1(6) VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Attendo Oy Yhteyshenkilö: Nanne Hienonen Y-tunnus PL Helsinki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1(6) VUOKRASOPIMUS. 1. Vuokranantaja Attendo Oy Yhteyshenkilö: Nanne Hienonen Y-tunnus PL Helsinki"

Transkriptio

1 VUOKRASOPIMUS 1(6) 1. Vuokranantaja Attendo Oy Yhteyshenkilö: Nanne Hienonen Y-tunnus PL Helsinki 2. Vuokralainen Lappajärven kunta Yhteyshenkilö: Tuomo Lehtiniemi Y-tunnus Maneesintie 5A Lappajärvi 3. Vuokrasopimuksen tarkoitus ja vuokrauksen peruste Sopijapuolet sopivat tällä sopimuksella ehdoista, joilla vuokralainen saa käyttöönsä Lappajärven kunnassa Joelinkodin palvelukodissa olevat toimintatilat piha-alueineen käytettäväksi kehitysvammaisten tehostetun palveluasumisyksikön tiloina, palveluasuntoina ja tukiasuntoina. 4. Vuokrauksen kohde 5. Käyttötarkoitus 6. Vuokra-aika 7. Vuokra Vuokrauksen kohteena on Avain Palvelukodit Oy:n omistama Joelinkodin palvelukoti osoitteessa Joelinkuja 2, Lappajärvi. Vuokralainen käyttää kohteesta nimeä Joelinkoti. Tilat vuokrataan käytettäväksi tehostetun palveluasumisen ryhmäkotitiloina ja tukiasuntoina kehitysvammaisille. Vuokrakohteessa sijaitsevia asuntoja saadaan käyttää vain vuokra-asuntoina siten kuin korkotukilaissa (604/2001) säädetään, ellei kunta ole antanut erityisestä syystä lupaa poiketa käyttötarkoituksesta. Lisäksi on noudatettava ARA:n erityisryhmien investointiavustuspäätöstä, siinä annettuja määräyksiä ja kaikkia muita ARA:n ajantasaisia ohjeita. Tämä vuokrasopimus solmitaan toistaiseksi voimassaolevana kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla. Vuokra-aika alkaa Vuokranmaksuvelvollisuus alkaa, kun vuokra-aika alkaa. Vuokra maksetaan kuukausittain. Vuokralaskelmaa laadittaessa huomioidaan korkotukilain mukainen rajoite periä vuokralaisilta asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoitukseen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Tällaisia menoja ovat muun muassa menot, jotka aiheutuvat: Vuokralaisilta saa periä asuinhuoneistosta vuokraa enintään määrän, joka tarvitaan muiden tuottojen ohella vuokra-asuntojen sekä niihin liittyvien tilojen rahoituksen ja hyvän kiinteistönpidon mukaisiin menoihin. Tällaisia ovat menot, jotka aiheutuvat:

2 2(6) 1) kiinteistön ja asuntojen hankinnasta tai rakentamisesta mukaan lukien korkotukilain 15 :n 2 momentin 2 kohdan mukainen luovutuskorvaukseen sisältyvä indeksitarkastus, jos se on sisältynyt muulle kuin samaan konserniin kuuluvalle yhteisölle maksettuun luovutushintaan; 2) kiinteistön ja rakennusten sekä asuntojen ylläpidosta ja hoidosta sisältäen ARA:n hyväksymät menot korjauksista sekä yhtiön taloudesta ja ylläpidosta (mm. hallinto, kiinteistöverot, -vakuutukset ja tontinvuokrat); 3) perusparannuksista, joilla kiinteistö tai rakennus sekä asunnot saatetaan vastaamaan kunkin ajankohdan tavanmukaisia vaatimuksia; 4) varautumisesta 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin; 5) kohteen rahoituksen korko- ja lyhennysmaksuista siten kuin valtioneuvoston asetuksin tarkemmin säädetään; 6) vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotukilain 15 :n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulle omalle pääomalle/pääomalainalle maksettavasta korosta; sekä 7) omistajalle lain mukaan kuuluvista velvoitteista, jotka eivät johdu siitä, että omistaja olisi toiminut tämän lain tai muun lain vastaisesti. Vuokranantajan vuokratessaan vuokrakohteen tontin lasketaan siitä syntyvä lisääntyvän oman pääoman kustannus osaksi vuokralaskelmaa ARA:n hyväksymällä tavalla. Vuokra lasketaan ARA:n antamien ohjeiden mukaan. Vuokralainen sitoutuu toimittamaan vuokranantajalle vuosittain tarvittavat tiedot jälkilaskelman laatimista varten ARAn ohjeistuksen mukaisesti. Hyötyala yhteensä sisältää seuraavat 709 m2 ARAn osapäätöksen mukaiset erityisryhmän asuinneliöt 610 m2 Palveluasuntojen asuinneliöt m2 Kiinteistön muut palvelu- ja yhteistilat 99 m2 Lisäksi kiinteistössä on teknisiä ja liikennetiloja yhteensä 0 m2 Vuokra tulee suorittaa vuokranantajan tilille erillisellä laskulla. Vuokranmaksun viivästyessä vuokralainen on velvollinen maksamaan vuokralle kulloinkin voimassaolevaa korkolain mukaista vuotuista viivästyskorkoa. Vuotuisen viivästyskoron määrä tätä sopimusta allekirjoitettaessa on 7,0 %. Vuokran määrä sopimuskauden alussa on 13,98 / 709,0 (hyötyala) m2/kk eli yhteensä 9.909,00 /kk, alv 0 %. 8. Vuokran tarkistaminen Vuokra määritetään 12 kuukaudelle aina syyskuun loppuun mennessä ja sitä peritään saman suuruisena kalenterivuoden alusta 12 kuukauden ajan.

3 Menneen 12 kuukauden vuokrajakson toteutuneet kulut selvitetään seuraavan vuoden vuokralaskelmaa laadittaessa ja menneen vuoden mahdollinen yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden vuokrassa korottavana tai alentavana tekijänä. 3(6) 9. Palveluntuottaja 10. Vuokrakohde Mikäli ARA vuokrakohteeseen myöntämässä investointiavustus- tai korkotukilainapäätöksessä tai muutoin asettaa ehdon, että kunnalla on oikeus halutessaan vaihtaa palvelutalossa toimivaa palveluntuottajaa esim. kilpailutuksen seurauksena säilyttäen samalla asukkaiden vuokrasuhteen samassa kohteessa, ja kunta vaatii palveluntuottajan vaihtamista vuokrakohteen osalta, sopivat osapuolet erikseen vuokrasopimuksen mahdollisesta päättämisestä ennen sovitun vuokraajan päättymistä tai ARA:n asettaman ehdon täyttämisestä muutoin. Tämä ei kuitenkaan sovellu tilanteeseen, jossa edellä mainittu ARA:n ehto olisi tai se katsottaisiin olevan vastoin EU-tasoista tai kansallista lainsäädäntöä tai viranomaiskäytäntöä. Mikäli osapuolet eivät tällaisessa tilanteessa pääse sopimukseen ARA:n asettaman ehdon täyttämisestä ja siitä aiheutuu vuokranantajalle vahinkoa, korvaa vuokralainen kaiken vahingon vuokranantajalle. Vuokran määrään sisältyy oikeus hallita vuokrauksen kohteena olevia tiloja ja piha-alueita. Tilojen sisustamisesta, kalustamisesta sekä muusta toimintansa vaatimasta varustelusta vastaa kustannuksellaan vuokralainen. Vuokranantajan hankkimien koneiden ja laitteiden asianmukaisesta huollosta ja ylläpidosta kustannuksellaan vastaa vuokralainen. Sähkö-, lämmitys-, ja vesikustannukset sisältyvät vuokralaisen maksamaan vuokraan. Vuokralainen huolehtii kustannuksellaan omaisuutensa ja toimintansa vakuuttamisesta sekä vartiointitarpeesta. Selvyyden vuoksi todetaan, että vuokranantaja vastaa kiinteistövakuutuksen voimassaolosta ja sitoutuu huolehtimaan, että se vastaa markkinahintaa. Vuokranantaja järjestää vuokrakohteeseen yhteisesti määritellyn, tavanomaisen kiinteistönhuollon ja ylläpidon, joiden kustannukset sisältyvät vuokraan. Vuokran määrään sisältyy ns. normaali jätehuolto. Mahdollisten ongelma- ja muiden kuin tavanmukaisten jätteiden säilyttämisestä (esim. lääkejätteet) ja poiskuljettamisesta vastaa vuokralainen jätelain ja viranomaisten sen nojalle antamien määräysten edellyttämällä tavalla. Vuokralainen vastaa muistakin vastaavista toiminnastaan aiheutuvista juoksevista kuluista.

4 4(6) Vuokralainen vastaa siitä, että hänen vuokratiloissa harjoittamansa toiminta täyttää lakien, asetusten ja viranomaismääräysten säännökset ja että vuokralaisella on toimintaansa varten tarvittavat luvat. 11. Asukasvalinta ja asukashallinto Asukasvalinnasta vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä vastaava taho, joka noudattaa korkotukilain säädöksiä, valtioneuvoston vahvistamia perusteita sekä ARA:n antamia ohjeita korkotukivuokraasuntojen asukasvalinnoista. Lisäksi on noudatettava ARA:n erityisryhmien investointiavustuspäätöstä ja siinä annettuja määräyksiä. Edelleen vuokralainen vastaa asukasvalinnan järjestämisestä yhteistyössä kunnan viranomaisten kanssa. Vuokralaisen tulee hoitaa yhteishallintolain mukaiset velvoitteet asukkaisiin nähden aran kulloinkin antaman ohjeistuksen mukaisesti. Yhteishallintolain mukaan on kiinteistön omistajan pidettävä vähintään kerran kalenterivuodessa asukaskokous, johon kutsutaan kaikki vuokranmääritysyksikössä asuvat asukkaat. Asukaskokouksen kutsuu koolle asukastoimikunta. Jos asukastoimikuntaa ei ole, kutsuu kokouksen koolle omistaja/omistajan edustaja. AVAIN Palvelukodit Oy:n omistamissa taloissa kokouksen järjestämisestä ja koolle kutsumisesta vastaa palveluntuottajayritys, eli tässä tapauksessa vuokralainen, omistajan edustajana. 12. Tilojen hoidosta, kunnossapidosta ja korjaustöistä Vuokralainen on velvollinen hoitamaan hallinnassaan olevaa tilaa huolellisesti ja huolehtimaan siitä, että vuokratiloja käyttävät noudattavat kiinteistön järjestysmääräyksiä sekä mitä muutoin terveyden, siisteyden ja järjestyksen säilymiseksi on säädetty tai määrätty. 13. Muut ehdot Vuokranantaja vastaa peruskorjauksista tai niihin verrattavista korjauksista. Vuokralaisen tulee saada vuokranantajalta suostumus siistimis-/muutos- ja parannustöiden suorittamiseen. Vuokranantajalla ei ole ilman pätevää syytä evätä lupaa. Vuokrauksen kohteena oleviin tiloihin vuokralaisen pyynnöstä vuokranantajan toimesta mahdollisesti suoritettavat muutostyöt suoritetaan vuokralaisen kustannuksella. Vuokranantajan mahdollisesti tehdessä/teettäessä tällaisia korjaustöitä vuokrakohteessa, ei vuokralaisella ole sopimuksen purkuoikeutta eikä oikeutta vuokranalennukseen. Vuokranantajalla on oikeus vuosittaiseen kiinteistökatselmukseen, johon vuokralainen on velvollinen osallistumaan. Vuokralainen vastaa oman toimintansa huoneistolle asettamien vaatimusten täyttämisestä ja sen vuokrahuoneistolle aiheuttamasta kulutuksesta, rasituksesta ja korjaustarpeesta ja vastaa siitä, etteivät vuokralaisen tiloihin sijoittamat laitteet ja varusteet vahingoita huoneistoa

5 5(6) Vuokralainen vastaa kaikkien kiinteistöllä harjoittamansa toiminnan edellyttämien viranomaislupien hankkimisesta. Vuokranantaja tarvittaessa myötävaikuttaa ja antaa valtuutuksen lupien hankkimiseen. Vuokralaisella on oikeus sijoittaa liikemerkkejään vuokrakohteeseen. Vuokralainen täyttää ympäristö- ja muun lainsäädännön mukaan kiinteistönhaltijalle kuuluvat ilmoitusvelvollisuudet. Vuokralainen vastaa kaikista kiinteistöllä harjoittamansa toiminnan kolmansille mahdollisesti aiheuttamista - ym. seuraamuksista suoraan kolmansille myös siltä osin kuin vuokranantaja ympäristö- tai muun lainsäädännön nojalla niistä vuokralaisen ohella ilman omaa tuottamustaan mahdollisesti vastaa. 14. Vuokrasopimuksen siirto, jälleenvuokraus ja alivuokraus Vuokralaisella on oikeus jälleenvuokrata ja alivuokrata vuokrakohteessa olevia tiloja ilman vuokranantajan erillistä lupaa. Vuokralaisen on tällöin huolehdittava, että kohteen käyttötarkoitus on tämän sopimuksen mukainen. Vuokralainen vastaa jälleen- tai alivuokrauksista huolimatta oman sopimuksensa täyttämisestä vuokranantajaan nähden. 15. Ilmoitusvelvollisuus 16. Toimintahäiriöt 17. Raportointi Vuokralaisen velvollisuudesta ilmoittaa vuokranantajalle huoneistoa kohdanneesta vahingosta sekä vuokralaisen vahingonkorvausvelvollisuudesta on säädetty liikehuoneiston 22 ja 23 ja asuinhuoneiston vuokrauksesta annetun lain 24 ja 25 pykälissä. Vuokralainen on myös velvollinen välittömästi ilmoittamaan vuokranantajalle seikoista, jotka saattavat aiheuttaa vaaraa rakennukselle, sitä käyttäville tai siellä olevalle omaisuudelle. Vuokralaisella on velvollisuus ilmoittaa viasta tai häiriöstä mahdollisimman pian vuokranantajan edustajalle. Tilapäiset häiriöt vesi-, viemäri-, lämpö- ja sähkölaitteissa tai kiinteistön hoidon kannalta tarpeelliset katkokset vastaavissa jakelulaitteissa eivät oikeuta vuokralaista korvauksen saantiin tai vuokran alennukseen. Vuokranantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralaisen omaisuudelle tai toiminnalle syntyneitä vahinkoja, jotka aiheutuvat em. häiriöstä jos rakennusta voidaan korjausten aikana käyttää. Vuokranantaja raportoi vuosittain tarvittaessa tositetasolla kiinteistön energiankulutus- ja energiankustannustiedot, vedenkulutus- ja kustannustiedot, kiinteistöhuollon kustannukset sekä kaikki muut kustannukset, jotka liittyvät omakustannusvuokran määrittämiseen. Kustannukset raportoidaan vuokralaiselle vuosittain yhteisesti sovitulla tavalla. 18. Sopimuksen päättyminen ja poismuutto

6 6(6) Vuokrasuhteen päättyessä vuokralainen luovuttaa vuokratilat takaisin samassa kunnossa kuin ne vuokra-ajan alkaessa olivat, lukuun ottamatta normaalia kulumista ja niitä muutostöitä, joista vuokranantajan kanssa erikseen kirjallisesti on sovittu. Vuokralaisella ei ole oikeutta erikseen saada korvausta vuokrauksen kohteessa mahdollisesti tekemistään korjauksista, muutostöistä, parannuksista tms. Kirjallisesti sovituista töistä ja niiden korvauksesta sovitaan tapauskohtaisesti. Tiloissa todetut puutteellisuudet ja viat, jotka eivät ole tilojen normaalia kulumista ja johtuvat vuokralaisen toiminnasta, on vuokralaisen välittömästi korjattava. Ellei näin tapahdu, vuokranantajalla on oikeus teettää ne vuokralaisen kustannuksella. Vuokralaisen on viimeistään vuokra-ajan päättymispäivänä poistettava kustannuksellaan kaikki hänelle kuuluvat tavarat, irralliset rakennelmat, kilvet tms. Omaisuus, jota ei ole poistettu tiloista viimeistään muuttopäivänä, katsotaan hylätyksi ja se siirtyy vuokranantajan haltuun, kuitenkin niin, että vuokranantajalla on oikeus toimittaa roskat yms. pois vuokralaisen kustannuksella. 19. Erimielisyyksien ratkaiseminen Tästä vuokrasopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet, joita ei voida ratkaista osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan Etelä- Pohjanmaan käräjäoikeudessa ensimmäisenä oikeusasteena. 20. Sopimuksen päiväys ja allekirjoitus Tätä vuokrasopimusta on allekirjoitettu kaksi (2) samasanaista kappaletta, yksi vuokranantajalle ja yksi vuokralaiselle. Päiväys ja allekirjoitukset xx.xx.2018 Lappajärven kunta xx.xx.2018 Attendo Oy Tuomo Lehtiniemi Pertti Karjalainen