JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Aika klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 10 Merkintöjä 5 11 Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet vuonna Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Päivi Teerikorven ja Juha Mustosen poikkeamishakemus Mikko Mourujärven ja Niina Ihatsun suunnittelutarveratkaisu Kolmen kaavahankkeen laatimisen päättäminen Korttelin 48 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kielteisestä suunnittelutarveratkaisusta tehtyyn valitukseen 18 Kiinteistö Oy Surakan Talo / Movera Oy:n oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin päätökseen Yleisperiaatteet yleisten alueiden käyttämisestä tapahtumien järjestämiseen ja mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmien sijoittamiseen Tontin myyminen Pilkosta Lidl Suomi Ky:lle Liikenneturvallisuusryhmän nimeäminen Vastaus valtuutettu Pertti Ahtiaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen monen sukupolven puistojen toteuttamisesta Viranhaltijoiden päätökset 38

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Läsnä Hämäläinen Juha puheenjohtaja Mikkola Ulla varapuheenjohtaja Tikka Sari jäsen Minkkinen Jaana jäsen Puustinen Timo jäsen Salo Kauko jäsen Surakka Kari jäsen Tahvanainen Petteri jäsen Pulkkinen Hilkka jäsen Puhakka Leena varajäsen Huovinen Anu Emilia varajäsen Heikura Aino kaupunginhallituksen edustaja Näätänen Anu tekninen johtaja Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä Poissa Martikainen Maija jäsen Hämäläinen Marjo jäsen Miettinen Mikko nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Juha Hämäläinen puheenjohtaja Anja Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Anu Emilia Huovinen pöytäkirjan tarkastaja Kauko Salo pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunkirakenneyksikössä, Muuntamontie 5, alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Anja Tolvanen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KRAKLK 8 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta KRAKLK 9 Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Emilia Huovisen ja Kauko Salon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Merkintöjä KRAKLK 10 Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraava katu- ja yleisen alueen suunnitelma; Kaner va lan (7) kaupunginosa, Vuokonpuiston leikkipaikka. Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmat; Ruu tu kaa va-alue (II) kaupunginosa, Kirkkokadun pysäköintipaikat välillä Sil ta katu - Niskakatu. Kuulutus: valmisteilla seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmat; Ruu tukaa va-alue (III ja IV) kaupunginosa, Koulukadun ja Suvantokadun risteykseen kier to liit ty mä ja Karhunmäen (24.) kaupunginosa, Karhunkaari välillä Kou von katu - Kukkosentie, Suunnistajantie, Rastilipuntie, Peesaajanpolku, Venlojentie, Vite li kön tie, Hatelikontie, Pikkukivenpolku ja Isokivenkuja. Kaupungininsinööri Ari Varonen selosti :ää 18 "Kiinteistö Oy Surakan Talo / Movera Oy:n oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin päätökseen " ennen kokousta klo Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma 2015 on luettavissa luot tamus hen ki löi den verkkopalvelussa kohdassa Yleisasiakirjat. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kuulutus: Vuokonpuiston leikkipaikka Liite 2 Kuulutus: Kirkkokadun pysäköintipaikat välillä Siltakatu - Niskakatu Liite 3 Kuulutus: Koulukadun ja Suvantokadun risteykseen kiertoliittymä ja Karhunkaari

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet vuonna / /2014 KRAKLK 11 Yksityistiet ovat merkittävä osa Joensuun alueen liikenneverkkoa.yksityisteitä käy te tään va paa-ajan toimintoihin ja ne ovat elinkeinotoiminnan, varsinkin metsä- ja maa ta lou den näkökulmasta tärkeitä. Valtionhallinnossa yksityisteiden harkinnanvaraisen valtionavun myöntäminen on ELY-keskuksen tehtävänä. ELY-keskukset myöntävät vuosittain tiekunnille yk si tyis tie lain mukaista avustusta, joka on tarkoitettu muun muassa yk si tyis teiden parantamishankkeisiin. ELY-keskukset eivät myönnä lainkaan avustusta yksi tyis tei den päivittäiseen hoitoon. Valtion talousarviossa yksityisteiden avus tami seen varatut määrärahat ovat pudonneet merkittävästi viime vuosina. Näin ol len ELY-keskukset avustavat pe rus pa ran nus hank kei ta aiempaa vähemmän. Yksityistielain 95 : Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnet tä vis tä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yk si tyi sen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kun nan suoritettavaksi. Joensuun kaupunki avustaa vuosittain kunnossapidossa niitä yksityisteitä, joiden var rel la on vakituista asutusta. Kunnossapitoavustuksen määrittämistä varten yk si tyis tiet jaetaan kahteen avus tus luok kaan, jotka kaupunkirakennelautakunta päät tää vuosittain. Avus tus luo kat ovat: I-luokka. Tiet, jotka ovat virallisesti järjestäytyneitä. Tielle on perustettu tie kunta jo ko maanmittaustoimiston yksityistietoimituksessa tai kunnan tie lau ta kunnan toi mi tuk ses sa. Tiekunta kokoontuu yksityislain mukaisesti säännöllisesti päät tä mään tiekunnan asioista. Tiekuntia pyydetään ilmoittamaan viimeisen pitä män sä vuo si ko kouk sen päivämäärä. II-luokka. Muut tiet. Tielle ei ole perustettu virallista tiekuntaa. Tietä hoidetaan osa kas ten keskinäisellä sopimuksella tai tie on ns. pysyvän asutuksen ti la koh tainen tie. Vuonna 2014 kunnossapitoavustusta saavien yksityisteiden kokonaismäärä oli Joen suun alueella yhteensä 381 kappaletta. Avustettavaa tiepituutta oli yh teensä 951 kilometriä. Vuonna 2014 avustettiin I-luokan teitä 258 /km ja II-luokan tei tä 168 /km. Vuonna 2014 yksityisteiden avustuksiin varattu määräraha oli yhteensä eu roa. Määrärahasta noin euroa myönnettiin kun nos sa pi to avus tuk siin ja noin euroa perusparannushankkeisiin. Vuoden 2015 talousarviossa yksityisteiden avustuksiin on varattu määrärahaa euroa. Kaupunkirakennelautakunta vahvistaa tiekunnille myönnettävät kun nos sa pi to avus tuk set kevään kokouksessaan ja loppuosa määrärahasta jää jaet ta vak si perusparannusavustuksiin, joita tiekunnat hakevat erillisesti. Joensuun alueella toimivien yksityisteiden yksityistielain mukaisena tie lau ta kunta na toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan tiejaosto. Asiantuntija-apua yk sityis tie asiois sa annetaan kaupunkirakenneyksikössä sekä palvelupisteissä. Kau-

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta pun ki ra ken ne yk sik kö valvoo tiekuntien avustusten käyttöä tietarkastuksilla ja muu toin sopivaksi katsomillaan tavoilla. Tarkastuksista pyritään ilmoittamaan tie kun nil le. Joensuun kaupungin kunnossapito- ja perusparannusten haku- ja avustusten myön tä mis pe rus teet päivitettiin vuoden 2012 alussa ja tämän jälkeen pe rus teisiin teh tiin vain hyvin pieniä muutoksia. Vuonna 2014 avustusperusteissa tar kennet tiin pienten kohdennettujen korjaushankkeiden kaupungin avustusosuutta. Nyt käytössä olleet haku- ja avustusten myön tä mis pe rus teet ovat osoit tau tuneet käytännössä toimiviksi, joten pe rus tei den muutoksiin ei ole tarvetta. Valmistelija: yhdyskuntainsinööri Hanna Hirvonen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt yksityisteiden kun nos sa pi to- ja perusparannusten haku- ja avustusten myöntämisperusteiden pe ri aat teet ja vahvistaa yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet seuraavasti: 1. Joensuun kaupungin alueella olevat yksityiset tiet jaetaan kahteen avustus luok kaan I ja II, esittelytekstin mukaisesti. Avustus myönnetään molemmissa luokissa vain pysyvästi asutulle ta loudel le saakka Joensuun kaupungin alueella. Pysyvästi asuttuna ta lou te na pi de tään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väes tö tie to järjes tel mään talletettu asuinpaikka. Avustettavan py sy vän asutun tie osuuden on oltava vähintään 0,5 kilometriä. 2. Myöntää yksityisteiden tiekunnille kunnossapitoavustusta vuodelle 2015 si ten, että lautakunta päättää vuosittain teiden avus tus luo kis ta. Avus tuksen kokonaissumma määräytyy avustettavan tie pi tuu den mukaisesti ja avus tuk sen määrittelyssä käytetty yksikkö on eu roa/ki lo met ri. 3. Kunnossapitoavustushakemus tulee osoittaa ja toimittaa lau ta kun nal le mennessä. Lautakunta vahvistaa tiekunnille myön net tä vät kunnos sa pi to avus tuk set kevään kokouksessa hakuajan päät ty mi sen jälkeen. Kun nos sa pi to avus tus myönnetään vuonna 2014 avustusta saaneille tiekun nil le ilman erillistä hakemista. Mikäli avus tuk sen myöntämisperusteet ovat muuttuneet, tulee muu tok sis ta ilmoittaa mennessä ha kulo mak keel la, joka löytyy Joen suun kaupungin internetsivuilta. 4. Hakuajan jälkeen tulleet kunnossapitohakemukset otetaan kä sit te lyyn vain erityisestä syystä. Avustamisen käsittelyn yk sin ker tais ta mi sek si avus tuk sen myöntäminen delegoidaan kau pun gin in si nöö rin pää tet tä väksi. ja vahvistaa yksityisteiden perusparannuksen avustusperusteet seuraavasti: 1. Kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa niitä tiekuntia, jotka ovat jättä neet kaupungille erillisen vapaamuotoisen pe rus pa ran nus avus tus ha kemuk sen ja jotka ovat saaneet ELY-keskuksen val tion avustusta pe rus paran ta mi seen siten, että avustus on puolet jäl jel le jäävästä osuudesta kus-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta tan nuk siin, kuitenkin enintään 20 % ko ko nais kus tan nuk sis ta. 2. Kaupunki tukee määrärahojen puitteissa KEMERA -hankkeita niiltä osin kun hanke koskee pysyvän asutuksen tieosuutta enintään 20 pro sent tia pe rus pa ran nus kus tan nuk sis ta. Metsäosuudet tehdään pel käs tään KE ME- RA -hankkeena. 3. Lisäksi yksityisten teiden on mahdollista hakea avustusta pieniin koh dennet tui hin korjaushankkeisiin. Kaupunki myöntää avustusta hank kei siin enin tään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista, kui ten kin enintään eu roa. Hankkeista päättää kaupungininsinööri. Kaupunkirakenneyksikkö valvoo tiekuntien avustusten käyttöä tietarkastuksilla ja muutoin sopivaksi katsomillaan tavoilla. Tarkastuksista pyritään ilmoittamaan tie kun nil le. Peruste: Joensuun kaupungin hallintosääntö mom. 2. kohta. Laki yksityisistä teistä /358, 95 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa 4691/ /2014 KRAKLK 12 Pohjois-Karjalan ELY-keskus on kuulemiskirjeellä varannut Joen suun kau pun gil le maanomistajana tilaisuuden tulla kuulluksi erityisesti suo jel ta van uhan alai sen suovenhokkaan esiintymispaikan rajaamisasiassa. Poh jois-kar ja lan ELY-kes kus valmistelee suovenhokkaan esiintymispaikan ra jojen mää rit te le mis tä luonnonsuojelulain 47 :n mukaisella rajauspäätöksellä. ELY-kes kus on toi mit ta nut kuulemiskirjeen mukana kartan, jossa on esitetty suo ven hok kaal le tär keän esiin ty mis pai kan rajaus. Esiintymispaikan rajauksen ko ko nais pin ta-ala on noin 21,2 ha. Alue sijaitsee Paritsansuolla lähellä Kulhoa. Joensuun kaupunki hankki vuonna 2011 omistukseensa kiinteistön Paritsansuo Multimäen osayleiskaavassa alue on merkitty alueeksi, jonka käyt tö mah dol li suut ta erityisalueeksi puhtaiden maa-ainesten läjitykseen sel vi tetään (SEL/E). Vuonna 2011 kaupungin ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen välillä käydyissä alus ta vis sa neuvotteluissa maankaatopaikan perustamisedellytyksistä alueelle ELY-kes kus kehotti kaupunkia käynnistämään YVA-menettelyn hankkeen ympä ris tö vai ku tus ten selvittämiseksi. Näissä neuvotteluissa ELY-keskuksen puo lelta mainittiin, että Paritsansuon alueelta on 2000-luvun alussa tehty joitain havain to ja luonnonsuojelulain 47 :n tarkoittamasta erityisesti suojeltavasta uhanalai ses ta perhoslajista, suovenhokkaasta. Mitään tarkempia havaintotietoja ei ELY-kes kuk sen edustajilla lajista kuitenkaan ollut antaa. Alustavissa neu vot teluis sa ELY-keskuksen edustajien kanssa sovittiin, että YVA-hankkeen yh tey dessä selvitetään kyseisen lajin esiintymistä Paritsansuon alueella. Vuonna 2012 Joensuun kaupunki käynnisti puhtaiden ylijäämämaiden maan kaato pai kan YVA-menettelyn. Hankkeesta vastaavana konsulttina toimi Vahanen En vi ron ment Oy. Hanke käynnistettiin arviointiohjelman laatimisella talvella Hankkeessa arvioitiin kahden vaihtoehtoisen maankaatopaikan si joi tuspai kan ympäristövaikutuksia sekä 0-vaihtoehtoa, jossa maankaatopaikkaa ei toteu te ta. YVA-hankkeen arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle lau suntoa varten ja lausunto siitä saatiin Kesällä 2012 laadittiin arviointiohjelman mukaiset luonto- ym. selvitykset ja näiden pohjalta koostettiin YVA-arviointiselostus, joka jätettiin Pohjois-Karjalan ELY keskukselle (YVA-säännösten tarkoittama yh teys vi ran omai nen) ELY-keskuksen lausunto saatiin Lausunnon mukaan YVA-ar vi ointiselos tuk ses sa oli olennaisia puutteita erityisesti luontoselvityksissä. Lau sunnos sa vaadittiin uuden, täydennetyn arviointiselostuksen laatimista, jotta YVA-lain sää dän nös sä YVA-menettelylle asetetut vaatimukset täyt tyi si vät. Kesällä 2013 kaupunki teetti uudet, kattavammat luontoselvitykset Paritsansuon alu eel ta. Niihin kuuluivat elinympäristöt ja kasvillisuus, pesimälinnusto, päi väper ho set, nisäkkäät, lepakot ja yöperhoset. Näiden selvitysten suunniteltu si sältö ja tekijät hyväksytettiin etukäteen ELY-keskuksen edustajalla.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kesän 2013 uusilla luontoselvityksillä ja muilla vaadituilla korjauksilla täy den netty YVA-arviointiselostus jätettiin yhteysviranomaiselle ja siitä saatiin lau sun to Lausunnon mukaan täydennetty arviointiselostus täytti nyt YVA-lain sää dän nön vähimmäisvaatimukset. Yhteysviranomaisen mukaan suoven hok kaan esiintymisen ja esiintymisalueen selvittäminen oli edelleen mer kittä väs ti puutteellista. Niissä ei ollut havaittu suovenhokkaan esiintymistä alu eella. Yhteysviranomaisen lausunnossa kerrottiin, että alueella oli kesällä 2013 käynyt Suomen Perhostutkijain seuran jäseniä, jotka olivat havainneet lajin esiin tymi sen alueella. Lausunnon mukaan ELY-keskus valmistelee suo ven hok kaan esiin ty mis alu een tarkempaa rajausta alueella. Joensuun kaupunki pyysi kirjeitse Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta lisä tie to ja perhoshavainnoista. Pyyn tö esitettiin, koska kaupungille ei ole asian aikai sim mis sa vaiheissa ELY-kes kuk sel le esitetyistä pyynnöistä huolimatta toi mitet tu tietoja alueen suo ven ho kasha vain nois ta. Myös kään Suomen Per hos tut kijain seura ry:n ha vain to tie dois ta ei löydy 2000-luvulla teh ty jä havaintoja Pa ritsan suon osalta. Nyt esi tet tyyn viralliseen lisätietopyyntöön saatiin vastaus, jossa do ku men toi tu ja ha vain to tie to ja ja niiden esitystarkkuuden luonnetta täs mennet tiin (3 do ku men toi tua ha vain to ker taa vuosien aikana). ELY-keskuksen vastauksessa lisätietopyyntöön kritisoitiin sitä, että kaupunki ei ol lut omissa YVA-hank keen perhosselvityksissään noudattanut ELY-keskuksen an ta maa oh jeis tus ta perhoskartoituksen tekemisessä. Kuitenkaan ei ELY-keskuk sel ta ole YVA-hank keen yhteydessä pyynnöistä huolimatta saatu ohjeistusta kar toi tuk sen tekoon, kuten ei myöskään tarkempia tietoja aikaisemmista havain nois ta. ELY-kes kus ainoastaan suositteli kaupungille aiemmin Paritsansuolta suo ven ho kasha vain to ja tehnyttä henkilöä tekemään suovenhokaskartoitusta. Kau pun ki kui ten kin valitsi eri henkilöt tekemään selvitykset. Näiden selvitysten suun ni tel tu sisältö ja tekijät hyväksytettiin etukäteen ELY-keskuksen edus ta jalla. Kuulemiskirjeen mukana toimitetun esiintymisaluekartan mukaan suo ven hokkaan esiintymispaikka rajautuu tarkasti kaupungin omistaman kiinteistön mukaan. On oletettavaa, että jos laji esiintyy kaupungin kiinteistöllä, se esiintyy myös viereisillä kiinteistöillä ja Ilomantsintien toisella puolella sijaitsevalla suoalu eel la. Rajauspäätöstä ei pitäisi tehdä pelkästään kaupungin omistamalle kiinteis töl le vaan lajin esiintymistä pitäisi selvittää laajemmalta alueelta, myös yk sityis ten maanomistajien kiinteistöiltä. Kuulemiskirjeessä ELY-keskus viittaa Multimäen osayleiskaavassa osoitettuun luo-alu ee seen ja sen luonnon monimuotoisuusarvoihin. Kuten kaupunki on YVA-ar vi oin tiselos tuk ses sa tuonut esiin, luo-merkinnällä osoitettu alue on merkit ty kaavaan virheellisin perustein eikä merkinnällä ole mitään tekemistä suoven hok kaan esiintymisalueen kanssa. Alue on Multimäen osayleiskaavan luon tosel vi tyk ses sä tulkittu metsälain 10 :n mukaiseksi kohteeksi (vähäpuustoinen jou to- ja kitumaan suo), mitä se ei tarkempien, vuosina 2012 ja 2013 tehtyjen luon to sel vi tys ten perusteella ole. Perusteita yleiskaavan mukaiselle merkinnälle ei siis ole. Joensuun kaupunki maanomistajana vastustaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen esit tä mää erityisesti suojeltavan uhanalaisen suovenhokkaan esiintymispaikan

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta ra jaus pää tös tä kiinteistöllä Paritsansuo Rajaukselle ei ole esitetty riittäviä perusteita. Suovenhokkaan havaintotiedot alu eel ta ovat niin epämääräisiä ja vähäisiä, ettei niiden perusteella voi tehdä näin mer kit tä vää päätöstä. Rajauspäätöksen tekeminen esitetyn aluerajauksen mukai se na kohdistuisi tarkasti vain kaupungin omistamalle kiinteistölle, juuri Mul timäen osayleiskaavassa maankaatopaikalle varatulle alueelle. Esitetty esiin tymis pai kan rajaus ei ole lajin suojelun kannalta tarkoituksenmukainen eikä maanomis ta jan kannalta oikeudenmukainen. Jos suovenhokkaan esiintymispaikan rajauspäätös tehdään nyt esitetyn mu kaise na eikä poikkeamista suojelusta myönnetä, estyy kaupungin toiminnan ja yhdys kun ta ra ken ta mi sen kannalta merkittävän maanläjitysalueen toteuttaminen Pa rit san suol le. Yhdyskuntataloudellinen haitta kaupungille on niin mittava, että kau pun ki tulee harkitsemaan muutoksenhakua mahdollisesta ra jaus pää tök sestä. Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Joensuun kaupungin ym pä ris tön suoje lu ja yhdyskuntasuunnittelu. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edellä kirjoitetun lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle erityisesti suo jel ta val le lajille tärkeän esiin ty mis pai kan rajaamista koskevassa asiassa. Päätös: Lautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle. Liitteet Liite 4 Kuuleminen erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Liite 5 Lisätietopyyntö: Kuuleminen erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Liite 6 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto lisätietopyyntöömme erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Jakelu Kaupunginhallitus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Päivi Teerikorven ja Juha Mustosen poikkeamishakemus 4949/ /2015 KRAKLK 13 Hakija: Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Paikka: Penttilän (16) kaupunginosan korttelin 1676 tontti 4, osoite Sulkuniemenkuja 10, Joen suu. Hakemus: Asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on hyväksytty asemakaava. Sen mukaan tontti on eril lis pienta lo jen korttelialuetta, AO. Kerrosluku on I u 2 /3. Murtoluku roomalaisen nu meron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alas ta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kullekin AO-ton til le saa asuinrakennuksen lisäksi rakentaa kaksi erillistä ta lous ra ken nusta ja katoksen. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 60 m 2. Ta lousra ken nus ten kerrosalaan laskettava osa sisältyy tontin ko ko nais ra ken nus oi keuteen. Talousrakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 6,5 metriä. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 325 k-m 2. Kattokaltevuus muissa kuin yk siker rok si sis sa rakennuksissa on 1:2-1:1,5. Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (Kv ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: Poikkeamista haetaan: 1. Kattokaltevuudesta. Asuinrakennuksen kattokaltevuudeksi haetaan 1:1, kun ase ma kaa vas sa sallittu kattokaltevuus on 1:1,5. 2. Talousrakennusten yhteenlasketusta pinta-alasta. Talousrakennuksien yhteen las ke tuk si pinta-alaksi tulisi 99 m Talousrakennuksen runkosyvyydestä. Autokatoksen runkosyvyys ylittää asema kaa van salliman 6,5 metrin runkosyvyyden. Poikkeamisvalta kaikissa poikkeamisissa kuuluu kaupungille. Tontin ra ken nus oikeut ta ei ylitetä. Hakijan perustelut: Rakennus suunnitellaan ympäristöön ja vanhaan rakennuskantaan soveltuvaksi ja siitä ei ole haittaa ympäristölle. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit. Heillä ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunto: Tontti sijaitsee Pyhäselän rannalla Sulkuniemenkujalla. Sen koko on 1075 m 2. Ton til la on rantasauna ja talousrakennus. Aiemmin tontilla on ollut myös vapaa-ajan asun to, joka on purettu pois. Talousrakennus aiotaan myös purkaa pois tu le van rakentamisen alta. Vanhoista rakennuksista jäisi jäljelle rantasauna. Ran ta sau na on rakennettu vuonna Sen kerrosala on 12 k-m 2 ja pinta-ala 27 m2. Tontille aiotaan rakentaa asuinrakennus, jonka kerrosluku olisi 1 2/3 ja kerrosala 277 k-m 2. Asuinrakennuksen kattokaltevuudeksi esitetään 1:1. Asuin ra ken nuksen kattokaltevuus poikkeaa asemakaavassa määrätystä kattokaltevuudesta. Mää räyk sen mukaan yksikerroksisissa rakennuksissa ja katoksissa kat to kal tevuu den tulisi olla 1:2 ja muissa rakennuksissa 1:2-1:1,5 Tontille rakennettaisiin kaksi talousrakennusta entisen rantasaunan lisäksi. Raken net ta vat talousrakennukset olisivat autokatos varastolla ja teknisellä tilalla se kä kesäkeittiö. Autokatoksen kerrosala olisi 16 k-m 2 ja pinta-ala 60 m 2. Ke säkeit tiön kerrosala olisi 12 k-m 2 ja pinta-ala samansuuruinen eli 12 m 2. Ta lous raken nus ten yhteenlasketuksi pinta-alaksi tulisi 99 m 2. Asemakaavassa on sallittu ta lous ra ken nus ten yhteenlasketuksi pinta-alaksi enintään 60 m 2. Suunniteltu ra ken ta mi nen poikkeaisi tästä rajoituksesta. Autokatoksen runkosyvyys ylittyisi hieman asemakaavan sallimasta 6,5 metrin run ko sy vyy des tä. Katoksen runkosyvyydeksi on suunniteltu 6,9 metriä. Näin pie nel lä poikkeamisella ei ole haitallisia vaikutuksia. Poikkeamiset eivät vaikuta haitallisesti alueen kaupunkikuvaan. Sul ku nie men kujan ja Karhunlahdentien rantatonteille on jo rakennettu monentyylisiä ra ken nuksia. Ympäristö on viihtyisä, vaikka rakennusten tyylit vaihtelevat. Kaupunkikuva on eloisa ja monivivahteinen. Talousrakennukset on hajautettu ympäri tonttia ja niistä ei muodostu yhtenäistä suur ta massaa, jolloin asemakaavan tavoite täyttyy. Tontille jää myös riittävästi pi ha-aluet ta. Talousrakennusten pinta-alarajoituksella pyritään estämään liian suur ten talousrakennusten rakentaminen asuinalueelle. Poikkeamat asemakaavasta ja sen tavoitteista ei ole suuria, joten on tar koi tuksen mu kais ta käyttää poikkeamismenettelyä. Koska hakemuksen perusteeksi on esi tet ty erityisiä syitä, joista keskeisimmät ovat tontin tarkoituksen mukainen ra ken ta mi nen ja käyttäminen eikä poikkeamisesta ole haittaa kaavoitukselle, kaa van toteuttamiselle tai alueiden muullekaan järjestämiselle, kaavoitus puoltaa hakemusta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken nelau ta kun ta päättää myöntää Päivi Teerikorvelle ja Juha Mustoselle maankäyttö-

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta ja rakennuslain 171 :n 1. momentin nojalla poikkeuksen asuinrakennuksen katto kal te vuu des ta ja talousrakennusten pinta-alarajoituksesta sekä run ko sy vyydes tä. Perustelut on edellä esitetty kaavoituksen antamassa lausunnossa. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Rakennustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin niille on saatu rakennuslupa. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Joensuun kaupungissa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 21. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Sijaintikartta ja kaavaote Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Liite 8 Asemapiirros Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Jakelu Julkipano Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Mikko Mourujärven ja Niina Ihatsun suunnittelutarveratkaisu 5018/ /2015 KRAKLK 14 Hakija: Mourujärvi Mikko ja Ihatsu Niina. Paikka: Louhela niminen tila RN:o 36:16 Hammaslahden kylässä, osoitteessa Koi vun juuren tie 23, Hammaslahti. Tilan pinta-ala on 1,92 hehtaaria ja kiin teis tö tun nus Hakemus: Asuinrakennuksen (165 k-m 2 ) rakentaminen. Vanha asuinrakennus puretaan. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Voimassa olevassa Hammaslahden osayleis kaa vas sa rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (M). M-alueet on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä ha ja-asu tus luontei seen rakentamiseen. Rakennus pai kan pinta-ala on oltava vähintään 5000 m 2 ja tilakohtainen (kan ta ti la vuodelta 1969) rakennusoikeus on enintään kolme raken nus paik kaa 10 ha koh den. Rakennusjärjestys: Joensuun rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 tai 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: 1. Erillistä maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaista suun nit te lu tar verat kai sua haetaan, koska rakennuspaikka sijaitsee MRL 16 :n mukaisella suun nit te lu tar ve alu eel la ja kyseessä on muu kuin jo olevaan asuntoon tai maa ti laan kuuluva talousrakennuksen rakentaminen. Hakijan perustelut: Uusi asuinrakennus on tarpeen, koska vanhassa asuinrakennuksessa on ra kennus vir heis tä johtuvia vaurioita ja homeongelmia. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa ha ke muk sesta. Lausunto: Rakennuspaikka on 1,92 hehtaarin suuruinen tila Louhela 36:16 ja se sijaitsee Ham mas lah den taajamasta noin 1,8 kilometriä luoteeseen Koivunjuurentien varrel la. Rakennuspaikalla sijaitsee asuinrakennus (150 m 2 ), autotalli (60 m 2 ), sau na (22 m 2 ) ja kaksi latoa (35 ja 17 m 2 ), yhteensä 284 m 2.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Hakijoiden tarkoituksena on rakentaa uusi asuinrakennus kerrosalaltaan 165 m 2. Van ha asuinrakennus puretaan. Uudisrakentamisen jälkeen rakennuspaikan käyt tä mä kerrosala on 299 m 2. Kaavoituksen mielestä rakennushanke täyttää rakennusluvan erityiset edel lytyk set suunnittelutarvealueella, koska kyseessä on olemassa olevan ra ken nuspai kan täydennysrakentaminen eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai ku tuksia. Tiedossa ei myöskään ole sellaisia erityisiä luonnonarvoja tai vir kis tys tar peita, jotka kyseenalaistaisivat suunnitellun rakentamisen. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää todeta, että Mikko Mourujärven ja Niina Ihat sun hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä mainitut eri tyiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Päätöksen perusteet on esitetty kaavoi tuk sen lausunnossa. Päätös on voimassa kaksi vuotta. Rakennustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin niille on saatu rakennuslupa. Vanha asuinrakennus on purettava kuuden kuu kau den kuluessa siitä kun uudessa asuinrakennuksessa on tehty käyt töön otto kat sel mus. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 20. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Sijaintikartta ja kaavaote Mikko Mourujärvi ja Niina Ihatsu Liite 10 Asemapiirros Mikko Mourujärvi ja Niina Ihatsu Jakelu Julkipano Mikko Mourujärvi ja Niina Ihatsu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kolmen kaavahankkeen laatimisen päättäminen 4566/10.02/2014 KRAKLK 15 Kaavoituskatsauksessa 2015 ilmoitettiin, että kolmen kaavahankkeen laatimista ei ole tarkoitus jatkaa. Nämä hankkeet ovat Eimisjärven osayleiskaavan muutos Nii ra lan nie mes sä entisen Tuupovaaran kunnan alueella, Asemapäällikön talon ase ma kaa van muutos Sirkkalan kaupunginosassa ja Linjatien itäosan ase ma kaavan muutos Pilkon kaupunginosassa. Selvyyden vuoksi kaavojen laatimisen lopettamisesta on syytä tehdä päätös. Pää tök sen voi tehdä kaupunginvaltuusto, eli se toimielin, joka voi päättää kaavo jen hyväksymisestä. Vastaavaa menettelyä sovelletaan tilanteissa, jossa kaupun ki päättää olla käynnistämättä kaavamuutosta yksityisen hakemuksesta. Kaavahankkeista kahden (Niiralanniemi, Asemapäällikön talo) varsinaista laa timis ta ei ole käynnistetty, mutta niiden on aiemmissa kaavoituskatsauksissa ilmoi tet tu käynnistyvän. Linjatien itäosan kaavamuutoshankkeesta on ilmoitettu kaa voi tus kat sauk sis sa. Hanke on käynnistetty syyskuussa 2009 ja on viety luonnos vai hee seen saakka. Eimisjärven osayleiskaavan muutos Niiralanniemessä on käynyt tarpeettomaksi. Kau pun ki on aiempien päätöstensä mukaan myynyt niemen kärjessä olevan heik ko kun toi sen majan. Uusi omistaja on vuokrannut majan tarvitseman maa-alu een eikä suunnittele majalle sellaista käyttöä, joka edellyttäisi osa yleiskaa van muuttamista miltään osin. Kaavamuutos ei ole siten enää tarpeen. Asemapäällikön talon asemakaavan muuttamiseen varauduttiin, kun valtion Senaat ti-kiin teis töt myi kohteen yksityishenkilölle vuonna Omistajalla oli tarkoi tus hakea pikaisesti asemakaavan muuttamista käyttötarkoituksen osalta. Omis ta ja ei ole kuitenkaan ollut hankkeessa tuon jälkeen aktiivinen eikä ha kemus ta kaavan muuttamiseksi ole tehty. Muutostarpeet, kuten rakennuksen sitova suojeleminen ase ma kaa val la, voi daan huomioida laajemmassa rautatieaseman ympäristön alueen kaavamuutoksen yhteydessä, joka on tarkoitus käynnistää lähiaikoina. Asemapäällikön talon asemakaavaa ei pole järkevää tehdä erillisenä kaavahankkeena. Omistaja on sitoutunut rakennuksen suojeluun kiin teis tö kau pan yh tey des sä. Linjatien itäosan asemakaavan muuttamisen tarkoituksena oli mahdollistaa asuin ra ken nus ten säilyttäminen ja kunnostaminen työpaikkakortteleissa niiden jär ke vän käyttöiän loppuun, jolloin alue voitaisiin ottaa nykyisenkin kaavan mukai seen työpaikkakäyttöön. Kaa va muu tos liittyy siihen, että kaupunki ja maanomis ta ja eivät olleet päässeet sopuun maa kau pas ta, jossa kaupunki olisi hank kinut yksityisen omistaman alueen luo vut taak seen sen edelleen asemakaavan mu kai seen työpaikkarakentamiseen. Kaupunki ja maanomistaja eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen myöskään vireil lä olevan Linjatien itäosan kaa va muu tok sen sisällöstä. Maanomistaja haluaisi aluet ta käytettäväksi asuin ra ken ta mi seen. Tämä ei olisi Joensuun seudun yleiskaa va 2020:n mukaista, hajottaisi asutusrakennetta ja muodostaisi pienen asutuk sen saarekkeen työpaikka-alueen kupeeseen. Tällainen maan käyt tö rat kai su

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta joh tai si pitkän päälle tilanteeseen, joka olisi sekä alueen teollisille toi mi joil le että asuk kail le huono. Käyttö asumiseen edellyttäisi alueen suojaamista val ta tien me lul ta, mikä olisi täysin ylimitoitettu ja huonosti kohdentuva toimi kahden pien ta lon vuoksi. Kaavamuutosta ei ole mahdollista jatkaa tässä tilanteessa kaa va luon nos vai heen jäl keen. Linjatien itäosan maanomistajalle varattiin mahdollisuus mielipiteen esit tä miseen ennen lopullisen päätöksen tekemistä asiassa. Tiedote maanomistajille lähe tet tiin Määräpäivään mennessä ei saatu vastausta. Kahden muun kaavahankkeen osalta tarvetta kuulemiseen ei ole. Alueet, joita edellä mainitut kaavahankkeet koskevat, on esitetty liitekartoilla. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää edelle kirjoitettuun perustuen esittää kaupun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi lopettaa kaa va hank keet Eimisjärven osayleiskaavan muuttamiseksi Niiralanniemen osalta, Asemapäällikön talon alueen asemakaavan muuttamiseksi erillisenä kaavahankeena ja Linjatien itä osan asemakaavan muuttamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Maanomistajien kuuleminen Linjatien itäosan kaavahankkeen laatimisen päättämisestä Liite 12 Sijaintikartat kolmen kaavahankkeen laatimisen päättämiseen Jakelu Kaupunginhallitus

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Korttelin 48 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 3230/ /2014 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin III kaupunginosan korttelin 48 osaa ja vähäisesti ympäröivää katualuetta. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin III kaupunginosan kort te lin 48 osa. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin III kaupunginosan korttelin 48 ton tit 10 ja 11 Kyseessä on kaavoitusohjelman työ numero Asemakaavamuutos on lähtenyt tarpeesta suojella korttelissa 48 sijaitsevat arvok kaat puutalot ja tehdä niiden korjaamisesta toimijalle myös taloudellisesti kan nat ta vaa toimintaa. Korttelin arvorakennusten suojelemiseksi on vuosien varrella etsitty erilaisia toteut ta mis vaih to eh to ja, mutta hankkeet ovat hiipuneet yksi toisensa jälkeen talou del li sen yhtälön osoittautuessa liian haastavaksi. Korttelia koskeva maankäyttösopimus ja esisopimus maanluovutuksesta hy väksyt tiin kaupunginhallituksessa ( 47). Sopimuksen tavoitteena on luovut taa Joensuun kaupungin keskustan osayleiskaavassa 2013 suojeltavaksi pääte tyt rakennukset Torikatu 10 ja 12 peruskorjausvelvoitteineen perustettavalle yh tiöl le ja kompensoida peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset kortteliin 48 kaa voi tet ta val la ja perustettavalle yhtiölle tulevalla rakennusoikeudella. Samalla ta voit tee na on kaupunkikuvallisesti yhtenäisen katujulkisivun muodostaminen To ri ka dun varteen siten, että suojeltavien rakennusten väliin tulisi ko ko nai suuteen sopiva uudisrakennus tai muualta siirrettävä suojeltava rakennus. Kaupunki käynnisti asemakaavamuutoksen keväällä Kaavassa suojellaan seuraavat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset: - Torikatu 10 päärakennus - Torikatu 12 päärakennus - Suvantokatu 3 - Suvantokatu 1 (ns. Johnssonin talo) - Rantakatu 9 (ns. Hubbardtin talo) Kaava-alue on kokonaisuudessaan asuin- liike ja toimistorakennusten kort te lialuet ta (AL), mikä mahdollistaa monenlaisen toiminnan suojeltavissa ra ken nuksis sa. Tonteista 6,8 ja 9 muodostetaan kaksi uutta tonttia, joista toiselle tontille sal li taan kahden viisikerroksisen talon rakentaminen korttelin sisäosiin. Uutta raken nus oi keut ta tontille osoitetaan yhteensä 6200 m 2. Uuden rakentamisen vaati ma pysäköinti järjestetään maanalaisena. Liikenne tontille 11 osoitetaan tontin

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta kautta Rantakadun uusien liikennejärjestelyiden vuoksi. Tätä varten on pe rustet ta va rasite tonttien lohkomisen yhteydessä. Kaavatyön yhteydessä tehtiin korttelin 48 pohjoisosat kattava lepakkoselvitys ja ra ken nus his to rial li nen selvitys. Lepakkoselvitys ja tiivistelmä ra ken nus his to rial lises ta selvityksestä ovat kaavaselostuksen liitteinä. Rakennushistoriallinen sel vitys kokonaisuutena liitetään kaavan tausta-aineistoksi ja siihen voi tutustua kaavan internet-sivuilla. Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Rantakortteli 48 asemakaavamuutoksen maankäyttöja rakennusasetuksen 27 mukaisesti julkisesti nähtäville, pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja museovirastolta sekä, mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nois sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ran ta kortte li 48 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon ja todeta kaupunginhallituksen määräämän rakennuskiellon näin päätty vän kiinteistöjen , ja osalta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KRAKLK 16 Jatkokäsittely: Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Eh dotuk ses ta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavaehdotuksesta saatiin Museoviraston, Pohjois-Karjalan ELY-kes kuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen sekä Pohjois-Karjalan maa kun talii ton lausunnot. Lausuntojen lyhennelmät sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se lostuk sen liitteenä 11. Lausunnot ovat täydellisinä listan liitteinä. Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia saadun palautteen perusteella. Selos tus ta täydennettiin maininnoilla ehdotusvaiheessa tulleista lausunnoista sekä kaa voi tuk sen vastineilla lausuntoihin.

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos

Otsikko Sivu. 216 Hirvaskankaan koillisen sektorin asemakaava ja asemakaavan muutos ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 13/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 03.06.2013 kello 15:00-17:40 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 207 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta

Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta Ympäristö- ja rakennuslautakunta 81 18.09.2014 Lausunto eduskunnan oikeusasiamiehelle Heidi ja Mika Vlasoffin tekemän kantelun johdosta 577/10.03.00/2014 YMRAKLK 81 Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian

Lisätiedot

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu

UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1. Otsikko Sivu UUSI ÄÄNEKOSKI PÖYTÄKIRJA 27/2009 1 Kaupunginhallitus, julkinen AIKA 07.12.2009 kello 12:00-17:17 PAIKKA Kaupungintalo, valtuustosali LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 415 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 11/2015 248 Kaupunginhallitus Aika 15.06.2015 klo 17:00-19:05 Paikka Länsi-Suomen Osuuspankki, Hakkiluoto Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 122 Koulujen tuntikehys lukuvuonna

Lisätiedot

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta. LAUKAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2015 1 Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Aika 16.06.2015 klo 13:00-14:38 Paikka Kuntala, Kokoushuone 1 Lisätietoja Lautakunta tutustui Leppäveden ampumarataan ennen kokousta.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1. Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 168 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 14/2015 1 Kaupunginhallitus Aika 20.04.2015 klo 15:00-18:53 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 167 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 4/2014 1 Tekninen lautakunta Aika 08.04.2014 klo 18:00-20:05 Paikka Kaupungintalon II -krs kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Väli-Torala Tapio 18:00-20:05 puheenjohtaja

Lisätiedot

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12

Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Siilinjärven kunta Pöytäkirja 20/2014 1 Kunnanhallitus Kokousaika 15.12.2014 kello 14:00-16:12 Kokouspaikka Siilinjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat Otsikko Sivu 222 Pohjois-Savon kaupan

Lisätiedot

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone.

Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52. Tekninen lautakunta. Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13. Kunnanhallituksen kokoushuone. Nastolan kunta Pöytäkirja 3/2014 52 Tekninen lautakunta Aika 15.04.2014 klo 17:00-20:13 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Tiedoksi saatettavat asiat 54 24 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1. Kaupunginhallitus. AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 8/2015 1 Kaupunginhallitus AIKA 27.04.2015 kello 15:00-18:05 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 107 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2015 184 Kaupunginhallitus Aika 04.05.2015 klo 17:00-18:50 Paikka KH:n kokoushuone Käsitellyt asiat Pykälä Asia Sivu 90 Sähköenergian hankinta 2016-2018 186 91 Leikkipuistojen

Lisätiedot

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

259 maakuntaohjelmasta 2014-2017 132 Lausunto peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 6/2014 225 Kaupunginhallitus AIKA 31.03.2014 klo 12:00-17:45 PAIKKA Pyhäjärven kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 115 Kokouksen avaaminen 228

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1. Kaupunginhallitus. AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00. PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 19/2013 1 Kaupunginhallitus AIKA 23.09.2013 kello 15:00-18:00 PAIKKA Kaupungintalo, kokoushuone 115 LUETTELO KÄSITELLYISTÄ ASIOISTA Otsikko Sivu 310 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 5/2015 1(40) Kaupunginhallitus 16.02.2015 AIKA 16.02.2015 klo 17:25-21:20 PAIKKA Kaupungintalo, Haapamäen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen

16:00-17:30 II varapuheenjohtaja. Korvala Markku 16:00-17:30 jäsen. Leskinen Seppo 16:00-17:30 jäsen. Vuononvirta Aarne (Aku) 16:00-17:30 jäsen HAUKIPUTAAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 22/2010 Aika 15.11.2010 klo 16:00-17:30 Paikka kunnanvirasto Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Kortesalmi Hannes 16:00-17:30 puheenjohtaja Enojärvi Annemari 16:00-17:30 jäsen

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 7/2014 186 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 AIKA 10.11.2014 klo 19:00-20:54 PAIKKA Kaupungintalo, Iso Auditorio KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 76

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43

TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 TAIPALSAAREN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 43 Kunnanvaltuusto AIKA 18.03.2015 klo 19:00-20:48 PAIKKA Taipalsaaren kunnanvirasto, Keulasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1

Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Heinolan kaupunki Pöytäkirja 24/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 10.11.2014 klo 15:00-16:21 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Läsnä Hildén Raili 15:00-16:21 kh:n puheenjohtaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1. Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 412 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 31/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 29.09.2014 klo 14:00-15:25 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 411 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 77 Kunnanhallitus 02.02.2015 AIKA 02.02.2015 klo 17:00-19:35 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2014 163 Kaupunginhallitus 12.05.2014 AIKA 12.05.2014 16:00-19:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 91 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Tausta ja toimintakehotuksen luonne

Tausta ja toimintakehotuksen luonne Sivistyslautakunta 52 26.03.2015 Kaupunginhallitus 133 30.03.2015 Pääkirjaston väistötilajärjestelyt 1684/10.03.02/2014 Sivla 26.03.2015 52 Yhteisvalmistelu kirjastopalvelupäällikkö puh 040 832 1123, si

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27

Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750. Kaupunginhallitus 03.11.2014. Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 17/2014 750 Kaupunginhallitus 03.11.2014 Aika 03.11.2014 klo 16:00-17:47 Tauko klo 16:55-17:27 Paikka Läsnä Kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelon mukaan Pykälät 276-293

Lisätiedot

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17.

:t 85-87 Kerkola Mikko hallintopäällikkö klo 17.52-18.05 Kuosmanen Mikko kaupunginsihteeri :t 80-84 Puistosalo Pekka ympäristöjohtaja klo 17.12-17. PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Kaupunginhallitus 02.03.2015 AIKA 02.03.2015 klo 17:00 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, Karstuntie 4, Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Äyräväinen Irene puheenjohtaja :t 77-86, 88-95

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411

YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 YLIVIESKAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 20/2013 411 Kaupunginhallitus 04.12.2013 AIKA 04.12.2013 10:30-14:30 PAIKKA Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 249 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 233 Kunnanhallitus 08.06.2015 AIKA 17:00-21:11 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 115 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 236 116 VUODEN 2014 TILINPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja

404 muutosesitykset 194 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen vuosisopimus ja PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2013 397 Kaupunginvaltuusto AIKA 16.12.2013 klo 17:30-02:32 PAIKKA Pyhäjärven kaupungintalon valtuustosali KÄSITELTÄVÄT ASIAT Otsikko Sivu 189 Kokouksen avaaminen 400

Lisätiedot

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1

RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 RISTIJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 19/2011 1 Kunnanhallitus 19.12.2011 AIKA 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanhallituksen huone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 312 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 313 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot