Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2014"

Transkriptio

1 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys Postimarkkinaselvitys 2014

2 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 1 2. Taustaa 2 3. Selvityksen toteutustapa 3 4. Kirjelähetykset 3 5. Lehtijakelu 6 6. Osoitteeton jakelu Pakettilähetykset 12 Liite: Kyselylomake Tiivistelmä Viestintävirasto seuraa postilain sille määräämän tehtävän mukaisesti postilähetyspalveluiden markkinoiden kehitystä Suomessa. Seurannan piiriin kuuluvat eri postilähetyslajit, eli kirjeet, lehdet, osoitteeton jakelu ja paketit. Postitoiminta on ollut jo 2000-luvun alkupuolelta asti voimakkaassa murroksessa tiedonvälityksen digitalisoituessa ja ihmisten ajankäyttötottumusten muuttuessa. Tämän lisäksi myös useamman vuoden jatkuneella talouden taantumalla on ollut vaikutusta ihmisten valintoihin ja kulutuskäyttäytymiseen myös postilähetyspalvelujen osalta. Jatkuvasti monipuolistuvilla sähköisillä ratkaisuilla on voimakas, perinteistä paperipostia korvaava vaikutus. Kirjepostin määrän väheneminen on kiihtynyt entisestään ja vuonna 2014 se väheni 10 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yritykset ja yhteisöt ovat ylivoimaisesti suurin kirjeitä lähettävä taho ja näiden siirtyessä sähköisiin palveluihin mm. laskutuksen osalta muutokset kirjeiden kokonaisvolyymeissa ovat suuria. Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymien lasku voimistui samalla kun lehdet jakavat sisältöään yhä enemmän internetin kautta. Sanomalehtien varhaisjakelu väheni 12 % ja aikakauslehtien jakelu 10 % edellisvuoteen verrattuna. Postilähetysten eri tuoteryhmistä parhaiten ovat säilyttäneet asemansa mainosposti sekä pakettikuljetukset. Viimeksi mainittujen kappalemääräinen volyymi kasvoi vuonna 2014 runsaat kaksi prosenttia. Pakettien osalta jakeluvolyymin ennustetaan kasvavan jatkossakin, kun verkkokaupan suosion arvioidaan entisestään kasvavan. Verkkokaupan kasvu ja sen uudet muodot vaikuttavat palveluverkoston jatkuvaan kehitykseen ja uudenlaisiin palvelukonsepteihin. Postimarkkinaselvitys 2014

3 2 2. Taustaa Postimarkkinaselvitys 2014 toteutetaan osana postilain Viestintävirastolle määräämää tehtävää arvioida säännöllisin väliajoin kirje- ja pakettipalveluiden markkinoita Suomessa. Tässä selvityksessä läpikäytävillä postilähetyspalveluilla tarkoitetaan kirjeiden, pakettien, lehtien ja osoitteettomien lähetysten jakelua Suomessa sekä ulkomailta tulevaa ja sinne lähtevää liikennettä. Selvitys on jatkoa aiempina vuosina tehdyille postimarkkinoita koskeville tutkimuksille. Vuodet 2012 ja 2013 kattava postimarkkinaselvitys tehtiin Viestintäviraston toimesta ja vuosien 2010 ja 2009 osalta tutkimuksen toteutti viraston toimeksiannosta Nordic Adviser Group. Vuonna 2008 ja sitä ennen vastaavan tutkimuksen laati Tilastokeskus. Kukin taho on toteuttanut tutkimuksen hieman toisistaan poikkeavin menetelmin, joten niiden tulokset eivät ole keskenään suoraan vertailukelpoisia. Postilähetyspalveluiden markkinat ovat olleet suurten muutosten keskellä jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien. Tänä aikana digitalisoituminen on vaikuttanut voimakkaasti myös viestinvälitykseen ja muutosvauhti on viime vuosina kiihtynyt. Erilaiset sähköiset viestintäpalvelut kuten sähköposti, sosiaalisen median sovellukset ja sähköinen asiointi ovat aiheuttaneet perinteisen kirjepostin volyymien voimakasta laskua. Myös painettujen lehtien sisällölle on syntynyt uusia sähköisiä jakelukanavia. Postilähetyslajeista pakettimarkkinat ovat puolestaan kasvaneet, kun verkko-ostamisen tarjonta ja suosio ovat kasvaneet. Koko postiliikenteen kehitys on sidoksissa myös yleiseen taloudelliseen kehitykseen ja useamman vuoden jatkunut taloudellinen epävarmuus on osaltaan vaikuttanut laskuun useimmissa lähetyslajeissa. Sähköinen korvautuvuus postiliikenteessä kiihtyy voimakkaasti. Posti arvioi kirje- ja lehtimäärien olevan vuonna 2020 enää puolet nykyisestä. Lähde: Posti

4 3 3. Selvityksen toteutustapa Postimarkkinoiden koon selvittäminen on aiempien vuosien tutkimuksista saatujen kokemusten perusteella osoittautunut haastavaksi tehtäväksi. Kirjeiden ja lehtien osalta markkinoiden hahmottaminen on verrattain selkeää jakeluoperaattorien vähäisen määrän takia, mutta erityisesti pakettimarkkinoiden volyymien laskeminen on hankalaa. Tämä on seurausta pakettijakelumarkkinoiden luonteesta; toimijoita on paljon ja siten myös erilaisia käytäntöjä. Pakettikuljetukset ketjuuntuvat usein siten, että useampi operaattori voi kuljettaa samaa pakettia tai paketti voi kulkea kokonaan toisen operaattorin verkossa. Myös kappalemäärien kirjaamistavoissa on eroja, tilanteesta riippuen paketti kirjautuu yksilöidysti tai osana useita paketteja sisältävää kuljetusyksikköä. Edellä mainituista syistä johtuen tässä selvityksessä on pyritty käyttämään useita eri tietolähteitä. Viestintävirasto lähetti alan suurimmille toimijoille kyselylomakkeen, jossa toimijoilta pyydettiin yritystasoisia tietoja kappalemääräisestä volyymista ja liikevaihdosta, näiden tietojen perusteella on voitu arvioida markkinoiden kokoa. Lisäksi tässä selvityksessä on hyödynnetty lukuisia muita tietolähteitä, mm. yritysten omia tiedotteita ja lehtiartikkeleita. 4. Kirjelähetykset Kirjeellä tarkoitetaan tässä selvityksessä Postilaissa määriteltyä osoitteellista, enintään kahden kilon painoista kirjettä tai postikorttia, joka on jätetty postiyritykselle kuljetettavaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tässä yhteydessä käsitellyt kirjeet ovat joko Postin tai Posten Ålandin jakelemia kirjeitä. Ahvenanmaalla toimivan Posten Ålandin osuus kirjemääristä on hyvin pieni. Kirjelähetyksiä koskeva postipalvelu edellyttää toimilupaa ja sen myöntää valtioneuvosto. Toimilupia ei erikseen julisteta haettaviksi. Toimiluvanvaraista postitoimintaa harjoittaa manner-suomessa ainoastaan Posti Oy toimialueenaan koko maa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Esan Kirjapaino Oy:lle, Ilves Jakelu Oy:lle, Esa Jakelut Oy:lle ja Alma Manu Oy:lle on myönnetty toimiluvat alueelliseen toimintaan, mutta yhtiöt eivät toistaiseksi ole aloittaneet toimiluvan mahdollistamaa toimintaa. Digitalisoituminen ja kuluttajakäyttäytymisen muutokset ovat vaikuttaneet kirjepostin volyymeihin jo 2000-luvun alkupuolelta lähtien ja muutosvauhti on kiihtynyt entisestään 2010-luvulla. Internetin myötä tulleet viestinvälityksen uudet ratkaisut sähköpostia ja sosiaalisen median sovelluksia hyödyntävine palveluineen tarjoavat mahdollisuuden organisaatioille ja kuluttajille käyttää hyvin nopeita, kustannustehokkaita ja juuri tavoitellun kohderyhmän saavuttavia viestintäpalveluja. Osoitteellisten kirjeiden volyymit laskivat vuoden 2014 aikana 10 %. Posti arvioi, että kehitys tulee jatkumaan samansuuntaisena ja kirjevolyymin määrä puolittuu viidessä vuodessa. Yritysten lähettämät laskut ovat perinteisesti olleet kirjelajeittain tarkasteltuna suurin yksittäinen ryhmä. Internetin mukanaan tuomat uudet ratkaisut erilaisine sähköisen maksamisen sovelluksineen ovat vaikuttaneet juuri tähän ryhmään erityisen voimakkaasti. Siirtymä sähköiseen laskutukseen lähti Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna viiveellä liikkeelle, mutta muutaman viime vuoden aikana muutosvauhti on nopeutunut mm. sen seurauksena, että yhä useampi yritys

5 4 on alkanut veloittaa erikseen paperilaskusta. Viime vuoden lopussa jo yli puolet kuluttajalaskuista vastaanotettiin sähköisesti kun kaksi vuotta aikaisemmin sähköisten laskujen osuus oli reilu kolmannes kaikista kuluttajalaskuista. Yritysten välillä sähköinen laskutus on vielä yleisempää. Verkkolaskun suosiota kasvattaa sen edullisuus, nopeus ja toimitusvarmuus, koska järjestelmä antaa virheilmoituksen, jos lasku ei ole mennyt perille. Postin ennusteen mukaan vuonna 2020 sähköisten kuluttajalaskujen osuus olisi jo 75 %. Kirjelähetysten määrän voimakkaampi laskuvaihe alkoi vuonna 2009 jolloin vuosittainen volyymi pieneni noin 2 %. Lasku kuitenkin kiihtyi edelleen niin, että vuonna 2012 osoitteellinen kirjeposti väheni 4 % ja vuonna %. Viime vuonna laskua oli jo 10 %. Kaikista kirjeistä noin puolet on osoitteellista suoramarkkinointia tai muuta yritysten ja julkisyhteisöjen lähettämää viestintää. Sähköiset palvelut vaikuttavat myös tähän kirjeryhmään tarjoten monessa tapauksessa nopeamman, kustannustehokkaamman ja tarkasti juuri toivotun kohderyhmän tavoittavan viestinvälityksen kanavan. Osoitteelliset mainoskirjeet ovat kuitenkin säilyttäneet viime vuoteen asti asemansa melko hyvin ja poikkeavat siten muusta yritysten lähettämästä kirjepostista. Tähän lienee vaikuttanut mm. suhteellisen edulliset toteutuskustannukset ja erilaisten osoiterekisterien hyödyntäminen tarkkaan kohdentamiseen. Vuonna 2014 tapahtui notkahdus myös tässä segmentissä. Tähän on saattanut osaltaan vaikuttaa pitkittynyt talouden taantuma yhdessä entistä monipuolisempien ja yhä useamman yrityksen ulottuvilla olevien sähköisten markkinointikanavien kanssa. Kuluva vuosi tulee osaltaan näyttämään, onko kyseessä tilapäinen poikkeama vai laskeva kehitystrendi. Kuluttajien toisilleen lähettämien kirjeiden osuus koko kirjevolyymista on pieni ja koko alaan suhteutettuna muutokset ovat olleet maltillisempia. Esimerkiksi erilaisten tapahtumien muistaminen postitse, kuten joulukorttien lähettäminen, on edelleen pitänyt suhteellisen hyvin pintansa. Kuluttajien lähettämät kirjeet edustavat noin kymmenesosaa kaikista kirjeistä. Ehkä hieman yllättäen tässä kirjeluokassa volyymien vuosilasku on ollut vähäisempää verrattuna kaikkien kirjeiden kokonaisvolyymien kehitykseen. Vaikka kuluttajat ovat samaan aikaan ottaneet entistä enemmän käyttöön erilaisia sähköisiä viestintäsovelluksia, eivät nämä ole korvanneet täysimääräisesti perinteistä kirjettä. Kansainvälisesti vertaillen kirjepostin volyymit ovat kääntyneet laskuun Suomessa muita Pohjoismaita myöhemmin. Tämä selittyy pitkälti hitaammalla siirtymällä sähköiseen laskutukseen. Postin teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset ovat kuitenkin omaksuneet hyvin sähköisen laskun ja ovat aiempaa valmiimpia luopumaan paperisista laskuista.

6 5 Osoitteellisen kirjepostin kehitys eri maissa Lähde: Posti Laskutuksen sähköistymisen läpimurto tapahtui Suomessa vuonna 2013, jolloin joka toinen kuluttajalasku vastaanotettiin sähköisesti. Postin helmikuussa 2015 julkistaman tutkimuksen mukaan kuluttajalaskuista 34 % vastaanotettiin verkkopankkiin tai Netpostiin. 15 % kuluttajalaskuista vastaanotettiin sähköpostiin. Muutosvauhti on kiihtynyt niin, että jo kaksi kolmasosaa kuluttajista on valmis siirtymään verkkopankkivastaanottoon ja muihin sähköisiin vaihtoehtoihin. Postin ennusteen mukaan vuonna 2020 sähköisten kuluttajalaskujen osuus on 75 %.

7 6 Kirjeiden kokonaismäärä Milj.kpl Muutos vuodessa, % Kirjeitä kpl Vuosimuutos-% 5. Lehtijakelu Myös sanoma- ja aikakauslehtien volyymien lasku voimistui. Sanomalehtiä jaettiin varhaisjakelussa vuonna % vähemmän kuin vuotta aiemmin ja aikakauslehtiä jaettiin 10 % vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Sanomalehdistä lähes 80 % jaetaan Suomessa varhaisjakelussa. Varhaisjakelu on tyypillisesti taajamissa käytettävä jakelutapa ja hajaasutusalueilla vastaavasti sanomalehdet jaetaan muun postin jakelun yhteydessä. Sanomalehtien jakelusta noin kaksi kolmasosaa hoitaa Posti ja loppu jakautuu runsaan kymmenen jakelijan kesken. Sanomalehtien varhaisjakelun päivävolyymit x1000kpl Sanomalehtien varhaisjakelun päivävolyymi

8 7 Sanomalehtien varhaisjakelun päivävolyymit jakelijoittain Keskeinen tekijä sanomalehtien jakeluvolyymin laskulle on digitalisoituminen. Uutisvirta ja sanomalehtien lukeminen on muuttunut yhä reaaliaikaisemmaksi, mikä on tarkoittanut lukemisen siirtymistä digitaalisiin laitteisiin. Erityisesti nuoren sukupolven keskuudessa sanomalehtien aamulukemisen kulttuuri on murentunut jatkuvasti päivittyvän sähköisen sisällön tieltä. Kotiin tilattavien sanomalehtien lukeminen korvautuu yhä useammin mainosrahoitteisten uutissivustojen, maksullisten verkkolehtien ja sosiaalisen median seurannalla.

9 8 Lähde: Sanomalehtien liitto Digitalisoituminen on vaikuttanut erityisesti media-alaan viime vuosina hyvin voimakkaasti. Internetin ja sosiaalisen median kasvun myötä paperilehtien toimintakenttä on murroksessa. Sisältö muuttuu sähköiseksi, jakelukanavien ja tarjoajien lukumäärä kasvaa ja kilpailu muuttuu yhä kansainvälisemmäksi. Sanoma- ja aikakauslehtien osuus mediamainonnasta putoaa, kun mainostajat siirtyvät entistä enemmän verkkoon. Samaan aikaan uudet sukupolvet tottuvat yhä enemmän ilmaisen, internetissä jaettavan median kuluttamiseen. Painetun median kustantamojen tulot vähenevät sekä ilmoitusmyynnin ja tilaajamäärien laskiessa. Volyymien laskiessa lehtien jakelukustannuksilla puolestaan on nousupaineita.

10 9 Mediamainonnan kehitys mediaryhmittäin Lähde: TNS Gallup Mainontaan käytetty euromäärä laski vuonna 2014 painetuissa medioissa ja televisiossa. Mediamainonnan painopiste siirtyi sähköiselle puolelle, sillä erityisesti verkkomainonta jatkoi kasvuaan. Painettujen medioiden osuus mediamainonnasta vuonna 2014 oli yhteensä 46,1 % ja laskua rahallisessa panostuksessa painettuun mediamainontaan oli 9,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Painettuun sanomalehtimainontaan käytettiin rahaa 8,7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kaupunki- ja noutolehdissä mainontaan käytetty euromäärä laski hieman vähemmän eli 1,7 %. Sanoma- ja kaupunkilehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 38,0 %. Osuus koko mediakakusta on laskenut noin 2 prosenttiyksikköä. Aikakauslehtimainonnan osuus mediamainonnasta oli 8,1 %. Laskua rahallisessa panostuksessa tapahtui 15,3 % edellisvuoteen verrattuna. Aikakauslehtiryhmässä yleisölehtien mainostulot laskivat peräti 20,3 % ja asiakaslehtien 3,6 %. Ammatti- ja järjestölehtien mainostulot laskivat puolestaan 12,0 %.

11 10 Aikakauslehdiksi luokitellaan yleisesti lehdet, jotka ovat joko tilattavia, irtonumerona ostettavia tai jäsenyyden tai asiakkuuden perusteella vastaanotettavia julkaisuja. Aikakauslehti ilmestyy vähintään kerran vuodessa ja se ei ole sisällöltään mainontaa eikä mainosten osuus ylitä toimituksellisen sisällön osuutta. Tästä lehtiluokasta noin 95 % kulkee jakelun kautta suoraan vastaanottajalle ja irtonumeromyynnin osuus on noin 5 %. Aikakauslehtien jakelu tapahtuu postin päiväjakelun yhteydessä. Kokonaismäärä on laskenut viimeiset vuodet noin 5-7 % vuodessa. Viime vuonna lasku oli noin 10 %. Aikakauslehtien jakeluvolyymin kehitys Milj.kpl Aikakauslehtijakelu 6. Osoitteeton jakelu Osoitteeton jakelu pitää sisällään osoitteettoman suoramainonnan, kuten mainoslehtisten ja ilmaisjakelulehtien jakelun. Kirje- ja lehtijakelusta poiketen tämä ryhmä on kasvanut koko 2000-luvun, keskimääräinen vuosikasvu on noin 6-7 % vuosina Kasvu on kuitenkin viime vuosina hidastunut ja vuonna 2014 kokonaismäärissä oli laskua vertailuajankohtaan nähden. Digitalisoituminen ja erilaiset sähköiset mainonnan välineet eivät ole syrjäyttäneet osoitteetonta jakelua, vaikka nykyisin esimerkiksi monet sosiaalisen median sovellukset tarjoavat kustannustehokkaan mainoskanavan tavallisen pienyrittäjän käyttöön. Osoitteettoman jakelun pitkään jatkuneeseen suosioon on saattanut vaikuttaa mm. mainonnan edulliset toteutus- ja jakelukustannukset. Talouden taantumassa osoitteettomalla jakelulla on ollut tapana kasvaa juuri edullisuutensa takia verrattuna muihin mainonnan muotoihin. Muihin Pohjoismaihin verrattuna osoitteettoman jakelun volyymit olivat Suomessa väestömäärään nähden vielä 2000-luvun alussa matalat, mutta ovat nyt

12 11 saavuttaneet suhteellisesti saman tason vertailumaihin nähden. Näissä vertailumaissa osoitteeton jakelu on kääntynyt viimeisten vuosien aikana jo laskuun ja Suomessa tähän vaiheeseen siirryttiin selvällä viiveellä. Valtaosa Suomen osoitteettomasta jakelusta kulkee Postin ja Suomen Suoramainonta Oy:n kautta. Suomen Suoramainonta -ketjuun kuuluu 31 jakeluyhtiötä, joilla on 48 paikallistoimipistettä eri puolilla Suomea. Posti hoitaa jakelun valtakunnallisen päiväjakelun yhteydessä. Näitä kahta selvästi pienempinä toimijoina osa sanomalehtien omistamista jakeluorganisaatioista jakaa osoitteetonta postia sanomalehtien varhaisjakelun yhteydessä. Lisäksi myös mm. erilaiset yhdistykset ja seurat suorittavat osoitteetonta jakelua osana varainhankintaansa, joten tarkkoja volyymitietoja koko osoitteettoman jakelun määrästä ei ole saatavilla. Osoitteettoman jakelun kokonaismäärä Milj.kpl Osoitteeton jakelu kpl

13 12 7. Pakettilähetykset Vuonna 2014 pakettilähetysten nopeana jatkunut kasvu hieman tasaantui ja kappalemääräinen kokonaisvolyymi kasvoi reilut 2 %. Kasvun hidastumiseen erityisesti yritysasiakkaiden osalta lienee osaltaan vaikuttanut talouden taantuma, kun yleinen toimeliaisuus on vähentynyt. Tilannetta on paikannut kuluttajien edelleen kasvava ja monipuolistuva nettikauppa. Internetin jatkuvasti laajentuva käyttö ja sen myötä kehittyvät sähköiset palvelut ovat vaikuttaneet pakettimarkkinoiden nopeaan kasvuun. Kulutustottumusten muutos ja hintatietoisuuden kasvu näkyy siten, että yhä suurempi osa vähittäiskaupan tavaroista ostetaan verkkokaupoista suurempien valikoimien ja kilpailukykyisten hintojen takia. Erilaiset kuluttajien väliset sähköiset kauppapaikat lisäävät valtavasti potentiaalisten asiakkaiden määrää ja siten myös kuluttajien toisilleen lähettämien pakettien määrää. Kuluttaja-asiakkaiden kasvava merkitys pakettikuljetusalan yrityksille näkyy palvelujen jatkuvana kehityksenä. Pakettien noutopisteiden lukumäärää kasvatetaan ja palvelusta pyritään tekemään mahdollisimman joustavaa ja helppoa mm. erilaisilla pakettiautomaateilla, jolloin asiakas voi noutaa paketin itselleen sopivaan aikaan, eikä hänen tarvitsee sopia vastaanottoaikaa esimerkiksi kotiin. Kuluttajien välistä ja myös pienyrittäjiä palvelevaa pakettiliikennettä ollaan myös kehittämässä siten, että useampi toimija kasvattaa lähetyspaikkojen verkostoaan. Vähittäiskaupan tuotteiden verkkokauppa jatkoi kasvuaan viime vuonna, mutta palveluiden verkkokauppa supistui. Viiden vuoden aikana suomalaisten verkko-ostokset ovat lisääntyneet liki viidenneksen. TNS Gallupin, Kaupan liiton ja Asiakkuusmarkkinointiliiton Verkkokauppatilaston mukaan suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta vuonna 2014 yhteensä 10,5 miljardilla eurolla. Suomalaiset ostivat palveluita verkosta viime vuonna viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, yhteensä 5,7 miljardilla eurolla. Pudotusta selittää etenkin verkkokaupan suurimman tuoteryhmän, matkailun, kääntyminen laskuun. Taloustilanteesta huolimatta vähittäiskaupan tuotteita sen sijaan ostetaan verkosta yhä enemmän. Kasvu on rakenteellista, eli kokonaiskulutus ei kasva, mutta ostoja siirretään verkkoon. Verkkoon houkuttelee etenkin ostamisen vaivattomuus, hinta sekä valikoimat. Verkkokauppatilaston mukaan vähittäiskaupan tuotteita ostettiin viime vuonna verkosta yhteensä 3,6 miljardilla eurolla. Kasvua edellisvuodesta kertyi 7 prosenttia. Verkkokaupan kehitys onkin kulkenut päinvastaiseen suuntaan kuin muun vähittäiskaupan. Tilastokeskuksen mukaan koko vähittäiskauppa supistui viime vuonna prosentin verran edellisvuodesta. Pakettimarkkinoiden volyymin arvioiminen on hankalaa, koska alalla on runsaasti toimijoita ja siten myös erilaisia käytäntöjä volyymien kirjaamisessa, paketti saattaa kirjautua yksilönä tai olla osa isompaa kuljetusyksikköä. Lisäksi paketit kulkevat monesti useamman operaattorin verkon kautta tai kirjautuvat kahdelle eri yhtiölle, mutta kulkevat vain toisen yrityksen toimesta. Tässä selvityksessä on pyritty arvioimaan kokonaismarkkinoiden kokoa käyttämällä mahdollisimman montaa eri tietolähdettä. Näitä tietoja yhdistämällä on päästy tässä esitettyihin tuloksiin. Muista postilähetyslajeista poiketen pakettimarkkinoilla on huomattavan suuri määrä toimijoita. Markkinaosuuksin tarkasteltuna Posti ja Matkahuolto ovat kaksi suurinta

14 13 jakeluoperaattoria, näiden takana kotimaisen Kaukokiidon lisäksi on melko tasavahvana joukko kansainvälisiä toimijoita, joilla on Suomessa tytäryhtiö. Bring Express Suomi Oy, FedEx Express Oy, GLS Finland Oy, DHL Freight Finland Oy, PostNord Logistics Oy, Schenker Cargo Oy, TNT Suomi Oy ja UPS Finland Oy ovat ulkomaalaisten yritysten suomalaisia tytäryhtiöitä ja vahvistaneet asemiaan mm. siksi että tavaroiden verkkokaupasta ulkomaisten yritysten osuus on suuri ja nämä ovat hakeneet laajalla maantieteellisellä kattavuudella toimivia jakelukumppaneita. Useat kansainvälisesti merkittävät verkkokaupat ovat tehneet kuljetussopimuksia maailmanlaajuisesti toimivien pakettikuljetusyritysten kanssa ja nämä tekevät edelleen tarpeen mukaan sopimuksia paikallisten jakelijoiden kanssa, mikäli niiden oma verkko ei kata tarvittavia alueita. Osa näistä kansainvälisistä pakettioperaattoreista on ulkoistanut Suomen rajojen sisäpuolella suoritettavan jakelun joko osin tai kokonaan kotimaisille yhteistyökumppaneille. Edellä mainittujen lisäksi Suomessa toimii lukuisa joukko huomattavasti pienempiä kuriiriyrityksiä. Tilastokeskuksen toimialaluokittelun ryhmään Posti- ja kuriiritoiminta kuuluu yli 300 yritystä. Pakettien kokonaismäärien arviointi perustuu Viestintäviraston suurimmille toimijoille lähettämään kyselyyn, johon vastasi kaikkiaan kuusi pakettien jakelua suorittavaa yritystä. Vastaajajoukko edustaa merkittävää otosta suurimmista toimijoista, joten sen perusteella pystyy kokonaismarkkinoiden kokoa arvioimaan ja suhteuttamaan näin saatuja lukuja muista lähteistä kerättyihin tietoihin. Arvioinnissa on huomioitu myös toimijoiden muissa yhteyksissä, kuten omissa tiedotteissaan julkistamat tiedot. Pakettien kokonaisvolyymin kehittymiseen vaikuttaa merkittävästi kaksi tekijää; verkkokaupan suosion kasvu ja yleinen taloudellinen tilanne. Kappalemääräisessä volyymissa tapahtui merkittävä pudotus vuoden 2008 talouskriisin myötä ja vuodesta 2009 on alkanut jälleen kasvu. Pakettien kokonaismäärän arvioitu kehitys Suomessa Milj.kpl Pakettivolyymi kpl

15 14 Liite: Kyselylomake Posti- ja pakettilähetyksiä koskeva selvitys Viestintävirastolla on lakisääteinen velvollisuus seurata kirje- ja pakettipalveluiden markkinoita. Postilaki velvoittaa toimijoita luovuttamaan Viestintävirastolle sen pyytämiä tietoja. Viestintävirasto kerää tietoa postitoimialan markkinakehityksestä sekä omiin, että mm. Euroopan komission tietotarpeisiin. Keskeinen tiedonkeruun väline on kyselytutkimus, joka selvittää markkinoiden kokoa ja kehitystä lähetyslajeittain, joita ovat kirjeet, paketit, lehdet, osoitteeton jakelu ja ulkomaan lähetykset. Kyselyn avulla pyritään selvittämään kirje-, lehti- ja pakettimarkkinoiden kokoa keräämällä tietoa alan suurimpien toimijoiden volyymeista. Lomakkeella kerätään tietoja vuodelta Pyydämme vastaamaan kysymyksiin niiltä osin kuin ne liittyvät liiketoimintaanne ja tarkan tiedon puuttuessa esittämään arvionne. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäisten yhtiöiden tietoja julkaista. Vastaukset pyydetään palauttamaan viimeistään sähköpostitse osoitteeseen Lisätietoja Viestintävirastossa antavat: Sami Vilvala, Viestintämarkkina-asiantuntija puh Petri Peutere, Viestintämarkkina-asiantuntija puh Perustiedot 1.1. Yhtiön nimi 1.2. Yhtiön liikevaihto Suomessa vuonna Vastaajan nimi 1.4. Vastaajan sähköposti 1.5. Vastaajan puhelinnumero 1.6. Yhtiön työntekijämäärä Suomessa 1.7. Kattaako yhtiön toiminta koko maan? Kyllä Ei 1.8. Jos ei, millä alueella toimintaa on? 1.9. Jakeluun liittyvien omien toimipisteiden lukumäärä Suomessa Merkittävimmät yhteistyökumppanit kotimaan lähetyksissä Merkittävimmät yhteistyökumppanit ulkomaan lähetyksissä Lisätietoja

16 15 2. Kirjelähetykset (enintään 2 kg), osoitteellinen jakelu 2.1. Kotimaan kirjelähetykset (enintään 2kg), osoitteellinen jakelu 2.2. Kirjelähetykset ulkomaille (enintään 2kg) 2.3. Kirjelähetykset ulkomailta (enintään 2kg) 2.4. Arvio niiden kotimaan kirjeiden osuudesta, jotka kulkevat joltain osin myös toisen jakelijan verkoston kautta (%)? 2.5. Arvio niiden ulkomaille menevien/ulkomailta tulevien kirjeiden osuudesta, jotka kulkevat joltain osin (rajanylitys/kotimaa) myös toisen jakelijan verkoston kautta (%)? 2.6. Tarjoatteko kirjaamispalvelua kauttanne lähetettäville kirjelähetyksille? 2.7. Tarjoatteko vakuuttamispalvelua kauttanne lähetettäville kirjelähetyksille? Lisätietoja (esim. mikäli yhtiönne määrittelee kirjeen enintään 2kg -tavasta poiketen, voitte laittaa tähän käyttämänne luokittelun ja vastaavat kpl-määrät)

17 16 3. Pakettilähetykset 3.1. Kotimaan pakettilähetykset (0-10kg) 3.2. Kotimaan pakettilähetykset (yli 10-50kg) 3.3. Pakettilähetykset ulkomailta (0-50kg) 3.4. Pakettilähetykset ulkomailta alle 20kg 3.5. Pakettilähetykset ulkomaille (0-50kg) 3.6. Kuinka suuren osan yhtiönne kotimaassa kuljettamista 0-50kg paketeista arvioitte kulkevan myös jonkun toisen jakelijan verkoston kautta (%)? 3.7. Kuinka suuren osan yhtiönne ulkomaille/ulkomailta kuljettamista 0-50kg paketeista arvioitte kulkevan joltain osin (rajanylitys/kotimaa) myös jonkun toisen jakelijan verkoston kautta (%)? 3.8. Yhteistyökumppaninne rajan ylittävissä kuljetuksissa? 3.9. Tarjoatteko vakuuttamispalvelua kauttanne lähetettäville enintään 10kg pakettilähetyksille? Tarjoaako yhtiönne kuluttaja-asiakkaille pakettien lähetyspalveluja? Mikäli ei ole omaa kuluttajia palvelevaa lähetyspalvelua, onko palvelua järjestetty yhteistyökumppanin kautta (palvelumalli ja nimi) Niiden palvelupisteiden lukumäärä, joista kuluttaja-asiakas voi lähettää paketteja? Näiden palvelupisteiden sijainti (osoitteet)

18 Arvionne pakettikuljetus markkinoiden koosta kotimaan liikenteessä ja omasta markkinaosuudestanne? /kpl/% Arvionne pakettikuljetusmarkkinoiden koosta ulkomaille lähtevästä liikenteessä ja omasta markkinaosuudestanne? /kpl/% Arvionne pakettikuljetusmarkkinoiden koosta ulkomailta tulevasta liikenteessä ja omasta markkinaosuudestanne? /kpl/% Lisätietoja 4. Osoitteeton jakelu ja lehtijakelu Suomessa 4.1. Osoitteeton jakelu 4.2. Sanoma- ja paikallislehtien varhaisjakelu Liikevaihto (, alv 0) 4.3. Sanoma- ja paikallislehtien päiväjakelu Liikevaihto (, alv 0) 4.4. Aikakauslehtien jakelu 4.5. Kuinka suuren osan yhtiönne kuljettamista osoitteettomasta- ja lehtijakelusta arvioitte kulkeneen myös jonkun toisen toimijan verkoston kautta (%)? Lisätietoja

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2012-2013 31.3.2014 Postimarkkinaselvitys 2012-2013 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 1 2. Taustaa 2 3. Selvityksen toteutustapa 2 4. Kirjelähetykset 3 5. Lehtijakelu

Lisätiedot

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2015

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2015 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2015 28.6.2016 Postimarkkinaselvitys 2015 1 Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 1 2. Taustaa 2 3. Selvityksen toteutustapa 4 4. Kirjelähetykset 4 5. Lehtijakelu 7 6.

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009

Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainonnan Neuvottelukunnan tiedote 15.06.2010 Markkinointiviestinnän määrä supistui 0,5 miljardia euroa vuonna 2009 Mainosalan järjestöjä edustava Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen

Lisätiedot

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2016

Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2016 Viestintäviraston postimarkkinaselvitys 2016 30.6.2017 Dnro: 599/919/2017 2 (20) Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 2 2. Taustaa 3 3. Selvityksen toteutustapa 4 4. Kirjelähetykset 5 5. Lehtijakelu 7 6. Osoitteeton

Lisätiedot

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011

Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Tiedote 31.5.2012 Markkinointiviestintäpanostukset kasvoivat 4,1 % vuonna 2011 Markkinointiviestintäpanostukset olivat vuonna 2011 Suomessa 3,385 miljardia euroa. Investoinnit kasvoivat 4,1 % edellisvuoteen

Lisätiedot

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 %

TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % TIEDOTE 13.06.2013 MARKKINOINTIVIESTINNÄN MÄÄRÄ LASKI VIIME VUONNA 0,6 % Markkinointiviestinnän määrä Suomessa vuonna 2012 oli 3 380 miljoonaa euroa. Investoinnit laskivat 0,6 prosenttia edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010

Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Viestimille 18.05.2011 Markkinointiviestinnän määrä kasvoi vuonna 2010 Mainosalan järjestöjä edustavan Mainonnan Neuvottelukunnan TNS Gallupilla teettämän selvityksen mukaan markkinointiviestinnän määrä

Lisätiedot

13.9.2010. Postilähetyspalvelututkimus 2009

13.9.2010. Postilähetyspalvelututkimus 2009 13.9.2010 Postilähetyspalvelututkimus 2009 Esipuhe Postilähetyspalvelututkimus 2009 on Nordic Adviser Groupin laatima ja Viestintäviraston julkaisema tilastojulkaisu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää,

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2014 556/912/2014 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Itella Posti Oy:ssä 2014 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

21.6.2011. Postilähetyspalvelututkimus 2010

21.6.2011. Postilähetyspalvelututkimus 2010 21.6.2011 Postilähetyspalvelututkimus 2010 Esipuhe Postilähetyspalvelututkimus 2010 on Nordic Adviser Groupin laatima ja Viestintäviraston julkaisema tilastojulkaisu. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää,

Lisätiedot

Media ja mainonta 2010 luvulla

Media ja mainonta 2010 luvulla Media ja mainonta 2010 luvulla VTT Asiakasseminaari 20.9.2010 Anna Viljakainen 2 AGENDA Mediamainonta kansainvälisesti Mediamainonta Suomessa Mediamarkkinoiden kehitystrendit mediaryhmittäin Mediamarkkinoiden

Lisätiedot

Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2008

Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2008 Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto 2008 2 E S IPUHE Posti- ja pienkuljetustoiminnan tilasto on Tilastokeskuksen laatima ja Tilastokeskuksen ja Viestintäviraston yhdessä julkaisema tilastojulkaisu.

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT 2013 2 Yleistä aikakauslehdistä, s. 3 4 Levikit, s. 5 Aikakauslehden käsite Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2002 2011 Aikakauslehtien jakelu ja irtonumeromyynti Suomessa 2012

Lisätiedot

Online Advertising Mainonnan panostukset

Online Advertising Mainonnan panostukset Online Advertising 212 Mainonnan panostukset TNS 212 Verkkomainonnan määrä ja kehitys 29 211 (display- ja luokiteltu, hakusanamainonta ja sähköiset hakemistot) 25 2 15 1 5 Milj. Euroa 14,7 Muutos-% 18

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Kohti kevyempää sääntelyä

Kohti kevyempää sääntelyä Kohti kevyempää sääntelyä Viestintäviraston näkemyksiä komission 6.5.2015 tiedonantoon Pääjohtaja Asta Sihvonen-Punkka Mediainfo, Asta Sihvonen-Punkka 1 Euroopan komission Digitaaliset sisämarkkinat tiedonanto

Lisätiedot

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus

MARKKINAKATSAUS 10/2012. Postipalvelujen käyttö 2012. Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus MARKKINAKATSAUS 10/2012 Postipalvelujen käyttö 2012 Toimipaikoissa asiointi ja palvelujen saatavuus Viestintävirasto 2012 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi Tietoja lainatessa lähteenä on mainittava

Lisätiedot

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS

Mainosvuosi 2014. Mainosvuosi 2014 TNS Mainosvuosi 2014 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys Milj. 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Muutos-% 6,5 6,4 10 3,3 3,7 4,8 3,7 1,7 5-2,9-2,6 0-8,1-5 -10-15,8-15 1150 1189 1236

Lisätiedot

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta

Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Päätös 1 (9) Dnro: 28.6.2016 788/911/2016 Posti Oy Posti Group Oyj/lakiasiat PL 1 00011 POSTI Päätös postipakettipalveluiden yleispalvelusta Yritys, jota päätös koskee Tiivistelmä Päätös Posti Oy (jäljempänä

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013

Alma Median tulos Q1 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Alma Median tulos Q1 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 26.4.2013 Agenda Pääkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q3 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Avainkohdat

Lisätiedot

Mainosvuosi TNS Gallup

Mainosvuosi TNS Gallup TNS Gallup Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2012 Milj. Euroa Muutos-% 1600 10 1400 1200 1000-1,4 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 5 0 800-5 600 400 200 0-15,8 1053 1079

Lisätiedot

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013

Mainosvuosi 2013. Mainosvuosi 2013 Mainonnan kokonaiskehitys Mediamainonnan määrä ja kehitys 2002-2013 Milj. Euroa Muutos-% 1600 1400 1200 1000 2,5 6,5 3,3 3,7 6,4 1,7 4,8 3,7-2,9 10 5 0 800 600 400 200 0-15,8 1079 1150 1189 1236 1315 1500

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 Kertomus 1 (6) Dnro: 19.12.2016 507/912/2016 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2016 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Postilain uudistaminen. Perustuslakivaliokunta

Postilain uudistaminen. Perustuslakivaliokunta Postilain uudistaminen Perustuslakivaliokunta 23.2.2017 1 Postimarkkinoiden tilanne nyt Postimarkkinat käyvät läpi hyvin rajua monivuotista rakennemuutosta, kun digitalisaatio vähentää voimakkaasti kirjeiden

Lisätiedot

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja

Alma Media Oyj:n yhtiökokous. Kai Telanne, toimitusjohtaja Alma Media Oyj:n yhtiökokous Kai Telanne, toimitusjohtaja 1 Esityksen sisältö Uutisvuosi 2009 Toimintaympäristö 2009 Alma Media vaikeassa markkinatilanteessa Tulos 2009 Alma Media tänään Strategia tulevaan

Lisätiedot

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014

Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Monikanavainen markkinointi ja kuluttajien kanavapreferenssit 2014 Kaupan liiton verkkokauppakoulutus Leena Poutanen 4.11.2014 Public Viestinnän sähköistyminen jatkuu 2 8.10.2013 Internal Itella Markkinointipalvelut/

Lisätiedot

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012

Alma Media Q2 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 20.7.2012 20.7.2012 Alma Media Q2 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q2 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi

Mainosvuosi 2009. Marja Honkaniemi Mainosvuosi 2009 Marja Honkaniemi Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2009 2. Mediaryhmät Restaurant Pörssi 3. Merkkimainonta 4. Toimialaryhmät 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Marja

Lisätiedot

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.

TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal. TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote marraskuu 2013 MEDIAMAINONNAN LASKU LOIVENI

Lisätiedot

Postilain uudistaminen. Liikenne- ja viestintävaliokunta

Postilain uudistaminen. Liikenne- ja viestintävaliokunta Postilain uudistaminen Liikenne- ja viestintävaliokunta 15.3.2017 1 Postimarkkinoiden tilanne nyt Postimarkkinat käyvät läpi hyvin rajua monivuotista rakennemuutosta, kun digitalisaatio vähentää voimakkaasti

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko Verkkokauppatilasto 2013 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (11) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnokseen 6.11.2015 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta menettelystä

Lisätiedot

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT

AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT AIKAKAUSLEHTI- FAKTAT 2013 2 Yleistä aikakauslehdistä, s. 3 4 Levikit, s. 5 Aikakauslehden käsite Aikakauslehtien liikevaihto Suomessa 2002 2011 Aikakauslehtien jakelu ja irtonumeromyynti Suomessa 2012

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja 2011

Alma Median tulos Q4 ja 2011 Alma Median tulos Q4 ja 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Avainkohdat Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät 2 Liikevaihto

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely

UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely UUSI POSTILAKI -mitä muuttuu ja miksi? Hallituksen esityksen esittely 21.10.2010 1 Soveltamisala ja voimaantulo kokonaan uusi laki postipalvelulain tilalle soveltamisala ennallaan; osoitteellisten kirjelähetysten

Lisätiedot

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS

Mainosvuosi 2015. Mainosvuosi 2015 TNS Mainosvuosi 2015 Ad spend trends Kantar Media #Mainosvuosi Kantar Media international ad spend trends Mediamainonnan kehitys on ollut vaatimatonta myös kansainvälisesti viime vuonna. Etelä- ja Itä Euroopassa

Lisätiedot

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011

Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Tulos Q4 ja tilinpäätös 2010 1 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 16.2.2011 Avainkohdat Q4 2010 Liikevaihto oli Q4:llä 83,0 (79,0) milj. euroa Verkkoliiketoiminnan

Lisätiedot

Itella Oyj Tulos 2007

Itella Oyj Tulos 2007 Itella Oyj Tulos 2007 15.2.2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tavaravirtojen hallintaan Itella Viestinvälitys kirjeiden, lehtien ja suoramainosten jakelupalvelut Itella Informaatio informaatiologistiikan

Lisätiedot

Lehdistön tulevaisuus

Lehdistön tulevaisuus Lehdistön tulevaisuus Lehtiasiain neuvottelukunnan raportti 17.12.2013 Lehtiasiain neuvottelukunta Toimikausi 2.1.2012 30.4.2015 Yhteistyöfoorumina, jossa painettuun ja sähköiseen julkaisutoimintaan liittyviä

Lisätiedot

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa?

UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? UUSI POSTILAKI - mitä laki mahdollistaa ja velvoittaa? Jakelun ajankohtaispäivä 25.11.2010 Viestintäneuvos Elina Normo, Liikenne- ja viestintäministeriö 1 Postilain käsittelyvaihe hallituksen esityksen

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2011

Alma Median tulos Q2 2011 Alma Median tulos Q2 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja Helsinki 1 Agenda Avainkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys ja näkymät

Lisätiedot

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste

Mainosvuosi 2008. Kirsi Maste Mainosvuosi 2008 Kirsi Maste Agenda 1. Mainonnan kokonaiskehitys Mainosvuosi 2008 2. Media- ja toimialaryhmät Kalastajatorppa 3. Merkkimainonta 4. Toimialat 5. Mainostajat ja mediat 6. Yhteenveto Kirsi

Lisätiedot

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013

Alma Median tulos Q2 2013. Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Alma Median tulos Q2 2013 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 19.7.2013 Agenda Pääkohdat Q2 Markkinoiden kehitys Taloudellinen kehitys Strategia ja tulevaisuuden näkymät

Lisätiedot

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013.

Median tulevaisuus alan murroksessa. Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Median tulevaisuus alan murroksessa Metsäakatemia, Mikael Pentikäinen, 7.5.2013. Media on historiallisessa murroksessa Murros on teknologialähtöinen. Sen ilmentymä on internet ja uusi mobiiliteknologia.

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2011 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 24.1.2012 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015

Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 Kertomus 1 (6) Dnro: 17.12.2015 622/912/2015 Viestintäviraston kertomus hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Oy:ssä 2015 1 Yhteenveto Viestintäviraston tekemästä

Lisätiedot

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne

Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Apteekkien kokonaistaloudellinen tilanne Janne Huovari ja Sami Pakarinen, Pellervon taloustutkimus PTT 8.1.2014 Yhteenveto 1) Vuonna 2012 apteekkien erillisyhtiöitä 132 kpl. Vuoden 2010 jälkeen uusia erillisyhtiöitä

Lisätiedot

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä

Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä ISO 9001 -sertifioitu Consumers Online 2010 Tietoa suomalaisten internet-käytöstä TNS Gallup Oy Huhtikuu 2010 Digital Consumers Online 2010 Consumers Online kertoo tiivistetysti viimeisimmät tiedot suomalaisten

Lisätiedot

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007.

Tutkimusta on toteutettu vuodesta 1982 lähtien 3-4 neljän vuoden välein. 2000-luvulla tutkimus on toteutettu vuosina 2001, 2004 ja 2007. Nuorison mediankäyttötutkimus 2007 Tutkimustiivistelmä Taloustutkimus Oy on tehnyt tämän tutkimuksen Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta. Sanomalehtien Liitto on vuodesta 1982 lähtien säännöllisin väliajoin

Lisätiedot

Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely

Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely Menettelymuistio 1 (9) Dnro: 31.8.2017 240/919/2017 Viisipäiväiseen jakeluun kuuluvien alueiden määrittely DOHA-#4525634-v13-Viisipäiväiseen_jakeluun_kuuluvien_alueiden_määrittely.docx 2 (9) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Mediavertailu Sisältöotsikot:

Mediavertailu Sisältöotsikot: Mediavertailu Yritysmaailman viestinnän ja markkinoinnin kanavat ovat muuttumassa nopeasti. in käyttömuodot yleistyvät kovaa vauhtia samalla, kun panostus painettuun mainontaan laskee. Sisältöotsikot:

Lisätiedot

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011

Alma Median tulos Q1 2011. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 Alma Median tulos Q1 2011 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.4.2011 1 Agenda Avainkohdat Q1 Markkinoiden kehitys Segmenttikatsaukset Taloudellinen kehitys Q1 ja

Lisätiedot

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö

Tavara- ja tietovirrat oikenevat. Markku Säkö Tavara- ja tietovirrat oikenevat Markku Säkö Netti mullistaa perinteisen kaupan Kuisma Niemelä perustelee lähtöään S-ryhmän uuden strategian toteutuksen asettamilla vaatimuksilla. Hän huomauttaa tiedotteessa,

Lisätiedot

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007

Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 Verkkolaskupalvelut automatisoinnista lisäarvoa 11.4.2007 1. Muuttunut toimintaympäristö 2 Muuttunut toimintaympäristö Tietotekninen kehitys on pysyvästi muuttanut yritysten liiketoimintaympäristöä kuluttajien

Lisätiedot

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010

Markkinakatsaus 4a/2010. Katsaus postipalvelumarkkinoihin. Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 Markkinakatsaus 4a/2010 Markkinakatsaus 4a/2010 - Katsaus postipalvelumarkkinoihin 2010 13.12.2010 Viestintävirasto 2010 Tiedustelut: markkinaselvitykset@ficora.fi

Lisätiedot

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä

Kuluttaja ja postikortit 2011 Tiivistelmä Kuluttaja ja postikortit 0 Tiivistelmä Kari Elkelä, Itella BI Research series - Tutkimussarja 4/0 0.9.0 FOR INTERNAL USE ONLY VAIN SISÄISEEN KÄYTTÖÖN Tiivistelmä Kysely GallupKanavassa toukokuussa 0, vastaajina

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2012. Perustietoa verkkokauppaseurannasta

Verkkokauppatilasto 2012. Perustietoa verkkokauppaseurannasta Perustietoa verkkokauppaseurannasta Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki kuluttajille suunnatut palvelut, tuotteet ja sähköiset

Lisätiedot

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN

YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN Viestintäviraston perustelumuistio 1643 /9210/2011 29.12.2011 YLEISPALVELUYRITYSTEN NIMEÄMINEN POSTIPALVELUIDEN TARJONTAAN SISÄLLYSLUETTELO 1. NIMEÄMISMENETTELYN VIREILLETULO JA KÄSITTELY VIESTINTÄVIRASTOSSA...

Lisätiedot

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui

Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Kulttuuri ja viestintä 201 Joukkoviestintä Joukkoviestintämarkkinat Joukkoviestintämarkkinoiden arvon lasku jatkui Joukkoviestintämarkkinoiden arvo vuonna oli yhteensä noin,1 miljardia euroa. Se oli lähes

Lisätiedot

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ

HYPPY KOHTI KAUPPOJEN KESKITTYMISTÄ Perustettu 2009 Kauppahalli24.fi-verkkoruokakauppa avattiin 11/2012 Ulkoistetut partnerit: Terminaalitoiminnot: LTP-logistics oy Kuljetukset: Itella Posti oy Suomalainen omistus Luonnollisesti tuorein

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko Verkkokauppatilasto 2013 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä ensimmäinen vuosipuolisko Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus maaliskuu 2016 15.3.2016, Lasse Krogell Yritysrakenne. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I

0 1 02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I SMPÜNlJf^l 0 1 "02-20fg I Valtioneuvosto (vip^tiis fja I HSS Media - bolagen Ab hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun seuraavien kuntien alueille: Isokyrö, Kaskinen, Korsnäs, Kristiinankaupunki,

Lisätiedot

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012

Alma Media Q3 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 25.10.2012 Alma Media Q3 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q3 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa

Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa TUOTE-EHDOT 1 (7) Kotimaan lehtipalvelujen tuote-ehdot, sopimuspalvelut perusjakelussa 4.4.2016 TUOTE-EHDOT 2 (7) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Soveltamisala ja sovellettavat ehdot... 3 1.2. Yleinen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015. 13.5.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus toukokuu 2015 13.5.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne 2007-2013 TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998

JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennustekniikan osasto Rakentamistalouden laitos Kirsi Taivalantti 15.11.1999 JULKISIVUKORJAUSTEN MARKKINASELVITYS 1997-1998 SISÄLTÖ 1 Tutkimuksen toteutus 2 Tutkimuksen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013. 20.12.2013, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Joulukuu 2013 20.12.2013, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot

Lisätiedot

MEDIAMAINONTA LASKI 2,7 % VUODEN 2014 KOLMANNEN KVARTAALIN AIKANA

MEDIAMAINONTA LASKI 2,7 % VUODEN 2014 KOLMANNEN KVARTAALIN AIKANA TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote marraskuu 2014 MEDIAMAINONTA LASKI 2,7 %

Lisätiedot

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista

Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Kansallinen Mediatutkimus KMT TIEDOTUSVÄLINEILLE Tilaaja: Levikintarkastus Oy JULKAISTAVISSA Toteuttaja: TNS Gallup Oy 4.3.2008 klo 00.05 Lehtitarjonta lisännyt kilpailua lukijoista Suomalaiset lukevat

Lisätiedot

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media.

Tutkimuksen toteutus. - Haastattelut maaliskuun puolivälissä Tutkimuksen toteutti Sanomalehtien Liiton toimeksiannosta TNS Gallup Oy Media. Tutkimuksen toteutus Tutkimuksen tavoite - Kuluttajien mielikuvat eri mediaryhmistä - Mukana 5 mediaryhmää - Kuluttajat arvioivat mediaryhmiä 44 ominaisuuden avulla Kohderyhmä ja tutkimusmenetelmä - Kohderyhmänä

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Talous- ja rahoitusjohtaja Jukka Erlund 9/2014 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Talous- ja rahoitusjohtaja 9/2014 Kesko Liikevaihto 9,2 mrd - K-ryhmän myynti 11,5 mrd 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä joka päivä

Lisätiedot

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi

Mainosvuosi Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi Mainosvuosi 2010 Marja Honkaniemi Restaurant Pörssi 27.1.2011 Agenda 1 Mainonnan kokonaiskehitys 2 Mediaryhmät 3 Merkkimainonta 4 Toimialaryhmät 5 Mainostajat ja mediat 6 Yhteenveto 2 Mainonnan kokonaiskehitys

Lisätiedot

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi

Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto. Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Minun mediapäiväni 2012 kuluttajatutkimuksen yhteenveto Lisätietoja: kristiina.markkula@vkl.fi Kuluttajatutkimukset 2012 Mediaan koukuttuminen ja fragmentoitunut media käyttö: edelläkävijänuoret ja nuoret

Lisätiedot

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015

Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa. Sijoittajasuhdepäällikkö Riikka Toivonen 24.3.2015 Kauppa kulutuskäyttäytymisen murroksessa Sijoittajasuhdepäällikkö Kesko Liikevaihto 9,1 mrd - K-ryhmän myynti 11,3 mrd Liikevaihto 2014 9 071 milj. 2 000 kauppaa kahdeksassa maassa Yli 1,3 milj. asiakaskäyntiä

Lisätiedot

Aina Group -konserni

Aina Group -konserni Aina Group -konserni Suomalainen AINA GROUP ICT Aina Group konserni on yritysten viestintäratkaisujen toimittaja, jolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: media ja ICT. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj.

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014. 5.5.2014, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014. 5.5.2014, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Toukokuu 2014 5.5.2014, Lasse Krogell Alan Yritysrakenne TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Tilastokeskus julkaisi marraskuun lopulla tiedot vuoden

Lisätiedot

Yhteenveto lausunnoista

Yhteenveto lausunnoista Yhteenveto 1 (14) Yhteenveto lausunnoista Viestintäviraston luonnoksiin 6.11.2015 ja 11.3.2016 yleispalveluun kuuluvien postipakettipalvelujen tarjontaan velvollisten postiyritysten nimeämisessä noudatettavasta

Lisätiedot

Alma Median tulos Q4 ja Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja

Alma Median tulos Q4 ja Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja Alma Median tulos Q4 ja 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Juha Nuutinen, talous- ja rahoitusjohtaja 15.2.2013 1 Agenda Pääkohdat, tulevaisuuden näkymät ja voitonjako Markkinoiden kehitys Taloudellinen

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu , Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus Syyskuu 2013 13.9.2013, Lasse Krogell Yritysrakenne 2011 TOL 18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Liikevaihto Henkilöstö Yrityksiä Henkilöstö 1.000 /

Lisätiedot

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2013

Verkkokauppatilasto 2013. Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2013 Perustietoa verkkokauppaseurannasta sekä verkko-ostaminen vuonna 2013 Verkkokauppatilasto Suomalaisen verkkokaupan arvo Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen Kaikki kuluttajille suunnatut

Lisätiedot

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014

Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Päivittäistavarakaupan digitalisoituminen 2014 Esimerkkejä tutkimuksen sisältämästä tiedosta TNS Gallup Päivittäistavarakauppa digitalisoituvan kuluttajan edessä Tutkimus vastaa kysymyksiin: Näkyykö verkkokaupan

Lisätiedot

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj

Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008. 22.10.2008 Itella Oyj Itellan osavuosikatsaus Tammi syyskuu 2008 1 Itella lyhyesti Palveluita tieto ja tuotevirtojen hallintaan viestinvälitys informaatiologistiikka palvelulogistiikka Liikevaihto 1 688 meuroa, tulos 102 meuroa

Lisätiedot

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät. Konsulttiselvitys

Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät. Konsulttiselvitys Postimarkkinan tulevaisuudennäkymät Konsulttiselvitys Julkaisuja 16/213 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015. 26.2.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus helmikuu 2015 26.2.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne TOL 181 Painaminen ja siihen liittyvät palvelut Lähde: Tilastokeskus Vuosi Yrityksiä Henkilöstö Liikevaihto

Lisätiedot

Käsitteitä ja määritelmiä

Käsitteitä ja määritelmiä Käsitteitä ja määritelmiä Sanomalehti on 1-7 kertaa viikossa ilmestyvä, maksullinen ja painettu julkaisu, joka sisältää uutisia, artikkeleita, kirjeitä, kommentteja, mielipiteitä ja mainoksia. Lisäksi

Lisätiedot

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö

SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö SanomaWSOY Kasvava eurooppalainen viestintäyhtiö Toimitusjohtaja Hannu Syrjänen 28.2.2007 eq Pankki SanomaWSOY Agenda SanomaWSOY lyhyesti SanomaWSOY:n strategian painopisteet Liite 1: Median trendejä Hannu

Lisätiedot

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012

Alma Media Q1 2012. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 27.4.2012 Alma Media Q1 2012 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 1 Agenda Q1 2012 lyhyesti Keskeiset strategiset hankkeet Markkinoiden kehitys Suomessa Taloudellinen kehitys ja

Lisätiedot

MEDIAMAINONTA LASKI 2,8 % VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN KVARTAALIN AIKANA

MEDIAMAINONTA LASKI 2,8 % VUODEN 2015 ENSIMMÄISEN KVARTAALIN AIKANA TNS Gallup Oy Miestentie 9 C / P.O. Box 500, 02151 Espoo, Finland t +358 (0)9 613 500 f +358 (0)9 6135 0510 www.tns-gallup.fi www.tnsglobal.com Lehdistötiedote toukokuu 2015 MEDIAMAINONTA LASKI 2,8 % VUODEN

Lisätiedot

POSTILAKI. Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus Viestintäneuvos Elina Normo

POSTILAKI. Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta. Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus Viestintäneuvos Elina Normo POSTILAKI Työryhmän ehdotus postilainsäädännön uudistamisesta Työryhmän ehdotusten luovutustilaisuus 16.3.2010 Viestintäneuvos Elina Normo Postityöryhmän tehtävä työryhmän tehtävänä tehdä ehdotus postipalvelulain

Lisätiedot

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell

Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015. 21.12.2015, Lasse Krogell Graafinen teollisuus Suomessa Tilannekatsaus joulukuu 2015 21.12.2015, Lasse Krogell Yritysrakenne. Vuoden 2014 luvut ovat ennakkotietoja. TOL 181 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle.

Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle. POSTITOIMILUPAHAKEMUS i Valtioneuvosto hakee postitoimilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Salon kunnan alueelle. - Alueella on kaikkiaan noin 26 000 kotitaloutta, joista Vai'sinais-Suomen Tietojakelu

Lisätiedot

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma

VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma VERKKO-OSTAMISEN TULEVAISUUS - kuluttajien ja erikoiskauppiaiden näkökulma Nina Mesiranta, KTT ERIKA 2020 -tutkimushanke Tampereen yliopisto, Johtamiskorkeakoulu Retail Research Brunch 2012 Ylikanavainen

Lisätiedot

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT

KEURUUN KAUPAN TUNNUSLUVUT 2017 27.7.2017 1 VERONALAISET TULOT /TULONSAAJA/VUOSI VALTIOVERONALAISET TULOT, MUKAAN LUKIEN VEROVAPAAT OSINGOT JA KOROT. LÄHDE: TILASTOKESKUS, VERONALAISET TULOT Veronalaiset tulot ml. verovapaat 2005

Lisätiedot

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen

Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Digitaalinen kuluttajakäyttäytyminen Perustietoa verkkokäyttäytymisestä kaupan silmin Seppo Roponen TNS Gallup 6.4.2011 SFS-ISO 20252 -sertifioitu Copyright TNS 2011 AGENDA Internet kuluttajien arjessa

Lisätiedot

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn

Kuva 1. BKT kasvaa ja kuluttajien luottamus on korkeimmalla tasolla sitten syksyn Suomi ei ole enää taantumassa, ja talouden kasvun odotetaan jatkuvan myös kuluvana vuonna. Vuosi 216 toi lupauksen paremmasta myös media-alalle. Mediaalan odotetaan kasvavan lievästi vuonna 217. I/217

Lisätiedot

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010

Alma Media Q3 2010. Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 Alma Media Q3 2010 Kai Telanne, toimitusjohtaja Tuomas Itkonen, talous- ja rahoitusjohtaja 29.10.2010 1 Agenda Kai Telanne, toimitusjohtaja: Avainkohdat Q3 2010 Markkinat Q3 2010 Segmenttikatsaukset Tuomas

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun

Lounais-Suomen Tietojakelu Oy hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun POSTITOIMILUPAHAKBMUS Valtioneuvosto hakee postitoiniilupaa sopimusasiakkaiden postipalveluun Vai'sinais-Suomeen seuraavien kuntien alueelle. Aura, Kaarina, Koski tl, Kustavi, Laitila, Lieto, Loimaa, Marttila,

Lisätiedot