menekit, hinnat, aikataulut Tuotanto Rakentaminen, käyttö ja ylläpito: LCC(ks liite 1 ja liite 2) Ympäristölaskenta (LCA) (ks liite 3)

37 37 PhD Student, Rogier Jongeling PhD Student, Rogier Jongeling Kuva 28. 5D suunnitteluelementtejä 6. Hankkeen taloushallinta ja hankkeen ajallisen ohjauksen perusteet Hankkeen tulot toteutuvat maksuposteina siten, että tuloilla voidaan kattaa menot. Tavallisesti 5 % maksetaan kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Viimeinen erä on tavallisesti n. 10 % urakkasummasta. Tavoitteena on että maksupostit kuvaavat hankkeen valmiusastetta. Poikkeamat aiheuttavat ongelmia sekä tilaajalle että tuottajalle.

38 38 Kuva 29. Hankkeen budjetointi ja seurantaelementit (Heikkilä. NCC. 2011) Hanke ositellaan ja jaetaan kokonaisuuksiin Alustavaan tuotannonsuunniteluun ja yleissuunnitteluun, joiden tuloksena on yleisaikataulu (työkaluina Control +, Planet + ). Rakennusvaiheiden suunnittelu tuottaa rakennusvaiheaikataulun, joka on yksityiskohtaisempi edellistä. Sen aika jänne on noin 4-5 kk. Suuremmissa rakennuskohteissa työskentelee useita työryhmiä, kohde jaetaan useisiin osakohteisiin, ainakin runko ja sisävalmistustöihin. Teollisusrakennuksissa ja erikoiskohteissa rakennusvaiheaikataulu laaditaan kaikista työvaiheista. Viikkoaikataulu ja tehtäväsuunnittelu on työnjohdon väline resurssien, laadun ajankäytön ja työn aloitusedellytysten turvaamiseksi. Muita aikatauluja ovat talotekniikan tarkat aikataulut, piirustus-, hankinta- ja viimeistelyaikataulut (Ks RATU 1216-S: Rakentamisen ajallinen suunnittelu)

39 39 Kuva 30. Hankkeen ohjaustyökaluja (Heikkilä, J,NCC 2011) Aikasidonnaiset kustannukset ovat merkittävän mielenkiinnon kohteena. Aikataulun sopiva kireys, toistuvien työvaiheiden ja sen mukanaan tuoman harjaantuminen ja uuden teknologian: koneohjausjärjestelmien, rakennusrobotiikan ja tietomalliten BIM käyttöönotto ovat tulevaisuuden työkaluja rakentamisen laadun ja tuottavuuden parantamiseksi. Projektien kustannusjakaumat, toteutuneet 100 % 90 % 80 % 18 % 40 % 33 % 25 % 70 % 60 % 31 % 52 % 70 % Urakat 50 % 40 % 18 % 16 % 37 % 53 % Materiaalit Aikasidonnaiset Yhteiskustannukset 30 % 20 % 44 % 30 % 21 % 0 % 22 % 23 % 10 % 0 % 7 % Hanhimaa- Kiistala 12 % 11 % Sillankorjaus Kainuu 2010 C Vt.4 Kemin kohta 8 % 7 % Ruukin kaatopaikan 3.vaihe Oikaraisen silta 20 % 2 % Raitotien saneeraus

40 40 Kuva 31. Projektin kustannusjakautumia eri tavoin organisoiduissa infrarakennuskohteissa v (Tuomas Räinä 2011). Aikasidonnaisia kustannuksia ovat kaikki ne kustannukset, jotka lisääntyvät sopimusperusteisesti kun projektin kesto pitenee. Kirjallisuutta Annala, E. & Hyttinen, R Rakentamistalous 4. Tuotannon ohjaus. Helsinki. Rakentajain kustannus Oy. Ballard Glenn, Harper Nigel & Zabelle Todd Learning to see work flow: an application of lean concepts to precast concrete fabrication. Engineering, Construction and Achtitectural Management. Volume 10.Number 1/2004. pp Halden L. & Berglund J. E. Mitä on operaatioanalyysi. Tapiola. Weilin& Göös. Hiller F.S. & Lieberman G. J Introduction to operation research. New York. Mc Graw Hill Publishing Company. Koskela, Lauri,Koskenvesa Anssi&sioi, Jarkko. työmaan toimiva tuotannonohjaus. Opas Last Planner TM menetelmään. Rakennusteollisuus Rt.www.rakennusteollisuus.fi Kankainen & Sandvik. 93.Rakennushankkeen ohjaus. Rakennusteollisuuden keskusliitto. RATU. 103 s. Pelin, Risto Projektin suunnittelun ja valvonnan menetelmät. Jyväskylä. Gummerus Rakentamisen ajallinen suunnittelu RATU 1216-S. 24 s. Rakentamisen ajalinen suunnitelu. RATU 1216-S. Suunnitteluohje. Räinä, Tuomas Projektien aikasidonnaiset kustannukset. Oulu. Oulun yliopisto. Konetekniikan osasto. Diplomityö 111 s.+liitt.2 s SFS Riihelä. S, Juanto J. & Pitsinki, V Rakennustaloudelliset systeemit. Oulu. Oulun Yliopisto. Rakentamistalouden laboratorio. Julkaisu n:o s+ liitt. 5 s. Riihelä Sakari Rakennustuotantotalous. Kompendi 2. Oulu. Oulun yliopisto. Rakentamistalouden laboratorio. Julkaisu N:o 39.

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404

TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA. RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULU- SUUNNITTELU JA VALVONTA RAT 3 k2016 T542404 TYÖMAAN AIKATAULUSUUNNITTELU JA VALVONTA Opintojakson tavoitteet : Osaa valita työkohteeseen sopivan aikataulumuodon Osaa laatia työmaan ohjaukseen

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo

Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo HUS-suunnittelijaseminaari 18.9.2014 Kari Kaleva / Granlund Oy Esityksen sisältö Uudet suunnitteluvaiheet Taloteknisen tehtäväluettelon rakenne Avoimen rakentamisen

Lisätiedot

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi

Tuotemallintamisohjeet 2006. Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Tuotemallintamisohjeet 2006 Rakennetyyppitietokannan prototyyppi Hannu Penttilä Sampsa Nissinen Tuotemallintaminen rakentamisessa piirustus- ja dokumenttikeskeinen rakentaminen muuttuu vähitellen v tuotemallikeskeiseksi,,

Lisätiedot

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi

LUONNOS. Ylöjärven kaupunki / Yhdyskuntatekniikka Räikäntie 3 / PL 22 33471 Ylöjärvi toukokuu 1998 1 (11) URAKKASOPIMUS Tämä sopimuslomake perustuu Rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin YSE 1998 RT 16-10660, LVI 03-10277, Ratu 417-T, KH X4-00241. Hanke No Rakennuskohde 1 SOPIJAPUOLET

Lisätiedot

URAKKAMUODOT JA VALVONTA

URAKKAMUODOT JA VALVONTA URAKKAMUODOT JA VALVONTA Valvojakurssi Hannu Äystö Hankkeen toteutusmuoto 2 Toteutusmuodolla tarkoitetaan hankkeen toteutustapaa Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakentamispalveluiden hankintatapa Tilaaja

Lisätiedot

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet

Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet Tuotemallipohjainen suunnittelu ja toteutus - yhteiset tavoitteet 16.5.2002, Dipoli Rakennusteollisuus RT ry Ilkka Romo Rakennusteollisuus RT ry 1 Rakennusteollisuuden teknologiastrategia 12.2.2002 Rakennusteollisuus

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 30 Massan valmistus Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen:

Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: Rakennusten pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen: RT-ohjekortti RT 12-10277 Rakennuksen pinta-alat (1985) Kerrosalan laskeminen, Ympäristöopas 72 (2000) RAKENNUSALA: Rakennusala on se alue tontilla,

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Pähkinälehdontie 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt

Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt Tuotannon virtautus ja nopeutettu korjaaminen Teoriaa, kokemuksia ja oppeja Juha Salminen, Consti Yhtiöt LCI-Päivä 2016 TUOTANNON VIRTAUTUS JA TAHTIAIKA LEAN CONSTRUCTION KONFERENSSI, CHICAGO 2016 Kiinnostava

Lisätiedot

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila

Lisä- ja muutostyöt 6.5.2014. Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Paavo Mattila Lisä- ja muutostyöt Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Lisä- ja muutostyöt Keskeisin riidanaihe rakennusurakassa Suorittamistarve aiheuttavat suunnitelmien muutokset virheelliset, ristiriitaiset tai puutteelliset

Lisätiedot

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA

KUSTANNUSSELVITYS. LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA KUSTANNUSSELVITYS LOVISA SSC Loviisa ruotsinkielinen koulukeskus LOVIISA 28.11.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Dokumentin tiedot 2 Hankekuvaus 3 Lähtökohdat 3 Laskentaperusteet 4 Erillishinnat

Lisätiedot

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto

Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Virtuaalinen liikenteen tutkimuskeskus 16.2.2012 BANK, Unioninkatu 20, Helsinki Liikennetutkimuksen osaaminen Suomessa Oulun yliopisto Rauno Heikkilä, Oulun yliopisto Esityksen sisältö Tutkimusyksikön

Lisätiedot

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen

RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA FIRA OY TOTEUTUSMALLILLA Sakari Pesonen RAKENNUSURAKAN TOTEUTUS INTEGROIDULLA TOTEUTUSMALLILLA FIRA OY 26.3.2014 Sakari Pesonen SUTTER HEALTH - PAMF SAN CARLOS INTEGRATED FORM OF AGREEMENT (IFOA) ALLIANSSISOPIMUS MIKSI UUSIA TOTEUTUSMALLEJA

Lisätiedot

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA

URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA URAKOITSIJAN LAATUSUUNNITELMA Valvojakurssi Hannu Äystö Laatu- tai toimintajärjestelmä 2 Laatujärjestelmä on johtamisen väline, joka helpottaa yrityksen toiminnan suunnittelua ja kehittämistä Tarkastellaan

Lisätiedot

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat

Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 13.3.2013 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat 9.15 Projektipäällikön vaatimukset ja valmiudet tiimi motivointi & kuunteleminen viestintä

Lisätiedot

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN

LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN LÄHTÖTIETOJEN VAIKUTUS LISÄ- JA MUUTOSTÖIHIN SEKÄ TOTEUTUSKUSTANNUKSIIN KATU- JA VESIHUOLLON SANEERAUSKOHTEISSA TUOMAS HAAPANIEMI GEOTEKNIIKAN KONFERENSSI 8.5.2015 TAUSTAA: Työn rahoittajat: Kangasalan

Lisätiedot

! LAATUKÄSIKIRJA 2015

! LAATUKÄSIKIRJA 2015 LAATUKÄSIKIRJA Sisällys 1. Yritys 2 1.1. Organisaatio ja vastuualueet 3 1.2. Laatupolitiikka 4 2. Laadunhallintajärjestelmä 5 2.1. Laadunhallintajärjestelmän rakenne 5 2.2. Laadunhallintajärjestelmän käyttö

Lisätiedot

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Raahen kaupunki. hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia 53820 26.02.2016 1/9 53820 1. : Hankintapalvelut Rantakatu 50 Suomi puh. +358 444394306 maire.ylisirnio@raahe.fi : : : hankintalain ja hyvien kauppatapojen mukaisia tavaroiden ja palvelujen vuosisopimuksia

Lisätiedot

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN

JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN JUUAN POIKOLAN KOULUN JÄÄKIEKKOKAUKALON KATTAMINEN Hankintasuunnitelma SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. RAKENNUTTAMINEN 3. SUUNNITTELU 4. TOTEUTUS 5. VIRANOMAISET 6. TOTEUTUSMUODON VALINTA 7. SUUNNITTELUMUODOT

Lisätiedot

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite

Lemminkäinen. Skaftkärrin koulu TARJOUS. nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016. Skaftkärrin koulun tilojen muutos. Peruste/ viite Lemminkäinen Skaftkärrin koulu TARJOUS nro 002 Lisä-ja muutostyö 18.3.2016 Skaftkärrin koulun tilojen muutos Peruste/ viite Skaftkärrin koulu on laajentunut 780 brm2 verrattuna tarjousvaiheen ve 1 laajuuteen.

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA

JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmä Tarjouspyyntö Sivu 1/5 JALASJÄRVEN KUNTA PYYTÄÄ KIRJALLISTA TARJOUSTANNE KATUVALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄSTÄ JA OHJAUSLAITTEISTA KOKONAISTOIMITUKSENA Hankittava kokonaisuus

Lisätiedot

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana

KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ. Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana KAUHAJOEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Aronkylän päiväkodin rakentaminen KVR urakkana Kauhajoen kaupunki Tarjouspyyntö 2/5 Pyydämme KVR urakkatarjoustanne päiväkoti kohteestamme ohessa olevien määritysten ja

Lisätiedot

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA

RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA ENVIRONMENT PETRA PIHLAINEN RAKENNUTTAMINEN PIMA-HANKKEISSA Sisältö Yleistä rakennuttamisesta Suunnittelu Urakan kilpailutus Eri osapuolien vastuista ja velvoitteista Vastaanotto Viestintä Yleistä rakennuttamisesta

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 12.05.2011 1 / 5. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Lähteenraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5

Tilat yhteensä. Huonetilat 12.05.2011 2 / 5 1 / 5 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Uittoraitti 52700 Mäntyharju Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Puurunko-lautaverhous

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt (MALLIASIAKIRJA) 2(9) YLEISTÄ Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa- ja hankenimikkeistöä ja Infraryl 2010 Osa 1 Väylät

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 41 Muottien käsittely Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2009 1(10) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Lohkokaavio-muotoisen aikataulun laatiminen PlaNet -ohjelmassa

Lohkokaavio-muotoisen aikataulun laatiminen PlaNet -ohjelmassa Lohkokaavio-muotoisen aikataulun laatiminen PlaNet -ohjelmassa 20.1.2014 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää Sisältö 0. Lohkokaavio-pohjan (Pert-kaavio) esille ottaminen... 2 1. Tehtävien lisääminen

Lisätiedot

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio

Juankosken päiväkoti, kustannusarvio Juankosken päiväkoti, kustannusarvio 25.02.2016 Uudisvaihtoehto Olemme arvioineet Juankosken päiväkodin uudisrakennushinnan. Kustannukset on laskettu arvioituun Juankosken hintatasoon 03/2016. Laskelma

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat 04.06.2011 1 / 7. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 7 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 18 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja

JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja JHS XXX ICT-palvelujen kehittäminen: Laadunvarmistus Liite 2: Tarkistuslistoja Versio: 0.9 Julkaistu: n.n.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi 1 Yleistä Palvelun kehitys jakautuu vaiheisiin, joiden väleissä

Lisätiedot

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS

Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS Jokilatvojen tilapalveluiden Kuntayhtymän palvelutuotannon YLEISSOPIMUS 2 3 TUOTANNON YLEISSOPIMUS SISÄLTÖ 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS...5 2 TOIMINTA JA TEHTÄVÄT...5 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖ...5 4. TUOTANNON VALVONTA...6

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.

Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1/5 JOUTSAN KUNNAN KATUJEN ASFALTOINTI 2015 Pyydämme tarjoustanne Joutsan kunnan katujen asfaltoinneista kaudelle 2015 oheisen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Hankintamenettely ja hankinnasta

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto

1. Tuotemalli ja tiedonsiirto 1. Tuotemalli ja tiedonsiirto Suunnittelu- ja rakentamisprosessi Hankintaprosessi Ylläpitoprosessi Koneautomaatio ja numeerinen ohjaus Laatutiedon automaattinen keruu ja jalostaminen Tietojen ja prosessien

Lisätiedot

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S

R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S INKOON PALVELUTALO KOTIPOLKU 7 10210 INKOO AUTOKATOKSEN RAKENTAMINEN YLÄPIHAN ASFALTOINTI R A K E N N U S T A P A S E L O S T U S Tmi Nalle Grönberg RAKENNUSSELOSTUS INKOON PALVELUTALO 2 / 5 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5

Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Huonetilat ja lisätilat 1 / 5 Kohteen tiedot Nimi 30-Hartman Koti Ruutu Katuosoite Tulikivimylly 26 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Tutkintosuorituksen arviointiaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 45 Leikkaus tai työstö Suorittaja: Järjestäjä: Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 9/2009 1(9) 2 Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 19-Honka Markki Katuosoite Tulikivimylly 14 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 08-Passiivikivitalo Skaala Katuosoite Lutterikuja 3 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa

Lisätiedot

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4.

Infrahankkeiden projektipäällikkökoulutus 1. jakso 16. 17.3.2016 Helsinki 2. jakso 6. 7.4.2016 Helsinki 3. jakso 27. 28.4. 1. päivä 16.3.2016 8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi, materiaalin jako 9.00 Koulutusohjelman avaus Tavoitteet Osallistujat Johtaja Anu Karvonen Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL 9.15 Projektipäällikön

Lisätiedot

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS

YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS YHTEINEN KUNNALLISTEKNINEN TYÖMAA ENEMMÄN KUIN SOPIMUS VESIHUOLTO 2016 8.6.2016 HÄMEENLINNA 1 YHTEINEN TYÖMAA > Yhteisellä rakennustyömaalla tarkoitetaan työpaikkaa, jolla samanaikaisesti tai peräkkäin

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 11. Tunturikoivu 140 Katuosoite Lounatuulentie 3 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 12. Kastellin Plazia 140 Katuosoite Lounatuulentie 5 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Tampereen teknillinen yliopisto 1 (5) ENNAKKOTEHTÄVÄ 2016: Maisterivaiheen haku, tuotantotalous Yleiset valintaperusteet Tuotantotalouden hakukohteessa kaikkien hakijoiden tulee palauttaa ennakkotehtävä.

Lisätiedot

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl

Ratu-tiedosto. Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974. 29.1.2010/rl Ratu-tiedosto Rakentamisen tuottavuustietoa vuodesta 1974 Ratu-tiedoston tarkoitus Kortiston tarkoitus on rakentamisen tuottavuuden, turvallisuuden ja laadun parantaminen seuraavasti: keräämällä työmailta

Lisätiedot

Rakentamisen laadun prosessi

Rakentamisen laadun prosessi Rakentamisen laadun prosessi Työn suunnittelu Työmaan toimintasuunnitelma Työn toteutus Rakenne- tai työvaihekohtainen laaturaportti Urakkakohtainen laaturaportti Työnaikainen laadunvarmistus Poikkeamaraportti

Lisätiedot

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS

Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 1 2 3 4 EOS Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 Osaa tulkita ja soveltaa piirustuksia ja muita suunnitelmia 6 4 2 7 Osaa vertailla suunnitelmia keskenään 6 4 2 Osaa vertailla suunnitelmia

Lisätiedot

LAATUSUUNNITELMAMALLI

LAATUSUUNNITELMAMALLI Liite 4 Yleisten alueiden aurausurakat Keskustan kehä- alueurakka-alueella 2016 2018 LAATUSUUNNITELMAMALLI 9.8.2016 9.8.2016 2(5) Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 Laatusuunnitelman tarkoitus... 3 Laatusuunnitelman

Lisätiedot

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa

Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Tuotemallin hyödyntäminen rakentamisprosessissa Rakennusteollisuuden tuotemallitieto-prosessit Pro IT Kehitystyön käynnistystilaisuus 23.9.2002 Susanne Backas 05.03.2002 Strategia Tuottaa tietoa asiakkaan

Lisätiedot

Hankehakemuksen käsittely ELYssä

Hankehakemuksen käsittely ELYssä Hankehakemuksen käsittely ELYssä Viisarin hankesuunnittelupäivä Suolahdessa 17.3.2015 Raimo Toivola, rakennusasiantuntija, Keski-Suomen Ely-keskus YLEISTÄ -selvitetään rakentamisen luvan tarve ja ehdot

Lisätiedot

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut

Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Rakennuttamisen Rakentaminen ammattilainen ammattina avuksesi! Uudenmaan Projektinjohtopalvelun kuvaus Taloyhtiön korjaustarpeisiin 2000-luvun ratkaisut Tekniikantie 12 Vaihde 020 779 0010 myynti@upj.fi

Lisätiedot

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta

RIL Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry. Urakkaohjelman asema ja laadinta RIL 226-2014 Urakkaohjelman asema ja laadinta 2 RIL 226-2014 RILin julkaisuilla on oma kotisivu, joka löytyy osoitteesta www.ril.fi/kirjakauppa ko. kirjan kohdalta. Sinne on koottu tiedot julkaisun painoksista

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 18. Deko-Talo Katuosoite Lounatuulentie 6 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa Laskijan

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7

Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Huonetilat ja lisätilat 1 / 7 Kohteen tiedot Nimi 16-Nuuka Katuosoite Tulikivimylly 20 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ

MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ 11.4.2014 Sivu 1/6 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta MAANRAKENNUSTYÖT, TARJOUSPYYNTÖ Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen kuntayhtymä

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 29. Villa Chili Katuosoite Rubiinikehä 12 Postiosoite 00170, Vantaa Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Vantaa/Uusimaa Laskijan tiedot

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Meriharakantie 16 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto

Lisätiedot

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA

HYVÄN MIELEN RAKENTAJA HYVÄN MIELEN RAKENTAJA Lean & korjausrakentaminen työpaja 11.6.2014 Linjasaneerausten vallankumous - heitetään hukka pihalle Sami Kokkonen, Fira Palvelut Oy AGENDA Lyhyt yritysesittely Lyhyesti rakennusalan

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO

RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 1 Näyttötutkintoaineisto RAKENNUSTUOTEALAN AMMATTITUTKINTO 48 Materiaalien tai tuotteiden siirrot Suorittaja: Järjestäjä Rakennustuotealan tutkintotoimikunta 12/2008 1(9) Ohjeet tutkinnon osan suorittamiseen

Lisätiedot

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA

ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA ARVOA RAHALLE -AJATTELU, SEN RAPORTOINTI SEKÄ MITEN KAUPALLINEN MALLI TUKEE ARVOA RAHALLE AJATTELUA Arvoa rahalle -määritelmä Arvoa rahalle on hyötyjen (laatu, lopputuotevaatimukset, sosiaaliset ja ympäristölliset

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN

ASENNUSOHJE MINSTER JA TURMALIN Turmalin-savikattotiili Minster-betonikattotiili ASENNUSOHJE Päivitetty 14.12.2012 Tämä korvaa aiemmat asennusohjeet Puh. +358 9 2533 7200 ~ Faksi +358 9 2533 7311 ~ www.monier.fi Sivu 1 / 9 Alkulause

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 24-Pohjanmaa Katuosoite Tulikivimylly 1 Postiosoite 60200, Seinäjoki Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Seinäjoki/Etelä-Pohjanmaa Laskijan

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8

Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Huonetilat ja lisätilat 1 / 8 Kohteen tiedot Nimi 20. DUROFIX Kototalo Katuosoite Lounatuulentie 8 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan copyright 9.6.2010 PlaNet+ ohje sivu: 2 (16) copyright: 9.6.2010 Projektiaikataulun laadinta 1. Jana-aikataulun laadinta (Gantt-kaavio) Työskentelyn

Lisätiedot

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen

KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen KorjausRYL yhteiset laatuvaatimukset korjausrakentamiseen viestintä- ja kehityspäällikkö, arkkitehti Petri Neuvonen, Rakennustietosäätiö RTS 9.2.2016 1 Korjaushankkeen laatukysymyksiä Millaisia esiselvityksiä

Lisätiedot

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6

Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Huonetilat ja lisätilat 1 / 6 Kohteen tiedot Nimi 23. Villa Metsätähti Katuosoite Lounatuulentie 17 Postiosoite 05840, Hyvinkää, Suomi Sähköpostiosoite Puhelinnumero Rakennuskunta/maakunta Hyvinkää/Uusimaa

Lisätiedot

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA

Valvojan päätäntävallan tarkka määrittely jo urakan alussa (tai ennen) Muutoksia tehtäessä on kysyttävä SUUNNITTELIJALTA, VALVOJALTA JA TILAAJALTA Valvojan rooli ja valvontatyö käytännössä Työmaavalvonnan tarkoituksena on varmistaa rakentamisen laatu saavutetaan haluttu lopputulos sopimuksen mukaisuus hyvän rakennustavan noudattaminen, jos sopimuksia

Lisätiedot

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala

Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala Savon ammatti- ja aikuisopisto puuala RFID-tuotantosolun esittely Tulevaisuuden tuotantoteknologiat puuteollisuudessa SEMINAARI 11.4.2012 Esityksen kulku: 1. Hanke esittely (resurssit, tavoitteet, yhteistyö)

Lisätiedot

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015

NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 1 TARJOUSPYYNTÖ Rakennusosasto 10.2.2015 NAKKILAN KUNNAN KIINTEISTÖJEN ILMANVAIHTOKANAVIEN PUDISTUSURAKKA 2015 Tilaaja Työkohteet Urakan sisältö Nakkilan kunnan rakennusosasto pyytää tarjoustanne Kirkonseudun

Lisätiedot

Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille

Hankeprosessi. Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille 19.1.2016 1 / 7 Hankeprosessi Järjestelmien käyttötarkoitus -ohje konsulteille Tämän ohjeen tarkoitus on kuvata in järjestelmäprosesseja liittyen PTS-korjauksiin sekä hankkeisiin. Ohjeessa kuvataan järjestelmien

Lisätiedot

Digitalisaatio infra-alalla

Digitalisaatio infra-alalla Digitalisaatio infra-alalla Pasi Nurminen Destia palveluita suunnittelusta kunnossapitoon Mallipohjainen rakentaminen Tietomalli Tuotteen/rakennelman esittäminen digitaalisessa muodossa, kolmiulotteisesti,

Lisätiedot

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä

Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä Tilaajien rooli virtaustehokkuuden kehittämisessä 15.11.2016 1 Mahdollisuus Valmistavan tuotannon tehokkuus on yli kolminkertaistunut rakentamiseen verrattuna Etumatka voidaan kuoroa tuomalla työmaalle

Lisätiedot

Taloudenhallinta navettainvestoinnissa. Vesa Lapatto Savitaipale

Taloudenhallinta navettainvestoinnissa. Vesa Lapatto Savitaipale Taloudenhallinta navettainvestoinnissa Vesa Lapatto Savitaipale Mäkelän tila Yrittäjät Nina ja Vesa Lapatto Työntekijöitä 2 Pojat Juho ja Joonas Peltoa 118 ha Metsää 56 ha Lehmiä 170 nuorkarjaa 160 Lähtökohta

Lisätiedot

Urakkasopimuksen tulkinta

Urakkasopimuksen tulkinta Urakkasopimuksen tulkinta Talonrakennusteollisuus ry VT, KTM Rakentamisen lait ja määräykset Urakoinnin sopimussuhteisiin ei ole olemassa erityistä lakia yleiset sopimusoikeudelliset periaatteet sopimusvapaus

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari

Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Tuotemallinnus tuottavuus- ja kilpailutekijänä Suomen buildingsmart toiminnan käynnistysseminaari Keskiviikko, 31.1. 2007 Spektri, Otaniemi Reijo Hänninen, toimitusjohtaja Insinööritoimisto Olof Granlund

Lisätiedot

Pientalon vastaava työnjohtaja

Pientalon vastaava työnjohtaja Pientalon vastaava työnjohtaja Toimenkuvat ja tehtävät käytännössä 29.9.2016 Tero Markkanen TAMK 1 Mikä on pientalo? Rakennelmaa suurempi Suurimmillaan rivitalo 29.9.2016 Tero Markkanen TAMK 2 Suunnittelu-

Lisätiedot

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1

Suunnittelu ja vastuuttaminen. Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 1 Suunnittelu ja vastuuttaminen Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 16.9.2016 1 Suunnittelun vaikutus kustannuksiin 16.9.2016 Tero Markkanen, DI/RA, TAMK 2 Suunnittelun hinta? Hyvästä suunnittelusta kannattaa aina

Lisätiedot

Urakoinnin- ja Verkonrakennuksen työpaja. Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 8. 9. 5. 2014

Urakoinnin- ja Verkonrakennuksen työpaja. Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 8. 9. 5. 2014 Urakoinnin- ja Verkonrakennuksen työpaja Visma L7 Koulutuspäivät Vanajanlinna 8. 9. 5. 2014 Työpajan ohjelma Aika Aihe 11:15-11:45 Työmaarekisteri 11:45 12:00 Urakoinnin dashboardit 12:00 12:15 LVISNet

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5

TARJOUSPYYNTÖ. Kerrostalo Honkapolku 2 Autiolahti SAARIJÄRVI IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA. Sivu 1 / 5 Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ IKKUNOIDEN JA PARVEKEOVIEN UUSIMISURAKKA Urakassa noudatetaan Rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 1998 RT 16 10660 (viittauksissa on käytetty lyhennettä YSE). Kerrostalo Honkapolku

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN

RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI , HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN RAKENNUSHANKKEEN OHJAUS KOSTEUDENHALLINNAN NÄKÖKULMASTA SISÄILMASTOSEMINAARI 16.3.2016, HELSINKI KIIA MIETTUNEN JA TIMO TURUNEN TAUSTAA JA TAVOITTEET Kosteusteknisen toimivuuden ja kosteudenhallinnan kannalta

Lisätiedot

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS

Urakkaohjelma. Pvm. 14.11.2014. Projekti nro Projekti 1649V01. Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus. Kittilä VESIJOHTOJEN SANEERAUS Laatija Rauno Huuki Urakkaohjelma Pvm. 14.11.2014 Sivu 1(9) Projekti nimi, Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Projekti nro Projekti 1649V01 Kaukosen asuinrakennuksen vesijohtosaneeraus Kittilä

Lisätiedot

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET

MÄÄRÄMITTAUSPERUSTEET HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET VIHDIN KUNNAN PÄÄLLYSTYSURAKKA 2016-2018 (+MAHD. OPTIO V. 2019) HANKEKOHTAISET TÄYDENNYKSET Asfaltointi- ja tiemerkintätyöt 30.6.2016 2(9) Yleistä Nämä määrämittausperusteet noudattavat Infra 2015 Rakennusosa-

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit

Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit Uudet betoninormit ja eurooppalaiset betonielementtirakentamista koskevat tuotestandardit - Mitä betoninormeihin (rakentamiskokoelmaan) jää jäljelle - Mitä suunnittelijan tulee tietää tuotestandardeista

Lisätiedot

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia

Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas. Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia Kipsivalu.fi - tarjouspyyntöopas Näin pyydät kipsivalutarjouksen ja vertailet saamiasi tarjouksia JoKa-Remontit Oy Jouni Kartaslammi 16.1.2012 JoKa-Remontit Oy 2! Kipsivalun tarjouspyyntöopas 01/2012 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot.

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL Tampere Puh. - Kohteen tiedot. 1 / 6 Laskijan tiedot PJ / TaloPeli PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot Merilokinkaari 67200 Kokkola Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali Kerrosluku Pohjan muoto Harkkorunko-rappaus

Lisätiedot

HATTULA KALLIOLANTIE

HATTULA KALLIOLANTIE HATTULA KALLIOLANTIE rakentaminen kokonaisurakkana URAKKATARJOUSPYYNTÖ 26.5.2016 Urakkatarjouspyyntö Kalliolantie 2016 1/6 URAKKATARJOUSPYYNTÖ HATTULAN KALLIOLANTIEN MUUTTAMI- NEN KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄKSI

Lisätiedot

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa

Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Rakennuskustannukset hallintaan Fore-laskennan käyttö suunnittelussa Hankesuunnittelupäivä 25.10.2016, Ari Huomo Kustannusohjauksen tavoitteet Tavoitteellinen, kuhunkin hankkeen vaiheeseen sopiva kustannusarvio

Lisätiedot

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja

TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA. Timo Seppälä, projektijohtaja TYKSIN T3-SAIRAALAN KANNEN PROJEKTINJOHTOURAKAN BETONIN LAATUPOIKKEAMA Timo Seppälä, projektijohtaja 11.11.2016 Tyksin T3-sairaalan rakennushanke Tyksin T3-sairaalaan sijoitetaan nykyisin U-sairaalassa

Lisätiedot

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. -

Hankkeen yhteenveto. Huonetilat / 6. Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL Tampere Puh. - 1 / 6 Laskijan tiedot Petri Jyrkkä PL 230 33101 Tampere Puh. - Hankkeen yhteenveto Kohteen tiedot 13. Passiivienergiatalo Pekkarinen Simpukankatu 9 70840 Kuopio Talon tiedot Runko ja julkisivu Katemateriaali

Lisätiedot