LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET"

Transkriptio

1 LIITE 3 Kyha LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on käsitelty ja hyväksytty yhtymävaltuuston kokouksessa Talousarviovuosi on ensimmäinen vuosi vuosille hyväksytyssä taloussuunnitelmassa. Kuntalain mukaan kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden sisäisen valvonnan välineitä. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto. Hyväksytyn talousarvion pohjalta yhtymähallitus antaa nämä täytäntöönpano ohjeet vuodelle 2008, joissa määrärahojen käyttösuunnitelmien, hallintosäännön ja sisäisen valvonnan suunnitelman ohella ohjeistetaan viranhaltijoiden päätösvaltaa ja vastuuta. Kuntalain 67 :n mukaan kuntayhtymän kirjanpitovelvollisuudesta, kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä on sen lisäksi mitä kuntalaissa säädetään soveltuvin osin voimassa, mitä kirjanpitolaissa (655/73) säädetään. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto antaa ohjeita ja lausuntoja kirjanpitolain ja kuntalain soveltamisesta. 2 MÄÄRÄLLISET, LAADULLISET JA TALOUDELLISUUSTAVOITTEET Kuntayhtymän tavoitteet on asetettu yhtymävaltuuston hyväksymässä talousarviossa. 3 TALOUSARVION RAKENNE Kuntayhtymän talousarvio on laadittu uuden kuntalain 65 :n ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston antamien yleisohjeiden mukaisesti. Käytetty tulosaluekohtainen perusrakenne on seuraava: yleishallinto tukipalvelut Saksankatu 27 29:n toimipiste Saksankatu 46:n toimipiste (sis. kosmetologit v. 2008) Tammelan toimipiste Liesjärven toimipiste oppisopimuskoulutus opetuksen kehittäminen

2 2 3 MÄÄRÄRAHOJEN SISÄLTÖ JA KÄYTTÖVASTUU Talousarvion määrärahat on kohdistettu eräitä keskitettyjä toimintoja lukuun ottamatta sille tulosalueelle, joka vastaa toiminnasta ja jonka rahoittamiseen määräraha on tarkoitettu. Tulosalueen johtajalla ja muilla laskujen hyväksyjillä on velvollisuus seurata määrärahojen käyttöä. Talousarvion vahvistettuja määrärahoja ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin sille osoitettuun tarkoitukseen. Tulosalueen johtaja voi kuitenkin päättää oman tulosalueensa menojen ja tulojen ylityksistä ehdolla, että noudatetaan valtuuston sitoviksi hyväksymiä tavoitteita. Jos määräraha ei riitä tai jos asetettujen toiminnallisten tavoitteiden määrälliset tai muut tavoitteet eivät näytä toteutuvan, tulosalueen johtajalla tai muilla laskujen hyväksyjillä on velvollisuus tehdä ensi tilassa esitys talouspäällikölle tarvittavista muutostoimenpiteistä. Muutosesitys viedään tarvittavaan hallinnolliseen käsittelyyn ensin yhtymähallituksessa. Palkkausmäärärahat Harkinnanvaraiset palkan tarkistukset päättää yhtymähallitus Harkinnanvaraisista sopimuksiin perustuvista palkanosista ja palkkioista päättää annettujen ohjeiden rajoissa tulosalueen esimies yhteistyössä palkka asiamiehen kanssa. sivuosisidonnaisista osista päättää kuitenkin keskitetysti talouspäällikkö. Kannustavaan palkkausjärjestelmään voidaan käyttää 0,4 % palkkamenoista yhtymähallituksen hyväksymien perusteiden mukaisesti. Sopimusten noudattamisen seuranta on palkka asiamiehen tehtävä. Palkkauspäätöksen tekevä viranhaltija määrittelee valittavalle henkilölle voimassa olevan sopimuksen mukaisen palkan sekä koulutus ja työkokemuksen puuttumisen aiheuttaman mahdollisen epäpätevyysalennuksen, jotka merkitään ko. valintapäätökseen. Palkkamäärärahoilla ei saa perustaa uusia toimia/työsuhteita ilman yhtymähallituksen erillispäätöstä. Poikkeuksen muodostavat kuitenkin opetuksen kehittämisen tulosalue ja eri tulosalueiden palvelutoiminnat, joille asetetun tulostavoitteen ja hallintosäännön määräysten rajoissa tulosalueen johtaja voi palkata tilapäistä henkilöstöä Kaikkiin koulutusalajohtajia, osastonjohtajia ja opinto ohjausta koskeviin järjestelyihin ja opetusvelvollisuuksien huojennuksiin lukuvuosina ja on oltava yhtymähallituksen tekemä päätös Materiaalin, erilaisten palvelujen sekä koneiden ja laitteiden hankinta Hankintaperiaatteista, varastoinnista ja omaisuusrekistereistä on määräykset sisäisen valvonnan suunnitelmassa. Yhtymähallitus päättää euroa ylittävistä hankinnoista tai hankintakokonaisuuksista, mikäli täytäntöönpano ohjeissa ei toisin ole määrätty Talouspäällikkö päättää hankintojen ajoituksesta ja siitä, mitkä hankinnat suoritetaan kuntayhtymän sisäisinä yhteishankintoina ja tekee niitä koskevat päätökset. Talous

3 3 päällikkö päättää myös yli euroa maksavien hankintojen hankintamenettelystä ja on mukana hankintaprosessissa, jotta varmistetaan hankintalain noudattaminen kaikilta osin. Muutoin tulosalueen hankinnoista päättää kuntayhtymän hankintaohjeita noudattaen tulosalueen johtaja. Henkilöstökoulutus Henkilöstökoulutusmääräraha on 2,0 % palkkamenoista vv Opetushenkilöstön koulutusmäärärahasta 0,2 % käytetään kansainvälistymisprojektiin. Opetushenkilöstön täydennyskoulutusajan sijaisuuspalkkoihin (tili 4010) voidaan tulosalueittain käyttää enintään 1,8 % tuntikehykseen varatuista palkoista. Työtoiminta Työtoiminnassa noudatetaan Forssan ammatti instituutin erillisiä oppilastyöohjeita, jotka on viimeksi tarkistettu lukien. Opiskelijatöiden hinnoittelussa otetaan huomioon Kilpailuviraston suositus Työtoiminta on normaalin tuotevastuulainsäädännön alaista toimintaa ja se on myös arvonlisäverollista. Osastojen tulee kiinnittää erityistä huomiota työtoiminnan laatuun, asiakaspalveluun ja työtoiminnan tuloksellisuuteen. Erityisesti on huomattava, että kaikki oppilastyötoimintaan liittyvät harjoitustyöt on kirjattava harjoitustyötilille (tili 4597). Tulosalueen johtaja päättää harjoitustyömäärärahojen suuruuden. Yhtymävaltuuston ja hallituksen käyttövarat Oikeus em. määrärahojen käyttöön on yhtymävaltuuston tai hallituksen puheenjohtajalla sekä johtavalla rehtorilla. Yhtymähallitus vastaa pääsääntöisesti virallisista huomionosoituksista luottamushenkilöille, henkilöstölle ja kuntayhtymän sidosryhmille. Muutoin huomionosoituksissa noudatetaan johtavan rehtorin antamia ohjeita. Kuntayhtymä ei suorita huomionosoituksia ent. luottamushenkilöille tai eläkkeelle siirtyneelle henkilöstölle, jollei yhtymähallitus tai johtava rehtori tapauskohtaisesti toisin päätä. Johtavien viranhaltijoiden harkinnan mukaan ja määrärahojen puitteissa voidaan instituutin vieraille ja sidosryhmien edustajille osoittaa kohtuullista vieraanvaraisuutta johtavan rehtorin yleispäätöksen mukaisesti. TPD menot Talousarviossa on kuntayhtymän henkilöstön vapaa ajan ja virkistystoiminnan sekä harrastustoiminnan tukemiseen varattu euroa v Määrärahan käytöstä vastaa kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä. Määräraha on koko kuntayhtymän henkilöstöä koskeva ja sen jaossa on noudatettava tasapuolisuutta eri tulosalueiden ja henkilöstöryhmien kesken. Muilta menokohdilta vastaaviin tarkoituksiin ei käytetä määrärahoja. Oman auton käyttöoikeus Oman auton käyttöoikeus on myönnetty Forssan ammatti instituutin johtavalle rehtorille ja tarkastusmatkojen osalta koulutustarkastajalle. Tulosalueen johtajat voivat myöntää oman auton käyttöoikeuksia yksittäistapauksissa johtavan rehtorin antamien ohjeiden mukaisesti. Koulujen loma aikoina on tarkoituksenmukaista käyttää kuntayhtymän omia ajoneuvoja. Opetuksen kehittämisprojektit Kehittämisprojekteissa tulee noudattaa sisäisen valvonnan suunnitelman mukaista projektityön ohjeistamista.

4 4 Opettajapalkkojen seurannan tehostaminen ja palkkamenokirjaukset tilille 4000 kirjataan tuntikehykseen kuuluvista tunneista johtuvat palkkamenot tilille 4010 kirjataan palkallisen koulutuksen aiheuttamat sijaiskulut tilille 4020 kirjataan sairauslomasijaisten palkat (myös mahdolliset oto korvaukset) tilille 4050 kirjataan muista kuin tuntikehykseen sisältyvistä tunneista aiheutuvat palkkamenot (esim. osastonjohtajakorvaukset, urakointilisät, OVTES:n C osion 10 :n tarkoittamat muut kuin luokanopetustehtävät). 4 TILIKARTTA JA TILIMERKINTÖJEN TEKEMINEN Menojen ja tulojen kirjaamisessa noudatetaan tämän ohjeen liitteenä olevaa tiliöintiohjetta. Tilimerkintöjen oikeellisuudesta vastaa kunkin talousarviokohdan vastuuhenkilö. 5 LASKUJEN ASIATARKASTUS JA HYVÄKSYNTÄ Laskujen sähköinen käsittely Laskujen sähköiseen käsittelyyn siirryttiin lukien. Forssan ammatti instituutissa laskut skannataan yhdessä pisteessä ja alun alkaen on otettu vastaan myös verkkolaskuja. Laskuille asetettavat sisältövaatimukset on ohjeistettu Vastaanottaja Vastaanottaja on se henkilö, joka toteaa ja todistaa työn suoritetuksi taikka tavaran tai muun palvelun saaduksi sellaisena kuin se on sovittu tai tarkoitettu. Vastaanottomerkinnän voi tehdä vain se henkilö, jolla on edellytykset reaalitapahtuman toteamiseen. Vastaanottajan on tarkastettava, että tositteen tarkoittama tavara, työsuoritus tai muu palvelus on saatu ja että määrä on rahtikirjan, kuormakirjan tai muun lähetysilmoituksen mukainen ja tavaran laatu hankintaehdon mukainen. Ellei tositteesta ilmene mm. tavaran käyttötarkoitus tai sijoituspaikka, on vastaanottajan tehtävä siitä tositteeseen merkintä. Vastaanottajan on varustettava tosite tilikohtamerkinnällä, päivämäärällä ja nimikirjoituksellaan. Omaisuusrekisteriä varten merkitään koneen tai laitteen tunniste ja sijaintitiedot. Asiatarkastus Laskujen asiatarkastus tapahtuu WM Datan IP järjestelmän avulla, jolloin asiatarkastajat voivat olla myös ns. vastaanottajia: Tulosalue Asiatarkastaja Nimike IP järjestelmän käyttäjä Yleishallinto Kari Aalto talouspäällikkö kyllä Emmi Ranta taloussuunnittelija kyllä Tarja Kujala palkkasihteeri kyllä Forssan toimipiste/opetus ja palvelutoim. Kaj Hagman varastonhoitaja kyllä Merja Salminen toimistosihteeri kyllä Minna Jussila toimistosihteeri kyllä Juha Helin atk vastaava kyllä Kari Aalto Marja Leena Korpela osastonjohtaja kyllä Pirkko Liisa Orelma osastonjohtaja kyllä Vesa Talikka osastonjohtaja kyllä Marjaleena Salminen tuntiopettaja kyllä

5 Jaana Wikström lehtori kyllä 5 Forssan toimipiste/tukipalvelut Merja Salminen Minna Jussila Merja Koski ruokapalv.esimies kyllä Hellin Hoppula rh varastonhoitaja kyllä Leena Junttila siivoustyönohjaaja kyllä Antti Niemelä kiinteistöesimies kyllä Tammelan toimipiste Tuulikki Lähde toimistosihteeri kyllä Liesjärven toimipiste Eila Lautanen osastonjohtaja kyllä Eija Savolainen toimistosihteeri kyllä Terttu Rantanen toimistosihteeri kyllä Maija Ihamäki suurtalouskokki kyllä Oppisopimuskoulutus Anna Liisa Ojala koulutussihteeri kyllä Rahoitus/investoinnit Emmi Ranta Opetuksen kehittäminen Kaisu Elden kirjastonhoitaja kyllä Pekka Santakivi koulutusalajohtaja kyllä Arto Mäki Kerttula koulutusalajohtaja kyllä Sirpa Järvenpää koulutusalajohtaja kyllä Eila Lautanen koulutusalajohtaja kyllä Kari Aalto Tarja Kujala Vastaanottajan/asiatarkastajan on toimitettava tositteet viipymättä hyväksyjälle. Vastaanottajana ja hyväksyjänä ei saa olla sama henkilö. Hyväksyminen Hyväksyjän on tarkastettava, että tosite on muodollisesti ja asiallisesti oikea, tavara, työsuoritus tai muu palvelus on merkitty vastaanotetuksi, tositteessa on oikea tilimerkintä arvonlisäveromerkintöineen ja menon suorittamiseen on käytettävissä määrärahaa ja meno perustuu asianmukaiseen päätökseen. Tilimerkinnät seuraavat talousarvion mukaista jaottelua. Hyväksyjä merkitsee laskuun talousarvion mukaisen tilimerkinnän ja tarkistaa, että suoritukseen on käytettävissä määräraha. Samoin hyväksyjän on tarkistettava, että palvelun myyjä on esittänyt ennakkoperintärekisteriotteen verotuksen selvittämiseksi. Samoin hyväksyjän on tarkistettava, että tositteessa on merkintä irtaimistoluetteloon viennistä, mikäli tosite sisältää omaisuusesineitä. Hyväksyjä vastaa laskun oikeellisuudesta ja siitä, että hyväksytty lasku toimitetaan viipymättä edelleen maksettavaksi. Kuntayhtymää varten on laadittu alv laskennan menetelmäkuvaus. Laskun hyväksymisoikeudet v. 2008: Tulosalue Taso Tulosalueen Varalla Kp Muu hyväksyjä johtaja Yleishallinto 10 Tuula Koivula Arto Mäki Kerttula Tukipalvelut 290 Kari Aalto Tuula Koivula 2907 Pekka Santakivi Saksankatu ja 210 Arto Mäki Kerttula Tuula Koivula Saksankatu , 230 ja Pekka Santakivi Tuula Koivula 2401 Tammelan toimipiste 2402 Sirpa Järvenpää Tuula Koivula Liesjärven toimipiste 250 Tuula Koivula Arto Mäki Kerttula Oppisopimuskoulutus 30 Jouko Kivelä Tuula Koivula

6 Opetuksen kehittäminen 260 Tuula Koivula Arto Mäki Kerttula 6 Investointiosa 90 Kari Aalto Tuula Koivula Rahoitusosa 60 Kari Aalto Tuula Koivula Silloin kun lasku koskee hyväksyjää itseään, laskun hyväksyy johtava rehtori. Johtavaa rehtoria koskevat laskut hyväksyy yhtymähallituksen puheenjohtaja. 6 SISÄINEN VALVONNAN SUUNNITELMA MÄÄRITELMÄ JA STANDARDIT Sisäisen valvonnan suunnitelma on organisaation sisäinen suunnitelma, joka sisältää johdon suhtautumistavan, menetelmät, menettelytavat ja muut toimenpiteet, jotka antavat kohtuullisen varmuuden siitä, että seuraavat yleiset tavoitteet saavutetaan: edistetään organisaation tehtävän mukaisesti toimintojen säännönmukaisuutta, taloudellisuutta, tuottavuutta ja vaikuttavuutta sekä tuotteiden ja palvelujen laatua turvataan resurssit menetyksiltä, jotka aiheutuvat tuhlauksesta, väärinkäytöstä, huonosta hoidosta, virheistä ja petoksista sekä muista epäsäännönmukaisuuksista noudatetaan lakeja, säännöksiä ja johdon ohjeita kehitetään ja ylläpidetään luotettavia tietoja taloudesta ja hallinnosta ja esitetään ne rehellisesti määräaikaisissa raporteissa. Yleiset standardit: kohtuullinen varmuus tukea antava asenne rehellisyys ja pätevyys valvontatavoitteet kontrollien tarkkailu. Yksityiskohtaiset standardit: dokumentointi liiketoimien ja tapahtumien viivytyksetön ja oikea kirjaaminen valtuuttaminen liiketoimiin ja niiden toteuttamiseen tehtävien eriyttäminen työnjohto resurssien käyttöoikeus rekisterien käyttöoikeus vastuuvelvollisuus. Ohjeistamisen lähtökohtana voidaan pitää seuraavia periaatteita: 1. Tulostietoisuuden periaate eli tavoitteita pyritään asettamaan mitattavien tulosten muodossa sekä korostamaan tulosten mittaamisen ohella saavuttamiseen kohdistuvaa valvontaa 2. Keskittymisen periaate eli keskitytään toiminnan tuloksellisuuden kannalta oleellisimpiin seikkoihin eli ns. avainalueisiin ja avaintehtäviin. 3. Osallistumisen ja sitoutumisen periaate eli yksittäisen esimiehen ja alaisen osallistumista ja sitoutumista lisäämällä voidaan parantaa hänen motivaatiotaan ja lisätä itsekontrollien osuutta työssä.

7 TULOKSELLISUUDEN VALVONTA 7 Kuntayhtymän tehtävät on hoidettava taloudellisesti ja järjestettävä siten, että vastuu tavoitteiden toteuttamisesta sekä toiminnallisesta ja taloudellisesta tuloksesta on selkeä. Tilivelvolliset Tilivelvollisia ovat yhtymähallituksen jäsenten lisäksi tulosalueiden johtajat. Vastuunjako Sisäisen valvonnan toimivuudesta vastaa koko kuntayhtymän tasolla yhtymähallitus ja sen kokonaisvalvontavastuu on johtavalla rehtorilla. Myös tulosalueiden johtajilla on keskeinen vastuu oman tulosalueensa osalta. Talousarviossa määrärahajaon on vastattava organisaatiorakennetta niin, että jokaiselle määrärahalle voidaan määrätä siitä vastaava tilivelvollinen viranhaltija. RAPORTOINTI JA INFORMOINTIJÄRJESTELMÄ Riskikartoitukset Kuntayhtymässä tehdään riskikartoituksia ja ja niiden perusteella riskien hallintasuunnitelmia, joista ensimmäinen vahinkoriskeistä yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Sisäistä tarkkailua tehostetaan lisäämällä kirjallisten menetelmäkuvausten käyttöä. Niiden avulla voidaan osoittaa toiminta ja työketjuihin sisältyviä riskitekijöitä. Tietoturvallisuusohjeet Tietoturvallisuudella tarkoitetaan tietojen, järjestelmien ja palvelujen asianmukaista suojaamista sekä normaali että poikkeusoloissa säännöin ja muiden toimenpiteiden avulla. Tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja käytettävyyttä suojataan laitteisto ja ohjelmistovikojen, luonnontapahtumien tai tahallisten, tuottamuksellisten ja tapaturmaisten inhimillisten tekojen aiheuttamilta uhilta ja vahingoilta. Turvallisuuspolitiikan periaatteet hyväksytään yhtymähallituksen antamalla erillisohjeella. Peruslähtökohtana on, että käytössä olevien tietojärjestelmien toimivuus on varmistettava sekä fyysisen turvallisuuden että tietoturvallisuuden osalta. Fyysisen turvallisuuden alueella keskeisiä ovat rakenteellinen turvallisuus, materiaalit yms., LVIS järjestelmät, UPS, palo, savu, kosteusilmaisimet ja hälytyksen siirrot, kulunvalvonta sekä tietojen fyysinen varmistaminen, päivävarmistukset, viikkovarmistukset, turvakopiot ja niiden säilytys. Luettelo järjestelmän käyttöoikeuksista on pidettävä ajan tasalla. Kullekin järjestelmälle esimies nimeää viranhaltijapäätöksellä vastuuhenkilön, jonka tehtävänä on huolehtia järjestelmän atk turvallisuuteen liittyvistä riskeistä suorittaa sisäisen valvonnan edellyttämät tarkistukset ja täsmäytykset raportoida järjestelmän toimivuudesta ja mahdollisista tietoriskeistä esimiehelleen. Taloushallinnon ohjelmiston vastuuhenkilöitä ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset tekee talouspäällikkö. Oppilaitoksen yhteisen oppilashallinto ohjelman vastuuhenkilöitä ja käyttöoikeuksia koskevat viranhaltijapäätökset tekee johtava rehtori. Atk järjestelmät Atk järjestelmien sopimuksista, vastuuhenkilöistä ja dokumentoinneista on laadittu erillinen selvitys.

8 8 Tarkastukset Kaikki tarkastustoimenpiteet pyritään dokumentoimaan. Tässä suunnitelmassa edellytetyistä tarkastuksista on laadittava tarkastajien allekirjoittama tarkastuskertomus, joka on annettava yhtymähallitukselle tiedoksi, mikäli tarkastuksessa havaitaan huomautettavaa. Talousarvion toteutuminen Talousarvion toteutumisraportti toimitetaan tulosalueiden johtajille vähintään neljännesvuosittain ja yhtymähallitukselle puolivuosittain. MATERIAALIHALLINNON JÄRJESTÄMINEN Varastot Erillistä nettohintaista varastokirjanpitoa pidetään keskusvarastossa, jonka suuruus saa oppilastyö, toimisto ja opetustarvikkeiden osalta olla enintään euroa ja siivousaineiden ja tarvikkeiden osalta enintään euroa. Seuraavat varastot katsotaan kulutusvarastoiksi, joista on kuitenkin erilliset tilinsä kirjanpidossa ja joihin sidottujen varojen ohjeelliset enimmäismäärät ovat seuraavat: auto ja kuljetustekniikka e LVI tekniikka e tietotekniikka e sähköosasto e rakennustekniikka e (sis. 3 kpl omakotitalotontteja) puutekniikka e kosmetologit e opetuskeittiöt ja lounasravintola e laitoskeittiö e Tammelan toimipisteen puutyö e Tammelan toimipisteen savityö e Tammelan toimipisteen kudonta e Tammelan toimipisteen tekstiilityö e mol:n keittiö ja siivous e myytävät oppikirjat e Em. varastoarvot saavat olla yhteensä enintään euroa v Tulosalueen johtajan nimeämien vastuuhenkilöiden on suoritettava varastoinventointi puolivuosittain ja tilanteiden mukaisesti. Inventointiryhmään tulee vastuuhenkilön lisäksi kuulua kaksi muuta henkilöä. Hankintaperiaatteet Kuntayhtymän hankinnat toteutetaan yhtymähallituksen hyväksymien kuntayhtymän uusien hankintaohjeiden mukaisesti. Yhtymähallitus päättää ensisijaisesti hankinnoista, jotka koskevat investointiosaan kirjattavaa käyttöomaisuutta (aktivointiraja e). Vuoden 2008 investointiosassa on seuraavat hankinnat: E hallin peruskorjaus e majoitustilojen rakentaminen Saksankatu 44:n tontille e pienehköt muutostyö ja peruskorjaushankkeet e pienois CNC sorvi e kärkisorvi, esim. TOS Trens (poistettavan tilalle) e

9 jyrsinkone, esim. Milko e atk luokan koneiden uusiminen e tasohöylä, työstöleveys 630 mm e kiinteistötraktori e. 9 Yhtymähallitus voi perustellusta syystä oikeuttaa talouspäällikön päättämään joistakin em. hankinnoista. Yli euroa maksavista palveluhankinnoista ja vuokrasopimuksista päättää talouspäällikkö v. 2008, jollei yhtymähallitus toisin päätä. Yhtymähallitus voi päättää, mitkä hankinnat suoritetaan hankintayhteistyönä seutukunnan kuntien ja kuntayhtymien kanssa ja tekee silloin hankintaa koskevan päätöksen. Tulosalueen johtaja suorittaa tulosalueensa hankintojen valmistelun ja toteutuksen yhteistyössä talouspäällikön kanssa. Talouspäällikkö päättää yli euroa maksavien hankintojen hankintamenettelystä ja on mukana hankintaprosessissa, jotta varmistetaan hankintalain noudattaminen kaikilta osin. Talouspäällikkö tekee myös yhteishankintoja koskevat päätökset ja antaa hankintatoimeen liittyvää tarpeellista ohjeistusta. Vuotuisen määrärahan käyttö on pyrittävä ajoittamaan tasapainoisesti puolivuosittain. Varaston hinnoitteluperiaatteet Varastot arvostetaan hankintahintaan. MENOJEN JA TULOJEN VALVONTA Tulojen perinnän tehokkuus ja tarkkailu Jokainen on osaltaan velvollinen huolehtimaan sitä, että kuntayhtymälle peritään kaikki voimassa olevien säännösten ja ohjeiden mukaiset maksut ja korvaukset ja että asianomaiset vastuuhenkilöt saattavat tämän tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessaan tulosyksikkönsä henkilökunnan tietoon. Saamisten valvonta Saamisten perimiseksi on ryhdyttävä välittömästi asianmukaisiin toimenpiteisiin. Talouspäälliköllä on oikeus poistaa tileistä ne saamiset, joita ei ole ulosottomenettelylläkään pystytty perimään tai joiden periminen muista syistä ei ole mahdollista tai perusteltua. Poistetut saatavat annetaan perusteluineen yhtymähallitukselle tiedoksi. Tileistä poistettu saaminen on perittävä, jos olosuhteissa tapahtuu muutos, joka mahdollistaa perimisen. Sen vuoksi tileiltä poistetuista saamisista pidetään erillistä luetteloa. OMAISUUSREKISTEREIDEN PITÄMINEN Kiinteistörekisteriä on pidetty TietoEconoma käyttöomaisuuskirjanpito ohjelmalla, mutta syksyllä 2008 siirrytään ProEconomica ohjelmaan.

10 10 Taloustoimistossa pidettävään windows pohjaiseen kalustokortistoon merkitään hankintaarvoltaan 150 euroa maksavat irtaimistoesineet, atk ohjelmat yms., joita ei katsota kulutusluontoiseksi ja jotka käyttöikä on yli 3 vuotta. Käsikirjastoon hankittavista lähdekirjoista, videoista yms. on tulosalueiden johtajien pidettävä yksilöityä erillistä luetteloa. Forssan toimipisteessä em. hankinnat tekee kirjastonhoitaja, joka hoitaa luetteloinnin huonetiloittain/osastoittain/koulutusaloittain. Kaikista irtaimistoesineistä, joiden hankintahinta on vähintään 30 euroa, mutta jotka eivät sisälly windows pohjaiseen kalustokortistoon, on tulosalueen johtajan antamien ohjeiden mukaan pidettävä sijaintipaikoittain yksilöityä luetteloa. Omaisuusesineisiin on tehtävä tunnistamismerkinnät. Irtaimiston poistoesitykset on tehtävä ainakin kerran kahdessa vuodessa. Poistojen hyväksymisestä päättää yhtymähallitus, kuitenkin sillä poikkeuksella, että talouspäällikkö voi hyväksyä alle 150 euroa maksaneen irtaimiston poistoista. Kaikista poistoista on laadittava perusteltu poistoluettelo. TEHTÄVIEN JAKAMINEN JA TEHTÄVIEN VAIHTO Sijaisuusjärjestelyt Varahenkilöjärjestelmä pyritään luomaan ja järjestämään siellä, missä se on mahdollista toteuttaa. Mahdollisia keinoja tämän toteuttamiseen on työtehtävien vaihtaminen, työn sisällön laajentaminen sekä tiimi ja parityöskentely. Johtavan rehtorin sijaisena toimii tarvittaessa v koulutusalajohtaja Arto Mäki Kerttula. Ns. vaaralliset työyhdistelmät Tehtäviä järjestettäessä ei saa muodostua ns. vaarallisia työyhdistelmiä. Pyritään siihen, että esim. maksuliikenteen hoidossa ostoreskontran asiakasrekisteriä ylläpitävä ei voi osallistua laskujen varsinaiseen maksamiseen. Projektityön ohjeistaminen Merkittävissä hankkeissa ja/tai kehittämiskohteissa projektityön menettelytavat toteuttavat hyvin myös sisäisen valvonnan. Sen toteuttamisen kannalta keskeisiä ovat suunnitelmallisuus, vastuunjako, aikataulut, kustannusarviot ja raportointimenettelyt. Projektityötä käynnistettäessä sen hallinnoinnin osalta on Audiator Oy:n mukaan ohjeistettava ainakin 1) projektisuunnitelman valmistelu ja käsittely, 2) projektisuunnitelman vähimmäissisältö, 3) vastuu projektin eri vaiheista, 4) mahdolliset sopimukset projektin muiden osanottajien ja rahoittajien kesken, 5) projekti ja avustushakemusten tekeminen ja allekirjoittaminen, 6) projektisuunnitelman hyväksyminen/rahoituspäätöksen tekeminen, sisältö ja aikataulu, 7) talousarvion brutto vai nettositovuus, 8) käyttösuunnitelmien vahvistaminen ja sitominen kustannusarvioihin, 9) kirjanpidon ja muun talousseurannan järjestäminen (projektikirjanpito), 10) tositteiden ja muun aineiston säilyttäminen, 11) muun seurannan järjestäminen eli kenelle raportoidaan ja mistä sekä 12) tilitysten ja seurantatietojen tekeminen ja allekirjoittaminen. Kaikkien projekti ja avustushakemukset ja tilitykset tehdään virallisesti yhtymähallituksen nimissä, mikäli yhtymähallitus ei toisin päätä.

11 RAKENNUSTILIEN HYVÄKSYMINEN 11 Merkittävimpien rakennushankkeiden toteuttaminen organisoidaan kuntayhtymässä yhtymähallituksen päättämällä tavalla. SISÄINEN TARKASTUS Rahoitusomaisuuden ja vakuuksien tarkastus Yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta suoritettava kuntayhtymän kassoihin ja pankkitilien varoihin sekä kuntayhtymän hallussa oleviin arvopapereihin ja vakuuksiin kohdistuva tarkastus. Talouspäällikön on tarkastettava tai tarkastutettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään vuosittain kuntayhtymän kassojen rahavarat. Kassanhoitajan tai alitilittäjän asemassa olevan henkilön vaihtuessa on aina toimitettava kassantarkastus. Vaihto omaisuuden tarkastus Yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa suoritettava kuntayhtymän varastoihin kohdistuva tarkastus. Käyttöomaisuuden tarkastus Yhtymähallituksen keskuudestaan valitseman kahden jäsenen on vähintään kerran vuodessa tarkastettava kuntayhtymän irtaimistoluettelot. Talouspäällikön on vuosittain suoritettava yksikköhinnaltaan alle 30 euroa maksaviin esineisiin kohdistuvia tarkastuksia. KASSANHALLINTA Maksuvalmiussuunnittelu Maksuvalmius ennakoidaan maksuvalmiussuunnittelulla. Talousarvion toteutuminen ja maksuvalmiustilanne raportoidaan vähintään puolivuosittain yhtymähallitukselle. Kassabudjetointi Kuntayhtymällä on seuraavat käteiskassat: Forssan toimipisteen käteiskassa, Tammelan toimipisteen käteiskassa ja Liesjärven toimipisteen käteiskassa sekä kosmetologilinjan ja opiskelijaravintolan pohjakassat. Talouspäällikkö nimeää kullekin kassalle alitilittäjän ja päättää, missä laajuudessa menoja suoritetaan käteiskassasta. Alitilittäjän on pidettävä käteiskassojen menoista ja tuloista kirjaa ensikassakirjalla (Printel no 4101). Alitilittäjän on tapahtumapäivittäin tehtävä pohjakassasta kassaraportti ja tilitettävä pohjakassan tuotto pankkitilille vähintään kerran viikossa. Maksuliikenteen hoito Maksuliikenne hoidetaan keskitetysti talouspäällikön ohjeiden mukaisesti.

12 12 Tulojen perintä Tulojen perintä käteiskassoihin tapahtuu vain numeroiduilla tulotositesarjoilla (Printel no 5011), mikäli käytettävissä ei ole kassakonetta. Taloussuunnittelijan on pidettävä luetteloa numeroiduista tulotositesarjoista sekä tositteiden luovutuksista. Luovutukset tapahtuvat kuittausta vastaan. Rahavarojen ja arvopapereiden säilyttäminen Rahavarat ja arvopaperit sekä muut tärkeät asiakirjat on säilytettävä kassaholvissa tai kassakaapissa. Alitilittäjän hallussa olevat rahavarat, arvopaperit ja tositteet on säilytettävä varmassa säilytyspaikassa erillään muista varoista. Tilin käyttövaltuudet Pankki ja postisiirtotilien avaamisesta ja lopettamisesta, tileiltä otoista ja niille siirroista päättää talouspäällikkö ja hänen estyneenä ollessaan johtava rehtori. Valtuutus allekirjoittaa pankkisiirtomääräykset ja hyväksyä maksumääräykset talouspäälliköllä, taloussuunnittelijalla ja johtavalla rehtorilla, aina kaksi yhdessä. Heidän estyneenä ollessaan valtuutus koskee yhtymähallituksen nimeämää viransijaista. Arvopostin vastaanottajat Valtuutus kuitata kuntayhtymälle osoitettu arvoposti ja muut arvolähetykset on johtavalla rehtorilla, talouspäälliköllä ja kirjanpitäjällä sekä johtavan rehtorin valtuuttamalla muulla viranhaltijalla. Kassojen enimmäismarkkamäärät Käteiskassojen enimmäismäärä on euroa.

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä

SÄÄNTÖKOKOELMA 055. Kaupunginkanslia JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ. Kaupunginvaltuuston hyväksymä 1 JOENSUUN KAUPUNKI Kaupunginkanslia KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA 055 JOENSUUN KAUPUNGIN TALOUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä 16.12.1996 4 :n 2 momentti poistettu (KV 25.11.2002) Muutos 11 :n 3 momenttiin

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO - OHJE Vuoden 2014 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava valtuuston 11.12.2013 hyväksymää talousarviota ja sen perusteluja hallintosäännön

Lisätiedot

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari.

Tilinpäätöksen allekirjoittavat kunnanhallituksen jäsenet sekä kunnanjohtaja tai pormestari. Kunnanhallitus 47 30.03.2015 Kunnanvaltuusto 20 15.06.2015 Vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen Khall 30.03.2015 47 30.3.2015 Kuntalain 68 :n mukaan kunnanhallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös

Lisätiedot

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE TALOUSARVION 2014 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 1. SITOVUUDEN MÄÄRITTELY Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava valtuuston hyväksymää talousarviota. Talousarvion käyttötalousosassa on asetettu kunnan

Lisätiedot

Talous- ja matkustusohjesääntö

Talous- ja matkustusohjesääntö Talous- ja matkustusohjesääntö Yleistä 1 Opiskelijakunnan taloudenhoidossa on noudatettava kirjanpitolain ja -asetuksen, tilintarkastuslain, opiskelijakunnan sääntöjen, muiden opiskelijakuntaa koskevien

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET KOKKOLAN KAUPUNKI Syyskuu 2014 Keskushallinto SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 2. SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TAVOITE JA TARKOITUS; KÄSITTEET 3. SISÄISEN

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA

SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Johtoryhmä 7.4.2015 Yhtymähallitus 27.4.2015 SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET PKSSK:SSA Sisällys 1. Lainsäädäntö 3 2. Soveltamisala

Lisätiedot

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset.

1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloussääntö YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ Soveltamisala 1 Tässä säännössä annetaan yhteiset raha- ja laskentatointa sekä muuta taloudenhoitoa koskevat määräykset. Taloudenhoidossa on sen lisäksi, mitä kirjanpitolaissa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Sisäinen valvonta ja riskienhallinta käsitteinä Kuntalain säännökset kuntayhtymän sisäisestä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle

Dnro:375/ /2013 Ehdotus kunanhallitukselle Dnro:375/02.02.01/2013 Ehdotus kunanhallitukselle 27.6.2016 Perusturvan sisäisen valvonnan suunnitelma vuodelle 2016 Sisällys 1. JOHDANTO 2 1.1. Sisäisen valvonnan, ulkoisen valvonnan ja riskienhallinnan

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet:

Vuoden 2017 talousarvion täytäntöönpanoon liittyen annetaan seuraavat tarkentavat ohjeet: NOUSIAISTEN KUNTA 10.1.2017 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2017 talousarvion 12.12.2015 83. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014.

Talousarviokirja on toimitettu osastopäälliköille paperiversiona. Talousarviokirja löytyy Dynastystä asianumerolla 647/2014. MYNÄMÄEN KUNTA Kh 19.1.2015 1 Vuoden 2015 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Talousarvio Talousarvion käsittelyä, hyväksymistä, velvoittavuutta, sisältöä ja rakennetta sekä talousarvioperiaatteita koskevat

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan ohje

Sisäisen valvonnan ohje Sisäisen valvonnan ohje Kuntayhtymähallitus 15.6.2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAMIS- JA HALLINTOJÄRJESTELMÄ SEKÄ KUNTAYHTYMÄN VALVONNAN RAKENNE 3 1.2 Johtamis- ja hallintojärjestelmä 3 1.2 Kuntayhtymän valvonnan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

NOUSIAISTEN KUNTA Kunnanhallitus. Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET NOUSIAISTEN KUNTA 22.12.2015 Kunnanhallitus Lautakunnille VUODEN 2016 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Kunnanvaltuusto on hyväksynyt vuoden 2016 talousarvion 7.12.2015 89. Kunnan taloudenpitoa ohjaavien

Lisätiedot

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa

Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Valtiokonttori Määräys 1 (5) 30.10.2015 Dnro VK/926/00.01/2015 Kirjanpitoyksiköt ja talousarvion ulkopuolella olevat valtion rahastot Tositteiden hyväksyminen palvelukeskuksessa Voimaantulo Lisätiedot

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 13.12.2004 Voimaantulo: 1.1.2005 Muutettu: 22.1.2007 Muutettu: 8.12.2008 (jäsenmäärä), voimaantulo 1.1.2009 Muutettu:

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 1 Vieremän kunnan Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Valtuusto 23.3.2015 16 2 Vieremän kunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala Kuntalain

Lisätiedot

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

Hailuodon kunta. Ohje TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Hailuodon kunta Ohje 1 20.1.2015 TALOUSARVION 2015 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET korjattu Khall 20.1.2015 19 päätösen mukaiseksi Kunnanvaltuusto on hyväksynyt (18.12.2014 56) talousarvion vuodelle 2015 ja taloussuunnitelman

Lisätiedot

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

HALLITUKSEN TALOUSHALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry TALOUSSÄÄNTÖ 1 (5) I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry:n toiminnassa, taloudenhoidossa ja varojen käytössä noudatetaan laeissa ja asetuksissa,

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen.

Lautakunnassa on yhdeksän jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. 3 08 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN NUORISOTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä marraskuun 27 p:nä 2002 1 Toimiala 2 Lautakunta 3 Esittely Helsingin kaupungin nuorisolautakunta ja sen alainen Helsingin

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA IIN KUNTA Khall 13.1.2014 Hallintopalvelut VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA SEURANTA 1. Yleistä Kuntalain mukaan kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus

LAPIN LIITTO Hallitus LAPIN LIITTO Hallitus 29.8.2016 Liite Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2018-2019 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet

Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksiköiden taloudelliset vastuut ja velvollisuudet Huippuyksikköseminaari 14.12.2011 Sisäinen tarkastaja Seija Henttinen Sisäinen valvonta tarkoittaa TOIMINTAPROSESSEIHIN SISÄÄN VIETYJÄ RAKENTEITA,

Lisätiedot

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Åbo stad Sammanträdets datum Ärende nr 1 5045-2014 (045) Turun kaupungin tilintarkastajan tilintarkastuskertomus, vuoden 2013 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen Sammandrag: Turun

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän taloussääntö

Eteva kuntayhtymän taloussääntö Eteva kuntayhtymän taloussääntö Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 21.4.2016 29 liite 6 Yhtymäkokous 19.5.2016 11 liite 11 Sisältö 1 Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Taloudenhoidon vastuu ja

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta.

Talousarvio jakaantuu käyttötalousosaan, tuloslaskelmaosaan, rahoitusosaan ja investointiosaan sekä vastaa kunnan organisaatiorakennetta. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 19.12.2016 Savonlinnan kaupunki Talousarvio 2017 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE VUODELLE 2017 Savonlinnan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2016 hyväksynyt kaupungin

Lisätiedot

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus)

Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen (pohjaehdotus) Vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi ja järjestäminen 2012 2014 (pohjaehdotus) Arviointilomakkeiden tarkoitus Kunkin vastuualueen ja tulosyksikön sisäisen valvonnan

Lisätiedot

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta

LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta LIEKSAN JA NURMEKSEN KAUPUNGIT 1 (6) Lieksan ja Nurmeksen tekninen virasto Tekninen lautakunta 1.2.2012 TOIMINTASÄÄNTÖ 1 Lieksan ja Nurmeksen teknisen viraston tehtävät ja organisaatio 2 Tekninen johtaja

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016

KAUHAVAN KAUPUNKI 2/5 11.1.2016 KAUHAVAN KAUPUNKI 1/5 Kauhavan kaupungin vuoden 2016 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 14.12.2015 talousarvion vuodelle 2016. Hallintokuntien tulee noudattaa

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA

MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (5) Sijoituspalveluyrityksille MÄÄRÄYS SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN RISKIENHALLINNASTA JA MUUSTA SISÄISESTÄ VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa sijoituspalveluyrityksistä annetun lain

Lisätiedot

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005.

Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö. Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005. Keminmaan seurakunnan kirkkoneuvoston ohjesääntö Hyväksytty kirkkovaltuustossa 1. päivänä helmikuuta 2005 Vahvistettu Oulun hiippakunnan tuomiokapitulissa 8. päivänä maaliskuuta 2005 1 luku Kirkkoneuvoston

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Voimaan 1.6.2017 Viitasaaren kaupunginvaltuusto 30.1.2017 5 Sisällys 1... 3 SOVELTAMISALA... 3 2... 3 KOKOUSPALKKIOT... 3 3... 4 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET... 4

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET

SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET P A I M I O N K A U P U N K I SISÄISEN VALVONNAN PERUSTEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 12.2.2015 11 Voimaan 1.3.2015 alkaen 1 Sisällysluettelo Lainsäädäntöperusta ja soveltamisala... 3 Sisäisen valvonnan

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Talousohjesääntö. KuPS ry

Talousohjesääntö. KuPS ry Talousohjesääntö KuPS ry 1 Sisällysluettelo OHJESÄÄNNÖN TARKOITUS... 2 Hallituksen talouteen liittyvät tehtävät... 2 Lisäksi hallitus huolehtii seuraavista asioista... 2 Puheenjohtajan talouteen liittyvät

Lisätiedot

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari

Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari Sisäinen valvonta - mitä merkitsee luottamushenkilölle ja viranhaltijalle Rahoitusriskien hallinnan seminaari 8.5.2013 Kuntatalo, Helsinki 8.5.2013 Sari Korento kehittämispäällikkö Sisäinen valvonta Kuntalaki

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki. Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Kaupunginhallitus 4.12.2012 47 Kaupunginvaltuusto 17.12.2012 30 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto 7.9.2015 72 7.9.2015

Lisätiedot

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET 1 Sisällys VUODEN 2015 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET... 1 1. Yleistä... 1 2. Hyvän hallinnon, talouden ja valvonnan toteuttaminen... 1 3. Talousarvion sitovuustasot... 2 4. Hankintavaltuudet ja hankintojen

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SIILINJÄRVEN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13 :n mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin

Lisätiedot

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015

SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 SUOMEN SULKAPALLOLIITTO RY:N TALOUSSÄÄNTÖ Hyväksytty SSuL:n hallituksen kokouksessa 6.5.2015 1. YLEISTÄ SSuL:n hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksen laatimisessa noudatetaan yhdistyslain,

Lisätiedot

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö

Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Järvi-Pohjanmaan maaseututoimi Johtosääntö 1 Voimaantulo 1.1.2017 Järvi-Pohjanmaan maaseututoimen johtosääntö Sisällysluettelo 1 Toiminta-ajatus 2 2 Toimivallan siirtäminen 2 3 Suhde muihin säädöksiin

Lisätiedot

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta

Liite/Kvalt , 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET. Isonkyrön kunta Öo Liite/Kvalt 13.10.2014, 29 ISONKYRÖN KUNNAN JA KUNTAKONSERNIN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Isonkyrön kunta Isonkyrön kunnan ja kuntakonsernin 1 (5) Sisällys 1 Lainsäädäntöperusta

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE

Kh 8.2.2016 35 liite. Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Kh 8.2.2016 35 liite Kauhavan kaupunki IRTAIMISTO-OHJE Sisällysluettelo 1. Ohjeen tarkoitus... 3 2. Irtaimistoluetteloon kirjattavan irtaimiston määrittely... 3 3. Irtaimistoluetteloon kirjattavat tiedot...

Lisätiedot

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4

Kirkkovaltuusto N:o 2/2016 Sivu 4 N:o 2/2016 Sivu 4 _ TILINPÄÄTÖKSEN 2015 HYVÄKSYMINEN 6.4.2016 10 Seurakunnan tilinpäätöksen laatimista ja käsittelyä koskevat säännökset ovat kirkkojärjestyksen15 luvun 9 :ssä. Seurakunnan on laadittava

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma

Talousarvio ja vuosien 2012-2013 taloussuunnitelma Vesihuoltolaitoksen johtokunta 4 19.01.2011 Vesihuoltolaitoksen johtokunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2011 2/02.02.02/2010 VESI 4 Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston hyväksymä talousarvio on kunnan kaikkia

Lisätiedot

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2008. Aika: Keskiviikko 28.5.2008 klo 14.30 15.

Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2008. Aika: Keskiviikko 28.5.2008 klo 14.30 15. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2008 Aika: Keskiviikko 28.5.2008 klo 14.30 15.30 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Jouni Mäkelä, yhtymähallituksen pj,

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10

JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA TUKIPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kirkkovaltuustossa 14.12.2015, 10 1 LUKU TUKIPALVELUIDEN TOIMINTA-AJATUS, RAKENNE JA TEHTÄVÄT 1 Toiminta-ajatus Jyväskylän seurakunnan tukipalveluiden

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden toimintaa koordinoi johtoryhmä, jonka nimeää apulaiskaupunginjohtaja. Vanhus- ja vammaispalvelujen vastuualue vastaa - seuraavien sosiaalihuoltolain 17. :ssä tarkoitettujen palvelujen järjestämisestä vanhuksille ja vammaisille: omaishoidon tuki, kotipalvelut, sosiaalityö,

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/

KINNULAN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Kansalaisopiston johtokunta Nro 1/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Nro 1/7.3.2012 Kokousaika 7.3.2012 klo 17.00 17.50 Kokouspaikka Kinnulan kunta, valtuustosali Jäsenet Saapuvilla olleet enet (merkintä, kuka toimi puheenjohtajana) x = läsnä - = poissa

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI 1(7)

KUOPION KAUPUNKI 1(7) KUOPION KAUPUNKI 1(7) Kuopion kaupungin LASKUTUS- JA PERINTÄOHJE YLEISPERIAATTEET 1 2 LASKUTUS 3 4 5 Näitä ohjeita noudatetaan kaikkien kaupungille tulevien saatavien laskutuksessa ja perinnässä ellei

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen. Kokouspalkkiosääntö Yhtymähallitus Kuntayhtymä Kaksineuvoinen Kokouspalkkiosääntö 1.1.2016 Yhtymähallitus 16.12.2015 151 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004

TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 240/53/04 Liikenne- ja viestintäministeriö Tiehallinto 22.4.2005 TIEHALLINNON TILINTARKASTUSKERTOMUS VUODELTA 2004 Valtiontalouden tarkastusvirasto on tänään päättänyt antaa Tiehallinnon tilintarkastuksesta

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä

1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ. Valtuuston hyväksymä 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston 14.9.1990 hyväksymä 1 Palkkiot

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1.

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Voimaantulo: Muutettu ,voimaantulo 1.1. KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VAPAA-AIKAPALVELUIDEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 12.3.2012 Voimaantulo:1.1.2013 Muutettu 10.12.2012,voimaantulo 1.1.2013 2 Sisällysluettelo 1. LUKU VAPAA-AIKALAUTAKUNTA...

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot