Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset"

Transkriptio

1 Sata-komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset Jaosto esittää mm. Suomen Alfa-kassan perustamista, jolla turvattaisiin ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan tasoinen etuus kaikille. Jaoston kaikki ehdotukset ohessa SATA- komitean Hallinto- ja prosessijaoston ehdotukset 1 Yleiset tavoitteet 2 2 Menettelytapojen ja prosessien selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen Käsittelytakuu eli määräaika hakemusten käsittelylle ensiasteessa Työttömyyskassajärjestelmän kehittäminen Hakemusmenettelyn selkeyttäminen Yleinen tulorekisteri Sähköisen asioinnin edistäminen ja tiedonsiirron hyödyntäminen Päätöksen oikaisumenettelyn laajentaminen 20 3 Lainsäädännön selkeyttäminen Kehittämisohjelman laadinta lainsäädännön selkiyttämiseksi Tulokäsitteiden yhtenäistäminen etuuslainsäädännössä Yhden perusturvaetuuden mallin toteuttaminen työttömyysturvassa Avioliiton ja avoliiton perhekäsitteiden yhdenmukaistaminen 32 4 Selvitykset ja muut hankkeet Yhden asioinnin periaate Selvitys lapsen ikärajojen yhtenäistämisestä 18 vuoteen Selvitys työttömyysturvan karenssien vaikutuksista Suomessa asumiseen liittyvät odotusajat Selvitys kuntoutusrahalainsäädännön omavastuuaikojen yhdenmukaistamisesta 39 1 Yleiset tavoitteet Hallinto- ja prosessijaoston tehtävänä on ollut arvioida ja selvittää sosiaaliturvajärjestelmän hallinnollisten prosessien ja menettelytapojen selkeyttämistä ja yksinkertaistamista. Jaoston tehtäviin ei lähtökohtaisesti ole kuulunut varsinaisten sisällöllisten kysymysten arviointi. Jaosto kuitenkin kiinnittää huomiota siihen, että lainsäädännön sisällön monimutkaisuus ja vaikeaselkoisuus ovat kiinteässä yhteydessä käytännön menettelytapoihin. Toisaalta jaoston tavoitteiden kannalta monet muissa jaostoissa esitetyt uudistukset yksinkertaistavat menettelytapoja, kuten esimerkiksi asumistuki-järjestelmän yksinkertaistaminen, omaishoidon ja hoitotukien yksinkertaistaminen sekä Kela-siirto. Vaikka sosiaaliturvalainsäädäntöä on 2000-luvulla säädösteknisesti selkeytetty ja ajanmukaistettu, se on edelleen sisällöllisesti varsin monimutkainen ja normipohjaltaan raskas. Tämä näkyy lainsäädännön toimeenpanossa. Käytännössä se heijastuu muun muassa hakijoille annettavien päätösten sisältöön ja muotoiluun, hakulomakkeisiin, asiakaskirjeisiin, eri toimijoiden sisäiseen ohjeistukseen ja keskinäiseen yhteistyöhön, tietojenvälitykseen, atkjärjestelmiin jne. Lainsäädännön sisällön monimutkaisuus saattaa johtua sinänsä perustelluista syistä ja tavoitteista. Osa lainsäädännön monimutkaisuudesta johtuu historiallisista syistä ja on seurausta eri aikoina valmistellusta lainsäädännöstä. Suomen sosiaaliturva on rakentu-nut asteittain uudistusten tietä, mikä näkyy myös lainsäädännön hajanaisuutena ja mo-

2 nimutkaisuutena. Etuuslainsäädännössä on monia eri etuuksille yhteisiä, silti toisistaan poikkeavia käsitteitä ja määrittelyjä, joiden eroja ei voida perustella järjestelmien eri-laisilla tavoitteilla. Säädösten ja etuuksien suuresta määrästä sekä määräytymisperus-teiden erilaisuuksista ja epäjohdonmukaisuuksista seuraa paljon hallinnollista työtä. Hyvän hallinnon vaatimuksiin kuuluu esimerkiksi käsittelyn viivytyksettömyys oikeus saada perusteltu päätös oikeus tulla kuulluksi oikeusturvan, palvelujen laadun ja tuloksellisuuden edistäminen palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus ja neuvonta. Hyvä hallinto tarkoittaa muun muassa seuraavaa: Etuusjärjestelmän tulee olla selkeä toimeenpanna ja asioida. Etuuksia tulee voida hakea mahdollisimman helposti ja joustavasti eri asiointi-kanavien kautta. Suullisia ja sähköisiä menettelytapoja tulee lisätä. Toisaalta myös henkilökohtaisen asioinnin tulee olla mahdollista. Hakulomakkeiden tulee olla selkeitä, asiakasystävällisiä ja yksinkertaisia täyttää sekä käyttää. Asiakkaan tulee toimittaa vain välttämättömät tiedot. Ratkaisutyössä tarvitta-vat tiedot tulee saada esimerkiksi muilta viranomaisilta ja yhteistyökumppa-neilta. Näin hakemusten liitteitä voitaisiin vähentää. Toisaalta asiakkaan kuu-leminen ja oikeusturva tulee näissäkin tilanteissa varmistaa, jottei käytetä vir-heellisiä, vanhentuneita tms. tietoja. Hakemukset tulee ratkaista nopeasti, oikein ja koko maassa yhdenmukaisin pe-rustein. Päätösten tulee olla ymmärrettäviä. Asiakkaan tulee voida jo ennakolta tietää, mikä vaihtoehto on juuri hänen elä-mäntilanteeseensa paras ja sopivin. Tämä edellyttää etuusjärjestelmän selkeyttä, jotta esimerkiksi neuvonta on mahdollisimman vaivatonta ja yksiselitteistä. Hallinto- ja prosessijaoston ehdotuksilla pyritään toisaalta helpottamaan ja yksinker-taistamaan asiakkaan asiointia viranomaisten kanssa toisaalta taas ehdotuksilla pyritään viranomaisten välisen tiedonkulun parantamiseen muun muassa tietoteknisin ratkaisuin ja sähköisiä järjestelmiä kehittämällä. Hallinto- ja prosessijaosto ehdottaa myös joitakin viranomaisten hakemuksen käsittelyyn liittyviä prosesseja yksinkertaistettaviksi ja joitakin työvaiheita poistettavaksi, kuitenkin asiakkaan oikeusturvan toteutumisesta huolehtien. Vaikkakin jaoston tehtäviin eivät kuulu etuusjärjestelmän sisältöä koskevat ehdotukset, jaosto esittää joitakin etuuskohtaisia ehdotuksia, joilla pyritään järjestelmän yksinkertaistamiseen ja jotka ovat välttämättömiä prosessien yk-sinkertaistamiseksi. Asiakkaan kokema etuusjärjestelmän vaikeaselkoisuus johtuu suurimmalta osin vai-keaselkoisesta lainsäädännöstä. Useat erilaiset etuuslajit ja yksityiskohtainen etuus-lainsäädäntö tekevät etuusjärjestelmästä monimutkaisen. Kuitenkin etuuslajit on niistä säädettäessä tarkoitettu tietyssä elämäntilanteessa olevien henkilöiden tukemiseksi. Lainsäädännön selkeyttäminen poistamalla yksityiskohtaista etuuslainsäädäntöä joh-taisi siihen, että joistakin tukimuodoista tulisi luopua lainsäädännön yksinkertaistami-sen nimissä. Tämä ei välttämättä vastaisi etuuslainsäädännön tavoitteita. Jotkut kohderyhmien rajaukset taas ovat välttämättömiä kustannusten hillitsemiseksi, jolloin etuus-lainsäädännön yksinkertaistaminen johtaisi kohderyhmän laajentamiseen ja siten kus-tannusten nousuun tai kustannusneutraalisti toteutettuna etuustason alentamiseen. Yhden asioinnin periaatteella tähdätään siihen, että luodaan sosiaaliturvan palveluver-kosto, jonka kautta asiakas saisi kaikki sosiaaliturvaan liittyvät asiansa helposti yhdessä pisteessä vireille ja sitä kautta asia ohjautuisi sähköisten järjestelmien kautta viivy-tyksettömästi oikealle viranomaiselle. Palveluverkoston luomisessa pyritään siihen, että palvelut ovat asiakkaan saavutettavissa helposti ja lähellä, mikä tarkoittaisi, että joka kunnassa olisi palvelupiste.

3 Hakemuslomakkeiden tulisi olla selkeitä, asiakasystävällisiä sekä yksinkertaisia täyttää ja käyttää. Kerran annetun tiedon tulisi voida olla käytössä koko prosessin lävitse ilman, että asiakkaalta kysytään uudelleen samaa asiaa. Viranomaisten välistä tiedon-välitystä tulisi lisätä, jotta asiakkaalta ei kysyttäisi tarpeettomasti tietoja, jotka viran-omainen voi saada jo muualta, sähköisiä kanavia käyttäen. Yleisen tulorekisterin ke-hittäminen palvelisi sekä verohallintoa että sosiaaliturvan toimijoita. Tulorekisterin perustaminen olisi olennainen osa hakemusmenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvän hallinnollisen työn vähentämistä. Myös asiakkaan kannalta asiointi helpottuisi. Sähköisten hakemuslomakkeiden kehittämisellä tähdätään siihen, että asiakas saa ha-kemuksen vireille helposti ja että sähköinen hakemuslomake ohjaa asiakasta antamaan kaikki hakemuksen ratkaisemiseen tarvittavat tiedot kerralla, ilman asian käsittelyä hidastavia lisäselvityspyyntöjä. Hakeminen ja tietojen ilmoittaminen voidaan ja tulee soveltuvin osin myös mahdollistaa itsepalveluohjelmien avulla, jolloin etuus voidaan myöntää tai lakkauttaa ohjelmallisesti asiakkaan syöttämien tietojen perusteella. Ha-kemusten ratkaisutyötä voidaan ja tulee tehostaa lisäämällä automaatiota, itsepalvelu-tapahtumia ja sähköistä tietoliikennettä. 2 Menettelytapojen ja prosessien selkeyttäminen ja yksinkertaistami-nen 2.1 Käsittelytakuu eli määräaika hakemusten käsittelylle ensiasteessa Työttömyysturva Käsittelyajat Kelassa Kelan työttömyysturvan läpimenoajan keskiarvotavoite oli vuonna 2008 seitsemän päivää ja toteuma oli 7,7 päivää. Vuonna 2009 tavoiteaika on edelleen 7 päivää ja viimeisin tieto toteumasta on 9,3 päivää per hakemus. Kelan vuoden 2008 tuloskortissa tarkasteltiin muutaman etuuden mm. työttömyysturvan pitkään viipyneiden (yli 28 päivää) ratkaisujen osuutta. Läpimenoaikatavoite oli 3 %, toteutuma 6,9 %. Läpimenoaikatilastot sisältävät myös lisäselvitysten hankkimiseen kuluneen ajan. Käytännössä seuranta on jokapäiväistä toimintaa etuuskohtaisesti vakuutusalueilla ja va-kuutuspiireissä kaikista käytettävistä lähteistä (etuustietojärjestelmä, SAHA ym.) Jos etuuskohtainen tieto menee "punaiselle", arvioidaan, mitä asialle tehdä (ylityölupa, ruuhka-apu muualta ym.). Lisähenkilöstön rekrytoinnissa käytetään määräaikaisia. Kelan käsittelyajat ovat pidentyneet työttömyysturvaetuuksien osalta kahdella päivällä vuonna Tavoitemittari on heikentynyt samassa ajassa 16,4 %:lla, vaikka henkilö-työvuosia on samaan aikaan kasvatettu em. etuuksien käsittelyssä 16 henkilöllä. Eniten tavoiteajan ylittäneitä tapauksia on Itä-Suomessa ja vähiten Etelä-Suomessa. Toimeentuloturvaetuudet (lähes kaikki muut Kelan hoitamat etuudet lukuun ottamatta sairaanhoitokorvauksia) käsitellään Kelan sähköisessä etuusasiakirjojen hallintajärjes-telmässä (SAHA). Tämä mahdollistaa sen, että ratkaisun tekeminen ei ole sidottu vas-tuuyksikkönä olevaan asiakkaan paikkakuntakohtaiseen ns. "kotitoimistoon". Kelan ratkaisuyksiköiden tulossopimuksissa on sovittu, mistä ja minne siirretään ja mitä etuuksia siirretään. Siirtomäärä on määritelty henkilötyövuosina ja siirto tapahtuu oh-jelmallisesti. Työntasaus yksiköiden välillä voi olla työn hajauttamista tai keskittämistä. Työttömyysturvassa kyse on työn hajauttamisesta yleensä isoilta paikkakunnilta muualle Suomeen. Tulossopimukset tehdään kalenterivuosittain. Siirroilla on viime vuosina py-ritty tietynlaiseen jatkuvuuteen. Vuosittaiset muutokset ovat olleet melko pieniä. Tulossopimuksiin perustuvan työntasauksen lisäksi työtä siirretään paikasta toiseen tar-peen mukaan vakuutuspiirien kesken sopimalla, mikä piiri tekee toisen piirin tietyn etuuden töitä SAHAn työjonoista. Määrä voidaan sopia henkilötyöpäivinä, hakemusten tai / ratkaisujen kappalemäärinä taikka muuna apuna. Tällaiseen ns. ruuhkanpurkuun on yleensä käytössä vakuutusaluekohtaiset pelisäännöt. Yhtenä keinona kautta aikojen on ollut ylitöiden tekeminen. Tulossopimus- ja ruuhkanpurkumenettelyt ovat olleet käy-tössä jo ennen nykyistä taantumavaihetta. Niillä on vastattu mm. henkilökunnan sopeut-tamisesta valtionhallinnon tuottavuusohjelmasta aiheutuneisiin haasteisiin. Kelan etuuk-sien

4 ratkaisutyön organisoinnissa tehdään koko ajan kehittämistä ja siinä työssä synty-neitä suunnitelmia toteutetaan käytäntöön. Taantuma on lisännyt useamman etuuden hakemusmääriä. Kärjessä ovat työttömyysturva ja siihen liittyen yleinen asumistuki. Työmäärän kasvaessa etuuskäsittelijöitä koulutetaan myös muiden etuuksien piiristä. Tällöin on riskinä se, että käsittelyajat kasvavat paitsi ruuhkaetuuksissa myös niissä toisissa etuuksissa. Kelassa ei ole työntekijäreserviä asioiden ruuhkautumisen varalle. Lisäresursointia teh-dään Kelan johdon päättämällä tavalla. Yhtenä tekijänä vaikuttaa jo nyt suurten ikäluok-kien eläköityminen. Kelassa on ollut tyypillistä tehdä pitkä ura samassa työpaikassa. Työntekijöiden vaihtuvuus vaikuttaa tulokseen. Uusilta toimihenkilöiltä menee aikansa ennen kuin ovat perehtyneet tehtäviinsä. Taantuma näkyy myös Kelan asiakaspalvelun eri kanavilla (mm. toimisto-, puhelin-, posti ja sähköiset palvelut) yhteydenottojen kasvamisena, mihin on yksikkökohtaisin toimenpitein varauduttava. Etuuksien hakemismenettelyjen yksinkertaistaminen (esim. tarveharkinnan poistaminen) helpottaa ja varmasti myös nopeuttaa ratkaisutyötä sekä vähentää todennäköisesti tarpeita pyytää lisäselvityksiä ratkaisuja varten. Ansiopäivärahojen käsittelyajat Jo nyt etuushakemusten määrä on työttömyyden kasvaessa noussut, erityisesti teolli-suusalojen kassoissa, ja useat kassat ovat rekrytoineet lisää työntekijöitä. Työttömyys-etuus on sen saajalle pääasiallinen tulonlähde. Kassat pyrkivät kaikin keinoin varmista-maan, että jäsenet saavat etuutensa säännöllisesti. Kaikkiaan Suomen 36 työttömyyskas-sassa työskentelee yli 800 työntekijää, joiden ammattiin ei voi suoraan kouluttautua, vaan oppi haetaan peruskoulutuksen ja työpaikkaoppimisen sekä Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön järjestämän koulutuksen kautta. Vakuutusvalvontavirasto on vuodesta 2005 tarkastanut ja analysoinut kassojen päätösaikoja. Vuonna 2009 irtisanottujen määrä on yllättänyt kaikki työttömyyskassat. Eri alojen kas-sojen käsittelyajoissa on ollut suuria eroja alkuvuodesta. Uuden ansiopäivärahahake-muksen käsittely työttömyyskassassa voi kestää yhdestä päivästä reippaasti yli kuukau-teen. Erot työttömyyskassojen käsittelyajoissa ilmenevät Finanssivalvonnan vuoden kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta kokoamista tilastoista. Käsittelyaika kuvaa päivien määrää, joka kuluu hakemuksen vireille tulopäivästä pää-töksen antamispäivään. Tilastoissa ovat mukana vain hakemukset, joista on tehty päätös. Finanssivalvonnan seurannan mukaan käsittelyajoiltaan nopein työttömyyskassa oli al-kuvuonna tilastojen perusteella Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa. Toista ääripäätä edustaa sitä vastoin Metallityöväen Työttömyyskassa. Siellä uusien hakemusten käsittelyaikojen mediaani oli 39 päivää. Kaikkien kassojen keskimääräinen käsittelyaika alkaville hakemuksille oli alkuvuonna 2009: 22,2 päivää. Käsittelyaikojen mediaani oli 15 päivää. Ansiopäivärahan keskimääräinen käsittelyaika ylitti 30 päivää yhteensä 5 työttömyys-kassassa vuoden 2009 tammimaaliskuussa, koulutustuen osalta 3 kassassa, koulutuspäi-värahan osalta 1 kassassa ja vuorottelukorvauksen osalta 11 kassassa Finanssivalvonnan tietojen mukaan. Suurimmat epäkohdat pitkissä käsittelyajoissa kohdistuvat siis vuorotteluvapaakorvauksiin, joissa kolmannes kassoista ylittää kuukauden käsittelyajan. Yksit-täisistä kassoista pisimmät käsittelyajat ilmenevät Metallityöväen, Lääkärien sekä Insi-nöörien, Arkkitehtien ja Ekonomien työttömyys-kassassa (IAET). Käsittelyaika ei näyt-täisi niinkään riippuvan kassan henkilöstömäärästä, vaan siihen vaikuttavat pääasiassa muut tekijät, kuten työttömien prosentuaalinen osuus jäsenistöstä, alan suhdanneherk-kyys ja myös kassan atkjärjestelmien kehittyneisyys (esim. ensimmäinen hakemus säh-köisenä). Voidaan kuitenkin havaita, että nopeimman käsittelyajan kassoissa on suhteel-lisen paljon henkilöstöä muihin verrattuna. 20-, 30- ja 40-päivän käsittelyn enimmäisaikojen pohdintaa

5 KELAn käsittelyaikatavoitteena on 7 päivän keskimääräinen käsittelyaika ja enintään 3 % yli 28 päivää viipyneitä ratkaisuja kaikista hakemuksista. Tarkasteltaessa kaikkia työt-tömyysturvahakemuksia, tavoite saavutettiin, eli yli 28 päivän käsittelyaika oli 3 %:ssa hakemuksia. Uusien hakemusten osalta käsittely kesti yli 28 päivää kesti 6,6 %:ssa hakemuksista ja tarkistuksessa olevien osalta 1,2 %:ssa hakemuksista. Mikäli tavoite asetettaisiin 21 päivän kohdalle, olisi rajan ylittävien käsittelyaikojen osuus yhteensä 7 %. Uusien hakemusten osalta vastaava luku on 15,4 % ja tarkastuksessa olevien 2,8 %. Vastaavasti mikäli käsittelyaikatavoite olisi 42 päivää, käsittelyaikatavoite ylittyisi kaikkien hakemusten osalta yhteensä 1,2 %:ssa, uusien hakemusten osalta 2,6 %:ssa ja tarkistuksessa olevien 0,5 %:ssa. Etuuksittain tarkasteltuna 28 päivän käsittelyajan ylittäviä oli työmarkkinaetuuksissa 2,4 % hakemuksista, työvoimapoliittisen koulutustuen hakemuksissa 4,2 %, peruspäivärahan osalta 5,2 % ja vuorotteluvapaahakemuksissa 33,9 %. Työttömyyskassojen osalta 30 päivän tavoiteaika on realistinen, joskin monelle kassalle haasteellinen nykyisen korkean työttömyyden aikana. Työttömyyskassojen keskimääräi-nen hakemuksen käsittelyaika oli alkuvuonna 2009 noin 22 päivää. Opintotuki Opintotukena myönnetään opintoraha, asumislisä ja opintolainan valtiontakaus. Tukea haetaan yleensä yhdellä opintotukihakemuksella koko opiskeluajalle. Noin 45 % opinto-tukihakemuksista jätetään elo-syyskuussa. Hakemuksia käsittelevät Kelan toimistot, Yliopistojen opintotukilautakunnat sekä Kelan opintotukikeskus. Kelan toimistot käsittelevät pääosan toisen asteen oppilaitoksissa ja osan ammattikorkeakouluissa opiskelevien hakemuksista, Yliopistojen opintotukilauta-kunnat käsittelevät kukin kyseisen yliopiston opiskelijoiden hakemukset ja Kelan opintotukikeskus käsittelee useimpien ammattikorkeakoulujen, ulkomailla opiskelevien ja eräiden toisen asteen erityisoppilaitosten opiskelijoiden hakemukset. Kelassa on asetettu tavoitteeksi, että opintotukihakemusten keskimääräinen käsittelyaika on enintään 14 päivää ja että yli 28 päivää käsittelyssä viipyneitten hakemusten osuus ei ylitä 10 %. Vuonna 2008 Kelan toimistot ratkaisivat hakemusta, Yliopistojen opintotuki-lautakunnat ja Opintotukikeskus hakemusta. Keskimääräinen käsittely-aika oli kaikkien hakemusten osalta 12 päivää. Kelan toimistoissa keskimääräinen käsit-telyaika oli 12 päivää, yliopistojen opintotukilautakunnissa 11 päivää ja opintotukikeskuksessa 15 päivää. Yli 28 päivää viipyneiden ratkaisujen osuus hakemuksista oli 9,4 %. Kelan toimistoissa yli 28 päivää viipyneiden osuus oli 9,5 %, yliopistojen opintotukilau-takunnissa 8,8 % ja opintotukikeskuksessa 10 %. Opintotuen menettelytapoja on aktiivisesti kehitetty sekä säädöstasolla että Kelassa niin, että opintotukiasiointi olisi mahdollisimman vaivatonta. Hakemuksettomia atk-ratkaisuja tehdään vuosittain kappaletta. Ne eivät sisälly edellä mainittuihin lu-kuihin. Hakemuksettomia atk-ratkaisuja ovat esimerkiksi lainmuutospäätökset, seuraavan lukuvuoden lainatakauspäätökset, vanhempien uusien verotustietojen perusteella tehtävät tarkistuspäätökset, opintotuen saajan omien tulojen tulovalvonnan päätösehdotukset ja päätökset oikeudesta opintolainavähennykseen. Automaattiratkaisulla tarkoitetaan sitä, että asiakkaan tekemä hakemus ratkaistaan oh-jelmallisesti, eli käytännössä asiakas tekee itse itselleen päätöksen Kelan sähköisessä asiointipalvelussa. Pääosa sähköisellä hakemuksella tehdyistä opintotuen vapaaehtoisista palautuksista ja perumisista ratkaistaan automaattisesti. Automaattiratkaisut eivät toistaiseksi sisälly Kelan käsittelyaikatilastoihin. Opintotuen asumislisän hakeminen ja myön-täminen rajoittaa merkittävää lisäämistä, koska on selvitettävä vuokra-asumista koskevat tiedot (edellytetään jäljennöstä vuokrasopimuksesta). Käsittelyaikavelvoitteen seuraami-nen edellyttää muutoksia atk-järjestelmiin.

6 Opetusministeriö ja Kela selvittävät parhaillaan opintotukilainsäädännössä olevien eri-laisten tulokäsitteiden yhtenäistämistä opetusministeriön asettamassa Opintotuen kehit-tämisen johtoryhmässä, joka tekee ehdotuksensa vuoden 2009 loppuun mennessä. Yleinen asumistuki Kelan tilastojen mukaan yleisen asumistuen hakemuksen läpimenoaika heinäkuussa 2009 oli keskimäärin 20,7 päivää. Uuden hakemuksen käsittely kesti keskimäärin 26,1 päivää, välitarkistus 18,5 päivää ja vuositarkistus 15,8 päivää. Hakemuksia saapui heinäkuussa noin , joista uusia hakemuksia oli noin Läpimenoaikaa pidentävät hakemukset, joiden ratkaisemiseksi joudutaan odottamaan jonkun muun asian ratkaisua tai asiakkaalta pyydettyjä liitteitä. Eniten selvittelyä hake-muksen käsittelyssä vaativat hakijan ja muiden ruokakunnan jäsenten tulot. Selvittelyä vaativat myös enimmäisasumismenojen määrittelyyn liittyvät seikat sekä ruokakunnan määrittely (mm. avo- ja aviopuoliso). Valmisteilla oleva asumistuen uudistus tulisi yksinkertaistamaan etuuden myöntämispe-rusteita, jolloin selvitystyötä ja liitteitä tarvittaisiin vastaavasti vähemmän. Vuokrananta-jat voivat tulevaisuudessa antaa asunto- ja asumistietoja myös sähköisesti. Tulevaisuu-dessa pyritään myös siihen, että asiakkaan ei tarvitse toimittaa kuitteja ja todistuksia, vaan tietojen todenperäisyys tutkitaan jälkeenpäin pistokokein. Jos liitteitä tarvitaan, niin ne voi toimittaa myös sähköisesti. Asumistukilain mahdollisen uudistamisen jälkeen ( ) ei 30 päivän määräaika tuot-tane ongelmaa - edellyttäen, että aika lasketaan siitä, kun hakemus on ratkaistavissa. Kela on mukana valmisteilla olevassa Valtiohallinnon asiointitilinjärjestelmässä, mikä käyttöön otettaessa helpottaa osaltaan asiointia. Toimenpide-ehdotus: 1) Työttömyysturvaetuuksien käsittelylle säädetään 30 päivän enimmäisaika, joka koskee sekä Kelaa että työttömyyskassoja. Muutos tulisi voimaan vuonna Käsittelyaika määritellään siten, että se alkaa hakemuksen vireille tulosta Kelassa tai työttömyyskassassa ja päättyy etuuspäätöksen antamispäivänä, eli käsittelyajalla tarkoi-tetaan ns. läpimenoaikaa. Työttömyysturvaetuuksien 30 päivän käsittelyajasta säätäminen edellyttäisi Kelalta ja työttömyyskassoilta hieman lisäresursointia hakemusten käsittelyyn. Esityksen yhteis-kunnalliset vaikutukset olisivat kansalaisten yhdenvertaisuutta kohentavia. Tavoitteena tulisi olla tehokas työttömyysturvan (ja sosiaaliturvaetuuksien yleisemminkin) toimi-vuuden takaava hallinto. 2) Opintotukilainsäädäntöön ja yleistä asumistukea koskevaan lainsäädäntöön ote-taan hakemuksen käsittelyaikavelvoite silloin kun kyseistä lainsäädäntöä uudiste-taan muilta osin. Käsittelyaikavelvoitteesta säädettäessä käytetään hyväksi työttömyys-turvan käsittelyajasta saadut kokemukset. Valmistelussa lähtökohtana on 30 päivän käsittelyajasta säätäminen työttömyysetuuksia vastaavasti. 2.2 Työttömyyskassajärjestelmän kehittäminen Muiden työttömyysturvaa koskevien ehdotusten, kuten yksi perusturvaetuus, käsitte-lyajoista säätäminen, ehdotetaan seuraavaa työttömyyskassajärjestelmän kehittämisek-si. Sähköisen työttömyysturvan hakemisen pilottihanke Julkisten ja hyvinvointialojen liiton (JHL) työttömyyskassalla on käytössä internetissä toimiva sähköinen asiointijärjestelmä. Sen kautta hakija voi lähettää kaikkien etuusla-jien (ansioturva, koulutustuki, koulutuspäiväraha ja vuorottelukorvaus) ensimmäisen hakemuksen sekä jatkohakemukset liitteineen sähköisesti työttömyyskassaan. Järjestelmän kautta hakija voi tarkistaa hakemuksensa käsittelytilanteen, selata ja päivittää omia henkilötietojaan, katsella päivärahatietojaan, työvoimapoliittisia lausuntojaan ja työttömyyskassan antamia päätöksiä. Palvelun kautta voi lähettää

7 viestin hakemuksen käsittelijälle ja tilata ilmoituksen päivärahan maksusta matkapuhelimeen. Palvelun käyttö on hakijalle maksutonta ja palveluun voi kirjautua miltä tahansa koneelta, jolta on internetyhteys. JHL:n työttömyyskassassa on myös puhelinpalvelu, joka palvelee jäseniä automaatin välityksellä ympäri vuorokauden. Ansioturvan uusia hakijoita automaatti ohjeistaa ja neuvoo yleisimmissä kysymyksissä. Vanhat hakijat voivat automaatin välityksellä uusia hakemuksensa, tiedustella hakemuksen saapumispäivää ja sen käsittelytilannetta. Myös ansioturvan edellisen ja seuraavan maksupäivän voi selvittää automaatin välityksellä. Tunnistaminen tapahtuu jäsennumeron, henkilötunnuksen ja postinumeron perusteella. Puhelinpalveluautomaatista saa tiedon päivärahahakemuksen käsittelytilanteesta, maksupäivästä ja maksettujen päivien lukumäärästä. Päivärahan jatkohakemuksen voi tehdä joissain tilanteissa, hakemuksesta riippuen. Toimenpide-ehdotus: 1) Hakemusjärjestelmän sähköistäminen Laajennetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan hakemusten sähköistä käsittelyä muihin työttömyyskassoihin JHL:n sähköistämishankkeesta saatujen kokemusten perusteella. 2) ATK-järjestelmän yhtenäistäminen työttömyyskassoissa osakeyhtiömuotoisena Työttömyyskassoissa on nyt käytössä kolme erilaista atk-järjestelmää. Tavoitteena on vähentää käytössä olevien järjestelmien määrä ensin kahteen ja pidemmällä ai-kavälillä siirtyä ainoastaan yhden järjestelmän käyttöön. Tavoitteena on, että työt-tömyyskassojen yhteistä atk-järjestelmää ylläpitäisi Työttömyyskassojen yhteisjär-jestö TYJ:n hallinnoima osakeyhtiö. Pidemmän aikavälin tavoitteena olisi työttömyyskassojen määrän vähentäminen nykyisestä. 3) Alfa-kassan perustaminen, jolla turvattaisiin ansiosidonnaisen työttömyys-päivärahan tasoinen etuus kaikille Maksaja: Työttömyyskassa jäsenilleen ja muille Kansaneläkelaitos tai erikseen perustettava Suomen Alfa-kassa. Rahoitus: Nykytilanteesta poiketen työttömyyskassan jäsenmaksuilla ei alfa-mallissa rahoitettaisi etuusmenoja. Kaikki ansio-osat rahoitettaisiin työttömyysva-kuutusmaksuilla. Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoitettaisiin kaikki kassan hallintokulut, eikä niihin maksettaisi valtio-osuutta eikä työttömyysvakuutusrahas-ton osuutta. Kassat voisivat siten keskittyä tarjoamaan jäsenpalveluita koulutus-, toimiala- tai sektorikohtaisen kohderyhmänsä asiakkaille. Hallintokulumaksu voisi Kansaneläkelaitoksen ollessa Alfa-kassan toimeenpanija määräytyä työttömyyskassojen keskimääräisen hallintokulun perusteella tai KE-LAn hallintomomentille budjetoitujen todellisten kulujen mukaan. Maksu vähen-nettäisiin maksettavasta ansiopäivärahan nettosummasta ja se olisi verotuksessa vähennyskelpoinen erä kuten jäsenmaksutkin. Näin ollen kassan jäsenet ja ei-jäsenet olisivat yhdenvertaisessa asemassa. Mallin edut: Kaikki työ kerryttäisi työssäoloehtoa, koska sitä ei voisi sitoa enää jä-senyyteen. Työttömyyskassoilla olisi käytännössä Kansaneläkelaitosta tai Alfa-kassaa pienemmät hallintokulut jo pelkästään siitä syystä, että niillä on rahastoja, joita ei tarvittaisi etuuksien rahoitukseen. Jotta voitaisiin estää se, että hallinto-maksuja säästääkseen liityttäisiin vähän ennen työttömyyden alkamista työttö-myyskassaan, pitäisi kassan jäsenen täyttää työssäoloehto kassan jäsenyysaikana. Muussa tapauksessa työttömyyspäivärahan maksaisi Kansaneläkelaitos tai Alfa-kassa, joka vähentäisi päivärahasta hallintokulunsa. Tämä kulu olisi verotuksessa vähennys-kelpoinen kuten ay-kassojen jäsenmaksut nykyään. Keskeistä työttömän kannalta on työssäoloehdon täyttyminen, joka oikeuttaa päivärahaan. Mallin haitat: matalan työttömyyden alat maksaisivat suhteessa enemmän työttö-myysturvastaan kuin korkean työttömyyden alat. Tämä merkitsisi tietynlaista progressiota tai tulontasausta eri tuloryhmien kesken. Nykyisin esim. akavalaisilla aloilla maksetaan huomattavasti edullisempia työttömyysvakuutusmaksuja muihin aloihin tai Alfa-malliin verrattuna johtuen alojen keskimääräistä paremmasta työl-lisyystilanteesta.

8 Valvonta: Jos Kansaneläkelaitos maksaisi ansioetuuksia, toimeenpanon yhdenmu-kaisuuden kannalta olisi ongelmallista, että sosiaali- ja terveysministeriö antaa työttömyyskassoille soveltamisohjeita ja vakuutusvalvontavirasto valvoo työttö-myyskassojen ratkaisukäytäntöä. Kansaneläkelaitos puolestaan laatii itse omat oh-jeensa ja valvoo itse niiden noudattamista Eduskunnan alaisena laitoksena. STM:n ohjausvaikutuksen liittyviä teemoja olisi tässä yhteydessä hyvä pohtia yhdenmu-kaisten käytäntöjen aikaansaamiseksi. Taloudelliset vaikutukset yhteensä: Peruspäivärahan meno-osuuden korotus ansioturvan tasolle, eläketurvan rahoitta-minen ja työttömyyskassojen etuuksien siirtäminen vakuutusmaksuihin tulisivat li-säämään työttömyysturvan kustannuksia 250 miljoonalla eurolla ja nostamaan sekä työnantajan että työntekijän työttömyysvakuutusmaksuja 0,2 prosenttiyksiköllä. 2.3 Hakemusmenettelyn selkeyttäminen Sähköinen hakeminen on käytössä useissa sosiaaliturvaetuuksissa. Sähköisesti voi ha-kea mm. Kelan opinto-, vammais- ja perhe-etuuksia ja sekä asumisen tukia. Sähköinen vanhuuseläkehakemus on Kelan ja työeläkelaitosten yhteinen palvelu. Lisäksi Kelan työttömyysaikaa koskevan ilmoituksen voi tehdä sähköisesti. Hakemuksen liitteitä ei kuitenkaan voi toimittaa sähköisesti, vaan ne tulee toimittaa paperilla. Menettely hi-dastaa sähköisen hakemisen käyttöönottoa ja liitteiden käsittely aiheuttaa työtä. Vero-hallinnossa on jo käytössä päätösehdotuksia ja menettely, jossa asiakas säilyttää liitteet itsellään ja verottaja voi tarvittaessa pyytää ne nähtäväksi. Kelan Palvelustrategia (PASTE)-hankkeessa uudistetaan asiakaspalvelukonsepti vuo-sina Kelan palvelutoiminnan kehittämisohjelmassa on linjattu tulevien vuosien asiakaspalvelun periaatteet. Linjauksissa on esitetty tavoitteena mm. hake-musmenettelyn yksinkertaistaminen perustamalla päätöksiä nykyistä enemmän asiak-kaan ilmoitukseen, ratkaisutoiminnan automatisoinnin lisääminen, Kelassa olevien ja muilta viranomaisilta saatavien tietojen hyödyntäminen ratkaisutoiminnassa asiakkaan tietosuoja huomioiden, Kelan ja muiden viranomaisten välisen sähköisen ja reaaliai-kaisen tietojen vaihdon lisääminen sekä päätösehdotusmenettelyn kehittäminen. Työeläkehakemusten käsittelyssä on olemassa sähköinen järjestelmä hakemusten kä-sittelylle Kelassa ja työeläkelaitoksissa. Työ- ja elinkeinoministeriö on aloittanut työn, jossa työttömyysturvaetuuksien osalta pyritään siihen, että työvoimahallinto ja etuuden maksaja eivät pyytäisi samaa selvi-tystä kahteen kertaan. Toimenpide-ehdotus: 1) Sähköisen hakemusmenettelyn edistäminen Kaikkien Kelan, työttömyyskassojen, eläkelaitosten, kunnan ja muiden viran-omaisten myöntämien etuuksien kohdalla pyritään edistämään sähköisen hake-musmenettelyn käyttöä, vähentämään liitteiden määrää ja siirtymään päätösehdotusmenettelyyn vaiheittain etuuskohtaisesti. Käynnistetään pilottihanke, jossa päätösehdotusmenettelyn käyttöönottoa kokeil-laan opintotukietuuksilla sitten kun opintotukia koskeva lainsäädäntö on uusittu. Laajennetaan ansiosidonnaisen työttömyysturvan hakemusten sähköistä käsittelyä muihin työttömyyskassoihin JHL:n sähköistämishankkeesta saatujen kokemusten perusteella. 2) Liitteiden vähentäminen Kelan osalta työtä jatketaan PASTE-hankkeen kautta vuosina Mui-den toimijoiden osalta selvitetään mahdollisuudet vähentää hakemuksen liitteitä etuuskohtaisesti liitteiden. Tavoitteena olisi, että päätös perustuisi asiakkaan ha-kemukseen merkitsemään tietoon, jolloin asiakas merkitsisi etuuskäsittelyssä tar-vittavan tiedon hakemuslomakkeeseen, mutta liitettä ei toimitettaisi Kelaan, työt-tömyyskassaan, eläkelaitokseen, kuntaan tai muulle

Eläkkeensaajan asumistuki

Eläkkeensaajan asumistuki Eläkkeensaajan asumistuki 05.07.2012 Sisällysluettelo Eläkkeensaajan asumistuki * Etuusohje - Hyvä hallinto - Tavoite - Oikeus ja edellytykset - Tukeen oikeuttavat eläkkeet - Ei oikeutta - Suhde muihin

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Näkövammaisen palveluopas 2010

Näkövammaisen palveluopas 2010 PL 30, 00030 IIRIS, Marjaniementie 74, 00930 Helsinki Puh. (09) 396 041 www.nkl.fi Näkövammaisen palveluopas 2010 Näkövammaisen palveluopas antaa jokaiselle näkövammaiselle mahdollisuuden itsenäiseen oikeuksien

Lisätiedot

KANSANELÄKELAITOKSEN VALTUUTETTUJEN TOIMINTAKERTOMUS

KANSANELÄKELAITOKSEN VALTUUTETTUJEN TOIMINTAKERTOMUS Kansaneläkelaitoksen valtuutettujen toimintakertomus 2004 K 7/2005 vp KANSANELÄKELAITOKSEN VALTUUTETTUJEN TOIMINTAKERTOMUS 2004 HELSINKI 2005 ISSN 0355-4996 Edita Prima Oy, Helsinki 2005 KELAN VALTUUTETUT

Lisätiedot

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94,

Kumoaa: Sosiaalihuollon pysyväisohjeet SO 15.1/ 18.12.2001, SO 15:1/ 28.5.1998, SO15.8/ 12.4.94, Toimeentulotuen yleisohje 4.1.12 1 (106) HELSINGIN KAUPUNKI PYSYVÄISOHJE 4.1.12 SOSIAALIVIRASTO AIKUISTEN PALVELUT Sosiaalinen ja taloudellinen tuki Leila Palviainen, Anne Qvist 16.6.2008 TOIMEENTULOTUEN

Lisätiedot

Elämän riskit hallintaan

Elämän riskit hallintaan Elämän riskit hallintaan 1 Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa 2008 1. Kuka voi liittyä SYT-kassaan ja miksi?... 3 2. Jäsenyysaika ja maksut... 5 3. Milloin kassasta voi saada päivärahoja?... 7 4. Kun yrittäjä

Lisätiedot

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ

LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ OIKEUSMINISTERIÖ 19.9.2003 Lainvalmisteluosasto Dnro: 261/05/03 Viite: Lausuntopyyntönne, 4376/41/2001 OM014:00/2001 LAUSUNTO OSAKEYHTIÖLAKITYÖRYHMÄN MIETINNÖSTÄ Oikeusministeriö on pyytänyt Patentti-

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 11.10.2013 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi opintotukilain ja sotilasavustuslain 10 a :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan opintotukilain opintolainan valtiontakausta koskevia

Lisätiedot

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008

Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 Dementoituvan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas 2008 1 Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, edunvalvonta-asiamies, Alzheimer-keskusliitto ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Alzheimer-keskusliitto (toim.) DEMENTOITUVAN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10

SISÄLLYSLUETTELO. Auli Hänninen Toimitusjohtaja. Päivärahan hakeminen 3. Päivärahaoikeuden esteet 8. Työvoimapoliittiset edellytykset 10 Ansioturvan ABC 2011 YTK viettää juhlavuottaan jäsenten palvelun merkeissä Vuosi 2010 oli haasteellinen vuosi työttömyyskassoille. Taantuman johdosta työttömyys kosketti voimakkaasti myös YTK:n jäsenistöä.

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY KUNNALLISESSA SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1.

1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. 1. JOHDANTO... 2 1.1. Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista... 3 2. SOSIAALIASIAMIESTOIMINNAN PERUSTEITA... 4 2.1. Sosiaaliasiamiestoiminta... 4 2.2. Satakunnan sairaanhoitopiirin sosiaaliasiamiestoiminta

Lisätiedot

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69.

Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Sosiaali- ja terveystoimiala Toimeentulotuen soveltamisohjeet Sosiaali- ja terveyslautakunta on vahvistanut nämä soveltamisohjeet kokouksessaan 12.4.2012, 69. Soveltamisohjeita on viimeksi päivitetty 10.6.2013.

Lisätiedot

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin

2007:10. Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2007:10 Toimeentuloturva kehdosta keinutuoliin Helsinki

Lisätiedot

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja

Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Työttömyyspäivärahan vaikutus työsuhteen perusteettomasta päättämisestä maksettavaan korvaukseen Sanna Kujala Heikki Pohja Artikkeli on julkaistu Työoikeudellisen Yhdistyksen vuosikirjassa 2003 2004 (Helsinki

Lisätiedot

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa.

Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. Taiteen keskustoimikunta Tutkimusyksikkö Arts Council of Finland Research Unit No 35 2000 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden verotuksesta ja sosiaaliturvasta Suomessa ja Irlannissa. 1 Terhi Aaltonen Taiteilijoiden

Lisätiedot

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS

HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS HALLINTOTUOMIOISTUINTEN TOIMINTAKERTOMUS 37580 38876 33011 Ratkaistu Saapunut Vireillä 31.12. Helsingin hallinto-oikeus Hämeenlinnan hallinto-oikeus Kouvolan hallinto-oikeus Kuopion hallinto-oikeus Oulun

Lisätiedot

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5

Sisältö 2/2005. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 3 Valtioneuvoston asetukset 5 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä sekä holhoustoimesta annetun lain 8 :n ja valtion oikeusaputoimistoista annetun lain 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne 101 Palautumista saattaa käytännössä tuntuvasti rajoittaa maksuhäiriömerkintätiedot, joita luottotietotoiminnan harjoittaja rekisteröi. Toisaalta luottotiedoilla on luotonantajan kannalta huomattava merkitys

Lisätiedot

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa

ANSIOTURVAN. Vakuuttava työttömyyskassa ANSIOTURVAN Vakuuttava työttömyyskassa Vakuuttava työttömyyskassa Ansioturvan ABC 2014 Maksoimme vuonna 2013 ansiopäivärahaa työttömille ja lomautetuille jäsenillemme noin 500 miljoonaa euroa. Kuukausittain

Lisätiedot

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset.

HE 146/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevat säännökset. Hallituksen esitys Eduskunnalle sähköistä kiinteistön kauppaa, panttausta ja kirjaamismenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi Esityksessä ehdotetaan, että maakaareen lisätään sähköistä kiinteistön kauppaa,

Lisätiedot

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista

HE 11/2013 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahaautomaattiavustuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahaautomaattiavustuksista annettua lakia.

Lisätiedot

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin

Laillisuustarkastuskertomus. Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Laillisuustarkastuskertomus Valtionosuus kunnille perustoimeentulotuen kustannuksiin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset 12/2014 Valtiontalouden tarkastusviraston laillisuustarkastuskertomus

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO HENKILÖTIETOLAKI JA ASIAKASTIETOJEN KÄSIT- TELY YKSITYISESSÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 27.07.2010 www.tietosuoja.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖTIETOLAIN TARKOITUS, TAVOITTEET

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä

Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa. 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen (toim.) Parempaa sosiaaliturvaa 40 ensimmäistä esitystä Ville Kopra ja Heidi Lehikoinen / Kalevi Sorsa -säätiö rs Kansi ja ulkoasu: Harri Heikkilä Yliopistopaino Helsinki

Lisätiedot