HUOJUVAN TALON TARINAT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUOJUVAN TALON TARINAT"

Transkriptio

1 HUOJUVAN TALON TARINAT Parisuhdeväkivallan ilmeneminen ja sen tunnistaminen Laila Laakso Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diak Itä, Pieksämäki Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto Sosionomi (AMK) + diakonin virkakelpoisuus

2 TIIVISTELMÄ Laakso, Laila. Huojuvan talon tarinat, - parisuhdeväkivallan ilmeneminen ja sen tunnistaminen, Pieksämäki, kevät 2009, 55s., 2 liitettä. Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä, Pieksämäki. Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen sosiaalityön suuntautumisvaihtoehto, sosionomi (AMK)+diakonin virkakelpoisuus. Perhe- tai parisuhdeväkivalta koskettaa jollakin tavalla lähes jokaista suomalaista joko menneisyydessä, nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Parisuhdeväkivalta aiheuttaa suunnatonta inhimillistä kärsimystä kaikille perheen jäsenille. Ulkopuolisen on vaikea puuttua asiaan, koska kotien sisäisiä ongelmia on vaikea tunnistaa ja suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vaieta kodin sisäisistä asioista. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää parisuhdeväkivallan ilmenemistä ja sen tunnistamista. Lisäksi kartoitettiin naisten selviytymiskeinoja ja kokemuksia saamastaan avusta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jossa aiheeseen syvennyttiin eri tutkimusten tarkastelun ja teemahaastattelun avulla. Tutkimuksessa haastateltiin neljää eri naista, jotka olivat osallistuneet seurakunnassa kokoontuvaan vertaistukiryhmään. Tutkimuksen menetelmänä käytettiin sisällönanalyysiä, sekä haastatteluja tarkasteltiin aineistolähtöisesti. Tulokset esitettiin kuvailun, tapauskertomusten ja taulukoiden avulla. Haastatellut naiset olivat kokeneet henkistä, fyysistä, taloudellista, seksuaalista ja hengellistä väkivaltaa. Kotona ilmenevästä parisuhdeväkivallasta henkinen väkivalta oli yleisintä. Kodin ulkopuolella parisuhteessa olevasta väkivallasta ei mielellään puhuttu, koska asia koettiin hävettäväksi ja kotona oli jo opittu, ettei vieraille puhuta omista asioista. Haastateltavilla oli myös kokemuksia siitä, etteivät ulkopuoliset tahot aina uskoneet heitä, kun he kertoivat kotona kokemastaan parisuhdeväkivallasta. Tärkeimmäksi selviytymiskeinoksi naiset nimesivät terapian. Vertaistuella ja seurakunnan diakoniatyöllä näytti olevan myös vaikutusta parisuhdeväkivallasta selviytymiseen. Tärkeää oli, että parisuhdeväkivaltaa kokenut nainen tulee kuulluksi ja ymmärretyksi apua hakiessaan. Parisuhdeväkivallan tunnistaminen on vaikeaa. Naiset olivat salanneet kotona esiintyvän väkivallan pitkään. Erilaisia merkkejä, joista parisuhdeväkivallan voisi tunnistaa, naiset nimesivät arkuuden, alistuneisuuden ja surumielisyyden. Erittäin tärkeäksi nousi se, että työntekijä kysyisi suoraan asiakkaalta mahdollisesta väkivallan esiintymisestä kotona. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että parisuhdeväkivallan tunnistaminen edellyttää työntekijältä rohkeutta ottaa asia puheeksi asiakkaan kanssa. Lisäksi työskentely parisuhdeväkivallasta selviytymiseksi edellyttää moniammatillista yhteistyötä. Ammattiapu ja vertaistuki voisivat olla toisiaan täydentäviä työmuotoja. Avainsanat: parisuhdeväkivalta, parisuhdeväkivallan muodot, teemahaastattelu, selviytyminen, tunnistaminen

3 ABSTRACT Laakso, Laila Tales of Tottering House - forms of spousal violence and recognizing it. 53 p., 2 appendices. Language: Finnish. Pieksämäki, Spring 2009 Diaconia University of Applied Sciences. Degree Programme in Social Services, Option in Social Services and Education. Degree: Bachelor of Social Services and Diaconal Social Work. Almost every Finn encounters family or spousal violence in some form either in the past, present or future. Spousal violence causes enormous human suffering to all family members. It is difficult for a third party to intervene, because it is difficult to recognize domestic problems and also, it is part of the Finnish culture to keep quiet about internal affairs. The purpose of the study was to find out how spousal violence occurs and how it can be recognized. Furthermore, means to cope were surveyed as well as women s experiences of the help they had been given. The study was implemented as a qualitative study in which the subject matter was entered by investigating different studies and theme interviews. Four different women were interviewed who all had participated in a peer support group organized by a Lutheran congregation. The method used was content analysis, and the interviews were examined by applying the Grounded Theory. The results were displayed by description, case studies and tables. The women interviewed had experienced mental, physical, financial, sexual and spiritual violence. The most common form of domestic violence was mental violence. Domestic violence was rather not discussed outside of the home, since it was considered shameful, and already in the childhood had the people learned not to share their affairs with strangers. The interviewees had also experiences of third parties not believing them when they had told about spousal violence which they had been exposed to. The women indicated therapy as the most important means to cope. Peer support and diaconal work arranged by the congregation also seemed to help in dealing with spousal violence. The importance of being listened to and understood while seeking help was emphasized. Recognizing spousal violence is difficult. The women had kept it secret for a long time. The women identified certain signs that may help in recognizing spousal violence: timidity, submissiveness and melancholy. A strong emphasis was placed on the fact that the social worker should directly ask if there was possible spousal violence in the client s home. As a conclusion, it can be stated that recognizing spousal violence calls for courage of the social worker to bring up the matter with the client. Furthermore, the work done to help people cope with spousal violence requires multi-professional cooperation. Professional help and peer support can be complementing factors. Keywords: spousal violence, forms of spousal violence, theme interview, coping, recognizing

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO Rakasta, kärsi ja unhoita Perheväkivalta ilmiönä Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 8 2 NAISIIN KOHDISTUVA PARISUHDEVÄKIVALTA Parisuhdeväkivalta käsitteenä Parisuhdeväkivallanmuodot Parisuhdeväkivallan tunnistaminen Naisten kokemuksia parisuhdeväkivallista 15 aikaisemmissa tutkimuksissa 3 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS Tutkimustehtävä Tutkimuksen metodiset lähtökohdat ja menetelmä Aineiston keruu ja valintaperusteet Aineiston analyysi 22 4 TULOKSET Taustatiedot Parisuhdeväkivallan ilmeneminen kotona ja kodin ulkopuolella Naisten selviytymiskeinot ja avun saaminen Parisuhdeväkivallan tunnistaminen 37 5 JOHTOPÄÄTÖKSET Parisuhdeväkivallan ilmeneminen, siitä selviytyminen ja tunnistaminen Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 45 6 POHDINTA 47 LÄHTEET 53 LIITTEET 56

5 1 JOHDANTO 1.1 Rakasta, kärsi ja unhoita Perhe- tai parisuhdeväkivalta koskettaa jollakin tavalla lähes jokaista suomalaista joko menneisyydessä, nykyhetkessä tai tulevaisuudessa. Koti mielletään yleensä turvapaikaksi ja satamaksi maailman myrskyissä. Tilastot puhuvat kuitenkin karua kieltään parisuhteissa tapahtuvasta väkivallasta. Oma koti on Husson mukaan väkivalta- ja henkirikosten suhteen naisille kaikkein vaarallisin, kun taas miehille kaikkein turvallisin paikka. (Husso 2003, 16.) Markku Heiskasen ja Minna Piispan kyselytutkimuksessa joka viides (22 %) naisista on ollut fyysisen väkivallan kohteena nykyisessä parisuhteessa, ja entisen puolisonsa väkivallan tai sillä uhkailun kohteeksi on joutunut puolet avio- tai avoliitossa eläneistä naisista. (Heiskanen & Piispa 1998, 4.) Parisuhdeväkivallassa on kyse yksityiselämästä ja läheisistä sekä myös yhteiskunnallisesta ongelmasta. Parisuhdeväkivallan paikkana on yleensä oma koti ja tekijänä oma kumppani. Sama käsi joka rakastaa ja hyväilee, sama käsi lyö. Tutkimusaihe kiinnostaa minua lapsi- ja perhetyöntekijänä. Työssäni kohtaan paljon äitejä ja kokonaisia lapsiperheitä, sekä työpaikkani on myös naisvaltainen. Tilastojen valossa näissä kohtaamissani naisissa ja äideissä on heitä, jotka elävät parisuhdeväkivallan kohteena. Parisuhdeväkivalta aiheuttaa suunnatonta inhimillistä kärsimystä näille naisille ja kaikille perheen jäsenille. Parisuhdeväkivallan suhteen vanhempien käyttäytymismallilla on myös merkitystä. Alttius väkivaltaiseen käyttäytymiseen näyttää siirtyvän sukupolvelta toiselle. On kuitenkin syytä huomata, että yli puolet miehistä ja naisista ei kuitenkaan toista lapsuudessa näkemäänsä ja kokemaansa väkivaltaa omissa parisuhteissaan. Perheissä ja yhteisöissä, joissa väkivaltaa ilmenee, on myös paljon väkivallan oikeutuksia. Se, etteivät ulkopuoliset puutu tilanteeseen, vahvistaa oikeutetun väkivallan olemassa oloa ja sen normalisoitumista.

6 6 Ulkopuolisen on vaikea puuttua asiaan, koska kotien sisäisiä ongelmia on vaikea tunnistaa ja suomalaiseen kulttuuriin kuuluu vaieta kodin sisäisistä asioista. Tämä puuttumisen vaikeus tekee meistä vain sivustaseuraajia. Meillä kaikilla on kuitenkin vastuu edistää luovuttamattomien ihmisarvojen toteutumista ja ihmisarvoista elämää. 1.2 Perheväkivalta ilmiönä Vuoden 2008 aikana on tapahtunut traagisia koko perhettä koskevia murhenäytelmiä, joissa henkensä ovat menettäneet kaikki perheen jäsenet, tai toinen vanhemmista on riistänyt hengen itseltään ja puolisoltaan. Savon Sanomat kirjoitti lokakuussa 2008: Oulussa paljastui sunnuntaina puolenpäivän jälkeen traaginen perhesurma jossa kuoli neljä ihmistä. Poliisin mukaan isä ampui vaimonsa ja kaksi lastaan. Perheen hyvin tunteneet henkilöt olivat hyvin järkyttyneitä tapahtuneesta. Heidän mukaan mies oli ihana ihminen ja opettaja, eivätkä tuttavat voi käsittää miksi tällaista tapahtui. (Savon Sanomat 2008.) Väkivallan teot tulevat usein tuttaville ja lähipiirissä asuville yllättäen. Harvoin löytyy merkkejä tulevasta ja ne ovatkin olleet täysin käsittämättömiä heille. Nämä teot koskettavat lähimpien lisäksi satoja muita ihmisiä, työtovereita, lasten kavereita, entisiä opiskelukavereita jne. Marraskuussa tapasin Jyväskylässä seurakunnan järjestämässä perheillassa erään opettajan, joka oli yhä järkyttynyt Oulun tapahtumista. Hän ei voinut ymmärtää, mitä niin mukavan ja sosiaalisen opiskelutoverin elämässä oli tapahtunut, että elämän täytyi koko perheen kohdalla näin traagisesti päättyä. Suomi näyttäytyy tänä päivänä yhtenä Länsi-Euroopan parisuhdeväkivaltaisimpana maana. Kuopion kriisikeskuksen tietojen mukaan WHO raportoi vuonna 2007, että Suomi on Länsi-Euroopan väkivaltaisin maa, ja keskeisin syy Suomen synkille tilastoille on perheväkivalta. Parisuhdeväkivaltaa on tutkittu Suomessa vähän tai se on ainakin varsin nuorta. Uusimpien tilastojen valossa naisiin kohdistuva fyysinen väkivalta parisuhteessa on lähes kolme kertaa yleisempää meillä kuin esimerkiksi Ruotsissa. Kirkkohallituksen julkaisussa (2004:2) käy ilmi, että Suomessa vuoden jokaisena päivänä 306 naista, iältään 18

7 7 74-vuotiaita, joutuu parisuhteessaan fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai niillä uhkailun kohteeksi. (Kirkkohallitus 2004, 13.) WHO:n raportissa 2003 katsotaan väkivallan kuuluvan huomattavimpiin maailmanlaajuisiin kansanterveysongelmiin, jonka hoitamiseksi jäsenvaltioita kehotetaan ryhtymään toimenpiteisiin (Mehtola 2008). Perheväkivalta, parisuhdeväkivalta ja naisiin kohdistuva väkivalta on tunnistettu yhteiskunnallisina ongelmina vasta 1960-luvulla naistutkimuksen kehittymisen myötä. Ilmiöinä nämä kuuluvat ihmisoikeuskysymyksiin. Suomessa asialle on herätty vasta luvulla. (Mehtola 2008). Huomion arvoista on se, että parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa lähdettiin tutkimaan vasta kansainvälisen painostuksen ja julkisten nuhteiden saattelemina. Parisuhdeväkivalta on myös osaltaan kulttuuriin liittyvä kysymys. Vanhat sanonnat: joka kuritta kasvaa se kunniatta kuolee, tai joka vitsaa säästää se lastaan vihaa, on käytetty kurittamisen oikeutuksina. Miehillä on katsottu olevan oikeus piestä vaimojaan ja vanhemmilla yhdessä lapsiaan. Mehtolan mukaan ihmisoikeusajattelun juuret yltävät luvuille ja ihmisoikeuksien käsite tarkoittikin alun perin miehen oikeuksia (rights of man, droits de l homme). Oikeus vapauteen, omaisuuteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen kuuluivat alun perin vain vapaille ja taloudellisesti itsenäisille miehille. Vasta toisen maailmansodan jälkeen alettiin käyttää ihmisoikeuskäsitettä human rights. (Mehtola 2008.) Keskeiset ihmisoikeussopimukset lupaavat yksilölle oikeuden vapauteen ja turvallisuuteen sekä suojelua julmaa, epäinhimillistä ja alentavaa kohtelua kohtaan. Ne soveltuvat kuitenkin huonosti yksityisen piirissä harjoitettuun väkivaltaan. Sopimukset käsittävät yksityisyyden suojan, mutta samalla tästä yksityisyyden suojasta kehittyi myös suoja perheen sisäisten valtasuhteiden ylläpitoon ja väkivaltaan. Perheen sisäisiin asioihin on edelleenkin hyvin vaikea puuttua edes lainsäädännön keinoin. (Mehtola 2008.) Perhettä on pidetty kautta aikojen koskemattomana instituutiona, ja tästä kunnioituksesta on muodostunut ikään kuin lupa olla puuttumatta toisen perheen asioihin. Yksityisyyden suoja kelpaakin siis syyksi olla tekemättä mitään. Lain säädäntö Suomessa on uudistunut hitaammin kuin esimerkiksi Ruotsissa. Suppea vertailu maiden välillä taulukossa 1 havainnollistaa tätä.

8 8 TAULUKKO 1. Lain säädännön kehittyminen maiden välillä. (Koski 1999,16 18.) Laki Ruotsi Suomi Kotikuritus kiellettiin Insestin uhrin rangaistus poistettiin Raiskaus avioliitossa kriminalisoitiin Pahoinpitely yksityisellä paikalla virallisen syytteen alaiseksi Lähestymiskielto Naisrauharikos Husson tutkimuksessa (2003) Hanmer toteaa, että vaikka väkivalta on nimitetty ilmiöksi, jota voi tieteellisesti tutkia ja poliittisesti selittää, siinä on kuitenkin kyse ihmisten välisistä suhteista, ja erityisesti siitä, miten ihmiset toimivat suhteissa toisiin ihmisiin, muihin olevaisiin ja esineisiin. Väkivallan suhteen ei ole olemassa neutraalia maaperää sen enempää yksilöille kuin millekään instituutioillekaan. Ne jotka eivät halua ottaa kantaa väkivaltaan tai osallistua sen aiheuttamiin ongelmien ratkaisemiseen, ovat sen hiljaisina hyväksyjinä väistämättä osa ongelma. (Husso 2003, 46.) 1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus Perheen arvostus Karhun mukaan näyttää olevan enemmän nousussa kuin laskussa (Notko 2000, 1). Idylli perheestä, jossa parisuhde kukoistaa ja lapset kasvavat tasapainoisiksi yksilöiksi, on ajatuksena meistä useimmilla - ellei meillä kaikilla, jotka perhettä perustavat. Koti voi kuitenkin muuttua yhtä äkkiä turvapaikasta pelon paikaksi. Perheen saama arvostus saattaakin Notkon mukaan toimia myös väkivallan peittäjänä (Notko 2000, 1). Naisiin kohdistuva väkivalta on laajuudessaan suuri ja inhimillistä kärsimystä tuottava ongelma. Se on myös monisyinen ongelma, josta selviytyminen edellyttää ulkopuolista apua ja pitkäjänteistä tukea. Ojurin mukaan perheväkivalta fyysisenä psyykkisenä ja sosiaalisena ongelmana on edelleen niin uusi, että sen tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja tuen antamiseen liittyvää osaamista on peruspalveluissa liian vähän (Ojuri 2001, 7).

9 9 Tässä tutkimuksessa halusin antaa neljän parisuhdeväkivaltaa kokeneen naisen äänen kuuluville. Tutkimuksen päämääränä on selvittää parisuhdeväkivallan ilmenemistä heteroseksuaalisessa parisuhteessa sekä siinä, kuinka työntekijä voi tunnistaa parisuhdeväkivallan kohteena olevan naisen. Tarkastelen myös naisten selviytymiskeinoja, sekä heidän kokemuksiaan saamastaan avusta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on antaa esim. seurakunnan diakonia- tai lapsi- ja perhetyössä toimivalle työntekijälle tietoa parisuhdeväkivallan tunnistamiseksi. Ajatuksena on, että työ antaisi myös rohkeutta ottaa asia puheeksi asiakkaan kanssa. Puuttumalla parisuhdeväkivaltaan, yksittäiselle ihmiselle tulee mahdolliseksi päästä pois parisuhdeväkivallan kierteestä. Tutkimuksen rajasin väkivaltailmiön erityisalueelle, eli parisuhteessa naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Jätin tutkimuksen ulkopuolelle muun perhe- ja lähisuhdeväkivallan. Perheissä ja lähisuhteissa miehet ja pojat voivat olla myös väkivallan kohteina, mutta kuitenkin 90 prosentissa tapauksista väkivallan kohteena on nainen. Tämä työ sai alkunsa siitä, kun tapasin seurakunnassa kokoontuvan parisuhdeväkivallan vertaistukiryhmän ohjaajan. Hän kannusti minua tekemään tutkimusta parisuhdeväkivallasta. Vertaistukiryhmä kokoontui eräässä itäsuomalaisessa seurakunnassa, ja sen jäsenet asuivat eripuolilla Pohjois-Savoa. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus ja sen pohjana on neljän naisen teemahaastattelu. Tutkimukseni filosofisina perussuuntauksina ovat fenomenologia ja ihmiskäsitys on sekä kristillinen että holistinen.

10 10 2. NAISIIN KOHDISTUVA PARISUHDEVÄKIVALTA 2.1 Parisuhdeväkivalta käsitteenä Kun väkivaltaa lähdetään määrittelemään se tuo esiin määrittelyn ongelmallisuuden sekä erilaisia vaihtoehtoja. Eri tutkimuksissa, joihin olen tämän työn kautta tutustunut, sekä julkisessa puheessa, käytetään käsitteitä: perheväkivalta, parisuhdeväkivalta, lähisuhdeväkivalta, sukupuolistunut väkivalta ja miesten väkivaltainen käytös perheissä. Määritelmiä käytettäessä tulee Laitilan mukaan ottaa huomioon kenet määritelmä kattaa yhtäältä tekijänä tai toisaalta uhrina ja kenet se jättää mainitsematta. (Laitila 2008.) Parisuhdeväkivaltaa esiintyy kaikissa kulttuureissa, ikäryhmissä ja myös samaa sukupuolta olevissa parisuhteissa. Väkivalta Zimmermanin mukaan on usein kietoutunutta, mutta voi olla myös vain tietyntyyppistä. Fyysiseen väkivaltaan liittyy aina henkistä väkivaltaa, mutta emotionaalista väkivaltaa voi olla ilman fyysistä väkivaltaa, tosin sitä pidetään myös fyysistä väkivaltaa ennakoivana. (Flinck 2006, 20.) Kuopion Kriisikeskuksen Lähiväkivalta-sivuilla väkivalta määritellään käyttäytymiseksi, jonka avulla saavutetaan valtaa toisen ihmisen elämässä herättämällä pelkoa ja uhan tunnetta. Väkivaltaisella käyttäytymisellä on monenlaisia seurauksia väkivallan uhrin, väkivaltaa sivusta seuranneen sekä väkivallan käyttäjän elämään. (Kuopion kriisikeskus i.a). Lehtonen ja Perttu määrittelevät väkivallan toisen ihmisen tahdon, tarpeiden ja toiveiden hallitsemiseksi käyttämällä sanallisia ja sanattomia tekoja tai molempia tavoilla, jotka loukkaavat ihmisen fyysistä, psyykkistä ja/tai sosiaalista itsemääräämisoikeutta. Heidän mukaan väkivalta voidaan määritellä myös käyttäytymiseksi, jonka tarkoitus on kontrolloida, hallita ja ilmaista auktoriteettia ja valtaa. (Lehtonen & Perttu 1999, 9.) Suomessa naisiin kohdistuva väkivalta-käsitteen rinnalla käytetään termejä lähisuhdeväkivalta ja sukupuolittunut väkivalta. Käsitettä perheväkivalta on käytetty ja käytetään edelleen puhuttaessa perhepiirissä tapahtuvasta väkivallasta. Perheväkivaltakäsitettä ei tulisi käyttää synonyymina naisiin kohdistuvalle väkivallalle, koska se käsittää myös lapsiin ja miehiin kohdistuvan väkivallan. (Lehtonen & Perttu 1999, 9-10.) Lähisuhdeväkivallasta puhuttaessa käsitteen piiriin nousee myös keskinäisiä yhteyksiä

11 11 eri elämän alueiden välillä. Perhepiirin ohella lähisuhteita on myös työpaikoilla, harrastusten parissa ja kouluissa. (Nyqvist 2001a, 19.) Gelles määrittelee parisuhdeväkivallan tavallisimmin väkivallan tekotapojen mukaan fyysiseksi, psyykkiseksi, seksuaaliseksi, taloudelliseksi ja uskonnolliseksi väkivallaksi tai väkivallan uhaksi sekä psykologiseksi ja emotionaaliseksi hyväksikäytöksi (Flinck 2006, 19). Tässä tutkimuksessa käytän käsitettä parisuhdeväkivalta, jossa ilmaistaan niin tekijä kuin uhrikin. Väkivalta tapahtuu heteroseksuaalisessa parisuhteessa, jossa väkivallantekijänä oma aviopuoliso ja väkivallan kohteena oma vaimo. Tyypillisin tapahtumapaikka on oma koti, neljän seinän sisällä ja ulkopuolisilta näkymättömissä. Tutkimukseen osallistuvilla naisilla oli myös puolison kanssa yhteisiä lapsia. 2.2 Parisuhdeväkivallanmuodot Parisuhdeväkivalta on monimuotoista väkivaltaa ja sen monimuotoisuus ilmenee usein samanaikaisesti. Nämä eri muodot toimivat parisuhteessa vallan ja kontrollin saavuttamisen ja ylläpitämisen välineinä. (Huhtalo & Kuhanen & Pyykkö 2003,10.) Parisuhdeväkivallan muotoja ovat muun muassa fyysinen, psyykkinen, hengellinen, seksuaalinen ja taloudellinen väkivalta. Väkivalta voi näyttäytyä myös hoidon laiminlyöntinä tai olla latenttia eli piilevää väkivaltaa. Perheväkivalta on suhteen läheisyyden vuoksi erityisen vahingoittavaa, ja väkivallan kierre seuraa monia ihmisiä sukupolvesta toiseen. (Lehtonen & Perttu 1999, 11, ) Parisuhdeväkivallan aiheuttamat henkiset ja ruumiilliset vaikutukset näkyvät myös selvästi naisten runsaana perusterveydenhuollon ja mielenterveyspalvelujen käyttönä (Nyqvist 2001a, 25 26). Fyysinen väkivalta pitää sisällään kaikki ruumiillista koskemattomuutta loukkaavat teot. Se voi olla esimerkiksi lyömistä, potkimista, tönimistä ja kuristamista. Ruumiilliseen väkivaltaan saattaa liittyä myös erilaisten aseiden käyttö, aseena voidaan käyttää esimerkiksi puukkoa, pesäpallomailaa tai ampuma-asetta. Väkivallan uhria voidaan myös kiduttaa polttamalla häntä palavalla tupakalla tai kaatamalla päälle kuumaa vettä. (Lehtonen & Perttu 1999, 37; Huhtalo ym. 2003, 11; Ojuri 2004, 19.) Fyysiseen väkivaltaan liittyy usein vakava vammautumisen riski ja kuolemanvaara. Väkivallaksi voidaan lu-

12 12 kea kaikki fyysisen koskeminen, joka tapahtuu ilman lupaa ja aiheuttaa pelkoa. Fyysiseen väkivaltaan liittyy usein henkistä väkivaltaa. (Jääskeläinen 2007, 81.) Psyykkinen eli henkinen väkivalta on yleisin väkivallan muoto. Pertun tutkimuksen mukaan se voi olla sanallista tai sanatonta. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi uhkailua, syyttelyä, mitätöintiä, sisätiloihin vangitsemista, vahtimista ja raivokohtauksia. Uhkaukset voivat olla muun muassa väkivallalla uhkaamista, tappouhkauksia ja itsemurhauhkauksia. Tappouhkaukset voivat kohdistua parisuhdeväkivallan uhriin, lapsiin tai lemmikkieläimiin. Henkinen väkivalta sisältää myös puolisoon kohdistuvan verbaalisen alistamisen, jossa kumppania haukutaan mm. rumaksi, typeräksi tai kykenemättömäksi. Uhria ja hänen tekemisiään vähätellään jatkuvasti, ja hänet saatetaan nolata julkisesti. (Nyqvist 2001a, 16.) Myös alistaminen, nöyryyttäminen, vähättely ja uhrin sosiaalisen elämän kontrollointi ovat henkistä väkivaltaa (Lehtonen & Perttu 1999, 38). Henkinen väkivalta voi olla psyykkisiltä seurauksiltaan yhtä vahingollista kuin fyysinen väkivalta (Jääskeläinen 2007, 18). Hengellinen väkivalta käsitetään yleensä toisen uskonnon vähättelyksi tai halventamiseksi. Lisäksi se voi pitää sisällään uskonnon harjoittamisen kieltämistä tai pakottamista noudattaa jonkin uskonnon mukaisia sääntöjä ja tapoja. (Lehtonen & Perttu 1999, 40.) Hengellinen väkivalta voi ilmetä myös painostamisena, kiristämisenä, uhkailuna tai syyllistämisenä, joka liittyy yksilöihin tai uskonnolliseen yhteisöön. Sen ilmenemismuotoja ovat pelottelu, käännyttäminen, syyllistäminen, eristäminen ja kontrollointi. Tarkoituksena on nujertaa toisen ihmisen elämänkatsomus, elämäntapa tai mielipide. (Huhtalo ym. 2003, 11; Jääskeläinen 2007, 81.) Anja Lehtosen ja Sirkka Pertun mukaan kirkon patriarkaalinen rakenne on aiemmin rohkaissut miehiä naisen alistamiseen ja naisiin kohdistuvaan väkivaltaisuuteen. He näkevät, että uskonnon varjossa tapahtunut väkivalta on viime vuosiin saakka pysynyt salattuna ja sillä on ollut hiljainen oikeutus. He sanovat, että vielä tänäkin päivänä kirkko ja seurakunnat lähes täysin vaikenevat asiasta. (Lehtonen & Perttu 1999, 40.) Seksuaalinen väkivalta on käsitteenä hyvin laaja. Seksuaalista väkivaltaa onkin kaikki tahdonvastainen seksuaalinen kohtelu millä tahansa keinoin. Sitä voi olla esimerkiksi seksillä kiristäminen, seksiin pakottaminen, raiskaus, uhrin koskettelu ja hively. Myös sukuelimiin ja niiden alueelle kohdistuva pahoinpitely on seksuaalista väkivaltaa. Sek-

13 13 suaaliseksi väkivallaksi voidaan lukea myös seksiin painostaminen, seksillä syyllistäminen, uhkailu tai pelottelu, sekä uhrin seksuaalisuuden halventaminen tai hänen vertaamisensa muihin naisiin. (Jääskeläinen 2007, 81; Lehtonen & Perttu 1999, 40 42; Huhtalo ym. 2003, 11.) Taloudellinen väkivalta on yksi alistamisen ja vallankäytön muoto. Se käsittää uhriin kohdistuvan rahan kiristämisen, taloudellisen hyväksikäytön, raha-asioiden kontrolloinnin ja niihin liittyvän pelottelun ja uhkailun. Taloudellinen väkivalta voi näyttäytyä parisuhteessa esimerkiksi niin, että mies pitää raha-asiat täysin hallinnassaan eikä anna puolisolleen rahaa talousmenoihin eikä muihin tarpeisiin. (Nyqvist 2001a, 17). Hoidon laiminlyönti on väkivallan muoto, joka kohdistuu toisten avusta riippuvaiseen henkilöön, esimerkiksi vammautuneeseen puolisoon. Hoidon ja huolenpidon laiminlyönti tarkoittaa uhrin perustarpeiden, kuten ruuan, vaatetuksen ja hygienian laiminlyöntiä. Tahallinen hoidon laiminlyönti tähtää avusta riippuvaisen henkilön vahingoittamisen. (Lehtonen & Perttu 1999, 44; Perttu 1999, 17.) Piilevä eli latentti väkivalta on uhkan ilmapiiriä, tietoisuutta siitä, että väkivalta voi puhjeta milloin vain. Väkivalta on perheessä läsnä piilevänä, vaikka varsinaisia väkivallantekoja tapahtuisikin hyvin harvoin. Se on uhan ilmapiiriä, jonka tiedostaminen johtaa siihen, että uhri muokkaa omaa käyttäytymistään perheen arjessa väkivaltaa ehkäiseväksi. Hän yrittää myötäillä ja miellyttää väkivallantekijää sekä ennakoida tulevaa väkivaltaa. Väkivallan uhan alla eläminen on uhrille jatkuva stressitilanne, jossa elämä keskittyy jatkuvasti väkivallantekijän ja hänen tarpeidensa ympärille. (Lehtonen & Perttu 1999, 44.) Kuten edellisestä käy ilmi parisuhdeväkivalta ilmenee hyvin monimuotoisesti. Väkivallan luokittelun kautta tulee näkyviin parisuhdeväkivallan moniulotteisuus, eli kyse on siis paljon muustakin kuin vain fyysisestä väkivallasta. Tämän näkökulman huomioiminen on tärkeää erityisesti väkivallan ehkäisytyön ja interventioiden kannalta. Luokittelut myös ohjaavat ymmärrystämme parisuhdeväkivallasta. (Ojuri 2004, ) Lehtonen & Perttu toteavat että, parisuhdeväkivallan monimuotoisuus aiheuttaa sen, että häpeä, syyllisyys, masennus, pelko sekä yksinäisyyden, eristetyksi ja alistetuksi joutumisen kokemukset ja niiden herättämät tunteet limittyvät toisiinsa. Tämä kaikki vaikuttaa

14 14 myös siihen, että parisuhdeväkivallasta irrottautuminen ja selviytyminen on usein pitkä ja vaikea prosessi. Parisuhdeväkivalta onkin kriisi, joka yleensä traumatisoi uhrinsa. (Forsberg & Kepanen 2005, 45.) 2.3 Parisuhdeväkivallan tunnistaminen Yllättävää on, että miehen väkivallasta ja uhkailusta huolimatta parisuhde koetaan usein hyväksi. Markku Heiskasen ja Minna Piispan tutkimuksesta käy ilmi, että vuoden aikana väkivaltaa tai uhkailua kokeneista naisista 54 % piti suhdetta puolisoonsa vähintäänkin hyvänä. Huonona tai erittäin huonona suhdetta piti vain 10 % väkivaltaa tai sen uhkaa kokeneista naisista. Ne naiset jotka eivät olleet kokeneet väkivaltaa tai uhkailua viimeisen vuoden aikana ollenkaan, 90 % piti suhdettaan puolisoonsa hyvänä tai erittäin hyvänä ja alle 1 % huonona tai erittäin huonona. Heiskanen ja Piispa kysyvätkin, onko niin, ettei väkivaltaa tunnisteta, tai se hyväksytään, tai sitä ei uskalleta tuoda ilmi? (Heiskanen & Piispa 1998.) Väkivallan tunnistamista vaikeuttaa se, että koko perheen sopeutumisstrategiana väkivaltaan on sen näkymättömäksi tekeminen. Tämä on koko perheen, niin miehen, naisen kuin lastenkin intressi. Lasten kohdalla vaikuttimena on lojaalisuus vanhempiaan kohtaan. (Nyqvist 2001b, 167.) Ehrensaft & Vivian tulivat tutkimuksessaan 1996 (Laitila 2008) siihen tulokseen, että 60 % pariterapiaa hakevista ilmoittaa kokeneensa väkivaltaa parisuhteessa. Kuitenkin näistä alle 10 % puhuu siitä spontaanisti tai nimeää sen keskeiseksi ongelmaksi. He nimesivät kolme seuraavaa syytä siihen miksi näin tapahtuu. Ensinnäkin heistä se ei ole ongelma, toiseksi sitä esiintyy epäsäännöllisesti ja kolmanneksi se on heidän mielestään toissijaista tai johtuu muista ongelmista. Puhuessaan väkivallan tunnistamisesta Nyqvist viittaa väkivallan sivuttamisen ja ulossulkemisen käytäntöihin. Hänen mukaansa väkivallan läsnäoloa ei mieluusti tunnusteta silloinkaan kun se on hyvin ilmeistä. Väkivallan poissulkemisesta saattaa olla kyse myös silloin kun puhutaan väkivallan tunnistamisesta. Esimerkiksi parisuhteissa tapahtuvaa väkivaltaa ei useinkaan tunnisteta eikä tunnusteta väkivallaksi, vaikka se täyttäisi yleisesti hyväksytyt väkivallan tunnusmerkit ja tulisi muissa yhteyksissä välittömästi väkivallaksi tunnistetuksi ja nimetyksi. Samalla kun muu väkivalta tuomitaan, parisuh-

15 15 teessa tapahtuvaa väkivaltaa saatetaan pitää parisuhteen vuorovaikutusproblematiikkana. Tällöin on aina löydettävissä selitysmalleja jotka tekevät väkivallasta ymmärrettävää ja jopa hyväksyttävää. (Nyqvist 2001a, 10.) Väkivallan tunnistamisesta puhuttaessa, on harhaan johtavaa kysyä, millaisia yksilöitä väkivallankohteena olevat naiset ja väkivaltaisesti käyttäytyvät miehet ovat ja mistä ominaisuuksista nämä ihmiset voidaan tunnistaa. Mary Douglas on kritisoinut voimakkaasti pyrkimystä selittää yhteiskunnan ja kulttuurin primitiivisiä piirteitä yksilöiden ominaisuuksilla, ja sivuuttaa ihmisten käyttäytymiseen vaikuttavat yhteiskunnalliset ja kulttuuriset tekijät. Hänen mukaansa parisuhdeväkivallan yhteydessä tämä selitysmalli elää edelleen vahvana nyky-yhteiskunnassa. (Husso 2003, 322.) 2.4 Naisten kokemuksia parisuhdeväkivallista aikaisemmissa tutkimuksissa Margareta Hydén sanoo, että ymmärtääksemme parisuhteessa tapahtuvaa väkivaltaa ja sen toistuvuutta meidän tulee tuntea väkivallantekoon liittyvää kehityskulkua. Hydénin mukaan väkivalta koostuu kolmesta eri vaiheesta, jotka ovat: esivaihe, väkivaltainen teko ja jälkiselvittely. Tämä kehä on lähellä Walkerin parisuhteen väkivaltakehän kuvausta, joka toistuessaan johtaa vähitellen opittuun avuttomuuteen, jota ilmaisua hän käyttää naisen väkivaltaan sopeutumisen prosessin lopputilasta. (Nyqvist 2001a, ) Väkivaltaisen parisuhteen nähdään usein rakentuvan asetelmalle, jossa mies on aktiivinen ja toimiva osapuoli, ja nainen passiivinen uhri, jota kuvataan alistuvana, suojautuvana ja sopeutuvana osapuolena. Nyqvist toteaa kuitenkin, että inhimillinen todellisuus on parisuhdeväkivallan osalta paljon kompleksisempi kuin monien tutkimusten kuva antaa ymmärtää. (Nyqvist 2001a, ) Markku Heiskasen ja Minna Piispan laajan tilastotutkimuksen mukaan suomalaisista naisista väkivallan kohteeksi ovat joutuneet keskimääräistä enemmän nuoret, hyvin koulutetut naiset, joiden parisuhde oli kestänyt vain muutaman vuoden. Pienten lasten äidit ja opiskelijat olivat myös kokeneet väkivaltaa tavallista useammin. Suomalaisten nuorten naisten kokemaa parisuhdeväkivaltaa eivät Piispan mukaan selitä perinteiset elämäntilanteeseen liittyvät tekijät, kuten lapset, avioliitto tai parisuhteen uutuus. Hänen

16 16 mukaansa kaikenikäisten naisten kokema parisuhdeväkivalta perustuu miesten kontrollihakuisuuteen: miehet käyttävät väkivaltaa nimenomaan kontrollin ylläpitämiseksi tai saavuttamiseksi. Husso jatkaa, että vaikka parisuhdeväkivalta on näennäisestä sukupuolten tasa-arvosta huolimatta Suomessa hyvin yleistä, se näyttää kohdistuvan paljolti nuoriin naisiin, joiden voisi olettaa olevan erityisen tasa-arvoisia ja moderneja. (Husso 2003, ) Tutkimukset osoittavat kiistattomasti miesten taipumuksen hakea selitystä väkivaltaiselle käyttäytymiselleen. Puheen tasolla voidaan valehdella, johtaa harhaan ja kieltää koko ongelma. Cavanaghin ja Lewisin (1996) haastattelututkimuksessa miesten puhe oli kieltämistä, vähättelyä ja kumppanin moittimista. Skjørtenin mukaan miehet taas vähättelivät väkivallan käyttöä ja sen seurauksia. Nyqvistin tutkimuksen haastattelupuheessa naisilla tavallisinta oli pelko väkivallasta tai sen uhasta. Naisten kuvauksissa parisuhdeväkivallasta nousevat esiin, henkinen väkivalta ja miehen emotionaalinen etäisyys kumppanista. Tämä näkyy keskustelemattomuutena, välinpitämättömyytenä ja pakona ahdistaviksi koetuista vuorovaikutustilanteista. Nyqvistin mukaan väkivalta ei aina ilmene kontrollina, mustasukkaisuutena eikä alistamisena, vaan myös hylkäämisenä ja emotionaalisena viileytenä toista kohtaan. (Nyqvist 2001a, 77, 79, ) Markku Heiskasen ja Minna Piispan mukaan mies ratkaisee puolisoon kohdistuvalla väkivallalla erimielisyydet tai muun ahdistuksensa. Usein näihin tilanteisiin liittyy alkoholin käyttö. Heidän kyselytutkimuksessaan puolison useammin kuin kerran viikossa tapahtuva alkoholin humalakäyttö nosti naisen riskin kokea väkivaltaa vuoden aikana kolminkertaisesti keskimääräiseen parisuhdeväkivallan uhrilukuun verrattuna. Muita riskejä olivat uhrin ja puolison nuoruus. Parisuhdeväkivallan riski pienenee tuntuvasti sekä uhrin, että tekijän iän lisääntyessä. Näyttäisi, että liitossa oloajan kasvaessa väkivallan riski pienenee tai liitto päättyy eroon. Joskin Heiskanen ja Piispa toteavat, että neljäsosa (27 000) tämän ryhmän naisista ilmoitti joutuneensa ensimmäisen kerran väkivallan kohteeksi yli 10 vuotta sitten. (Heiskanen & Piispa 1998, 60.) Marianne Notkon (2000) tutkimuksessa Hearn tuo toisenlaisen näkökulman alkoholin merkityksen painottamisessa parisuhdeväkivallassa. Hänen mukaansa väkivaltaa on usein selitetty alkoholilla ja sillä, että muuten niin rauhallinen mies muuttuu humalassa aggressiiviseksi. Hearn ajattelee, että alkoholi tarjoaa helpon ratkaisun väkivallan syyk-

17 17 si; ja se voi myös peittää monimutkaisemmat sukupuolten suhteisiin ja valtaan liittyvät kysymykset. Perttu nostaa samansuuntaisesti esiin, että kun kiinnitetään huomiota väkivallan seurauksiin, huomiotta voi jäädä itse väkivalta ja sen syyt. Tämänkaltainen ajattelu voi viedä keskittymisen vain uhrin kohdalla seurausten hoitoon tai tekijän alkoholi- ja mielenterveysongelmien hoitoon. Tärkeää olisikin Pertun mielestä erottaa väkivallan syyt ja seuraukset toisistaan. (Notko 2000, 50.) Sosiaalisen oppimisen malli korostaa väkivaltaisen ongelmanratkaisun oppimista lähiympäristöstä. Väkivaltainen käyttäytyminen opitaan lähinnä perhepiirissä. Näyttää, että väkivaltaisen miehen lapsuudenkodissa väkivaltaisen isän malli siirtyy usein omaankin parisuhteeseen, samoin naisen lapsuuden kodissaan näkemä äitiin kohdistunut väkivalta näkyy myöhemmin korkeampana parisuhdeväkivaltariskinä. Lapsuuden uhrikokemukset saavat usein jatkoa aikuisuuden uhrikokemuksille. Naisista, jotka olivat lapsena joutuneet väkivallan tai seksuaalisen ahdistelun kohteeksi, oli 65 % kokenut väkivaltaa tai ahdistelua 15 vuotta täytettyään. Vastaavaluku niillä naisilla, jotka eivät olleet kokeneet väkivaltaa, oli 30 %. Tulokset korostavat ennaltaehkäisevän työn ja väkivaltaisten perheiden lasten auttamisen merkitystä. (Heiskanen & Piispa 1998, ) Väkivaltaa kokeneet lähtevät vain harvoin hakemaan ulkopuolista apua. Yli puolet vakavaa parisuhdeväkivaltaa kokeneista naisista keskusteli asiasta jonkun läheisen ystävänsä kanssa. Viranomaistaholta parisuhdeväkivaltaan apua hakeneet olivat kokeneet tapauksen vähättelyä ja epäasialliseksi koettua kohtelua; poliisi oli jopa syyllistänyt uhria. Viranomaiset eivät olleet myöskään antaneet tietoa muista apu- ja tukimahdollisuuksista. (Heiskanen & Piispa 1998, ) Uskonnollisissa piireissä perheväkivalta on paljon yleisempää kuin yleisesti ajatellaan. Uskonnollisuus antaa miehille liikkumavaraa perheen sisäisen kontrollin ylläpitämiseksi. Kirkko siunaa avioliitot ikuisiksi, ja varsinkin vanhemman polven naiset katsovat velvollisuudekseen kestää perheväkivaltaa. (Koski 1999, 48.) Väkivallan ei tarvitse parisuhteessa jatkua loputtomiin. Heiskasen ja Piispan tutkimuksessa 41 %:ssa parisuhteissa, joissa oli ollut väkivaltaa 10 vuotta sitten, väkivalta oli loppunut. Tämä viittaa heidän mukaansa siihen, että väkivallasta voidaan myös päästä eroon. (Heiskanen & Piispa 1998, )

18 18 3. TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 3.1 Tutkimustehtävä Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, millaista väkivaltaa heteroseksuaalisessa parisuhteessa elävät naiset ovat kokeneet kodissa ja miten se on ilmennyt kodin ulkopuolella. Tavoitteena on tuottaa tietoa siitä, miten parisuhdeväkivaltaa voitaisiin paremmin tunnistaa ja siten tehdä interventioita parisuhteen osapuolten sekä heidän perheidensä auttamiseksi. Tutkimuksen aineisto on määrältään pieni, joten työssä päädytään vain kuvaamaan parisuhdeväkivaltaa. Ajatuksena on, että parisuhteissa olevan väkivallan kuvaaminen ja sen ilmenemisen esille tuominen auttavat työntekijää paremmin tunnistamaan väkivallan läsnäoloa asiakkaiden parisuhteissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitin, millaisia selviytymiskeinoja haastatelluilla naisilla on ollut ja mistä he ovat kokeneet saaneensa apua. Tutkimustehtävänä on kuvata: 1. Millä tavalla naisten kokema parisuhdeväkivalta on ilmennyt kotona ja kodin ulkopuolella? 2. Millaisia selviytymiskeinoja heillä on ollut, ja mistä he ovat kokeneet saaneensa apua? 3. Mistä työntekijä voi tunnistaa parisuhdeväkivallan kohteena olevan naisen? 3.2 Tutkimuksen metodiset lähtökohdat ja menetelmä Tutkimuksessani käytän kvalitatiivista eli laadullista menetelmää. Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen, jossa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Arvolähtökohdat ovat myös tärkeitä koska ne muovaavat sitä, mitä ja miten pyrimme ymmärtämään tutkimiamme ilmiöitä. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa löydetään ja paljastetaan tosiasioita, kuin todennetaan jo olemassa olevia totuuksia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 161.)

19 19 Tutkimukseni sisältää fenomenologisia piirteitä. Fenomenologia on myös lähestymistapa, jonka tavoitteena on kerätä tietoja ihmisen elämänkokemuksesta. Fenomenologiaan pohjautuva menetelmä on luonteeltaan induktiivinen eli kuvaileva. Tutkijalta, Åstedt- Kurki & Niemisen mukaan edellytetään, että hän lähestyy tutkittavaa ilmiötä ilman ennalta määrättyjä oletuksia avoimesti. Peruslähtökohtana on, ettei ole olemassa ennalta asetettuja määritelmiä, odotuksia tai teoriakehikkoja, jotka ohjaisivat tutkijaa tutkimuksen analysoinnissa. Päämääränä on kuvata eletyn kokemuksen rakenne sisältäen ne merkitykset, joita näillä kokemuksilla on yksilölle. Fenomenologiseen menetelmään sisältyy ankara itsetarkkailun prosessi, jonka avulla pyritään näkemään ilmiön puhdas olemus. Fenomenologia on pohdiskelevaa ajattelua, jonka tarkoitus on lisätä ihmisen ymmärtämistä. (Roto 1999.) Fenomenologinen tutkimus kuuluu kvalitatiiviseen tutkimusperinteeseen. Siinä pyritään tutkittavan kokemuksen ja ns. puhtaan ilmiön tavoittamiseen. Lehtomaan mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa pidetään ensisijaisena vaatimuksena tutkijan oman aseman, ihmiskäsityksen ja tausta-ajattelun esiintuomista. Ne ohjaavat tutkijan ajattelua ja tutkimuksen lähtökohtien valintaa ja antavat tutkimusraportin lukijalle mahdollisuudet suhteuttaa empiiriset tulokset niiden mukaan. (Flinck 2006, 32.) Tutkimukseni ihmiskäsitys on holistinen ja kristillinen. Kristillisen ihmiskäsityksen mukaan ihminen on Jumalan luoma. Lindqvistin mukaan kristillisessä ihmiskäsityksessä ihmistä ei voida määritellä ja selittää tyhjentävästi. (Lindqvist 1997.) Ihminen on myös ajatteleva, tunteva ja toimiva olento, jolla on omatunto, tahto ja kyky tehdä valintoja, mutta myös moraalinen vastuu valinnoistaan. Ihmisenä olemisessa ja ihmisyydessä on merkittävää suhde toisiin ihmisiin ja Jumalaan. (Flinck 2006, ) Holistinen ihmiskäsitys lähtee taas ajatuksesta, että ihmisen tarpeisiin, elämään ja vaikeuksiin on aina olemassa monta tarkastelunäkökulmaa. Rauhalan mukaan ihminen koostuu kolmesta olemassaolon muodosta, jotka kietoutuvat toisiinsa monimutkaisella ja vuorovaikutuksellisella tavalla. Ensimmäisenä Rauhala kuvaa ihmisen olemassaoloa psyykkisenä ja henkisenä toimintona, joka muodostuu ihmisen kokemisen kokonaisuudesta. Toinen ihmisen olemassaoloa määrittävä tekijä on suhde omaan elämäntilanteeseen eli situaatioon. Rauhalan mukaan ihminen on aina suhteessa sekä fyysiseen, että

20 20 henkiseen ympäröivään todellisuuteen. Kolmantena kuvaavana määreenä on ihmisen kehollisuus, jonka syvin ydin on elämä itse. (VirtuaaliAMK 2008.) Holistisessa ihmiskäsityksessä ihminen nähdään ennen kaikkea kokonaisuutena, jossa hyväksytään myös ihmisen uskonnollisten, elämänkatsomukseen liittyvien tarpeiden huomioiminen ja niihin vastaaminen. Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen hengellinen tarve tai kipu tulee kohdata hänen omista lähtökohdistaan ja vakaumuksestaan käsin, jolloin auttamistyön tulee kohdistua paitsi asiakkaaseen itseensä fyysisellä, psyykkisellä, hengellisellä ja sosiaalisella elämän alueilla, tulee sen myös kohdistua hänen elämäntilanteeseensa ja auttamistyön kokonaisuuteen. (VirtuaaliAMK 2008.) Edellä olevista ihmiskäsityksistä voidaan todeta, että ne täydentävät toisiaan. On tärkeää tunnistaa minkä ihmiskäsityksen omaamme työskennellessämme toisten ihmisten kanssa. Ihmiskäsitys ohjaa meitä siinä mitä me ajattelemme ja miten me suhtaudumme toiseen ihmiseen. Ihmiskäsitys ohjaa tutkijan ajattelua ja sitä, minkä näkökulman hän ottaa tutkimukseen aiheen käsittelyyn. Ihmiskäsityksissä kaikissa on yhteistä se, että ne ovat motivoivia, ihminen ei ole valmis vaan toteutumassa oleva olento. Kristilliseen ihmiskäsitykseen kuuluu myös jokaisen ihmisen peruuttamaton ihmisarvo ja uudestisyntymisen mahdollisuus. 3.4 Aineiston keruu ja valintaperusteet Tutkimusprosessi kesti kokonaisuudessaan yhden vuoden. Tutkimuksen empiirinen aineisto koostuu neljästä asiakashaastattelusta, jotka suoritettiin teemahaastatteluna sekä yhdestä kirjoituksesta. Haastatelluista kolme oli edelleen parisuhteessa ja yksi oli eronnut. Iältään he olivat vuotiaita. Tutkimukseen osallistujat tulivat seurakunnassa kokoontuvan parisuhdeväkivaltaa kokeneiden naisten vertaistukiryhmän kautta. Tapasin ryhmäläiset (6 naista) ensimmäisen kerran huhtikuussa 2008, jolloin kerroin heille tutkimuksen aiheesta, sisällöstä ja tarkoituksesta. Tarkoituksena oli, että he kirjoittaisivat väkivallan kokemuksista omassa parisuhteessaan (liite 1). Aiheen he kokivat hyvin tärkeäksi ja he olivat valmiita lähtemään mukaan tutkimukseen. Kirjoittaminen näytti tuntuvan kuitenkin raskaalta ja toukokuun 2008 aikana sain vain yhden kirjoituksen.

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen

Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä. tullut sellaista edes ajatelleeksi. Päivi Skinnari. Ida Ylönen Päivi Skinnari Ida Ylönen Oisko minua voinu joku auttaa -- en mä tullut sellaista edes ajatelleeksi Eron jälkeisen vainon uhrien läheisten tukeminen Opinnäytetyö Sosiaalialan koulutusohjelma Toukokuu 2014

Lisätiedot

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA

PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA PELOTTAA, ET JOS MÄ TEEN JOTAIN PALJO KAUHEAMPAA Haastattelututkimus kahdelle kuritusväkivaltaa käyttäneelle äidille Anna-Mari Paloniitty Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä

EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä EI MIKÄÄN OO NIIN HYVÄ, KUIN JOKU ON SUN OLKAPÄÄSI Ikääntyneiden alkoholiongelmaisten kokemuksia Senioritvertaisryhmästä Kyllikki Kemppainen Opinnäytetyö, kevät 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Itä,

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus

TIIVISTELMÄ. Asiasanat: parisuhdetyö; parisuhde; kvalitatiivinen tutkimus; koulutus SOLMUJA PARISUHTEESSA Ohjaajien kokemuksia Solmuja parisuhteessa ohjaajakoulutuksen antamista lisävalmiuksista kriisissä olevien pariskuntien auttamiseen Noora Silvennoinen - Taina Viherkari Opinnäytetyö,

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA

TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA TYÖTERVEYSHUOLTO TYÖPAIKKAKIUSATUN AUTTAJANA Hinkula Kaija sairaanhoitaja (AMK) Jurva Tiina sosionomi (AMK) Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja

Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Päänavaus selviytymiseen Väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja Sirkka Perttu Päivi Mononen-Mikkilä Riikka Rauhala Päivi Särkkälä Kirjan tekemiseen on saatu STM / Terveyden edistämisen varoja ISBN 951-97930-1-1

Lisätiedot

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa

Essi Kalaja. Mervi Tikkala. Lasten vanhempien avo- ja avioerot päiväkotien arjessa PÄÄTÖS /Virhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.varhaiskasvatusjohtaja PäivämääräVirhe. Viitteen lähdettä ei löyty- PykäläVirhe. Viitteen lähdettä ei löytynyt.90/2011 0/0 nyt.10.5.2011 Essi Kalaja Mervi Tikkala

Lisätiedot

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa

NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen muutosprosessissa Sanni Liukkonen NAISEN MUUTOS VÄKIVALLATTOMUUTEEN Demeter-työn merkitys väkivaltaa käyttäneen naisen

Lisätiedot

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa

Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa kuva Andrei Bildjuschkin Turun malli lähisuhde- ja perheväkivaltaan puuttumisessa Turun lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä 2013 1 Tiivistelmä 1. Johdanto ja työryhmä 2. Mitä väkivalta on Lähisuhdeväkivallan

Lisätiedot

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA

OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA OMAISTEN KOKEMUKSIA ETÄOMAISHOITAJANA TOIMIMISESSA Hoivan ja huolenpidon ilmeneminen etäomaishoitajien toiminnassa Päivi Laitinen Opinnäytetyö Syksy 2010 Sosiaalialan koulutus Oulun seudun ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN

KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Vilma Kokko KUNPA VOISI OLLA MONESSA PAIKASSA SAMAAN AIKAAN Millainen on matkalaukkulapsuus kokemuksena? Opinnäytetyö Kansalaistoiminta ja nuorisotyö Marraskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä

Lisätiedot

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille

HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille HUOSTAANOTOSTA HUOLIMATTA tietoa ja tukea huostaanotettujen lasten vanhemmille Erika Lehtovirta - Merja Viljanen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta

LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta LÄHISUHDEVÄKIVALTAAN PUUTTUMISEN VASTUU Kehysanalyysi erikoissairaanhoidon työntekijöiden näkökulmasta Tiina Ronkainen Satu Ropponen Pro gradu -tutkielma Psykologian laitos Jyväskylän yliopisto Toukokuu

Lisätiedot

Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella

Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella Marja Gröndahl YSTÄVIÄ, RAKKAUTTA, SISUA JA TAVOITTEITA Nuorten äitien voimaantuminen Valkeakoskella Opinnäytetyö Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Huhtikuu 2009 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA

MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA MENNYTTÄ EI VOI MUUTTAA, MUT HUOMISEEN VOI VAIKUTTAA Huostaanotettujen lasten ja heidän biologisten vanhempiensa välinen yhteydenpito vanhempien kokemana Kirsi Heliävirta, Mari Jämsén ja Tanja Kiiskinen

Lisätiedot

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen

PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen PÄIHDEONGELMAINEN ON ASIAKAS NIIN KUIN MUUTKIN Diakoniatyöntekijä kohtaa päihdeongelmaisen Minna Kuusisto Elise Lehtola Päivi Vanhatalo Opinnäytetyö Kevät 2002 Diakonia-ammattikorkeakoulu Porin yksikkö

Lisätiedot

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta

USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta USKON ETTÄ KAIKKI TUKI MITÄ VOI SAADA ME SAIMME NE Nuorten äitien kokemuksia sosiaalisesta tuesta Johanna Haataja Riikka Hiltula Satu Pöykiö Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Pohjoinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Anna-Liisa Kinnunen MASENTUNEEN IKÄIHMISEN KOKEMUKSIA KOTIHOIDOLTA SAAMASTAAN TUESTA JA AVUSTA Opinnäytetyö Maaliskuu 2008 OPINNÄYTETYÖ Kevät

Lisätiedot

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA

SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA SIITÄ SAA SITÄ MOTIVAATIOO LISÄÄ KUN NE KANNUSTAA Mainiemen kuntoutumiskeskuksen kuntoutujien kokemuksia läheisten roolista ja läheissuhteiden huomioon ottamisesta LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja

Lisätiedot

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN

MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN MÄ TULIN EHKÄ EVÄITÄ HAKEMAAN JATKOO AATELLEN Kaksisuuntaisen mielialahäiriön hallintakurssille osallistuneiden mielenterveyskuntoutujien kokemuksia kurssista. Sanna Korhonen Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu,

Lisätiedot

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa

Laura Saariola. OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Laura Saariola OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä kiinnipito- ja väkivaltatilanteista lastensuojelulaitoksissa Sosiaalialan koulutusohjelma 2013 OTA KIINNI JOS SAAT : Työntekijöiden mielipiteitä

Lisätiedot

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja

On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja On tullut aika hälyttää työllistymiskelloja Itä-Helsingissä asuvien venäläisten naisten kokemuksia työllistymisestä Hytti Olga Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.)

Käsikirja. Auli Ojuri (toim.) vertaisryhmä. Käsikirja. väkivaltaa kokeneiden naisten osallisuuden ja voimaantumisen tukeminen. Auli Ojuri (toim.) 2 vertaisryhmä-käsikirja 3 Lukijalle Käsissäsi oleva kirja on tarkoitettu auttamisen

Lisätiedot

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI

OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI OLI NIINKU VAIKEA SANOA SANAA SEKSI Ikääntyneiden miesten seksuaalisuus ja sen tukeminen kotisairaanhoitajien näkökulmasta Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Hämeenlinna

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta

MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Päivi Akkanen Helena Naukkarinen Ani Närhi MASENNUS ON SITÄ, ETTÄ KUN PYÖRRYTTÄÄ Lapsen ja vanhemman kokemus Auta leija lentoon, lapsi omaisena -projektin vertaisryhmätoiminnasta Opinnäytetyö Sosiaalialan

Lisätiedot

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003. Arviointitutkimus

ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI VÄÄRTIT 2000-2003. Arviointitutkimus ENONTEKIÖN PÄIHDETYÖN KEHITTÄMISPROJEKTI "VÄÄRTIT" 2000-2003 Arviointitutkimus Martta Laakso Opinnäytetyö, kevät 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan

Lisätiedot

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN

ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN ON KIVA, KUN NUORILTA KYSYTÄÄN Nuorten toiveita seurakunnan auttamistoiminnasta Elise Kyttä Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Diakonia

Lisätiedot

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN

PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN PITKÄAIKAISTYÖTTÖMYYDEN VAIKUTUKSET LAPSIPERHEIDEN ARJESTA SELVIYTYMISEEN Sari Luostarinen Päättötyö Kevät 2000 Diakonia-ammattikorkeakoulu Alppikadun yksikkö PÄÄTTÖTYÖN TIIVISTELMÄ Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Omaisen saama tuki saattohoidossa

Omaisen saama tuki saattohoidossa ETTEI TARVII ELÄÄ MISSÄÄN PILVILINNOISSA Omaisen saama tuki saattohoidossa Tuija Hakala Marja Järvinen Tarja Lahtinen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia-ammattikorkeakoulu/ Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali-

Lisätiedot