NEUVOKAS PERHE MENETELMÄN KÄRKI- HANKE-LOPPUKYSELYN ANALYYSI SATAKUNTA. Elisa Luomaranta Susanna Lehtimäki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NEUVOKAS PERHE MENETELMÄN KÄRKI- HANKE-LOPPUKYSELYN ANALYYSI SATAKUNTA. Elisa Luomaranta Susanna Lehtimäki"

Transkriptio

1 NEUVOKAS PERHE MENETELMÄN KÄRKI- HANKE-LOPPUKYSELYN ANALYYSI SATAKUNTA Elisa Luomaranta Susanna Lehtimäki

2 1. YLEISTÄ Neuvokas perhe kärkihankeen loppukysely toteutettiin Suomen Sydänliiton toimesta syys-lokakuussa Kysely lähetettiin Webropol- ohjelman avulla sähköpostitse kaikille Sydänliiton Neuvokas perhe kouluttajarekisterissä oleville ammattilaisille, sekä kaikille Kärkihanke kauden aikana koulutettujen alueiden esimiehille. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 740 ammattilaista ja 27 esimiestä. Tämä Satakunnan tulosten yhteenveto on koostettu loppukyselyn analyysistä. Tuloksia on verrattu myös koko Suomen tuloksiin. Yhteenvedossa on aina ensin esitetty Satakuntaa kuvaava tulos ja suluissa koko Suomen vastaava. Poikkeuksena avoimien vastausten tulokset, jotka on raportoitu kokonaisuutena. 1.1 Ammattilaisten kyselyn vastaajat Ammattilaisten kyselyyn vastasi Satakunnasta yhteensä 68 henkilöä (740 henkilöä). Ylivoimainen enemmistö vastaajista oli terveydenhoitajia 96% (86%). Muita ammattiryhmiä olivat mm. perhetyöntekijät, hammashoitajat ja lääkärit. Ammattilaisista suurin osa, eli noin 70% työskenteli äitiys- ja/tai lastenneuvolassa ja vajaa viidennes kouluterveydenhuollossa. Kuva 1. Ammattilaisten kyselyn vastaajat maakunnittain. 1

3 Suurin osa satakuntalaisista vastaajista, eli 82% (60%) oli osallistunut yksipäiväiseen Neuvokas perhe peruskoulutukseen Kärkihanke-vuosina Vajaa viidennes, eli 18% vastaajista (31%) oli osallistunut peruskoulutukseen vuosina ja 4% (11%) vuonna 2011 tai aiemmin. Vastaajista jopa 71% (23%) oli osallistunut muutaman tunnin kestävään Neuvokas perhe vahvistuskoulutukseen vuosina ja 3% (10%) vuosina % vastaajista (68%) ei ollut koskaan osallistunut vahvistuskoulutukseen. 1.2 Esimiesten kyselyn vastaajat Esimiesten kyselyyn vastasi Satakunnasta 4 esimiestä (koko Suomi n=27). Kuva 2. Esimiesten kyselyn vastaajat maakunnittain. 2

4 Suurin osa, eli 75% satakuntalaisista esimiehistä (81%) kertoi, että alueella oli järjestetty Neuvokas perhe peruskoulutus Kärkihanke-vuosina Neljännes vastaajista (26%) kertoi, että koulutus oli järjestetty vuosina Kaikilla Satakunnan alueilla (56%) oltiin järjestetty Neuvokas perhe vahvistuskoulutus vuosina AMMATTILAISTEN KYSELYN TUTKIMUSTULOKSET 2.1 Arviot Neuvokas perhe menetelmästä kokonaisuutena, koulutuksista ja työvälineistä Ammattilaiskyselyyn vastaajat arvioivat Neuvokas perhe menetelmää kokonaisuutena, menetelmän koulutuksia sekä eri työvälineistä numeerisin arvosanoin (1-5); 5= erittäin hyödyllinen, 4= melko hyödyllinen, 3= ei hyödyllinen eikä hyödytön, 2= melko hyödytön, 1= täysin hyödytön. Tulokset on esitetty vastauksista lasketun keskiarvon mukaan. Neuvokas perhe menetelmä kokonaisuutena sai arvosanan 4,2 (4,2). Parhaimmat arvosanat saivat internetsivut 4,7 (4,5) ja Neuvokas perhe peruskoulutus 4,5 (4,3). Neuvokas perhe kuvakansio arvioitiin arvosanalla 4,1 (4,2), samoin Neuvokas perhe vahvistuskoulutus 4,1 (3,9). Neuvokas perhe kortti sai alhaisimman arvosanana 3,7 (3,6). Kuvassa 3. on esitetty ammattilaisten arviot työvälineistä ja menetelmästä Satakunnassa ja koko maassa. Kuva 3. Ammattilaisten arviot työvälineistä ja menetelmästä. 3

5 2.2 Neuvokas perhe menetelmän tuki ammattilaisten elintapaohjauksessa Ammattilaiskyselyssä selvitettiin lisäksi ammattilaisten kokemuksia Neuvokas perhe - menetelmän tarjoamasta tuesta ja avusta elintapaohjaustyöhön asteikolla 1-5; 5= täysin samaa mieltä, 4= melko samaa mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 2= melko eri mieltä, 1= täysin eri mieltä. Satakuntalaiset ammattilaiset kokivat saaneensa tukea lapsiperheiden elintapaohjaukseen Neuvokas perhe menetelmästä arvosanalla 4,3 (4,1). He kokivat valmiutensa asiakaslähtöiseen, innostavaan ja kannustavaan elintapaohjaukseen vahvistuneen arvosanalla 4,0 (4,0), ravitsemusohjaamisen vahvistuneen arvosanalla 3,9 (3,9), ylipainoisen lapsen perheen ohjaamisen arvosanalla 4,1 (3,9) ja liikuntaohjaamisen arvosanalla 3,7 (3,5). Lisäksi ammattilaiset kokivat saaneensa tukea elintapaohjaukseen niiden perheiden kanssa, joilla on paljon terveyteen liittyviä haasteita arvosanalla 4,0 (3,8) ja muista kulttuureista tulevien perheiden kanssa arvosanalla 3,2 (3,1). Vastaajat kokivat myös saaneensa apua Neuvokas perhe menetelmän digitaalisista työvälineistä (internetsivut, sähköinen kuvakansio, sähköinen kortti), arvosana 4,3 (4,1). Kuvassa 4. on esitetty ammattilaisten kokemukset osaamisen vahvistumisesta elintapaohjauksen eri osa-alueilla Satakunnassa ja koko maassa. Kuva 4. Ammattilaisten osaamisen vahvistuminen. 4

6 Osaamisen vahvistumisen lisäksi selvitettiin myös Neuvokas perhe -menetelmän juurtumiseen liittyviä asioita (asteikko 1-5; 5= täysin samaa mieltä, 4= melko samaa mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 2= melko eri mieltä, 1= täysin eri mieltä. Lapsiperheiden elintapaohjauksen yhtenäisten käytäntöjen koettiin vahvistuneen arvosanalla 3,7 (3,4). Esimieheltä saamansa tuen ammattilaiset arvioivat riittäväksi arvosanalla 3,2 (2,9). Neuvokas perhe menetelmän tunnettavuuden asiakasperheidensä keskuudessa ammattilaiset arvioivat arvosanalla 2,9 (2,5). Ammattilaiset kertovat lähes kaikille perheille Neuvokas perhe -kortista, arvosana 3,8 (2,9) sekä internetsivuista, arvosana 3,7 (3,1). Omimmaksi ammattilaiset kokivat selvästi Neuvokas perhe -menetelmän ideologian mukaisen vahvuuksia korostavan elintapaohjauksen, jota he käyttävät lähes kaikkien perheidensä kanssa, arvosana 4,1 (3,7). Neuvokas perhe -aihealueiden markkinointia asiakasperheille myös selvitettiin. Ylivoimaisesti eniten ammattilaiset markkinoivat perheille Neuvokas perhe menetelmän ruokaan ja syömiseen liittyvää materiaalia 73% (84%). Seuraavaksi suosituimmat asiakokonaisuudet satakuntalaisten ammattilaisten osalta olivat liikuntaan liittyvien teemojen 51% (30%), lapsen painonhallintaan liittyvät teemojen 39% (40%) sekä perhearkeen liittyvien teemojen 34% (36%) markkinointi. Diabetesliiton Raskausdiabetes-materiaalin ilmoitti tuntevansa hieman yli puolet, eli 58 % satakuntalaisista ammattilaiskyselyyn vastanneista(56%). 2.3 Avoimet vastaukset Neuvokas perhe - menetelmästä Ammattilaisten kyselyssä oli kaksi avointa kysymystä Neuvokas perhe menetelmästä. Vastaajia pyydettiin kuvaamaan yhdellä tai muutamalla sanalla, mitä heille tulee ensimmäisenä mieleen Neuvokas perhe menetelmästä. Tähän vastasi Satakunnasta 59 ammattilaista (koko Suomi 663 ammattilaista). Lisäksi vastaajilla oli mahdollista jättää avoimet kommenttinsa, toiveensa ja kehitysideansa Neuvokas perhe menetelmälle. Tähän vastasi 15 ammattilaista Satakunnasta (koko Suomi 156 ammattilaista). Koska satakuntalaisten vastaajien lukumäärä jäi paikoin vähäiseksi, raportoidaan tulokset tässä koko maan osalta yhdessä. Ammattilaisten Neuvokas perhe menetelmän kuvailussa (n=663) korostui erityisesti menetelmän positiivisuus ja innostavuus sekä perhe- ja voimavarakeskeisyys. Materiaalin monipuolisuutta, käytettävyyttä ja sovellettavuutta kiiteltiin. Ammattilaisille nousi mieleen toisaalta menetelmän hyödyt heidän omassa työssään: puheeksi ottamisessa ja elintapaohjauksessa perheiden kanssa. Toisaalta taas nostettiin esiin menetelmän ohjautuvuutta suoraan perheille, heidän omaan tiedonhakuun ja heidän hyvinvoinnin edistä- 5

7 miseen. Monelle ammattilaisille tuli myös ensimmäisenä mieleen jokin Neuvokas perhe työvälineistä (kortti, nettisivut tai kuvamateriaali) tai menetelmän teemoista (elintavat, perheen ruokailu, liikunta, perheen hyvinvointi jne). Muutamat nostivat tässä kohtaa jo esille haasteen kortin alhaisesta palautumisprosentista. Ammattilaisten avoimissa kommenteissa ja kehitysideoissa (n=156) korostuivat kiitokset, haasteet sekä jatkon toiveet. Kiitollisia ammattilaiset olivat ennen kaikkea monipuolisista internetsivuista ja innostavista koulutuksista. Internetsivut saivat kiitosta monipuolisuudestaan, toimivista ideoistaan ja siitä, että teemat ovat kootusti yhden internetosoitteen alla. Koulutuksien suhteen kiiteltiin koulutuspäivän rikkautta ja herättelevyyttä sekä kouluttajien innostavuutta. Myös kuvakansion herättelevät kuvat, kortin toimivuus ja menetelmän voimavara- ja asiakaslähtöisyys saivat jonkin verran kiitosta osakseen. Ylivoimaisesti suurimmaksi haasteeksi ammattilaiset nostivat Neuvokas perhe kortin. Sen alhaista palautumisprosenttia harmiteltiin ja sen paperisuutta pidettiin vanhanaikaisena. Joillakin alueilla harmiteltiin, ettei kortin käyttöön ollut sen maksullisuuden vuoksi resursseja. Muina haasteina ammattilaiset nostivat vähäisen esimiehen ja/tai kollegoiden tuen menetelmän käytölle, yhtenäisten käytäntöjen puuttumisen alueellaan sekä liian lyhyet vastaanottoajat suhteessa niiden runsaaseen sisältöön. Muutamat ammattilaiset nostivat haasteeksi myös oman muistamattomuuden ja sen, että menetelmän käytön juurtuminen osaksi omaa työtapaa vie aikaa. Osaa harmitti, ettei heillä ole mahdollisuutta käyttää työssään tabletteja tai väritulostinta ja se haastaa menetelmän käyttöä täydellä teholla. Toiveina ja kehitysideoina ammattilaiset toivat esiin sähköistä korttia, mobiilisovellusta ja lisäkoulutusta menetelmän käytön juurruttamiseksi. Internetsivujen suhteen toivottiin nykyisen hyvin laajan sisällön selkeyttämistä sekä niiden aktiivista päivittämistä myös jatkossa. Vanhemmille lapsille ja nuorille toivottiin omaa materiaalia. Ammattilaiset toivoivat myös parempaa näkyvyyttä erilaisiin medioihin, kuten vauvalehtiin, ja menetelmän kehittämistä moniammatilliseen suuntaan. Muutamat toivoivat lisää materiaalia ruotsiksi ja englanniksi sekä enemmän kuvia maahanmuuttajatyöhön. Taulukkoon 1. on koottu ammattilaisten avoimia kommentteja Neuvokas perhe - menetelmään liittyen. 6

8 Avointen kysymysten vastauksia (ammattilaisten kysely) "Upea materiaali, jota käytän päivittäin." "Mahtava työkalu. Arkeen sopivia juttuja." "Iloinen tapa motivoida ja kannustaa perheitä liikkumaan enemmän(ja yhdessä) ja syömään terveellisesti."hoksauttaa" perheitä pysähtymään arjessa ja miettimään perheen ruokailu- ja liikuntatottumuksia." "Hyvä tukiranka ravitsemus- ja elintapaohjaukseen, hyvät sisällöt itsenäiseen tiedonhakuun perheille." "Hieno juttu! Positiivinen kokonaisuus perheille ja ammattilaisille. Laajat nettisivut myös." Kortti ei oikein palaudu ikäkausitarkastuksiin, varsinkaan heillä, joille se olisi ollut erityisen tarpeellinen käydä läpi. Kuvakansiossa hyviä kuvia ja kysymyksiä, joiden avulla voi ohjausta antaa. Sähköisiä sivuja olisin voinut itse käyttää enemmän työssäni, meinaavat unohtua kaiken keskellä. "Ihan huippu työväline ala-koulussa (käytän päivittäin)!! Ihanan positiivinen ote!" "Menetelmän kautta on helppo ottaa puheeksi asioita ja saanut paljon ideoita" "Näppärä, vaikuttava ja perheen näkökulmasta kannustava menetelmä! Helppokäyttöinen työkalu vastaanotollekin" "Vanha" koira oppii vähän hitaasti käyttämään uusia menetelmiä, vaikka ovatkin todella miellyttävät ja positiiviset. "Monipuolinen, perheitä positiivisesti kannustava, kokonasivaltainen terveellisiin elintapapoihin kannustava menetelmä" "Hienot nettisivut. Luotettava ja monipuolinen ohjausmateriaali sekä ammattilaisille että perheille." "Neuvokas perhe on ollut isona apuna työssäni :-) KIITOS!" Taulukko 1. Ammattilaisten kyselyn avoimia vastauksia 7

9 3. ESIMIESTEN KYSELYN TUTKIMUSTULOKSET 3.1 Arviot Neuvokas perhe menetelmästä kokonaisuutena, koulutuksista ja työvälineistä Satakuntalaiset esimiehet arvioivat Neuvokas perhe -menetelmän erittäin hyödylliseksi (asteikolla 1-5; 5= erittäin hyödyllinen, 4= melko hyödyllinen, 3= ei hyödyllinen eikä hyödytön, 2= melko hyödytön, 1=täysin hyödytön). Neuvokas perhe peruskoulutus sai arvosanan 5,0 (4,5), ja Neuvokas perhe menetelmä kokonaisuutena ja vahvistuskoulutus saivat arvosanan 4,8 (4,4). Esimiehiltä ei kysytty arvosanaa työvälineistä. 3.2 Neuvokas perhe menetelmän tuki ammattilaisten elintapaohjauksessa Myös esimiehet arvioivat (asteikolla 1-5; 5= täysin samaa mieltä, 4= melko samaa mieltä, 3= ei samaa eikä eri mieltä, 2= melko eri mieltä, 1= täysin eri mieltä) työntekijöidensä saavansa hyvin tukea elintapaohjaukseen Neuvokas perhe menetelmästä 4,8 (4,2). Vahvimmin esimiehet kokivat vahvistuneen työntekijöidensä ravitsemusohjaamisen 4,8 (4,0), ylipainoisen lapsen perheen ohjauksen 4,5 (4,2), asiakaslähtöisen, innostavan ja kannustavan elintapaohjauksen 4,3 (3,9), ja liikuntaohjaamisen 4,0 (3,7). Esimiehet kokivat työntekijöidensä saavan eniten apua menetelmän digitaalisista työvälineistä, arvosanana 4,5 (4,0). Vähemmän apua menetelmästä he kokivat työntekijöidensä saavan maahanmuuttajien elintapaohjaukseen 3,0 (3,4). Ammattilaiset arvioivat Neuvokas perhe menetelmän tunnettavuuden perheiden parissa parempana 4,0 (3,4) kuin ammattilaiset. Esimiehet kokivat yhteistyön Sydänliiton työntekijöiden/kouluttajien kanssa erinomaisen hyvin toimivaksi 4,8 (4,4). Samoin esimiehet tunnistavat myös erittäin hyvin oman roolinsa tärkeyden Neuvokas perhe menetelmän juurtumisessa osaksi pysyviä käytäntöjä 4,8 (4,4). Myös yhtenäisten käytäntöjen koettiin vahvistuneen hyvin Neuvokas perhe koulutuksen avulla 4,8 (4,1). Kuvassa 5. on esitetty esimiesten kokemukset yhteistyön toimivuudesta, omasta roolista ja yhtenäisten käytäntöjen vahvistumisesta Satakunnassa ja koko maassa. 8

10 Kuva 5. Esimiesten kokemukset. Kaikilla alueilla 100% (59%) oli esimiesten mukaan yhtenäisesti sovittu käytäntö siitä, miten Neuvokas perhe menetelmää käytetään. Neljänneksessä 25% (22%) alueista Neuvokas perhe -menetelmä on kirjattu kunnan hyvinvointistrategiaan tai muuhun terveyden edistämisen asiakirjaan (esim. hyvinvointikertomukseen) ja puolessa alueista kirjaaminen on suunnitteilla (koko Suomi 37%:lla). Neljännes (15%) ei osannut sanoa, onko menetelmä kirjattu kyseisiin asiakirjoihin. 3.3 Avoimet vastaukset Neuvokas perhe - menetelmästä Esimiesten kyselyssä oli vastaavat avoimet kysymykset, kuin ammattilaisilla. Kuvaile yhdellä muutamalla sanalla, mitä sinulle tulee ensimmäisenä Neuvokas perhe menetelmästä mieleen -kysymykseen vastauksia saatiin Satakunnasta 4, (koko Suomi n=27). Avoimia kommentteja, toiveita ja kehitysideoita Neuvokas perhe menetelmälle antoi myös 4 esimiestä (koko Suomi yhdeksän esimiestä (n=9). Vähäisen vastaajien lukumäärän vuoksi, raportoidaan tulokset tässäkin koko maan osalta yhdessä. Esimiehet (n=27) kuvailivat Neuvokas perhe menetelmää hyödylliseksi, käytännönläheiseksi ja näppäräksi. He nostivat toisaalta esiin menetelmän hyötyä työntekijöiden elintapaohjaustyössä ja toisaalta sen etua perheen oma-aloitteisuuden tukemisessa. Kuten ammattilaisillekin, myös joillekin esimiehille nousi ensimmäisenä menetelmästä mieleen jokin työvälineistä: kortti, nettisivut tai kuvakansio. Avoimien kommenttien, toiveiden ja kehitysideoiden (n=9) kohdalla esimiesten vastauksissa korostui kiitollisuus hyvistä koulutuksista. Haasteena nostettiin esiin terveydenhoitajien vaihteleva menetelmän käyttö. Toiveina nousi sivustojen säilyminen selkeinä, menetelmän laajentaminen moniammatilliseksi eri toimijoiden väliseksi yhteistyöksi ja 9

11 uutiskirjeiden lähettäminen jatkossakin, jotta ammattilaiset saavat ajankohtaisen tiedot ja vinkit tietoonsa. Taulukkoon 2. on koottu esimiesten avoimia kommentteja Neuvokas perhe - menetelmään liittyen Avointen kysymysten vastauksia (esimiesten kysely) Perheen omien voimavarojen vahvistaminen Värit, materiaalit, innostavuus, hyvät koulutukset. Oiva työkalu avuksi ammattilaiselle ja käyttäjälle. Win-Win! Ongelmana, että terveydenhoitajat käyttävät menetelmää vaihtelevasti, vaikka kokevat koulutuksen hyödylliseksi. En itse osallistunut koulutukseen, mutta työntekijät olivat innoissaan aiheesta. Koulutus koettiin tärkeäksi. Kiitos innostaville ja asiantunteville liiton ja piirin edustajille. Olette kannustavia ja helposti lähestyttäviä! Toiveena on ollut, että sivut säilyisivät selkeinä, ei liikaa asiaa, jolloin hyvät tiedot hukkuvat liian suuren massan alle. Taulukko 2. Esimiesten avoimia kommentteja Neuvokas perhe -menetelmään liittyen 4 YHTEENVETO JA POHDINTA Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ammattilaiset ja esimiehet ovat hyvin tyytyväisiä Neuvokas perhe menetelmään. Neuvokas perhe menetelmä, koulutukset ja työvälineet saivat pääosin erinomaisia arvosanoja (3,6-4,5). Satakunnan tulokset olivat pääsääntöisesti hieman maan keskiarvoa paremmat. Menetelmä kokonaisuutena on vastaajien mielestä positiivinen, innostava ja monipuolinen. Vastaajat ovat myös hyvin tyytyväisiä Neuvokas perhe koulutuksiin. Peruskoulutusta pidetään todella hyvänä, innostavana ja herättelevänä. Vahvistuskoulutusta pidetään hyvänä, tarpeellisena ja toivottuna myös jatkossa. Suurin osa Satakunnan ammattilaisista oli osallistunut sekä perus- että vahvistuskoulutukseen, mikä oli huomattavasti enemmän kuin koko maassa keskimäärin. 10

12 Vastaajat arvioivat koulutusten kehittäneen ennen kaikkea heidän asiakaslähtöistä, innostavaa ja kannustavaa elintapaohjaustaan, ylipainoisen lapsen perheen ohjaamistaan ja ravitsemusohjaamistaan. Koulutusten toivotaan jatkuvan ja kehittyvän myös moniammatilliseen suuntaan. Vastaajat kokivat saavansa apua ja tukea Neuvokas perhe menetelmän digitaalisista työvälineistä. Neuvokas perhe nettisivut nähdään monipuolisena, käytännöllisenä ja idearikkaana kokonaisuutena. Ammattilaiset toivovat nettisivujen selkeyttämistä, niiden säännöllistä päivittämistä jatkossakin sekä niiden käännättämistä englanniksi ja ruotsiksi. Neuvokas perhe kuvakansion kuvat ovat vastaajien mielestä käytännöllisiä ja havainnollistavia. Kuvamateriaalia toivotaan lisää nuorille ja maahanmuuttajille. Paperinen Neuvokas perhe kortti nähdään haastavimpana työvälineenä. Sen alhaista palautumisprosenttia harmitellaan ja sähköistä kehitystä toivotaan. Kärkihakkeen tuella Satakunnassa pystyttiin panostamaan menetelmän juurtumiseen tavallista vahvemmin. Satakunnan tulosten osalta voidaan todeta työn kantaneen hedelmää. Osallistumisprosentit sekä perus- että vahvistuskoulutuksiin olivat suuremmat verrattuna koko maan vastaaviin. Myös aktiivinen yhteydenpito ja esimiesten osallistaminen näyttäisi vahvistaneen menetelmän käyttöönottoa ja yhteisistä käytännöistä sopimista alueella. Tämä luo pohjaa sille, että alueita on hyvä tukea uuden menetelmän käyttöönottovaiheessa. Alueita tulee tukea menetelmän juurtumisessa osaksi pysyviä käytäntöjä ja korostaa menetelmän käytön kirjaamisen tärkeyttä hyvinvointistrategioihin ja - kertomuksiin. Menetelmän tunnettavuutta perheiden parissa on tärkeä lisätä paitsi ammattilaisia jatkokouluttamalla myös esimerkiksi tehostamalla suoramarkkinointia perheille ja lisäämällä moniammatillisia koulutuksia. Neuvokas perhe korttia tulee kehittää vahvemmaksi digitaaliseksi työvälineeksi ja sen toimivuutta parantaa. Internetsivuja tulee selkeyttää ja jatkaa niiden säännöllistä päivittämistä. Hyvä on myös pohtia, miten menetelmän avulla voitaisiin paremmin tukea ammattilaisten työtä maahanmuuttajien parissa sekä perheiden terveyttä edistävässä liikuntaohjauksessa. Tämän tutkimuksen perusteella Neuvokas perhe menetelmän koulutuksia tulee jatkaa ja erityisesti tulee mahdollistaa vahvistuskoulutuksiin osallistuminen kaikille ammattilaisille. 11