LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOPPURAPORTTI. Talous ja henkilöstöhallinnon seutuselvitys HETA hanke"

Transkriptio

1 HETA hanke

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Lähtökohdat, taustat ja päätökset Tiivistelmä Projektin kulku Taloushallinnon tila Ostolaskujen käsittely Myyntilaskutus Perintä Maksuliikenne ja kassanhallinta Taloussuunnittelu Raportointi Käyttöomaisuuskirjanpito Kirjanpito ja tilinpäätös Kustannuslaskenta / hinnoittelu Henkilöstötyön tila Henkilöstösuunnittelu Rekrytointi Palvelusuhdeasioiden hallinta Työnantajatoiminnot Työsuorituksen johtaminen Osaamisen johtaminen Työhyvinvoinnin (yksilö ja työyhteisö) edistäminen Raportointi / johdon raportointi Muut henkilöstöyksikön prosessit Tietojärjestelmien tila Tavoitetila Skenaariot Taloushallinnon prosessit Henkilöstötyön prosessit Tietojärjestelmänäkökulma Toimenpide ehdotukset Liitteet LIITE 1: OHJAUSRYHMÄ LIITE 2: TALOUSHALLINNON RYHMÄ LIITE 3: HENKILÖSTÖTYÖN RYHMÄ LIITE 4: TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ LIITE 5: INTEGRAATIOKARTTA: HEINOLA LIITE 6: INTEGRAATIOKARTTA: LAHTI LIITE 7: INTEGRAATIOKARTTA: ORIMATTILA LIITE 8: INTEGRAATIOKARTTA: PÄIJÄT HÄMEEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ LIITE 9: TALOUSHALLINNON KYSELYN SISÄLTÖ LIITE 10: HENKILÖSTÖTYÖN KYSELYN SISÄLTÖ LIITE 11: TIETOJÄRJESTELMIEN KARTOITUSPOHJA...

3 2(35) 1 Johdanto 1.1 Lähtökohdat, taustat ja päätökset Seutuhallituksen työvaliokunta käsitteli kokouksessaan talous ja henkilöstöhallinnon tilannetta seudulla ja päätti esittää seutuhallitukselle, että seututoimisto yhdessä seudullisen tietohallintoyksikön kanssa aloittaisi kevään 2007 aikana valmistelutyön henkilöstö ja taloushallinnon laskentatehtävien hoitamisesta seudullisesti. Selvitystyön tarkoituksena on tarkastella talous ja henkilöstöhallinnon edellyttämien tietojärjestelmien ja toimintaprosessien nykytila, niiden kehittämistarpeet sekä tehdä konkreettisia ehdotuksia toimintaprosessien ja järjestelmien yhdenmukaistamiseksi Seudullisen tietohallinnon keskeisenä tehtävänä on mahdollistaa toiminnan kehittäminen seudulla tieto ja viestintätekniikan yhteisin ja yhtenevin ratkaisuin. Seudun tietohallintostrategiassa onkin linjattu keskeisimmäksi tavoitteeksi pyrkimys yhteisiin tietojärjestelmiin. Seutuhallitus päätti kokouksessaan käynnistää em. hankkeen ja asetti työn valmistumiselle takarajaksi lokakuun lopun Tämä raportti on ensimmäisen vaiheen tulos annetusta tehtävästä. Raportissa kuvataan taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessit seudun eri organisaatioissa. Kuvaukset eivät sisällä yksityiskohtaisia prosessikuvauksia kunkin organisaation toiminnoista, vaan itsearvioinnin prosessien järjestämistavasta ja prosessin yhteydessä käsiteltävän tiedon käsittelymuodosta. Prosessien tarkastelu jätettiin tälle tasolle ajanpuutteen ja tarkoituksenmukaisuuden takia. Prosessien kuvaaminen on vaativa ja resursseja vievä tehtävä. Hankkeen puitteissa prosessikuvausten tekeminen ja vertailu kaikissa mukana olevissa organisaatioissa ei ollut mahdollista. Lisäksi hankkeessa ei ole tarkoitus tehdä päätöksiä taloushallinnon tai henkilöstötyön järjestämistapojen suhteen, vaan hankkeessa tunnistetaan kunkin prosessin osalta keskeiset kehittämiskohteet ja hahmotellaan niiden perusteella vaihtoehtoja tulevaisuuden toimintamalliksi. Prosessien tarkempi tarkastelu ja kuvaaminen tulee toteuttaa tämän selvitystyön jatkohankkeissa. Hankkeen aikana tapahtuneet toimintaympäristön muutokset Hankkeen aikana (kevät 2007 syksy 2007) tilanne sekä seudulla että koko valtakunnan tasolla on muuttunut. Ensimmäiset hankinnat ja hankkeet koskien henkilöstötyön prosessien tukemista tietojärjestelmien avulla ovat käynnistyneet ja odottavat toteutumistaan. Lahden kaupunki on kilpailuttanut HR järjestelmän ja Päijät Hämeen sosiaali ja terveysyhtymä on käynnistänyt kehittämishankkeen henkilöstötyön prosessien kehittämiseksi.

4 3(35) Hankkeen aikana on tehty valtakunnan tasolla päätökset kuntien yhteisen yhteishankintayhtiön perustamisesta. Yhtiö organisoidaan Kuntaliiton yhtiöksi ja se tulee tuottamaan hankintapalveluita mm. tietotekniikan alueelta. 2 Tiivistelmä Seutuhallituksen työvaliokunta käsitteli kokouksessaan talous ja henkilöstöhallinnon tilannetta seudulla ja päätti esittää seutuhallitukselle, että seututoimisto yhdessä seudullisen tietohallintoyksikön kanssa aloittaisi kevään 2007 aikana valmistelutyön henkilöstö ja taloushallinnon laskentatehtävien hoitamisesta seudullisesti. Toimeksianto päätettiin toteuttaa tekemällä peruskartoitus taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessien nykytilasta ja hahmottelemalla tulevaisuuden tavoitetila sekä laaja alaisen tarkastelun että prosessikohtaisen tarkastelun avulla. Taloushallinnon prosessikokonaisuuden nykytilanteessa alueella toimii neljä keskeistä toimijaa (Päijät Tili, Lahden talouspalvelut, PHSOTEY ja PHKK), jotka jo osin tarjoavat ja kehittävät omien toimialojensa sisällä taloushallinnon palvelukokonaisuuksia. Tämän lisäksi osa kunnista hoitaa taloushallinnon toimintonsa itsenäisesti. Taloushallinnon toimintakentässä on alueella nykytilanteessa kaksi keskitettyä palvelukeskusta sekä kuntayhtymien muodostamat toimialoittaiset taloushallinnon järjestelyt. Henkilöstötyön alueella ei ole vakiintunutta yleistä tapaa ryhmitellä, nimetä ja avata sen prosesseja. Henkilöstötyön nykytilan kuvaaminen ja analysoiminen aloitettiinkin projektiryhmässä pääprosessien ja niiden osaprosessien ja eräiden osaprosessien toimintojen tunnistamisella ja nimeämisellä. Näin saatiin aikaan yhteinen näkemys henkilöstötyön kokonaisuudesta ja osista. Kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat viranhaltijat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa ja henkilöstötyön eri prosessien alueella. Seutukokeilun myötä siinä mukana olevien kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat ryhmittyivät SEUTUhenki yhteistyöryhmäksi tehtävänään viedä eteenpäin seutustrategiassa sovittuja henkilöstötyötä koskevia tavoitteita. Alueellisen rekrytointihankkeen valmistelusta alkaen vuodesta 2006 ryhmän työskentelyssä ovat olleet mukana myös edustajat muista Päijät Hämeen kunnista sekä Päijät Hämeen koulutuskuntayhtymästä ja Päijät Hämeen sosiaalija terveyskuntayhtymästä. Tänä syksynä ryhmään tulevat pysyvästi mukaan laajentuneen seutukokeilun uusien kuntien edustajat. Henkilöstötyön prosesseille on leimaa antavaa, että niiden toimintatapa on pääosin hajautettu ja käsittelytapa manuaalinen. Vain palvelussuhdeasioiden hallinta prosessissa ja sen osaprosesseissa käsittelytapa on jo tai on kehittymässä pääosin sähköiseksi ja tietojärjestelmällä tuetuksi (palkkahallinnon tietojärjestelmät.) Tietojärjestelmien käytön suorat kustannukset koostuvat järjestelmien hankkimiseksi tehdyistä investoinneista, ohjelman käyttöoikeuksien ylläpitomaksuista sekä teknisen ympäristön kuluista. Seuraavaan taulukkoon on koottu selvityksessä mukana olevilta organisaatioilta saadut tiedot toiminta alueen tietojärjestelmien kustannuksista. Hankintakustannuksilla

5 4(35) tarkoitetaan sitä osuutta kustannuksista, joka on vielä poistamatta organisaatioiden kirjanpidoista. Se on siis ainoastaan laskennallinen summa. Hankintakustannus Ylläpitokustannus/vuosi Taloushallinnon järjestelmät Henkilöstötyön järjestelmät Yhteensä Tämän selvityksen perusteella taloushallinnon järjestelmien osalta keskeiset havainnot ovat kustannuslaskennan ja hinnoittelun tietojärjestelmien puuttuminen, käyttöomaisuuskirjanpidon tietojärjestelmien oleminen elinkaarensa loppuvaiheessa muutamassa organisaatiossa sekä Lahden kaupungin kirjanpitojärjestelmän elinkaaren loppuminen lähitulevaisuudessa. Tulevaisuuden tavoitetila hahmoteltiin tarkastelemalla toiminnan osa alueita johtamisen, johdon tukipalvelujen sekä operatiivisen toiminnan tasoilla. Kehittämislinjaksi esitettiin hankkeen ohjausryhmän toimesta mallia, jossa operatiivinen toiminta on järjestetty yhteisen palvelukeskuksen alaisuuteen ja johdon tukipalvelut tuotetaan erikoistumisen ja työnjaon avulla korkeatasoisesti samansisältöisinä ja samanlaisina toimintatapoina. Tavoitetilan saavuttamisen aikataulu asetettiin vuodelle Prosessikohtaiset tavoitetilat tukevat mallin käyttöönottoa ja kuvaavat siirtymisen ensi askeleet. Prosessikohtaiset tavoitetilat on kuvattu tarkemmin luvuissa Taloushallinnon ja henkilöstötyön toimintatapojen osalta löydettiin useita yhteisiä kehittämiskohteita. Taloushallinnon tulevaisuutta miettinyt työryhmä esittää käynnistettäväksi seuraavat kehittämishankkeet ja hyväksyttäväksi seuraavat periaatteet: Taloushallinnon asiantuntijoiden alueellisen yhteystyöelimen perustaminen Vaiheittainen yhteistyön tiivistäminen o yhteiskilpailutukset järjestelmähankinnoissa o ohjelmistojen hyödyntämisessä ja kehittämisessä o alueellisessa osaamisessa (varamiesjärjestelmän luominen) Mahdollisia tulossa olevia yhteistyöhankkeita o alueen taloushallinnon toimijoiden tarkoituksen mukainen osallistuminen Lahden kaupungin taloushallinnon perusjärjestelmän uudistamisen valmisteluun o yhteiskilpailutus ja hankinta verkkolaskujen lähettämisessä o ostolaskujen käsittelyn alueellinen kehittäminen (hankintajärjestelmä, laskujen vastaanotto) Perinnän alueelliset ratkaisut

6 5(35) Henkilöstötyön kehittämiskohteiksi esitetään jatkosuunniteltavaksi seuraavat kokonaisuudet: Laajoja ja selvitystyötä edellyttäviä yhteistyökohteita Palvelussuhdeasioiden hallinta: käynnistetään selvitystyö alueellisesta palveluntarjoajasta/palveluntuottajasta, joka tuottaa alueen kunnallisten organisaatioiden tarvitsemia talous ja henkilöstöhallinnon operatiivisia palveluja ja henkilöstötietojärjestelmäpalveluja. Henkilöstösuunnittelu: käynnistetään työ palvelustrategioihin perustuvan organisaatioiden palvelurakenteet huomioon ottavan ja alueen ennakointitietoja hyödyntävän henkilöstösuunnittelun aloittamiseksi Työnantajatoiminnot: käynnistetään alueellisten henkilöstöpoliittisten linjausten valmistelu Käynnissä olevia yhteistyö ja selvityskohteita Rekrytointi: alueellinen henkilöstöhankintayhteistyö Työhyvinvoinnin edistäminen: selvitys alueellisesta työterveyshuollon organisoinnista Osaamisen hallinta: koulutusta ja muita osaamisen kehittämistoimenpiteitä eri henkilöstötöryhmille hyödyntäen entistä paremmin alueen koulutuksentarjoajien osaamista Kaikki henkilöstöhallinnon prosessit: alueen kunnallisten organisaatioiden henkilöstöasioista vastaavien yhteistyöryhmä SEUTUhenki ryhmä Nopeasti käynnistettäviä yhteistyökohteita Raportointi / johdon raportointi: sovitaan keskeisistä mitattavista ja raportoitavista henkilöstöjohtamisen asioista ja kehitetään ja otetaan käyttöön mittareita ja tunnuslukuja Osaamisen hallinta: käynnistetään osaamistarpeiden kartoittaminen ennakointitietoa hyödyntäen Tietojärjestelmien osalta työryhmä toteaa seuraavaa: Niiltä osin, kun organisaatioilla ei ole jonkin toiminnon tukemiseksi tietojärjestelmää, on syytä erityisen huolellisesti tutkia mahdollisuudet yhteisten tietojärjestelmien hankintaan. Tällainen tilanne on erityisesti henkilöstötyön prosessien kehittämisessä. Seudullisen tietohallintostrategian toteuttaminen: strategiassa vuoden 2008 loppupuolella käynnistettäväksi aikataulutettu hanke tuottajayksiköiden tarkastelu tulee palvelemaan myös taloushallinnon ja henkilöstötyön it palveluiden järjestämistä. Taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessien seudullinen kehittäminen tulee tämän selvityksen perusteella toteuttaa vaiheittain. Toimintojen yhdistäminen seudullisesti ei ole ollut eikä tule olla it seisarvo vaan yhteistyöratkaisuista on pystyttävä osoittamaan konkreettisia hyötyjä.

7 6(35) 3 Projektin kulku projekti jakaantui kolmeen päävaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa suunniteltiin ja koottiin mukana olevien organisaatioiden taloushallinnon ja henkilöstötyön nykytilaa ja tämän hetken kehittämiskohteita kuvaava aineisto. Toinen vaihe perustui alustavien kehittämiskohteiden analyysiin ja tässä vaiheessa hahmoteltiin tulevaisuuden tavoitetilaa. Kolmannessa vaiheessa keskityttiin alustavien kehittämiskohteiden jalostamiseen siten, että toteutettaviksi määritellyt kehittämishankkeet kuljettavat seudun taloushallinnon ja henkilöstötyön kokonaisuutta kohti tavoitetilaa. Hanke organisoitiin kolmen toiminta alueen mukaisesti. Taloushallinnon projektiryhmä (Liite 2) keskittyi taloushallinnon prosessien kuvaamiseen, ongelmakohtien tunnistamiseen ja kehittämisaihioiden löytämiseen ja priorisointiin. Projektiryhmää veti sovellussuunnittelija Merja Helminen Päijät Hämeen koulutuskuntayhtymästä. Henkilöstöhallinnon projektiryhmä (Liite 3) aloitti työnsä prosessien tunnistamisella ja muutti nimensä laajemmin henkilöstöön kohdistuvien prosessien mukaisesti henkilöstötyön projektiryhmäksi. Tätä projektiryhmää veti henkilöstöpäällikkö Hilkka Myllymäki Hollolan kunnasta. Prosessien tunnistamisen jälkeen henkilöstötyön projektiryhmä toimi samansisältöisesti taloushallinnon ryhmän kanssa. Kolmas projektiryhmä tarkasteli koko toiminta aluetta tietojärjestelmien ja teknologian näkökulmasta. Tietojärjestelmätyöryhmää (Liite 4) veti tietohallintojohtaja Marko Monni seudullisesta tietohallintoyksiköstä. Tietojen vaihto projektiryhmien välillä toteutettiin projektipäälliköiden tapaamisissa sekä työpajapäivien yhteydessä toteutetuissa yhteisissä tulosten purkutilaisuuksissa. Tiedonkeräys Projektipäälliköt suunnittelivat yhdessä kultakin toiminta alueelta kerättävät tiedot. Kerättävät tiedot käsittivät taloushallinnon ja henkilöstötyön osalta prosessien toiminta ja tietojen käsittelytapaa kuvaavat tiedot sekä prosessien suoritetiedot. Lisäksi vastaajia pyydettiin nimeämään kehittämiskohteet ja prosessien nykyiset ongelmakohdat. Prosessien sisäisiä kuvauksia (prosessikuvaukset) ei tarkemmalla tasolla kerätty. Tietojärjestelmien osalta kerättiin järjestelmien elinkaariarviot, palvelevuustiedot, kustannustiedot sekä tiedonsiirtoyhteydet järjestelmien välillä. Taloushallinnon ja henkilöstötyön osalta tiedonkeräys toteutettiin web lomakkeilla. Tietojärjestelmätiedot koottiin word lomakkeilla. Tiedon analysointi Kerätyt tiedot analysoitiin projektipäälliköiden toimesta. Analyysien tulokset käsiteltiin sekä hankkeen ohjausryhmässä että projektiryhmissä. Analyysien tulokset noudattavat kaikkien mukana olevien organisaatioiden näkemystä, jokainen organisaatio sai tuoda näkökulmansa ja painotuksensa asioihin työpajatyöskentelyjen kautta.

8 7(35) Työpajatyöskentely Keskeinen osa hankkeen kulkua olivat projektiryhmien tapaamiset, jotka organisoitiin työpajoiksi. Työpajoja järjestettiin kuusi kappaletta. Työpajat keskeisine teemoineen olivat seuraavat: Työpaja 1: Tiedonkeräys Työpajassa käytiin läpi projektipäälliköiden suunnitelmat tiedonkeräyksen sisällöstä ja kerättävistä tiedoista. Työpaja 2: Tiedonkeräyksen tulokset Työpajassa käytiin läpi projektipäälliköiden valmistelemat esitykset kerätyistä tiedoista. Tavoitteena oli saada yhteinen hyväksyntä kerätyistä tiedoista ja mahdollisista puutteista hankkeen jatkotyöskentelyn pohjaksi Työpaja 3: Nykytilan toteaminen ja ongelmakohtien tunnistaminen Työpajassa jatkettiin edellisen työpajan nykytilakuvauksen läpikäyntiä ja todettiin yhteisesti kunkin osakokonaisuuden tila mukana olevissa organisaatioissa. Työpajapäivän toisena aiheena oli kehittämiskohteiden tunnistaminen. Työpaja 4: Tavoitetilan täsmentäminen Työpajan tavoitteena oli ohjausryhmän valitseman tavoitetilamäärityksen täsmentäminen. Työ tehtiin siten, että kunkin taloushallinnon ja henkilöstötyön osaprosessin osalta määritettiin prosessikohtainen tavoitetila, jota arvioitiin ohjausryhmän valitsemaa tavoitetilaa vasten. Tuloksena saatiin prosessikohtainen tavoitetilamääritys, tavoitetilan hyödyt sekä haasteet ja ongelmakohdat. Työpaja 5: Tavoitetila ja toimenpiteet Työpajassa jatkettiin edellisen työpajan tavoitetilamääritysten käsittelyä. Työpajan erityisenä tarkastelukulmana oli tunnistaa se osuus kustakin prosessista, joka on organisaatioiden toiminnan kannalta strategista tai operatiivista toimintaa. Työpaja 6: Loppuraportti Työpaja järjestettiin yhdessä hankkeen ohjausryhmän kokouksen kanssa. Työpajassa käytiin läpi hankkeen loppuraportin sisältö sekä kaikki esiin nousseet kehittämiskohteet. Ohjausryhmä ja projektiryhmät arvioivat kunkin kehittämiskohteen hyödyllisyyden ja haasteellisuuden oman organisaationsa näkökulmasta.

9 8(35) Matkalla opittua toteutettiin kaikkia seudun kuntia ja merkittävimpiä kuntayhtymiä koskevana hankkeena. Koska hanke koski useita erikokoisia ja eri vaiheissa olevia organisaatioita, se oli toteutukseltaan varsin vaikea. Hankkeen toteutuksesta voidaan todeta ainakin seuraavat asiat: organisaatioiden sitoutumiseen on kiinnitettävä huomiota; nyt osasta organisaatioita ei ollut edustajaa tai nimetty edustaja ei osallistunut toimintaan tiedonkeräyksen välineistön käytettävyyteen on kiinnitettävä huomiota; tiedonkeräys toteutettiin ohjelmistolla, joka ei soveltunut tämän kaltaisen tiedon keräämiseen tiedonkeräyksen organisointiin on syytä tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huomiota: vastaajat on syytä vastuuttaa paremmin tehtävään työhön Projektien suunnitteluun erityisesti aikataulujen osalta on kiinnitettävä enemmän huomiota: laaja alaisissa projekteissa mukana oleminen on toimivissa organisaatiossa usein haasteellista. projektinhallintaan on kiinnitettävä huomiota; projektin raportointi oli osittain puutteellista, osittain tämä johtuu projektiin käytettävissä olevien resurssien niukkuudesta projektit on resursoitava riittävästi ja projektisuunnitelman mukaiset resurssit on oltava käytettävissä. 4 Taloushallinnon tila Taloushallinnon nykytilanteessa alueella toimii neljä keskeistä toimijaa (Päijät Tili, Lahden talouspalvelut, PHSOTEY ja PHKK), jotka jo osin tarjoavat ja kehittävät omien toimialojensa sisällä taloushallinnon palvelukokonaisuuksia. Tämän lisäksi osa kunnista hoitaa taloushallinnon toimintonsa itsenäisesti. Taloushallinnon toimintakentässä on alueella nykytilanteessa kaksi keskitettyä palvelukeskusta sekä kuntayhtymien muodostamat toimialoittaiset taloushallinnon järjestelyt. Yksittäisillä toimijoilla olisi ollut jo nykytilanteessa mahdollisuus järjestää taloushallinnon toimintonsa tai osa niistä yhteistyössä palvelukeskusten kanssa. Taloushallinnon prosessien kehitystyötä on nykytilanteessa viety eteenpäin eri organisaatioiden osalta vaiheittain ja tämä etenemistapa nähdään myös tämän selvityksen perusteella seudullisen yhteistyön kannalta järkevänä toimintatapana.

10 9(35) 4.1 Ostolaskujen käsittely Toiminta ja tiedon käsittelytapa OSTOLASKUJEN KÄSITTELY T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Tilauksen tekeminen 0 0,0 % ,0 % ,0 % 1 8,3 % Laskun saapuminen organisaatioon 9 75,0 % 3 25,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % Laskun saapumisen yhteydessä suoritettavat toimenpiteet (saapumiskirjaus) 11 91,7 % 2 16,7 % 2 16,7 % 11 91,7 % Laskun tiliöinti 0 0,0 % ,0 % 1 8,3 % 11 91,7 % Laskun käsittelykierroksen seuranta 10 83,3 % 2 16,7 % 1 8,3 % 11 91,7 % Laskun hyväksyminen 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 11 91,7 % Laskun maksaminen ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 4.2 Myyntilaskutus Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A MYYNTILASKUTUS keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Myyntilaskun tekeminen 0 0,0 % ,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % Tilauksen toimittaminen 0 0,0 % ,0 % 11 91,7 % 2 16,7 % Myyntilaskun muodostus 0 0,0 % ,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % Myyntilaskun tulostus 4 33,3 % 8 66,7 % 4 33,3 % 8 66,7 % Myyntilaskun lähettäminen 5 41,7 % 7 58,3 % 7 58,3 % 6 50,0 % 4.3 Perintä Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A PERINTÄ keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Karhukirjeiden lähettäminen (alkuperintä) 11 91,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % Perintäprosessin hoitaminen (pakkoperintä) 10 83,3 % 1 8,3 % 4 33,3 % 6 50,0 % Jälkiperinnän hoitaminen 8 66,7 % 2 16,7 % 8 66,7 % 2 16,7 % Luottotappioiden käsittely 9 75,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 2 16,7 %

11 10(35) 4.4 Maksuliikenne ja kassanhallinta Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A MAKSULIIKENNE JA KASSANHALLINTA keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Käteiskassa tapahtumien kirjaukset 6 50,0 % 4 33,3 % 1 8,3 % 9 75,0 % Kassaennusteiden tekeminen 9 75,0 % 1 8,3 % 1 8,3 % 9 75,0 % 4.5 Taloussuunnittelu Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A TALOUSSUUNNITTELU keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Talouden laskentarakenteen ylläpito 9 75,0 % 2 16,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % Talousarvion laadinta (=lukujen tallennus 0 0,0 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 4.6 Raportointi Toiminta ja tiedon käsittelytapa RAPORTOINTI Talousraporttien määrittely ja ylläpito järjestelmään Taloushallinnon raportoinnin jakelukanava budjettivastuullisille yksiköille T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen 9 75,0 % 2 16,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 4.7 Käyttöomaisuuskirjanpito Toiminta ja tiedon käsittelytapa KÄYTTÖOMAISUUSKIRJANPITO T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Käyttöomaisuustositteiden käsittely 5 41,7 % 5 41,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % Käyttöomaisuustositteiden siirto käyttöomaisuuskirjanpitoon 9 75,0 % 1 8,3 % 4 33,3 % 6 50,0 % Sumu poistojen kirjaus kirjanpitoon 9 75,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 7 58,3 %

12 11(35) 4.8 Kirjanpito ja tilinpäätös Toiminta ja tiedon käsittelytapa KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS Jaksotuksien kirjaaminen (siirtovelat/ siirtosaamiset) T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen 8 66,7 % 3 25,0 % 6 50,0 % 5 41,7 % Kirjanpidon täsmäytykset 10 83,3 % 1 8,3 % 5 41,7 % 6 50,0 % Tilinpäätöserien käsittely 11 91,7 % 0 0,0 % 7 58,3 % 4 33,3 % Konsernitilinpäätöksen tietojen toimittaminen / syöttäminen 7 58,3 % 1 8,3 % 7 58,3 % 1 8,3 % Konsernitilinpäätöksen laadinta 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 4 33,3 % 4.9 Kustannuslaskenta / hinnoittelu Toiminta ja tiedon käsittelytapa KUSTANNUSLASKENTA/ HINNOITTELU T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu paperinen/manuaali sähköinen Kustannuslaskenta 1 8,3 % 10 83,3 % 10 83,3 % 2 16,7 % Hinnoittelun toteutus 1 8,3 % 10 83,3 % 11 91,7 % 1 8,3 % Tuotehintojen vertailu toteutuneisiin 1 8,3 % 9 75,0 % 10 83,3 % 1 8,3 % kustannuksiin 5 Henkilöstötyön tila Henkilöstötyön alueella ei ole vakiintunutta yleistä tapaa ryhmitellä, nimetä ja avata sen prosesseja. Henkilöstötyön nykytilan kuvaaminen ja analysoiminen aloitettiinkin projektiryhmässä pääprosessien ja niiden osaprosessien ja eräiden osaprosessien toimintojen tunnistamisella ja nimeämisellä. Näin saatiin aikaan yhteinen näkemys henkilöstötyön kokonaisuudesta ja osista. Kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat viranhaltijat ovat jo pitkään tehneet yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa ja henkilöstötyön eri prosessien alueella. Seutukokeilun myötä siinä mukana olevien kuntaorganisaatioiden henkilöstöasioista vastaavat ryhmittyivät SEUTUhenki yhteistyöryhmäksi tehtävänään viedä eteenpäin seutustrategiassa sovittuja henkilöstötyötä koskevia tavoitteita. Ryhmän työskentelyssä ovat olleet mukana myös Päijät Hämeen koulutuskuntayhtymän ja Päijät Hämeen sosiaali ja terveyskuntayhtymän edustajat. Tänä syksynä ryhmään tulevat mukaan laajentuneen seutukokeilun uusien kuntien edustajat.

13 12(35) Henkilöstötyön prosesseille on leimaa antavaa, että niiden toimintatapa on pääosin hajautettu ja käsittelytapa manuaalinen. Vain palvelussuhdeasioiden hallinta prosessissa ja sen osaprosesseissa käsittelytapa on jo tai on kehittymässä pääosin sähköiseksi ja tietojärjestelmällä tuetuksi. 5.1 Henkilöstösuunnittelu Henkilöstösuunnitteluprosessin osaprosesseja ovat määrällisen henkilöstötarpeen määrittely laadullisen henkilöstötarpeen määrittely palkkakustannussuunnittelu Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A HENKILÖSTÖSUUNNITTELU keskitetty hajautettu ei ole paperinen/man sähköinen ei ole Määrällisen henkilöstötarpeen määrittely 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 12 uaali 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Laadullisen henkilöstötarpeen määrittely 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Palkkakustannussuunnittelu 0 0,0 % 9 3,0 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Nykyinen yhteistyö Alueen kuntaorganisaatioita on ollut mukana alueellisissa ennakointihankkeissa, mutta tietoja ei ole riittävästi pystytty hyödyntämään organisaatioiden henkilöstösuunnittelussa tai koulutuksen suuntaamisessa myös kuntaorganisaatioiden henkilöstö ja osaamistarpeen mukaiseksi. 5.2 Rekrytointi Rekrytointiprosessin osaprosesseja ovat haun valmistelu ja käynnistäminen hakemusten käsittely hakijoiden arviointi valinnat ja päätöksenteko perehdyttämissuunnitelman tekeminen sijaisten hallinta avointen hakemusten käsittely

14 13(35) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A REKRYTOINTI keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Haun valmistelu ja käynnistäminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 aali 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Hakemusten käsittely 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Hakijoiden arviointi 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Valinnat ja päätöksenteko 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 0 0,0 % Perehdyttämissuunnitelman tekeminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Sijaisten hallinta 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % Avointen hakemusten käsittely 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % Nykyinen yhteistyö Seutuhallituksen käynnistämä ja seutukokeilukuntien henkilöstöasioista vastaavien yhteistyöryhmän (SEUTUhenki ryhmä) toteuttama alueellinen selvitystyö rekrytointiyhteistyön kehittämisestä valmistui keväällä 2006 ja sen perusteella tehty jatkoselvitys keväällä Kehitystyö on etenemässä siten, että mukana olevien organisaatioiden rekrytointiprosessien yhteinen kehittäminen ja yhteisen tietojärjestelmän käyttöönottoprojekti on käynnistetty. Tavoitteena on saada toiminta käyntiin maaliskuussa Palvelusuhdeasioiden hallinta Palvelussuhdeasioiden hallinta prosessin osaprosesseja ja niiden toimintoja ovat palvelussuhteen alkaminen työsopimuksen ja virkamääräyksen tekeminen palvelussuhteen alkutietojen käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhteen muutokset työsopimuksen muutokset virantoimitusvelvollisuuden muutokset palvelussuhteen muutosten käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat keskeytysanomusten käsittely ja päätökset vuosiloma anomukset ja päätökset keskeytys ja vuosilomatietojen käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhteen päättyminen irtisanoutumisten ja irtisanomisten käsittely ja päätökset palvelussuhteen päättymistietojen käsittely palkanlaskentaa varten palvelussuhdetodistuksen antaminen palkkatodistuksen antaminen matka ja kululaskut matkalaskujen käsittely maksatusta varten kululaskujen käsittely maksatusta varten palkkiot luottamustoimipalkkioiden käsittely palkanlaskentaa varten sosiaalipalkkojen (perhe ja omaishoitajat) käsittely palkanlaskentaa varten

15 14(35) ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien käsittely palkanlaskentaa varten kertaluonteisten palkkojen ja palkkioiden käsittely palkanlaskentaa varten (kouluttajat, esiintyjät jne.) palkka ja palkkiolaskenta sekä maksatus palkanmaksun lähtötietojen käsittely palkka ajot tositteiden käsittely ja arkistointi palkkakirjanpito ja tilitykset lakisääteinen raportointi matka ja kululaskujen maksatus luottamustoimipalkkioiden maksatus sosiaalipalkkojen maksatus ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien maksatus kertaluonteisten palkkojen ja palkkioiden maksatus

16 15(35) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A PALVELUSSUHDEASIOIDEN HALLINTA Palvelussuhteen alkaminen keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu aali sähköinen ei ole Työsopimuksen ja virkamääräyksen tekeminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Palvelussuhteen alkutietojen käsittely palkanlaskentaa varten 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palvelussuhteen muutokset Työsopimuksen muutokset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Virantoimitusvelvollisuuden muutokset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 1 8,3 % Palvelussuhteen muutosten käsittely palkanlaskentaa varten 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Palvelussuhteen keskeytykset ja vuosilomat Keskeystysanomusten käsittely ja päätökset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Vuosiloma anomusten käsittely ja päätökset 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Keskeystys ja vuosilomatietojen käsittely 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % palkanlaskentaa varten Palvelussuhteen päättyminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Irtisanoutumisten ja irtisanomisten käsittely ja päätökset Palvelussuhteen päättymistietojen käsittely 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % palkanlaskentaa varten Palvelussuhdetodistuksen antaminen 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palkkatodistuksen antaminen 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Matka ja kululaskut Matkalaskujen käsittely maksatusta varten 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Kululaskujen käsittely maksatusta varten 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palkkiot Luottamustoimipalkkioiden käsittely palkanlaskentaa 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % varten Sosiaalipalkkojen (perhe ja omaishoitajat) käsittely 1 8,3 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % 8 66,7 % palkanlaskentaa varten Ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % käsittely palkanlaskentaa varten Kertaluoteisten palkkojen ja palkkioiden käsittely palkanlaskentaa varten 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % Palkka ja palkkiolaskenta sekä maksatus Palkanmaksun lähtötietojen käsittely 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % Palkka ajot ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Tositteiden käsittely ja arkistointi ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % Palkkakirjanpito ja tilitykset ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Lakisääteinen raportointi 11 91,7 % 0 0,0 % 1 8,3 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Matka ja kululaskujen maksatus 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Luottamustoimipalkkioiden maksatus 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Sosiaalipalkkojen maksatus 4 33,3 % 0 0,0 % 8 66,7 % 0 0,0 % 4 33,3 % 8 66,7 % Ennakonpidätysrekisterin ulkopuolisten laskuttajien 8 66,7 % 0 0,0 % 0 0,0 % 1 8,3 % 7 58,3 % 0 0,0 % maksatus 10 83,3 % 0 0,0 % 1 8,3 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % Kertaluoteisten palkkojen ja palkkioiden maksatus Nykyinen yhteistyö Kuuden kunnan (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola ja Orimattila) yhteinen palveluntuottaja on toiminut vuoden 2004 alusta, ja yhteisen palvelukeskuksen ja henkilöstötietojärjestelmän tulo on edellyttänyt toimintatapojen ja prosessien yhteistä kehittämistä.

17 16(35) 5.4 Työnantajatoiminnot Työnantajatoiminnot prosessin osaprosesseja ovat henkilöstöpoliittisten periaatteiden määrittely tulkinta, ohjeistus ja palkkausjärjestelminen kehittäminen neuvottelu ja sopimustoiminta yhteistoiminta sisäinen viestintä Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A TYÖNANTAJATOIMINNOT keskitetty hajautettu ei ole paperinen/man sähköinen ei ole Henkilöstöpoliittisten periaatteiden määrittely 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 12 uaali 100,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Tulkinta, ohjeistus ja palkkausjärjestelmien ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % kehittäminen Neuvottelu ja sopimustoiminta ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Yhteistoiminta ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Sisäinen viestintä 6 50,0 % 6 50,0 % 0 0,0 % 6 50,0 % 6 50,0 % 0 0,0 % Nykyinen yhteistyö Alueen kuntien henkilöstöasioista vastaavien yhteistyötä on tehty erilaisissa kokoonpanoissa 1980 luvulta lähtien. Yhteistyö tiivistyi ja tuli suunnitelmallisemmaksi 1990 luvulla, ja seutukokeilun myötä SEUTUhenki ryhmä on tehnyt kehitystyötä vuodesta Tällä hetkellä siinä ovat mukana laajentuneen seutukokeilun kuntien sekä Päijät Hämeen koulutuskonsernin ja Päijät Hämeen sosiaali ja terveysyhtymän henkilöstövastaavat. 5.5 Työsuorituksen johtaminen Työsuorituksen johtaminen prosessien osaprosesseja ovat tehtäväkuvausten tekeminen tehtävien vaativuusarviointi kehityskeskustelut o tavoitteiden asettaminen (viranhaltija/työntekijätaso) o tulosten arviointi (viranhaltija/työntekijätaso) o kehittämistoimenpiteistä sopiminen (viranhaltija/työntekijätaso) työsuorituksen arviointi kannustaminen palkitseminen palaute palvelussuhteen päättyessä

18 17(35) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A TYÖSUORITUKSEN JOHTAMINEN keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Tehtäväkuvausten tekeminen 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % 10 aali 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % Tehtävien vaativuusarviointi 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Kehityskeskustelut 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Tavoitteiden asettaminen (viranhaltija/työntekijätason) Tulosten arviointi (viranhaltija/työntekijätason) 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Kehittämistoimenpiteistä 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % sopiminen(viranhaltija/työntekijätason) Työsuorituksen arviointi 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Kannustaminen 1 8,3 % 11 91,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Palkitseminen 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Palaute palvelussuhteen päättyessä 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Nykyinen yhteistyö Palkkausjärjestelmien kehittämisessä (tehtävien vaativuusarviointi, työsuorituksen arviointi) on tehty henkilöstöasioista vastaavien kesken yhteistyötä erilaisissa kokoonpanoissa asiasta riippuen. 5.6 Osaamisen johtaminen Osaamisen johtaminen prosessin osaprosesseja ovat osaamistarpeen ennakointi nykyisen osaamisen arviointi osaamistarpeen tunnistaminen kehittämissuunnitelman laatiminen (viranhaltija/työntekijätaso) kehittämissuunnitelman toteuttaminen (viranhaltija/työntekijätaso) Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A OSAAMISEN JOHTAMINEN keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Osaamistarpeen ennakointi 0 0,0 % 7 58,3 % 4 33,3 % 7 aali58,3 % 0 0,0 % 4 33,3 % Nykyisen osaamisen arviointi 1 8,3 % 8 66,7 % 3 25,0 % 8 66,7 % 1 8,3 % 3 25,0 % Osaamistarpeen tunnistaminen 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % Kehittämissuunnitelman laatiminen 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % (viranhaltija/työntekijätason) Kehittämissuunnitelman toteuttaminen (viranhaltija/työntekijätason) 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % Nykyinen yhteistyö Alueella on järjestetty kuntien eri henkilöstöryhmille koulutusta yhteistyössä 1980 luvulta lähtien. SEUTUhenki ryhmän suunnittelemana ja toteuttamana on järjestetty pääasiassa esimieskoulutusta muutoksenhallinnasta ja siihen liittyvistä teemoista.

19 18(35) 5.7 Työhyvinvoinnin (yksilö ja työyhteisö) edistäminen Työhyvinvoinnin (yksilön ja työyhteisön) edistäminen prosessin osaprosesseja ovat työyhteisön ja organisaation toimivuuden parantaminen o johtaminen ja esimiestyö työn, työolojen ja työympäristön kehittäminen o perustehtävän selkeyttäminen ja resurssien kohdentaminen työturvallisuuden edistäminen yksilön terveyden ja työkyvyn edistäminen o työterveyshuolto ja työsuojelu o virkistys ja harrastustoiminta Toiminta ja tiedon käsittelytapa TYÖHYVINVOINNIN EDISTÄMINEN Työyhteisön ja organisaation toimivuuden parantaminen T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 11 aali 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Johtaminen ja esimiestyö 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Työn, työolojen ja työympäristön kehittäminen 3 25,0 % 9 75,0 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Perustehtävän selkeyttäminen ja resurssien 2 16,7 % 10 83,3 % 0 0,0 % 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % kohdentaminen Työturvallisuuden edistäminen 7 58,3 % 5 41,7 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Yksilön terveyden ja työkyvyn edistäminen 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % Työterveyshuolto ja työsuojelu 10 83,3 % 2 16,7 % 0 0,0 % 11 91,7 % 1 8,3 % 0 0,0 % Virkistys ja harrastustoiminta 4 33,3 % 8 66,7 % 0 0,0 % ,0 % 0 0,0 % 0 0,0 % 5.8 Raportointi / johdon raportointi Raportointiprosessin osaprosesseja ovat henkilöstöstrategiasta johdettu raportointisuunnitelma o johdon raportointi o toimiala/työyksikkökohtainen raportointi Toiminta ja tiedon käsittelytapa RAPORTOINTI / JOHDON RAPORTOINTI Henkilöstöstrategiasta johdettu raportointisuunnitelma T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole 3 25,0 % 1 8,3 % 8 66,7 % 3 aali25,0 % 1 8,3 % 8 66,7 % Johdon raportointi 5 41,7 % 4 33,3 % 3 25,0 % 2 16,7 % 7 58,3 % 3 25,0 % Toimiala/työyksikkökohtainen raportointi 2 16,7 % 8 66,7 % 2 16,7 % 4 33,3 % 6 50,0 % 2 16,7 % Nykyinen yhteistyö Kuuden kunnan (Asikkala, Hollola, Hämeenkoski, Kärkölä, Nastola, Orimattila) henkilöstöasioista vastaavat ovat kehittäneet yhteistyönä yhteisen tietojärjestelmän puitteissa henki

20 19(35) löstöraportin sisältöä ja menossa on raportointimahdollisuuksien kehittäminen yhdessä palveluntuottajan ja tietojärjestelmän kehittäjän kanssa. 5.9 Muut henkilöstöyksikön prosessit Toiminta ja tiedon käsittelytapa T O I M I N T A T A P A K Ä S I T T E L Y T A P A HENKILÖSTÖYKSIKÖN MUUT PROSESSIT keskitetty hajautettu ei ole paperinen/manu sähköinen ei ole Oppilaitosyhteistyö 0 0,0 % 9 75,0 % 3 25,0 % 9 aali75,0 % 0 0,0 % 3 25,0 % Työllisyystoiminta 9 75,0 % 2 16,7 % 1 8,3 % 9 75,0 % 2 16,7 % 1 8,3 % 6 Tietojärjestelmien tila Tietojärjestelmäkartoituksen tarkoituksena oli selvittää taloushallinnon ja henkilöstötyön prosessien toteutuksessa käytettävät ohjelmistot, ohjelmistojen laadulliset, taloudelliset ja teknisen toteutuksen ominaisuudet. Tietojärjestelmillä tuetaan prosessien toteuttamista. Ne muodostavat erityisesti taloushallinnon prosessien osalta merkittävimmän prosessien ohjausta ja toteutusta säätelevän kokonaisuuden. Tietojärjestelmän ja erityisesti järjestelmien välisten tiedonvaihtojärjestelmien avulla prosessien suoritustehokkuuteen voidaan vaikuttaa merkittävästi. Tässä raportissa käsitellään taloushallinnon ja henkilöstötyön tietojärjestelmiä. Tarkasteltavat näkökulmat ovat 1) Kustannukset: paljonko tietojärjestelmien käytöstä syntyy kustannuksia organisaatioille. Kustannukset sisältävät sekä pääomakulut että järjestelmien ylläpitokustannukset kokonaisuudessaan. 2) Järjestelmien ylläpitomalli: ylläpitomalli kuvaa järjestelmien teknisen ylläpidon tuottamisen. Omassa ylläpidossa olevat järjestelmät toteutetaan omassa hallinnassa ja ylläpidossa olevien palvelinlaitteistojen avulla. 3) Järjestelmien palvelevuus: kuinka järjestelmät tukevat toiminnan prosessien suorittamista? 4) Järjestelmien elinkaari: ovatko järjestelmät elinkaarensa alkuvaiheessa (so. ne on juuri otettu käyttöön tai ovat vielä käyttöönottovaiheessa), tehokkaan hyödyntämisen vaiheessa (so. järjestelmät on otettu käyttöön ja niiden käyttöön liittyvä osaaminen on hyvää) vai ovatko järjestelmät elinkaarensa loppuvaiheessa (so. niiden kehittäminen on lopetettu tai ne eivät palvele riittävissä määrin organisaation tarpeita). 5) Järjestelmien väliset tiedonsiirtoliittymät: järjestelmien väliset liittymät ja niiden toteutus (sähköiset tai manuaaliset)

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto

Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Palvelukeskusten perustaminen Talous- ja henkilöstöhallinto Johtaja Mikko Salmenoja KEHA- keskus 26.10.2016 http://www.keha-keskus.fi 22.9.2016 1 Yleistä molemmista palvelukeskuksista Ja SOTE ICT vielä

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Työvaliokunta 17.1.2014 Helena Metsälä Työryhmän kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia Kari Ojalahti

Lisätiedot

Matkalla uuteen maakuntaan

Matkalla uuteen maakuntaan 1 Matkalla uuteen maakuntaan LAPIN MAAKUNTAUUDISTUKSEN ESIVALMISTELUN OHJAUSRYHMÄN KOKOUS Projektisuunnitelman toteutuminen ja tarkennukset Budjetti vuodelle 2017 ja muut rahoitushakemukset Valmistelutoimielin,

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali

Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu. Esittelymateriaali Viitta talous- ja henkilöstöhallinnon itsearviointityökalu Esittelymateriaali Esityksen sisältö Viitta-työkalun tausta Miten työkalu on syntynyt? Viitta-työkalun tavoitteet ja hyödyt Itsearviointiprosessi

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto JUHTA 11.6.2014 sosiaali- ja terveydenhuollossa toiminnalliset tarpeet

Lisätiedot

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill

voimavaroja. Kehittämishankkeen koordinaattori tarvitsee aikaa hankkeen suunnitteluun ja kehittämistyön toteuttamiseen. Kehittämistyöhön osallistuvill Niemi, Petri. 2006. Kehittämishankkeen toteuttaminen peruskoulussa toimintatutkimuksellisen kehittämishankkeen kuvaus ja arviointi. Turun yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan lisensiaatintutkimus.

Lisätiedot

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE

Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Opetusministeriön hallinnonalan talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskushanke OPM-PAKE Yliopistojen palvelukeskusprojektin tietojärjestelmäperiaatteet Johdon IT-Strategiaseminaari 30.10.2007 Projektipäällikkö

Lisätiedot

Henkilöstöprosessittyöryhmä

Henkilöstöprosessittyöryhmä Henkilöstöprosessittyöryhmä Puheenjohtajakokous 9.1.2014 Helena Metsälä 10.1.2014 Työryhmä kokoonpano Helena Metsälä Nina Merilahti Pori, pj Pomarkku Olli Luoma Harjavalta Inkeri Tiitinen Bella Ahto Luvia

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta

Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä. Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Yhteenveto Taitoan asiakkuuden esiselvityksestä Kajaanin kaupunki ja Sotkamon kunta Keskeiset kehittämistarpeet nykytilanteessa Tunnistetut kehittämiskohteet Mahdolliset toimenpiteet Prosessien kehittäminen

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015

Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta. Päivitetty: 16.1.2015 Talous- ja henkilöstöhallinnon prosessikartta Päivitetty: 16.1.2015 Käsitteet Tehtäväalue Prosessialue 1. Pääprosessi 1.1 Osaprosessi Aliprosessi Toiminto Tehtävä Pääprosessin yhteyteen on sulkuihin merkitty

Lisätiedot

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö

Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku-hanke osana valtion talousja henkilöstöhallinnon uudistamista Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Kieku numeroina Yhteinen Kieku-tietojärjestelmä korvaa vanhat (yli 100 kpl) talousja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi

Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Kirjanpito- ja palkkahallinnon organisointi Hallinto- ja taloustyöryhmän loppuraportti 10.4.2015: Sote-kuntayhtymä (käynnistystiimi) ja Joensuun kaupunki PK Sote-alueen keskuskaupunkina käynnistävät neuvottelut

Lisätiedot

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS

TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) Tampereen yliopisto tarjouspyyntö, liite HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 1 (5) HANKINNAN KOHTEEN KUVAUS TTY-säätiö Hankinnan kohteen kuvaus 2 (5) Sisältö 1. Tampere3... 3 2. ERI OSAPUOLTEN JA HANKKEEN ROOLIT... 3 3. HANKINNAN KOHDE... 3 3.1.

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4

Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Avoimen ja yhteisen rajapinnan hallintasuunnitelma v.1.4 Tämän esityksen sisältö tausta avoimet toimittajakohtaiset rajapinnat (toimittajan hallitsemat rajapinnat) avoimet yhteiset rajapinnat (tilaajan

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Arkkitehtuuri käytäntöön

Arkkitehtuuri käytäntöön Arkkitehtuuri käytäntöön Terveydenhuollon ATK-päivät 24.5.2011 Mikko Huovila Erikoissuunnittelija Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Väliraportti Tikesos-toimeenpanosta (4/2011) Kuvaa julkisen hallinnon

Lisätiedot

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa

Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa Uuden palvelumallin vaikutukset palvelujen tuottamisessa KIEKU käyttäjäfoorumi 4.11.2014 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Tehdyt linjaukset Päätös toimintamallin muutoksesta

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto

Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta. Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Kieku ohjausmalli ja elinkaaren hallinta Tomi Hytönen Valtiovarainministeriö Henkilöstö- ja hallintopolitiikkaosasto Työryhmä VM asetti työryhmän tekemään esityksen Kieku-järjestelmän elinkaaren hallinnasta

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Kieku-palvelujen tuottajana Pirjo Pöyhiä Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Pirjo Pöyhiä 2.4.2014 1 Palkeet - Vaikuttava

Lisätiedot

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki

Kuntatieto-ohjelma. Nykytilan analyysin tiivistelmä Versio: 1.0. Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma Nykytilan analyysin tiivistelmä 25.6.2014 Versio: 1.0 Laatija: Pentti Kurki Kuntatieto-ohjelma nykytila tiivistelmä 25.6.2014 2 (7) Sisällys 1. Dokumentin tarkoitus... 3 2. Kuntien ulkoisen

Lisätiedot

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa

Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Osallistamalla osaamisen kehittämisen toimintamallia rakentamassa Sote-tuotantoalueen osaamisen kehittämisen toimintamalli -hanke 1.1.2015-31.5.2016 Osaaminen muutoksen avain tulevassa Sotessa seminaari

Lisätiedot

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne

Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne www.kunnat.net/akusti Alueiden ja kuntien yhteistyö sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa, tilanne Sairaanhoitopiirien ja sosiaali- ja terveysjohdon tapaaminen Kuntatalo 5.5.2015 Minna Saario

Lisätiedot

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari

Hallintopalveluiden talousarvio Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari Hallintopalveluiden talousarvio 2017 Kaupunginhallituksen ja -valtuuston talousarvioseminaari 3.10.2016 Hallinnon tukipalveluiden sitovat tavoitteet Strateginen tavoite ja kriittinen menestystekijä Tavoite

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysryhmä

Sosiaali- ja terveysryhmä Porin seudun kuntarakenneuudistus TOIMEKSIANTO: Sosiaali- ja terveysryhmä Johtopäätökset sosiaali- ja terveyspalveluiden nykytilan arvioinnista Sosiaalipalvelujen visio ja tavoitteet uudessa kunnassa Sosiaali-

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008

JIK-HANKE. Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 JIK-HANKE Liikelaitoskuntayhtymän perustaminen 14.2.2008 Asialista NHG:n esittely Sosiaali- ja terveydenhuollon yleisiä haasteita Projektin sisältö Toimeksianto ja tavoitteet Toteutus Aikataulu Keskustelu

Lisätiedot

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi

Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Sisäasiainministeriön hallinnonalan Kieku-tietojärjestelmähanke Sisäasianministeriön toimenpiteet henkilöstöhallinnon yhtenäistämiseksi Kieku-info 23.9.2011 Sirpa Joensuu, projektipäällikkö Lähtötilanne

Lisätiedot

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät

Kiekun pienkehittäminen. Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät Kiekun pienkehittäminen Juha Koljonen, Helena Lappalainen Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtiokonttori: Kieku-ratkaisun kehittämisen tiekartta Suoritustaso Potentiaalisia hankkeita Isommat kehityshankkeet

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kokonaisarkkitehtuurityön käynnistäminen 4.12.2012 Kokonaisarkkitehtuuri hyvinvointipalveluissa seminaari Riitta Häkkinen, erikoissuunnittelija THL / OPER Esityksen

Lisätiedot

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille

1 (2) VM078:00/2012. Nimeämispyyntö. Julkisen hallinnon ICT-osasto Jakelussa mainituille Nimeämispyyntö VM078:00/2012 1 (2) Julkisen hallinnon ICT-osasto 31.3.2016 Jakelussa mainituille NIMEÄMISPYYNTÖ KUNTIEN TALOUSTIETOJEN, TILASTOINNIN JA TIETOHUOLLON KEHITTÄMISOHJELMAN PROJEKTIRYHMÄÄN Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

OSAAMISEN HEDELMÄKORI

OSAAMISEN HEDELMÄKORI OSAAMISEN HEDELMÄKORI Havaintoja ja oppeja Valmiina digikiriin ja Yhteinen sävel -selvitysten tekemisestä H J F 1 7. 11. 2 0 1 T i m o L a i t i n e n Oppeja ja kokemuksia selvitysten tekemisestä 4 Digiselvitys

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija-

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija- TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelu-keskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja VALITSE KUNTAPRO Kokenut tiennäyttäjä palvelee tehokkaasti ja ammattitaidolla

Lisätiedot

Ajankohtaista Lahden kaupungista

Ajankohtaista Lahden kaupungista Ajankohtaista Lahden kaupungista Vanhusneuvostojen seminaari 23.5.2016 Mikko Komulainen Taustaa Hyvinvointikuntayhtymän tarkoituksena on koota maakunnan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen yhdeksi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön

Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Sosiaali- ja terveysministeriön näkökulma sote-muutokseen ja tietohallintoyhteistyöhön Terveydenhuollon atk-päivät 12.-13.5.2015 Maritta Korhonen Kehittämispäällikkö Esityksen sisältö Sote-uudistuksen

Lisätiedot

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café

Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Erilaisia Osaava verkostoja - Lapin hankkeiden Learning café Aika 27.11.11.2013 klo 9.45 10.30 Kouluttaja: Koulutus- ja kehitysjohtaja Miten hankkeen toimintaa voidaan motivoida, keinoja viedä hanketta

Lisätiedot

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN

YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN YHTEINEN SÄVEL DIGIVALTION HR-JOHTAMISEEN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN Kyvykäs, sitoutunut ja uutta luova henkilöstö on valtion voimavara. Anu Vehviläinen Yhtenäistämme henkilöstöjohtamista Nostamme innovatiivisuuden

Lisätiedot

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm

Lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavan toimielimen ja sen jäsenen oma-arvio Kunta Toimielimen nimi Arvioijan nimi Pvm tilasta 1. Suunnitelma ohjaa konkreettisesti kunnan toimintaa 1.1. Suunnitelman laadinta on yhteistyöprosessi, johon voivat osallistua kaikki joiden toimin lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointiin vaikutetaan.

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan?

Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Kieku-hanke päättyy. Mitä saimme aikaan? Tavoitteet Kieku-hankkeen tavoitteena: Kieku-ratkaisun tavoitteena: toteuttaa Kieku-ratkaisu (prosessit ja järjestelmä) parantaa valtion talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuurin tavoitetila Valtion taloushallintopäivä 18.11.2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Sisällys Johdanto Visio ja tavoitteet 1. Toiminta-arkkitehtuuri - Palvelut -

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit

Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Palkeiden palkanmaksuprosessin kontrollit Kieku-käyttäjäpäivät 20.9.2016 Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus www.palkeet.fi Kontrollien määrittäminen, suorittaminen ja raportointi Prosessinomistaja

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 3: Muutosohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto MUUTOSOHJELMA 1 Muutosohjelman lähtökohdat Strategiset päämäärät Järvenpäätä johdetaan strategialähtöisesti

Lisätiedot

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi

Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi Soma-esivalmistelun henkilöstöfoorumi 25.1.2017 Valmistelun rakenne Esivalmistelun ohjausorganisaatio Henkilöstöfoorumi Yhteiset valmisteluryhmät Sote-tiimi sote-muutosjohtaja & valmisteluryhmien pj:t

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella

Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella Sairaanhoitopiirin hallituksen työn arviointi valtuustokaudella 2009 2012 Miten arvioit hallitustyön edellytyksiä hallituksessa yleisesti seuraavien asioiden osalta? Arvioi edellytyksiä asteikolla 1 5

Lisätiedot

Tietojohtamisen käyttöönotto. osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf

Tietojohtamisen käyttöönotto.  osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen käyttöönotto http://www.sitra.fi/julkaisut/muut/s osiaali_ja_terveyspalveluiden_tieto johtamisen_kasikirja.pdf Tietojohtamisen malli = asiakasanalyysi ja hyvinvointi-indikaattorit Asiakasanalyysi

Lisätiedot

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos

Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Mitä talous- ja henkilöstöhallintostrategiat 2020 edellyttävät asiantuntijoiden osaamiselta? asiantuntijan ammattiroolin muutos Kieku käyttäjäfoorumi 6.5.2015 Maileena Tervaportti ja Mari Näätsaari Taustaa

Lisätiedot

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen

JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen JHS- seminaari Uudet suositukset ICT- palvelujen kehittämiseen Miten toiminnan tehokkuutta/hankinnan hyötyjä voidaan mitata Oulun kaupunki/tietohallinto Kaisa Kekkonen 24.11.2009 Kustannus-hyötyanalyysi

Lisätiedot

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tammikuu 2014 Joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi HR-OSAAJAN ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Tervetuloa

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Työhyvinvointi ja johtaminen

Työhyvinvointi ja johtaminen Työhyvinvointi ja johtaminen Johtaja 2012 forum Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari 13.9.2012 Aino-Marja Halonen Vastaava työterveyshoitaja Riihimäen Työterveys ry Riihimäen Työterveys ry Perustettu 1981

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNGINKANSLIA Henkilöstöosasto 1 Jakelussa mainituille VUODEN 2017 TULOSPALKKIOJÄRJESTELMIEN VALMISTELU Kaupunginvaltuuston 16.3.2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaupungin johtamisjärjestelmä ja organisaatio uudistuvat 1.6.2017 alkaen.

Lisätiedot

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen

JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA:n kokonaisarkkitehtuurijaoston asettaminen JUHTA 28.2.2013 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Organisaation kokonaissuunnitelma = kokonaisarkkitehtuuri Organisaatio X Visio, strategia, toiminnan

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi

Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi. Kati Korpi Sisäasiainministeriön toimenpiteet taloushallinnon yhtenäistämiseksi Kati Korpi 23.9.2011 23.9.2011 Sisäasiainministeriön hallinnonala Virastoja Sisäasiainministeriö Ministeriön tulosohjaamia virastoja

Lisätiedot

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen

Työkaluja esimiestyön tehostamiseen Työkaluja esimiestyön tehostamiseen 7.5.2009 Anna-Maija Sorvoja, HR Management Consultant Aditro Ohjelma 1. Esimiestyön haasteita 2. Työkaluja haasteiden kohtaamiseen, 3. Yhteenveto case-esimerkkejä 2

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö

Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö Tuottavuusohjelman työsuunnitelman sisältö 1 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelmat Hallitus linjasi politiikkariihessään 24.2.2009, että 20 suurinta kuntaa laatii palveluidensa kehittämiseksi tuottavuusohjelmat.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Oma Häme -hankkeen väliraportti

Oma Häme -hankkeen väliraportti Oma Häme -hankkeen väliraportti Tiedotustilaisuus 24.5.2016 Jukka Lindberg, projektipäällikkö Hämeen liitto www.omahäme.fi Missä menee Oma Häme hanke? Tiivistelmä: Sote III.sta Oma Häme hankkeeksi kevään

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta

Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Kokemuksia Valtiokonttorin Kieku-käyttöönotosta Talous- ja henkilöstöhallinnon substanssit sekä Kiekuprosessit Mikä Heltta-hanke oli? Otimme käyttöön 1.1.2011 Kieku-tietojärjestelmän talousja henkilöstöhallintoon

Lisätiedot

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ

VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ VÄLIRAPORTTI ICT TYÖRYHMÄ 30.11.2016 www.ekarjala.fi 1 TYÖRYHMÄ JA SEN TYÖSKENTELY / Osallistujat: / Mia Hokkanen, Saita, puheenjohtaja / Toni Suihko, Eksote / Kari Perälä, Imatra / Matti Backman, Ruokolahti

Lisätiedot

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson

Hiihtomuseon auditorio Anjariitta Carlson Hiihtomuseon auditorio 6.5.2013 Anjariitta Carlson Yhteistoimintasopimuksen (2013-2016) tarkoitus: kehittää kunnallisia sivistyspalveluita yhteistyössä, ennakoiden ja osaamisresurssia jakamalla yhteneväisen

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet

Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu :45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Kaupunginhallituksen itsearviointi 2015 RTF Report - luotu 30.06.2016 15:45 Nimi Vastaaja Vastaamassa Vastanneet Hallitus 19 8 5 Yhteensä 19 8 5 Vastausprosentti 42.1 Lopettaneet 26.3 Kesken jättäneet

Lisätiedot

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen

LUC-palvelupiste. Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen LUC-palvelupiste Käyttöönoton vaiheet ja tulevaisuuden tavoitteet Sakari Tarvainen Taustat - Konsernin strategiasta (2009) löytyy toiminta-ajatus Palvelut tuotettava pääosin yhdessä - Yhdeksi kehityskohteeksi

Lisätiedot

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö

Projektin tilanne. Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Projektin tilanne Tavaraliikenteen telematiikka-arkkitehtuuri Liikenne- ja viestintäministeriö Tehtyä työtä Syksyn mittaan projektiryhmä on kuvannut tavaraliikenteen telematiikkaarkkitehtuurin tavoitetilan

Lisätiedot

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja

AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko. Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun. Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja AMKEn luovat verkostot -seminaari 15.5.2012, Aulanko Ennakointitiedon lähteitä henkilöstösuunnitteluun Lena Siikaniemi henkilöstöjohtaja PHKKn visio 2017 Olemme oppimisen ja kestävän uudistamisen kansainvälinen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Toteutuksen luonnostelua Seutuhallitus 14.12.2016 9.12.2016 Saatesanat Tampereen kaupunkiseudun valtuustot (ovat hyväksyneet) Tulevaisuuden kaupunkiseutu strategian

Lisätiedot

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä

Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Ajankohtaista maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palveluiden järjestämisestä Osastopäällikkö Juha Sarkio Valtiovarainministeriö Sairaanhoitopiirien ja suurten kaupunkien informaatiotilaisuus 23.2.2016

Lisätiedot

Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle

Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle 1 Kieku-tietojärjestelmähanke Infotilaisuus palvelukeskusten henkilöstölle 15.1.2009 Ohjelma 2 Kieku-tietojärjestelmän toteutus ja käyttöönotto Tietojärjestelmän sisältö Kieku-tietojärjestelmän hyödyt

Lisätiedot

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy

ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja Suvi Pietikäinen Netum Oy ICT-palvelujen kehittäminen - suositussarja 24.11.2009 Suvi Pietikäinen Netum Oy JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden

Lisätiedot

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti

VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti VAKAVA Valtakunnallinen kokonaisarkkitehtuurin suunnittelun ja kuvaamisen tukiprojekti Karri Vainio, erityisasiantuntija, Kuntaliitto Kansallisen projektin projektipäällikkö 18.4.2013 sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lisätiedot

Kieku-järjestelmän tulos- ja kehityskeskusteluosion pilotointi Valtiokonttorissa. Kieku-info, Santtu Mäkinen

Kieku-järjestelmän tulos- ja kehityskeskusteluosion pilotointi Valtiokonttorissa. Kieku-info, Santtu Mäkinen Kieku-järjestelmän tulos- ja kehityskeskusteluosion pilotointi Valtiokonttorissa Esityksen tarkemmat aiheet: Miten tulos- ja kehityskeskusteluosion käyttöönotto Valtiokonttorissa toteutetaan? Mitä huomioita

Lisätiedot

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö

Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä. Laituri-projekti / Mervi Sirviö Poimintoja Laiturin toteuttamasta ELY - kyselystä Laituri-projekti / Mervi Sirviö Taustaa ELY kierroksen ennakkokyselyyn Kysely lähetettiin 15 ELY:lle 23.6.2012, johon kaikki vastasivat (viimeiset 23.8.)

Lisätiedot

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri

Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Kuntasektorin kokonaisarkkitehtuuri Tilannekatsaus Kurttu 18.4.2013 Miksi kokonaisarkkitehtuuri? Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurilla tavoitellaan» Yhteentoimivuutta, tietojärjestelmissä, niiden

Lisätiedot

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista

TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista TORI-verkkohaastattelu Tiivistelmä tuloksista 14.11.2012 TORI-verkkohaastattelu Tavoitteena oli selvittää tulevan ICT-palvelukeskuksen palvelujen tuottajien ja niiden käyttäjien näkemyksiä palvelukeskuksen

Lisätiedot

Harjoitustyö Case - HelpDesk

Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyö Case - HelpDesk Harjoitustyön Case: HelpDesk -sovellus Tietotekniikkatoimittaja AB ja asiakas X ovat viime vuonna sopineet mikrotukiyksikön ulkoistamisesta X:ltä AB:n liikkeenjohdon vastuulle.

Lisätiedot

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski

Laatutyö nousuun Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä. Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä. PL 119 37601 Valkeakoski 1 (7) Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä n yhteystiedot Juuso Hyvärinen juuso.hyvarinen@vsky.fi puh. 044 906 0320 PL 119 37601 Valkeakoski Toiminnan vakiintuneisuus, esim. vuosikello. Laadunhallinnan

Lisätiedot

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun

Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Kuka kylää kehittää? Salon seudun malli kyläsuunnitteluun Salon seudun suunnittelumalli yhdistää toiminnallisen kyläsuunnittelun ja maankäytön suunnittelun Toiminnallinen kyläsuunnitelma edustaa kyläläisten

Lisätiedot

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009

SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Liite 2 Seutuhallitus 5.6.2008 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON HENKILÖSTÖ- JA TALOUSPALVELUJEN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2009 Sivu 1 / 6 Sivu 2 / 6 SEUDULLISEN KUNTAPALVELUTOIMISTON PALVELUSOPIMUS VUODELLE

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma. Socom

Toimintasuunnitelma. Socom Toimintasuunnitelma 2011 Kaakkois-Suomen sosiaalialan 1 osaamiskeskus Oy Socom 1 YLEISTÄ Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Socom Oy toimii Kymenlaakson ja Etelä- Karjalan maakunnissa. Socomin

Lisätiedot

Kieku-hanke

Kieku-hanke Yhteinen Kiekumme Kieku-hanke 2008 2016 Valtiolle yhteinen ratkaisu henkilöstö- ja taloushallinnon tehtäviin: yhtenäiset prosessit, vakioitu tapa käyttää palvelukeskus-palveluita, näitä tukevat tietorakenteet

Lisätiedot

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä?

Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Kuinka Kieku on muuttanut esimiestyötä? Katri Vermanne Maanmittauslaitos Kieku käyttäjäfoorumi 26.11.2015 Esityksen sisältö Maanmittauslaitos pähkinänkuoressa Esimiehen rooli, ammattimainen esimiestyö

Lisätiedot