Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisältö 7/2004. LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7"

Transkriptio

1 Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan Presidentin asetukset 5 Valtioneuvoston asetukset 5 MIETINNÖT YM. 5 ASETETUT TOIMIELIMET 7 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 9 Korkein hallinto-oikeus 11 Korkeimman oikeuden valitusluvat _7lmu.fm Page 1 Tuesday, October 26, :10 PM 7/2004 Momentti Sisältö LAINSÄÄDÄNTÖKATSAUS Vahvistetut lait 2 Hallituksen esitykset 2 Tasavallan presidentin asetukset 7 Valtioneuvoston asetukset 7 MIETINNÖT YM. 8 ASETETUT TOIMIELIMET 10 OIKEUSTAPAUKSET Korkein oikeus 10 Korkein hallinto-oikeus 13 Korkeimman oikeuden valitusluvat 15

2 2004_7lmu.fm Page 2 Tuesday, October 26, :10 PM Momentti 7/2004 Tämän liitteen ovat tuottaneet yhteistyössä Suomen Lakimiesliitto ja Suomen Asianajajaliitto. Liitteen on toimittanut Talentumin Suomen Laki -toimitus. Momenttiin on koottu yhteenveto tärkeimmistä lainsäädäntötoimista ja oikeustapauksista. VAHVISTETUT LAIT Laki geenitekniikkalain muuttamisesta (847/2004) ja laki rikoslain 34 luvun 4 :n ja 44 luvun 9 :n muuttamisesta (848/2004) HE 42/2004 vp StVM 10/2004 Lait tulivat voimaan Geenitekniikkalain tarkoittamien muuntogeenisten organismien avointa käyttöä koskevia säännöksiä muutetaan. Laeilla pannaan toimeen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/18/EY geneettisesti muunnettujen organismien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön ja neuvoston direktiivin 90/220/ETY kumoamisesta. Lisäksi muutetaan ja selkiytetään geenitekniikkalain muuntogeenisten organismien suljettua käyttöä koskevia säännöksiä. Geenitekniikkalain käytännön valvonta siirretään geenitekniikan lautakunnalta eri ministeriöiden alaisille viranomaisille. Laki kansanterveyslain muuttamisesta, laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta, laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 9 :n muuttamisesta ( /2004) HE 77/2004 vp StVM 13/2004 Lait tulevat voimaan Terveydenhuollon lainsäädäntöä täsmennetään hoidon saatavuuden turvaamiseksi. Kansanterveyslakiin ja erikoissairaanhoitolakiin kirjataan hoitoon pääsyn enimmäisajat. Kiireettömän hoidon tarpeen arviointiin terveyskeskukseen on päästävä kolmessa arkipäivässä yhteydenotosta, polikliinisiin tutkimuksiin kolmessa viikossa lähetteen saapumisesta ja lääketieteellisesti tai hammaslääketieteellisesti tarpeelliseen hoitoon viimeistään kuudessa kuukaudessa siitä, kun hoidon tarve on arvioitu. Lisäksi selkeytetään sairaanhoitopiirien vastuuta hoitoon lähetettyjen potilaiden hoidon järjestämisessä. Potilaan asemasta ja oikeuksista annettua lakia muutetaan siten, että potilaalle on ilmoitettava hoitoon pääsyn ajankohta ja jos se muuttuu, hänelle on ilmoitettava muutoksen syy. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua lakia muutetaan siten, että lääkärien erikoismaksuluokkajärjestelmästä ja sen perusteella erikoismaksuluokassa hoidettavilta potilailta perittävistä lisämaksuista luovutaan. Erikoismaksuluokan korvaa erityinen erityispoliklinikkatoiminta, jonka yhteydessä hoidettavilta potilailta voidaan periä normaalia poliklinikkatoimintaa korkeammat maksut. Lääkärit, joilla on oikeus hoitaa potilaita erikoismaksuluokassa, säilyttävät lääninhallituksen antaman luvan mukaisen oikeutensa saakka. Eduskunnan lausuma; Eduskunta edellyttää, että hallitus seuraa, mitä vaikutuksia nyt hyväksytyllä uudistuksella on perusterveydenhuoltoon ja ennalta ehkäisevään työhön kunnissa ja miten perusterveydenhuoltoon ja ennalta ehkäisevään työhön kunnissa käytettävät resurssit uudistuksen jälkeen kehittyvät HALLITUKSEN ESITYKSET Esitys (HE 137/2004 vp) laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. Arvopaperimarkkinalain ja Rahoitustarkastuksesta annetun lain muutoksilla pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/ EY sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) sekä komission kyseisen direktiivin nojalla antamat kolme komission direktiiviä. Arvopaperimarkkinalakiin lisätään keskeiset markkinoiden väärinkäyttöön liittyvät säännökset, mm. sisäpiirintiedon ja kurssin vääristämisen määritelmät sekä sisäpiirintiedon käyttöä ja kurssin vääristämistä koskevat säännökset. Lakiin lisätään myös säännökset yrityskohtaisesta sisäpiirirekisteristä ja arvopaperinvälittäjän velvollisuudesta ilmoittaa Rahoitustarkastukselle epäilyttävistä arvopaperikaupoista. Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin lisätään säännökset kahdesta uudesta hallinnollisesta seuraamuksesta, rikemaksusta ja seuraamusmaksusta. Rikemaksun Rahoitustarkastus voi määrätä itse. Seuraamusmaksun määrää markkinaoikeus Rahoitustarkastuksen hakemuksesta. Lisäksi Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeutta koskevia säännöksiä tarkistetaan. Lisäksi muutetaan sijoitusrahastolakia, rikoslakia, kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla ja termiineillä annettua lakia, sijoituspalveluyrityksistä annettua lakia, luottolaitostoiminnasta annettua lakia, arvo-osuusjärjestelmästä annettua lakia sekä eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annettua lakia. Esitys (HE 138/2004 vp) laiksi majoitus- ja ravitsemistoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta korvaa nykyisen majoitus- ja ravitsemisliikkeistä annetun asetuksen. Lakiin otetaan ravitsemisliikkeiden aukioloaikaa sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeiden järjestyksenpitoa koskevat säännökset. Majoitustoiminnan harjoittaja velvoitetaan tekemään ilmoitus majoitusliikkeeseen saapuvasta matkustajasta. Ilmoituksentekovelvollisuus koskee myös leirintäalueen pitäjää. Esitykseen sisältyvät laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, laki terveydensuojelulain 15 :n muuttamisesta ja laki järjestyksenvalvojista annetun lain 1 :n muuttamisesta. Esitys (HE 139/2004 vp) patenttiyhteistyösopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutoksen hyväksymisestä sekä laiksi patenttilain muuttamisesta. Patenttilakia muutetaan siten, että määräaika jatketun kansainvälisen hake- 2

3 2004_7lmu.fm Page 3 Tuesday, October 26, :10 PM muksen antamiselle patenttiviranomaisille on aina 31 kuukautta nykyisen 20 tai 30 kuukauden sijaan. Muutos perustuu kansainvälisen patenttiyhteistyöliiton yleiskokouksen Genevessä lokakuussa 2002 hyväksymään sopimuksen 22 artiklan 1 kappaleen muutokseen. Patenttilain muutoksella saatetaan samalla voimaan myös kyseessä oleva kansainvälisen sopimuksen muutos. Lain voimaantulosta on tarkoitus säätää tasavallan presidentin asetuksella. Esitys (HE 140/2004 vp) laeiksi työttömyysturvalain, työttömyyskassalain sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain 4 ja 5 :n muuttamisesta. Lakien muutoksilla parannetaan palkansaajasta yrittäjäksi siirtyvän mahdollisuutta täyttää työssäoloehto yrittäjänä ja mahdollistetaan ansioperusteisen työttömyysturvan säilyttäminen yrittäjästä palkansaajaksi siirryttäessä. Muutokset vähentävät omalta osaltaan yrittäjäuralle ryhtymiseen liittyviä epävarmuustekijöitä ja parantavat sosiaaliturvan kannustavuutta. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 142/2004 vp) laeiksi valtioneuvostosta annetun lain 6 :n ja valtion virkamieslain 5 :n muuttamisesta. Ministeriöiden johtamisjärjestelmää vahvistetaan siten, että ministerien tueksi voidaan tarvittaessa nimittää valtiosihteerejä. Ministerien henkilökohtaisen luottamuksen varassa toimiva valtiosihteeri nimitettäisiin ministerin toimikaudeksi. Valtiosihteeri toimisi ministerin apuna poliittiseen ohjaukseen ja asioiden valmisteluun liittyvissä tehtävissä. Valtiosihteeri olisi ministeriön johdossa esikunta-asemassa. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys (HE 143/2004 vp) laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Kuntien valtionosuuslakiin lisätään uusi määräaikaisesti voimassa oleva harkinnanvaraista yhteistoimintaavustusta koskeva säännös. Avustusta voidaan myöntää kuntien laaja-alaiseen tai kuntien palvelujen järjestämisen, talouden ja kehittämisen kannalta merkittävään yhteistoimintaan. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan alusta. Se olisi voimassa vuoden 2008 loppuun. Esitys (HE 144/2004 vp) laiksi työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapauttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina Laki sisältää säännökset työnantajan sosiaaliturvamaksun maksuvapautuksen toteuttamisesta Kainuun hallintokokeilualueella vuosina Maksuvapaus koskee yksityisiä ja kuntatyönantajia. Maksuvapautuksen enimmäismäärä on euroa kultakin palkanmaksuvuodelta maksettavasta sosiaaliturvamaksusta. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 145/2004 vp) vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi. Vuodelta 2005 sovellettavan progressiivisen tuloveroasteikon tulorajoihin tehdään 2 prosentin inflaatiotarkistus. Tuloveroasteikon inflaatiotarkistus pienentää valtion tuloveron tuottoa 160 miljoonaa euroa vuodelta Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys (HE 146/2004 vp) laiksi tuloverolain muuttamisesta. Kotitalousvähennystä koskevia tuloverolain säännöksiä muutetaan. Kotitalousvähennys myönnetään myös työstä, joka on tehty verovelvollisen tai hänen puolisonsa vanhempien tai isovanhempien käyttämässä asunnossa. Vähennyksen myöntämisperustetta korotetaan siten, että verovelvollinen voi vähentää 30 prosenttia maksamistaan palkoista. Lisäksi tuloverolakiin lisätään säännös poliisikokelaalle maksettavan päivärahan verovapaudesta. Kotitalousvähennystä koskeva esitys vähentää verotuloja arviolta noin 15 miljoonaa euroa. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys (HE 147/2004 vp) laiksi arvonlisäverolain 149 a :n muuttamisesta. Pienyritysten kasvumahdollisuuksien edistämiseksi arvonlisäverolakia muutetaan siten, että verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvän veronhuojennuksen ylärajaa nostetaan eurosta euroon. Tämä merkitsee sitä, että pienyritysten tilitettävä vero nousee täyteen määrään vasta euron tilikausittaisella liikevaihdolla. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys (HE 149/2004 vp) laiksi eräiden juomapakkausten valmisteverosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Juomapakkausten ympäristöohjaus hoidetaan edelleen verotukseen perustuvana siten, että verosta säädetään laki eräiden juomapakkausten valmisteverosta. Veronalaisia juomapakkauksia ovat pakkaukset, jotka sisältävät tullitariffin ryhmään 22 kuuluvia juotavia juomia. Verosta vapautetaan juomapakkaukset, jotka ovat uudelleentäytettäviä tai raaka-aineena hyödynnettäviä ja jotka kuuluvat panttiin perustuvaan palautusjärjestelmään. Raaka-aineena hyödynnettävien juomapakkausten verottomuus tulee kuitenkin voimaan vasta siirtymäajan kuluttua, joka on kolme vuotta. Siihen saakka sanotuista juomapakkauksista kannetaan veroa, joka on noin puolet niiden nykyisestä verosta. Samaa kolmen vuoden siirtymäaikaa sovelletaan verolain soveltamisalan piiriin säädettäviin uusiin tuotteisiin. Uudella verolla korvataan alkoholi- ja virvoitusjuomaveron lisävero. Jätelain nojalla ympäristöviranomaiset valvovat juomapakkausten palautusjärjestelmiä. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 150/2004 vp) laiksi arpajaisverolain 2 ja 4 :n muuttamisesta. Totopeleistä suoritettavan arpajaisveron laskentaperustetta ja verokantaa muutetaan siten, että vero lasketaan totopeliin osallistumiseksi suoritettujen rahapanosten yhteismäärän sijasta rahapanosten ja pelaajille jaettujen voittojen erotuksesta. Verokanta korotetaan 5 prosentista 9,5 prosenttiin. Muutokset yhtenäistävät totopelien ja muiden yksinoikeudella toimeenpantavien hevoskilpai- Momentti 3 Momentti 7/2004

4 2004_7lmu.fm Page 4 Tuesday, October 26, :10 PM lujen tuloksiin perustuvien arpajaisten verokohtelun. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys (HE 151/2004 vp) valtion talousarvioksi vuodelle Talousarvioesityksen tulojen kokonaismäärä ilman nettolainanottoa on 37,4 mrd. euroa ja määrärahat 37,6 mrd. euroa. Talousarvioesityksen kattamiseksi ehdotetaan 0,2 mrd. euron suuruista nettolainanottoa. Hallinnonaloille ehdotetaan 2,5 prosentin määrärahojen lisäystä. Valtionvelan korkomenojen arvioidaan supistuvan noin 12 prosentilla vuoden 2004 varsinaiseen talousarvioon verrattuna. Talousarvioesitys toteuttaa hallitusohjelman talousja finanssipoliittisia linjauksia ja hallitusohjelmassa sovittua menojenlisäysohjelmaa. Liikenneinfrastruktuuriinvestointeja rahoitetaan valtion omaisuuden myynnistä saaduilla tuloilla kehyspäätöksessä päätetyllä menettelyllä. Valtion tuloveroasteikkoon tulee 2 prosentin inflaationtarkistus. Muilta osin työn verotusta koskevat päätökset jätetään odottamaan mahdollista tulopoliittista ratkaisua. Kotitalousvähennystä laajennetaan ja vähennystä korotetaan. Arvonlisäveron verovelvollisuuden liukuvaan veronhuojennukseen ehdotetaan täyteen verovelvollisuuteen johtavan liikevaihtorajan korotusta verosta pienimpien yritysten kasvumahdollisuuksien parantamiseksi. Esityksessä ehdotetaan juomapakkausveron säätämistä, jolla korvataan virvoitusjuomaveroon ja alkoholi- ja alkoholijuomaveroon sisältyvä lisävero. Esitys (HE 152/2004 vp) laiksi valtion talousarviosta annetun lain 3a :n muuttamisesta. Yliopistojen tutkimustulosten kaupallisen hyödyntämisen tehostamiseksi siirrytään järjestelyyn, jossa yliopistojen yksin tai yhdessä muiden kanssa perustamat osakeyhtiöt (yliopistoyhtiöt) voivat toimia yliopiston tutkimus- ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupallisina hyödyntäjinä ja jossa hyödyntämisestä saatavat tulot voidaan ohjata välittömästi yliopistojen käyttöön. Järjestely edellyttää valtion talousarviosta annetun lain nettobudjetointia koskevan 3 a :n soveltamisalan laajentamista yliopistojen tutkimusja taiteellisen toiminnan sekä yliopistoyhtiöiden kautta tapahtuvan tutkimus- ja taiteellisen toiminnan tulosten kaupallisen hyödyntämisen tuloihin ja menoihin. Näiden tulojen ja menojen nettobudjetoinnista on kuitenkin aina erikseen tarkemmin päätettävä talousarviossa. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Esitys (HE 153/2004 vp) laiksi valtion eläkerahastosta annetun lain muuttamisesta. Valtion eläkerahaston rahastointitavoitteen tasoa tarkistetaan vastaamaan tasoltaan rahaston alkuperäistä rahastointitavoitetta eli yksityisten alojen eläkejärjestelmän rahastointiastetta. Rahastointitavoitteeksi määrä on 25 prosenttia valtion eläkevastuusta. Rahastoa kartutetaan, kunnes rahastoon jäävät varat yhdessä sijoitustuottojen kanssa saavuttavat rahastointitavoitteen. Arvion mukaan rahastointitavoite saavutetaan noin vuonna Sen jälkeen rahaston varoja käytetään siten kuin erikseen tarkemmin säädetään. Rahastointiajan pidentäminen mahdollistaa rahaston varojen käyttö aikana, jolloin väestön ikärakenteen muutoksesta aiheutuvat julkiset menot ovat suurimmillaan. Jotta rahastolain mukainen rahastointitavoite olisi mahdollista saavuttaa, myös rahastosta vuosittain valtion talousarvioon tehtävää siirtomäärää tarkistetaan. Siirrettävä määrä mitoitetaan siten, että se on 40 prosenttia valtion vuotuisesta eläkemenosta. Valtion eläkerahaston, valtiovarainministeriön ja valtiokonttorin välistä rahastolaissa säädettyä työnjakoa tarkistetaan vastaamaan nykyistä tilannetta. Valtion eläkerahasto toimii itsenäisenä organisaationa valtiovarainministeriön valvonnassa eikä rahasto enää olisi valtiokonttorin hoidossa. Myös valtiovarainministeriön oikeus saada tarvittavat tiedot valvontatehtävänsä toteuttamiseksi kirjataan lakiin. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 158/2004 vp) lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen sairaanhoitokorvausten täyskustannusvastuun toteuttamista koskevaksi lainsäädännöksi. Tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon korvauksissa siirrytään pysyvään järjestelmään, jossa julkisessa ja yksityisessä terveydenhuollossa annettu hoito korvataan samalla tavoin. Tavoitteena on nopeuttaa potilaan hoitoa. Vakuutusjärjestelmiltä valtiolle vuosittain peritystä täyskustannusmaksusta luovutaan. Vakuutuslaitokset korvaavat kuntalaskutuksen mukaiset hoidon kustannukset suoraan hoidon järjestäneelle kunnalle tai kuntayhtymälle. Tapaturma- ja liikennevakuutusjärjestelmä voi vaikuttaa niiden maksettaviksi tuleviin korvauskustannuksiin ohjaamalla tapaturma- ja liikennevahinkopotilaat maksusitoumuksella hoitopaikkaan, jossa hoito voidaan antaa mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Esityksellä ei puututa kuntien velvollisuuteen järjestää sairaanhoitopalveluja. Vakuutuslaitoksilla ei ole oikeutta päättää tapaturma- ja liikennevahinkopotilaiden hoidon sisällöstä eikä myöskään velvollisuutta hoidon järjestämiseen. Kuntien sosiaalija terveydenhuollon käyttökustannusten omarahoitusosuutta korotetaan vuodesta 2005 lukien nykyistä täyskustannusmaksua vastaavasti 9,94 eurolla asukasta kohden. Muutokset tehdään tapaturmavakuutuslakiin, liikennevakuutuslakiin, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettuun lakiin, sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtion osuudesta annettuun lakiin sekä tapaturmavakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta ja liikennevakuutuslain perusteella korvattavasta kuntoutuksesta annettuihin lakeihin. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan Uusi sairaanhoidon korvausjärjestelmä koskee vain lain voimaantulon jälkeen sattuvia vahinkoja. Esitys (HE 162/2004 vp) laeiksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetun lain sekä elatusturvalain muuttamisesta. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia sekä elatusturvalakia muutetaan siten, että niissä säädetään etuuksien toimeenpanosta ja rahoituksesta EU:n sosiaaliturva-asetuksen mukaisissa tilanteissa. Lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin sisällytetään säännökset kotihoidon tuen hoitorahan ja hoitolisän maksamisesta tilanteissa, joissa EUtai ETA-maassa taikka Sveitsissä asuvalla lapsella on oikeus etuuteen Suomesta sosiaaliturva-asetuksen perusteella. Kansaneläkelaitos toimeenpanee kotihoidon tuen ulkomaille maksamisen ja vastaa toimeenpanosta aiheutuvista kustannuksista. Valtio rahoittaa tuen niissä tapauksissa, joissa lapsi ei tosiasiallisesti asu Suomessa. Elatusturvalain osalta elatustuen toimeenpano 4

5 2004_7lmu.fm Page 5 Tuesday, October 26, :10 PM keskitetään yhteen kuntaan tilanteissa, joissa lapsella ei ole kotikuntaa Suomessa, mutta hänellä on oikeus sosiaaliturva-asetuksen perusteella elatustukeen Suomesta. Sosiaali- ja terveysministeriö tekee toimeenpanosta toimeksiantosopimuksen kunnan kanssa. Valtio vastaa kokonaisuudessaan muihin EU- tai ETA-maihin maksettavien tukien rahoituksesta ja toimeenpanon kustannuksista. Valtio korvaa toimeksiantosopimuksen tehneelle kunnalle myös kustannukset, jotka aiheutuvat asetuksen soveltamiseen liittyvän asiantuntemuksen ylläpitämisestä ja muiden kuntien neuvonnasta. Lisäksi elatusturvalakiin lisätään säännös sosiaaliturva-asetuksen mukaisessa etuuksien yhteensovittamisessa tarvittavien tietojen luovuttamisesta Kansaneläkelaitokselle. Elatustuen osalta kyse olisi todennäköisesti noin kahden vuoden väliaikaisjärjestelystä, sillä uudistetun sosiaaliturva-asetuksen tullessa voimaan arviolta vuonna 2007 elatustuki poistuu sen soveltamisalasta. Lisäksi muutetaan lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettua lakia siten, että perheen yhdestä alle kolmivuotiaasta lapsesta maksettavan kotihoidon tuen hoitorahan määrä korotetaan nykyisestä 252,28 eurosta 294,28 euroon kalenterikuukaudessa ja yksityisen hoidon tuen hoitorahan määrä korotetaan nykyisestä 117,73 eurosta 137,33 euroon. Lisäksi lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettuun lakiin otetaan säännökset hoitolisän määrän vuositarkistuksesta. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Lait on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 163/2004 vp) laiksi lapsiasiavaltuutetusta. Laki lapsiasiavaltuutetusta säädetään lasten aseman ja oikeuksien vahvistamiseksi yhteiskunnassa. Lapsiasiavaltuutetun toiminnan perustana on YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus. Lapsiasiavaltuutettu toimii yhteistyössä muiden viranomaisten, asiantuntijoiden ja muiden lasten asemaa ja oikeuksia edistävien toimijoiden kuten järjestöjen kanssa. Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on lasten oikeuksien ja etujen edistäminen yleisellä hallinnon, yhteiskuntapolitiikan ja lainsäädännön tasolla sekä YK:n lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen toteutumisen edistäminen. Lasten omien mielipiteiden nostaminen julkiseen keskusteluun ja lapsen oikeuksista tiedottaminen myös lapsille itselleen kuuluvat valtuutetun keskeisiin tehtäviin. Lapsiasiavaltuutettu voi tehdä lasten asemaa ja yhteiskunnassa esiintyviä epäkohtia koskevia aloitteita. Muina vaikuttamiskeinoina valtuutettu käyttää ensisijassa suosituksia, ohjeita ja neuvoja. Lapsiasiavaltuutettu on toimissaan riippumaton ja hänellä on käytettävissään laaja asiantuntemus eri hallinnonaloilta. Valtuutetulla on oma toimisto. Lapsiasiavaltuutetun virka ja lapsiasiavaltuutetun toimisto sijoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen. Valtuutetun tueksi perustetaan laaja-alainen erilaista asiantuntemusta edustava neuvottelukunta, jossa myös kansalaisjärjestöillä on vahva edustus. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 164/2004 vp) sairausvakuutuslaiksi annetun hallituksen esityksen (HE 50/2004 vp) täydentämisestä. Täydentävässä ehdotuksessa esitetään, että niin sanotuissa lyhytkestoisissa työsuhteissa työllistyvien vakuutettujen ansioperusteisen päivärahan määräytymisperusteita muutetaan kannustavammiksi. Ansioperusteisen etuuden määrää laskettaessa etuuden perusteena oleva jatkuva tulo voidaan laskea kuukauden tulosta. Kuukauden palkkatulo tai sitä vastaava korvaus voidaan kertomalla muuttaa 12 kuukauden tuloksi, jos vakuutettu ilman työkyvyttömyyden taikka vanhempainpäivärahaoikeuden alkamista olisi työllistynyt pidempään. Ansioon perustuva vanhempainpäiväraha voi määräytyä aiemmin maksetun vanhempainpäivärahan perusteena olleiden tulojen mukaisesti, jos uusi oikeus päivärahaan alkaa ennen kuin edellinen lapsi on täyttänyt kolme vuotta. Säännös koskisi vastavilla aikarajoilla myös adoptiotilanteita. Säännöstä sovelletaan, jos historiatuloja käyttämällä päivärahan taso olisi parempi kuin verotuksessa todettuja tuloja taikka kuuden kuukauden tuloja käyttämällä. Sairausvakuutuslain mukaisen vähimmäismääräisen päivärahaetuuden määrää korotetaan 11,45 eurosta 15,20 euroon päivässä. Myös työnantajalle maksettavaa vuosilomakustannusten korvausta korotetaan. Työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuksen korvauksen määrä on työntekijälle maksettu etuus kerrottuna 1,55:llä. Sairausvakuutuslain mukaisten matkakustannusten korvauksen perusteena olevalla halvimmalla matkustustavalla tarkoitetaan ensisijaisesti julkista liikennettä ja siihen ketjutettua eri liikennevälineillä tehtyä matkaa taikka niin sanottua palveluliikennettä tai kutsujoukkoliikennettä. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Sairausvakuutuslaki on tarkoitettu voimaan Esitetyistä täydennyksistä lyhytkestoisen työllistymisen ja lähekkäisten synnytysten vaikutus päivärahan määrään on kuitenkin tarkoitettu voimaan Esitys (HE 165/2004 vp) laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa. Niissä päivärahaetuuksissa, jotka määräytyvät henkilön työtulon perusteella, vähennetään työtulosta tai maksettavasta etuudesta työntekijäin eläkemaksua ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua vastaavana osuutena 5,1 prosenttia. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 169/2004 vp) laiksi julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta. Yrittäjäksi ryhtyvälle työttömälle myönnettävän starttirahan myöntämisedellytyksiä väljennetään määräaikaisena kokeiluna. Kokeilussa tuen kohderyhmää laajennetaan. Työttömien työnhakijoiden lisäksi tukea voidaan myöntää valtioneuvoston asetuksella tarkemmin säädettävin ehdoin työstä tai työmarkkinoiden ulkopuolelta yrittäjäksi siirtyvälle. Lisäksi lakiin tehdään eräitä tarkennuksia, jotka koskevat starttirahan ja muiden henkilölle maksettavien työllistämistukien myöntämistä. Starttirahakokeilu on kaksivuotinen, kuitenkin niin, että kokeilussa myönnettyjä tukia voidaan maksaa vielä vuoden 2007 aikana. Esitys liittyy valtion vuoden 2005 talousarvioesitykseen. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 178/2004 vp) keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsen- Momentti 5 Momentti 7/2004

6 2004_7lmu.fm Page 6 Tuesday, October 26, :10 PM valtioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän Luxemburgissa tehdyn pöytäkirjan sekä antaisi suostumuksensa pöytäkirjan nojalla annettavaan väliaikaista soveltamista koskevan ilmoituksen antamiseen. Pöytäkirjan tarkoituksena on tehostaa ja helpottaa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä kansainvälisessä oikeusavussa rikosasioissa. Pöytäkirja täydentää keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyä yleissopimusta. Pöytäkirja sisältää määräyksiä muun muassa pankkitilitietoja koskevasta oikeusavusta sekä pankkisalaisuutta, vero-, tulli- ja valuuttarikoksia sekä poliittisia rikoksia koskevista kieltäytymisperusteista. Esitykseen sisältyy laki keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä tehtyyn yleissopimukseen liitettävän pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Esitys (HE 180/2004 vp) laiksi oikeusapulain muuttamisesta. Oikeusapulain muutoksella pannaan Suomessa täytäntöön oikeusapua rajat ylittävissä riita-asioissa koskeva Euroopan unionin neuvoston direktiivi 2003/ 8/EY. Direktiivin johdosta oikeusapulakiin tehdään neljä pienehköä muutosta. Oikeusapua voivat Suomessa käsiteltävissä asioissaan saada henkilöt, joilla on koti- tai asuinpaikka unionin jäsenvaltiossa tai Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Oikeusavun etu jatkuu oikeusavun saajan hyväksi annetun tuomion täytäntöönpanossa nykyistä laajemmin. Esitys (HE 185/2004 vp) laiksi työsopimuslain muuttamisesta. Työsopimuslain työsopimuksen päättämistä koskevaan lukuun lisätään työntekijän eroamisikää koskevat säännökset. Työntekijän työsuhde päättyy ilman irtisanomista ja irtisanomisaikaa sen kalenterikuukauden päättyessä, jonka aikana hän täyttää 68 vuotta, jolleivät työnantaja ja työntekijä sovi työsuhteen jatkamisesta. Työsuhteen päättäminen ei siten edellytä nimenomaista päättämistointa, vaan se päättyy mainitun iän täyttyessä automaattisesti. Työsuhteen jatkaminen 68 ikävuoden jälkeen edellyttää aina sopimusta. Sopimus voidaan tehdä määräaikaisena riippumatta siitä, täyttyvätkö työsopimuslain määräaikaisen sopimuksen solmimiselle asetetut edellytykset. Jos sopimus tehdään toistaiseksi voimassa olevana, sopimussuhteeseen sovelletaan muun muassa työsopimuslain työsuhteen päättämistä koskevia säännöksiä. Laki on tarkoitettu voimaan Esitys (HE 186/2004 vp) laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Laissa tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun neuvoston asetuksen soveltamisesta annetaan asetuksen soveltamisen edellyttämät täydentävät kansalliset säännökset muun muassa toimivaltaisesta tuomioistuimesta toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa annetun tuomion tunnustamista tai täytäntöönpanokelpoiseksi julistamista koskevissa asioissa sekä keskusviranomaisesta. Lisäksi tehdään asetuksesta johtuvia seurannaismuutoksia avioliittolakiin, lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annettuun lakiin, lapsen huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevan päätöksen täytäntöönpanosta annettuun lakiin, yksityisoikeudellista vaatimusta koskevien pohjoismaisten tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta annettuun lakiin sekä lastensuojelulakiin. Esitys (HE 187/2004 vp) laiksi puolustusvoimien virka-avusta poliisille annetun lain 4 :n muuttamisesta. Puolustusvoimien virka-avusta poliisille annettua lakia muutetaan siten, että terrorismirikosten estämiseksi tai keskeyttämiseksi poliisilla on oikeus saada puolustusvoimilta välttämätöntä sotilaallisten voimakeinojen käyttöä edellyttävää virka-apua. Voimakeinojen käyttö perustuu poliisilain voimakeinojen käyttöä koskevaan säännökseen ja virka-apua pyytäisi sisäasiainministeriö puolustusministeriöltä ja sen antamisesta päätettäisiin valtioneuvostossa. Erittäin kiireellisessä ja vaarallisessa tilanteessa virka-apua pyytää poliisin ylijohto ja sen antamisesta päättää pääesikunta. Pyynnöstä ja päätöksestä on tällöin viipymättä ilmoitettava valtioneuvostolle. Voimakeinojen käytön laillisuudesta vastaa virka-avun pyytäjä, sisäasiainministeriö tai poliisin ylijohto. Sotilaallisella voimakeinolla tarkoitetaan sotavarustein tapahtuvaa aseellisten voimakeinojen käyttämistä, joka on sotilaan henkilökohtaisen aseen käyttöä voimakkaampaa. Virka-aputilanteessa sotilaallisella voimakeinolla tarkoitetaan erityisesti sotavarustein varusteltujen panssariajoneuvojen, sotaalusten sekä sotilasilma-alusten aseistuksen käyttöä. Tarkoitetun kaltaista puolustusvoimien virka-apua poliisi tarvitsee lähinnä silloin, kun terrorismirikoksia tekevät henkilöt ovat varustautuneet vahvoin suoja- ja hyökkäysvälinein, joiden torjumiseksi ja niiltä suojautumiseksi tarvitaan sotilaallisia voimakeinoja. Esitys (HE 189/2004 vp) laiksi arvonlisäverolain 114 :n muuttamisesta. Arvonlisäverolakia muutetaan ajoneuvolainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta siten, että henkilöautoja koskevaa vähennysrajoitusta täsmennetään kaksikäyttöautojen osalta ottamalla lakiin niitä koskeva määritelmä. Määritelmän mukaan kaksikäyttöautolla tarkoitetaan nykyiseen tapaan pakettiautoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuimien lisäksi muilla istuinpaikoilla. Esitys (HE 190/2004 vp) laiksi ajoneuvoverolain 11 ja 69 :n muuttamisesta. Ajoneuvoverolakia muutetaan ajoneuvolainsäädännössä tapahtuneiden muutosten johdosta, siten että lakiin lisätään kaksikäyttöauton määritelmä, jolla on asiallisesti sama vaikutus lisäistuimilla varustettujen pakettiautojen verotukseen kuin aiemmalla ajoneuvolainsäädännön määrittelyllä oli. Määritelmän mukaan kaksikäyttöautolla tarkoitetaan pakettiautoa, joka on varustettu kuljettajan istuimen ja tämän vieressä olevien istuinten lisäksi muilla istuinpaikoilla. Ajoneuvoverolain nykyisen 11 :n mukaan kaksikäyttöauto verotetaan kuten henkilöauto, mutta kaksikäyttöauton määritelmän puuttuessa säännöksen tarkoitus ei ole toteutunut. Esitys (HE 195/2004 vp) laiksi naisten ja miesten välisestä tasaarvosta annetun lain muuttamisesta. Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annettua lakia muutetaan ja pannaan täy- 6

7 2004_7lmu.fm Page 7 Tuesday, October 26, :10 PM täntöön muutettu Euroopan unionin ns. työelämän yleinen tasa-arvodirektiivi. Esitys (HE 199/2004 vp) laiksi Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta ja laiksi Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta. Laki Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta säädetään sekä muutetaan Rahoitustarkastuksesta annettua lakia. Tavoitteena on lainsäädäntö, joka täyttää veronluonteiselle maksulle perustuslaissa asetetut vaatimukset ja joka turvaa Rahoitustarkastuksen toiminnan rahoituksen. Rahoitustarkastuksen toiminta rahoitetaan Rahoitustarkastuksen valvottavilta ja muilta maksuvelvollisilta perittävillä valvontamaksuilla ja toimenpidemaksuilla kuten nykyisinkin. Nykyisestä laista poiketen uusi laki sisältää yksityiskohtaiset säännökset valvontamaksun suuruuden perusteista, jolloin kukin maksuvelvollinen voi laskea tai arvioida valvontamaksunsa suuruuden etukäteen. Maksuperusteiden lähtökohtana on pidetty nykytasoa ja valvontamaksujen jakautumista eri ryhmien kesken. Uudella lailla korvataan Rahoitustarkastuksen valvontamaksusta vuonna 2003 annettu laki, jonka voimassaoloaika päättyy vuoden 2004 lopussa. Nykyisen lain mukaan valvontamaksujen perusteista ei säädetä lain tasolla, vaan Rahoitustarkastus määrää maksut vastaamaan Rahoitustarkastuksen kustannuksia. Lait on tarkoitettu voimaan (2002/14/EY) työntekijöille tiedottamista ja heidän kuulemistaan koskevista yleisistä puitteista Euroopan yhteisössä. Voimassa oleva yhteistoiminnasta yrityksissä annettu laki täyttää pääosin direktiivin säännökset. Direktiivin johdosta on kuitenkin tarpeen lisätä säännös lain 5 :ssä tarkoitetun henkilöstön edustajan irtisanomissuojasta ja poistaa laista työmarkkinajärjestöjen sopimisoikeus lain soveltamisalasta. Lakiin lisätään säännös, jonka mukaan liikkeen luovuttajan ja luovutuksensaajan on tiedotettava myös liikkeen luovutuksen ajankohdasta tai suunnitellusta ajankohdasta. Laki on tarkoitettu voimaan viimeistään TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUKSET Tasavallan presidentin asetus tiedon saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehdyn yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. (SopS 122/2004) Asetus tulee voimaan VALTIONEUVOSTON ASETUKSET Valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (852/ 2004) Asetus tulee voimaan Jätelain muuttamisesta annetulla lailla (452/ 2004) ja sen nojalla annettavalla asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annettu direktiivi 2002/96/EY. Asetuksella säädetään jätelain sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevien säännösten voimaantulosta sekä tarkemmin tuottajan eli sähkö- ja elektroniikkalaitteen valmistajan ja maahantuojan jätehuoltovastuun piiriin kuuluvista laitteista. Lisäksi asetuksella säädetään toimista, joilla edistetään mainituista laitteista peräisin olevan jätteen määrän ja ympäristöhaitan ehkäisemistä, laitteiden ja sen osien uudelleenkäyttöä, sähköja elektroniikkalaiteromun hyödyntämistä sekä parannetaan laiteromun jätehuollon ympäristönsuojelun tasoa. Asetuksella säädetään myös seurantatietojen antamisesta viranomaiselle, tiedottamisesta ja neuvonnasta sekä tuottajatiedostoon tehtävän ilmoituksen sisällöstä. Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa (853/2004) Momentti Esitys (HE 200/2004 vp) laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta. Keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :ään tehdään ne muutokset, jotka aiheutuvat Euroopan yhteisöjen neuvoston antaman, lain perustana olevan direktiivin muuttamisesta. Esitys (HE 201/2004 vp) laiksi yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain muuttamisesta. Lain tarkoituksena on toteuttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi Tasavallan presidentin asetus oikeusapuhakemusten toimittamista koskevan eurooppalaisen sopimuksen lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. (SopS 138/2004) Asetus tuli voimaan Tasavallan presidentin asetus pohjoismaisesta sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta. (SopS 136/2004) Asetus tuli voimaan Asetus tuli voimaan Asetuksella pannaan täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 2002/95/EY. Asetuksella säädetään direktiivin mukaisesti, ettei alkaen markkinoille saatettavat uudet sähkö- ja elektroniikkalaitteet saa sisältää lyijyä, elohopeaa, kadmiumia, kuuden arvoista kromia sekä polybromibifenyyliä (PBB) ja polybromidifenyylieetteriä (PBDE) asetuksen liitteessä mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta. Valtioneuvoston asetus eräiden ympäristön käyttöön vaikuttavien hankkeiden lunastusluvasta annetun lain voimaantulosta (867/2004) Asetus tulee voimaan Laki (768/2004) tulee voimaan , samaan aikaan kun tiedon 7 Momentti 7/2004

8 2004_7lmu.fm Page 8 Tuesday, October 26, :10 PM saannista, yleisön osallistumisoikeudesta päätöksentekoon sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeudesta ympäristöasioissa tehty yleissopimus tulee Suomen osalta voimaan. Valtioneuvoston asetus eläinsuojeluasetuksen 20 :n muuttamisesta (860/2004) Asetus tuli voimaan Asetuksella kielletään varustelemattomien kanahäkkien käyttöönotto lukien. Varustelemattomalla häkillä tarkoitetaan häkkiä, jossa kanat eivät voi nokkia ja kuopia pehkua, munia pesään ja istua asianmukaisella orrella sekä jonka pinta-ala on alle 750 cm2 häkissä pidettävää kanaa kohden. Asetus tulee voimaan Valtioneuvoston asetus kaupparekisteriasetuksen muuttamisesta (876/2004) Asetus tuli voimaan Eurooppayhtiölaki tuli voimaan Uuden lain vuoksi kaupparekisteriasetusta muutetaan siten, että siinä säädetään eurooppayhtiön perusja muutosilmoituksesta vastaavalla tavalla kuin osakeyhtiön ilmoituksista. Uusista ilmoituksista rekisteriviranomaisille aiheutuvat kustannukset katetaan maksuilla, jotka rekisteröintivelvollisilta peritään kaupparekisterin suoritteista. Valtioneuvoston asetus yrityskiinnitysasetuksen 12 :n muuttamisesta (877/2004) Asetus tuli voimaan Eurooppayhtiölaki tuli voimaan Yrityskiinnitysasetusta on tarkistettava siten, että siinä säädetään eurooppayhtiön kotipaikan siirrosta tai rajatylittävästä sulautumisesta yrityskiinnitysrekisteriin tehtävistä merkinnöistä. Uusista ilmoituksista rekisteriviranomaisille aiheutuvat kustannukset katetaan maksuilla, jotka rekisteröintivelvollisilta peritään kaupparekisterin suoritteista. Valtioneuvoston asetus ylioppilastutkintoasetuksen muuttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen voimaantulosäännöksen muuttamisesta (881/2004) Asetus tuli voimaan Ylioppilaskokelas, joka ei lukion opetussuunnitelman mukaan opiskele pakollisena oppiaineena toista kotimaista kieltä tai joka on mennessä vapautettu toisen kotimaisen kielen opiskelusta, voi valita tutkintonsa pakollisiksi kokeiksi äidinkielen ja kirjallisuuden kokeen lisäksi kaksi vierasta kieltä ja joko matematiikassa tai reaaliaineissa järjestettävän kokeen. Mahdollisuus on vuoden 2007 loppuun. Hyväksytty ja hylätty koe voidaan uusia samoin kuin muut tutkintoon sisältyvät kokeet. Muu kuin edellä tarkoitettu ylioppilaskokelas, joka ei valitse toisen kotimaisen kielen koetta tutkintoonsa pakollisesti sisältyvän neljän kokeen joukkoon, joutuu sisällyttämään tutkintoon kaikille pakollisen äidinkielen kokeen lisäksi yhden vieraan kielen kokeen sekä matematiikassa ja reaaliaineissa järjestettävät kokeet. Valtioneuvoston asetus ajokorttiasetuksen muuttamisesta (882/ 2004) Asetus tuli voimaan Ajo-oikeuden laajuutta, kuljettajaopetuksessa käytettävää perävaunua ja ajonäytteen suorittamista koskevia säännöksiä muutetaan. Valtioneuvoston asetus omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä ja osaomistusasuntojen asukasvalinnassa sovellettavista perusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (907/2004) Asetus tuli voimaan Valittaessa asukkaita valtion tukemiin osaomistusasuntoihin noudatetaan vastaisuudessa samoja tulorajoja ja muita asukasvalintaperusteita kuin vuokra-asuntojen asukasvalinnassa. Nykyisin osaomistusasuntojen asukasvalinnassa noudatetaan samoja tulorajoja kuin omistusasuntokorkotukilainaksi hyväksymisessä. MIETINNÖT YM. Valtion tietohallinnon menettelytapojen uudistamista suunnitelleen työryhmän raportti Valtion tietohallintoon ehdotetaan konsernimaista johtamismallia. Valtion ITtoiminnan strategista suunnittelua sekä talouden ja resurssien ohjaamista varten ehdotetaan uuden johtamisyksikön perustamista. Samalla tietohallinnon palveluiden tuotantoa yhdenmukaistetaan. Uudistuksella pyritään palvelemaan entistä paremmin asiakkaita ja hallintoa valtion IT-toiminnan ohjausta ja päätöksentekoa selkeyttämällä sekä yhteisiä IT-palveluja kokoamalla. Tavoitteena on myös valtion hallinnon ja palvelujen tuottavuuden nousu sekä IT-toiminnan kustannustehokkuus. Työryhmän raportti on luettavissa valtioneuvoston kanslian verkkosivuilla osoitteessa Nuorten epäiltyjen rikosasioiden käsittelemistä ja seuraamusjärjestelmää koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö Työryhmä ehdottaa, että alle 18-vuotiaiden rikoksesta epäiltyjen käsittelyssä otettaisiin käyttöön uusi pakkokeino, nuorisoaresti. Se määrättäisiin joko kotiarestina tai ulkona liikkumista rajoittavana aluearestina taikka niiden yhdistelmänä. Arestin noudattamista valvottaisiin sähköisillä valvontavälineillä ja kotiarestissa myös kotiin asennettavalla valvontalaitteella. Nuorisoarestin valvonnasta vastaisi poliisi. Valvontavälineiden antamia valvontatietoja seurattaisiin hätäkeskuksessa. Työryhmän mietintö sisältää myös lukuisia muita nuorten tekemien rikosten esitutkinnan, syyteharkinnan, tuomioistuinkäsittelyn ja seuraamusjärjestelmän tehostamista koskevia ehdotuksia. Työryhmän mietintö on luettavissa oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa Uutta ehdotusta poliisin toimintamäärärahan valtakunnallisista jakoperusteista vuosina valmistelleen työryhmän selvitys Työryhmä ehdottaa, että Helsingin kihlakunnan poliisilaitoksen rahoitus irrotetaan läänien rahoituksenjaosta. Helsingin poliisilaitoksen rahoitus tulisi perustua poliisin ylijohdon hyväksymään poliisilaitoksen henkilöstö- ja virkarakennesuunnitelmaan. Lähtökohtana tulisi olla Helsingin peruspoliisitoiminnan ja erityistarpeiden edellyttämien resurssien läpinäkyvä tarkastelu. Läänien kesken rahoitus tulisi työryhmän mukaan jakaa siten, että ensin lää- 8

9 2004_7lmu.fm Page 9 Tuesday, October 26, :10 PM neille jaetaan tiettyjä menoja vastaava rahoitus, minkä jälkeen käytettävissä olevasta määrärahasta jaetaan puolet läänien edellisen tilinpäätösvuoden toteutuneiden menojen suhteessa ja puolet poliisipalveluiden tarvetta mittaavien muuttujien suhteessa. Työryhmän selvitys on luettavissa sisäasiainministeriön verkkosivuilla osoitteessa /www.intermin.fi/julkaisu/ Julkisen palvelun televisio- ja radiotoimintaa tarkastelleen työryhmän mietintö Työryhmä esittää, että Yleisradion toimintaa rahoitetaan jatkossakin televisiomaksuilla. Yleisradion hallintomallia työryhmä muuttaisi niin, että hallintoneuvoston lisäksi Yleisradioon nimitettäisiin ulkopuolisista asiantuntijoista koostuva hallitus. Työryhmä ehdottaa, että televisiomaksua korotettaisiin myös digitaaliseen televisiotoimintaan siirtymisen jälkeen vuoteen 2010 asti vuosittain kustannustason nousua vastaavasti lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä. Jo aiemmin on sovittu, että televisiomaksua korotetaan vuoden 2005 alusta lähtien siihen saakka kunnes päällekkäinen analoginen ja digitaalinen toiminta loppuu. Työryhmän mietintö on luettavissa liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla osoitteessa Holhouslainsäädännön kehittämistä selvittäneen työryhmän mietintö Holhouslainsäädännön kehittämistä selvittänyt työryhmä ehdottaa, että henkilö voisi itse ennakoida mahdollista toimintakyvyttömyyttään ja valtuuttaa valitsemansa henkilön huolehtimaan asioistaan sitten, kun oma toimintakyky ei enää riitä. Työryhmä ehdottaa edunvalvontavaltuutusta koskevan lain säätämistä. Edunvalvontavaltuutus olisi uusi oikeudellinen instituutio, jolla henkilö voisi järjestää asioidensa hoidon siltä varalta, että hän myöhemmin tulee sairauden, henkisen toiminnan häiriintymisen tai muun vastaavan syyn vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan asioitaan. Henkilö määrittelisi itse asiat, jotka valtuutus kattaa. Hän voisi oikeuttaa toisen henkilön edustamaan itseään paitsi talouttaan myös henkilöään koskevissa asioissa, kuten terveydenhoidossa. Valtuutus tulisi holhousviranomaisen eli maistraatin vahvistuksella voimaan, kun valtuuttaja on menettänyt toimintakykynsä esimerkiksi dementian tai muun sairauden vuoksi. Uudistuksen tavoitteena on kehittää nykyiselle edunvalvonnalle kevyempi ja joustavampi vaihtoehto. Uudella edunvalvontavaltuutuksella lisättäisiin ihmisten mahdollisuuksia varautua itse tilanteisiin, joissa omat kyvyt eivät enää riitä. Vaihtoehtojen lisäämistä puoltavat työryhmän mielestä myös yhteiskunnan voimavaroihin liittyvät syyt. Väestön vanhetessa edunvalvontojen määrä kasvaa jo nykyisin voimakkaasti. Ehdotetun lain avulla voitaisiin hillitä tätä kasvua. Useissa maissa on valmisteilla tai jo olemassa järjestelyjä, joilla ihminen voi varautua toimintakykynsä mahdolliseen tulevaan rajoittumiseen ja järjestää asioidensa hoidon tällaisen tilanteen varalta. Myös Euroopan neuvosto on antanut asiaa koskevan suosituksen. Maistraatti valvoisi valtuutetun toimintaa Ehdotuksen mukaan edunvalvontavaltuutusta koskeva valtakirja olisi testamentin tapaan tehtävä kirjallisesti kahden esteettömän todistajan ollessa yhtä aikaa läsnä. Jos tilanne muuttuu niin, että valtuuttaja tulee pääasiallisesti kykenemättömäksi huolehtimaan valtuutuksen kattamista asioista, valtuutettu voisi pyytää maistraattia vahvistamaan valtuutuksen. Maistraatti valvoisi valtuutetun toimintaa. Valtuutuksen antanut henkilö voisi vaikuttaa valvonnan laajuuteen. Hän voisi esimerkiksi yksilöidä tahon, joka valvoo valtuutettua. Hänen niin halutessaan voitaisiin soveltaa myös holhoustoimilain säännöksiä, jotka koskevat päämiehen puolesta tehtävien oikeustoimien luvanvaraisuutta ja velvollisuutta antaa maistraatille määräajoin tili tehtävän hoitamisesta. Valtuuttaja voisi peruuttaa edunvalvontavaltuutuksen, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen. Holhoustoimilakiin tarkistuksia Suoritetun tutkimuksen mukaan vuonna 1999 toteutettu holhouslainsäädännön uudistus onnistui hyvin. Holhoustoimen uusi organisaatio tehosti tehtävän hoitoa ja lisäsi sen ammattimaisuutta. Kuitenkin havaittiin myös kehittämistarpeita. Työryhmä ehdottaa sen vuoksi tarkistuksia holhoustoimilakiin. Maistraatin toimivaltaa tehdä edunvalvojan tehtävää koskevia päätöksiä laajennettaisiin koskemaan asioita, joissa on kysymys edunvalvojan tehtävän muuttamisesta, edunvalvojan vapauttamisesta tehtävästään tai edunvalvonnan lakkauttamisesta. Muutoksenhaku maistraatin päätöksiin edunvalvojan määräämistä koskevissa asioissa uudistettaisiin. Hallinto-oikeudelle tehtävän valituksen sijasta asia voitaisiin saattaa käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Lisäksi täsmennettäisiin edunvalvojan esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Hallinto-oikeuksien päätösvaltaisten kokoonpanojen uudistaminen Hallinto-oikeudet voisivat ratkaista joitakin asioita tavallista keveämmissä kahden tai yhden tuomarin kokoonpanoissa. Niissä voitaisiin käsitellä tiettyjä laissa määriteltyjä valitusasioita, jotka ovat oikeudellisesti yksinkertaisia ja voidaan oikeusturvaa vaarantamatta käsitellä normaalia pienemmässäkin kokoonpanossa. Uudistusta ehdottaa hallinto-oikeuksien ratkaisukokoonpanojen vaihtoehtoja selvittänyt oikeusministeriön asettama työryhmä. Nykyisin hallinto-oikeudessa päätökset tekee kolmen jäsenen kollegio esittelijän tekemän päätösehdotuksen pohjalta. Eräissä asioissa, kuten mielenterveysasioissa ja lapsen huostaanottoa koskevissa asioissa, käsittelyyn ja päätöksentekoon osallistuu lisäksi sivutoiminen asiantuntijajäsen. Työryhmän ehdotuksen mukaan kevennetyt kokoonpanot voisivat muodostua kahdesta tuomarista ja esittelijästä tai pelkästään kahdesta tuomarista. Eräissä asioissa olisi mahdollinen myös yhden tuomarin kokoonpano tai yhden tuomarin ja asiantuntijajäsenen kokoonpano. Kahden tuomarin ja esittelijän kokoonpano Kahden tuomarin ja esittelijän kokoonpanossa voitaisiin ratkaista tiettyjä laissa lueteltuja asioita. Niitä olisivat muun muassa eräät veroihin, sosiaalihuoltoon, rakennuslupiin ja yleishallintoasioihin liittyvät valitukset. Esittelijänä tulisi tällöin olla riittävän kokemuksen omaava hallinto-oikeussihteeri. Kyseisiä asioita voitaisiin ratkaista myös kahden tuomarin kokoonpanossa sillä edellytyksellä, että tuomarit ovat yksimielisiä asian ratkaisusta. Momentti 9 Momentti 7/2004

10 2004_7lmu.fm Page 10 Tuesday, October 26, :10 PM Yhden tuomarin kokoonpano Yksi tuomari voisi ratkaista muun muassa pysäköintivirhemaksua, tarkastusmaksua ja televisiolupamaksua koskevia valituksia. Yksi tuomari saisi myös tehdä mm. asian suullista käsittelyä sekä katselmuksen toimittamista koskevia päätöksiä sekä päättää, onko asia pantu vireille oikeassa viranomaisessa. Yhden tuomarin ja asiantuntijajäsenen kokoonpano olisi päätösvaltainen vahvistamaan potilaan tahdosta riippumattoman psykiatrisen hoidon jatkamista koskevia päätöksiä. Lisäksi työryhmä ehdottaa, että vesija ympäristöasioissa voitaisiin käyttää kolmen tuomarin kokoonpanoa nykyisen neljän tuomarin sijasta. Asioiden käsittelyajat lyhenisivät Kevennetyssä kokoonpanossa olisi mahdollista ratkaista jopa puolet hallinto-oikeuksien käsiteltäväksi tulevista asioista. Jos kevennettyjä kokoonpanoja käytettäisiin hallinto-oikeuksissa aina kun se on mahdollista, voisi yhteensä säästyä noin kuusi tuomarin henkilötyövuotta. Säästynyt työpanos käytettäisiin muiden, vaikeampien asioiden ratkaisemiseen. Hallinto-oikeuksiin saapuneiden asioiden määrä on viime vuosina kasvanut ja käsittelyajat ovat pidentyneet. Joustavammilla ratkaisukokoonpanoilla tavoitellaan työryhmän mukaan tuottavuuden parantumista ja asioiden käsittelyajan lyhenemistä. Joustavuuden lisääminen on kuitenkin kohdistettava niin, etteivät oikeusturvan muut tärkeät tekijät, kuten oikeusvarmuus ja luotettavuus heikkene. Työryhmän mietintö on oikeusministeriön verkkosivuilla osoitteessa ASETETUT TOIMIELIMET Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin edellyttämä kansallinen lainsäädäntö valmisteilla Ympäristöministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö ovat asettaneet kolme työryhmää valmistelemaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa. Lisäksi ympäristöministeriö on asettanut toukokuussa 2004 työryhmän valmistelemaan maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntöön direktiivin johdosta tarvittavia muutoksia. Rakennusten energiatehokkuutta koskeva direktiivi (2002/91/EY) hyväksyttiin EU:ssa vuonna Kansalliset säädökset tulevat voimaan Suomessa vuoden 2006 aikana. Direktiivin keskeiset osa-alueet ovat rakennuksille asetettavat energiatehokkuusvaatimukset, energiatehokkuustodistus sekä lämmityskattiloiden ja ilmastointijärjestelmien määräaikaistarkastukset. Maankäyttö- ja rakennuslakiin muutoksia Direktiivin mukaan uudisrakennuksille on asetettava kansalliset energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset, jotka perustuvat kokonaisenergiatehokkuuden laskentaan. Laajamittaisten korjausten yhteydessä on pintaalaltaan yli 1000 m 2 rakennuksissa noudatettava kansallisia energiatehokkuuden vähimmäisvaatimuksia. Vähimmäisvaatimukset voidaan asettaa koko rakennukselle tai korjattaville rakennusosille. Direktiivin mukaan yli 1000 m 2 uudisrakennuksissa on ennen rakentamisen aloittamista arvioitava, voidaanko niissä toteuttaa vaihtoehtoisia energiahuoltojärjestelmiä. Esimerkkeinä tällaisista järjestelmistä ovat kaukolämpöjärjestelmät, yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto, uusiutuvien energialähteiden käyttöön perustuvat hajautetut energiahuoltojärjestelmät sekä lämpöpumput tietyin edellytyksin. Direktiivin vaatimukset edellyttävät muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin, joita valmistelemaan on asetettu työryhmä. Työryhmän puheenjohtajan toimii rakennusneuvos Heikki Aho ympäristöministeriöstä. Energiatehokkuustodistus käyttöön Direktiivin mukaan rakennuksen käyttöönoton, myynnin tai vuokrauksen yhteydessä on oltava saatavilla rakennuksen energiatehokkuustodistus. Todistuksen avulla kuluttajat pystyvät vertailemaan ja arvioimaan rakennuksen energiatehokkuutta. Todistukseen on liitettävä suosituksia energiatehokkuuden kustannustehokkaista parannuskeinoista. Todistuksen voimassaoloaika ei saa ylittää kymmentä vuotta. Julkisissa rakennuksissa energiatodistukset on asetettava näkyville. Energiatodistuksia ei tarvita rakennustyypeille, joille energiatehokkuuden vähimmäisvaatimukset voidaan jättää antamatta. Energiatodistusten on oltava direktiivin mukaan täysimääräisesti käytössä vuoden 2009 alussa. Energiatodistusten käyttöönoton edellyttämää lainsäädäntöä valmistelemaan on asetettu työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii hallitusneuvos Klaus Frösén ympäristöministeriöstä. Työryhmän lakiehdotukset valmistuvat mennessä. Määräaikaistarkastukset lämmityskattiloille ja ilmastointilaitteille Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin mukaan muun muassa rakennusten lämmityskattilat on tarkastettava säännöllisesti tai varmistettava muilla toimilla, että energiaa on säästynyt ja että hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet. Kun lämmityskattila on yli 15 vuotta vanha, olisi tarkastettava koko lämmitysjärjestelmä. Direktiivi edellyttää säännöllisiä tarkastuksia myös ilmastointikoneille, joiden jäähdytysteho on yli 12 kw. Ilmastointikoneiden ja lämmityskattiloiden tarkastuksiin liittyvän toiminnan on oltava direktiivin mukaan täysimääräisesti käynnissä jäsenmaissa vuoden 2009 alussa. Yli-insinööri Pekka Kalliomäki ympäristöministeriöstä toimii puheenjohtajana määräaikaistarkastuksia koskevaa lainsäädäntöä valmistelevassa työryhmässä. Työryhmän lakiehdotukset valmistuvat mennessä. KORKEIN OIKEUS KKO:2004:76 Lapsen palauttaminen - Haagin sopimus Äiti oli luvattomasti jättänyt palauttamatta entisten puolisoiden yhteiset lapset Amerikan yhdysvaltoihin, jossa lapsilla oli asuinpaikka. Kysymys siitä, olivatko lapset vastustaneet palauttamista sekä siitä, voitiinko lasten mielipiteelle antaa merkitystä asiassa. L lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 34 1 mom 3 kohta KKO:2004:77 Konkurssi - Takaisinsaanti konkurssipesään Kysymys siitä, peräytyikö yhtiön osake-erän kauppa lahjanluonteisena myy- 10

11 2004_7lmu.fm Page 11 Tuesday, October 26, :10 PM jän konkurssipesään, ja niistä perusteista, joiden nojalla osake-erän arvo oli määriteltävä. (Ään.) TakSL 6 TakSL 8 KKO:2004:78 Maakaari - Laatuvirhe - Hinnanalennus A ja B olivat ostaneet C:ltä kiinteistön sillä sijaitsevine rakennuksineen. Kauppakirjaan sisältyi maininta rakennuksessa havaituista kosteusvahingoista ja myyjän vastuuta rajoittava lauseke. Myöhemmin rakennuksessa oli havaittu merkittäviä rakennusvirheitä, joiden seurauksena rakennukseen oli tullut kosteusvaurioita. Kysymys vastuunrajoituslausekkeen vaikutuksesta ostajan oikeuteen vaatia kauppahinnan alennusta mainittujen rakennusvirheiden ja niistä aiheutuneiden vaurioiden perusteella. Kysymys myös siitä, oliko rakennuksen arvo korjaustöiden suorittamisen johdosta noussut siten, että se tuli ottaa huomioon kauppahinnan alennusta määrättäessä. MK 2 luku 9 MK 2 luku 17 MK 2 luku 22 KKO:2004:79 Oikeudenkäyntimenettely - Oikeudenmukainen oikeudenkäynti Lasten asumista ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa hovioikeudelle oli toimitettu selvitys lasten ja heidän vanhempiensa olosuhteista. Selvitykseen oli liitetty lasten mielipiteiden selvittämistä koskeva muistio ja toisen vanhemman perheolosuhteita käsittelevä lausunto. Hovioikeus, joka ei antanut liitteitä tiedoksi asianosaisille, jätti ne huomioon ottamatta katsoen, ettei niillä ollut vaikutusta asiaa ratkaistaessa. Korkeimman oikeuden päätöksestä ilmenevillä perusteilla hovioikeuden olisi pitänyt toimittaa myös liitteet tiedoksi asianosaisille. KKO:2004:80 Murha Tappo A oli tappanut vaimonsa ampumalla pistoolilla yli kymmenen tähän osunutta laukausta. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevillä perusteilla A:n katsottiin syyllistyneen murhaan. RL 21 luku 2 KKO:2004:81 Maankäyttö- ja rakennuslaki Rakentamisrikkomus Rangaistava teko - Laillisuusperiaate Syyttäjä vaati A:lle rangaistusta maankäyttö- ja rakennuslain 185 :n 1 momentin nojalla rakentamisrikkomuksesta sillä perusteella, että A oli sallinut rakentamisen omistamalleen kiinteistölle varmistumatta siitä, että rakennuslupa oli hankittu. Kysymys siitä, toteuttiko tuottamuksellinen menettely rakentamisrikkomuksen tunnusmerkistön. MRL mom KKO:2004:82 Muutoksenhaku Ylimääräinen muutoksenhaku - Määräajan palauttaminen Rikosasian asianomistajan mahdollisuus vastavalituksen tekemiseen vastaajan muutoksenhakemuksen johdosta ei estänyt säännönmukaisen valitusmääräajan palauttamista asianomistajalle laillisen esteen johdosta. Tähän ei vaikuttanut sekään, että hovioikeus oli jo lainvoiman saaneella päätöksellään seulontamenettelyssä jättänyt ottamatta vastaajan valituksen enempään tutkintaan. OK 31 luku 17 KKO:2004:83 Todistaja Asiantuntija - Asianosaisen käyttämä asiantuntija Vastaaja kuulustutti rikosasiassa A:ta niin sanottuna asiantuntevana todistajana. Oikeus ei ollut määrännyt A:ta asiantuntijaksi. Tällaisen asianosaisen käyttämän asiantuntijan palkkio määräytyi todistajia koskevien säännösten mukaan, eikä A:lla siten ollut oikeutta vaatimaansa palkkioon asiantuntijan työstä. OK 17 luku 55 KKO:2004:84 Asunto-osakeyhtiö-Yhtiövastike Vesimaksu Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan huoneistokohtaisesti kulutetusta vedestä perittiin vesimaksu, jonka perusteena käytettiin huoneistossa asuvien henkilöiden lukumäärää. Osakkeenomistaja käytti asuntonaan paitsi yhtiössä hallitsemaansa huoneistoa myös toisessa kaupungissa sijaitsevaa huoneistoa. Kysymys siitä, oliko hän asunut asunto-osakeyhtiön huoneistossa yhtiöjärjestyksessä tarkoitetulla tavalla. KKO:2004:85 Vahingonkorvaus - Turvaamistoimenpiteestä johtuva vahingonkorvaus Törkeistä petoksista ynnä muista rikoksista epäillyn A:n omaisuutta oli tutkinnanjohtajan vaatimuksesta määrätty pakkokeinolain 3 luvun mukaiseen vakuustakavarikkoon asianomistaja B:n korvausvaatimusten turvaamiseksi. Kysymys siitä, oliko B velvollinen korvaamaan vakuustakavarikosta A:lle mahdollisesti aiheutuneen vahingon sillä perusteella, että B oli jo esitutkinnassa esittänyt vakuustakavarikkoa koskevan vaatimuksen ja että B oli, A:n valitettua vakuustakavarikkopäätöksestä, hovioikeuteen antamassaan vastauksessa vaatinut sen pysyttämistä. PakkokeinoL 3 luku 2 2 mom KKO:2004:86 Alkoholi Veropetos Salakuljetus L oli tuonut litraa alkoholijuomia Belgiasta Suomeen. Hänen ei katsottu syyllistyneen alkoholijuomien salakuljetukseen, koska niiden tuonti Euroopan talousalueeseen kuuluvasta maasta ei ollut luvanvaraista. Sen sijaan L tuomittiin veropetoksesta, koska hän kuljettamalla alkoholijuomat väliaikaisen valmisteverottomuusjärjestelmän ulkopuolella sekä esittämällä viranomaisille tosiasioiden vastaisen rahtikirjan, jonka mukaan kuorma olisi sisältänyt rakennustarvikkeita, oli yrittänyt aiheuttaa alkoholijuomista Suomessa kannettavan valmisteveron määräämättä jättämisen. Veropetosta pidettiin Korkeimman oikeuden tuomiossa mainituilla perusteilla törkeänä. RL 29 luku 1 RL 29 luku 2 AlkoholiL 82 (459/1968) KKO:2004:87 Kaivoslaki Vahingonkorvaus Ympäristövahinko Kaivospiirin laajentamiseksi oli suoritettu kaivoslain mukainen kaivospiiritoimitus. A, jonka omaisuus ei ollut toimituksen kohteena, omisti kaivospiirin välittömässä läheisyydessä tilan. Hän ei ollut esittänyt korvausvaatimuksia toimituksessa, mutta vaati myöhemmin kaivoslain 46 :n mukaisella kanteella korvausta kaivospiirin laajennuksen aiheuttamasta maiseman menetyksestä johtuvasta kiinteistön arvon alenemisesta ja pölyhaitasta. Vaatimukset voitiin tutkia riippumatta siitä, olisiko ne voitu esittää ja ratkaista jo toimituksessa. (Ään.) KaivosL 46 L ympäristövahinkojen korvaamisesta 4 KKO:2004:88 Rekisterimerkintärikos B oli suostumuksensa mukaisesti valittu X Oy:n yhtiökokouksessa yhtiön hal- Momentti 11 Momentti 7/2004

12 2004_7lmu.fm Page 12 Tuesday, October 26, :10 PM lituksen varsinaiseksi jäseneksi. Hallituksen jäsenyys ilmoitettiin kaupparekisteriin merkittäväksi. Todellisuudessa eräs toinen henkilö johti yhtiön liiketoimintaa ja päätti sen asioista. Kysymys rekisterimerkintärikoksen tunnusmerkistön täyttymisestä. (Ään.) RL 16 luku 21 (769/1990) KKO:2004:89 Velallisen rikos - Velallisen epärehellisyys A, joka oli ollut taloudellisissa vaikeuksissa jo usean vuoden ajan, oli runsaan vuoden ajan nostanut käteisenä keskimäärin markkaa kuukaudessa määräysvallassaan olleesta osakeyhtiöstä ja käyttänyt varat omaan ja perheensä kulutukseen. A:n katsottiin Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin perustein syyllistyneen törkeään velallisen epärehellisyyteen. (Ään.) RL 39 luku 1 RL 39 luku 1 a KKO:2004:90 Asiakirjan julkisuus - Tiedon antaminen salassa pidettävästä asiakirjasta Törkeästä raiskauksesta vankeusrangaistukseen tuomittu osallistui vankilassa järjestettävään toimintaohjelmaan, jonka tarkoituksena oli vähentää rikoksen uusimisen riskiä. Vankila ja rikoksesta tuomittu pyysivät lupaa tiedon saamiseen salassa pidettäväksi määrätystä oikeudenkäyntiaineistosta, koska ohjelman kannalta oli välttämätöntä, että oikeudenkäyntiaineisto oli ohjelmaa toteuttavien virkamiesten käytettävissä. Lupaa ei annettu, koska hakemuksessa ilmoitettu oikeudenkäyntiaineiston käyttötarkoitus ei ollut viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 28 :n 1 momentin tai 29 :n 1 momentin mukainen eikä se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitomääräys oli annettu, ollut antanut suostumustaan tiedon antamiseen. Aineistosta ei myöskään ollut eroteltavissa sellaisia asiakirjoja, jotka koskisivat vain tuomittua. L viranomaisten toiminnan julkisuudesta 26 1 mom, 28 1 mom, 29 1mom KKO:2004:91 Asunto-osakeyhtiö - Osakkeen lunastaminen Asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan osakkeenomistajalla oli oikeus lunastaa yhtiön ulkopuoliselle uudelle omistajalle siirtyvät osakkeet. Aviopuolisot A ja B, joista vain A oli osakkeenomistaja, ostivat yhdessä asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhtiön osakkeen. Osakkeenomistaja C esitti määräajassa lunastusvaatimuksen B:n ostamasta osakkeen määräosasta. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevillä perusteilla osakkeen kauppaa pidettiin kokonaan lunastuksenalaisena ja C:n lunastusvaatimuksen olisi siten pitänyt koskea myös A:n saantoa. (Ään.) KKO:2004:92 Syyttömästi pidätetyn ja vangitun korvaus Käräjäoikeus oli tuominnut pidätettynä ja vangittuna olleen A:n kahden vuoden vankeusrangaistukseen ja määrännyt hänet pidettäväksi edelleen vangittuna. Hovioikeus hylkäsi syytteen. A oli ennen käräjäoikeuden tuomion antamista yrittänyt paeta istunnosta ja tehnyt siinä yhteydessä rikoksia. Hän oli myös paennut vankikuljetuksesta ja vielä käräjäoikeuden tuomion jälkeen uudelleen yrittänyt paeta. Kysymys A:n oikeudesta saada valtiolta korvausta vapaudenmenetyksen aiheuttamasta kärsimyksestä pakoyritysten jälkeiseltä ajalta. KKO:2004:93 Ulosottolaki - Ulosmittaus Muutoksenhaku Oikeusvoima Yhtiön omaisuudeksi rekisteröity auto oli ulosmitattu yhtiön puoleksi omistaneen velallisen veloista. Yhtiö ja velallinen olivat valittaneet ulosmittauksesta, jolloin velallisen valitus oli jätetty tutkimatta ja yhtiön valituksesta oli katsottu, että auto voitiin ulosottolain 4 luvun 9 :n 4 momentin nojalla ulosmitata velallisen veloista. Auto ulosmitattiin tämän jälkeen uudelleen velallisen muista veloista. Yhtiö ja velallinen valittivat ulosmittauksesta samoilla perusteilla kuin aikaisemmastakin ulosmittauksesta. Kysymys aikaisemmassa ulosmittausasiassa annetun ratkaisun sitovuudesta uudessa ulosmittausasiassa ja velallisen oikeudesta valittaa ulosmittauksesta. Kysymys myös toisen yhtiömiehen oikeudesta valittaa ulosmittauksesta. UL 10 luku 1 1 mom UL 4 luku 9 4 mom KKO:2004:94 Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Käräjäoikeudessa rangaistukseen tuomittu A oli valittanut hovioikeuteen ja vaatinut eräiden syytekohtien hylkäämistä ja ainakin rangaistuksen lieventämistä. Hovioikeus oli kutsunut A:n pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti uhalla, että valitus jää sillensä. A saapui pääkäsittelyyn asiamiehen edustamana ja hovioikeus jätti valituksen sillensä. Koska hovioikeuden oli A:n valituksessa esitetyt perusteet huomioon ottaen tullut velvoittaa A saapumaan pääkäsittelyyn henkilökohtaisesti ja koska valituksen kohteena olevilla teoilla oli oleellinen merkitys myös arvioitaessa A:lle tuomitun yhteisen rangaistuksen oikeellisuutta, hovioikeuden ei katsottu menetelleen virheellisesti. Menettelyn ei katsottu olevan ristiriidassa myöskään Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 3 (c) kappaleen kanssa. (Ään.) Ks. KKO:2000:44 OK 26 luku 20 1 mom (165/1998) OK 12 luku 29 IhmisoikeusSop 6 art 3 (c) kappale KKO:2004:95 Tuhotyö - Törkeä tuhotyö Vahingonteko - Törkeä vahingonteko A oli sytyttänyt kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kirkon palamaan seurauksin, että se oli tuhoutunut lähes kokonaan. Korkeimman oikeuden tuomiosta ilmenevin perustein A:n katsottiin syyllistyneen tuhotyöhön. (Ään.) RL 34 luku 1 1 mom RL 34 luku 1 2 mom RL 34 luku 3 1 mom RL 35 luku 2 1 mom KKO:2004:96 Ulosottolaki - Ulosmittaus Yhtiön kiinteistö oli ulosmitattu yhtiön hallituksen jäsenen A:n ja varajäsenen B:n veloista sillä perusteella, että kiinteistön hankkiminen yhtiön nimiin oli katsottu ulosottolain 4 luvun 9 :n 4 momentissa tarkoitetuksi keinotekoiseksi järjestelyksi, jonka tarkoituksena oli ollut turvata A:n ja B:n asuminen kiinteistöllä. Kysymys siitä, voitiinko järjestelyä pitää mainitussa lainkohdassa tarkoitetuin tavoin keinotekoisena. (Ään.) UL 4 luku 9 4 mom UL 4 luku 9 5 mom KKO:2004:97 Ulosottolaki - Eläkkeen ulosmittaus - Suojaosuus Eurooppaoikeus Oikeudenkäyntikulut - Valtion korvausvastuu Espanjassa vakituisesti asuvalta Suomen kansalaiselta Suomessa maksettavaa eläkettä ulosmitattaessa oli ulosmitattava osa määritelty ottamatta huomioon velallisen eläkkeestä Espanjaan maksamaa tuloveroa. Saatuaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelta pyytämänsä ennakkoratkaisun Korkein oikeus totesi yhteisön oikeuden edellyttävän, että tällainen vero, jonka maksu- 12

13 2004_7lmu.fm Page 13 Tuesday, October 26, :10 PM velvollisuuden velallinen osoitti syntyneen, otetaan huomioon ulosmitattavaa osaa määriteltäessä. Kysymys myös valtion velvollisuudesta korvata valittajan oikeudenkäyntikulut. KKO:2004:98 Oikeudenkäyntiasiamies Oikeudenkäyntimenettely Muutoksenhaku Ruotsissa oikeustieteen kandidaatin tutkinnon (juris kandidatexamen) suorittanut A ei ollut esittänyt selvitystä siitä, että hän sai harjoittaa asianajajan tointa jossakin Euroopan talousalueen valtiossa tai muussa valtiossa, jonka kanssa Euroopan yhteisö ja sen jäsenvaltiot olivat tehneet sopimuksen asianajajan ammattipätevyyden vastavuoroisesta tunnustamisesta. Koska A ei ollut suorittanut Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 :n 2 momentissa tarkoitettua kelpoisuuskoetta, hän ei saanut esiintyä oikeudenkäyntiasiamiehenä ulosottovalitusta koskevassa asiassa. Kysymys myös oikeudesta hakea valittamalla muutosta käräjäoikeuden ratkaisuun, jolla asiamieheltä oli evätty valta esiintyä jutussa. OK 15 luku 2 OK 15 luku 10 a 3 mom L Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta 6 2 mom KKO:2004:99 Tapaturmakorvaus Potilasvahinko A oli hypännyt traktorin istuimelta maahan loukaten vasemman jalkansa. Sittemmin jalassa oli todettu veneluun murtuma ja pirstoutuminen sekä Charcot'n nivelkehitys. Kysymys tapaturman, A:n sokeritaudin sekä diagnoosin viivästymisen osuudesta jalan vammautumisessa sekä siitä, oliko A:lla oikeus korvaukseen vammoistaan tapaturmavakuutuslain nojalla. KKO:2004:100 Yksityistie Virheen korjaamismenettely Yksityistietoimituksen lopetetuksi julistamisen jälkeen, mutta ennen toimituksen merkitsemistä kiinteistörekisteriin, ilmeni, että yhdelle asianosaiselle ei ollut lainmukaisella tavalla tiedotettu toimituksen aloittamisesta. Toimitusinsinööri otti toimituksen uudelleen käsiteltäväksi kiinteistönmuodostamislain 273 :n nojalla. Kysymys menettelyn oikeellisuudesta ja muutoksenhausta. (Ään.) KML 273 KKO:2004:101 Laillinen este Vankeusrangaistusta suorittamassa ollut A jäi pois hovioikeuden pääkäsittelystä, johon hänet oli rikosasian asianomistajana kutsuttu saapumaan henkilökohtaisesti sakon uhalla. Kysymys siitä, oliko A:lla ollut laillinen este. (Ään.) Vrt. KKO:1976-II-46 Ks. KKO:2004:102 (Täysistunto) OK 12 luku 28 1 mom KKO:2004:102 Laillinen este Poliisin kiinniottamaksi joutunut A jäi pois käräjäoikeuden istunnosta, johon hänet oli rikosasian vastaajana kutsuttu saapumaan henkilökohtaisesti sakon uhalla. Kysymys siitä, oliko A:lla ollut laillinen este. (Ään.) Vrt. KKO:1976-II-46 Ks. KKO:2004:101 (Täysistunto) OK 12 luku 28 1 mom KKO:2004:103 Työsopimus - Työpalkka - Tasapuolinen kohtelu Yhtiö oli soveltanut A:han, joka oli tehnyt samaa työtä kuin yhtiön palvelukseen vuonna 1985 liikkeen luovutuksen yhteydessä siirtyneet työntekijät, erilaista palkanmääräytymisperustetta. Tästä johtuen A:n palkka oli jäänyt alhaisemmaksi kuin niin sanottujen vanhojen työntekijöiden. Kysymys siitä, oliko yhtiöllä ollut hyväksyttävä syy menettelyynsä. TSL 17 3 mom (611/1986) KKO:2004:104 Avioliitto - Puolison elatus Kysymys puolison elatusavusta avioeron harkinta-aikana ja avioeroon tuomitsemisen jälkeen. AL 46 1 mom AL 47 AL 48 1 mom KORKEIN HALLINTO-OIKEUS Verotusasiat KHO:2004:90 Henkilökohtaisen tulon verotus - Ulkomaantyötulo - Kuuden kuukauden sääntö - Suomessa oleskelu - Loman vietto kolmansissa maissa Suomessa yleisesti verovelvolliset A ja B olivat työskennelleet Virossa suomalaisen yhtiön palveluksessa ja viettäneet tästä työskentelystä saamiaan loma- ja vapaapäiviä Trinidad ja Tobagossa, Israelissa, Singaporessa ja Australiassa. Noiden päivien katsottiin olevan sellaista ulkomailla työskentelyyn välittömästi liittyvien loma- ja vapaapäivien viettämistä, jota ei voitu rinnastaa tuloverolain 77 :n 2 momentissa tarkoitettuun Suomessa oleskeluun. Niitä ei siten tullut ottaa huomioon Suomessa oleskeluna arvioitaessa kuuden kuukauden säännön soveltumista ulkomaantyötuloon. Verovuosi Tuloverolaki 77 2 mom. (1535/1992) Yleishallintoasiat KHO:2004:86 Kunnallisvalitus - Sopimusehtoa koskeva riita-asia - Maankäyttösopimus - Toimivalta - Tutkimatta jättäminen Osuuskunta P oli K:n kaupungille toimittamassaan kirjeessä esittänyt, että kaupunki luopuisi vaatimasta osuuskunnan ja kaupungin välillä allekirjoitetun kaavoitussopimuksen sopimusehdossa tarkoitettua rahakorvausta osuuskunnalta, koska ehto oli lainvastainen. Kaupunginhallitus oli hylännyt osuuskunnan esityksen ja tekemällään päätöksellä hylännyt osuuskunnan oikaisuvaatimuksen tehdystä päätöksestä. Hallinto-oikeus kumosi osuuskunnan valituksen johdosta kaupunginhallituksen ja tekemät päätökset. Päätöksissä, jotka K:n kaupunginhallitus oli tehnyt osuuskunnan esityksen ja oikaisuvaatimuksen johdosta, oli ollut kysymys ainoastaan sopimuksen toisen osapuolen eli kaupungin kannanotosta osuuskunnan edellä mainittuun vaatimukseen. Hallinto-oikeudella ei siten ollut ollut toimivaltaa ratkaista puheena olevaa sopimusehtoa koskevaa riita-asiaa muutoksenhakuasiana osuuskunnan valituksen johdosta. Tämän vuoksi korkein hallinto-oikeus kaupunginhallituksen valituksen johdosta kumosi ja poisti hallinto-oikeuden päätöksen. Korkein hallinto-oikeus otti osuuskunnan valituksen välittömästi käsiteltäväkseen ja jätti valituksen tutkimatta, koska asiassa ei ollut esitetty sellaista perustetta, jonka johdosta asia voitaisiin tutkia kunnallisvalituksena. Kuntalaki 90 Momentti 13 Momentti 7/2004

14 2004_7lmu.fm Page 14 Tuesday, October 26, :10 PM KHO:2004:87 Kunnallisvalitus - Sopimuksen hyväksyminen - Maankäyttösopimus ja kiinteistönluovutuksen esisopimus - Kustannusten korvaaminen - Rahakorvaus - Maa-alueiden luovutus J:n kunnanvaltuusto oli hyväksynyt L:n omistamaa tilaa koskevan asemakaavan sekä L:n ja kunnan välillä allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja siihen liittyneen, samassa yhteydessä vahvistetun kiinteistönluovutuksen esisopimuksen. L oli sopimuksessa sitoutunut korvaamaan asemakaavan laatimisesta ja toteuttamisesta aiheutuvia kustannuksia maksamalla rahakorvausta sekä luovuttamalla kunnalle kaavaluonnoksen mukaiset puisto- ja katualueet. Sovittu korvaus oli vain osa kunnalle laskelmien mukaan aiheutuvista välittömistä kustannuksista. Sanotulla perusteella ja kun otettiin myös huomioon kaavassa L:n omistamalle tilalle osoitettu rakennusoikeus, kunnanvaltuuston päätöstä sopimuksen hyväksymisestä ei ollut pidettävä L:n valituksessa esitetyillä perusteilla lainvastaisena. Kuntalaki 90 Maankäyttö- ja rakennuslaki 11 (132/ 1999) KHO:2004:88 Ulkomaalaisasia - Maasta karkottaminen - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin - Euroopan unionin kansalainen Viron liityttyä Euroopan unioniin Viron kansalaisista on tullut myös unionin kansalaisia. Unionin kansalainen saadaan karkottaa vain yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvasta syystä. Tämän vuoksi ja ottamatta ensiasteena ratkaistavaksi, miten A:n tekemiin rikoksiin on suhtauduttava maasta karkottamista harkittaessa, Ulkomaalaisviraston ja hallinto-oikeuden päätökset kumottiin ja asia palautettiin Ulkomaalaisvirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 17 artikla, 18 artiklan 1 kohta, 39 artiklan 3 kohta, 46 artiklan 1 kohta ja 55 artikla Neuvoston direktiivin 64/221/ETY 1 artiklan a kohta, 2 artiklan 1 kohta sekä 3 artiklan 1 ja 2 kohta Ulkomaalaislain (301/2004) 215 :n 1momentti KHO:2004:89 Ulkomaalaisasia - Käännyttäminen - Toistaiseksi voimassa oleva maahantulokielto - Viro - Liittyminen Euroopan unioniin - Euroopan unionin kansalainen Viron liityttyä Euroopan unioniin Viron kansalaisista on tullut myös unionin kansalaisia. Unionin kansalainen saadaan käännyttää vain yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen sekä kansanterveyteen perustuvasta syystä. A:n kuuden vuoden vankeusrangaistukseen huumausainerikoksesta johtaneet seikat osoittivat, että A:n oma käyttäytyminen uhkaa yleistä järjestystä ja turvallisuutta. A, jolla ei ollut perhesiteitä Suomeen, voitiin käännyttää Viroon. Hallinto-oikeuden ja Ulkomaalaisviraston päätökset pysytettiin käännyttämisen osalta. Toistaiseksi voimassa olevan maahantulokiellon osalta päätökset kumottiin ja asia palautettiin tältä osalta Ulkomaalaisvirastolle uudelleen käsiteltäväksi. Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 17 artikla, 18 artiklan 1 kohta, 39 artiklan 3 kohta, 46 artiklan 1 kohta ja 55 artikla Neuvoston direktiivin 64/221/ETY 1 artiklan a kohta, 2 artiklan 1 kohta ja 3 artiklan 1 ja 2 kohta Ulkomaalaislain (301/2004) 215 :n 1 momentti Ulkomaalaislain (378/1991) 37 :n 3 momentti (763/2001) ja 38 :n 1 momentti (537/1999) Hallintolainkäyttölain 32 :n 3 momentti Ympäristöasiat KHO:2004:84 Maankäyttö ja rakentaminen - Asemakaavan muuttaminen - Riittävät tutkimukset ja selvitykset - Edellytysten luominen terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle - Maaperän mahdollinen pilaantuminen - Lakannut huoltoasematoiminta - Liikerakennusten korttelialue Asemakaavan muutoksella huoltoaseman korttelialue (LH) osoitettiin liikerakennusten korttelialueeksi (KL). Kaavaselostuksessa tai kaava-asiakirjoissa ei ollut selvityksiä huoltoaseman korttelialueen maaperän kunnosta. Kaavassa ei ollut annettu määräyksiä maaperän puhdistamisesta tai kunnostamisesta taikka maaperän puhtauden varmistamisesta rakennusluvan myöntämisen yhteydessä. Kaava-asiakirjojen perusteella ei ollut mahdollista ratkaista, täyttikö kaavaratkaisu kysymyksessä olevan korttelin osalta maankäyttö- ja rakennuslain 54 :n 2 momentissa säädetyt vaatimukset edellytysten luomisesta terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Kaava ei tältä osin perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 :ssä tarkoitettuihin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavan hyväksymistä koskeva päätös oli sen vuoksi valituksenalaiselta osaltaan lainvastainen. Maankäyttö- ja rakennuslaki 9, 54 2 mom. 1. virke, 55 ja 204 Maankäyttö- ja rakennusasetus 1 1 mom. ja 25 1 mom. 1-4 k. Kuntalaki 90 2 mom. 3 k. KHO:2004:85 Maankäyttö ja rakentaminen - Poikkeaminen - Suunnittelutarve ranta-alueella - Omakotitalo - Toimivalta - Ennen vahvistettu rantayleiskaava - Ympärivuotinen asunto Poikkeamishakemus koski omakotitalon rakentamista rantavyöhykkeelle. Alueella oli voimassa ympäristöministeriön vahvistama rantayleiskaava. Hakemuksessa tarkoitettu rakennuspaikka oli osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi (M). Yleiskaavan määräyksen mukaan muun ohella M-alueille ei saanut rakentaa loma-asuntoja. Loma-asuntojen rakennusoikeus oli siirretty kiinteistöittäin RA-alueille. Omakotitalon rakentaminen edellytti poikkeamista maankäyttö- ja rakennuslain 72 :n 1 momentista, koska rakennuslain nojalla vahvistettu, oikeusvaikutteisena yleiskaavana voimassa oleva yleiskaava ei voinut oikeuttaa rakennusluvan myöntämiseen ilman poikkeusta muunlaisen kuin tavanomaisen omarantaisen loma-asunnon rakentamiseen. Kun otettiin huomioon, että kysymys oli uuden omakotitalon rakentamisesta yleiskaavan M-alueelle, ja se, ettei kyseisen yleiskaavan kaavamääräyksissä ollut ratkaistu pysyvän asutuksen sijoittamisen edellytyksiä, poikkeamistoimivalta kuului maankäyttö- ja rakennuslain 171 :n 2 momentin 1 kohta ja 171 :n 3 momentti huomioon ottaen alueelliselle ympäristökeskukselle. Maankäyttö- ja rakennuslaki 72 1, 2 ja 5 mom., 171 1, 2 ja 3 mom. sekä 211 Rakennuslaki (370/1958) 123 b 1 mom. (1097/1996) sekä sen voimaantulosäännös Ks. ja vrt. KHO 2001:43 ja KHO 2003:42 KHO:2004:91 Kiinteistön kauppa - Kunnan etuostooikeus - Yhdyskuntarakentaminen - Lentokenttäalue Etuosto-oikeutta oli käytetty maan hankkimiseksi yhdyskuntarakentamista varten, kun osa etuosto-oikeuden kohteena olevasta tilasta sijaitsi oikeusvaikutuksettomassa osayleiskaavassa kunnan lentokentän ja lentoliikenteen lähestymissektorin estevapaaksi vyöhykkeeksi varatulla alueella ja lentokentän parantamishankkeista oli hyväksytty suunnitelmat. Etuostolaki 1, 6 ja 7 14

15 2004_7lmu.fm Page 15 Tuesday, October 26, :10 PM KKO:N VALITUSLUVAT VL: Liiketoimintakielto A oli tuomittu rangaistukseen sen vuoksi, että hän oli yksityisenä elinkeinonharjoittajana liiketoiminnassaan syyllistynyt törkeään veropetokseen ja kirjanpitorikokseen. A oli ennen käräjäoikeuden tuomiota muun muassa korvannut teolla valtiolle aiheuttamansa vahingot kokonaisuudessaan ja saattanut kirjanpidon ajan tasalle. Kysymys siitä, oliko A määrättävä liiketoimintakieltoon. L liiketoimintakiellosta 3 VL: Virkarikos - Virkavelvollisuuden rikkominen Vastaajien väitettiin tahallaan käyttäneen verotuksessa Luxemburgin viranomaisen rikosasiassa oikeusapuna antamia pankkitilitietoja vastoin oikeusapua annettaessa asetettua ehtoa. Kysymys siitä, olivatko vastaajat syyllistyneet virkavelvollisuuden rikkomiseen. VL: Kysymys seulonnan edellytyksistä törkeää rattijuopumusta koskevassa asiassa. VL: Osakeyhtiö - Rekisteröiminen - Oikeuskelpoisuus A oli tuomittu rangaistukseen törkeästä väärennyksestä ja rekisterimerkintärikoksesta sen johdosta, että hän oli, saadakseen edustamansa osakeyhtiön merkityksi kaupparekisteriin, väärentänyt tilintarkastajan allekirjoituksen yhtiön osakepääoman maksua koskevaan, perusilmoituksen liitteenä olevaan todistukseen sekä erehdyttänyt kaupparekisteriviranomaisen tekemään kaupparekisteriin oikeudellisesti merkityksellisiä virheitä. Kysymys siitä, oliko yhtiö, tultuaan näin merkityksi kaupparekisteriin, kelpoinen hankkimaan ja omistamaan omaisuutta A:n velkojia sitovalla tavalla. VL: Paritus Menettämisseuraamus A oli paritusta varten vuokrannut omistamansa kaksi asuntoa. A oli tuomittu menettämään valtiolle rikoksen tuottamaa taloudellista hyötyä. Kysymys siitä, voitiinko asunnoista aiheutuneet kustannukset vähentää A:lle rikoksen tuottamasta taloudellisesta hyödystä. VL: Yrityssaneeraus Kommandiittiyhtiön yrityssaneerausohjelmassa oli saneerausvelaksi katsottu yhtiön elinkeinotoiminnan tuloksen perusteella vastuunalaiselle yhtiömiehelle maksuunpantu vero. Kysymys siitä, mikä merkitys saneerausohjelman velkaa koskevalla velkajärjestelyllä oli yhtiömiehen henkilökohtaiseen vastuuseen velasta. VL: Yhdyskuntapalvelu Suorittaessaan vakavasta rikoksesta tuomittua pitkää vankeusrangaistusta A syyllistyi vankilassa uuteen rikokseen. Kysymys siitä, voitiinko A tuomita yhdyskuntapalveluun. L yhdyskuntapalvelusta 3 VL: Menettämisseuraamus Rattijuopumus Vastaaja tuomittiin kuukauden välein tapahtuneista rattijuopumusrikoksista. Tekoja edeltäneen vuoden aikana hänet oli lisäksi tuomittu neljästä muusta rattijuopumusrikoksesta. Kysymys vastaajalta takavarikoidun henkilöauton tuomitsemisesta valtiolle menetetyksi rikoslain 10 luvun 4 :n tai 5 :n perusteella. VL: Yhdyskuntapalvelu Kysymys yhdyskuntapalveluun tuomitsemisesta. VL: Työsopimus - Lomauttaminen - Irtisanomisajan palkka Yrityssaneeraus Yhtiön lomauttamat työntekijät olivat yrityssaneerausmenettelyn aikana irtisanoutuneet yhtiön palveluksesta. Kysymys siitä, määräytyikö työntekijöiden oikeus työsopimuslain 42 :n 3 momentin (106/1996) mukaiseen korvaukseen työsopimuslain 41 a :n 1 mometin 1 kohdan (50/1993) erityisen irtisanomisajan vai yleisen irtisanomisajan perusteella. TSL 41 a 1 mom 1 kohta (50/1993) VL: Oikeudenkäyntimenettely Kysymys siitä, voitiinko kannetta pitää selvästi perusteettomana niin, että se voitiin haastetta antamatta hylätä. OK 5 luku 6 2 mom VL: Maksuton oikeudenkäynti Avustajan palkkio Kysymys avustajalle maksuttomasta oikeudenkäynnistä annetun lain (87/ 1973) nojalla maksettavasta palkkiosta. VL: Kysymys seulonnan edellytyksistä törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa. VL: Kysymys seulonnan edellytyksistä törkeää huumausainerikosta koskevassa asiassa. VL: Kysymys seulontamenettelyn edellytyksistä. VL: Merioikeus Kysymys siitä, missä meriselitys oli merilain 18 luvun 7 :n nojalla annettava. VL: Menettämisseuraamus Alkoholi Syytetty oli tuonut Virosta ja Venäjältä alkoholia ja myynyt sitä eteenpäin. Kysymys valtiolle tuomitun verojen ja tullin määrää vastaavan vahingonkorvauksen ja syyttäjän vaatiman menettämisseuraamuksen suhteesta. VL: Omankädenoikeus Asuinhuoneiston omistaja katsoi, että vuokrasopimus oli purkautunut jo ennen sovitun vuokra-ajan alkamista. Kysymys siitä, oliko omistaja syyllistynyt omankädenoikeuteen siirtäessään asunnosta pois sinne tuotuja tavaroita ja vaihtaessaan asunnon oven lukon. VL: Oikeudenkäyntimenettely Seulonta Kysymys seulonnan edellytyksistä virkamiehen väkivaltaista vastustamista koskevassa asiassa. OK 26 luku 2 VL: Oikeudenkäyntimenettely Ostajat vaativat kanteella kiinteistönkaupan purkamista sillä perusteella, että kaupan kohteessa oli olennainen virhe. Myyjät kiistivät kanteen, koska kiinteistössä ei ollut sellaista olennaista virhettä, joka oikeuttaisi kaupan pur- Momentti 15 Momentti 7/2004

16 2004_7lmu.fm Page 16 Tuesday, October 26, :10 PM kuun. Käräjäoikeus lausui, että kaupan kohteessa oli olennainen virhe, mutta tuomitsi kaupan purkamisen asemesta ostajille suoritettavaksi hinnanalennusta. Ostajat hakivat muutosta hovioikeudessa. Vastatessaan valitukseen myyjät eivät lausuneet virheen olennaisuudesta. Hovioikeus katsoi, että koska myyjät eivät olleet hovioikeudessa väittäneet, ettei kaupan kohteen virhe ollut olennainen, virheen olennaisuus oli riidaton. Tällä perusteella hovioikeus purki kaupan. Kysymys hovioikeuden menettelyn oikeellisuudesta. VL: Kysymys seulonnan edellytyksistä maanvuokraoikeuden kirjaamista koskevassa asiassa. VL: Pakkokeino - Takavarikko Kysymys siitä, tuliko vakuustakavarikko kumota pakkokeinolain 3 luvun 4 :n 2 momentin nojalla, kun syytteen nostamisen määräaikaa oli jo toistuvasti jatkettu ja rikoksesta epäiltyjen omaisuutta oli ollut takavarikossa jo yli vuoden. Kysymys myös pakkokeinolain 7 luvun 1 a :ssä tarkoitetusta suhteellisuusperiaatteesta. VL: Yrityssaneeraus Oikeudenkäyntimenettely Toimitusjohtaja oli sopinut työnantajansa kanssa lisäeläkkeestä, joka maksettaisiin hänelle kuukausittain eläkkeelle jäämisen jälkeen. Toimitusjohtajan jäätyä eläkkeelle työnantajayhtiössä oli aloitettu saneerausmenettely. Kysymys yhtiön velvollisuudesta suorittaa saneerausmenettelyn alkamisen jälkeen erääntyneet lisäeläkkeet. VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa - Riita-asia Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta toimittaa pääkäsittely riita-asiassa. VL: Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt ottaa huoneiston yhtiön hallintaan. Käräjäoikeus oli hylännyt osakkaan kanteen, jolla hän vaati yhtiökokouksen päätöksen kumoamista. Osakkaan hovioikeuteen tekemä valitus seulottiin. Kysymys seulonnan edellytyksistä. OK 26 luku 2 VL: Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous oli päättänyt, että putkikorjaus kustannetaan vastikeperusteella, joka oli sama asuinhuoneistojen ja liikehuoneiston osalta. Käräjäoikeus oli hylännyt liikehuoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet omistavan osakkaan kanteen, jolla vaadittiin yhtiökokouksen päätöksen kumoamista siksi, että se tuotti asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajille epäoikeutettua etua kantajan kustannuksella. Kantajan hovioikeuteen tekemä valitus seulottiin. Kysymys seulonnan edellytyksistä. OK 26 luku 2 VL: Käräjäoikeus oli tulkinnut kauppasopimusta niin, että liiketoimintansa myynyt yritys ja sen omistaja olivat rikkoneet sopimukseen sisältynyttä kilpailukieltoa, ja velvoittanut heidät suorittamaan sopimussakkoa liiketoiminnan ostajalle. Myyjän hovioikeuteen tekemä valitus seulottiin. Kysymys seulonnan edellytyksistä. OK 26 luku 2 VL: Oikeudenkäyntimenettely - Pääkäsittely hovioikeudessa Kysymys hovioikeuden velvollisuudesta järjestää pääkäsittely rikosasiassa. VL: A oli tuomittu törkeästä huumausainerikoksesta 5 vuoden 3 kuukauden vankeusrangaistukseen. Valituksessaan hovioikeudelle A vaati rangaistuksen alentamista ja pääkäsittelyn toimittamista hänen kuulemisekseen rangaistuksen lieventämisperusteista. Kysymys seulonnan edellytyksistä. OK 26 luku 2 VL: Kysymys seulontamenettelyn edellytyksistä petosta koskevassa asiassa. OK 26 luku 2 VL: Kysymys seulontamenettelyn edellytyksistä oikeudenkäytössä kuultavan uhkaamista ynnä muuta koskevassa asiassa. OK 26 luku 2 VL: Kysymys seulontamenettelyn edellytyksistä pahoinpitelyä ja vahingontekoa koskevassa asiassa. OK 26 luku 2 VL: Vahingonkorvaus - Sopimussuhteeseen perustuva vastuu A vaati kanneteitse asianajaja B:ltä vahingonkorvausta sillä perusteella, että B oli toimeksiantoa täyttäessään huolimattomalla menettelyllään aiheuttanut A:lle vahinkoa. Kysymys vahingonkorvauksen tuomitsemisen perusteesta. Toimitus: Anne Vilppula Talentum Media Oy

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta

Päätös. Laki. kansanterveyslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 94/2004 vp Hallituksen esitys laeiksi kansanterveyslain ja erikoissairaanhoitolain sekä eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 187/2004 vp Hallituksen esitys laiksi tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslain työnantajalle maksettavan vuosilomakustannuskorvauksen määrää koskevaa säännöstä muutettavaksi.

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta

Laki. sairausvakuutuslain muuttamisesta Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 12 luvun 11 :n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1640/2009, muutetaan 8 luvun 10 :n

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön

HE 27/2006 vp. Ehdotetuin säännöksin pantaisiin täytäntöön HE 27/2006 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja merimiesten palkkaturvalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan lisättäviksi palkkaturvalakiin

Lisätiedot

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 87/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 87/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi raittiustyölain 3 ja 10 :n ja toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 212/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain :n muuttamisesta Tieliikennelakiin ehdotetaan koottaviksi liikenteen ohjauslaitteista annettavia asetuksia ja määräyksiä koskevat valtuussäännökset.

Lisätiedot

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä.

Oikeus ylimääräiseen rintamalisään on rintamalisänsaajalla, jolle maksetaan kansaneläkettä. 1 of 8 18/04/2011 11:33 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1977» 28.1.1977/119 28.1.1977/119 Seurattu SDK 293/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Rintamasotilaseläkelaki

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi keskinäisestä virka-avusta verotuksen alalla Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä annetun lain 1 ja 5 :n muuttamisesta

Lisätiedot

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa.

HE 172/2013 vp. on selkiyttää valtion eläkerahastoa koskevaa sääntelyä ja valtion eläketurvan rahoitusta koskevaa valmistelua valtioneuvostossa. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp).

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 74/2001 vp). Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 63/2009 vp Hallituksen esitys lasten suojelua koskevan Haagin yleissopimuksen hyväksymisestä ja laeiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiksi hallintolainkäyttöä koskevan lainsäädännön muutoksiksi annetun hallituksen esityksen (HE 112/2004 vp) täydentämisestä Esityksessä ehdotetaan eduskunnalle annettua

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

HE 165/1998 vp PERUSTELUT

HE 165/1998 vp PERUSTELUT HE 165/1998 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että valtioneuvosto

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 146/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kirkkolain muuttamisesta, kirkon keskusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä evankelisluterilaisten seurakuntien jäsenten velvollisuudesta

Lisätiedot

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto

Tiemaksut ja maksajan oikeusturva. Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Tiemaksut ja maksajan oikeusturva Mirva Lohiniva-Kerkelä Dosentti, yliopistonlehtori Lapin Yliopisto Muutamia oikeusturvan kannalta olennaisia kysymyksiä Paikannus ja henkilötietojen käyttö Tietojen kerääminen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 87/2011 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 97/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp. Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 27/2011 vp Hallituksen esitys rajat ylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajat ylittävän rikollisuuden torjumiseksi tehdyn neuvoston päätöksen täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 122/1995 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 122/1995 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lasten kotihoidon tuesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta ja lasten päivähoidosta annetun

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 68/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturma- ja liikennevakuutuslaitoksilta vuodelta 2004 perittävästä maksusta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi yksivuotinen laki, jolla tapaturma-

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena toisinto asiakohdassa mainitusta asiakirjasta, jonka turvallisuusluokitus on poistettu. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2018 (OR. en) 9694/01 DCL 1 CATS 20 COPEN 25 TURVALLISUUSLUOKITUKSEN POISTAMINEN Asiakirja: Päivämäärä: 7. kesäkuuta 2001 Muuttunut jakelu: Julkinen Asia:

Lisätiedot

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset

HE 23/2003 vp. 2. Ehdotetut muutokset Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi aravalain, aravarajoituslain 23 :n sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain 39 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT

1994 ~ - HE 113 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ YLEISPERUSTELUT 1994 ~ - HE 113 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilakia muutettavaksi siten, että laissa säädettäisiin Euroopan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 126/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vaikeavammaisille yrittäjille myönnettävistä veronhuojennuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Esityksessä

Lisätiedot

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta

Laki. julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Laki julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisen hallinnon yhteispalvelusta annetun lain (223/2007) 2 8, 10 ja 10 a, sellaisina kuin

Lisätiedot

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 165/2004 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 165/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 149/2002 vp Hallituksen esitys laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki työntekijäin

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. työsopimuslain 4 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 59/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi työsopimuslain 4 luvun ja merimieslain

Lisätiedot

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ALOITTEEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LAKIALOITE 110/2009 vp Laki vakuutetun sairausvakuutusmaksun ja työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruudesta vuonna 2010 ja sairausvakuutuslain 7 luvun :n ja 18 luvun :n muuttamisesta Eduskunnalle ALOITTEEN

Lisätiedot

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua

HE 128/2005 vp. oli 4,85 prosenttia, kun työttömyysvakuutusmaksua HE 128/2005 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti

Esityksessä ehdotetaan, että yhtiöveron hyvityksestä annettuun lakiin tehdään muutokset, jotka johtuvat siitä, että yhteisöjen tuloveroprosentti 1991 vp - HE 64 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yhtiöveron hyvityksestä annetun lain sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi erikoissairaanhoitolain 47 a ja 47 b :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi erikoissairaanhoitolakia siten, että sairaanhoitopiiriä

Lisätiedot

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola

Ministeri Suvi-Anne Siimes. Neuvotteleva virkamies Risto Savola Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston asetuksiksi (Palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevat erityistoimenpiteet Euroopan yhteisöjen komissiossa, Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 181/1996 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 181/1996 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikosvahinkojen korvaamisesta valtion varoista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan rikosvahinkojen korvaamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 37/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain 5 a ja 9 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että sairausvakuutuslakia alemmanasteisten lääkekorvauksia

Lisätiedot

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 93. lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 93 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulkomaanedustuksen virkamiesten puolisoille maksettavasta erityiskorvauksesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain 27 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelain 27 :n 3 momenttia. Lain siirtymäsäännöksen

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 104 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 104 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansanterveyslain 21 :n ja erikoissairaanhoitolain 37 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslakia

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ LIITE 2 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi väestötietojärjestelmästä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työsopimuslain 1 luvun :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsopimuslakia siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta

HE 146/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 57/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan kemikaalilain säännöksiä muutettavaksi siten, että kemikaalin päällysmerkintöihin

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp. Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 41/2006 vp Hallituksen esitys osasairauspäivärahaa koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä osasairauspäivärahaa koskevaksi

Lisätiedot

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1991 vp - HE 38. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1991 vp - HE 38 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mielenterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että mielenterveyslakia muutettaisiin siten, että mielenterveystyön

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 159/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkemaksun ja palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun huomioon ottamisesta eräissä päivärahoissa ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia,

määrä on alle 10 prosenttia yrityksen maksamien palkkojen määrästä. Alennus koskisi myös alimmassa maksuluokassa valtion liikelaitoksia, HE 62/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vuodelta 2000 suoritettavista sairausvakuutusmaksuista ja työnantajan kansaneläkemaksusta annetun lain 4 :n sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 47/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi painelaitelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi painelaitelakia. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 4. helmikuuta 2002 VÄLIAIKAINEN 2000/0159(COD) ***II LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN Neuvoston

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 61/2001 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 10 a :n ja sotilasavustuslain 11 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Koulutusrahastosta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Koulutusrahastosta annettua lakia. Ammattitutkintostipendin myöntämisen edellytyksiä

Lisätiedot

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta

HE 89/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vakuutusedustuksesta annetun lain 28 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vakuutusedustuksesta annettua lakia. Euroopan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

verontilityslain 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2005 tuloveroasteikkolaiksi ja laeiksi tuloverolain 105 a ja 124 :n sekä verontilityslain 12 :n muuttamisesta Esitys sisältää ehdotuksen vuoden 2005 verotuksessa

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2001 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2001 N:o 43 45 SISÄLLYS N:o Sivu 43 Laki Pohjoismaiden välillä tehdyn avioliittoa,

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 10/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi tuloverolain 105 a :n ja vuoden 2003 veroasteikkolain 2 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tuloverolakia ja vuoden 2003 veroasteikkolakia.

Lisätiedot

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1988 vp. - HE n:o 152 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1988 vp. - HE n:o 152 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 22 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtion

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 13 :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan työttömyysturvalakia muutettavaksi siten, että työssäoloehtoa koskevaa säännöstä peruspäivärahan osalta

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 167/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 167/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kansanterveyslain säännöksiä yksilön ja hänen

Lisätiedot

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta

HE 111/2014 vp. sosiaali- ja terveysministeriön yhteydestä oikeusministeriön yhteyteen. Samalla lapsiasiavaltuutetun itsenäisestä ja riippumattomasta HE 111/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle yhdenvertaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 19/2014 vp) täydentämisestä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Edunvalvontavaltuutus

Edunvalvontavaltuutus Edunvalvontavaltuutus Suomen Senioriliike ry, Pirkanmaan osasto Lielahtikeskus, 6.9.2016 OTM, KTM Tuija Palo / Lakitoimisto Modus Oy Sisältö, edunvalvontavaltuutus Itsemääräämisoikeus Miten eroaa tavallisesta

Lisätiedot

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto.

HE 234/2009 vp. osuuden rahoittaa työttömyysvakuutusrahasto. HE 234/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain :n väliaikaisesta muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp. Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. Päätös. Asia. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 223/2004 vp Hallituksen esitys työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä työttömyysturvalain ja eräiden muiden lakien

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp. Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön. Valiokuntakäsittely. Asia. EDUSKUNNAN VASTAUS 126/2010 vp Hallituksen esitys yksityisten alojen työeläkelainsäädännön muuttamiseksi sekä laiksi kansaneläkelain 11 ja 55 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta

EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp. Laki. kansaneläkelain muuttamisesta EV 137/1999 vp- HE 163/1999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi kansaneläkelain, perhe-eläkelain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 163/1999

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta EDUSKUNNAN VASTAUS 193/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 65/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tuloverolain 33 c :n, elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 6 a :n sekä rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 3

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 748. Laki

SISÄLLYS. N:o 748. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä kesäkuuta 1999 N:o 748 752 SISÄLLYS N:o Sivu 748 Laki rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä

Lisätiedot

Laki. poliisilain muuttamisesta

Laki. poliisilain muuttamisesta Laki poliisilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan poliisilain (872/2011) 2 luvun 17 :n 4 momentti ja 9 luvun 10 :n 1 momentin 4 kohta, sellaisena kuin niistä on 2 luvun 17 :n 4 momentti

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999

SISÄLLYS. N:o 1367. Laki. nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1999 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1999 N:o 1367 1378 SISÄLLYS N:o Sivu 1367 Laki nimikirjalain 4 ja 9 :n muuttamisesta... 3631 1368 Laki kansaneläkelain muuttamisesta...

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp. Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. EDUSKUNNAN VASTAUS 67/2011 vp Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta

Päätös. Laki. tuloverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 205/2008 vp Hallituksen esitys eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä eräiksi metsäverotusta koskeviksi muutoksiksi (HE 206/2008

Lisätiedot