JOHTORYHMÄN JÄSENTEN RAPORTIT SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMAN MUKAISISTA TARKASTUKSISTA 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTORYHMÄN JÄSENTEN RAPORTIT SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMAN MUKAISISTA TARKASTUKSISTA 2013"

Transkriptio

1 LIITE 1 JOHTORYHMÄN JÄSENTEN RAPORTIT SISÄISEN VALVONNAN SUUNNITELMAN MUKAISISTA TARKASTUKSISTA 2013 Hallintojohtaja Jarkko Sorvanto Sisäisen valvonnan suunnitelman 2013 mukaan hallintojohtajan tarkastettaviin kuuluvat toimielinten kokousasioiden valmistelu ja pöytäkirjat. Tarkastus on suoritettu otoksena siten, että jokaisen toimielimen (KV, KH, lautakunnat (lukuun ottamatta tarkastuslautakuntaa) ja kaupunkikehitysjaosto) yksi pöytäkirja on käyty läpi sekä hyvän hallinnon edellyttämän valmistelun että oikeudellisen arvioinnin näkökulmasta. Jokaista päätöspöytäkirjapykälää ei kuitenkaan ole yksityiskohtaisesti tarkastettu, vaan tarkastuksessa on tyydytty pöytäkirjapykälien yleisluontoiseen tarkasteluun. Tarkastus on koskenut seuraavia kokouspöytäkirjoja: Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Kaupunkikehitysjaosto Asukaslautakunta Keskusvaalilautakunta Ei kokouksia Koulutuslautakunta Perusturvalautakunta Tekninen lautakunta Vapaa-aikalautakunta

2 Ympäristölautakunta Tarkastuksen perusteella tehdyt yleiset havainnot: Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että päätökset valmistellaan pääsääntöisesti hyvän hallinnon edellyttämällä tavalla siten, että selostusosasta käyvät riittävällä tavalla ilmi keskeiset asiaan vaikuttavat seikat. Lisäksi päätösehdotukset on pääsääntöisesti muotoiltu yksiselitteisesti ja riittävän täsmällisesti ja niin, että ne voidaan sellaisinaan hyväksyä. Edelleen voidaan todeta, että päätökset on yleisesti ottaen käsitelty johtosääntöjen määräämän toimivallan mukaisesti. Pöytäkirjoihin on kattavasti liitetty muutoksenhakuohjeistus. Muutoksenhaku on yleisesti ottaen merkitty muutoksenhakuohjeisiin oikein. Kunnan kotisivuilla olleessa vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjassa ei ollut muutoksenhakuohjeistusta, joten sen oikeellisuutta ei nyt tarkastettu. Suoritetun tarkastuksen perusteella voidaan esimerkinomaisesti todeta seuraavat yksittäiset havainnot: KV Pöytäkirjasta ei ilmene valtuutettujen äänestyskäyttäytyminen. Tällöin sen on ilmettävä pöytäkirjaan liitetystä erillisestä äänestyspöytäkirjasta. Tällaista ei kuitenkaan ole liitetty pöytäkirjaan. Asian otsikko ja päätösehdotus eivät myöskään vastaa toisiaan (kts. esim. 68). KH Kaupunginhallituksen laillisuusvalvontaan on viety viranhaltijapäätös etuostooikeuden käyttämättä jättämisestä. Etuostolain mukaan päätöstä ei kuitenkaan saa ottaa. Viranhaltijapäätösten otsikoissa ei Kuntaliiton suosituksen mukaan tulisi käyttää henkilöiden nimiä. Kokouksessa kaupunginhallitus on myös päättänyt, ettei se käytä etuosto-oikeutta tietyissä tehdyissä kiinteistökaupoissa. Johtosäännön mukaan päätösvalta siitä, että etuosto-oikeutta ei käytetä, on kuitenkin delegoitu viranhaltijalle. Kaupunkikehitysjaosto Päätösten otsikoissa ei Kuntaliiton suosituksen mukaan tulisi käyttää henkilöiden nimiä. Koulutuslautakunta Pöytäkirjan :ssä 12 on päätökseen lisätty toivotusponsi. Laki ei tunne toivomuspontta, mutta valtuuston työjärjestyksessä voidaan määrätä ponsista valtuuston osalta. Muissa toimielimissä ei lähtökohtaisesti tunneta toivomuspontta. Perusturvalautakunta Hankintapäätöksestä ( 88) ei käy ilmi hankinnan arvioitua arvoa sopimuskaudelle. Näin ollen ei myöskään voida arvioida hankinnan kynnysarvojen ylittymistä tai hankintapäätöksen johtosäännön mukaisuutta toimivallan näkökulmasta. Tekninen lautakunta Muutoksenhakuohje hankintaoikaisu asiassa on virheellinen. Ympäristölautakunta Otsikossa ei tulisi käyttää henkilön nimeä, päätösehdotuksen muotoiluun ( 33) olisi syytä kiinnittää huomiota. Pelkkää viittausta (johonkin) aiempaan päätösehdotukseen ei voida pitää hyvän hallinnon mukainen päätösehdotuksena. Kehitys ja laskentapäällikkö Riku Siren Kiinteistörekisterin päivitysprojekti kiinteistöverotulojen kasvattamiseksi käynnistettiin harjoittelijavoimin Länsi-Teiskon alueelta ja jatkuu kesäkaudella 2014.

3 Talousjohtaja Juha Liinavuori Perinnän tehokkuus, ajantasaisuus ja annettujen ohjeiden noudattaminen. Ylöjärven kaupungin perinnän hoitaa Lindorff oy. Lindorffin kanssa loppuvuodesta 2013 pidetyssä palaverissa ilmeni, että saatavien keskimääräinen ikä on laskussa, mutta edelleenkin korkea 87 päivää. Aika olisi perintätoimiston mukaan hyvä saada vähintäänkin puolitettua. Tällä on keskeinen merkitys perinnän onnistumiseen. Ylöjärven kaupungin perintä- ja laskutusohjeen mukaan maksukehotus lähetetään kahden viikon jälkeen eräpäivästä. Tämä tarkoittaa siis sitä että erääntyvien saatavien aineisto on ajettava säännöllisesti kahden viikon välein. Perintä- ja laskutusohjetta ei kaikin osin oltu noudatettu. Muun muassa perusturvaosastolla kahden viikon syklistä ei oltu pidetty kiinni. Asiasta on muistutettu laskuttajien palavereissa. Myös kaupungin ja perintäyhtiön välisessä prosessissa nähtiin kehitettävää. Jo ensimmäinen muistutus olisi mahdollista lähettää perintäyhtiön toimesta. Myös kaupungin ja Lindorffin väliset tilitysten käsittelyt olisi tarkoituksenmukaista automatisoida. Paperisesta raportoinnista siirryttiin sähköiseen raportointiin. Terveys- ja sosiaalijohtaja Anne Santalahti Tarkastuksen kohde: Ylöjärven palvelusetelien ja kuntakonsultaatioiden ja erityistutkimusten käyttö vuonna 2013 Ylöjärvi on yhdessä muiden kehyskuntien kanssa kilpailuttanut palvelusetelillä hankittavia erikoislääkärikonsultaatioita sekä kuntakonsultaationa hankittavia toimenpiteitä ja erityistutkimuksia.tällä toimintamallilla kuntalaisille saadaan nopeasti ja joustavasti kattava erikoislääkärin konsultaatio. Tällöin vältytään potilaan lähettämiseltä sairaanhoitopiiriin ja hoitovastuu säilyy omassa terveyskeskuksessa ja omalääkärillä. Käyttämällä kilpailutettuja erityistutkimuksia, lähinnä magneettitutkimuksia, saadaan potilaat myös tutkittua laadukkaasti ja hoitosuositusten mukaisesti ilman lähettämistä sairaanhoitopiiriin. Kilpailutettujen tutkimusten hinta on lisäksi edullisempi kuin sairaanhoitopiiristä hankittuna. Lisäksi on kilpailutettu huomattava joukko lähinnä pienkirurgisia toimenpiteitä. Näitä käyttäen potilaiden jonotusaika toimenpiteeseen lyheni ja asiakastyytyväisyys parani. Samoin yksittäisen toimenpiteen kustannus jäi edullisemmaksi kuin sairaanhoitopiirissä vastaava toimenpide kustansi. Tiettyjen toimenpiteiden kuten suonikohjuleikkausten osalta havaittiin olevan ongelmia yksityisten palvelutuottajien ja julkisen palvelun tilaajan toimintamallien yhteensovittamisessa. Lähinnä tämä ilmeni niin, että yksityinen toimija pyrki aina tekemään mahdollisimman vaativan toimenpiteen, vaikka tilaajan ylilääkärin arvion mukaan olisi riittänyt perustoimenpidekin. Lisäksi osa kilpailutetuista toimenpiteistä oli sen kaltaisia, ettei potilaita kuitenkaan uskallettu lähettää päiväkirurgiseen toimenpiteeseen yksityissektorille, esim. tähystysselkäleikkaukset ja eturauhasen toimenpiteet. Näistä syistä päätettiin vuonna 2014 jättää palveluseteli ja kuntakonsultaatiolistasta pois tietyt avosairaanhoidon ylilääkärin suosittamat palvelusetelit ja konsultaatiotpalvelusetelien ja kuntakonsultaatioiden käytön seuranta: Terveyskeskuslääkäri antaa potilaalle palvelusetelin tai lähetteen kuntakonsultaatioon tai erityistutkimukseen. Ylöjärvellä käytetään palvelusetelinä täysin manuaalista paperista palveluseteliä. Tämä aiheuttaa suurta vaikeutta seurata annettujen setelien määrää tai seteleihin sidottua rahamäärää. Palvelusetelien käytön seuranta on myös täysin manuaalista ja sitoo huomattavan määrän palvelusihteerin työaikaa. Käytetyt palvelusetelit kulkevat joka tapauksessa paperipostissa takaisin tuottajalta tilaajalle seurantaa varten.

4 Vuonna 2013 tuottajat laskuttivat samalla laskulla sekaisin sekä palveluseteleitä että kuntakonsultaatioita, jolloin palvelusetelien käytön seuranta oli vieläkin vaikeampaa jopa mahdotonta. Jos palvelusetelien käyttöä halutaan seurata täysin asianmukaisesti, on tuottajan sähköisen laskun tultua palvelusihteerin tarkistettava, että jokaiseen laskutustapahtumaan löytyy annettu palveluseteli ja tarkistettava, että on laskutettu setelin arvon mukaan ja asiakkaan osuus on oikein peritty. Tämän jälkeen johtavan ylilääkärin on asiatarkastettava kokonaisuus, jotta on toimittu lääkäreille annetun toimintakäytännön mukaan ja seurattava käytettävissä olevan rahamäärän kulumista. Koska vuonna 2013 ei oltu budjetoitu erikseen eri tuottajille rahaa palveluseteleihin ja kuntakonsultaatioihin, ei seurantaa voitu toteuttaa reaaliaikaisesti vaan vasta tammikuussa 2014 jälkikäteisseurantana selvitettiin palveluseteleihin käytetty euromäärä. Tutkimuksiin tai kuntakonsultaatioihin ja toimenpiteisiin käytettyä euromäärää ei pysty selvittämään kuin käymällä kaikki laskut erikseen lävitse. Tämä on suunnaton työ enkä pidä sitä tarkoituksenmukaisena. Tutkimuksiin liittyvien laskujen osalta tein pistokokeina laskujen tarkastusta. Tässä todettiin laskutuksessa esiintyvän yllättävän usein virheitä mm. toimenpiteen tai tutkimuksen kahteen kertaan laskutusta. Tähän voi puuttua vain laskun asiatarkastuksen yhteydessä, jolloin voi vaatia oikaisua ja hyvityslaskua. Kunnolliseen ja perinpohjaiseen laskujen tarkastukseen sitoutuisi huomattavan määrän johtavan ylilääkärin työaikaa. Vuonna 2013 tehtiin vain osittain kaikkien laskujen systemaattinen tarkistus. Koska laskuissa kuitenkin oli virheitä, on vuonna 2014 siirrytty siihen, että palvelusihteeri toimittaa kaikki kuntakonsultaatioiden ja Hatanpään sairaalan laskujen liitteet johtavalle ylilääkärille, joka asia tarkastaa niiden avulla toimenpide- ja kuntakonsultaatiolaskut. Palvelusetelien kohdalla jatketaan palvelusihteerin ja johtavan ylilääkärin yhdessä tekemää asiatarkastusta vaikka se sitoo huomattavan työmäärän. Palvelusetelien käytön seuranta ja oikeellisuus voitaisiin toteuttaa siirtymällä sähköisiin palveluseteleihin esim. Smartumin järjestelmään. Asiaa on alustavasti selvitetty ja järjestelmään siirtymisestä aiheutuisi Ylöjärvelle vuositasolla noin 6000 :n kustannus. Tämä summa kertyy kuitenkin helposti takaisin, koska sihteerin työaikaa säästyy, johtavan ylilääkärin työaikaa säästyy tarkastustoiminnasta, sillä Smartumin järjestelmästä saa seurantaraportit automaattisesti. Sen kautta ei myöskään voi laskuttaa kuin kunnan myöntämän setelin mukaiset kulut. Mikäli palvelusetelituottajien ja kehyskuntien tilaajien kokouksessa yhteisesti sovitaan, voidaan järjestelmään siirtyä jo vuonna Kuitenkin vuonna 2015 uuden kilpailutuksen jälkeen tähän sähköiseen palvelusetelimalliin kannattaa siirtyä. Toimintamalli on Tampereella käytössä ja saanut sekä palveluntuottajien että tilaajan hyväksynnän. Ylöjärvellä oli vuonna 2013 varattu muuhun erikoissairaanhoitoon, josta siis maksettiin palvelusetelit, kuntakonsultaatiot ja erityistutkimukset, Siitä käytettiin Sivistysjohtaja Matti Hursti Tavoite on toteutunut, jollei muuta ole erikseen mainittu. Sivistysjohtaja talouden tasapainotustoimien toteutumisen seuranta ja valvonta 1-3 koulun viranhaltijapäätösten tarkastaminen otannalla - erityisesti määräaikaiset opettajavalinnat ja hankinnat valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja raportointi kaupunki- ja sivistysstrategiassa asetettuihin arviointimittareihin liittyvien vuosittaisten tavoitetasojen seuranta ja raportointi

5 Vapaa-aikajohtaja talouden tasapainotustoimien toimeenpano otannalla yhden yksikön päätösten ja hankintojen tarkastus valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen seuranta ja raportointi kaupunki- ja sivistysstrategiassa asetettuihin arviointimittareihin liittyvien vuosittaisten tavoitetasojen seuranta ja raportointi Hallintopäällikkö perusopetuksen tarkka kustannusvertailu verrokkikunnan kanssa, esim. Nokia ei toteutunut Opetuspäällikkö suoriteperusteisen budjetoinnin käyttöönoton toimeenpano ja valvonta koulujen tuntikehysvertailu (toteutunut tuntikehys/oppilas) koulujen opetusryhmävertailu (todellinen opetusryhmien koko) Rehtorit yhteissuunnitteluajan suunnitelmallinen ja tehokas käyttö Lukion rehtori selvitys lukion opetusryhmien opiskelijamääristä aineittain ei toteutunut Kirjastotoimenjohtaja Kurun ja Viljakkalan kirjastoresurssien vertailu / käyttöaste ja -määrät Kulttuurisihteeri yhteistyö muiden Pirkanmaalaisten kulttuuripalveluita tuottavien tahojen kanssa alueellisesti kattavan ja monipuolisen kulttuuritarjonnan edistämiseksi kulttuuripalveluiden kustannusvaikuttavuuden ennakoinnin tehostaminen tavoitteet eivät toteutuneet Liikuntakoordinaattori Uimahallin toiminnan uudelleenjärjestelyjen toimeenpano Urheilutalon koko toiminnan uudelleenjärjestelyjen suunnittelu liikuntamaksujen (salimaksujen yms.) kuntavertailua Vastaava nuorisotyöntekijä päiväleiritoiminnan arviointi (toiminta siirtyy Räikälle) - paikka säilyy samana - vastuuhenkilö vaihtuu Iltapäivätoiminnan koordinaattori henkilöstöresurssien suunnittelu uudelleen (yhdistelmätoimet, toimintasuunnitelman muutokset) Kaikkia osastoja ja esimiehiä sitovat organisaation päätöspöytäkirjojen oikeellisuus talousarvion ja siihen liittyvien tavoitteiden seuranta hyväksyttyjen strategisten tavoitteiden toimeenpano ja seuranta

6 Tekninen johtaja Seppo Heljo Energian käytön kiinteistökohtainen seuranta ja optimoinnin vaikuttavuus käyttöolosuhteisiin. Tilakeskus suorittaa viikoittaista lämpötilojen seurantaa hallinnoimissaan kiinteistöissä. Toimintaa ylläpidetään Haahtelan Res -huoltokirjan avulla. Seurannan piiriin kuuluvat energian-, sähkön ja vedenkulutukset. Kiinteistöjen sisälämpötilat on säädetty asteeseen talven aikana. Hallituilla sisälämpötiloilla on vaikutusta kiinteistöjen energiakulutukseen ja edelleen kaupungin talouteen. Kohtuullisen alhaiset sisälämpötilat parantavat myös sisäilman laatua. Talonrakennuksen hankevalmistelun, suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä energiankäytön optimointia mietitään rakennuksen koko elinkaaren kannalta. Järjestelmävalinnoissa pyritään käyttämään kokonaistaloudellisesti edullisia vaihtoehtoja. Talonrakennuksen ensi-investoinnin osuus on 10-15% rakennuksen ylläpidon koko elinkaaren käyttökustannuksista rakennuksen käyttötarkoituksesta riippuen. Ilmastointi-, lämmitys-, sähkö- ja taloautomaatiojärjestelmien virittäminen ja säätäminen toteutetaan kohteen valmistumisen jälkeen huolellisesti aina ensimmäisen pakkaskauden aikana. Tilakeskuksen ylläpitämän kiinteistömassan korjausvelan pitäminen kohtuullisena säästää kustannuksia käyttötaloudessa ylläpidon puolella. Kiinteistöillä tapahtuva säännöllinen ja ennakoiva huolto vähentää myös ennalta arvaamattomien korjauksien ja laitteiden uusimisen tarvetta. Kustannusseuranta on raportoitu säännöllisesti lautakunnalle sekä käsitelty teknisen johtajan ja vastuualueiden esimiesten keskinäisissä seurantapalavereissa. Seurantatyökaluina on käytetty Haahtela-kehitys Oy:n rakennuttamistietojärjestelmää ja kiinteistötietojärjestelmää, kiinteistökohtaista energianseurantajärjestelmää, kohdekohtaista kustannusseurantaa sekä kaupungin kirjanpitojärjestelmää. Kiinteistönhoidossa painopistettä on siirretty käyttäjäpalveluista teknisen huollon suuntaan. Tarkoituksena on ylläpidon keinoin säästää energiaa ja vähentää korjauskustannuksia rakennuksen elinkaaren aikana. Uusien, vähäpäästöisten kiinteistöjen lämmitystapoja on rakennettu ja otettu käyttöön, kuten maalämpö ja ilma- vesilämpöpumppu. Tehokkaan tilaohjelman

7 merkitys korostuu uusien kohteiden hankesuunnittelussa kokonaistaloudellisuutena. Kiinteistöjen ylläpidon ja asiakaspalautteen seuranta on reaaliaikaista sähköisen seurantajärjestelmän avulla. Sisäisten vuokrien käytöllä saadaan tilojen käyttäjähallintokunnat sisäistämään investointien hankesuunnitteluvaiheessa sekä tilojen käyttöasteessa tehokkaan energiatalouden ja tilojenkäytön merkitys oman toiminnan taloudellisuuteen. Talousarvion, siihen liittyvien tavoitteiden ja vastaavien toimintojen seurantaa on kehitetty parantamalla kirjanpitojärjestelmän yhteensopivuutta Haahtela-järjestelmän kanssa, kehittämällä organisaatioon tarkoituksenmukaista raportointijärjestelmää sekä työnjohdon sisäisellä opastuksella vastuualue- ja työpaikkakokousten yhteydessä.

SISÄISEN VALVONNAN OHJE

SISÄISEN VALVONNAN OHJE www.korsholm.fi www.mustasaari.fi HYVÄKSYTTY KUNNANHALLITUKSESSA 24.8.2010 TULEE VOIMAAN 1.10.2010 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 1.1 Vastuu sisäisen valvonnan järjestämisestä sekä toiminnan tavoitteet... 4

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA

NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Liite nro 1 Sosiaalilautakunta 1.4.2014 / NURMEKSEN KAUPUNKI SOSIAALIPALVELUKESKUS HYVÄ HALLINTOTAPA JA SISÄINEN VALVONTA Sosiaalijohtaja 25.3.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1 Johdanto 1 2 Sisäinen valvonta

Lisätiedot

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi

Arviointikertomus vuodelta 2014. Tarkastuslautakunta 27.5.2015. www.ylojarvi.fi Arviointikertomus vuodelta 2014 Tarkastuslautakunta 27.5.2015 www.ylojarvi.fi Puheenjohtajan katsaus Tarkastuslautakunnan arvioinnin painopistealueina olivat kaupunkistrategian toteutuminen sekä talouden

Lisätiedot

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177

Tarkastussääntö 1(9) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Tarkastussääntö 1(9) TARKASTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 16.12.1996 177 Muutos KV 24.1.2005 13, 2 Lautakunnan kokoonpano Muutos KV 19.11.2012 117 5 Tilintarkastajan valinta Muutos KV 10.12.2012

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. T A R K A S T U S S Ä Ä N T Ö Valtuuston hyväksymä 1.4.1996/22 Voimaantulo 1.1.1997 Muutos 5 :ään: Valtuuston hyväksymä 6.4.1998/15 Voimaantulo 9.5.1998 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE

Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE Espoon kaupunki Kaupunginhallitus 21.6.2010 SISÄISEN VALVONNAN YLEISOHJE 2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 4 2 KAUPUNGIN JOHTAMIS- JA OHJAUSJÄRJESTELMÄ... 4 3 KAUPUNGIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ... 5 3.1 Valvonnan

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO 04 TALOUSASIAT TARKASTUSSÄÄNTÖ 2000 Hyväksytty kaupunginvaltuusto 31.1.2000/7 Voimaantulo 1.3.2000 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET 1 LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA SISÄISEN VALVONNAN OHJEET KÄSITELTY TYÖALAVASTAAVIEN KOKOUKSESSA 22.4.2009 KÄSITELTY TYÖNTEKIJÄKOKOUKSESSA 29.4.2009 KÄSITELTY TALOUDELLISESSA JAOSTOSSA 5.5.2009 HYVÄKSYTTY KIRKKONEUVOSTOSSA

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013

HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 2013 166 HEINOLAN KAUPUNGIN ARVIOINTIKERTOMUS 213 Tarkastuslautakunta 2.5.214 Sisällysluettelo KESKEISIMMÄT HAVAINNOT... 2 TARKASTUSLAUTAKUNTA... 6 EDELLISTEN VUOSIEN ARVIOINTIKERTOMUKSIEN KESKEISTEN ASIOIDEN

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012

SISÄISEN VALVONNAN OHJEET. Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 SISÄISEN VALVONNAN OHJEET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 75 22.10.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 4 1.1 Kaupungin valvontajärjestelmä... 4 1.1.1 Ulkoinen valvonta... 4 1.1.2 Sisäinen valvonta...

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs

Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100. Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunginhallitus 07.05.2012 Sivu 1 / 100 Kokoustiedot Aika 07.05.2012 maanantai klo 15:30-17:58 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 C, 4. krs Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI

TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI TERVEYSKESKUKSEN PALVELUSETELIKOKEILUT VÄLIRAPORTTI 14.2.2012 Tekijä(t) - Författare - Author(s) Annikki Thodén, palvelusetelipilotin ohjausryhmä Julkaisun nimi Publikationens titel Title of the Publication

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNISTRATEGIA Kaupunginvaltuuston tammikuun 30. päivänä 2006 hyväksymä. Voimassa 1.2.2006 alkaen. KONSERNISTRATEGIA... 1 1. KONSERNISTRATEGIAN TAVOITE JA TARKOITUS... 1 2. KONSERNIN

Lisätiedot

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET

HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET Talous- ja konsernijaosto 18.5.2015, OHEISMATERIAALI 3 1 (32) HUS-KONSERNIN JOHTAMISEN JA OHJAAMISEN PERIAATTEET 2 (32) 3 (32) Sisällys Johdanto... 5 1 Konsernirakenne... 6 2 Konsernin johtamisperiaatteet...

Lisätiedot

TALOUSOHJE KH 17.10.2005

TALOUSOHJE KH 17.10.2005 1 TALOUSOHJE KH 17.10.2005 2 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Kaupunginhallitus hyväksynyt 17.10.2005 Voimaantulo 1.1.2006 SISÄLLYS I TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET VI VALTIONOSUUKSIEN, -AVUSTUSTEN

Lisätiedot

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset

Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 huomioita ja niihin saadut selvitykset Naantalin kaupunki Arviointikertomuksessa 2013 esitettyjä 1 Toiminnalliset tavoitteet ja niiden arviointi (s. 4) Toista valtuustokautta käytössä ollut Maisema-malli on yhä kehitysvaiheessa. Kaupungin työntekijät

Lisätiedot

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012.

TALOUSOHJE. Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 1 TALOUSOHJE Tämän ohjeen kaupunginhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 28.5.2012 astuvaksi voimaan 1.6.2012. 2 3 Valkeakosken kaupunki TALOUSOHJE Sisällysluettelo I. TALOUDENHOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.04.2014 83, liite nro 1 Kh 20.05.2014 153 Kv, liite nro Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 Sisällysluettelo Kunnanjohtajan katsaus... 4 1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020

Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 PALVELU- JA HANKINTAOHJELMA Kuopion kaupungin palvelu- ja hankintalinjaukset 2013 2020 Palvelu- ja hankintaohjelma 1 (50) Kuopion kaupunki Tavoite- ja kehittämissuunnitelmat TA 2013:1 ISSN 0785-0352 PALVELU-

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja

Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Tarkastuslautakunta 12.5.2015 Kuvassa vasemmalta Anna Turunen, Johanna Auranen, Marja-Liisa Strengell-Sääski, tilintarkastajat Johanna Lundström ja Antti Kärkkäinen, tarkastuspäällikkö Anitta Vilkko, puheenjohtaja

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kaupunginvaltuuston hyväksymä 8.12.2014 Nokian kaupunki Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015 2017 Kannen kuvat: Lähtö Nokian kympille v. 2014, vapaa aikakeskuksen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta

HELSINGIN KAUPUNKI. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta 13.4.2011 Kuva ARVIOINTIKERTOMUS 2010 Kansi Internet Helsingin kaupungin kuvapankki ( Havis Amanda, Fred Björksten 2010) www.hel.fi/tav Helsingin kaupunki, Puhelin (09) 310 1613 tarkastusvirasto

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON TALOUSSÄÄNTÖ Liite 1 1 Sisällysluettelo 1 TALOUDEN HOITOA KOSKEVAT YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1.1 Soveltamisala... 3 1.2 Toimintaperiaatteet... 3 1.3 Muut ohjesäännöt ja ohjeet... 3 1.4 Taloussäännössä

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012

SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SALON KAUPUNKI TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS 2012 2 Sisällysluettelo 1. TARKASTUSLAUTAKUNTA JA SEN TOIMINTA... 3 Tarkastuslautakunnan tehtävät ja kokoonpano... 3 1.2. Tarkastuslautakunnan toiminta...

Lisätiedot