FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET"

Transkriptio

1 FORSSAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJEET

2 Sisältö 1. Viestintäohjeen tavoitteet 2. Strategiset lähtökohdat 2.1 Viestinnän tavoitteet 2.2 Forssan visio Forssan viestinnän visio 2.4 Viestinnän strategiset tavoitteet 3. Vastuut ja organisointi 3.1 Viestinnän koordinaatioryhmä 3.2 Toimialojen viestintävastaavat 3.3 Luottamushenkilöt viestijöinä 3.4 Henkilöstökin viestii 4. Sisäinen viestintä 5. Ulkoinen viestintä 5.1 Mediaviestintä 5.2 Mediatiedotteet 5.3 Tiedotustilaisuus 5.4 Haastattelut ja lähdesuoja 5.5 Kokoustiedottaminen Julkiset ja salassa pidettävät asiat Tiedotusvälineiden palvelut Kokousasioiden julkaisu internet-sivuilla 6. Markkinointiviestintä 6.1 Forssan visuaalinen ilme Graafinen ohjeisto Markkinointitunnus Typografia Vaakuna 6.2 Markkinointimateriaalit Lomakkeisto ja powerpoint esitykset Esitteet 6.3 Markkinoinnin keinot Messut, näyttelyt, tapahtumat Ilmoitukset ja mainonta PR-tuotteet Kuvapankki Tiedotuslehti

3 7. Verkkoviestintä 7.1 Sähköpostin käyttö 7.2 Kaupungin internet-sivut 7.3 Intranet 7.4 Sosiaalinen media Blogit 8. Kriisiviestintä 9. Projektiviestintä 1. Viestintäohjeen tavoitteet Tämä viestintäohje on laadittu Forssan kaupungin henkilöstön tueksi, mutta erityisesti rungoksi niille, joiden tehtävänkuvaan kuuluvat erilaiset viestinnälliset toimet. Ohjeistus palvelee siis varsinkin esimiehiä, toimialojen viestinnästä vastaavia ja verkkoviestinnästä vastaavia. Viestintäohje perustuu Forssan kaupungin graafiseen ohjeistoon, joka otettiin käyttöön vuonna Graafinen ohjeisto luotiin yhtenäisen perustan kaupungin graafisen ja visuaalisen ilmeen ylläpitämiseksi. Viestintäohje ja graafinen ohjeisto on tehty työkaluiksi, joilla yhtenäistä ja toimivaa kaupunkikuvaa voidaan yhdessä rakentaa. Kunta ja sen palvelut on luotu asukkaitaan varten. Asukkaiden tulee voida vaikuttaa päätöksentekoon ja kunnan tulee tarjota vuorovaikutuksen kanavat. Kunnan toiminnan tulee myös olla avointa ja tiedottamisen oikea-aikaista niin, että asukkailla on myös ajallisesti mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon. Kaikki kunnan toiminta on julkista. Tämän vuoksi yhteydenpito tiedotusvälineiden kansaa tulee olla sujuvaa ja häiriötöntä. Viestintäohje antaa käytännön neuvoja mediayhteistyöhön. Viestinnän tärkein kanava on sähköinen tiedonvälitys niin ulkoisesti kuin sisäisestikin. Myös näihin toimintoihin liittyvä ohjeistus malleineen on liitetty tähän viestintäohjeeseen. Viestintäohje liitteineen löytyy osoitteesta K:\TEKSTIT\Kaupungin säännöt.

4 2. Strategiset tavoitteet 2.1 Viestinnän tavoitteet Forssa on juuriltaan vahva, omaleimainen ja yhteistyökykyinen kasvukeskus Forssa toimii aktiivisesti, vuorovaikutteisesti ja yhteistyökykyisesti. Kaupunki viestii jatkuvasti toiminnastaan sekä sisäisesti että ulkoisesti avoimuutta ja myönteisyyttä painottaen. Kaupungin myönteistä kuvaa, vetovoimaa ja kilpailukykyä rakennetaan määrätietoisesti. Kaupunkistrategia määrää viestinnän linjat. Viestintä toteuttaa kaupungin strategian visioita ja avaintavoitteita. 2.2 Forssan visio 2025 Juuriltaan vahva Forssa tunnetaan omaleimaisena ja mukavana asumisen, osaamisen, palvelujen ja työpaikkojen yhteistyökykyisenä kasvukeskuksena, jonka vahvuuksia ovat ympäristö- ja logistiikkaosaaminen. Elinkeinopoliittisena päätavoitteena on, että Forssa on vuoteen 2025 mennessä Suomen ykkösalue ympäristöliiketoiminnassa. 2.3 Forssan viestinnän visio Forssan kaupungin viestintä on avointa, aktiivista ja vuorovaikutteista. Viestintä edistää myönteisen Forssakuvan voimistumista ja kaupungin tunnetuksi tulemista paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. Viestintä edistää kaupunkilaisten sitoutumista ja osallistumista yhteisten asioiden hoitoon. 2.4 Viestinnän strategiset tavoitteet Forssan kaupungin viestinnällä pyritään edistämään kaupunkilaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kaupungin päätöksenteko on läpinäkyvää ja kaupunkilaisten osallistuminen laajaa.

5 Forssalaiset asukkaat, yritykset, luottamushenkilöt, kaupungin henkilökunta ja tiedotusvälineet saavat tietoa ajoissa ja ymmärrettävästi eri medioista. Kaupungin hyvä julkisuuskuva tukee Forssan vetovoimaisuutta ja kehittämistä. 3. Vastuut ja organisointi Kaupunginvaltuusto luo edellytykset viestinnälle sekä asukkaiden osallistumiselle. Kaupunginhallitus johtaa ja valvoo kunnan viestintää. Kaikissa yksiköissä viestinnästä vastaa yksikön johtaja. Viime kädessä vastuu kaupungin sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä on kaupunginjohtajalla. Forssan kaupungin organisaatiossa viestintä kuuluu hallintojohtajan johtamaan keskushallintoon. Keskushallinnon viestintä linjaa ja kehittää koko konsernin viestintää. Kaupungin noin 1000 hengen organisaation viestintä ei voi toimia ilman toimialojen tukea. Jokainen kunnan organisaatiossa viestii työssään koko ajan. Eri toimialojen yksiköiden ja yhtiöiden viestintää johtavat niiden päälliköt ja johtajat. On tärkeää, että esimiehet huolehtivat oman toimialueensa viestinnän resursseista. Ilman viestintää ei voi johtaa Viestinnän koordinaatioryhmä Forssan kaupungissa työskentelee keskushallinnon johdolla viestinnän koordinaatioryhmä. Viestinnän koordinaatioryhmään kuuluu 9 henkilöä:kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, markkinointisihteeri, tietohallintopäällikkö, perusturvajohtaja, sivistystoimenjohtaja, tekninen johtaja, talousjohtaja ja henkilöstöpäällikkö. Koordinaatioryhmän tehtävänä on ohjata ja koordinoida kaupungin viestintää. Hallintojohtaja on koordinaatioryhmän vetäjä. Markkinointisihteeri huolehtii kaupungin ulkoisista suhteista ja markkinoinnista. Tietohallintopäällikkö koordinoi ja kehittää sähköistä viestintää. Tiedottajat hoitavat laaja-alaisesti kaikkia viestinnän käytännön toimia. 3.2 Toimialojen viestintävastaavat Forssan kaupungin koordinaatioryhmän alaisuudessa toimii viestintävastaavien verkosto.

6 Viestintävastaavat toimivat yhteistyössä toimialansa esimiesten kanssa ja hoitavat oman toimialansa (yhtiönsä) viestintää oto-tiedottajina. Oma motivaatio ja innostus viestintätehtäviin ovat avainasioita tehtävien hoitamiselle. Viestintävastaavan tehtävänä voi olla yhdessä johdon ja esimiesten kanssa mm. huolehtia toimialansa esite- ja esittelymateriaalista huolehtia toimialansa näkyvyydestä henkilöstötiedotteissa ja mediassa rohkaista esimiehiä ja henkilöstöä viestimään ajankohtaisista/kiinnostavista aiheista toimia toimialansa yhdyshenkilönä medialle Tärkeä tehtävä on erityisesti aktivoida esimiehiä ja johtoa oman toimialan verkkosivustojen päivityksistä huolehtimisesta sekä tehdä myös päivityksiä. Päivitys voi olla myös sovittu eri henkilön hoidettavaksi. Viestinnän koordinaatioryhmä järjestää viestintävastaaville alan koulutuksia ja pitää yhteispalavereja viestijöille. Viestintävastaavan tehtävät on mitoitettava ja sovittava kunkin toimialan tilanteen sekä oto-tiedottajan persoonan ja päätyötehtävän mukaan. Viestinnän tulee seurata median kaupunkiin liittyviä kirjoituksia ja lähetyksiä tiiviisti ja pysyä mukana nopeasti vaihtuvissa ajan virtauksissa ja kehityksissä. Tiedottajien tulee huolehtia siitä, että asioista vastaava oikaisee mahdolliset mediassa esiintyneet virheelliset tiedot. 3.3 Luottamushenkilöt viestijöinä Kuntalaisten, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden vuoropuhelua tulee edistää. Rakentava vuoropuhelu tuo uusia näkökulmia asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kunnan luottamushenkilöillä on oikeus saada kunnan viranomaiselta tietoja ja nähtäväkseen asiakirjoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisena, jolleivät ne sisällä salassa pidettäviä tietoja. Toimielimen jäsenenä hänellä on oikeus niihin salassa pidettäviinkin tietoihin, joita tarvitaan toimielimen käsiteltävinä olevissa asioissa. Luottamushenkilön oletetaan ottavan asioista selvää, olevan aloitteellinen, avoin ja rehellinen sekä esiintyvän selkeästi ja puhuvan arkikieltä. 3.4 Henkilöstökin viestii

7 Työntekijällä on oikeus sananvapauden nojalla julkisuudessa esittää näkemyksiään niistä asioista, joita hän toimiessaan joutuu käsittelemään. Asioiden valmistelun tulee kuitenkin tapahtua organisaation sisällä, ei tiedotusvälineissä. Asioista ulospäin viestiessä on tärkeää, että se tapahtuu yhteisesti hyväksyttyjen pelisääntöjen mukaisesti ja tehtyjä päätöksiä kunnioittaen. Viestinnän tulee olla omaa työyhteisöä ja kuntalaisia arvostavaa. Jokainen kunnan työntekijä on velvollinen opastamaan asukaita oikeiden tietojen ja palvelujen lähteille. Neuvontaan on suhtauduttava asiakkaan näkökulmasta ja oltava valmiina auttamaan asiakasta eteenpäin myös oman vastuualueensa ulkopuolelle menevissä kysymyksissä. Asiakaspalvelu eri yksiköissä on oleellisesti kaupungin imagoon vaikuttava tekijä. Jokainen työntekijä viestii kuvaa Forssan kaupungista. Asiallisesta ja ystävällisestä asiakaspalvelusta sekä kielteisen palautteen hoitamistavoista tullaan antamaan omat erilliset ohjeet. 4. Sisäinen viestintä Hyvä sisäinen viestintä lähtee toisen ihmisen kunnioittamisesta hyvästä käytöksestä ja ystävällisestä vuorovaikutuksesta. Avoin sisäinen viestintä luo kannustavaa, keskustelevaa ja kehittyvää työilmapiiriä. Hyvä sisäinen tiedonkulku auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa. Työntekijöiden tulee olla selvillä siitä, miten kaupungilla ja sen eri yksiköillä kulloinkin menee, mitkä ovat tulevaisuudennäkymät ja miten mahdolliset muutokset vaikuttavat omaan työhön ja tulevaisuuteen. Kaupungin sisäisen viestinnän tulee olla joustavaa ja avointa sekä organisaatiossa pysty- ja vaakasuorassa suunnassa tapahtuvaa. Suuri vastuu sisäisestä tiedonkulusta on yksiköiden esimiehillä, joiden tulee pitää omaa joukkoaan jatkuvasti ajan tasalla sekä säännöllisin palaverein että päivittäisessä kommunikoinnissa. Niin hyvistä kuin huonoista, erimielisyyttäkin aiheuttavista asioista on kerrottava riittävän varhaisessa vaiheessa ja tasapuolisesti, jolloin ehkäistään huhujen syntyminen. Myös työntekijällä on vastuu ottaa selvää asioista oma-aloitteisesti. Tiedonkulun tulee olla vuorovaikutteista. Sisäinen viestintä voi olla suullista, kirjallista tai sähköistä. Sisäisen viestinnän välineitä ovat mm. työpaikkakokoukset, tiedotustilaisuudet, tiedotteet, yleiskirjeet, pysyväismääräykset, henkilöstölehdet, sähköpostiviestit ja sähköiset julkaisukanavat. Toimialojen omien viestintävastaavien tulee kulkea jatkuvasti viestinnän

8 silmälasit päässä ja havainnoida viestintää vaativia asioita. 5. Ulkoinen viestintä 5.1 Mediaviestintä Mediaa ei voi hallita, mutta sen toimintamekanismeja voi oppia tuntemaan ja ymmärtämään. Suurin osa tiedonvälityksestä kunnan ja asukkaiden välillä kulkee median kautta. Tiedotusvälineitä on kohdeltava ystävällisesti, aktiivisesti, nopeasti ja luotettavasti. Myös kielteisistä asioista tulee kertoa, mikäli niillä on yleistä merkitystä. Tiedotusvälineitä tulee kohdella tasapuolisesti ja tiedot tulee antaa samanaikaisesti ja samansisältöisinä. Etuoikeus on sillä medialla, joka on ensin havainnut uutisaiheen. Parhaaseen tulokseen päästään avoimella ja myönteisellä suhtautumisella toimittajan työhön. Molemminpuolinen luottamus on tärkeä takuu joustavalle tiedonkululle. Keskeneräisistäkin asioista tiedottaminen lisää asukkaiden luottamusta kunnan hallintoon. Kuntalaisten tulee saada ajoissa kertoa mielipiteistään asioista ja keskustella. Joukkoviestimet toimivat omilla ehdoillaan. Tiedotteet ovat toimitukselle raakamateriaalia, jota heillä on oikeus lyhentää ja muokata, kunhan asiasisältö ei muutu. 5.2 Mediatiedotteet Mediatiedotteessa asiat tulee kertoa selkeästi ja yksinkertaisesti. Tärkein asia kirjoitetaan aina ensimmäisille riveille. Tiedotteessa tulee selkeästi käydä ilmi mitä on tapahtunut, missä ja mitkä ovat asian vaikutukset. Tiedotteelle kannattaa miettiä informoiva ja kiinnostava otsikko. Toimitukset saavat usein paljon materiaalia ja jutut valitaan osin jo otsikon perusteella. Isot mediat lähtevät harvoin liikkeelle pelkän tiedotteen varassa. Kannattaa soittaa toimitukseen tiedotteen perään. Tiedotteen sisällöstä vastaa yksikön esimies. Tiedotteet päivätään ja niissä kerrotaan sen laatija sekä lisätietojen antajan yhteystiedot. Tiedote laitetaan ensin kaupungin verkkosivustoille (internet ja intranet/tulossa) ja sen jälkeen lähetetään sähköpostilla medialle halutussa laajuudessa. Jakelun vaihtoehtoja ovat paikalliset, maakunnalliset tai valtakunnalliset tiedotusvälineet. Malli tiedotteesta löytyy viestintäohjeen liitteistä.

9 5.3 Tiedotustilaisuus Mikäli asia uutuuden, monimutkaisuuden tai laajuuden vuoksi edellyttää asiantuntijoiden ja toimittajien tapaamista, järjestetään tiedotustilaisuus. Kutsu on hyvä lähettää ainakin viikkoa ennen tilaisuutta. Kutsuun tulee laittaa tilaisuuden aika, täsmällinen paikka sekä asia lyhyesti ja sitä esittelevät henkilöt. Yleensä tilaisuudessa jaetaan medialle laadittu lyhyt tiedote, jossa asiaa selvitetään kirjallisesti, sekä mahdollisesti muuta lisämateriaalia. Kuvat CD-levyllä tai USB-muistitikulla helpottavat toimituksia. Toimituksilla on nykyisin melko pienet henkilöresurssit ja osallistuminen tilaisuuksiin ei aina ole suurta. Mediatiedote kannattaa lähettää heti tilaisuuden jälkeen myös niille, jotka eivät ole päässeet paikalle. Malli tiedotustilaisuuden kutsusta löytyy viestintäohjeen liitteistä. 5.4 Haastattelut ja lähdesuoja Haastatteluun kannattaa valmistautua keräämällä tarpeellista materiaalia ja varaamalla rauhallinen tila. Haastateltavan tulee tietää mihin mediaan haastattelua käytetään sekä miten hänen lausuntojaan käytetään. Haastateltavan pyyntöön jutun tarkistamisesta tulee journalistin ohjeiden mukaan yleensä suostua. Oikeus koskee vain omia lausumia. Journalistista päätösvaltaa ei luovuteta toimituksen ulkopuolelle. Toimitus voi jutuissaan käyttää myös lähdesuojaa. Se on sananvapauteen liittyvä oikeus, jonka tarkoituksena on taata julkiselle sanalle keinot valvoa vallankäyttöä ja tuoda esiin salattuja epäkohtia. Journalistin oikeus ja moraalinen velvollisuus on pitää lähteensä salassa. Tietolähteen ei tarvitse pelätä joutuvansa painostuksen tai kostotoimen kohteeksi. Lähdesuoja antaa viestin laatijalle ja julkaisijalle oikeuden olla paljastamatta lähteen henkilöllisyyttä. Lähdesuoja voidaan kuitenkin tietyissä tapauksissa tuomioistuimen päätöksellä murtaa. 5.5 Kokoustiedottaminen Kuntalaki edellyttää, että kaupunki tiedottaa valmisteilla olevista asioista.

10 Valmistelun julkisuuteen kuuluu, että päätösesityksiä ja niiden vaikutuksia käsitellään julkisuudessa jo ennen luottamuselinten kokouksia. Kaupungin luottamuselinten esityslistat ovatkin merkittävä tietolähde valmisteilla olevista asioista. Kokoustiedottamisessa on otettava huomioon kuntalain lisäksi myös julkisuuslain salassapitosäännökset, henkilötietolaki sekä Kuntaliiton ohjeet henkilötietojen julkaisemisesta internetissä Julkiset ja salassa pidettävät asiat Julkisuusperiaatteen mukaan viranomaisten asiakirjat ovat pääsääntöisesti julkisia. Salassapito edellyttää aina lakitasoista sääntelyä. Luottamuselimillä tai viranhaltijoilla ei ole valtaa määrätä muita asioita tai asiakirjoja salassa pidettäviksi. Lain mukaan salassa pidettäviä asioita ei anneta julkisuuteen. Julkisuuslaissa on lueteltu salassa pidettävät asiat. Salassa pidettävät asiat ovat yleensä liike- tai ammattisalaisuuksia tai yksityisyyden suojaan liittyviä asioita, esimerkkeinä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot sekä oppilaan ja hänen perheensä henkilökohtaisia oloja ja oppilashuoltoa koskevat asiat, yksityisen henkilön taloudellinen tilanne, terveydentila sekä sosiaalihuollon etuudet ja tuet. Kokousasiat on pyrittävä kirjoittamaan niin, että käsiteltävä asia on varsinaisessa pykälätekstissä eikä liitteissä. Pykälätekstiin ei tule merkitä henkilötietoja tai lain mukaan salassa pidettäviä tietoja, vaan ne on syytä laittaa kokousasiakirjan (salaisiin) liitteisiin. Listatekstien tulee olla selkeitä ja tiiviitä, perustelujen ja vaihtoehtojen tulee näkyä varsinaisessa listatekstissä ja päätösesitys pohjautuu lyhyenä niihin Tiedotusvälineiden palvelu Kaupunki lähettää valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat sekä niiden liitteet yhtä aikaa kaikille paikallisille tiedotusvälineille hyvissä ajoin ennen kokousta. Esityslistat ovat luettavissa samanaikaisesti myös kaupungin internet-sivuilla. Päätöksistä tiedotetaan tiedotusvälineille välittömästi kokouksen jälkeen. Kokouksen sihteeri tai tiedottaja lähettää kokouksen jälkeen tiedotusvälineille tiedotteen, jossa on kerrottu kokouksessa tehdyt päätökset. Tiedotteen loppuun tulee laittaa puheenjohtajiston ja valmistelijoiden yhteystiedot, joilta voi tarvittaessa kysyä asiasta tarkemmin. Kaupungille toimitetut hankinta-, urakka- ja muut vastaavat tarjousasiakirjat sekä viranomaisten laatimat edullisuusvertailulaskelmat tulevat julkiseksi vasta, kun sopimus on tehty. Tarjouspyynnöt tulevat julkisiksi, kun pyyntö on allekirjoitettu. Allekirjoituksen jälkeen tieto siitä, keneltä

11 tarjouksia on pyydetty, on julkinen Kokousasioiden julkaiseminen internet-sivuilla Valtuuston, hallituksen ja lautakuntien esityslistat liitteineen julkaistaan ennen kokousta kaupungin internetsivuilla. Pöytäkirjat julkaistaan niiden valmistuttua. Kokousasiat julkaistaan pääsääntöisesti liitteineen, mutta mikäli liitteet sisältävät salassa pidettäviä asioita, niitä ei julkaista. Henkilötiedot tai lain mukaan salassa pidettävät tiedot merkitään kokousasian liitteisiin, joita ei julkaista kaupungin internet-sivuilla. Kuntaliitto on antanut kunnille erilliset ohjeet salassa pidettävien asiakirjojen ja henkilötietojen käsittelystä ja internetissä julkaisemisesta. Henkilötietolain mukaan yksityishenkilöiden henkilötunnuksia, osoite-, puhelinnumero- tai muita yhteystietoja ei saa julkaista internetissä, ellei siihen ole asianomaisen suostumusta tai muuta laillista perustetta. Myöskään henkilörekistereitä eli listoja henkilötiedoista ei saa laittaa internetsivuille ilman rekisteröityjen suostumusta tai muuta lakiin perustuvaa syytä. Esimerkiksi luettelot viran- ja toimenhaltijoiden ansioista ja palkankorotuksista tai toimenhakijoista muodostavat henkilörekisterin, jota ei saa viedä internetsivuille. Erityislaissa säädettyyn julkipanomenettelyyn kuuluvat lupapäätöslistat, joita pidetään yleisesti nähtävänä vain lainsäädännön edellyttämän määräajan, eivät muodosta henkilörekisteriä. Tämä koskee mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia päätöksiä erilaisten lupien saajista. Siten esimerkiksi tiedot rakennusluvan saajista voi laittaa verkkoon, kunhan laissa säädettyjä julkipanomenettelyn edellytyksiä noudatetaan tarkasti. Henkilötietoja sisältävät kokousasiat on pidettävä internetissä vain tehokkaan tiedottamisen vaatiman ajan ja ne on poistettava viimeistään kahden vuoden kuluttua niiden julkaisemisesta. 6. Markkinointiviestintä Markkinointiviestinnän keskeisenä tavoitteena on - vahvistaa myönteistä Forssa-kuvaa - edistää Forssan arvostusta - vaikuttaa tavoitemielikuvan ja maineen saavuttamiseen - määritellä markkinoinnin visiot ja teemat - osoittaa miten eri kohderyhmät saavutetaan

12 - määritellä tarvittavat keinot ja toimenpiteet sekä niiden toteutus Kaupungin ja koko Forssan seudun hyvä julkinen kuva synnyttää luottamusta ja vetovoimaa. Maineenhallinta on johtamisen ydintoimintoja. Kuva kaupungista syntyy tekojen kautta, mutta myös ulkopuolisten tahojen ja tiedotusvälineiden välittämänä. Mitä johdonmukaisemmin ja toistuvammin kaupunki viestii omia keskeisiä viestejään, sitä todennäköisemmin ne näkyvät myös kaupungin maineessa. Forssan kaupungin hyvä maine ja imago ovat tärkeitä kilpailu- ja vetovoimatekijöitä. Parasta markkinointia ovat hyvin toimivat ja laadukkaat palvelut, terve taloudenpito, toimiva vuorovaikutus ja viihtyisä ympäristö. Kaupungin tietoinen profilointi onnistuu, kun luottamushenkilö- ja virkamiesjohdolla on yhteisesti hyväksytty visio, näkemys tulevaisuudesta sekä sen pohjalta laadittu strategia. Profilointi on kaupungille ominaisten vahvuuksien esiintuomista pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti. Tavoiteltavan kaupunkikuvan on oltava uskottavaa ja sovittava yhteen todellisuuden kanssa, jotta se ei käänny itseään vastaan. Usein markkinointiprojekteja toteutetaan yhteistyössä seutukunnan ja elinkeinoelämän, järjestöjen, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa, mikä vaatii yhteistä näkemystä ja sitoutumista. Esimerkkinä seudullisesta ja elinkeinoelämän kanssa toteutetusta markkinoinnista on Forssan seudun elinkeinostrategiaan pohjautuva Järkivihreä Forssan seutu hanke. Markkinointiviestinnän keskeisimpiä tavoitteita ovat Forssan ja palveluiden tunnetuksi tekeminen, matkailun edistäminen, elinkeinoelämän toimintamahdollisuuksien turvaaminen sekä uusien asukkaiden ja työpaikkojen saaminen. 6.1 Forssan visuaalinen ilme Jokainen forssalainen asukas rakentaa kotikaupunkinsa mainetta ehkä vahvemmin kuin mikään ulkoinen merkki tai mainos. Myös kaikki kaupungin tarjoamat palvelut ja asiakkaiden kohtaaminen ovat se pohja, jolle mainetta rakennetaan. Näiden lisäksi tarvitaan myös ulkoisia merkkejä ja tunnuksia tuomaan esiin yhtenäisyyttä ja kertomaan kaupungin toiminnoista. Uskottava ja yhdenmukainen visuaalinen identiteetti parantaa kaupungin tunnettavuutta ja vahvistaa brändiä. Visuaalinen identiteetti on kaupungille pääomaa. Kaupungin organisaation osien

13 ilmoitusten, nettisivujen, esitteiden ym. tulee olla tunnistettavissa osaksi samaa kaupunkikonsernia Graafinen ohjeisto Forssan kaupungin graafinen ohjeisto otettiin käyttöön vuonna Graafinen ohjeisto luotiin yhtenäisen perustan kaupungin graafisen ja visuaalisen ilmeen ylläpitämiseksi. Graafisen ohjeiston kulmakiviä ovat kaupungin markkinointitunnus ja sen käyttötavat sekä kaupungin oma typografia ja värimaailma. Yhdessä nämä visuaaliset tunnisteet muodostavat Forssan visuaalisen ilmeen. Visuaalisten tunnisteiden johdonmukaisella käytöllä rakennetaan yhtenäistä mielikuvaa kaupungista sekä vahvistetaan viestien perillemenoa. Tavoitteena on, että Forssan tiedotus- ja markkinointimateriaali on tunnistettavaa, yhdenmukaista ja laadukasta, jolla on oma ja erottuva visuaalinen identiteettinsä. Forssan graafinen ohjeisto kokonaisuudessaan löytyy osoitteesta K:\TEKSTIT\Kaupungin säännöt Markkinointitunnus Forssan kaupungin tunnus muodostuu kahdesta elementistä: sinivihreästä ja valkoisen joen halkomasta soikeasta liikemerkistä sekä tummansinisestä nimilogosta. Tunnus symboloi Forssaa modernina, rohkeasti tulevaisuuteen katsovana kaupunkina. Tunnuksen elementtejä ja niiden suhteita ei saa muuttaa ja niiden tulee aina olla ohjeistuksen mukaiset. Elementtejä ei myöskään saa käyttää erikseen muutoin kuin joissain poikkeustapauksissa. Tunnuksesta tulee aina käyttää graafisen ohjeiston sähköisiä originaaleja. Graafisesta ohjeistosta löytyvät tarkemmat ohjeet tunnuksen käytöstä Typografia

14 Typografia on yksi yhdenmukaisen visuaalisen ilmeen tunnuselementeistä. Sopivasti persoonalliset, mutta selkeät kirjasimet varmistavat erottuvuuden ja tehostavat siten kaupungin markkinointiviestintää. Forssan kaupungin typografiassa on käytössä kaksi kirjasin-perhettä: Trebuchet MS ja New Century Schoolbook. Trebuchet MS on pääsääntöisesti käytössä otsikoissa, ingresseissä ja muissa lyhyissä teksteissä. New Century Schoolbook - fonttia puolestaan käytetään suurissa tekstimäärissä eli leipäteksteissä. Forssan kaupungin kaikissa painettavissa viestintä- ja markkinointimateriaaleissa käytetään näitä kahta tunnusfonttia. Fontit on asennettu kaikille työasemille Vaakuna Kaikilla kunnilla ja kaupungeilla on käytössään heraldinen tunnus eli vaakuna käytettäväksi virallisissa yhteyksissä. Sen lisäksi lähes kaikki kunnat ovat kehittäneet oman markkinointitunnuksen mainontaan ja epävirallisiin asiayhteyksiin. Forssan vaakunan on suunnitellut ja piirtänyt heraldinen taiteilija Olof Eriksson ( ). Vaakuna vahvistettiin vuonna Sinisessä kentässä oleva hopeinen vesiratas symboloi kosken partaalle syntynyttä teollisuutta. Vaakunan käyttämiseen tarvitaan aina sen omistajan lupa ja Forssan vaakunan käyttöluvan myöntää kaupunginhallitus. Yleisen periaatteen mukaan vaakunaa voidaan käyttää kaikissa muissa tapauksissa, paitsi niissä joissa se joutuu alistettuun tai tallattuun asemaan. Esim. tuolien istuinosassa, ruokaliinoissa ja matoissa vaakunan käyttö ei ole hyväksyttävää. Vaakunan painoväriksi on määritelty: mattapinta = PMS 293U kiiltäväpinta = PMS 293C Netissä = #1860AB Vaakunaa on sovittu käytettäväksi juhlavissa, virallisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä, kuten arvokkaiden juhlien yhteydessä, virkaasemaa korostavissa tehtävissä, virallisissa lomakkeissa jne. Mainoksissa ja markkinointiluonteisissa tilanteissa ei käytetä vaakunaa.

15 6.2 Markkinointimateriaalit Lomakkeisto ja power point -esitykset Kaupungin graafisen ohjeiston mukainen lomakkeisto on osa viestintää. Sovelluksia esim. valmiita mallipohjia asiakirjoille, kirjeille, saatteille ja tiedotteille on tarkemmin esitelty graafisessa ohjeistossa. Kaupungin sähköisessä esittely- ja presentaatiomateriaalissa käytetään siihen graafisen ohjeiston mukaan suunniteltua powerpoint -pohjaa. Erikseen on määritelty ulkonäkö esityksen aloitussivulle ja muille sivuille Esitteet Kaupunki julkaisee vuosittain erilaisia yleisesitteitä Forssasta. Esitteisiin pyritään liittämään tiivistelmiä eri kielillä. Toimialat julkaisevat omia esitteitään tarpeen mukaan kaupungin graafisia ohjeita noudattaen. Kaikista esitteistä on vedosvaiheessa hyvä tiedottaa viestinnästä ja markkinoinnista vastaaville henkilöille. Mahdollisuuksien mukaan esitteistä tehdään myös nettisivuilla julkaistavat versiot. 6.3 Markkinoinnin keinot Messut, näyttelyt, tapahtumat Kaupunki rakentaa julkisuuskuvaansa myös erilaisilla messuilla, näyttelyissä ja tapahtumissa. Myös niissä käytetään yhtenäistä kaupungin visuaalista ilmettä ja tuodaan esiin sovittuja teemoja ja vetovoimatekijöitä Ilmoitukset ja mainonta OHJEISTUS LEHTI-ILMOITTELUUN YHTEISILMOITUS Kaupunginhallitus päätti jo vuonna 1989 keskittää kaupungin ilmoittelun.

16 Muistutuksena ja ohjeena ilmoittelusta seuraavaa: kaikkien toimialojen ilmoitukset julkaistaan kerran viikossa sunnuntaisin Forssan Lehdessä näyttävänä yhteiskuulutuksena yhteisilmoitus on edullinen tiedottamiskanava, joka ei siis ole vain ns. virallisia kuulutuksia varten yhteisilmoituksissa käytetään Forssan tunnusta ja allekirjoituksena on Forssan kaupunki ja julkaisupäivämäärä yhteisilmoitus julkaistaan mustavalkoisena ilmoitusmalli ja asetteluohjeet on toimitettu Forssan Lehteen julkaistava aineisto toimitetaan keskushallintoon viimeistään perjantaina klo 10.00, josta toimialojen tekstit toimitetaan keskitetysti Forssan Lehteen tekstissä olennainen asia tuodaan esille keveästi ja selkeästi, turhaa juhlavuutta ja mahtipontisuutta tulee välttää, ilmoituksella tulee olla myös lyhyt ja ytimekäs otsikko ilmoitusmallista on jätetty pois viittaus Sen voi lisätä ilmoituksen tekstiin tarpeen mukaan MUU ILMOITTELU kaikessa ilmoittelussa käytetään pääsääntöisesti Forssa-tunnusta esim. tapahtumailmoittelua voidaan julkaista myös yhden palstan ilmoituksina Forssan Lehden nelossivulla (ilmoituksen yläosaan Forssa-tunnus ja alaosaan häivytys, allekirjoittajana ilmoittajataho) toimialojen kustantamassa esim. rekrytointi-ilmoittelussa on mahdollista käyttää 4-väriilmoittelua tarpeen mukaan kaupungintalon ilmoitustaululle ja Forssan Lehden yhteiskuulutukseen tarkoitetut ilmoitusten varaamiseen ja tekemiseen voi käyttää myös mainostoimiston palveluita (Huom. tuntuva mainostoimistoalennus seudun ulkopuolisissa lehdissä) Forssan kaupungin vaakunan käytöstä ilmoittelussa on aina neuvoteltava kaupunginjohtajan kanssa ilmoitukset lähetetään sähköisinä keskushallinnon kirjaamon sähköpostiin Kirjaamon postilaatikkoa lukee

17 aina joku - lomista riippumatta. Viestissä ilmoitetaan AINA minne kaikkialle keskushallinnon toivotaan ilmoitusta toimittavan. TYÖPAIKKAILMOITUKSET Kaupungin työpaikkailmoitukset laaditaan kaupungin nettisivuille sekä työvoimatoimiston nettisivuille Vakinaiset virat ja tehtävät ilmoitetaan kaupungintalon virallisten kuulutusten ilmoitustaululla. Verkossa julkaistaan aina täydellinen työpaikkailmoitus. Lehti-ilmoitus voi olla suppeampi. Työpaikkailmoitukset tehdään kaupungin graafisen ilmeen mukaisesti. Forssan Lehdelle on toimitettu kaupungin graafinen ohjeisto ja sovittu työpaikkailmoittelun asettelusta. Vaikka rekrytointi-ilmoittelu toimii myös markkinointikeinona, tulee muistaa kuitenkin ilmoituksen pääasiallinen tarkoitus houkutella osaavia hakijoita PR-tuotteet Toimialat hankkivat tarvitsemansa liikelahjat omien budjettiensa puitteissa. Painatuskeskuksella on myös joitain liikelahjoja sisäisessä myynnissä. Hankittavissa liikelahjoissa tulee soveltaa yhteistä markkinointitunnusta ja graafisia ohjeita. Tavoitteena ovat omaleimaiset ja laadukkaat tuotteet, jotka tavalla tai toisella liittyvät Forssaan ja/tai sen historiaan. Hankinnassa pyritään suosimaan paikallisia valmistajia Kuvapankki Kaupungin yhteinen kuvapankki perustetaan valmisteilla olevaan intranettiin Tiedotuslehti Forssan kaupungin tiedotuslehti julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Lehti on A4-kokoinen. Lehti on julkinen tiedote, joka jaetaan kaikkiin Forssan kotitalouksiin. Lehdessä esitellään kaupungin palveluja ja ajankohtaisasioita.

18 Kesällä julkaistava tiedotuslehti jaetaan myös vapaa-ajan asuntoihin. Tiedotuslehteä on jaossa myös kaupungin eri yksiköissä. Tiedotuslehden sisältö ja asiakokonaisuudet päätetään kaupungin johtoryhmässä ja niiden toteutus lehden toimitusneuvostossa. Lehti julkaistaan ilmestyttyään myös kaupungin internet-sivuilla. 7. Verkkoviestintä Sähköpostitse, internetissä, intranetissä, sosiaalisessa mediassa ja tekstiviestien välityksellä tapahtuva viestintä on verkkoviestintää. Kaupunginhallituksen sähköinen kokousjärjestelmä on sähköistä sidosryhmäviestintää. 7.1 Sähköpostin käyttö Sähköpostilla tarkoitetaan Forssan kaupungin sähköpostijärjestelmässä käyttäjien välistä sähköpostiliikennettä ja kaupungin sähköpostijärjestelmästä joko ulospäin tai sisäänpäin tulevaa sähköpostiliikennettä. Sähköinen viesti on sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä lähetettyä informaatiota (Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa). Viestin ja asiakirjan raja on joissakin tapauksissa tulkinnanvarainen. Viesti saattaa asiayhteydestä riippuen olla myös asiakirja. Sähköisellä asiakirjalla tarkoitetaan puolestaan sähköistä viestiä, joka liittyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen tiedoksi antamiseen. Sähköposti on kohdennettu viestinnän väline, jota käytetään yhdelle henkilölle tai rajatulle joukolle suunnattuun viestintään. Internet ja intranet korvaavat sähköpostin laajempia ryhmiä koskevassa viestinnässä. Asiakkaiden palautteisiin ja kysymyksiin vastataan pääasiassa sähköpostin välityksellä, mikäli asiakas on jättänyt osoitteensa eikä vaadi muuta vastaustapaa. YHTENÄINEN SÄHKÖPOSTIKÄYTÄNTÖ Forssan kaupungin sähköpostiosoitteet voivat henkilökohtaisia etunimi.sukunimi (at) forssa.fi tai virallisia kuten kirjaamo(at)forssa.fi sekä toimialojen ja yksiköiden sähköpostiosoitteet.

19 Poissaoloviestiä käytetään lomien ja muiden poissaolojen aikana. Jos käyttäjä saa toiselle henkilölle tarkoitetun sähköpostiviestin, hänellä on viestistä vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto. Jos työntekijä saa toiselle tarkoitetun sähköpostiviestin, on se siirrettävä oikealle vastaanottajalle. Toiselle henkilölle (esimerkiksi kaimalle) tarkoitettu viesti on ohjattava edelleen oikeaan osoitteeseen, jos osoite on tiedossa. Jos osoitetta ei ole tiedossa, lähettäjälle on hyvän tavan mukaisesti annettava tieto epäonnistuneesta toimituksesta ja saapunut viesti on hävitettävä. Työhön liittyvä sähköposti vastaanotetaan ja ohjataan oman organisaation sähköpostijärjestelmään. Sitä ei saa ohjata organisaation ulkopuolisiin sähköpostijärjestelmiin. Epätavallisia sähköposteja ja liitetiedostoja on syytä varoa eikä niitä kannata avata. Sähköpostiviesti voi tulla myös muualta kuin viestin lähettäjäkentässä näkyvältä taholta. Yleisten tiedotusten lähettäminen laajoilla jakelulistoilla (kaikki käyttäjät) on kiellettyä. Suuret tiedostot täyttävät sähköpostijärjestelmän. Ketjukirjeiden välittäminen eteenpäin on kiellettyä. Sähköpostilaatikon koko on rajallinen. Sähköpostilaatikko on siivottava riittävän usein ja sieltä on poistettava tarpeettomat viestit. 7.2 Kaupungin internet-sivustot Internet-palvelut ovat julkishallinnon suosituin verkkopalvelu. Forssan kaupungin internet-sivuilla on laajasti palveluja. Kaupunkilaiset odottavat löytävänsä sivuilta luotettavaa ja ajankohtaista tietoa sekä vuorovaikutteisia palveluja. Forssan kaupungin internet-sivuilla on suoria palveluita, joita voidaan käyttää kotikoneilta, esimerkiksi kirjaston aineiston varaukset ja lainojen uusinta, päivähoitohakemukset, tapahtumien ilmoittaminen ja tilavaraukset. Internet-sivujen on oltava aina ajan tasalla, uusin tieto päivitetään sivuille heti, kun se on tiedossa. Tiedot julkaistaan internet-sivuilla viimeistään silloin kuin muissakin tiedotusvälineissä. Kukin toimiala vastaa omista sivuistaan itsenäisesti. Toimialoille on nimetty internet-sivuista vastaavat henkilöt ja suurissa sivukokonaisuuksissa nimetään myös eri osien päivittäjiä. Vastuuhenkilöt ilmoitetaan tietohallintopäällikölle. Internet-sivujen pääsivun, avainsivujen ja muiden yleisten sivujen ylläpidosta

20 vastaavat tietohallintopäällikkö ja atktukihenkilö yhdessä toimialojen verkkovastaavien kanssa. Kaupungin internet-sivut noudattavat Forssan kaupungin graafista ohjeistoa. Internet-sivuilla on kaupunkilaisilla mahdollisuus palautteen antamiseen ja kysymysten esittämiseen. Palautteisiin vastataan viivytyksettä. Internet-palvelujen tärkein kohderyhmä on kaupungin asukkaat. Internet-sivuilla julkaistaan kaikki kaupunkia ja sen palveluja koskeva oleellinen tieto suomeksi. Lisäksi sivuilla on koosteet myös englanniksi, ruotsiksi, saksaksi ja venäjäksi. 7.3 Intranet Forssan kaupungin intranet-sivusto on valmisteilla. 7.4 Sosiaalinen media Sosiaalinen media on tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä, luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita (Sanastokeskus TSK, Sosiaalisen median sanasto). Sosiaalisen median mahdollisuudet tiedostetaan ja sitä hyödynnetään markkinoinnissa (esim. tapahtumamarkkinointi) ja muussa toiminnassa, josta siinä on oleellista hyötyä. Päätöksen mukanaolosta tekee tarkoituksen ja hallinnoijan kannalta keskeinen esimies. Sosiaalisen median kautta voidaan tavoittaa väestöryhmiä, joita ei muuten tavoiteta. Sosiaalisessa mediassa mukana olo vaatii jatkuvaa seurantaa, tietojen päivittämistä, palautteisiin vastaamista ja läsnäoloa päivittäin. Vapaa-ajalla kaupungin työntekijöiden tulee muistaa sosiaalisessa mediassa esiintyessään asiallinen käytös, virkaasemansa ja salassapitovelvoitteet Blogit Kaupungin internet-sivuilla on tällä hetkellä kaupunginvaltuuston puheenjohtajan, kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja kaupunginjohtajan blogit. Luottamushenkilöiden blogit ovat määrittelyltään roolipohjaisia ja

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty:

Nivalan kaupungin viestintäohje. Karikumpu Nivalan kaupunki. Hyväksytty: 2012 Nivalan kaupungin viestintäohje Karikumpu Nivalan kaupunki Hyväksytty: Sisältö 1. Lainsäädäntö määrittelee tiedotustoiminnan lähtökohdat... 3 2. Tiedottamisen vastuut oltava selkeät... 3 Kaupungin

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Khall. 22.11.2010 424 Liite D SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE 22.11.2010 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille... 3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet... 3 3. Kaupungin viestintäorganisaatio...

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset

Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Jyväskylän kaupungin viestinnän linjaukset Hyväksytty kaupunginhallituksessa 18.12.2006 Helinä Mäenpää viestintäpäällikkö Jyväskylän kaupungin viestinnän tavoite Viestintä tukee tasapuolista tiedonsaantia,

Lisätiedot

Vinkkejä hankeviestintään

Vinkkejä hankeviestintään Vinkkejä hankeviestintään Viestintä vs. tiedottaminen Tiedon siirto ja vaihdanta kokonaisuutena Kanavina esim. nettisivut, intrat, uutiskirjeet, esitteet ja logot, kokoukset ja tilaisuudet, sosiaalinen

Lisätiedot

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää.

ORIVESI-JUUPAJOKI KUNTALIITOSSELVITYS. Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Viestintäsuunnitelma Viestintäsuunnitelmassa selkeytetään Juupajoki-Orivesi kuntaliitosselvitykseen liittyvää viestintää. Tiedottamisessa noudatetaan hyvän kunnallisen tiedottamisen periaatteita. Kuntalain

Lisätiedot

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET

Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Hyväksytty kunnanhallituksen kokouksessa 15.11.2006 306 SIMON KUNNAN VIESTINNÄN OHJEET Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Viestinnän tehtävä 3 3. Simon kunnan viestinnän periaatteet 3 4. Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 9.2.2015 Yhteistyötoimikunta15.4.2015, Kaupunginhallitus xx.xx.15, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE SAVONLINNAN KAUPUNGIN VIESTINTÄOHJE Johtoryhmä 2.9.13 Yhteistyötoimikunta 20.9.13, 39 Kaupunginhallitus 2.12.13, 2 Sisällys 1. Tietoa kuntalaisille...3 2. Savonlinnan kaupungin viestinnän periaatteet...3

Lisätiedot

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA

Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA Laukaan ja Konneveden kuntien kuntaliitosselvityksen VIESTINTÄSUUNNITELMA 2 SISÄLTÖ 1 VIESTINNÄN PERUSTA...4 2 VIESTINNÄN SÄÄNNÖT...4 2.1 Viestintäsuunnitelman muutoksenhallinta...5 3 SISÄINEN VIESTINTÄ...5

Lisätiedot

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025

Hollolan kunta. Viestintäpolitiikka 2025 n kunta Viestintäpolitiikka 2025 Kunnanhallitus 25.6.2012 Viestinnän tavoitteet Viestinnän tavoitteena on omalta osaltaan tukea kuntastrategiassa 2025 määritellyn tahtotilamme saavuttamista ja arvojemme

Lisätiedot

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015

Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Urheiluseuran viestintä 18.2.2015 Sisältö Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Mediaviestintä Kriisiviestintä Seuraviestintä sisäinen viestintä Seuraviestintä (sisäinen viestintä) Hyvä sisäinen viestintä

Lisätiedot

Mitä on markkinointiviestintä?

Mitä on markkinointiviestintä? Mitä on markkinointiviestintä? Tiina Karppinen 17.3.2011 Markkinointiviestintä on yrityksen ulkoisiin sidosryhmiin kohdistuvaa viestintää, jonka tarkoituksena on välillisesti tai suoraan saada aikaan kysyntää

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma

Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Jyväskylän kaupungin ja Jyväskylän maalaiskunnan kuntajakoselvityksen viestintäsuunnitelma Käsitelty työvaliokunnassa 28.8.2007 ja ohjausryhmässä 17.9.2007 Laatijat: viestintäpäällikkö Helinä Mäenpää ja

Lisätiedot

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje

Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin graafisen ohjeiston sovellusohje Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) tunnusten/visuaalisen ilmeen käyttöperiaatteet korkeakoulujen viestintämateriaaleissa ja korkeakoulujen tunnusten/visuaalisen

Lisätiedot

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ

YHDISTYKSEN VIESTINTÄ YHDISTYKSEN VIESTINTÄ Sisäinen viestintä - eri yhdistyksissä eri apuvälineitä, kuitenkin yleensä: Henkilökohtainen vuorovaikutus: puhelin, yhteiset kokoontumispaikat Jäsenkirje, sähköinen tai fyysinen

Lisätiedot

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014

Äänekosken Kaupungin viestinnän toimintaohjeistoa 2014 Kaupunginhallitus 29.4.2014 liite nro 1 (1/8) Viestinnän toimintaohjeiston kanavoituminen toimintatavaksi edellyttää prosessinomaista työtapaa, yhdessä työstämistä sekä kaupunginhallituksen sisällä että

Lisätiedot

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia

MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia MAAHANMUUTTOVIRASTON Viestintästrategia 2013 2017 Lähtökohta Maahanmuuttoviraston viestintästrategia 2013 2017 pohjautuu valtionhallinnon viestinnälle lainsäädännössä ja ohjeissa annettuihin velvoitteisiin

Lisätiedot

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät

TiVoLin viestintä. Seuran www-sivujen päivitysvastaavat. rahastonhoitaja, toimialavastaavat. Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät TiVoLin viestintä Seuran www-sivujen päivitysvastaavat Seuratoiminnan työryhmä Projektien työryhmät Johtokunta: pj, sihteeri, rahastonhoitaja, toimialavastaavat Kiva-, Aili-, ja Lanu työryhmät Valmentajat,

Lisätiedot

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018

JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 JIK ky:n viestinnän strategia 2015 2018 johtoryhmä 12.5.2015 YT-ryhmä 5.6.2015 johtokunta 18.6.2015 yhtymäkokous 2.12.2015 Sisältö 1. Tausta 2 2. Terveydenhuollon kuntayhtymän viestintää ohjaavat säädökset

Lisätiedot

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje

Pyhäjoen kunnan. tiedotusohje Pyhäjoen kunnan tiedotusohje Kunnanhallitus 26.4.2011 1. JOHDANTO Kunnallisen tiedottamisen lähtökohta on Kuntalain 29, jonka mukaan kunnan on tiedotettava aktiivisesti asukkailleen kunnassa vireillä olevista

Lisätiedot

VIESTINNÄN PERIAATTEET

VIESTINNÄN PERIAATTEET VIESTINNÄN PERIAATTEET Lahden kaupunki Kaupunginhallitus 2008 Johdanto 2 Viestinnän tavoitteet 3 Viestinnän visio 2012 3 Lahden kaupungin arvot 3 Viestinnän strategiset päämäärät 4 Perusviestit 4 Lahden

Lisätiedot

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma

Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Loviisa2010 kuntaliitosprosessin viestintäsuunnitelma Käsitelty: viestintäryhmässä 3.9.2008 ja 22.9.2008 valmisteluryhmässä 23.9.2008 väliaikaisessa järjestelytoimikunnassa 30.9.2008 Viestinnän yleinen

Lisätiedot

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta

Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta Luonnos 1(5) Kruunusillat, viestintäpalvelut, kuvaus työn kokonaisuudesta 1 Kuvaus hankkeen viestinnästä Hankkeen onnistuneen läpiviennin edellytyksenä on oikea-aikainen ja täsmällinen viestintä, joka

Lisätiedot

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu

Viestintä häiriötilanteissa. 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Viestintä häiriötilanteissa 6.2.2014 Anna-Maria Maunu Häiriötilanneviestintä kunnissa Viestintä on asenne: Viestinnän näkökulma vieläkin puutteellisesti mukana (kuntien) johtamisessa. Kuntien viestinnän

Lisätiedot

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista.

Monilla aloilla myös pukeutuminen ja käyttäytyminen ovat yrityksen visuaalisen linjan mukaista. PROFILOINNIN TYÖKALUT Yrityksen kaikilla merkeillä täytyy olla yhtenäinen linja. Visuaalinen kokonaisuus: symbolit, merkit, tunnukset, tunnusvärit, typografia muodostavat yhden eheän erottuvan linjan,

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2013. Maaliskuu 2013 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely Maaliskuu Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna (12.2.-1.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla Vastaajia

Lisätiedot

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi

Verkkoviestintäohje. Kaupunginjohtaja 2.2.2015. www.ylojarvi.fi Verkkoviestintäohje Kaupunginjohtaja 2.2.2015 www.ylojarvi.fi Ylöjärven kaupunki 2.2.2015 Verkkoviestintäohje Tietoa, palveluja ja palautetta Ylöjärven kaupungin internetsivusto (www.ylojarvi.fi) on keskeinen

Lisätiedot

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet

Imatran kaupunki. Viestinnän periaatteet Imatran kaupunki Viestinnän periaatteet 12.11.2010 2 Sisällysluettelo Viestinnän periaatteet Viestinnän tavoitteet 4 Viestinnän visio 5 Vastuut ja organisointi 5 Sisäinen viestintä 6 Ulkoinen viestintä

Lisätiedot

Kaskisten kaupungin viestintästrategia

Kaskisten kaupungin viestintästrategia Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 24.5.2007 32 Kaskisten kaupungin viestintästrategia 1. Taustaa Kuntalain 29 :n mukaan Kunnan on tiedotettava asukkailleen kunnassa vireillä olevista asioista, niitä koskevista

Lisätiedot

Viestintä- strategia

Viestintä- strategia Viestintästrategia Viestinnän tehtävä on auttaa yliopiston strategisten linjausten toteutumista tukemalla ja tekemällä näkyväksi tutkimusta, koulutusta, yhteiskunnallista vuorovaikutusta ja johtamista.

Lisätiedot

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry.

Tiedotussuunnitelma. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Tiedotussuunnitelma Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. Keski-Suomen Työpajayhdistys ry. 1 1. Lähtökohdat... 2 2. Tiedottamisen tarpeet... 2 3. Tiedottamisen tavoitteet... 2 4. Sisäinen tiedotus... 3 5. Ulkoinen

Lisätiedot

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma

Kiteen kaupunki. Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma Kiteen kaupunki Viestintäsuunnitelma 1 (12) Viestintäsuunnitelman tarkoitus... 2 Mitä Kuntalaki velvoittaa?... 2 Kiteen kaupungin viestintästrategia... 4 Mitä viestintä

Lisätiedot

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä

Tiedotetta tekemään. Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään Tarja Chydenius Anna Perttilä Tiedotetta tekemään 1 Tavoite 2 Kohderyhmä 3 Uutiskriteerejä 4 Sisältö 4.1 Asia 4.2 Sisällönrakenne 4.3 Otsikko 4.4 Sisällön kieli 7 Tiedotteen muoto 7

Lisätiedot

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus

Johtokunta 2.11.2009 155. Graafinen ohjeistus Johtokunta 2.11.2009 155 Graafinen ohjeistus Sisällys: 1. Käyttäjälle 3 2. Liikelaitoskuntayhtymän logo ja sen käyttö 4 3. Graafisen ilmeen perusvärit 6 4. Kirjasimet ja tekstityypit 7 5. Liikelaitoskuntayhtymän

Lisätiedot

Suomen kulttuurilaitokset

Suomen kulttuurilaitokset Suomen kulttuurilaitokset Kurssi, kevät 2001 Moskovan yliopisto Leena Kononen Tiedonhaku Suomesta Julkisten viranomaisten, valtion ja kuntien keskeiset palvelut sekä keskeiset julkiset tiedot löytyvät

Lisätiedot

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1

Graafiset ohjeet. Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU. LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Graafiset ohjeet Päivitetty 27.5.2013 I LVI-TU LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry I Graafiset ohjeet I 1 Sisältö Tunnus...3 Typografia...4 Värit...5 Käyntikortit ja sähköinen allekirjoitus...6 Lomakkeet

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto 3.2. Tunnus (ilman koulutus-sanaa) ja tunnuksen suoja-alue Tunnuksen muotoilu perustuu sanaan FINVA, erillistä liikemerkkiä ei käytetä. Tunnuksessa yhteen sulautuvat Finanssi ja vakuutus.

Lisätiedot

Miten asukasviestintä muuntuu hyödyksi? - viestinnän haasteet sekä erilaiset viestinnän välineet

Miten asukasviestintä muuntuu hyödyksi? - viestinnän haasteet sekä erilaiset viestinnän välineet Viestintäpäällikkö Marjukka Vainio, Suomen Kiinteistöliitto Miten asukasviestintä muuntuu hyödyksi? - viestinnän haasteet sekä erilaiset viestinnän välineet Hyvä viestintä linkittyy arkeen ja vastaa kaikkein

Lisätiedot

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää

Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Luottamushenkilöt 23.10.15 Hyvinkää Media ja edunvalvonta Kari Klemm KLEMM.IT Julkisuus on päivän sana * Media * Mediassa * Median kanssa Media(kin) on muutoksen kourissa *runsaat 2000 toimittajaa irtisanottu

Lisätiedot

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015

Kunnanjohtajana somessa. Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Kunnanjohtajana somessa Alustus kuntajohtajapäivillä Lappeenrannassa 27.8.2015 Tausta Virkaura kunnallishallinnossa Kuntien keskushallinnon tehtävissä 80 luvulta saakka Jämsän hallintojohtajana 2001-2012

Lisätiedot

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset

Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset Iin kuntaviestintäkyselyn tulokset 21.10.-11.11.2014 208 vastausta 66% vastaajista 41-65 v. Vastaajista 69 % kuntalaisia (sis. luottamushenkilöt) Muut: Oulunkaaren työntekijä 3. Kuinka usein käytät seuraavia

Lisätiedot

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1

Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTI HUKASSA? (TIIVISTELMÄ) Vinkkejä viestintään yhdistystoimijoille SILMU-KYLÄT / SILMU-BYAR LI-MARIE SANTALA 2016 1 VIESTINTÄ Sanomien lähettämistä ja vastaanottamista Yhteisöjen välistä monimuotoista

Lisätiedot

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä.

Yrityskuvan hoito on johdon ja ammattilaisten tehtävä. MIELIKUVAT JA DESIGN MANAGEMENT Psykologisia perusteita Ihmiselle on ainoa totuus se, jonka hän uskoo todeksi eli siis mielikuva asiasta, eikä ole merkitystä pitääkö tämä asia paikkansa vai ei. Ostopäätöstilanteessa

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2014. Huhtikuu 2014 Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 14 Huhtikuu 14 Taustaa Kysely toteutettiin alkuvuonna 14 (26.2.-21.3.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaavilla

Lisätiedot

Khall liite 1 Kh 26.1.2016

Khall liite 1 Kh 26.1.2016 1 Khall liite 1 Kh 26.1.2016 Luonnos 31.12.2015 SUOMUSSALMEN KUNNAN SOSIAALISEN MEDIAN OHJEET Tämä ohje sisältää Suomussalmen kunnan ja kuntakonsernin yhteisöjen toimintaperiaatteet sosiaalisen median

Lisätiedot

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta

Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Tullin tietopalvelu - yhteinen vastuu oikean tiedon antamisesta Johtaminen tänään. Viestintä ja tietopalvelu tullikuvan muovaajina. Miten minä tiiminvetäjänä ja esimiehenä edistän tietovälineiden aktiivista

Lisätiedot

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä

Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys. Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Jyväskylän seudun erityinen kuntajakoselvitys Viestinnän linjaukset ja viestintäsuunnitelma, luonnos 4.9.2013, työvaliokunta ja selvitysryhmä Viestintäryhmä Helinä Mäenpää, Jyväskylän kaupunki, viestintäjohtaja,

Lisätiedot

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010

Viestintä. C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010. Esa Ojapalo 2010 Viestintä C-piirin SuurPNAT, Loppi, 24.8.2010 Esa Ojapalo 2010 Viestintä Denuntiatio Solum Translata Valet Viesti vain perille vietynä ratkaisee oikeat viestintäkanavat ja välineet ymmärrettävyys, kiinnostavuus

Lisätiedot

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009

Kuntien markkinointitutkimus 2009. vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Kuntien markkinointitutkimus 2009 vs. markkinointipäällikkö Päivi Lazarov 2.4.2009 Toteutus maaliskuussa 2009 Toteutettiin webropol-kyselynä Sähköpostitse kuntien kirjaamojen kautta kuntien markkinointivastaaville

Lisätiedot

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015

Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma. Maaliskuu 2015 Kruunusillat: Viestintäsuunnitelma Maaliskuu 2015 Sisältö Viestinnän tavoitteet Kohderyhmät Viestit Sisäinen viestintä Periaatteet Roolit ja vastuut Keinot ja kanavat Ulkoinen viestintä Periaatteet Viestit

Lisätiedot

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma

Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Tarkastustoimen viestintäsuunnitelma Helsingin kaupungin tarkastuslautakunnan ja -viraston sisäisen ja ulkoisen viestinnän linjaukset. Suunnitelma on otettu käyttöön tarkastusjohtajan päätöksellä 28.12.2015

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA

TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN KUNNAN VIESTINTÄ- STRATEGIA TUUSULAN VISIO VUODEKSI 2016 Tuusula on hallitusti kasvava, viihtyisä, perhearvoja tukeva ja turvallinen kunta Helsingin seudulla. Tuusulan kuntamaisema vesistöineen

Lisätiedot

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma

Tarja Nordman 2013. HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma HUS Savuton sairaala -viestintäsuunnitelma. Viestintä Ohjausryhmän tiedottaja Tarja Nordman toimii viestinnän suunnittelun koordinaattorina toimii Savuton sairaala viestintätiimin puheenjohtajana tuottaa

Lisätiedot

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana

Ääni toimitukselle. Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana Ääni toimitukselle Toimituskyselyt kehitysideoiden kartoittajana TOIMI-hanke, päätösseminaari 6.11.2014 Aurora Airaskorpi Projektitutkija, Media Concepts Research Group @aairaskorpi auroraairaskorpi.com

Lisätiedot

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko

1.Esipuhe. Esipuhe. Graafinen ohjeisto Rauman Lukko Sisällys Sisällys 1. Esipuhe Teksti 2. Liikemerkki ja värit eri käyttötilanteissa 2.1 Esimerkkejä liikemerkin käytöstä eri taustoissa 3. Liikemerkin mitat ja suoja-alue 4. Logo ja liikemerkki 5. Slogan

Lisätiedot

PoPSTer Viestintäsuunnitelma

PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer Viestintäsuunnitelma PoPSTer POHJOIS-POHJANMAAN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO OSANA TULEVAISUUDEN MAAKUNTAA Viestintäsuunnitelma 1. Viestinnän lähtökohdat ja periaatteet Sosiaali ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki

Graafinen ohje 1(8) 16.10.2012 GRAAFINEN OHJE. PL 207 www.helga.fi Y 2075366-7. 00520 Helsinki Graafinen ohje 1(8) GRAAFINEN OHJE Graafinen ohje 2(8) Miksi graafiset ohjeet? Näiden graafisten ohjeiden avulla luomme yhtenäisyyttä ja tunnistettavuutta HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGAn viestintään.

Lisätiedot

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset

tunnus värit Sisältö typografia johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 sovellukset Graafinen ohjeisto värit tunnus 2 Sisältö johdanto... 3 tunnus... 4 värit... 7 typografia... 8 sovellukset...10 typografia sovellukset JOHdanto Siuron Piharakennus Oy on kasvava pirkanmaalainen maarakennusyhtiö,

Lisätiedot

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO

A B C. Avoimen hallinnon ja LOGO Kokei le!?! A B C Avoimen hallinnon ja vuoropuhelun edistäjä LOGO Otakantaa.fi on oikeusministeriön kehittämä avoimen valmistelun vuorovaikutuskanava. Ota käyttöön päätöksenteon valmistelun ja johtamisen

Lisätiedot

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.

Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6. Uusi kuntalaki: Miten sähköisiä toimintatapoja edistetään? Katariina Huikko, lakimies Kuntalaki uudistuu seminaari Kuntatalo 3.6.2014 Tavoitteena Ajasta ja paikasta riippumattoman päätöksenteon mahdollistaminen

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö

Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 2015. 12.6.2015 Hagerlund Tony verkkoviestintäpäällikkö Kuntien verkkoviestintä ja sosiaalisen median käyttö kysely 15 Taustaa Kysely toteutettiin huhtikuussa 15 (1.-17.4.) Kysely lähetettiin kirjaamojen kautta kuntien verkkoviestinnästä vastaaville Vastaajia

Lisätiedot

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011

LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO. SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 LIITE 1. Graafinen ohjeisto 1(12) GRAAFINEN OHJEISTO SammutinHuolto Nevanperä Ky 2011 2(12) Sisältö 1. Johdanto 3 2. Tunnus 4 - Tunnuksen koko 5 - Tunnuksen suoja-alue 6 - Tunnuksen käyttö 7 3. Värimääritykset

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen

Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen 8.11.2010 1(5) DocId: 145064 Luottamushenkilöiden tiedonsaantioikeus ja saatujen tietojen edelleen välittäminen Viimeaikaiseen keskusteluun ja yleisönosaston kirjoitteluun liittyen on syytä kerrata luottamushenkilöinä

Lisätiedot

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla

Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku: lehtijuttu, tiedote ja toimittajan juttusilla Tietoisku median kohtaamisesta Tässä tietoiskussa esitellään lyhyesti: Lehtijutun rakenne ja vinkkejä hyvään lehtijuttuun:» Mitä pitää mielessä,

Lisätiedot

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä

Matkailutoimialan aamu. 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Matkailutoimialan aamu 1.4.2009 Design Hill, Halikko Riikka Niemelä Asiakaskäyttäytyminen internetissä asiakkaan tietotarpeet ja ostopäätökseen vaikuttavat tekijät Internet on noussut vallitsevaksi viestintävälineeksi.

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 Yhteenveto: Kouvola 22.11.2010 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit:

Lisätiedot

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta

Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014. Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä- ja tiedotuskoulutus 2014 Taimo Halme Viestintävastaava Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Viestintä on valtaa Ainejärjestö on antanut tiedottajalleen mandaatin kontrolloida tiedon liikkumista

Lisätiedot

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA

SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 SÄHKÖPOSTIN KÄYTÖSTÄ SOSIAALIHUOLLOSSA Tämän ohjeen tarkoituksena on antaa suosituksia sähköpostin

Lisätiedot

Viestinnän yleiset periaatteet

Viestinnän yleiset periaatteet Viestinnän yleiset periaatteet 2 (6) 1 Eksoten viestinnän yleiset periaatteet 1.1 Miksi Eksote viestii 1.2 Mitä Eksote viestii Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) tehtävänä on tuottaa terveyttä,

Lisätiedot

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP

Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Sähköposti ja tekstiviesti tietoturvatontako? Yrjö Koivusalo tietohallintapäällikkö V-SSHP Esityksen sisältö Esimerkkejä hyötykäytöstä Miksi tämä on ajankohtaista? Säännöksiä ja suosituksia Pohdintaa Kaiser

Lisätiedot

Viestinnän linjaukset

Viestinnän linjaukset Tehty 02/2013, päivitetty 9/2014 Viestinnän linjaukset Työelämä 2020 -hankkeen visio on, että Suomessa on Euroopan paras työelämä vuonna 2020. Hankkeen tehtävä on muodostaa yhteistyöverkostoja toimijoiden

Lisätiedot

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje

Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Joroisten kunnan sosiaalisen median ohje Tämän ohjeen tarkoituksena on opastaa sosiaalisen median käyttöä Joroisten kunnan eri toiminnoissa sekä ohjata henkilöstöä toimimaan sosiaalisessa mediassa vastuullisesti

Lisätiedot

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto

hannu hautala luontokuvakeskus Graafinen ohjeisto Graafinen ohjeisto Tunnus ja värisymboliikka Merkin muoto perustuu lentävään kuukkeliin, joka on Kuusamon metsien onnea tuova seuralainen. Lennon suunta on positiivisesti ylös vasemmalle, joka on kokonaisuutta

Lisätiedot

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010

KISA Kysely kaupungin viestinnästä 2010 KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 Yhteenveto: Nokia 221121 Sari Koski KISA Kysely kaupungin viestinnästä 21 KYSELY KAUPUNGIN VIESTINNÄSTÄ Kyselytutkimukseen osallistuivat seuraavat kaupungit: Espoo,

Lisätiedot

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön

Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön Näkökulmia energiayhtiöiden sosiaalisen median strategiatyöhön 1 Saatteeksi Sosiaalinen media on tullut jäädäkseen. Monissa yrityksissä parhaillaan pohditaankin, miten suhtautua ja osallistua tähän uuteen

Lisätiedot

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö)

VIESTINTÄ TAPAHTUMA SANOMA SANOMA PALAUTE. LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) VIESTINTÄ TAPAHTUMA VUOROVAIKUTUS SANOMA YHTEINEN KOODISTO JA KIELI PALAUTE SANOMA LÄHETTÄJÄ - ilmaisukyky - esitystapa - taustat (media/yksilö) KANAVA - häiriöt - no-signal VASTAANOTTAJA - tulkinta -

Lisätiedot

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE

Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Lopen kunta TIEDOTUS- JA VIESTINTÄOHJE Käsittely: Kunnanhallitus 14.2.2011 ( 55) Päivitetty 27.4.2011 SISÄLLYSLUETTELO VIESTINNÄN LÄHTÖKOHDAT... 1 ULKOINEN TIEDOTTAMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN PÄÄTÖKSENTEOSTA...

Lisätiedot

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12.

Kysely kaupungin viestinnästä 2013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä. FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.12. Kysely kaupungin viestinnästä 013 Kaupunkikohtainen raportti: Jyväskylä FCG Finnish Consulting Group Oy / Tuomas Jalava Päivitetty 11.1.013 Kaupunkeja tutkimuksessa: Jyväskylän kokonaisotanta: Vastausprosentti:

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia

Iisalmen kaupungin. viestintästrategia Iisalmen kaupungin viestintästrategia Hyväksytty: Kaupunginhallitus 6.6.2011 263 Viestintästrategia 2 (10) Id 66651 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Iisalmen kaupungin viestintästrategia... 4 2.1 Viestinnän

Lisätiedot

julkaiseminen verkossa

julkaiseminen verkossa julkaiseminen verkossa SuPerin webmastereiden koulutuspäivä Viestintä-Piritta Piritta Seppälä Vuosi 2015 www.viestintapiritta.fi viestintä-pirittan piritta @piritta Sosiaalisen median kouluttaja ja asiantuntija

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA

KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA KANGASALAN KUNNAN VIESTINTÄOHJELMA Kh 20.2.2012 42 1 Kunnan visio Viestinnän visio Kangasala tunnetaan elinvoimaisena kesäpäivän kulttuurikuntana, jossa on hyvä asua, elää ja yrittää. Kangasalan kunnan

Lisätiedot

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012

Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä. Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Uusien kanavien haasteet ja mahdollisuudet mediaviestinnässä Kasper Stenbäck Johtaja, verkko ja teknologiat Cocomms Oy 30.5.2012 Cocomms lyhyesti Vahvuuksiamme ovat yritys-, talous-, terveys- ja lääke-

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013

GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006. Päivitetty 4/2013 GRAAFINEN OHJEISTO 1/2006 Päivitetty 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe 1. Tunnus - Suoja-alue ja mittasuhteet - Käyttö - Visuaalinen hierarkia 2. Värimaailma - Värimääritykset - Värien käyttö 3. Typografia

Lisätiedot

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t

IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t IT-palvelujen ka yttö sa a nnö t Tampereen yliopisto Yliopistopalvelut / tietohallinto Rehtorin päätös 28.8.2014. Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 2 2 Käyttövaltuudet ja käyttäjätunnus... 2 2.1 Käyttövaltuudet...

Lisätiedot

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015

Eväitä hankkeesta tiedottamiselle. Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Eväitä hankkeesta tiedottamiselle Kenelle, mitä, miksi ja miten? Aino Kivelä / CIMO 2015 Miksi tiedottaa (median kautta)? Tulosten levittäminen on osa hanketta Hankkeen tulokset saadaan nopeasti ja tasapuolisesti

Lisätiedot

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013

Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue. Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Konsernihallinto ja kilpailukyky Hallinnon vastuualue Luottamushenkilöiden perehdytystilaisuus Minnansali, 21.2.2013 Heli Leinonkoski kansliapäällikkö 22.2.2013 Jyväskylän kaupunki Konsernihallinto ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PEREHDYTYS KAARINAN KAUPUNGIN KOKOUSKÄYTÄNNÖT 4.2.2013 Tervetuloa toivottavat Pirkko Aalto, kansliapalvelupäällikkö Päivi Antola, hallintojohtaja Piija Huhtala, hallintosihteeri Kari

Lisätiedot

Design yrityksen viestintäfunktiona

Design yrityksen viestintäfunktiona Design yrityksen viestintäfunktiona Hanna Päivärinta VTM Pro gradun esittely Tutkimuksen taustaa Design on ollut pitkään puhutteleva ilmiö Designia tuntuu olevan kaikkialla Helsinki World Design Capital

Lisätiedot

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu

Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa. 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viestinnän kohdentaminen ja viestintä häiriötilanteissa 29.10.2015 Anna-Maria Maunu Viranomaisviestintä? 28.1.2015 Anna-Maria Maunu Viestintä kohdentuu kun on: kiinnostava viesti selkeä kieli osattu käyttää

Lisätiedot

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN

PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN SAK:N PAIKALLISJÄRJESTÖJEN NETTIPALVELUT s. 1/7 PAIKALLISJÄRJESTÖKOHTAISTEN NETTISIVUJEN RAKENNE Paikallisjärjestöjen omille sivuille pääsee suoralla osoitteella, joka on muotoa www.sak-paikalliset.fi/paikkakunta

Lisätiedot

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO

Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO Key to Freedom GRAAFINEN OHJEISTO 1 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 5 Logon eri versiot... 7 Kuinka logoa ei tule käyttää... 11 Logon suoja-alue... 13 Slogan... 15 Typografia... 17 Värimaailma... 19 Käyntikorttipohja...

Lisätiedot

Tiedotejakelun trendit 2014!

Tiedotejakelun trendit 2014! Tiedotejakelun trendit 2014 Riina Vasala Toimitusjohtaja epressi.com epressi.com epressi.com on kotimainen yksityisesti omistettu yritys. Tarjoaa yritysviestinnän ammattilaisille työkalun mediajulkisuuden

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ

KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ KAJAANIN KAUPUNGIN TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 20.1.2009 Muutos 5 :ään, kv 12.12.2012 85 VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kaupungin hallinnon ja talouden valvonta

Lisätiedot

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA

SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA 1 SEUTUVIESTINNÄN HYVÄ KÄYTÄNTÖ JÄSENKUNNASSA Seutuhallituksen hyväksymä 29.5.2008 YLEISTÄ...2 SEUTUYKSIKÖN TOIMENPITEET...2 JÄSENKUNTIEN TOIMENPITEET...3 Virka- ja toimihenkilöt...3 Luottamushenkilöt...4

Lisätiedot

Sosiaalisen median ohje

Sosiaalisen median ohje LUONNOS Sosiaalisen median ohje pvm ja käsittelyelin www.nurmijarvi.fi 1 Nurmijärven kunnan sosiaalisen median ohje Sisällys sivu 1. Johdanto 1 2. Mitä on sosiaalinen media? 2 3. Miten kunta voi hyödyntää

Lisätiedot

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti

Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO. Selvitystyön raportti Paluumuuttajien työllistyminen Uudenmaan ja palvelut liiton GRAAFINEN OHJEISTO Selvitystyön raportti Päivitetty 3/2015 GRAAFINEN OHJEISTO TUNNUS 3 TUNNUKSEN VERSIOT JA KÄYTTÖ 4 VÄRIT 5 GRAAFINEN ELEMENTTI

Lisätiedot

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju

Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma. Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Kuntaliitoksen viestintäsuunnitelma Savonlinna- Kerimäki-Punkaharju Tausta ja sitovuus Tämä viestintäsuunnitelma liittyy kuntaliitostilanteen muutosviestinnän hallintaan. Suunnitelma on voimassa siihen

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA. Yhtymähallitus 10.4.2014 41 Peruspalvelukuntayhtymä Kallio TIETOSUOJAPOLITIIKKA Johdanto Tietosuojapolitiikassa kuvataan henkilöön liittyvien henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten tietojen käytön periaatteet ja menetelmät

Lisätiedot

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ

GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ GRAAFINEN OHJEISTO SUOMEN VAPAA-AJANKALASTAJIEN KES KUSJÄRJESTÖ Päivitetty 16.5.2006 TAVO ITTEENA YH TENÄINEN JA TUNNISTETTAVA JÄRJES TÖ ILME Graafinen ohjeisto antaa ohjeet ja mallit siitä, miltä Suomen

Lisätiedot