Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje"

Transkriptio

1 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2014 talousarvio, joka on suunnittelukauden ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa ja yhtymävaltuustossa. Hyväksytyn talousarvion täytäntöönpano-ohje annetaan jäljempänä olevan mukaisena. 2. Kuntayhtymän tulosalueet ja vastuuhenkilöt Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymässä on vastuualueet Kuntayhtymähallinto sekä Loimaan ja Uudenkaupungin tulosalueet. Kuntayhtymäjohtaja, talous- ja hallintojohtaja ja tulosalueen johdossa olevat rehtorit laativat vastuualueestaan (rehtoreilla tulosalue) käyttösuunnitelmat, jolla yhtymähallituksen määrittelemä talousarvion osamääräraha jaetaan eri käyttötarkoituksiin. Tulosalueista vastaavat rehtorit seuraavasti: osasto: 20 Loimaan tulosalue; vs. rehtori 30 Uudenkaupungin tulosalue; Merja Koski Loimaan tulosalueen rehtori vastaa myös oppilasasioista osastotasolla 21 Myllykyläntie, 24 aikuiskoulutus ja 25 oppisopimuskoulutus ja hänen alaisuudessaan Loimaan tulosalueella rehtori ja apulaisrehtori seuraavasti: 22 Hämeentie, Turuntie ja Ylistaronkatu; apulaisrehtori 23 Lieto; rehtori Tarja Asula Kuntayhtymäjohtaja ja talous- ja hallintojohtaja toimivat toinen toistensa varahenkilöinä. Vastaavasti tulosalueiden sisällä rehtorit ja apulaisrehtorit toimivat toinen toistensa varahenkilöinä. Yhtymähallitus määrää tilivelvollisiksi esimiehiksi, jotka toimivat laskujen hyväksyjinä, kuntayhtymäjohtajan, talous- ja hallintojohtajan ja tulosalueiden rehtorit. Hallintosäännön 30 :n mukaan tulosalueen esimiehellä on oikeus määrätä vuosittain tulosalueensa

2 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) laskujen hyväksyjät. Lisäksi yhtymähallitus on päättänyt, että Loimaan tulosalueella koulutusalavastaavilla on oikeus hyväksyä opiskelijoiden ruokailukorvaukset. Koulutustarkastajilla on oikeus hyväksyä laskut, jotka koskevat oppisopimusopiskelijoiden opintososiaalisia etuja sekä työnantajille suoritettavia koulutuskorvauksia. Käteiskassaoikeudet on päätetty erikseen. 3. Määrärahojen käyttö ja tulojen perintä 3.1. Määrärahojen / osamäärärahojen käyttöoikeus Kuntayhtymän talousarviossa määrärahat on hyväksytty yhtymävaltuustossa osastotasolla 10, 20 ja 30 (=kuntayhtymä, Loimaan tulosalue, Uudenkaupungin tulosalue) ja lisäksi hankeosassa (investointiosa), tuloslaskelma- ja rahoitusosassa. Yhtymähallitus on hyväksynyt talousarvion osasto 3-tasolla; Kuntayhtymäjohtaja, talousja hallintojohtaja, Myllykyläntie, Hämeentie/Turuntie/Ylistaronkatu, Liedon toimipaikka, Aikuiskoulutus (Loimaa), Oppisopimustoimisto Loimaa, Kiinteistöt, Ruokapalvelut, Ammattistartti, Tulosaluehallinto Loimaa, Novidan opetus, Aikuiskoulutus (Novida), Oppisopimustoimisto Uusikaupunki, Kiinteistö (Novida), Ruokapalvelut (Novida), Yrityspalvelut (Novida), Tulosaluehallinto Uusikaupunki, Rahoitus, Rakennusinvestoinnit, Irtaimistoinvestoinnit. Vastuualueet (edellä mainitut) laativat kukin omalta osaltaan talousarviosta käyttösuunnitelman ja sopeuttavat menonsa yhtymähallituksen käyttösuunnitelmassaan hyväksymän rahoituksen tasolle. Vastuualueen esimiehellä on mahdollisuus delegoida vastuuyksikön alempien tasojen käyttösuunnitelma alaiselleen viranhaltijalle. Vastuualueet toteuttavat laatimaansa käyttösuunnitelmaa ja siihen liittyen osamäärärahojen käyttöä. Vastuualueen esimies valvoo ja vastaa vastuuyksikössään käyttösuunnitelman toteutuksesta ja siinä yhteydessä osamäärärahojen käytöstä. Kuntayhtymähallinnon menot on talousarviossa vyörytetty valtionosuustulojen mukaisessa suhteessa kustannuspaikoille sisäisinä menoina. Talousarvioon ja siitä johdettuun käyttösuunnitelmaan tarkoitettuja määrärahoja ja osamäärärahoja ei saa ylittää eikä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin siihen, mihinkä ne on käyttösuunnitelman puitteissa tarkoitettu. Sitovuustaso valtuustoon nähden on kuntayhtymä, Loimaan tulosalue, Uudenkaupungin tulosalue, rahoitus ja investoinnit, jotka jakaantuvat rakennus- ja irtaimistoinvestointeihin. Yhtymähallitukseen nähden sitovuustaso on osasto 3 taso. Tämän alemman tason sitovuuksista päättävät ao. esimiehet. Jos osamääräraha ei riitä osoitettuun tarkoitukseen tai käyttösuunnitelmassa määritellyt rahoitukset ylittyvät tai alittuvat tai vastuuyksikön toiminnassa ja sen toteutuksessa tapahtuu muutoksia, on vastuualueen välittömästi tarkistettava laatimaansa

3 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) 3.2. Tulojen perintä käyttösuunnitelmaa. Mikäli vastuualuetaso määrärahoissa tulisi muuttumaan, on ajoissa tehtävä talousarvion muutosta koskeva anomus yhtymähallitukselle. Vuonna 2014 talousarviota korjaavia käyttösuunnitelmia laaditaan tarpeen vaatiessa kaksi. Ensimmäinen laaditaan helmikuussa tammikuun tilastointipäivän jälkeen. Toinen syksyllä. Menot ja tulot on kirjattava oikeille tileille, vaikka määräraha kyseisen tilin osan ylittyisikin. Tällä on merkitystä tilastoinnissa ja vaikutusta maksettaviin yksikköhintoihin. Osastotaso 3:sta vastaava vastuuhenkilö on velvollinen huolehtimaan siitä, että kuntayhtymälle peritään kaikki voimassa olevat säädösten ja ohjeiden mukaiset maksut ja korvaukset ja että asianomaiset vastuuhenkilöt raportoivat perinnän toteutuksesta tarpeelliseksi katsottavassa laajuudessa yhtymähallitukselle. Käteiskassaoikeudet saaneiden henkilöiden tulee tarkasti noudattaa päätöksestä ilmeneviä ohjeita. Myyntireskontraa käyttävien tulee noudattaa ohjetta, jonka mukaan laskusta lähtee yksi karhukirje, jonka jälkeen lasku siirtyy sähköisesti Intrum Justitia Oy:n perintään. Poikkeusta vaativissa tapauksissa otetaan yhteyttä talous- ja hallintojohtajaan. On myös huolehdittava siitä, että karhukirjeen laskun loppusummassa on mukana yhtymähallituksen hyväksymät perintäkulut, jotka tällä hetkellä ovat 5 euroa maksumuistutus ja viivästyskorko korkolain mukainen, tällä hetkellä 7,5 %. Viivästyskoron tarkistus tapahtuu vuodenvaihteessa ja siitä ilmoitetaan erikseen. 4. Menojen suorittaminen/tosite 4.1. Vastaanottaja Kirjanpitolain mukaan kirjauksen on perustuttava päivättyyn ja numeroituun tositteeseen, joka todentaa liiketapahtuman. Tositteesta tulee käydä ilmi ainakin vastaanottaja, laskun hyväksyjä, maksu-/luovutusajankohta, eräpäivä, laskun euromäärä sekä kirjaustili (tili, kustannuspaikka ja mahdolliset tunnisteet). Lisäksi laskun vastaanottajan tai hyväksyjän on syytä selventää laskun aihe, mikäli se ei käy riittävän selvästi ilmi lähetetystä laskusta. Selventäminen tapahtuu käytössämme olevassa sähköisessä laskujen kierrätyksessä kätevästi muistilapulla. Seuraavassa on vielä yksityiskohtaisempia ohjeita laskujen käsittelyyn. Vastaanottaja on se henkilö, joka toteaa ja todistaa työn suoritetuksi taikka tavaran tai muun palvelun saaduksi sellaisena kuin se on sovittu tai tarkoitettu. Vastaanottomerkinnän voi tehdä vain se henkilö, jolla on edellytykset reaalitapahtuman toteamiseen. Vastaanottajan on tarkistettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että määrä on tarjouksen, rahtikirjan, kuormakirjan tai muun

4 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) 4.2. Hyväksyminen lähetysilmoituksen mukainen ja tavaran laatu hankintaehtojen mukainen. Ellei tositteesta ilmene mm. tavaran käyttötarkoitusta tai sijoituspaikkaa, on vastaanottajan tehtävä siitä merkintä muistilappuun. Vastaanottajan on varustettava sähköinen lasku tilimerkinnöillä (käytännössä tilimerkinnän saattaa ja saa tehdä myös toimisto) ja kuitattava lasku vastaanotetuksi. Suoritetussa toimenpiteessä on aina otettava huomioon mahdollinen esteellisyys. Koulutusaloilla koulutusalavastaava vastaa ostolaskujen vastaanottotarkastuksesta, vaikka tosiasiallisen oston tekisikin joku tiimin jäsenistä. Kaupassa tulee kuittaukset tehdä selväkielisesti ja merkitä näkyviin nimenselvennys, jotta laskusta tai lähetyslistasta voidaan todentaa, kuka oston on tehnyt ja sitä kautta tiedetään reitittää lasku heti oikealle osastolle. Ravintola- ja ruokapaikkalaskuihin on syytä vastaanottovaiheessa muistilapulle kirjoittaa osallistujien nimet ja tilaisuus, josta on ollut kysymys. Sähköisessä laskujen kierrätyksessä tulee käyttää muistilappua selventämään sitä, mitä lasku sisältää ja mihin hankkeeseen tai investointiin se liittyy, mikäli asia ei käy ilmi itse laskusta. Hyväksyjän on viime kädessä tarkastettava, että lasku on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, laskussa on oikeat tilimerkinnät ja menon suorittamiseen on käytettävissä määräraha. Mikäli hankinnasta on tehty päätös yhtymähallituksessa tai viranhaltijapäätös, on tarkistettava, että meno perustuu asianomaiseen päätökseen. Hyväksyjä on myös vastuussa siitä, että lasku on numeerisesti oikein (joko tarkistaa laskutoimitukset itse, tai tarkistuttaa jollakin muulla henkilöllä). Laskun HYVÄKSYJÄ vastaa siitä, että laskun KAIKKI merkinnät ja maksatukseen edellytetyt toimenpiteet täyttävät kaikki muodollisuudet ja tilinpidon vaatimukset. Tilimerkinnät seuraavat talousarvion ja siitä johdetun kirjanpidon luettelointia. Vastaanottaja ja hyväksyjä eivät saa olla sama henkilö. Hyväksyjä kuittaa laskun hyväksytyksi, jonka jälkeen lasku lähtee reskontranhoitajan tekniseen hyväksyntään. Laskun hyväksyy esimies, joka on mainittu tämän täytäntöönpano-ohjeen 2-kohdassa. Yhtymähallitus voi antaa laskujen hyväksymisestä tarkennetun päätöksensä. Teknisen hyväksyjän on tarkastettava mm. tiliöinnin oikeellisuus ja arvonlisäverokirjaukset ja summat. Laskun hyväksyjän on muistettava esteellisyyskysymykset (esimerkiksi, että ei mene hyväksymään omia matkalaskujaan).

5 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) 4.3. Laskua koskevat merkinnät Verohallitus on antanut ohjeet laskujen muotomääräyksistä. Toimittajille tulee ilmoittaa virallinen nimemme, joka on Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä. Laskutusosoite on: PL 146, Loimaa. Laskumerkintöjä koskevat vaatimukset löytyvät myös verohallituksen sivuilta: ja täältä Arvonlisäverotus ja Laskua koskevat vaatimukset. Laskumerkintävaatimuksissa vähäisen laskun yläraja on 400 euroa. Tarkoittaa käytännössä sitä, että kaikkiin em. euroa ylittäviin laskuihin tulee olla merkittynä verohallituksen ohjeen mukaiset laskumerkinnät. Joten jokaisen laskuja käsittelevän on syytä kerrata, mitkä laskumerkinnät laskuissa on oltava, jotta meidän ei tarvitse pelätä arvonlisäverotuksen vähennys- tai palautusoikeuden menetystä. Niille toimittajille, joilla on valmius lähettää lasku sähköisenä, tulee antaa seuraavat tiedot: Verkkolaskuosoitteemme ja y-tunnuksemme ovat: OVT-tunnus / Verkkolaskuosoite Y-tunnus Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Aloittaessanne verkkolaskujen lähettämisen meille toimikaa oman verkkolaskuoperaattorinne antamien ohjeiden mukaisesti. Verkkolaskuoperaattorimme on Logica Suomi Oy, välittäjätunnus (operaattoritunnus) Maksumääräyksen antaminen 5. Raportointi 6. Hankinnat Maksumääräyksen antajana toimii kuntayhtymäjohtaja tai talous- ja hallintojohtaja. Tulosalueesta vastuussa olevat rehtorit antavat yhtymähallitukselle käyttösuunnitelmaan perustuvan raportin tarpeen mukaan tulosalueestaan. Raportoinnissa tulee ottaa huomioon toiminnan tuottavuus, taloudellisuus ja tuloksien vaikuttavuus. Taloustoimisto antaa talousarvion toteutumaraportteja tarvittaessa sekä muutoin vähintään kahden kuukauden välein. Kesäkuun lopun tilanteesta laaditaan välitilinpäätös.

6 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) Hankintoja tekeviä pyydetään tutustumaan yleisiin hankintaohjeisiin. On muistettava riittävä tavaroiden ja palvelusten kilpailuttaminen (mahdollisuuksien mukaan tarjoukset pyydetään viideltä (5) tarjoajalta, neuvottelumenettelyssä ja kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä kolmelta). Hankintalain keskeisimmät periaatteet ovat: syrjimättömyys ja avoimuus kilpailuttamisvelvollisuus ja edullisimman tarjouksen valinta (joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin). Lisäksi koulutuskuntayhtymämme hankinnoissa on korostettava kestävää kehitystä ja ympäristöystävällisyyttä. Arviointiperusteet on ilmoitettava tarjouspyyntöasiakirjoissa. Mikäli kansalliset kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa valintakriteerinä on muu kuin hinta, on valintakriteerit (pisteytys) hyväksyttävä ennen tarjouskilpailun aloittamista. Hankinnat tulee suorittaa keskitetysti siten, että samanlaisia tavaroita ei jokainen osasto hanki erikseen ja yksitellen. Atk- hankinnat kilpailuttaa atk-päällikkö Loimaan tulosalueen osalta ja It-päällikkö Uudenkaupungin tulosalueen osalta. Koko kuntayhtymää koskevat atk-/tietoliikenne-hankinnat kilpailuttaa atk-päällikkö. Toimistotarvikkeet, sähkö, polttoöljy, siivousaineet ja -tarvikkeet sekä elintarvikkeet kilpailuttaa kuntayhtymähallinto ellei muuta ole sovittu tai mennä mukaan valtakunnallisiin kilpailutuksiin (KL-kuntahankinnat). Vakuutukset, lainat ja muut rahoitusinstrumentit kilpailuttaa talous- ja hallintojohtaja. Koulutusalojen yhteiset kilpailutusmahdollisuudet tulee selvittää. Hankinnat on tehtävä kilpailun voittaneelta yritykseltä. Ilman esimiehen lupaa ja todella perusteltua syytä ei näitä hankintoja saa tehdä kiertäviltä kaupustelijoilta tai muilta toimittajilta. Omien hankintojen kierrättäminen kuntayhtymän kautta on ehdottomasti kielletty. Omaa alennuskorttia ei voi käyttää bonusten kerryttämiseen kuntayhtymän hankintoja tehdessä. Kirjalliset tarjouspyynnöt tehdään asiakirjastandardin mukaisena asetteluna koulutuskuntayhtymän tai kuntayhtymän ammatti- ja aikuisopistojen virallisille kirjelomakkeille (logollinen). Neuvoa asiakirjastandardista voi kysyä tekstinkäsittelyn opettajilta. Tarjouspyynnöstä on käytävä ilmi soveltuvin osin seuraavat kohdat: hankinnan kohteen määrittely (esim. laatu ja tekniset ominaisuudet) hankinta (miten/mikä elin päättää hankinnasta, mitkä seikat vaikuttavat hankintapäätökseen) tarjoushinta (millaisena se tulee ilmoittaa)

7 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) tarjousten voimassaoloaika sopimuskausi (mikäli tällainen tulee kysymykseen) osatarjoukset (otetaanko huomioon vai ei) valintaperusteet (luetellaan). Prosentteina tai pisteytyksenä ilmaistaan kriteereiden painoarvo. tarjouksen esittämistä koskevat vaatimukset (toimittajan yleiskuvaus, referenssilistat jne) määräaika tarjousten tekemiselle laskutus ja maksuehdot takuuehdot muut ehdot asiakirjojen julkisuus (pyydetään, että tarjoajat eivät kerro liikesalaisuuksia, koska asiakirjat pääsääntöisesti julkisia) noudatettavat sopimusehdot yhteistyösopimuksen laatiminen (jos kysymyksessä palvelusopimus) maininta siitä, että päätöksentekijä voi myös hylätä kaikki tarjoukset lisätiedot ja tiedusteluihin vastaaminen osoite, johon tarjoukset on toimitettava allekirjoitukset Hankintalaki koskee kuntien ym. julkisyhteisöjen kuten kuntayhtymien hankintoja. Sen piiriin kuuluvat tavarat, palvelut ja urakat. Laki ei koske mm. tavaroiden myyntiä, kiinteistöjen ostamista, myyntiä tai vuokrausta eikä lainan hankintaa. Kansalliset kynnysarvot ovat ilman arvonlisäveroa seuraavat: tavarat ja palvelut sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä työvoimapalvelut urakat Kansallinen kynnysarvo tarkoittaa sitä, että sen yli menevät tulee kilpailuttaa ja niistä on ilmoitettava Hilma-kanavalla (www.hankintailmoitukset.fi). EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa on ilmoitettava EU-tasolla. Jos tarjouspyyntö ja hankintailmoitus eroavat sisällöltään, noudatetaan hankintailmoituksessa ilmoitettua. Lain mukaan kansallisen kynnysarvon alittavia hankintoja ei tarvitse kilpailuttaa. Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän hankintaohjeiden mukaan nämäkin kilpailutetaan aivan pieniä hankintoja lukuun ottamatta (tavarat alle 3000, palvelut alle 5000 ). Alle kansallisen kynnysarvon olevissa hankinnoissa ei ole muutoksenhakua markkinaoikeuteen vaan hankintaoikaisu. Hankintarajat viranhaltijoille vuodelle 2014 ovat: Kuntayhtymäjohtaja euroa

8 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) Talous ja hallintojohtaja Tulosalueiden rehtorit Liedon opiston rehtori ja apulaisrehtorit Koulutustarkastaja ja vs. koulutustarkastaja Atk-päällikkö It-päällikkö, kiinteistöpäällikkö ja talouspäällikkö euroa euroa euroa euroa euroa euroa Koulutusalavastaavat tavarat ja palvelut (eivät edellytä viranhaltijapäätöstä) Hankintarajat ylittävät hankinnat menevät ylemmän viranhaltijan tai yhtymähallituksen hyväksyttäväksi. Talousarvion täytäntöönpano-ohjeen ja kuntayhtymän yleisten hankintaohjeiden lisäksi tulosalueen rehtorit voivat antaa edellä mainittuja täydentäviä ohjeita omille tulosalueensa toimijoille. Hankintapäätökset tehdään Dynasty- asianhallintaohjelmalla. 7. Irtaimistojen luettelointi Irtaimistojen luettelointia jatketaan Loimaan tulosalueella Safereg -ohjelmalla niiden laitteiden ja kojeiden osalta, joihin laitetaan turvamerkintä (atk-tuki hoitaa). Pienhankinta on arvoltaan yli 200 euroa ja/tai käyttöikä on vähintään kolme vuotta. Ostoreskontrassa kirjattaessa laskua kalustotilille 4580, ohjelma antaa kolme vaihtoehtoa: paluu, käyttöomaisuustiedot, hyödykekeräilyyn. Kirjaaja valitsee: hyödykekeräilyyn, josta kirjanpitäjä noukkii tuotteet ja kirjaa käyttöomaisuuskirjanpidossa pienhankinnaksi. Vuosikuluiksi kirjataan alle maksavat laite- ja kalustohankinnat. Vuosikuluiksi kirjattavat laite- ja kalustohankinnat sisältyvät käyttötalousosan määrärahoihin. Irtaimistojen poistoista on laadittava erilliset yksilöidyt luettelot, jotka on toimitettava taloustoimistoon. Irtaimiston myynnistä päättää Hallintosäännön 12 :n mukaan talous- ja hallintojohtaja ja talouspäällikkö Novidan alle euron irtaimiston osalta (talous- ja hallintojohtajan delegointipäätös 10/2012). 8. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

9 Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä (9) Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen laatimisesta määrää, että yhtymähallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä selkoa, miten sisäinen valvonta ja siihen sisältyvä riskienhallinta on kuntayhtymässä järjestetty, onko valvonnassa havaittu puutteita ja miten sisäistä valvontaa on tarkoitus kehittää. Yhtymähallituksen on annettava siis selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että organisaatiomme joka tasolla on käytävä läpi seuraavien asioiden toimivuus, sen puutteet sekä kehittämistarpeet: 1. säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen 2. tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus 3. riskienhallinnan järjestäminen 4. omaisuuden hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta 5. sopimustoiminta 6. arvio sisäisen tarkastuksen järjestämisestä Kuntalain 13 :n kohta 3 a:n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Määräys koskee myös kuntayhtymiä. Riskienhallinnan tulee olla järjestelmällistä ja kattaa olennaiset kuntayhtymän toimintaan ja talouteen liittyvät riskit. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan käytännön menettelytavoista annetaan vuoden mittaan lisäohjeita. Loimaa 17. päivänä joulukuuta KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUS Leena Virtanen Puheenjohtaja Leena Suonkanta pöytäkirjanpitäjä

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje

Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymän vuoden 2012 talousarvion täytäntöönpano-ohje 1. Yleistä Kuntayhtymän vuoden 2012 talousarvio, joka on suunnittelukauden 2012 2014 ensimmäinen vuosi, on hyväksytty yhtymähallituksessa

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET

Khall 1.8.2011 164, hyväksytty TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET Khall 1.8.2011 164, hyväksytty LAPINLAHDEN KUNTA TALOUDENHOITOA JA HENKILÖSTÖN ASEMAA YM. KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT OHJEET 1. Talousarvio 1.1. Talousarvion valmisteluohje Talousarvion valmistelua varten hallintokunnille

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ

MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ 1 9.5.1997 Taloussäännön voimaantulo 1.7. 1997 lukien. Valtuusto on hyväksynyt 29.5.1997 1997, 75 MÄNTYHARJUN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kunnan kaikille

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite nro 4 (1/12) Kaupunginvaltuusto 8.12.2014 liite nro 2 (1/12) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ Voimaan 1.12.2014 KH 3.11.2014 KV 8.12.2014 Kaupunginhallitus 3.11.2014 liite

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO 2015 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia toimielimiä sitova ja velvoittava ohje, jota on noudatettava kaikessa kunnan toiminnassa

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen.

tarkistavat tuotteiden asiakashinnat tavoitteena omakustannushintoihin pääseminen. 1 JOROISTEN KUNTA TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 2015 Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. edellyttää toimijoilta, että

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET kuntayhtymä 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA- JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen ja asiakirjojen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ HANKINTAKÄSIKIRJA liite 4, yh 27.10.2010 asia 13 167 1 (35) POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Liittyen 1.6.2010 voimaan tulleisiin muutoksiin hankintalaissa (30.3.2007/348) Hyväksytty kuntayhtymän hallituksessa 27.10.2010

Lisätiedot

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Sisältö. innehåll. 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5. 2 Yleistä... 10. 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10. 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... Hankintaohje Kaupunginhallituksen hyväksymä 7.2.2011 Sisältö innehåll 1 Määritelmiä ja käsitteitä... 5 2 Yleistä... 10 2.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 10 2.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 11 2.3

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2011 Nro 4 1 YLEISTÄ... 3 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 4 YLEISET HANKINTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginhallituksessa 26.9.2011) SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet...

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE

KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE KOUVOLAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE OSA I YLEISET HANKINTAOHJEET (hankintalain soveltaminen) OSA II HANKINTOJEN MENETTELYOHJEET (mm. kansallisen kynnysarvon alittavien hankintojen ohjeistus) Hyväksytty kaupunginhallituksen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET

FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET FORSSAN KAUPUNKI HANKINTAOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt 20.8.2007 Voimaantuloajankohta 15.8.2007 Kh. 15.10.2007 (268 ), muutos kohtaan 2.1.3 ja liitteeseen 1 Muutosten voimaantuloajankohta 18.10.2007

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET

LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET LOVIISAN KAUPUNGIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 300, liite 86, 23.08.2010. 2 YLEISET HANKINTAOHJEET Määritelmiä ja käsitteitä 3 1. Yleistä 8 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET

Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1 Liite 6 mh 14.12.04/ 51 TALOUSSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OH- JEET 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10)

HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1 HALLINTOSÄÄNTÖÄ TÄYDENTÄVÄT RAHA JA LASKENTATOINTA KOSKEVAT OHJEET (mh 9.12.2013, asia 10) 1. YLEISPERIAATTEET 2. RAHATOIMI Rahatoimen tehtävät Maksuvalmius Maksuliikenteestä huolehtiminen Rahavarojen

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET

ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET 1 ILMAJOEN KUNNAN TALOUDENHOIDON TOIMINTAOHJEET Kunnanhallituksen 16. päivänä joulukuuta 2002 hyväksymä - Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2003 alkaen Kunnanhallitus muuttanut 26.2.2007, 86 - Tulee voimaan 1.1.2007

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet

Antero Oksanen. Kuntien yleiset hankintaohjeet Antero Oksanen Kuntien yleiset hankintaohjeet Suomen Kuntaliitto Helsinki 2010 TEKIJÄ Antero Oksanen 3. uud. painos ISBN 978-952-213-630-5 (nid.) ISBN 978-952-213-661-9 (pdf) Suomen Kuntaliitto Painopaikka:

Lisätiedot

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa. Rantasalmen kunta 12.1.2015 Toimialat VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1.Yleistä Talousarvio on kaikkia hallintoelimiä, viranhaltijoita ja työntekijöitä sitova ohje kunnan talouden hoidossa.

Lisätiedot