TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Työterveyspalvelut"

Transkriptio

1 1/8 TARJOUSPYYNTÖ Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Suomi puh Tarjoukset lähetettävä: Tarjous lähetettävä Tarjouspalvelu.fi:n kautta Hankintayksikön luonne: Kunta tai kuntayhtymä Hankintayksikön esittely: kilpailuttaa ja tekee tavaroita ja palveluja koskevia puitejärjestelyjä tai hankintasopimuksia yhteistoimintasopimuksella, kuntalain 76 :n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla. 2. Hankinnan kohde Hankinnan nimi: Lääkäripalvelut /Satakunnan, liikelaitos Hankinnan tunniste- tai viitenumero: Tp_Lääkäripalvelut/ Satakunnan Hankinnan kuvaus: Hankinta sisältää Satakunnan Työterveyspalvelujen (kunnallinen liikelaitos) (myöhemmin Tilaaja) lääkäripalvelujen toimittamisen ajalla , jonka lisäksi varataan lisähankinta- / optiomahdollisuus yksi (1) vuosi. Arvioitu lääkäritarve on: lääkäriä (eri mittaisia jaksoja tarpeen mukaan), joilla on Suomessa laillistetun lääkärin oikeudet (lääketieteen lisensiaatti tai erikoislääkäri). Kesäaikana voidaan erikseen sopia myös lääketieteen kandidaatin käyttämisestä. Lääkäripalveluja hankitaan tarpeen mukaan tilanteissa, kun vakituisessa virassa oleva lääkäri jää virka- tms.vapaalle, eikä liikelaitos onnistu rekrytoimaan sijaista kyseiselle ajanjaksolle. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat arvioita ja tilaaja hankkii ostolääkäripalveluja ainoastaan sijaistettavien lääkäreiden henkilöstökuluihin varatun summan puitteissa. Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV): Hankinta ylittää hankintalain 15 :n kynnysarvon Päänimikkeistö: (Lääkäripalvelut)

2 2/8 Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka: S043 (Porin seutu) Sopimukseen liittyy lisähankintamahdollisuuksia: Lisähankintamahdollisuuksien kuvaus: Sopimuskausi , jonka lisäksi varataan lisähankinta-/ optiomahdollisuus yksi vuosi. Mahdollisen optiovuoden käytöstä ja ajasta sovitaan erikseen tilaajan ja tarjoajan kesken kuusi ( 6) kuukautta ennen edeltävän sopimuskauden päättymistä. Mikäli optio otetaan käyttöön, pätevät sopimuksen ehdot sellaisenaan myös niihin. Optiovuoden osalta esitys hinnanmuutoksesta on ilmoitettava ostajalle kirjallisesti optioneuvottelujen yhteydessä. Molempien osapuolten on päästävä yksimielisyyteen hinnanmuutoksesta. Muutosten on perustuttava toimialan kustannustason nousuun, perusteena esim. henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotukset tai alakohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaiset vaikutukset palvelun sisältöön. Lisähankintojen alustava kesto: 12 kuukautta 3. Hankinnan taustaa Satakunnan, liikelaitoksella on 10 työterveyslääkärin virkaa. Vakituisessa virkasuhteessa olevan työterveyslääkärin virka- tms. muiden vapaiden sijaistaminen tapahtuu ensisijaisesti palkkaamalla sijainen työsuhteeseen. Mikäli tässä ei onnistuta, voidaan sijaisuus täyttää ostolääkäripalvena. Tarjoajan tulee ilmoittaa, kuinka nopeasti lääkäripalvelu on saatavissa eri tilausjaksoja ajatellen. 4. Hankintalaji ja -menettely Hankintalaji: Terveydenhoito- ja sosiaalipalvelut (Hankintalain liite B, ryhmä 25) Hankintamenettely: Avoin menettely Osatarjoukset hyväksytään: Ei Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään: Ei Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä: Ei Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset: Katso kohta Kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset. Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot:

3 3/8 Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) ja lakia julkisista hankinnoista annetun lain muuttamisesta (321/2010) sekä julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2009). Tarjouksen valintaperuste: Määritellyt valintaperusteet tärkeysjärjestyksessä Sähköistä huutokauppaa käytetään: Ei 5. Hankinnan kohteen kriteerit Lääkäripalvelut erikoislääkäri tuntihinta (alv 0%) Hankittava määrä: 1 tunti/hlö / tunti/hl ö lääketieteen lisensiaatti tuntihinta (alv 0%) Hankittava määrä: 1 tunti/hlö / tunti/hl ö lääketieteen kandidaatti tuntihinta (alv 0%) Hankittava määrä: 1 tunti/hlö / tunti/hl ö Ryhmän yleiset kriteerit TOIMINNALLISET OMINAISUUDET 1. PALVELU-/TOIMINTAKUVAU S TARJOTTAVISTA PALVELUISTA SELLAISINA KUIN TARJOAJA NE TARJOAA: 1.1.Yleiskuvaus palveluntarjoajan toiminnasta 1.2. Kuvaus hankinnan kohteena olevista lääkäripalveluista ja siihen liittyvistä järjestelyistä 1.3. Toimintaan liittyvä seuranta 1.4. Selvitys palaute- ja yhteistyökanavista sekä reklamaatioiden käsittelystä 1.5. Toimitusvarmuus ja varalääkärijärjestelmä sekä kuvaus mahdollisten tuotantokatkosten välttämisestä 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT:

4 4/ Käytettävissä olevat lääkäriresurssit, jotka mahdollistavat tilaajan tarpeita vastaavan hankinnan ja siihen liittyvän yhteistyön (kuvaus tarjoajan nykyisestä toiminnasta ja käytettävissä olevasta lääkäriresurssista) 2.2. Palveluntuottajan käytettävissä olevien lääkärien koulutus ja kokemus alalta (CV) 2.3. Tarjoajan tulee ilmoittaa, kuinka nopeasti lääkäripalvelu on saatavissa eri tilausjaksoja ajatellen. Syötettävä VALINNAN TÄRKEYSJÄRJESTYS 1) Toiminnalliset ominaisuudet (ks. kohta hankinnan kriteerit): henkilöstöresurssit ( ), palvelu-/toimintakuvaus ( ). 2) Hinta (lääketieteen lisensiaatin tuntihinta ( /h). 6. Hinta ja kaupalliset ehdot Hinnat pyydetään antamaan arvonlisäverottomina (alv 0%) tuntihintoina. Hinnat ovat kiinteät saakka. Myyjällä on mahdollisuus ehdottaa neuvotteluja hintojen muuttamiseksi alkaen. Ehdotus hinnan korottamiseksi on tehtävä kirjallisesti ja siinä on selvitettävä hinnanmuutoksen perusteet. Ehdotus on tehtävä vähintään kolme (3) kuukautta ennen sitä ajankohtaa, josta lukien hinnanmuutos on tarkoitus astua voimaan. Hintojen tarkistamisen lähtökohtana pidetään toimialan yleistä kustannustason nousua, terveysalan palveluyksiköiden työehtosopimuksen muutoksia esim. henkilöstökustannusten yleissitovan työehtosopimuksen palkankorotukset tai alakohtaisen lainsäädännön ja viranomaisohjeiden olennaiset vaikutukset palvelun sisältöön. 7. Laskutus ja maksuehto Laskutus perustuu toteutuneisiin lääkäripalvelutunteihin. Porin kaupunki käsittelee ostolaskuja sähköisesti. Verkkolaskuoperaattorina toimii BasWare einvoices Oy. Maksuehto on laskun saapumisesta lukien vähintään 21 päivää netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. 8. Tarjoajan kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset Lääkäripalveluiden palvelukuvauksessa, liite 1 on kuvattu lääkäripalvelujen nykytilakuvaus. Liite 2. Lääkäripalvelujen_vastuut ja vaatimukset.doc -liitteessä on esitetty hankittavien lääkäripalvelujen vastuut ja kelpoisuusvaatimukset sekä laadulle muilta osin asetetut vaatimukset. Liite 3. Sopimusluonnos lääkäripalveluista. Tarjouskilpailusta voidaan sulkea pois sellainen tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä palvelun toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai muiden lakisääteisten maksujen suorittamisen.

5 5/8 YHTEISKUNTAVELVOITTEE T JA REKISTERÖITYMINEN Tarjoaja on rekisteröity ammatti- tai elinkeinorekisteriin sijoittautumismaansa lainsäädännön mukaisesti Tarjoaja kuuluu ennakkoperintärekisteriin Verojen maksamisen todentaminen Eläkevakuutusmaksujen maksamisen todentaminen TARJOUSPYYNNÖN LIITTEET Tarjouspyynnön liite (liite 1) lääkäripalvelujen nykytilakuvaus Tarjouspyynnön liite (liite 2) lääkäripalvelujen vastuut ja kelpoisuusvaatimukset Sopimusluonnos on (liite 3) liitteenä. MUUT VAATIMUKSET Syötettävä Syötettävä Lisätietoa Tarjoukseen tulee syöttää valaehtoinen ilmoitus yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta tai tieto, että tarjoaja kuuluu Suomen Asiakastieto Oy:n vastuullisten yritysten rekisteriin. Tarjoajalta, joka alustavan tarjousvertailun perusteella näyttää voittavan tarjouskilpailun, tulee esittää toimivaltaisen viranomaisen antamat todistukset (enintään 2kk vanhoja) siitä, että tarjoaja on täyttänyt velvollisuutensa suorittaa maan lainsäädännön mukaiset eläkevakuutusmaksut sekä verot. Syötä valaehtoinen ilmoitus verojen suorittamisesta tai tieto, että tarjoaja kuuluu Suomen Asiakastieto Oy:n vastuullisten yritysten rekisteriin. Syötä valaehtoinen ilmoitus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai tieto, että tarjoaja kuuluu Suomen Asiakastieto Oy:n vastuullisten yritysten rekisteriin. Palveluntarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen (liite 1.) ja huomioinut sen tarjouksessaan. Palveluntarjoaja on tutustunut tarjouspyynnön liitteeseen (liite 2.) ja huomioinut sen tarjouksessaan. Palveluntarjoaja on tutustunut sopimusluonnokseen ja huomioinut sen tarjouksessaan. Referenssit Syötettävä Referenssejä tulee olla vastaavista lääkäripalvelutoimituksista, toiminnasta ja palvelujen järjestämisestä. Ilmoita kohteita vähintään kolme (3). Hintojen kiinteys saakka. Hintojen tarkistus: ks. kohta hinta ja kaupalliset ehdot. Verkkolaskutus Porin kaupunki käsittelee laskut sähköisesti, verkkolaskuoperaattorina toimii BasWare einvoices Oy. Maksuehto ja viivästyskorko Maksuehto on laskun saapumisesta lukien vähintään 21 pv netto. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Sähköpostiosoite Syötettävä Hankintapäätös toimitetaan tiedoksi sähköpostilla tarjouksen lähettäjän tiedoissa olevaan sähköpostiosoitteeseen. Tätä varten tarjoajan lähetystiedoissa tulee olla sähköpostiosoite, johon hankintapäätös ja sen täytäntöönpanotiedot osoitetaan. Tarjous annetaan Suomen kielellä. 9. Salassapito, vaitiolovelvollisuus ja sopimussakko Palveluntuottajan edustajaa ja palveluun osallistuvaa henkilökuntaa sitoo laissa säädetty salassapito- ja vaitiolovelvollisuus asiakaslain mukaisten palvelujen tuottamisesta. 10. Tarjouksen voimassaoloaika

6 6/8 Tarjouksen on oltava voimassa 90 päivää tarjouksen jättöpäivästä. 11. Päätöksenteon perusteet Päätöksen asiassa tekee Satakunnan liikelaitoksen johtokunta. Tilaaja katsoo oikeudekseen keskeyttää hankinnan, mikäli tarjotut lääkäripalveluiden hinnat ovat liikelaitosperiaatteen mukaisesti tilaajalle taloudellisesti kannattamattomia. Palveluntuottajaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tuottaja. Kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointi tapahtuu arvioimalla toiminnallisia ominaisuuksia (henkilöstöresursseja ja palvelukuvausta) sekä hintaa. 1) Toiminnalliset ominaisuudet (ks. kohta hankinnan kriteerit): - henkilöstöresurssit ( ), - palvelu-/toimintakuvaus ( ) Toiminnallisten ominaisuuksien kriteereille tarjousten arviointityöryhmässä annetaan pisteitä (0-3) seuraavasti: - enimmäkseen tavoitteiden vastainen = 0 p - ei täysin vastaa tavoitetta = 1 p - vastaa käsitystä hyvästä tuotteesta/palvelusta = 2 p - osoittaa merkittävää lisäarvoa = 3 p 2) Hinta Hintavertailuun otetaan ainoastaan tarjotun lääketieteen lisensiaatin tuntihinta. Halvin hinta on hintojen osalta paras. Katso tarkat hankinnan kohteen kriteerit kohdasta Hankinnan kohteen kriteerit. 12. Hylkäämisperusteet Tarjous tulee antaa tarjouspyynnön mukaisesti sekä tarjoushinnat tulee ilmoittaa pyydetyllä tavalla. Tarjous hylätään, jos tarjous myöhästyy tai jos tarjouspyynnössä esitetyt vaatimukset eivät täyty tai jos tarjous ei muilta osin vastaa tarjouspyyntöä. Tarjouskilpailusta suljetaan pois ehdokas tai tarjoaja, jota koskee hankintalain 53 :n tai 54 :n mukainen poissulkemisperuste. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 13. Sopimusmenettely Hankinnasta tehdään kirjallinen sopimus Tilaajan ja valitun Palveluntuottajan kesken. Sitova sopimus hankinnan kohteesta syntyy vasta, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Satakunnan, liikelaitoksen johtaja ei allekirjoita sopimusta ennen kuin hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi, ellei johtokunta katso sitä olosuhteista johtuen aiheelliseksi. Sopimus on kummankin osapuolen allekirjoitettava Mikäli tarjouskilpailun voittanut Palveluntarjoaja ei allekirjoita sopimusta edellä mainittuun päivämäärään mennessä, Tilaajan johtajalla on oikeus tehdä sopimus tarjouskilpailussa voittaneen Palveluntarjoajan sijaan tarjouskilpailussa toiseksi tulleen Palveluntarjoajan kanssa. Sopimuskauden alkaessa ja aikana Tilaaja ja Palveluntuottaja varmistavat yhteisen käsityksen siitä, mitä tarjousasiakirjojen mukainen hankinnan sisältö ja laatu käytännössä tarkoittavat sekä

7 7/8 määritellään tarkemmin mm. toimintatapa, raportoinnin sisällöt ja asiakastietojen käsittely. Toimeksiantoa voidaan tarvittaessa laajentaa tai tehdä jatkohankintoja. Palveluntuottaja vastaa toiminnasta Tilaajalle sopimuksen mukaisesti. Mikäli tämän tarjouspyynnön mukaisen toiminnan toteuttamiselle ilmenee jokin viivytys, keskeytys tai este, toimituskatko, molemmat sopijapuolet sitoutuvat viipymättä ilmoittamaan siitä. Tarjouspyynnön liitteenä olevassa sopimusluonnoksessa on määritelty mm. toimitustakuuseen, toimituksen viivästymiseen ja viivästyssakkoon liityvät asiat. Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus kokonaan tai osittain, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusvelvoitteitaan eikä kohtuullisessa ajassa korjaa laiminlyöntiään kirjallisesta huomautuksesta huolimatta. Kumpikaan osapuoli ei saa siirtää tehtyä sopimusta, eikä tutkimusten suorittamista kolmannelle osapuolelle ilman toisen osapuolen kirjallista suostumusta. Mikäli tarjouspyynnössä, tarjouksessa ja ostopalvelusopimuksessa on keskenään ristiriitaisia tietoja, asiakirjojen noudattamisjärjestys on seuraava: ostopalvelusopimus, tarjouspyyntö, Jyse 2009 palvelut ja tarjous. Osapuolet sitoutuvat siihen, että sopimuskauden aikana tapahtuvista toiminnan oleellisista muutoksista (esimerkiksi olennaisten organisaatio- ym. muutosten johdosta) ilmoitetaan viipymättä toiselle sopijapuolelle. Tarjoajan omien toimitusehtojen tai alan yleisten ehtojen liittäminen tarjoukseen saattaa johtaa tarjouksen hylkäämiseen niissä olevien tarjouspyynnön vastaisten ehtojen (esim. hintavaraumien ja poikkeavien maksuehtojen) vuoksi. Mikäli tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan käyttävänsä omia toimitusehtoja, tarjouksesta on selkeästi käytävä ilmi, miltä osin niitä sovelletaan. 14. Tarjousasiakirjojen julkisuus Annetut tarjoukset ovat pääsääntöisesti julkisia päätöksenteon jälkeen. Tarjoukset on pyrittävä laatimaan siten, etteivät ne sisällä liikesalaisuuksia. Jos liikesalaisuuksien sisällyttäminen tarjoukseen on välttämätöntä, siitä on tarjouksessa mainittava erillisellä liitteellä. Julkisia hankintoja sekä asiakirjojen julkisuutta koskevan lainsäädännön mukaan tarjoushintaa koskevat tiedot ovat julkisia. 15. Muut asiat Tarkastusoikeus ja laadun valvonta: Palveluntuottajan tulee sitoutua tuottamaan pyydetyt palvelut tarjotulla henkilöstöresurssilla. Palveluntuottaja vastaa lääkäreidensä lakisääteisestä pätevyydestä, esteettömyydestä, ammatillisesta täydennys- ja jatkokoulutuksesta sekä riittävästä kielitaidosta ja antaa tarvittaessa asiasta kirjallisen selvityksen tilaajalle. Mikäli yksittäisen työntekijän kohdalla tämä ei täyty, on tilaajalla oikeus vaatia työntekijän välitöntä vaihtamista tai asian korjaamista. Puutteilla tarkoitetaan esim. Tilaajan hoito- ja toimintakäytäntöjen, Käypä Hoito -suositusten, Suomen lain tai Suomen Lääkäriliiton eettisten ohjeiden, hyvän käytöksen ja sopimuksen mukaisen työjärjestyksen rikkomista. Hoitokäytäntöjä ja hoidon laatua tullaan arvioimaan yhdessä sovittavin mittarein. Tilaajalla on aina pyytäessään oikeus tarkastaa tarjoajan palvelun taso. Lisäksi Palveluntuottajalla on velvollisuus tuottaa tilaajan pyytämät, erikseen sovittavat raportit toiminnasta ilman eri korvausta. Palvelun laatukriteerit mm. sairauksien hoidon ja terveysriskien ennaltaehkäisyn tavoitetasoista sovitaan yhdessä ja niitä tarkistetaan kokemuksen kertyessä. Yhteisesti hyväksyttyjä laatumittareita käytetään ja tuloksista raportoidaan Tilaajalle. Potilaan kokemaa laatua seurataan haastatteluilla ja asiakastyytyväisyyskyselyin ja asiakaspalauttein. Palvelun säännöllistä seurantaa varten tilaajan ja tuottajan edustajat arvioivat toimintaa tarvittaessa. Tarvittaessa järjestetään myös kokouksia, joissa etsitään yhteistyössä ratkaisuja

8 8/8 palvelun tuottamisessa havaittuihin ongelmiin / kehittämisnäkökohtiin. Tuottaja on velvollinen osallistumaan näihin kokouksiin ilman eri korvausta. Vahingonkorvausvastuut ja vakuutukset: katso tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimusluonnos, kohta 17. Seuranta ja mittarit: katso tarjouspyynnön liitteenä oleva sopimusluonnos, kohta Lisätiedot Lisätietokysymykset on lähetettävä klo 12:00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. 17. Tarjouksen lähettäminen Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään: klo 12:00 Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteessa Tarjous annetaan suomen kielellä. 18. Allekirjoittajat Tuula-Maria Asikainen, johtaja 19. Liitteet ja linkit liite 1. lääkäripalvelujen_nykytila.doc liite 2. lääkäripalvelujen_vastuut ja vaatimukset.doc Liite 3. Sop.luonnos_lääkäripalvelut.doc

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI

TARJOUSPYYNTÖ. Kirjojen hankinta. Kansallinen hankintailmoitus EI EU-ennakkoilmoitus EI Porin kaupunki, Hankintapalvelut Pohjoispuisto 7, 28100 Pori TARJOUSPYYNTÖ Hankinnan kohde Kirjojen hankinta Toimitus-/sopimusaika Hankinnassa käytettävä valintaperuste Hilma ilmoitukset Tarjouksen jättäminen

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015

Helsingin kaupungin rakennusvirasto. Tarjouspyyntö HEL 2015-006078 Päiväys 20.05.2015 1/9 TARJOUSPYYNTÖ HEL 2015-006078 Rakennusviraston arkiston ja arkistokalusteiden muutto 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Hallinto-osasto Oili Khadraoui Suomi puh. +358 931038430 fax oili.khadraoui@hel.fi

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA

KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA 1 KOTIMAISEN JA ULKOMAISEN KIRJALLISUUDEN HANKINTAPAIKKA Hinta ja alennukset Toimitus Pyydämme tarjoustanne Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy:n ja Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy:n (tilaajat) kirjastoihin

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 08709 Päiväys 13.06.2013 1/22 TARJOUSPYYNTÖ 08709 TUORETUOTTEET 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Pekka Tiilikainen puh. +358 447182920 pekka.tiilikainen@is-hankinta.fi Osoite, josta saa lisätietoja:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu.

IS-Hankinta Oy. Tarjouspyyntö 25151 Päiväys 02.12.2014. Tarjoukset lähetettävä: Tarjous tai osallistumishakemus lähetettävä Tarjouspalvelu. 1/6 TARJOUSPYYNTÖ 25151 Varpaisjärven nuohouspiiri 1. Hankintayksikön perustiedot Hankintayksikkö: Pohjois-Savon pelastuslaitos Volttikatu 1 A 70150 Kuopio Suomi puh. +358 447188100 paavo.tiitta@kuopio.fi

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja)

1. Sopijapuolet. 2. Sopimuksen kohde. Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9. Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta, kalusteiden tarjouspyyntö liite 3: Sopimusluonnos 1/9 1. Sopijapuolet Asiakas (tilaaja) Vihdin kunta Asemantie 30 03100 Nummela Sopimuksen yhteyshenkilöt: nimi sähköposti puhelin Toimittaja

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit

Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit Luonnos sivunro 1 Tarjouspyyntöluonnos Yksilöllisesti valmistettavat ylä- ja alaraajaproteesit 15.9.2014 Luonnoksesta voitte halutessanne antaa kommentteja pe 19.9.2014 klo 12.00 mennessä. Mahdolliset

Lisätiedot

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana.

MAL-verkoston verkkosivusto laaditaan Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymän toimeksiannosta ja tilaamana. TARJOUSPYYNTÖ 20.1.2011 MAL-VERKOSTON VERKKOSIVUSTON TOTEUTTAMINEN Tampereen kaupunkiseudun kuntayhtymä pyytää tarjoustanne hallinnoimansa kansallisen MAL-verkoston verkkosivuston toteuttamisesta. Pyydämme

Lisätiedot

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan)

LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1/12 LÄÄKINNÄLLISTEN PALVELUJEN JA TUTKIMUSTEN HANKINTA (lopulliseen sopimukseen kirjataan palvelu, jota hankitaan) 1. SOPIJAOSAPUOLET Mäntsälän kunta / Mustijoen perusturva Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä

Lisätiedot

Karttatuotantojärjestelmä

Karttatuotantojärjestelmä Karttatuotantojärjestelmä Tarjouspyyntö 1.11.2010 Kirkkonummen kunta Tarjouspyyntö 2 Sisältö 1 Tarjouspyyntö... 3 2 Hankinnan kohde... 4 3 Tarjousten käsittely... 6 4 Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta

Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Tarjouspyyntö Hennan kaupunginosan verkkoportaalin ja virtuaalimallin laadinnasta Hankinta on avoimen hankintamenettelyn mukainen. Kaikki halukkaat voivat jättää tarjouksen. Kansallinen hankintailmoitus

Lisätiedot

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO

Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO 1 SIIVOUSPALVELUJEN OSTOSOPIMUS Luonnos 1. Sopijapuolet Palvelun tuottaja: jäljempänä Tilaaja: TAY Palvelut Oy, y tunnus 2184218 6 c/o Tampereen yliopisto Kalevantie 4 33014 TAMPEREEN YLIOPISTO jäljempänä

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy. GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ. Graafinen suunnittelu. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 03/2014/GCG Lapin ammattikorkeakoulu Oy GREEN CARE Lappi -hanke TARJOUSPYYNTÖ Graafinen suunnittelu Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1.1 GREEN CARE Lappi hanke...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT

Tarjouspyyntö 11.11.2014 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT 1 MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUT pyytää tarjoustanne MARKKINOINNIN ASIANTUNTIJAPALVELUIDEN TUOTTAMISESTA vuosille 2015 2016 sekä yhdelle erilliselle optiovuodelle 2017, tämän tarjouspyynnön ja sen

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu

KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu 1 (29) KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSPALVELUT Hätilän koulu ja lukio sekä Tuomelan koulu HANKINNAN KOHDE Linnan Tilapalvelut -liikelaitos (www.hameenlinna.fi/paatoksenteko-ja-talous/kaupunginorganisaatio/konserniyhtiot/linnan-tilapalvelut/)

Lisätiedot