JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1. Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4."

Transkriptio

1 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Aika klo 17:00-17:44 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 9 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4 10 Merkintöjä 5 11 Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet vuonna Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Päivi Teerikorven ja Juha Mustosen poikkeamishakemus Mikko Mourujärven ja Niina Ihatsun suunnittelutarveratkaisu Kolmen kaavahankkeen laatimisen päättäminen Korttelin 48 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle kielteisestä suunnittelutarveratkaisusta tehtyyn valitukseen 18 Kiinteistö Oy Surakan Talo / Movera Oy:n oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin päätökseen Yleisperiaatteet yleisten alueiden käyttämisestä tapahtumien järjestämiseen ja mainos- ja muiden laitteiden sekä rakennelmien sijoittamiseen Tontin myyminen Pilkosta Lidl Suomi Ky:lle Liikenneturvallisuusryhmän nimeäminen Vastaus valtuutettu Pertti Ahtiaisen ynnä muiden valtuustoaloitteeseen monen sukupolven puistojen toteuttamisesta Viranhaltijoiden päätökset 38

2 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Läsnä Hämäläinen Juha puheenjohtaja Mikkola Ulla varapuheenjohtaja Tikka Sari jäsen Minkkinen Jaana jäsen Puustinen Timo jäsen Salo Kauko jäsen Surakka Kari jäsen Tahvanainen Petteri jäsen Pulkkinen Hilkka jäsen Puhakka Leena varajäsen Huovinen Anu Emilia varajäsen Heikura Aino kaupunginhallituksen edustaja Näätänen Anu tekninen johtaja Tolvanen Anja pöytäkirjanpitäjä Poissa Martikainen Maija jäsen Hämäläinen Marjo jäsen Miettinen Mikko nuorisovaltuuston edustaja Allekirjoitukset Juha Hämäläinen puheenjohtaja Anja Tolvanen pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Anu Emilia Huovinen pöytäkirjan tarkastaja Kauko Salo pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kaupunkirakenneyksikössä, Muuntamontie 5, alkaen. Pöytäkirjanpitäjä Anja Tolvanen

3 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus KRAKLK 8 Puheenjohtaja päättää todeta kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös: Totesi.

4 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta KRAKLK 9 Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää valita pöytäkirjan tarkastajiksi Anu Emilia Huovisen ja Kauko Salon. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Merkintöjä KRAKLK 10 Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraava katu- ja yleisen alueen suunnitelma; Kaner va lan (7) kaupunginosa, Vuokonpuiston leikkipaikka. Kuulutus: julkisesti nähtävillä seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmat; Ruu tu kaa va-alue (II) kaupunginosa, Kirkkokadun pysäköintipaikat välillä Sil ta katu - Niskakatu. Kuulutus: valmisteilla seuraavat katu- ja yleisen alueen suunnitelmat; Ruu tukaa va-alue (III ja IV) kaupunginosa, Koulukadun ja Suvantokadun risteykseen kier to liit ty mä ja Karhunmäen (24.) kaupunginosa, Karhunkaari välillä Kou von katu - Kukkosentie, Suunnistajantie, Rastilipuntie, Peesaajanpolku, Venlojentie, Vite li kön tie, Hatelikontie, Pikkukivenpolku ja Isokivenkuja. Kaupungininsinööri Ari Varonen selosti :ää 18 "Kiinteistö Oy Surakan Talo / Movera Oy:n oikaisuvaatimus kaupungininsinöörin päätökseen " ennen kokousta klo Kaupunkirakennelautakunnan käyttösuunnitelma 2015 on luettavissa luot tamus hen ki löi den verkkopalvelussa kohdassa Yleisasiakirjat. Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asiat tiedoksi. Päätös: Merkittiin tiedoksi. Liitteet Liite 1 Kuulutus: Vuokonpuiston leikkipaikka Liite 2 Kuulutus: Kirkkokadun pysäköintipaikat välillä Siltakatu - Niskakatu Liite 3 Kuulutus: Koulukadun ja Suvantokadun risteykseen kiertoliittymä ja Karhunkaari

6 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Yksityisteiden kunnossapidon ja perusparannuksen avustusperusteet vuonna / /2014 KRAKLK 11 Yksityistiet ovat merkittävä osa Joensuun alueen liikenneverkkoa.yksityisteitä käy te tään va paa-ajan toimintoihin ja ne ovat elinkeinotoiminnan, varsinkin metsä- ja maa ta lou den näkökulmasta tärkeitä. Valtionhallinnossa yksityisteiden harkinnanvaraisen valtionavun myöntäminen on ELY-keskuksen tehtävänä. ELY-keskukset myöntävät vuosittain tiekunnille yk si tyis tie lain mukaista avustusta, joka on tarkoitettu muun muassa yk si tyis teiden parantamishankkeisiin. ELY-keskukset eivät myönnä lainkaan avustusta yksi tyis tei den päivittäiseen hoitoon. Valtion talousarviossa yksityisteiden avus tami seen varatut määrärahat ovat pudonneet merkittävästi viime vuosina. Näin ol len ELY-keskukset avustavat pe rus pa ran nus hank kei ta aiempaa vähemmän. Yksityistielain 95 : Kunta päättää sen varoista yksityisen tien tienpitoon myönnet tä vis tä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta samoin kuin yk si tyi sen tien tekemisen tai kunnossapidon ottamisesta kokonaan tai osaksi kun nan suoritettavaksi. Joensuun kaupunki avustaa vuosittain kunnossapidossa niitä yksityisteitä, joiden var rel la on vakituista asutusta. Kunnossapitoavustuksen määrittämistä varten yk si tyis tiet jaetaan kahteen avus tus luok kaan, jotka kaupunkirakennelautakunta päät tää vuosittain. Avus tus luo kat ovat: I-luokka. Tiet, jotka ovat virallisesti järjestäytyneitä. Tielle on perustettu tie kunta jo ko maanmittaustoimiston yksityistietoimituksessa tai kunnan tie lau ta kunnan toi mi tuk ses sa. Tiekunta kokoontuu yksityislain mukaisesti säännöllisesti päät tä mään tiekunnan asioista. Tiekuntia pyydetään ilmoittamaan viimeisen pitä män sä vuo si ko kouk sen päivämäärä. II-luokka. Muut tiet. Tielle ei ole perustettu virallista tiekuntaa. Tietä hoidetaan osa kas ten keskinäisellä sopimuksella tai tie on ns. pysyvän asutuksen ti la koh tainen tie. Vuonna 2014 kunnossapitoavustusta saavien yksityisteiden kokonaismäärä oli Joen suun alueella yhteensä 381 kappaletta. Avustettavaa tiepituutta oli yh teensä 951 kilometriä. Vuonna 2014 avustettiin I-luokan teitä 258 /km ja II-luokan tei tä 168 /km. Vuonna 2014 yksityisteiden avustuksiin varattu määräraha oli yhteensä eu roa. Määrärahasta noin euroa myönnettiin kun nos sa pi to avus tuk siin ja noin euroa perusparannushankkeisiin. Vuoden 2015 talousarviossa yksityisteiden avustuksiin on varattu määrärahaa euroa. Kaupunkirakennelautakunta vahvistaa tiekunnille myönnettävät kun nos sa pi to avus tuk set kevään kokouksessaan ja loppuosa määrärahasta jää jaet ta vak si perusparannusavustuksiin, joita tiekunnat hakevat erillisesti. Joensuun alueella toimivien yksityisteiden yksityistielain mukaisena tie lau ta kunta na toimii rakennus- ja ympäristölautakunnan tiejaosto. Asiantuntija-apua yk sityis tie asiois sa annetaan kaupunkirakenneyksikössä sekä palvelupisteissä. Kau-

7 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta pun ki ra ken ne yk sik kö valvoo tiekuntien avustusten käyttöä tietarkastuksilla ja muu toin sopivaksi katsomillaan tavoilla. Tarkastuksista pyritään ilmoittamaan tie kun nil le. Joensuun kaupungin kunnossapito- ja perusparannusten haku- ja avustusten myön tä mis pe rus teet päivitettiin vuoden 2012 alussa ja tämän jälkeen pe rus teisiin teh tiin vain hyvin pieniä muutoksia. Vuonna 2014 avustusperusteissa tar kennet tiin pienten kohdennettujen korjaushankkeiden kaupungin avustusosuutta. Nyt käytössä olleet haku- ja avustusten myön tä mis pe rus teet ovat osoit tau tuneet käytännössä toimiviksi, joten pe rus tei den muutoksiin ei ole tarvetta. Valmistelija: yhdyskuntainsinööri Hanna Hirvonen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä edellä esitetyt yksityisteiden kun nos sa pi to- ja perusparannusten haku- ja avustusten myöntämisperusteiden pe ri aat teet ja vahvistaa yksityisteiden kunnossapidon avustusperusteet seuraavasti: 1. Joensuun kaupungin alueella olevat yksityiset tiet jaetaan kahteen avustus luok kaan I ja II, esittelytekstin mukaisesti. Avustus myönnetään molemmissa luokissa vain pysyvästi asutulle ta loudel le saakka Joensuun kaupungin alueella. Pysyvästi asuttuna ta lou te na pi de tään asuntoa, jossa asutaan ympäri vuoden ja joka on väes tö tie to järjes tel mään talletettu asuinpaikka. Avustettavan py sy vän asutun tie osuuden on oltava vähintään 0,5 kilometriä. 2. Myöntää yksityisteiden tiekunnille kunnossapitoavustusta vuodelle 2015 si ten, että lautakunta päättää vuosittain teiden avus tus luo kis ta. Avus tuksen kokonaissumma määräytyy avustettavan tie pi tuu den mukaisesti ja avus tuk sen määrittelyssä käytetty yksikkö on eu roa/ki lo met ri. 3. Kunnossapitoavustushakemus tulee osoittaa ja toimittaa lau ta kun nal le mennessä. Lautakunta vahvistaa tiekunnille myön net tä vät kunnos sa pi to avus tuk set kevään kokouksessa hakuajan päät ty mi sen jälkeen. Kun nos sa pi to avus tus myönnetään vuonna 2014 avustusta saaneille tiekun nil le ilman erillistä hakemista. Mikäli avus tuk sen myöntämisperusteet ovat muuttuneet, tulee muu tok sis ta ilmoittaa mennessä ha kulo mak keel la, joka löytyy Joen suun kaupungin internetsivuilta. 4. Hakuajan jälkeen tulleet kunnossapitohakemukset otetaan kä sit te lyyn vain erityisestä syystä. Avustamisen käsittelyn yk sin ker tais ta mi sek si avus tuk sen myöntäminen delegoidaan kau pun gin in si nöö rin pää tet tä väksi. ja vahvistaa yksityisteiden perusparannuksen avustusperusteet seuraavasti: 1. Kaupunki avustaa määrärahojen puitteissa niitä tiekuntia, jotka ovat jättä neet kaupungille erillisen vapaamuotoisen pe rus pa ran nus avus tus ha kemuk sen ja jotka ovat saaneet ELY-keskuksen val tion avustusta pe rus paran ta mi seen siten, että avustus on puolet jäl jel le jäävästä osuudesta kus-

8 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta tan nuk siin, kuitenkin enintään 20 % ko ko nais kus tan nuk sis ta. 2. Kaupunki tukee määrärahojen puitteissa KEMERA -hankkeita niiltä osin kun hanke koskee pysyvän asutuksen tieosuutta enintään 20 pro sent tia pe rus pa ran nus kus tan nuk sis ta. Metsäosuudet tehdään pel käs tään KE ME- RA -hankkeena. 3. Lisäksi yksityisten teiden on mahdollista hakea avustusta pieniin koh dennet tui hin korjaushankkeisiin. Kaupunki myöntää avustusta hank kei siin enin tään 20 prosenttia kokonaiskustannuksista, kui ten kin enintään eu roa. Hankkeista päättää kaupungininsinööri. Kaupunkirakenneyksikkö valvoo tiekuntien avustusten käyttöä tietarkastuksilla ja muutoin sopivaksi katsomillaan tavoilla. Tarkastuksista pyritään ilmoittamaan tie kun nil le. Peruste: Joensuun kaupungin hallintosääntö mom. 2. kohta. Laki yksityisistä teistä /358, 95 Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.

9 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunto erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa 4691/ /2014 KRAKLK 12 Pohjois-Karjalan ELY-keskus on kuulemiskirjeellä varannut Joen suun kau pun gil le maanomistajana tilaisuuden tulla kuulluksi erityisesti suo jel ta van uhan alai sen suovenhokkaan esiintymispaikan rajaamisasiassa. Poh jois-kar ja lan ELY-kes kus valmistelee suovenhokkaan esiintymispaikan ra jojen mää rit te le mis tä luonnonsuojelulain 47 :n mukaisella rajauspäätöksellä. ELY-kes kus on toi mit ta nut kuulemiskirjeen mukana kartan, jossa on esitetty suo ven hok kaal le tär keän esiin ty mis pai kan rajaus. Esiintymispaikan rajauksen ko ko nais pin ta-ala on noin 21,2 ha. Alue sijaitsee Paritsansuolla lähellä Kulhoa. Joensuun kaupunki hankki vuonna 2011 omistukseensa kiinteistön Paritsansuo Multimäen osayleiskaavassa alue on merkitty alueeksi, jonka käyt tö mah dol li suut ta erityisalueeksi puhtaiden maa-ainesten läjitykseen sel vi tetään (SEL/E). Vuonna 2011 kaupungin ja Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen välillä käydyissä alus ta vis sa neuvotteluissa maankaatopaikan perustamisedellytyksistä alueelle ELY-kes kus kehotti kaupunkia käynnistämään YVA-menettelyn hankkeen ympä ris tö vai ku tus ten selvittämiseksi. Näissä neuvotteluissa ELY-keskuksen puo lelta mainittiin, että Paritsansuon alueelta on 2000-luvun alussa tehty joitain havain to ja luonnonsuojelulain 47 :n tarkoittamasta erityisesti suojeltavasta uhanalai ses ta perhoslajista, suovenhokkaasta. Mitään tarkempia havaintotietoja ei ELY-kes kuk sen edustajilla lajista kuitenkaan ollut antaa. Alustavissa neu vot teluis sa ELY-keskuksen edustajien kanssa sovittiin, että YVA-hankkeen yh tey dessä selvitetään kyseisen lajin esiintymistä Paritsansuon alueella. Vuonna 2012 Joensuun kaupunki käynnisti puhtaiden ylijäämämaiden maan kaato pai kan YVA-menettelyn. Hankkeesta vastaavana konsulttina toimi Vahanen En vi ron ment Oy. Hanke käynnistettiin arviointiohjelman laatimisella talvella Hankkeessa arvioitiin kahden vaihtoehtoisen maankaatopaikan si joi tuspai kan ympäristövaikutuksia sekä 0-vaihtoehtoa, jossa maankaatopaikkaa ei toteu te ta. YVA-hankkeen arviointiohjelma jätettiin yhteysviranomaiselle lau suntoa varten ja lausunto siitä saatiin Kesällä 2012 laadittiin arviointiohjelman mukaiset luonto- ym. selvitykset ja näiden pohjalta koostettiin YVA-arviointiselostus, joka jätettiin Pohjois-Karjalan ELY keskukselle (YVA-säännösten tarkoittama yh teys vi ran omai nen) ELY-keskuksen lausunto saatiin Lausunnon mukaan YVA-ar vi ointiselos tuk ses sa oli olennaisia puutteita erityisesti luontoselvityksissä. Lau sunnos sa vaadittiin uuden, täydennetyn arviointiselostuksen laatimista, jotta YVA-lain sää dän nös sä YVA-menettelylle asetetut vaatimukset täyt tyi si vät. Kesällä 2013 kaupunki teetti uudet, kattavammat luontoselvitykset Paritsansuon alu eel ta. Niihin kuuluivat elinympäristöt ja kasvillisuus, pesimälinnusto, päi väper ho set, nisäkkäät, lepakot ja yöperhoset. Näiden selvitysten suunniteltu si sältö ja tekijät hyväksytettiin etukäteen ELY-keskuksen edustajalla.

10 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kesän 2013 uusilla luontoselvityksillä ja muilla vaadituilla korjauksilla täy den netty YVA-arviointiselostus jätettiin yhteysviranomaiselle ja siitä saatiin lau sun to Lausunnon mukaan täydennetty arviointiselostus täytti nyt YVA-lain sää dän nön vähimmäisvaatimukset. Yhteysviranomaisen mukaan suoven hok kaan esiintymisen ja esiintymisalueen selvittäminen oli edelleen mer kittä väs ti puutteellista. Niissä ei ollut havaittu suovenhokkaan esiintymistä alu eella. Yhteysviranomaisen lausunnossa kerrottiin, että alueella oli kesällä 2013 käynyt Suomen Perhostutkijain seuran jäseniä, jotka olivat havainneet lajin esiin tymi sen alueella. Lausunnon mukaan ELY-keskus valmistelee suo ven hok kaan esiin ty mis alu een tarkempaa rajausta alueella. Joensuun kaupunki pyysi kirjeitse Pohjois-Karjalan ELY-keskukselta lisä tie to ja perhoshavainnoista. Pyyn tö esitettiin, koska kaupungille ei ole asian aikai sim mis sa vaiheissa ELY-kes kuk sel le esitetyistä pyynnöistä huolimatta toi mitet tu tietoja alueen suo ven ho kasha vain nois ta. Myös kään Suomen Per hos tut kijain seura ry:n ha vain to tie dois ta ei löydy 2000-luvulla teh ty jä havaintoja Pa ritsan suon osalta. Nyt esi tet tyyn viralliseen lisätietopyyntöön saatiin vastaus, jossa do ku men toi tu ja ha vain to tie to ja ja niiden esitystarkkuuden luonnetta täs mennet tiin (3 do ku men toi tua ha vain to ker taa vuosien aikana). ELY-keskuksen vastauksessa lisätietopyyntöön kritisoitiin sitä, että kaupunki ei ol lut omissa YVA-hank keen perhosselvityksissään noudattanut ELY-keskuksen an ta maa oh jeis tus ta perhoskartoituksen tekemisessä. Kuitenkaan ei ELY-keskuk sel ta ole YVA-hank keen yhteydessä pyynnöistä huolimatta saatu ohjeistusta kar toi tuk sen tekoon, kuten ei myöskään tarkempia tietoja aikaisemmista havain nois ta. ELY-kes kus ainoastaan suositteli kaupungille aiemmin Paritsansuolta suo ven ho kasha vain to ja tehnyttä henkilöä tekemään suovenhokaskartoitusta. Kau pun ki kui ten kin valitsi eri henkilöt tekemään selvitykset. Näiden selvitysten suun ni tel tu sisältö ja tekijät hyväksytettiin etukäteen ELY-keskuksen edus ta jalla. Kuulemiskirjeen mukana toimitetun esiintymisaluekartan mukaan suo ven hokkaan esiintymispaikka rajautuu tarkasti kaupungin omistaman kiinteistön mukaan. On oletettavaa, että jos laji esiintyy kaupungin kiinteistöllä, se esiintyy myös viereisillä kiinteistöillä ja Ilomantsintien toisella puolella sijaitsevalla suoalu eel la. Rajauspäätöstä ei pitäisi tehdä pelkästään kaupungin omistamalle kiinteis töl le vaan lajin esiintymistä pitäisi selvittää laajemmalta alueelta, myös yk sityis ten maanomistajien kiinteistöiltä. Kuulemiskirjeessä ELY-keskus viittaa Multimäen osayleiskaavassa osoitettuun luo-alu ee seen ja sen luonnon monimuotoisuusarvoihin. Kuten kaupunki on YVA-ar vi oin tiselos tuk ses sa tuonut esiin, luo-merkinnällä osoitettu alue on merkit ty kaavaan virheellisin perustein eikä merkinnällä ole mitään tekemistä suoven hok kaan esiintymisalueen kanssa. Alue on Multimäen osayleiskaavan luon tosel vi tyk ses sä tulkittu metsälain 10 :n mukaiseksi kohteeksi (vähäpuustoinen jou to- ja kitumaan suo), mitä se ei tarkempien, vuosina 2012 ja 2013 tehtyjen luon to sel vi tys ten perusteella ole. Perusteita yleiskaavan mukaiselle merkinnälle ei siis ole. Joensuun kaupunki maanomistajana vastustaa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen esit tä mää erityisesti suojeltavan uhanalaisen suovenhokkaan esiintymispaikan

11 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta ra jaus pää tös tä kiinteistöllä Paritsansuo Rajaukselle ei ole esitetty riittäviä perusteita. Suovenhokkaan havaintotiedot alu eel ta ovat niin epämääräisiä ja vähäisiä, ettei niiden perusteella voi tehdä näin mer kit tä vää päätöstä. Rajauspäätöksen tekeminen esitetyn aluerajauksen mukai se na kohdistuisi tarkasti vain kaupungin omistamalle kiinteistölle, juuri Mul timäen osayleiskaavassa maankaatopaikalle varatulle alueelle. Esitetty esiin tymis pai kan rajaus ei ole lajin suojelun kannalta tarkoituksenmukainen eikä maanomis ta jan kannalta oikeudenmukainen. Jos suovenhokkaan esiintymispaikan rajauspäätös tehdään nyt esitetyn mu kaise na eikä poikkeamista suojelusta myönnetä, estyy kaupungin toiminnan ja yhdys kun ta ra ken ta mi sen kannalta merkittävän maanläjitysalueen toteuttaminen Pa rit san suol le. Yhdyskuntataloudellinen haitta kaupungille on niin mittava, että kau pun ki tulee harkitsemaan muutoksenhakua mahdollisesta ra jaus pää tök sestä. Lausunnon valmisteluun ovat osallistuneet Joensuun kaupungin ym pä ris tön suoje lu ja yhdyskuntasuunnittelu. Valmistelija: kaavoituspäällikkö Juha-Pekka Vartiainen Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi edellä kirjoitetun lausunnon Pohjois-Karjalan ELY-keskukselle erityisesti suo jel ta val le lajille tärkeän esiin ty mis pai kan rajaamista koskevassa asiassa. Päätös: Lautakunta jätti asian yksimielisesti pöydälle. Liitteet Liite 4 Kuuleminen erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Liite 5 Lisätietopyyntö: Kuuleminen erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Liite 6 Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen lausunto lisätietopyyntöömme erityisesti suojeltavalle lajille tärkeän esiintymispaikan rajaamisasiassa Jakelu Kaupunginhallitus

12 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Päivi Teerikorven ja Juha Mustosen poikkeamishakemus 4949/ /2015 KRAKLK 13 Hakija: Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Paikka: Penttilän (16) kaupunginosan korttelin 1676 tontti 4, osoite Sulkuniemenkuja 10, Joen suu. Hakemus: Asuinrakennuksen ja talousrakennusten rakentaminen. Kaavallinen tilanne: Alueella on hyväksytty asemakaava. Sen mukaan tontti on eril lis pienta lo jen korttelialuetta, AO. Kerrosluku on I u 2 /3. Murtoluku roomalaisen nu meron jäljessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alas ta saa ullakon tasolla käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. Kullekin AO-ton til le saa asuinrakennuksen lisäksi rakentaa kaksi erillistä ta lous ra ken nusta ja katoksen. Näiden yhteenlaskettu pinta-ala saa olla enintään 60 m 2. Ta lousra ken nus ten kerrosalaan laskettava osa sisältyy tontin ko ko nais ra ken nus oi keuteen. Talousrakennuksen runkosyvyys saa olla enintään 6,5 metriä. Tontin kokonaisrakennusoikeus on 325 k-m 2. Kattokaltevuus muissa kuin yk siker rok si sis sa rakennuksissa on 1:2-1:1,5. Rakennusjärjestys: Joensuun kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan (Kv ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut poikkeukset: Poikkeamista haetaan: 1. Kattokaltevuudesta. Asuinrakennuksen kattokaltevuudeksi haetaan 1:1, kun ase ma kaa vas sa sallittu kattokaltevuus on 1:1,5. 2. Talousrakennusten yhteenlasketusta pinta-alasta. Talousrakennuksien yhteen las ke tuk si pinta-alaksi tulisi 99 m Talousrakennuksen runkosyvyydestä. Autokatoksen runkosyvyys ylittää asema kaa van salliman 6,5 metrin runkosyvyyden. Poikkeamisvalta kaikissa poikkeamisissa kuuluu kaupungille. Tontin ra ken nus oikeut ta ei ylitetä. Hakijan perustelut: Rakennus suunnitellaan ympäristöön ja vanhaan rakennuskantaan soveltuvaksi ja siitä ei ole haittaa ympäristölle. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit. Heillä ei ollut huomautettavaa hakemuksesta.

13 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Lausunto: Tontti sijaitsee Pyhäselän rannalla Sulkuniemenkujalla. Sen koko on 1075 m 2. Ton til la on rantasauna ja talousrakennus. Aiemmin tontilla on ollut myös vapaa-ajan asun to, joka on purettu pois. Talousrakennus aiotaan myös purkaa pois tu le van rakentamisen alta. Vanhoista rakennuksista jäisi jäljelle rantasauna. Ran ta sau na on rakennettu vuonna Sen kerrosala on 12 k-m 2 ja pinta-ala 27 m2. Tontille aiotaan rakentaa asuinrakennus, jonka kerrosluku olisi 1 2/3 ja kerrosala 277 k-m 2. Asuinrakennuksen kattokaltevuudeksi esitetään 1:1. Asuin ra ken nuksen kattokaltevuus poikkeaa asemakaavassa määrätystä kattokaltevuudesta. Mää räyk sen mukaan yksikerroksisissa rakennuksissa ja katoksissa kat to kal tevuu den tulisi olla 1:2 ja muissa rakennuksissa 1:2-1:1,5 Tontille rakennettaisiin kaksi talousrakennusta entisen rantasaunan lisäksi. Raken net ta vat talousrakennukset olisivat autokatos varastolla ja teknisellä tilalla se kä kesäkeittiö. Autokatoksen kerrosala olisi 16 k-m 2 ja pinta-ala 60 m 2. Ke säkeit tiön kerrosala olisi 12 k-m 2 ja pinta-ala samansuuruinen eli 12 m 2. Ta lous raken nus ten yhteenlasketuksi pinta-alaksi tulisi 99 m 2. Asemakaavassa on sallittu ta lous ra ken nus ten yhteenlasketuksi pinta-alaksi enintään 60 m 2. Suunniteltu ra ken ta mi nen poikkeaisi tästä rajoituksesta. Autokatoksen runkosyvyys ylittyisi hieman asemakaavan sallimasta 6,5 metrin run ko sy vyy des tä. Katoksen runkosyvyydeksi on suunniteltu 6,9 metriä. Näin pie nel lä poikkeamisella ei ole haitallisia vaikutuksia. Poikkeamiset eivät vaikuta haitallisesti alueen kaupunkikuvaan. Sul ku nie men kujan ja Karhunlahdentien rantatonteille on jo rakennettu monentyylisiä ra ken nuksia. Ympäristö on viihtyisä, vaikka rakennusten tyylit vaihtelevat. Kaupunkikuva on eloisa ja monivivahteinen. Talousrakennukset on hajautettu ympäri tonttia ja niistä ei muodostu yhtenäistä suur ta massaa, jolloin asemakaavan tavoite täyttyy. Tontille jää myös riittävästi pi ha-aluet ta. Talousrakennusten pinta-alarajoituksella pyritään estämään liian suur ten talousrakennusten rakentaminen asuinalueelle. Poikkeamat asemakaavasta ja sen tavoitteista ei ole suuria, joten on tar koi tuksen mu kais ta käyttää poikkeamismenettelyä. Koska hakemuksen perusteeksi on esi tet ty erityisiä syitä, joista keskeisimmät ovat tontin tarkoituksen mukainen ra ken ta mi nen ja käyttäminen eikä poikkeamisesta ole haittaa kaavoitukselle, kaa van toteuttamiselle tai alueiden muullekaan järjestämiselle, kaavoitus puoltaa hakemusta. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Juha Pasma / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Koska hakemuksen tarkoittama rakentaminen täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 172 :n tarkoittamat poikkeamisen edellytykset, kau pun ki ra ken nelau ta kun ta päättää myöntää Päivi Teerikorvelle ja Juha Mustoselle maankäyttö-

14 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta ja rakennuslain 171 :n 1. momentin nojalla poikkeuksen asuinrakennuksen katto kal te vuu des ta ja talousrakennusten pinta-alarajoituksesta sekä run ko sy vyydes tä. Perustelut on edellä esitetty kaavoituksen antamassa lausunnossa. Poikkeamispäätös on voimassa kaksi vuotta. Rakennustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin niille on saatu rakennuslupa. Peruste: Maankäyttö- ja rakennuslaissa kunnalle kuuluvien tehtävien toimi- ja ratkaisuvallan järjestämisestä Joensuun kaupungissa kaupunginvaltuuston hyväksymän hallintosäännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 21. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 7 Sijaintikartta ja kaavaote Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Liite 8 Asemapiirros Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Jakelu Julkipano Päivi Teerikorpi ja Juha Mustonen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

15 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Mikko Mourujärven ja Niina Ihatsun suunnittelutarveratkaisu 5018/ /2015 KRAKLK 14 Hakija: Mourujärvi Mikko ja Ihatsu Niina. Paikka: Louhela niminen tila RN:o 36:16 Hammaslahden kylässä, osoitteessa Koi vun juuren tie 23, Hammaslahti. Tilan pinta-ala on 1,92 hehtaaria ja kiin teis tö tun nus Hakemus: Asuinrakennuksen (165 k-m 2 ) rakentaminen. Vanha asuinrakennus puretaan. Suunnittelutilanne: Alueella ei ole voimassa asemakaavaa. Voimassa olevassa Hammaslahden osayleis kaa vas sa rakennuspaikka sijoittuu maa- ja metsätalousalueelle (M). M-alueet on tarkoitettu maa- ja metsätalouden harjoittamiseen sekä ha ja-asu tus luontei seen rakentamiseen. Rakennus pai kan pinta-ala on oltava vähintään 5000 m 2 ja tilakohtainen (kan ta ti la vuodelta 1969) rakennusoikeus on enintään kolme raken nus paik kaa 10 ha koh den. Rakennusjärjestys: Joensuun rakennusjärjestys on tullut voimaan (KV ). Rakennuskiellot: Alueella ei ole voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 38 tai 53 :n mukaista rakennuskieltoa. Haetut ratkaisut: 1. Erillistä maankäyttö- ja rakennuslain 137 :n mukaista suun nit te lu tar verat kai sua haetaan, koska rakennuspaikka sijaitsee MRL 16 :n mukaisella suun nit te lu tar ve alu eel la ja kyseessä on muu kuin jo olevaan asuntoon tai maa ti laan kuuluva talousrakennuksen rakentaminen. Hakijan perustelut: Uusi asuinrakennus on tarpeen, koska vanhassa asuinrakennuksessa on ra kennus vir heis tä johtuvia vaurioita ja homeongelmia. Naapureiden kuuleminen: Hakija on kuullut naapurit. Naapureilla ei ole ollut huomautettavaa ha ke muk sesta. Lausunto: Rakennuspaikka on 1,92 hehtaarin suuruinen tila Louhela 36:16 ja se sijaitsee Ham mas lah den taajamasta noin 1,8 kilometriä luoteeseen Koivunjuurentien varrel la. Rakennuspaikalla sijaitsee asuinrakennus (150 m 2 ), autotalli (60 m 2 ), sau na (22 m 2 ) ja kaksi latoa (35 ja 17 m 2 ), yhteensä 284 m 2.

16 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Hakijoiden tarkoituksena on rakentaa uusi asuinrakennus kerrosalaltaan 165 m 2. Van ha asuinrakennus puretaan. Uudisrakentamisen jälkeen rakennuspaikan käyt tä mä kerrosala on 299 m 2. Kaavoituksen mielestä rakennushanke täyttää rakennusluvan erityiset edel lytyk set suunnittelutarvealueella, koska kyseessä on olemassa olevan ra ken nuspai kan täydennysrakentaminen eikä se johda vaikutuksiltaan merkittävään raken ta mi seen eikä aiheuta merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vai ku tuksia. Tiedossa ei myöskään ole sellaisia erityisiä luonnonarvoja tai vir kis tys tar peita, jotka kyseenalaistaisivat suunnitellun rakentamisen. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Vesa Huohvanainen / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää todeta, että Mikko Mourujärven ja Niina Ihat sun hakemus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 137 :ssä mainitut eri tyiset edellytykset suunnittelutarvealueella. Päätöksen perusteet on esitetty kaavoi tuk sen lausunnossa. Päätös on voimassa kaksi vuotta. Rakennustoimenpiteisiin ei saa ryhtyä ennen kuin niille on saatu rakennuslupa. Vanha asuinrakennus on purettava kuuden kuu kau den kuluessa siitä kun uudessa asuinrakennuksessa on tehty käyt töön otto kat sel mus. Peruste: Joensuun kaupunginvaltuuston hyväksymän hal lin to säännön 12 :n kaupunkirakennelautakunnan ratkaisuvallan kohta 20. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 9 Sijaintikartta ja kaavaote Mikko Mourujärvi ja Niina Ihatsu Liite 10 Asemapiirros Mikko Mourujärvi ja Niina Ihatsu Jakelu Julkipano Mikko Mourujärvi ja Niina Ihatsu Pohjois-Karjalan ELY-keskus Rakennusvalvonta

17 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kolmen kaavahankkeen laatimisen päättäminen 4566/10.02/2014 KRAKLK 15 Kaavoituskatsauksessa 2015 ilmoitettiin, että kolmen kaavahankkeen laatimista ei ole tarkoitus jatkaa. Nämä hankkeet ovat Eimisjärven osayleiskaavan muutos Nii ra lan nie mes sä entisen Tuupovaaran kunnan alueella, Asemapäällikön talon ase ma kaa van muutos Sirkkalan kaupunginosassa ja Linjatien itäosan ase ma kaavan muutos Pilkon kaupunginosassa. Selvyyden vuoksi kaavojen laatimisen lopettamisesta on syytä tehdä päätös. Pää tök sen voi tehdä kaupunginvaltuusto, eli se toimielin, joka voi päättää kaavo jen hyväksymisestä. Vastaavaa menettelyä sovelletaan tilanteissa, jossa kaupun ki päättää olla käynnistämättä kaavamuutosta yksityisen hakemuksesta. Kaavahankkeista kahden (Niiralanniemi, Asemapäällikön talo) varsinaista laa timis ta ei ole käynnistetty, mutta niiden on aiemmissa kaavoituskatsauksissa ilmoi tet tu käynnistyvän. Linjatien itäosan kaavamuutoshankkeesta on ilmoitettu kaa voi tus kat sauk sis sa. Hanke on käynnistetty syyskuussa 2009 ja on viety luonnos vai hee seen saakka. Eimisjärven osayleiskaavan muutos Niiralanniemessä on käynyt tarpeettomaksi. Kau pun ki on aiempien päätöstensä mukaan myynyt niemen kärjessä olevan heik ko kun toi sen majan. Uusi omistaja on vuokrannut majan tarvitseman maa-alu een eikä suunnittele majalle sellaista käyttöä, joka edellyttäisi osa yleiskaa van muuttamista miltään osin. Kaavamuutos ei ole siten enää tarpeen. Asemapäällikön talon asemakaavan muuttamiseen varauduttiin, kun valtion Senaat ti-kiin teis töt myi kohteen yksityishenkilölle vuonna Omistajalla oli tarkoi tus hakea pikaisesti asemakaavan muuttamista käyttötarkoituksen osalta. Omis ta ja ei ole kuitenkaan ollut hankkeessa tuon jälkeen aktiivinen eikä ha kemus ta kaavan muuttamiseksi ole tehty. Muutostarpeet, kuten rakennuksen sitova suojeleminen ase ma kaa val la, voi daan huomioida laajemmassa rautatieaseman ympäristön alueen kaavamuutoksen yhteydessä, joka on tarkoitus käynnistää lähiaikoina. Asemapäällikön talon asemakaavaa ei pole järkevää tehdä erillisenä kaavahankkeena. Omistaja on sitoutunut rakennuksen suojeluun kiin teis tö kau pan yh tey des sä. Linjatien itäosan asemakaavan muuttamisen tarkoituksena oli mahdollistaa asuin ra ken nus ten säilyttäminen ja kunnostaminen työpaikkakortteleissa niiden jär ke vän käyttöiän loppuun, jolloin alue voitaisiin ottaa nykyisenkin kaavan mukai seen työpaikkakäyttöön. Kaa va muu tos liittyy siihen, että kaupunki ja maanomis ta ja eivät olleet päässeet sopuun maa kau pas ta, jossa kaupunki olisi hank kinut yksityisen omistaman alueen luo vut taak seen sen edelleen asemakaavan mu kai seen työpaikkarakentamiseen. Kaupunki ja maanomistaja eivät ole päässeet yhteisymmärrykseen myöskään vireil lä olevan Linjatien itäosan kaa va muu tok sen sisällöstä. Maanomistaja haluaisi aluet ta käytettäväksi asuin ra ken ta mi seen. Tämä ei olisi Joensuun seudun yleiskaa va 2020:n mukaista, hajottaisi asutusrakennetta ja muodostaisi pienen asutuk sen saarekkeen työpaikka-alueen kupeeseen. Tällainen maan käyt tö rat kai su

18 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta joh tai si pitkän päälle tilanteeseen, joka olisi sekä alueen teollisille toi mi joil le että asuk kail le huono. Käyttö asumiseen edellyttäisi alueen suojaamista val ta tien me lul ta, mikä olisi täysin ylimitoitettu ja huonosti kohdentuva toimi kahden pien ta lon vuoksi. Kaavamuutosta ei ole mahdollista jatkaa tässä tilanteessa kaa va luon nos vai heen jäl keen. Linjatien itäosan maanomistajalle varattiin mahdollisuus mielipiteen esit tä miseen ennen lopullisen päätöksen tekemistä asiassa. Tiedote maanomistajille lähe tet tiin Määräpäivään mennessä ei saatu vastausta. Kahden muun kaavahankkeen osalta tarvetta kuulemiseen ei ole. Alueet, joita edellä mainitut kaavahankkeet koskevat, on esitetty liitekartoilla. Valmistelija: maankäytön suunnittelija Jukka Haltilahti / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää edelle kirjoitettuun perustuen esittää kaupun gin hal li tuk sel le ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi lopettaa kaa va hank keet Eimisjärven osayleiskaavan muuttamiseksi Niiralanniemen osalta, Asemapäällikön talon alueen asemakaavan muuttamiseksi erillisenä kaavahankeena ja Linjatien itä osan asemakaavan muuttamiseksi. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. Liitteet Liite 11 Maanomistajien kuuleminen Linjatien itäosan kaavahankkeen laatimisen päättämisestä Liite 12 Sijaintikartat kolmen kaavahankkeen laatimisen päättämiseen Jakelu Kaupunginhallitus

19 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta Korttelin 48 asemakaavan muutoksen ja tonttijaon hyväksyminen 3230/ /2014 KRAKLK Asemakaavamuutos koskee Joensuun kaupungin III kaupunginosan korttelin 48 osaa ja vähäisesti ympäröivää katualuetta. Asemakaavamuutoksella muodostuu Joensuun kaupungin III kaupunginosan kort te lin 48 osa. Tonttijaolla muodostuvat Joensuun kaupungin III kaupunginosan korttelin 48 ton tit 10 ja 11 Kyseessä on kaavoitusohjelman työ numero Asemakaavamuutos on lähtenyt tarpeesta suojella korttelissa 48 sijaitsevat arvok kaat puutalot ja tehdä niiden korjaamisesta toimijalle myös taloudellisesti kan nat ta vaa toimintaa. Korttelin arvorakennusten suojelemiseksi on vuosien varrella etsitty erilaisia toteut ta mis vaih to eh to ja, mutta hankkeet ovat hiipuneet yksi toisensa jälkeen talou del li sen yhtälön osoittautuessa liian haastavaksi. Korttelia koskeva maankäyttösopimus ja esisopimus maanluovutuksesta hy väksyt tiin kaupunginhallituksessa ( 47). Sopimuksen tavoitteena on luovut taa Joensuun kaupungin keskustan osayleiskaavassa 2013 suojeltavaksi pääte tyt rakennukset Torikatu 10 ja 12 peruskorjausvelvoitteineen perustettavalle yh tiöl le ja kompensoida peruskorjauksesta aiheutuvat kustannukset kortteliin 48 kaa voi tet ta val la ja perustettavalle yhtiölle tulevalla rakennusoikeudella. Samalla ta voit tee na on kaupunkikuvallisesti yhtenäisen katujulkisivun muodostaminen To ri ka dun varteen siten, että suojeltavien rakennusten väliin tulisi ko ko nai suuteen sopiva uudisrakennus tai muualta siirrettävä suojeltava rakennus. Kaupunki käynnisti asemakaavamuutoksen keväällä Kaavassa suojellaan seuraavat kulttuurihistoriallisesti merkittävät rakennukset: - Torikatu 10 päärakennus - Torikatu 12 päärakennus - Suvantokatu 3 - Suvantokatu 1 (ns. Johnssonin talo) - Rantakatu 9 (ns. Hubbardtin talo) Kaava-alue on kokonaisuudessaan asuin- liike ja toimistorakennusten kort te lialuet ta (AL), mikä mahdollistaa monenlaisen toiminnan suojeltavissa ra ken nuksis sa. Tonteista 6,8 ja 9 muodostetaan kaksi uutta tonttia, joista toiselle tontille sal li taan kahden viisikerroksisen talon rakentaminen korttelin sisäosiin. Uutta raken nus oi keut ta tontille osoitetaan yhteensä 6200 m 2. Uuden rakentamisen vaati ma pysäköinti järjestetään maanalaisena. Liikenne tontille 11 osoitetaan tontin

20 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Kaupunkirakennelautakunta Kaupunkirakennelautakunta kautta Rantakadun uusien liikennejärjestelyiden vuoksi. Tätä varten on pe rustet ta va rasite tonttien lohkomisen yhteydessä. Kaavatyön yhteydessä tehtiin korttelin 48 pohjoisosat kattava lepakkoselvitys ja ra ken nus his to rial li nen selvitys. Lepakkoselvitys ja tiivistelmä ra ken nus his to rial lises ta selvityksestä ovat kaavaselostuksen liitteinä. Rakennushistoriallinen sel vitys kokonaisuutena liitetään kaavan tausta-aineistoksi ja siihen voi tutustua kaavan internet-sivuilla. Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Katarina Surakka / JPV Teknisen johtajan päätösehdotus: Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa edellä selostetun Rantakortteli 48 asemakaavamuutoksen maankäyttöja rakennusasetuksen 27 mukaisesti julkisesti nähtäville, pyytää lausunnot Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vas tuu alu eel ta, Pohjois-Karjalan maakuntaliitolta ja museovirastolta sekä, mikäli asemakaavan muutosta vastaan ei tehdä muistutuksia ja mikäli lausun nois sa ei ole huomautettavaa, esittää kaupunginhallitukselle, että se eh dottaa, että kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä edellä selostetun ja liitteenä olevan kaavakartan mukaisen Ran ta kortte li 48 asemakaavamuutoksen ja tonttijaon ja todeta kaupunginhallituksen määräämän rakennuskiellon näin päätty vän kiinteistöjen , ja osalta. Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti. KRAKLK 16 Jatkokäsittely: Asemakaavan muutosehdotus ja tonttijakoehdotus olivat maankäyttö- ja ra kennus ase tuk sen 27 :n mukaisesti julkisesti nähtävillä Eh dotuk ses ta ei jätetty muistutuksia. Asemakaavaehdotuksesta saatiin Museoviraston, Pohjois-Karjalan ELY-kes kuksen ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueen sekä Pohjois-Karjalan maa kun talii ton lausunnot. Lausuntojen lyhennelmät sekä kaavoituksen vastineet niihin ovat kaa va se lostuk sen liitteenä 11. Lausunnot ovat täydellisinä listan liitteinä. Asemakaavaehdotukseen ei tehty muutoksia saadun palautteen perusteella. Selos tus ta täydennettiin maininnoilla ehdotusvaiheessa tulleista lausunnoista sekä kaa voi tuk sen vastineilla lausuntoihin.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703.

Kyseessä on kaavoitusohjelman työ nro 1703. Kaupunkirakennelautakunta 9 17.01.2017 Kaupunkirakennelautakunta 68 14.03.2017 Kaupunginhallitus 108 20.03.2017 Kaupunginvaltuusto 16 27.03.2017 Merimiehenkatu 3 asemakaavamuutoksen hyväksyminen 7500/10.02.03/2016

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1

Yleiskaavoittaja 14.12.2015 15. Hakija [--] Osoite Mahlavuorentie 45 15560 Nastola. Autotalli 21 1 Aitta 15 1 Poikkeamislupapäätös, Mahlavuorentie 45 1291/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 22.12.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 403 Immilä Mäntyranta 5:40 1900 Osoite Mahlavuorentie 45

Lisätiedot

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa.

Avustusta haki kaikkiaan 77 tiekuntaa. Tekninen lautakunta 29 03.05.2016 Yksityistieavustukset 2016 103/02.05.01/2016 Teknltk 03.05.2016 29Outokummun hallintosäännön mukaan tekninen lautakunta toimii tielau ta kun ta na, jonka tehtävänä on

Lisätiedot

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus:

- 16 Kokouksen avaaminen Pöytäkirjantarkastajien valinta Työjärjestyksen hyväksyminen. Vt. kaupunginjohtajan päätösehdotus: Kaupunginhallitus 198 12.06.2017 Kaupunginvaltuuston kokouksen 24.4.2017 päätösten täytäntöönpano 1898/00.02.01/2017 KHALL 12.06.2017 198 Kuntalain (410/2015) 39 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vas

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA, HYVÄKSYMISKÄSITTELY 26/10/02/03/2016 Ympäristölautakunta 45 23.04.2015 Kaupunginhallitus 143 06.05.2015 Ympäristölautakunta 101 25.08.2015 Kaupunginhallitus 218 02.09.2015 Ympäristölautakunta 5 21.01.2016 Kaupunginhallitus 20 03.02.2016 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

137 10.12.2013 98 06.08.2014

137 10.12.2013 98 06.08.2014 Rakennus- ja ympäristölautakunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 137 10.12.2013 98 06.08.2014 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2013-781, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski,

Lisätiedot

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet

Yykaakoo 1A opettajan oppaan liitteet Yykaakoo A opettajan oppaan liitteet Kopiointipohjat. Laskemisen tukimateriaali 2 a. Kymppiruudukot 2 b. Pistenapit 3 c. Lukunapit 4 d. Geometriset tasokuviot 5 e. Rahat 6 2. Ruutupohjia 7 a. Ruutupohja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen

TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan. Riikka Mononen ---------------------------------------- TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan Riikka Mononen ---------------------------------------- Tehtäväkori 2016 TEHTÄVÄKORI Monisteita matikkaan -materiaali on kokoelma

Lisätiedot

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle

Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle Kunnanhallitus 46 25.02.2014 Kunnanhallitus 76 24.03.2014 Kunnanhallitus 126 13.05.2014 Oikaisu päätökseen kiinteistöjen Sirola RN:o 28:6 ja RN:o 28:24 myynnistä Vaarankylän kyläyhdistykselle 135/1/2013

Lisätiedot

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun. KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 192 08.05.2017 Poikkeamislupa/Rakennus Miilukangas Oy, perustettavan yhtiön lukuun 222/10.1003.100300/2017 KH 192 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 3.5.2017: Lausunnonantaja

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 25.3.2015 4. Päätöksen antopäivä: 31.3.2015. Hakija [--] Osoite Alhaistentie 324 15560 Nastola Poikkeamislupapäätös, Alhaistentie 324 962/10.102/2014 Päätöksen antopäivä: 31.3.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 874 Yhteismetsät Alhaisen-Kirilän yhteis met sän osa (Kallio

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 13. Päätöksen antopäivä: 24.11.2015. Hakija [--] Osoite Pitkätie 277 15560 Nastola Suunnittelutarveratkaisu, Pitkätie 277 1280/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 411 Villähde Koivurinne 3:64 10771 Osoite Pitkätie 277 15560

Lisätiedot

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton.

Nykytilanne Nyt haettu uusi rakennuspaikka on rakentamaton. Ympäristölautakunta 42 19.04.2016 Poikkeamispäätös / Leppänen Mauri (Lisä-Rauhala RN:o 17:48, Kannonkoski) 252/602/2016 Ympäristölautakunta 19.04.2016 42 Viitasaaren ympäristölautakunta on käsitellyt poikkeamista

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252

Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 655/11.01.00/2014. Rakennus- ja ympäristölautakunta 16.12.2015 252 Rakennus- ja ympäristölautakunta 252 16.12.2015 Päätös / ympäristölupahakemus / Syväsatama, jätteiden loppusijoittaminen ja hyödyntäminen satamakentän rakenteissa, Kokkolan Satama / Länsi- ja Sisä-Suomen

Lisätiedot

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu

Tilan rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu Kuntasuunnittelulautakunta 98 20.09.2016 Kuntasuunnittelulautakunta 109 22.09.2016 Tilan 543-402-1-473 rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta koskeva suunnittelutarveratkaisu 584/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162

Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014 162 Kunnanhallitus 368 10.11.2015 Kunnanhallitus 404 08.12.2015 Kunnanhallitus 414 22.12.2015 Kunnanhallitus 43 09.02.2016 Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätös Torsti Patakankaan valituksesta/khall 5.5.2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/ PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 23 Kehittämistoimikunta 18.11.2015 AIKA 18.11.2015 klo 18:00-19:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Kyrön toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 15 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille Tekninen lautakunta 66 20.09.2017 Tekninen lautakunta 102 19.12.2017 102 Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen, leirintäalueviranomaisen ja rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien delegoiminen viranhaltijoille

Lisätiedot

Kirjainkiemurat - mallisivu (c)

Kirjainkiemurat - mallisivu (c) Aa Ii Uu Ss Aa Ii Uu Ss SII-LIN VII-LI-KUP-PI I-sot, pie-net kir-jai-met, sii-li neu-voo aak-ko-set. Roh-ke-as-ti mu-kaan vaan, kaik-ki kyl-lä op-pi-vat! Ss Har-joit-te-le kir-jai-mi-a li-sää vih-koo-si.

Lisätiedot

Hakemus: Asuinrakennuksen (150 k-m 2 ) ja varasto/autotallin (200 k-m 2 ) rakentaminen.

Hakemus: Asuinrakennuksen (150 k-m 2 ) ja varasto/autotallin (200 k-m 2 ) rakentaminen. Kaupunkirakennelautakunta 133 02.06.2015 Kaupunkirakennelautakunta 264 07.12.2016 Veli-Pekka Rädyn poikkeamishakemus 5642/10.03.00/2015 KRAKLK 02.06.2015 133 Hakija: Veli-Pekka Räty Paikka: Koivuranta

Lisätiedot

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä

Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 84 24.09.2015 Päätös osuuskunnan vesijohto- ja viemäriverkostoon liittymisestä / RN:o 529-526-4-18, Heino Mauri kuolinpesä 599/11.04.02/2014 Kaavoitus- ja ympäristölautakunta

Lisätiedot

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU

LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU Kaavoitus- ja rakennusjaosto 26 02.03.2017 Kaavoitus- ja rakennusjaosto 40 06.04.2017 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUSASIASSA / MANNINEN OLLI JA TEEMU 3047/10.03.00.02/2016

Lisätiedot

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi.

Kaavoituspalveluissa on valmisteltu luonnos Pihlajaveden osayleiskaavan tarkistamiseksi. Tekninen lautakunta 271 30.09.2014 Tekninen lautakunta 101 26.04.2016 Tekninen lautakunta 107 27.06.2017 Kaupunginhallitus 385 14.08.2017 Kaupunginhallitus 402 28.08.2017 Kaupunginvaltuusto 109 18.09.2017

Lisätiedot

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta

Asemakaavan muutos, Raivaajankatu, hyväksyminen 964/ /2015. Kaupunkisuunnittelulautakunta Kaupunkisuunnittelulautakunta 191 13.10.2015 Kaupunkisuunnittelulautakunta 60 22.03.2016 Kaupunginhallitus 119 04.04.2016 Kaupunginhallitus 219 20.06.2016 Kaupunginvaltuusto 53 27.06.2016 Asemakaavan muutos,

Lisätiedot

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi

Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi Kaupunginhallitus 133 03.03.2014 Kaupunginvaltuusto 19 17.03.2014 Asemakaavojen ajanmukaisuuden arviointi 732/10/02/03/2011 KH 133 Valmistelijat: kaa voi tus pääl lik kö Veli Pekka Koivu, p. 0447809360,

Lisätiedot

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL )

Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL ) Kunnanhallitus 24 19.01.2015 Lausunto asemakaavasta poikkeavasta rakentamisesta/kylli Annikki (MRL 171-173 ) 3624/11.111/2015 KHALL 24 Hakija Nimi Annikki Kylli Osoite Vähämaantie 5, Rakennuspaikka Kunta

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5403/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 221 Asianro 5403/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-419-3-104-M606 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus

Lisätiedot

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla

Kaavamääräys RA (loma-asuntoalue) Rakennusten sijoittaminen lomarakennuspaikalla Rakennuslautakunta 41 28.05.2014 Kunnanhallitus 140 09.06.2014 Rakennuslautakunta 8 04.02.2015 Rakennuslautakunta 29 16.04.2015 Poikkeamispäätös / Markus Sjöholm Rakltk 41 Valmistelija: tekninen johtaja,

Lisätiedot

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815

Rakennustarkastaja Petri Mäki, sähköposti petri.maki@ylojarvi.fi, puh. 050 385 1815 Ympäristölautakunta 252 30.10.2012 Ympäristölautakunta 145 29.10.2013 Ympäristölautakunta 158 11.11.2014 Ympäristölautakunta 38 17.02.2015 Ympäristön epäsiisteys Ryömäntiellä 746/53.532/2012 YMPLTK 30.10.2012

Lisätiedot

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä)

Nro 4 / Osayleiskaavan kaavakartta_10.000_ 26.5.2015 (vain sähköisenä) Ympäristölautakunta 54 26.05.2015 Kaupunginhallitus 178 01.06.2015 Ympäristölautakunta 95 24.11.2015 Kaupunginhallitus 361 01.12.2015 Kaupunginvaltuusto 77 07.12.2015 Kankaanpään keskustan ja sitä ympäröivien

Lisätiedot

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 )

Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) Kunnanhallitus 79 10.03.2014 Poikkeamislupa osayleiskaavan osoittamasta maankäytöstä/eeva ja Paavo Runtti (MRL 137 ja 171-173 ) 3390/11.111/2014 KHALL 79 Hakija Nimi Eeva ja Paavo Runtti Osoite Lodentie

Lisätiedot

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen)

Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) Ympäristölautakunta 80 10.05.2016 Oikaisuvaatimus toimenpideluvasta 15-391-T / Marttala Jyrki ja Marianne (laiturin rakentaminen) 100/53.531/2016 YMPLTK 10.05.2016 80 Lupainsinööri Pirkko Ollila HAKIJA

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 55 26.02.2014. 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2014 1 (1) 55 Asianro 535/10.02.04/2014 Poikkeaminen (LTK) / Ryönä, 451-2-26 (Kaarinniementie 150) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/ (1) Kaupunginhallitus Asianro 5398/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 19/2016 1 (1) 220 Asianro 5398/10.03.00.01/2016 Poikkeaminen (KH) / Kuopio 297-510-10-33 Va. yleiskaavajohtaja Matti Asikainen Strateginen maankäytön suunnittelu Selostus Rakennuspaikka

Lisätiedot

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015:

KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: KAUPUNGINHALLITUS 225 01.06.2015 Poikkeamislupa/Suomen Hyötytuuli Oy 271/10.1003.100300/2015 KH 225 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 25.5.2015: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus

Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus Ympäristölautakunta 121 14.12.2015 Lausuntopyyntö valituksen johdosta (ymp. ltk. 26.10.2015 101) / Hämeenlinnan hallinto-oikeus 492/600/2015 Ympäristölautakunta 14.12.2015 121 Muutoksenhakija: Omistaja:

Lisätiedot

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se:

Poikkeamista ei kuitenkaan saa myöntää, jos se: Rakennuslautakunta 61 13.09.2016 Kaupunginhallitus 210 26.09.2016 Poikkeamishakemus 2016-28, 790-410-2-28, Heinijärventie 380 576/10.03.00/2016 RAKLTK 13.09.2016 61 Hakija ja rakennuspaikka Raisa ja Antti

Lisätiedot

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014

Korttelin 53 asemakaavan muutos / hyväksymisvaihe 358/10.02.03/2014 Kunnanhallitus 34 03.03.2014 Kunnanhallitus 143 16.06.2014 Kaavoitusjaosto 5 25.02.2015 Kunnanhallitus 189 18.05.2015 Kaavoitusjaosto 7 03.03.2016 Kunnanhallitus 47 21.03.2016 Korttelin 53 asemakaavan

Lisätiedot

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta

Valmistelija rakennustarkastaja Markku Vaittinen: Tornion kaupunki teknisten palvelujen lautakunta Teknisten palvelujen ltk 80 24.05.2017 Kaupunginhallitus 209 21.06.2017 Kaupunginhallitus 231 14.08.2017 POIKKEAMISLUPAHAKEMUS NRO P8/2017 ALASAUKKO-OJA ANNE 218/10.03.00/2017 TEKN 24.05.2017 80 Valmistelija

Lisätiedot

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Elinvoimalautakunta 27 13.09.2017 Rantaosayleiskaavan 49/ROYK Ala-Rääveli-Keskinen mitoitusperiaatteet sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma 228/10.02.04/2017 Elvoltk 13.09.2017 27 Asian aiemmat käsittelyt:

Lisätiedot

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto :

KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 306 21.08.2017 Suunnittelutarveratkaisu/Tommi Hurnanen KH 306 Kaavoitusarkkitehti Jaana Pekkalan lausunto 31.7.2017: Lausunnon antaja Lausunnon saaja Hakija Kaavoitusarkkitehti Jaana

Lisätiedot

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00.

Kunnanhallitus Kunnanhallitus Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) 118/00.00. Kunnanhallitus 31 13.02.2017 Kunnanhallitus 71 27.02.2017 Tarkennuksia Kirkkonummen kunnan toimielinrakenteeseen (kv) Kunnanhallitus 13.02.2017 31 118/00.00.01/2016 Kunnanvaltuusto hyväksyi 20.6.2016 Kirkkonummen

Lisätiedot

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen

- Asikkalasta, Padasjoelta ja Sysmästä yhteisesti kaksi jäsentä - Hämeenkoskelta, Kärkölästä, Myrskylästä ja Pukkilasta yhteisesti yk si jäsen Kaupunginhallitus 138 10.04.2017 Kaupunginhallitus 248 19.06.2017 Lausunto Päijät-Hämeen jätelautakuntasopimuksen päivittämisestä/yhteistoimintasopimuksen muuttaminen 97/14.06.00/2017 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos

Isopaasin ranta-asemakaavan muutos Kaupunginhallitus 35 26.01.2015 Kaupunginhallitus 173 04.05.2015 Isopaasin ranta-asemakaavan muutos 730/10.03.06/2014 Kaupunginhallitus 26.01.2015 35 Maanmittausinsinööri Birit Keva 3.12.2014: Maanomistaja

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4.

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1. Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 4. JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kaupunkirakennelautakunta Aika 19.01.2016 klo 17:00-17:34 Paikka Kokoushuone Ampeeri, Muuntamontie 5 Käsitellyt asiat Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen ,

Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina / Ajankäytön järjestäminen , Kaupunginhallitus 5 09.06.2014 Kaupunginhallitus 10 23.02.2015 Kaupunginhallitus 7 04.04.2016 Työsuojeluvaltuutettujen ajankäyttö ja vapautus työtehtävistä vuosina 2014-2017 / Ajankäytön järjestäminen

Lisätiedot

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS

PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS Tekninen lautakunta 24 13.04.2016 Kunnanhallitus 59 13.03.2017 PAPINSILLANTIEN JA NUUTINKULMANTIEN PYÖRÄTIE TAI PIENTAREEN LEVENNYS 143/08.00.00/2015 TEKLA 13.04.2016 24 Sari Kaakinen on tehnyt 15.6.2015

Lisätiedot

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto :

KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto : KAUPUNGINHALLITUS 7 09.01.2017 Poikkeamislupa/As Oy Raahen Alaska 1399/10.1003.100300/2016 KH 7 Kaavasuunnittelija Mathias Holménin lausunto 29.11.2016: Lausunnonantaja Lausunnonsaaja Hakija Kaavasuunnittelija

Lisätiedot

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta

44 Toimiala ympäristölautakunta. Kohta D ympäristölautakunta lisätään. 46 Ympäristölautakunnan ratkaisuvalta Ympäristölautakunta 222 14.06.2016 Kaupunginhallitus 6 20.06.2016 Johtosääntömuutokset / ympäristölautakunta 361/00.01.01/2016 Ympla 14.06.2016 222 Valmistelija: Rakennustarkastaja Jorma Hankaniemi Maankäyttö-

Lisätiedot

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015

Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Maankäyttölautakunta 140 03.12.2014 Maankäyttölautakunta 10 21.01.2015 Suunnittelutarveratkaisu / Koskimäki / Ohkolan kylä, Eerola-Kortistotie / 505-410-57-5 / Omakotitalon rakentaminen määräalalle 2 /

Lisätiedot

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE Ympäristölautakunta 60 15.06.2016 Kunnanhallitus 181 20.06.2016 Ympäristölautakunta 32 22.03.2017 Kunnanhallitus 87 27.03.2017 SILLAN RAKENTAMINEN RUOSTEJÄRVEEN KURJENNIEMEN JA LEPPILAMMIN KANNAKSEN VÄLILLE

Lisätiedot

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita:

Opetussuunnitelman mukaisesti opetuksen järjestäjä päät tää paikallisesti tiettyjä asioita: Koulutuslautakunta 44 10.06.2014 Koulutuslautakunta 58 16.09.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 alkaen / luku 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen / opiskelijahuollon

Lisätiedot

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta

Selitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtyyn valitukseen koskien Venesjärven osayleiskaavamuutosta Ympäristölautakunta 105 17.12.2015 Ympäristölautakunta 9 26.01.2016 Kaupunginhallitus 47 01.02.2016 Kaupunginhallitus 109 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 33 21.03.2016 Kaupunginhallitus 184 23.05.2016 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen

- 1 Kokouksen avaaminen. - 3 Pöytäkirjantarkastajien valinta. - 4 Työjärjestyksen hyväksyminen Kaupunginhallitus 119 31.03.2014 Kaupunginvaltuuston kokouksen 27.1.2014 päätösten täytäntöönpano 1224/07.02.03/2014 KHALL 119 Kuntalain 23.1 :n mukaan kunnanhallitus vastaa kunnan hal lin nos ta ja taloudenhoidosta

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.

Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014. Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52. Kaupunginhallitus 397 27.10.2014 Kaupunginvaltuusto 113 10.11.2014 Maakauppa Asuntilassa ja Kirkonseudulla / Laatu RN:o 1:422 541/52.521/2014 KAUPHALL 27.10.2014 397 Kaavoitusinsinööri Seppo Reiskanen

Lisätiedot

Kunnossapitoavustukset 2015

Kunnossapitoavustukset 2015 Teknisen lautakunnan yksityistiejaosto 10 16.06.2015 Kunnossapitoavustukset 2015 722/10.03.01/2014 YKSTJ 16.06.2015 10 Yksityistieavustuksiin on osoitettu vuoden 2015 talousarviossa 239.080 euroa. Määrärahasta

Lisätiedot

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36)

VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) VALITUSOSOITUS (Poikkeamisluvat 36) Valitusaika Ympäristöteknisen lautakunnan lupajaoston päätökseen saa hakea muu tos ta va littamalla Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisella va li tuk sel la.

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1(9) Tarkastuslautakunta 19.11.2015 AIKA 19.11.2015 klo 15:00-18:00 PAIKKA Kehitysvammaisten asumisyksikkö Runokulma klo 15, ja sen jälkeen kau pun gin ta lo, kokoushuone

Lisätiedot

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811

Kunta Kylä Vesistö Tohmajärvi (848) Kutsu (409) Ahvenlampi. Tila Kiinteistötunnus Pinta-ala, ha Sarila ,3811 Kunnanhallitus 281 31.10.2016 Poikkeamishakemus - Kekäle Sari, hakemuksen hyväksyminen 409/31.310/2016 Kunnanhallitus 31.10.2016 281 ASIA Rakentamista koskeva poikkeamispäätös HAKIJA Kekäle Sari Renginpolku

Lisätiedot

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b

Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b Kaupunginhallitus 214 25.05.2015 Kaavoitus- ja 65 10.06.2015 ympäristölautakunta Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 77 20.08.2015 Merisalin asemakaavamuutos 529-2-13-1, Nunnakatu 1b 376/10.03.01/2015 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki:

Valmistelija talousjohtaja Anne Vuorjoki: Kaupunginhallitus 243 17.10.2016 Kaupunginhallitus 256 31.10.2016 Kaupunginhallitus 263 07.11.2016 Kaupunginhallitus 272 21.11.2016 Yhteistyötoimikunta 22 23.11.2016 Kaupunginhallitus 283 28.11.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016

Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 Kaupunginhallitus 23 26.01.2015 Kaupungin edustajat eri yksityisoikeudellisiin yhteisöihin vuosiksi 2015-2016 652/01.011/2012 KAUPHALL 26.01.2015 23 Seloste 1. Aino Mattila -säätiö Seloste Kaupunginhallituksen

Lisätiedot

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson:

Valmistelija hallintopäällikkö Marja-Leena Larsson: Kaupunginhallitus 251 05.10.2015 Kaupunginhallitus 291 09.11.2015 Kaupunginhallitus 305 23.11.2015 Kaupunginhallitus 325 18.12.2015 Kaupunginhallitus 35 01.02.2016 Kaupunginhallitus 53 22.02.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen Tekninen lautakunta 78 07.06.2016 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle teknisen lautakunnan päätöksestä 12.4.2016 42 tehtyyn valitukseen 70/10.02.03/2016, 982/10.03.01.01/2016, 981/10.03.01.01/2016

Lisätiedot

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA Sivistyslautakunta 21 25.03.2015 Sivistyslautakunta 33 22.04.2015 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOMINNAN JÄRJESTÄMINEN LUKUVUONNA 2015 2016 SIVLTK 21 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevat

Lisätiedot

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle

Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle Vapaa-aikalautakunta 15 27.01.2015 Avustuksen myöntäminen Sydän-Satakunnan Urheiluhallit Oy:n toiminnan turvaamiseksi ajalle 6.10.2014 30.4.2015 67/531/2014 KH 06.10.2014 211 Sydän-Satakunnan Urheiluhallit

Lisätiedot

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto.

Sisäisen valvonnan järjestäminen on kunnanhallituksen teh tä vä. Tarkastussäännön hyväksyy valtuusto. Kunnanhallitus 284 09.09.2013 Tarkastuslautakunta 32 11.09.2013 Sisäisen valvonnan ohjeet ja tarkastussääntö 1272/01/010/2008 KHALL 284 1272/01/010/2008 KHALL 607 Johtoryhmän ja tilintarkastajien keskusteluissa

Lisätiedot

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.

Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5. Kunnanhallitus 250 11.08.2015 Lausunto Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle Heli Alatalon valituksesta koskien Kittilän kunnanhallituksen poikkeamislupapäätöstä 11.5.2015 164 36/10.03.00/2015 Khall 250 Kittilän

Lisätiedot

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Pöytäkirjan 51-53, 58, :t. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 51-53, 58, 60-64 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutos ta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). OIKAISUVAATIMUSOHJE

Lisätiedot

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija

Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja Kartat: Asemakaava, asemapiir ros ja sijaintikartat. LIITE A Kartat. Hakija: Vehmanen Sami ja Maija KOKKOLAN KAUPUNKI VIRANHALTIJAPÄÄTÖS Kaavoituspalvelut Tekninen johtaja 1.12.2014 86 Asia Poikkeamislupa / Vehmanen Sami ja Maija Valmistelijat: Asemakaava-arkkitehti Elina Nissinen, p. 040-4892115 ja

Lisätiedot

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti:

Valmistelija: Ari Pöllänen, tekninen johtaja/toimialajohtaja, p , s-posti: Tekninen lautakunta 15 17.02.2016 Vesihuoltoliikelaitoksen 17 15.03.2016 johtokunta Tekninen lautakunta 36 20.04.2016 Tekninen lautakunta 58 22.06.2016 Kunnanhallitus 127 08.08.2016 Kunnanvaltuusto 29

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1

Yleiskaavoittaja 20.11.2015 14. Hakija [--] Toivolan Rantatie 106C 15580 Ruuhijärvi. Sauna 37 1 Poikkeamislupapäätös, Toivolan rantatie 106c 1301/10.102/2015 Päätöksen antopäivä: 24.11.2015 Hakija [--] Rakennuspaikka Kylä Tila RN:o Pinta-ala m² 408 Ruuhijärvi Honkaranta 35:11 2515 Osoite Toivolan

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2016 1 Kaavatoimikunta AIKA 08.03.2016 kello 16:00-16:55 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3. 2 Pöytäkirjan tarkastaminen 4 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2017 1 Tarkastuslautakunta 09.02.2017 Aika 09.02.2017 klo 13:00-16:00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen

Lisätiedot

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995).

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 (365/1995). MUUTOKSENHAKUOHJEET MUUTOKSENHAKUKIELTO Pöytäkirjan 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 160, 162, 163 :t. Valmistelua ja täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muu tos ta. Sovellettava

Lisätiedot

Hakija: Pasila Petteri ja Minna

Hakija: Pasila Petteri ja Minna Rakennuslautakunta 14 04.02.2015 Kaavoitustoimikunta 15 02.03.2015 Kunnanhallitus 50 09.03.2015 Poikkeamislupa, Pasila Petteri ja Minna 495/10.03.00.02/2015 Rakennuslautakunta 04.02.2015 14 Hakija: Pasila

Lisätiedot

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina.

(Valmistelija: yhdyskuntatekniikan insinööri Annukka Takalo) Muistutukset ja Kynätien katusuunnitelma oheismateriaalina. Tekninen lautakunta 51 10.12.2014 Tekninen lautakunta 8 28.01.2015 Tekninen lautakunta 13 18.03.2015 Vastine Kynätien katusuunnitelman muistutuksiin 306/10.03.01/2014 TekLtk 10.12.2014 51 Kalajoen kaupungin

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti

Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti Rakennus- ja ympäristölautakunta 37 02.03.2016 Poikkeamislupa / Heinua Anita ja Matti 1051/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 02.03.2016 37 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti Päivi Cainberg,

Lisätiedot

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014

Taajama-alueiden osayleiskaavan muutos 270/10.02.03/2014 Tekninen lautakunta 39 02.09.2014 Tekninen lautakunta 2 18.02.2015 Tekninen lautakunta 15 16.04.2015 Tekninen lautakunta 23 03.06.2015 Kaupunginhallitus 114 08.06.2015 Kaupunginvaltuusto 23 15.06.2015

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015

Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Kaupunginhallitus 12 12.01.2015 Kaupunginhallitus 281 30.11.2015 Kaupunginhallitus 296 07.12.2015 Lausunto Oinaskylän tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta 774/613/2014 Kaupunginhallitus 12.01.2015 12 Vesannon

Lisätiedot

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo)

Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) Rakennus- ja ympäristölautakunta 202 04.11.2015 Poikkeamislupa / Kaupunginosa 24 kortteli 2 tontti 17 (Asunto Oy Kokkolan Credo) 674/10.03.00/2015 Rakennus- ja ympäristölautakunta 04.11.2015 202 Valmistelija:

Lisätiedot

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon

Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään kuntoon Tekninen lautakunta 70 29.04.2014 Tekninen lautakunta 114 12.08.2014 Kaupunginhallitus 294 18.08.2014 Kaupunginvaltuusto 87 15.09.2014 Valtuustoaloite / Heinolan kaupungin omistamat rakennukset hyvään

Lisätiedot

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3)

Kankaanpään kaupungin Karhoismajan kylän tilaa Kalliola koskeva ranta-asemakaavaehdotus (Pikku-Mateen ranta-asemakaava 3) Ympäristölautakunta 37 31.03.2015 Ympäristölautakunta 67 18.08.2015 Kaupunginhallitus 252 24.08.2015 Kaupunginhallitus 340 16.11.2015 Kaupunginvaltuusto 75 07.12.2015 Kankaanpään kaupungin Karhoismajan

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 )

Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) Kunnanhallitus 301 03.11.2014 Suunnittelutarveratkaisu asuinrakennuksen rakentamiseen / Jorma Moilanen (MRL 137 ) 3564/11.111/2014 KHALL 301 Hakija Nimi Moilanen Jorma Osoite Palokankaantie 45, 92400 Ruukki

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10

KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 KAUHAVAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 10 19.03.2015 AIKA 19.03.2015 klo 14:30-16:05 PAIKKA Ylihärmän palvelutoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen avaus ja päätösvaltaisuus 12 8 Edellisen kokouksen

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1

KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 KITEEN KAUPUNKI Pöytäkirja 6/2016 1 Tarkastuslautakunta Aika 23.05.2016 klo 16:00-18:34 Paikka Kiteen kaupungintalo, kokoushuone Sopukka Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Halttunen Sanna 16:00-18:34

Lisätiedot

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha

ML 25 Valmistelija ja esittelijä: Marina Bergheim-Ahlqvist, 040 521 8128. Lähi- ja virkistysmetsät 1 496 ha Maaseutulautakunta 25 08.04.2010 Elinkeino- ja kehittämisjaosto 36 27.04.2010 Tekninen lautakunta 76 25.05.2010 Kaupunginhallitus 313 30.08.2010 Strategiaehdotus kaupungin metsille ja maa-alueille 506/14.03.02/2010

Lisätiedot

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014

Rantayleiskaavan muutos 54/06.61/2012, 228/10.02.04/2014 Kunnanhallitus 326 16.11.2010 Kunnanhallitus 116 17.04.2012 Kunnanhallitus 210 19.08.2014 Kunnanhallitus 146 02.06.2015 Kunnanhallitus 174 11.08.2015 Kunnanvaltuusto 42 31.08.2015 Rantayleiskaavan muutos

Lisätiedot

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus

Puheenjohtajiston työryhmä Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus Puheenjohtajiston työryhmä 6 15.02.2017 Kaupunginhallitus 3 20.02.2017 Kaupunginhallitus 3 10.04.2017 Kaupunginhallitus 5 26.06.2017 Vaihto määräalat tiloista 408-404-11-199, 408-404-8-98, 408-404-9-240

Lisätiedot

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus

Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus Kunnanhallitus 59 23.03.2016 Kunnanhallitus 94 23.05.2016 Yhteistoimintamenettelyn päättäminen / sosiaali- ja terveyspalveluiden liikkeenluovutus 1.1.2017 107/010/013/2015 KHALL 59 Selostus: Kunnanvaltuusto

Lisätiedot

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00.

(Liikunta- ja nuorisopäällikkö) Esitän, että uimahalli pidetään yleisölle auki 35 h viikossa. Ma-ke 13.00-20.00, to 06.00-14.00 ja su 12.00-18.00. Sivistyslautakunta 85 21.10.2014 Sivistyslautakunta 90 12.11.2014 Sivistyslautakunta 103 10.12.2014 Kunnanhallitus 41 16.03.2015 Valtuusto 12 30.03.2015 Uimahallin aukioloajat Sivistyslautakunta 21.10.2014

Lisätiedot

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa

Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa Rakennus- ja ympäristölautakunta 64 13.04.2016 Suunnittelutarveratkaisu ja poikkeamislupa / Uusitalo Heikki ja Elisa 215/10.03.00/2016 Rakennus- ja ympäristölautakunta 13.04.2016 64 Valmistelijat: yleiskaava-arkkitehti

Lisätiedot

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala

Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Koko tila/määräala 31, YMP 10.5.2012 17:30 Suunnittelutarvepäätös kiinteistölle 535-404-8-124 Asia Hakija Asuinrakennuksen ja autosuoja/varaston rakentaminen. Nietula Matti ja Anita Poutakuja 3 B 2 37470 Vesilahti Rakennuspaikka

Lisätiedot

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE Ympäristölautakunta 161 06.10.2015 Ympäristölautakunta 222 26.11.2015 MARKO RANTASEN VAPAUTUSHAKEMUS VESIHUOLTOLAITOKSEN VIEMÄRIVERKKOON LIITTÄMISESTÄ / LAUSUNTO MARKO RANTASEN VALITUKSESTA TURUN HALLINTO-OIKEUDELLE

Lisätiedot

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla.

Keskiviikkona Kouvolan kaupungin internetsivulla. Kouvolan kaupunki Pöytäkirja 12/2017 130 Tarkastuslautakunta 13.12.2017 Aika 13.12.2017 klo 16:03-19:05 Paikka Läsnä Kouvolan kaupungintalo, Torikatu 10, hallinnon kokoushuone 316 3. krs. Luettelon mukaan

Lisätiedot

23 17.02.2015 42 19.05.2015

23 17.02.2015 42 19.05.2015 Meri-Lapin ympäristölautakunta Meri-Lapin ympäristölautakunta 23 17.02.2015 42 19.05.2015 KATSELMUS KIINTEISTÖJEN KOTIRANTA 407-6:44 JA KEMINSEUTU 407-7:52 RAJALLA/LAUSUNTO VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE/VASTINE

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016

Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 Sosiaali- ja terveysltk 201 09.12.2014 Sosiaali- ja terveysltk 22 26.01.2016 TILOJEN VUOKRAAMINEN TORNION SAIRASKOTISÄÄTIÖLTÄ PÄIVÄKESKUSTOIMINTAA VARTEN/TILOJEN VUOKRAAMINEN VUODELLE 2014/TILOJEN VUOKRAAMINEN

Lisätiedot