SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE"

Transkriptio

1 1 Olli Wuori & Lasse Löytty SELVITYS KUNTIEN PALVELUTUOTANNON AVAAMISESTA KILPAILULLE Taustaselvitys VM:n työryhmämuistiolle 6/2005 Yksityisen palvelutuotannon rooli julkisessa palvelutuotannossa VAASAN YLIOPISTO LEVÒN INSTITUUTTI VAASA

2 2

3 3 SISÄLLYS 1. JOHDANTO TAUSTATEKIJÖITÄ Kunnat, palvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen...5 Kuntien tehtäväkentän muutos...5 Kunnat ja palvelujen järjestäminen Kohdekunnat Suomen aluerakenteessa...7 Kunta ja aluerakenne...7 Kunnat ja niiden seutukunnat ARVIOINTI JA ARVIOINTINÄKÖKULMAT Palvelujen tilaajan näkökulma Palvelun tuottajan näkökulma Työntekijöiden näkökulma Palvelujen käyttäjän näkökulma HANKKEET JA NIIDEN KUVAUKSET Ruokahuolto...13 Pernaja...13 Ruotsinpyhtää...18 Yhteenveto ruokahuollon kehittämishankkeista...23 Hankkeiden luonne ja niiden toimintaympäristö...23 Toteuttamistapa...23 Kilpailuttamisprosessi...23 Vaikeudet ja niiden voittaminen...24 Onnistumisen edellytyksiä...24 Mahdollisia ongelmakohtia Vanhusten asumispalvelut...25 Mikkeli...25 Karvia...31 Espoo...35 Vantaa...40 Yhteenveto vanhusten asumispalveluista...44 Hankkeiden luonne ja niiden toimintaympäristö...44 Toteuttamistapa...44 Kilpailuttamisprosessi...44 Vaikeudet ja niiden voittaminen...45 Onnistumisen edellytyksiä...46 Mahdollisia ongelmakohtia Lasten päivähoito...47 Kajaani...47 Rovaniemi...51 Oulu...55 Yhteenveto lasten päivähoidosta...60 Hankkeiden luonne ja niiden toimintaympäristö...60 Toteuttamistapa...60 Kilpailuttamisprosessi...60 Vaikeudet ja niiden voittaminen...61 Onnistumisen edellytykset...61 Mahdollisia ongelmakohtia Katuhuolto...63 Oulu...63

4 4 Oulunsalo...67 Yhteenvetoa katuhuollosta...71 Hankkeiden luonne ja niiden toimintaympäristö...71 Toteuttamistapa...71 Kilpailuttamisprosessi...71 Vaikeudet ja niiden väistäminen...72 Onnistumisen edellytyksiä ja mahdollisia ongelmakohtia Vanhusten kauppapalvelut Elintarvikelaboratorio Inarin strategiahanke YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET Hankkeiden onnistuneisuus ja aluerakenne...84 Pienet kunnat ja ruokahuolto...84 Pieni kunta ja vanhusten palveluasuminen...85 Keskikokoinen kunta ja vanhusten hoitopalvelu...85 Iso kunta ja vanhusten asumispalvelu...85 Lasten päivähoito kaupungeissa...86 Katuverkon hoito kaupunkiseudulla...86 Vanhusten kauppapalvelut, suuri kaupunki...87 Elintarvikelaboratorio, suuri kaupunki...87 Strategiahanke, harvaanasuttu kunta...87 Yleistä aluerakenteesta ja markkinoiden avaamisesta Onnistuminen eri toimijoiden näkökulmasta...88 Onnistuminen tilaajanäkökulmasta...88 Onnistuminen palvelun tuottajien näkökulmasta...89 Onnistuminen työntekijöiden näkökulmasta...90 Onnistuminen kunnan asukkaiden kannalta Hankkeiden koko ja toteuttamisaikataulu SUOSITUKSET...95 Lähteet...97 Liite 1. Kuntaliiton strategiset linjaukset kilpailuttamisesta...98

5 5 1. JOHDANTO Kunnat ovat viime aikoina lisänneet palvelutuotannon ulkoistamista ja ostopalvelujen käyttöä. Samalla on syntynyt keskustelua siitä, mitä onnistunut ulkoistaminen ja kilpailuttaminen edellyttää. Tässä selvityksessä pyritään antamaan yleiskuva niistä tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet palvelujen ulkoistamisen tai kilpailuttamisen onnistumiseen eräissä kunnissa. Tarkoituksena on tuoda esiin hyviä käytäntöjä, joita voidaan toistaa. Tavoitteena on ollut selvittää, millä edellytyksillä onnistumiset voidaan toistaa. Tutkimuksen tarkoituksena on tuottaa yleiskuva siitä, miten kuntien palvelujen ulkoistaminen on toteutettu. Selvityksen kohteet ovat esimerkkejä monesta erilaisesta, erilaisessa ympäristössä hoidetusta palvelujen ulkoistamisesta. Periaatteessa onnistumiset ja epäonnistumiset voivat johtua kahdesta lähtökohdasta. Ensinnäkin on voitu onnistua tai epäonnistua toimintaympäristön ulkoisista tekijöistä johtuen. Tällaisia ovat esimerkiksi kunnan ominaisuudet ja sijainti aluerakenteessa. Toiseksi on voitu onnistua tai epäonnistua prosessin sisäisistä tekijöistä johtuen. Tutkimusaineisto perustuu pääosin lääninhallituksien kunnilta keräämiin tietoihin. Tilaajan valitsemia hankkeita on tarkasteltavana 14. Ne sijoittuvat kahteentoista kuntaan yhdeksän seutukunnan alueella. Valitut kunnat ovat erikokoisia ja maan eripuolilla maata sijaitsevia kuntia. Niiden väestö- ja elinkeinorakenteet poikkeavat toisistaan. Myös kuntien kielirakenteet ja poliittiset rakenteet vaihtelevat. Tutkimuksen on rahoittanut valtiovarainministeriö. 2. TAUSTATEKIJÖITÄ 2.1. Kunnat, palvelujen järjestäminen ja kilpailuttaminen Kuntien tehtäväkentän muutos Kunnat saivat mahdollisimman vapaasti toteuttaa omien asioidensa hoidon1950- luvulle saakka, jos lain säätämät puitteet täytettiin. Ennen hyvinvointivaltion syntyä valtio ei juuri puuttunut kuntien toimintaan, sillä kunnilla oli vähän tehtäviä (Ryynänen, 1986). Pohjoismaissa hyvinvointivaltion kehittymisen myötä kuntien rooli palvelujen tuottajana voimistui, kun kunnat toteuttivat valtion hyvinvointipolitiikkaa paikallistasolla. Kunnille on ajan myötä siirtynyt tehtäviä valtiolta (mm. keskussairaalat), seurakunnilta (köyhäinhoito ja kansanopetus) ja yksityiseltä sektorilta (päivähoito). Lisäksi kunnat ovat joutuneet toteuttamaan aivan uusia tehtäviä, esimerkiksi ympäristönsuojelutehtäviä (Oulasvirta, 1990: 38). Käytetty menoperäinen valtionapujärjestelmä vaikutti tapaan, jolla kuntien kannatti tuottaa erilaisia palveluja. Suomessa siirryttiin menoperäisestä valtionapujärjestelmästä laskennalliseen valtionapujärjestelmään 1990-luvun alussa. Uuden järjestelmän eräänä tavoitteena oli kannustaa kuntia kustannustietoiseen toimintaan sekä lisätä toiminnan taloudellisuutta ja tuloksellisuutta (Oulasvirta, 1996). Lamaa seuranneen huonon taloudellisen tilanteen takia kunnat 1990-luvulla liikelaitostivat ja yhtiöittivät toimintojaan sekä lisäsivät os-

6 6 topalveluja. Ennen kaikkea kuntien oman toiminnan tehokkuus kasvoi. (Suomen kuntaliitto, 2002a). Vuosien 1993 ja 2002 välisenä aikana kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen osto on sosiaali- ja terveystoimen alalla lähes kaksinkertaistunut (kuva 1). Vuonna 2002 ostoja oli yhteensä 878 miljoonan euron arvosta. Osuus käyttökustannuksista % Vuosi Kuva 1. Kuntien ja kuntayhtymien asiakaspalvelujen ostot yksityisiltä sosiaali- ja terveystoimessa. Kansainvälinen kehitys oli ollut ulkoistamista suosiva jo aiemmin. Julkinen hallinto alkoi USA:ssa ulkoistaa toimintojaan jo 1970-luvulla. Ulkoistaminen aloitettiin Isossa Britanniassa 1980-luvun alussa. Sen jälkeen toimintatapa eteni muihin maihin. Samalla siirryttiin myös julkisten palvelujen yksityistämiseen (Domberger, 1998). Kunnat ja palvelujen järjestäminen Nykyisen kuntalain mukaan kunnille kuuluvat niille laissa säädetyt tehtävät ja niiden itsehallinnon perusteella itselleen ottamat tehtävät. Kuntien tehtäviin kuuluu julkisen vallan käyttö. Tätä kunta ei voi siirtää ulkopuolisen vastuulle, ilman erillistä lainsäädäntöä. Viranomaistehtävien ulkopuolisia suoritustehtäviä voidaan siirtää kunnan oman toiminnan ulkopuolelle (Suomen kuntaliitto, 2002a). Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi painatus, siivous, kuljetus ja ruokailu, jotka kaikki voidaan niin halutessa hankkia kuntaorganisaation ulkopuolelta. Vastuu peruspalvelujen saatavuudesta, sisällöstä ja laadusta säilyy kunnilla, vaikka toiminta ulkoistettaisiin (Kilpailuvirasto, 2001:14). Kunnat voivat järjestää palvelut seuraavilla tavoilla: omana toimintana sitä jatkuvasti kehittäen yhteistyössä toisten kuntien tai muiden julkisyhteisöjen kanssa ostopalveluina ja yhteistyössä yksityisten tuottajien kanssa. Jos kunta päättää ulkoistaa palvelu- tai tavarahankintansa, sen on kilpailutettava hankinta. Jos kunta päättää itse järjestää palvelun, niin sen ei tarvitse kilpailuttaa muita

7 7 toimijoita, paitsi mahdollisesti kynnysarvon ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusurakoista. Yritysten kanssa tehtävät kumppanuus- ja yhteistoimintasopimukset on kilpailutettava. (Suomen kuntaliitto, 2002b) Kilpailuttaminen voidaan mieltää välineeksi. Silloin katsotaan, että kilpailun tarve julkisissa palveluissa tulee arvioida välinearvon perusteella. Sitä pitää edistää vain, jos kilpailuttaminen tuottaa lisäarvoa ja hyötyä perinteisiin toimintatapoihin verrattuna. Ei myöskään ole itsetarkoitus, että julkinen sektori tuottaa kaiken itse. Kansalaisten kannalta on tärkeintä, että he saavat hyviä palveluja riittävästi (Mönkäre, 2003: 18). Kilpailuttaminen edellyttää riittävää palvelutarjontaa. Erityisesti harvaanasutuilla alueilla kilpailuttaminen on vaikeata, koska toimivia markkinoita ei ole, tai ne ovat ohuet. Esimerkiksi yksityiset terveydenhoitopalvelut ovat alueellisesti jakaantuneet epätasaisesti (Kerola, Mäkitalo & Putkonen, 2002: 17). Julkisia hankintoja koskevasta kilpailuttamisvelvoitteesta on säädetty EUdirektiiveissä. Nämä säännökset on pantu täytäntöön Suomessa säätämällä laki julkisista hankinnoista eli hankintalaki (1505/92). Suomen hankintalain mukaan hankintayksiköiden on kilpailutettava kaikki hankintansa. Laki koskee myös kynnysarvon alittavia hankintoja ja eräitä palveluhankintoja, joita hankintadirektiivit koskevat vain osittain. Kynnysarvon eli tietyn euromäärän ylittävissä hankinnoissa on noudatettava asetuksella säädettyjä erityisiä velvoitteita. Julkisia hankintoja koskevissa asioissa kansallisena valitusviranomaisena toimii markkinaoikeus. Hankintalain uudistamista valmistellaan parhaillaan. Hankintalain päätavoitteet ovat kilpailun aikaansaaminen avoimella ja tehokkaalla kilpailuttamisella sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu. Avoimuuden periaate edellyttää, että hankinnoista ilmoitetaan riittävän laajasti. Tasapuolisuuden ja syrjimättömyyden periaate puolestaan tarkoittaa tarjoajien yhdenvertaista kohtelua ja hankintapäätöksen tekemistä ennalta ilmoitettujen valintaperusteiden mukaisesti. Saaduista tarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin. Jos tarjouksen valintaperusteena käytetään kokonaistaloudellista edullisuutta, voidaan tarjousten vertailussa ottaa huomioon myös ennalta ilmoitettuja laatutekijöitä Kohdekunnat Suomen aluerakenteessa Kunta ja aluerakenne Perinteisesti maantieteessä on tarkasteltu erilaisia keskushierarkioita, joissa väestön usein tarvitsemat palvelut sijoittuvat pieniin keskuksiin ja harvoin tarvittavat suurta väestöpohjaa vaativat palvelut harvempiin suuriin keskuksiin. Suuret keskukset sisältävät myös pienempien keskuksien palvelut. Keskushierarkioiden mukaisesti on mm. luokiteltu Suomen kuntia niiden palveluvarustuksen perusteella ja tarkasteltu keskuksien vaikutusalueiden muodostumista. Luonnonresurssit sekä talouden pitkien syklien muokkaamat väestö-, elinkeino- ja poliittiset rakenteet ovat tuottaneet kunnille erilaisia toimintaympäristöjä (kuva 2). Väestön ammattijakaumalla ja poliittisella jakaumalla on yhteys. Kehitys on muodostanut alkutuotanto- teollisuus- ja palvelutuotantovaltaisia kuntia, joissa toimialarakenne ja poliittisten puolueiden kannatus poikkeavat toisistaan. Kunnan rooli toimijana

8 8 on erilainen, jos se on harvaan asuttu, syrjäisen maaseudun kunta kuin vaikkapa eteläisen Suomen maakuntakeskus. Syrjäseuduilla kunta joutuu itse järjestämään toimintoja, jotka kasvukeskuksissa markkinat voivat hoitaa, huolimatta mahdollisesti pienistä resursseista ja yksipuolisesta taloudellisesta rakenteesta. Tuotantorakenteen muutos Suomessa Teollisuuden jälkeinen yhteiskunta Teollisuusyhteiskunta? Aluerakenne Maatalousyhteiskunta Tuotannon merkitys BKT:lle Kunnan talouden ja toiminnan resussit sekä kunnan tehtävien laajuus Puoluejärjestelmän muutos Vuosisadan vaihde Sota-aika 2000-luku Kuva 2. Tuotantorakenteen muutos ja sen yhteys kunnan rooliin. Nyt tarkastellaan kunnissa tapahtuvaa kilpailuttamista yhtenä ajankohtana. Tarkoituksena on selvittää, mitä yhteisiä piirteitä on ollut onnistuneesti kilpailutetuissa hankkeissa ja millaisissa toimintaympäristöissä onnistunut kilpailuttaminen on tapahtunut. Aluerakenteen kannalta on mielekästä kysyä, millaisessa toimintaympäristössä nyt on onnistuttu luomaan markkinoita. Asiaa voidaan tarkastella tällöin kahdesta näkökulmasta. Ensiksi, miten erilaiset resurssit omaavissa kunnissa on järjestetty kilpailuttaminen? Toiseksi, millä tavoin kunnan sisäinen poliittinen tahto voi edesauttaa palvelujen tuottamisen muodostumista menestyksekkääksi? Kunnat ja niiden seutukunnat Sisäasiainministeriö päätti vuonna 1993 seutukuntajaosta. Sitä käytetään erilaisten aluejakojen perustana. Seutukuntiin kuuluvat kunnat määritellään työssäkäynnin ja kuntien välisen yhteistyön perusteella. Seutukuntia on Suomessa hieman yli 80. Seutukunnat ovat kuntien yhteistyön foorumeita ja niiden avulla halutaan parantaa paikallistason omaehtoisuuden edellytyksiä. Seutukunnista on tullut tärkeitä ohjelmallisen aluekehittämisen yksiköitä (Katajamäki et al., 2001). Seutukuntajako on alkanut vaikuttaa tapaan, jolla eräät valtion viranomaiset organisoivat alueellisesti palvelunsa (Niemi-Iilahti et. al., 2002). Esimerkkikunnat 1 kuuluvat yhdeksään hyvin erilaiseen seutukuntaan. Helsinki on väestömäärältään suurin seutukunta (taulukko 1) ja Pohjois-Lappi pienin. Vuoden Espoo, Vantaa, Pernaja, Ruotsinpyhtää, Karvia, Tampere, Mikkeli, Oulu, Oulunsalo, Kajaani, Rovaniemi ja Inari

9 9 väkiluku selittää 35 prosenttia väestömäärän muutoksesta vuosien 1980 ja 2003 välisenä aikana. Lähes aina pienimmät seutukunnat ovat vuoden 1980 jälkeen menettäneet väestöään. Tutkimusaineistossa poikkeuksen muodostaa Rovaniemen seutukunta. Taulukko 1. Seutukuntien väestömäärät vuosina (Statfin, 2004). Seutukunta Muutos % Helsinki ,3 Loviisa ,2 Pohjois-Satakunta ,8 Tampere ,3 Mikkeli ,3 Oulu ,3 Kajaani ,5 Rovaniemi ,2 Pohjois-Lappi ,2 Yhteensä ,9 Koko maa ,0 Vuoden 1993 jälkeen työpaikkojen määrä on Tilastokeskuksen mukaan lisääntynyt 20 prosenttia. Luvussa näkyy 1990-luvun alun laman jälkeinen talouden toipuminen. Myös työpaikkojen kohdalla näkyy kasvun keskittyminen suurempien seutukuntien alueelle (taulukko 2). Vuoden 1993 työpaikkamäärä selittää 34 prosenttia vuosien 1993 ja 2002 välisestä työpaikkamäärän muutoksesta Työpaikat ovat prosentuaalisesti lisääntyneet eniten suurimmissa seutukunnissa. Taulukko 2. Työpaikkojen määrä tutkimusalueen seutukunnissa vuosina , tuhansia työpaikkoja (Statfin, 2004). Seutukunta (e) Muutos % Helsinki Loviisa Pohjois-Satakunta Tampere Mikkeli Oulu Kajaani Rovaniemi Pohjois-Lappi Yhteensä Koko maa Seutukuntien arvonlisäys (taulukko 3) on vuosien 1995 ja 2001 välisenä aikana ollut pääosin positiivinen. Poikkeuksen muodostaa Pohjois-Lapin seutukunta, jossa arvonlisäys on ollut negatiivinen. Arvonlisäys on ollut suurinta isoimmissa seutukunnissa, missä se on ylittänyt valtakunnallisen trendin.

10 10 Taulukko 3. Arvonlisäysindikaattorit seutukunnittain vuoden 2000 hinnoin vuosina (Statfin, 2004). Seutukunta * Helsinki Loviisa Pohjois-Satakunta Tampere Mikkeli Oulu Kajaani Rovaniemi Pohjois-Lappi Koko maa Vuosi 1995=100 Seutukunnista Helsingin, Tampereen ja Oulun seutukunnat ovat edullisimmat sijaintiympäristöt, joissa taloudellinen toiminta suo kunnille eniten väljyyttä poliittiseen päätöksentekoon. Kauempana suurista keskuksista seutukuntien ja kuntien toimintaedellytykset ovat niukemmat. Erityisen epäedullista kehitys on ollut Pohjois-Lapin seutukunnassa, kun tarkastellaan arvonlisäyksen kehittymistä. Tämän suuren linjan lisäksi vaikuttaa kunnan toimintaedellytyksiin kunnan sijainti seutukunnan sisällä. Seutukuntien keskuskunnat ovat voimavaroiltaan suuremmat kuin pienet kaukana kaupungeista sijaitsevat kunnat. Keskuksen ja vaikutusalueen, kaupungin ja maaseudun, välinen toiminnallinen yhteys suosii nykyään keskuksia. Tutkimukseen valittujen kuntien koot vaihtelevat huomattavasti (taulukko 4). Suuri osa tarkastelun kohteena olevista kunnista on seutukuntansa keskuksia, tai ne sijaitsevat aivan keskuksen vieressä. Kunnassa tarjolla olevia yksityisiä palveluja selittää suuresti sen väestö- ja työpaikkamäärä sekä sijainti suhteessa alueen keskukseen, josta harvemmin tarvittavia palveluja on noudettavissa. Näin muodostuvien markkinoiden volyymi vaikuttaa osaltaan kunnan mahdollisuuksiin, niin halutessaan, ulkoistaa toimintojaan ja kilpailuttaa palveluja. Kuntien ominaisuuksia esitetään tarkemmin kilpailuttamishankkeita käsitellessä. Taulukko 4. Kuntien sijoittuminen seutukuntiin ja niiden asukasluvut vuonna Seutukunta Kunta Asukasluku Osuus seutukunnan väestöstä, % Helsinki Espoo ,4 Vantaa ,1 Loviisa Pernaja ,8 Ruotsinpyhtää ,7 Pohjois-Satakunta Karvia ,5 Tampere Tampere ,9 Mikkeli Mikkeli ,4 Oulu Oulu ,2 Oulunsalo ,5 Kajaani Kajaani ,7 Rovaniemi Rovaniemi ,7 Pohjois-Lappi Inari ,8 Keskiarvo ,3 Yhteensä

11 11 3. ARVIOINTI JA ARVIOINTINÄKÖKULMAT Arvioinnin tehtävänä on tarkastella prosessikokonaisuutta niin, että kaikki prosessin vaiheet ja niiden väliset yhteydet tulevat näkyviin. Samalla joudutaan tarkastelemaan eri elementtien yhteis- ja erillisvaikutuksia. Lopulta pohditaan toiminnan kehittämistä saatujen tietojen pohjalta. Arvioinnin ongelmia ovat mm. kysymykset yhteismitallisuudesta ja edetäänkö arvioinnissa laajaa yleiskatsausta tavoitellen vai suppeampiin erikoiskysymyksiin panostaen. Evaluointiin käytettävissä oleva aika on eräs arvioinnin suorittamistapaan vaikuttava tekijä (ks. Rossi, Lipsey ja Freeman, 2004). Arvioinnissa painotetaan kriittisten tekijöiden löytämistä. Lisäksi on tärkeätä erottaa prosessin logiikka ja tulosten logiikka. Prosessin logiikka tarkastelee, miten ja millaisin toimenpitein odotettu tulos on saavutettavissa. Tulosten logiikka käsittelee mitä tehokkailla toimenpiteillä on saavutettavissa (Seppänen Järvelä, 2003). Markkinoiden luomisessa pyritään kasvattamaan palvelutuotannon tehokkuutta, responssivisuutta sekä asiakkaiden mahdollisuuksia valita palvelun tuottaja (Kähkönen, 2002). Vaikuttavuus käsittää toimenpiteen aiheuttamat hyödylliset tai haitalliset muutokset. Periaatteessa pyritään tuottamaan laatua edullisesti. Kokonaistehokkuus on tavoite, mutta kunnallista palvelujen tuottamisen kilpailuttamista on tutkittava useasta näkökulmasta (kuva 3). Näin on tehtävä, koska haitat ja hyödyt eivät jakaudu tasaisesti eri toimijaryhmille. Toiminnan taloudellisuuteen vaikuttaa, onko tavoiteltu toiminnan kokonaisoptimia, vai onko haettu optimia jonkin osa-alueen suhteen. Huomattakoon, että on eri asia maksimoidaanko jokin toiminta palvelujen tuottajan vai käyttäjänkannalta tehokkaaksi. Klassinen esimerkki tällaisesta on tieverkko. Asiakkaan kannalta optimaalinen tieverkko olisi hyvin kallis rakentaa ja pitää kunnossa. Tienpitäjän kannalta optimaalinen ratkaisu olisi käyttäjälle hankala. Tilaaja Tuottaja Palvelun käyttäjä Työvoima Kuva 3. Arviointinäkökulmat palvelujen tuottamisessa Palvelujen tilaajan näkökulma Jos jokin palvelu on kunnalle laissa määrätty, niin palvelu on tuotettava tavalla tai toisella. Tällöin kuntaorganisaatiossa palvelujen tilaajan näkökulmasta nousee kysymys

12 12 palvelun hinta-laatu -suhteesta. Onko palvelu hinnoiteltu oikein? Saadaanko juuri sellainen palvelu, joka on tilattu? Halvin tarjous voi perustua huonompaan palveluun kuin kalliimpi. Periaate "hyvää halvalla" perustuu taloudelliseen näkökohtaan. Tämän lähestymistavan ongelma on siinä, että mihin alaan taloudellisuuden käsite rajataan. Jos rajauksena on kuntaorganisaation sisäinen tehokkuus, niin voidaan toimia liiketaloudellisen taloudellisuuskäsitteen avulla. Jos tarkasteluun otetaan laajemmat taloudelliset vaikutukset esimerkiksi mahdolliset työttömyysvaikutukset, niin tarkastelua joudutaan laajentamaan yhteiskunnalliseen taloudellisuuteen Palvelun tuottajan näkökulma Tavoite on periaatteessa selkeä. Palvelut pitää pystyä tuottamaan sellaiseen hintaan, että toiminnasta saatava kate on riittävä. Toiminnan jatkuvuus on myös tärkeä kysymys. Erilaisella tuottajan tarvitsemalla kalustolla on tietty kuoletusaika, eikä uuteen kalustoon kannata uhrata kovin paljon epävarmassa kilpailutilanteessa. Varsinkin, jos kalusto ja toimintatilat ovat vaikeasti realisoitavissa tai niille ei ole vaihtoehtoista käyttöä, niin investoinnit ovat vähemmän houkutteleva vaihtoehto Työntekijöiden näkökulma Kilpailuttaminen lisää epävarmuutta työpaikan pysyvyydestä. Normaalissa yritysten välisessä kilpailutilanteessa yksikkökustannukset ovat tärkeä kilpailukykyyn vaikuttava tekijä, joka heijastuu yrityksen tuotteiden hinnoissa ja kyvyssä maksaa palkkaa työntekijöille. Normaalissa tilanteessa kilpailua käydään jatkuvasti, mutta kilpailutettaessa saattaa erittäin suuri osa yrityksen myynnistä kadota. Samalla voittajayrityksen myynti voi moninkertaistua. Seurauksena työpaikat ja kalusto ovat väärässä yrityksessä. Tällaisia ongelmia kilpailuttaminen on tuottanut Helsingin seudun linja-autoliikenteessä Palvelujen käyttäjän näkökulma. Asiakkaan näkökulmasta tarkasteluun nousee hänen tuntemuksensa saadun palvelu laadusta verrattuna palvelusta maksettuun hintaan. Yksilölliset kokemukset ja odotukset vaihtelevat. Koetaanko palvelu hintansa arvoiseksi? Palvelujen käyttäjän näkökulmasta on tärkeätä, jääkö käyttäjälle aitoja valinnanmahdollisuuksia. Tiettyjen palvelujen tuottaminen on ollut kunnallinen monopoli. Osa palveluista on ollut mahdollista korvata yksityiseltä sektorilta hankittavilla palveluilla. Asiakkaan kannalta esimerkiksi palveluseteli korostaisi valinnan mahdollisuuksia. Suomessa palveluseteleitä on paikallisesti kokeiltu terveyden- ja sosiaalihuollon palveluissa (Kilpailuvirasto, 2001).

13 13 4. HANKKEET JA NIIDEN KUVAUKSET 4.1. Ruokahuolto Pernaja Pernaja 2 on maaseutumainen kunta Loviisan seutukunnassa. Vuoden 2003 lopussa kunnassa oli asukasta, joista ruotsinkielisiä (61 %). Väestönmuutos edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,2 prosenttia. Väestön odotetaan kasvavan vuoteen 2010 mennessä 6,5 prosenttia. Kunnan taajama-aste oli 34,4 prosenttia. Asukkaita oli 9,3 neliökilometriä kohden. Pernajan väestöstä vuotiaita on 63 prosenttia. Alle 15-vuotiaita on prosenttiyksikön enemmän kuin 65 vuotta täyttäneitä. Palvelutyöpaikkoja oin 60 prosenttia sekä maa- ja metsätalouden työpaikkoja 19 prosenttia. Vuonna 2002 työpaikkaomavaraisuus oli 48,3 prosenttia ja työttömyysaste 9,6 prosenttia. Vuoden 2000 kunnallisvaaleissa Pernajan äänestysprosentti oli 59,5. Valtuutetuista 24 prosenttia kuuluu sosialistisiin puolueisiin ja 72 prosenttia ei sosialistisiin. Suurin puolue on RKP (67 %). Pernajan ruokahuollon kilpailuttaminen Pernajan kunta kilpailutti ruokahuoltonsa saadakseen aikaan kustannussäästöjä. Se oli Suomen ensimmäinen kunta, joka ulkoisti ruokahuollon. Amica Ravintolat Oy on vastannut kunnan ruokahuollosta alkaen. Myöhemmin muissa kunnissa on seurattu Pernajan esimerkkiä ruokahuollon avaamisesta kilpailulle. Hankkeen strategisen päätöksenteon kuvaus Vuoden 1997 reippaasti alijäämäisen talousarvion johdosta Pernajassa laadittiin laaja toimenpideohjelma talouden saattamiseksi tasapainoon. Vuosivaje oli neljä miljoonaa markkaa. Kunnanvaltuustossa oli tehty periaatepäätös, jonka mukaan huomattavien säästökohteiden ollessa kyseessä voidaan harkita ulkoistamista. Kunnan oma organisaatio pyrki löytämään säästökohteita selvityksillä vuoden 1998 aikana, ja myös yksityissektorilta kysyttiin mielipidettä mahdollisista säästökohteista. Kunnan ylläpitämistä keittiöistä oli huomattavaa ylitarjontaa (kahdeksan keittiötä, alle asukasta), raaka-aineiden tilaaminen ei ollut keskitettyä ja tarjousmenettelyä ei käytetty läheskään aina. Lisäksi yksittäisten keittiöiden kustannukset erosivat huomattavasti. Kunnanjohtajan aloitteesta tapahtunut organisaation sisäisten kehittämismahdollisuuksien etsiminen, ei saanut aikaan toivottuja säästöjä, vaan keittiöiden toiminta jatkui entiseen tapaan. 2 Kuntien tarkastelu perustuu Kuntaliiton Kunnat.net aluetietopankin tietoihin (Kunnat.net)

14 14 Yhden keittiön emäntä oli jäämässä eläkkeelle ja kyseinen keittiö oli perusteellisen remontin tarpeessa. Kunnassa ei oltu taloustilanteen johdosta halukkaita kalliiseen remonttiin ja päätettiin selvittää vaihtoehtoja sille. Polarkesti (Sodexho) pyydettiin kertomaan kunnan työntekijöille ja päättäjille, miten yritys järjestäisi ruokatoiminnot. Polarkestin ehdotuksen mukaan keittiöiden lukumäärän vähentämisellä saataisiin aikaan huomattavia kustannussäästöjä. Kunnanhallitus valtuutti yhden kunnan työntekijän selvittämään kustannussäästöjä ja ruokahuollon uudelleenorganisointia yhdessä keittiöhenkilöstön kanssa. Apua kysyttiin myös Kuntaliitosta, lähinnä sen lakimiehiltä, mutta konsultteja ei käytetty. Kunnan oma keittiöhenkilöstö ei hajanaisuudesta ja oikeanlaisen johtajatyypin puuttumisesta johtuen ollut kyvykäs löytämään säästökohteita. Alustavien selvitysten perusteella kunnanvaltuusto päätti ulkoisen palveluntuottajan valinnan tulevan kyseeseen, mikäli kunta säästäisi satoja tuhansia markkoja. Periaatepäätöksen jälkeen kunnanhallitus aloitti valmistelut tarjousten pyytämiseksi kunnan ruokahuollon järjestämisestä. Säästöjen saamiseksi tarkoituksena oli lopettaa kunnan sisäinen ruokahuolto kokonaisuudessaan ja ostaa palvelu ulkoa. Ruokahuollon ulkoistamisesta käytiin runsasta keskustelua ruotsinkielisessä paikallislehdistössä. TV:ssäkin esiteltiin hanketta muutaman kerran. Lehtikirjoittelu ja media yleensäkin olivat välillä hyvin kriittistä. Tarjouskilpailun lopputulos herätti runsasta yleisönosastokirjoittelua. KTV vastusti ulkoistamisajatusta ilmeisesti myös jäsenten menettämispelosta johtuen. Hankkeen toteuttamisen kuvaus Ruokahuollon kilpailuttamisprosessi kesti noin vuoden. Kunta tiedusteli Palvelutyönantajien liitolta lähiseudun tarpeeksi suurista toimijoista kriteereinä hinta, laatu ja toimintavarmuus. Loppusuoralla oli kolme tarjousta, joista kaksi oli yritysten tekemiä ja yksi kunnan keittiöhenkilökunnan näkemys säästömahdollisuuksista. Palvelun laadun varmistamiseksi tarjousasiakirja oli yksityiskohtainen. Tätä pidettiin tärkeänä tekijänä hankkeen lopputulosta ajatellen. Ruokahuollon järjestäjäksi valittiin halvimmalla tarjouksella Amica. Kunnan henkilökunta ja päättäjät eivät uskoneet kunnan ruokahenkilöstön ehdotukseen ruokahuollon järjestämisestä. Ruokalahenkilökunta oli sitä mieltä, että voittanut tarjous ei tuonut heidän tarjoukseensa verrattuna valtuuston edellyttämiä merkittäviä säästöjä. Työntekijöiden laatimaa ehdotusta ei kuitenkaan pidetty tarpeeksi realistisina. Sekä kunnanhallitus että -valtuusto äänestivät henkilöstön tarjouksen hyväksymisestä ja vuoden mittaisesta kokeilusta, mutta esitys kaatui äänestyksissä molemmissa päätöselimissä. Amican kanssa solmittiin viisivuotinen sopimus ruokahuollon järjestämisestä. Kunnan asukasmäärään nähden huomattavan suuri asukasmäärä, 690 ihmistä, allekirjoitti työntekijäpuolen vetoomuksen ruokahuollon säilyttämisestä kunnan ohjauksessa. Hallinnollisen prosessin sujuvuudella oli suuri osuus hankkeen onnistumiselle. Ruokahuollon kilpailuttamisesta ei ollut ennakkotapausta Suomessa, joten Pernajalla ei ollut mahdollisuutta hakea oppia muista kunnista. Kilpailuneuvosto totesi, että en-

15 15 simmäistä kertaa Suomessa vertailtiin kunnan omia kustannuksia yksityisen yrityksen tarjoukseen. Henkilöstö irtisanottiin kunnan palveluksesta ja Amica palkkasi työntekijät uusina työntekijöinä, eli ruokahuollon ulkoistamisessa ei toimittu liikkeenluovutussäännösten mukaan. Henkilöstöä ei ilmeisestikään saatu prosessissa sitoutettua hankkeeseen oman työpaikan menettämisen pelosta johtuen. Johtamiskykyisen henkilön löytyminen henkilökunnasta olisi saattanut muuttaa tilannetta ja mahdollistaa henkilöstön ehdotuksen palveluiden toteuttamisesta. Hankkeen käsittelyn avoimuutta olisi voinut parantaa tehokkaammalla tiedotuksella. Kunnan kannalta hankkeesta löytyi muutama omaan toimintaan vaikuttava esimerkki. Yksityisellä sektorilla työskentelytavat (hankinta, logistiikka, organisaatio) olivat hyvin hallussa kunnalliseen palveluun verrattuna. Kunta sai yksityiseltä sektorilta uusia näkökantoja, joista on mahdollisesti hyötyä suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. KTV valitti kunnan päätöksestä markkinaoikeuteen/kilpailuneuvostoon. Asia eteni myös korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kaikki oikeusinstanssit pitivät valtuuston päätöksen voimassa (KHO 1999:51). Hankkeen vaikutusten kuvaus Amican tarjouksessa ruokahuolto järjestettiin kahdella miljoonalla markalla vuodessa. Säästöä aikaisempaan kunnan omaan tuotantoon verrattuna tuli noin euroa vuosittain. Kunnan ruokahuollossa työskenteli 13 henkilöä, kun nykyisessä järjestelmässä on seitsemän kokopäiväistä ja kaksi osa-aikaista työntekijää. Vanhoista työntekijöistä Amicalle on siirtynyt neljä henkilöä. Amica tarjoaa 90 prosenttia Pernajan julkisista aterioista. Työntekijöiden työaika jaksotettiin työpisteen mukaan. Tätä joustoa ei ollut käytössä ennen vaan työaika oli kaikilla työntekijöillä kello 7-16 välillä. Ainakin kunnan vanhainkodissa muutos mahdollisti ruokailun siirtämisen myöhemmäksi. Myös ruokahuollon reagointikyky yllätyksellisiin tilanteisiin on parantunut. Kesäaikana henkilökuntaa on ollut lomautettuna kouluissa ja päiväkodeissa, mikä on selvä muutos kunnan toimintaan nähden. Puolivalmisteiden käyttö ruuan valmistuksessa on vähentynyt. Amica on tehnyt asiakastyytyväisyyskyselyitä asiakkaille sekä 2002 että 2003 syksyllä. Kyselyiden mukaan asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä ruokaan ja vaihtoehtojen määrään. Julkista keskustelua ruokahuollosta ei ole enää esiintynyt, mikä osoittanee tyytyväisyyttä ruokapalveluun. Säästövaikutuksien saavuttamiseksi liikkeenluovutusajatuksesta luovuttiin. Henkilökunnan tarjousta ei pidetty realistisena ja tiimityöskentelyssä oli havaittu puutteita. Myös vetäjän puuttuminen aiheutti epäilystä työntekijöiden mahdollisuudesta järjestää toiminta. Palvelun tuottajan arviossa kiinnittyy huomio kustannusten säästöihin, jotka ovat kunnan kannalta merkittäviä. Amicalle koitui valitusprosessista haittaa. Kustannukset lisääntyivät ja työtä jouduttiin tekemään enemmän. Lehdistössä oltiin tuottajaa kohtaan

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä

työllä hyvinvointia Yhteistyöllä työllä hyvinvointia Yhteistyöllä vinvointia Yhteistyöllä hyvin tia Yhteistyöllä hyvinvointia a Yhteistyöllä hyvinvointia työllä hyvinvointia Yhteistyöllä llä Julkiset hyvinvointia palvelut avautuvat Yhteistyöllä

Lisätiedot

Impulsseja Helmikuu 2015

Impulsseja Helmikuu 2015 Impulsseja Helmikuu 2015 Hanna Kuusela ja Matti Ylönen Ulkoistajan ja yhtiöittäjän käsikirja Kunnat ja valtio ovat viime vuosina kasvattaneet palvelujen ulkoistamista. Kuntien ja kuntayhtymien ostot yksityiseltä

Lisätiedot

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA

KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN KILPAILUTTAMISESTA Pellervo Economic Research Institute Working Papers Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen työpapereita N:o 109 (kesäkuu 2008) KUNTIEN PROSESSIT JA KOKEMUKSET VANHUSTEN PALVELUASUMISEN JA KOTIPALVELUJEN

Lisätiedot

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa

Suurten kuntien hankinnat. Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suurten kuntien hankinnat Yksityisten tavara- ja palveluostojen merkitys suurissa kaupungeissa Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith, 20.6.2011 2 Alkusanat Kuntayhteisöjen palvelutuotanto vastaa

Lisätiedot

Kunta viestintäostoksilla

Kunta viestintäostoksilla MERJA OLARI-SINTONEN JARI SEPPÄLÄ, SIRPA PALO, TEIJA JÄRVELÄ, PÄIVI RAINIO Kunta viestintäostoksilla Opas viestintä- ja markkinointipalvelujen hankintaan Kirjoittajat: Merja Olari-Sintonen, FM, Suomen

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi

Ilkka Sihvola. Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Ilkka Sihvola Onnistunut julkinen ICT-hankintaprosessi Sisällys Esipuhe 3 Johdanto 4 1. Julkisista ICT-hankinnoista tehdyt valitukset vuosina 2000 2005 5 1.1 Markkinaoikeudessa käsitellyt tapaukset ja

Lisätiedot

Onnistunut julkinen ICT-hankinta

Onnistunut julkinen ICT-hankinta TIEKE TIETOYHTEISKUNNAN KEHITTÄMISKESKUS RY:N JULKAISUSARJA Onnistunut julkinen ICT-hankinta 1 ILKKA SIHVOLA 2 Julkaisija: TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Salomonkatu 17 A, 00100 Helsinki Puh.

Lisätiedot

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 0 OY AUDIAPRO AB KOUVOLAN SEUDUN KUNTIEN YHDISTYMISEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Jarmo Asikainen, Anssi Hietaharju, Mikko Kenni, Maria Merisalo, Anni Antila 12.7.2012 1 Sisällys 1. Arvioinnin taustaa... 4 1.1.

Lisätiedot

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen

Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Yhteistyöstä voimaa? Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten yhteistyö ja verkottuminen Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 32/2010 satu aaltonen jarna heinonen jaana hildén anne kovalainen

Lisätiedot

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007

TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 HÄMEENLINNAN SEUTUKUNTA ETELÄ-SUOMEN LÄÄNINHALLITUS TUOTTEISTUS, LAATU JA KILPAILUTTAMINEN -HANKKEEN LOPPURAPORTTI 30.5.2005-31.5.2007 Ritva Harjula JULKAISIJA: HÄMEENLINNAN PERUSTURVAKESKUS RAPORTTI 2/2007

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö

Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Julkisen ja yksityisen sektorin välinen yhteistyö Ulriika Leponiemi Pentti Siitonen Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Julkinen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset

TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset TEOLLISUUDEN SUUNNITTELUPALVELUIDEN HANKINTA JA VALINTAKRITEERIT SEKÄ PALVELUITARJONNAN SUUNTAAMINEN: Tulokset ja johtopäätökset Ari Koskela 2009 LUKIJALLE Kädessäsi on ote diplomityöstä, jossa selvitettiin

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Palvelujen ulkoistus Palvelujen ulkoistus Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-719-6 (painettu) ISBN 978-952-245-720-2 (verkkojulkaisu)

Lisätiedot

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset

Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset 1 Esiselvitys vammaispalveluiden (palveluasumisen ja henkilökohtaisen avun) hankinnoista kunnissa vastausten keskeiset tulokset Invalidiliitto ry 11.11.2011 Rotia palveluihin, kutia kumppanuuteen käyttäjäkokemuksen

Lisätiedot

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA

JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen osaamisen kehittämistarpeet Pohjois-Karjalassa Jani Saastamoinen JULKISTEN HANKINTOJEN OSAAMISEN KEHITTÄMISTARPEET POHJOIS-KARJALASSA Julkisten hankintojen strateginen osaaminen -hankkeen

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU

PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas Timo Pihkala Tomi Tura Tuomo Uotila PÄIJÄT-HÄMEEN PALVELURAKENNE TULEVAISUUS- TARKASTELU PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO A147 2004 1 2 g a r m i Vesa Harmaakorpi Helinä Melkas

Lisätiedot

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS

HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN TULEVAISUUS Sosiaalialan Työnantajat ry Strategian toteutus: T-Media Oy Graafinen suunnittelu ja taitto: Vanto Design Oy www.sosiaaliala.fi HOIVA 2020 YKSITYISEN HOIVA-ALAN

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö

kunnat ja kilpailu Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kilpailutus ja toimittajayhteistyö kunnissa Paula Linna Timo Pihkala Kilpailutus ja

Lisätiedot

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla

Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Sosiaalinen yrittäjyys kolmannella sektorilla Selvitys yritystoiminnan lähtökohdista Turun alueella Kestävää työllisyyttä sosiaalisissa yrityksissä hanke Turun Seudun Työttömät TST ry Harri Laaksonen 1

Lisätiedot

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA

ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Kauppatieteellinen tiedekunta Pro Gradu tutkielma Hankintojen Johtaminen ALUEELLISTETTAVIEN VIRASTOJEN TOIMITILOJEN HANKINTA Heli Lattu Kangaskatu 20 53100 Lappeenranta ALKUSANAT Tämä työ on tehty Liikennevirastolle

Lisätiedot

Ihan viturallaan täällä on asiat.

Ihan viturallaan täällä on asiat. Ihan viturallaan täällä on asiat. Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä 1.7.2005-30.4.2006 KUVA: MAIJA KAUPPILA Anna Kontula Tampereen Ateria Selvitys ruokapalvelujen keskittämisestä

Lisätiedot

Omat vai ulkoistetut palvelut?

Omat vai ulkoistetut palvelut? Omat vai ulkoistetut palvelut? Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL 11/2010 Toimittanut Jorma Peussa JHL Omat vai ulkoistetut palvelut? 3 Hyvä kuntapäättäjä, JHL on tuottanut tämän aineiston kuntapäättäjien

Lisätiedot

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT

JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA C 11 Pasi-Heikki Rannisto, Tapio Pento ja Matti Vedenkannas (toim.) JULKISTEN PALVELUJEN UUDET TUOTANTOTAVAT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja C 11 Julkisten

Lisätiedot

TEM raportteja 18/2012

TEM raportteja 18/2012 TEM raportteja 18/2012 Innovatiiviset julkiset hankinnat Suomen kansantaloudessa Tilastollinen esiselvitys valtion ja kuntayhteisöjen hankinnoista ja hankintamarkkinoiden toimivuudesta uusien toimintatapojen

Lisätiedot

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti

KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS. Selvityksen väliraportti KANGASALA-KUHMOINEN-PÄLKÄNE KUNTARAKENNESELVITYS Selvityksen väliraportti 1.2.2015 Sisällys 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tausta... 3 1.2. Työn organisointi ja aikataulu... 3 2. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa

halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 nyt nopeasti verkossa halo halo valtakunnallinen hankintalehti Sivu 16 halo Pienhankinnat tehdään nyt nopeasti verkossa halolehti.fi Valtakunnallinen hankintojen ja logistiikan ammattilehti Nro 2 Pääkirjoitus Raili Hilakari

Lisätiedot