Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät"

Transkriptio

1 Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät Työryhmän loppuraportti FI.PLM / /

2

3

4

5 Sisältö Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät työryhmä 1. Johdanto ja tiivistelmä Tehtävänanto ja nykytilan kuvaus Vuodelta 2011 siirtyneet erät Budjetointiperiaatteet Hankintojen ohjaus ja toimeenpano Puolustusvoimien kehittämisohjelma Matsi 1- ja 2- työryhmien toimenpidesuositukset Tehdyt selvitykset ja kuulemiset Valtiokonttori (VK) Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) Muut hallinnonalat Puolustushaarat Foreign Military Sales (FMS) Ylibudjetointi/sidonta Muita hahmoteltuja vaihtoehtoja Työryhmän toimenpidesuositukset Nopeasti vaikuttavat suositukset Määrärahan käytön vuosikierron aikaistaminen ja nopeuttaminen Puolustushallinnon materiaalipolitiikan (MAJO)- sekä puolustushallinnon kaupallisen (PUKAJORY) johtoryhmän johtosääntöjen ja ohjeiden tarkentaminen Huoltovarmuuskeskuksen hankintojen hyödyntäminen Siirtyvien erien luokittelu Muita pidemmällä aikavälillä vaikuttavia suosituksia Prosessit, toimintatavat ja työvälineet Valmius ja vakaus Joustavuus Kunnossapito ja varaosat Jatkotoimenpiteet ja seuranta

6 Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät työryhmä 1. Johdanto ja tiivistelmä Puolustushallinnolta jää vuosittain käyttämättä huomattava määrä talousarviovuodelle myönnettyjä määrärahoja, jotka monivuotisina siirtyvät käytettäväksi talousarviolain mukaisesti seuraavana vuotena. Varainhoitovuodelta seuraavalle vuodelle siirtyvistä määrärahoista muodostuu ns. siirtyvä erä. Suurin osa määrärahoista siirtyy sopimuksiin sidottuina, jolloin niiden käyttötarkoitus on tiedossa ja määräraha ei ole käytettävissä muihin tarkoituksiin. Yleisessä keskustelussa siirtyviä eriä on pidetty ongelmallisena valtiontalouden rahoitussuunnittelun kannalta ja lisäksi ajoittain on väitetty, että puolustushallinnon muutenkin vähäisiä määrärahoja jäisi vuosittain huomattavasti käyttämättä. Väittämä on virheellinen, koska todellisuudessa puolustusvoimille osoitetuista määrärahoista jää kokonaan käyttämättä niiden voimassaoloajan päättyessä vain hyvin marginaalinen osuus. Puolustushallinnon siirtyviin määrärahoihin liittyviä haasteita on aiemmin tarkasteltu mm. kahdessa puolustusmateriaalihankkeiden tehostamista selvittäneissä MATSI 1 (2003)- ja MATSI 2 (2007)-työryhmissä. Työryhmät selvittivät laajasti puolustusmateriaalihankintoihin liittyvää ongelmatiikkaa ja antoivat lukuisia suosituksia tilanteen parantamiseksi. Vuosittaisten siirtyvien erien määrä ei ole kuitenkaan laskenut työryhmien hyvistä suosituksista huolimatta ja vuodelta 2011 siirtyi määrärahoja vuodelle 2012 sekä määrällisesti että suhteellisesti laskettuna ennätyksellisen paljon. Kesäkuussa 2012 kansliapäällikkö Arto Räty asetti työryhmämme tarkastelemaan siirtyvien erien ongelmia tavoitteena pienentää siirtyvien erien vuosittaista määrää (PLM003:00/2012; FI.PLM ; 556/ /2012; ). Työryhmä on työssään käsitellyt mm. määrärahojen joustavamman uudelleenkohdentamisen edellytyksiä (esim. nopeasti käynnistettävät hankinnat kuten polttoaineet ja koulutusampumatarvikkeet sekä optioiden lunastaminen). Työryhmän näkemyksen mukaan määrärahojen käytön näkökulmaa on pystyttävä laajentamaan yksittäisestä kehittämisohjelmasta strategisemmalle suorituskykyjen tasolle ja samalla on etsittävä hyötyjä, miten vaikuttaa puolustushallinnon toiminnan kokonaistaloudellisuuteen. Tämän työryhmän loppuraportin päähavainto on se, että siirtyvät erät liittyvät pääsääntöisesti puolustusvoimien pitkäkestoisiin hankintaprojekteihin eivätkä siirtyvät erät ole kokonaan poistettavissa. Suuri osa siirtyvistä eristä aiheutuu teollisuuden toimitusongelmista, joihin puolustushallinto ei omalla toiminnallaan voi vaikuttaa. Tällöin tehtyjen tilausten osalta olisi mahdollista muuttaa sopimusten maksuehtoja, vastaanottaa materiaalia, joka ei täytä sopimusehtojen mukaisia ehdottomia vaatimuksia tai maksaa tilaukset täysimääräisesti etukäteen. Tämä ei ole järkevää ja lisäksi valtiontalouden määräykset sekä muut kaupalliset määräykset estävät tämän. Työryhmä selvitti työnsä aikana laajasti puolustushallinnon ulkopuolisten tahojen kanssa (mm. valtiovarainministeriö, Valtiontalouden tarkastusvirasto ja Valtiokonttori) siirtyvien erien haasteita ja kävi selvästi ilmi, että: Valtion kassanhallinnan kannalta puolustushallinnon nykytasolla olevat siirtyvät erät eivät ole ongelma, koska rahoitus perustuu varainhoitovuoden aikana maksuperusteisiin kassaennusteisiin. Puolustusvoimien käytäntö vastaanottaa hankinnat ja järjestelmät toimivina tilausehdot täyttävinä kokonaisuuksina on puolustusvoimien suorituskykyjen rakentamisen kannalta paras menettelytapa ja myös valtiontalouden kannalta taloudellisinta. Maksuehtojen säätö ja ehdotukset talousarviolakien muuttamiseksi siirtyvien erien pienentämiseksi johtaisivat helposti hallitsemattomiin riskeihin. 5

7 Työryhmä esittää määrärahojen käytön tilannekuvan selkeyttämiseksi, että siirtyvät erät luokitellaan jatkossa puolustushallinnon materiaalipoliittisen johtoryhmän (MAJO) vahvistamina kolmeen eri luokkaan seuraavasti: 1. Siirtyvät erät, joiden syntyyn puolustushallinnon omalla toiminnalla voidaan vaikuttaa (hallinnonalan arvio n. 1/5 siirtyvistä eristä) 2. Siirtyvät erät, joiden syntyyn puolustushallinnon omalla toiminnalla ei voida vaikuttaa (3/5) 3. Siirtyvät erät, jotka aiheutuvat monista eri tekijöistä (1/5). Siirtyvien erien luokittelu auttaa kohdistamaan tarvittavat korjaavat toimenpiteet hankintoihin, joihin puolustushallinnon omalla toiminnalla on mahdollista vaikuttaa. Uusi siirtyvien erien luokittelu parantaa puolustushallinnon raportoinnin läpinäkyvyyttä ja tuo esiin siirtyvien erien rakenteen. Ohjauksessa ja kehittämisessä on mahdollista tämän jälkeen keskittyä konkreettisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Tämä mahdollistaa keskittyä ohjauksessa ja kehittämisessä konkreettisesti vaikuttaviin toimenpiteisiin. Työryhmä esittää, että nopeasti vaikuttavana toimenpiteenä tarkistetaan puolustushallinnon ohjeistusta siltä osin, että toimeksianto hankintojen käynnistämiseksi annetaan riittävän varhaisessa vaiheessa ja että hankintojen valmistelut aloitetaan nykyistä aiemmin. Toimeenpanoasiakirjan sisältämän määrärahan kirjaaminen puolustusvoimien toiminnanohjausjärjestelmään (PVSAP) on tekninen toimenpide eikä toimeksianto. Lisäksi työryhmä esittää, että puolustushallinnossa keskitytään edelleen tässä raportissa tärkeimmiksi todettujen MATSI 1- ja 2 -työryhmien suositusten toimeenpanoon. Työryhmä suosittelee, että vuoden 2015 alusta aloittavan puolustusvoimien logistiikkalaitoksen organisoinnissa ja toimintatavoissa huomioitaisiin soveltuvilta osiltaan tämän raportin toimenpidesuositukset. 2. Tehtävänanto ja nykytilan kuvaus Puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvät erät työryhmän tehtävänä oli arvioida puolustusmateriaalihankkeiden siirtyvien erien ongelmaa. Varainhoitovuodelta seuraavalle vuodelle käyttämättömänä siirtyvät määrärahat ovat haaste erityisesti momentilla (Puolustusmateriaalihankinnat), mikä kertoo mahdollisista puutteista suunnittelu- ja budjetointijärjestelmien sekä ohjauksen ja hankintatoimen yhteensovittamisessa. Puolustusvoimien määrärahojen käytöstä tulisi muodostua ajantasainen ja luotettava tilannekuva, jonka avulla puolustushallinto pystyy arvioimaan paremmin hankkeiden etenemistä suunnitelmien mukaisena. Puolustusvoimien hankintapäätökset ja sopimusten allekirjoittaminen painottuvat usein loppuvuoteen siten, että valtion talousarvioon sisältyviä hankintamäärärahoja ei ehditä käyttää varainhoitovuoden kuluessa ja ne siirtyvät käytettäväksi seuraavalle varainhoitovuodelle siirtomäärärahan voimassaoloajan niin salliessa. Määräraha, joka riittävän varhaisessa vaiheessa pystytäisiin ennakoimaan käyttämättä jääväksi eräksi, voidaan oikein suunniteltuna kohdistaa varainhoitovuoden aikana muihin tärkeiksi priorisoituihin tarpeisiin. Puolustusvoimiin osoitettujen määrärahojen käytölle on tyypillistä, että alkuvuodesta maksetaan edeltävältä vuodelta viivästyneitä toimituksia ja uusien alkavien hankkeiden ennakkomaksuja. Loppuvuotta lähestyttäessä määrärahan käyttö nopeutuu painottuen liiaksi loppuvuoteen (kuvan 1 trendiviiva) Uusien hankkeiden käynnistymistä tulee nopeuttaa ja määrärahojen käytön vuosikiertoa aikaistaa. 6

8 Kuva 1: Momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) määrärahojen käyttö kuukausittain v marraskuu 2012 (joulukuun 2012 tieto puuttuu). 15 % 10 % 5 % 0 % tammi helmi maalis huhti touko kesä heinä elo syys loka marras joulu % 3 % 6 % 2 % 11 % 7 % 6 % 8 % 7 % 4 % 8 % 12 % % 7 % 4 % 2 % 4 % 7 % 2 % 5 % 14 % 4 % 9 % 13 % % 3 % 4 % 5 % 5 % 4 % 4 % 4 % 4 % 4 % 5 % 15 % % 3 % 2 % 2 % 8 % 5 % 11 % 2 % 4 % 6 % 5 % Työryhmän tehtävänä oli esittää uusia konkreettisia ja nopeasti vaikuttavia toimenpideehdotuksia siirtyvien erien määrän vähentämiseksi. Työryhmän tuli saada työnsä päätökseen mennessä. 2.1 Vuodelta 2011 siirtyneet erät Puolustusvoimilla oli vuonna 2011 käytettävissään määrärahoja yhteensä milj. euroa, josta käytettiin milj. euroa ja seuraaville vuosille käytettäväksi siirtyi 445 milj. euroa (16,6 %). Siirtyvän erän määrä kasvoi sekä määrällisesti että suhteellisesti laskettuna paljon. Materiaalihankintoihin myönnetyistä määrärahoista 801 milj. euroa (momentit ja ) siirtyi 326 milj. euroa, josta sitomattomana noin 55 milj. euroa. Siirtyvän erän määrä kasvoi vuoteen 2010 verrattuna noin 120 milj. euroa. Puolustusmateriaalihankintojen osuus puolustusvoimien siirtyneistä eristä oli noin 74 prosenttia. Määrärahojen siirtymiseen vuodelle 2012 vaikutti merkittävästi muutaman ison materiaalihankinnan toimitusten myöhästyminen sekä hallitusohjelmaan sisältyneet julkisen talouden säästötoimenpiteet. Vuonna 2011 puolustusmateriaalihankintoja pysäytettiin, kunnes talousarvioon tehtävien määrärahaleikkausten kohdistumisesta saatiin varmuus. Kuva 2 Vuosina käytettävissä olleet määrärahat sekä siirtyneet määrärahat (milj. euroa) 3 000, , , ,0 Yht ,8 Yht ,3 Yht ,8 Yht ,6 Yht ,3 Sarja5 Mom (Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot) Mom (Puolustusvoimien toimintamenot) 1 000,0 Mom (Hawk Mk 66 - koneiden hankinta) 500,0 0,0 265,7 315,2 286,9 297,1 444, Mom (Puolustusmateriaalihankinnat) Siirtynyt seuraavalle vuodelle eri momenteilla yhteensä (milj. euroa) 7

9 Kuva 3: Vuosina siirtyneet määrärahat käytettävissä olleista määrärahoista (%) 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 40,9 34,4 33,3 27,6 27,1 23,2 25,4 24,6 17,9 22,6 2,6 3,4 2,8 4,1 5, Mom (Puolustusmateriaalihankinn at) Mom (Puolustusvoimien toimintamenot) Mom (Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot) Kuva 4: Momentin (Puolustusmateriaalihankinnat) määrärahojen käyttö v (milj. euroa) Käytettävissä Siirtynyt seuraavalle vuodelle Siirtynyt sitomattomana Puolustusvoimissa siirretyt määrärahat ovat pääosaltaan sopimuksin ja tilauksin sidottuja eikä niitä voida siltä osin käyttää muiden lisärahoitustarpeiden kattamiseen. Lisäksi on huomattava, että puolustusvoimille osoitetuista määrärahoista jää kokonaan käyttämättä niiden voimassaoloajan päättyessä vain hyvin marginaalinen osuus. Talousarviovuoden aikana määrärahoja voidaan kohdentaa uudelleen niiden käyttötarkoituksen ja menoajoituksen osalta puolustushallinnon omien toimivaltuuksien sisällä tai lisäbudjettimenettelyllä päätösvallan ollessa eduskunnalla. Puolustushallinnossa on tärkeintä käyttää määrärahat taloudellisesti ja tuottavasti suorituskykyisen puolustusjärjestelmän rakentamiseen. 2.2 Budjetointiperiaatteet Talousarviolain ja asetuksen sekä niiden taustalla olevan perustuslain mukaan valtion talousarvioon budjetoidaan vuosittain määrärahat varainhoitovuoden menoihin ja arviot varainhoitovuonna kertyvistä tuloista. Tulojen ja menojen tulee olla tasapainossa. Talousarvion laadintamääräykset edellyttävät hyvää talouden suunnittelua, jossa määrärahatarpeet sekä valtuudet ja niiden käytöstä aiheutuvat menot määritellään asianmukaisesti. 8

10 Valtion talousarviossa määrärahat budjetoidaan joko siirto-, arvio- tai kiinteinä määrärahoina. Siirtomäärärahojen voimassaoloaika on kaksi tai kolme vuotta, jolloin varainhoitovuoden päättyessä käyttämätön osa määrärahasta siirretään tilinpäätöksen yhteydessä käytettäväksi seuraavana vuotena. Siirtyviä määrärahaeriä syntyy silloin, kun talousarviovuodelle budjetoitujen menojen maksatus ei jostakin syystä toteudu suunnitellulla tavalla ja määrärahan käyttö siirtyy. Siirrettyä määrärahaa voidaan käyttää niin kauan kuin määrärahaa ja sen voimassaoloaikaa on jäljellä. Siirtomäärärahojen tarkoitus on joustavoittaa sekä valtion että hallinnonalojen taloudenhoitoa siten, että määrärahaa käyttäville yksiköille ei synny tarvetta käyttää kaikkia määrärahoja vuoden loppuun mennessä. Puolustusvoimien kehittämisohjelmiin perustuvat puolustusmateriaalihankinnat budjetoidaan pääsääntöisesti Puolustusvoimien materiaalisen kehittämisen tilausvaltuuksiin, jolloin vuosittain eri kehittämisohjelmien toteuttamisvalmiit hankinnat otetaan valtion talousarvioon. Hankintojen sidonnat eli sopimukset on tehtävä kyseisen talousarviovuoden aikana ja sidonta ja sitä vastaavat menot otetaan käyttösuunnitelmien mukaisesti seuraavien vuosien talousarvioihin. Tilausvaltuuksiin perustuvat hankinnat on sidottava tilausvaltuuksien myöntämisvuonna ja muiden hankintojen osalta talousarvion myöntämisvuonna. Sotilaallisen maanpuolustuksen momentit on tällä hetkellä budjetoitu siten, että hallinnonalan sisäisellä päätöksellä on mahdollista muuttaa tilausvaltuuksien vuosiosuuksia valtuuden enimmäismäärää muuttamatta. Myös tilausvaltuuksien väliset määrärahojen muutokset ovat mahdollisia, kunhan momentille vahvistettua määrärahakehystä ei ylitetä. 2.3 Hankintojen ohjaus ja toimeenpano Vuosittain määrärahat osoitetaan puolustusministeriön hallinnonalan toimeenpanoasiakirjalla puolustusvoimille, joka jakaa määrärahat edelleen toimeenpanoasiakirjoilla puolustusvoimien tulosyksiköille. Kehittämisohjelman määrärahojen ja valtuuksien käyttöoikeudet jaetaan toimeenpano-asiakirjassa suoraan hankintayksiköille. Puolustushallinnon materiaalipoliittinen johtoryhmä (MAJO) on hallinnonalan materiaalipoliittista toiminnanohjausta, päätöksentekoa ja toteutumista valmisteleva toimielin. MAJO osallistuu puolustusministeriön strategian ja materiaalipoliittisen osastrategian linjausten laatimiseen. Puolustusmateriaalihankinnat perustuvat puolustusvoimien kehittämisohjelmiin (PVKEHO). Kaikki yli neljä miljoonaa euroa maksavat hankinnat kuuluvat puolustusministeriön päätösvaltaan. Nämä hankinnat käsitellään puolustushallinnon kaupallisessa johtoryhmässä (PUKAJORY), joka seuraa ja ohjaa hankintojen valmistelua tietopyyntövaiheesta lähtien. PUKAJORY:n tekemät linjaukset (esim. puolto, ei puolto, keskeyttäminen, jätetään pöydälle) on otettava huomioon asian valmistelussa. Viime kädessä hankintapäätöksestä vastaa sen puolustusministerille esittelevä virkamies. Pääesikunnan materiaaliosasto (PEMATOS) ohjaa hankintatoimintaa puolustusministeriön vahvistamien materiaalipoliittisten linjausten mukaisesti. Hankinnat toimeenpannaan kehittämisohjelmien syötteen mukaisesti siten, että puolustushaaraesikunnat ja pääesikunnan osastot antavat toimeksiantoja hankintayksiköille, jotka valmistelevat hankinnat. Puolustusministerin päätettäväksi kuuluvat asiat kulkevat pääesikunnassa materiaaliosaston johtaman puolustusmateriaalitiimin kautta. Tiimi tarkastaa mm. muotoseikat, PVKEHO - mukaisuuden, rahoituksen oikeellisuuden, hankeauditoinnin tuloksen, kaupallisjuridiset asiat, räjähdeturvallisuuteen liittyvät päätökset ja vastaavat. Puolustusvoimien hankintoja ohjaa hankintamääräys, joka: ohjaa hankintojen toteuttamista hankintalainsäädännön mukaisesti, ohjaa hankintatoimintaa kaupallisesta (ei rahoituksellisesta) näkökulmasta, määrittää hankintapäätösoikeuksia (euromääräiset), määrittää asiakirjojen muoto- ja sisältövaatimukset ja määrittää tarkastusprosessin (puolustusmateriaalitiimin toiminta). 9

11 Puolustusministeriölle toimitettavissa hankintojen valmisteluasiakirjoissa esitetään hankinnan kokonaissuunnitelma ml. hankkeen rahoitus. Hankinnoista annetun ohjeistuksen mukaan puolustusmateriaalihankintojen tulee olla pääsääntöisesti tarjouspyyntövaiheessa, kun ne sisällytetään tilausvaltuuksiin ja valtion talousarvioon. Määrärahojen jaon edellytyksenä on tilausvaltuuden asianmukainen käyttösuunnitelma. Varat tulee sitoa hankintapäätöksiin tilausvaltuuden myöntämisvuonna. Kuva 1 Puolustusministeriön hallinnonalan hankintaprosessi 2.4 Puolustusvoimien kehittämisohjelma Puolustusvoimien kehittämisohjelma (PVKEHO) on suunnitelma puolustusvoimien ja - järjestelmän suorituskykyjen kehittämiseksi. Kehittämisohjelma laaditaan kerran neljässä vuodessa osana strategista suunnitteluprosessia. Kehittämisohjelmien päämääränä on vastata puolustusjärjestelmän osajärjestelmien alustaviin toiminta-ajatuksiin ja vaatimuksiin. Kehittämisohjelmien tavoitteena on turvata puolustusjärjestelmän pitkäjänteinen ja tasapainoinen kehittäminen. Puolustusvoimien kehittämisohjelma perustuu: puolustusjärjestelmän tavoitetilan suorituskykyvaatimuksiin, todettuihin suorituskykyvajeisiin ja kehittämisen periaatteisiin, voimassa olevaan puolustusvoimien kehittämisohjelmakokonaisuuteen (ml. siihen tehdyt rahoitustarkennukset), puolustusvoimien käyttö- ja toimintaperiaatteisiin, olemassa olevien järjestelmien elinjaksosuunnitelmiin, joukkotuotantojärjestelmän suunnitelmiin, toiminnan ohjauksen kehittämisen suunnitelmiin ja kehittämisohjelmakatselmoinnin valmistelussa laadittuihin rahoitustason tarkennuksiin. Kehittämisohjelmien rahoitustaso perustuu puolustusministeriön hallinnonalan osuuteen valtiontalouden vuosittaisesta kehyspäätöksestä ja tulevien vuosien talousennusteisiin sekä puolustusvoimien johdon linjauksiin rahoituksen painopistealueista kehittämisohjelmakaudella. Kehittämisohjelmien ensimmäinen nelivuotisjakso kuvataan tarkasti, toinen jakso suunnitellaan ja kuvataan karkeasti, ja kolmas jakso suunnitellaan ja kuvataan vain yleisellä tasolla. 10

12 Puolustusvoimien kehittämisohjelma käsittää kahdeksan kehittämisohjelmaa. Puolustusvoimauudistuksen yhteydessä uudistettavien toimintatapojen myötä myös kehittämisohjelmarakenne muuttuu. Kehittämisohjelmien toimeenpanon ohjaus toteutetaan osana toiminnan ja resurssien suunnittelu- ja seurantaprosessia. Toiminnan ohjauksessa varmistetaan: puolustusvoimien johdon linjausten toimeenpano, kehittämisohjelman mukaisten hankkeiden toiminnan suunnittelu, resurssien jakaminen, seuranta ja raportointi, tarvittavien korjausten ja muutosten tekeminen hankkeiden toteuttamiseksi sekä hankkeiden edellyttämät määrärahat, toimitilat ja henkilöstö. Hankintayksiköille tilausvaltuuksiin sisältyviä määrärahoja ja käyttöoikeuksia osoitetaan toimeksiannoilla. Toimeksiannot on annettava riittävän aikaisin, jotta hankintayksikkö saa hankkeen hankinnat hankintavalmiiksi talousarviovuoden alkupuolella ja rahoituksen mahdolliset muutostarpeet voidaan huomioida TRS -prosessissa jo talousarvion suunnitteluvaiheessa. Toimeksiannossa annetaan kerralla koko hankkeen rahoitus. Mikäli hankkeen etenemisessä myöhemmin ilmenee rahoitukseen vaikuttavia asioita, pitää toimeksiantoa tapauskohtaisesti muuttaa. Kehittämisohjelman suunnittelija ohjaa määrärahojen ja valtuusosuuksien käytön ajoittamista. Koordinoinnilla pyritään siihen, että koko valtuuden määrärahat sidotaan sopimuksin ja tilauksin mahdollisimman nopeasti myöntämisvuonna ja määrärahat käytetään suunnitellussa aikataulussa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Toiminnan ohjauksessa hyödynnetään suorituskyky- ja kehittämisohjelmakatselmointeja, seurannan ja raportoinnin tuloksia sekä suunnittelua ja seurantaa tukevia tietojärjestelmiä. 2.5 Matsi 1- ja 2- työryhmien toimenpidesuositukset Puolustusvoimien siirtyvien erien syitä, niihin liittyviä ongelmia ja toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi on aikaisemmin käsitelty mm. puolustusmateriaalihankkeiden tehostamista selvittäneissä ns. MATSI-työryhmissä. Ensimmäinen MATSI-työryhmä antoi loppuraporttinsa, jossa tehtiin monia puolustusmateriaalihankkeiden tehostamiseen tähtääviä toimenpide-ehdotuksia. Työryhmä keskittyi työssään erityisesti materiaalihankkeiden suunnitteluprosessin sekä hankintojen toteuttamisen parantamiseen. Toisen MATSI-työryhmän loppuraportti valmistui ja siinä painopisteenä olivat talousarviosuunnitteluun liittyvät kehittämisehdotukset. Siirtyvät erät työryhmä arvioi MATSI-työryhmien toimenpidesuosituksia ja niistä vaikuttavuudeltaan parhaimpia ovat olleet seuraavat toimenpiteet: 1. Riskienhallinnan kehittäminen osaksi jokapäiväistä toimintaa vaikuttavuus parantunut koulutuksen ja kokemusperäisen oppimisen avulla parantanut ennakoitavuutta 2. Milestone-ajattelun lisääntyminen ja sen toimintatapojen yleistyminen vaikuttavuus parantunut koulutuksen ja kokemusperäisen oppimisen avulla rahankäytön päätöspisteet / maksupositiot näkyvät PVSAP:ssa 3. Hankeohjauksen tehostuminen yleismääräykset koordinaation ja yhteistyö lisääntyminen hankevalmistelujen ja tuotekehityshankkeiden rahoituksen eriytyminen 11

13 4. Hankehenkilöstön kouluttaminen Puolustusvoimien hankekoulutusohjelma Tekniikan lisäopinnot 5. Joustavampi budjetointitapa Yleiset tilausvaltuuksien suunnittelua ja valmistelua koskevat ohjeet Tilausvaltuuksien perustelumuistion käyttö on vakiintunut Vuosiosuuksien muuttaminen, automaattinen uudistaminen, TTK-PROTO valtuudet. MATSI-työryhmien toimenpidesuositukset ovat edelleen pääsääntöisesti kannatettavia ja niissä on hyödynnettävää. Siirtyvät erät -työryhmän näkemyksen mukaan seuraavien ehdotusten toimeenpanoa tehostamalla saadaan selkeää hyötyä, kun pyritään vähentämään siirtyvien erien määrää. - Ohjaava elinjaksoauditointi Kaikissa kehittämisohjelmien mukaisissa materiaalihankkeissa noudatetaan laadunhallintajärjestelmänä hankeauditointimenettelyä. Hankeauditoinnilla ja -ohjauksella tuetaan päätöksentekoa ja samalla kehitetään toimintatapoja. Hanke- tai hankinta-auditointi on tehtävä aina ennen kuin hankintaa esitetään talousarvioon sisällytettäväksi. Auditoinnissa tulee tarkastella erityisesti hankinnan suunnitelmien mukaisen toteutumisen edellytysten olemassaoloa sekä riskiä, että hankinta myöhästyy. Siirtyvien erien määrän pienentämiseksi auditoinneissa tulee nykyistä paremmin verrata suunniteltua rahoitusta hankeaikatauluun ja hankkeen hankintasuunnitelmaan. Auditointien tulee perustua dokumentoituun näyttöön. - Hankintastrategian tarkentaminen Puolustushallinnon hankintastrategiaa on tarkennettava osana materiaalipoliittista ohjelmaa. - Parhaat käytännöt ja Kokemuksista oppiminen osaksi yleistä toimintakulttuuria Aiemmista hankinnoista saatuja kokemuksia olisi koottava järjestelmällisesti ja niitä olisi hyödynnettävä puolustusmateriaalihankkeiden/hankintojen suunnittelijoiden ja toteuttajien koulutuksessa. - Hankintahenkilöstön osaamisen turvaaminen Puolustushallinnon hankehenkilöstön taidoilla ja sitoutuneisuudella on ratkaiseva vaikutus materiaalihankkeen toteutumiseen. Hanketoiminnan arvostusta ja houkuttelevuutta erityisosaamisalana on lisättävä. Hankkeen omistajan tulisi aina varmistaa, että hankkeen läpivientiin on käytettävissä riittävä ja oikein koulutettu henkilöstö. - Kertahankintamäärärahojen osuuden lisääminen Valtion vuoden 2013 talousarviossa momentille (Puolustusmateriaalihankinnat) myönnetään määrärahaa yhteensä 685,272 milj. euroa, josta muiden puolustusmateriaalihankintojen kuin tilausvaltuudella hankittavan materiaalin eli kertahankintamäärärahojen osuus on 26,910 milj. euroa eli noin 4 %. Osuus on niin vähäinen, että tilausvaltuuksiin sisältyy todennäköisesti hankintoja, jotka voitaisiin rahoittaa ilman valtuutta, myönnetyn määrärahan puitteissa. Taloussuunnittelua tulisi kehittää niin, että puolustusmateriaalihankinnat, jotka eivät välttämättä edellytä tilausvaltuutta, budjetoitaisiin ns. kertahankintamäärärahoina, jotka ovat käyttöperusteiltaan laaja-alaisia ja tarvittaessa joustavasti puolustushallinnon sisäisin päätöksin uudelleen kohdennettavissa. 12

14 3. Tehdyt selvitykset ja kuulemiset Työryhmä halusi selvittää, missä määrin puolustusvoimien määrärahojen siirtyminen vuodelta toiselle on valtiontalouden kannalta epätaloudellista. Asiaa selvitettiin Valtiokonttorista ja Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Puolustushallinnon kannalta voidaan yleisesti todeta, että puolustusvoimat on suurin julkisia hankintoja tekevä yksikkö Suomessa ja, että määrärahojen siirtyminen suuressa määrin käyttökohteisiin sitomattomana vuodelta toiselle on taloudellisesti epätarkoituksenmukaista johtuen mm. yleisestä inflaatiosta ja puolustusmateriaalin kustannustason vuosittaisesta noususta. Todettakoon, että puolustusministeriön hallinnonalan määrärahat ovat vain noin 5,4 % valtion talousarviosta Työryhmä selvitti myös, onko muilla hallinnonaloilla siirtomäärärahan käyttöön liittyviä vastaavia haasteita. Lisäksi maa-, meri- ja ilmavoimien suunnittelu-, hanke- ja talousprosesseissa toimiville lähetettiin kysely, jossa tiedusteltiin käytännön tietoa, kokemuksia ja kehittämisehdotuksia liittyen siirtyvien erien haasteisiin ja siihen millainen ongelma siirtyvät erät ovat hallinnonalallamme ja miten siirtyvät erät vaikuttavat päätöksentekoon ja toimintatapoihin Valtiokonttori (VK) Työryhmä selvitti onko puolustushallinnon siirtyvillä erillä vaikutusta valtiokonttorin rahaliikenteeseen ja sen suunnitteluun. Valtiokonttorin antaman vastauksen mukaan siirtyvillä erillä ei ole vaikutusta valtion kassanhallintaan ja ennusteisiin, koska puolustushallinnon osuus valtion rahaliikenteestä jää vähäiseksi. Vuonna 2011 puolustushallinnon osuus koko valtion menovirroista oli 3 %. Tähän suhteutettuna muutaman sadan miljoonan euron siirtyvä erä ei olennaisesti muuta valtiokonttorin varainhankintasuunnitelmia. On myös huomioitava, että puolustusvoimien valtiokonttorille toimittamissa kassavirtojen 12 kk:n ennusteissa sekä tarkentavissa 30 päivän ennusteissa ei huomioida siirtyviä eriä Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) Valtiontalouden tarkastusviraston näkökulmasta puolustusvoimien siirtyvät erät eivät sinänsä ole ongelmallisia, koska siirtomäärärahan tarkoitus on luoda joustavuutta rahoitukseen. Talousarvion kokonaissuunnittelun ja valtion rahoituksenhallinnon näkökulmasta on kuitenkin tarkoituksenmukaista, että määrärahat eivät jatkuvasti ja olennaisesti ylittäisi todellista rahan käyttöä. Lähtökohtana tulee olla, että määrärahat mitoitetaan todellista käyttöä vastaavasti Muut hallinnonalat Muilla hallinnonaloilla siirtyy myös vuosittain suurehkoja eriä määrärahaa seuraavalle vuodelle. Työryhmä selvitti lyhyesti olisiko muiden julkisen hallinnon organisaatioiden (liikenne- ja viestintäministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, rajavartiolaitos ja Helsingin kaupunki) toimintatavoissa jotain hyödynnettävää. Vertailu osoitti, että puolustushallinnon kokemat käytännön ongelmat siirtyvien erien hallinnassa ovat hyvin tuttuja ja tyypillisesti samankaltaisina esiintyviä ilmiöitä kaikilla. Vertailuorganisaatioiden kertoman mukaan käytössä olevat siirtyvien erien hallinnan toimenpiteet eivät olennaisesti poikkea puolustushallinnon käytännöistä. Yleisesti koettiin, että siirtyvät erät sinällään eivät ole varsinainen ongelma. Merkittävästi tärkeämpää on käytännössä toiminnallisesti varmistaa hankinnan kokonaisuuden toteutuminen hankinnalle hyväksytyssä enimmäismäärässä. Työryhmä totesi, että hallinnonalojen ja rahan käyttötarkoituksien eroavaisuuksista johtuen ei ollut syytä tehdä tarkempaa vertailevaa selvitystä hyvien toimintatapojen löytämiseksi Puolustushaarat Työryhmä teki puolustushallinnon suunnittelu-, hanke- ja talousprosesseista vastaaville toimijoille kirjallisen kyselyn, jossa vastaukset pyydettiin vastaajan oman toimintaympäristön näkökulmasta. 13

15 Kysymykset olivat: 1. Mitä siirtyvät erät ovat toimintayksikkönne näkökulmasta ja mitä vaikutuksia siirtyvillä erillä on yksikkönne toimintaan? (esim. hidaste, este, työllistäjä) 2. Miksi siirtyviä eriä syntyy vuosittain? 3. Millaisia kehittämisehdotuksia toimintayksiköllänne on suunnittelu-, hanke- ja talousprosesseihin, jotta vuosittain siirtyvän erän määrä saataisiin vähenemään? (esim. mitä ja miten kehittäisitte hallinnonalamme rakenteita ja toimintatapoja). Vastausten perusteella työryhmä kutsui maa-, meri- ja ilmavoimien edustajat keskustelemaan tarkemmin käytännön haasteista ja kehittämisehdotuksista. Työryhmä on huomioinut toimenpidesuosituksissaan em. toimijoiden näkökohtia ja kehittämisehdotuksia Foreign Military Sales (FMS) FMS-kaupalla hankitaan sellaista puolustusmateriaalia, jota ei voida hankkia normaalein kaupallisin menettelyin. Se on Yhdysvaltain ja Suomen hallitusten välistä kauppaa ja siinä noudatetaan sitä koskevia erityisiä sääntöjä ja toimintatapoja, jotka perustuvat suurelta osin Yhdysvaltain lainsäädäntöön. FMS-säännöt ja -toimintatavat sisältävät useita tekijöitä, jotka johtavat maksuaikataulun etupainotteisuuteen. FMS-hankinnoista ei saa syntyä kustannuksia Yhdysvaltain liittohallitukselle, niiden hinnoittelu perustuu konservatiivisiin enimmäishintoihin (Not To Exceed Price) ja sopimusten maksuaikataulu on etupainotteinen. FMS-kauppojen rahoitussuunnittelu tilausvaltuuksien määrittelyvaiheessa perustuu Suomen puolustusvoimien kokemuksiin vastaavista aiemmista hankkeista. Hankkeen tarkempi budjetointi varsinaisen hankinnan valmisteluvaiheessa perustuu virallisesti pyydettyyn P&A (Price & Availability) -hintatietoon. LOA (Letter of Acceptance) -tason hintatietoa ei ole käytettävissä seuraavan vuoden talousarvioehdotusta laadittaessa. Standardimaksuaikataulu (= algoritmiin perustuva laskennallinen maksuaikataulu) ei täysin kohtaa hyvinkään suunniteltua valtuutta. Kehittämisohjelmarahoituksen suunnittelussa ja valtuuksien aikatauluttamisessa ei aina onnistuta. FMS-sopimusten hyöty Suomen puolustusvoimien kannalta perustuu pääosin siihen, että Yhdysvaltain hallitus yhdistää FMS-asiakkaiden tarpeet omiin tilauksiinsa. Seurauksena tästä on kuitenkin mm. se, ettei toimitusaikoja tiedetä tarkasti etukäteen. Tällä hetkellä Suomen puolustusvoimilla on Yhdysvaltojen kanssa yli 60 FMS-sopimusta, joista on maksuja vielä suorittamatta noin 560 milj. dollaria. Sopimusten maksuaikataulu suunnitellaan yhteistyössä Yhdysvalloissa sopimusta hoitavan puolustushaaran kanssa siten, että siinä pyritään sovittamaan yhteen Suomen puolustusvoimien käytettävissä oleva rahoitus sekä myyjäosapuolen esittämä rahoitustarve. FMS-maksujen välityksessä käytetään Suomen valtion tiliä Federal Reserve Bankissa, New Yorkissa (FRBNY-tili). Aikaisemmin maksut suoritettiin Yhdysvaltoihin neljännesvuosittain tehtyjen FMS-sopimusten maksuaikataulujen mukaisesti. Edellä kuvattujen maksuaikataulujen toteutumiseen liittyvien ongelmien johdosta FRBNY-tilin saldon kasvoi huomattavan suureksi, mikä oli Suomen valtion kannalta taloudellisesti epäedullista. Tämän johdosta Suomen puolustusministeriö teki sopimuksen, jonka mukaan vuoden 2011 marraskuun alusta lukien siirryttiin käyttämään FMS-maksuissa SBA (Special Billing Arrangement) menettelyä. Siinä maksut suoritetaan kuukausittain toteutuneiden maksujen pohjalta laskettuihin rahoitustarpeisiin perustuen. SBA-menettelyn käyttöönotto on nopeasti pienentänyt FRBNYtilin saldon noin neljäsosaan aikaisemmasta tasosta ja se on ollut Suomen kannalta rahoituksellisesti edullinen. SBA-menettelyä noudatettaessa tulevien maksujen suuruus ei ole yhtä tarkkaan ennakoitavissa kuin FMS-sopimusten maksuaikatauluihin perustuvaa menettelytapaa käytettäessä. Tähän liittyen vuoden 2012 lokakuussa pidetyn FMS-sopimuksia koskevan Financial Management Review:n yhteydessä selvitettiin Yhdysvaltojen hallitusta edustavan Defence Security Cooperation Agencyn (DSCA) edustajilta sitä, voisiko Yhdysvallat antaa SBA- 14

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto

Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti. Hallinto Sisäasiainhallinnon tilivirastorakenteen uudistamistyöryhmän väliraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 12/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 15.02.2006 Tekijät (toimielimestä,

Lisätiedot

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja

Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Puolustusministeriön strategisen suunnittelun käsikirja Eteläinen Makasiinikatu 8 PL 31, 00131 HELSINKI www.defmin.fi Kannen kuva: Puolustusvoimat Taitto: Tiina Takala/puolustusministeriö Paino: Kirjapaino

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014

Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 Liikenne- ja viestintäministeriön tilinpäätöskannanotot hallinnonalan virastojen ja laitosten sekä televisio- ja radiorahaston vuoden 2014 tilinpäätöksistä Kesäkuu 2015 2 SISÄLTÖ LIIKENNEVIRASTO 4 LIIKENTEEN

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle valtion vuoden 2012 tilinpäätöksen ja hallituksen vuosikertomuksen tarkastuksesta Valtiontalouden tarkastusviraston kertomukset eduskunnalle

Lisätiedot

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta

Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Liikenneviraston arviointi virastouudistuksen näkökulmasta Julkaisuja 4/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä yhteyksillä toiminta-ajatus Liikenne- ja viestintäministeriö

Lisätiedot

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011

Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 DM 902276 1 (16) JULKINEN Tekesin palaute Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomuksesta Valtionavustukset sosiaali- ja terveydenhuollon IT-hankkeissa 1/2011 Tekes Posti/Post/Mail Puh./Tel Fax

Lisätiedot

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa

Paikallinen turvallisuussuunnittelu. Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa Paikallinen turvallisuussuunnittelu Prosessi tutuksi ja ideoita työn kehittämiseen kunnissa 1 Tämä julkaisu on tarkoitettu erityisesti Sinulle, joka osallistut paikalliseen, seudulliseen tai maakunnalliseen

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti

Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi. Työryhmän raportti Talousarvion aluepoliittisten vaikutusten arviointi Työryhmän raportti Alueiden kehittäminen 6/2004 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 4.2.2004 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

RAHOITUSBUDJETOINTI. Case Starkki Oy Ab

RAHOITUSBUDJETOINTI. Case Starkki Oy Ab RAHOITUSBUDJETOINTI Case Starkki Oy Ab LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinnon suuntautumisvaihtoehto Opinnäytetyö Syksy 2006 Jenna Holttinen Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä

Politiikkaohjelmat. Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Politiikkaohjelmat Valtiontalouden tarkastusviraston tutkimuksia ja selvityksiä Valtiontalouden tarkastusviraston selvitys Politiikkaohjelmat ISSN 1796-9492 (nid.) ISSN 1796-9638 (PDF) ISBN 978-952-499-092-9

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Hanketoimijan käsikirja

Hanketoimijan käsikirja 2010 M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k ä s i k i r j a Hanketoimijan käsikirja M a a s e u t u v e r k o s t o n j u l k a i s u H a n k e t o i m i j a n k

Lisätiedot

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen

PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto Talousyksikkö 10272/2910/200. Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen PUOLUSTUSMINISTERIÖ 15.12.2004 Resurssipoliittinen osasto FI.PLM.4628 Talousyksikkö 10272/2910/200 Neuvotteleva virkamies Pentti J. Miettinen TASE-SELVITYSMIESRAPORTTI 15.12.2004 Puolustusministeriölle

Lisätiedot

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN

PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN PÄÄTÖKSISTÄ MUUTOKSIIN Valtion ohjausjärjestelmän kehittäminen hankkeen raportti ja toimenpidesuositukset Yhteinen agenda - MITÄ Yhteinen tieto - MIKSI Yhteinen toimeenpano - MITEN Valmistelutyöryhmän

Lisätiedot

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje

Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Ylöjärven kaupunki Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje Kaupunginhallitus hyväksynyt XX.XX.2015 Voimaantulo XX.XX.2015 1. JOHDANTO Tämä ohje täydentää kaupunginvaltuuston 3.2.2014 hyväksymiä Ylöjärven

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 2005 SISÄLLYSLUETTELO... JOHDON KATSAUS TOIMINTAAN.1 PUOLUSTUSMINISTERIÖN TILIVIRASTON ORGANISAATIO...4 TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...6 Toiminnan vaikuttavuus...6 Toiminnallinen

Lisätiedot

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO

TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO TIETOYHTEISKUNTAOHJELMA JULKISHALLINNON SÄHKÖISET PALVELUT JAOSTO JAOSTON JÄSENTEN HAASTATTELUJEN YHTEENVETO 26.6.2006 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1 JOHDANTO...3 2 SÄHKÖISEN ASIOINNIN NYKYTILA...3 2.1 Sähköisen

Lisätiedot

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN

SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU SOTILASKULJETTAJAKOULUTUKSEN LAADUNHALLINNAN VAATIMUKSET JA KEHITTÄMINEN Diplomityö Kapteeni Henrikki Haapamäki Yleisesikuntaupseerikurssi 55 Maasotalinja Heinäkuu 2011 MAANPUOLUSTUSKORKEAKOULU

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA

KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA 6/211/2004 Jakelussa mainituille KAUPPA- JA TEOLLISUUSMINISTERIÖN TILINPÄÄTÖSKANNANOTTO HALLINNONALAN YKSIKÖIDEN VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖKSISTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSISTA Kauppa- ja teollisuusministeriö antaa

Lisätiedot