LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET"

Transkriptio

1 LIITE 3 Kyha LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on käsitelty ja hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vuosille hyväksytyssä taloussuunnitelmassa. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden sisäisen valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto. Hyväksytyn talousarvion pohjalta yhtymähallitus antaa nämä täytäntöönpano ohjeet vuodelle 2008, joissa määrärahojen käyttösuunnitelmien, hallintosäännön ja sisäisen valvonnan suunnitelman ohella ohjeistetaan viranhaltijoiden päätösvaltaa ja vastuuta. Kuntalain 67 :n mukaan kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain soveltamisesta. 2 MÄÄRÄLLISET, LAADULLISET JA TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Kuntayhtymän tavoitteet on asetettu yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarviossa. 3 TALOUSARVION RAKENNE Kuntayhtymän talousarvio on laadittu uuden kuntalain 65 :n ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Käytetty tulosaluekohtainen perusrakenne on seuraava: yleishallinto tukipalvelut Saksankatu 27 29:n toimipiste Saksankatu 46:n toimipiste (sis. kosmetologit v. 2008) Tammelan toimipiste Liesjärven toimipiste oppisopimuskoulutus opetuksen kehittäminen

2 2 3 MÄÄRÄRAHOJEN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖVASTUU Talousarvion määrärahat on kohdistettu eräitä keskitettyjä toimintoja lukuun ottamatta sille tulosalueelle, joka vastaa toiminnasta ja jonka rahoittamiseen määräraha on tarkoitettu. Tulosalueen johtajalla ja muilla laskujen hyväksyjillä on velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä. Talousarvion vahvistettuja määrärahoja ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin sille osoitettuun tarkoitukseen. Tulosalueen johtaja voi kuitenkin päättää oman tulosalueensa menojen ja tulojen ylityksistä ehdolla, että noudatetaan valtuuston sitoviksi hyväksymiä tavoitteita. Jos määräraha ei riitä tai jos asetettujen toiminnallisten tavoitteiden määrälliset tai muut tavoitteet eivät näytä toteutuvan, tulosalueen johtajalla tai muilla laskujen hyväksyjillä on velvollisuus tehdä ensi tilassa esitys talouspäällikölle tarvittavista muutostoimenpiteistä. Muutosesitys viedään tarvittavaan hallinnolliseen käsittelyyn ensin yhtymähallituksessa. Palkkausmäärärahat Harkinnanvaraiset palkan tarkistukset päättää yhtymähallitus Harkinnanvaraisista sopimuksiin perustuvista palkanosista ja palkkioista päättää annettujen ohjeiden rajoissa tulosalueen esimies yhteistyössä palkka asiamiehen kanssa. sivuosisidonnaisista osista päättää kuitenkin keskitetysti talouspäällikkö. Kannustavaan palkkausjärjestelmään voidaan käyttää 0,4 % palkkamenoista yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Sopimusten noudattamisen seuranta on palkka asiamiehen tehtävä. Palkkauspäätöksen tekevä viranhaltija määrittelee valittavalle henkilölle voimassa olevan sopimuksen mukaisen palkan sekä koulutus ja työkokemuksen puuttumisen aiheuttaman mahdollisen epäpätevyysalennuksen, jotka merkitään ko. valintapäätökseen. Palkkamäärärahoilla ei saa perustaa uusia toimia/työsuhteita ilman yhtymähallituksen erillispäätöstä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin opetuksen kehittämisen tulosalue ja eri tulosalueiden palvelutoiminnat, joille asetetun tulostavoitteen ja hallintosäännön määräysten rajoissa tulosalueen johtaja voi palkata tilapäistä henkilöstöä Kaikkiin koulutusalajohtajia, osastonjohtajia ja opinto ohjausta koskeviin järjestelyihin ja opetusvelvollisuuksien huojennuksiin lukuvuosina ja on oltava yhtymähallituksen tekemä päätös Materiaalin, erilaisten palvelujen sekä koneiden ja laitteiden hankinta Hankintaperiaatteista, varastoinnista ja omaisuusrekistereistä on määräykset sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Yhtymähallitus päättää euroa ylittävistä hankinnoista tai hankintakokonaisuuksista, mikäli täytäntöönpano ohjeissa ei toisin ole määrätty Talouspäällikkö päättää hankintojen ajoituksesta ja siitä, mitkä hankinnat suoritetaan kuntayhtymän sisäisinä yhteishankintoina ja tekee niitä koskevat päätökset. Talous

3 3 päällikkö päättää myös yli euroa maksavien hankintojen hankintamenettelystä ja on mukana hankintaprosessissa, jotta varmistetaan hankintalain noudattaminen kaikilta osin. Muutoin tulosalueen hankinnoista päättää kuntayhtymän hankintaohjeita noudattaen tulosalueen johtaja. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutusmääräraha on 2,0 % palkkamenoista vv Opetushenkilöstön koulutusmäärärahasta 0,2 % käytetään kansainvälistymisprojektiin. Opetushenkilöstön täydennyskoulutusajan sijaisuuspalkkoihin (tili 4010) voidaan tulosalueittain käyttää enintään 1,8 % tuntikehykseen varatuista palkoista. Työtoiminta Työtoiminnassa noudatetaan Forssan ammatti instituutin erillisiä oppilastyöohjeita, jotka on viimeksi tarkistettu lukien. Opiskelijatöiden hinnoittelussa otetaan huomioon Kilpailuviraston suositus Työtoiminta on normaalin tuotevastuulainsäädännön alaista toimintaa ja se on myös arvonlisäverollista. Osastojen tulee kiinnittää erityistä huomiota työtoiminnan laatuun, asiakaspalveluun ja työtoiminnan tuloksellisuuteen. Erityisesti on huomattava, että kaikki oppilastyötoimintaan liittyvät harjoitustyöt on kirjattava harjoitustyötilille (tili 4597). Tulosalueen johtaja päättää harjoitustyömäärärahojen suuruuden. Yhtymävaltuuston ja hallituksen käyttövarat Oikeus em. määrärahojen käyttöön on yhtymävaltuuston tai hallituksen puheenjohtajalla sekä johtavalla rehtorilla. Yhtymähallitus vastaa pääsääntöisesti virallisista huomionosoituksista luottamushenkilöille, henkilöstölle ja kuntayhtymän sidosryhmille. Muutoin huomionosoituksissa noudatetaan johtavan rehtorin antamia ohjeita. Kuntayhtymä ei suorita huomionosoituksia ent. luottamushenkilöille tai eläkkeelle siirtyneelle henkilöstölle, jollei yhtymähallitus tai johtava rehtori tapauskohtaisesti toisin päätä. Johtavien viranhaltijoiden harkinnan mukaan ja määrärahojen puitteissa voidaan instituutin vieraille ja sidosryhmien edustajille osoittaa kohtuullista vieraanvaraisuutta johtavan rehtorin yleispäätöksen mukaisesti. TPD menot Talousarviossa on kuntayhtymän henkilöstön vapaa ajan ja virkistystoiminnan sekä harrastustoiminnan tukemiseen varattu euroa v Määrärahan käytöstä vastaa kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä. Määräraha on koko kuntayhtymän henkilöstöä koskeva ja sen jaossa on noudatettava tasapuolisuutta eri tulosalueiden ja henkilöstöryhmien kesken. Muilta menokohdilta vastaaviin tarkoituksiin ei käytetä määrärahoja. Oman auton käyttöoikeus Oman auton käyttöoikeus on myönnetty Forssan ammatti instituutin johtavalle rehtorille ja tarkastusmatkojen osalta koulutustarkastajalle. Tulosalueen johtajat voivat myöntää oman auton käyttöoikeuksia yksittäistapauksissa johtavan rehtorin antamien ohjeiden mukaisesti. Koulujen loma aikoina on tarkoituksenmukaista käyttää kuntayhtymän omia ajoneuvoja. Opetuksen kehittämisprojektit Kehittämisprojekteissa tulee noudattaa sisäisen valvonnan suunnitelman mukaista projektityön ohjeistamista.

4 4 Opettajapalkkojen seurannan tehostaminen ja palkkamenokirjaukset tilille 4000 kirjataan tuntikehykseen kuuluvista tunneista johtuvat palkkamenot tilille 4010 kirjataan palkallisen koulutuksen aiheuttamat sijaiskulut tilille 4020 kirjataan sairauslomasijaisten palkat (myös mahdolliset oto korvaukset) tilille 4050 kirjataan muista kuin tuntikehykseen sisältyvistä tunneista aiheutuvat palkkamenot (esim. osastonjohtajakorvaukset, urakointilisät, OVTES:n C osion 10 :n tarkoittamat muut kuin luokanopetustehtävät). 4 TILIKARTTA JA TILIMERKINTÖJEN TEKEMINEN Menojen ja tulojen kirjaamisessa noudatetaan tämän ohjeen liitteenä olevaa tiliöintiohjetta. Tilimerkintöjen oikeellisuudesta vastaa kunkin talousarviokohdan vastuuhenkilö. 5 LASKUJEN ASIATARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ Laskujen sähköinen käsittely Laskujen sähköiseen käsittelyyn siirryttiin lukien. Forssan ammatti instituutissa laskut skannataan yhdessä pisteessä ja alun alkaen on otettu vastaan myös verkkolaskuja. Laskuille asetettavat sisältövaatimukset on ohjeistettu Vastaanottaja Vastaanottaja on se henkilö, joka toteaa ja todistaa työn suoritetuksi taikka tavaran tai muun palvelun saaduksi sellaisena kuin se on sovittu tai tarkoitettu. Vastaanottomerkinnän voi tehdä vain se henkilö, jolla on edellytykset reaalitapahtuman toteamiseen. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että määrä on rahtikirjan, kuormakirjan tai muun lähetysilmoituksen mukainen ja tavaran laatu hankintaehdon mukainen. Ellei tositteesta ilmene mm. tavaran käyttötarkoitus tai sijoituspaikka, on vastaanottajan tehtävä siitä tositteeseen merkintä. Vastaanottajan on varustettava tosite tilikohtamerkinnällä, päivämäärällä ja nimikirjoituksellaan. Omaisuusrekisteriä varten merkitään koneen tai laitteen tunniste ja sijaintitiedot. Asiatarkastus Laskujen asiatarkastus tapahtuu WM Datan IP järjestelmän avulla, jolloin asiatarkastajat voivat olla myös ns. vastaanottajia: Tulosalue Asiatarkastaja Nimike IP järjestelmän käyttäjä Yleishallinto Kari Aalto talouspäällikkö kyllä Emmi Ranta taloussuunnittelija kyllä Tarja Kujala palkkasihteeri kyllä Forssan toimipiste/opetus ja palvelutoim. Kaj Hagman varastonhoitaja kyllä Merja Salminen toimistosihteeri kyllä Minna Jussila toimistosihteeri kyllä Juha Helin atk vastaava kyllä Kari Aalto Marja Leena Korpela osastonjohtaja kyllä Pirkko Liisa Orelma osastonjohtaja kyllä Vesa Talikka osastonjohtaja kyllä Marjaleena Salminen tuntiopettaja kyllä

5 Jaana Wikström lehtori kyllä 5 Forssan toimipiste/tukipalvelut Merja Salminen Minna Jussila Merja Koski ruokapalv.esimies kyllä Hellin Hoppula rh varastonhoitaja kyllä Leena Junttila siivoustyönohjaaja kyllä Antti Niemelä kiinteistöesimies kyllä Tammelan toimipiste Tuulikki Lähde toimistosihteeri kyllä Liesjärven toimipiste Eila Lautanen osastonjohtaja kyllä Eija Savolainen toimistosihteeri kyllä Terttu Rantanen toimistosihteeri kyllä Maija Ihamäki suurtalouskokki kyllä Oppisopimuskoulutus Anna Liisa Ojala koulutussihteeri kyllä Rahoitus/investoinnit Emmi Ranta Opetuksen kehittäminen Kaisu Elden kirjastonhoitaja kyllä Pekka Santakivi koulutusalajohtaja kyllä Arto Mäki Kerttula koulutusalajohtaja kyllä Sirpa Järvenpää koulutusalajohtaja kyllä Eila Lautanen koulutusalajohtaja kyllä Kari Aalto Tarja Kujala Vastaanottajan/asiatarkastajan on toimitettava tositteet viipymättä hyväksyjälle. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Hyväksyminen Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä arvonlisäveromerkintöineen ja menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa ja meno perustuu asianmukaiseen päätökseen. Tilimerkinnät seuraavat talousarvion mukaista jaottelua. Hyväksyjä merkitsee laskuun talousarvion mukaisen tilimerkinnän ja tarkistaa, että suoritukseen on käytettävissä määräraha. Samoin hyväksyjän on tarkistettava, että palvelun myyjä on esittänyt ennakkoperintärekisteriotteen verotuksen selvittämiseksi. Samoin hyväksyjän on tarkistettava, että tositteessa on merkintä irtaimistoluetteloon viennistä, mikäli tosite sisältää omaisuusesineitä. Hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja siitä, että hyväksytty lasku toimitetaan viipymättä edelleen maksettavaksi. Kuntayhtymää varten on laadittu alv laskennan menetelmäkuvaus. Laskun hyväksymisoikeudet v. 2008: Tulosalue Taso Tulosalueen Varalla Kp Muu hyväksyjä johtaja Yleishallinto 10 Tuula Koivula Arto Mäki Kerttula Tukipalvelut 290 Kari Aalto Tuula Koivula 2907 Pekka Santakivi Saksankatu ja 210 Arto Mäki Kerttula Tuula Koivula Saksankatu , 230 ja Pekka Santakivi Tuula Koivula 2401 Tammelan toimipiste 2402 Sirpa Järvenpää Tuula Koivula Liesjärven toimipiste 250 Tuula Koivula Arto Mäki Kerttula Oppisopimuskoulutus 30 Jouko Kivelä Tuula Koivula

6 Opetuksen kehittäminen 260 Tuula Koivula Arto Mäki Kerttula 6 Investointiosa 90 Kari Aalto Tuula Koivula Rahoitusosa 60 Kari Aalto Tuula Koivula Silloin kun lasku koskee hyväksyjää itseään, laskun hyväksyy johtava rehtori. Johtavaa rehtoria koskevat laskut hyväksyy yhtymähallituksen puheenjohtaja. 6 SISÄINEN VALVONNAN SUUNNITELMA MÄÄRITELMÄ JA STANDARDIT Sisäisen valvonnan suunnitelma on organisaation sisäinen suunnitelma, joka sisältää johdon suhtautumistavan, menetelmät, menettelytavat ja muut toimenpiteet, jotka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että seuraavat yleiset tavoitteet saavutetaan: edistetään organisaation tehtävän mukaisesti toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palvelujen laatua turvataan resurssit menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöstä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista noudatetaan lakeja, säännöksiä ja johdon ohjeita kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa. Yleiset standardit: kohtuullinen varmuus tukea antava asenne rehellisyys ja pätevyys valvontatavoitteet kontrollien tarkkailu. Yksityiskohtaiset standardit: dokumentointi liiketoimien ja tapahtumien viivytyksetön ja oikea kirjaaminen valtuuttaminen liiketoimiin ja niiden toteuttamiseen tehtävien eriyttäminen työnjohto resurssien käyttöoikeus rekisterien käyttöoikeus vastuuvelvollisuus. Ohjeistamisen lähtökohtana voidaan pitää seuraavia periaatteita: 1. Tulostietoisuuden periaate eli tavoitteita pyritään asettamaan mitattavien tulosten muodossa sekä korostamaan tulosten mittaamisen ohella saavuttamiseen kohdistuvaa valvontaa 2. Keskittymisen periaate eli keskitytään toiminnan tuloksellisuuden kannalta oleellisimpiin seikkoihin eli ns. avainalueisiin ja avaintehtäviin. 3. Osallistumisen ja sitoutumisen periaate eli yksittäisen esimiehen ja alaisen osallistumista ja sitoutumista lisäämällä voidaan parantaa hänen motivaatiotaan ja lisätä itsekontrollien osuutta työssä.

7 TULOKSELLISUUDEN VALVONTA 7 Kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat yhtymähallituksen jäsenten lisäksi tulosalueiden johtajat. Vastuunjako Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kuntayhtymän tasolla yhtymähallitus ja sen kokonaisvalvontavastuu on johtavalla rehtorilla. Myös tulosalueiden johtajilla on keskeinen vastuu oman tulosalueensa osalta. Talousarviossa määrärahajaon on vastattava organisaatiorakennetta niin, että jokaiselle määrärahalle voidaan määrätä siitä vastaava tilivelvollinen viranhaltija. RAPORTOINTI JA INFORMOINTIJÄRJESTELMÄ Riskikartoitukset Kuntayhtymässä tehdään riskikartoituksia ja ja niiden perusteella riskien hallintasuunnitelmia, joista ensimmäinen vahinkoriskeistä yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäistä tarkkailua tehostetaan lisäämällä kirjallisten menetelmäkuvausten käyttöä. Niiden avulla voidaan osoittaa toiminta ja työketjuihin sisältyviä riskitekijöitä. Tietoturvallisuusohjeet Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien ja palvelujen asianmukaista suojaamista sekä normaali että poikkeusoloissa säännöin ja muiden toimenpiteiden avulla. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan laitteisto ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien tai tahallisten, tuottamuksellisten ja tapaturmaisten inhimillisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Turvallisuuspolitiikan periaatteet hyväksytään yhtymähallituksen antamalla erillisohjeella. Peruslähtökohtana on, että käytössä olevien tietojärjestelmien toimivuus on varmistettava sekä fyysisen turvallisuuden että tietoturvallisuuden osalta. Fyysisen turvallisuuden alueella keskeisiä ovat rakenteellinen turvallisuus, materiaalit yms., LVIS järjestelmät, UPS, palo, savu, kosteusilmaisimet ja hälytyksen siirrot, kulunvalvonta sekä tietojen fyysinen varmistaminen, päivävarmistukset, viikkovarmistukset, turvakopiot ja niiden säilytys. Luettelo järjestelmän käyttöoikeuksista on pidettävä ajan tasalla. Kullekin järjestelmälle esimies nimeää viranhaltijapäätöksellä vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on huolehtia järjestelmän atk turvallisuuteen liittyvistä riskeistä suorittaa sisäisen valvonnan edellyttämät tarkistukset ja täsmäytykset raportoida järjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista tietoriskeistä esimiehelleen. Taloushallinnon ohjelmiston vastuuhenkilöitä ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset tekee talouspäällikkö. Oppilaitoksen yhteisen oppilashallinto ohjelman vastuuhenkilöitä ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset tekee johtava rehtori. Atk järjestelmät Atk järjestelmien sopimuksista, vastuuhenkilöistä ja dokumentoinneista on laadittu erillinen selvitys.

8 8 Tarkastukset Kaikki tarkastustoimenpiteet pyritään dokumentoimaan. Tässä suunnitelmassa edellytetyistä tarkastuksista on laadittava tarkastajien allekirjoittama tarkastuskertomus, joka on annettava yhtymähallitukselle tiedoksi, mikäli tarkastuksessa havaitaan huomautettavaa. Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutumisraportti toimitetaan tulosalueiden johtajille vähintään neljännesvuosittain ja yhtymähallitukselle puolivuosittain. MATERIAALIHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Varastot Erillistä nettohintaista varastokirjanpitoa pidetään keskusvarastossa, jonka suuruus saa oppilastyö, toimisto ja opetustarvikkeiden osalta olla enintään euroa ja siivousaineiden ja tarvikkeiden osalta enintään euroa. Seuraavat varastot katsotaan kulutusvarastoiksi, joista on kuitenkin erilliset tilinsä kirjanpidossa ja joihin sidottujen varojen ohjeelliset enimmäismäärät ovat seuraavat: auto ja kuljetustekniikka e LVI tekniikka e tietotekniikka e sähköosasto e rakennustekniikka e (sis. 3 kpl omakotitalotontteja) puutekniikka e kosmetologit e opetuskeittiöt ja lounasravintola e laitoskeittiö e Tammelan toimipisteen puutyö e Tammelan toimipisteen savityö e Tammelan toimipisteen kudonta e Tammelan toimipisteen tekstiilityö e mol:n keittiö ja siivous e myytävät oppikirjat e Em. varastoarvot saavat olla yhteensä enintään euroa v Tulosalueen johtajan nimeämien vastuuhenkilöiden on suoritettava varastoinventointi puolivuosittain ja tilanteiden mukaisesti. Inventointiryhmään tulee vastuuhenkilön lisäksi kuulua kaksi muuta henkilöä. Hankintaperiaatteet Kuntayhtymän hankinnat toteutetaan yhtymähallituksen hyväksymien kuntayhtymän uusien hankintaohjeiden mukaisesti. Yhtymähallitus päättää ensisijaisesti hankinnoista, jotka koskevat investointiosaan kirjattavaa käyttöomaisuutta (aktivointiraja e). Vuoden 2008 investointiosassa on seuraavat hankinnat: E hallin peruskorjaus e majoitustilojen rakentaminen Saksankatu 44:n tontille e pienehköt muutostyö ja peruskorjaushankkeet e pienois CNC sorvi e kärkisorvi, esim. TOS Trens (poistettavan tilalle) e

9 jyrsinkone, esim. Milko e atk luokan koneiden uusiminen e tasohöylä, työstöleveys 630 mm e kiinteistötraktori e. 9 Yhtymähallitus voi perustellusta syystä oikeuttaa talouspäällikön päättämään joistakin em. hankinnoista. Yli euroa maksavista palveluhankinnoista ja vuokrasopimuksista päättää talouspäällikkö v. 2008, jollei yhtymähallitus toisin päätä. Yhtymähallitus voi päättää, mitkä hankinnat suoritetaan hankintayhteistyönä seutukunnan kuntien ja kuntayhtymien kanssa ja tekee silloin hankintaa koskevan päätöksen. Tulosalueen johtaja suorittaa tulosalueensa hankintojen valmistelun ja toteutuksen yhteistyössä talouspäällikön kanssa. Talouspäällikkö päättää yli euroa maksavien hankintojen hankintamenettelystä ja on mukana hankintaprosessissa, jotta varmistetaan hankintalain noudattaminen kaikilta osin. Talouspäällikkö tekee myös yhteishankintoja koskevat päätökset ja antaa hankintatoimeen liittyvää tarpeellista ohjeistusta. Vuotuisen määrärahan käyttö on pyrittävä ajoittamaan tasapainoisesti puolivuosittain. Varaston hinnoitteluperiaatteet Varastot arvostetaan hankintahintaan. MENOJEN JA TULOJEN VALVONTA Tulojen perinnän tehokkuus ja tarkkailu Jokainen on osaltaan velvollinen huolehtimaan sitä, että kuntayhtymälle peritään kaikki voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaiset maksut ja korvaukset ja että asianomaiset vastuuhenkilöt saattavat tämän tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessaan tulosyksikkönsä henkilökunnan tietoon. Saamisten valvonta Saamisten perimiseksi on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin. Talouspäälliköllä on oikeus poistaa tileistä ne saamiset, joita ei ole ulosottomenettelylläkään pystytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista tai perusteltua. Poistetut saatavat annetaan perusteluineen yhtymähallitukselle tiedoksi. Tileistä poistettu saaminen on perittävä, jos olosuhteissa tapahtuu muutos, joka mahdollistaa perimisen. Sen vuoksi tileiltä poistetuista saamisista pidetään erillistä luetteloa. OMAISUUSREKISTEREIDEN PITÄMINEN Kiinteistörekisteriä on pidetty TietoEconoma käyttöomaisuuskirjanpito ohjelmalla, mutta syksyllä 2008 siirrytään ProEconomica ohjelmaan.

10 10 Taloustoimistossa pidettävään windows pohjaiseen kalustokortistoon merkitään hankintaarvoltaan 150 euroa maksavat irtaimistoesineet, atk ohjelmat yms., joita ei katsota kulutusluontoiseksi ja jotka käyttöikä on yli 3 vuotta. Käsikirjastoon hankittavista lähdekirjoista, videoista yms. on tulosalueiden johtajien pidettävä yksilöityä erillistä luetteloa. Forssan toimipisteessä em. hankinnat tekee kirjastonhoitaja, joka hoitaa luetteloinnin huonetiloittain/osastoittain/koulutusaloittain. Kaikista irtaimistoesineistä, joiden hankintahinta on vähintään 30 euroa, mutta jotka eivät sisälly windows pohjaiseen kalustokortistoon, on tulosalueen johtajan antamien ohjeiden mukaan pidettävä sijaintipaikoittain yksilöityä luetteloa. Omaisuusesineisiin on tehtävä tunnistamismerkinnät. Irtaimiston poistoesitykset on tehtävä ainakin kerran kahdessa vuodessa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Kaikista poistoista on laadittava perusteltu poistoluettelo. TEHTÄVIEN JAKAMINEN JA TEHTÄVIEN VAIHTO Sijaisuusjärjestelyt Varahenkilöjärjestelmä pyritään luomaan ja järjestämään siellä, missä se on mahdollista toteuttaa. Mahdollisia keinoja tämän toteuttamiseen on työtehtävien vaihtaminen, työn sisällön laajentaminen sekä tiimi ja parityöskentely. Johtavan rehtorin sijaisena toimii tarvittaessa v koulutusalajohtaja Arto Mäki Kerttula. Ns. vaaralliset työyhdistelmät Tehtäviä järjestettäessä ei saa muodostua ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Pyritään siihen, että esim. maksuliikenteen hoidossa ostoreskontran asiakasrekisteriä ylläpitävä ei voi osallistua laskujen varsinaiseen maksamiseen. Projektityön ohjeistaminen Merkittävissä hankkeissa ja/tai kehittämiskohteissa projektityön menettelytavat toteuttavat hyvin myös sisäisen valvonnan. Sen toteuttamisen kannalta keskeisiä ovat suunnitelmallisuus, vastuunjako, aikataulut, kustannusarviot ja raportointimenettelyt. Projektityötä käynnistettäessä sen hallinnoinnin osalta on Audiator Oy:n mukaan ohjeistettava ainakin 1) projektisuunnitelman valmistelu ja käsittely, 2) projektisuunnitelman vähimmäissisältö, 3) vastuu projektin eri vaiheista, 4) mahdolliset sopimukset projektin muiden osanottajien ja rahoittajien kesken, 5) projekti ja avustushakemusten tekeminen ja allekirjoittaminen, 6) projektisuunnitelman hyväksyminen/rahoituspäätöksen tekeminen, sisältö ja aikataulu, 7) talousarvion brutto vai nettositovuus, 8) käyttösuunnitelmien vahvistaminen ja sitominen kustannusarvioihin, 9) kirjanpidon ja muun talousseurannan järjestäminen (projektikirjanpito), 10) tositteiden ja muun aineiston säilyttäminen, 11) muun seurannan järjestäminen eli kenelle raportoidaan ja mistä sekä 12) tilitysten ja seurantatietojen tekeminen ja allekirjoittaminen. Kaikkien projekti ja avustushakemukset ja tilitykset tehdään virallisesti yhtymähallituksen nimissä, mikäli yhtymähallitus ei toisin päätä.

11 RAKENNUSTILIEN HYVÄKSYMINEN 11 Merkittävimpien rakennushankkeiden toteuttaminen organisoidaan kuntayhtymässä yhtymähallituksen päättämällä tavalla. SISÄINEN TARKASTUS Rahoitusomaisuuden ja vakuuksien tarkastus Yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava kuntayhtymän kassoihin ja pankkitilien varoihin sekä kuntayhtymän hallussa oleviin arvopapereihin ja vakuuksiin kohdistuva tarkastus. Talouspäällikön on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain kuntayhtymän kassojen rahavarat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän asemassa olevan henkilön vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Vaihto omaisuuden tarkastus Yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa suoritettava kuntayhtymän varastoihin kohdistuva tarkastus. Käyttöomaisuuden tarkastus Yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava kuntayhtymän irtaimistoluettelot. Talouspäällikön on vuosittain suoritettava yksikköhinnaltaan alle 30 euroa maksaviin esineisiin kohdistuvia tarkastuksia. KASSANHALLINTA Maksuvalmiussuunnittelu Maksuvalmius ennakoidaan maksuvalmiussuunnittelulla. Talousarvion toteutuminen ja maksuvalmiustilanne raportoidaan vähintään puolivuosittain yhtymähallitukselle. Kassabudjetointi Kuntayhtymällä on seuraavat käteiskassat: Forssan toimipisteen käteiskassa, Tammelan toimipisteen käteiskassa ja Liesjärven toimipisteen käteiskassa sekä kosmetologilinjan ja opiskelijaravintolan pohjakassat. Talouspäällikkö nimeää kullekin kassalle alitilittäjän ja päättää, missä laajuudessa menoja suoritetaan käteiskassasta. Alitilittäjän on pidettävä käteiskassojen menoista ja tuloista kirjaa ensikassakirjalla (Printel no 4101). Alitilittäjän on tapahtumapäivittäin tehtävä pohjakassasta kassaraportti ja tilitettävä pohjakassan tuotto pankkitilille vähintään kerran viikossa. Maksuliikenteen hoito Maksuliikenne hoidetaan keskitetysti talouspäällikön ohjeiden mukaisesti.

12 12 Tulojen perintä Tulojen perintä käteiskassoihin tapahtuu vain numeroiduilla tulotositesarjoilla (Printel no 5011), mikäli käytettävissä ei ole kassakonetta. Taloussuunnittelijan on pidettävä luetteloa numeroiduista tulotositesarjoista sekä tositteiden luovutuksista. Luovutukset tapahtuvat kuittausta vastaan. Rahavarojen ja arvopapereiden säilyttäminen Rahavarat ja arvopaperit sekä muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä kassaholvissa tai kassakaapissa. Alitilittäjän hallussa olevat rahavarat, arvopaperit ja tositteet on säilytettävä varmassa säilytyspaikassa erillään muista varoista. Tilin käyttövaltuudet Pankki ja postisiirtotilien avaamisesta ja lopettamisesta, tileiltä otoista ja niille siirroista päättää talouspäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan johtava rehtori. Valtuutus allekirjoittaa pankkisiirtomääräykset ja hyväksyä maksumääräykset talouspäälliköllä, taloussuunnittelijalla ja johtavalla rehtorilla, aina kaksi yhdessä. Heidän estyneenä ollessaan valtuutus koskee yhtymähallituksen nimeämää viransijaista. Arvopostin vastaanottajat Valtuutus kuitata kuntayhtymälle osoitettu arvoposti ja muut arvolähetykset on johtavalla rehtorilla, talouspäälliköllä ja kirjanpitäjällä sekä johtavan rehtorin valtuuttamalla muulla viranhaltijalla. Kassojen enimmäismarkkamäärät Käteiskassojen enimmäismäärä on euroa.

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ

SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ SASTAMALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN TALOUSSÄÄNTÖ Sisällys 1 YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ... 2 1 Taloussäännön soveltaminen... 2 2 Taloudellisuus ja tulosvastuu... 2 3 Sisäinen valvonta... 2 4 Riskienhallinta... 2 2

Lisätiedot

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODEN 2009 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1. TALOUTTA JA TOIMINTAA KOSKEVAT OHJEET JA SÄÄNNÖT Kaupungin taloudenhoitoa ja sen järjestämistä ohjaavat kuntalain 8. luku, kirjanpitolaki ja asetus, kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2012 Nro 4. Kotkan kaupungin. KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2012 Nro 4 KOTKAN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 23.1.2012) l LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala 2 Toimintaperiaatteet Tässä taloussäännössä annetaan

Lisätiedot

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää.

Kun kassatoiminta on laajamittaista tai päivittäistä, tulee käyttää kassajärjestelmää. Toimialoille ja liikelaitoksille KASSANHOITO OHJE 1 Yleistä Tämä ohje on kassanhoitoa ja käteisen rahan käsittelyä koskeva yleisohje, jota toimialojen ja liikelaitosten (jäljempänä toimialojen) tulee noudattaa

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA TALOUSSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty Kunnanvaltuusto 5.4.2006, 17 Voimaantulo 1.5.2006 SISÄLLYSLUETTELO I Luku: Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 2 Taloudellisuus

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät:

ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Käsittelyt ja hyväksynnät: Johtokunta Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto 10.6.2008 LIIKELAITOS EDUPOLIN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISTÄ 1 Ylläpitäjä Liikelaitos Edupoli on kuntalain

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ

TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ TAMPEREEN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ HYVÄKSYTTY: Kaupunginvaltuusto 9.4.1997, voimaantulo 1.5.1997 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 23.4.2003 MUUTETTU: Kaupunginvaltuusto 22.6.2005 I LUKU - YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

Lisätiedot

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua.

Henkilö ei saa osallistua sellaisten sopimusten tai asioiden käsittelyyn, joista hänellä on odotettavissa olennaista henkilökohtaista etua. HÄMEENLINNAN ELÄKKEENSAAJAT RY Taloussääntö Yleisiä määräyksiä 1 Yhdistyksen hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöstä tehtäessä on noudatettava yhdistyslain, kirjanpitolain ja -asetuksen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN

EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN EHDOTUKSET VUOSILOMAJÄRJESTYKSEEN KVTES:n IV luvun 7 :n mukaan vuosiloma annetaan työnantajan määräämänä aikana siten, että lomavuoden lomakauteen (2.5.-30.9.) sijoitetaan vähintään 65 % lomanmäräytymisvuodelta

Lisätiedot

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Alavieskan kunta SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Kunnanhallitus hyväksynyt 4.6.2001 SISÄINEN VALVONTA 1 SISÄISEN VALVONNAN TEHTÄVÄ Sisäinen valvonta sisältää kunnan johdon toimenpiteet kohtuullisen varmuuden

Lisätiedot

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta

1 (8) 1.1 Mitä on sisäinen valvonta 1 (8) SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Muutettu kunnanhallituksessa 3.12.2007 228, liite 4 Muutettu kunnanhallituksessa 16.2.2004 36 Muutettu kunnanhallituksessa 2.2.2004 14 Hyväksytty kunnanhallituksessa 25.11.1997

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö

TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16. Oikeusministeriön ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖN TOIMINTA JA HALLINTO 2006:16 n ja oikeuslaitoksen (TV 150) taloussääntö OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2006 ISSN 1458-6436

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1. Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSÄÄNTÖ 1 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET 2 TEHTÄVIEN JÄRJESTÄMINEN 3 KONSERNIOHJAUS 4 TALOUSSUUNNITTELU Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä.

Lisätiedot

Sivistyslautakunta, tarkastuslautakunta; kansalaisopistossa johtokunta Osastokokoukset, henkilöstön arviointi- ja kehittämiskokoukset,

Sivistyslautakunta, tarkastuslautakunta; kansalaisopistossa johtokunta Osastokokoukset, henkilöstön arviointi- ja kehittämiskokoukset, NILSIÄN KAUPUNKI Liite nro 9 28.2.2012 24 SISÄISEN VALVONNAN RAPORTOINTI V. 2011 Tulosalue(et) Hallintokunta Raportoija 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen Valvonnan muoto Päivämäärä Suoritetut

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA IRTAIMEN OMAISUUDEN LUETTELOINTI- JA POISTO-OHJEET Nakkilan kunta Voimaantulo 7.6.2002 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...2 2. Vastuuhenkilöt...2 3. Irtaimistoluettelo ja irtaimistokortti...3

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET

Koti kaapan5iesa w. Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET Koti kaapan5iesa w Tekninen palvelukeskus VARASTO-OHJEET 1 (5) Sisällysluettelo: VISIO...2 1. VARASTOT...2 2. RAHOITUS...2 3. VARASTOINTI...3 4. VARASTOHANKI NNAT...3 5. VASTAANOTTO... 3 6. VARASTOSTA

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015

Sastamalan kaupunki Khall 22.12.2014 Käteiskassaohje Voimaan 1.1.2015 Käteiskassaohje Tämä ohje koskee kassapäätejärjestelmä- ja lipaskassamuotoisia kassoja sekä korttimaksupäätekassoja, jolle on myönnetty oikeus kassan hoitoon tulojen perimistä ja/tai menojen suorittamista

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämisestä vastaa maakuntahallitus. SISÄINEN VALVONTA POHJANMAAN LIITOSSA 1. Johtosääntömääräykset Pohjanmaan liiton tarkastussäännön 1 :n mukaan kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET

URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET URHEA-SÄÄTIÖN TALOUSSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säädöksiin Säätiön hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä on noudatettava voimassa olevia lakeja ja asetuksia sekä

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi.

Naantalin kaupunki Taloussääntö 1. Konsernitilinpäätöksen laatii rahatoimi. Naantalin kaupunki Taloussääntö 1 1 Yleiset määräykset 2 Tehtävien järjestäminen Sen lisäksi, mitä laissa on säädetty, taloushallinnossa noudatetaan tämän säännön määräyksiä. Tämän lisäksi on noudatettava

Lisätiedot

Kunnallinen Asetuskokoelma

Kunnallinen Asetuskokoelma N:o 490/2012 Pietarsaaren kaupungin Kunnallinen Asetuskokoelma TALOUS JA TILINTARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 9 muutettu kaupunginvaltuuston kokouksessa 30.1.2001 12 muutettu kaupunginvaltuuston

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ HUITTISTEN KAUPUNGIN JOHTOSÄÄNNÖT 1. HALLINTOSÄÄNTÖ 2. KAUPUNGINHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 3. PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 4. SIVISTYSTOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 5. TEKNISEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 6. HUITTISTEN

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Talousohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Talousohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 6 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan talousohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä Humanistisen

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö. (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ PORIN KAUPUNGIN T A L O U S S Ä Ä N T Ö (Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 1.9.2014) I YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Kaupungin taloudenhoidossa ja taloushallinnon järjestämisessä on sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET OULUNKAAREN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Sisällys SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET... 3 RISKIENHALLINNAN PERUSTEET... 4 1. Johdanto... 4 2. Riskienhallinnan määritelmä ja toteuttamisen

Lisätiedot

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO

1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO 1. TALOUSHALLINNON VASTUUNJAKO AINEJÄRJESTÖSSÄ Taloudenhoitajakoulutus 6.2.2015/ RS Suomen Opettajaksi Opiskelevien Liitto SOOL ry YHDISTYKSEN KOKOUS vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) Taloushallintopalvelu-liikelaitos 18.06.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 1 (6) 15 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen toimintasääntöjen muuttaminen 1.6.2015 alkaen HEL 2015-001191 T 00 01 00 Päätös Päätöksen perustelut Taloushallintopalvelu

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET

YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Kh 18.3.2012 53 LIITE 15 YPÄJÄN KUNNAN KONSERNIOHJEET Hyväksytty: Voimaantulo: 1 YLEISTÄ 1.1 Määrittelyt Kuntakonsernilla tarkoitetaan kunnan ja yhden tai useamman muun yhteisön muodostamaa taloudellista

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE

SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE SISÄISEN VALVONNAN MALLIOHJE 1. Yleistä Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan taloudellinen toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, laadukkaasti

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIIKAJO- EN KUNNASSA JA KUNTAKONSERNISSA Kunnanvaltuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista (13

Lisätiedot

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ

KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ KAINUUN TOISEN ASTEEN KOULUTUSLIIKELAITOKSEN (KAIKU -LIIKELAITOKSEN) JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.9.2012 57. Voimassa 1.1.2013 alkaen. 1. Yleistä 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö

Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Ympäristöterveydenhuollon toimintasääntö Johtokunta 29.5.2009 91 Yhtymäkokous 24.6.2009 91 Johtokunta 18.2.2011 23 Sisältö 1 Tavoitteet 2 2 Monijäseninen toimielin 2 3 Toimielimen tehtävät 2 4 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ PESÄPUU RY:N TALOUS- JA HALLINTOSÄÄNTÖ 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Pesäpuu ry:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan kirjanpitolain

Lisätiedot

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta

Valvontajärjestelmä. Tarkastuslautakunta 1 Keski-Pohjanmaan liiton hallintosääntö 1.1.2011 30 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija.

Toimialajohtajana toimii kehitysjohtaja ja hänen sijaisenaan kaupunginhallituksen määräämä viranhaltija. 1 KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutos: 1.1.2007 Muutos: 8.12.2008 Voimaantulo: 1.1.2009 Muutos: 15.11.2010 Voimaantulo: 1.1.2011

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ HAMINAN VESI LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 11.11.2008 84 Noudatetaan 1.1.2009 alkaen 1 Toimiala Tässä johtosäännössä määritellään vesihuoltolaitoksen, sen johtokunnan ja toimitusjohtajan

Lisätiedot

1. SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITELMÄ 2

1. SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITELMÄ 2 ITÄ-UUDENMAAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN 1 SISÄISEN VALVONNAN OHJE Yhtymähallituksen hyväksymä 18.5.2004 Sisällysluettelo Sivu 1. SISÄISEN VALVONNAN MÄÄRITELMÄ 2 2. SISÄISEN VALVONNAN OSA-ALUEET 2.1. Sisäinen

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö

Mäntsälän kunta. Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Mäntsälän kunta Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö Toimintasääntö tulee voimaan 1.2.2013 Sisällysluettelo Hallintopalvelut toimialan toimintasääntö... 2 1. Toimintasäännön perusta ja tarkoitus...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala

TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä. Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 1 Soveltamisala 1 TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 19.12.2001 hyväksymä Voimaantulo 01.01.2002 I LUKU YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltamisala Tässä säännössä annetaan kaupungin kaikille toiminnoille yhteiset taloussuunnittelua,

Lisätiedot

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN

YHTEISTOIMINNAN JA TYÖSUOJELUN JÄRJESTÄMINEN ITÄ-SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1.1.2014 ALKAEN 2 1. YHTEISTOIMINNAN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Yhteistoiminnan taustaa Yhtymähallituksen päätös 21.6.2006/ 82 vanha sopimus irtisanottiin 31.7.2007 tilalle valtakunnallinen yhteistoimintalaki 2007 / 449

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta 29.4.2015 TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ke 29.4.2015 klo 14.00 16.54 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Hyväksytty: kaupunginvaltuusto xx.xx.2014 xx 2 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.

KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1. KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI KESKUSVIRASTON JOHTOSÄÄNTÖ Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 15.12.2008 69 1.1.2009 Toiminta-ajatus 1 Keskusvirasto huolehtii kaupunginvaltuuston,

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1 Parikkalan kunta SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1.1.2014 1. Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän taloussääntö

Eteva kuntayhtymän taloussääntö Eteva kuntayhtymän taloussääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 29 liite 6 Yhtymäkokous 19.5.2016 11 liite 11 Sisältö 1 Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Taloudenhoidon vastuu ja

Lisätiedot

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on

Sen lisäksi, mitä laissa on erikseen säädetty, lautakunnan tehtävänä on 1 (5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 28.1.2008 hyväksymä. Voimassa 1.3.2008 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28

Tarkastussääntö. Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Tarkastussääntö Yhtymähallitus 15.11.2011 131 Yhtymävaltuusto 29.11.2011 28 Sisällysluettelo Valvontajärjestelmä... 1 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 1 Tarkastuslautakunta... 1 2 Lautakunnan kokoonpano...

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 10.12.2014 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE

PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE PELKOSENNIEMEN KUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJE LUONNOS 28.4.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä... 3 1.1 Lainsäädäntöperusta... 3 1.2 Sisäisen valvonnan tavoite ja tarkoitus, käsitteet... 3 1.3 Tehtävät ja

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ

TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ TUUSULAN PALLOSEURAN TALOUSOHJESÄÄNTÖ 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 VASTUUNJAKO TALOUSASIOISSA... 3 2.1 Seuran vuosikokoukset... 3 2.2 Seuran johtokunta... 3 2.3 Seuran joukkueet... 4 2.3.1 Joukkueen taloudenhoitajan

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299

KEURUUN KAUPUNKI 1. Tekninen lautakunta 4.2.2015. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA. Dnro 03118/14/2299 KEURUUN KAUPUNKI 1 Tekninen lautakunta 4.2.2015 Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 HÄMEENLINNA Dnro 03118/14/2299 LAUSUNTO VALITUKSEN JOHDOSTA Hämeenlinnan hallinto-oikeus pyytää Keuruun

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014

Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Maakuntahallitus 17 10.03.2014 Maakuntahallitus 46 05.05.2014 Maakuntavaltuusto 10 10.06.2014 Uudenmaan liiton tilinpäätös 2013; tilinpäätöksen hyväksyminen 69/00.00.03.00/2014 MHS 10.03.2014 17 Kuntalain

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE

Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE Kannuksen kaupunki IRTAIMISTO -OHJE 2 Sisältö 1. OHJEEN TARKOITUS... 3 2. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAN IRTAIMISTON MÄÄRITTELY... 3 3. IRTAIMISTOLUETTELOON KIRJATTAVAT TIEDOT... 4 4. POISTETTAVAN TAI

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö

Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö Valtuusto hyväksynyt 18.2.2013 22, muutokset 26.10.2015 107 Seinäjoen kaupungin sosiaali- ja terveyskeskuksen johtosääntö I LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUKSEN

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE Ulvilan valtuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2014 vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016 2018 taloussuunnitelman. Talousarviossa valtuusto on hyväksynyt toiminnalliset

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 Hallitus xx.xx.2014 Valtuusto xx.xx.2014 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1.12.2014 lukien Johdanto Savon koulutuskuntayhtymän

Lisätiedot

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6

Todennäköisyys. Vaikutus 1-6 1-6 Laatit: raportointi TOIMINTAYMPÄRISTÖ (sisäinen ulkoinen) JA TOIMIN- NAN ORGANISOINTI Ulkopuoliset vaikutukset (ympäristö, elinkeinoelämä, rakenteelliset muutokset) Lainsäädännön muutokset (uudistusten

Lisätiedot

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET

VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET Talouspalvelut 1.6.2015 Palvelukeskuksille VUODEN 2016 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2017-2018 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET KÄYTTÖTALOUSOSA Kunnan toimintaa ja taloutta ohjataan vähintään kolmeksi vuodeksi

Lisätiedot

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015

Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Toimialat, palveluyksikköjen vastuuhenkilöt, 17.12.2014 tilivelvolliset, vesihuoltoliikelaitos TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET VUODELLE 2015 Valtuusto hyväksyi vuoden 2015 talousarvion kokouksessaan

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN KESKUSHALLINNON JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 4.11.2013 96 1 Soveltamisala Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan alaisuudessa toimivan keskushallinnon toimintaan sovelletaan

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori.

Ulkoisen tarkastuksen tulosalue toimii tarkastuslautakunnan alaisuudessa. Kaupungin ulkoista tarkastusta johtaa kaupunginreviisori. 1(5) VANTAAN KAUPUNGIN T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Kaupunginvaltuuston 24.8.2015 7 hyväksymä. Voimassa 1.9.2015 alkaen. 1 Tehtäväalue Ulkoinen tarkastus vastaa kaupungin hallinnon ja talouden ulkoisen

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011

VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Teknisen lautakunnan valvontajaosto 18 30.03.2011 VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET JA KÄYTTÖSUUNNITELMAN TARKISTAMINEN VALVJAOS 18 Toimialan vt. esimies 29.3.2011 Kaupunginvaltuusto on 7.12.2010

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2007 kello 14.00-14.45 Paikka Ammatti-instituutti Eino Järvinen Kirsi Laine-Mäki Aarre Lehtimäki

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2008. Aika: Keskiviikko 28.5.2008 klo 14.30 15.

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2008. Aika: Keskiviikko 28.5.2008 klo 14.30 15. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2008 Aika: Keskiviikko 28.5.2008 klo 14.30 15.30 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Jouni Mäkelä, yhtymähallituksen pj,

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE

LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE LAUSUNTO OSUUSKUNTA PPO:N KOKOUKSELLE Pohjois-Suomen aluehallintoviraston määräys 27.3.2014 1. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on päätöksellään 27.3.2014 määrännyt osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun

Lisätiedot