KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone"

Transkriptio

1 KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No5/2013 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 57 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) kunnantalo, lautakuntien kokoushuone JÄSEN: Tapio Hytönen, pj. Piia Kauppinen, vpj. Matti Rossi VARAJÄSEN: Mirja Hytönen Henri Jäntti Miia Minkkinen MUUT SAAPUVILLA OLLEET (ja läsnäolon peruste) Kari Levänen, kunnanjohtaja Antti Mehto, khall pj. Pentti Kytölä, khall ed. Esa Mehto, rak.tark., esitt. Johanna Mykkänen, ymp.suoj.siht. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Puheenjohtaja Tapio Hytönen Esa Mehto LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS SEKÄ PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS (tarkastuspaikka ja -aika sekä tarkastajien allekirjoitukset) Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Pöytäkirjantarkastajien valinta: Valittiin Piia Kauppinen ja Matti Rossi. Tarkastusaika Piia Kauppinen Matti Rossi PÖYTÄKIRJA ON PIDETTY YLEI- SESTI NÄHTÄVÄNÄ Konnevesi toimistovirkailija Osmo Mäkäräinen

2 Sivu 58 SUUNNITTELUTARVEPÄÄTÖS / KARI KUUKKANEN JA KIRSI LAUKKANEN Lupajaosto 22 Liite 1 Kari Kuukkanen ja Kirsi Laukkanen, os. Kuhmontie Konnevesi, ovat toimittaneet rakennuslupahakemuksen omakotitalon ja talousrakennuksen rakentamiseksi Konneveden kunnan Kärkkäiskylässä omistamalleen Purola RN:o 30:135 tilan määräalalle. Kyseinen rakennuspaikka sijaitsee Silmutlahdentien varrella osoitteessa Silmutlahdentie 56. Määräalan pinta-ala on n m 2. Etelä-Konneveden rantayleiskaavassa alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alue on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä haja-asutusluonteiseen asumiseen. Rakennuspaikan lähialueelle on rantayleiskaavassa osoitettu yhdeksän asuinpientalojen rakennuspaikkaa (AP, AP-2), joista viisi on rakennettu tai rakenteilla. Haettu omakotitalon kerrosala on 140 m 2 ja kerrosluku yksi sekä talousrakennuksen kerrosala on 148 m 2, kerrosluku yksi. Rakennukset liitetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaisin edellytyksin Kari Kuukkaselle ja Kirsi Laukkaselle luvan kerrosalaltaan 140 m 2 :n suuruisen omakotitalon ja kerrosalaltaan 148 m 2 :n suuruisen talousrakennuksen rakentamiseksi. Rakentaminen ei aiheuta haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuta haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentaminen sopii maisemalliselta kannalta jo aiemmin osittain muodostuneelle omakotialueelle eikä vaikeuta luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista eikä johda vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen. Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä on säädetyssä järjestyksessä haettava rakennuslupaa. Lupa on haettava vuoden kuluessa siitä, kun tämä päätös on saanut lainvoiman. Sovelletut säännökset: Maankäyttö- ja rakennuslain mom. ja mom. Päätös:

3 Sivu 59 JARI-PEKKA JA MIRJA PIRISEN OMAKOTITALON JA SAUNAN SIJOITTUMINEN Lupajaosto 23 Liite 2 ja 3 Jari-Pekka ja Mirja Pirinen, os. Koukkukuja Rajamäki, hakevat rakennuslupaa omakotitalon ja saunan rakentamiseksi omistamalleen Möykkylä RN:o 44:28 tilalle Uurainen-järven rannalle. Heillä on tarkoitus purkaa vanhat heikkokuntoiset omakotitalo- ja saunarakennukset pois ja rakentaa entisille paikoille uudet rakennukset. Omakotitalo on kerrosalaltaan 125 m 2 ja sauna 25 m 2 Rakennustarkastaja neuvoteltuaan lupajaoston puheenjohtajan kanssa antoi aloitusoikeuden saunan rakentamiseksi asemapiirustuksen mukaiselle paikalle. Rakennusten sijoittumista vaikeuttaa rakennuspaikan läpi kulkeva 20 kv:n sähkölinja eikä rakennuksia voi sijoittaa muuten kuin niiden entisille paikoille. Koskireitin rantaosayleiskaavassa tila on osoitettu asuinalueena (A). Rakennuspaikalle saa rakentaa asuinrakennuksen lisäksi saunarakennuksen ja talousrakennuksia. Rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 250 k-m 2. Rakennusjärjestyksen mukaan ympäristölautakunnan lupajaosto voi myöntää poikkeamisen mm. etäisyyksiä koskevista määräyksistä rannoilla, mikäli rakentaminen ei vaikeuta kaavoitusta. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää Jari-Pekka ja Mirja Pirisen omakotitalon ja saunan sijoittumisen purettavien rakennusten paikoille asemapiirustuksen mukaisesti. Rakennusten värityksessä on huomioitava sen sopeutuminen ympäröivään maisemaan. Rakennukset asemapiirustuksen mukaisesti sijoitettuina eivät aiheuta haittaa kaavoitukselle eikä kaavan toteuttamiselle. Päätös:

4 Sivu 60 KONNEVEDEN KUNTA PÄÄTÖS RAKENNUSLUPA LUPAJAOSTO Pykälä 24 Päätöspäivämäärä Rakennuslupa nro HAKIJA Nimi ROSSI TEEMU Osoite PYKÄLÄMÄENTIE KONNEVESI RAKENNUSPAIKKA Kortteli/Tontti Tilan/m-alan nimi SÄRKISALO PYKÄLÄMÄENTIE KONNEVESI PYKÄLÄMÄKI Koordinaatit Kaava Rakennuspaikan pa RANTAOSAYLEISKAAVA Sall. krsala. Käyt. krsala. ASIA Rak.toimenpide UUDISRAKENNUS Käyttötarkoitus RATSASTUSMANEESI Tilavuus 5100 Kerrosala 840 Kokonaisala 840 Kerrosluku 1 PÄÄTÖSEHDOTUS Ympäristölautakunnan lupajaosto myöntää asiakohdassa mainitun rakennusluvan alla olevin ehdoin. * Rakennuspaikalla tarvittavasta asian vireilläolosta tiedottamisesta huolehtii rakennushankkeeseen ryhtyvä EHDOT Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty * vastaava työnjohtaja Jätevesien käsittelyssä ja johtamisessa on noudatettava viranomaisten antamia määräyksiä. KATSELMUKSET Luvan saaja on velvollinen tilaamaan työn edistymisen mukaisesti seuraavat katselmukset: * paikanmerkitseminen * raudoituskatselmus * rakennekatselmus

5 Sivu 61 * loppukatselmus PÄÄTÖS RAKENTAMISMÄÄRÄYKSIÄ TIEDOKSIANTO JA VALITUSOSOITUS Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja rakennetaan rakentamista koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö. (MRL 119 ). Rakennustyöstä on ennen sen aloittamista tehtävä ilmoitus rakennusvalvontaviranomaiselle (MRL 149 ). Jollei rakennustyötä ole aloitettu kolmessa vuodessa tai saatettu loppuun viiden vuoden kuluessa, on rakennuslupa rauennut. (MRL 143 ). Määräajat alkavat luvan lainvoimaiseksi tulemisesta. (MRL 143 ). Valitusviranomainen Oikaisuvaatimusaika Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu HÄMEENLINNA 30 päivää päätöksen antamispäivästä. Päätöksen antamispäivä

6 Sivu 62 YKSITTÄINEN MÄÄRÄYS PILAANTUMISEN EHKÄISEMISEKSI / JÄTEVESIJÄRJESTELMÄN KORJAUS / HELI HAKASALO Lupjaosto 25 Liite 4 ja 5 Asia Ympäristönsuojelulain 85 :n tarkoittama yksittäinen määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi. Kiinteistö Saviaho ( ) Rautalammintie 370 Kiinteistön omistaja Heli Hakasalo Honkatie 14 c KOKKOLA Määräyksen antamisen peruste ja toimivaltainen viranomainen Ympäristönsuojelulain 85 :n mukaan kunnan ympäristönsuojeluviranomainen voi toimittamansa tarkastuksen nojalla antaa ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaa toimintaa koskevan yksittäisen määräyksen, joka on tarpeen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys ei voi koskea ympäristöluvanvaraista toimintaa. Jäteveden käsittely ei ole ympäristönsuojelulain tai -asetuksen nojalla ympäristöluvan varaista, mutta koska jäteveden käsittelyjärjestelmän toimimattomuuden aiheuttamista haitoista on valitettu, on yksittäisen määräyksen antaminen kuitenkin tarpeen ympäristönsuojelulaissa tarkoitetun pilaantumisen ehkäisemiseksi. Konnevedellä ympäristölautakunnan lupajaosto on kunnan ympäristönsuojeluviranomainen, joka voi antaa ympäristönsuojelulain 85 :n tarkoittaman yksittäisen määräyksen. Asian vireille tulo Ympäristönsuojelulain 92 :n mukaan 85 :ssä tarkoitettu asia voidaan panna vireillä valvontaviranomaisen omasta aloitteesta. Asia on tullut vireille valvontaviranomaisen aloitteesta. Asian käsittely Kiinteistölle Saviaho on tehty tarkastuskäynti , jolloin jäteveden purkuputken päästä otettiin jätevesinäyte. Näytteet sisälsivät ulosteperäisiä bakteereja, joiden perusteella jätevesijärjestelmä puhdistusteho on riittämätön. Näytteenoton jälkeen kiinteistön omistajaa kehotettiin tehostamaan jäteveden puhdistustaan. Kiinteistöllä käytiin uudestaan Jätevesijärjestelmälle ei ole tehty vielä mitään ja aistinvaraisesti ojavesi haisi jätevesilietteelle. Kiinteistön omistajaa kehotettiin uudestaan uusimaan jätevesijärjestelmänsä. Tarkastusmuistiot ovat liitteenä. Kiinteistö on vuokrakäytössä isolla perheellä. Jätevesijärjestelmänä on kaksiosainen saostuskaivo ja maahanimeytys. Imeytyksen tavasta ei ole tarkkaa tietoa. Jäteveden purkuputki on ilmeisesti jouduttu avaamaan ja jätevesi purkautuu hajun ja näytteiden perusteella kiinteistön rajalla sijaitsevaan ojaan. Osa

7 Sivu 63 jätevedestä imeytyy matkalla jonnekin. Rajaoja kulkee tierummun kautta suoraan alla sijaitsevan kiinteistön piha-alueen kautta Silmutjokeen. Silmutjoen alasuistossakin haisi jätevedelle. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Konneveden ympäristölautakunnan lupajaosto päättää antaa kiinteistölle Saviaho ( ) ympäristönsuojelulain 85 :ssä tarkoitetun yksittäisen määräyksen pilaantumisen ehkäisemiseksi. Määräys 1. Kiinteistön on korjattava jätevesijärjestelmänsä mennessä nykyisen lainsäädännön vaatimalle tasolle. Määräyksen perustelut Ympäristönsuojelulain 7 mukaan maahan ei saa jättää tai päästää jätettä tai muuta ainetta taikka organismeja tai mikro-organismeja siten, että seurauksena on sellainen maaperän laadun huononeminen, josta voi aiheutua vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle, viihtyisyyden melkoista vähentymistä tai muu niihin verrattava yleisen tai yksityisen edun loukkaus (maaperän pilaamiskielto). Konneveden kunnan ympäristönsuojelumääräysten 6 mukaan kiinteistön jätevedet on käsiteltävä ja johdettava niin, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumisen vaaraa.7 mukaan puhdistetun jäteveden purkupaikka tulee sijoittaa niin, etteivät puhdistamattomat jätevedet pääse suoraan vesistöön. 8 mukaan kiinteistön haltija vastaa siitä, että jätevesien puhdistuslaitteet ovat kaikissa olosuhteissa toimintakunnossa ja laitteiden puhdistusteho vastaa niille asetettuja vaatimuksia. Päätös:

8 Sivu 64 ENERGIA-AVUSTUSPÄÄTÖS KONNEVEDEN KIINTEISTÖ OY Lupajaosto 26 Asuinrakennusten ja asuntojen energia-avustusten hakuaika päättyi Avustusten hakemisesta on ilmoitettu kaikkiin talouksiin jaettavassa kuntatiedotteessa, kunnan kotisivuilla internetissä sekä kunnan ilmoitustaululla. AVUSTUKSEN HAKIJA Konneveden Kiinteistö Oy, os. Kauppatie 25, KONNEVESI. SUORITETTAVAT KORJAUSTOIMENPITEET Rivitalon yläpohjan lisäeristäminen. HANKKEEN HYVÄKSYTTÄVÄT KUSTANNUKSET AVUSTUKSEN VOIMASSAOLOAIKA Avustukseen liittyvät toimenpiteet on saatettava loppuun mennessä. MAKSATUS Avustus maksetaan yhdessä erässä toimenpidekokonaisuuden valmistuttua rakennustarkastajan suorittaman katselmuksen perusteella. Avustus maksetaan hyväksyttävien laskujen ja maksutositteiden perusteella. HANKKEEN TARKASTUSOIKEUS Kunnan asianomaisella virkamiehellä on oikeus sellaisten tarkastusten suorittamiseen avustuksen kohteena olevassa asunnossa tai asuinrakennuksessa, jotka liittyvät asumisen edistämiseen, asumisterveyteen, avustuksen myöntämiseen, maksamiseen, käyttämiseen tai mahdolliseen takaisin maksettavaksi määräämiseen. AVUSTUKSEN PALAUTTAMINEN JA TAKAISINPERINTÄ Avustuksen saajan tulee viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus tai sen osa. Kunta voi päätöksellään määrätä avustuksen maksaminen lopetettavaksi sekä jo maksettu avustus takaisin perittäväksi, jos avustuksensaaja on: - käyttänyt avustuksen muuhun tarkoitukseen kuin se on myönnetty - antanut avustuksen myöntäjälle harhaanjohtavia tietoja seikasta, joka on ollut omiaan olennaisesti vaikuttamaan avustuksen saantiin, määrään tai ehtoihin, taikka salannut sellaisen seikan

9 Sivu 65 - muutoin em. kohtiin verrattavalla tavalla olennaisesti rikkonut avustuksen käyttämistä koskevia säännöksiä tai avustuspäätökseen otettuja ehtoja KORKO JA VIIVÄSTYSKORKO Avustuksen saajan on maksettava palautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle avustuksen maksupäivästä korkolain (633/1982) 3 :n 2 momentin mukaista vuotuista korkoa lisättynä kolmella prosenttiyksiköllä. Jos takaisin perittävää määrää ei makseta viimeistään kunnan asettamana eräpäivänä, sille on maksettava vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 :n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaan. MUUTOKSENHAKU PÄÄTÖKSEEN Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä siitä, kun päätös on annettu postin välitettäväksi. Päätökseen voidaan hakea oikaisua 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä sitä päivää lukuun ottamatta. Päätökseen liitetään valitusosoitus. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto hyväksyy toimenpidekokonaisuuden enimmäiskustannuksiksi Energia-avustusta myönnetään edellä mainituista kustannuksista enintään 714. Avustus on suhteutettu ARA:n kunnalle osoittamien määrärahojen puitteissa. Avustuksen saajan on noudatettava korjaus-, energia- ja terveyshaittaavustuksista annettua lakia 1184/2005, muut. 1059/2008 ja 1254/2010, valtionavustuslakia 688/2001 ja asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta avustuksista annettua valtioneuvoston asetusta 128/2006, muut. 115/2008, 11/2009, 1255/2010 ja 8 / Päätös:

10 Sivu 66 EI JULKINEN Lupajaosto 27

11 Sivu 67

12 Sivu 68 EI JULKINEN Lupajaosto 28

13 Sivu 69

14 Sivu 70 EI JULKINEN Lupajaosto 29

15 Sivu 71

16 Sivu 72

17 Sivu 73 EI JULKINEN Lupajaosto 30

18 Sivu 74

19 Sivu 75 EI JULKINEN Lupajaosto 31

20 Sivu 76

21 Sivu 77 RAKENNUSTARKASTAJAN MYÖNTÄMÄT RAKENNUS-, TOIMENPIDE-, ILMOITUS- JA MAISEMATYÖLUVAT Lupajaosto 32 Liite 6 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi rakennustarkastajan myöntämät rakennus-, toimenpide-, ilmoitus- ja maisematyöluvat. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee myönnetyt luvat tiedokseen. Päätös:

22 Sivu 78 LUPAJAOSTOLLE TIEDOKSI TULEVAT ASIAT Lupajaosto 33 Lupajaostolle saatetaan tiedoksi seuraavat asiat: 1. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Dnro 00893/12/4114. Rakennusvalvontaa koskeva valitus. 2. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Dnro 01611/11/4114. Toimenpidelupaa koskeva valitus. 3. Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös Dnro 01217/12/4111, 01218/12/4111, 01219/12/4111, 01220/12/4111, 01221/12/4111, 01222/12/4111. Rakentamisen poikkeamispäätöstä koskeva valitus. Rakennustarkastajan päätösehdotus: Ympäristölautakunnan lupajaosto merkitsee asiat tiedokseen. Päätös:

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta

RAKENNUSJÄRJESTYS. Tyrnävän kunta RAKENNUSJÄRJESTYS Tyrnävän kunta Sisällysluettelo 2 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2 Rakennuslupa

Lisätiedot

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen

Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35. Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone. Jani Ovaskainen, Minna Tuunainen. Leena Savolainen Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 3 / 2011 TUUSNIEMEN KUNTA Ympäristölautakunta KOKOUSAIKA Tiistai 26.04.2011 klo. 17.00 18.35 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, lautakuntien kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.

Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01. Käsittelyt: Rakennuslautakunta 29.11.2012 101 Kaupunginhallitus 04.14.2012 415 Kaupunginvaltuusto 13.12.2012 55 Voimaantulo 01.01.2013 2 1. Yleistä 1. 1 Tavoite Rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

-1, YMP 22.4.2015 17:30

-1, YMP 22.4.2015 17:30 -1, YMP 22.4.2015 17:30 Kokousaika 22.4.2015 kello 17.30-18.20 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet Laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s

S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s S a l o n r a k e n n u s v a l v o n n a n l u p a o p a s 2 0 1 1 versio 1 01.01.2011 Sisällysluettelo Tonttipalvelut s. 3 Muut kuin rakennusvalvontaviranomaisen myöntämät luvat Poikkeaminen ja suunnittelutarveratkaisu

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki

RAKENNUSJÄRJESTYS 2002. Lumijoki RAKENNUSJÄRJESTYS 2002 Lumijoki 22.08.2002 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen luvat ja ilmoitusmenettely 2.2

Lisätiedot

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4

1. YLEISTÄ 4 1.1 Tavoite 4 1.2 Soveltamisala 4 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 4 N KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS käsittelyt: Valvontalautakunta 13.5.2008 Kunnanhallitus 9.6.2008 Kunnanvaltuuston hyväksymispäätös 16.6.2008 Voimaantulo: 19.8.2008 2 Sisällysluettelo 1. YLESTÄ 4 1.1 Tavoite

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS

Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS Tekninen lautakunta. 16.10.2001 55. Rautavaaran kunnan RAKENNUSJÄRJESTYS 16.10.2001 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1 Rakentamisen

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja)

HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137. Poikkeaminen MRL 171 174. Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm. Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) HAKEMUS Suunnittelutarveratkaisu MRL 137 Poikkeaminen MRL 171 174 Viranomainen (hakemuksen vastaanottaja) Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Kiinteistötunnus Lupanumero/ilmoitusnumero 1 Hakija (rakennuspaikan

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 10/2012 14.11.2012 SISÄLLYSLUETTELO nro 10/2012 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 122 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus YMPJARAKL 123 Pöytäkirjantarkastajien valinta YMPJARAKL 124 Viranhaltijapäätösten ja jaoston laillisuusvalvonta YMPJARAKL

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008. Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI RAKENNUSJÄRJESTYS 2008 Kunnanvaltuusto hyväksynyt 30.06.2008, 43 Pentti Väisänen Aimo Karvonen Seija Kärkkäinen puheenjohtaja puheenjohtaja 46 pöytäkirjanpitäjä Marja-Leena våg pöytäkirjantarkastaja

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77. Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 79 47 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 80 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 77 Rakennus - ja ympäristölautakunta 21.05.2013 AIKA 21.5.2013 klo 19:00 20.34 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen

Kunnanhallitus. 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 187 48 370 Kuuma-palvelustrategian 2015 hyväksyminen PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 14/2007 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Keskiviikko 15.8.2007 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 364 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI. KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI KANNONKOSKEN KUNNAN KIVIJÄRVEN KUNNAN PIHTIPUTAAN KUNNAN ja VIITASAAREN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 4 1.1

Lisätiedot

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS 1 SAVUKOSKEN KUNNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Voimaantulo x.x.2014 Tekn.ltk 20.02.2014 Khall Kvalt 2 SAVUKOSKEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA

OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA SM-2008-1180/Tu-394 PALOSUOJELURAHASTO OHJE AVUSTUKSEN HAKEMISESTA PALOSUOJELURAHASTOSTA Voimassaoloaika 1.1.2010 - Säädökset: Palosuojelurahastolaki (306/2003) Valtionavustuslaki (688/2001) Hallintolaki

Lisätiedot