Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma 2011 2012"

Transkriptio

1 Perusturvalautakunta / LIITE 137 Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelma sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma

2 Sisältö Johdanto Keskeisiä käsitteitä Kunnan valtiolta saamat korvaukset Haukiputaalla asuvat ulkomaalaiset Haukiputaan kunnan maahanmuuttaja työryhmä (Mamu-ryhmä) Maahanmuuttajien palvelut Haukiputaalla Maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanotto kuntaan Toimeentulotuen myöntäminen Yhteistyön toiminnan koordinointi Tiedottaminen ja konsultointi Maahanmuuttajien vastaanotto, asuntopalvelut ja perhetyö Maahanmuuttaja- ja pakolaislasten päivähoito ja esiopetus Terveydenhuoltopalvelut Vanhusten ja vammaisten palvelut Sivistyspalvelut Opetuspalvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut Aikuisen maahanmuuttajan opiskelu- ja työllistymispalvelut Kolmannen sektorin toiminta Haukiputaan kunnan syrjinnän ehkäisemisen- ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma Kotouttamisohjelman sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelman päivittäminen

3 Johdanto Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja tukemiseksi kunnan tulee laatia kotouttamisohjelma. Ohjelman tulee sisältää suunnitelma kotoutumista edistävistä ja tukevista toimenpiteistä, palveluista, yhteistyöstä ja vastuista sekä maahanmuuttajien tarpeiden huomioon ottamisesta muita yhteiskunnan palveluja ja toimenpiteitä suunniteltaessa ja järjestettäessä. Ohjelmaan sisällytetään myös etnisen tasa-arvon ja hyvien etnisten suhteiden edistäminen ja syrjinnän ehkäiseminen. Kunta vastaa kotouttamisohjelman laatimisesta, toimeenpanosta, kehittämisestä sekä ohjelman toteutumisen ja vaikutusten seurannasta. TE-toimisto ja tarvittaessa muut viranomaiset osallistuvat kunnan aloitteesta oman toimialansa osalta ohjelman laatimiseen ja toimeenpanoon. Kotouttamisohjelmassa toimenpiteet ja palvelut suunnitellaan siten, että niiden avulla voidaan tehokkaasti ja oikea-aikaisesti edistää ja tukea maahanmuuttajien kotoutumista. Kotouttamista tukevien ja edistävien toimenpiteiden ja palvelujen piiriin voi kuulua Suomeen muuttanut henkilö, jolla on kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Valtakunnallisesti (hallituksen maahanmuutto- ja pakolaispoliittinen ohjelma) Maahanmuuttajien kotouttamisen ja turvapaikanhakijoiden vastaanoton yleinen kehittäminen, suunnittelu, ohjaus ja seuranta sekä yhteen sovittaminen kuuluu sisäasiainministeriölle. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) vastaa aluetasolla kotouttamisen suunnittelusta, ohjaamisesta ja seurannasta. Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) huolehtii työvoimapoliittisten toimenpiteiden sekä työvoimapalvelujen järjestämisestä ELY-keskuksen ohjauksessa. Kunnallisesti (kotouttamisohjelma) Kunnalla on yleis- ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajien kotouttamisessa. Asumisen ja kunnallisten palvelujen järjestäminen koskee kaikkia maahanmuuttajia, ei ainoastaan kotoutumistuen piirissä olevia. Erityisesti työvoimaan kuulumattomien maahanmuuttajien kuten lasten, nuorten ja vanhusten kotouttamista edistävien toimenpiteiden järjestäminen kuuluu kunnalle. Kotouttamisohjelmassa kunta yhteistyössä työhallinnon ja muiden viranomaisten, kansaneläkelaitoksen ja muiden tahojen kanssa määrittelee kotouttamisen tavoitteet, kotouttamista edistävät toimenpiteet, käytettävät resurssit ja yhteistyökysymykset. Yksilökohtaisesti (kotoutumissuunnitelma) Kotoutumissuunnitelma on maahanmuuttajan henkilökohtainen suunnitelma niistä toimenpiteistä ja palveluista, jotka edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan hankkia riittävä kielitaito ja muita yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja sekä edistävät ja tukevat hänen mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnan toimintaan. Kotoutumissuunnitelmaan ovat oikeutettuja ne 17 vuotta täyttäneet maahanmuuttajat, jotka ovat työttömiä työnhakijoita ja/tai saavat toimeentulotukea eivätkä ole asuneet Suomessa kolmea vuotta ensimmäisestä kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Kotoutumissuunnitelma on laadittava viimeistään silloin, kun asiakkaan työttömyys tai toimeentulotuen saaminen on kestänyt kaksi kuukautta. Myös muille, esimerkiksi peruskoulun valmistavilla luokilla oleville, voidaan laatia kotoutumissuunnitelma. Maahanmuuttaja laatii kotoutumissuunnitelman yhdessä työvoimaviranomaisen ja/tai sosiaaliviranomaisen kanssa. 3

4 Kotoutumissuunnitelma on koulutus- ja perehdytyspolku suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumissuunnitelmassa sovitaan korkeintaan vuodeksi kerrallaan niistä toimenpiteistä, jotka tukevat maahanmuuttajaa ja hänen perhettään. Kotouttamissuunnitelma on henkilökohtainen suunnitelma, jossa maahanmuuttaja ja työvoimaviranomainen ja/tai sosiaalityöntekijä sopivat niistä toimenpiteistä, joihin maahanmuuttaja osallistuu hankkiessaan yhteiskunnassa tarvittavia tietoja ja taitoja. Kotoutumistuki on kotouttamissuunnitelman ajalta myönnettävä työmarkkinatuki ja/tai toimeentulotuki. 1. Keskeisiä käsitteitä Kotoutuminen tarkoittaa maahanmuuttajan yksilöllistä kehitystä, tavoitteena työelämään ja yhteiskunnan toimintaan osallistuminen ja samalla oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen. Kotouttaminen on viranomaisten järjestämiä toimenpiteitä ja voimavaroja, joilla yksittäisten maahanmuuttajien kotoutuminen mahdollistetaan. Kotouttamistoimenpiteitä voivat olla Työvoimapoliittinen toimenpide eli TE-toimiston tarjoama kokopäiväinen kurssi tai työharjoittelu. Työvoimapoliittiseen toimenpiteeseen rinnastettava kotoutumista tukeva toimenpide: esim. ammatilliseen koulutukseen valmistava koulutus, ammatilliset opinnot, aikuisten peruskoulu-opinnot jne. Kotoutumista edistävä toimenpide eli toiminta, joka edistää yhteiskuntaan integroitumista, esim. kansalaisopiston kurssi, informaatiotilaisuuksiin osallistuminen tai maahanmuuttajajärjestössä toimiminen. Maahanmuuttaja on yleiskäsite, joka tarkoittaa kaikkia maahan muuttaneita henkilöitä. Siirtolainen on henkilö, joka muuttaa pysyvässä tarkoituksessa toiseen maahan hankkiakseen sieltä toimeentulonsa. Siirtolaiseksi luetaan myös avioliiton vuoksi maahan muuttavat, mutta ei opiskelijoita tai turisteja. Pakolainen on YK:n määritelmän mukaan henkilö, joka on kotimaansa ulkopuolella ja jolla on perusteltua aihetta pelätä joutuvansa kotimaassaan vainotuksi rodun, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen vuoksi. Kotouttamislaissa pakolaisiksi rinnastetaan turvapaikan hakijat, jotka ovat saaneet oleskeluluvan kansainvälisen suojelun perusteella tai tietyillä muilla perusteilla. Paluumuuttaja on ulkomailla asunut henkilö, joka muuttaa takaisin synnyinmaahansa. Inkerinsuomalaisilta paluumuuttajilta vaaditaan, että heidän vanhemmistaan tai isovanhemmista kaksi ovat olleet suomalaisia. Turvapaikanhakija on henkilö, joka pyytää suojaa ja oleskeluoikeutta vieraasta maasta. Kotoutumistuki on maahanmuuttajalle kotoutumissuunnitelman aikaisen toimeentulotuen turvaamiseksi tarkoitettu tuki. Kotoutumistuki muodostuu työmarkkina- ja/tai toimeentulotuesta. 4

5 2. Kunnan valtiolta saamat korvaukset Valtio korvaa pakolaisten vastaanotosta kunnalle aiheutuvia kustannuksia laskennallisena korvauksena sekä korvauksena maksetusta kotoutumistuesta ja toimeentulotuesta. Jokaisesta vastaanotetusta pakolaisesta maksetaan alkaen laskennallista korvausta siten, että yli 7-vuotiaan henkilön osalta maksetaan euroa vuodessa ja enintään 7-vuotiaan henkilön osalta maksetaan euroa vuodessa. Kunnan pakolaiselle maksama kotoutumistuki tai toimeentulotuki korvataan kunnalle täysimääräisesti. Laskennallista korvausta ja korvausta kotoutumistuesta/toimeentulotuesta maksetaan kunnalle kolmen vuoden ajan henkilön ensimmäisen kotikunnan väestötietojärjestelmään merkitsemisestä. Eduskunta on hyväksynyt uuden kotouttamislain joulukuussa Laki tulee voimaan Uudessa laissa on linjattu, että laskennallisen korvauksen maksamisaikaa jatketaan siten, että kolmen vuoden sijaan laskennallista korvausta maksetaan neljältä vuodelta ensimmäisestä Suomessa tehdystä kotikuntamerkinnästä alkaen. Kunnan käyttämä tulkkipalvelu korvataan todellisten kulujen mukaan, kun tulkkaus liittyy esim. sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin, kotoutumissuunnitelman laatimiseen, maahantulon alkuvaiheeseen liittyvään kotoutumista edistävien palveluiden käyttöön, perehdyttämiseen kunnassa sekä koulun tai päiväkodin ja kodin väliseen yhteistyöhön. Tulkkipalvelun kustannukset korvataan ilman aikarajaa. Alaikäisen ilman huoltajaa Suomeen saapuneen pakolaisen vastaanoton kustannukset (esim. sijoittaminen perheryhmäkotiin, lastensuojeluun rinnastettavat palvelut) korvataan siihen saakka, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Vamman tai sairauden edellyttämän pitkäaikaisen sosiaali- ja terveydenhuollon huomattavat kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä alkaen. Edellytyksenä on, että vamma, sairaus tai hoidon tarve on syntynyt ennen pakolaisen Suomeen tuloa. Muina erityisinä kustannuksina voidaan korvata muita arvaamattomia ja huomattavia kustannuksia, jotka yleensä aiheutuvat pakolaisen sosiaali- ja terveydenhuollon tarpeesta. Tällaisia kustannuksia voivat olla esimerkiksi lastensuojelun kustannukset, pakolaiselle Suomessa syntyneen vammaisen tai sairaan lapsen huomattavat hoitokustannukset, lyhytaikainen mutta kallis sairaalahoito sekä saattohoito. Kustannukset korvataan enintään kymmeneltä vuodelta ensimmäisestä kotikuntamerkinnästä alkaen. Tulkkipalvelun kustannuksia lukuun ottamatta muiden erityisten kustannusten korvaamisesta tulee sopia ELY-keskuksen kanssa kussakin yksittäistapauksessa. Haukiputaan kunnan mamu-ryhmässä korvausten hakemisesta ja koordinoinnista vastaa sosiaalipalvelut. 3. Haukiputaalla asuvat ulkomaalaiset Haukiputaalle on otettu pakolaisia vuosina 1995 ja Vuonna 1995 kunta vastaanotti 44 Kosovon albaania ja liberialaista. Tätä kotouttamisohjelmaa päivitettäessä (2010) pakolaisina Haukiputaalle tulleista lähes kaikki ovat muuttaneet pois eikä Haukiputaalla ole tehty päätöstä pakolaisten vastaanottamisesta. 5

6 Vuosittain Haukiputaalle saapuu muita maahanmuuttajia, jotka ovat saaneet oleskeluluvan työn, avioliiton tai jonkun muun syyn, esim. suomalaisten sukujuurien perusteella. Haukiputaalla oli väestörekisterikeskuksen tilaston mukaan asukasta, joista ulkomaalaistaustaisia on 118 henkilöä eli 0,6 % väestöstä. 4. Haukiputaan kunnan maahanmuuttaja työryhmä (Mamu-ryhmä) Haukiputaalla on toiminut aikaisemmin pakolaisten vastaanottotilanteissa sosiaalityön tulosalueella pakolaisten vastaanottoa koordinoinut työryhmä. Tätä kotouttamisohjelmaa laadittaessa rakennetta kehitettiin verkostoituneemmaksi ja sen nimeksi määriteltiin maahanmuuttajien työryhmä (mamu) johon kuuluvat Haukiputaan kunnasta: Anna-Liisa Karppinen, Sari Jäntti, Kirsti Lehtinen, Ritva Kiviniemi, Liisa Kauppila, Matti Vähäkuopus, Marja Laasonen, Erja Teppola, Minna Peltola, Eila Huotari, Sari Alahäivälä, Marjut Nurmivuori ja Olli Heinonen Mamu-ryhmän tehtävänä on vastata maahanmuuttajien kotoutumisesta Haukiputaalle, tehdä aloitteita ja esityksiä maahanmuuttajia koskevissa asioissa sekä tiedottaa maahanmuuttajia koskevista asioista. Mamu-ryhmä kokoontuu Haukiputaan kunnan viranhaltijoiden osalta 1 2 kertaa vuodessa ja tarvittaessa useammin. Mamu-ryhmä päivittää tarpeen mukaan kotouttamisohjelman. Mamu-ryhmä kutsuu muita tahoja tarpeen mukaan verkostokokouksiin. Muita tahoja kotouttamisessa ovat Haukiputaan TE-toimisto (Jaana Ylitalo), Kiiminkijoen opisto (Kerttu Vilmunen), Haukiputaan seurakunta (Helena Seppänen), Haukiputaan poliisi ja SPR:n Haukiputaan osasto. Haukiputaan mamu-ryhmä ja kotoutumista tukevat muut tahot Sosiaalipalvelut Anna-Liisa Karppinen Sari Jäntti ELY-keskus Sivistyspalvelut Marjut Nurmivuori Olli Heinonen Päivähoitopalvelut Eila Huotari Sari Alahäivälä TE-toimisto Mamu-ryhmä Pj. Anna-Liisa Karppinen Terveyspalvelut Matti Vähäkuopus Erja Teppola Marja Laasonen Minna Peltola Keskushallinto Kirsti Lehtinen Kotihoito-ja vanhuspalvelut Ritva Kiviniemi Liisa Kauppila Järjestöt ja 3. sektori Haukiputaan srk KELA Koulutuksen tuottajat 6

7 5. Maahanmuuttajien palvelut Haukiputaalla Mamu-ryhmän tehtävänä on kotoutumisen tukeminen ja onnistuminen Haukiputaalla. Tavoitteena on auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan suomalaiseen yhteiskuntaan säilyttäen oma identiteetti ja kulttuuri. Maahanmuuttajien käytännön asioiden kokonaisvastuu on Haukiputaan kunnan sosiaalipalveluiden sosiaalityöllä. Mamu-ryhmän puheenjohtajana toimii sosiaalijohtaja. Tässä kotouttamisohjelmassa maahanmuuttajien palvelut on jaettu seuraavanlaisiin tehtäväkokonaisuuksiin: - Maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanotto kuntaan - Toimeentulotuen myöntäminen - Yhteistyön toiminnan koordinointi - Tiedottaminen ja konsultointi - Maahanmuuttajien asuntopalvelut ja perhetyö - Maahanmuuttaja- ja pakolaislasten päivähoito ja esiopetus - Terveydenhuoltopalvelut - Vanhuksien ja vammaisten palvelut - Sivistyspalveluiden palvelut - Aikuisen maahanmuuttajan opiskelu- ja työllistymispalvelut - Kolmannen sektorin toiminta - Syrjinnän ehkäiseminen ja yhdenvertaisuuden edistäminen 5.1. Maahanmuuttajien ja pakolaisten vastaanotto kuntaan Sosiaalityön tulosyksikössä nimetään maahanmuuttajien ja pakolaisten asioista sosiaalipalveluissa vastaava henkilö. Tämä henkilö on tätä kotouttamisohjelmaa tehtäessä (2010) Sari Jäntti. Maahanmuuttajia tulee kuntaan työn, avioliiton tai jonkun muun syyn takia ennakoimattomasti. Näiden yksittäisten henkilöiden tai heidän perheidensä kotouttamisesta vastaa sosiaalipalvelut yhdessä verkostotoimijoidensa kanssa ja tarvittaessa sosiaalijohtaja kutsuu mamu-ryhmän kokoon. Kiintiöpakolaisten tai oleskeluluvan saaneiden turvapaikanhakijoina tulleiden vastaanottamisesta kunnan luottamushenkilöt tekevät päätöksen. Päätöksestä käynnistyy valmisteluvaihe ja se kestää 2 6 kk:tta ennen pakolaisten saapumista. Valmisteluvaihe käynnistyy mamu-ryhmän kokoontumisella, joka aloittaa ryhmän vastaanottamiseen ja kotouttamiseen liittyvät valmistelut. Mamu-ryhmä sopii vastaanottotilanteessa vastuiden jakamisesta seuraavaksi listatuista asioista. Luettelossa listatut asiat eivät etene järjestyksessä, vaan siihen on pyritty kokoamaan monipuolisesti huomioon otettavat asiat. Kaikki asiat eivät toteudu jokaisen maahanmuuttajan tai pakolaisen kohdalla, mutta kotouttamisohjelmassa on pyritty huomioimaan kotoutumiseen liittyviä asioita laajasti. Luettelossa oleviin asioihin on tarkempaa kuvausta tämän kotouttamisohjelman myöhemmissä osissa. ELY-keskus tekee tiivistä yhteistyötä pakolaisia vastaanottavan kunnan kanssa. ELY-keskus ja kunta sopivat yhdessä vastaanotettavasta ryhmästä: sen koosta, lähtömaasta, vastaanoton ajankohdasta ja muista erityisistä seikoista. Valinta tehdään ELY-keskuksella käytettävissä olevien kuntaan sijoitettavien henkilöiden tietojen perusteella. Valinnan jälkeen kunta saa käytettäväkseen YK:n pakolaisjärjestön keräämät tarkemmat tiedot vastaanotettavista henkilöistä. 7

8 ELY- keskus on mukana tukemassa pakolaisia vastaanottavaa kuntaa mm. tarjoamalla ohjausta, neuvontaa ja koulutusta vastaanotossa ja kotouttamisessa. Pohjois-Pohjanmaan alueella ja erityisesti Oulun seudulla on paljon maahanmuuttoon liittyviä toimijoita ja toimintoja, joita kotouttamistyössä voidaan hyödyntää. Toiminta käynnistyy neuvotteluilla ELY-keskuksen kanssa Haukiputaalle tulevista pakolaisista. Yhteydenpito vastaanottokeskuksiin, jos kyseessä on vastaanottokeskuksesta kuntaan muuttava. Asunnon hankkiminen yhteistyössä asuntotoimen kanssa Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen asiakkaan kanssa Vuokran maksamisen järjestelyt Sähkösopimuksen tekeminen Neuvonta ja ohjaus asumiseen liittyen Rekisteröinti ja passiasiat o hakemukset maistraattiin o postiosoitteen muutokset o passi-, oleskelulupa- ja henkilökorttihakemukset poliisille, ohjaus/neuvonta o nimien ja henkilötietojen tarkistaminen Yhteydenpito eri maiden konsulaatteihin ja suurlähetystöihin (tarvittaessa) Pankkitilien avaukset ja automaattien käytön opastus/neuvonta Tiedotetaan/neuvotaan Kelan etuuksista ja niiden hakemisesta kuten lapsilisistä, asumistuista, äitiyspäivärahasta, lastenhoitotuesta, eläkkeistä, sairauspäivärahasta, opintotuista, kela-kortista, lääkekorvauksista ja avustetaan hakemusten täyttämisessä Terveydenhuolto o Sovitaan/järjestetään ajanvaraukset terveystarkastuksiin ja lääkärille, silmälääkärille, hammaslääkärille ym. tarvittaviin tutkimuksiin Työikäisten osalta ilmoittautuminen työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon Yksilöllisten kotoutumissuunnitelmien tekeminen yhteistyössä TE-toimiston kanssa (haastattelut, asioiden kirjaaminen) Kouluikäisten lasten sijoittaminen kouluihin Päivähoitoikäisten lasten sijoittaminen päivähoitoon, tiedottaminen vaihtoehdoista (hakemusten tekeminen, opastaminen) Perheiden ja yksittäisten henkilöiden auttaminen kriisitilanteissa (mielenterveysongelmat, avioero, kuolema, lasten ongelmat, uuteen maahan tulosta johtuvat sopeutumiskriisit) Vanhusten palvelut o Palvelutarpeen kartoitus ja palveluiden toteutus yhdessä kotihoidon- ja vanhuspalveluiden kanssa Suomalaisen yhteiskunnan toimintamalleista tiedottaminen o Henkilökohtaiset keskustelut o Yhteisluennot o Esitteiden hankkiminen ja jakelu o Konkreettinen opastaminen lähiympäristössä/kunnassa Valtionapujen hakeminen Tilastointi Tarvittaessa lausuntojen laatiminen poliisille, maahanmuuttovirastolle, ELY-keskukselle, lähetystöille tms. 8

9 5.2. Toimeentulotuen myöntäminen Toimeentulotuen myöntämisen perusteet ovat sosiaalipalveluiden sosiaalityön asiantuntijuusaluetta. Sosiaalityöllä on käytössä ajantasaiset perusturvalautakunnan hyväksymät toimeentulotuen myöntämisperusteet ja toimeentulotuen myöntäminen ja siihen liittyvä prosessi on pääsääntöisesti osa sosiaalipalveluita. Maahanmuuttajia ovat kaikki Haukiputaalle toisesta maasta muuttavat, joten kaikki luettelossa mainitut kohdat eivät toteudu aina yksittäisen henkilön kohdalla. Tässä kotouttamisohjelmassa on kuitenkin avattu prosessiin liittyviä vaiheita kokonaisuutena, jotta kotouttamisen kaikki ulottuvuudet olisi kirjattu ohjelmaan. Kerrotaan toimeentulotuen myöntämisen perusteista ja sosiaaliturvasta yleensä (tarvittaessa käytettään tulkkia) Avustaminen toimeentulohakemusten tekemisessä Informointi toimeentulohakemusten vastaanottamisesta, käsittelystä ja päätöksenteosta. Päätösten ja laskelmien yksityiskohtainen selvittäminen niin, että asiakas ymmärtää asian sisällön (tarvittaessa käytetään tulkkia) Hakemusten täydentäminen ja lisäselvitysten pyytäminen sekä asioiden tarkistaminen esimerkiksi Kelalta, työttömyyskassoilta jne. Päätösten tekeminen (perus-, täydentävä- ja ehkäisevä toimeentulotuki) ja täytäntöönpano Muutostenhaku- ja valitusmenettelyn selittäminen (tarvittaessa tulkki) Maksusitoumusten kirjoittaminen Asiakirjojen arkistointi 5.3. Yhteistyön toiminnan koordinointi Haukiputaan kunnan maahanmuuttajien kotouttamisohjelman toimintaperiaate on verkostoitunut toiminta eri hallintokuntien viranhaltijoiden ja muiden tahojen välillä. Maahanmuuttajat ovat Haukiputaalla kuntalaisia, jotka käyttävät samoja palveluja kuin kuka tahansa kuntalainen. Koska maahanmuuttajalla ei kuitenkaan ole samoja lähtökohtia palveluiden käyttämiseen, tukitoimena Haukiputaan kotouttamisohjelmassa ja viranomaistoiminnassa on nähty hyväksi muodostaa moniammatillinen ja poikkihallinnollinen ryhmä (mamu-ryhmä) juuri maahanmuuttajien palveluiden järjestämiseksi ja koordinoimiseksi. Maahanmuuttajien asioiden hoitamisessa mamu-ryhmä tekee yhteistyötä eri viranomaistahojen ja muiden maahanmuuttaja-asioista kiinnostuneiden tahojen kanssa. Mamu-ryhmä suunnittelee ja ottaa yhteyttä (jakaa tehtävät ja vastuut) eri tahoihin sen mukaan mitä tarpeita maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi kulloinkin on tarve tehdä. Yhteistyötä tehdään sekä mamu-ryhmässä että ryhmän ulkopuolelle. Erityisesti ulkopuolisiin yhteistyökumppaneihin yhteydenpidossa huolehditaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus näkökohdat, mutta myös ryhmän sisäisesti käsitellään vain sellaisia asioita, jotka eivät riko salassapito- tai vaitiolosäädöksiä. Yhteistyötä tehdään kirjallisesti/sähköpostitse, puhelimitse, kasvotusten viranomaisverkostossa yksittäisten asiakkaiden asioista tai yleisellä tasolla kehittäen maahanmuuttajien palveluihin liittyviä käytäntöjä. Kotouttamisohjelmaa päivitetään muuttuvilta osin esim. henkilöiden nimet tai muuttuneet toimintamallit säännöllisesti ja aina tarpeen mukaan. Mamu-ryhmä huolehtii kotouttamisohjelman päivittämisestä ja päivitysten tiedottamisesta yhteistyökumppaneille. 9

10 5.4. Tiedottaminen ja konsultointi Maahanmuuttaja-asioista tiedottamisessa noudatetaan kunnan tiedottamisen strategiaa ja tiedottamisohjeita. Niiden mukaan Yleisestä tiedottamisesta vastaa kunnanjohtaja apunaan kunnansihteeri ja tiedottamisen kehittämisestä kunnan johtoryhmä. Kuntatiedotuksen koordinoinnista ja tuloksellisesta toteuttamisesta vastaa kunnansihteeri. Vastuualueen johtaja vastaa oman vastuualueensa tiedottamisesta ja sen järjestämisestä. Pääasiallisia tiedottajia oman toimintansa asioista ovat tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet. Haukiputaan kunnan mamu-ryhmässä on mukana kunnansihteeri ja hän vastaa ohjeen mukaan kunnanjohtajan apuna tiedottamisesta. Samoin vastuualueen johtajat tiedottavat tarvittaessa omaa vastuualuettaan koskevista asioista apunaan tulosalueiden ja tulosyksiköiden esimiehet. Tiedottaminen toteutetaan yksilöllisyyden, tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden periaatteita kunnioittaen. Siinä huomioidaan salassapito- ja vaitiolovelvollisuus-säädökset. Mamu-ryhmä toimii maahanmuuttaja-asioissa koordinoivana ryhmänä. Ryhmä pyrkii tukemaan maahanmuuttajien kotoutumista esim. käymällä kertomassa erilaisissa tilaisuuksissa (oppilaitoksissa, koulussa, päiväkodeissa) ryhmän työstä ja maahanmuuttajista/pakolaisista. Mamu-ryhmä nimeää keskuudestaan tai kutsuu ulkopuolisia konsultoivia henkilöitä tarpeen mukaan. Mamu-ryhmä on mukana mahdollisuuksien mukaan kolmannen sektorin tai jonkun muun yhteisön hankkeissa esim. juhlia tms. järjestettäessä Maahanmuuttajien vastaanotto, asuntopalvelut ja perhetyö Mamu-ryhmä jakaa sisäisesti erilaisten tehtävien vastuut ja suunnittelee työnjaot palveluorganisaatiossa siten, että toiminta on verkostoitunutta. Tässä osiossa listataan asioita/tehtäviä, joista osa tulee valmistella jo ennen maahanmuuttajaryhmän (mikäli kysymyksessä pakolaisryhmä, jonka vastaanottamisesta tehty erillinen päätös) saapumista, mutta asioita joudutaan käymään läpi myös yksittäisen maahanmuuttajan kohdalla. Suunnitteluvaihe Tieto kiintiöpakolaisista tulee noin 2 6 kk:tta ennen heidän saapumistaan. Ryhmästä saatavat esitiedot käydään läpi ja palveluiden tarve määritellään esitietojen perusteella. Alkukartoituksessa hahmotellaan muuttavien henkilöiden perhesuhteet, tutustutaan lähtömaan tilanteeseen (tässä asiantuntija apua ELY-keskuksesta/maahanmuuttovirastosta) ja huomioidaan tiedossa olevat erityistarpeet. Suunnitellaan ryhmän vastaanottaminen lentokentällä ja kuljetukset Haukiputaalle. Vastaanottamisessa mukaan tulkki ja työntekijä, joka voi olla ensimmäisinä päivinä kiinteästi ryhmän kotoutumisen alkumatkassa. Esitietojen perusteella maanmuuttaville henkilöille varataan ensimmäiset asunnot kunnan asuntoasioista vastaavien tahojen kanssa. Asuntoihin tehdään kuntotarkastukset ja ne varustellaan eli niihin huolehditaan huonekalut, patjat, liinavaatteet, astiat, hygieniavälineet, siivousvälineet, ruuanvalmistukseen tarvittavat välineet, ruokailuvälineet jne. Asuntoihin saattaminen, jossa yhteydessä käytäntöjen neuvonta mm. avaimet, WC, liesi ym. Asumiseen liittyvien käytännön asioiden omaksumiseksi taloyhtiöiden järjestyssäännöt käännetään mahdollisuuksien mukaan maahanmuuttajan kielelle. 10

11 Kuntaan saapuminen - vastaanotto Kuntaan saapumisen jälkeen (mahdollisimman nopeasti) käynti tulkin kanssa sosiaalitoimistossa, jossa selvitetään raha-asiat ja muut henkilökohtaiset asiat. Kuntakeskukseen tutustuminen; vaateostokset, kaupat, apteekki, terveyskeskus ym. sekä suomalaiset toimintamallit. Omaan asunympäristöön tutustuminen, lähikaupat, pyykkituvat, kuivaushuoneet, jätehuolto jne. Suunnitellaan terveystarkastukset ja mahdollisesti tarvittavat laboratorio- ja röntgentutkimukset Pankkiasioiden hoitaminen eli tilienavaukset, pankkikorttien käyttöopastukset TE-toimiston kanssa yhteistyön aloittaminen eli kotoutumissuunnitelmien laatimisen käynnistäminen Lasten koulujen ja päiväkotien aloittaminen Koulutuksiin ohjaaminen Toteutetaan kotikäyntejä arjen sujumisen turvaamiseksi. Perhetyön tavoitteena on auttaa ja tukea maahanmuuttajia selviytymään kodissaan ja sen ulkopuolella. Perhetyön kautta tuetaan asiakkaita kunnallisiin ja julkisiin palveluihin sekä annetaan neuvontaa ja ohjausta, jotka sisältävät myös tarpeelliset tiedot suomalaisesta yhteiskunnasta ja kotoutumisesta sekä asumisen opastuksen yksilöllisesti Maahanmuuttaja- ja pakolaislasten päivähoito ja esiopetus Lapsiperheiden ja alle kouluikäisten lasten kotouttaminen perustuu mamu-ryhmän ja päivähoitopalveluiden yhteistyöhön. Mamu-ryhmässä on mukana kaksi henkilöä päivähoitopalveluiden tulosalueelta ja he voivat käyttää päivähoidon ja esiopetuksen suunnittelussa ja toteutuksessa tulosyksiköidensä monipuolista asiantuntemusta. Päiväkoti- ja esiopetus ikäisten lasten päivähoitoon sijoittuminen valmistellaan ensin esitietojen perustella, mutta lopulliset toimet tehdään vasta kun henkilöt on tavattu ja heidän kanssaan on keskusteltu erilaisista vaihtoehdoista. Perheen tarpeiden mukaisesti järjestetään lapsille lähialueen päiväkodeista mahdollisimman sopiva osapäiväinen tai kokopäiväinen päivähoitopaikka riippuen resursseista ja perheen tarpeesta. Perheelle tarjotaan myös mahdollisuutta osallistua avoimen päiväkodin toimintaan. Päivähoito ja esiopetus asioiden neuvonnassa ja suunnittelussa käytetään apuna tulkkia. Päivähoidon pedagogisissa ratkaisuissa, toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa otetaan huomioon lapsen yksilölliset tarpeet sekä kieli- ja kulttuuritausta olemassa olevien varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmien lisäksi. Vanhempien kanssa laaditaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelma tai esiopetuksen oppimissuunnitelma, joihin tarvittaessa sisällytetään lapsen kuntoutussuunnitelma. Yhteistyön onnistuminen edellyttää tulkin käyttöä varsinkin maahantulovaiheen ensivaiheessa. Lapsen kehitystä ja oppimista havainnoidaan ja tuetaan lapsen päivittäisessä toimintaympäristössä. Suomen kielen opetus ja oppiminen nivoutuu pääosin päiväkodin suunniteltuun arkeen ja luonnollisiin vuorovaikutustilanteisiin lasten välillä ja aikuisten kanssa. Leikin ja toiminnallisten opetusmenetelmien käytöllä pienryhmissä vahvistetaan suomen kielen ja oppimisvalmiuksien kehittymistä. Päivähoidon kasvattajilla tulee olla oman kulttuurin tuntemukseen ja kunnioitukseen pohjautuva myönteinen asenne muita kulttuureja kohtaan. Jotta lapsi voisi kokea taustaansa liittyvän kaksikulttuurisuuden vahvuutena, tulee aikuisten ja koko kasvuympäristön välittää tätä arvostusta. Monikulttuurisen päivähoidon tavoitteisiin kuuluu lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa. Vanhempia kannustetaan 11

12 välittämään lapselleen omaa äidinkieltään, ajatteluaan, perinteitään ja tapojaan, jotka ovat tärkeitä lapsen identiteetin muodostumiselle. Maahanmuuttajalasten esiopetus toteutetaan Haukiputaalla esiopetuksen opetussuunnitelman toiminta-ajatuksen sekä yleisten kasvatus- ja oppimistavoitteiden mukaisesti, kuitenkin aina lapsen yksilölliset tarpeet sekä perheen kieli- ja kulttuuritausta huomioiden. Esiopetuksessa pääpaino on kokonaisvaltaisessa kasvun tukemisessa; opetuksen pitää antaa lapselle mahdollisuus muodostaa itsestään myönteinen minäkuva sekä vahvistaa lapsen omaa kieli- ja kulttuuri-identiteettiä. Opetuksella tuetaan suomen kielen ja mikäli mahdollista myös lapsen oman äidinkielen kehittymistä sekä mahdollisuutta kasvaa kahteen kulttuuriin. Päivähoidon ja esiopetuksen vastuuhenkilöitä Haukiputaan mamu-ryhmässä toimivat Eila Huotari (p ) ja Sari Alahäivälä (p ) Terveydenhuoltopalvelut Terveyspalvelut vastaavat maahanmuuttajien terveydenhuoltoon liittyvistä palveluista, myös hammashuollosta. Tarkastuksissa huomioidaan mahdolliset erilaiset kulttuurierot terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa sekä kiintiöpakolaisten terveystarkastuksissa. Mamu-ryhmään kuuluu terveyspalveluiden tulosalueelta neljä henkilöä ja jo vastaanoton valmisteluvaiheessa ennakkotietojen perusteella terveyspalveluita edustavat jäsenet saavat tiedon tarvittavista resurssien varaamisista. Maahanmuuttajaryhmälle/pakolaisryhmälle terveystarkastukset toteutetaan erillisen suunnitelman mukaan, johon vaikuttaa mm. tulomaa ja terveydentila. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on laatinut ohjeistuksen turvapaikanhakijoiden terveystarkastuksista (saatavissa sekä ohjeistuksen pakolaisten ja turvapaikan hakijoiden infektioiden ehkäisystä (saatavissa: Maahanmuuttajien tulovaiheeseen sijoittuvissa terveystarkastuksissa hyödynnetään kansallisia ohjeistuksia. Alkuvaiheen jälkeen maahanmuuttajat ovat terveyspalveluiden asiakkaina yhdenvertaisia kuntalaisia. Terveyspalveluiden vastuuhenkilöinä Haukiputaan mamu-ryhmässä ovat Matti Vähäkuopus, (p ), Marja Laasonen (p ), Erja Teppola (p ) ja Minna Peltola (p ) Vanhusten ja vammaisten palvelut Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelmassa lähtökohtana on, että kotoutumissuunnitelma laaditaan tarvittaessa myös iäkkäille maahanmuuttajille. Heidän kohdallaan huomioidaan henkilön ikä, henkinen vireys, fyysinen toimintakyky, lukutaito, aikaisempi kielitaito ja lähtömaan kulttuuri. Vanhuksille pyritään järjestämään kotoutumista tukevaa toimintaa esimerkiksi kolmannen sektorin toimijoiden (SPR) ja/tai seurakunnan kanssa. Selvitetään mahdollisuudet järjestää 12

13 esim. kerhotoimintaa, joka sisältää mm. yhteiskuntatietoutta ja samalla tukisi sosiaalisten suhteiden syntymistä ja kielitaidon kohenemista. Vanhusten ja vammaisten kotihoito palveluna tukee iäkkäiden ja vammaisten selviytymistä kotona antamalla tukipalveluja, omaishoidon tukea sekä hoiva- ja hoitopalveluita. Maahanmuuttajien vanhus- ja vammaispalvelut toteutetaan samojen periaatteiden mukaisesti kuin muidenkin palvelua tarvitsevien haukiputaalaisten. Mamu-ryhmässä kotihoito- ja vanhuspalveluiden vastuuhenkilöinä toimivat Ritva Kiviniemi (p ) ja Liisa Kauppila (p ) Vammaispalveluiden vastuuhenkilöinä toimivat mamu-ryhmässä Anna-Liisa Karppinen (p ) ja Sari Jäntti (p ) Sivistyspalvelut Opetuspalvelut Valmistava opetus Haukiputaalla peruskouluikäiset maahanmuuttavat oppilaat osallistuvat peruskoulun valmistavaan opetukseen. Valmistavan opetuksen tarkoituksena on, että oppilas selviää riittävästi suomen kielellä ja sopeutuu suomalaiseen kouluun. Pääpaino opetuksessa on suomen kielellä, muita oppiaineita opetetaan kunkin oppilaan ikä- ja taitotason mukaan. Taito- ja taideaineissa oppilaat pyritään integroimaan ikätasoa vastaavaan suomalaiseen luokaan mahdollisuuksien mukaan. Valmistavan opetuksen kesto on joustava ja jakson jälkeen oppilas siirtyy hänelle parhaiten sopivaan luokaan tai jatkoryhmään. Haukiputaan kunnassa on voimassa oleva valmistavan koulutuksen opetussuunnitelma (saatavissa: Suomi toisena kielenä -opetus Siirryttyään suomalaiseen luokkaan tai aloittaessaan suoraan suomalaisessa luokassa oppilas alkaa saada Suomi toisena kielenä -opetusta. Haukiputaan kunnassa on voimassa oleva opetussuunnitelma Suomi toisena kielenä opetukselle (saatavissa: Mamu-ryhmässä opetus- ja sivistyspalveluiden vastuuhenkilönä toimii Marjut Nurmivuori (p ) Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut Kulttuuri- ja vapaa-aikatoimi tarjoaa laajasti harrastusmahdollisuuksia, joilla voidaan edesauttaa maahanmuuttajien kotoutumista. Vapaa-ajan- sekä nuorisotoiminnan toiminta-ajatuksena on erilaisuuden hyväksyminen kaikissa muodoissa. Kulttuuri- ja vapaa-ajan toimintoja sekä nuorisotoimintaa voidaan tuottaa Haukiputaan kunnan omina palveluina, mutta erittäin tärkeänä nähdään yhteistyö kunnan alueella toimivien urheiluseurojen, seurakunnan sekä Kiiminkijoen opiston kanssa. 13

14 Vapaan sivistystyön tehtäviä Haukiputaalla hoitaa Kiiminkijoen opisto, joka toimii Haukiputaan kunnan mamu-ryhmän yhteistyökumppanina ja pyrkii tarpeen mukaan järjestämään tarvittavia kursseja. Erityisesti opiston merkitys korostuu mm. kotiäitien ja ikääntyneiden maahanmuuttajien kohdalla. Kotouttamisohjelmassa lähtökohta on, että mikäli maahanmuuttajaryhmän vastaanottamista valmistellaan, yhteistyötä tehdään jo ennen kuin ryhmä on saapunut. Yhteistyön lähtökohtana ovat ennakkotiedot ja niiden pohjalta laaditut suunnitelmat tarvittavista kursseista. Opisto toteuttaa vuosittain runsaasti eri alojen kursseja, joihin maahanmuuttaja(t) voi(vat) osallistua yhdessä muiden kurssilaisten kanssa. Pääpaino kursseissa on suomen kielen oppiminen osana kotoutumista. Kotouttamistilanteessa toiminnat ja yhteystyöt muiden toimijoiden kanssa suunnitellaan tilannekohtaisesti. Mamu-ryhmässä vapaa-aikatoimen vastuuhenkilönä toimii Olli Heinonen (p ) Aikuisen maahanmuuttajan opiskelu- ja työllistymispalvelut TE-toimiston osuus maahanmuuttajien kotoutumisessa on merkittävä. TE-toimiston kautta maahanmuuttajat voivat hakeutua työhön, koulutuksiin, työharjoitteluun, työelämävalmennukseen tai kuntouttaviin toimenpiteisiin. Alle kolme vuotta Suomessa asuneet maahanmuuttajat kuuluvat kotouttamislain piiriin. TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuneelle maahanmuuttajalle laaditaan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Suunnitelma laaditaan määräajaksi kerrallaan ja se sisältää konkreettisia toimenpiteitä esim. työharjoitteluun tai koulutukseen hakeutumisesta. Ensisijaisena tavoitteena on saada riittävä suomen kielen taito sekä oppia tuntemaan suomalaista yhteiskuntaa ja työelämää. Haukiputaan kunta sijaitsee Oulun läheisyydessä ja koulutusten osalta maahanmuuttajien kotoutumisessa voidaan tukeutua Oulussa olevien oppilaitosten ja koulujen tarjontaan. TE-toimisto on tärkeä yhteistyökumppani kotouttamisen aikana ja mamu-ryhmä tai siinä vastuutettu taho tekee tiivistä yhteistyötä TE-toimiston kanssa. Pääsääntöisesti yhteistyö maahanmuuttajan henkilökohtaisen kotouttamissuunnitelman laatimisessa tapahtuu kunnan sosiaalipalveluiden kanssa. Haukiputaan kunnan mamu-ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä Oulun seudun TE-toimiston kanssa aikuisten maahanmuuttajien kouluttamisessa ja työelämään siirtymisessä. Kotoutujan on mahdollista suorittaa rinnasteisina toimenpiteinä toisen asteen ammatillinen koulutus tai lukio koulutus, joiden toteutuksessa Haukiputaan kunta tukeutuu pitkälti Oulun palveluihin ja ammattillisiin koulutuksiin. TE-toimisto koordinoi yhteistyössä kunnan kanssa oppivelvollisuusiän ylittäneiden koulutusta. Työhallinnon palvelut kotoutumisen piirissä oleville maahanmuuttajille toteutuvat siten, että TE-toimistoon työnhakijaksi rekisteröityneelle maahanmuuttajalle laaditaan henkilökohtainen kotoutumissuunnitelma. Kotoutumissuunnitelmassa kartoitetaan maahanmuuttajan työmarkkinavalmiuksia, omia tavoitteita ja suunnitelmia sekä sovitaan konkreettisesti niistä toimenpiteistä joiden avulla maahanmuuttaja voi hankkia työelämässä, koulutuksessa sekä muussa yhteiskunnallisessa osallistumisessa tarvittavia valmiuksia. Työnhakijaksi rekisteröitynyttä maahanmuuttajaa tiedotetaan oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan työnhakijana, eri palveluvaihtoehdoista sekä avointen työpaikkojen tiedonlähteistä. 14

15 Yksi keskeisimmistä kotouttamisen välineistä on kotoutumiskoulutus, jota ELY-keskus hankkii työ- ja elinkeinotoimiston (TE-toimisto) asiakkaina oleville maahanmuuttajille. Koulutusta hankitaan tarvelähtöisesti niille paikkakunnille, joilla on riittävän kokoinen koulutusta tarvitseva ryhmä. Tarvittaessa asiakkaita myös ohjataan muilla paikkakunnilla järjestettävään koulutukseen. Haukiputaalla kotoutumiskoulutusta on hyvin tarjolla Oulussa, jonka koulutuksia voidaan hyödyntää kotoutumisessa. Kotouttamispolku alkaa useimmiten alkukartoituksella, jossa määritellään hakijoiden latinalaisten aakkosten taso tai sen puute ja sitten suomen kielen osaamisen taso ja alkukartoituksesta ohjautuu oikealle tasolle. Kotoutumiskoulutus etenee oheisen kaavion mukaisesti maahanmuuttajan lähtötilanteeseen perustuen. Luku- ja kirjoitustaidon koulutus Alkukartoitus Suomen kielen perusteet -kotouttamiskoulutus maahanmuuttajille (moduulit 1-2 ja työelämämoduuli) Moduuli 1 Moduuli 2 Työelämämoduuli Jatkokoulutus/ työelämä Työelämään ohjaava koulutus maahanmuuttajalle Kielitaidolla työelämään -kotouttamiskoulutus maahanmuuttajille (moduulit 3-4) Moduuli 3 Moduuli 4 Toiminnan tavoitteena on, että maahanmuuttajalle voidaan tarjota jokin työllistymistä edistävä toimenpide kotoutumissuunnitelman sisältyen. Tällaisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi: - Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus - Kotoutumistyöharjoittelu/-työelämävalmennus - Päätökset muiden kuin TE-toimiston tarjoamien toimintojen rinnastamisesta työvoimapoliittiseen koulutukseen tai työharjoitteluun/työelämävalmennukseen - Ammatillinen kuntoutussuunnittelu - Neuvonta ammatilliseen koulutukseen hakeutumista varten - Työnhakumatkoihin ja muuttokustannuksiin myönnettävä liikkuvuusavustus sekä matka-avustus - Palkkatuki työsuhteeseen tai oppisopimuskoulutukseen - Yrittäjyysneuvonta - Aloittavalle yrittäjälle myönnettävä starttiraha Työvoimavirkailijat toimivat kotoutumissuunnitelmien laatimisessa yhteistyössä sosiaalitoimen kanssa silloin, kun kotoutuja on myös sosiaalitoimen asiakas. Tarvittaessa käytetään tulkkia. 15

16 Kotoutumissuunnitelman toteutumista seurataan ja suunnitelmaa päivitetään työvoimavirkailijan ja asiakkaan säännöllisissä tapaamisissa. Olennaista on tunnistaa asiakkaan osaamistausta ja elämäntilanne sekä löytää tähän kokonaisuuteen kulloinkin parhaiten soveltuvat palveluvaihtoehdot. Kotoutumisen alkuvaiheessa kielen opiskelu ja omaan ympäristöön tutustuminen voivat olla etusijalla. Ammatillisten suunnitelmien merkitys kasvaa kun hakija hallitsee perustaidot ja kykenee toimimaan uudessa ympäristössään. Erityisesti heikon kielitaidon ja koulutustaustan omaavien maahanmuuttajien työelämään sijoittuminen vaatii usein vuosia kestävän palveluprosessin Kolmannen sektorin toiminta Kolmannella sektorilla tarkoitetaan pääasiallisesti järjestöjä, säätiöitä ja osuuskuntatoimintaa, joiden toiminta on voittoa tavoittelematonta ja yksityistä. Usein myös seurakunnan toiminta luetaan kolmanteen sektoriin. Haukiputaan seurakunta on nimennyt yhdyshenkilökseen Helena Seppäsen. Mamu-ryhmä tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa kotoutumisen edistämiseksi. Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelmassa 3.sektotorin yhteistyö nähdään tärkeänä voimavarana kotoutumisen onnistumiselle. Haukiputaalla on paljon yhdistyksiä ja asukasyhdistyksiä, joiden toimintaan maahanmuuttajat ovat tervetulleita. Haukiputaalla toimii vireä kolmas sektori -hanke, jonka osaamista ja taitoja mamu-ryhmä voi kotoutumisen eri vaiheissa yhteistyössä hyödyntää. Haukiputaan ja Oulun läheisyys sekä hyvät kulkuyhteydet mahdollistavat myös Oulussa toimivien järjestöjen ja yhteisöjen palveluiden käytön. Suomen Punaisen Ristin pakolais- ja maahanmuuttajatyön lähtökohtia ovat ihmisoikeudet, suvaitsevaisuus, kotoutuminen ja moninaisuus. Tavoitteena on, että maahanmuuttaja tulisi itse mukaan toimintaan, mutta SPR haluaa tukea myös viranomaisten kotouttamistyötä. Vapaaehtoistoiminta voi muodostaa osan maahanmuuttajan kotoutumissuunnitelmasta. Haukiputaan SPR:n toimintasuunnitelmassa on vuodelle 2011 kirjattu maahanmuuttajien kotoutumista tukeva toiminta ja sen kehittäminen yhdessä viranomaisten kanssa. Haukiputaan SPR:n ja mamu-ryhmän välinen yhteistyö tarjoaa varmasti lukuisia yhteistyön muotoja Oulun seudulla. Suomen Punainen Risti avustaa valtakunnallisesti viranomaisia pakolaisten vastaanotossa vapaaehtoistyöntekijöiden voimin ja auttaa pakolaistilanteessa erilleen joutuneita perheitä palaamaan yhteen. Perheenyhdistämistä koskevista asioista vastaa SPR:n keskustoimisto. Lisäksi toimenkuvaan kuuluu perheenjäsenten etsiminen ja viestien välitys sekä pakolaisten oikeuksien valvominen. Suomen punaisella Ristillä on Haukiputaalla toimintaa. 7. Haukiputaan kunnan syrjinnän ehkäisemisen- ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelma Viranomaisilla on yleinen yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuus. Kunnan toimivaltaan kuuluvien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa toimitaan siten, että toiminta edistää yhdenvertaisuuden toteutumista hallinto- ja muissa toimintatavoissa. Kunnalla on myös velvollisuus laatia yhdenvertaisuussuunnitelma etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi, jonka mukaan eri etnistä alkuperää olevien asema tulisi suunnitelmallisesti ottaa huomioon, ja tällä tavoin myös edistää maahanmuuttajien sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Etnisen alkuperän perusteella syrjinnän vaarassa ovat Suomen perinteiset vähemmistöt romanit, tataarit, juutalaiset ja saamelaiset sekä maahanmuuttajataustainen väestö. 16

17 Maahanmuuttajataustaisen väestön määrä ei ole kovin suuri ja se on kuvattu tämän ohjelman luvussa kolme. Yhdenvertaisuussuunnitelmalta vaadittava laajuus ja sisältö riippuvat paikkakunnan koosta, vähemmistöjen määrästä palvelujen käyttäjinä sekä etnisen alkuperän merkityksestä palveluprosesseissa. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi olla joko erillinen suunnitelma tai osana kotouttamisohjelmaa, kuten tässä Haukiputaan kunnan kotouttamisohjelmassa. Yhdenvertaisuussuunnitelmalla on tarkoitus edistää etnistä yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää. Pelkästään samanlainen kohtelu ei aina takaa yhdenvertaisuuden toteutumista, koska ihmisten lähtökohdat ja mahdollisuudet käyttää palveluja vaihtelevat yksilöllisesti. Joskus tarvitaan positiivista erityiskohtelua. Haukiputaan kuntalaiset ovat lähtökohtaisesti tasa-arvoisia ja kaikkia kohdellaan yksilöinä alkuperästä riippumatta. Jos maahanmuuttajan yhdenvertaisuuden toteutumiseksi tarvitaan erityistoimia, niitä järjestetään. Mikä on syrjintää ja mikä ei ole syrjintää? Ikään, etniseen tai kansalliseen alkuperään, kansalaisuuteen, kieleen, uskontoon, vakaumukseen, mielipiteeseen, terveydentilaan, vammaisuuteen, sukupuoliseen suuntautumiseen sekä muuhun henkilöön liittyvään syyhyn perustuva syrjintä on kiellettyä. Syrjintänä kiellettyä on sekä välitön että välillinen syrjintä. Myös syrjintäperusteella tapahtuva häirintä ja ohje tai käsky syrjiä on kiellettyä. Välitön syrjintä tarkoittaa henkilön kohtelua laissa säädetyillä syrjintäperusteilla epäsuotuisammin kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa. Käytännössä kohtelu aiheuttaa yksilölle haittaa, kuten saamatta jääneitä etuisuuksia, taloudellista tappiota tai valinnanmahdollisuuksien vähenemistä. Välillisestä syrjinnästä on kysymys silloin, kun henkilö toimiessaan näennäisesti puolueettomien säännösten ja määräysten mukaisesti, asettaa toisen henkilön erityisen epäedulliseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin nähden. Eri asemaan asettaminen ei kuitenkaan ole syrjintää silloin, kun käyttäytymisen perusteena olevalla säännöksellä, määräyksellä tai käytännöllä on oikeutettu tavoite ja tavoitteen saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia ja tarpeellisia. Häirinnällä tarkoitetaan henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista ja tosiasiallista loukkaamista kielletyillä syrjintäperusteilla siten, että häiritsevällä käyttäytymisellä tai häiritsevillä toimilla luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri. Sekä tarkoituksellinen häirintä että tosiasiassa vakavalla tavalla häiritseviin seurauksiin johtava menettely on kiellettyä. Myös ohje tai käsky syrjiä on syrjinnän muoto. Syrjintänä ei pidetä kiellettyyn syrjintäperusteeseen liittyvää eri asemaan asettamista silloin, kun kysymys on yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesta erilaisesta kohtelusta, jonka perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorittamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus, ikään perustuvasta erilaisesta kohtelusta silloin, kun sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu työllisyyspoliittinen, työmarkkinoita tai ammatillista koulutusta koskeva tai muu näihin rinnastettava oikeutettu tavoite, tai kun erilainen kohtelu johtuu sosiaaliturvajärjestelmien eläke- ja työkyvyttömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista ikärajoista. Rasismi on ajattelumalli, jonka mukaan ihmisen etninen tausta, ihonväri tai kansallisuus tuottavat tai pitävät sisällään ominaisuuksia, joiden perusteella ihmisryhmät voidaan asettaa keskenään arvojärjestykseen. Se voi ilmetä ennakkoluuloina, syrjintänä tai vihamielisenä käytöksenä esimerkiksi etnisiä vähemmistöjä, maahanmuuttajia tai ulkomaalaisia kohtaan. Syrjintänä ei pidetä sellaisten ryhmien positiivista erityiskohtelua, joiden katsotaan olevan esimerkiksi alkuperänsä, ikänsä tai sosiaalisen asemansa vuoksi erityisten tukitoimien tarpeessa. Erityiskohtelun tavoitteena on jonkun ryhmän tosiasiallisen yhdenvertaisuuden saavuttaminen ja syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäiseminen ja lievittäminen. Ollakseen oikeutettua positiivisen 17

18 erityiskohtelun tulee olla tavoitteen kannalta oikeasuhteista. Käytännön toimia etnisten vähemmistöjen, tässä tapauksessa maahanmuuttajien, tasavertaiseen asemaan saattamiseksi on esitetty yleisellä tasolla tässä ohjelman osassa sekä myös kunkin palvelun kohdalla erikseen. Tällaisia positiivisia erityistoimia voivat olla esimerkiksi neuvontapalvelut, tulkkipalvelut, vieraskielinen materiaali ja muu informaatio sekä kulttuurikysymysten huomioiminen kaikessa toiminnassa. Haukiputaan kunta toteuttaa yhdenvertaisuusperiaatetta kaikissa palvelujen tarjonnoissa ja kunnassa edistetään myönteistä kanssa käymistä kunnassa jo asuvien ja maahanmuuttajien välillä. Toiminnassa perusajatuksena on, että kaikki toiminta on avointa ja maahanmuuttajia kannustetaan käyttämään palveluita ja osallistumaan toimintaan, jossa kohtaamisia kantaväestön kanssa tapahtuu, kuten liikuntaharrastuksissa, kansalaisopistossa ja järjestöissä. Palveluista tiedotetaan kohdennetusti maahanmuuttajille. Myös kantaväestölle tulee tiedottaa maahanmuuttaja-asioista ja heidän tarvitsemistaan erityispalveluista ja niiden syistä. Kotouttamisohjelmassa on tiedottaminen kuvattu kappaleessa 6.4. Syrjinnän ehkäisemistä ja yhdenvertaisuuden edistämistä tuetaan haukiputaan kunnassa tukemalla maahanmuuttajien mahdollisuuksia oman kulttuurin ylläpitämiseen. Käytännön toimissa tämä näkyy tukemalla mm. kirjasto palveluissa auttamalla maahanmuuttajia tilaamaan ja löytämään omankielistä materiaalia. Kirjastossa ja kulttuuritoimessa voidaan järjestää näyttelyitä maahanmuuttajien kulttuuriin liittyen. Oman kielen ja kulttuurin ylläpitämistä tuetaan myös päiväkodeissa ja kouluissa. Samoin tuetaan ja edistetään maahanmuuttajien tasa-arvoa kaikissa palvelutilanteissa sekä tukee maahanmuuttajien osallisuutta. Käytännön toimissa tämä tarkoittaa palveluprosessien kehittämistä niin, että palvelutilanteissa maahanmuuttaja saa tarvitessaan tukea ja rohkaistuu itse aktiiviseksi toimijaksi. Maahanmuuttajan tarvitsema kielellinen tuki huomioidaan ja henkilökuntaa koulutetaan maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamiseen mm. tulkkipalveluiden käyttöön. Yhdenvertaisuuden toteutumisesta huolehditaan kaikissa työyhteisöissä. Käytännössä tämä tarkoittaa tarpeen mukaisia täydennyskoulutuksia, joilla huolehditaan henkilökunnan monikulttuurisuusosaamisesta, maahanmuuttaja-asiakkaiden kohtaamisvalmiuksista ja tulkkipalvelujen käytöstä. Työyhteisöihin, joissa ei vielä ole maahanmuuttajayhdyshenkilöä, nimetään sellainen. mamu-ryhmän jäsenet huolehtivat omissa yksiköissään syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen tarkoituksenmukaisista rakenteista. 8. Kotouttamisohjelman sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelman päivittäminen Mamu-ryhmä päivittää vuosittain kotouttamisohjelmaa sekä syrjinnän ehkäisemisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen suunnitelmaa. Tämä ohjelma tarkentuu, hioutuu ja täsmentyy kokemuksen ja työn tekemisen kautta. Muutokset kirjataan vuosittain päivittämisen yhteydessä. 18

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut

KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA. Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut KUNNAN ROOLI ALKUVAIHEEN KOTOUTTAMISESSA Jenni Lemercier Johtava sosiaalityöntekijä Espoon maahanmuuttajapalvelut Organisaatiokaavio (toiminnot) Maahanmuuttajapalvelut InEspoo Monikulttuurinen neuvonta

Lisätiedot

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma.

Alkuvaiheen palvelut Alkuvaiheen palveluihin kuuluvat perustieto, ohjaus ja neuvonta, alkukartoitus ja kotoutumissuunnitelma. Keskeiset käsitteet Alkukartoitus Työttömille työnhakijoille, toimeentulotuen saajille ja sitä pyytäville tehtävä kartoitus, jossa arvioidaan alustavasti työllistymis-, opiskelu- ja muut kotoutumisvalmiudet.

Lisätiedot

Kotouttaminen terveydenhuollossa

Kotouttaminen terveydenhuollossa Kotouttaminen terveydenhuollossa tartuntatautien torjunnan ja rokotusten näkökulmasta Tartuntatautipäivät 6.4.2017 Paula Tiittala, LL, asiantuntijalääkäri, tutkija HY, THL 1 Sisältö 1. Käsitteet tutuiksi

Lisätiedot

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma

Tuumasta toimeen lasten kasvun tukemisen resurssit luovasti käyttöön hanke 2006 2008. Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Maahanmuuttajalapsen kotoutumissuunnitelma Lapsen kotoutumissuunnitelma on suunnattu kaikille alle 17 vuotiaille maahanmuuttajalapsille heidän kotoutumisensa tueksi ja tarvittavien tietojen siirtymiseksi.

Lisätiedot

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina

Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 36 Liite 6, Rovaniemen kaupungin saamat pakolaiskorvaukset vuosina 2008-2012 Korvaus 2012 2011 2010 2009 2008 Laskennallinen 649 645 816 519 841 709 630 813 480 158 korvaus Toimeentulotuki 522 620 917

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Asianro 679/05.11.00/2013 220 Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010)

Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Uusi kotoutumislaki ja kotiäidit (1386/2010) Luetaan yhdessä-verkosto 15.10.2011 Maahanmuuttojohtaja Kristina Stenman 26.10.2011 Muutokset pähkinänkuoressa: 1. Soveltamisala koskee kaikkia maahanmuuttajia

Lisätiedot

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto

Nakkilan kunnan. kotouttamisohjelma. Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto 1 Nakkilan kunnan kotouttamisohjelma Toimielin Käsitelty Perusturvalautakunta 26.8.2014 40 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Sisällys JOHDANTO... 1 2. KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ... 2 3. KOTOUTUMISEN TUKEMINEN ERI

Lisätiedot

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma

Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 1(6) Kemin kaupunki/ pakolaistyö Hajautetun tukiasumisyksikön toimintasuunnitelma 2(6) Sisällys 1. Yleistä 2. Toiminta-ajatus ja arvot 3. Tilat ja ympäristö 4. Asiakkaat 5. Palvelut - sosiaalipalvelut

Lisätiedot

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp

EV 214/2005 vp HE 166/2005 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 214/2005 vp Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto

Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Turvapaikanhakijat ja pakolaisten vastaanotto Kempele 22.8.2016 Sisäministeriö Pakolaisten kuntiin sijoittaminen Työ- ja elinkeinoministeriö Migri Kiintiöpakolaiset ELY-keskus OLE Kunnat Kotouttaminen

Lisätiedot

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.

Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1. Kotouttamisen sopimukset ja kuntakorvaukset (Laki kotoutumisen edistämisestä 1386/2010) Keski-Suomen ELY-keskus, Sari Jokinen, 12.1.2016 Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset (Laki kotoutumisen edistämisestä,

Lisätiedot

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011

Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen. Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 Kotoutumislaki (1386/2010) uudistuu 1.9.2011 alkaen Kotoutumislain toimeenpano Lahti 23.3.2011 30.3.2011 Taustaa Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta (493/1999)

Lisätiedot

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Kauhava Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Kauhava 2.11.2015 Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus Mauno Salmela Ylitarkastaja Mauno Salmela 18.12.2015 1 Säädöspohja Kotolaki (1386/2010) astui voimaan 1.9.2011 Valtioneuvoston asetus (1393/2011) kunnan kustannusten

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ LUONNOS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Salon kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010

Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Vieraskielinen ja venäjänkielinen väestö Eksoten alueen kunnissa 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 Äidinkieli, vieraskieliset yhteensä, venäjä 31.12.2010 sosiaali- ja terveyspiiri

Lisätiedot

Kuinka tunnistaa syrjintä?

Kuinka tunnistaa syrjintä? Kuinka tunnistaa syrjintä? Pirkko Mahlamäki Pääsihteeri, Vammaisfoorumi ry Uutta lainsäädäntöä Nykytilanne Uudistettu yhdenvertaisuuslaki voimaan 1.1.2015 Käytäntöjä YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ X:n elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

EURAJOEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA EURAJOEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2017-2021 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Keskeisiä käsitteitä 3 3. Kunnan saamat korvaukset 4 4. Eurajoella asuvat ulkomaalaiset 5 5. Eurajoen kunnan maahanmuuttajatyöryhmä

Lisätiedot

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä

Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä Valtuutettu Ismo Soukolan valtuustoaloite maahanmuuton Hämeenlinnan kaupungille aiheuttamien kokonaiskustannusten selvittämisestä KV 11.10.2010 18 Valtuutettu Ismo Soukola jätti valtuustolle, siitä ennen

Lisätiedot

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa

ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa ELY-keskuksen aluetapaaminen Porvoossa 3.3.2016 2 Ennen tulijoiden määrän kasvua: Ensimmäiset oleskeluluvat ja EU-oleskeluoikeuden rekisteröinnit 2014 Oleskeluluvat vuonna 2015 Yhteensä 20 709 oleskelulupaa

Lisätiedot

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa

Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ajankohtaista kotimaan kotouttamispolitiikassa Ylitarkastaja Tiina Pesonen SM/MMO/Kotouttamisyksikkö Oulu 18.3.2010 18.3.2010 Kotouttamislain kokonaisuudistus - soveltamisala Soveltamisala koskisi kaikkia

Lisätiedot

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö

Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö. Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö Uudet suomalaiset vuokralaisina - vuokrasuhteisiin liittyvä lainsäädäntö Timo Mutalahti Konsernilakimies Y-Säätiö 1 Ketä ovat suomalaiset? Suomen kansalaisuus voi perustua kansalaisuuslain mukaan vanhemman

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Luonnos/Malli POPELYXXXXXXXX SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja ---- kunta/kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori

Kotouttamisen ABC. Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet Aluekoordinaattori Kotouttamisen ABC Nuorten maahanmuuttajien kotoutumisen tukena Emine Ehrström kokemukset ja hyvät käytänteet 11.5.2016 Aluekoordinaattori Seinäjoki Kotona Suomessa -hanke Käsitteet käyttöön Maahanmuuttaja

Lisätiedot

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu

Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta. Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Onnistunut kotouttaminen kunnan näkökulmasta Yhteisötoiminnan päällikkö Pasi Laukka, Oulu Maahanmuuttaja on yksilö! lähtömaa etninen ryhmä perhetausta, perhetilanne ikä (Suomeen tultaessa, nyt) maaseutu

Lisätiedot

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi

Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa. Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö pakolaisten vastaanotossa Maahanmuuttotyön koordinaattori Nina Herd, Iisalmi Kuntien välinen yhteistyö Ylä-Savossa Vastaanottava Pohjois-Savo-hanke 2008-2011 (ESR), 10 kuntaa:

Lisätiedot

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman

Etnisen syrjinnän pikakurssi. Ylitarkastaja Yrsa Nyman Etnisen syrjinnän pikakurssi Ylitarkastaja Yrsa Nyman 8.9.2010 Suomen perustuslaki Perustuslain 6, yhdenvertaisuus Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ KASELY 1306/05.13.05/2013 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Luumäen kunta (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset

Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset Kunnille pakolaisten vastaanotosta maksettavat korvaukset 1. Laskennallinen korvaus Alle 7-vuotiaat 6 845 / hlö / vuosi 7 -vuotta täyttäneet 2 300 / hlö / vuosi Maksetaan kolmen vuoden ajan 2. Korvaus

Lisätiedot

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut

Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt. Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Kotoutumispalvelut ja kotouttamisen käytännöt Heljä Siitari Johtava sosiaalityöntekijä Jyväskylän kaupunki Kotoutumispalvelut Maahanmuuttotilanne Jyväskylässä Ulkomaalaistaustaisia asukkaita Jyväskylässä

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista

Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Osaavaa työvoimaa maahanmuuttajista Kansainvälinen ja kulttuuritietoinen Kaakkois-Suomi seminaari Aika: Perjantai 29.9.2017 klo 9-15:15 Paikka: Kouvolan upseerikerhon juhlasali, Upseeritie 5, 45100 Kouvola

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Sopimus SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Kauhavan kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009

Kotouttamisrahasto. Vuosiohjelma 2009 Kotouttamisrahasto Vuosiohjelma 2009 TOIMILINJA A1. Haavoittuvassa asemassa olevien kolmansien maiden kansalaisten tukeminen TOIMILINJA A2. Innovatiiviset neuvonnan ja kotoutumisen mallit TOIMILINJA B3

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Mynämäen kunta SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kemin kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ [Diaarinumero] SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kouvolan kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Pöytyän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto)

Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat. Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu, vastaanottokeskukset ja kuntapaikat Pohjanmaan ELY-keskus (Lähteet ELY-keskus ja Maahanmuuttovirasto) Käsitteitä Turvapaikanhakija Henkilö joka hakee suojelua ja oleskeluoikeutta

Lisätiedot

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja

Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Kotouttamispalvelut osana Lapin TE-palveluja Marja Perälä, toimistonjohtaja 1 Maahanmuuttajien palveluun sovellettavat lait ja ohjeet Laki kotoutumisen edistämisestä (1386/2010) - kotoutumislaki voimaan

Lisätiedot

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET

KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET KOTOUTTAMISLAKI KOTOUTTAMISTYÖN PERIAATTEET mahdollisuus päästä yhteiskunnan jäseneksi oikeus kaikkiin peruspalveluihin, kuten terveydenhoito, koulutus, eläke, työttömyysturva, työllistyminen KOTOUTTAMISTYÖN

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS Etelä-Savo xxpv xxkk 2014 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja :n kunta/kaupunki (jäljempänä kunta)

Lisätiedot

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma

Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä verkostoyhteistyön onnistumisen edellytykset Kotoutumislain näkökulma Maahanmuuttajakoulutus työkenttänä 30.1.2013 Turun kristillinen opisto Laki kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta?

Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Miksi oppilaitoksen tulee edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta? Mitä on se suunnitelmallinen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä työ, jota oppilaitosten odotetaan tekevän? Miko Lempinen, ylitarkastaja

Lisätiedot

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 146/04.03.01/2016 SOPIMUS PAKOLAISTEN KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kirkkonummen kunta (jäljempänä kunta/kaupunki)

Lisätiedot

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön

Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön Hallituksen kotouttamista koskeva toimintasuunnitelma: Maahanmuuttajat kuntiin, koulutukseen ja työhön 3.5.2016 oikeus- ja työministeri Jari Lindström opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ

MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI MAAHANMUUTTAJATYÖ 24.5.2013 Maahanmuuttotoimisto 1 Maahanmuuttoon liittyviä käsitteitä Maahanmuuttaja - Suomeen muuttanut henkilö, joka oleskelee maassa muuta

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja [kunta/kaupunki] (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kempeleen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kittilän kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja kunta/kaupunki (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumislain 2 :n 2 ja 3 momentissa

Lisätiedot

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013.

Kauniaisten kaupungin kotouttamisohjelma on hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.10.2013. SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY-keskus) ja Kauniaisten kaupunki (jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ POPELYxxx/2015 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Utajärven kunta (jäljempänä kunta) sopivat

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus

Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Maahanmuuttajat Hämeessä Kotoutuminen ja koulutus Anita Salonen Hämeen ELY-keskus Hämeen ELY-keskus 20.4.2016 1 Maahanmuutto Maahantulosyiden perusteella: Työperusteiset muuttajat Perheperusteiset muuttajat

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Lapuan kaupunki jäljempänä kaupunki) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ 1. KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN PAIKALLISTASOLLA HAMELY/195/05.13.05/2010 SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELY -keskus) ja Heinolan kaupunki sopivat kotoutumislain

Lisätiedot

Hankkeen tausta ja valmistelu

Hankkeen tausta ja valmistelu Hankkeen tausta ja valmistelu Orimattilan kaupungilla ELY:n kanssa sopimus 20 pakolaisen kuntasijoituksesta vuosittain; sopimus sisältää kiintiöpakolaiset ja oleskeluvan saaneet Kotouttamislain mukaisia

Lisätiedot

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille

PALAPELI2-PROJEKTI Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille PALAPELI2-PROJEKTI 1.8.2008-31.12.2012 Alkukartoitus, alkuvaiheen koulutus ja ohjauspalvelut maahanmuuttajille Palapeli2-projektin tavoite saada hyvin ja tehokkaasti alkuun maahanmuuttajan kotoutumisja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL

Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Yhdenvertaisuuden toteutumisen elementit YVL Muodollinen yhdenvertaisuus (välittömän syrjinnän kielto) 10 Tosiasiallinen yhdenvertaisuus velvoite yhdenvertaisuuden edistämiseen eli yhdenvertaisuussuunnittelu

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Pyhäjoen kunta (jäljempänä kunta) sopivat kotoutumisen

Lisätiedot

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista

Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista Kaupunginhallitus 110 14.03.2016 Kaupunginvaltuusto 35 29.03.2016 Vastaus Lalli Partisen valtuustoaloitteeseen pakolaisten kustannuksista ja valtion tuista 1204/00.02.04.00/2015 KH 110 Valmistelija/lisätiedot:

Lisätiedot

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta

Valtuutettu Mika Koiviston ym. valtuutettujen aloite seudullisen kotouttamisohjelman kustannusseurannasta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Kaupunginvaltuusto 106 10.6.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 220 6.11.2013 Kaupunginhallitus 412 18.11.2013 Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta 62

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ. Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto MAAKUNTAUUDISTUKSEN VAIKUTUKSIA LAKIIN KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Maahanmuuttojohtaja Sonja Hämäläinen Työllisyys- ja yrittäjyysosasto HE:N ALUEKEHITYKSESTA JA KASVUPALVELUSTA VALMISTELU LINKITTYY LAIN

Lisätiedot

MUHOKSEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA Käsittely khall kvalt

MUHOKSEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA Käsittely khall kvalt MUHOKSEN KUNTA KOTOUTTAMISOHJELMA 2016 2019 Käsittely khall 22.2.2016 kvalt 29.2.2016 JOHDANTO Muhoksen kunnan johtoryhmä on käsitellyt ohjelmaa omassa kokouksessaan 15.2.2016. Kunnanhallitus on käsitellyt

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus

YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA. Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Viitasaaren kaupunginhallitus Pihtiputaan kunnanhallitus Sisällys Yhdenvertaisuussuunnitelma... 1 1 Johdanto... 1 2 Sisältö ja tavoitteet... 1 3 Positiivinen erityiskohtelu...

Lisätiedot

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola

Maahanmuuttajapalvelut. Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola Maahanmuuttajapalvelut Pakolaistaustaisten asiakkaiden vastaanotto ja palvelut 16.6.2014 Elina Hienola 17.6.2014 Pakolaisen polku - UNHCR:n rooli UNHCR YK:n pakolaisasiain päävaltuutettu. Vastaa pakolaisten

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto

Maahanmuutto Pirkanmaalla Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, Pirkanmaan ELY-keskus / Tampereen yliopisto Maahanmuutto Pirkanmaalla 4.2.2016 Ahjolan kansalaisopisto, yleisluento Paula Kuusipalo, / Tampereen yliopisto Turvapaikanhakijat 31.12.2015 Ulkomaan kansalaiset ja kotouttaminen Kunnan ja ELY-keskuksen

Lisätiedot

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Hallituksen esitys LAKI KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Kotoutumisen edistämisen suunnittelu sisältyy maakunnan ja kuntien aluekehitystä, hyvinvointia, terveyttä koskevaan suunnitteluun huolehditaan monialaisena

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ

SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ SOPIMUS KUNTAAN OSOITTAMISESTA JA KOTOUTUMISEN EDISTÄMISESTÄ Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (jäljempänä ELYkeskus) ja Ylivieskan kaupunki (jäljempänä kunta/kaupunki) sopivat

Lisätiedot

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen

Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen Alaikäisten ilman huoltajaa tulleiden kotouttaminen 10.12.2015 Yksin tulleet alaikäiset Suomessa 2006-2015 Yksintulleiden turvapaikanhakijalasten määrä on kasvanut voimakkaasti tänä vuonna 2006 2007 2008

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Versio 2.0 Lokakuu 2017 11.10.2017 Esityksen nimi / Tekijä 1 Keskeisiä käsitteitä Palvelutehtäväkohtainen palveluryhmä koostuu joukosta sosiaalipalveluja.

Lisätiedot

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti

Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti Monikulttuurinen työ/ Miina Pyylehto, Mosaiikki-projekti E N E M M Ä N O S A A M I S T A 04/03/15 1 Mikä Mosaiikki on? Mosaiikki projektia rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto / Uudenmaan ELY-keskus sekä

Lisätiedot

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE

maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut

Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalvelut SELKOESITE Tervetuloa asiakkaaksi Kouvolan kaupungin maahanmuuttopalveluihin! Maahanmuuttopalveluiden työtä on ohjata ja neuvoa sen asiakkaita, eli maahanmuuttajia.

Lisätiedot

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit

Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit Sosiaalihuollon palvelutehtäväkohtaiset palveluprosessit 6.4.2017 Sosisaalihuollon palvelutehtätäkohtaiset palveluprosessit / Niina Häkälä ja Antero Lehmuskoski 1 Sosiaalihuollon palveluprosessit Yleiset

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen näkymiä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen opetussuunnitelman perusteiden käyttöä tukeva koulutus

Lisätiedot

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki

Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki Osallisena Suomessa Turun hanke Projektikoordinaattori Elina Mäntylä Pedagoginen koordinaattori Riina Humalajoki 24.5.2012 Elina Mäntylä ja Riina Humalajoki 1 Yhteishankinta (kaupunki + ELY) Osallisena

Lisätiedot

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi

Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Maahanmuuttajasta kuntalaiseksi Osallisena Suomessa Pudasjärvi Kuntamarkkinat 12.9.2012 Virpi Harilahti-Juola Pudasjärven kuntasuunnitelma uusi ja elinvoimainen Pudasjärvi Maahanmuutto yksi Pudasjärven

Lisätiedot

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke

Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Spirit-hanke Paluumuuttaja: Ollapa jo suomalainen Inkeriläisten alkuperäinen asuinalue sijaitsee nykyään Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella Luoteis-Venäjällä. Savosta, Jääskestä, Lappeelta ja Viipurista tulleita

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa

Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Maahanmuuttajien palvelut Espoon työ- ja elinkeinotoimistossa Espoon TE-toimiston maahanmuuttajapalvelut yksikkö Palvelee työnhakija-asiakkaita, jotka maahanmuuttajuutensa vuoksi tarvitsevat erityispalvelua

Lisätiedot

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011

MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 MINFO - Maahanmuuttajien alkuvaiheen neuvonnan ja ohjauksen kehittäminen 1.4.2010 31.12.2011 Projektin tavoitteet Projektin tavoitteet Toimiva alkuvaiheen neuvonta- ja ohjauspiste Kotkassa Maahanmuuttajien

Lisätiedot

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja

Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Yksin tullut aikuinen maahanmuuttaja Tässä prosessissa kuvataan maahanmuuttoyksikön moniammatillista työskentelyä ja resurssien tarkoituksenmukaista käyttöä. Prosessi on kuvattu Helsingin kaupungin maahanmuuttoyksikössä

Lisätiedot

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto

Uusi kotoutumislaki. Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen. Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto Uusi kotoutumislaki Neuvotteleva virkamies Sonja Hämäläinen Sisäasiainministeriö Maahanmuutto-osasto 8.11.2011 Kotoutumislakiuudistuksen tavoitteet Selkeyttää sääntelyä; kaksi eri lakia Tehostaa ja nopeuttaa

Lisätiedot

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen

HE 336/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen HE 336/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 45 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kotoutumisen edistämisestä

Lisätiedot

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET

LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET MUUT MÄÄRÄYKSET LIITE 1 1(3) AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN JA NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET - - - 5 MUUT MÄÄRÄYKSET 5.6 Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö 5.7 Opiskelijahuolto Sen lisäksi, mitä laissa ammatillisesta

Lisätiedot

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA UUSI YHDENVERTAISUUSLAKI SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA ASIAKAS YTIMESSÄ, AMMATTILAISET YHTEISTYÖSSÄ AJANKOHTAISSEMINAARI 27.5.2015 27/05/2015 Pirjo Kruskopf, ylitarkastaja 2 Yhdenvertaisuusvaltuutettu

Lisätiedot

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen

Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Maahanmuuttajien turvallisuuden edistäminen Valtakunnalliset sisäisen turvallisuuden päivät Mikkeli 6.9.2013 Ville Elonheimo Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys

Lisätiedot

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA

LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA LIITE 7 LAITILAN LUKION OPETUSSUUNNITELMA LAITILAN LUKION TOIMINNALLINEN TASA- ARVOSUUNNITELMA JA YHDENVERTAISUUDEN EDISTÄMISSUUNNITELMA 2016-2018 Laadittu 26112015/mnh Hyväksytty 18042016 sivistyslautakunta

Lisätiedot

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN

Tampereen kaupunki Hyvinvointipalvelut Päivähoito 30.9.2009. Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Ydinprosessi: KASVATUSKUMPPANUUDEN ALOITTAMINEN Onnistuneen kasvatuskumppanuuden aloittamisen kannalta on tärkeää, että päivähoitoa koskevaa tietoa on saatavilla kun tarve lapsen päivähoidolle syntyy.

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot