OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen"

Transkriptio

1 Antero Kortesmaa OIKEUS RAKENTAA? Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Opinnäytetyö Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Maaliskuu 2008

2 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä Tekijä(t) Antero Kortesmaa Koulutusohjelma ja suuntautuminen Maanmittaustekniikan koulutusohjelma Nimeke Oikeus rakentaa? - Rakennuspaikkaoikeuden muodostuminen ja pysyminen Tiivistelmä Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää rakennusoikeuden muodostumiseen vaikuttavat asiat, lähtökohdat ja kokonaisuus. Keskeinen tarkastelun kohde oli rakennusoikeuden saaminen uuden rakennuspaikan muodostamiseksi. Toisaalta tutkimus oli kehittämistehtävä, jolla pyrittiin käytännön ongelmakohtien tiedostamiseen ja ratkaisemiseen. Tutkimuksessa selvitettiin rakennusoikeuden muodostuminen lainsäädännön ytimestä alkaen, jolloin lähdettiin perustuslain lähtökohdista liikkeelle edeten yleis- ja erityislakeihin saakka sekä käsiteltiin lainsäädäntöön ja lainkäyttöön liittyviä erilaisia periaatteita sekä tarkoituksenmukaisuus- ja oikeusharkinnan välistä eroa. Rakennusoikeuden muodostumiseen liittyy useita monisyisiä asioita, jotka täytyy tietää, jotta voisi käsittää, kuinka rakennusoikeus muodostuu ja kuinka muodostumista voi ohjata. Näistä asioista päättäminen ei myöskään ole yksiselitteistä. Poliittiseen ja virkamies käsittelyyn vaikuttavat monet asiat. Lisäksi Lempäälän kunnassa on paljon erityispiirteitä, jotka tulee tietää ymmärtääkseen kokonaisuuden. Normisto on laaja, laajenee edelleen ja sisältää ristiriitaisuuksia, eikä monikaan hallitse sitä kokonaan. Työssä tuli ilmi kehitettäviä asioita Maanomistaja voi saada oikeuden rakentaa joko lupakäsittelyn tai kaavan avulla. Lupaprosessin avulla haettavaan rakennusoikeuteen liittyvät selvitykset ja asiakirjat tulee hakijan itse hankkia. Hakemisen tekemiseen liittyviä ongelmakohtia tarkasteltiin lähemmin. Niin sanottua perusrakentamisoikeutta ei Lempäälän kaltaisissa kunnissa ole oikeastaan olemassa vaan rakennusoikeus määräytyy lähinnä yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan, mikäli rakentamisen muut ehdot täyttyvät. Kunnalla on varsin suuret mahdollisuudet vaikuttaa rakentamisen mitoituksiin. Asiasanat (avainsanat) rakennusoikeus, maapolitiikka, kaavoitus, alueidenkäyttö, maankäyttö- ja rakennuslaki, ympäristöoikeus Sivumäärä Kieli URN 146 s. ja liit. 53 s. suomi URN:NBN:fi:mamk-opinn Huomautus (huomautukset liitteistä) Ohjaavan opettajan nimi Opinnäytetyön toimeksiantaja Reijo Aalto

3 DESCRIPTION Date of the bachelor's thesis Author(s) Antero Kortesmaa Degree programme and option Bachelor of surveying Name of the bachelor's thesis Right to build? - The formation and maintaining of a premitted building site Abstract The aim of this research was to find out the matters that affects the formation of premited building volume from starting points to entirety. An essential focus of interest was the obtaining of premited building volume in order to form/create a new building site. On the other hand the research was a development assignment which aimed to find out and solve practical problems. In this research the forming of premited building volume was defined starting form the core of legislation, whereby I started from the starting-point of the constitutional law proceeding to the general laws and special laws. I also discussed various principles related to legislation and jurisdiction as well as the differences between expediency consideration and consideration of the matters of law. The formation of premited building volume concludes many complex matters that one should know in order to understand: how premitted building volume build up and how the development can be directed. Deciding about these matters is not unequivocal. Many matters affect the political and official processing. In addition, in the municipality of Lempäälä there are many special features that one should know in order to understand the entirety. The norms are broad and are getting broader. It also contains contradiction. Not many master them complately. This research shows up some matters to develope. A Landowner can have a right to build either with the help of premission processing or land use plan. The applicants should obtain the clarifications and documents related with the premitted building rights, by themselves. Also problems related to application were studied more closely. In a municipality as Lempäälä, there is no so called basic premitted building volume. The premitted building volume is determined mainly according to the equality principal, if other conditions related to the building are realized. Lempäälä municipality has quite large potential to impact on the construction's sizing. Subject headings, (keywords) Permitted building volume, country politics, town planning, land use, land use and building law, environment right Pages Language URN 146 p. and app. 53 p. Finnish URN:NBN:fi:mamk-opinn Remarks, notes on appendices Tutor Bachelor s thesis assigned by Reijo Aalto

4 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen Tutkimusongelma, tavoite ja rajaus Oikeus rakentaa ja rakennusoikeuden määrittely Tutkimuksen metodi, käytettävät lähteet ja aikaisempi tutkimus RAKENNUSOIKEUDEN MYÖNTÄMISEN OIKEUDELLINEN PERUSTA Oikeuslähteet, normihierarkian esittely ja virallislähteet Perustuslaki Omaisuuden suoja Vastuu ympäristöstä, ympäristöperusoikeus Yhdenvertaisuus PeL Vaikuttava lainsäädäntö Ympäristöoikeudenalan lait Ympäristöoikeudenalan periaatteet Hallinnon oikeusperiaatteet ja hallinto-oikeus Oikeusharkinta vs tarkoituksenmukaisuusharkinta Oikeusharkinnan lakisidonnaisuus Tarkoituksenmukaisuusharkinta Harkintavallan rajoitusperiaatteet Harkintavallankäyttö Harkinnanvaraiset oikeudet ja edut RAKENNUSOIKEUDEN REALITEETIT Perusrakennusoikeus ja rakentamisvapaus Kiinteistönmuodostus, rakennuspaikka ja osittamisrajoitukset Rakennuspaikan jakaantumisen estäminen Maaomaisuuden erityispiirteet ja ulottuvuudet Maan arvo Rakennusoikeuden menettäminen, rakennusoikeus Vaadittavat selvitykset... 61

5 4 RAKENNUSOIKEUDEN MUODOSTAMISEN OHJAAMINEN Kunnan asema Maankäyttöpolitiikka Intressivertailu ja eturistiriidat Suunnittelujärjestelmä (rakentamisen ohjaamisen keinot) Lupasuunnittelu RAKENTAMINEN LEMPÄÄLÄN KUNNASSA Nykyinen rakentaminen Lempäälän kunnan maapolitiikka Maankäytöllinen organisaatio ja ohjaus Lempäälässä Kaavoituksen käynnistyminen Rakentamisen ohjaaminen kaavojen ja lupien avulla Lempäälän kaavat Maankäyttösopimukset ja kaavoitusmaksu Tonttijako Suunnittelutarvealue Vesiosuuskunnat Rakennusjärjestys ja ympäristönsuojelumääräykset Lempäälän ympäristö RAKENNUSOIKEUDEN TIETOPALVELU Tieto rakennusoikeudesta asiakkaalle Tieto rakennusoikeudesta asiantuntijalle RAKENNUSOIKEUDEN HAKEMINEN Kaavoitusprosessi vs ennakkolupaprosessi Rakennusoikeuden hakeminen ennakkolupaprosessilla Hakemuksen tekemisen vastuu Hakemuksen ja ohjeen kehittäminen Selvitys naapureiden kuulemisesta Päätöksellä kiire Päätöspykälä

6 8 MITOITUSPERIAATTEET LOPPUPÄÄTELMIÄ LÄHDELUETTELO 140 LIITELUETTELO 147 Käytetyt lyhenteet MRL maankäyttö- ja rakennuslaki MRA maankäyttö- ja rakennusasetus KML kiinteistönmuodostuslaki MK maakaari HE hallituksen esitys laiksi HO hallinto-oikeus KHO korkein hallinto-oikeus 16.1 lain pykälä ja momentti P poikkeamislupa S suunnittelutarveratkaisu P/S poikkeamislupa ja/tai suunnittelutarveratkaisu R rakennuslupa

7 1 JOHDANTO Johdatus aiheeseen OIKEUS RAKENTAA? Nykyään tavallisetkin ihmiset tiedostavat oikeutensa hyvin. He ymmärtävät, että erilaiset oikeudet ovat vain päätöksiä eli niihin voi vaikuttaa. Ei siis ole olemassa mitään absoluuttista oikeutta rakentaa. Lisäksi ihmisiä kehotetaan ottamaan kantaa erilaisiin asioihin ja ohjataan ajamaan oikeuksiaan. Jokaisella on mielipiteensä, kun rakentamisesta on kysymys. Varsinkin, jos omaa rakentamista joku yrittää rajoittaa. Tuohtumukset ja jyrähtelyt kuuluvat niin käytävillä kuin lehtienkin palstoilla. Milloin jyrähtää yritysjohtaja, milloin asukas, virkamies, lakimies, poliitikko tai vaikkapa luonnonsuojelija. Kaikki he kokevat olevansa oikeassa. Oikeus rakentaa on kuin monihaarainen köysi, jota kaikki vetävät eri suuntiin tai positiivisemmassa mielessä kuin kattila, johon tuodaan eri aineksia, joita kunta sitten hämmentää suurella kauhallaan ja nostaa valmiita annoksia lautasille. Eri tahojen intressit ovat erilaiset ja monelta osin ristiriitaiset eikä näiden näkemyserojen yhteensovittaminen ole aina kovin helppoa. Karrikoidusti voisin sanoa, että oikeusihmisille asiat ovat pelkkää lain tulkintaa, ympäristönsuojeluihmiset säädättävät lukuisia lakeja ja säädöksiä, maankäytön ihmiset yrittävät tehdä suunnitelmallista maapolitiikkaa, kunnan korkein viranomaisjohto, poliitikot ja yritysmaailma haluavat toimia sopimusteitse ja asianosaisten sekä etujärjestöjen vaikutuskanava on vuorovaikutusmenettely. Ollessani kävelemässä pikkupoikana metsässä isäni kanssa jouduin tekemisiin maanomistajan oikeuksien kanssa ensimmäistä kertaa. Järkytyin kuullessani, että omassa metsässä tulee pyytää lupa metsän kaatamiseen ja sitoutua istuttamiseen. Emmekö me omistakaan metsää täysin ja saa tehdä sillä ja siellä ihan mitä halutaan? Tämä romutti ensimmäistä kertaa ajatukseni omistamisesta ja vapaudesta. Minusta asia oli kerta kaikkiaan väärin. Kun omistaa jotakin, niin hallitsee sen täysin eikä muilla pitäisi olla siihen mitään sanomista.

8 2 Kiinnostukseni aiheeseen tulee osaksi maakuntakaavoituksesta ja osaksi poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen käsittelystä. Mietin usein, mikä vaikutus seutu- /maakuntakaavalla on konkreettiseen rakentamiseen? Tällä en tarkoita suurenluokan rakentamista, kuten kaupan suuryksikköjen sijoittamista tai verkostosuunnittelua. Maakuntaliitossa työskennellessäni en kyennyt näkemään näillä kaavoilla olevan selvää vaikutusta. Tarkempaa kaavoitusta varten aluevaraukset pyydettiin kunnista, joten yksityiskohtaisemman kaavoituksen ohjausvaikutuskin lienee ollut vähäinen. Nykyisin kuntapuolelta maankäytön suunnittelua tarkastellessani on rakennusoikeuden myöntämisen asiat tulleet konkreettisemmiksi. Olen valmistellut noin 300 lupahakemusta kahden vuoden aikana ja olen ollut mukana sekä seurannut muuta maankäytön suunnittelua läheltä. Tämän takia halusin tarkastella ja ymmärtää asioita laajemmin. Mitkä kaikki asiat vaikuttavat rakennusoikeuden erityisesti rakennuspaikkaoikeuden saamiseen? 1.2 Tutkimusongelma, tavoite ja rajaus Tutkimuksen tavoitteena on saada selville rakennusoikeuden muodostumiseen vaikuttavat asiat ja pyrkiä selvittämään lähtökohdat oikeudelle rakentaa. Työssä pyritään saamaan hallintaan kokonaisuus ja ymmärtämään lainkäyttöä sekä nivomaan tiedot todellisiin tilanteisiin niin, ettei työ jäisi teoreettiseksi pohdinnaksi. Näiden tilanteiden ongelmia käsitellään tarkemmin ja yritetään löytää niihin ratkaisuja. Kaikkia osa-alueita käsitellään rajoitetussa määrin ja vähemmän merkitykselliset asiat kokonaan sivuuttaen. Varsinainen työ on kokonaisuuden hallinta ja perusteiden löytäminen. Rakennusoikeuksien varsinaisen myöntämisen (luvan myöntämisen tarkempi käsittely, edellytysten arviointi, kaavoitusprosessi), kaavamerkintöjen vaikutukset, valitusasiat ja asioiden historiallisen kehityksen jätän pääosin käsittelemättä. Samoin rajaan ulkopuolelle ympäristökeskuksen, ympäristöministeriön, hallinto-oikeuden ja korkeimman hallinto-oikeuden ja muiden viranomaisten toiminnan, vaikka näillä on merkittävä rooli mm. valvottaessa kunnan toimintaa. Asioita on tarkasteltu Lempäälän kunnan

9 3 näkökulmasta. Tutkimuksessa käsitellyt asiat sopivat vain soveltaen muihin kuntiin. Varsinkin suurissa kaupungeissa ja väestökatokunnissa ongelmat ja niistä tehtävät johtopäätökset ovat aivan erilaiset. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole opastaa ja ohjata, vaan käsitellä perusteita ja kokonaisuutta rakennusoikeuden myöntämisessä. Työssä ei pyritä esittelemään asioita, jotka on jo kirjoitettu maankäyttö- ja rakennuslain kommentaareihin lakiselityksenä, vaan pyritään keskittymään lakien soveltamisesta ja muista asioista johtuviin käytännön ongelmakohtiin. Päälähtökohta kaikessa on lupajärjestelmän kautta saatava oikeus rakentaa uusi asuintai lomarakennus. Asioita selostetaan myös maankäyttöpolitiikan näkökulmasta, sillä kaavoitus ja maapolitiikka liittyvät käsiteltävään aiheeseen niin saumattomasti. Maanomistajalla on kaksi vaihtoehtoa rakennusoikeuden saamiseen uudeksi rakennuspaikaksi, jonka mukaan rakennuslupa myönnetään. Nämä ovat suunnittelutarvelupa tai kaava sekä joissain tapauksissa voidaan myöntää rakennuslupa suoraan. Maanomistajan näkökulman lisäksi aihetta käsitellään virkamiehen, poliitikon ja asianosaisten näkökulmista. Työ jakaantuu seuraaviin osakokonaisuuksiin. Luvussa 2 käsitellään lainsäädäntöä ja harkintaa. Normit ohjaavat miten tulee toimia ja viimekädessä asiat ratkaistaan tuomiistuimessa. Luvussa 3 käydään läpi rakennusoikeuden realiteetteja, jotka tulee ottaa huomioon lähtökohtina. Luvussa 4 tarkastellaan kunnan ohjausjärjestelmää. Siihen kuuluu osaksi poliittinen ja hallinnollinen ohjaaminen sekä suunnittelujärjestelmän ja lupasuunnittelun käyttö. Luvussa 5 tutkitaan Lempäälän kunnan asioita. Paikallinen toimintatapa, alue ja paikalliset olot ovat ratkaisevan tärkeitä. Luku 6 käsittelee rakennusoikeustietoa. Jotta rakennusoikeutta voisi myöntää, tulee tietää olemassa oleva tilanne ja usein myös muodostuminen. Luku 7, rakennusoikeuden hakeminen, on tärkeä, sillä jos rakennusoikeutta ei hae, niin ei sitä yleensä voi saadakaan. Luku 8 pohtii, miten asemakaavan ulkopuolisen alueen rakentamisen kohdentumiseen voidaan vaikuttaa. Lopuksi luvussa 9 on loppupäätelmä työstä.

10 1.3 Oikeus rakentaa ja rakennusoikeuden määrittely 4 Rakennusoikeudella yleispiirteisimmin käsitettynä tarkoitetaan, mitä ja kuinka paljon tietylle alueelle saadaan rakentaa. Rakennusoikeus voidaan ilmaista rakennusoikeuden määränä tai tehokkuuslukuna. Keskeisimmät käsitteet rakennusoikeutta tarkemmin määriteltäessä ovat kerrosala, kerrosluku ja käyttötarkoitus (MRL 115 ). Oikeus rakentaa liittyy läheisesti rakennusoikeus käsitteeseen. Ensin täytyy olla oikeus rakentaa, jotta voisi ylipäätään olla rakennusoikeutta. Toisaalta, jos on olemassa rakennusoikeutta, on myös oikeus rakentaa. Oikeus rakentaa käsite on tietynlainen raja sille, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Rakennusoikeuden hakija on voinut saada oikeuden rakentaa poikkeamisluvan turvin vastoin asemakaavaa tai muita määräyksiä tai hänellä voi olla oikeus rakentaa uusi talousrakennus. Maanomistajan (ja tämän työn kannalta) kaikkein tärkein asia yleensä on, onko oikeutta rakentaa uutta asuinrakennusta tai loma-asuntoa? Tässä työssä käytettäessä termiä rakennusoikeus, ilman rakennusoikeuden määrän kuvaamista, tarkoitetaan yleensä oikeutta rakentaa uusi asuintai lomarakennus. Luvun 3.1 kohdassa johtopäätöksiä käsitellään termiä rakennuspaikkaoikeus. Uuden termin käyttö toisi selvyyttä rakennusoikeus asiaan. Rakennusoikeus termin alku voi mennä helposti sekaisin rakentamisoikeuden termin kanssa. Monessa yhteydessä jälkimmäistä käytetäänkin samassa merkityksessä. Rakentamisoikeus liittyy yleensä sanapariin kaavoitus- ja rakentamisoikeus, mikä on yksi oikeudenala (ympäristöoikeuden yksi sektori). Muita käyttöjä on rakentamiskielto ja rakentamismääräyskokoelma, kun taas rakennusalkuista käytetään esim. haja- tai perusrakennusoikeus tai rakennustuotedirektiivi -termin kanssa. Maankäyttö- ja rakennuslaissa käytetään termiä poikkeamislupa (MRL 173 ), kun aikaisemmassa rakennuslaissa termi oli poikkeuslupa. (Nykyisen termin käyttö eroaa osittain vanhan termin käytöstä muun muassa siksi, koska on otettu käyttöön myös suunnittelutarveratkaisulupa nimitys) Muissa kohdissa lakia käytetään edelleen poikkeustermiä, kun poiketaan jostakin asiasta. Suunnittelutarveratkaisualueella tehdystä lupapäätöksestä käytetään termiä suunnittelutarveratkaisu. Lupaan voi liittyä myös poikkeamispäätös. Käsittelystä käytetään

11 5 myös nimitystä rakennusluvan erityiset edellytykset (MKR 137 ) tai laajennettu rakennuslupaharkinta. Ranta-alueen ja vyöhykkeen suunnittelutarvealueella (MKR 72 ) tehdään poikkeamispäätös ranta-alueen suunnittelutarpeesta. Poikkeamis- ja suunnittelutarveratkaisulupien käsittelemisen yhteydessä (ei vähäisen poikkeamisen MRL 175 ) puhutaan toisinaan myös rakentamisedellytysten harkinnasta, esiharkinnasta, esiharkintaluvasta ja ennakkoluvasta. Varsinainen lupa on rakennus- tai toimenpidelupa. Tosin näillä ennakkoluvillakin voi olla ennakkolupia, kuten esimerkiksi lupa rakentaa maantiealueen suoja-alueelle tai liittymälupa. 1.4 Tutkimuksen metodi, käytettävät lähteet ja aikaisempi tutkimus Työ liittyy hallinto-oikeuden ja ympäristöoikeuden oikeudenalaan. Tutkimus on osaksi lainopillinen tutkimus, joka perustuu voimassa olevaan lainsäädäntöön ja normeihin sekä asioiden hallintokäsittelyyn, hallintojuridiikkaan. Toisaalta opinnäytetyö oli kehittämistehtävä, jolla pyrittiin käytännön ongelmakohtien tiedostamiseen, selvittämiseen ja ratkaisemiseen. Oikeustieteen pro graduihin verrattuna tutkimuksessa ei esitetä oikeusoppineiden ja oikeuksien erilaisia näkemyksiä käsiteltävään asiaan vaan käytännön läheisesti asiantuntijoiden ja oikeustapausten näkemykset on otettu huomioon ja jalostettu palvelemaan käytännön tilannetta, jolloin käsiteltävään aiheeseen sekoittuu vääjäämättä kirjoittajan oma käsitys asiasta. Asioita on käsitelty pelkistäen. Kun on viitattu lakiin, sieltä ei ole tuotu esille kaikkia ehtoja, joiden pitää toteutua rakennusoikeuden saamiseksi. Siksi tarkemman tiedon varmistamiseksi tulee lukea mm. viitatut lainkohdat kokonaan. Lähteinä on käytetty pääsääntöisesti vuosituhannen vaihteen jälkeistä aineistoa. Aihealueesta on kirjoitettu paljon kirjoja ja artikkeleja. Tekstit keskittyvät kuitenkin yksittäisiin aiheisiin tai ovat kommentaareja tietystä laista. Eniten tietoja olisin kuvitellut saavani kahdesta maanomistusoikeutta käsittelevästä kirjasta /0/ ja Vesa Majamaan kirjasta Oikeudesta rakentaa poikkeusluvalla /0/. Kirjat olivat kuitenkin liian tieteellistä - teoreettista - filosofista pohdintaa ja viimeksi mainittu oli lisäksi täysin van-

12 6 hentunut. Majamaalta on tulossa mielenkiintoinen teos. Maankäyttö- ja rakennuslain perusteet, jossa ehkä käsitellään samoja asioita kuin tässä tutkimuksessa. Tosin kirjan piti ilmestyä jo keväällä Tutkimuksen lähteenä on lisäksi käytetty noin kahden vuoden aikana Lempäälän kunnan käsittelyssä olleita hankkeita ja niistä työtovereilta saadut neuvot. Asioita on seurattu aina syksyyn 2007 asti. Varsinaisia haastatteluja ei ole tehty. Työtoverit ovat myös tehneet joitakin tarkennuksia tekstiin. Tutkimuksen sisältö on kokonaan tekijän vastuulla ja voi poiketa kunnan ja muiden työntekijöiden näkemyksistä. Aihetta sivuavat aikaisemmat tutkimukset ja varsinkin pro gradu -tutkielmat pohtivat yksinomaan yhtä puolta asiasta, kuten lainsäädännöllistä puolta tms., eikä niistä pysty hahmottamaan kokonaisuutta. Maapoliittinen ja maankäytöllinen aspekti, joka on arkkitehtien ja maanmittaustieteiden parissa oleville itsestäänselvyys näkyy näissä puutteena ja vaikuttaa näin ollen tutkielmien tuloksiin ja johtopäätöksiin asioista. Tähän tutkimukseen liittyy oleellisesti ohessa olevat liitteet. Suuri osa niistä on valmiita asiakirjoja, mutta osa on tehty tätä tutkimusta varten. Näistä liitteistä saa käsiteltävänä olevaan ongelmakohtaan käytännön esimerkin. 2 RAKENNUSOIKEUDEN MYÖNTÄMISEN OIKEUDELLINEN PERUSTA 2.1 Oikeuslähteet, normihierarkian esittely ja virallislähteet Kansainvälisen oikeuden säädöksiä ei ole koottu kokoelmaksi. Ne ovat osittain tapaoikeutta, osittain ne on luotu valtioiden välisillä sopimuksilla (esim. YK:n peruskirja, ihmisoikeussopimukset ja erilaiset valtioiden kahdenväliset sopimukset). /1./ Sekä kansainvälinen oikeus että EU-normit (käsitellään jäljempänä) vaikuttavat suoraan lainsäädäntöömme, joko välillisesti Suomen perustuslain kautta tai suoraan alempaan lainsäädäntöön. Esimerkiksi MRL:N 2 :ssä on viittaus rakennustuotedirektiiviin. Näiden lisäksi sitoviin oikeuslähteisiin kuuluvat Suomen perustuslaki ja muut alemmat lait, joita on yleis- sekä erityislakeja. Lakeja selventäviä asetuksia voivat antaa

13 tasavallan presidentti, valtioneuvosto ja ministeriöt. Ympäristöministeriön asetuksiin kuuluvat mm. kaavamerkkiasetus ja rakentamismääräyskokoelma. 7 Oikeuslähteiden ohella hallintoelinten toimintaan vaikuttavat pääosin kunnan itse päättämät virallislähteet /2. s. 178/. Tähän kunnalliseen normistoon voidaan lukea kunnan omat säädökset, joita ovat muun muassa rakennusjärjestys, ympäristönsuojeluohjeet, maapoliittinen ohjelma, toiminta- ja taloussuunnitelma, määrärahapäätökset, ohjesäännöt ja muu hallinnollinen ohjaus sekä kaavat ja suunnitelmat. Virallislähteiden sitovuus on kuitenkin väljempää, suppeampaa kuin velvoittavien oikeuslähteiden /2. s. 178/. Oikeuslähteiden ymmärtämistä ja tulkintaa auttavat lainsäädännön esityöt, joita ovat hallitukset esitys, erilaiset lausunnot ja mietinnöt. Lainkäytön soveltamista voi taas tutkia oikeuslaitoksien käsittelemistä oikeustapauksista. Ratkaisuihin vaikuttavat myös valtioneuvosto, ministeriöt, Suomen ympäristökeskus, alueelliset ympäristökeskukset ja maakunnalliset liitot, jotka antavat erilaisia ohjeistuksia, päätöksiä, tekevät tutkimuksia ja valvovat asioiden käsittelyä. Lisäksi tulee ottaa huomioon vakiintunut käytäntö jossain asiassa. 2.2 Perustuslaki Rakennusoikeuden myöntäminen perustuu lähtökohdiltaan Suomen perustuslakiin, koska se on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslain tutkiminen ja sen säätämisen vaiheiden selvittäminen antaa ymmärrystä niistä rakennusoikeuden muodostumisen prosesseista, jotka johtavat rakennusoikeuden saamiseen ja myöntämiseen tai estymiseen. Perusoikeudet ovat lähtökohdiltaan yleisiä ja siksi konkreettiset tulkinnat johonkin tiettyyn asiaan vaativat asian monipuolista selvitystä. Perusoikeuksiin on aiemmin vedottu lähinnä lainsäädäntömenettelyssä lainsäätämisjärjestystä ratkaistaessa. Ne ovat saaneet yhä enemmän yksilön oikeuksien luonnetta, kun niitä on ryhdytty soveltamaan käytännön hallinnossa ja tuomioistuimissa. Yksityisen ihmisen näkökulmasta on suuri merkitys sillä, että hän voi entistä useammin vedota suoraan perusoikeuksiinsa. Niiden selkeä määrittäminen auttaa ihmisiä hahmotta-

14 maan oikeutensa ja asemansa suhteessa julkiseen valtaan, yhteiskuntaan ja ympäristöönsä. /3, s. 32./ 8 Uusi perustuslaki oli pitkän vuosikymmeniä kestäneen valmistelun tulos. Erityisesti tähän oli syynä omaisuudensuoja-asia. Perustuslakia edeltävä laki oli hallitusmuoto vuodelta 1919, jota oli muutettu vain vähän. Esimerkiksi perusoikeussäännökset olivat voimassa vuoteen 1995 saakka. Jatkossa muutoksia on kuitenkin tulossa enemmän johtuen EU:n yhä enenevässä määrin valmistelemien säädöksien joutumisesta ristiriitaan Suomen perustuslain kanssa. /4, s. 87, 85, / Suomen perustuslakiuudistuksen jälkeen allekirjoitettiin EU:n perusoikeuskirja. Se kattaa mm. kaikki perinteiset vapausoikeudet (mm. omaisuuden suoja). Viimeisessä vaiheessa tämä julistus on tarkoitus ottaa osaksi tulevaa Euroopan perustuslakia (termi vaihdettiin perusoikeuskirjaksi poliittisista syistä). /4, s. 2, 18./ Euroopan perusoikeusjärjestelmä lähtee kokonaan uudenlaiselta arvopohjalta, mikä aiheuttaa haastetta Suomen oikeusjärjestelmälle /4, s. 2/. Euroopan yhteisön (ei EU) ja keskuspankin antamat yhteisösäädökset mm. asetukset, direktiivit, puitepäätökset ja EY:n tekemät kansainvälisoikeudelliset sopimukset voivat sisältää perusoikeussäännösten kanssa ristiriidassa olevia säännöksiä. Nämä syrjäyttävät etusijaperiaatteen vuoksi jopa perusoikeussäännöksen. /1, s. 80/. Erityisesti ongelman muodostavat EU:n asetukset, koska ne tulevat voimaan suoraan ilman kansallisia voimaansaattamistoimenpiteitä. /3, s. 141/. Perustuslain lakipykälistä 15 (omaisuuden suoja), 20 (vastuu ympäristöstä) ja 21 (oikeusturva) sekä 6 (yhdenvertaisuus), 106 (perustuslain etusija) ja 107 (lakia alemmanasteisten säädösten soveltamisrajoitus) vaikuttavat käsiteltävään aiheeseen eniten. Seuraavassa käsitellään kahta ensin mainittua ja kolmea jälkimmäistä myöhemmin. Pykälää 21 ei käsitellä lähemmin. Perusoikeuksien perusteluihin viittaaminen Perusoikeussäännösten yksityiskohtaisten perustelujen osalta voidaankin viitata yleisesti hallituksen esitykseen perustuslakien perusoikeussäännösten muuttamisesta (HE 309/1993 vp) sekä eduskunnan perustuslakivaliokunnan esityksestä antamaan mietintöön (PeVM 25/1994 vp). Ehdotettujen perusoikeussäännösten

15 tulkinnassa voidaan lisäksi nojautua vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen jälkeiseen perusoikeuksien tulkintakäytäntöön. /5./ 9 Perustuslain vaikutus muuhun lainkäyttöön Pääsäännön mukaan perusoikeussäännöksistä ei voida säätää rajoituksia eikä heikennyksiä tavallisella lailla ainakaan perusoikeuksien ydinalueella. Ne turvaavat siis minimitason. Klassiset vapausoikeudet (kuten yhdenvertaisuus ja omaisuuden suoja) taas viittaavat maksimiin ja niihin saattaa liittyä lakivarauksia, jotka oikeuttavat säätämään rajoituksia enimmäistasosta. Ohjelma-, toimeksianto- ja tavoiteluonteisilla perusoikeussäädöksillä ei ole välitöntä vaikutusta lainsäädäntöön. Perusoikeuksien merkitys määräytyy perusoikeussäännöksen ja sitä toteuttavan erityislainsäädännön kokonaisvaikutuksena. /4, s ,75./ Perustuslakivaliokunta on usein korostanut, että vähäisemmästä puuttumisesta perustuslaissa turvattuihin kansalaisen oikeuksiin ja vapauksiin voidaan säätää tavallisella lailla. Sitä vastoin ankarammat ja syvemmälle käyvät puuttumiset tällaisiin kansalaisen oikeushyviin ovat mahdollisia vain perustuslain säätämisjärjestyksessä. Toisaalta mitä voimakkaammasta ja pakottavammasta yleisestä edusta on kysymys, sitä pitemmälle menevästä puuttumisesta kansalaisen oikeuksiin voidaan säätää lailla. /6./ Omaisuuden suoja Perustuslain :n mukaan Jokaisen omaisuus on turvattu. Omaisuuden pakkolunastuksesta yleiseen tarpeeseen täyttä korvausta vastaan säädetään lailla /7/. Tätä sanotaan myös täyden korvauksen periaatteeksi. Omistusoikeuden osalta suojan piiriin kuuluu kiinteistön omistajan vapaus käyttää ja hyödyntää omaisuuttaan taloudellisesti sekä sulkea ulkopuoliset pois sen käytöstä. Esimerkiksi kiinteistön omistajalla on vapaus käyttää (olemassa olevaa) kiinteistöään rakennuspaikkana, hyödyntää sillä olevaa metsää ja muita luonnonvaroja, kalastus ja vesivoimaa. Lisäksi jokaisella on oikeus hyödyntää maan pinnan alla olevia maaaineksia. /3, s. 482./ Omaisuuden suoja on perusoikeus, jonka konkretisoiminen on vaikeaa. Perusoikeuden rajoittamisesta on säädetty yksilöity lakivaraus 2 momentissa. Lunastuslaki on säädet-

16 ty konkretisoimaan tässä tapauksessa perusoikeuden rajoitusvaltuutta. Toisaalta omaisuuden suojaa nimenomaisesti toteuttavia tai vahvistavia säädöksiä ei ole. Voidaan myös ajatella, että pääosa kaikesta yksityisoikeudellisesta sääntelystä olisi omaisuuden suojan konkretisointia. /3, s. 239/ Kaikissa muissa kuin pakkolunastustilanteissa arvioidaan omaisuuden suojaa yleissäännöksen pohjalta. /3, s. 497./ 1 momentti, jonka perusteella arvioidaan muun muassa omistajan käyttövapauden erilaisten rajoitusten sallittavuutta ja 2 momentti koskee pakkolunastustilanteita. 2 momenttiin sisältyy pakkolunastustilanteita koskeva yksilöity (kvalifioitu) lakivaraus, joka sisältää yleisen tarpeen ja täyden korvauksen vaatimukset. Sen sijaan omaisuuden käyttörajoitusten osalta ei ole vastaavanlaista lakivarausta. Tältä osin valtiosääntöoikeudellinen arviointi jää perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten varaan. Hallitusmuodon 12 n (PL 15 ) eri momenttien väliseen suhteeseen liittyy se, että tämä perustuslainkohta ei sanamuotonsa mukaan aseta korvausvaatimusta muihin kuin 2 momentin pakkolunastustilanteisiin. Pykälän 1 momentista ei sen sijaan johdu vaatimusta korvata omistajalle mitä tahansa käyttörajoitusta. /8./ Toisena merkittävänä omaisuudensuojan soveltamisalueena on ollut sopimusten pysyvyyden suojaaminen. Säännöksi on kehittynyt, ettei tavallisella lailla voida jommankumman sopimuspuolen vahingoksi muuttaa taannehtivasti sopimussuhteen sisältöä. /4, s. 429./ Muilla perus- tai ihmisoikeuksilla voi olla omaisuudensuojaa vahvistava tai heikentävä vaikutus esim. jos toimenpide uhkaa toisten ihmisten toimeentuloa. /3, s. 500./ 10 Yleissäännös (1 momentti) Perustuslakivaliokunta esitti mietinnössään yleiset tulkintasäännöt, joiden mukaan voidaan rajoituksia oikeuteen tehdä. Näitä ovat 1. rajoituksen on perustuttava lakiin, 2. täsmällisyys ja tarkkarajaisuus, 3. hyväksyttävyysvaatimus eli yhteiskunnallinen tarve, 4. ydinalueen koskemattomuus, 5. suhteellisuusvaatimus eli toteutuskeinon suhde tavoitteeseen, 6 oikeusturvavaatimus, yleensä muutoksenhakuvaatimus ja 7. ihmisoikeuksien noudattamisen vaatimus sekä vielä maininta 1919 hallitusmuodon omaisuudensuojatulkintoihin. /9, s. 4-5./ Perustuslakivaliokunta on omaksunut useita yleisiä arviointikriteerejä sille, milloin omaisuudensuojaan puuttuminen on mahdollista tavallisella lailla ja milloin se vaatii perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. Keskeisellä sijalla on oikeustieteessä kehitetty testi, jonka mukaan hallitusmuodon 6 :n estämättä voidaan omistusoikeuden rajoituksista säätää tavallisella lailla, jos rajoitukset eivät A. Kortesmaa 3/2008

17 loukkaa omistajan oikeutta omaisuutensa normaaliin, kohtuulliseen ja järkevään käyttämiseen (esim. PeVL 13/1989 vp, PeVL 3/1990 vp, PeVL 9/1990 vp).n /6./ 11 Koska vuoden 1919 hallitusmuodon kirjatut tulkintaperiaatteet ja perustuslakivaliokunnan vanhat lausunnot vaikuttavat vielä nykyiseenkin laintulkintaan, otan molemmista esiin yhden tärkeän. Omaisuuden pelkät odotusoikeudet, kuten tuleva kaavoituksesta johtuva arvonnousu, eivät olleet suojan piirissä. Sekä tavallisilla lailla tehtävän käyttörajoituksen tuli olla normaali, kohtuullinen, järkevä ja yhteiskuntakehitykseen soveltuva. /4, s. 419, 421./ Viranomaisten laatimiin suunnitelmiin ja kaavapäätöksiin perustuvien oikeuksien ja odotusten osalta omaisuudensuojan syntyminen riippuu siitä, kuinka konkreettisista ja reaalisista oikeuksista on kysymys. Vallitsevana kantana Lasinneva (1999) pitää sitä, ettei esimerkiksi kaavaan perustuvaa rakennusoikeutta pidetä sellaisena yksilön omaisuutena, joka nauttii perustuslain suojaa. Eli toisin sanoen sellainen yksilön varallisuus, joka perustuu julkisen vallan toimenpiteisiin jää suurelta osin omaisuudensuojan ulkopuolelle. /10, s. 487./ Kuitenkin lähestyttäessä omaisuudensuojan soveltamisalaa ulkopuolelta käsin alkavat yleiset oikeussuojaperiaatteet (luottamuksensuojaperiaate, yhdenvertaisuusperiaate, kohtuus, mielivallan ja syrjinnän kielto) vähitellen voimistua ja täsmentyä. Tulkinnanvaraisessa tilanteessa ei sitten välttämättä ole kovin suurta merkitystä sillä, mille puolelle rajaa jokin oikeus sijoitetaan. /3 s. 490./ Pakkolunastussäännös (2 momentti) Pakkolunastuksen tulee täyttää pykälässä määrätyt ehdot eli pakkolunastus pitää tulla yleiseen tarpeeseen, korvaus tulee olla täysimääräinen ja siitä tulee olla säädetty lailla. Pääsääntöisesti lunastus tapahtuu lunastuslain mukaan muussa laissa esitettyyn tarpeeseen. Omistaja saa täyden korvauksen, kun häneltä lunastetaan maata johonkin tarkoitukseen esim. suojeluun tai tietä varten. Tällöin toimenpide ei loukkaa omaisuuden perustuslainsuojaa. Toimenpiteen tulee täyttää tietenkin myös muut vaatimukset mm. tulkintasäännöt.

18 12 Viime vuosina on laajennettu luontokohteiden suojeluun käytettävää keinovalikoimaa, mikä on osaltaan vähentänyt lunastamisen tarvetta. Maanomistajat ovat voineet solmia ympäristötukisopimuksen. Sopimuksen mukaan maanomistaja rauhoittaa kyseisen alueen sopimusajaksi ja saa siitä korvausta, josta ei tarvitse maksaa veroa. /11./ Pakkolunastuksessa muodostuva hinta on asia erikseen. Mitä vaikuttavat maan odotusarvot pakkolunastuksessa saatuun hintaan? Pääperiaatteena voitaisiin pitää perustuslakivaliokunnan seuraavaa yleisesti pätevää tulkintaa, vaikka se on annettu vähän erilaiseen tilanteeseen. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että vain perustellut ja konkreettiset odotusoikeudet nauttivat omaisuudensuojaa /12/. Lunastus vs rajoittaminen Perusoikeusrajoituksena pakkolunastus ei ole niin merkittävä kuin omistusoikeuden rajoitukset käyttörajoituksin. Yleensä julkinen valta välttää kalliita pakkolunastuksia ja tavoitteisiin pyritään omaisuuden käyttörajoituksin, jolloin käyttörajoitteinen omistusoikeus säilytetään. Juuri käyttörajoitukset ovat omaisuuden perusoikeussuojan ongelmallisin osa. /4, s. 427/. Perustuslakivaliokunnan käytännössä on täyden korvauksen vaatimus kuitenkin eräitä kertoja ulotettu omaisuuden käyttörajoitustilanteisiin. Tällöin käyttörajoitusta on pidetty niin merkittävänä, että se on tosiasiallisilta vaikutuksiltaan rinnastettu pakkolunastukseen. /8, s.13/. Rajoittaminen vs säätely Perustuslaillisia ongelmia syntyy varallisuusoikeuksien rajoittamisesta, kun taas sääteleminen on lähtökohtaisesti perustuslain sallimaa. Rajoittamisella tarkoitetaan sellaisia toimenpiteitä, joilla oikeuksia tai vapauksia kavennetaan tai velvollisuuksia lisätään aikaisempaan tilanteeseen verrattuna oleellisella tavalla. Sääntelyllä puolestaan viitataan hyvin laajaan normistoon, joka määrittelee, organisoi ja täsmentää varallisuuden sisältöä, mutta joka ei olennaisesti kavenna varallisuusoikeuden haltijan oikeusasemaa. /3, s / Rajoitusperusteiden hyväksyttävyyden osalta voidaan yleisesti todeta kaavoitusinstituution taustalla olevan sellaisia yhdyskuntasuunnitteluun ja myös hallitusmuodon 14 a :ään liittyviä seikkoja, jotka ilmentävät perusoikeusjärjestel-

19 män kannalta hyväksyttävinä pidettäviä tärkeitä yhteiskunnallisia intressejä. Lisäksi kaavoihin ja rakennusjärjestyksiin sisältyvät määräykset ovat merkittäviltä osiltaan pikemminkin nykyaikaisessa yhteiskunnassa välttämätöntä omaisuuden käytön sääntelyä kuin sen varsinaista rajoittamista. /13./ 13 Yleinen sietovelvollisuus Maanomistajan on siedettävä tiettyyn rajaan saakka naapurikiinteistön käyttöä ja siitä johtuvia seurauksia. Naapuruussuhdelaki toisaalta kieltää omistajaa käyttämästä kiinteistöään tavalla, josta naapuri joutuisi kärsimään kohtuutonta haittaa. Yhteiskunnan kehittyessä ja maankäytön tehostuessa ovat kiinteistön käytöstä aiheutuvat seuraamukset alkaneet ulottua laajemmalle kuin lakia kirjoitettaessa. Uudentyyppisiä rasituksia on syntynyt esim. liikenteestä johtuvasta melusta ja ilman pilaantumisesta. /14, s. 78./ Yleisen sietovelvollisuuden piiriin kuuluvia rajoituksia ei yleensä korvata. Korvaamatta jäävät esimerkiksi tehostuneeseen maankäyttöön liittyvät epämiellyttävät muutokset ympäristössä. Haittoja ei myöskään korvata, jos rasitusten ei paikallisten olosuhteiden mukaan voida katsoa olevan tavattomia ja odottamattomia. Kohtuuttomista haitoista esim. yleisen tien rakentamisesta ja parantamisesta voi saada haitan tai vahingon korvausta. Tällöin haitta on tavanomaista suurempi pysyvä tai kohtuuton rasitus. /14, s. 79./ Vastuu ympäristöstä, ympäristöperusoikeus Perustuslain 20 :n mukaan Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta, ympäristöstä ja kulttuuriperinnöstä kuuluu kaikille. Julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sekä mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. /7./ Vastuu ympäristöstä on perusoikeutena erityinen siitä syystä, että se on tavallaan käänteinen. Oikeus konkretisoituu sitä mukaan kuin esim. luonnonsuojelulainsäädäntöä kehitetään ja tehostetaan sekä säädetään luonnonsuojelualueista ja toteutetaan esim. Natura 2000-ohjelmaa. /1, s. 239./

20 Lain perustelujen mukaan vastuu kohdistuu luontoon (eläimet ja kasvit), elottomaan luonnonympäristöön (vesistöt, ilmakehä, maa- ja kallioperä) ja ihmisen toiminnan tuloksena syntyneeseen kulttuuriympäristöön (rakennukset, rakennelmat ja maisemat). /6./ Säännöksen piiriin kuuluvat sekä ympäristön tuhoutumisen tai pilaantumisen estäminen että aktiiviset luonnolle suotuisat toimet. Siten säännös ilmaisee ihmisten kaikinpuolisen vastuun sellaisesta taloudellisen ja yhteiskunnallisen toiminnan kokonaislinjasta, joka turvaa elollisen ja elottoman luonnon monimuotoisuuden säilymisen. Yksilön osuus ympäristönsuojelussa voi toteutua sekä aktiivisena tekemisenä että passiivisena pidättymisenä ympäristön vahingoittamisesta. /6./ 14 Säädöksen viimeinen lauselma tarkoittaa, että julkisen vallan on pyrittävä turvaamaan jokaiselle mahdollisuus vaikuttaa elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Tämä velvoite kohdistuu pääsääntöisesti lainvalmisteluun ja muihin norminantajiin. Nämä vaikutus mahdollisuudet konkretisoituvat sitten hallintomenettelylaissa ja erityislainsäädännössä vaadittavana vuorovaikutuksena mm. kuulemista, puhevaltaa ja valitusoikeutta koskevina säädöksinä. /3, s 641./ Perusoikeussäännösten 15 ja 20 :n vaikutus toisiinsa Perusoikeussäännöksillä saattaa olla ristiriitaisia päämääriä ja toteutuksia lainsäädännössä. Mikäli usea perusoikeus on samassa tilanteessa ristiriidassa toisiinsa nähden on pyrittävä noudattamaan kaikkia siinä määrin kuin mahdollista. /15./ Esimerkiksi kun joku muu laki vahvistaa määrättyä perusoikeutta niin, toisaalta se rajoittaa jotain toista perusoikeussäännöstä. Kun PL:n 20 :n mukaan säädetty ja toteuttava luonnonsuojelulainsäädäntö asettaa käyttörajoituksia, toimenpidekieltoja tai rauhoitusmääräyksiä saattaa sääntely osoittautua maanomistajan PL 15 :n turvatun omaisuudensuojan vastaiseksi tai olla ristiriitainen maanomistajan käyttöoikeuksien kanssa. Omaisuuden suojaan kuuluu oikeus tietyissä rajoissa vapaasti käyttää varallisuuttaan tietyllä tavalla. Euroopan ihmisoikeusyleissopimus säätää omistajan oikeudesta nauttia omaisuudestaan. Lisääntyvät perustuslakiristiriidat johtuvat perusoikeuksien lisääntymisistä ja uusista sekä laajennetuista vapausoikeuksista sekä erilaisista muista perustuslain laajennuksista. /1, s. 241./

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT

KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT KALASTUSKIINTIÖIDEN KANSALLINEN HALLINTA JA SIIHEN LIITTYVÄT OIKEUDELLISET ONGELMAT Anniina Oksanen Helsingin yliopisto Kansainvälisen talousoikeuden instituutti KATTI Esipuhe Tämä raportti on syntynyt

Lisätiedot

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen

Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen ANONYMISOITU PÄÄTÖS 07.10.2014 Dnro OKV/1/21/2012 1/13 ASIA Tenojoen kalastussopimus ja kalakorvauslain soveltaminen VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON PÄÄTÖS Valtiontalouden tarkastusvirasto on, saatuaan

Lisätiedot

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet,

HE 273/2009 vp. ja ekologisesti kestävällä tavalla. Tavoitteena on myös turvata kuntien vaikuttamismahdollisuudet, HE 273/2009 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi kaivoslaki. Esityksen keskeisenä

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Muinaismuistolaki ja perusoikeussäännöstön huomioon ottaminen lainuudistusprosesseissa

Muinaismuistolaki ja perusoikeussäännöstön huomioon ottaminen lainuudistusprosesseissa Arkeologipäivät 2012 Muinaismuistolaki ja perusoikeussäännöstön huomioon ottaminen lainuudistusprosesseissa Matleena Haapala Muinaismuistolaki oikeusjärjestyksessä Kiinteiden muinaisjäännösten, irtainten

Lisätiedot

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu

Tuulivoimarakentamisen suunnittelu YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen suunnittelu RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 4 2012 Tuulivoimarakentamisen

Lisätiedot

SELVITYS YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ TUOTTAVASTA TOIMINNASTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA

SELVITYS YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ TUOTTAVASTA TOIMINNASTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA Anmari Koski SELVITYS YMPÄRISTÖHÄIRIÖTÄ TUOTTAVASTA TOIMINNASTA ASEMAKAAVA-ALUEELLA Esimerkkialueena Seinäjoki Tekniikka ja liikenne 2014 ALKUSANAT Tein opinnäytetyöni kevään 2014 aikana Seinäjoen kaupungin

Lisätiedot

Uudistunut vesilaki 2011

Uudistunut vesilaki 2011 Ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen sisältö ja tärkeimmät muutokset YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön raportteja 1 2012 Uudistunut vesilaki 2011 Keskeinen

Lisätiedot

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI

Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI Rakenteet, avuttomuus ja lainsäädäntö Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Raportti II RAPORTTI 14 2009 Kirjoittajat ja Taitto: Christine Strid ISBN 978-952-245-063-0 (painettu)

Lisätiedot

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä

1. Lain tarkoitus: SLL toivoo, ettei esitettyä lisäystä maastoliikenteen järjestäminen tule tehdä 12.12.2011 Suomen luonnonsuojeluliitto ry. Tuire Laurinolli, Risto Sulkava, Tapani Veistola Kommentteja ympäristöministeriön (Timo Tanninen, Tarja Haaranen, Pekka Tuunanen, Markus Tarasti) 14.11.2011 vastineeseen

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 31.8.2012 Juho Kervinen, 175721 Ohjaaja: Tarmo Miettinen II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI

LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Esko Lukk ar i n e n LAINSÄ ÄDÄN TÖ JA KIRJASTON AR KI Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuriyksikkö Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto 2010 http://www.minedu.fi/opm/kirjastot/tyoeryhmaet_ja_selvitykset/?lang=fi

Lisätiedot

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat

Yleiskaavan sisältö ja esitystavat. Yleiskaavan sisältö ja esitystavat Yleiskaavan sisältö ja esitystavat 1 2 Esipuhe Tämä opas kuuluu maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön toimeenpanoa ja soveltamista edistävään Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000 -julkaisusarjaan. Opas sisältää

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

Vesijätön arvo tontin lisäalueena

Vesijätön arvo tontin lisäalueena Maanmittaus 82:2 (2007) 45 Maanmittaus 82:2 (2007) Saapunut 22.11.2006 ja tarkistettuna 20.4.2007 Hyväksytty 21.5.2007 Vesijätön arvo tontin lisäalueena Risto Peltola ja Juhana Hiironen Maanmittauslaitos

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1 1 1 1 1 1 1 2 Esipuhe Ympäristöministeriö antoi 32000 asetuksen maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa kaavoissa käytettävistä merkinnöistä. Asetus on julkaistu ympäristöministeriön

Lisätiedot

Hyvä kaivos pohjoisessa

Hyvä kaivos pohjoisessa Hyvä kaivos pohjoisessa opaskirja ympäristösääntelyyn ja sosiaalista kestävyyttä tukeviin parhaisiin käytäntöihin Kai Kokko, Anniina Oksanen, Sanna Hast, Hannu I. Heikkinen, Helka-Liisa Hentilä, Mikko

Lisätiedot

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa

Vaikutusten arviointi kaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 10 2006 Vaikutusten arviointi kaavoituksessa Helsinki 2006 Y

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako

Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Liikkeenharjoittaja vuokralaisena asunto-osakeyhtiössä sijaitsevassa liiketilassa - osapuolten välinen vastuunjako Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulun maankäyttötieteiden laitoksella tehty

Lisätiedot

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa

Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin. Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Vihreistä elinkeinoista kasvua kuntiin Kuntapäättäjä Sinulla on valtaa Arvoisa kuntapäättäjä Onnittelemme Sinua, olet saanut hoitaaksesi merkittävän luottamustehtävän kunnassasi. Teemme sinulle ehdotuksia

Lisätiedot

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus

14.6.2005 405/4/03. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen. Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus 14.6.2005 405/4/03 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Esittelijäneuvos Jorma Kuopus PÄÄTÖS KANTELUUN KUVAAMISLUPIA KOSKEVASSA ASIASSA 1 KANTELU Toimittaja Jarkko Sipilä pyysi

Lisätiedot

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella

Opas. Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella Opas Malminetsintä suojelualueilla sekä saamelaisten kotiseutualueella ja poronhoitoalueella 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Esipuhe 5 1. Johdanto 7 2. Malminetsintää ja kaivostoimintaa ohjaava

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 28/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ulkomaalaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ulkomaalaislaki. Lailla toteutettaisiin ja edistettäisiin

Lisätiedot

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Marjo Nupponen Mirva Paasonen KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN PERUSTAMINEN JA RAHOITUS Opinnäytetyö Liiketalous Joulukuu 2008 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 8.12.2008 Tekijä(t) Marjo Nupponen Mirva Paasonen

Lisätiedot

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana

Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Vakuuttamisvirheet ja korvauslupaukset vakuutuksenottajan oikeusturvana Kaisa Nykänen 0121442 Oikeusinformatiikka Oikeustieteiden tiedekunta Lapin Yliopisto Syksy 2012 II Tiivistelmä Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa

Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa LIITE 1. 1(11) Suunnitelman yhteistyöryhmät sekä suunnittelukokouksissa esille tulleet näkemykset ja niiden huomioon ottaminen suunnitelmassa Suunnitelmaluonnos valmistui keväällä 2008. Sitä esiteltiin

Lisätiedot

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten

Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten Pro gradu -tutkielma Linjamaisten, pistemäisten ja paikkaan sidottujen hankkeiden vaihtoehtotarkastelun vertailu ympäristövaikutusten arvioinnissa Tiina Eskola Jyväskylän yliopisto Bio- ja ympäristötieteiden

Lisätiedot

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 suomen ympäristö 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013 rakennettu ympäristö YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 1 2014 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013

Lisätiedot

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa

Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Asuinmukavuuden merkitys asuinkiinteistön laatuvirheen arvioinnissa Eveliina Ahlsten 0237585 Pro gradu -tutkielma Esineoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot