SOSIAALINEN RAPORTOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALINEN RAPORTOINTI"

Transkriptio

1 SOSIAALINEN RAPORTOINTI SOSIAALITYÖN JOHTAMISEN KEHITTÄMISRAKENNE IV Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus YM Aulikki Kananoja

2 ESITYKSEN RAKENNE Sosiaalisen raportoinnin käsitteestä Sosiaalinen raportointi tiedonmuodostuksen osana Tämän esityksen näkökulma Mihin sosiaalista raportointia tarvitaan/voidaan käyttää Sosiaalisen raportoinnin sisällöstä Raportointiin osallistuvista tahoista Sosiaalisen raportoinnin variaatioita Sosiaalityön johtaminen ja sosiaalinen raportointi

3 SOSIAALINEN RAPORTOINTI KÄSITTEENÄ Vakiintumaton käsite Monia tulkintoja: tilastolliset hyvinvointikatsaukset, Stakesin palvelukatsaukset, Stakesin/THL:n Suomalaisten hyvinvointi- teokset, Sosiaali- ja terveysturvan Keskusliiton barometrit, ym. Murros on mahdollisuus selvityshenkilön raportin esitys sosiaaliseksi raportoinniksi ( 1997)

4 SOSIAALINEN RAPORTOINTI OSANA TIEDONMUODOSTUSTA (1) Tilastolliset raportit kuvaavat pääasiassa määrällisiä ulottuvuuksia Tieteellisten tutkimusten kysymyksenasettelut ovat usein rajattuja eivätkä siten vastaa sosiaalityön ja sosiaalihuollon käsiteltävänä olevaa moniulotteista todellisuutta Tieteellisten tutkimusten aikajänne on myös pitkä, joten ne eivät anna johtamisen kannalta ajankohtaisiin kysymyksiin tarpeellista tietoa Post-modernin maailman tiedonmuodostus ei kulje tieteen traditionaalisten käytäntöjen mukaan Sosiaalityössä olennaista on tiedonmuodostuksen vuorovaikutuksellisuus

5 SOSIAALINEN RAPORTOINTI OSANA TIEDONMUODOSTUSTA (2) Perinteinen tieteenalakohtainen tutkimusorientaatio tarvitsee rinnalleen toisenlaisia sosiaalisten ilmiöiden luonnetta vastaavia ja sosiaalityön tehtävään käyttökelpoisia tiedonmuodostuksen menetelmiä Olennaista on tiedon kontekstisidonnaisuus Olennaista on tutkijoiden, käytännön työntekijöiden ja kansalaisten/asiakkaiden osallisuus tiedon tuottamisessa ja sen käsittelyssä Tieto rakentuu käytännössä ja käytännöstä (mm. Julkunen & Saurama teoksessa Sosiaalityö ja teoria)

6 MURROS ON MAHDOLLISUUS SOSIAALINEN RAPORTOINTI (1) Sosiaalityön toimintaedellytysten kannalta sosiaalijohdon ja kuntajohdon -yhtä hyvin virkamiesjohdon kuin luottamushenkilöjohdon välinen yhteistyöakseli on strategisesti keskeinen akseli. Sitä kautta siirtyy tieto väestön elinoloista, ongelmia tuottavista olosuhteista samoin kuin siirtyvät ennakoinnit ja arvioinnit erilaisten ratkaisujen sosiaalisista vaikutuksista päättäjien tietoon. Elinolojen seuraaminen ja niihin vaikuttaminen sisältyvät myös sosiaalihuoltolain mukaan kunnan sosiaalitoimen tehtäviin. Tämän toteuttamiseksi on selvitystyön kuluessa esitetty ns. sosiaalista raportointia. Jotta kunta voisi ennakoida ja arvioida omaa sosiaalipolitiikkaansa, tulisi sosiaalityön/sosiaalijohdon laatia määräajoin eri väestöryhmien elämänoloja kuvaavia säätiedotuksia ja sosiaaliraportteja. Erityistä huomiota raportoinnissa kiinnitettäisiin niihin ryhmiin, jotka ovat vaarassa syrjäytyä tai joiden kohdalla vaikeudet ovat syvenemässä tai pitkittymässä. Raportoinnin tulisi koskea myös asuinalueita ja yhteisöjä. ( s. 34, säätiedotus on Hämeenlinnan entisen sosiaalijohtaja Vuohelaisen luoma käsite.)

7 MURROS ON MAHDOLLISUUS Sosiaalinen raportointi ( 2) Jos tämä tehtävä (sosiaalinen raportointi) hyväksytään sosiaalityön/sosiaalijohdon ammatilliseen vastuuseen kuuluvaksi tehtäväksi, ei kriittisenkään otteen tarvitse johtaa yhteistyötä vaikeuttaviin jännitteisiin. Sosiaalinen raportointi edellyttää nykyistä kehittyneempiä menetelmiä sosiaalisen kehityksen ennakoimiseksi ja päätösten sosiaalisten vaikutusten arvioimiseksi. Tarvitaan kuvausjärjestelmiä, joilla voidaan mahdollisimman realistisesti ja kaikille kuntalaisille ymmärrettävällä tavalla kuvata asukkaiden elinoloja, pärjäämistä ja näihin vaikuttavia tekijöitä. Myös vaihtoehtoisten paikallisten sosiaalipoliittisten strategioiden luominen on tärkeä osa sosiaalityön ja sen johdon ammatillista työtä. ( s. 34)..... Eettinen vastuu ja oikeus sosiaalisiin säätiedotuksiin ja sosiaalipolitiikan vaikutusten raportointiin koskee luonnollisesti myös valtion toteuttamaa sosiaalipolitiikkaa. Yksittäisen työntekijän näkökulmasta valtakunnallinen päätöksenteko on kuitenkin kaukana, vaikutusmahdollisuuksien ulottumattomissa. (s. 34)

8 TÄMÄN ESITYKSEN NÄKÖKULMA(1) Helsingin sosiaaliviraston ja Helsingin Yliopiston yhteinen 1980-luvun lopulla toteutettu projekti Käytännön sosiaalityö tiedontuottajana pyrki kuvaamaan, minkälaista tietoa sosiaalityö tuottaa helsinkiläisten sosiaalitoimen asiakkaiden elämästä ja elämäntilanteista. (Rajavaara: Tavallisesta perheestä tapaukseksi. Sosiaalitoimiston asiakastyö arvioinnin kohteena.1992) Miten tämä tieto muuntuu yhteisölliseksi tietoisuudeksi ja hallintoa ja päätöksentekoa avustavaksi tiedoksi. Miten tämä tieto muuntuu sosiaalityön teoriaa ja vallitsevaa ammattikäytäntöä arvioivaksi tiedoksi. Mitkä ovat tiedon siirtymisprosessien ongelmakohdat?

9 TÄMÄN ESITYKSEN NÄKÖKULMA (2) Tutkimuksen keskeinen tavoite ei toteutunut, koska lastensuojelun ja toimeentulotuen sosiaalityössä dokumentoitiin vain ns. hallinnollista tietoa eli päätöksen perusteluissa tarvittavaa tietoa. Vallitseva käytäntö ei kuvannut eikä dokumentoinut ihmisten elämäntilanteita yleisemmin. Tässä esityksessä edelleen haetaan sellaista sosiaalityön käytännöstä ja käytännössä syntyvistä havainnoista koostuvaa elämäntilannetietoa, jossa ei olla sidottuja sen paremmin tieteenalakohtaisiin kuin hallinnollisiinkaan reviireihin, vaan pyritään kartoittamaan ihmisten elämän kannalta relevantteja ulottuvuuksia ja sovittamaan niitä kokonaiskuvaksi.

10 TIEDON MUODOSTUS JA PALVELUT Ihmisten elämäntilanteita ja toimintaedellytyksiä voidaan havainnoida eri tavoin: Havainnoidaan elämäntilanteita ja ihmisten toimintaedellytyksiä palvelurakenteen kautta/läpi, jolloin saadaan tietoa suhteessa palveluihin jäsentyneenä olemassa olevien palvelumuotojen kautta ( palvelut työntekijän ja asiakkaan välissä ) Havainnoidaan elämäntilanteita ja ihmisten toimintaedellytyksiä sellaisena kuin ihmiset itse niitä kuvaavat ja ammattilainen havainnoi ilman palvelurakenteellisia, hallinnollisia tai tieteellisiä reviirirajoja ( palvelut työntekijän selkärepussa ) Jälkimmäinen tarkastelutapa tuottaa enemmän uutta tietoa ihmisten elämästä, ei vain palvelutarpeista

11 SOSIAALINEN RAPORTOINTI JA NS. INFORMAATIO-OHJAUS Kansallisia tavoitteita on Suomessa ( ja muuallakin) pyritty toteuttamaan normi- ja resurssiohjauksen, ja nyttemmin ns. informaatio-ohjauksen keinoin Eri tutkimusten mukaan kansallisten ohjelmien paikallinen toteuttaminen onnistuu vain harvoin ( mm. Rothstein 1994: Vad bör stetn göra? Ja Vakkuri (toim.) 2009: Paras mahdollinen julkishallinto?) Eräät tutkijat selittävät kansallisten ohjelmien epäonnistumista sillä, että valtakunnalliset toteuttajat ja ohjaajat eivät tunne paikallisia oloja eli toteutusmaastoa Tarvitaan sellaista tietoa, joka nousee paikallisista oloista ja käytännöstä ja jonka tuottamisessa kansalaiset ovat mukana

12 MIHIN SOSIAALISTA RAPORTOINTIA TARVITAAN? Sosiaalityön tietopohjan vahvistamiseen ja kohdeilmiöitä koskevan teorian kehittämiseen. Sosiaalityön ja sosiaalipalvelujen lähestymistapojen, käytäntöjen ja menetelmien kehittämiseen. Sosiaalityön suunnittelun, johtamisen ja kehittämisen tueksi. Sosiaalihuoltoa ja sosiaalityötä koskevan päätöksenteon perustaksi ja tueksi, sekä paikallisella että valtakunnallisella tasolla. Sosiaalityön koulutuksen aineistoksi. Yhteisöllisen tietoisuuden lisäämiseksi.

13 SOSIAALISEN RAPORTOINNIN SISÄLLÖSTÄ JA PROSESSISTA Taina Hussin kuvaama sosiaalisen raportoinnin prosessi: Aloitus: osallisten sopiminen 1a) Tiedonkeruu esimerkiksi Huomis-barometrin avulla 1 b) Tietojen ja keskustelurungon työstäminen työryhmässä ( 2 4 palaveria) Fokus-keskustelut ja sopiminen Päätös Sopimusten toteutus käytännössä Seuranta ja arviointi (Hussi Taina 2005: Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana)

14 ESIMERKKEJÄ TUOTETTAVASTA AINEISTOSTA Työntekijöiden tuottama huoli- ja voimavaratieto Asiakkaiden tuottama tieto elinoloistaan ja saamistaan palveluista Asiakastapauskuvaukset Työpäivä- ja tilannekuvaukset Tilastotiedot (asiakasmäärät, jonotilanteet, kustannustiedot jne) Projektiraportit Tutkimukset, selvitykset Artikkelit, lehtikirjoitukset (Hussi, em. teos s. 16)

15 RAPORTOINTIIN OSALLISTUVIA TAHOJA Käytännön sosiaalityöntekijät tiedonkerääjinä Asiakkaat omien kokemusten raportoijina Raportointivaiheessa henkilöitä/eri tahojen edustajia, joilla on eri näkökulmista olevaa, merkittävää tietoa raportoinnin teemoista Henkilöitä/sellaisten tahojen edustajia, joilla on vaikutusvaltaa esiin nousseiden pulmien ratkaisemiseen. (Hussi, em. teos)

16 SOSIAALISEN RAPORTOINNIN VARIAATIOITA Asiakasraportointi: tavoite työyhteisön palvelujen kehittäminen; tiedontuottajana asiakas Horisontaalimalli: tavoite palvelujen kehittäminen omassa työyhteisössä ja/tai yhteistyöverkostoissa; tiedontuottajina oma työyhteisö/asiakkaat/yhteistyökumppanit Vertikaalimalli: Palvelujen kehittäminen, uudelleen kohdentaminen, lisäresursointi; tiedontuottajina palvelujen tuottajat/asiakkaat/asukkaat (Hussi, em teos s. 24)

17 SOSIAALINEN RAPORTOINTI JA SOSIAALITYÖN JOHTAMINEN Sosiaalityön ja sosiaalihuollon johtaja tarvitsee nimenomaan paikallisiin oloihin ja elämäntilanteisiin ankkuroitua tietoa, valtakunnalliset tavoitteet ja säännökset toteutuvat paikallisessa, seudullisessa ja alueellisessa ympäristössä Sosiaalityön ja sosiaalihuollon johtaja tarvitsee ajantasaista tietoa, joka kuvaa todellisuuden moniulotteisuutta ja jossa kytkeytyvät yhteen eri elämänalueiden kuvaukset Sosiaalityön ja sosiaalihuollon johtamisessa on huolehdittava siitä, että myös tiedonmuodostuksessa toteutuu asukkaiden/asiakkaiden osallisuus ja toiminnan vuorovaikutuksellinen luonne

18 Kirjallisuutta Hussi, Taina 2005: Sosiaalinen raportointi tiedon rakentajana - menetelmäkuvaus ja käytännön kokemukset. Helsinki: SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisuja 4/2005. Kananoja, Aulikki 1997: Murros on mahdollisuus. Sosiaalityön selvityshenkilön raportti. Helsinki: Stakes Raportteja 211/Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmämuistioita 1997:8. Rajavaara, Marketta 1992: Tavallisesta perheestä tapaukseksi. Sosiaalitoimiston asiakastyö arvioinnin kohteena. Helsingin yliopisto, Lahden tutkimus- ja koulutuskeskus. Rothstein, Bo 1994: Vad bör staten göra? Om välfärdstatens moraliska och politiska logik. Stockholm: SNS Förlag & WSOY. Saurama, Erja & Julkunen, Ilse 2009: Lähestymistapana käytäntötutkimus. Teoksessa Mäntysaari, Mikko & Pohjola, Anneli & Pösö, Tarja 2009: Sosiaalityö ja teoria. Jyväskylä: PS-kustannus Vakkuri, Jarmo (toim.) 2009: Paras mahdollinen julkishallinto? Tehokkuuden monet tulkinnat. Helsinki: Gaudeamus.

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN

KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN KANSALAIS- JA ELÄMÄNTILANNE- LÄHTÖINEN JOHTAMINEN SOSIAALITYÖN JOHTAMISEN KEHITTÄMISRAKENNE IV POHJOIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS 9.9.2010 AULIKKI KANANOJA ESITYKSEN RAKENNE Mitä ymmärrän sosiaalihuollon

Lisätiedot

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä

Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä. Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä Kohti syvempää ymmärrystä sosiaalityössä Tutkiva ja arvioiva työote sosiaalityöntekijöiden jäsentämänä SOCCAn ja Heikki Waris -instituutin julkaisusarja nro 16, 2007 Yhteystiedot Pääkaupunkiseudun sosiaalialan

Lisätiedot

Arviointi työtavaksi

Arviointi työtavaksi Arviointi työtavaksi kokemuksia asiakastyön arvioinnin kehittämisestä Helsingin sosiaalivirastossa Pekka Borg Stina Högnabba Marja-Riitta Kilponen Kaisa Kopisto Pertti Korteniemi Ilkka Paananen Niina Pietilä

Lisätiedot

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti

Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Vuorovaikutuksella vaikuttavuuteen. Sosiaalialan hyvät käytännöt työn kehittämisen ja ohjaamisen välineenä Hyvät käytännöt -ohjelman loppuraportti Stakes 17.12.2007 Satu Korhonen ja Ilse Julkunen 1 Sisällys

Lisätiedot

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät

Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Helsingin kaupungin sosialivirasto. Selvityksiä 2007:5 Alueelliset yhteistyörakenteet ja osallisuutta tukevat työmenetelmät Riitta Halttunen-Sommardahl HELSINGIN KAUPUNKI SOSIAALIVIRASTO HELSINGFORS STAD

Lisätiedot

Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan tiedon näkyväksi tekemisen puolesta

Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan tiedon näkyväksi tekemisen puolesta Sirpa Kuusisto-Niemi ja Aino Kääriäinen Hiljaisen tiedon vallasta näkyvän tiedon valtaan puheenvuoro tiedon näkyväksi tekemisen puolesta Tämän puheenvuoron kirjoittamisen ajatus syntyi yhteisestä hämmennyksestä:

Lisätiedot

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä?

Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 2 3 / 2 0 0 8 pertti KORTENIEMI, PEKKA BORG Kohti näyttöön perustuvaa ammatillista käytäntöä? Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus postimyynti:

Lisätiedot

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ

SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ SELVITYS NUORTEN ELINOLOJA JA PALVELUITA TUKEVI- EN TIETOJÄRJESTELMIEN KEHITTÄMISESTÄ Jukka Vehviläinen DiaLoog-tutkimuspalvelut Lokakuu 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. SELVITYKSEN TOTEUTTAMINEN

Lisätiedot

Tieto nousee kentältä

Tieto nousee kentältä Tieto nousee kentältä sosiaalityötä käsitteellistämässä Synnöve Karvinen-Niinikoski & Maria Tapola (toim.) Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617

Lisätiedot

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan.

sosiaalipalvelujen Concept Crystal malli sisältää13 keskeistä ydinkäsitettä, jotka nostavat esiin olennaisimmat toisiaan. Asiakaslähtöiset ja vaikuttavat sosiaalipalvelut kuva: morquefile.com Sosiaalihuollon kontekstia. Käsitemalli käsitemalli kuvaa koostuu sosiaalipalvelujen kahdesta eri esitystavasta, kokonaisuutta jotka

Lisätiedot

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia

Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Anneli Pohjola, Aino Kääriäinen ja Sirpa Kuusisto-Niemi Sosiaalityön, tiedon ja teknologian kohtaamisia Yhteiskunnallista kehitystä on totuttu tarkastelemaan

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi

Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Helsingin vammaisten sosiaalityön palvelusuunnitelmien sisältö ja laatimisprosessi Anu Autio 013246657 anu.autio@iki.fi S24 Sosiaalityön käytäntötutkimus Kevät syksy 2013 ohjaaja: Mirja Satka Sosiaalityö

Lisätiedot

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä

Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Gerontologisen sosiaalityön menetelmistä Hanna-Liisa Liikanen ja Susanna Kaisla TYÖPAPEREITA 3:2007 Pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus SOCCA Heikki Waris -instituutti (Kuva: Päivi Tapiovaara)

Lisätiedot

Sosionomilta eivät hommat lopu

Sosionomilta eivät hommat lopu A Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät hommat lopu Ammattikäytäntöjen kehittäminen haasteena sosionomi AMK -tutkinnoissa Raportteja ja tutkimuksia 1/2009 1 Leena Viinamäki (toim.) Sosionomilta eivät

Lisätiedot

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina

Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Pasi Ahola, Pentti Arajärvi & Aulikki Kananoja (toim.) YHTEISET VAI OSTETUT? Sosiaalipalvelut hyvinvoinnin ja osallisuuden tuottajina Kirjoittajat ja Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä

AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT. Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä AIKUISSOSIAALITYÖN SISÄLTÖ JA ROOLIT Sosiaalityöntekijöiden käsityksiä kunnallisen aikuissosiaalityön sisällöstä ja rooleista palvelujärjestelmässä Satu Tolonen Pro gradu Syksy 2012 Sosiaalityö Lapin yliopisto

Lisätiedot

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ

TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ OPPIMATERIAALEJA 67 PUHEENVUOROJA RAPORTTEJA TUTKIMUKSIA Tiina Hautala, Mira Ojalehto & Johanna Saarinen (toim.) TYÖELÄMÄÄ KEHITTÄMÄSSÄ Ammattikorkeakoulu projektimaisen kehittämisen kumppanina Turun ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti

Riippumaton sosiaaliasiamies. turvaa asiakkaan oikeudet. Jos et ole kiltisti, joudut tarkastuslautakuntaan! sosiaalialan riippumaton ammattilehti sosiaalialan riippumaton ammattilehti 2 2007 Hyvinvointi 2015 -ohjelmaan palautetta: Osallisuuden näkökulma toisi tarvittavaa uutta otetta Pitkä sairaalahoito lisää velkaantumisriskiä Ammattilaisen on

Lisätiedot

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa

Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Kuntouttavaa sosiaalityötä paikantamassa Eeva Liukko Toukokuu 2006 Yhteystiedot: SOCCA fax 310 423 44 Heikki Waris -instituutti puh. 09 310 617 22, fax 09 310 617 25 Tilaukset: socca@hel.fi waris.instituutti@hel.fi

Lisätiedot

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa

Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Niina Rahikka-Räsänen ja Sanna Ryynänen Osallistuminen ja osallisuus lähidemokratiassa Suomen Setlementtiliitto ry:n Uusi paikallisuus -hankkeen kehitysprojekti osallistumisen ja osallisuuden mahdollisuuksien

Lisätiedot

Itä-suomen nuorisopuntari

Itä-suomen nuorisopuntari Itä-suomen nuorisopuntari Katsaus nuorten hyvinvointiin Itä-Suomen maakunnissa 2010-2012 Pekka Penttinen Puh. 040 868 6450 julkaisut@mamk.fi ISBN 978-951-588-379-7 (nid.) ISBN 978-951-588-380-3 (PDF) ISSN

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon

Sosiaalipolitiikka. Kunnallista, kansallista vai kansainvälistä? sosiaalialan riippumaton ammattilehti. Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon sosiaalialan riippumaton ammattilehti 17 2007 Hyvinvointivaltio kuuluu myös museoon Maisteriohjelmia tarvitaan edelleen Luottamushenkilö vastaa: Parkano tarvitsee kumppaneita Avoimuus lisää julkishallinnon

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS

SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS SOSIAALIHUOLLON VALVONNAN PERIAATTEET JA TOTEUTUS Vanhusten ympärivuorokautinen hoiva ja palvelut Etelä-Suomen lääninhallitus Itä-Suomen lääninhallitus Lapin lääninhallitus Länsi-Suomen lääninhallitus

Lisätiedot

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto

Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Yhteistyö ja julkinen palveluntuotanto Muutoksen mekanismien käsitteellistäminen Tiina Soininen Itä-Suomen yliopisto Yhteiskunta- ja kauppatieteiden tiedekunta Yhteiskuntatieteiden laitos, Joensuun kampus

Lisätiedot

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas

VARHAINEN TUKI. Varhainen tuki O P A S. kohti hyviä käytäntöjä. Kohti hyviä käytäntöjä -opas 1 Varhainen tuki O P A S Varhainen tuki Kohti hyviä käytäntöjä -opas VARHAINEN TUKI kohti hyviä käytäntöjä Helsingin sosiaalivirasto, Lapsiperheiden palvelut, Perhekeskustoiminta Varhainen tuki 2 ISBN

Lisätiedot